Addendum PE Plus Adviseur Schadeverzekeringen particulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum PE Plus Adviseur Schadeverzekeringen particulier"

Transcriptie

1 Addendum PE Plus Adviseur Schadeverzekeringen particulier Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de aanvullingen op de syllabus PE plus Adviseur Schadeverzekeringen particulier versie Wij wensen u succes met uw studie Lindenhaeghe Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk fotokopie microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Lindenhaeghe. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden de auteurs, redacteuren en Lindenhaeghe geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan /Addendum PE Plus Schade particulier 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. AANVULLINGEN SCHADE PARTICULIER ONEIGENLIJKE SAMENLOOP (INGEVOEGD ONDER 1.2.9) ACTIEF SCHADEREGELINGSBELEID (INGEVOEGD NA 1.3.3) VERREKENING BIJ PREMIEACHTERSTAND (INGEVOEGD NA 1.3.8) RISICO S DIE HET VERMOGEN RECHTSTREEKS BEDREIGEN (INGEVOEGD ONDER 2.2.3) VERBETERDE RISICOKLASSENINDELING 2014 (VERVANGT 2.5.1) AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE ROERENDE ZAKEN (INGEVOEGD ONDER 3.5.1) INFORMATIEVOORZIENING VOOR LETSELSCHADESLACHTOFFERS (INGEVOEGD ONDER 3.6.3) GEDRAGSREGELS (INGEVOEGD ONDER 3.6.4) HET NEDERLANDSE RECHTSSTELSEL EN RECHTSBIJSTAND (TOEGEVOEGD HOOFDSTUK) RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN SPECIFIEKE EUROPESE RICHTLIJNEN INVOERING KWALITEITSCODE RECHTSBIJSTAND LETSELSCHADE INFOWIJZER ZELFTOETS BIJZONDERE BROMFIETSEN (VERVANGT ) VERZEKERDE BEDRAGEN (INGEVOEGD NA ) SCHADEAFWIKKELING OP BASIS VAN TOTAAL VERLIES (INGEVOEGD ONDER ) CENTRALE ROL VOOR HET VERZEKERINGSBUREAU VOERTUIGCRIMINALITEIT (INGEVOEGD ONDER ) OVERIGE WA-VERZEKERINGSVOORWAARDEN (INGEVOEGD NA ) MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN: CASCO, UITSLUITINGEN EN PREMIE (TOEGEVOEGD HOOFDSTUK) MOTORRIJTUIGVERZEKERING MET CASCODEKKING ZELFTOETS AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE AAN ANDERE MOTORRIJTUIGEN BIJ BIJZONDERE MANOEUVRES (INGEVOEGD NA ) MOTORRIJTUIGGERELATEERDE VERZEKERINGEN (INGEVOEGD NA ) RECREATIEVERZEKERINGEN (TOEGEVOEGD HOOFDSTUK) REISVERZEKERING ANNULERINGSVERZEKERING VERZEKERING VOOR RECREATIE-UITRUSTING CARAVANVERZEKERING PLEZIERVAARTUIGVERZEKERING ZELFTOETS /Addendum PE Plus Schade particulier 2

3 1.19 DE ZORGVERZEKERING (VERVANGT HOOFDSTUK 6) WAT HOUDT HET ZORGVERZEKERINGSSTELSEL IN? WAT HOUDT DE WLZ IN? DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 (WMO 2015) WAT HOUDT DE ZORGVERZEKERINGSWET IN? OPZEGGING BASISPAKKET DE PREMIEONDERDELEN BEHORENDE BIJ DE BASISVERZEKERING ZORGTOESLAG NOTAVERWERKING KLACHTENBEHANDELING BINNEN DE ZORG AANVULLENDE VERZEKERINGEN REGELING ROND ONVERZEKERDEN VOOR DE BASISVERZEKERING REGELING ROND WANBETALING VOOR DE BASISVERZEKERING OVERIGE ACTUALITEITEN (TOEGEVOEGD HOOFDSTUK) MODULE BASIS PROFESSIONEEL GEDRAG, INTEGRITEIT & ADVIESVAARDIGHEDEN (TOEGEVOEGD HOOFDSTUK) /Addendum PE Plus Schade particulier 3

4 1. AANVULLINGEN SCHADE PARTICULIER 1.1 ONEIGENLIJKE SAMENLOOP Bij normale samenloop kan de verzekeringnemer de schade claimen op meerdere polissen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verzekeringnemer die een kostbare vaas omstoot en deze kan claimen op zowel de inboedel- als kostbaarhedenverzekering. Het gaat hier om het belang van één en dezelfde persoon, namelijk de verzekeringnemer. Bij oneigenlijke samenloop is het risico weliswaar verzekerd op meerdere polissen, maar betreft het verschillende belangen, dus verschillende personen. Een gast van de verzekeringnemer stoot een kostbare vaas om. De eigenaar van de vaas kan de schade claimen op zijn kostbaarhedenverzekering. Hij kan ook zijn gast aanspreken uit hoofde van onrechtmatige daad. Schade als gevolg van deze vorm van schuldaansprakelijkheid is in principe gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering van de gast. In dat geval is er dus sprake van meerdere verzekeraars, maar tevens van verschillende belangen. 1.2 ACTIEF SCHADEREGELINGSBELEID Als de verzekeraar een schade afwikkelt, dan dient zij dat op daadkrachtige wijze te doen. De verzekerde en/of de gedupeerde, mag ervan uit gaan, dat hij niet van het kastje naar de muur wo rdt gestuurd, maar dat alles in het werk wordt gesteld, om jet schadeafwikkelingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit wordt actief schaderegelingsbeleid genoemd. Bij actief schaderegelingsbeleid denken we onder andere aan de volgende acties: De verzekeraar (of gevolmachtigd agent) begeleidt de verzekerde door het hele proces De verzekeraar (of gevolmachtigd agent) informeert de verzekerde regelmatig over de gang van zaken De verzekeraar (of gevolmachtigd agent) helpt of begeleidt de verzekerde b ij het invullen van de nodige formulieren De verzekeraar (of gevolmachtigd agent) stuurt aan op een snelle schadeafwikkeling en keert desnoods uit, als er eerder zekerheid is ontstaan over een deel van de schade 1.3 VERREKENING BIJ PREMIEACHTERSTAND Als er sprake is van premieachterstand heeft de verzekeringsmaatschappij het recht, om de achterstand te verrekenen met de uitkering. Dit geldt overigens alleen bij een uitkering van de verzekering waarop de premieachterstand van toepassing is /Addendum PE Plus Schade particulier 4

5 Taken van de verzekeringsadviseur bij het tot stand brengen van de schadeverzekeringsovereenkomst Het inwinnen van alle informatie die nodig is om te komen tot een goede inventarisatie van de wensen en behoeften van de klant is een van de taken van de bemiddelaar in zijn rol als adviseur. Daarbij behoort o.a.: het invullen van een klantrisicoprofiel; het verzorgen van de offerte(n); het geven van de juiste voorlichting. Aansluitend assisteert de bemiddelaar bij het invullen van de diverse aanvraagformulieren en controleert hij de voortgang en de totstandkoming van de definitieve overeenkomst. Taken bij beheer en uitvoering tijdens de looptijd van een financieel product Ook tijdens de looptijd van een financieel product zijn er taken voor de adviseur. Bij schadeverzekeringen is dit het begeleiden van onder andere schadeafhandelingen en uitkeringen. Daarnaast het doorvoeren van wijzigingen in de dekking bij gewijzigde omstandigheden en het oversluiten van verzekeringen naar andere aanbieders als daar aanleiding voor is. In ieder geval zal de adviseur moeten letten op gewijzigde omstandigheden bij de klant en indien nodig opnieuw het risicoprofiel vaststellen. Taken bij beëindiging van een schadeverzekering Bij de beëindiging van een schadeverzekering kan een rol zijn weggelegd voor de financieel adviseur. Dit kunnen de volgende taken zijn: het tijdig opzeggen conform de polisvoorwaarden; het verstrekken van allerlei documenten (zoals een royementsaanhangsel) waar de klant recht op heeft; het eventueel attenderen op het eindigen van dekkingen van polissen. 1.4 RISICO S DIE HET VERMOGEN RECHTSTREEKS BEDREIGEN Herman houdt van fietsen. Tijdens één van zijn zondagse fietstochten rijdt hij een oudere dame omver. De dame heeft letsel en bovendien kledingschade. Zij stelt Herman aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Herman zal deze schade moeten vergoeden en dat gaat uiteraard ten koste van het gezinsvermogen. Herman en zijn gezinsleden lijden dus geen schade aan hun bezittingen en ook hun gezondheid is niet aangetast. En toch lijden zij vermogensverlies. Herman is het met de schadeclaim niet eens. Hij schakelt een advocaat in. Deze advocaat brengt echter een fors uurtarief in rekening. Ook hierdoor wordt het gezinsvermogen aangetast /Addendum PE Plus Schade particulier 5

6 1.5 VERBETERDE RISICOKLASSENINDELING 2014 VOOR WONINGEN Om de risico s goed in kaart te kunnen brengen en daaraan gekoppeld de juiste preventiemaatregelen te kunnen treffen, maken verzekeraars al jaren gebruik van een risicoklassenindeling. Het is voor de praktijk van de verzekeringsadviseur be langrijk dat hij kennis heeft van de werking en de achtergrond van de risicoklassenindeling. Hij kan in de begeleiding van zijn cliënten tijdig bij hen bespreekbaar maken wanneer hij verwacht dat de verzekeraar preventie - eisen gaat stellen. De cliënten kunnen zich dan bij een beveiligingsspecialist alvast oriënteren op de mogelijkheden (en kosten) van de te nemen maatregelen. Het doel van de Verbeterde risicoklassenindeling woningen en bedrijven (VRKI) is een praktisch uitvoerbare regeling te realiseren voor verzekerden, verzekeraars en bedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiliging. Dit probeert men te bereiken door eenduidigheid en herkenbaarheid voor opdrachtgever en eisende partijen, zoals verzekeraars en het ontwikkelen van kwaliteitsdocumenten vo or de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen. In de bijlagen treft u een exemplaar van de risicoklassenindeling aan. Risicoklasse Er is een indeling gemaakt in vormen van maatregelen, die worden aangeduid met letters. Hieronder volgt de betekenis van een aantal van die letters. O: Organisatorische maatregelen; B: Bouwkundige maatregelen; C/M: Compartimentering/Meeneembeperkende maatregelen; E: Elektronische maatregelen; SP/DP: Alarmering ATS categorie; R: Reactie (alarmopvolging). Er is een document definities beveiligingsmaatregelen opgesteld. Hierin wordt omschreven welke maatregelen horen bij de genoemde letters. De O, B, E en R maatregelen worden in niveaus ingedeeld. Die worden aangeduid door een kleine letter of cijfer (1, 2, 3 of 4), die/dat a an de desbetreffende (hoofd)letter wordt toegevoegd. Op deze manier wordt door slechts een beperkt aantal letters en cijfers het complete pakket van (voor BORG -certificering minimaal vereiste) maatregelen weergegeven. Indeling naar attractiviteit van goederen Aan de risicoklassenindeling is een lijst toegevoegd, waarin de mate van attractiviteit van de goederen wordt aangegeven. In de bijlage is de zogenaamde VRKI -kaart opgenomen, aan de hand waarvan de verzekeringsadviseur kan bepalen welke attractiviteitscode van toepassing is en welke categorie beveiligingsmaatregelen moet worden getroffen. Voor een goed begrip van het systeem adviseren wij u het document in de bijlage aandachtig door te lezen /Addendum PE Plus Schade particulier 6

7 Hans en Marijke zijn gehuwd. Zij hebben sinds een erfenis twee maanden geleden van Marijke de volgende bezittingen: aan audioapparatuur; aan lijfsieraden; aan schilderijen. De inboedel van Hans en Marijke valt in risicoklasse 2. De te treffen beveiligingsmaatregelen zijn O1 + B1 + E1 + (SP2 of DP1) + R1. Erik van Galen, de verzekeringsadviseur van Hans en Marijke, voert een onderhoudsgesprek met hen. Uit dit gesprek komt naar voren dat Hans en Marijke, sinds kort door een erfenis van Marij ke, een totaal aan attractieve zaken in huis hebben van Erik informeert (proactief) Hans en Marijke over de preventie-eisen die de inboedelverzekeraar gaat stellen, uitgaande van de VRKI -lijst Hans en Marijke kunnen dus nu al een offerte gaan opvragen bij een van de 550 PKVW-erkende beveiligingsbedrijven bij hen in de buurt voor die maatregelen (zoals aanleggen alarminstallatie) waardoor voldaan wordt aan de eisen die de verzekeraar gaat stellen. 1.6 AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE ROERENDE ZAKEN In de wet staat bezitter (en niet eigenaar). Meestal is de bezitter ook eigenaar, maar dat hoeft niet. Stel dat de buurman in de vorige voorbeelden de boormachine bij het groot vuil heeft gevonden. Hij is dan geen eigenaar (hij heeft niet voor de boormachine betaald), maar hij doet wel alsof hij de eigenaar is. Dan is hij wel bezitter. De bezitter is dus de eigenaar of diegene die zich gedraagt alsof hij de eigenaar is. 1.7 INFORMATIEVOORZIENING VOOR LETSELSCHADESLACHTOFFERS Letselschadeprocedures zijn vaak complex en kunnen een behoorlijke impact hebben op het slachtoffer. Er is dus veel behoefte aan informatievoorziening. De Letselschade Raad, een onafhankelijke stichting zonder commercieel oogmerk, heeft daarom een folder ontwikkeld: Grip op uw letselschade. In deze brochure komen de volgende vragen aan de orde: Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? /Addendum PE Plus Schade particulier 7

8 Objectieve informatie Op de site van de Letselschade Raad is veel informatie te vinden over letselschade. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor mogelijke nabestaanden, getuigen en/of veroorzakers. Als er bij de afhandeling van de letselschade moeilijke begrippen de revue passeren, dan biedt de Letselschade Infowijzer uitkomst. Aan de hand van een checklist worden allerlei begrippen uitgelegd. Belangbehartigers Voor belangenbehartiging kunnen allerlei partijen ingeschakeld worden. Er kan daarbij gedacht worden aan de rechtsbijstandverzekeraar, overkoepelende organisatie, zoals de ANWB, de Stichting Keurmerk Letselschade, overkoepelende organisaties van advocaten, zoals LSA en ASP en overkoepelende organisaties van letselschade-experts, zoals NIVRE. Richtlijnen en gedragscodes Tot slot wordt er in de folder nog verwezen naar een aantal richtlijnen en gedragscodes. Daarbij kan gedacht worden aan Letselschade Richtlijnen, de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). In de volgende paragraaf staan we stil bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. 1.8 GEDRAGSREGELS Hieronder zijn de 10 gedragsregels weergegeven die de basis vormen van de Gedragscode. Gedragsregel 1: Informeren over belangenbehartiging De belangenbehartiger die wordt benaderd voor bijstand bij de afwikkeling van de letselschadeclaim, legt de benadeelde uit tegen welke voorwaarden hij zijn diensten kan aanbieden. Hij laat zich daarbij leiden door de belangen van de benadeelde. De belangenbehartiger voorziet de benadeelde van de correspondentie tussen hem en de verzekeraar. Gedragsregel 2: Ontvangst bevestigen Uiterlijk twee weken na de ontvangst van de aansprakelijkstelling bevestigt de verzekeraar de ze schriftelijk aan de benadeelde en diens belangenbehartiger. Gedragsregel 3: Onderzoek starten De verzekeraar handelt alert en zorgvuldig door het onderzoek naar de aansprakelijkheid van haar verzekerde direct na de aansprakelijkstelling te starten. Gedragsregel 4: Standpunt innemen Binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling neemt de verzekeraar een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid in /Addendum PE Plus Schade particulier 8

9 Gedragsregel 5: Verdieping en contact Partijen streven naar passende oplossingen in de persoonlijke omgeving en werkomgeving van de benadeelde door zich gedegen te verdiepen in diens persoonlijke situatie, ambities en mogelijkheden. Verzoeken om aanvullende informatie zijn proportioneel. De verzekeraar houdt er rekening mee dat het de benadeelde moeite kan kosten de informatie te achterhalen. De verzekeraar heeft tenminste één keer per jaar persoonlijk contact met de benadeelde om zich op de hoogte te stellen van diens letsel en situatie, ook als de benadeelde wordt bijgestaan. Dat is alleen anders, als de benadeelde aangeeft op dat contact geen prijs te stellen. Gedragsregel 6: Schadeoverzicht opstellen In overleg met de benadeelde draagt de belangenbehartiger zorg voor een onderbouwd overzicht van de schade. De verzekeraar geeft gemotiveerd aan welke schade zij erkent en wat naar haar mening nog nader onderzoek verdient. Zij laat, indien aan de orde, tevens haar standpunt weten over de vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand en eventueel deskundigenonderzoek. Gedragsregel 7: Binnen 14 dagen uitkeren De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling. Gedragsregel 8: Langer dan twee jaren: evalueren Duurt de schadebehandeling langer dan twee jaren na de schademelding, dan gaan partijen - op initiatief van de verzekeraar - na wat daarvan de oorzaak is. Partijen spreken concreet af welke maatregelen nodig zijn om de schadebehandeling alsnog zo spoedig mogelijk af te ronden en wie zorg draagt voor de uitvoering daarvan. Gedragsregel 9: Oplossing zoeken Loopt de schaderegeling vast, dan brengen partijen precies in kaart wat hen verdeeld houdt en zoeken vervolgens samen zo spoedig mogelijk naar een oplossing. Gedragsregel 10: Een derde inschakelen Indien het partijen niet lukt om gezamenlijk een oplossing te bereiken, dan wenden zij zich tot een derde om alsnog een oplossing te bewerkstelligen. Deze beslissing neme n partijen bij voorkeur gezamenlijk. Specifiek voor aansprakelijkheidsverzekeraars voor motorvoertuigen voerde het Verbond van Verzekeraars bedrijfsregeling 15 in. In 2012 heeft het Verbond de tekst van deze regeling aangepast. De bedrijfsregeling is nu een aanvulling op de Gedragscode behandeling letselschade. De volledige tekst van zowel de gedragscode als van bedrijfsregeling 15 vindt u op de website van het Verbond /Addendum PE Plus Schade particulier 9

10 1.9 HET NEDERLANDSE RECHTSSTELSEL EN RECHTSBIJSTAND Een cliënt stelt u de volgende vraag: Ik heb een conflict met de gemeente over een bestemmingsplan. Ik heb via uw bemiddeling een rechtsbijstandverzekering gesloten. Mag ik op kosten van de verzekering een advocaat inschakelen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet u de voorwaarden van de gezinsrechtsbijstandverzekering kennen. Veel consumenten raken betrokken bij juridische conflicten. Het verlenen van juridische bijstand is een kerntaak van rechtsbijstandverzekeraars. In dit hoofdstuk wordt eerst het Nederlandse rechtsstelsel behandeld. U leert hoe ons rechtssysteem functioneert en leert onderscheid te maken tussen rechtsvormen en rechtsbronnen. Juridische procedures en juridische bijstand kosten veel geld. De rechtsbijstandverzekering biedt hiervoor dekking. In dit hoofdstuk behandelen we de volgende onderwerpen: de dekking; de uitsluitingen; de Geschillenregeling volgens Europese richtlijnen; de Kwaliteitscode rechtsbijstand; de Letselschade Infowijzer RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN Binnen het onderdeel motorrijtuigen wordt de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering behandeld. In deze paragraaf zijn enkele andere vormen van rechtsbijstandverzekering aan de orde. Verder wordt kort melding gemaakt van andere manieren om met behulp van derden uit een financieel conflict te komen. Het kunnen inschakelen van rechtsbijstand hangt natuurlijk af van de bepalingen in de polisdekking, maar is ook afhankelijk van de hoedanigheid waarin men juridische bijstand zoekt. De rechtsbijstandverzekering voor agrarische bedrijven voorziet in een juri dische belangenbehartiging bij geschillen. Het mag duidelijk zijn dat dit een geheel andere belangenbehartiging vergt dan bij de particulier. Een onderscheid tussen de zakelijke en particuliere rechtsbijstandverlening is dan ook gebruikelijk. Naast de eerder vermelde motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering kent de markt de verkeersrechtsbijstand. Verzekerden kunnen hun schade of het hen overkomen letsel, die in het verkeer worden veroorzaakt en waarbij een schuldige partij is betrokken, voor verhaal melden bij de rechtsbijstandverzekeraar. Deze probeert vervolgens de schade op de schuldige partij te verhalen. De meest voorkomende rechtsbijstandverzekering binnen de particuliere sfeer, naast de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering, is de gezinsrechtsbijstandverzekering /Addendum PE Plus Schade particulier 10

11 De omschrijving van de dekking De rechtsbijstandverzekeraar kan in zijn polisvoorwaarden een franchise bedingen. Deze franchise zorgt ervoor dat de verzekeringnemer een bepaald financieel belang moet hebben voordat de zaak voor rechtsbijstand kan worden aangeboden. Zaken met een financi eel belang van minder dan 150 komen bijvoorbeeld niet voor behandeling in aanmerking. De dekking kan bestaan uit: een juridisch advies; een belangenbehartiging; een kostenvergoeding. De verzekerde rubrieken waarbinnen de belangenbehartiging plaatsvindt, zijn in het algemeen: verhaalsrechtsbijstand; strafrechtsbijstand; arbeidsrechtelijke rechtsbijstand; contractsrechtsbijstand; rechtsbijstand op het terrein van de sociale wetgeving, burenrecht en erfdienstbaarheid; adviesrecht op vele andere deelgebieden. De belangenbehartiging kan betrekking hebben op: het geldend maken van vorderingen; het ten uitvoer brengen van vonnissen, beschikkingen en arbitrale uitspraken. De kosten van rechtsbijstand kunnen bestaan uit de interne kosten (kosten van de in loondienst verbonden deskundigen) en de externe kosten. De externe kosten kunnen betrekking hebben op: de honoraria en voorschotten van de externe deskundigen; de kosten van getuigen; de proceskosten; de reis- en verblijfskosten, op voorwaarde dat deze door de rechtsbijstandverzekeraar zijn goedgekeurd; de kosten in verband met de tenuitvoerlegging van een vonnis. Bovenstaande kosten worden door de rechtsbijstandverzekeraar vergoed. Wanneer de wederpartij een onrechtmatige daad pleegt en niet over de financ iële middelen beschikt om de vordering van de verzekerde te voldoen, dan vergoedt de rechtsbijstandverzekeraar tot een bepaald maximum deze uitstaande vordering op de aansprakelijke derde. Dit maximum staat in de polisvoorwaarden vermeld. We noemen dit de onvermogendekking. Afkoopregeling Soms zijn de kosten van rechtsbijstand zo hoog, dat deze niet opwegen tegen het belang. In verband hiermee hebben veel verzekeraars de zogenaamde afkoopregeling opgenomen. Deze regeling maakt het voor de verzekeraar mogelijk om de zaak met de verzekerde af te doen door een vergoeding te betalen ter grootte van het belang van de zaak. Hiermee voorkomt de verzekeraar dat hij een dure juridische procedure moet opstarten, terwijl het belang slechts gering is /Addendum PE Plus Schade particulier 11

12 Herman heeft schade geleden door toedoen van zijn buurman. Deze was zijn huis aan het schilderen en heeft daarbij verf gemorst op het huis van Herman. De buurman wil niets van een schadevergoeding weten en Herman schakelt zijn rechtsbijstandverzekeraar in. Onderz oek leert dat de verf door een schoonmaakbedrijf kan worden verwijderd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen 200. Het opstarten van een procedure tegen de buurman gaat zeker kosten. De verzekeraar besluit op grond van de afkoopregeling 200 aan Herman te vergoeden. Waarborgsom Het is mogelijk dat de verzekerde in verband met een gedekte strafzaak in het buitenland wordt gedetineerd. De rechter in het buitenland verlangt dan meestal een waarborgsom voor de vrijlating van de verzekerde zelf, de hem toebehorende zaken of legt beslag op deze zaken. Voor deze gevallen verleent de verzekeraar een cautie, het voorschieten van de waarborgsom. De rechtsbijstandverzekeraar leent de verzekerde een in de polis genoemd maximaal bedrag (voorschot), dat de verzekerde terug moet betalen. Uitsluitingen De gezinsrechtsbijstandverzekering kent de volgende algemene uitsluitingen: het handelen in strijd met de polisvoorwaarden (schaden van de belangen van de verzekeraar); molest, natuurramp/atoomkernreactie; opzettelijk handelen of nalaten. Uitgesloten zijn verder geschillen en rechtsproblemen met betrekking tot: bezitten en houden van luchtvaartuigen en pleziervaartuigen, soms gedekt als de waarde kleiner is dan ; huwelijksvermogensrecht, echtscheiding en samenleving; de niet-bevoegde bestuurder; onroerende zaken, tenzij het de eerste woning van de verzekeringnemer betreft; verhuur, exploitatie of vermogensbeheer; fiscale zaken; hoewel er verzekeraars zijn die hiertegen facultatief dekking verlenen; verweer bij onrechtmatige daad (voorbehouden aan aansprakelijkheidsverzekeraars); erfrechtelijke geschillen; motorrijtuigen: eigendom, aankoop, garantie zonder BOVAG-garantiebewijs; financieel onvermogen (u kunt de lening niet meer aflossen). Het is mogelijk om exclusief de dekking voor het bezit van motorrijtuigen en/of een eigen woning te verzekeren. Dit leidt uiteraard tot een korting op de premie. Nut en noodzaak In de praktijk zien vooral particulieren het nut van een rechtsbijstandverzekering pas in a ls juridische bijstand direct noodzakelijk is. Verzekeraars zijn van dit gedragspatroon op de hoogte /Addendum PE Plus Schade particulier 12

13 Freek Gerritsen is werkzaam bij de Nederlandse vestiging van een Amerikaans bedrijf. Opeens gaat het gerucht de ronde dat 40% van het personeelsbestand wordt ontslagen. Freek is zeker van zijn positie totdat hij verneemt dat ook de stafleden, zoals hijzelf, kans op ontslag lopen. Freek sluit een rechtsbijstandverzekering voor particulieren. Twee weken later ontvangt Freek het bericht dat hij is ontslagen. Rechtsbijstandverzekeraars nemen in hun polisvoorwaarden een wachttijd op van minimaal drie maanden. Slechts wanneer de verzekeringnemer bij het sluiten van de verzekering het ontstaan van de gebeurtenis niet kon voorzien, is er dekking. De driemaandentermijn is dan niet van toepassing. Margareth sluit een rechtsbijstandverzekering voor particulieren op 20 februari. Zij ontvangt de polis op 28 februari en betaalt de premie. Op 10 maart loopt zij over het zebrapad en wordt aang ereden door een personenwagen. Margareth kon bij het sluiten van de verzekering niet voorzien dat zij binnen de drie maanden een beroep op de polisdekking zou doen. Er is in dit geval dekking SPECIFIEKE EUROPESE RICHTLIJNEN De geschillenregeling De geschillenregeling, zoals deze is opgenomen in de polisvoorwaarden, komt voort uit Europese richtlijnen. Het is mogelijk dat de verzekeringnemer en de rechtsbijstandverzekeraar van mening verschillen wat de haalbaarheid van een juridisch geschil betreft. De verz ekeringnemer kan dan een beroep doen op de geschillenregeling. Op basis van de geschillenregeling kan de verzekerde op kosten van de verzekeraar een jurist raadplegen. Is de jurist het met het ingenomen standpunt van de verzekerde eens, dan behandelt de jurist de zaak op kosten van de verzekeraar. Is de jurist, net als de verzekeraar, van mening dat de kans op succes bij behandeling van de zaak niet aanwezig is, en de verzekerde wil de zaak toch doorzetten, dan zijn er twee mogelijkheden: de verzekerde verliest de zaak: de verzekeraar vergoedt niets; de verzekerde wint de zaak geheel of gedeeltelijk: de verzekeraar betaalt alle kosten. Jannette Willemsen heeft een wasmachine gekocht. Binnen twee jaar gaat de wasmachine onherstelbaar kapot. Jannette neemt contact op met de leverancier en de producent. Deze beroepen zich op de leveringsvoorwaarden en zijn niet genegen tot een regeling te komen. Jannette doet een beroep op de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzeke raar bericht Jannette dat het, gelet op de leveringsvoorwaarden, niet mogelijk is om tot een minnelijke schikking met de leverancier of de producent te komen. Jannette kan zich niet vinden in het door de rechtsbijstandverzekeraar ingenomen standpunt. Een conflict is het gevolg. Jannette kan een beroep doen op de geschillenregeling /Addendum PE Plus Schade particulier 13

14 Geen vrije advocaatkeuze Verzekeringnemers kennen soms een bevriende jurist of hebben in het verleden eerder een conflict gehad, waarbij deze het juridische geschil tot een positief einde heeft gebracht. Al dan niet te goeder trouw doen verzekeringnemers weer een beroep op genoemde jurist of advocaat en sturen daarna de declaratie van de advocaat naar de rechtsbijstandverzekeraar met het verzoek tot betaling aan de advocaat over te gaan. Rechtsbijstandverzekeraars hebben zelf echter vakbekwame juristen/specialisten in vaste dienst. Deze personeelsleden verlenen rechtsbijstand. Het extern behandelen van een juridisch geschil is dan een onnodige externe kostenpost en is, gelet op de in loondienst werkende specialisten, onnodig. Rechtsbijstandverzekeraars hebben daarom in hun polisvoorwaarden de bepaling opgenomen dat het verlenen van rechtsbijstand aan de rechtsbijstandverzekeraar is voorbehouden. Wel bestaat er een vrije advocaatkeuze voor de verzekeringnemer binnen de geschillenregeling zoals hiervóór omschreven. De bedoelde jurist moet dan wel kantoor houden in Nederland. Soms wordt een zaak door de verzekeraar aan een advocaat uit handen gegeven, waarbij de klant ook wel de advocaat mag kiezen. Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft eind 2013 geoordeeld dat een rechtsbijstandverzekeraar een verzekerde bij een procedure vrije advocaatkeuze moet bieden. Dit betekent dat een rechtsbijstandverzekeraar die in zijn verzekeringsovereenkomst regelt dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door zijn werknemers, niet mag bedingen dat de kosten van rechtsbijstand in gerechtelijke of administratieve procedures van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverleners slechts vergoed worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Volgens het Hof mag een verzekerde bij een gerechtelijke procedure dus altijd zelf een advocaat kiezen. Deze beslissing heeft gevolgen voor rechtsbijstandverzekeraars. Een externe advocaat brengt meer kosten met zich mee dan wanneer de verzekeraar de zaak laat behandelen do or een advocaat in loondienst. Belangenconflict Het is goed mogelijk dat meerdere partijen bij een geschil een beroep willen doen op dezelfde rechtsbijstandverzekeraar. De volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen. Beide partijen verzekerd op dezelfde polis: bij een geschil tussen de verzekeringnemer en een van de medeverzekerden op een polis, verleent de rechtsbijstandverzekeraar alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer. Bij een geschil tussen twee medeverzekerden op een polis, verleent de rechtsbijstandverzekeraar alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer als zodanig is aangewezen /Addendum PE Plus Schade particulier 14

15 Partijen verzekerd op verschillende polissen bij dezelfde verzekeraar: bij een geschil tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden bevo egd te verlangen dat aan hen rechtsbijstand wordt verleend door een jurist of juridisch bevoegde deskundige naar eigen keuze op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Monobranchiale en multibranchiale verzekeraars Met monobranchiale verzekeraar wordt bedoeld dat de rechtsbijstandverzekeraar zowel de polis verstrekt (risicodrager) als ook de schadebehandeling verzorgt. De rechtsbijstandverzekeraar kent in zijn portefeuille slechts één branche, namelijk de rechtsbijstandverzekeringen. Het wordt anders wanneer de risicodrager naast rechtsbijstandverzekeringen ook andere branches in portefeuille heeft. Deze multibranchiale verzekeraar moet de schadeafhandeling overdragen - en in de polisvoorwaarden ook als zodanig redigeren - aan een schaderegelingskantoor. Een monobranchiale verzekeraar kan voor een multibranchiale verzekeraar als een schaderegelingsbureau fungeren. Op deze manier wordt een mogelijke belangenverstrengeling voorkomen. Jan de Vrieze is bezitter van een personenwagen. Hij heeft de personenwagen WA en casco verzekerd. Ook heeft hij bij dezelfde verzekeraar een rechtsbijstandverzekering voor particulieren afgesloten, inclusief het onderdeel motorrijtuigen. Jan rijdt op een zaterdagavond laat door een grote stad en komt op een voorrangsweg in botsing met een voor hem van rechts komende politiewagen. Een van de agenten gelast Jan een alcoholtest te ondergaan. De agent stelt dat het alcoholpromillage in het bloed van Jan te hoog is. De politieagenten maken een proces -verbaal op waarbij het ongeval op een ander kruisingsvlak staat aangegeven en waarbij Jan voorrang had moeten verlenen aan de politiewagen. Jan stelt dat hij die avond helemaal geen alcohol heeft gehad. Jan doet meteen een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekeraar stelt dat, gelet op het alcoholpercentage en de verdere inhoud van het proces-verbaal, er geen mogelijkheden zijn om juridische bijstand te verlenen. In dezelfde brief wordt melding gemaakt van het overleg met de collega s werkzaam bij de afdeling motorrijtuigen. De schade aan de personenwagen van Jan wordt niet uitgekeerd, gelet op het alcoholpercentage zoals vermeld in het proces-verbaal en de desbetreffende polis-uitsluiting. De WA-schade aan de politiewagen wordt door de WA-verzekeraar uitgekeerd en als gevolg van het bovenmatig alcoholgebruik van Jan op hem verhaald. De stellingname van Jan is dat er sprake is van belangen-verstrengeling tussen de verschillende onderdelen van de multibranchiale verzekeraar. Wellicht heeft Jan gelijk. Een multibranchiale verzekeraar mag zowel in juridische als in fysieke zin niet in direct contact staan met het schaderegelingskantoor. Dit wordt bereikt door: ervoor te zorgen dat de rechtsbijstandverzekeraar/het schaderegelingsbureau een andere rechtspersoon is dan de risicodrager/multibranchiale verzekeraar; de risicodrager in zijn polisvoorwaarden op te laten nemen dat de gehele schadebehandeling geheel zelfstandig wordt overgenomen door de rechtsbijstandverzekeraar/het schaderegelingsbureau; de rechtsbijstandverzekeraar/het schaderegelingsbureau fysiek te scheiden van de risicodrager, bijvoorbeeld door deze te vestigen in een ander gebouw /Addendum PE Plus Schade particulier 15

16 1.9.3 INVOERING KWALITEITSCODE RECHTSBIJSTAND Rechtsbijstandverzekeraars zijn zich meer en meer bewust van hun maatschappelij ke verantwoordelijkheid, omdat zij inmiddels aan veel huishoudens deskundige juridische bijstand verlenen. Deze bewustwording heeft in december 2010 geleid tot de opstelling van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. Binnen het Verbond van Verzekeraars is al een aantal (gedrags)codes opgesteld, die het gedrag van verzekeraars reguleren (zoals de gedragscode geïnformeerde verlenging en de gedragscode behandeling letselschade). Deze nieuwe Kwaliteitscode Rechtsbijstand gaat specifiek over de wijze waarop rechtsbijstandverzekeraars invulling geven aan hun rol als rechtshulpverlener. Deze kwaliteitscode legt vast welke verplichtingen de rechtsbijstandverzekeraar minimaal heeft richting zijn klant. Uiteraard kan elke individuele rechtsbijstandverzekeraar ervoor kiez en zijn dienstverlening verder uit te breiden. In de kwaliteitscode is onder andere vastgelegd: de basisregels ten aanzien van het gedrag van de jurist bij de rechtshulpverlening. Deze grondbeginselen maken aan de klant duidelijk wat hij van zijn jurist ka n verwachten; dat met de klant aan het begin van de behandeling zal worden besproken welk resultaat te verwachten zou kunnen zijn; dat het belang van de klant voorop staat. Dit betekent ook dat de jurist zich niet laat leiden door belangen van een andere betrokken partij, zoals een commercieel belang van een expert; de klant dient erop te kunnen vertrouwen dat zijn zaak zorgvuldig en deskundig wordt behandeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat de jurist geen deadlines mag missen, hij de relevante jurisprudentie/wetgeving erop naslaat en geen cruciale zaken over het hoofd ziet; dat de behandelende jurist actieve houding moet aannemen. Verstoringen in de zaakbehandeling moet de jurist waar mogelijk bespreken met de klant en indien noodzakelijk moet hij de zaakbehandeling overdragen aan een andere behandelaar; in verband met het vertrouwenskarakter van de zaakbehandeling dient de jurist ervoor te zorgen dat informatie over de zaak slechts raadpleegbaar is door degenen die hiertoe gerechtigd zijn. Doordat een dronken man zonder vaste woon- en verblijfplaats tegen de geparkeerd staande auto van Stef is gevallen, zit er een deuk in de auto van Stef. Stef schakelt zijn rechtsbijstandverzekeraar in. Stef mag erop vertrouwen dat zijn zaak zorgvuldig en deskundig wordt behandeld. De schadebehandelaar bij de verzekeraar zal met Stef aan het begin van de behandeling bespreken welk resultaat te verwachten zou kunnen zijn. Bindende zelfregulering De kwaliteitscode valt onder de zogeheten bindende zelfregulering wa arvoor instemming van de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van verzekeraars is vereist. Bindende zelfregulering betekent onder meer dat consumenten, die menen dat verzekeraars zich niet aan deze afspraken houden, een klacht kunnen indienen bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening (Kifid) /Addendum PE Plus Schade particulier 16

17 1.9.4 LETSELSCHADE INFOWIJZER De Letselschade Raad heeft een nieuw hulpmiddel ontwikkeld om de personenschaderegeling soepeler te laten verlopen, namelijk de Letselschade Infowijzer. Deze infowijzer geeft uitleg over waarom verzekeraars bepaalde informatie opvragen bij slachtoffers en wat het belang van de opgevraagde informatie is. Voor de verzekeraars is het vaak aanvullende informatie noodzakelijk, om meer inzicht te krijgen in het dossier van het slachtoffer. Over het algemeen gebeurt dit door de verzekeraar in de vorm van een vragenlijst. Het is voor het slachtoffer niet altijd duidelijk waarom deze informatie nodig is. De Letselschade Infowijzer is een handige checklist waarin de verzekeraar per onderwerp uitleg vindt waarom hij deze vragen stelt en wat het belang is van de opgevraagde informatie. De Letselschade Infowijzer is dus een hulpmiddel voor verzekeraars om aan het slachtoffer heldere uitleg te geven. Daarnaast is de infowijzer ook van belang voor belangenbehartigers van de slachtoffers en de slachtoffers zelf. Zij kunnen de Letselschade Infowijzer als checklist gebruiken om te toetsen waarom de verzekeraar de informatie opvraagt en of die informatie voor de verzekeraar relevant is. Gerard heeft bij een verkeersongeval letselschade opgelopen. De schade is in behandeling bij de WA - verzekeraar van de schadeveroorzaker. De WA-verzekeraar stelt Gerard allerlei vragen over zijn werksituatie en zijn kennis en ervaring. Gerard vraagt zich af waarom de verzekeraar dat wil weten. Dat kan hij terugvinden bij Letselschade Infowijzer. Er is een onderverdeling in Verkeerszaken en niet-verkeerszaken. Onder deze titels staan de hoofdrubrieken. Als u op een hoofdrubriek klikt, verschijnen de specifieke onderw erpen waarover vragen gesteld kunnen worden. Als u vervolgens op deze onderwerpen klikt, verschijnt er een tekstblok met uitleg over het belang en de noodzaak van de gevraagde informatie. De Letselschade Infowijzer komt voort uit de Gedragscode Behandeling Letselschade. Die gedragscode geeft de spelregels aan voor alle partijen die bij de behandeling van letselschade zijn betrokken ZELFTOETS 1. Welke dekking kan een rechtsbijstandverzekering bevatten? 2. Wat wordt verstaan onder een cautie? 3. Waarom bestaat er een geschillenregeling voor rechtsbijstandverzekeringen? 4. Welke regelingen in het geval van een belangenconflict kent u? /Addendum PE Plus Schade particulier 17

18 5. Wat houdt de afkoopregeling in? 6. Peter wil een rechtsbijstandverzekering sluiten. U vertelt hem van het bestaan van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. Peter wil weten in welke wet is de Kwaliteitscode Rechtsbijstand is vastgelegd en waartoe hij dient. Hoe luidt uw antwoord? 7. Wat wordt verstaan onder de franchise op een rechtsbijstandverzekering? a. De dekking van een waarborgsom, die een buitenlandse overheid kan verlangen als zekerheid bij ernstige verkeersschaden. b. Het minimum financieel belang, dat een geschil moet vertegenwoordigen om voor rechtshulp in aanmerking te komen. c. De regeling dat de verzekeraar de geleden schade vergoedt in plaats van dure rechtshulp te geven. 8. Wat is het recht op mediation in de rechtsbijstandverzekering? a. Alternatieve geschillenbeslechting. b. De geschillenregeling. c. De vrije advocaatkeuze. 9. Wat wordt onder onvermogendekking verstaan? a. De dekking voor de mogelijkheid om een advocaat in te schakelen als de verzekeraar niet in staat is de schade zelf te behandelen. b. De dekking voor diegenen die schade lijden door een partij die niet in staat is om te betalen. c. De dekking voor diegenen die zelf niet het vermogen hebben om voor zichzelf op te komen. Antwoorden op de zelftoets 1. De dekking kan bestaan uit: een juridisch advies; een belangenbehartiging; een kostenvergoeding /Addendum PE Plus Schade particulier 18

19 2. Een cautie is het voorschieten van een waarborgsom. Met een cautie leent de verzekerde een in de polis genoemd maximaal bedrag, dat hij moet terugbetalen. Een cautie is bijvoorbeeld aan de orde bij een strafzaak in het buitenland. De rechter in het buitenland verlangt dan een waarborgsom voor de vrijlating van de verzekerde zelf, de hem toebehorende zaken, of legt beslag op deze zaken. 3. Het is goed mogelijk dat de verzekeringnemer en de rechtsbijstandverzekeraar van mening verschillen over de haalbaarheid van een juridisch geschil. De verzekeringnemer kan dan een beroep doen op de geschillenregeling. Op basis van deze geschillenregeling kan de verzekerde op kosten van de verzekeraar een advocaat raadplegen. Is de advocaat het met de verzekerde eens, dan behandelt de advocaat de zaak op kosten van de verzekeraar. Is de advocaat, ne t als de verzekeraar, van mening dat de kans op succes bij behandeling van de zaak niet aanwezig is en de verzekerde wil de zaak toch doorzetten, dan bestaan er twee mogelijkheden: de verzekerde verliest de zaak: de verzekeraar vergoedt niets; de verzekerde wint de zaak geheel of gedeeltelijk: de verzekeraar betaalt alle kosten. 4. Als meerdere partijen bij een geschil een beroep willen doen op de rechtsbijstandverzekering dan is de volgende regeling van toepassing: Beide partijen verzekerd op dezelfde polis. Bij een geschil tussen de verzekeringnemer en een van de medeverzekerden op een polis, verleent de rechtsbijstandverzekeraar alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer. Bij een geschil tussen twee medeverzekerden op een polis, verleent de rechtsbijstandverzekeraar alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen. Partijen verzekerd op verschillende polissen. Bij een geschil tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden bevoegd te verlan gen dat aan hen rechtsbijstand wordt verleend door een advocaat of juridisch bevoegde deskundige naar eigen keuze op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Mono- en multibranchiale verzekeraars. Met monobranchiale verzekeraar wordt bedoeld dat de rechtsbijstandverzekeraar zowel de polis verstrekt (risicodrager) als ook de schadebehandeling verzorgt. De rechtsbijstandverzekeraar kent in zijn portefeuille slechts één branche, namelijk de rechtsbijstandverzekeringen. Het wordt anders als de risicodrager naas t rechtsbijstandverzekeringen ook andere branches in portefeuille heeft. De Europese richtlijn bepaalt dat de rechtsbijstandverzekeraar zowel in juridische als in fysieke zin niet in direct contact mag staan met de motorrijtuigverzekeraar. Dit wordt bereik t door: de rechtsbijstandverzekeraar een andere rechtspersoon te laten zijn dan de risicodrager; de risicodrager in zijn polisvoorwaarden te laten opnemen dat de gehele schadebehandeling geheel zelfstandig wordt overgenomen door de rechtsbijstandverzekeraa r; de rechtsbijstandverzekeraar fysiek te scheiden van de risicodrager, bijvoorbeeld door deze te vestigen in een ander gebouw /Addendum PE Plus Schade particulier 19

20 5. Deze regeling maakt het mogelijk voor de verzekeraar om de zaak met de verzekerde af te doen door het betalen van een vergoeding ter grootte van het belang van de zaak. Hiermee voorkomt de verzekeraar dat hij een dure juridische procedure moet opstarten, terwijl het belang slechts gering is. 6. U vertelt Peter dat het hier niet om een wettelijke regeling gaat. De code is een bindende vorm van zelfregulering voor alle rechtsbijstandverzekeraars die bij het Verbond zijn aangesloten. Deze code is bedoeld om in het belang van de klant de kwaliteit van de juridische dienstverlening door de verzekeraar te kunnen toetsen en te waarborgen. 7. Antwoord b is juist. De rechtsbijstandverzekeraar kan in zijn polisvoorwaarden een franchise bedingen. Deze franchise zorgt ervoor dat de verzekeringnemer een bepaald belang dient te hebben alvorens de zaak voor rechtsbijstand aan te kunnen bieden. Zaken kleiner dan 150 komen bijvoorbeeld niet voor behandeling in aanmerking. 8. Antwoord a is juist. Er is een aantal manieren om met behulp van derden uit een financieel conflict te komen. Mediation is daar één van. De als zodanig erkende mediato r heeft een daartoe bestemde opleiding genoten. Zijn taak is om met behulp van bemiddeling buiten rechte tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. De mediator neemt de rol aan van onpartijdige gespreksleider. Binnen een vooraf afgesproken aantal sessies trachten partijen uit de ontstane impasse te komen. 9. Antwoord b is juist. Als de wederpartij een onrechtmatige daad pleegt en niet over de financiële middelen beschikt om de vordering van de verzekerde te voldoen, dan vergoedt de rechtsbijstandverzekeraar tot een bepaald maximum deze uitstaande vordering op de aansprakelijke derde. Dit maximum staat in de polisvoorwaarden vermeld. We noemen dit de onvermogendekking /Addendum PE Plus Schade particulier 20

21 1.10 BIJZONDERE BROMFIETSEN Een aantal motorvoertuigen, zoals de Segway (elektrisch aangedreven voertuigje met twee parallel geplaatste wielen), Stint (gemotoriseerde bolderkar), Trikke, Zappy 3 en Swing (de laatste drie zijn elektrische driewielers), vallen onder de categorie bijzondere bromfietsen. Voor deze bromfietsen gelden de volgende regels er is geen rijbewijs nodig; er hoeft geen kenteken aangevraagd te worden; er hoeft geen helm gedragen te worden; de maximumsnelheid is 25 kilometer per uur; de minimumleeftijd van de bestuurder is 16 jaar; gehandicapten jonger dan 16 jaar mogen met een bijzondere bromfiets rijden. Voorwaarde is dat zij een OV-Begeleiderskaart, Valyspas of WMO-pas hebben; gehandicapten mogen op de stoep rijden. Voorwaarde is dat zij een OV -Begeleiderskaart, een Valyspas of een WMO-pas hebben. De maximumsnelheid is dan 6 kilometer per uur; verlichting is 's nachts en bij slecht zicht verplicht. Dit mag met losse lampjes. het voertuig moet altijd rode en witte/gele reflectoren hebben; het voertuig moet verzekerd worden; het voertuig moet een verzekeringsplaatje en een voertuigidentificatienummer hebben. Elobikes Voor zogenaamde elobikes (elektrisch aangedreven fietsen) geldt op grond van de WAM geen verzekeringsplicht meer. De berijder van een elobike kan echter wel aan sprakelijk zijn voor schade met die elobike veroorzaakt. Er is dan sprake van schade veroorzaakt met een motorrijtuig. Het Verbond van verzekeraars heeft de aansprakelijkheidsverzekeraars dan ook geadviseerd hun uitsluiting met betrekking tot schade veroorzaakt met motorrijtuigen aan te passen en wel dekking te bieden voor schade veroorzaakt met een elobike. Om een brommer, snorfiets of brommobiel te mogen besturen, moet men niet alleen minimaal 16 jaar oud zijn, maar ook beschikken over een geldig rijbewijs. Dit mag een motor - of autorijbewijs zijn. Heeft de bestuurder dat (nog) niet, dan zal hij een bromfiets rijbewijs (categorie AM) moeten hebben. Het bromfietsrijbewijs is in 2006 ingevoerd als opvolger van het zogenoemde bromfietscertificaat, dat in werd geïntroduceerd en waarvoor men - indien geboren na 1 juni een theorie-examen af moest leggen. Het bromfietscertificaat kon tot 1 oktober 2009 worden omgewisseld voor een bromfietsrijbewijs en is inmiddels niet meer geldig. Wie nu alleen nog maar over een certificaat beschikt, mag zich dus niet meer met zijn brommer op de openbare weg begeven en zal eerst (weer) examen moeten doen om zijn bromfietsrijbewijs te halen 1.11 VERZEKERDE BEDRAGEN De hoogte van de verzekerde bedragen is afhankelijk van het soort motorrijtuig, het gebruik van het motorrijtuig en de met dat motorrijtuig vervoerde personen dan wel zaken /Addendum PE Plus Schade particulier 21

22 Verkeersrisico Vanaf 11 juni 2007 is de vijfde Europese richtlijn voor aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen van kracht. Eén van de belangrijkste aanpassingen is de verhoging van het minimum verzekerde bedrag van deze verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Voor materiële schade is dit 1,12 miljoen per gebeurtenis en het minimum verzekerde bedrag voor letselschade is 1,12 miljoen per slachtoffer of 5,6 miljoen per gebeurtenis (ongeacht het aantal slachtoffers). Bovendien mag een verzekeraar de motorrijtuigverzekering niet meer tussentijds beëindigen wanneer de verzekerde naar het buitenland verhuist. De dekking moet in dat geval worden voortgezet tot de contractsvervaldatum. Bezitsrisico Motorrijtuigverzekeraars onderkennen dat er zich schaden kunnen voordoen met motorrijtuigen, die niet kunnen worden aangemerkt als schaden die in het verkeer worden veroorzaakt. Motorrijtuigverzekeraars geven in de polisvoorwaarden dekking voor schaden door toedoen van burgerrechtelijke aansprakelijkheid met of door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakt. Dit met of door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakt impliceert naast het door de WAM verplicht gestelde verkeersrisico een niet door de WAM verplicht gesteld werk- en bezitsrisico. De verzekerde som op het polisblad vermeldt minimaal een bedrag van Dit bedrag is afgeleid van het guldensbedrag van vijf miljoen. Veel WA-verzekeraars zijn er inmiddels toe overgegaan, om het in de polis vermelde verzekerde bedrag naar boven af te ronden. Fred de Roo vindt de prijsstelling van benzine zo hoog dat hij besluit zijn personenwagen op gas (lpg) te laten rijden. Hij koopt een lpg-tank op de sloop en bevestigt deze in de achterbak van zijn personenauto. Ook brengt Fred een verbinding aan tussen de gastank en de motor. Trots op zichzelf rijdt Fred die dag met zijn personenwagen door het verkeer. Dezelfde nacht klinkt er een explosie voor de flat waar Fred woont. De lpg-tank in zijn personenwagen is ontploft en de explosie veroorzaakt een schade van aan de flat. Fred is aansprakelijk voor deze schade ingevolge art. 6:162 BW. De schade kan hem worden toegerekend. De schade wordt niet in het verkeer veroorzaakt. Hier is sprake van het bezitsrisico van het motorrijtuig. De schade bedraagt echter , zodat Fred uit eigen middelen dient te betalen. De geeft immers de maximale verplichting a an de zijde van de WAverzekeraar weer. WAM-verzekeraars geven op deze wijze een ruimere dekking dan zij op grond van de WAM verplicht zijn. WAM-verzekeraars zijn van mening, en hebben dit in de polisvoorwaarden opgenomen, dat wanneer er sprake is van een polisuitsluiting de verzekeraar volstaat met de dekking conform de wettelijke bepalingen zoals vermeld in de WAM. In het buitenland gelden andere regels. Vaak ook met betrekking tot de maximale aansprakelijkheid. Zo zijn er landen waar de aansprakelijkhei d niet, zoals in Nederland, beperkt is. Een dergelijke situatie is in België aan de orde. De verzekeraars hebben in hun voorwaarden bepaald, dat zij de aansprakelijkheid van hun verzekerde in dat geval ook onbeperkt dekken /Addendum PE Plus Schade particulier 22

23 Jan de Graaf vindt dat verzekeraars ruim bij kas zitten en dat het tijdig betalen van de premie daarom niet direct noodzakelijk is. Jan heeft een betalingsachterstand van drie maanden met betrekking tot de laatste prolongatiepremie van de motorrijtuigverzekering. Jan knutselt o ok graag aan zijn personenwagen. Hij mag van een vriend in diens verwarmde garage op zaterdag aan zijn auto sleutelen. De uitlaat van zijn personenwagen is aan vervanging toe. De uitlaat laat zich echter niet handmatig verwijderen. Jan denkt te weten hoe een snijbrander werkt en zijn intentie is met behulp van de snijbrander de uitlaat van het motorrijtuig te verwijderen. Hij plaatst de personenwagen op de brug en start de laswerkzaamheden, die leiden tot het in de brand vliegen van de personenwagen, de garage, de in de garage gestalde motorrijtuigen van derden en de servicewagens van de vriend/eigenaar van de garage. De schade bedraagt In bovenstaand voorbeeld is er sprake van een bezitsrisico en niet van een rijrisico. Volgens de WAM hoeft de WA-verzekeraar niet op te komen voor de schade. Het betreft immers geen schade die in het verkeer plaatsvindt. Bij een schade in het verkeer - ook wanneer de premie niet tijdig is betaald - moet de WAverzekeraar opkomen voor de veroorzaakte WA-schade. De polisvoorwaarden bij de motorrijtuigverzekering bepalen in de uitsluitingen dat geen dekking wordt gegeven bij niet -tijdige betaling van de premie. De benadeelden hebben in dit voorbeeld slechts een vordering op Jan de Graaf. Het Waarborgfonds komt ook slechts op voor schaden, die in het verkeer plaatsvinden. Vervoer van passagiers Wanneer het motorrijtuig is ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, exclusief de bestuurder, geldt er per schadegebeurtenis een verzekerde som van voo r zaakschade. Voor letselschade (personenschade) geldt een verzekerde som van per gebeurtenis. Tijdens een verkeerd uitgevoerde manoeuvre botst een touringcar tegen een vrachtwagen. Door de botsing lopen een aantal passagiers zaak- en letselschade op. Voor de zaakschade is de verzekerde som maximaal en voor de letselschade Wanneer de touringcar of de taxi zaken vervoert (bijvoorbeeld bagage van de passagiers) geldt er een aanvullend bedrag met betrekking tot verlies dan wel schade aan de vervoerde zaken. Dit bedrag is gemaximeerd tot per gebeurtenis voor het geheel van de vervoerde zaken met dat motorrijtuig. Gevaarlijke stoffen Het is mogelijk dat een motorrijtuig is bestemd voor het vervoer van g evaarlijke stoffen. De wetgever heeft gelet op dit gevaarsrisico gemeend de verzekerde som per gebeurtenis te stellen op De eigen brandstof, bestemd om het motorrijtuig te verplaatsen, valt niet onder het begrip gevaarlijke stof /Addendum PE Plus Schade particulier 23

24 WAM-uitsluitingen In de WAM worden vier uitsluitingen vermeld die de WA-verzekeraar in de polisvoorwaarden mag opnemen. Deze uitsluitingen worden de benadeelde tegengeworpen, met als gevolg dat de WA - verzekeraar niet tegemoet hoeft te komen aan de vordering van de b enadeelde. De uitsluitingen zijn: de schade aan de schadeveroorzakende bestuurder van het motorrijtuig door een ongeval toegebracht. Deze schade betreft geen schade aan een derde en volledigheidshalve is deze uitsluiting in de WAM opgenomen; de schade door de niet-gemachtigde bestuurder aan een derde door het van diefstal afkomstig motorrijtuig veroorzaakt. Met diefstal wordt gelijkgesteld joyriding waarbij het motorrijtuig door geweld is verkregen; de schade aan de met het schadeveroorzakende motorrijtuig vervoerde zaken; de schade veroorzaakt aan derden voortvloeiende uit het deelnemen aan snelheidswedstrijden met het motorrijtuig, waarvoor het bevoegde gezag een vergunning heeft afgegeven. Gevolgen Hangmat-arrest In het onderdeel aansprakelijkheidsrecht is het Hangmat-arrest besproken. Dit arrest kan ook gevolgen hebben voor de WA-motorrijtuigverzekering. Als een auto door een gebrek schade veroorzaakt aan een mede-eigenaar van de auto dan kan de schadelijdende partij de WA-verzekeraar eventueel aanspreken voor 50% van de schade. Patrick en Rene bezitten samen een auto. Door een defect in de auto vliegt de auto spontaan in brand terwijl Patrick naast de auto staat. Patrick loopt letselschade op. Rene zal 50% van de letselschade van Patrick moeten vergoeden. De WA-verzekeraar kan wellicht (ligt er aan op wiens naam de verzekering staat) aangesproken worden voor de letselschade SCHADEAFWIKKELING OP BASIS VAN TOTAAL VERLIES Hoe werkt het in de praktijk? Een handelaar of demontagebedrijf mag totaalverliesvoertuigen alleen kopen van verzekeraars als zij een certificaat van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) hebben. Zij moeten aan strikte voorwaarden en gedragsregels voldoen om het certificaat te krijgen en te houden. Zo zorgt het VbV ervoor dat alleen opkopers die aan de gestelde eisen voldoen, aan het handelsproces kunnen deelnemen. Het VbV houdt ook str eng toezicht op de handel in totaalverliesvoertuigen om te voorkomen dat deze voertuigen in het criminele circuit terechtkomen. De inhoud van bedrijfsregeling 16 heeft ook invloed op de polisvoorwaarden van bij het Verbond aangesloten leden. Zij (de verzekeraars) hebben afgesproken dat hun cascovoorwaarden de volgende tekst bevatten: /Addendum PE Plus Schade particulier 24

25 Bij aanspraken op schadevergoeding door verzekerden in ge val van totaal verlies van het voertuig, heeft de verzekeraar het recht de restanten van het betrokken voertuig over te doen dra gen aan een door hem aan te wijzen partij. De uitkering van de schadepenningen zal in dat geval niet eerder plaatsvinden dan nadat de verzekerde de eigendom heeft overgedragen aan de verzekeraar.' In de praktijk betekent dit dat de verzekerde de sleutels en het voertuig (alle delen van het kentekenbewijs, inclusief het overschrijvingsbewijs) moet overdragen aan het VbV-gecertificeerde bedrijf. Dit is een voorwaarde voor een uitkering CENTRALE ROL VOOR HET VERZEKERINGSBUREAU VOERTUIGCRIMINALITEIT Het VbV is grofweg opgedeeld in vier segmenten: voer- en vaartuigcriminaliteit; schadevoertuigen; preventie en certificering; Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Beveiligingsklassen motorrijtuigen De beveiligingsklasse geeft aan welke technieken er zijn toegepast, om diefstal te voorkomen. De meeste auto's, die na 1 januari 1998 zijn gebouwd, hebben minimaal beveiligingsklasse 1. Is de auto niet extra beveiligd, dan valt hij onder beveiligingsklasse 0. We onderscheiden de volgende beveiligingsklassen: SCM-Klasse Kenmerken 1 Startonderbrekers 2 Startonderbrekers, inbraakdetectie en SCM alarm 3 Startonderbrekers, inbraakdetectie en SCM alarm met noodstroom, sabotage + hellingdetectie 4 Klasse 1,2 of 3 met voertuigvolgsysteem 5 Klasse 3 met voertuigvolgsysteem geactiveerd door alarm Soms verplichten verzekeraars een door SCM/TNO goedgekeurd beveiligingssysteem. Dat is met name het geval bij duurdere en diefstalgevoeligere auto s /Addendum PE Plus Schade particulier 25

26 1.14 OVERIGE WA-VERZEKERINGSVOORWAARDEN In deze paragraaf bespreken we nog enkele verzekeringsvoorwaarden die in de WA - motorrijtuigverzekeringen zijn opgenomen. Cautie Het begrip cautie is ook wel bekend als zekerheidstelling. Vaak wordt na een ongeval in het buitenland op last van een buitenlandse overheid beslag gelegd op het motorrijtuig. Ook kan de bestuurder worden vastgehouden. In de polisvoorwaarden is bepaald dat de verzekeraar in dat geval de vereiste borg betaalt die nodig is om het beslag op te heffen en/of de bestuurder vrij te krijgen. De hoogte van de te betalen borg is wel gemaximeerd. Overigens wordt de borg alleen betaald wanneer zich een gedekte gebeurtenis heeft voorgedaan. Wordt om een andere reden beslag gelegd, dan betaalt de verzekeraar de borg niet. De verzekerde rijdt met zijn Nederlands gekentekende vrachtwagencombinatie door Oost -Turkije. De verzekerde rijdt langzaam door een kudde schapen die de weg oversteekt. Daarbij ziet hij een oude schapenhoedster over het hoofd. Door de botsing overlijdt de oude schapenhoedster ter plaatse. De internationale wetgeving op dit punt is niet door heel Europa even bekend, wat reden is voor de nabestaanden/erfgenamen om hun belangen veilig te willen laten stellen. De plaatselijke Officier van Justitie verordent dan ook dat in afwachting van de gerechtelijke uitspraak de verzekerde bestuurder in het gevang wordt geplaatst en de vrachtwagen aan de ketting wordt gelegd. De verzekeraar wordt gealarmeerd door de werkgever en de plaatselijke vertegenwoordiger van de verzekeraar gaat het minnelijke overleg met de lokale autoriteiten aan waarna de zekerheidstelling beschikbaar wordt gesteld. Op deze wijze worden de belangen van de erfgenamen veiliggesteld. Deze gang van zaken komt gelukkig niet vaak meer voor. Proceskosten en wettelijke rente De verzekeraar vergoedt boven de verzekerde som ook de proceskosten en de wet telijke rente. Wanneer de WA-verzekeraar besluit geen of slechts partiële aansprakelijkheid te erkennen, kan de tegenpartij overgaan tot het instellen van een procedure. Zo n procedure kan jaren in beslag nemen en de kosten gemoeid met verweer binnen een procedure zijn aanzienlijk. De wettelijke rente vanaf de dag van de schadetoebrenging over de vordering zoals door de tegenpartij ingesteld loopt tijdens de procedure door. Het is heel goed mogelijk dat, als de verwerende partij verliest, de verzekerde som maar net voldoende is om aan de hoofdsom van de tegenpartij tegemoet te komen. De verzekerde zou dan moeten opkomen voor de proceskosten en de wettelijke rente. Nu de verzekeraar de feitelijke leiding over het proces heeft gehad en de verzekerde de dupe wordt van het ingenomen standpunt van de verzekeraar, is het onredelijk de verzekerde op te laten komen voor de proceskosten en de wettelijke rente. De verzekeraar vergoedt dan ook de proceskosten en de wettelijke rente /Addendum PE Plus Schade particulier 26

27 Hulpverlening na een ongeval De hulpverlening na een ongeval bestaat uit het verlenen van hulp en een kostenvergoeding wanneer met het motorrijtuig en/of een gekoppelde aanhangwagen door een ongeval niet meer aan het verkeer kan worden deelgenomen. De hulpverlening is ook van toepassing als geen van de inzittenden in staat is het motorrijtuig te besturen. De WA-verzekeraar besteedt de hulpverlening uit aan een hulp- of SOS-centrale. Het gebied waarbinnen de hulp wordt gegeven, betreft het gehele verzekeringsgebied. Deze hulpverlening geld t ook voor personen- of bestelbusjes, tenzij het gebruik van het voertuig taxi of verhuur betreft. De hulpverlening kan per verzekeraar anders zijn. Onderstaand vindt u een voorbeeld van de omschrijving van hulpverlening in de polisvoorwaarden. Hulpverlening in Nederland De hulpverlening in Nederland bestaat uit het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en eventueel gekoppelde aanhangwagen naar een door de verzekerde te bepalen adres in Nederland. De inzittenden worden met hun eventuele bagage per taxi naar een adres in Nederland gebracht. De hulpverlening buiten Nederland en binnen het verzekeringsgebied is eveneens ruim te noemen. Buitenlanddekking Het motorrijtuig wordt naar de dichtstbijzijnde garage versleept waarna wordt bekeken of het motorrijtuig binnen vier dagen kan worden gerepareerd. Als reparatie binnen vier dagen niet tot de mogelijkheden behoort, wordt het motorrijtuig naar Nederland vervoerd. Wanneer de restwaarde van het motorrijtuig niet opweegt tegen de kosten van de repatrië ring naar Nederland, volstaat de WAverzekeraar met de vergoeding van de kosten gemoeid met de invoering en vernietiging in het land van het ongeval. De WA-verzekeraar komt op voor de treinkosten van de inzittenden naar Nederland. De familie De Vries is met de personenwagen en de achter de personenwagen gekoppelde caravan op vakantie in Spanje. Door een uitwijkmanoeuvre van een onbekend gebleven vrachtwagen rijdt de heer de Vries tegen de vangrail en ontstaat er een forse schade aan de personenwa gen. Op last van de plaatselijke autoriteiten worden de personenwagen en caravan naar de dichtstbijzijnde garage gesleept. De garagist en de plaatselijke vertegenwoordiger namens de verzekeraar bevestigen dat de personenwagen niet binnen vier dagen ter plaatse kan worden gerepareerd. De familie De Vries besluit per trein de reis te vervolgen en naar Nederland terug te reizen. Het station dat het dichtst bij de plaats van bestemming is gelegen vormt het eindpunt van de treinreis, daarna wordt per taxi de reis terug naar huis gemaakt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen in zijn geheel voor rekening van de WA-verzekeraar /Addendum PE Plus Schade particulier 27

28 Sistershipclausule/sistercarclausule De WA-verzekeraar komt op voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schaden aan derden veroorzaakt. Dit betekent dat de WA-verzekeraar niet hoeft op te komen voor schaden die de verzekeringnemer zelf overkomen. Voor de verzekeringnemer kan dit tot minder prettige gevolgen leiden. De heer Jalawi is de eigenaar en verzekeringnemer van de personenwagens waarmee zijn echtgenote en hijzelf aan het verkeer deelnemen. Wanneer de heer Jalawi bij het uitparkeren van het door hem bestuurde motorrijtuig cascoschade berokkent aan de andere gezinsauto bestaat er geen dekking volgens de WA-polisvoorwaarden. De heer Jalawi brengt immers schade toe aan zijn eigen gezinsauto. Deze schade betreft geen WA-schade aan een derde. Via de sistershipclausule, waarin staat opgenomen dat de WA-verzekeraars de gezinsauto s onderling ten opzichte van elkaar polistechnisch als derden dekken, komt de door de heer Jalawi veroorzaakte schade wel voor dekking in aanmerking. De sistershipclausule komt behalve in de privé -sfeer ook in zakelijk verband voor. Met name binnen wagenparken, waarbij meerdere motorrijtuigen in eigendom van de contractant zijn verzekerd, is de sistershipclausule standaard in de WA -polisvoorwaarden opgenomen MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN: CASCO, UITSLUITINGEN EN PREMIE Uw cliënt heeft een kleine kras op zijn auto. Hij heeft zijn auto WA/Volledig casco verzekerd en wil de schade melden bij zijn verzekeraar. Is het zinvol om deze schade bij de verzekeraar te melden? Hoeveel premie gaat uw cliënt meer betalen als hij deze schade meldt? Een motorrijtuig moet minimaal voor het WA-risico verzekerd zijn. In het vorige hoofdstuk hebben we gekeken naar de verzekeringen voor wettelijke aansprakelijkheid. Veel bezitters van personenauto s of andere motorrijtuigen zullen de behoefte hebben ook de schade aan het motorrijtuig zelf te verzekeren. Zeker als het om nieuwe of relatief nieuwe auto s gaat, vertegenwoordigen ze een flinke waarde. Het verzekeren van deze niet -verhaalbare cascoschade kan op de cascoverzekering voor motorrijtuigen. In dit hoofdstuk gaan we verder met de uitsluitingen van deze verzekering, de premiestelling en de verzekeringen met betrekking tot de schade bij een ongeval aan het motorrijtuig zelf. In dit hoofdstuk behandelen we de volgende onderwerpen: de soorten cascoverzekeringen; de nieuwwaarderegeling; /Addendum PE Plus Schade particulier 28

29 MOTORRIJTUIGVERZEKERING MET CASCODEKKING De acceptatie van een verzekering Net als bij een aanvraag voor een WA-motorrijtuigverzekering kent de verzekeraar geen acceptatieplicht bij de aanvraag van een motorrijtuigverzekering met een cascodekking. Wanneer een aanvrager bijvoorbeeld een buitensporig model sportauto aanbiedt, kan de verzekeraar dit aangeboden risico weigeren. Dit geldt ook voor het taxirisico. De cascoverzekeraar weet, gelet op het aantal jaarlijks te rijden kilometers gecombineerd met de drukte in de grote steden, dat een aanrijding dan meer dan aannemelijk is. Andere aangeboden risico s kunnen onder beperkende voorwaarden worden geaccepteerd. Te denken valt hierbij aan de verplichting tot de inbouw van een bepaald type alarminstallatie in het motorrijtuig of een verhoogd verplicht eigen risico van bijvoorbeeld De aantekening nachtclausule is ook een beperkende voorwaarde waarbij de cascoverzekeraar de verzekeringnemer verplicht tussen acht uur s avonds en acht uur s ochtends het motorrijtuig in de garage behorende bij de woning te parkeren en niet op de openbare weg of in de dir ecte omgeving van het woonhuis. Niet alleen de ter verzekering aangeboden auto is van belang bij de acceptatie. De verzekeraar wil ook informatie over de verzekeringnemer en de regelmati ge bestuurder, wanneer dat niet de verzekeringnemer is. Daarbij let de verzekeraar op de leeftijd van de regelmatige bestuurder en diens schadeverleden. Statistisch gezien veroorzaken jonge bestuurders vaker schade. Maar ook een hoge leeftijd kan op de schadekans van invloed zijn. Ook zal de verzekeraar willen weten of de bestuurder zijn rijbevoegdheid wel eens is ontnomen in verband met verkeersovertredingen of iets dergelijks. Tot slot worden er een paar korte vragen gesteld over de gezondheid van de best uurder en eventueel medicijngebruik. U kunt zich voorstellen dat iemand die regelmatig epileptische aanvallen heeft, die nog niet goed met medicijnen onder controle kunnen worden gehouden, voor een verzekeraar een verhoogd risico inhouden. Soort cascodekking De motorrijtuigverzekeringen met cascodekking zijn onder te verdelen in motorrijtuigverzekeringen met een volledige cascodekking en motorrijtuigverzekeringen met een beperkte cascodekking. Volcasco De volledige cascodekking wordt ook wel volcasco genoemd. De volcascodekking betreft primair de schade aan het motorrijtuig veroorzaakt door een onverwacht van buiten komend onheil, inclusief de gevolgen van eigen gebrek. Zowel de volledige cascoverzekering als de beperkte cascoverzekering bieden geen dekkin g tegen waardevermindering van het motorrijtuig als gevolg van een gedekte gebeurtenis. Wel tegen de reparatiekosten /Addendum PE Plus Schade particulier 29

30 Een personenwagen rijdt ten gevolge van sneeuwval van de weg af en belandt in een sloot, gelegen naast de weg. Er ontstaat schade aan een wegbewijzering en schade aan de personenwagen zelf. De schade aan de wegbewijzering is gedekt onder het WA-gedeelte behorende bij de polis (WAM schade). Wanneer de personenwagen volcasco is verzekerd, is eveneens de schade aan de personenwagen gedekt. Bij dit voorbeeld blijkt duidelijk dat het een onverwachts van buiten komend onheil betreft. De volledige cascodekking is de meest uitgebreide bezitsverzekering die verkrijgbaar is voor motorrijtuigen. Naast de dekking voor alle van buiten komende onheilen (tenzij uitgesloten) is gedekt: botsen, slippen en van de weg geraken (dat kan maar hoeft geen buiten komend onheil te zijn); alle schadeoorzaken die ook onder de beperkt-cascodekking (zie hierna) verzekerd zijn. De beperkte cascodekking De beperkte cascodekking kent ten opzichte van de volcascodekking een beperktere dekking. In de polisvoorwaarden bij deze dekking staat limitatief vermeld welke risico s zijn gedekt. Gedekt zijn meestal: brand, inclusief zelfontbranding, blikseminslag en ontploffing; diefstal, joyriding, verduistering en oplichting; ruitbreuk; storm; natuurrampen; botsing met loslopende dieren dan wel vliegende dieren; relletjes; vervoer van het motorrijtuig; vervoer van gewonden; schade door luchtvaartuigen. De beperkte cascoverzekering biedt dekking tegen schade aan de autoruiten door bijvoorbeeld steenslag. Bij een dergelijke schade zijn er twee mogelijkheden. De ruit is dusdanig beschadigd dat reparatie niet meer mogelijk is. In dat geval geldt veelal een eigen risico van 130. Is de ruit door middel van bijvoorbeeld een harsmethode te repareren, dan wordt veelal geen eigen risico gehanteerd. Ruitschade heeft geen invloed op de bonus-maluskorting. Bij ruitbreuk is de mogelijkheid aanwezig dat er door glasscherven schade o ntstaat aan andere onderdelen van het motorrijtuig. Deze gevolgschade van een gedekt risico is eveneens gedekt. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld braakschade aan de auto ontstaan bij diefstal van de auto /Addendum PE Plus Schade particulier 30

31 Door een opspattend steentje komt er een scheur in de voorruit. De voorruit springt in tweede instantie waardoor er als gevolg van de scherven scha de aan de carrosserie ontstaat. Wanneer de ruitbreuk het gevolg is van een aanrijding is er binnen de beperkte cascodekking geen dekking voor de ruitschade. Mieke de Bruin rijdt met haar WA- en beperkt cascoverzekerd zijnde personenwagen over een provinciale weg. Het is avond, regenachtig en het zicht is beperkt. Een hert steekt over en Mieke weet het hert weliswaar te ontwijken, maar haar motorrijtuig komt hierdoor tegen een boom tot stilstand. Naast de blikschade is er eveneens schade door ruitbreuk. Helaas voor Mieke wordt de ruitbreuk niet uitgekeerd. Ook de blikschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Er heeft geen botsing plaatsgevonden tussen het loslopende dier en haar personenwagen. Slechts wanneer er zich daadwerkelijk een aanrijding heeft voorgedaan tussen het loslopende dier en de personenwagen gaat de cascoverzekeraar tot uitkering over. Deze uitkering is beperkt tot de schade die optreedt bij de aanrijding met het hert. Op grond van de WA-dekking wordt de schade aan de boom vergoed (art. 185 WVW). Er is sprake van storm wanneer de windsnelheid minimaal 14 meter per seconde bedraagt. Dit komt overeen met windkracht zeven. Vervoer van gewonden is eveneens gedekt onder de kale WA-dekking. Met deze insluiting binnen de beperkte cascodekking wordt de schade aan het motorrijtuig bedoeld, die ontstaat bij het vervoer van de gewonde. Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit het reinigen van de bekleding van het motorrijtuig. Diefstal motorrijtuigen Een regelmatig terugkerend fenomeen is diefstalschade. Met diefstal wordt bedoeld dat iemand zich het motorrijtuig wederrechtelijk toe-eigent om dit motorrijtuig blijvend onder zich te houden of er door verkoop van het motorrijtuig beter van te worden. Diefstal is gedekt onder de beperkte en de volledige cascodekking. Wanneer het motorrijtuig wordt gestolen, keert de motorrijtuigverzekeraar niet meteen uit. Er geldt een wachttijd voor de verzekeringnemer van 30 dagen waarbinnen de cascoverzekeraar de gelegenheid krijgt het gestolen motorrijtuig terug te vinden. Per wachtdag krijgt de verzekeringnemer het recht op een suppletiebedrag van bijvoorbeeld 25. Als het motorrijtuig niet binnen 30 dagen wordt teruggevonden, tekent de verzekeringnemer eerst voor afstand van de eigendomsrechten ten gunste van de verzekeraar. De reden hiervan is dat de verzekeraar niet automatisch door zijn betaling eigenaar wordt van het motorrijtuig. Verder neemt de expert het papieren kentekenbewijs of de kentekencard van de verzekeringnemer in en de sleutels die bij het motorrijtuig horen. Per 1 januari 2014 wordt bij aanschaf van een nieuw of gebruikt motorvoertuig een kentekencard afgegeven in plaats van een papieren kentekenbewijs /Addendum PE Plus Schade particulier 31

32 In Nederland worden veel auto s gestolen. Bijna de helft van die gestolen auto s wordt niet teruggevonden. Om iets aan dit probleem te doen hebben de verzekeraars het Vermiste Auto Register (VAR) ontwikkeld. In dit register worden alle gestolen motorrijtuigen opgenomen ongeacht hun verzekeringsdekking. De registers worden ter beschikking gesteld aan binnenlandse en buitenlandse opsporingsinstanties. Nieuwwaarderegeling In geval van schade aan een auto, wordt door de schade-expert het volgende vastgesteld: de waarde voor het evenement minus waarde na het evenement is de waardevermindering. Bovendien worden de reparatiekosten vastgesteld. Als de reparatiekosten lager zijn dan de waardevermindering door de schade, dan worden de reparatiekosten vergoed. Als de reparatiekosten echter hoger zijn dan wordt het bedrag van de waardevermindering vergoed. In de laatste situatie spreken we van total loss (totaalschade). Reparatie is dan economisch niet meer verantwoord. Als waarde voor het evenement wordt over het algemeen de dagwaarde aangehouden. De waarde na het evenement is de waarde van de restanten van de auto. Reparatiekosten na een aanrijding bedragen 1.300,00 Waarde auto vlak voor aanrijding 1.500,00 Waarde auto na een aanrijding 700,00 Economische schade 800,00 De reparatiekosten zijn hoger dan het verschil tussen de waarde voor en na het ongeval. Er is sprake van een economisch totaal verlies. Voor nieuwe auto s is echter de nieuwwaarderegeling en vaste afschrijvingsregeling van toepassing. Deze regeling is meestal tot drie jaar na aankoop van de personenwagen van kracht. Voor het eerste jaar geldt dan dat uitgegaan wordt van de huidige cataloguswaarde van de personenwagen en in het tweede en derde jaar wordt op die waarde een afschrijving toegepast. De personenwagen moet nieuw zijn op de datum van afgifte zoals vermeld op deel 1 van het papieren kentekenbewijs of op de kentekencard. De verzekeringnemer moet de eerste eigenaar zijn. Ve rzekeraars beperken de hoogte van de nieuwwaarde tot bijvoorbeeld Als de nieuwwaarde hoger is dan is de nieuwwaarderegeling niet van toepassing. De auto mag niet als taxi of als lesauto worden gebruikt. Het gebruik van de personenauto mag verder niet afwijken van het gebruik zoals dit in het aanvraagformulier staat vermeld. Wanneer de nieuwwaarderegeling van toepassing is, wordt de waarde voor het evenement bepaald door de polisvoorwaarden. We spreken dan van een poliswaarde. Hieronder treft u hiervan een voorbeeldtekst aan, zoals we die in de voorwaarden van de volledige cas coverzekering terug kunnen vinden. De periode waarin de nieuwwaarde wordt gehanteerd en er nog niet wordt afgeschreven, kan per verzekeraar verschillen. De meest voorkomende periode is 12 maanden /Addendum PE Plus Schade particulier 32

33 Maar 6 maanden komt ook voor. We kunnen ons afvragen of een nieuwwaarderegeling in strijd is met het indemniteitsprincipe zoals beschreven in art. 7:960 BW. In dit artikel wordt echter bepaald dat een verzekerde niet in een duidelijk voordeliger positie mag geraken dan voor hij de schadevergoeding ontving. Algemeen wordt aanvaard dat hiervan bij een nieuwwaarderegeling geen sprake is. tekst nieuwwaarde De waarde van het motorrijtuig wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde. Wanneer de schade plaatsvindt binnen een jaar na afgifte van deel 1 van he t papieren kentekenbewijs of de kentekencard, vindt geen afschrijving plaats. Na de twaalfde maand wordt de nieuwwaarde voor iedere maand of gedeelte van een maand verminderd met 1,5% over de eerste (inclusief btw) en met 2% over het meerdere. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de overeenkomstig het voorgaande berekende poliswaarde, heeft de verzekeringnemer recht op vergoeding op basis van totaal verlies. Als de werkelijke dagwaarde onmiddellijk voor de schade hoger blijkt te zijn, geldt als waarde de werkelijke dagwaarde. Jan de Graaf koopt op 5 maart 2012 een nieuwe Audi A6. Deze datum komt overeen met de datum zoals vermeld op het kentekenbewijs. Jan verzekert zijn Audi WA en volcasco. De premiegrondslag of oorspronkelijke catalogusprijs bedraagt inclusief accessoires. In de polisvoorwaarden is bepaald dat er de eerste 12 maanden na ingang van de dekking geen afschrijving zal plaatsvinden. Na deze 12 maanden volgt er een afschrijving van 1,5% per maand tot een bedrag van en 2% per maand van het meerdere. Het eigen risico bedraagt 150. Op 2 april 2014 botst Jan met de Audi tegen een forse boom. De eventuele reparatie aan de personenwagen zou bedragen. Het hoogste bod van een opkoper is Een nieuwe Audi A6 kost op de datum van het ongeval De berekening inzake de nieuwwaarde is als volgt: Nieuwwaarde op de schadedatum: ,00 Afschrijving: 13 x 1,5% x x 2% x = ,10 Poliswaarde: / ,10 = ,90 Tweederderegeling: 2/3 x ,90 = ,00 De reparatiekosten van komen hoger uit, dus is er sprake van total loss. De schade wordt nu als volgt afgewikkeld: Poliswaarde: ,90 Bod opkoper (restanten): 9.650,00 Eigen risico: 150, /Addendum PE Plus Schade particulier 33

34 Uitkering door cascoverzekeraar: ,90 Wanneer de auto jonger dan 1 jaar zou zijn geweest, dan had de afwikkeling er als volgt uitgezien: Nieuwwaarde: Bod opkoper (restanten): Eigen risico: 150 Uit te keren door de cascoverzekeraar: Schadesturing Bij een aanrijding waarbij meerdere auto s zijn betrokken, is het belangrijk na te gaan hoe de auto s zijn verzekerd. Hebben beide auto s een cascodekking, dan moet de schade bij beide verzekeraars worden gemeld door de betrokken verzekerden. De cascoverzekeraars keren de cascoschade uit aan de eigenaar van de bij hen verzekerde auto. Afhankelijk van de schuldvraag vindt onderling verhaal plaats tussen de betrokken verzekeraars. Piet Nijdam heeft een aanrijding met zijn auto gehad. Johan Spijker reed met zijn auto door een rood stoplicht. De aansprakelijkheid van Johan staat vast. Beide auto s hebben een aanzienlijke schade. Zowel Piet als Johan hebben hun auto volledig casco verzekerd. Nu de schade aanzienlijk is, zal voor beide auto s een schade-expert moeten worden ingeschakeld. Omdat beide auto s casco verzekerd zijn, kunnen Piet en Johan hun eigen verzekeraar vragen een expert te sturen. Beide cascoverzekeraars zullen in eerste instantie de schade van hun verzekerde afwikkelen. Nu Johan aansprakelijk is voor de schade aan de auto van Piet, zal de verzekeraar van Piet de door hem vergoede schade aan de auto van Piet verhalen op de WA-verzekeraar van Johan. Wanneer Piet een eigen risico heeft op zijn cascoverzekering, zal hij zelf het eigen risi co kunnen verhalen op de WAverzekeraar van Johan. De hoogte van de premies die verzekeraars offreren, bestaat uit de elementen schade, kosten, eventuele provisie en winst. Voor afhandeling van de schade kan de cascoverzekeraar met overkoepelende organisaties (zoals Schadegarant) afspraken maken met als doel de schadestroom (financieel) beter beheersbaar te maken en te houden. Wanneer de verzekeringnemer de schade aan zijn personenwagen laat taxeren en repareren in een garagebedrijf dat onderdeel uitmaakt van een desbetreffende overkoepelende organisatie zal dit in zijn voordeel zijn. Gratis garantie op de uitgevoerde werkzaamheden en gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie van het motorrijtuig zijn gebruikelijk. Een bijkomend voordeel voor de verzekerde is dat de schadehersteller na binnenkomst van de personenwagen in het schadeherstelbedrijf meteen met de reparatie kan beginnen. De expert behoeft niet vooraf de omvang van de schade op te nemen. De periode dat de verzekerde niet over zijn personenwagen kan beschikken wordt hiermee bekort. Het voordeel voor de verzekeraar is dat er prijsafspraken worden gemaakt. Deze afspraken (schadesturing genoemd) met de overkoepelende organisaties zijn van toepassing op de individuele leden van de overkoepelende o rganisatie /Addendum PE Plus Schade particulier 34

35 Accessoires Veel motorrijtuigen zijn uitgerust met accessoires. Accessoires zijn bijvoorbeeld luxe velgen of een routeplanner. Wanneer deze accessoires bij aankoop van het motorrijtuig zijn verzekerd, volgt er in beginsel een vergoeding op nieuwwaardebasis. Piet Koopman koopt een nieuwe BMW inclusief een set mooie velgen, die niet standaard worden geleverd. Piet verzekert zijn BMW conform aankoopnota WA en volcasco. Een paar dagen na aflevering vindt Piet s ochtends zijn BMW op kratjes staande terug. Dieven hebben de velgen en autobanden van de BMW verwijderd en meegenomen. Piet krijgt een schadevergoeding voor de gestolen velgen en banden, waarbij het eigen risico afhankelijk van de polisredactie wel of niet in mindering wordt gebracht op de uitkering. Op de banden zal een afschrijving afhankelijk van het aantal verreden kilometers plaatsvinden. De vergoeding voor de velgen gebeurt op nieuwwaardebasis. Wanneer Piet een tweedehands BMW koopt waarbij hetzelfde type velgen onder de BMW worden bevestigd, kan Piet besluiten zijn pas gekochte BMW op WA - en beperkte cascocondities te verzekeren. Bij beperkte cascodekking verzekert de motorrijtuigverzekeraar de personenwagen op dagwaardebasis. Bij een schade zoals hierboven omschreven, betaalt de verzekeraar bij diefstal dan op basis van de dagwaarde de schade uit. Pechhulp Onder pechhulp wordt verstaan dat wanneer de verzekerde WA en volcasco is verzekerd en het motorrijtuig in het buitenland door een mechanisch gebrek niet verder kan rijden er een beperkte dekking door de cascoverzekeraar wordt verleend. Deze beperkte dekking omvat de noodzakelijke kosten aan hulp langs de weg en de transportkosten met betrekking tot de verzending van onderdelen. Deze onderdelen dienen dan om het motorrijtuig weer rijklaar te maken. Voorwaarde is wel dat de bedoelde onderdelen ter plekke niet op korte termijn aanwezig zijn. Deze dekking geldt als extra dekking boven de hulpverlening ten gevolge van een ongeval zoals de WA -verzekering dekt /Addendum PE Plus Schade particulier 35

36 ZELFTOETS 1. Welke gebeurtenissen zijn verzekerd met een motorrijtuigverzekering met een beperkte cascodekking? 2. Omschrijf het begrip nieuwwaarderegeling. 3. Wat wordt onder een volledige cascoverzekering onder poliswaarde verstaan? a. De dagwaarde, wanneer die minder bedraagt dan 2/3 van de nieuwwaarde. b. Uitsluitend de nieuwwaarde. c. De nieuwwaarde of de waarde volgens de vaste afschrijving. 4. In welk geval is een motorrijtuig van 3 jaar of ouder op grond van bedrijfsregeling 13 total loss? a. Als de herstelkosten gelijk of hoger zijn dan de vervangingswaarde. b. Als de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de poliswaarde. c. Als de herstelkosten 125% of meer van de vervangingswaarde bedragen. 5. Welke bewering is juist met betrekking tot de Segway? a. De Segway is een motorrijtuig in de zin van de wet en dus geldt er op grond van de WAM een verzekeringsplicht. b. De Segway een motorrijtuig, maar op grond van de WAM geldt geen verzekeringsplicht. Dit het aansprakelijkheidsrisico is gedekt op de AVP. c. De Segway is geen motorrijtuig in de zin van de wet. Er geldt echter wel een verzekeringsplicht op grond van de WAM. 6. Welke bewering is juist met betrekking tot de elobike? a. Een elobike is een motorrijtuig en daarom geldt er een verzekeringsplicht op grond van de WAM. b. Een elobike is geen motorrijtuig en daarom geldt er op grond van de WAM geen verzekeringsplicht. c. Een elobike is een motorrijtuig. Er geldt echter geen verzekeringsplicht voor op grond van de WAM /Addendum PE Plus Schade particulier 36

37 Antwoorden op de zelftoets 1. In de polisvoorwaarden van een beperkte cascodekking staat limitatief vermeld welke risico s zijn gedekt. Gedekt zijn meestal: brand, inclusief zelfontbranding, blikseminslag en ontploffing; diefstal, joyriding, verduistering en oplichting; ruitbreuk; storm; natuurrampen; botsing met loslopende dieren dan wel vliegende dieren; relletjes; vervoer van het motorrijtuig; vervoer van gewonden; schade door luchtvaartuigen; averij grosse. 2. De nieuwwaarderegeling houdt in dat de verzekeringnemer - met inachtneming van een relatief kleine afschrijving - in staat wordt gesteld een naar soort en kwaliteit gelijkwaardig motorrijtuig aan te schaffen. De nieuwwaarderegeling is gedurende drie jaar na aankoop van de personenwagen van kracht. De personenwagen moet nieuw zijn op de datum van afgifte zoals vermeld op deel 1 van h et papieren kentekenbewijs of op de kentekencard. De verzekeringnemer moet de eerste eigenaar zijn. 3. Antwoord c is juist. Onder poliswaarde verstaan we de waarde, zoals die op grond van de nieuwwaarderegeling in de polisvoorwaarden wordt berekend. 4. Antwoord c is juist. Als bij motorrijtuigen ouder dan drie jaar de herstelkosten 125% of meer van de vervangingswaarde bedragen is er op grond van bedrijfsregeling 13 sprake van total loss. 5. Antwoord a is juist. De Segway voldoet aan de omschrijving van een motorrijtuig in de WAM. Op grond hiervan geldt een verzekeringsplicht. 6. Antwoord c is juist. De elobike is inderdaad een motorrijtuig. Er geldt echter geen verzekeringsplicht op grond van de WAM /Addendum PE Plus Schade particulier 37

38 1.16 AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE AAN ANDERE MOTORRIJTUIGEN BIJ BIJZONDERE MANOEUVRES Wanneer de eigenaar/houder een bijzondere manoeuvre in het verkeer uitvoert, is hij verplicht het overig verkeer voor te laten gaan. Ontstaat er tijdens zo'n manoeuvre een aanrijding, dan is de eigenaar/houder daarvoor volledig aansprakelijk. Onder bijzondere manoeuvres in het verkeer vallen: wegrijden uit parkeerstand; achteruitrijden; een inrit oprijden; vanuit een uitrit de weg oprijden; keren; van een invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden; van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden; van rijstrook wisselen. Na een aanrijding waarbij zowel de eigenaar/houder als de tegenpartij een bijzondere manoeuvre uitvoerden, zijn doorgaans beiden deels aansprakelijk MOTORRIJTUIGGERELATEERDE VERZEKERINGEN Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) Wil er sprake zijn van een ongeval, zoals bedoeld in de polisvoorwaarden van ongevallenverzekeringen voor inzittenden, dan moet dit de volgende kenmerken hebben: plotseling; van buiten komend; rechtstreeks; op het lichaam; geweldsinwerking; onafhankelijk van de wil van de verzekerde; met als gevolg een medisch vast te stellen lichamelijk letsel. Fred de Munnik heeft de intentie zijn personenwagen tot stilstand te brengen achter een andere tot stilstand gekomen personenwagen. Fred krijgt ter plekke een hartstilstand waarna zijn personenwagen tot stilstand komt tegen de achterzijde van zijn voorganger. Fred overkomt letsel ten gevolge van de botsing. De ongevallenverzekering komt niet tot uitkering. De oorzaak van deze gebeurtenis is de hartstilstand, omdat dit een niet van buiten komend geweld betreft /Addendum PE Plus Schade particulier 38

39 De hoogte van de verzekerde bedragen is afhankelijk van de wens van de verzekeringnemer en het aanbod van de desbetreffende verzekeraar. De dekking bestaat in de regel uit twee rubrieken: uitkering bij overlijden; uitkering als gevolg van blijvende invaliditeit. Gelet op de hoogte van de directe kosten die nabestaanden na het overlijden van een verzekerde hebben, is een uitkering op grond van de eerste rubriek op zijn plaats. Gelet op het feit dat met het overlijden van een jongere tot 16 jaar dan wel een oudere persoon, ouder dan 70 jaar, minder kosten zijn gemoeid, is de uitkering uit de eerste rubriek voor jongeren en ouderen geringer van omvang. De uitsluitingen binnen de ongevallenverzekering zijn beperkt tot: opzet; niet-gemachtigde bestuurder; ongeldig rijbewijs; verhuur; rijden onder invloed; ongevallen in verband met het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe; molest; atoomkernreacties. De verzekerde som wordt in de regel per zitplaats overeengekomen. Ook een totaalbedrag voor alle inzittenden komt voor. Wanneer het daadwerkelijke aantal inzittenden het aantal verzekerde plaatsen overtreft, wordt de eventuele uitkering in evenredigheid over het aantal inzittenden verdeeld. Jan Vaandel gaat op vrijdagmiddag na werktijd met vijf collega s stappen. Jan heeft een ongevallenverzekering in combinatie met de WA-verzekering gesloten. Zowel overlijden als blijvende invaliditeit is verzekerd en wel op basis van vijf zitplaatsen, inclusief de bestuurder. De verzekerde som voor de rubriek blijvende invaliditeit bedraagt per zitplaats. Als Jan bij de kroeg is aangekomen maakt hij met zijn personenwagen een U boch t om keurig voor de kroeg te kunnen parkeren. Jan ziet daarbij een tegemoetkomende vrachtwagen over het hoofd en een forse botsing is het gevolg. Alle zes inzittenden hebben blijvend letsel opgelopen. De verzekerde som per zitplaats wordt nu gesteld op maximaal 5/6 x = Voor motoren bestaat de ongevallenverzekering voor opzittenden. De dekking is conform die van de ongevallenverzekering voor inzittenden. Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) De schadeverzekering voor inzittenden kan worden gezien als het vervolg op de ongevallenverzekering. De verzekering geeft dekking voor beschadigde of verloren gegane zaken die zich hebben bevonden in het motorrijtuig. De verzekerde som betreft een rubriek waarbij het bedrag dat verzekerd is flink hoger ligt dan dat van de ongevallenverzekering voor inzittenden /Addendum PE Plus Schade particulier 39

40 Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste verschillen tussen de ongevallenverzekering voor inzittenden en de schadeverzekering voor inzittenden. Ongevallenverzekering inzittenden Sommenverzekering Verzekerde som per zitplaats Geen vergoeding voor vervoerde zaken Geen vergoeding immateriële schade Vergoeding per vast aantal zitplaatsen Schadeverzekering inzittenden Schadeverzekering Verzekerde som per motorrijtuig Vergoeding voor vervoerde zaken Vergoeding immateriële schade Vergoeding per schadegebeurtenis Beweegredenen tot het sluiten van een inzittendenverzekering Veel verzekeringnemers achten het hun morele plicht om een inzittendenverzekering af te sluiten, in verband met het letsel dat de passagier kan overkomen. Daarnaast sluiten veel werkgevers voor al het personeel of een specifiek deel daarvan een ongevallenverzekering voor inzittenden af. De verzekerde som betreft in het laatste geval niet een in de polis vast vermeld staand bedrag. Bij de ongevallenverzekering voor inzittenden afgesloten door werkgevers is de verzekerde som bij overlijden van het verzekerde personeelslid één keer de brutojaarloonsom en bij blijvende invaliditeit drie keer de jaarloonsom. Arena-arrest Na de uitspraak van de rechter in het zogenoemde Arena-arrest zijn veel werkgevers overgegaan tot het sluiten van een schadeverzekering voor inzittenden op alle zakelijk gebruikte personenwagens en bestelbusjes. In het Arena-arrest ging het om de letselschade aan de bestuurder van een bestelbusje. De bestuurder/werknemer kon de schade niet op een schuldige derde verhalen en de WA-verzekeraar van het bestelbusje hoefde niet op te komen voor de letselschade die de verzekerde bestuurder was overkomen (toegestane WAM-uitsluiting). De Hoge Raad bepaalde dat de werkgever vergoedingsplichtig was voor het letsel dat de werknemer was overkomen. De uitkering op grond van een schadeverzekering voor inzittenden geeft dekking ongeacht de schuldvraag en op ba sis van de polisvoorwaarden. Op deze wijze vindt de werkgever dekking voor deze specifieke aansprakelijkheid. Naast de schadeverzekering voor inzittenden kennen we tegenwoordig ook de zogenoemde WEGAM - polis. Dit is een verzekeringsvorm die de aansprakelijkheid van de werkgever dekt voor schade die zijn medewerkers lijden als gevolg van een ongeval met een motorrijtuig /Addendum PE Plus Schade particulier 40

41 Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering De motorrijtuigrechtsbijstandverzekering wordt steeds belangrijker. Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de juridische aspecten met betrekking tot motorrijtuigen in het algemeen en na een botsing met het door hen bestuurde motorrijtuig in het bijzonder. Deze verzekeringsvorm dekt de juridische afhandeling van de schade aan het motorrijtuig van d e verzekerde, de letselschade van de inzittenden en de schade aan de vervoerde lading. Wellicht ten overvloede voor uw beeldvorming het volgende. De WA -verzekeraar van het motorrijtuig geeft dekking voor schade(n) aan derden. Dat geldt ook voor de schade a an passagiers van het verzekerde motorrijtuig als de verzekerde bestuurder aansprakelijk is. De motorrijtuigrechtsbijstandverzekeraar geeft dekking voor rechtsbijstand bij schade aan het verzekerde motorrijtuig, die door een derde is veroorzaakt. De inzitt enden kunnen eveneens een beroep op deze rechtsbijstand doen. Wel dient de verzekeringnemer hiermee in te stemmen. Willem te Raas heeft zijn personenauto verzekerd voor WA- en motorrijtuigrechtsbijstand. Willem komt van rechts op een gelijkwaardige kruising. Een van links komend motorrijtuig geeft geen voorrang aan Willem. Dit motorrijtuig wordt bestuurd door Marjan Visser. Volgens haar reed Willem te hard voordat de botsing plaatsvond. Verder zou Willem het rode verkeerslicht hebben genegeerd. Zij stelt dan ook een vordering in tegen Willem te Raas. De WA -verzekeraar van Willem beoordeelt in het kader van het rechtstreekse vorderingsrecht de ingestelde vordering van Marjan op juistheid en gaat eventueel tot uitkering over. De motorrijtuigrechtsbijstandverzekeraar van Willem benadert de WA-verzekeraar van Marjan en stelt namens Willem een vordering in. De WA -verzekeraar van Marjan beziet de juistheid van deze vordering van Willem te Raas. Het is mogelijk dat Marjan volcasco is verzekerd en dat de cascoverzekeraar van Marjan een vordering instelt met betrekking tot het door haar aan Marjan uitgekeerde. De eventuele rechtsbijstandverzekeraar van Marjan zal opkomen voor het eigen risico betreffende de cascoschade aan de personenauto van Marjan, de even tuele waardevermindering aan de personenwagen van Marjan en het vervangende vervoer. Het vervangende vervoer bestaat uit het huren van een vervangende personenwagen gedurende de periode dat de personenwagen van Marjan voor reparatie niet beschikbaar is. De rechtsbijstandverzekeraar keert geen geld uit. De taak van de rechtsbijstandverzekeraar is het verlenen van diensten. Deze diensten leiden tot kosten voor de verzekeraar, die zijn te splitsen in interne en externe kosten. De interne kosten zijn de kosten van het personeel in dienst van de rechtsbijstandverzekeraar en factoren als de huisvesting. Zo ook de kosten van de experts en de schaderegelaars. De externe kosten hebben primair betrekking op de proces - en gerechtskosten. Naast de uitgebreide motorrijtuigrechtsbijstandverzekering kent de verzekeringsmarkt ook de verhaalservice. Deze verhaalservice geeft dekking voor rechtsbijstand met betrekking tot de materiële schade aan het motorrijtuig, de ontstane waardevermindering na het ongeval aan het motorrijtuig en het vervangende vervoer. Voor het verhaal van de letselschade dat de inzittende is overkomen, bestaat er binnen de verhaalservice geen dekking, dit in tegenstelling tot de uitgebreide motorrijtuig-rechtsbijstandverzekering. Op nog een aantal terrein en is de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering uitgebreider dan de verhaalservice /Addendum PE Plus Schade particulier 41

42 De motorrijtuigrechtsbijstandverzekeraar verleent ook de contractrechtsbijstand als de verzekeringnemer een geschil krijgt met de verkoper van het motorrijtuig. Voorwaarde is wel dat er een BOVAG-, of vergelijkbare garantie aan de koop ten grondslag ligt. Andere terreinen/rubrieken waarbij de verzekerde rechtsbijstand krijgt, zijn de strafrechtrechtsbijstand en de rijbewijsrechtsbijstand. Jos Geertsen hoort een rammeltje in zijn personenwagen. Hij opent het portier en laat de motor draaien. Jos denkt dat het rammeltje ter hoogte van de uitlaat zit en maakt voor die vrijdag nog een afspraak bij de garage. Jos geeft aan de receptionist van de garage op dat het naar zijn mening een toegevoegd geluid aan de uitlaat betreft. Die middag haalt Jos zijn personenwagen op. De receptionist feliciteert Jos dat hij nog leeft. Het rammeltje betrof namelijk niet de uitlaat - zo vertelt de receptionist - maar het bovenmatig slijten van de remschijven achter, waardoor het extra geluid ontstond. Gelukkig is dit nog net op tijd gerepareerd. Jos had gemakkelijk een ongeval kunnen overkomen. De remblokken en -schijven zijn vervangen en de nota bedraagt 680. Jos vraagt of hij de oude remschijven mag zien. Dit kan helaas niet meer. Deze zijn net die middag aan een speciaal daartoe ingericht bedrijf milieutechnisch verantwoord meegegeven. Wanneer Jos nu niet betaalt, zo vertelt de receptionist, kan hij helaas de personenwagen voor het weekend niet meekrijgen. Jos overlegt telefonisch met zijn vrouw en zij besluiten de nota ter plaatse te betalen. Die nacht rijden Jos en zijn vrouw Eva om uur door de IJ-tunnel in Amsterdam. De uitlaat breekt in zijn geheel onder de personenwagen af. Horen en zien vergaat hen in de tunnel. Jos brengt zijn personenwagen in de tunnel tot stilstand om de uitlaat op te pakken. Deze is echter te heet om aan te raken, waarna Jos opeens ziet dat de alarmlichten in de tunnel aangaan. Jos duikt ter ug in zijn personenwagen, start de auto en rijdt snel de tunnel uit. De gealarmeerde politie weet - ook door het toch wel specifieke geluid van de personenwagen - Jos te achterhalen. Volgens Jos en Eva is hier sprake van overmacht. Ter plaatse wordt een politierapport opgemaakt en in tweede instantie een procesverbaal. De Officier van Justitie seponeert niet en Jos krijgt een transactievoorstel van het Parket te Amsterdam. Gelukkig heeft Jos een motorrijtuigrechtsbijstandverzekering. Bij het lezen van de dekking staat echter geredigeerd dat bij contractrechtsbijstand de rechtsbijstandverzekeraar slechts dekking geeft wanneer het een garagebedrijf betreft dat is aangesloten bij d e Bovag. Dit is niet het geval. Met betrekking tot de overtreding van het aantal decibellen is er een transactievoorstel van toepassing. Als het mogelijk is de overtreding af te wikkelen op basis van een transactievoorstel is de rechtsbijstandverzekeraar op grond van de polisvoorwaarden niet verpli cht rechtsbijstand te verlenen. Diederick de Haan is de bezitter van een zo goed als nieuwe Renault Modus. De Modus is net een jaar oud en Diederick heeft de auto twee weken geleden gekocht bij garage Witjes. De aanschafprijs lag 20% onder de catalogusprijs. Op een ochtend krijgt Diederick van een kandidaat-notaris te horen dat deze namens een cascoverzekeraar beslag legt op zijn Renault Modus. De Renault is afkomstig van diefstal en de kandidaat-notaris overlegt aan Diederick de eigendomsbewijzen zoals ondertekend door de oude eigenaar van de auto. Diederick blijkt wel de bezitter maar niet de eigenaar van de Renault Modus te zijn. Gelukkig heeft Diederick een motorrijtuigrechtsbijstandverzekering die onder de rubriek revindicatie (opeising, terugvordering van zijn eigendom) polisd ekking geeft /Addendum PE Plus Schade particulier 42

43 Verkeersrechtsbijstandverzekering Naast de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering kennen we ook de verkeersrechtsbijstandverzekering. Deze laatste verzekeringsvorm biedt een zelfde dekking als de gewone rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen. Er wordt dekking verleend voor elk gezinslid, dat aan het verkeer deelneemt, dus als voetganger, fietser, berijder van een motorrijtuig RECREATIEVERZEKERINGEN Kees gaat op vakantie. Zijn caravan staat ingepakt en wel voor de deur. Morgen om 7 uur v ertrekt hij met zijn gezin. Helaas wordt de caravan in de nacht voor het vertrek opengebroken. Alle bagage is gestolen. Biedt de doorlopende reisverzekering dekking voor deze schade? We gaan steeds meer waarde hechten aan onze vrije tijd en vullen deze dan ook graag zo optimaal mogelijk in. Iedereen doet dit natuurlijk op zijn eigen manier. Wanneer er zich echter een voorval voordoet waarbij de invulling van de vrije tijd niet optimaal is of in het geheel wegvalt, wekt dit veel wrevel op. Verzekeraars spelen graag in op het verlangen van de consument om de vrije tijd zo optimaal mogelijk door te brengen en ontwikkelen diverse verzekeringsvormen waarbij het verstoren van de vrije tijd door een onverwachts voorval wordt gecompenseerd met een uitkering of een t e verrichten dienst. In dit hoofdstuk behandelen we de volgende onderwerpen: de reisverzekering; de annuleringsverzekering; de verzekering voor recreatie-uitrusting; de caravanverzekering; de pleziervaartuigverzekering; de zeilplankverzekering REISVERZEKERING De reisverzekering kan worden onderverdeeld in: de particuliere reisverzekering; de zakelijke reisverzekering. De particuliere reisverzekering kan worden onderverdeeld in: de aflopende reisverzekering; de doorlopende reisverzekering. Het verschil tussen de aflopende en de doorlopende reisverzekering is voornamelijk gelegen in de verzekeringsperiode. Bij de aflopende reisverzekering, ook wel losse post genoemd, staat de verzekeringsperiode op de polis nauwkeurig omschreven. Dit in tegenstel ling tot de doorlopende reisverzekering waar op de polismantel geen verzekeringsperiode staat vermeld en de geldigheidsduur in de polisvoorwaarden staat geredigeerd /Addendum PE Plus Schade particulier 43

44 De doorlopende reisverzekering kent een bepaalde geldigheidsduur (bijvoorbeeld 180 dagen ). Met geldigheidsduur wordt het aantal dagen dat de verzekering van kracht is bedoeld, wat een ander begrip is dan de dekkingsperiode. De dekkingsperiode is de periode die ligt tussen het moment dat de verzekerde met of zonder bagage de woning verlaat en eindigt zodra deze weer in de woning terugkeert. De reisverzekering kent echter een zogenoemde ontsnappingsclausule. De tekst van die bepaling luidt als volgt: Als de geldigheidsduur van de verzekering door onvoorziene vertraging buiten de wil van de verzekerde wordt overschreden en op het voorkomen waarvan hij geen enkele invloed kon uitoefenen, blijft de verzekering kosteloos en automatisch van kracht tot het eerstmogelijke tijdstip van terugkeer. Na een jaar hard te hebben gewerkt, gaan Joop Janssen en zijn zwager Ernst op wintersportvakantie in Zwitserland. Zij sluiten een aflopende reisverzekering af met een dekkingsperiode van acht dagen. Op de laatste dag voor hun vertrek uit Zwitserland valt er 60 centimeter sneeuw, waardoor het onmogelijk wordt om met de personenwagen aan het verkeer deel te nemen. Pas twee dagen na beëindiging van de dekkingsperiode, zoals vermeld op het polisblad, is het verantwoord voor Joop om met zijn personenwagen te gaan rijden. Ernst loopt naar de auto om als passagier naar Nederland terug te reizen, glijdt uit over het beijzelde parkeerterrein, valt en breekt zijn been. De dekkingsperiode zoals vermeld op het polisblad is niet meer van toepassing. Gelet op het gedwongen (verzekerde) verblijf en het gegeven dat het ongeval plaatsvond bij de eerstmogelijke gelegenheid van terugreis, is er wel dekking binnen de geldigheidsduur van de verzekering. De reisverzekeraar zal binnen de polisvoorwaarden dekking verlenen. Welke dekking een reisverzekering biedt, is afhankelijk van de verzekerde rubrieken. Veel reisverzekeringen kennen de volgende rubrieken: ongevallenverzekering; reisbagage; geneeskundige kosten; tandheelkundige kosten; buitengewone kosten; kosten van hulpverlening; schade aan logiesverblijven. De rubrieken binnen de reisverzekering zijn divers en afhankelijk van de betrokken verzekeraar. Naast de genoemde rubrieken kennen de meeste verzekeraars ook verschillende dekkingsgebieden. Zo kennen we een dekking alleen binnen Nederland, een Europadekking en een W erelddekking. Hoe groter het dekkingsgebied, hoe hoger de premie /Addendum PE Plus Schade particulier 44

45 De verzekerde heeft veelal ook de mogelijkheid om tegen een premieopslag het risico van wintersport of onderwatersport mee te verzekeren. Hiervoor biedt de reisverzekering dus alleen dekking, wanneer dit is meeverzekerd. Reisongevallendekking De reisongevallendekking heeft betrekking op overlijden of algehele blijvende invaliditeit. Onder ongeval wordt begrepen een plotselinge, uitwendige, ongewilde geweldsuitwerking op het lichaam van de verzekerde, die rechtstreeks en uitsluitend leidt tot lichamelijk letsel of tot de dood van de verzekerde. Een arts moet vaststellen dat er sprake is van een ongeval. Wanneer er sprake is van overlijden, moeten de rechtverkrijgenden erin toestemmen dat er sectie op het stoffelijke overschot wordt verricht. Dit is nodig om te kunnen constateren of er daadwerkelijk sprake is van een ongeval. Jan Vrijmans gaat met zijn echtgenote zonder gids een bergwandeling van twee uur maken. Jan komt alleen terug in het hotel in Oostenrijk. Een reddingsploeg slaagt er in het stoffelijk overschot van de echtgenote van Jan uit een spelonk te halen. Een door de reisverzek eraar aan te wijzen arts verricht sectie op het lichaam. Uit de sectie blijkt dat de doodsoorzaak een hartstilstand is, wat ook de oorzaak was van de val in de spelonk. De reisverzekeraar hoeft op grond van deze rubriek niets uit te keren. De hoogte van de verzekerde bedragen staat in verband met de leeftijd van de verzekerde. Zo is het maximaal uit te keren bedrag voor een verzekerde die ouder is dan 70 jaar lager dan dat voor een verzekerde jonger dan 70 jaar. Reisbagage De verzekerde som die hoort bij de rubriek reisbagage is gebaseerd op premier risque. Dit houdt in dat de verzekerde niet onderverzekerd is. Per schadegebeurtenis kan een eigen risico van toepassing zijn. Binnen deze rubriek is een onderverdeling gemaakt naar de aard van de reisbagag e. Onder reisbagage worden alle voorwerpen verstaan die de verzekerde tot eigen gebruik of als geschenk meeneemt en zaken die de verzekerde binnen de verzekeringstermijn heeft vooruit - of nagezonden of gekocht. De reisdocumenten vallen onder de standaardde kking. Geld, cheques en waardepapieren vallen niet onder de standaarddekking van een reisverzekering. Hiervoor kan overigens wel dekking worden verkregen, tegen betaling van extra premie. Afhankelijk van de aard van de bagage geldt een maximaal uit te keren bedrag. De verzekerde moet ook de nodige zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de op vakantie meegenomen zaken. De verzekeraar keert alleen uit wanneer de verzekerde de normale voorzichtigheid in acht neemt. Onder normale voorzichtigheid wordt verstaan dat verzekerde in de gegeven omstandigheden in alle redelijkheid geen betere maatregelen had kunnen treffen om de schade te voorkomen /Addendum PE Plus Schade particulier 45

46 en van normale voorzichtigheid zijn: tijdens een overnachting gedurende een reis handzame bagage meenem en naar het hotel; geld, kostbaarheden en reisdocumenten meenemen in de handbagage; toezicht houden of laten houden op de reisbagage. In principe bestaat er geen dekking voor diefstal van bagage uit een vervoermiddel. Uitzondering hierop is diefstal uit een afgesloten kofferbak, waarin de bagage onzichtbaar is opgeborgen. Ook hier geldt weer dat de verzekerde gezien de omstandigheden geen betere maatregelen had kunnen treffen om de diefstal te voorkomen. De familie Versteeg, bestaande uit vader Erik, moeder Mildred en twee kinderen (Beaudine en Sem), gaat op vakantie naar het Lago Maggiore in Italië. Erik heeft kort daarvoor in Nederland een dure fotocamera gekocht om scherpe foto s van de bergen te kunnen maken. Tijdens het uitpakken wordt de camera door Erik tijdelijk op de tuintafel gelegd. Dit omdat zijn echtgenote hem vroeg met spoed de koffers uit de auto te halen. Nadat alles opgeruimd in de kasten van het vakantiehuisje ligt, wordt de camera van vermist. Helaas voor Erik, in de polisvoorwaarden staat de voorzichtigheidsclausule vermeld. Deze clausule bepaalt dat er geen uitkering volgt, wanneer de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt. Mildred heeft voor haar huwelijk met Erik een kostbaar horloge van haar ouders gekregen. Dit horloge doet zij af voordat ze een duik neemt in het zwembad van het vakantiepark waar hun vakantiehuisje staat. Het horloge legt zij onder een handdoek naast de ligstoel waarop zij haar boek heeft gelegd. Een Duitser stapt per ongeluk op haa r handdoek en het horloge raakt zwaar beschadigd. De schade-uitkering is gemaximeerd tot het bedrag zoals vermeld binnen de rubriek van deze polis. Bagage behoort in principe ook tot de inboedel. Er kan dus sprake zijn van samenloop tussen de inboedel- en de reisverzekering. Als voorbeeld kunt u hierbij denken aan diefstal uit een hotelkamer. In dat geval kan er op beide verzekeringen dekking zijn. In dat geval zorgt de non - contributionclausule ervoor dat de reisverzekering pas dekking biedt wanneer en voor zover de inboedelverzekering geen dekking biedt. Medische kosten De rubriek medische kosten omvat onder andere arts- en ziekenhuiskosten. Ook worden tandartskosten als gevolg van een ongeval vergoed. Binnen deze rubriek is er een samenloop tussen de zorgverzekering en de reisverzekering mogelijk. Beide verzekeringsvormen dekken medische kosten. Bij veel reisverzekeraars is het dan ook mogelijk een reisverzekering exclusief de rubriek medische kosten af te sluiten. Wanneer er sprake is van samenloop, neemt de eerst aangesproken verzekeraar de schade in behandeling. Daarnaast is de non-contributionclausule van belang. De non-contributieclausule maakt in principe van een reisverzekering een aanvullende verzekering. Deze clausule bepaalt namelijk dat de reisverzekering geen dekking biedt wanneer en voor zover de schade ook op een andere verzekering gedekt is. Samenloop tussen de reisverzekering en de zorgverzekering leverde vaak nogal onduidelijke situaties op. In verband daarmee heeft het Verbond van Verze keraars een convenant opgesteld /Addendum PE Plus Schade particulier 46

47 Convenant samenloop zorgverzekeringen/reisverzekeringen Alle Nederlanders zijn voor ziektekosten verzekerd op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wet biedt in principe werelddekking voor de kosten van zorg. Toch kan het voorkomen dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde blijft. Veel zorgverzekeraars bieden dan ook in hun aanvullende ziektekostenverzekering een dekking voor geneeskundige kosten in het buitenland. Ook kosten van repatriëring, veelal onder de conditie van mits medisch noodzakelijk, zijn in de aanvullende ziektekostenverzekering gedekt. Ook in de reisverzekering kan een dekking voor geneeskundige kosten zijn opgenomen. Er is dan sprake van samenloop. Het is van belang dat de afspraken in het convenant zich richten op acute zorg, dat wil zeggen medisch handelen dat erop gericht is zo spoedig mogelijk zorg te verlenen om overlijden of onherstelbare gezondheidsschade als gevolg van een acute levensbedreigende aandoening of een ongeval te voorkomen. Wanneer een verzekerde tijdens zijn vakantie een huisarts raadpleegt of medicijnen koopt bij een apotheek komen deze kosten wel gewoon ten laste van de zorgverzekering. Tenslotte is nog van belang of de aanspraken van de verzekerde voor de zorgverzekering zijn gedekt op een naturapolis (gecontracteerde zorg) dan wel op een restitutiepolis (niet gecontracteerde zorg). Om problemen die bij samenloop kunnen ontstaan te voorkomen, heeft het Verbond van verzekeraars het Convenant samenloop zorgverzekeringen/reisverzekeringen opgesteld. In dat convenant is vastgelegd welke verzekeraar welke kosten voor zijn rekening neemt. Uitgangspunt is dat de eerst benaderde verzekeraar de schademelding in behandeling neemt en regres pleegt op de andere verzekeraar. Mogelijke situaties Om te kunnen bepalen welke kosten, in geval van samenloop, voor rekening van de zorgverzekeraar, de reisverzekeraar of de verzekerde komen, volgt hieronder een korte beschrijving van elk van de mogelijke situaties: de verzekerde heeft zorgverzekering en reisverzekering geneeskundige kosten, verblijf in verdragsstaat, keuze voor Europese verzekeringskaart; de verzekerde heeft zorgverzekering en reisverzekering geneeskundige kosten, verblijf in verdragsstaat, keuze voor aanspraak zorgverzekering; de verzekerde heeft zorgverzekering en reisverzekering geneeskundige kosten, verblijf in niet - verdragsstaat; de verzekerde heeft zorgverzekering, aanvullende ziektekostenverzekering met buitenlanddekking en reisverzekering met geneeskundige kosten, verblijf in Verdragsstaat, keuze voor Europese verzekeringskaart; de verzekerde heeft zorgverzekering, aanvullende ziektekostenverzekering met buitenlanddekking en reisverzekering met geneeskundige kosten, verblijf in verdragsstaat, keuze voor aanspraak zorgverzekering; de verzekerde heeft zorgverzekering, aanvullende ziektekostenverzekering met buitenlanddekking en reisverzekering met geneeskundige kosten en verblijf in niet - verdragsstaat /Addendum PE Plus Schade particulier 47

48 Herma en Pieter verblijven tijdens hun vakantie in Zuid Amerika. Het land waar zij verblijven is geen verdragsstaat. Zij hebben een zorgverzekering en een aanvullende ziektekostenverzekering met buitenlanddekking. Daarnaast is een reisverzekering gesloten met dekking voor geneeskundige kosten en repatriëring. Ze krijgen een auto-ongeval. Herma raakt daarbij zwaar gewond en moet voor behandeling opgenomen worden in een ziekenhuis. Pieter meldt de schade bij de alarmcentrale van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar handelt de schademelding af en staat garan t voor de door de buitenlandse zorgaanbieder (ziekenhuis) gedeclareerde kosten. Voor rekening van de zorgverzekeraar blijven de kosten tot 100% van het Nederlandse tarief, op grond van de Zorgverzekeringswet. Op grond van de aanvullende verzekering draagt de zorgverzekeraar bij voor 50% van de kosten boven het Nederlandse tarief. De zorgverzekeraar neemt regres op de reisverzekeraar voor de overige 50% en voor de eigen betalingen en het eigen risico. Repatriëring De dekking voor repatriëring heeft in de aanvullende ziektekostenverzekering een andere betekenis dan die in de reisverzekering. De zorgverzekeraar is bereid de kosten van repatriëring van degene die zorg nodig heeft te vergoeden indien de zorgverzekeraar dit medisch noodzakelijk acht. Het initiatief voor repatriëring gaat dan van de zorgverzekeraar uit. De reisverzekeraar stelt ook voorwaarden aan vergoeding van de kosten van repatriëring, en kan daarbij ook de voorwaarde medisch noodzakelijk hanteren. In veel gevallen gaat daarvoor het initiatief van de verzekerden uit en geldt een repatriëring voor het hele verzekerde gezelschap. In het convenant is hierover het volgende vastgelegd. Indien repatriëring van de verzekerde plaatsvindt op verzoek van de zorgverzekeraar wegens medische noodzaak dan neemt de zorgverzekeraar de kosten van repatriëring van degene die medische zorg nodig heeft voor zijn rekening. De zorgverzekeraar neemt voor deze kosten geen regres op de reisverzekeraar. Indien in een dergelijke situatie ook andere personen meereizen dan de verzekerde die medische zorg nodig heeft, komen de kosten voor repatriëring van die personen niet voor rekening van de zorgverzekeraar. De kosten van repatriëring van deze personen komen dan voor rekening van de reisverzekeraar omdat ook hier sprake is v an een verzoek van verzekerden om repatriëring. De afhandeling van de geneeskundige kosten en het eventueel nemen van regres door de zorgverzekeraar op de reisverzekeraar verlopen weer geheel volgens de afspraken van het convenant. Indien repatriëring op v erzoek van de verzekerden plaatsvindt en de reisverzekeraar stemt in met de repatriëring, dan komen de kosten van repatriëring van het gehele (verzekerde) reisgezelschap voor rekening van de reisverzekeraar. De reisverzekeraar neemt dan geen regres op de zorgverzekeraar. Schade aan logiesverblijven In de reisverzekering is een dekking opgenomen voor schade die een verzekerde toebrengt aan logiesverblijven, waarvoor hij aansprakelijk is. Het gaat hierbij om een primaire dekking. Dat komt doordat de AVP hiervoor geen dekking biedt. Er is immers sprake van zaken onder opzicht /Addendum PE Plus Schade particulier 48

49 SOS-kosten Deze rubriek bevat een groot aantal items die in het voorgaande onbesproken zijn gebleven. Vaak - afhankelijk van de gekozen combinatie (en de daarbij behorende hoogte van de premie) - volgt er bijvoorbeeld een vergoeding bij gedwongen extra verblijfskosten als gevolg van ziekte, ongeval en/of overlijden. De aard van de hulpverlening kan per reisverzekering verschillen, af hankelijk van wat is verzekerd ANNULERINGSVERZEKERING Bij de annuleringsverzekering kan het net als bij de reisverzekering gaan om een aflopende verzekering of een doorlopende verzekering. De annuleringsverzekering omvat in feite twee doeleinden: een schadevergoeding bij het vooraf niet doorgaan van een reis; een schadevergoeding wanneer tijdens de reis een verzekerde gebeurtenis plaatsvindt waardoor de vakantie moet worden onderbroken. Schadevergoeding bij het vooraf niet doorgaan van een reis De annuleringsverzekering geeft, wanneer er zich een verzekerde gebeurtenis voordoet, een schadevergoeding op basis van het bedrag dat de verzekerde niet door de reisorganisator krijgt terugbetaald. Dit zijn de annuleringskosten. In de voorwaarden van de annuleringsverzekering wordt dan ook bepaald, dat de verzekerde recht heeft op vergoeding van de annuleringskosten. Voorwaarde voor dekking is vaak dat de annuleringsverzekering wordt gesloten binnen een bepaalde periode na het boeken van de reis. Deze periode is vaak één of twee weken. Ton Velthuis is bouwvakker en gebonden aan de bouwvakvakantieperiode. Ton boekt zijn vakantie daarom al vóór de kerstdagen. De vakantie is van 1 augustus tot 20 augustus. De reissom bedraagt en wordt vooraf betaald. De aanvrager moet binnen acht dagen na het boeke n van de reis de annuleringsverzekering afsluiten. In de praktijk wordt direct bij het boeken van de reis een aflopende annuleringsverzekering afgesloten. De meeste verzekeraars kennen de bepaling dat de annuleringsverzekering in ieder geval binnen twee weken na het boeken van de reis moet zijn afgesloten. De voorwaarden behorende bij de reis bepalen dat wanneer de reis een halfjaar of langer voor aanvang van de daadwerkelijke reisperiode wordt geannuleerd, volstaan kan worden met de betaling van 50 boekingskosten. De reissom zelf wordt dan voor 100% door de reisorganisator vergoed. Bij annulering binnen zes maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke reisperiode, volstaat de reisorganisator met het gedeeltelijk terugbetalen van de reissom. Hoe later er word t geannuleerd des te lager wordt het bedrag dat wordt terugbetaald. Wanneer Ton zes weken of later voor aanvang van de vakantie de reis annuleert, volgt er geen enkele vergoeding van de reissom door de reisorganisator. Wanneer Ton wegens een gedekte gebeur tenis negen weken voor aanvang van de vakantie de reis moet annuleren en slechts 40% door de reisorganisator krijgt terugbetaald, ontvangt Ton van de annuleringsverzekeraar een schadevergoeding, die bestaat uit 60% van de reissom /Addendum PE Plus Schade particulier 49

50 Piet Kleinsma en zijn familie zijn op een 22-daagse vakantie naar Kenia. Op de 2e dag krijgt Piet hevige hartritmestoornissen. Opname in een ziekenhuis is geboden en na telefonisch overleg tussen de dienstdoende arts ter plaatse en de adviserend arts verbonden aan de an nuleringsverzekeraar, wordt besloten om Piet op de 8e vakantiedag te repatriëren. De vergoeding van de annuleringsverzekering bedraagt 17/22e van de reissom. Een aantal verzekerde gebeurtenissen waarbij de annuleringsverzekeraar tot uitkering overgaat, zij n: het particuliere vervoermiddel (meestal de auto), waarmee de reis gemaakt zou worden, is binnen 30 dagen voor het begin van de reis of tijdens de heenreis naar de vakantiebestemming verloren gegaan of beschadigd geraakt door een oorzaak van buitenaf, zo als diefstal of aanrijding, alsmede brand of explosie. Voorwaarde is dat het vervoermiddel niet voor het begin van de reis kon worden gerepareerd of vervangen; de verzekerde is onvrijwillig werkloos geworden en kan een ontslagvergunning overleggen van de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening, afgegeven om bedrijfseconomische redenen; de verzekerde is verplicht een herexamen af te leggen op het moment van het verzekerde reis - of huurarrangement en uitstel van het herexamen is niet mogelijk. Voorwaar de is wel dat het een herexamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft; de verzekerde mag om medische redenen niet worden ingeënt en/of mag geen medicijnen innemen, terwijl dit voor de reis of het verblijf ter plaatse verplicht is; de verzekerde is overleden, ernstig ziek geworden of heeft ernstig ongevalletsel opgelopen, op voorwaarde dat dit uiterlijk binnen 24 uur na annulering medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist; een familielid van de verzekerde in de eerste of tweede graad is overleden, is naar het oordeel van een arts levensgevaarlijk ziek of heeft levensgevaarlijk ongevalletsel opgelopen; zwangerschap van de verzekerde, op voorwaarde dat dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist; operatie van de verzekerde in verband met transplantatie van een donororgaan; eigendom van de verzekerde in Nederland of het bedrijf in Nederland waar hij/zij werkzaam is, is door brand, diefstal, storm, blikseminslag of overstroming ernstig beschadigd zodat zijn/ haar aanwezigheid dringend vereist is; de verzekerde krijgt onverwacht een huurwoning ter beschikking waarvan de huur ingaat tijdens het verzekerde reis- of huurarrangement of in de periode van 30 dagen voor aanvang van het verzekerde reis- of huurarrangement; er is sprake van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van in het buitenland woonachtige familie of vrienden van de verzekerde, waardoor het voorgenomen verblijf van de verzekerde bij deze persoon niet mogelijk is; de verzekerde krijgt onverwacht geen noodzakelijk visum, tenzij de verzekerde het visum niet krijgt omdat hij of diens vertegenwoordiger het visum te laat heeft aangevraagd; diefstal, verlies of vermissing van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van de verzekerde op de dag van vertrek; de boot, bus, trein of het vliegtuig vertrekt op de heenreis vanuit Nederland om vervoerstechnische redenen later naar de reisbestemming dan het tijdstip en/of datum die op het vervoersdocument of op de reisbescheiden staan vermeld; /Addendum PE Plus Schade particulier 50

51 schade aan het vakantieverblijf van de verzekerde, veroorzaakt door brand, storm, blikseminslag of overstroming, waardoor het verblijf ter plaatse onmogelijk is geworden; Naast de vergoeding op basis van de hierboven omschreven gebeurtenissen gaat de verz ekeraar over tot uitkering van de extra gemaakte kosten, wanneer de annulering overbodig wordt dankzij het overboeken naar een latere datum. De heer Gerards heeft met zijn echtgenote een reis geboekt naar China en wel van 12 januari tot 18 februari. Wegens het plotselinge overlijden van de moeder van mevrouw Gerards op 10 januari moet de reis voor aanvang worden geannuleerd. In overleg met de reisorganisator kan de datum van aanvang van de reis worden opgeschoven. De reis vindt nu plaats van 20 januari tot 26 februari en wel met een ander reisgezelschap. De extra kosten gemoeid met het verschuiven van de reisperiode komen voor rekening van de annuleringsverzekeraar. Naast de standaarduitsluitingen als molest, atoomkernreactie, alcohol en het ver strekken van onjuiste gegevens bestaat er geen aanspraak op vergoeding als bij het sluiten van de verzekering zodanige omstandigheden bekend of aanwezig waren dat het in alle redelijkheid te verwachten viel dat de reis geannuleerd/onderbroken zou moeten worden VERZEKERING VOOR RECREATIE-UITRUSTING De inboedelverzekering en de doorlopende reisverzekering kunnen tekortschieten in de dekking van de recreatie-uitrusting. De inboedelverzekering dekt zaken buiten de woning van de verzekerde, op voorwaarde dat deze zaken zich elders in een afgesloten ruimte bevinden. De doorlopende reisverzekering kent de voorzichtigheidsclausule. Het is echter denkbaar dat bijvoorbeeld de golfuitrusting tijdelijk onbeheerd wordt achtergelaten. Een verzekering die de recreatie -uitrusting dekt, biedt dan een uitkomst. De golfverzekering is hierbij de meest voorkome nde verzekering CARAVANVERZEKERING In deze paragraaf behandelen we de verzekeringen voor toercaravans, vouwwagens en stacaravans. De kampeerwagen (ofwel camper) en de vakantiewoning worden hier niet besproken. De kampeerwagen is een WAM-plichtig voertuig en de vakantiewoning wordt verzekerd onder een opstalverzekering; vergelijkbaar met een woonhuisverzekering. Bij de verzekering van een toercaravan zijn de rubrieken caravan, voortent, inventaris en aansprakelijkheid van toepassing. De stacaravan kent ook de rubriek aanbouw. De dekkingen variëren van volledig casco, tot beperkt casco (diefstal en storm e.d.). In deze paragraaf wordt de volledig cascodekking besproken. Schade aan de caravan en de voortent zelf is gedekt bij elk van buiten komend onheil, brand, explosie, diefstal, verduistering en storm /Addendum PE Plus Schade particulier 51

52 Schade door materiaal- en constructiefouten is gedekt op voorwaarde dat de caravan nog geen vijf jaar oud is op het moment van de schade en de schade door de verzekerde niet verhaald kan worden op de fabrikant of de leverancier. De beperkte cascoverzekering kent een dergelijke dekking dus niet. De schadevergoeding bij een totaal verlies of total loss van caravans niet ouder dan vijf jaar vindt plaats op basis van de nieuwwaarde. Na het verstrijken van de 60e maand wordt er bij schade een vermindering van de waarde van 1,5% per maand in acht genomen. De berekende poliswaarde zal niet minder bedragen dan de dagwaarde van de caravan. De tweederderegeling (vergelijkbaar met die van de cascoverzekering voor motorrijtuigen) is van kracht. Er geldt over het algemeen een eigen risico van (bijvoorbeeld) 25 per schadegebeurtenis. Bij een schade wordt, wanneer dit noodzakelijk is, door de verzekeraar een vergoeding gegeven voor de kosten van berging en vervoer naar een herstelbedrijf of adres in Nederland, naar keuze van de verzekeringnemer. Binnen de rubriek aansprakelijkheid bestaat er secundaire dekking. Dit houdt in dat een schade veroorzaakt met een caravan, die niet aan een motorrijtuig is gekoppeld, in eerste instantie op de AVP gedekt is. Er is evenmin dekking voor schaden door de caravan veroorzaakt, wanneer de caravan nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gebracht. In dat geval dient de WAMverzekeraar de schade voor zijn rekening te nemen. Is de caravan wel achter de auto gekoppeld, dan is het aansprakelijkheidsrisico meeverzekerd op de WA-verzekering van de auto. Bedraagt het eigen gewicht vermeerderd met het laadvermogen meer dan 750 kg, dan krijgt de caravan een eigen kenteken. Dat kenteken wijkt af van het kenteken van de auto. In dat geval moet voor de caravan een eigen groene kaart worden afgegeven. In landen als Polen, Portugal en Spanje, is het overigens altijd verplicht een aparte groene kaart voor de caravan te hebben. Aangekomen op de vakantiebestemming bemerkt verzekerde Opheikens dat er midden op de camping op een kleine natuurlijke verhoging geen caravan staat. Verheugd plaatst de familie Op heikens de toercaravan op de verhoging. Een paar nachten later breekt er een verschrikkelijk onweer los en gaat het hard regenen. De grond in de directe nabijheid van de caravan wordt verzadigd door het water waarna de caravan door zijn gewicht langzaam in zijwaartse beweging naar beneden glijdt en tegen de caravan van een Fransman tot stilstand komt. De familie Opheikens begrijpt nu beter waarom de plek op de natuurlijke verhoging vrij was. De caravan van de familie Opheikens is eerder al veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen. Wanneer de familie Opheikens geen beroep kan doen op de dekking van een eventuele AVP is er een taak weggelegd voor de caravanverzekeraar om tot schadevergoeding aan de Fransman op grond van de rubriek aansprakelijkheid over te gaan /Addendum PE Plus Schade particulier 52

53 PLEZIERVAARTUIGVERZEKERING De pleziervaartuigverzekering maakt het mogelijk om vele soorten vaartuigen te verzekeren. Van motorjacht tot sloep. De te verzekeren objecten zijn te verdelen in zeilboten en motorbote n met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en snellere vaartuigen. Bij de dekkingsmogelijkheden en de premiestelling komt dit verschil tot uiting. Dekking pleziervaartuigverzekering Bij het afsluiten van een pleziervaartuigverzekering wordt meestal gekozen voor een uitgebreide dekking. Daarnaast is het mogelijk om alleen een branddekking of een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De rubrieken bij de uitgebreide dekking zijn: schade aan het vaartuig; extra vergoedingen; wettelijke aansprakelijkheid; ongevallendekking voor opvarenden; vaartuighulp. Schade aan het vaartuig In de rubriek schade aan het vaartuig is gedekt: van buiten komend onheil; brand en ontploffing; diefstal en verduistering. Ten aanzien van diefstal van aanhangmotoren is in de voorwaarden bepaald dat dit alleen gedekt is wanneer de aanhangmotor voldoende is geborgd. De aanhangmotor moet dus minimaal met een slot aan het schip zijn bevestigd. Bij diefstal van het schip of onderdelen ervan is de verzekerde verplicht om aangifte te doen bij de politie of de havenmeester. Osmose (blaasvorming in polyester) is gedekt op voorwaarde dat binnen drie jaar na de eerste tewaterlating de osmose wordt geconstateerd en gemeld. Schade door eigen gebrek aan het vaartuig zelf is gedekt. Schade door eigen gebrek aan de voortstuwingsinstallatie is afhankelijk van de ouderdom van de originele of niet-originele scheepsmotor. Er bestaat recht op vergoeding voor verlies of beschadiging van het vaartuig. De nautische apparatuur en het gereedschap maken polistechnisch gezien onderdeel uit van het vaartuig. De pleziervaartuigverzekering is een dagwaardeverzekering. Dat wil zeggen dat schade wordt vergoed op basis van dagwaarde. De verzekeraar vergoedt de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde som, wanneer reparatie economisch verantwoord is. De verzekerde som van een pleziervaartuigenverzekering is gebaseerd op een taxatie door partijen. Dit betekent dat verzekerde en verzekeraar in de polis hebben vastgelegd dat de verzekerde som gelijk is aan de werkelijke waarde van het schip. Gevolg is dat de verzekeraar bij een gedeeltelijke schade geen beroep doet op onderverzekering. Bij schade aan dekzeilen, zeilen, dektenten en dergelijke die ouder zijn dan twee jaar, past de verzekeraar een aftrek voor slijtage toe. Ook bij reparatie vindt vaak een aftrek plaats voor verbetering nieuw voor oud /Addendum PE Plus Schade particulier 53

54 Wanneer herstel economisch niet meer verantwoord is, vergoedt de verzekeraar op basis van total loss tot maximaal de verzekerde som. Hiervan is sprake wanneer d e kosten van reparatie meer bedragen dan de waardevermindering door de schade. Die waardevermindering wordt berekend door de waarde vóór het evenement te verminderen met de waarde ná het evenement. De inboedel behorende bij het pleziervaartuig is standaard verzekerd voor 20% van het voor het vaartuig verzekerde bedrag. Het is mogelijk, tegen een opslag van de premie, de inboedel voor een eventueel hoger bedrag te verzekeren. De verzekeraar komt tot uitkering wanneer de ontvreemde inboedel zich op het moment van de diefstal bevond in een afgesloten ruimte van het vaartuig en er sporen van braak aanwezig zijn. Inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Wanneer de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde, vergoedt de verzekeraar echter op basis van dagwaarde. Extra vergoedingen De extra vergoedingen hebben betrekking op: hulp- en bergloon ter voorkoming of vermindering van een gedekte schade; lichtings- en opruimingskosten; kosten van vervoer en bewaking; kosten van vervangend vakantieverblijf. Keurmerk vaartuigbeveiliging De schadelast door inbraak in en diefstal van vaartuigen blijft verzekeraars grote zorgen baren. Om dit risico ook in de toekomst verzekerbaar te houden heeft een aantal organisaties, waaronder verzekeraars en politie, het initiatief genomen tot het invoeren van keurmerk. Met het invoeren van een keurmerk op het gebied van vaartuigbeveiliging worden bezitters van pleziervaartuigen beter in staat gesteld om hun boot op een meer effectieve manier te beveiligen. Het keurmerk richt zich in eerste instantie op alarm- en volgsystemen. Met deze laatste categorie wordt de opsporingskans aanzienlijk vergroot, mocht een vaartuig worden gestolen. Binnen het Keurmerk Vaartuigbeveiliging worden de volgende categorieën onderscheiden: categorie 1: mechanische beveiliging, ingevoerd vanaf eind 2007; categorie 2: inbraakdetectie met signalering (optisch, akoestisch); categorie 3: diefstaldetectie met doormelding naar een gecertificeerde particuliere alarmcentrale (PAC). Het keurmerk is niet alleen van toepassing op de beveiligingsproducten zelf, maar ook op de inbouw van de producten. Dit moet natuurlijk op een vakkundige en betrouwbare wijze gebeuren. ECB Nederland BV, een bekende Certificatie Instelling in de vaartuigbranche, gaat de regelingen uitvoeren. Het College van Deskundigen Vaartuigbeveiliging van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) heeft de eisen vastgesteld waaraan producten moeten voldoen om voor het Keurmerk Vaartuigbeveiliging in aanmerking te komen. Deze eisen zijn opgeno men in een Keuringsvoorschrift /Addendum PE Plus Schade particulier 54

55 Om de hoge schadelast te voorkomen die optreedt bij branden in botenstallingen hebben verzekeraars eveneens een Keurmerk Veilige Botenstalling laten ontwikkelen. De keuringen worden uitgevoerd door ECB Nederland BV. De definitieve eisen zijn op 1 juli 2007 door het Platform Pleziervaartuigen van het Verbond van Verzekeraars vastgesteld. Stallingbedrijven kunnen zich aanmelden voor een keuring. Om het belang te onderstrepen, vergoeden verzekeraars de kosten van de keuring voor maximaal 100 stallingbedrijven die zich als eerste aanmelden. Wettelijke aansprakelijkheid De dekking van wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het door het vaartuig veroorzaakte zaak- of personenschade aan derden is gemaximeerd tot Op grond van internationale regelgeving is de aansprakelijkheid voor pleziervaartuigen beperkt tot Wanneer zich een schade voordoet waarop deze beperkte aansprakelijkheid van toepassing is, vergoedt de verzekeraar niet meer dan het bedrag van de maximale aansprakelijkheid. Voor het varen met behulp van de zeilen is een gedegen zeilkennis bij de schipper vereist. De schipper is verantwoordelijk voor het welzijn van de opvarenden. Wanneer een opvarende letsel overkomt tijdens het zeilen door toedoen van de schipper of als gevolg van nonchalance aan de zijde van de schipper is deze laatste aansprakelijk. Deze schade is op de polis gedekt. Jan Rijkema heeft een vaartuig waarmee hij in het weekend en gedurende de vakanties vaart. Jan heeft sinds kort een vriendin. Tijdens de vakantie vaart Jan doordeweeks op de Waal. Zijn vriendin heeft zich in bikini in de zon genesteld. Jan vaart in onvoldoende mate aan stuurboord. Een duwboot met drie bakken bemerkt de boot van Jan niet op. Een botsing tussen de twee vaartuigen is het gevolg. Door de botsing belandt de vriendin van Jan via de reling van de boot in het water. Zij is bewusteloos en door de opwaartse druk van het water komt zij hard tegen de onderkant aan van een van de vaartuigen. Ze loopt hierdoor letsel op. Dit letsel is ernstig en blijvend van aard. De rubriek wettelijke aansprakelijkheid van de verzekering van Jan komt mede tot uitkering. De pleziervaartuigverzekering dekt tijdens haar duur voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het op het polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis hun aansprakelijkheid wegens schade aan personen en zaken met of door het verzekerd vaartuig toegebracht, met uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade aan inwonende gezinsleden van de aansprakelijke verzekerde en aan goederen van de verzekerden. Ongevallendekking voor opvarenden Op basis van de ongevallendekking voor opvarenden keert de pleziervaartuig -verzekering uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Ook is er een secundaire dekking voor de kosten die zijn verbonden aan de noodzakelijke geneeskundige behandeling /Addendum PE Plus Schade particulier 55

56 Vaartuighulp De belangrijkste hulpverlening op grond van de vaartuighulp is: de juridische belangenbehartiging: dit recht geldt bij een gebeurtenis waardoor schade on tstaat aan het vaartuig, de inboedel en/of de opvarende(n), de maximale dekkingssom bedraagt 2.500; repatriëring van vaartuig en/of boottrailer: een duidelijke voorwaarde vooraf is toestemming door de verzekeraar alvorens tot repatriëring kan worden over gegaan. Repatriëring vindt plaats wanneer de gedekte schade aan het vaartuig van dien aard is dat reparatie ter plaatse binnen een redelijke termijn niet mogelijk is; repatriëring van de opvarende(n): wanneer door een gedekte schadegebeurtenis het vaartuig niet als vakantieverblijf of vervoermiddel kan worden gebruikt, vergoedt de verzekeraar de kosten gemoeid met de repatriëring. De dekking is beperkt tot per gebeurtenis. Een vereiste is dat de reparatie aan het voertuig niet binnen een redelijke t ermijn kan plaatsvinden. Premie pleziervaartuigverzekering De hoogte van de premie van de pleziervaartuigverzekering is primair afhankelijk van de volgende factoren (de bijboot is gratis meeverzekerd): de maximaal te bereiken snelheid van het vaartuig; het gekozen vaargebied; het aantal schadevrije jaren; de hoogte van het vrijwillig eigen risico; de ouderdom van het vaartuig. De grondslag waarover de premie wordt berekend, is bij nieuwe schepen de nieuwwaarde. Is het schip bij aanvang van de verzekering niet nieuw en is de maximum snelheid minder dan 30 km per uur, dan wordt de premiegrondslag bepaald door het gemiddelde van de dagwaarde en de nieuwwaarde. De minimum grondslag is echter altijd 70% van de nieuwwaarde. De maximaal te bereiken snelheid van het vaartuig Premietechnisch wordt een onderscheid gemaakt tussen zeilboten en motorboten met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en snellere vaartuigen. Het gekozen vaargebied Als vaargebied kan een keuze worden gemaakt uit: de Nederlandse binnenwateren (exclusief IJsselmeer, Markermeer en andere grote meren); Nederland (inclusief de grote meren); Europa (inclusief de Middellandse zee); zeedekking wereld zeedekking Europa /Addendum PE Plus Schade particulier 56

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE INLEIDING Inleiding Waar hebben de verzekerden recht op? Wat verwachten wij van een

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Kwaliteitscode 2014. Kwaliteitscode 2014. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik

Kwaliteitscode 2014. Kwaliteitscode 2014. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Kwaliteitscode 2014 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Inleiding De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 de Kwaliteitscode voor Rechtsbijstandverzekeraars

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. REIKWIJDTE ARTIKEL 3. GRONDBEGINSELEN RECHTSBIJSTANDVERLENING ARTIKEL 4. COMMUNICATIE

INHOUD ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. REIKWIJDTE ARTIKEL 3. GRONDBEGINSELEN RECHTSBIJSTANDVERLENING ARTIKEL 4. COMMUNICATIE KWALITEITSCODE 01 INHOUD ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 Rechtsbijstandverzekeraar 1. Juridisch zelfstandig schaderegelingskantoor 1. Klant 1. Rechtshulpverlener 1. De zaak ARTIKEL. REIKWIJDTE ARTIKEL. GRONDBEGINSELEN

Nadere informatie

Kwaliteitscode Rechtsbijstand

Kwaliteitscode Rechtsbijstand Kwaliteitscode Rechtsbijstand De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 de volgende Kwaliteitscode voor Rechtsbijstandverzekeraars en juridisch zelfstandige

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Kwaliteitscode Rechtsbijstand Stichting Achmea Rechtsbijstand

Kwaliteitscode Rechtsbijstand Stichting Achmea Rechtsbijstand Kwaliteitscode Rechtsbijstand Stichting Achmea Rechtsbijstand Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 1.1 Rechtsbijstandverzekeraar 3 1.2 Juridische zelfstandig schaderegelingskantoor 3 1.3 Klant 3 1.4 Rechtshulpverlener

Nadere informatie

Grip op uw letselschade

Grip op uw letselschade Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare deskundige in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering Basis

Rechtsbijstandverzekering Basis Rechtsbijstandverzekering Basis Uw rechten & plichten Nummer: LEX-RV-01-141 Rechtsbijstandverzekering Basis Wat wilt u weten? over uw Rechtsbijstandverzekering Basis Klik op de vraag om naar het antwoord

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Verhaalshulp Motorrijtuigen

Voorwaarden. Inhoud. Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Verhaalshulp Motorrijtuigen Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Verhaalshulp Motorrijtuigen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Verhaalshulp Motorrijtuigen

Nadere informatie

In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende.

In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende. Clausule 2966 Clausule DAS 55+ In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende. Per rubriek kunt u lezen wie er verzekerd is. Iedereen die gebruik

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen Voorwaardenblad 379-00 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 500-20.1504 Datum

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp... 2 1. Wie zijn verzekerd?... 3 2. Wanneer kunt u hulp van APC Holland

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Rechtsbijstandverzekering ZW-RB-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze Polisvoorwaarden

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN Wegwijzer in de polis 1 Algemeen 1.1 Informatie 1.2 Welke voorwaarden gelden? 1.3 Wat bedoelen wij met? 2 Verzekering 2.1 Wie is verzekerd? 2.2 Wanneer bent u verzekerd? 2.3 Waar bent u verzekerd? 2.4

Nadere informatie

In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende.

In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende. Clausule 2967 Clausule DAS Voor Iedereen In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende. Per rubriek kunt u lezen wie er verzekerd is. Iedereen

Nadere informatie

3a 3a.1.24 Nee. 2a.2.1. 2a.2.1

3a 3a.1.24 Nee. 2a.2.1. 2a.2.1 Relevante actuele ontwikkelingen Eindterm Toetsterm Nieuwe/wijziging toetsterm PE?* PE Wft-Schadeverzekeringen Deelmodule Schade Particulieren Onderdeel a. Bezitsverzekeringen Invoering Burgerservice nummer

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave PK080-14/7 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde risico 2 Wachttijd 3 Verlening van rechtsbijstand 4 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06)

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

DAS voor Motorrijtuigen

DAS voor Motorrijtuigen Bijzondere polisvoorwaarden 101 (01-2016) DAS voor Motorrijtuigen Rechtsbijstandverzekering Optimaal Inhoudsopgave 1. Wie is verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt er

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

DAS voor 55-plussers. Rechtsbijstandverzekering. Bijzondere Polisvoorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Dekkingsoverzichten

DAS voor 55-plussers. Rechtsbijstandverzekering. Bijzondere Polisvoorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Dekkingsoverzichten Bijzondere Polisvoorwaarden 12121 (09-2017) DAS voor 55-plussers Rechtsbijstandverzekering Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. 2 3. Geldt er een wachttijd en hoelang is die? 3 4. Hoe geeft DAS juridische

Nadere informatie

voorwaarden WMRB-12 blad 1 van 6

voorwaarden WMRB-12 blad 1 van 6 VOORWAARDEN DEKKING MOTORRIJTUIGRECHTSBIJSTAND (WMRB-12) Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als uit de polis uitdrukkelijk blijkt dat deze dekking wordt verleend. Ze vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 2.2 De kosten van de rechtsbijstand 2.3 De wachttijd

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015 Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015 Inhoudsopgave Pag. Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp 3 Artikel 1. Verzekerde(n) 4 1.1 Verzekerde(n) 4 1.2 Werknemers

Nadere informatie

DAS voor Motorrijtuigen

DAS voor Motorrijtuigen Bijzondere polisvoorwaarden 101 (01-2016) DAS voor Motorrijtuigen Rechtsbijstandverzekering Optimaal Inhoudsopgave 1. Wie is verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt er

Nadere informatie

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RBV-B1 Voorwaarden Rechtshulp Verkeer We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons

Nadere informatie

DAS Zeker. Incassobijstand met juridische hulp bij verweer. Bijzondere polisvoorwaarden S038 ( ) Inhoudsopgave

DAS Zeker. Incassobijstand met juridische hulp bij verweer. Bijzondere polisvoorwaarden S038 ( ) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden S038 (01-2016) DAS Zeker Incassobijstand met juridische hulp bij verweer Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Rechtsbijstandverzekering Hoe zorgt u ervoor dat u uw recht haalt? Een conflict is zo geboren. Met uw werkgever, een winkel of uw buren. U vindt

Nadere informatie

DAS Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

DAS Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Bijzondere polisvoorwaarden 12111 (01-2017) DAS Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Inhoudsopgave 1. Wie is verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 3 3. Geldt er een wachttijd

Nadere informatie

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-RB-09-09 1 Algemeen De verzekering geeft recht op rechtsbijstand met betrekking tot het motorrijtuig als omschreven in art. 2.2.

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN Het kan gebeuren dat u een beroep moet doen op juridische hulp. Dat kost over het algemeen veel tijd, energie en geld. Met de rechtsbijstandverzekering via

Nadere informatie

Voorwaarden Uitgebreide Verkeersrechtsbijstand Particulier. We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Voorwaarden Uitgebreide Verkeersrechtsbijstand Particulier. We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-D1 Voorwaarden Uitgebreide Verkeersrechtsbijstand Particulier We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Toelichting bij Kwaliteitscode rechtsbijstand

Toelichting bij Kwaliteitscode rechtsbijstand Toelichting bij Kwaliteitscode rechtsbijstand Rechtsbijstandverzekeraars zijn zich meer en meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zij bieden immers inmiddels aan heel veel huishoudens

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict VOORWAARDEN Verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL R 03.5.03 A INHOUD ARTIKEL 1 UITVOERING DOOR DAS ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 VERZEKERDE MOTORRIJTUIGEN

Nadere informatie

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG VRB-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Verhaalsrechtshulpverzekering

Nadere informatie

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Begripsomschrijvingen Verzekerden Verzekerde hoedanigheid Omvang van de dekking Verzekerde kosten Verlening

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (LEX-RV-57-161) Rechtsbijstand Basis Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Basis 3 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

DAS voor Verkeer en Vakantie

DAS voor Verkeer en Vakantie Bijzondere polisvoorwaarden 111 (01-2016) DAS voor Verkeer en Vakantie Rechtsbijstandverzekering Inhoudsopgave 1. Wie is verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 3 3. Geldt er een

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Polisvoorwaardenblad 349-00 Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 1 Overdracht De maatschappij heeft

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten van

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement RBV-B2. Voorwaarden Rechtshulp Verkeer. Inhoudsopgave

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement RBV-B2. Voorwaarden Rechtshulp Verkeer. Inhoudsopgave N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RBV-B2 Voorwaarden Rechtshulp Verkeer We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met het

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (LEX-RV-58-161) Rechtsbijstand Verkeer Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verkeer 3 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-310 d.d. 27 oktober 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering,

Nadere informatie

voor particulieren DAS rechtsbijstand wie doet je wat DAS rechtsbijstand wie doet je wat

voor particulieren DAS rechtsbijstand wie doet je wat DAS rechtsbijstand wie doet je wat voor particulieren wie doet je wat U staat in uw recht, vindt u. Maar de tegenpartij denkt daar heel anders over. Er is een groot verschil tussen in je recht staan en het ook krijgen. Dan is het een veilig

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Zakelijke rechtsbijstandverzekering. RBmu-2

Productvoorwaarden. Zakelijke rechtsbijstandverzekering. RBmu-2 Productvoorwaarden Zakelijke rechtsbijstandverzekering 2 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 1.1 Verzekerden zijn:...4 1.2 Netwerkadvocaat of juridisch deskundige...4 1.3 Maatschappij...4 1.4 Stichting

Nadere informatie

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Verkeer en medisch. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-50-141

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Verkeer en medisch. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-50-141 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Verkeer en medisch Uw rechten & plichten Nummer: LEX-RV-50-141 Wat wilt u weten? over uw Rechtsbijstandverzekering Verkeer en medisch Klik op de vraag om naar het

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Polisvoorwaarden Rechtsbijstand verzekering 55-plussers Polismantel Wegwijzer zie artikel De Verzekerden 1 Hoedanigheid 2 De franchise 3 De verlening van rechtsbijstand 4

Nadere informatie

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.)

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Voorwaardenblad 353-90 Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 1 Verzekerden De verzekerden

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Verenigingen en Stichtingen September

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Verenigingen en Stichtingen September Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Verenigingen en Stichtingen RBV15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 27608 16.11 Dit document is een aanvulling op de Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt februari

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt februari Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt RBZ15 Inhoud startpagina Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Watersportrechtsbijstand 2013

Bijzondere voorwaarden Watersportrechtsbijstand 2013 Bijzondere voorwaarden Watersportrechtsbijstand 2013 WRB2013V01 De bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden. In deze bijzondere voorwaarden vindt u de regels die speciaal voor

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstand Verzuim. Inhoudsopgave

Voorwaarden Rechtsbijstand Verzuim. Inhoudsopgave Voorwaarden Rechtsbijstand Verzuim In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module Rechtsbijstand Verzuim. In de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering In de productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering. motorrijtuig. Polisvoorwaarden PP 3340-03. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Rechtsbijstandverzekering. motorrijtuig. Polisvoorwaarden PP 3340-03. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Polisvoorwaarden PP 3340-03 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

MRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw RECHTSBIJSTANDS- VERZEKERING VOOR UW MOTORRIJTUIG

MRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw RECHTSBIJSTANDS- VERZEKERING VOOR UW MOTORRIJTUIG MRB-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw RECHTSBIJSTANDS- VERZEKERING VOOR UW MOTORRIJTUIG 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Uitgebreide Verkeersrechtsbijstand Particulier

Voorwaarden Uitgebreide Verkeersrechtsbijstand Particulier N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-D3 Voorwaarden Uitgebreide Verkeersrechtsbijstand Particulier We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Huis en Zekerheid geeft kleur aan uw persoonlijk advies Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Bankzaken Huis en Zekerheid Abonnement Financieel Advies en bemiddeling particuliere schadeverzekering

Nadere informatie

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP)

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (A 201) Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) In aanvulling op de van toepassing zijnde algemene en

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 oktober 2013

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 oktober 2013 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 oktober 2013 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake CONVENANT

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig

Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig VPPRBV1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 5 Schade 6 Premie 7 Herziening van

Nadere informatie

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Het Keurmerk Uw zaak wordt behandeld door een kantoor dat een keurmerk draagt. In deze folder leest u in het kort wat

Nadere informatie

Rechtsbijstand. voor leden NVZD. Juridische Helpdesk & Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstand. voor leden NVZD. Juridische Helpdesk & Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstand voor leden NVZD Juridische Helpdesk & Rechtsbijstandverzekering 2012 Als bestuurder van een zorginstelling kunt u in de situatie terechtkomen dat er vraagstukken spelen rondom uw beloning

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie