FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Gegevens gefailleerde : HARM BODDEMA, h.o.d.n. H. BODDEMA VOEG- EN METSELBEDRIJF wonende te 9649 JC Muntendam aan De Akkers 2 Geboortedatum: 18 mei 1967 Faillissementsnummer : 09/147 F Datum uitspraak : 20 mei 2009 Curator : mr. J.C. M. Silvius; waargenomen door mr. H.J. Meijer R-C : mr. R.P. van Eerde Activiteiten onderneming : voeg- en metselbedrijf Omzetgegevens : 2007: EUR , : EUR ,00 Personeel gemiddeld aantal : 2 (door middel van inlening en/of payroll) Verslagperiode : 5 juni 2009 t/m 7 september 2009 Bestede uren in verslagperiode : 38,4 uren Bestede uren Totaal : 60,8 uren (t/m 7 september 2009) 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie Het voeg- en metselbedrijf wordt door Boddema gedreven als eenmanszaak sedert 24 september De heer Boddema is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw C.J. Pluim. Ex art. 63 Fw zal het faillissement van de heer Boddema derhalve behandeld worden als faillissement van de gemeenschap. 1.2 Winst en verlies 2008: negatief EUR : negatief EUR Balanstotaal 2008: EUR : EUR H. Boddema 1

2 1.4. Lopende procedures Volgens opgave van de heer Boddema is er nog een sprake van één lopende procedure tegen Uitzendbureau Jij. De curator zal informatie inwinnen met betrekking tot deze procedure en in de lijn van de art. 27 t/m 29 Fw de status van de procedure bepalen. De curator heeft tot dusver geen informatie met betrekking tot een lopende procedure ontvangen Verzekeringen De heer Boddema heeft volgens zijn opgave de gebruikelijke verzekeringen gesloten, waaronder een opstalverzekering ter zake van de echtelijke woning, die aan het echtpaar Boddema in eigendom toebehoort, een inboedelverzekering, een WA-verzekering etc. De verzekeringen zijn door de curator opgezegd. 1.6 Huur De heer Boddema huurt een bedrijfshal te Sappemeer aan het adres Noordbroeksterstraat 112a. De hal wordt gehuurd van de heer K. Geldermans. De bedrijfshal is in gebruik voor opslag van bedrijfszaken in de ruimste zin des woords. De curator zal zien of, en zo ja, op welke termijn de huur beëindigd kan worden. De curator heeft de huur opgezegd tegen 1 september De heer Boddema heeft zelf zoveel mogelijk zorggedragen voor ontruiming (afvoer van puin en afval e.d.). 1.7 Oorzaak faillissement De heer Boddema is enkele jaren geleden geconfronteerd met problemen in de privésfeer, welke hebben meegebracht dat de heer Boddema gedurende enige tijd niet de noodzakelijke tijd en energie aan de onderneming kon besteden. In die tijd is de crediteurenlast toegenomen. Hoewel de heer Boddema het gevaar hiervan op enig moment heeft onderkend en er vervolgens in is geslaagd om de crediteurenlast van circa EUR ,-- terug te brengen tot circa EUR ,--, is het verdienvermogen van de onderneming uiteindelijk onvoldoende gebleken om een voldoende terugdringing van de crediteurenlast tijdig te realiseren. Uit de aan de curator ter beschikking gestelde jaarcijfers 2008 kan worden opgemaakt dat 2007 en 2008 werden afgesloten met een gering en afnemend verlies, doch in die cijfers is geen rekening gehouden met de ondernemingsbeloning van de heer Boddema, zodat per saldo naar het oordeel van de curator sprake is van een ondernemer die zijn eigen onderneming opeet. Gelet op de beperkte financierbaarheid van de onderneming moest in sterke mate gebruikgemaakt worden van leverancierskrediet, waaraan zoals bekend een verhoogd faillissementsrisico is verbonden. H. Boddema 2

3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement De heer Boddema heeft ten tijde van het faillissement geen personeel in loondienst. Wel leent hij op uitzend- dan wel payroll basis personeel in (circa 3 à 4 man) Aantal in jaar voor faillissement Zie 2.1; in 2008 is op enig moment sprake geweest van 5 à 6 ingeleende werknemers Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving De heer en mevrouw Boddema hebben in eigendom de echtelijke woning aan het adres De Akkers 2 te Muntendam (9649 JC), kadastraal bekend gemeente Muntendam, B, 3404, grootte 7 are 26 ca. Volgens opgave van de heer Boddema staat de woning sedert circa twee jaar te koop bij makelaar Suurland (NVM) te Veendam. Vraagprijs is EUR ,00. De curator is inmiddels in overleg met de hypotheekhouder (Westland Utrecht Hypotheekbank NV) doende te bepalen of en, zo ja, op welke wijze verkoop van de woning dient plaats te vinden. Of verkoop dient plaats te vinden hangt samen met de wens van Boddema om zijn crediteuren een akkoord aan te bieden en of verkoop van de woning tot een daadwerkelijke bijdrage aan het actief zou leiden. Verkoopopbrengst (nog) niet van toepassing. 3.2 Hoogte hypotheek De woning is belast met een hypothecaire inschrijving van EUR ,00 ten gunste van Westland Utrecht Hypotheekbank NV te Amsterdam. Er is volgens opgave van de heer Boddema geen achterstand in de betaling van de hypotheektermijnen. De maandlast hypotheek zou circa EUR 1.215,00 bruto bedragen. H. Boddema 3

4 3.3 Boedelbijdrage Hierover heeft de curator met de hypotheekhouder nog geen afspraken gemaakt. Bedrijfsmiddelen 3.4 Beschrijving De onderneming beschikt over de gebruikelijke handgereedschappen voor voeg- en metselwerkzaamheden en voorts over 6 auto s, waarvan 4 uitsluitend bedrijfsmatig worden gebruikt en 2 door de heer en mevrouw Boddema voor privédoeleinden. De curator is doende maatregelen te treffen om de auto s veilig te stellen. Op de activa van de onderneming zouden pandrechten gevestigd zijn ten behoeve van de ING Bank uit hoofde van verleend rekening-courantkrediet, alsmede van de heer J. Blokland en mevrouw A. Blokland-Vink in verband met aan de heer en mevrouw Boddema verstrekte geldlening ad EUR ,00. Van de rechtsgeldigheid van dit laatste pandrecht is de curator tot op heden niet gebleken. Op dit punt wordt nog nader onderzoek ingesteld. Het door de heer en mevrouw Blokland gestelde pandrecht is niet rechtsgeldig gebleken. De in het faillissement aangetroffen auto s zijn (met uitzondering van één, die in niet-rijbare staat is aangetroffen en enkel sloopwaarde heeft) inmiddels verkocht door middel van een zogenaamde online veiling. 3.5 Verkoopopbrengst Hiervan is nog geen sprake. verslag 2 EUR ,08. Deze opbrengst zal na aftrek van het aan de boedel toekomende aan de pandhouder moeten worden uitgekeerd. 3.6 Boedelbijdrage Is nog niet aan de orde. Er is een reguliere boedelbijdrage afgesproken. Over de exacte hoogte kan de curator thans nog niets zeggen, omdat hij nog in overleg is naar aanleiding van een specificatie van de veilingopbrengst (hierin zit namelijk ook de opbrengst van een niet-verpande zaak). 3.7 Bodemvoorrecht fiscus De curator heeft nog geen informatie ontvangen met betrekking tot enige vordering van de fiscus. Onduidelijk is derhalve in dit stadium of met het bodemvoorrecht van de fiscus rekening dient te worden gehouden. H. Boddema 4

5 De fiscus heeft inmiddels een vordering ingediend ad ruim EUR ,00 ten aanzien waarvan het bodemrecht van toepassing is. Voorraden/onderhanden werk 3.8 Beschrijving Van enige voorraad is geen sprake. Voorts is geen sprake meer van onderhanden werk in de strikte zin: ten tijde van het faillissement zijn geen werkzaamheden meer gaande. Wel is sprake van een orderportefeuille van enige omvang. De heer Boddema heeft de curator een opgave verstrekt van diverse nog uit te voeren werkzaamheden. Een belangrijke opdrachtgever van Boddema is Schilderswacht Groningen. De curator heeft inmiddels gesproken met de heer Beijering van Schilderswacht Groningen om de mogelijkheden te onderzoeken om tijdens het faillissement wellicht nog werkzaamheden uit te voeren, dan wel de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen in verband met eventuele doorstart van de ondernemingsactiviteiten. De te verwachten werkzaamheden van Schilderswacht Groningen bleken door Schilderswacht zelf nog niet in opdracht verkregen. Mede omdat de heer Boddema, door zijn nijpende inkomenssituatie genoodzaakt, inmiddels elders in loondienst is getreden, is van het te gelde maken van mogelijke orders geen sprake meer. 3.9 Verkoopopbrengst Hiervan is geen sprake Boedelbijdrage Is niet aan de orde. Andere activa 3.11 Beschrijving De heer en mevrouw Boddema beschikken in de echtelijke woning over een gebruikelijke inboedel, die aan hen kan worden gelaten. Voorts zou er nog sprake zijn van een levensverzekering-/overlijdensrisicopolis welke gekoppeld zou zijn aan de hypotheek. Onderzocht wordt of deze verzekering een afkoopwaarde vertegenwoordigt. H. Boddema 5

6 De in verslag 1 gememoreerde verzekering bleek desgevraagd geen afkoopwaarde te hebben Verkoopopbrengst Zie 3.12; niet van toepassing. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren De omvang van de debiteuren zou ruim EUR ,00 bedragen, waarvan een bedrag ad EUR 7.000,00 onlangs is gefactureerd. Een bedrag van circa EUR 7.300,00 betreft een vordering op een aannemer, waarvoor werkzaamheden zijn uitgevoerd, welke vordering wordt betwist. De heer Boddema maakte gebruik van factoring. Uit een eerste inventarisatie is de curator gebleken dat naar alle waarschijnlijkheid er geen taak meer is weggelegd ter zake van incasso van debiteuren. Er dient evenwel nog overleg met de factoringmaatschappij plaats te vinden. Voorts heeft de ING Bank op de vorderingen een pandrecht. De curator is nog in afwachting van de zekerheidsstukken. Door de boedel zijn geen debiteuren geïnd tot op heden. De curator heeft in de achterliggende verslagperiode nog telefonisch overleg gevoerd met de factoringmaatschappij. Daarbij is gebleken dat de afrekening en afwikkeling van de factoringwerkzaamheden nog moet plaatsvinden. Mogelijk vloeit hieruit nog een bedrag in de boedel. 4.2 Opbrengst Is nog niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage Is ook nog niet van toepassing. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en telefonisch overleg gevoerd met de factoringmaatschappij. H. Boddema 6

7 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Volgens opgave van de heer Boddema wordt er een drietal bankrekeningen aangehouden. Bij de ING bank te Groningen wordt een rekening-courant voor zakelijk gebruik aangehouden, alsmede een G-rekening. Voorts wordt ten behoeve van privégebruik bij de Rabobank te Veendam een rekening aangehouden. Opgave van de saldi heeft de curator nog niet ontvangen, doch volgens opgave van de heer Boddema zouden de betreffende rekeningen een debetsaldo dan wel een zeer beperkt creditsaldo tonen. De SNS bank heeft het batig saldo op datum faillissement ad EUR 26,45 overgemaakt op de boedelrekening. Volgens opgave van de Rabobank bedroeg het saldo van de rekening op datum faillissement EUR 1.400,96. Dit bedrag is in verband met kosten levensonderhoud conform het voor de heer Boddema geldende vrij te laten bedrag, aan in eerste instantie hem gelaten. De curator heeft naderhand 1.000,00 ingehouden. De ING bank heeft nog geen opgave verstrek. 5.2 Leasecontracten Er zou sprake zijn van één leasecontract met betrekking tot een van de bedrijfsauto s (VW Transporter) welk contract in de maand juni 2009 zal aflopen. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris het nog aan de leasemaatschappij (De Lage Landen) toekomende ( EUR 302,41) betaald, zodat de betreffende auto door middel van lossing in de boedel is gevallen. De betreffende auto is inmiddels door middel van een online veiling verkocht en heeft EUR 4.600,00 opgebracht. 5.3 Beschrijving zekerheden De curator dient van de genoemde banken nog bescheiden te ontvangen, waaruit zal blijken of, en zo ja, welke zekerheden er zijn verstrekt. Verder is er een crediteur (de onder 3.5 reeds genoemde heer en mevrouw Blokland) die aan Boddema in 2008 een lening heeft verstrekt in het kader waarvoor ook verpanding (waarschijnlijk tweede of derde in rang) van activa heeft plaatsgevonden. De curator onderzoekt de rechtsgeldig hiervan. Met verwijzing naar 3.4 is thans alleen nog de ING als pandhouder in beeld. De curator heeft uiteindelijk na enig aandringen de nodige stukken van de bank ontvangen en is thans doende met de bank afspraken te maken inzake de inmiddels door de boedel ontvangen veilingopbrengst. 5.4 Separatistenpositie Zie punt 5.3: is nog onduidelijk. H. Boddema 7

8 Zie punt 5.3: de ING bank. 5.5 Boedelbijdragen Zie 5.3 en Eigendomsvoorbehoud Hiervan is tot dusver niet gebleken. 5.7 Reclamerechten Hiervan is tot dusver niet gebleken. 5.8 Retentierechten Hiervan is tot dusver niet gebleken. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Ten tijde van het faillissement was van ondernemingsactiviteiten geen sprake meer. Kort voor het faillissement waren de laatste werkzaamheden afgerond en van onder handen werken was geen sprake meer, zodat voortzetting van de onderneming tijdens het faillissement niet aan de orde is. 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving De curator onderzoekt de mogelijkheden om de onderneming van de heer Boddema door te starten, nu één van de grootste opdrachtgevers (Schilderswacht Groningen) van de heer Boddema (ook in H. Boddema 8

9 een persoonlijk onderhoud met de curator) te kennen heeft gegeven ook in de toekomst bij voorkeur met de heer Boddema te blijven werken. Deze opdrachtgever heeft zich in beginsel bereid getoond om, indien de heer Boddema niet als zelfstandige actief blijft, de te vergeven opdrachten te gunnen aan een nieuwe werkgever van de heer Boddema. De curator heeft inmiddels contact met een tweetal gegadigden en zal de (verdere) mogelijkheden op dit punt onderzoeken. Inmiddels is gebleken dat een doorstart niet gerealiseerd kan worden. De heer Boddema is inmiddels in loondienst getreden bij Bouwbedrijf Blokzijl te Blijham. Schilderswacht Groningen verstrekt voor zover de informatie van de curator reikt geen opdrachten aan Bouwbedrijf Blokzijl. 6.4 Verantwoording Thans niet van toepassing. 6.5 Opbrengst Nog niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage Nog niet van toepassing. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en overleg gevoerd met één van de grootste opdrachtgevers van Boddema. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Hoewel de curator een voorbehoud moet maken, omdat hij nog nader onderzoek dient te verrichten, is de eerste indruk dat aan de boekhoudplicht is voldaan. Aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen Niet van toepassing. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen H. Boddema 9

10 Niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet van toepassing. 7.6 Paulianeus handelen Hiervan is tot dusver niet gebleken. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Naast het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator zijn er vooralsnog geen boedelvorderingen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De belastingdienst heeft een aantal vorderingen bij de curator ingediend ad in totaal EUR , Pref. vord. van het UWV Voor zover de curator bekend zijn er geen preferente vorderingen van het UWV. 8.4 Andere pref. Crediteuren Voor zover de curator bekend zijn er vooralsnog geen andere preferente crediteuren. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren EUR , Verwachte wijze van afwikkeling Hierover valt thans nog niets te zeggen. H. Boddema 10

11 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Hierover kan in dit stadium nog niets gezegd worden. 9.2 Plan van aanpak De curator zal zijn aandacht in eerste instantie richten op het onderzoeken van de mogelijkheid om de onderneming nog een doorstart te laten maken. Voorts zal de curator in overleg treden met de hypotheekhouder met betrekking tot de woning van de heer en mevrouw Boddema. De heer en mevrouw Boddema hebben de curator laten weten dat zij bij voorkeur willen trachten te zijner tijd een akkoord aan te bieden aan de crediteuren, dan wel, indien dit niet tot de mogelijkheden zal behoren en het faillissement onverhoopt zou moeten worden opgeheven bij gebrek aan baten, alsdan een verzoek te doen om te worden toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling. Een doorstart is niet meer aan de orde. De aandacht zal verder gericht worden op eventuele verkoop van de woning en het mogelijk aanbieden van een akkoord door de heer Boddema aan zijn crediteuren. Het is de curator bekend dat zijn raadsman mr. G.B.. de Jong te Hoogezand doende is met de voorbereidingen daarvan. 9.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 8 december 2009 worden ingediend. Groningen, 8 september 2009 H.J. Meijer, wnd. curator H. Boddema 11

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie