Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV ) van. W.A. Hienfeld B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van. W.A. Hienfeld B.V."

Transcriptie

1 Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV ) van W.A. Hienfeld B.V. Definities

2 Voor u ligt uw Renaissance Verzekering van W.A. Hienfeld B.V. De voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels geven samen een omschrijving van de dekking. In deze voorwaarden worden herhaaldelijk enkele begrippen en/of woorden gebruikt die onder het deel definities van de verzekeringsvoorwaarden nader worden omschreven. VERZEKERDE ZAKEN: Audiovisuele- en computerapparatuur Creditcards Gebouw Geld Inboedel Kostbaarheden Kunstvoorwerpen Alle privé- geluid-, beeld-, zend- en ontvangapparatuur, waaronder ook te verstaan de bekabeling. Creditcards, maar ook bank- en giropassen. Het als zodanig in het polisblad omschreven woonhuis, met al hetgeen daar deel van uitmaakt, exclusief de funderingen. Onder gebouw wordt tevens begrepen elk bouwsel dat naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse van gebouw en grond te blijven, uitgezonderd die zaken waarvan de aanwezigheid in strijd met het recht, inclusief publieke voorschriften is. Contant geld, chipknip, chipper, cheques, wissels, effecten en ander geldswaardig papier. Alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding, alsmede privé eigendommen van derden die onder berusting van verzekerde zijn. Niet tot inboedel worden gerekend motorrijtuigen, trailers, vaartuigen en caravans. Juwelen, sieraden, horloges of andere lijfsieraden. Voorwerpen met een kunst- of antieke waarde zoals schilderijen, aquarellen, tekeningen, etsen, beelden, meubelen en klokken. WAARDEN: Dagwaarde Herbouwwaarde Marktwaarde Nieuwwaarde Verkoopwaarde Nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens ouderdom en/of slijtage en met inachtneming van beschadigingen van vóór het voorval. Het bedrag nodig voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na het voorval en wel op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Waarde ter plaatse van de verzekerde locatie onmiddellijk voor de schade. Het benodigde bedrag voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. De waarde van het woonhuis bij verkoop in onbewoonde staat, zonder rekening te houden met de bijbehorende grond. POLISBEGRIPPEN: Pagina 1 / Apr-06

3 Afval Beroeps-/Bedrijfsactiviteiten Bliksem Eigen risico Gebeurtenis Gezinslid Overstroming Polis Polisblad Risicodragers/ Assuradeuren Schade veroorzaakt door Storm Terrein-/grondverlies, niveauverandering of grondverschuiving Verontreinigde stof Vervuilde stof Verzekerd bedrag Materialen die verwijderd, hergebruikt, opnieuw in goede staat gebracht of herwonnen dienen te worden. Elk beroep, vak of ondernemen, zelfstandig of in geheel of gedeeltelijk dienstverband, inclusief het kweken van gewassen en het fokken en verzorgen van dieren. Blikseminslag, inclusief inductie, ongeacht of dit brand tengevolge heeft. Het gedeelte van de schade waarvoor assuradeuren geen vergoeding geven en dus voor rekening van de verzekerde komt. Voor iedere gedekte schade geldt een eigen risico. Evenement, schade en/of verlies die door deze verzekering wordt gedekt en voorkomend binnen de geldigheidsduur van de verzekering. Het voortduren van of het bij herhaling blootstellen aan dezelfde soort of reeks van feiten en omstandigheden wordt gelijkgesteld met één en dezelfde gebeurtenis. Ieder lid van het huishouden van verzekerde, inclusief voor rekening van verzekerde uitwonende studerende kinderen. Overlopen en of bezwijken van dijken, kaden of andere waterkeringen, ongeacht de oorzaak en onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. Het geheel van de verzekeringsvoorwaarden, het polisblad, de aanhangsels, de specificaties en de bijzondere voorwaarden. Onderdeel van de verzekeringsovereenkomst waarop o.a. staan vermeld: de verzekerde bedragen, de verzekerde periode, het risicoadres en de tussenpersoon. Het betreft het meest recente exemplaar. Lloyds syndicates en Verzekerings Maatschappijen vertegenwoordigd door W.A. Hienfeld B.V. zoals aangegeven op het verdeelblad. Deze woorden houden in: elke schade die het gevolg is van of verergerd is, direct of indirect, door. Wind met een snelheid vanaf 14 meter per seconde. Iedere beweging, al dan niet oppervlakkig, van het perceel waarop de verzekerde zaken zich bevinden. Iedere vaste, vloeibare, gasvormige of thermisch prikkelende substantie of stof, incl. rook, stoom, roet, dampen, zuren, basen, chemicaliën of afval. Een ongerechtigdheid die ontstaat uit het vermengen of het in contact komen van een stof met een vreemde stof. De in de polis vermelde bedragen die ten hoogste worden uitbetaald indien zich een gedekt evenement voordoet, eventueel te verhogen met de onder algemene insluitingen genoemde uitbreidingen. Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. Pagina 2 / Apr-06

4 Verzekerde Verzekeringsadviseur Verzekeringsperiode Verzekeringnemer, diens echtgenoot/echtgenote of partner. Er moet sprake zijn van een duurzame samenwoning. Tussenpersoon genoemd op het polisblad via wiens bemiddeling deze verzekering tot stand is gekomen en die de belangen van verzekerde behartigt. De periode waarvoor deze verzekering is aangegaan. KOSTEN: Bereddingskosten Opruimingskosten Kosten in redelijkheid gemaakt tijdens of na een gedekte gebeurtenis om schade te voorkomen of te verminderen. Dit zijn de niet in de schadevaststelling begrepen kosten voor het afbreken, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover de afbraak, wegruiming en/of afvoer het noodzakelijke gevolg is van een gedekte schade en daarvoor geen enkele behandeling of bewerking van grond of water is vereist. Pagina 3 / Apr-06

5 Woonhuisverzekering Pagina 4 / Apr-06

6 Dit deel van de verzekering verzekert tegen alle risico s van materiële schade aan het woonhuis en/of onderdelen hiervan tenzij anders bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Onder woonhuis wordt verstaan het hoofdgebouw inclusief leidingen, kabels en ondergrondse tanks die zorgen voor de algemene huishoudelijke voorziening van het bewoonde pand waarvan de ligging op het polisblad wordt vermeld. Dekking Verzekerde som Eigen risico Verzekerd wordt tegen alle risico s van materiële schade aan het woonhuis en/of duurzaam aan het woonhuis verbonden onderdelen, waaronder leidingen en kabels, behoudens uitzondering of uitsluiting krachtens deze polis of de wet. Het op het polisblad genoemde bedrag. Deze som zal worden aangepast overeenkomstig een daartoe strekkende taxatie. De verzekerde som wordt eenmaal per jaar aangepast aan het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor de bouwkosten. Dit geldt voor ieder verzoek tot betaling van schadevergoeding, tenzij de gedekte schade de som van EUR overschrijdt. Deze uitzondering geldt niet bij leegstand of terrein-/grondverlies, niveauverandering of grondverschuiving, waarvoor onderstaande afwijkingen gelden: Bij leegstand, d.w.z. bij de afwezigheid van een substantiël gedeelte van de inboedel, van meer dan 30 dagen aaneengesloten: 5% van de verzekerde som, tenzij het bedrag van het eigen risico krachtens de polis hoger is. Dan geldt de laatstbedoelde bedrag. Bij leegstand of terrein-/grondverlies, niveauverandering of grondverschuiving: EUR tenzij het bedrag van het eigen risico krachtens de polis hoger is. Dan geldt de laatstbedoelde bedrag. Verkoop en Eigendomsoverdracht Grondslag voor Schadevergoeding Bij schade in de periode liggend tussen de verkoop en de eigendomsoverdracht van het woonhuis, contractueel vastgelegd, loopt deze verzekering ten gunste van de koper voor wat betreft de in deze periode ontstane schade. De schade wordt aan de koper vergoed nadat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Deze regeling bestaat uitsluitend voor het geval ten behoeve van de koper geen andere verzekering loopt, of deze geen schade heeft geleden, bijvoorbeeld omdat de koopprijs met het schadebedrag is verlaagd. Het polisblad vermeldt voor elk woonhuis de grondslag waarover vergoed wordt, tenzij in deze polis anders wordt bepaald. De grondslag van vergoeding voor elk ander permanent bouwwerk zijn de `Standaard herbouwkosten'. Onder 'Herbouwkosten' wordt verstaan het laagste bedrag benodigd om, wanneer zich een schade aan het woonhuis of aan een ander permanent bouwwerk heeft voorgedaan, dit woonhuis of permanent bouwwerk te repareren, te vervangen of te herbouwen op hetzelfde perceel, met gebruikmaking van hetzelfde ontwerp en met dezelfde kwaliteit van materialen en uitvoering als vóór het ontstaan van de schade. Hierbij inbegrepen zijn honoraria en bijkomende kosten met betrekking tot het voldoen aan bouwbepalingen, aan eisen van de plaatselijke overheid of aan andere wettelijke eisen waartoe de schade noodzaakt. Daarnaast worden ook de redelijke uitgaven met betrekking tot het verwijderen van puin na een gedekte schade vergoed. Herbouwkosten omvatten niet de kosten die voortvloeien uit het uitgraven, vervangen of stabiliseren van het terrein. Onder 'honoraria en bijkomende kosten' wordt verstaan de honoraria van architecten en opzichters, alsmede juridische kosten die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit reparatie, vervanging of herbouw. Pagina 5 / Apr-06

7 Uitgesloten onder deze polis zijn honoraria en bijkomende kosten in samenhang met de voorbereiding of de instelling van een vordering tot schadevergoeding. Deluxe herbouwkosten Indien de grondslag van schadevergoeding Deluxe herbouwkosten' is, dan betalen assuradeuren de kosten van herbouw zelfs indien deze uitgaan boven de verzekerde som die vermeld is op het polisblad. Assuradeuren vergoeden op basis van `Deluxe herbouwkosten' indien verzekeringnemer tenminste de verzekerde som voor het woonhuis zoals overeengekomen handhaaft, met inbegrip van alle door assuradeuren gedane aanpassingen gebaseerd op taxaties, herwaarderingen en jaarlijkse aanpassingen vanwege geldontwaarding. De volgende voorwaarden dienen bij de toepassing van deze grondslag van schadevergoeding in acht te worden genomen: Indien verzekerde bouwactiviteiten laat uitvoeren of uitvoert aan het huis, daarbij inbegrepen toevoegingen, veranderingen of renovaties die tot gevolg hebben dat verzekerde gedurende enige tijd tijdens deze bouwwerkzaamheden elders dient te verblijven, dan is de grondslag van schadevergoeding slechts `Beperkte herbouwkosten'. Vergoeding op laatstgenoemde basis zal van kracht blijven totdat de bouwwerkzaamheden beëindigd zijn en verzekerde en assuradeuren gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt over de correcte verzekerde som voor de woning. Om ervoor te zorgen dat de voor deze polis juiste verzekerde som gehandhaafd blijft en om het risico op onderverzekering te verminderen, is verzekeringnemer verplicht de assurantietussenpersoon in kennis te stellen van alle uitbreidingen, toevoegingen of renovaties aan de woning of aan enig ander blijvend bouwwerk. De assurantietussenpersoon dient verwittigd te worden bij de aanvang van de bouwwerkzaamheden zodat de verzekerde som voor de woning of voor enig ander blijvend bouwwerk aangepast kan worden teneinde een juiste weergave te vormen van de herbouwkosten. Wanneer de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd, kan verzekeringnemer verzoeken om (weer) in aanmerking te komen voor vergoeding op basis van Deluxe herbouwkosten' door de assurantietussenpersoon in kennis te stellen van de beëindiging van de werkzaamheden. Indien het woonhuis niet op de plaats van de oorspronkelijke vestiging wordt hersteld, vervangen of herbouwd, dan geldt als grondslag van schadevergoeding Standaard herbouwkosten'. Indien een gedeelte van het woonhuis is beschadigd en verzekerde maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan geldt als grondslag van schadevergoeding Standaard herbouwkosten'. Standaard Herbouwkosten Indien Standaard herbouwkosten' de grondslag van schadevergoeding is, dan betalen assuradeuren de herbouwkosten tot de hoogte van de verzekerde som voor het woonhuis of voor enig ander blijvend bouwwerk zoals vermeld op het Polisblad onafhankelijk van het feit of herstel, vervanging of herbouw daadwerkelijk plaatsvindt. Indien een gedeelte van de woning beschadigd is en verzekerde maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan betalen Pagina 6 / Apr-06

8 assuradeuren aan verzekerde een schadeloosstelling gebaseerd op de `Standaard herbouwkosten'. Beperkte herbouwkosten Indien Beperkte herbouwkosten' de grondslag voor schadevergoeding is, betalen assuradeuren de herbouwkosten tot een bedrag dat bepaald wordt door het schadebedrag te vermenigvuldigen met de volgende verhouding: Verzekerde som/ 80 % van de daadwerkelijke herbouwkosten van het gehele woonhuis op het tijdstip dat de schade zich voordeed, echter nooit meer dan het laagste bedrag van bovenstaande bepaling, de verzekerde som of de herbouwkosten. Indien een gedeelte van de woning beschadigd is en verzekerde maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan vergoeden assuradeuren de herbouwkosten tot een bedrag dat bepaald wordt door het schadebedrag te vermenigvuldigen met de volgende verhouding: verzekerde som/ 80 % van de daadwerkelijke herbouwkosten van het gehele woonhuis op het tijdstip dat de schade zich voordeed, echter nooit meer dan het laagste bedrag van bovenstaande bepaling, de verzekerde som of de herbouwkosten. Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Schade aan bijgebouwen op het perceel van het woonhuis tot maximaal 20% van de verzekerde som van het woonhuis of het verzekerde bedrag dat voor het desbetreffende object separaat op het polisblad is vermeld. Als grondslag voor vergoeding van de schade aan deze objecten gelden de Standaard herbouwkosten. Hiervoor wordt wel eerst het eigen risico gehanteerd. Bij schade veroorzaakt door water, onvoorzien gestroomd en/of overgelopen uit binnen het woonhuis gelegen installaties en/of waterleidingen, worden door assuradeuren vergoed de kosten van het verwijderen en vervangen van een deel van het woonhuis of ander bouwwerk, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het repareren van binnen het woonhuis gelegen leidingen en/of installaties die de schade hebben veroorzaakt. Schade aan de leidingen en/of installatie zelf wordt niet vergoed. Extra kosten van voor verzekerde gebruikelijk levensonderhoud en verblijf elders op vergelijkbare stand worden vergoed indien het woonhuis niet meer bewoonbaar is, vanwegeeen gedekte schade aan het woonhuis. Dit geldt voor de periode die redelijkerwijze nodig is voor het bewoonbaar maken van het woonhuis en in elk gevaltot een maximumperiode van 2 jaren, te rekenen vanaf de dag van het evenement. Het gaat daarbij niet om het herstel van het woonhuis in zijn geheel. Huurderving is gedekt tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag indien het woonhuis geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd en als gevolg van een gedekt evenement hiervoor geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is geworden. Vergoed worden de kale huurpenningen gedurende de periode die redelijkerwijze nodig is voor het bewoonbaar maken van het woonhuis en in elk geval tot een maximumperiode van 2 jaren, te rekenen vanaf de dag van het evenement. Het gaat daarbij niet om het herstel van het woonhuis in zijn geheel. Kosten van verblijf elders, mits redelijk en op een vergelijkbare stand, i.v.m. een door een overheidslichaam opgelegde evacuatie als een direct gevolg van een schade aan een naburig pand en de oorzaak van de schade onder de dekking van deze polis valt. Pagina 7 / Apr-06

9 ALGEMENE UITSLUITINGEN Ook worden als gevolg hiervan en onder dezelfde voorwaarden gederfde inkomsten aan huur gedekt als het woonhuis ten tijde van het evenement was verhuurd. Geen vergoeding van gederfde huur vindt plaats als de overeenkomst die tot huurinkomsten heeft geleid is geëindigd. Alle vergoedingen onder deze paragraaf zijn beperkt tot maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de dag van de evacuatie. Kosten in verband met noodzakelijke bodemwerkzaamheden onder of rond het woonhuis of ander blijvend bouwwerk ten gevolge van een gedekte schade aan een verzekerd object worden vergoed tot maximaal 10% van het bedrag van de gedekte schade. Schade aan tuin, inclusief de beplanting en bestrating behorende bij het gebouw is tot maximaal 5% van de verzekerde som van het woonhuis en bij de grondslag van vergoeding: Deluxe herbouwkosten berekend over de verruimde verzekerde som - verzekerd tegen de gevolgen van brand, blikseminslag, storm, ontploffing, vandalisme, diefstal of door een aanrijding of aanvaring, alsmede de opruimingskosten als gevolg van een gedekte schade. In geval van schade aan een enkele boom, struik of plant wordt niet meer dan EUR vergoed. Bij verlies van sleutels worden de kosten van vervanging van de sloten vergoed tot maximaal EUR Voorwaarde is dat assuradeuren of de assurantietussenpersoon binnen 72 uren na ontdekking van het verlies hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Het eigen risico is hierop niet van toepassing. Kosten in redelijkheid gemaakt tijdens of na een gedekte gebeurtenis om schade te voorkomen of te verminderen, de zogenaamde bereddingskosten, worden vergoed, zulks conform het bepaalde bij art. 283 WvK. Het verlies van bouwmaterialen en voorraden, bestemd voor het verzekerd object en die zich op het perceel bevinden wordt vergoed als de schade een gevolg is van een gedekt evenement. Niet gedekt is: Schade veroorzaakt door opzet van of met goedvinden van de verzekeringnemer of (mede)verzekerde of iemand die tot de huishouding van verzekerde behoort. Er bestaat echter wel dekking voor schade aan eigendommen of de eigendommen van één van de gezinsleden van de verzekeringnemer indien deze voor het veroorzaken van de schade niet verantwoordelijk zijn. Schade direct of indirect veroorzaakt door of ontstaan uit: - gewapend conflict - burgeroorlog - opstand - binnenlandse onlusten - oproer - muiterij Deze zes vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Assuradeuren in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd. Pagina 8 / Apr-06

10 Schade, direct of indirect veroorzaakt door een kernreactie, radioactieve straling of besmetting, ongeacht de oorzaak. Echter, gedekte schade die het gevolg is van brand die ontstaat uit een kernramp wordt wel door assuradeuren vergoed, tenzij een andere uitsluitingsgrond van toepassing is. Schade veroorzaakt door dieren. Wel wordt de gevolgschade vergoed, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade veroorzaakt door erosie. Schade veroorzaakt door vorst. Zodoende is ook niet gedekt schade veroorzaakt door bevriezing van waterleidingen en/of afvoerbuizen, incl. die van verwarming of airconditioning of een huishoudelijk apparaat, tenzij de verzekeringnemer de redelijkerwijze verwachte door deze te betrachten zorg in acht heeft genomen om bevriezing te voorkomen, waarbij in elk geval voldaan moet zijn aan de voorwaarde dat de warmte in het woonhuis op peil is gehouden en daar waar redelijkerwijze gewenst de leidingen of het systeem zijn, resp. is afgesloten en de leidingen zijn leeggelopen. Gevolgschade is gedekt, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade veroorzaakt door vervuiling, waaronder te verstaan lucht en/of waterverontreiniging. Ook zijn niet gedekt de kosten die samenhangen met het verwijderen van verontreinigde of vervuilde stoffen en/of het verwijderen, herstellen of vervangen van verontreinigde of vervuilde grond of water. Schade aan golfbrekers, pieren, aanlegsteigers, meerpalen of ligplaatsen direct of indirect veroorzaakt door storm of een overstroming. Afzonderlijke bepaling met betrekking tot terreinverlies, niveauveranderingen of terreinverschuiving. Schade aan grond, patio's, terrassen, zwembaden, tennisbanen, paden, oprijlanen, afscheidingsmuren, tanks behorende bij woningverwarming, afrastering of poorten, tenzij het woonhuis ook beschadigd is geraakt door eenzelfde gedekte schadeoorzaak op hetzelfde tijdstip. Schade toegebracht aan een vloerplaat die uit één stuk bestaat of schade veroorzaakt door het in beweging komen van een dergelijke vloerplaat is evenzeer voor vergoeding uitgesloten, tenzij de funderingen onder de buitenmuren van het woonhuis tevens beschadigd zijn door dezelfde oorzaak en op dezelfde tijd. Schade veroorzaakt door sloop, structurele verandering of reparatie aan het woonhuis. Schade veroorzaakt door het inklinken, barsten, krimpen, uitstulpen of uitzetten van stoepen, patio s, zwembaden, funderingen, muren, vloeren, daken of plafonds. Schade toegebracht aan glas dat deel uitmaakt van het woonhuis is wel gedekt. Schade veroorzaakt door eigen gebrek, verborgen gebreken of fouten, inwendige gebreken, mechanische defecten, eigen bederf, roest, zwamvorming, bacteriën, schimmel, corrosie, kromtrekken, insecten of ongedierte, slijtage, geleidelijke acheruitgang en geleidelijk werkende klimaat- temperatuur- en andere invloeden. Gevolgschade wordt wel gedekt, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade veroorzaakt door verbeurdverklaring of inbeslagneming door douane- of andere autoriteiten. Pagina 9 / Apr-06

11 Schade aan de opstallen veroorzaakt door foutieve handelingen, vergissingen of nalatigheid van de verzekeringnemer of van enig ander persoon bij de voorbereiding, waaronder de aanvrage van de bouwvergunning, aanbesteden, opmeten, ontwerpen, contracteren, opstellen van de specificaties, bouwrijp maken van het perceel, het vaststellen van bouwvoorwaarden of constructienormen etc., bij de bouw, waaronder te rekenen materialen, arbeid en onderdelen van de uitrusting die gebruikt worden bij de bouw, restauratie en/of reparatie, of ten gevolge van het plegen van onderhoud aan de woning. Daarbij is niet van belang of de foutieve handelingen, vergissingen of verzuimen plaats vinden op het verzekerde perceel of elders. Gevolgschade wordt wel gedekt, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade aan de opstallen veroorzaakt door overlopen en/of bezwijken van dijken, kaden of andere waterkeringen, ongeacht de oorzaak en onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. Schade als gevolg van het gebruik van chemicaliën en/of zuren of hetgeen daarmee gelijk wordt gesteld. Schade die door een andere verzekering gedekt is. Zie algemene voorwaarden Andere verzekeringen. Inboedelverzekering Pagina 10 / Apr-06

12 Dit deel van de verzekering verzekert tegen alle risico s van materiële schade aan inboedel waar ook ter wereld, tenzij ander bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die toebehoren aan/in bezit zijn van u of een gezinslid. Dekking Schade onder deze rubriek Inboedel Verzekerde som Schadeuitkering Verzekerd wordt tegen alle risico s van materiële schade aan de inboedel waar ook ter wereld, behoudens uitzondering of uitsluiting krachtens deze polis of de wet. Materiële schade en verlies, waaronder onverklaarbaar verlies en verdwijning. Alle roerende zaken die toebehoren aan of in bezit zijn bij de verzekeringnemer of één van diens gezinsleden. Het op het polisblad genoemde bedrag. Deze verzekerde som is gebaseerd op de nieuwwaarde. Deze som zal periodiek worden aangepast naar gelang zulks nodig is om onderverzekering te voorkomen. De verzekeringnemer neemt daartoe initiatief. De verzekerde som wordt eenmaal per jaar aangepast aan het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor de woninginboedels. Bij een gedekte schade aan de verzekerde zaken in het woonhuis of elders wordt vergoed de nieuwwaarde of het bedrag dat nodig is om de schade te doen herstellen, waarbij het laagste bedrag geldt en altijd tot maximaal het verzekerde bedrag bij elke gebeurtenis. Als de inboedel niet langer geschikt is voor het oorspronkelijke doel vanwege ouderdom of toestand, wordt de dagwaarde vergoed. Als de schade kan worden hersteld, de kosten van herstel. De laagste waarde geldt. In een woning in bezit van verzekerde maar niet opgenomen in deze polis. Als de gedekte schade plaatsvindt in een woning die in bezit van verzekerde is of waar deze woont en waarvoor geen inboedelverzekering in deze polis is opgenomen, dan betalen wij bij elke gebeurtenis tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor een inboedelverzekering in deze polis is opgenomen. Indien het echter gaat om de inboedel in een zojuist verworven woning bestemd voor hoofdbewoning, dan is deze beperking niet van kracht gedurende een periode van 60 dagen, volgende op het begin van het overbrengen van de inboedel naar voornoemd pand. Eigen risico Paren, stellen en eenheden Dit wordt bepaald op het polisblad en geldt voor ieder verzoek tot betaling van schadevergoeding, tenzij de gedekte schade de som van EUR overschrijdt. Een gedekte schade aan een paar of stel of aan een onderdeel van een grotere eenheid zal door assuradeuren vergoed worden waarbij als grondslag de laagste van de volgende vergoedingen zal gelden: De kosten om het beschadigde eigendom te herstellen in de staat waarin het verkeerde voordat de schade zich voordeed; de kosten om het beschadigde eigendom te vervangen; de kosten om het verschil te vergoeden tussen de waarde vóór en na het moment waarop de schade zich voordeed. Echter, indien assuradeuren en de verzekerde gezamenlijk overeenkomen dat het onbeschadigde deel van het paar, stel of eenheid aan assuradeuren in eigendom zal worden overgedragen, dan vergoeden assuradeuren de totale nieuwwaarde van het volledige paar, stel of eenheid. Pagina 11 / Apr-06

13 Limieten Indien een gedekte schade zich voordoet bij één van de volgende onderdelen van een inboedel, vergoeden assuradeuren tot ten hoogste de navolgende bedragen. Voorwerp Geld, postcheques, cheques, bankwissels, bankbiljetten, onbewerkt goud, zilver of platina. Aandelen, rekeningen, akten, schuldbewijzen, wissels, waardepapieren niet zijnde bankbiljetten, manuscripten, paspoorten, of reisbescheiden. Indien deze eigendommen echter zijn opgeslagen in een bankkluis of banksafe, zal de totale verzekerde som met betrekking tot de inboedel van toepassing zijn bij een gedekte schade. Vaartuigen inclusief toebehoren, uitrusting en Buitenboordmotoren. Lijfsieraden, horloges, edelstenen of halfedelstenen, wel of niet gezet, die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Bont, verloren gegaan, vermist of gestolen. Voorwerpen van edelmetaal, zoals zilveren servies en bestek, bladen, trofeeën en soortgelijke huishoudelijke voorwerpen, doch niet zijnde juwelen, die gemaakt zijn van goud, zilver of platina, verguld of verzilverd zijn en die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Postzegels, munten, medailles of andere voorwerpen die voor verzamelen in aanmerking komen en die deel uitmaken van een collectie. Indien deze eigendommen echter zijn opgeslagen in een bankkluis of banksafe zal de totale verzekerde som met betrekking tot de inboedel van toepassing zijn bij een gedekte schade. Vuurwapens die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Bijzondere limiet EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Eigendommen met incidenteel bedrijfsmatige Gedekte schade aan eigendommen met incidenteel bedrijfsmatige bestemming die bestaan uit stoffering en meubilair, voorraden, uitrusting en zakelijke informatie die opgeslagen is op een computer van een incidentele onderneming waarvan de Pagina 12 / Apr-06

14 bestemming Bedrijfsmiddelen in de woning Persoonlijke gegevens Bedreigde eigendommen Bederf van voedsel Extra uitgaven voor levensonderhoud Derving van huur activiteiten worden verricht vanuit een woonhuis genoemd in het polisblad worden door assuradeuren ten hoogste tot een bedrag ad EUR vergoed. Incidenteel bedrijfsmatige activiteiten' zijn bedrijfsmatige activiteiten die aan beide van de volgende vereisten voldoen: buiten het beheer van eigen investeringen is de bruto opbrengst EUR of minder per jaar; er zijn geen werknemers. Bedrijfsmiddelen die in eigendom zijn van een bedrijf en die niet vallen onder de omschrijving Eigendommen met incidentele bedrijfsmatige bestemming' zijn niet automatisch meeverzekerd. Op het Polisblad kunnen deze tegen een aanvullende premie afzonderlijk worden meeverzekerd. Het betreft dan stoffering en meubilair, voorraden en uitrusting ten dienste van de zakelijke of professionele werkzaamheden of van één van de gezinsleden in het woonhuis vermeld op het Polisblad. Schade aan feiten of verslagen van het persoonlijk leven opgeslagen op een computer in een woonhuis vermeld op het polisblad wordt vergoed tot maximaal EUR per afzonderlijk verzoek tot vervanging van persoonlijke gegevens ten gevolge van een gedekt evenement. Niet worden vergoed hardware, software of materialen waarop de gegevens zijn vastgelegd, waaronder onder meer magnetische banden, schijven, papieren stroken, kaarten etc. Verzekerde inboedels die verwijderd worden uit een woning vermeld op het polisblad omdat de woning gevaar loopt ten gevolge van een verzekerd risico, blijven ten hoogste 90 dagen verzekerd tegen elk risico. Schade ten gevolge van het bederven van voedsel opgeslagen in een diepvriezer die zich in een woning bevindt die vermeld staat op het polisblad en die veroorzaakt is door een stijging of daling van de temperatuur, wordt door assuradeuren vergoed. Deze schade wordt echter niet vergoed als deze bewust is veroorzaakt door handelen van het energiebedrijf. Wanneer de woning niet bewoonbaar is vanwege een gedekte schade, dan worden tevens de kosten vergoed die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om op een voor de verzekerde vergelijkbare wijze elders te verblijven, gedurende de periode die nodig is om de woning weer bewoonbaar te maken. Deze bijkomende kosten, waarop eventueel bespaarde huur in mindering wordt gebracht, worden door assuradeuren gedurende de kortste van de twee volgende periodes vergoed: twee jaar vanaf de dag waarop de schade zich voordoet. de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om reparaties aan de woning uit te voeren, om de woning te vervangen of te herbouwen, óf, indien de verzekerde blijvend elders gaat wonen, de kortst mogelijke tijd waarbinnen het huisgezin zich elders kan vestigen. Indien (een gedeelte van) de woning aan derden is verhuurd, niet bewoonbaar is vanwege een gedekte schade, wordt de dan door de verzekerde gederfde kale huur vergoed. Deze gederfde huur wordt gedurende de kortste van de twee volgende periodes vergoed: twee jaar vanaf de dag waarop de schade zich voordoet. Pagina 13 / Apr-06

15 de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om reparaties aan de woning uit te voeren, te vervangen of te herbouwen, of indien verzekerde blijvend elders gaat wonen, de kortst mogelijke tijd waarbinnen het huisgezin zich elders kan vestigen. Gedwongen evacuatie Huurdersbelang/ Verbeteringen op Gebouwen Eigenaar Appartement Indien de woning niet bewoond kan worden doordat een openbaar overheidslichaam de verzekerde dit verbiedt, vergoeden assuradeuren de redelijkerwijs te maken bijkomende kosten die ontstaan bij een verblijf elders op een voor verzekerde vergelijkbare verblijfplaats. Het verbod moet een direct gevolg zijn van een schade toegebracht aan een naburig pand, die onder deze polis ook gedekt zou zijn. Assuradeuren vergoeden ook alle gederfde inkomsten aan huur indien (een gedeelte van) de woning in verhuurde staat zou zijn. Echter, de gederfde huur die het gevolg is van het beëindigen van een pacht of huur of van een overeenkomst wordt door assuradeuren niet vergoed. De kosten voor de gedwongen evacuatie worden voor maximaal 30 dagen vanaf de dag van evacuatie vergoed, zelfs indien de verzekeringsperiode eindigt binnen deze periode. Schade aan toevoegingen, veranderingen en verbeteringen aan de gehuurde woning en/of aan het gebouw bevestigde zaken en installaties, door de verzekerde in de woning geplaatst en vermeld op het polisblad, wordt door assuradeuren vergoed. Assuradeuren vergoeden deze schade tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor de inboedel in voornoemde woning of een hoger bedrag, indien overeengekomen en separaat op het polisblad vermeld onder Huurdersbelang. Indien verzekerde eigenaar is van het appartement, dat als woonhuis fungeert, dan vergoeden assuradeuren het voor de verzekerde bestemde gedeelte van een taxatie die ten laste komt van alle eigenaren van appartementen die lid zijn van de vereniging van eigenaren. Deze bepaling is slechts dan van toepassing indien de taxatie voortvloeit uit een schade aan of een beschadiging van eigendom dat in gemeenschappelijk bezit van alle eigenaren is. Voor elke afzonderlijke schade wordt tot ten hoogste EUR door assuradeuren vergoed per taxatie ten laste van de eigenaar van een appartement. Van een taxatie die voortvloeit uit een eigen risico opgenomen in de verzekering van de vereniging van eigenaren van verzekerde, wordt door assuradeuren echter niet meer dan EUR vergoed. ALGEMENE UITSLUITINGEN Niet gedekt is: Schade aan luchtvaartuigen of enig onderdeel ervan. Schade aan huisdieren. Schade veroorzaakt door dieren. Gevolgschade wordt wel gedekt, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade ten gevolge van een fout in het programmeren, installeren of gebruik van een computer. Schade veroorzaakt door enig openbaar gezag, waaronder beslaglegging. Schade aan de verzekerde inboedel veroorzaakt door het wegnemen of op enig andere wijze verduisteren van de inboedel, toebehorende aan de verzekeringnemer of aan één Pagina 14 / Apr-06

16 van diens gezinsleden, door de verzekeringnemer, diens echtgenoot/echtgenote of door een ander gezinslid. Schade aan eigendommen van huurders. Echter, persoonlijke eigendommen van gasten, huishoudelijk personeel of van familieleden verblijvende in een woning die door de verzekeringnemer of door één van diens gezinsleden wordt bewoond, zijn verzekerd tegen schade. Schade aan gemotoriseerde voertuigen wordt door assuradeuren niet vergoed. Daarvan zijn uitgezonderd tuinmachines die slechts bij de woning gebruikt worden en invalidenvoertuigen waarvoor geen registratie voor weggebruik noodzakelijk is. Schade die veroorzaakt is door het herstellen, opnieuw afwerken of renoveren van enig eigendom wordt door assuradeuren niet vergoed. Van deze bepaling zijn uitgezonderd juwelen, horloges en bont. Verlies van en schade aan fietsen en/of bromfietsen, tenzij er sprake is van diefstal van fietsen en/of bromfietsen op de op het polisblad genoemd(e) adres(sen). Schade door diefstal van apparatuur die beschouwd kan worden te behoren tot de uitrusting van een gemotoriseerd voertuig, vanuit dat voertuig. Hierbij inbegrepen zijn radio's, tape - of compactdiscafspeelapparatuur, 27 MC band radio's, scanning monitors, televisies, telefoons en andere soortgelijke apparatuur, inclusief de daarbij behorende accessoires en antennes. Schade veroorzaakt door het zinken, vollopen, stranden of in botsing komen van een vaartuig of de daarbij behorende (boot)trailer, uitrusting of buitenboordmotor. Schade toegebracht aan bedrijfsmiddelen, tenzij het gaat om 'Eigendommen met incidenteel bedrijfsmatige bestemming' of 'Bedrijfsmiddelen in de woning' waarvoor dekking boven de verzekerde som geldt en waarvoor een verzekerd bedrag op het polisblad is opgenomen. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door vervuiling, verontreiniging, smog of industriële of agrarische rook. Hetzelfde geldt voor de kosten die voortvloeien uit het verwijderen van verontreinigende of vervuilende stoffen uit grond of water en de kosten voortvloeiende uit het verwijderen, herstellen of vervangen van verontreinigde of vervuilde grond of water. Schade veroorzaakt door eigen gebrek, verborgen gebreken of fouten, inwendige gebreken, mechanische defecten, eigen bederf, roest, zwamvorming, bacteriën, schimmel, corrosie, kromtrekken, insecten of ongedierte, slijtage, geleidelijke acheruitgang en geleidelijk werkende klimaat- temperatuur- en andere invloeden. Gevolgschade wordt wel gedekt, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade veroorzaakt door opzet van of met goedvinden van de verzekeringnemer of (mede)verzekerde of iemand die tot de huishouding van verzekerde behoort. Echter wel bestaat er dekking voor schade aan eigendommen of de eigendommen van één van de gezinsleden van de verzekeringnemer indien deze voor het veroorzaken van de schade niet verantwoordelijk is/zijn. Schade aan huurdersbelang/verbeteringen op gebouwen veroorzaakt door foutieve handelingen, vergissingen of nalatigheid van de verzekeringnemer of van enig ander Pagina 15 / Apr-06

17 persoon bij de voorbereiding, waaronder de aanvrage van de bouwvergunning, aanbesteden, opmeten, ontwerpen, contracteren, opstellen van de specificaties, bouwrijp maken van het perceel, het vaststellen van bouwvoorwaarden of constructienormen, etc., bij de bouw, waaronder te rekenen materialen, arbeid en onderdelen van de uitrusting die gebruikt worden bij de bouw, restauratie en/of reparatie, of ten gevolge van het plegen van onderhoud aan de woning. Daarbij is niet van belang of de foutieve handelingen, vergissingen of verzuimen plaats vinden op het verzekerde perceel of elders. Schade direct of indirect veroorzaakt door of ontstaan uit: - gewapend conflict - burgeroorlog - opstand - binnenlandse onlusten - oproer - muiterij Deze zes vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Assuradeuren in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd. Schade, direct of indirect veroorzaakt door een kernreactie, radioactieve straling of besmetting, ongeacht de oorzaak. Echter, gedekte schade die het gevolg is van brand die ontstaat uit een kernramp wordt wel door assuradeuren vergoed, tenzij een andere uitsluitingsgrond van toepassing is. Schade aan de opstallen veroorzaakt door overlopen en/of bezwijken van dijken, kaden of andere waterkeringen, ongeacht de oorzaak en onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. Schade als gevolg van het gebruik van chemicaliën en/of zuren of hetgeen daarmee gelijk wordt gesteld. Kostbaarhedenverzekering Pagina 16 / Apr-06

18 Dit deel van de verzekering verzekert tegen ieder risico van materiële schade aan kostbaarheden waar ook ter wereld, tenzij anders bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Onder kostbaarheid wordt verstaan persoonlijk eigendom dat toebehoort aan of in het bezit van u is en waarvoor in de paragraaf Kostbaarheden op het polisblad een verzekerd bedrag is opgenomen. Dekking Schade onder deze rubriek Kostbaarheid Verzekerde som Voorwerpen Verzekerd wordt tegen alle risico s van materiële schade aan kostbaarheden waar ook ter wereld, behoudens uitzondering of uitsluiting krachtens deze polis of de wet. Materiële schade en verlies, waaronder onverklaarbaar verlies en verdwijning. Persoonlijke eigendom, dat toebehoort aan of in bezit is van de verzekeringnemer waarvoor op het polisblad een verzekerd bedrag is opgenomen. De verzekerde som voor elke categorie van kostbaarheden en voor elk specifiek omschreven voorwerp is vermeld op uw polisblad. Deze som zal periodiek worden aangepast naar gelang zulks nodig is om onderverzekering te voorkomen. De verzekeringnemer neemt daartoe initiatief. De voorwerpen als opgenomen in de lijst van specifieke voorwerpen. Gespecificeerde voorwerpen. Een overzicht van uw gespecificeerde voorwerpen staat vermeld onder de rubrieken Gespecificeerde voorwerpen. Wij vergoeden maximaal het voor elk gespecificeerde voorwerp genoemde bedrag. Niet-gespecificeerde voorwerpen. Voor de rubrieken Niet-gespecificeerde voorwerpen geldt het genoemde bedrag als de maximale vergoeding in geval van schade. Per voorwerp vergoeden wij echter maximaal EUR Verlies of beschadiging Indien het gespecificeerde voorwerp verloren raakt of volledig is verwoest, zal de verzekerde som voor dat voorwerp worden uitbetaald. Op verzoek van de verzekerde vergoeden assuradeuren, indien mogelijk, in natura het verloren gegane voorwerp tot het in de polis opgenomen bedrag. Bij gedeeltelijk verlies of beschadiging kunnen assuradeuren of de kosten die nodig zijn voor herstel in de toestand van voor het schadeevenement vergoeden of volstaan met vergoeding van het verschil in waarde van de zaken van voor en na het evenement. Indien de waarde na herstel minder is dan de dagwaarde dadelijk voor het evenement, wordt het verschil vergoed met als maximum de verzekerde som van het voorwerp. Juwelen bewaard in kluis Juwelen omschreven op het polisblad als 'bewaard in kluis' dienen in een bankkluis opgeborgen te zijn. Schade aan deze zaken is door deze verzekering niet gedekt indien deze niet zijn opgeborgen in een bankkluis, tenzij uitdrukkelijk anders met assuradeuren is overeengekomen. Open polis Schade aan niet op het polisblad specifiek omschreven eigendommen wordt vergoed tot het laagste bedrag dat benodigd is om de zaak te repareren, te vervangen of te Pagina 17 / Apr-06

19 herstellen, waarbij geen aftrek zal plaatsvinden vanwege slijtage. Indien de waarde na herstel minder is dan de waarde onmiddellijk voorafgaand aan de beschadiging wordt het verschil door assuradeuren vergoed. Hierbij zal niet meer worden vergoed dan het bedrag voor de niet-gespecificeerde dekking in de betreffende categorie. Assuradeuren vergoeden evenmin meer dan hetgeen als niet-gespecificeerde limiet per voorwerp voor schade aan enig voorwerp vermeld staat op het polisblad. Het betreft de navolgende kostbaarheden: Kunstwerken Kunstwerken in de vorm van privé-collecties van schilderijen, etsen, prenten, tapijten, door kunstenaars vervaardigde glazen ramen of ander bonafide kunstwerken (bijvoorbeeld standbeelden, antiquiteiten, zeldzame boeken en manuscripten, porselein, zeldzaam glas, objects d'art, etc.), voorwerpen van historische of artistieke waarde en elke verzameling of te verzamelen voorwerp dat hieronder niet specifiek aangeduid is. Echter, geen dekking bestaat voor voorwerpen in beheer bij handelaren, veilingen, musea of kunstgalerijen en deze door de desbetreffende instelling zijn verzekerd. Juwelen Juwelen, zijnde voorwerpen te dragen voor persoonlijke sier, horloges, en edelstenen of halfedelstenen, wel of niet gezet. Edelmetalen Edelmetalen, zijnde zilveren voorwerpen, servies en bestek, bladen, trofeeën en soortgelijke voorwerpen anders dan juwelen, die gemaakt zijn van goud, zilver, tin of platina of verguld of verzilverd zijn. Bont Kledingstukken gemaakt van, kenmerkend afgezet met of voornamelijk bestaande uit bont. Postzegels/Munten Postzegels of munten die deel uitmaken van een privé postzegel- of muntenverzameling die niet het eigendom is van handelaren of veilinghouders. Onder de dekking vallen ook andere filatelistische eigendommen, inclusief boeken, bladzijden en zettingen en ander numismatisch materiaal, inclusief muntenalbums, houders, lijsten, kaarten en tentoonstellingskasten die voor de verzameling gebruikt worden. Camera s Beeldopnameapparatuur, projectieapparaten, films en erbij behorende uitrusting. Vuurwapens Vuurwapens die nog in gebruik zijn. Op vuurwapens die deel uitmaken van een verzameling en niet meer in gebruik zijn kan de categorie Te verzamelen voorwerpen' van toepassing zijn. Muziekinstrumenten en -uitrusting. Te verzamelen voorwerpen Hieronder wordt verstaan: privé-verzamelingen van zeldzame, unieke of nieuwe en ongebruikelijke voorwerpen van persoonlijk interesse (bijvoorbeeld poppen, vuurwapens, modeltreinen) inclusief memorabilia. Pagina 18 / Apr-06

20 Wijn, waaronder te verstaan een verzameling van alcoholische dranken vervaardigd door het daarvan, materialen voor opslag, klimaatbeheersingssystemen, uitrusting van wijnkelders en bijbehorende voorwerpen, alle in verband staande met wijn. Paren, stellen en eenheden In geval van dekking van schade aan juwelen en kunstwerken en de schade heeft betrekking op een paar of stel of een deel van een grotere eenheid en als de verzekerde het onbeschadigde deel van het paar, stel of eenheid aan assuradeuren in eigendom overdraagt, naar de keuze van de verzekerde, dan vergoeden assuradeuren de totale vervangingskosten van het volledige paar, stel of eenheid, gebaseerd op de van toepassing zijnde verzekerde som voor het onderhavige paar, stel of grotere eenheid. Indien de nog resterende voorwerpen of onderdelen niet in eigendom worden overgedragen, dan wordt uitgegaan van een gedeeltelijke schade zoals hiervoor bepaald onder de genoemde voorwerpen. Bij overige kostbaarheden zal een gedekte schade aan een paar of stel of aan een deel van een grotere eenheid door assuradeuren vergoed worden waarbij de laagste van de volgende vergoedingen zal gelden: De kosten om het beschadigde eigendom te herstellen in de staat waarin het verkeerde voordat de schade zich voordeed; De kosten om het beschadigde of verloren gegane eigendom te vervangen; De kosten om het verschil te vergoeden tussen de waarde vóór en na het moment waarop de schade zich voordeed; of De verzekerde som voor het paar, stel of grotere eenheid in kwestie. Echter, indien assuradeuren en de verzekerde gezamenlijk overeenkomen dat het onbeschadigde deel van het paar, stel of eenheid aan assuradeuren in eigendom zal worden overgedragen, dan vergoeden assuradeuren de totale vervangingskosten van het volledige paar, stel of eenheid. Extra dekking Recent verworven kostbaarheden worden door assuradeuren automatisch gedekt, mits op het polisblad reeds gespecificeerde voorwerpen zijn opgenomen in de categorie waartoe het recent verworven voorwerp behoort. De grondslag en hoogte van de schadevergoeding is als volgt: ALGEMENE UITSLUITINGEN Kunstwerken die verzekerde recent heeft verworven worden vergoed voor een percentage van 25% van de totale gespecificeerde verzekerde som voor kunstvoorwerpen tot ten hoogste EUR Verzekeringnemer dient echter een verzoek tot dekking van de recent verworven kunstvoorwerpen in te dienen binnen 45 dagen na aanschaf hiervan en tevens dient deze de extra premie vanaf de datum van aanschaf te betalen. Assuradeuren hebben recht de recent verworven voorwerpen na de 45ste dag niet meer te verzekeren. Niet gedekt is: Schade aan muziekinstrumenten, camera's of erbij behorende uitrusting die met met een winstoogmerk of beroepsmatig gebruikt worden is van dekking uitgesloten, tenzij er sprake is van incidenteel bedrijfs- of beroepsmatig handelen en de bruto opbrengst hiervan maximaal EUR per jaar is. Schade ten gevolge van een fout in het programmeren, installeren of gebruik van een computer. Pagina 19 / Apr-06

Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen

Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen Inleiding Inleiding Inleiding Voor u ligt uw Chubb Masterpiece Polis. De algemene voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels geven samen een omschrijving van de dekking. Deze polis vormt

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Aansprakelijkheid Particulier 0408

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Aansprakelijkheid Particulier 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden 1.2 Schade Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Omschrijving van de dekking 3.1 Aansprakelijkheid 3.2 Onderlinge aansprakelijkheid 3.3 Vriendendienst

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden (012010)

Voorwaarden (012010) Een klasse dekking voor waardevol bezit Voorwaarden (012010) 1 Inhoudsopgave Algemeen Definities: Artikel 1 1.46 Pagina 3-4 Algemene voorwaarden: Artikel 2 2.23 Pagina 5-6 Algemene uitsluitingen: Artikel

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112

Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112 Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden in gezinsverband 1.2 Alleenstaande Verzekeringnemer Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden in gezinsverband zijn: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde)

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen. 2 Hoedanigheid. 3 Verzekeringsgebied

Algemene voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen. 2 Hoedanigheid. 3 Verzekeringsgebied Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen 2 Hoedanigheid 3 Verzekeringsgebied 4 Omvang van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Schaderegeling Bijzondere

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Eigen risico Artikel 6 Voor elke aansprakelijkheidsschade die binnen een termijn van 3 jaar (gerekend vanaf de schadedatum)

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1. Wie zijn verzekerd? 3 1.2. U of verzekerde(n) 3 1.3. Hij en

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Model 202D4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren 2 Besured Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. Postbus 622 3300 AP Dordrecht T: F: E: I: www.besured.nl

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Kostbaarhedenverzekering Bijzondere Voorwaarden KB15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24 /7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 S 42502 a mei 2014 JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN HKAVP2000-01. 1. Verzekerden. 1.1. Verzekerden in gezinsverband

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN HKAVP2000-01. 1. Verzekerden. 1.1. Verzekerden in gezinsverband AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN 1. Verzekerden 1.1. Verzekerden in gezinsverband Verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de bij hem/haar inwonende echtgeno(o)t(e); c. de met hem/haar

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids. Verzekeringsvoorwaarden. Aansprakelijkheids- verzekering voor

Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids. Verzekeringsvoorwaarden. Aansprakelijkheids- verzekering voor Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids Aansprakelijkheids- verzekering voor Aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren 2014 2015.1 voor particulieren 2014

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren AVP - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

IAK Kostbaarheden verzekering

IAK Kostbaarheden verzekering IAK Kostbaarheden verzekering Verzekeringsvoorwaarden KB14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Kostbaarhedenverzekering KB14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Kostbaarhedenverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen ij schade 4 Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen 1.l Maatschappij Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer Degene met wie

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3015 S 42468 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 Inhoud Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijving 2. Omschrijving van de dekking 3. Schade Deze Bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Kruidvat Inboedelverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-IB

Kruidvat Inboedelverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-IB Kruidvat Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-IB Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de inboedelverzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Voorwaardenblad 362-94 Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het

Nadere informatie

Voor de begripsomschrijvingen wordt eveneens verwezen naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voor de begripsomschrijvingen wordt eveneens verwezen naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 omschrijving van de dekking 2.2 omvang van de dekking 2.3 dekkingsgebied 2.4 zekerheidstelling 2.5 kosten van verweer en wettelijke rente 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Specifieke voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren A.V.P. 2004 Inhoudsopgave Artikel Bladzijde Artikel Bladzijde 1. Algemeen 2 2. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking.

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking. Verschillen Inboedel Verschillen Oud Nieuw Dekkingen Basis en Allrisk Dekkingsgebied Dekkingen De dekkingsgebieden zijn: - In het woonhuis - In ander woonhuis of gebouw - Buiten het woonhuis tot 10.000

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Mijnkunstverzekering.nl Algemene voorwaarden KUNSTVOORWERPEN - ANTIEK - COLLECTIES polisvoorwaarden AN01 De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering. WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering. WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing. Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing. WHS 0006 Zekerheidstelling. Aan de maatschappij is kennis

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

KOS-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw KOSTBAARHEDEN- VERZEKERING

KOS-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw KOSTBAARHEDEN- VERZEKERING KOS-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw KOSTBAARHEDEN- VERZEKERING 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Kostbaarhedenverzekering? 4

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA.

Deze bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier Model HK20A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Hoedanigheid 2 3 Wat is verzekerd 2 4 Wat is niet verzekerd 4 5 Schadevaststelling

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan wij om met

Nadere informatie

Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10)

Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10) Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10) Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Polismantel 502-97 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Voorwaardenblad 06.7 Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Artikel 154-20.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Begrippen 3 1.1.1 Verzekerden 3 1.1.2 Verzekerde zaken 3 1.1.3

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud Voorwaarden Milieuschadeverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.26 E Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN wat IS VERZEKERD

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Inboedelverzekering Verschil Oude Inboedelverzekering Vernieuwde Inboedelverzekering

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel

Bijzondere Voorwaarden Inboedel BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de Inboedel. Deze Bijzondere Voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polisvoorwaarden Polismantel 515-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER AVP-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID Inhoud Gebied 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid 3 Aansprakelijkheid/schade 4 Uitsluitingen 5 Schaderegeling 6 Cessie 7 1 Gebied De verzekering is van kracht over de gehele wereld, doch eindigt voor de desbetreffende

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor particulieren MwPP01-01

Aansprakelijkheid voor particulieren MwPP01-01 Aansprakelijkheid voor particulieren MwPP01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren Wat is verzekerd? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden als particulier voor schade die u of een van uw gezinsleden toebrengt: - Aan zaken en personen buiten uw gezin - Aan personen

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek Aa. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Vereniging van Eigenaren 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek Aa, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

K. Bijzondere Voorwaarden Goederentransportverzek ering (voor eigen vervoer)

K. Bijzondere Voorwaarden Goederentransportverzek ering (voor eigen vervoer) K. Bijzondere Voorwaarden Goederentransportverzek ering (voor eigen vervoer) U heeft bij ons een goederentransportverzekering gesloten. Daarmee verzekert u uw spullen van uw bedrijf als u deze vervoert.

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Verkeersschadeverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de verkeersschadeverzekering.

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Zonne-energie Verzekering

Bijzondere Voorwaarden Zonne-energie Verzekering Bijzondere Voorwaarden Zonne-energie Verzekering ZEV BIJZONDER MINT 2015 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 Rubriek 1 Materiële schade 3 16 Groepsindeling 3 17 De dekking 3 18 Voortaxatie

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING

Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING INHOUDSOPGAVE De verzekering is bedoeld om schade aan uw kostbaarheden te vergoeden. Uw kostbaarheden vertegenwoordigen waarschijnlijk

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering LBA 05 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Premie Artikel

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering , te

Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering <omschrijving dekking>, <adres> te <woonplaats> Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering , te Inb 0002 Index. Artikel 4 van de Aanvullende voorwaarden is niet van toepassing. Inb 0003 Medeverzekering

Nadere informatie

Idéaalpakket Kostbaarheden

Idéaalpakket Kostbaarheden Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Kostbaarheden Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Kostbaarheden (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Kostbaarhedenverzekering vormen samen met

Nadere informatie

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 esjr $2 u: VOORWAARDEN LL 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 Woonhuisverzekering ARTIKEL 9. DEFINITIES In de zin van deze verzekering wordt verstaan onder: 9.01 Opstal: het woonhuis, zoals op het polisblad

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (Model INV-RV-06-151) Inventaris - Eigen gebrek Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wat is verzekerd? 2 2 Welke

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

Goederentransportverzekering GTR 1.1

Goederentransportverzekering GTR 1.1 Goederentransportverzekering GTR 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Aanvullende begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Overige bepalingen Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking.

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking. Verschillenlijst Reaal Woonhuisverzekering Keuze uit all risk of extra uitgebreid. Aanvullende dekking extra Glas is los mee te verzekeren tegen premietoeslag. Alleen all risk Glas is standaard verzekeren,

Nadere informatie

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie