Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten"

Transcriptie

1 Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

2

3 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke beperking. En daarmee zijn wij er ook voor u als ouders en verwanten van de cliënt. Onze organisatie is zowel een leefgemeenschap als een werkgemeenschap. Of zo u wilt: zowel een thuis als een bedrijf. De leefgemeenschap waar de cliënten wonen, werken en recreëren, bestaat uit talrijke en heel verschillende woningen en dagactiviteitencentra. Nu uw familielid bij SOVAK komt wonen of logeren, dagbesteding of andere opvang krijgt, zult u ongetwijfeld met enkele van die locaties nader kennismaken. De werkgemeenschap bestaat uit teams van medewerkers die op de eigen locatie de dienstverlening in de praktijk gestalte geven. Zij worden ondersteund door het divisiemanagement en zes stafdiensten. Nu u voor het eerst gebruik gaat maken van de diensten van SOVAK, komt er veel op u af. Informatie, afspraken, regels, rechten en plichten; teveel om op te noemen. En zeker teveel om in één keer te onthouden. Daarom hebben wij dit naslagwerk voor u gemaakt waarin u de belangrijkste informatie terug kunt vinden. Natuurlijk is deze informatie erg algemeen. Voor meer specifieke informatie kunt u terecht bij de persoonlijk begeleider, de manager zorg- en dienstverlening of bij de cliëntadviseur. Zij zijn u graag van dienst. En mochten zij geen antwoord op uw vraag weten, dan zoeken zij voor u uit waar u wel terecht kunt. Namens SOVAK en al haar medewerkers, wens ik u van harte een goede tijd bij SOVAK, H.P. Griffioen Voorzitter Raad van Bestuur - 3 -

4 Inhoudsopgave WELKOM Wie en wat?... 5 Uitleg over de mensen en begrippen die u bij SOVAK tegenkomt 2. Persoonlijke ondersteuning... 9 Informatie over het persoonlijk ondersteuningsplan SOVAK (POS) 3. Wonen Informatie over wonen en het huishouden 4. Dagbesteding Informatie over werken en dagbesteding 5. Vrije tijd Informatie over besteding van de vrije tijd 6. Behandeling Informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning bij intensieve of speciale hulpvragen 7. Medische zorg Informatie over huisartsenzorg en andere medische zaken 8. Huisregels Toelichting op algemeen geldende regels en afspraken 9. Veilige zorg Informatie over diverse veiligheidsaspecten 10. Privacybescherming Informatie over diverse aspecten van privacy 11. Belangenbehartiging / medezeggenschap Informatie over mogelijkheden om inbreng en invloed te hebben 12. Kwaliteit en klachten Informatie over waar u terecht kunt als u niet tevreden bent 13. Geldzaken Informatie over financiën, verzekeringen en andere zakelijke aspecten van de zorg 14. Algemene informatie en contact Hoe houden we u op de hoogte en waar kunt u ons vinden? Belangrijke adressen binnen SOVAK Algemene contactgegevens SOVAK Wilt u ons een dienst bewijzen? Alle teksten zijn geschreven in de mannelijke vorm. Waar hij staat kan natuurlijk ook zij gelezen worden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

5 1. Wie en wat? Uitleg over de mensen en begrippen die u bij SOVAK tegenkomt Cliënt Het overkoepelende begrip cliënt wordt gebruikt voor alle mensen met een verstandelijke beperking die diensten ontvangen van SOVAK. In het dagelijks leven spreken we eerder van bewoners of huisgenoten, deelnemers van dagactiviteitencentra, logees of bezoekers van de naschoolse opvang. Cliëntvertegenwoordiger De cliëntvertegenwoordiger is degene die in onze administratie genoemd staat onder het eerste contactadres. Deze contactpersoon beschouwen we niet alleen als postadres voor informatie, maar ook als de gesprekspartner die de belangen van de cliënt behartigt. Meestal zijn dit de ouders of een broer of zus. Wanneer de cliënt niet handelingsbekwaam is zal deze contactpersoon doorgaans ook de wettelijk vertegenwoordiger zijn. Wettelijk vertegenwoordiger De wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig kind is de ouder die het gezag over het kind heeft of de voogd aan wie het gezag door de kinderrechter is toegekend. Wanneer de cliënt niet in staat is om zijn eigen zaken te behartigen, moet de wettelijke vertegenwoordiging bij meerderjarigheid opnieuw geregeld worden. Daarvoor bestaan drie vormen van rechtsbescherming: onder curatele stelling of bewindvoering en/of mentorschap. De cliëntadviseur kan u daar nader over informeren. Diensten De dienstverlening van SOVAK bestaat uit diverse varianten van ondersteuning bij wonen, werken en welzijn. De diensten worden zowel met als zonder verblijf aangeboden. Ook ambulante dienstverlening behoort tot de mogelijkheden. Zorg- en dienstverleningsovereenkomst De zorg- en dienstverleningsovereenkomst is het contract dat u bij aanvang van de zorg ondertekent. Daarin staan alle voorwaarden en wederzijdse rechten en plichten waaronder SOVAK haar diensten aanbiedt. Denk daarbij aan informatieplicht, klachtrecht, inzagerecht dossier, privacybescherming en opzegtermijnen. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedere cliënt hetzelfde. Per cliënt kunnen er bijzondere voorwaarden worden toegevoegd, als de situatie daarom vraagt. Persoonlijk Ondersteuningsplan Het persoonlijk ondersteuningsplan is de inhoudelijke invulling van het contract dat u met SOVAK heeft afgesloten. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over dit onderwerp. Dossier Alle gegevens van een cliënt worden digitaal bewaard in het elektronisch cliëntdossier. Het betreft onderzoeksgegevens, contracten en correspondentie, het meest recente ondersteuningsplan en de rapportages van alle begeleiders en behandelaars. Zo kan iedereen die betrokken is bij de ondersteuning aan uw familielid, altijd beschikken over de meest actuele informatie. Het medische dossier van een cliënt maakt geen deel uit van het cliëntdossier. Dit is apart in beheer bij de eigen huisarts. De medische informatie die noodzakelijk is voor de begeleiding wordt uiteraard wel opgenomen in het elektronisch cliëntdossier

6 Locatie De term locatie wordt bij SOVAK gebruikt als verzamelnaam voor alle woningen en dagactiviteitencentra die we hebben. In totaal zijn dat er bijna 80, verspreid over het westelijk deel van Noord-Brabant en het Land van Heusden en Altena. Team Op elke locatie werkt een team van begeleiders die samen zorgdragen voor de opvang en ondersteuning van de cliënten. In de woningen werken zij in een rooster met wisselende diensten. Zij houden elkaar via werkoverleg en rapportage op de hoogte. In de dagactiviteitencentra wordt in vaste dagdiensten gewerkt. Manager zorg- en dienstverlening De leidinggevende van een team van begeleiders heet bij SOVAK manager zorg- en dienstverlening. Deze persoon is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de met u afgesproken dienstverlening. Persoonlijk begeleider Eén van de begeleiders van het team van de woning is de coördinator van de ondersteuning aan uw familielid. De persoonlijk begeleider is voor u het eerste aanspreekpunt. De persoonlijk begeleider stelt in overleg met de cliënt en met u het persoonlijk ondersteuningsplan op, coördineert alle overleg rondom de cliënt, regelt allerlei afspraken en bewaakt dat iedereen doet wat afgesproken is. Wanneer uw familielid niet bij SOVAK woont, maar andere diensten afneemt zoals buitenschoolse opvang of logeren, dan is iemand uit dat team persoonlijk begeleider. Werkbegeleider Eén van de activiteitenbegeleiders van het team van het dagactiviteitencentrum is de coördinator van de dagbesteding van uw familielid. Deze werkbegeleider stelt in overleg met de cliënt en met u het onderdeel van het ondersteuningsplan op dat over werk/dagbesteding gaat en stemt dit af met de persoonlijk begeleider. Behandelaar Een behandelaar is een specialist op een bepaald gebied, zoals zelfredzaamheid, sociaalemotionele ontwikkeling, gedrag of lichamelijke beperkingen. Dit team bestaat bij SOVAK uit: orthopedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, bewegingsagogen, een arts verstandelijk gehandicapten (AVG), een BOPZ-arts en de geestelijk verzorgers. Cliëntservice Cliëntservice is het centrale punt binnen SOVAK waar cliënten, contactpersonen en verwijzers terecht kunnen voor informatie over de diensten van SOVAK. De administratief medewerkers van Cliëntservice bewaken dat de cliënt over een geldige indicatie beschikt en verzorgen de administratieve afwikkeling van de intakes. Wanneer zij uw vraag niet kunnen beantwoorden, brengen zij u in contact met een cliëntadviseur. Cliëntadviseur De cliëntadviseurs kennen alle diensten en locaties van SOVAK. Zij zorgen voor een goede match tussen de hulpvraag van de cliënt en het ondersteuningsaanbod van SOVAK. Bij de cliëntadviseur kunt u terecht voor informatie en advies over: open plaatsen, de wachtlijst, herindicaties, zorg- en dienstverleningsovereenkomsten, financieringsvormen, nieuwe huisvestingsprojecten, interne en externe verhuismogelijkheden, de verschillende dagbestedingmogelijkheden en de mogelijkheden voor bijvoorbeeld logeren, buitenschoolse opvang of begeleid zelfstandig wonen. Ook helpen zij u graag op weg wanneer u op zoekt bent naar informatie op juridisch of financieel gebied, sociale voorzieningen en uitkeringen. Uiteraard voor zover dat verband houdt met de situatie van de cliënt

7 Divisiemanager SOVAK heeft alle locaties organisatorisch ondergebracht in twee divisies: Noord en Zuid. De divisiemanager stuurt met behulp van een team van gemiddeld tien managers zorg- en dienstverlening de divisie aan. Hij is, binnen de vastgestelde kaders en vooraf overeengekomen doelen, integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van alle aspecten van het beleid (zorg- en dienstverlening, personeel, financiën en huisvesting). Centraal Kantoor De centrale diensten van SOVAK zijn gevestigd in Terheijden. Naast bestuur en divisiemanagement, heeft SOVAK zes stafdiensten die organisatiebreed ondersteunen en adviseren. Dit zijn: - dienst Behandeling & Innovatie - dienst Kwaliteit - dienst Personeel & Organisatie - dienst Cliëntservice & Communicatie - dienst Huisvesting & Facilitair - dienst Financiën, Informatie & Control

8 - 8 -

9 2. Persoonlijke ondersteuning Informatie over het persoonlijk ondersteuningsplan SOVAK (POS) Kwaliteit van bestaan SOVAK wil graag bijdragen aan een goed en gelukkig leven voor elke cliënt. Omdat ieder mens anders is, zal de invulling van het begrip kwaliteit van bestaan voor iedereen verschillend zijn. We onderscheiden acht levensgebieden waarop we aandacht hebben voor de gewenste ondersteuning. Dat zijn: lichamelijk welbevinden, emotioneel welbevinden, materieel welbevinden, zelfbepaling, persoonlijke ontplooiing, relaties, erbij horen en meedoen in de maatschappij en een goede rechtspositie. Regie over eigen leven SOVAK vertrekt altijd vanuit de persoonlijke vraag van de cliënt. Voor zover dat mogelijk is, maakt iemand zelf keuzes die het beste passen bij het leven dat hij wil leiden. Daarom besteden we om te beginnen veel aandacht aan de beeldvorming Beeldvorming Het ondersteuningsplan wordt pas opgesteld nadat we ons een beeld hebben gevormd wie de cliënt is. De persoonlijk begeleider gaat, als dat mogelijk is, met de cliënt in gesprek om hem beter te leren kennen. Zo worden dromen, vragen, wensen en voorkeuren duidelijk. In het onderdeel mijn vraag vullen zij samen in wat de cliënt leuk en niet leuk vindt, wat belangrijk voor hem is en welke ondersteuning hij van SOVAK vraagt. Daarnaast vragen we ook naar de voorgeschiedenis, levensbeschouwing en toekomstverwachting. We brengen de onderzoeksgegevens van specialisten in kaart en benoemen eventuele risico s waar we in de begeleiding rekening mee moeten houden. Uiteraard is de informatie van ouders, andere familieleden en verwijzers, hierbij erg belangrijk. Samenwerken en afstemmen Voor SOVAK bent u als ouder / cliëntvertegenwoordiger, een belangrijke gesprekspartner in het overleg over de ondersteuning die we aan uw familielid bieden. Vanzelfsprekend wordt u nauw betrokken bij het opstellen en steeds opnieuw evalueren en bijstellen van de gewenste ondersteuning. Het ondersteuningsplan en de bijbehorende rapportages en evaluaties zijn daarbij een goed hulpmiddel. Persoonlijk ondersteuningsplan De zorg en ondersteuning die we met elkaar afspreken, leggen we vast in een persoonlijk ondersteuningsplan. Binnen de eerste zes weken na aanvang van de zorg, wordt een voorlopig ondersteuningsplan opgesteld. Het persoonlijk ondersteuningsplan is de belangrijkste leidraad voor de dagelijkse begeleiding en eventuele specialistische behandeling. In dit plan staat concreet omschreven welke ondersteuning de cliënt de komende periode wenst of nodig heeft, welke afspraken daarover gemaakt zijn, hoe daaraan gewerkt gaat worden, door wie, met welk doel en met behulp van welke middelen en activiteiten. De mate van ondersteuning die nodig is verschil per persoon en per situatie. We geven dit aan in de gradaties: toezien - stimuleren - corrigeren - sturen - helpen - gedeeltelijk overnemen - overnemen

10 Doelen Om gericht en meetbaar met de ondersteuning aan de slag te gaan, werken we met doelen. We onderscheiden stabilisatiedoelen en ontwikkelingsdoelen. Een stabilisatiedoel is een afspraak die gericht is op het behoud van wat de cliënt nu kan, waarbij wordt aangegeven wat de cliënt zelf doet en wat SOVAK doet. Een ontwikkelingsdoel is een afspraak die gericht is op het bevorderen van zelfstandigheid of welzijn. We geven aan wat de cliënt wil bereiken en wie hem daarbij op welke manier gaat ondersteunen. Voortgangsbespreking Ieder half jaar wordt aan de cliënt en/of aan u als cliëntvertegenwoordiger gevraagd of de afspraken worden nagekomen en de doelen worden behaald of misschien ook moeten worden bijgesteld. Dit kan telefonisch, als u op bezoek bent of in een apart gesprek. Hoe dit plaatsvindt is afhankelijk van uw wens. De voortgang wordt beschreven in een evaluatie- en bijstellingsformulier waarin alle gewenste aanpassingen komen. Met de ondertekening van dit formulier tekent u voor de beschreven aanpassingen in het ondersteuningsplan. Als er veel wijzigingen zijn krijgt u een nieuw ondersteuningsplan ter ondertekening aangeboden. Ondersteuningsbespreking De cliënt en u als cliëntvertegenwoordiger worden ten minste één keer per twee jaar uitgenodigd voor een ondersteuningsbespreking. Vaker kan ook wanneer dat nodig is. Aanwezig is in ieder geval de persoonlijk begeleider en, indien van toepassing, ook de werkbegeleider. Betrokken behandelaars kunnen op verzoek aansluiten. Ook de cliënt zelf of u als zijn vertegenwoordiger kunnen aangeven wie u er graag bij wilt hebben. De manager zorg- en dienstverlening leidt het gesprek. Tijdens de bespreking worden informatie en ervaringen uitgewisseld. Dat resulteert in nieuwe of gewijzigde afspraken over de ondersteuning aan uw familielid. Net als bij de voortgangsbespreking, is dit bij uitstek het moment om ook uw informatie, vragen en wensen naar voren te brengen. Na afloop worden de bevindingen verwerkt in een bijgesteld ondersteuningsplan. U of de cliënt zelf, krijgt dit op papier aangeboden met het verzoek om het voor akkoord te ondertekenen. Vanaf dat moment is het nieuwe ondersteuningsplan van kracht

11 3. Wonen Informatie over wonen en het huishouden Huisvesting Het huisvestingsaanbod van SOVAK is heel divers. De panden variëren van groepswoningen, twee-onder-een-kappers of patiobungalows tot een eigen studio of flat in een appartementencomplex. SOVAK probeert de bouwkundige eisen, de inrichting en de huiselijke sfeer zo goed mogelijk af te stemmen op de groep cliënten die er wonen. De woning SOVAK is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van alle gemeenschappelijke ruimtes in en rond de woning. Binnen de woning heeft iedere cliënt doorgaans een eigen kamer. De kamer blijft echter wel eigendom van SOVAK. Dat betekent dat technische en bouwkundige ingrepen niet mogen worden uitgevoerd zonder toestemming van SOVAK. Inrichting eigen kamer SOVAK levert de kamer in ieder geval gestoffeerd op en kan deze desgewenst voorzien van een standaard inrichting bestaande uit een bed, kast, tafel en stoel. Natuurlijk is iedere cliënt vrij om te kiezen voor een eigen persoonlijke inrichting. Aanschaf daarvan is voor eigen rekening. Overleg voordat u eigen meubilair aanschaft met de persoonlijk begeleider. Misschien moet er rekening worden gehouden met bepaalde aspecten van veiligheid, hygiëne of bedieningsgemak. Huishouden De meeste woningen en dagactiviteitencentra beschikken over een eigen huishoudelijk medewerker / gastvrouw. De precieze taken van deze spil in het huishouden varieert per locatie. Er wordt gewerkt volgens de geldende hygiënevoorschriften op basis van een vast werkschema. Soms zijn bepaalde werkzaamheden uitbesteed. De afspraken over het schoonhouden van de privé woonruimte van de cliënt, verschillen per woning. Wat u op dit gebied wel en niet mag verwachten kunt u het beste navragen bij de manager zorg- en dienstverlening. Maaltijden Cliënten die bij SOVAK wonen, kunnen dagelijks rekenen op twee broodmaaltijden en een warme maaltijd, aangevuld met fruit, koffie/thee/melk/frisdrank en wat versnaperingen. Op minstens vijf van de zeven weekdagen wordt er een dagverse warme maaltijd aangeboden. Natuurlijk mag u bij bezoek wat lekkers meebrengen. U kent de wensen en voorkeuren van uw familielid daarin het beste en u weet of bepaalde dieetvoorschriften in acht genomen moeten worden. Overleg zonodig met de persoonlijk begeleider. Kleding Voor de garderobe die uw familielid nodig heeft bestaan bij SOVAK geen speciale voorschriften. U kent zelf de voorkeur van uw familielid het beste. Wij vragen u wel om voor voldoende onderkleding en goed wasbare bovenkleding te zorgen. Verder verdient het aanbeveling om de kleding te merken. U kunt kiezen om de merkjes er zelf in te naaien of u kunt het tegen kostprijs laten verzorgen door deelnemers van één van onze dagactiviteitencentra. Via de persoonlijk begeleider kunt u een abonnement nemen op deze service of een rol met kledingmerkjes aanschaffen

12 Wasverzorging Bij het verzorgen van de persoonsgebonden was maken we onderscheid in boven- en onderkleding en eventueel stoomgoed. U kunt kiezen om de was zelf te blijven doen, thuis of hier met gebruik van de wasmachine van de woning. Tegen een maandelijkse vergoeding kunt u de was ook geheel of gedeeltelijk door SOVAK laten verzorgen. Wanneer u de was door SOVAK laat doen, vragen wij uw medewerking om goed wasbare kleding te kopen. Wanneer u de was zelf doet is er wellicht iets meer voorraad voor in de kast nodig. Het huishoudlinnen en beddengoed worden door SOVAK gewassen. Verhuizen Als de hulpvraag van uw familielid zodanig verandert dat de ondersteuning niet goed meer in de huidige woning geboden kan worden, dan bespreekt de persoonlijk begeleider dat uiteraard met u. In overleg bezien we de mogelijkheden om te verhuizen naar een beter passende leefomgeving. Ook wanneer er vanuit begeleidingsoogpunt geen verhuisnoodzaak is, kan er bij u of uw familielid een verhuiswens leven. Een gewenste verandering van woonomgeving brengt u ter sprake bij de persoonlijk begeleider of tijdens de ondersteuningsbespreking. Vervolgens zal een cliëntadviseur samen met u de mogelijkheden verkennen. Na deze oriëntatie wordt uw familielid voor de meest geschikte woning(en) op de wachtlijst geplaatst tot er plaats is om te verhuizen. Weekendbezoek Wanneer uw familielid regelmatig de weekends bij u thuis doorbrengt, verzoeken wij u dit tijdig door te geven aan de persoonlijk begeleider. Er wordt dan rekening gehouden met het klaarmaken van kleding en medicijnen. Mocht u uw familielid vanwege onvoorziene omstandigheden eerder terug willen brengen dan afgesproken, belt u dan eerst naar de woning. Dit om te voorkomen dat u voor een gesloten deur komt

13 4. Dagbesteding Informatie over werken en dagbesteding Dagbesteding SOVAK hecht veel waarde aan een zinvolle, plezierige dagbesteding voor iedere cliënt. Ieder mens ontleent immers betekenis aan wat hij doet of maakt. Een vaste dagbesteding brengt bovendien regelmaat en structuur in het dagritme. En het is een goede manier om het sociale netwerk te verruimen. Welke activiteiten voor uw familielid mogelijk zijn wordt mede bepaald door de afgegeven indicatie. De precieze invulling hangt af van zijn persoonlijke interesses, spanningsboog en niveau van functioneren. Sommige cliënten gaan naar speciaal onderwijs of hebben werk in een sociale werkplaats of in het vrije bedrijf. Anderen bezoeken één van de dagactiviteitencentra van SOVAK. Dagactiviteitencentrum (DAC) Overdag bezoeken veel cliënten een dagactiviteitencentrum waar men terecht kan voor allerlei activiteiten, variërend van arbeidsmatige werkzaamheden tot meer belevingsgerichte en/of ontwikkelingsgerichte activiteiten. De deelnemers werken in taakgroepen die gericht zijn op bijvoorbeeld groenvoorziening, dienstverlening, administratie, kunst en creativiteit, houtbewerking, montage- of inpakwerk. Voor deelnemers die niet kunnen werken zijn de activiteiten meer gericht op de beleving via spel, snoezelen en beweging. Voor cliënten die vanwege de leeftijd niet meer hoeven werken is er de mogelijkheid om een soos of speciale seniorengroep te bezoeken. School Kinderen en jongvolwassen die leerplichtig zijn en het qua niveau aankunnen, volgen (voortgezet) speciaal onderwijs (SO en VSO). SOVAK werkt nauw samen met de Liduinaschool die voor het stadsgewest Breda dit type speciaal onderwijs verzorgt. Vanuit de school lopen leerlingen ook bij SOVAK stage om zich te oriënteren op de mogelijkheden voor werk of dagbesteding. Jobcoach Voor cliënten die dit willen en kunnen, bestaat de mogelijkheid om te werken buiten de deur, bijvoorbeeld in een bedrijf, winkel, verzorgingshuis of school. De jobcoach is een activiteitenbegeleider die gespecialiseerd is in dit type werkbegeleiding. Hij werft bedrijven, zoekt passend werk voor de cliënt, traint en coacht cliënten op de benodigde vaardigheden en onderhoudt het contact met de werkgever. Bij twee bedrijven in de regio is een groep cliënten gedetacheerd die daar met ondersteuning van een activiteitenbegeleider werkzaam zijn in de montage. SOVAK werkt ook samen met twee zorgboerderijen, waar cliënten als hulpboer kunnen werken. Sociale Werkplaats Voor cliënten die zich niet zelfstandig in het vrije bedrijf kunnen handhaven, maar wel arbeidsmatig werk aankunnen, bestaat de mogelijkheid om te werken in wsw-verband (wet sociale werkvoorziening). De aanmelding en beoordeling van de zogenaamde arbeidshandicap vinden plaats bij het UWV WERKbedrijf

14 Veranderen van werk of dagbesteding De cliënt of u als vertegenwoordiger kunnen altijd aangeven dat er behoefte bestaat aan een andere taak of invulling van de dag. Bij elke ondersteuningsbespreking wordt bekeken welk dagprogramma past bij de persoon, zijn mogelijkheden en beperkingen, zijn interesses, voorkeuren en tempo

15 5. Vrije tijd Informatie over besteding van de vrije tijd Vrijetijdsbesteding SOVAK vindt dat cliënten in hun vrije tijd in principe kunnen doen en laten wat zij zelf willen. Toch hebben begeleiders de taak om oog te hebben voor een plezierige en afwisselende vrijetijdsbesteding. Dat geldt in ieder geval voor die cliënten die daar vanuit zichzelf moeilijk invulling aan kunnen geven. SOVAK stimuleert om zoveel mogelijk gebruik te maken van plaatselijke mogelijkheden die sport- en hobbyclubs bieden. Ook MEE heeft een gevarieerd aanbod dat zij jaarlijks presenteren in een vrijetijdsgids. Voor cliënten die hier vanwege de aard van hun beperking niet aan mee kunnen doen, organiseert SOVAK zelf de nodige ontspanningsactiviteiten. Door het jaar heen, maar vooral in de zomermaanden, is er een programma waarop men kan intekenen. Scholing en vorming Cliënten die graag wat willen leren, kunnen deelnemen aan de cursussen die in de regio worden georganiseerd. SOVAK is daarvoor aangesloten bij het Educatienetwerk zodat gebruik gemaakt kan worden van een op de doelgroep aangepast cursusaanbod. Het aanbod varieert van leren koken, dansen, vergaderen tot omgaan met geld, vrienden maken, weerbaar worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij een regionale vestiging van MEE. Een overzicht van de MEE-organisaties vindt u op: Vakantie Iedere cliënt is vrij om een eigen invulling aan de vakantie te geven; individueel of in groepsverband. Vakantiekeuzes zullen afhangen van persoonlijke wensen en mogelijkheden, mede bepaald door wat iemand te besteden heeft. Wellicht gaat uw familielid met u mee op vakantie. Of hij boekt een reis bij één van de vele organisaties die aangepaste vakanties met begeleiding aanbieden. Sommige teams organiseren uitstapjes, een weekend of midweek weg met de hele groep huisgenoten. Overleg met de persoonlijk begeleider over de mogelijkheden. De kosten voor de vakantie (accommodatie, vervoer, entreegelden) zijn voor rekening van de vakantieganger. Wanneer SOVAK de groepsvakantie organiseert, wordt ook de extra inzet van begeleiders doorberekend aan de deelnemers. Extra betekent in dit verband: de uren die bovenop de gebruikelijke personeelsbezetting komen. Vrijwilligers De dingen die het leven voor uw familielid wat aangenamer maken, zoals een wandeling of uitstapje, winkelen, zwemmen, bij iemand op de koffie gaan; vragen meestal om extra menskracht. SOVAK heeft ruim 500 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om net dat beetje extra te bieden. Sommige vrijwilligers komen voor de hele groep; anderen gaan een speciale band aan met één persoon. Als u denkt dat de inzet van een vrijwilliger voor uw familielid een fijne aanvulling kan zijn, dan kunt u dit aangeven bij de persoonlijk begeleider. Wanneer u zelf iemand kent die vrijwilligerswerk zou willen doen, dan horen wij dat natuurlijk graag

16 - 16 -

17 6. Behandeling Informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning bij intensieve of speciale hulpvragen Behandeling De begeleiders die in de dagelijkse praktijk de ondersteuning bieden, zijn professionals die goed zijn toegerust voor hun taak. SOVAK beschikt daarnaast over een team van behandelaars. Dit team bestaat uit: gedragskundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, bewegingsagogen, een BOPZ-arts, een AVG-arts en de geestelijk verzorgers. Wanneer een cliënt een specifieke hulpvraag heeft, kan de desbetreffende behandelaar een diagnose stellen en een daarop gerichte behandeling in gang zetten. Ook ondersteunen zij de teams met informatie en advies, ieder op hun eigen vakgebied. Wanneer u de hulp van één van deze behandelaars voor uw familielid nodig vindt, kunt u dit kenbaar maken aan de persoonlijk begeleider of melden in de eerstvolgende ondersteuningsbespreking. Wanneer voor een specifieke hulpvraag van een cliënt aanvullende deskundigheid nodig is, verwijzen wij naar bijvoorbeeld een psychiater, diverse medische specialisten of wordt het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) ingeschakeld. Gedragskundigen SOVAK heeft orthopedagogen en psychologen in dienst die deskundig zijn op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling van cliënten. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de behandeling van cliënten die een ZZP (zorgzwaartepakket) van 3 of hoger hebben. Vooral wanneer er sprake is van complexe hulpvragen en/of gedragsproblematiek, adviseren en ondersteunen zij de uitvoerend medewerkers bij de begeleiding van de cliënt. Ook leveren zij onderzoeksgegevens ter onderbouwing van bijvoorbeeld een herindicatie. Geestelijk verzorgers SOVAK heeft een dominee en een pastor in dienst. Zij hebben aandacht voor levens- en zingevingvragen met respect voor ieders levensbeschouwing. Naast het verzorgen van (aangepaste) vieringen, onderhouden zij met veel cliënten een persoonlijk contact. Tot hun taak behoort ook het toerusten van medewerkers in het omgaan met zingevingvragen en ethische dilemma s. Zij ondersteunen naasten en nabestaanden bij verlies- en rouwverwerking. Fysiotherapie SOVAK heeft fysiotherapeuten in dienst die alle fysiotherapeutische hulp die noodzakelijk is, kunnen bieden. De fysiotherapeuten helpen cliënten die in hun dagelijks functioneren beperkingen ervaren op het gebied van mobiliteit. Ook hebben zij een rol in de behandeling van cliënten met longproblemen. Verder richt de fysiotherapeut zich op het bieden van ontspanning aan cliënten met een verhoogde spierspanning. Naast de directe behandeling van de cliënt, adviseren zij de begeleiders, zodat de oefeningen en vaardigheden zoveel mogelijk in het dagelijks leven worden geïntegreerd. Ergotherapie De ergotherapeut helpt cliënten die beperkingen of problemen ervaren in het functioneren in het dagelijks leven. Rekening houdend met de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt, reikt de ergotherapeut hulpmiddelen aan om de redzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen of te behouden. Dit kan zijn in de vorm van een mobiliteitshulpmiddel (fiets, rolstoel, trippelstoel), aangepast eetgerei (bestek, borden, bekers) of een aanpassing in de woning (beugels, douchezitjes)

18 In het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven (ADL) en het juiste gebruik van hulpmiddelen, worden niet alleen de cliënten zelf getraind, maar uiteraard ook de begeleiders geïnstrueerd. Voor cliënten met een verstoorde verwerking van zintuiglijke prikkels adviseert de ergotherapeut, vaak in samenwerking met het CCE, over een passende benadering. Logopedie SOVAK heeft logopedisten in dienst die deskundig zijn op het vlak van alle mogelijke vormen van communicatie, eet- en drinkproblemen en het gehoor. De logopedist reikt hulpmiddelen aan die de cliënt in staat stellen zich te uiten en die bevorderen dat de cliënt beter begrepen wordt. Naast de directe behandeling van de cliënt zelf, heeft de logopedist een adviserende rol naar begeleiders, ouders/verwanten en andere betrokkenen over communicatie met de cliënt. Bewegingsagogie De bewegingsagogen zorgen ervoor dat de cliënt op een verantwoorde wijze blijft bewegen. Voldoende en gerichte lichaamsbeweging kan fysieke problemen voorkomen of een mogelijke verslechtering van de mobiliteit tegengaan. Dit werkt tevens preventief waardoor er minder snel hulp van de fysiotherapeut noodzakelijk is. Bewegingsagogie wordt gegeven aan cliënten van alle leeftijden en niveaus. De bewegingsagoog werkt individueel of in groepsverband en maakt daarbij gebruik van de gymzaal, het zwembad, speciale fietsen en andere hulpmiddelen. CCE Wanneer cliënten een bijzondere of complexe hulpvraag stellen, meestal op het vlak van ernstige gedragproblematiek, kan de hulp van het Centrum voor Consultatie en Expertise ingeroepen worden. De deskundigen van het CCE proberen met aanvullende diagnostiek, behandeladviezen en soms de inzet van een casemanager, in een vastgelopen situatie weer nieuw perspectief te bieden. Het CCE heeft daarnaast als taak om als onafhankelijke partij het ondersteuningsplan van een cliënt te toetsen wanneer voor de intensieve begeleiding / behandeling van die persoon extra financiering nodig is. Het adres: CCE Noord-Brabant en Limburg De Plank ED Veldhoven Telefoon: Website: Psychiatrische hulp Wanneer zich bij uw familielid psychiatrische problematiek voordoet, wordt de hulp van de GGZ ingeroepen. SOVAK heeft met de GGz Breburg vaste afspraken gemaakt voor consultatie van een psychiater en/of psychiatrisch verpleegkundige. Het inroepen van deze expertise vindt plaats op verwijzing van de huisarts en/of gedragskundige

19 7. Medische zorg Informatie over huisartsenzorg en andere medische zaken Huisarts Voor de huisartsenzorg maakt SOVAK zoveel mogelijk gebruik van plaatselijke huisartsen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Informatie over een bezoek van de cliënt aan de huisarts, krijgt u in eerste instantie van de persoonlijk begeleider. Natuurlijk is het ook mogelijk om rechtstreeks telefonisch of persoonlijk met de huisarts van uw familielid in contact te komen. Medicijnen Het gebruik van medicijnen vindt uitsluitend plaats op voorschrift van de huisarts of behandelend specialist. De begeleiders volgen dit voorschrift strikt op en hanteren daarbij de vastgestelde richtlijnen voor een veilige opslag en zorgvuldige toediening. Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) SOVAK beschikt over een gespecialiseerde huisarts voor verstandelijk gehandicapten. Deze arts kan desgewenst bij opname de nieuwe cliënt zien voor een eerste screening. Verder kan de AVG collegiaal consult geven aan de eigen huisarts van de cliënt of ingeschakeld worden voor een second opinion. BOPZ-arts De heeft geen eigen BOPZ-arts (wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) in dienst, maar huurt deze in bij een collega-instelling. De BOPZ-arts is verantwoordelijk voor de toepassing van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen bij cliënten. Ook wanneer een dwangbehandeling noodzakelijk is, is de supervisie van deze arts vereist. Tandarts Cliënten kunnen gebruik maken van een plaatselijke tandarts of zich laten inschrijven bij de tandartsenpraktijk in Terheijden. Deze tandarts is gespecialiseerd in de tandheelkundige behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en houdt, ook in de omgang, rekening met de persoon die hij in de stoel heeft. Huisartsenpost Wanneer er in de avond-, nacht-, of weekenduren een huisarts nodig is, kunnen de begeleiders de hulp inroepen van de huisartsenpost (HAP). De medische gegevens van de cliënt zijn daar bekend omdat de dienstdoende huisarts per computer de medische dossiers van zijn collega s kan raadplegen. Wanneer uw kind of familielid in het weekend bij u thuis logeert en een dokter nodig heeft, dan kunt u het beste de huisartsenpost in uw regio benaderen. Ziekenhuisopname Bij een planbare ziekenhuisopname wordt u altijd vooraf geïnformeerd en voor de noodzakelijke ingreep of behandeling om toestemming gevraagd. Bij een spoedeisende ziekenhuisopname wordt u zo spoedig mogelijk na de opname geïnformeerd. U kunt met de persoonlijk begeleider afspreken door wie en hoe vaak u op de hoogte gehouden wilt worden. Natuurlijk kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met de behandelend specialist of via de huisarts horen wat de onderzoeksresultaten en behandelmogelijkheden zijn

20 Reanimatie Wanneer er bij uw familielid risico bestaat op acuut hartfalen, is het goed om vooraf duidelijk uw wensen over wel of niet reanimeren kenbaar te hebben gemaakt. Bij het ontbreken van een niet-reanimatie verklaring wordt altijd actie ondernomen om een reanimatie te starten. Omdat binnen een groot aantal locaties van SOVAK de medewerkers geschoold zijn om begeleiding te bieden en niet getraind zijn op medische handelingen, zijn de meeste medewerkers niet bekwaam om een reanimatie zelf uit te voeren. Zij zullen er voor zorgen dat de geëigende hulpdiensten ingeschakeld worden. Als de medewerker zelf bekwaam is om een reanimatie te starten, zal onmiddellijk met de reanimatie gestart worden in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Niet-reanimatie verklaring Het besluit om onder bepaalde omstandigheden niet te reanimeren, komt tot stand in overleg tussen de wilsbekwame cliënt en de behandelend (huis)arts. Wanneer de cliënt wilsonbekwaam is, vindt dit overleg met de wettelijk vertegenwoordiger plaats. Om tot een zorgvuldige afweging te komen kan de huisarts of de familie van de cliënt, verzoeken om een extra toets door de AVG-arts. De schriftelijke verklaring Niet Reanimeren wordt toegevoegd aan het medisch dossier en opgenomen in het elektronisch cliëntdossier. De verklaring kan altijd door de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger herroepen worden, tenzij de arts meent dat reanimatie kansloos is. Palliatieve zorg Wanneer uw familielid terminaal ziek is, biedt SOVAK ook in de laatste levensfase de nodige persoonlijke begeleiding en verzorging. We streven ernaar om het stervensproces voor de cliënt in de eigen vertrouwde omgeving te laten verlopen. Uiteraard tenzij specialistische zorg nodig is die alleen binnen een gespecialiseerde locatie van SOVAK, een ziekenhuis of hospice geboden kan worden. Wensen bij overlijden De geestelijk verzorgers van SOVAK hebben een boekje beschikbaar waarin de laatste wensen van een cliënt kunnen worden opgeschreven. Dit boekje kan helpen om met de cliënt in gesprek te komen over wat hij in zijn laatste levensfase en rondom het overlijden wenst en belangrijk vindt. Overlijden Bij het overlijden worden de naaste familieleden direct in kennis gesteld en wordt gehandeld naar de wensen die u of de cliënt zelf vooraf hebben kenbaar gemaakt. Het wensenboekje kan daarbij op zo n moment een belangrijk houvast bieden. De uitvaartverzorger of een begeleider zullen, in overleg met u, de overledene de laatste zorg verlenen. Uitvaart U bent als nabestaanden vrij om de uitvaart te laten verzorgen zoals u dat wenst. U kunt daarbij een uitvaartonderneming en voorganger van uw keuze in de arm nemen. De begeleiders en hun leidinggevende, en desgewenst ook de geestelijk verzorger van SOVAK, zullen u met raad en daad bij staan

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Informatiebrochure 2009 Informatiebrochure 2009 2/55 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK. een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Welkom bij SOVAK. een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Welkom bij SOVAK een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking wonen werken dagbesteding buitenschoolse opvang begeleid zelfstandig wonen 1 voorwoord Welkom bij SOVAK, een organisatie voor

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER WELKOM BIJ FIER HULPVERLENING VAN FIER, WAT BETEKENT DIT VOOR U? EN WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN? IN DIT INFORMATIEBOEKJE VINDT U DE ANTWOORDEN. HEEFT U NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST AAN UW HULPVERLENER.

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Begeleid Wonen Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Telefoonnummers en adressen Het alarmnummer is 112 Gebruik dit alleen in geval van nood! Bereikbaarheid Futuris Zorg & Werk tijdens kantooruren 040-251 90 35

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Tijdelijk verblijf september

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Op de Bies, dat zijn we samen...

Op de Bies, dat zijn we samen... Op de Bies, dat zijn we samen... Je leven invullen zoals jij dat wilt, met hulp van anderen... Inhoud 5 Welkom bij Op de Bies 7 Jezelf thuisvoelen, waar je ook woont 9 Zinvolle dagbesteding die bij je

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Aanmelding. Keuzeinformatiegesprek

Procesbeschrijving. Aanmelding. Keuzeinformatiegesprek Procesbeschrijving Friesland Begeleid Wonen heeft het primaire zorgproces als volgt vastgesteld. Aanmelding van een potentiële cliënt, keuzeinformatiegesprek met potentiële cliënt, intakegesprek met potentiële

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Cliëntdossier. Versie 2

Cliëntdossier. Versie 2 Cliëntdossier Versie 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST... 3 3 AFSPRAKEN VASTLEGGEN... 3 4 SCHRIFTELIJKE WILSVERKLARING... 5 5 WAT BETEKENT HET CLIËNTDOSSIER IN DE PRAKTIJK?...

Nadere informatie

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG)

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking en een lichamelijke handicap. Een zorgprofiel is een manier

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Op de Bies, dat zijn we samen...

Op de Bies, dat zijn we samen... Op de Bies, dat zijn we samen... Je leven invullen zoals jij dat wilt, met hulp van anderen... Inhoud 5 Welkom bij Op de Bies 7 Jezelf thuisvoelen, waar je ook woont 9 Zinvolle dagbesteding die bij je

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Welkom bij Maasveld 1

Welkom bij Maasveld 1 Welkom bij Maasveld 1 Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden waar ze voor kiezen 7 Wonen met de juiste zorg Ons aanbod Iedereen een persoonlijk plan Werken

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt.

Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt. Welkom Welkom! Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

De Volle Aandacht. Welkom

De Volle Aandacht. Welkom De Volle Aandacht Welkom Van harte welkom in De Volle Aandacht. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt 6 Rechten en plichten

Nadere informatie

GGzE centrum woonbegeleiding. Beschermd wonen. Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum woonbegeleiding. Beschermd wonen. Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum woonbegeleiding Beschermd wonen Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen Informatie voor cliënten >> BESCHERMD WONEN VAN GGzE BIEDT EEN VEILIGE WOONOMGEVING AAN BEWONERS

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

- behoud van zijn verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen;

- behoud van zijn verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen; Rechten en plichten U wordt behandeld in Máxima Medisch Centrum. Onze medewerkers doen hun best om u een goede, deskundige behandeling te geven. U heeft als patiënt verwachtingen over de behandeling, verzorging

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens V1_2011 Inleiding Zorgwaard legt, regelmatig en om uiteenlopende redenen, gegevens van u, als cliënt vast, denk daarbij o.a. aan administratieve gegevens, gegevens betreffende

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Intensieve zorg in huiselijke sfeer Voelt beter Intensieve zorg in huiselijke sfeer Het eigentijdse Madeleine in Boxmeer biedt als expertisecentrum uitgebreide faciliteiten

Nadere informatie

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondernemen meer en meer 1-op-1 activiteiten

Nadere informatie

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving Den Es Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Den Es Psychogeriatrie en zorg Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Dagopname locatie Leyweg

Dagopname locatie Leyweg Dagopname locatie Leyweg Informatie over dagopname U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Het kan zijn dat de informatie

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie