Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV ) van. W.A. Hienfeld B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van. W.A. Hienfeld B.V."

Transcriptie

1 Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV ) van W.A. Hienfeld B.V. Definities

2 Voor u ligt uw Renaissance Verzekering van W.A. Hienfeld B.V. De voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels geven samen een omschrijving van de dekking. In deze voorwaarden worden herhaaldelijk enkele begrippen en/of woorden gebruikt die onder het deel definities van de verzekeringsvoorwaarden nader worden omschreven. VERZEKERDE ZAKEN: Audiovisuele- en computerapparatuur Creditcards Gebouw Geld Inboedel Kostbaarheden Kunstvoorwerpen Alle privé- geluid-, beeld-, zend- en ontvangapparatuur, waaronder ook te verstaan de bekabeling. Creditcards, maar ook bank- en giropassen. Het als zodanig in het polisblad omschreven woonhuis, met al hetgeen daar deel van uitmaakt, exclusief de funderingen. Onder gebouw wordt tevens begrepen elk bouwsel dat naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse van gebouw en grond te blijven, uitgezonderd die zaken waarvan de aanwezigheid in strijd met het recht, inclusief publieke voorschriften is. Contant geld, chipknip, chipper, cheques, wissels, effecten en ander geldswaardig papier. Alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding, alsmede privé eigendommen van derden die onder berusting van verzekerde zijn. Niet tot inboedel worden gerekend motorrijtuigen, trailers, vaartuigen en caravans. Juwelen, sieraden, horloges of andere lijfsieraden. Voorwerpen met een kunst- of antieke waarde zoals schilderijen, aquarellen, tekeningen, etsen, beelden, meubelen en klokken. WAARDEN: Dagwaarde Herbouwwaarde Marktwaarde Nieuwwaarde Verkoopwaarde Nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens ouderdom en/of slijtage en met inachtneming van beschadigingen van vóór het voorval. Het bedrag nodig voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na het voorval en wel op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Waarde ter plaatse van de verzekerde locatie onmiddellijk voor de schade. Het benodigde bedrag voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. De waarde van het woonhuis bij verkoop in onbewoonde staat, zonder rekening te houden met de bijbehorende grond. POLISBEGRIPPEN: Pagina 1 / Apr-06

3 Afval Beroeps-/Bedrijfsactiviteiten Bliksem Eigen risico Gebeurtenis Gezinslid Overstroming Polis Polisblad Risicodragers/ Assuradeuren Schade veroorzaakt door Storm Terrein-/grondverlies, niveauverandering of grondverschuiving Verontreinigde stof Vervuilde stof Verzekerd bedrag Materialen die verwijderd, hergebruikt, opnieuw in goede staat gebracht of herwonnen dienen te worden. Elk beroep, vak of ondernemen, zelfstandig of in geheel of gedeeltelijk dienstverband, inclusief het kweken van gewassen en het fokken en verzorgen van dieren. Blikseminslag, inclusief inductie, ongeacht of dit brand tengevolge heeft. Het gedeelte van de schade waarvoor assuradeuren geen vergoeding geven en dus voor rekening van de verzekerde komt. Voor iedere gedekte schade geldt een eigen risico. Evenement, schade en/of verlies die door deze verzekering wordt gedekt en voorkomend binnen de geldigheidsduur van de verzekering. Het voortduren van of het bij herhaling blootstellen aan dezelfde soort of reeks van feiten en omstandigheden wordt gelijkgesteld met één en dezelfde gebeurtenis. Ieder lid van het huishouden van verzekerde, inclusief voor rekening van verzekerde uitwonende studerende kinderen. Overlopen en of bezwijken van dijken, kaden of andere waterkeringen, ongeacht de oorzaak en onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. Het geheel van de verzekeringsvoorwaarden, het polisblad, de aanhangsels, de specificaties en de bijzondere voorwaarden. Onderdeel van de verzekeringsovereenkomst waarop o.a. staan vermeld: de verzekerde bedragen, de verzekerde periode, het risicoadres en de tussenpersoon. Het betreft het meest recente exemplaar. Lloyds syndicates en Verzekerings Maatschappijen vertegenwoordigd door W.A. Hienfeld B.V. zoals aangegeven op het verdeelblad. Deze woorden houden in: elke schade die het gevolg is van of verergerd is, direct of indirect, door. Wind met een snelheid vanaf 14 meter per seconde. Iedere beweging, al dan niet oppervlakkig, van het perceel waarop de verzekerde zaken zich bevinden. Iedere vaste, vloeibare, gasvormige of thermisch prikkelende substantie of stof, incl. rook, stoom, roet, dampen, zuren, basen, chemicaliën of afval. Een ongerechtigdheid die ontstaat uit het vermengen of het in contact komen van een stof met een vreemde stof. De in de polis vermelde bedragen die ten hoogste worden uitbetaald indien zich een gedekt evenement voordoet, eventueel te verhogen met de onder algemene insluitingen genoemde uitbreidingen. Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. Pagina 2 / Apr-06

4 Verzekerde Verzekeringsadviseur Verzekeringsperiode Verzekeringnemer, diens echtgenoot/echtgenote of partner. Er moet sprake zijn van een duurzame samenwoning. Tussenpersoon genoemd op het polisblad via wiens bemiddeling deze verzekering tot stand is gekomen en die de belangen van verzekerde behartigt. De periode waarvoor deze verzekering is aangegaan. KOSTEN: Bereddingskosten Opruimingskosten Kosten in redelijkheid gemaakt tijdens of na een gedekte gebeurtenis om schade te voorkomen of te verminderen. Dit zijn de niet in de schadevaststelling begrepen kosten voor het afbreken, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover de afbraak, wegruiming en/of afvoer het noodzakelijke gevolg is van een gedekte schade en daarvoor geen enkele behandeling of bewerking van grond of water is vereist. Pagina 3 / Apr-06

5 Woonhuisverzekering Pagina 4 / Apr-06

6 Dit deel van de verzekering verzekert tegen alle risico s van materiële schade aan het woonhuis en/of onderdelen hiervan tenzij anders bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Onder woonhuis wordt verstaan het hoofdgebouw inclusief leidingen, kabels en ondergrondse tanks die zorgen voor de algemene huishoudelijke voorziening van het bewoonde pand waarvan de ligging op het polisblad wordt vermeld. Dekking Verzekerde som Eigen risico Verzekerd wordt tegen alle risico s van materiële schade aan het woonhuis en/of duurzaam aan het woonhuis verbonden onderdelen, waaronder leidingen en kabels, behoudens uitzondering of uitsluiting krachtens deze polis of de wet. Het op het polisblad genoemde bedrag. Deze som zal worden aangepast overeenkomstig een daartoe strekkende taxatie. De verzekerde som wordt eenmaal per jaar aangepast aan het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor de bouwkosten. Dit geldt voor ieder verzoek tot betaling van schadevergoeding, tenzij de gedekte schade de som van EUR overschrijdt. Deze uitzondering geldt niet bij leegstand of terrein-/grondverlies, niveauverandering of grondverschuiving, waarvoor onderstaande afwijkingen gelden: Bij leegstand, d.w.z. bij de afwezigheid van een substantiël gedeelte van de inboedel, van meer dan 30 dagen aaneengesloten: 5% van de verzekerde som, tenzij het bedrag van het eigen risico krachtens de polis hoger is. Dan geldt de laatstbedoelde bedrag. Bij leegstand of terrein-/grondverlies, niveauverandering of grondverschuiving: EUR tenzij het bedrag van het eigen risico krachtens de polis hoger is. Dan geldt de laatstbedoelde bedrag. Verkoop en Eigendomsoverdracht Grondslag voor Schadevergoeding Bij schade in de periode liggend tussen de verkoop en de eigendomsoverdracht van het woonhuis, contractueel vastgelegd, loopt deze verzekering ten gunste van de koper voor wat betreft de in deze periode ontstane schade. De schade wordt aan de koper vergoed nadat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Deze regeling bestaat uitsluitend voor het geval ten behoeve van de koper geen andere verzekering loopt, of deze geen schade heeft geleden, bijvoorbeeld omdat de koopprijs met het schadebedrag is verlaagd. Het polisblad vermeldt voor elk woonhuis de grondslag waarover vergoed wordt, tenzij in deze polis anders wordt bepaald. De grondslag van vergoeding voor elk ander permanent bouwwerk zijn de `Standaard herbouwkosten'. Onder 'Herbouwkosten' wordt verstaan het laagste bedrag benodigd om, wanneer zich een schade aan het woonhuis of aan een ander permanent bouwwerk heeft voorgedaan, dit woonhuis of permanent bouwwerk te repareren, te vervangen of te herbouwen op hetzelfde perceel, met gebruikmaking van hetzelfde ontwerp en met dezelfde kwaliteit van materialen en uitvoering als vóór het ontstaan van de schade. Hierbij inbegrepen zijn honoraria en bijkomende kosten met betrekking tot het voldoen aan bouwbepalingen, aan eisen van de plaatselijke overheid of aan andere wettelijke eisen waartoe de schade noodzaakt. Daarnaast worden ook de redelijke uitgaven met betrekking tot het verwijderen van puin na een gedekte schade vergoed. Herbouwkosten omvatten niet de kosten die voortvloeien uit het uitgraven, vervangen of stabiliseren van het terrein. Onder 'honoraria en bijkomende kosten' wordt verstaan de honoraria van architecten en opzichters, alsmede juridische kosten die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit reparatie, vervanging of herbouw. Pagina 5 / Apr-06

7 Uitgesloten onder deze polis zijn honoraria en bijkomende kosten in samenhang met de voorbereiding of de instelling van een vordering tot schadevergoeding. Deluxe herbouwkosten Indien de grondslag van schadevergoeding Deluxe herbouwkosten' is, dan betalen assuradeuren de kosten van herbouw zelfs indien deze uitgaan boven de verzekerde som die vermeld is op het polisblad. Assuradeuren vergoeden op basis van `Deluxe herbouwkosten' indien verzekeringnemer tenminste de verzekerde som voor het woonhuis zoals overeengekomen handhaaft, met inbegrip van alle door assuradeuren gedane aanpassingen gebaseerd op taxaties, herwaarderingen en jaarlijkse aanpassingen vanwege geldontwaarding. De volgende voorwaarden dienen bij de toepassing van deze grondslag van schadevergoeding in acht te worden genomen: Indien verzekerde bouwactiviteiten laat uitvoeren of uitvoert aan het huis, daarbij inbegrepen toevoegingen, veranderingen of renovaties die tot gevolg hebben dat verzekerde gedurende enige tijd tijdens deze bouwwerkzaamheden elders dient te verblijven, dan is de grondslag van schadevergoeding slechts `Beperkte herbouwkosten'. Vergoeding op laatstgenoemde basis zal van kracht blijven totdat de bouwwerkzaamheden beëindigd zijn en verzekerde en assuradeuren gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt over de correcte verzekerde som voor de woning. Om ervoor te zorgen dat de voor deze polis juiste verzekerde som gehandhaafd blijft en om het risico op onderverzekering te verminderen, is verzekeringnemer verplicht de assurantietussenpersoon in kennis te stellen van alle uitbreidingen, toevoegingen of renovaties aan de woning of aan enig ander blijvend bouwwerk. De assurantietussenpersoon dient verwittigd te worden bij de aanvang van de bouwwerkzaamheden zodat de verzekerde som voor de woning of voor enig ander blijvend bouwwerk aangepast kan worden teneinde een juiste weergave te vormen van de herbouwkosten. Wanneer de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd, kan verzekeringnemer verzoeken om (weer) in aanmerking te komen voor vergoeding op basis van Deluxe herbouwkosten' door de assurantietussenpersoon in kennis te stellen van de beëindiging van de werkzaamheden. Indien het woonhuis niet op de plaats van de oorspronkelijke vestiging wordt hersteld, vervangen of herbouwd, dan geldt als grondslag van schadevergoeding Standaard herbouwkosten'. Indien een gedeelte van het woonhuis is beschadigd en verzekerde maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan geldt als grondslag van schadevergoeding Standaard herbouwkosten'. Standaard Herbouwkosten Indien Standaard herbouwkosten' de grondslag van schadevergoeding is, dan betalen assuradeuren de herbouwkosten tot de hoogte van de verzekerde som voor het woonhuis of voor enig ander blijvend bouwwerk zoals vermeld op het Polisblad onafhankelijk van het feit of herstel, vervanging of herbouw daadwerkelijk plaatsvindt. Indien een gedeelte van de woning beschadigd is en verzekerde maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan betalen Pagina 6 / Apr-06

8 assuradeuren aan verzekerde een schadeloosstelling gebaseerd op de `Standaard herbouwkosten'. Beperkte herbouwkosten Indien Beperkte herbouwkosten' de grondslag voor schadevergoeding is, betalen assuradeuren de herbouwkosten tot een bedrag dat bepaald wordt door het schadebedrag te vermenigvuldigen met de volgende verhouding: Verzekerde som/ 80 % van de daadwerkelijke herbouwkosten van het gehele woonhuis op het tijdstip dat de schade zich voordeed, echter nooit meer dan het laagste bedrag van bovenstaande bepaling, de verzekerde som of de herbouwkosten. Indien een gedeelte van de woning beschadigd is en verzekerde maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan vergoeden assuradeuren de herbouwkosten tot een bedrag dat bepaald wordt door het schadebedrag te vermenigvuldigen met de volgende verhouding: verzekerde som/ 80 % van de daadwerkelijke herbouwkosten van het gehele woonhuis op het tijdstip dat de schade zich voordeed, echter nooit meer dan het laagste bedrag van bovenstaande bepaling, de verzekerde som of de herbouwkosten. Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Schade aan bijgebouwen op het perceel van het woonhuis tot maximaal 20% van de verzekerde som van het woonhuis of het verzekerde bedrag dat voor het desbetreffende object separaat op het polisblad is vermeld. Als grondslag voor vergoeding van de schade aan deze objecten gelden de Standaard herbouwkosten. Hiervoor wordt wel eerst het eigen risico gehanteerd. Bij schade veroorzaakt door water, onvoorzien gestroomd en/of overgelopen uit binnen het woonhuis gelegen installaties en/of waterleidingen, worden door assuradeuren vergoed de kosten van het verwijderen en vervangen van een deel van het woonhuis of ander bouwwerk, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het repareren van binnen het woonhuis gelegen leidingen en/of installaties die de schade hebben veroorzaakt. Schade aan de leidingen en/of installatie zelf wordt niet vergoed. Extra kosten van voor verzekerde gebruikelijk levensonderhoud en verblijf elders op vergelijkbare stand worden vergoed indien het woonhuis niet meer bewoonbaar is, vanwegeeen gedekte schade aan het woonhuis. Dit geldt voor de periode die redelijkerwijze nodig is voor het bewoonbaar maken van het woonhuis en in elk gevaltot een maximumperiode van 2 jaren, te rekenen vanaf de dag van het evenement. Het gaat daarbij niet om het herstel van het woonhuis in zijn geheel. Huurderving is gedekt tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag indien het woonhuis geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd en als gevolg van een gedekt evenement hiervoor geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is geworden. Vergoed worden de kale huurpenningen gedurende de periode die redelijkerwijze nodig is voor het bewoonbaar maken van het woonhuis en in elk geval tot een maximumperiode van 2 jaren, te rekenen vanaf de dag van het evenement. Het gaat daarbij niet om het herstel van het woonhuis in zijn geheel. Kosten van verblijf elders, mits redelijk en op een vergelijkbare stand, i.v.m. een door een overheidslichaam opgelegde evacuatie als een direct gevolg van een schade aan een naburig pand en de oorzaak van de schade onder de dekking van deze polis valt. Pagina 7 / Apr-06

9 ALGEMENE UITSLUITINGEN Ook worden als gevolg hiervan en onder dezelfde voorwaarden gederfde inkomsten aan huur gedekt als het woonhuis ten tijde van het evenement was verhuurd. Geen vergoeding van gederfde huur vindt plaats als de overeenkomst die tot huurinkomsten heeft geleid is geëindigd. Alle vergoedingen onder deze paragraaf zijn beperkt tot maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de dag van de evacuatie. Kosten in verband met noodzakelijke bodemwerkzaamheden onder of rond het woonhuis of ander blijvend bouwwerk ten gevolge van een gedekte schade aan een verzekerd object worden vergoed tot maximaal 10% van het bedrag van de gedekte schade. Schade aan tuin, inclusief de beplanting en bestrating behorende bij het gebouw is tot maximaal 5% van de verzekerde som van het woonhuis en bij de grondslag van vergoeding: Deluxe herbouwkosten berekend over de verruimde verzekerde som - verzekerd tegen de gevolgen van brand, blikseminslag, storm, ontploffing, vandalisme, diefstal of door een aanrijding of aanvaring, alsmede de opruimingskosten als gevolg van een gedekte schade. In geval van schade aan een enkele boom, struik of plant wordt niet meer dan EUR vergoed. Bij verlies van sleutels worden de kosten van vervanging van de sloten vergoed tot maximaal EUR Voorwaarde is dat assuradeuren of de assurantietussenpersoon binnen 72 uren na ontdekking van het verlies hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Het eigen risico is hierop niet van toepassing. Kosten in redelijkheid gemaakt tijdens of na een gedekte gebeurtenis om schade te voorkomen of te verminderen, de zogenaamde bereddingskosten, worden vergoed, zulks conform het bepaalde bij art. 283 WvK. Het verlies van bouwmaterialen en voorraden, bestemd voor het verzekerd object en die zich op het perceel bevinden wordt vergoed als de schade een gevolg is van een gedekt evenement. Niet gedekt is: Schade veroorzaakt door opzet van of met goedvinden van de verzekeringnemer of (mede)verzekerde of iemand die tot de huishouding van verzekerde behoort. Er bestaat echter wel dekking voor schade aan eigendommen of de eigendommen van één van de gezinsleden van de verzekeringnemer indien deze voor het veroorzaken van de schade niet verantwoordelijk zijn. Schade direct of indirect veroorzaakt door of ontstaan uit: - gewapend conflict - burgeroorlog - opstand - binnenlandse onlusten - oproer - muiterij Deze zes vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Assuradeuren in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd. Pagina 8 / Apr-06

10 Schade, direct of indirect veroorzaakt door een kernreactie, radioactieve straling of besmetting, ongeacht de oorzaak. Echter, gedekte schade die het gevolg is van brand die ontstaat uit een kernramp wordt wel door assuradeuren vergoed, tenzij een andere uitsluitingsgrond van toepassing is. Schade veroorzaakt door dieren. Wel wordt de gevolgschade vergoed, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade veroorzaakt door erosie. Schade veroorzaakt door vorst. Zodoende is ook niet gedekt schade veroorzaakt door bevriezing van waterleidingen en/of afvoerbuizen, incl. die van verwarming of airconditioning of een huishoudelijk apparaat, tenzij de verzekeringnemer de redelijkerwijze verwachte door deze te betrachten zorg in acht heeft genomen om bevriezing te voorkomen, waarbij in elk geval voldaan moet zijn aan de voorwaarde dat de warmte in het woonhuis op peil is gehouden en daar waar redelijkerwijze gewenst de leidingen of het systeem zijn, resp. is afgesloten en de leidingen zijn leeggelopen. Gevolgschade is gedekt, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade veroorzaakt door vervuiling, waaronder te verstaan lucht en/of waterverontreiniging. Ook zijn niet gedekt de kosten die samenhangen met het verwijderen van verontreinigde of vervuilde stoffen en/of het verwijderen, herstellen of vervangen van verontreinigde of vervuilde grond of water. Schade aan golfbrekers, pieren, aanlegsteigers, meerpalen of ligplaatsen direct of indirect veroorzaakt door storm of een overstroming. Afzonderlijke bepaling met betrekking tot terreinverlies, niveauveranderingen of terreinverschuiving. Schade aan grond, patio's, terrassen, zwembaden, tennisbanen, paden, oprijlanen, afscheidingsmuren, tanks behorende bij woningverwarming, afrastering of poorten, tenzij het woonhuis ook beschadigd is geraakt door eenzelfde gedekte schadeoorzaak op hetzelfde tijdstip. Schade toegebracht aan een vloerplaat die uit één stuk bestaat of schade veroorzaakt door het in beweging komen van een dergelijke vloerplaat is evenzeer voor vergoeding uitgesloten, tenzij de funderingen onder de buitenmuren van het woonhuis tevens beschadigd zijn door dezelfde oorzaak en op dezelfde tijd. Schade veroorzaakt door sloop, structurele verandering of reparatie aan het woonhuis. Schade veroorzaakt door het inklinken, barsten, krimpen, uitstulpen of uitzetten van stoepen, patio s, zwembaden, funderingen, muren, vloeren, daken of plafonds. Schade toegebracht aan glas dat deel uitmaakt van het woonhuis is wel gedekt. Schade veroorzaakt door eigen gebrek, verborgen gebreken of fouten, inwendige gebreken, mechanische defecten, eigen bederf, roest, zwamvorming, bacteriën, schimmel, corrosie, kromtrekken, insecten of ongedierte, slijtage, geleidelijke acheruitgang en geleidelijk werkende klimaat- temperatuur- en andere invloeden. Gevolgschade wordt wel gedekt, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade veroorzaakt door verbeurdverklaring of inbeslagneming door douane- of andere autoriteiten. Pagina 9 / Apr-06

11 Schade aan de opstallen veroorzaakt door foutieve handelingen, vergissingen of nalatigheid van de verzekeringnemer of van enig ander persoon bij de voorbereiding, waaronder de aanvrage van de bouwvergunning, aanbesteden, opmeten, ontwerpen, contracteren, opstellen van de specificaties, bouwrijp maken van het perceel, het vaststellen van bouwvoorwaarden of constructienormen etc., bij de bouw, waaronder te rekenen materialen, arbeid en onderdelen van de uitrusting die gebruikt worden bij de bouw, restauratie en/of reparatie, of ten gevolge van het plegen van onderhoud aan de woning. Daarbij is niet van belang of de foutieve handelingen, vergissingen of verzuimen plaats vinden op het verzekerde perceel of elders. Gevolgschade wordt wel gedekt, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade aan de opstallen veroorzaakt door overlopen en/of bezwijken van dijken, kaden of andere waterkeringen, ongeacht de oorzaak en onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. Schade als gevolg van het gebruik van chemicaliën en/of zuren of hetgeen daarmee gelijk wordt gesteld. Schade die door een andere verzekering gedekt is. Zie algemene voorwaarden Andere verzekeringen. Inboedelverzekering Pagina 10 / Apr-06

12 Dit deel van de verzekering verzekert tegen alle risico s van materiële schade aan inboedel waar ook ter wereld, tenzij ander bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die toebehoren aan/in bezit zijn van u of een gezinslid. Dekking Schade onder deze rubriek Inboedel Verzekerde som Schadeuitkering Verzekerd wordt tegen alle risico s van materiële schade aan de inboedel waar ook ter wereld, behoudens uitzondering of uitsluiting krachtens deze polis of de wet. Materiële schade en verlies, waaronder onverklaarbaar verlies en verdwijning. Alle roerende zaken die toebehoren aan of in bezit zijn bij de verzekeringnemer of één van diens gezinsleden. Het op het polisblad genoemde bedrag. Deze verzekerde som is gebaseerd op de nieuwwaarde. Deze som zal periodiek worden aangepast naar gelang zulks nodig is om onderverzekering te voorkomen. De verzekeringnemer neemt daartoe initiatief. De verzekerde som wordt eenmaal per jaar aangepast aan het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor de woninginboedels. Bij een gedekte schade aan de verzekerde zaken in het woonhuis of elders wordt vergoed de nieuwwaarde of het bedrag dat nodig is om de schade te doen herstellen, waarbij het laagste bedrag geldt en altijd tot maximaal het verzekerde bedrag bij elke gebeurtenis. Als de inboedel niet langer geschikt is voor het oorspronkelijke doel vanwege ouderdom of toestand, wordt de dagwaarde vergoed. Als de schade kan worden hersteld, de kosten van herstel. De laagste waarde geldt. In een woning in bezit van verzekerde maar niet opgenomen in deze polis. Als de gedekte schade plaatsvindt in een woning die in bezit van verzekerde is of waar deze woont en waarvoor geen inboedelverzekering in deze polis is opgenomen, dan betalen wij bij elke gebeurtenis tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor een inboedelverzekering in deze polis is opgenomen. Indien het echter gaat om de inboedel in een zojuist verworven woning bestemd voor hoofdbewoning, dan is deze beperking niet van kracht gedurende een periode van 60 dagen, volgende op het begin van het overbrengen van de inboedel naar voornoemd pand. Eigen risico Paren, stellen en eenheden Dit wordt bepaald op het polisblad en geldt voor ieder verzoek tot betaling van schadevergoeding, tenzij de gedekte schade de som van EUR overschrijdt. Een gedekte schade aan een paar of stel of aan een onderdeel van een grotere eenheid zal door assuradeuren vergoed worden waarbij als grondslag de laagste van de volgende vergoedingen zal gelden: De kosten om het beschadigde eigendom te herstellen in de staat waarin het verkeerde voordat de schade zich voordeed; de kosten om het beschadigde eigendom te vervangen; de kosten om het verschil te vergoeden tussen de waarde vóór en na het moment waarop de schade zich voordeed. Echter, indien assuradeuren en de verzekerde gezamenlijk overeenkomen dat het onbeschadigde deel van het paar, stel of eenheid aan assuradeuren in eigendom zal worden overgedragen, dan vergoeden assuradeuren de totale nieuwwaarde van het volledige paar, stel of eenheid. Pagina 11 / Apr-06

13 Limieten Indien een gedekte schade zich voordoet bij één van de volgende onderdelen van een inboedel, vergoeden assuradeuren tot ten hoogste de navolgende bedragen. Voorwerp Geld, postcheques, cheques, bankwissels, bankbiljetten, onbewerkt goud, zilver of platina. Aandelen, rekeningen, akten, schuldbewijzen, wissels, waardepapieren niet zijnde bankbiljetten, manuscripten, paspoorten, of reisbescheiden. Indien deze eigendommen echter zijn opgeslagen in een bankkluis of banksafe, zal de totale verzekerde som met betrekking tot de inboedel van toepassing zijn bij een gedekte schade. Vaartuigen inclusief toebehoren, uitrusting en Buitenboordmotoren. Lijfsieraden, horloges, edelstenen of halfedelstenen, wel of niet gezet, die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Bont, verloren gegaan, vermist of gestolen. Voorwerpen van edelmetaal, zoals zilveren servies en bestek, bladen, trofeeën en soortgelijke huishoudelijke voorwerpen, doch niet zijnde juwelen, die gemaakt zijn van goud, zilver of platina, verguld of verzilverd zijn en die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Postzegels, munten, medailles of andere voorwerpen die voor verzamelen in aanmerking komen en die deel uitmaken van een collectie. Indien deze eigendommen echter zijn opgeslagen in een bankkluis of banksafe zal de totale verzekerde som met betrekking tot de inboedel van toepassing zijn bij een gedekte schade. Vuurwapens die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Bijzondere limiet EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Eigendommen met incidenteel bedrijfsmatige Gedekte schade aan eigendommen met incidenteel bedrijfsmatige bestemming die bestaan uit stoffering en meubilair, voorraden, uitrusting en zakelijke informatie die opgeslagen is op een computer van een incidentele onderneming waarvan de Pagina 12 / Apr-06

14 bestemming Bedrijfsmiddelen in de woning Persoonlijke gegevens Bedreigde eigendommen Bederf van voedsel Extra uitgaven voor levensonderhoud Derving van huur activiteiten worden verricht vanuit een woonhuis genoemd in het polisblad worden door assuradeuren ten hoogste tot een bedrag ad EUR vergoed. Incidenteel bedrijfsmatige activiteiten' zijn bedrijfsmatige activiteiten die aan beide van de volgende vereisten voldoen: buiten het beheer van eigen investeringen is de bruto opbrengst EUR of minder per jaar; er zijn geen werknemers. Bedrijfsmiddelen die in eigendom zijn van een bedrijf en die niet vallen onder de omschrijving Eigendommen met incidentele bedrijfsmatige bestemming' zijn niet automatisch meeverzekerd. Op het Polisblad kunnen deze tegen een aanvullende premie afzonderlijk worden meeverzekerd. Het betreft dan stoffering en meubilair, voorraden en uitrusting ten dienste van de zakelijke of professionele werkzaamheden of van één van de gezinsleden in het woonhuis vermeld op het Polisblad. Schade aan feiten of verslagen van het persoonlijk leven opgeslagen op een computer in een woonhuis vermeld op het polisblad wordt vergoed tot maximaal EUR per afzonderlijk verzoek tot vervanging van persoonlijke gegevens ten gevolge van een gedekt evenement. Niet worden vergoed hardware, software of materialen waarop de gegevens zijn vastgelegd, waaronder onder meer magnetische banden, schijven, papieren stroken, kaarten etc. Verzekerde inboedels die verwijderd worden uit een woning vermeld op het polisblad omdat de woning gevaar loopt ten gevolge van een verzekerd risico, blijven ten hoogste 90 dagen verzekerd tegen elk risico. Schade ten gevolge van het bederven van voedsel opgeslagen in een diepvriezer die zich in een woning bevindt die vermeld staat op het polisblad en die veroorzaakt is door een stijging of daling van de temperatuur, wordt door assuradeuren vergoed. Deze schade wordt echter niet vergoed als deze bewust is veroorzaakt door handelen van het energiebedrijf. Wanneer de woning niet bewoonbaar is vanwege een gedekte schade, dan worden tevens de kosten vergoed die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om op een voor de verzekerde vergelijkbare wijze elders te verblijven, gedurende de periode die nodig is om de woning weer bewoonbaar te maken. Deze bijkomende kosten, waarop eventueel bespaarde huur in mindering wordt gebracht, worden door assuradeuren gedurende de kortste van de twee volgende periodes vergoed: twee jaar vanaf de dag waarop de schade zich voordoet. de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om reparaties aan de woning uit te voeren, om de woning te vervangen of te herbouwen, óf, indien de verzekerde blijvend elders gaat wonen, de kortst mogelijke tijd waarbinnen het huisgezin zich elders kan vestigen. Indien (een gedeelte van) de woning aan derden is verhuurd, niet bewoonbaar is vanwege een gedekte schade, wordt de dan door de verzekerde gederfde kale huur vergoed. Deze gederfde huur wordt gedurende de kortste van de twee volgende periodes vergoed: twee jaar vanaf de dag waarop de schade zich voordoet. Pagina 13 / Apr-06

15 de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om reparaties aan de woning uit te voeren, te vervangen of te herbouwen, of indien verzekerde blijvend elders gaat wonen, de kortst mogelijke tijd waarbinnen het huisgezin zich elders kan vestigen. Gedwongen evacuatie Huurdersbelang/ Verbeteringen op Gebouwen Eigenaar Appartement Indien de woning niet bewoond kan worden doordat een openbaar overheidslichaam de verzekerde dit verbiedt, vergoeden assuradeuren de redelijkerwijs te maken bijkomende kosten die ontstaan bij een verblijf elders op een voor verzekerde vergelijkbare verblijfplaats. Het verbod moet een direct gevolg zijn van een schade toegebracht aan een naburig pand, die onder deze polis ook gedekt zou zijn. Assuradeuren vergoeden ook alle gederfde inkomsten aan huur indien (een gedeelte van) de woning in verhuurde staat zou zijn. Echter, de gederfde huur die het gevolg is van het beëindigen van een pacht of huur of van een overeenkomst wordt door assuradeuren niet vergoed. De kosten voor de gedwongen evacuatie worden voor maximaal 30 dagen vanaf de dag van evacuatie vergoed, zelfs indien de verzekeringsperiode eindigt binnen deze periode. Schade aan toevoegingen, veranderingen en verbeteringen aan de gehuurde woning en/of aan het gebouw bevestigde zaken en installaties, door de verzekerde in de woning geplaatst en vermeld op het polisblad, wordt door assuradeuren vergoed. Assuradeuren vergoeden deze schade tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor de inboedel in voornoemde woning of een hoger bedrag, indien overeengekomen en separaat op het polisblad vermeld onder Huurdersbelang. Indien verzekerde eigenaar is van het appartement, dat als woonhuis fungeert, dan vergoeden assuradeuren het voor de verzekerde bestemde gedeelte van een taxatie die ten laste komt van alle eigenaren van appartementen die lid zijn van de vereniging van eigenaren. Deze bepaling is slechts dan van toepassing indien de taxatie voortvloeit uit een schade aan of een beschadiging van eigendom dat in gemeenschappelijk bezit van alle eigenaren is. Voor elke afzonderlijke schade wordt tot ten hoogste EUR door assuradeuren vergoed per taxatie ten laste van de eigenaar van een appartement. Van een taxatie die voortvloeit uit een eigen risico opgenomen in de verzekering van de vereniging van eigenaren van verzekerde, wordt door assuradeuren echter niet meer dan EUR vergoed. ALGEMENE UITSLUITINGEN Niet gedekt is: Schade aan luchtvaartuigen of enig onderdeel ervan. Schade aan huisdieren. Schade veroorzaakt door dieren. Gevolgschade wordt wel gedekt, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade ten gevolge van een fout in het programmeren, installeren of gebruik van een computer. Schade veroorzaakt door enig openbaar gezag, waaronder beslaglegging. Schade aan de verzekerde inboedel veroorzaakt door het wegnemen of op enig andere wijze verduisteren van de inboedel, toebehorende aan de verzekeringnemer of aan één Pagina 14 / Apr-06

16 van diens gezinsleden, door de verzekeringnemer, diens echtgenoot/echtgenote of door een ander gezinslid. Schade aan eigendommen van huurders. Echter, persoonlijke eigendommen van gasten, huishoudelijk personeel of van familieleden verblijvende in een woning die door de verzekeringnemer of door één van diens gezinsleden wordt bewoond, zijn verzekerd tegen schade. Schade aan gemotoriseerde voertuigen wordt door assuradeuren niet vergoed. Daarvan zijn uitgezonderd tuinmachines die slechts bij de woning gebruikt worden en invalidenvoertuigen waarvoor geen registratie voor weggebruik noodzakelijk is. Schade die veroorzaakt is door het herstellen, opnieuw afwerken of renoveren van enig eigendom wordt door assuradeuren niet vergoed. Van deze bepaling zijn uitgezonderd juwelen, horloges en bont. Verlies van en schade aan fietsen en/of bromfietsen, tenzij er sprake is van diefstal van fietsen en/of bromfietsen op de op het polisblad genoemd(e) adres(sen). Schade door diefstal van apparatuur die beschouwd kan worden te behoren tot de uitrusting van een gemotoriseerd voertuig, vanuit dat voertuig. Hierbij inbegrepen zijn radio's, tape - of compactdiscafspeelapparatuur, 27 MC band radio's, scanning monitors, televisies, telefoons en andere soortgelijke apparatuur, inclusief de daarbij behorende accessoires en antennes. Schade veroorzaakt door het zinken, vollopen, stranden of in botsing komen van een vaartuig of de daarbij behorende (boot)trailer, uitrusting of buitenboordmotor. Schade toegebracht aan bedrijfsmiddelen, tenzij het gaat om 'Eigendommen met incidenteel bedrijfsmatige bestemming' of 'Bedrijfsmiddelen in de woning' waarvoor dekking boven de verzekerde som geldt en waarvoor een verzekerd bedrag op het polisblad is opgenomen. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door vervuiling, verontreiniging, smog of industriële of agrarische rook. Hetzelfde geldt voor de kosten die voortvloeien uit het verwijderen van verontreinigende of vervuilende stoffen uit grond of water en de kosten voortvloeiende uit het verwijderen, herstellen of vervangen van verontreinigde of vervuilde grond of water. Schade veroorzaakt door eigen gebrek, verborgen gebreken of fouten, inwendige gebreken, mechanische defecten, eigen bederf, roest, zwamvorming, bacteriën, schimmel, corrosie, kromtrekken, insecten of ongedierte, slijtage, geleidelijke acheruitgang en geleidelijk werkende klimaat- temperatuur- en andere invloeden. Gevolgschade wordt wel gedekt, tenzij zich een uitsluitingsgrond voordoet. Schade veroorzaakt door opzet van of met goedvinden van de verzekeringnemer of (mede)verzekerde of iemand die tot de huishouding van verzekerde behoort. Echter wel bestaat er dekking voor schade aan eigendommen of de eigendommen van één van de gezinsleden van de verzekeringnemer indien deze voor het veroorzaken van de schade niet verantwoordelijk is/zijn. Schade aan huurdersbelang/verbeteringen op gebouwen veroorzaakt door foutieve handelingen, vergissingen of nalatigheid van de verzekeringnemer of van enig ander Pagina 15 / Apr-06

17 persoon bij de voorbereiding, waaronder de aanvrage van de bouwvergunning, aanbesteden, opmeten, ontwerpen, contracteren, opstellen van de specificaties, bouwrijp maken van het perceel, het vaststellen van bouwvoorwaarden of constructienormen, etc., bij de bouw, waaronder te rekenen materialen, arbeid en onderdelen van de uitrusting die gebruikt worden bij de bouw, restauratie en/of reparatie, of ten gevolge van het plegen van onderhoud aan de woning. Daarbij is niet van belang of de foutieve handelingen, vergissingen of verzuimen plaats vinden op het verzekerde perceel of elders. Schade direct of indirect veroorzaakt door of ontstaan uit: - gewapend conflict - burgeroorlog - opstand - binnenlandse onlusten - oproer - muiterij Deze zes vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Assuradeuren in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd. Schade, direct of indirect veroorzaakt door een kernreactie, radioactieve straling of besmetting, ongeacht de oorzaak. Echter, gedekte schade die het gevolg is van brand die ontstaat uit een kernramp wordt wel door assuradeuren vergoed, tenzij een andere uitsluitingsgrond van toepassing is. Schade aan de opstallen veroorzaakt door overlopen en/of bezwijken van dijken, kaden of andere waterkeringen, ongeacht de oorzaak en onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. Schade als gevolg van het gebruik van chemicaliën en/of zuren of hetgeen daarmee gelijk wordt gesteld. Kostbaarhedenverzekering Pagina 16 / Apr-06

18 Dit deel van de verzekering verzekert tegen ieder risico van materiële schade aan kostbaarheden waar ook ter wereld, tenzij anders bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Onder kostbaarheid wordt verstaan persoonlijk eigendom dat toebehoort aan of in het bezit van u is en waarvoor in de paragraaf Kostbaarheden op het polisblad een verzekerd bedrag is opgenomen. Dekking Schade onder deze rubriek Kostbaarheid Verzekerde som Voorwerpen Verzekerd wordt tegen alle risico s van materiële schade aan kostbaarheden waar ook ter wereld, behoudens uitzondering of uitsluiting krachtens deze polis of de wet. Materiële schade en verlies, waaronder onverklaarbaar verlies en verdwijning. Persoonlijke eigendom, dat toebehoort aan of in bezit is van de verzekeringnemer waarvoor op het polisblad een verzekerd bedrag is opgenomen. De verzekerde som voor elke categorie van kostbaarheden en voor elk specifiek omschreven voorwerp is vermeld op uw polisblad. Deze som zal periodiek worden aangepast naar gelang zulks nodig is om onderverzekering te voorkomen. De verzekeringnemer neemt daartoe initiatief. De voorwerpen als opgenomen in de lijst van specifieke voorwerpen. Gespecificeerde voorwerpen. Een overzicht van uw gespecificeerde voorwerpen staat vermeld onder de rubrieken Gespecificeerde voorwerpen. Wij vergoeden maximaal het voor elk gespecificeerde voorwerp genoemde bedrag. Niet-gespecificeerde voorwerpen. Voor de rubrieken Niet-gespecificeerde voorwerpen geldt het genoemde bedrag als de maximale vergoeding in geval van schade. Per voorwerp vergoeden wij echter maximaal EUR Verlies of beschadiging Indien het gespecificeerde voorwerp verloren raakt of volledig is verwoest, zal de verzekerde som voor dat voorwerp worden uitbetaald. Op verzoek van de verzekerde vergoeden assuradeuren, indien mogelijk, in natura het verloren gegane voorwerp tot het in de polis opgenomen bedrag. Bij gedeeltelijk verlies of beschadiging kunnen assuradeuren of de kosten die nodig zijn voor herstel in de toestand van voor het schadeevenement vergoeden of volstaan met vergoeding van het verschil in waarde van de zaken van voor en na het evenement. Indien de waarde na herstel minder is dan de dagwaarde dadelijk voor het evenement, wordt het verschil vergoed met als maximum de verzekerde som van het voorwerp. Juwelen bewaard in kluis Juwelen omschreven op het polisblad als 'bewaard in kluis' dienen in een bankkluis opgeborgen te zijn. Schade aan deze zaken is door deze verzekering niet gedekt indien deze niet zijn opgeborgen in een bankkluis, tenzij uitdrukkelijk anders met assuradeuren is overeengekomen. Open polis Schade aan niet op het polisblad specifiek omschreven eigendommen wordt vergoed tot het laagste bedrag dat benodigd is om de zaak te repareren, te vervangen of te Pagina 17 / Apr-06

19 herstellen, waarbij geen aftrek zal plaatsvinden vanwege slijtage. Indien de waarde na herstel minder is dan de waarde onmiddellijk voorafgaand aan de beschadiging wordt het verschil door assuradeuren vergoed. Hierbij zal niet meer worden vergoed dan het bedrag voor de niet-gespecificeerde dekking in de betreffende categorie. Assuradeuren vergoeden evenmin meer dan hetgeen als niet-gespecificeerde limiet per voorwerp voor schade aan enig voorwerp vermeld staat op het polisblad. Het betreft de navolgende kostbaarheden: Kunstwerken Kunstwerken in de vorm van privé-collecties van schilderijen, etsen, prenten, tapijten, door kunstenaars vervaardigde glazen ramen of ander bonafide kunstwerken (bijvoorbeeld standbeelden, antiquiteiten, zeldzame boeken en manuscripten, porselein, zeldzaam glas, objects d'art, etc.), voorwerpen van historische of artistieke waarde en elke verzameling of te verzamelen voorwerp dat hieronder niet specifiek aangeduid is. Echter, geen dekking bestaat voor voorwerpen in beheer bij handelaren, veilingen, musea of kunstgalerijen en deze door de desbetreffende instelling zijn verzekerd. Juwelen Juwelen, zijnde voorwerpen te dragen voor persoonlijke sier, horloges, en edelstenen of halfedelstenen, wel of niet gezet. Edelmetalen Edelmetalen, zijnde zilveren voorwerpen, servies en bestek, bladen, trofeeën en soortgelijke voorwerpen anders dan juwelen, die gemaakt zijn van goud, zilver, tin of platina of verguld of verzilverd zijn. Bont Kledingstukken gemaakt van, kenmerkend afgezet met of voornamelijk bestaande uit bont. Postzegels/Munten Postzegels of munten die deel uitmaken van een privé postzegel- of muntenverzameling die niet het eigendom is van handelaren of veilinghouders. Onder de dekking vallen ook andere filatelistische eigendommen, inclusief boeken, bladzijden en zettingen en ander numismatisch materiaal, inclusief muntenalbums, houders, lijsten, kaarten en tentoonstellingskasten die voor de verzameling gebruikt worden. Camera s Beeldopnameapparatuur, projectieapparaten, films en erbij behorende uitrusting. Vuurwapens Vuurwapens die nog in gebruik zijn. Op vuurwapens die deel uitmaken van een verzameling en niet meer in gebruik zijn kan de categorie Te verzamelen voorwerpen' van toepassing zijn. Muziekinstrumenten en -uitrusting. Te verzamelen voorwerpen Hieronder wordt verstaan: privé-verzamelingen van zeldzame, unieke of nieuwe en ongebruikelijke voorwerpen van persoonlijk interesse (bijvoorbeeld poppen, vuurwapens, modeltreinen) inclusief memorabilia. Pagina 18 / Apr-06

20 Wijn, waaronder te verstaan een verzameling van alcoholische dranken vervaardigd door het daarvan, materialen voor opslag, klimaatbeheersingssystemen, uitrusting van wijnkelders en bijbehorende voorwerpen, alle in verband staande met wijn. Paren, stellen en eenheden In geval van dekking van schade aan juwelen en kunstwerken en de schade heeft betrekking op een paar of stel of een deel van een grotere eenheid en als de verzekerde het onbeschadigde deel van het paar, stel of eenheid aan assuradeuren in eigendom overdraagt, naar de keuze van de verzekerde, dan vergoeden assuradeuren de totale vervangingskosten van het volledige paar, stel of eenheid, gebaseerd op de van toepassing zijnde verzekerde som voor het onderhavige paar, stel of grotere eenheid. Indien de nog resterende voorwerpen of onderdelen niet in eigendom worden overgedragen, dan wordt uitgegaan van een gedeeltelijke schade zoals hiervoor bepaald onder de genoemde voorwerpen. Bij overige kostbaarheden zal een gedekte schade aan een paar of stel of aan een deel van een grotere eenheid door assuradeuren vergoed worden waarbij de laagste van de volgende vergoedingen zal gelden: De kosten om het beschadigde eigendom te herstellen in de staat waarin het verkeerde voordat de schade zich voordeed; De kosten om het beschadigde of verloren gegane eigendom te vervangen; De kosten om het verschil te vergoeden tussen de waarde vóór en na het moment waarop de schade zich voordeed; of De verzekerde som voor het paar, stel of grotere eenheid in kwestie. Echter, indien assuradeuren en de verzekerde gezamenlijk overeenkomen dat het onbeschadigde deel van het paar, stel of eenheid aan assuradeuren in eigendom zal worden overgedragen, dan vergoeden assuradeuren de totale vervangingskosten van het volledige paar, stel of eenheid. Extra dekking Recent verworven kostbaarheden worden door assuradeuren automatisch gedekt, mits op het polisblad reeds gespecificeerde voorwerpen zijn opgenomen in de categorie waartoe het recent verworven voorwerp behoort. De grondslag en hoogte van de schadevergoeding is als volgt: ALGEMENE UITSLUITINGEN Kunstwerken die verzekerde recent heeft verworven worden vergoed voor een percentage van 25% van de totale gespecificeerde verzekerde som voor kunstvoorwerpen tot ten hoogste EUR Verzekeringnemer dient echter een verzoek tot dekking van de recent verworven kunstvoorwerpen in te dienen binnen 45 dagen na aanschaf hiervan en tevens dient deze de extra premie vanaf de datum van aanschaf te betalen. Assuradeuren hebben recht de recent verworven voorwerpen na de 45ste dag niet meer te verzekeren. Niet gedekt is: Schade aan muziekinstrumenten, camera's of erbij behorende uitrusting die met met een winstoogmerk of beroepsmatig gebruikt worden is van dekking uitgesloten, tenzij er sprake is van incidenteel bedrijfs- of beroepsmatig handelen en de bruto opbrengst hiervan maximaal EUR per jaar is. Schade ten gevolge van een fout in het programmeren, installeren of gebruik van een computer. Pagina 19 / Apr-06

Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen

Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen Inleiding Inleiding Inleiding Voor u ligt uw Chubb Masterpiece Polis. De algemene voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels geven samen een omschrijving van de dekking. Deze polis vormt

Nadere informatie

Voorwaarden (012010)

Voorwaarden (012010) Een klasse dekking voor waardevol bezit Voorwaarden (012010) 1 Inhoudsopgave Algemeen Definities: Artikel 1 1.46 Pagina 3-4 Algemene voorwaarden: Artikel 2 2.23 Pagina 5-6 Algemene uitsluitingen: Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01 Voorwaarden Module Wonen Inhoudsopgave A Algemene Voorwaarden Wonen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Premie Artikel 6 Wijzigingen Artikel 6.1 Bekendheid Artikel 6.2 Verplichtingen

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons,

Nadere informatie

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene 0 Gascanddoa POLISBANK Zwolsche Algemeene % Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201 Inhoudsopgave Algemene voornaarden Deze hebben betrekking op het contract enlof op een of meer verzekeringen uit het

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B

POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij,

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pakket - Categorie Wonen CATW06 Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekering uit de categorie Wonen van het Privé Pakket. De categorie Wonen bestaat uit hulpverlening en de verzekeringsvormen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Dekking van de verzekering Rubriek: Inboedel Rubriek: Woonhuis Rubriek: Aansprakelijkheid Rubriek:

Nadere informatie

Op het polisblad staat vermeld welke van de onderstaande Algemene en Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden voor u van toepassing zijn.

Op het polisblad staat vermeld welke van de onderstaande Algemene en Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden voor u van toepassing zijn. CARDIF INBOEDEL/ OPSTAL VERZEKERING VERZEKERINGSVOORWAARDEN 0608 Dit boekje bevat de Algemene en Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden van de Cardif Inboedel/ Opstal Verzekering. De Cardif Inboedel/ Opstal

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Categorie Wonen CATW06

PRIVÉ PAKKET. Categorie Wonen CATW06 PRIVÉ PAKKET Categorie Wonen CATW06 II Privé Pakket Categorie Wonen Voorwaarden Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekering uit de categorie Wonen van het Privé Pakket. De categorie Wonen bestaat

Nadere informatie

Voorwoord. Kortingstabel Aantal verzekeringen 2 3% 3 5% 4 7% 5 of meer 10%

Voorwoord. Kortingstabel Aantal verzekeringen 2 3% 3 5% 4 7% 5 of meer 10% Voorwoord Het ZekerheidsPakket Het ZekerheidsPakket is een pakket particuliere verzekeringen dat u veel voordelen biedt. Het pakket combineert goede voorwaarden met een aantrekkelijk prijsniveau. Het is

Nadere informatie

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL. polismantel 2207. Begripsomschrijvingen. Welke schade vergoeden wij niet (uitsluitingen) 7

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL. polismantel 2207. Begripsomschrijvingen. Welke schade vergoeden wij niet (uitsluitingen) 7 polismantel 2207 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wie bedoelen wij met verzekerden 2 1.2 Wat bedoelen wij met schadegebeurtenis 2 1.3 Wat bedoelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WINB21 INBOEDELVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN WINB21 INBOEDELVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN ALGEMENE VOORWAARDEN WINB21 INBOEDELVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Inhoudsopgave: Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Nadere informatie

STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A.

STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A. STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A. ALGEMENE VOORWAARDEN Overal waar in deze voorwaarden hij staat, kan ook zij

Nadere informatie

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Poliswaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 1 / 13 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag 3 Artikel

Nadere informatie

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verzekerde Ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan doen gelden; inboedel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWHS21 WOONHUISVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN WWHS21 WOONHUISVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN ALGEMENE VOORWAARDEN WWHS21 WOONHUISVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Inhoudsopgave: Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Nadere informatie

polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08

polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08 polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01 Voorwaarden Inboedel FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 4 Artikel 3 Nadere regelingen 4 Artikel 4 Uitbreiding van de verzekering

Nadere informatie

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade:

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade: INBOEDELverzekering Voorwaarden uitgebreide inboedelverzekering - 300 21 704 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

DFD MaatwerkPakket. polisvoorwaarden rubriek inboedel 3102D/INB NR2015.1

DFD MaatwerkPakket. polisvoorwaarden rubriek inboedel 3102D/INB NR2015.1 DFD MaatwerkPakket polisvoorwaarden rubriek inboedel 3102D/INB NR2015.1 DFD De Financiële Dienstverleners B.V. Postbus 354 5550 AJ VALKENSWAARD E-mail: Internet: dfd@dfd.nl www.dfd.nl Telefoon: (040) 20

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06 Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06 Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden P.WN.A.14.06 3 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering P.WN.WH.14.06 8 Speciale Voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.WN.A.14.05 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Z.WN.WH.14.05 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

1. Gebouwen, roerende zaken en particuliere inboedel 2. Casco, silo/tank 3. Bedrijfsschade/extra kosten, huurderving

1. Gebouwen, roerende zaken en particuliere inboedel 2. Casco, silo/tank 3. Bedrijfsschade/extra kosten, huurderving 1. Polisvoorwaarden voor: gebouwen, roerende zaken, inboedel, bedrijfsschade, huurderving, casco silo/tank, machines en gereedschappen, electronica, rundvee ongevallen/ziekte, uitval regelapparatuur, transport,

Nadere informatie

ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2

ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet C.A. van Eijck & Zoon B.V. Rotterdam MODEL CAVE Inboedelverzekering 2013 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Delta Lloyd Prominent Inboedelverzekering BV 03.2.85 C. Inhoud

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Delta Lloyd Prominent Inboedelverzekering BV 03.2.85 C. Inhoud Voorwaarden Delta Lloyd Prominent Inboedelverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.85 C Inhoud algemeen Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

Paraplupakket. voorwaarden nr. SP0902. inhoud. blz.

Paraplupakket. voorwaarden nr. SP0902. inhoud. blz. Paraplupakket voorwaarden nr. SP0902 inhoud blz. handleiding 2 algemene polisvoorwaarden 3 voorwaarden Woonhuisverzekering 8 voorwaarden Inboedelverzekering 11 voorwaarden Glasverzekering 15 voorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Inboedelverzekering B 03.2.85 C. Inhoud

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Inboedelverzekering B 03.2.85 C. Inhoud Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Inboedelverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.85 C Inhoud algemeen Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.02 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Inboedelverzekering tevens onderstaande bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie