BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017"

Transcriptie

1 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan

2

3 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten Telefoon : Website : III. Gegevens school Basisschool LeerRijk Adres : Van Gijselstraat 24, 5712 HE Someren Telefoon : Website : IV. Directie Directeur A.P.M. Biesmans van Zon :

4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doel van dit ondernemingsplan 1.3 Ondernemingsdoelstelling directeur 1.4 Droom Strategisch 2.1 Missie en Visie 2.2 Swot-analyse 2.3 Strategische doelen Prodas BS LeerRijk 2.4 Positionering 2.5 Imago 2.6 Unique Sellingpoints 2.7 Slogan Tactisch Uitdagend Onderwijs 3.1 Onderwijsvisie 3.2 Doelstellingen onderwijs Verantwoorde zorg voor de leerlingen 4.1 Visie op zorg 4.2 Doelstellingen leerlingenzorg Identiteit door verbinding 6.1 Visie op identiteit 6.2 Doelstellingen identiteit School op de kaart 7.1 Visie op marketing 7.2 Marketingdoelstellingen Communicatie 8.1 Visie op communicatie 8.2 Doelstellingen communicatie Ouderbetrokkenheid 9.1 Visie op ouderbetrokkenheid 9.2 Doelstellingen ouderbetrokkenheid Organisatie 10.1 Visie op organisatie 10.2 Doelstellingen organisatie DEEL 2 Operationeel 9.1 Overzichtsplanning schoolontwikkeling Kwaliteitszorg Professioneel personeel 5.1 Visie op personeel 5.2 Doelstellingen personeel

5 Voorwoord BS LeerRijk is een nieuwe school in Someren. Wij willen dat de school het verschil maakt. Verschil in het leren en leven van de leerlingen en hun ouders. Behalve goed onderwijs levert de school een plus. Dat houdt een belofte in. BS LeerRijk gaat voor rijkdom in leren. Dat doen we in het belang van de klanten: de kinderen en ouders. Maar ook in het belang van de bewoners van Someren en omgeving. Dat mag u van de school verwachten en daar mag u ons ook op afrekenen. Uitdagingen en kansen genoeg. Er zijn natuurlijk ook bedreigingen. BS LeerRijk is een waardengedreven, gelukkige maatschappelijke organisatie. Wij bekijken de toekomst van onze basisschool vanuit een christelijk vertrouwen en verbinding. Hoe we die toekomst zien, leest u in dit schoolondernemingsplan. Hierin staat hoe we dat samen vormgegeven. Namens het team Anke Biesmans Directeur BS LeerRijk

6 De eerste stap om het onzichtbare, zichtbaar te maken, is het stellen van een doel." Anthony Robbins

7 Doel van dit ondernemingsplan g Dit schoolondernemingsplan beschrijft integraal het beleid van BS LeerRijk voor de komende periode van vier jaar. Zowel op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de investeringen, het personeel en de verantwoording over de resultaten. Dit ondernemingsplan is bestemd voor zowel het bestuur van de Stichting Prodas als voor de directie, personeel en externe partners. Het is een verantwoordingsdocument voor de keuzes die de directie maakt om haar doel(en) voor de komende 4 jaren te bereiken. Het schoolondernemingsplan wordt door het bestuur van de Stichting goedgekeurd. Het wordt ter informatie aan de Inspectie basisonderwijs gestuurd en behoeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Het is een bepalend document omdat het richting geeft aan handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op BS LeerRijk. Het schoolbestuur is volgens de wet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs. BS LeerRijk is de nieuwe basisschool in Someren. Geboren uit de Lambertusschool en de Viersprong. In augustus 2012 gestart. Een school met een plus. Een school met een rijkdom aan leren, ontwikkelen, ontdekken, vernieuwen; een proactieve, ondernemende school met de blik op de toekomst. Die samen met ouders de leerlingen voorbereidt op samen leven, samen werken door samen te leren. Een school die de vensters open heeft staan. Nieuwe, wetenschappelijk bewezen ontwikkelingen worden getoetst aan de schoolrealiteit en ingepast als daarmee de kwaliteit van het onderwijzen verbeterd wordt. Een school die keuzes durft te maken en deze ook wil verantwoorden. Dit schoolondernemingsplan is een reisgids voor kwaliteitsverbetering, voor verdere ontwikkeling en voor vernieuwing. Het is een uitdaging om vanuit de traditie van de twee eerdere scholen op een ondernemende manier na te denken over de vormgeving van het onderwijs op BS LeerRijk. Om juist die school te maken, waar iedereen graag wil werken en waar alle kinderen graag naar toe willen. Waar iedereen bij wil horen. Met een goed doordacht schoolondernemingsplan staan directie en leraren sterker en worden kansen gecreëerd. Dit schoolondernemingsplan stelt ons in staat om: Visie en missie te onderbouwen; Resultaatgerichte doelstellingen te formuleren; De samenhang tussen onderwijsinhoudelijke, ondernemende en financiële aspecten te laten zien; Risico s in te schatten; Duidelijkheid te scheppen voor alle bij de school betrokkenen; Inzicht te bieden in haalbaarheid en verantwoording van resultaten; Prioriteiten te stellen. Het doel van het schoolondernemingsplan is het systematisch inschatten van het toekomstperspectief van de school en het verkrijgen van de middelen om voorgenomen doelstellingen te realiseren. Alle aspecten van de school als onderneming worden onder de aandacht gebracht.

8 Zet de ladder tegen de juiste muur.

9 Ondernemingsdoelstelling directeur Een nieuwe school, een nieuwe uitdaging. Wat een voorrecht voor leerlingen en hun ouders, de leerkrachten, het gehele team: voor een ieder die betrokken is bij BS LeerRijk. Nieuwe kansen! Nadenken over wat voor een school wij willen zijn, welke waarden wij willen uitdragen, welke keuzes wij (gaan) maken, wat wij voor de leerlingen willen betekenen. Een betekenisvolle opdracht. Wij voelen ons rijk om op deze nieuwe school te mogen werken. De droom en het doel van BS LeerRijk is ambitieus en toekomstgericht. De komende planperiode gaat in de richting van de stip aan de horizon. Als integraal schoolleider van BS LeerRijk heb ik derhalve de volgende opdrachten: Onderwijskwaliteit Zorg dragen voor een uitstekende kwaliteit van onderwijs. Managen Interne gerichtheid om te komen tot een goedwerkende organisatie die aan haar hoge doelstellingen voldoet. Ondernemen Externe gerichtheid om de school in de onderwijsmarkt te positioneren en het aanboren van (externe) mogelijkheden om de kwaliteit en bedrijfsvoering te verbeteren. Maatschappelijk positioneren De school in de buurt neerzetten als onderdeel van een breder sociaal-maatschappelijk netwerk. Verbinden Er zorg voor dragen dat mensen zich verbonden voelen zodat ze de verbinding kunnen maken. Namens het team van BS LeerRijk Anke Biesmans

10 The sky is not the limit.

11 Droom BS LeerRijk is een nieuwe school. Dat biedt kansen en uitdagingen om een organisatie neer te zetten die meer biedt dan de scholen in haar omgeving. De intrinsieke motivatie van de mensen binnen in de school levert de energie en is de kern om die droom te gaan verwezenlijken in coöperatie met allen die bij school betrokken zijn. 2.0 Droom in een wereld die zo snel verandert als de onze kunnen we ons moeilijk voorstellen hoe die er over vijf jaar uitziet, laat staan over hoe de wereld er over 25 jaar uitziet. We kunnen de kinderen dus niet de benodigde oplossingen meegeven voor de problemen van de toekomst. We kunnen ze wel leren om op een bepaalde manier te denken, om samen te werken en samen te leven, zodat ze in staat zullen zijn om op een zinvolle en effectieve manier de problemen van hun tijd aan te pakken. De kern van die aanpak is het besef van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid. We dragen met zijn allen een grote verantwoordelijkheid. We willen onze kinderen voorbereiden voor de wereld van morgen en niet die van vandaag. Om gelukkig te worden in die wereld. Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op het leven in de meest brede zin zodat kinderen: zichzelf leren kennen bewust en met zelfvertrouwen kunnen leven het leuk vinden om te leren en te onderzoeken toegerust worden voor een evenwichtig sociaal leven een leven in co-existentie met anderen en van daaruit in staat zijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij

12 STRATEGISCH

13

14 Wat wij in het leven het meest nodig hebben, is iemand die ons er toe brengt te doen waartoe wij in staat zijn. Ralph Waldo Emerson

15 De kernwaarden Uitdaging en Vertrouwen worden in het schooljaar uitgewerkt door de leerlingen, leerkrachten en ouders. De kernwaarden Samen en Verantwoordelijk worden door de ouders uitgewerkt.

16 Als ieder mens één ander mens gelukkig zou maken, dan was de hele wereld gelukkig. Wim Kan

17 Missie en Visie 2.1 Missie Basisschool LeerRijk is een school met een plus. Leerlingen worden er voorbereid op een toekomst die we nog niet kennen. Team en ouders dagen leerlingen samen uit een actieve rol te (willen) spelen in een continue veranderende en complexe samenleving. Onderwijs is van uitstekende kwaliteit. Verschillen worden als inspiratiebron gezien en gebruikt als uitgangspunt. Door samen leren worden leerlingen, leerkrachten en ouders gelukkig. We willen de kinderen helpen om zaken te ontwikkelen als eigenwaarde, kritisch denken, emotionele intelligentie en sociale vaardigheden en nog meer opnoemen om een verschil te maken in de wereld. Hierin werken ouders en school samen aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen en zorgen voor een doorgaand proces waarbij alles in dienst staat van het stimuleren van het kind en het bieden van kansen om het beste uit zichzelf te halen. 2.2 Visie BS LeerRijk is een school met een optimistische blik, ziet talenten van kinderen. Daar beoefenen de leerkrachten het gelukkigste vak ter wereld: begeleiden van kinderen naar een mooie toekomst. Dat is ook waar we voor staan: een gelukkige school met gelukkige leerlingen, gelukkige leerkrachten en gelukkige ouders. Vanuit de kernwaarden SAMEN en VERANTWOORDELIJK hebben we in de aanloop naar de fusie een vertaling gemaakt naar wat er dan te zien is op leerkrachtniveau en op leerlingniveau. UITDAGING en VERTROUWEN kwamen in schooljaar als bijna vanzelfsprekend bovendrijven als kernwaarden. De uitwerking hiervan pakken we op in de komende schoolplanperiode. Ontwikkeling is de droom en identiteit is zijn.

18

19 SWOT-analyse 2.3 Swot-analyse Het is voor de school van belang om goed voorbereid te zijn op de toekomst en op toekomstige ontwikkelingen. Het is dus interessant om te weten wat relevante ontwikkelingen zijn binnen en buiten het gemeentelijk onderwijs in relatie tot de ontwikkelingen binnen de school en de stichting Prodas. De SWOT-analyse (Strengths-Weakness-Opportunities-Threaths) brengt de interne sterktes en zwaktes in beeld en de externe kansen en bedreigingen. Dit is gebeurd op basis van een inventarisatie binnen het team, OR en MR. Conclusies en keuzes In de voorwaardelijke sfeer zijn alle ingrediënten aanwezig om de droom te gaan realiseren. De mensen die er werken, zijn enthousiast en willen van LeerRijk een rijke leeromgeving maken. Het schoolgebouw is goed onderhouden en ondersteunt de visie. In het eerste jaar is er al een organisatie neergezet die waarborgt dat de inhoudelijke opdracht goed vorm kan krijgen. Als nieuwe school is het zoeken naar de balans tussen de droom en de dagelijkse praktijk: Dat betekent voortdurend (de juiste keuzes) maken binnen alle ontwikkelingen die spelen op een startende school waarin twee culturen samen moeten komen om de tijd aan de goede zaken te besteden en die ook goed doen.

20

21 Strategische doelen en ambities PRODAS Prodas Algemene doelen voor de organisatie De Raad van Toezicht (RvT) heeft, namens de samenleving, de Raad van Bestuur (RvB) 3 doelen meegegeven (globale uitspraken over het beoogde resultaat c.q. de toegevoegde waarde van de scholen organisatie). 1. Leerlingen beschikken bij het verlaten van de school over kennis en vaardigheden die hen toegang geven tot bij ieders individuele kwaliteiten (in cognitief, sociaal en emotioneel opzicht) passend vervolgonderwijs: daarbij worden de algemene eindtermen voor Primair Onderwijs gehanteerd als streefniveau. 2. Zij beschikken over de basisvaardigheden die hen op weg helpen naar verantwoord maatschappelijk functioneren en naar betekenisvol persoonlijk functioneren. 3. Zij zijn zich bewust van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke verscheidenheid en zijn zich bewust van de bijzondere identiteit van de eigen school. Deze doelen zijn door de RvB vertaald in 5 doelen voor de organisatie / de scholen. De bedoeling is dat daarmee de strategische doelen van de RvT die heel globaal zijn, concreet gemaakt worden. Daarmee moet ook helder zijn wat Prodas op doel-niveau van de directeuren / de scholen verwachten. De tactische doelen van Prodas staan beschreven in Beleidskader scholen

22 Om te slagen heb je een droom nodig. Het is de vonk van inspiratie die de transpiratie de moeite waard maakt.

23 Strategische doelen en ambities BS LeerRijk BS LeerRijk is een school met een plus. IS EEN RIJKE SCHOOL WAAR MENSEN GELUKKIG ZIJN EN DIE EEN PLUS LEVERT BINNEN EEN SUCCESVOLLE, PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP Leerlingen worden er voorbereid op een toekomst die we nog niet kennen. Vanuit vertrouwen dagen leerkrachten en ouders leerlingen samen uit een actieve rol te willen spelen in een continu veranderende en complexe samenleving. Ieder heeft daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid. Het onderwijs is van uitstekende kwaliteit. door samen leren worden leerlingen, leerkrachten en ouders gelukkig. Verschillen worden als inspiratiebron gezien en als uitgangspunt gebruikt. BS LeerRijk levert een plus door: + Optimale leerresultaten en daarbij te streven naar excellentie. Dit door hoge groepsambities te hebben en het aanbod af te stemmen op verschillen + Uitstekende onderwijskwaliteit: een stimulerende cultuur, uitdagend aanbod waarbij ieders begaafdheid wordt aangesproken + Te streven naar optimale leerling- en ouderbetrokkenheid: ouders worden in woord en daad bij de school betrokken + Te luisteren naar leerlingen en hen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. In gesprek te gaan met leerlingen om het mede-eigenaarschap van hun leerproces te stimuleren. + Door via open- en onderzoeksvragen en op-onderzoek-gerichte onderwijssituaties leerlingen uit te dagen zelf tot oplossingen en ideeën te komen. + Door als team continu in ontwikkeling te blijven in een succesvolle, professionele leergemeenschap. + Door gekend, bekend en herkend te zijn in de omgeving. + Media-wijsheid te stimuleren via moderne ICT-toepassingen + Engels een vast onderdeel te laten zijn van onderwijsaanbod. + Lezen een prominente plek in ons onderwijs te geven. + Onze christelijke identiteit in vieringen en verhalen vorm te geven

24 Wacht niet op de perfecte gelegenheid om te beginnen. Beginnen maakt de gelegenheid perfect. Alan Cohen

25 Positionering 2.4 Positionering Onderwijs is één van de belangrijkste hoekstenen van onze samenleving. Het is voor een groot deel bepalend voor de ontwikkeling van onze kinderen en dus een essentiële toegevoegde waarde aan onze samenleving. Daarom mag het onderwijs stralen! BS LeerRijk Maakt het positieve verschil in het leren van leerlingen, van de medewerkers, van de ouders en van anderen in de gemeenschap waarin de school staat. Door dit te doen dragen we bij aan een betere, gelukkige wereld. BS LEERRIJK is een gelukkige organisatie

26 Het is vandaag een nieuwe dag dus nieuwe kansen om er iets van te maken.

27 Imago 2.5 Imago De PC/RK basisschool LeerRijk is een nieuwe school geboren uit RK BS Lambertus en PC De Viersprong. LeerRijk is een van de vier scholen in Someren Dorp. Wij willen bekend staan als een school die meer biedt. Goed onderwijs met uitstekende resultaten, Engels vanaf groep 1, die leerlingen voorbereidt op een toekomst met ongekende mogelijkheden, werkt aan begaafdheid, de leerlingen de ruimte biedt een onderzoekende houding tentoon te spreiden en samen met ouders werkt aan goede leervoorwaarden. Een school die continu bezig is met het vormgeven en uitdragen van de christelijke waarden. Vanaf dag 1 willen we zo bekend staan. We willen na het eerste jaar ook dat dit herkend wordt in de school.; deur staat open, er wordt met ouders gesproken, de warmte, openheid en gevoel welkom te zijn. De toon is gezet. De cultuur is zich aan het vormen. Wij willen dat de waarden die binnen te herkennen zijn, ook in het beeld van de buitenwereld over LeerRijk bekend worden. Bekend, herkend en gekend te zijn als DE SCHOOL MET EEN PLUS Waarin de droom en visie tot uitdrukking komen. Dit is uitgewerkt in de pr-doelen.

28 Eigenwaarde komt van één ding; weten dat je het waard bent. Wayne Dyer

29 Slogan en Unique sellingpoints 2.6 Slogan 2.7 Unique sellingpoints BS LeerRijk; de school met de plus Een rijkdom in gelukkig leren Een RIJKE schoolorganisatie waar professionals graag willen zijn. Daar is leren een bron van geluk en levert een flow. In dat Rijk komen de leerlingen en ouders graag omdat ze gehoord en gezien worden. De school leeft en bruist. De school met RIJKdom biedt: verantwoordelijk Rijk onderwijs o Met goede resultaten o Engels vanaf groep 1 o Goed ingericht LeesRijk en veel leesactiviteiten o Gemotiveerde en betrokken leerkrachten o Een digitale leeromgeving uitdaging Een Plus o Leren vanuit een onderzoekende houding o Try-outs in pilots o Ontdekken wie je bent o Omgaan met jezelf en de ander samen In verbinding o Hostmanship; A school where people feel expected and welcome o Je wordt gezien en gehoord o Je hoort bij de club o Samen zorg hebben voor elkaar vertrouwen Vanuit Christelijk identiteit o Vieringen o Verhalen o Methode Trefwoord

30 TACTISCH

31 Uitdagend onderwijs 3.1 Onderwijsvisie BS LeerRijk is een lerende organisatie, waar veel van elkaar en van de buitenwereld wordt geleerd. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk, zodat ruimte ontstaat om elkaar aan te spreken op de resultaten die worden bereikt. Uit de visie zijn de volgende kernwaarden af te leiden die richting geven aan de strategie, het verdere beleid en activiteiten die worden ontwikkeld en ondernomen. De missie, visie en kernwaarden vormen de leidraad voor de inrichting van het onderwijs, het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling op basisschool LeerRijk. Betekenis voor het onderwijs De missie, visie en kernwaarden betekenen voor het onderwijs binnen onze school dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt in een uitdagende omgeving waarbinnen veel aandacht is voor een goede relatie tussen leerlingen, ouders en medewerkers zodat zij met vertrouwen stappen kunnen zetten buiten hun comfort-zone. met belangstelling en respect voor de grenzen van anderen en respect voor ieders bijdrage aan de leeromgeving. Een ieder neemt hierin zijn verantwoordelijkheid zodat in gezamenlijkheid de gestelde doelen worden bereikt. Gevolg voor het onderwijs is dat er binnen een veilige, vertrouwde en ook een uitdagende leeromgeving optimaal gewerkt wordt aan goede resultaten. Uitgaan van de gehele groep en daarna differentiatie in het omgaan met verschillen. BS LeerRijk schept voorwaarden voor leerlingen en medewerkers om zo optimaal mogelijk te functioneren en in ontwikkeling te blijven. Zij stimuleert het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel en schept voorwaarden om een optimale betrokkenheid te kunnen realiseren, door middel van integraal schoolbeleid: een samenhangend geheel van onderwijs, personeelsbeleid en organisatie. BS LeerRijk stelt duidelijke doelen en eisen aan de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs en faciliteert deze ontwikkeling. Ook is de organisatie verantwoordelijk voor de bewaking, borging en ontwikkeling van de huidige kwaliteit; zowel op onderwijskundig, personeel, materieel als financieel gebied. Mensen verschillen. Verschillen in wie ze zijn en hoe zij zich uiten en gedragen. Hoe zij leren, hoe zij werk aanpakken, hoe zij omgaan met problemen en hoe zij communiceren. HUMAN DYNAMICS geeft inzicht in de verschillende dynamieken van mensen. Werken aan de ontwikkeling van onze organisatie is werken aan de kwaliteit ervan. Om het beste uit mensen te kunnen halen, is het begrijpen en het benutten van de verschillen in leren, samenwerken en communiceren van fundamenteel belang. Gedurende de planperiode krijgt het gedachtegoed van Human Dynamics een plaats binnen LeerRijk. BS LeerRijk stelt de medewerkers in staat hun talenten en competenties in te zetten. Om ontwikkeling van medewerkers te faciliteren denken we naast het gebruik van klassieke instrumenten ook aan interne opleidingsmogelijkheden, kwaliteitskringen en werkgroepen ter verbetering van het onderwijs. Uitdagend onderwijs bieden, betekent tevens uitdagend leidinggeven in een gedeeld leiderschap. De directeur zet daarom instrumenten in en een leiderschapsstijl die passen bij de ontwikkeling van het personeel om persoonlijk leiderschap bij eenieder te bewerkstelligen. Medewerkers voelen eigenaarschap voor BS LeerRijk en waar deze voor staat. Kortom, BS LeerRijk is een gelukkige, professionele, lerende organisatie.

32 Alles was moeilijk, tot je ontdekte hoe gemakkelijk het eigenlijk was.

33 Uitdagend Onderwijs 3. 2 Doelstellingen onderwijs BS LEERRIJK IS EEN SCHOOL MET EEN PLUS Realiseert hoge opbrengsten Heeft veel en gevarieerde aandacht voor lezen en creëert zo een Leesrijke cultuur. Geeft les in Engels vanaf groep 1 Zet in op begaafdheid Maakt een start met onderwijs in Wetenschap Techniek en Onderzoekende houding (WTO) en conatieve vaardigheden Is het rekenonderwijs modern en actueel Creëert uitdagende ICT-omgeving (LeerRijk 21) Waarborgt een doorgaande lijn met de voorschool Nul-Vier 1a Alle jaren in de komende schoolplanperiode liggen de eindopbrengsten op of boven het landelijke gemiddelde en tenminste een jaar boven de bovengrens van de inspectie. 1b. De tussenopbrengsten die gevraagd worden door de inspectie (momenteel: technisch lezen groep 3 en 4, begrijpend lezen groep 6 en rekenen groep 4 en 6) liggen boven het landelijk gemiddelde. 1. Leerlingen zijn gelukkig: ze gaan met plezier naar school en voelen zich sociaal competent. Aan het einde van schooljaar 2017 geeft tenminste 90% van de leerlingen van groep 5-8 op 12 van de 15 indicatoren uit de kindregistratie van KIJK! op de sociale competentie een positief antwoord. Op de indicator Ik ga met plezier naar school geeft tenminste 95% van de leerlingen een positief antwoord. 2. Leerlingen en leerkrachten hebben plezier in Engels. Voelen zich vrij om Engels te spreken en doen dit wekelijks tenminste een half uur. 3. Er is een doorgaande lijn van de vroegschool naar de voorschool. Deze is zichtbaar in het aanbod: er zijn gezamenlijke thema s en vergelijkbare pedagogische en didactische aanpak. en het volgen van de ontwikkeling: Kijk!. 4. Eigentijdse ICT-toepassingen vormen onderdeel van een uitdagende, didactische aanpak. 5. In 2017 is in iedere groep dagelijks een werkvorm zichtbaar vanuit de afspraken die het team geformuleerd heeft om begaafdheid uit te dagen.

34 Vliegers stijgen het hoogst tegen de wind in, niet met de wind mee. Winston Churchill

35 Verantwoorde zorg voor de leerlingen 4. 1 Visie op zorg PRODAS (en dus ook BS LeerRijk) maakt deel uit van het samenwerkingsverband W.S.N.S. Deurne, Asten, Someren. De missie van het samenwerkingsverband is als volgt geformuleerd: Ieder kind de zorg die het verdient. Als visie heeft het samenwerkingsverband het volgende vastgelegd: De reguliere basisschool is (in principe) verantwoordelijk voor alle kinderen. Er dient sprake te zijn van sluitende zorg (zorgketen). Aansluiten bij de onderwijs- en zorgbehoeften van de leerlingen. Niet het stelsel staat centraal maar de leerling. Binnen het onderwijs op BS LeerRijk garanderen wij voor alle leerlingen een doorgaande lijn in de ontwikkeling. Wij houden ons aan de richtlijnen die beschreven staan in de notitie Minimum niveau van zorg i zoals vastgesteld voor alle scholen van PRODAS. Aan de Raad van Bestuur van Prodas wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de inspanningen die wij verrichten om passende acties te ondernemen om de doelstellingen te behalen. De vormgeving Passend Onderwijs is volop in ontwikkeling in het land. Dat moet gereed zijn in augustus In afwachting van het ondersteuningsprofiel van het nieuwe Samenwerkingsverband houden wij ons aan de visie en richtlijnen zoals die in de notitie Minimum niveau van zorg beschreven staan.

36 Het gestaag navolgen van een doel dat de moeite waard is, is het geheim van een waardevol leven. Herbert Casson

37 Verantwoorde zorg voor leerlingen 4.2 Doelstellingen leerlingenzorg In 2017 is de invulling en uitvoering van de zorg structureel, cyclisch en van hoge kwaliteit. Op de WMK kwaliteitskaarten Zorg en begeleiding en Afstemming wordt in de quickscan gemiddeld een score van 3,5 of hoger gehaald en scoort geen van de teamleden lager dan een 2,5. De zorgstructuur is: *volledig uitgewerkt -alle nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen waaronder ontwikkelingsperspectieven, begaafdheid en zorgadviesteam-, *geborgd in beleid, *zichtbaar in het handelen van leerkrachten, *zichtbaar in het gebruik van en verslaglegging op documenten die uit het beleid voortvloeien en *verwerkt in de kwaliteitskaarten en cyclus van WMK Worden de mogelijkheden die Esis biedt voor individuele dossiervorming, groepsplannen en bijbehorende verslaglegging (mogelijk ook: ontwikkelingsperspectieven en rapporten) gebruikt door alle teamleden zoals beschreven in het zorgplan. Afspraken hierover zijn door het team vastgesteld Wordt de sociaal emotionele ontwikkeling structureel gemonitord via KIJK 1-2 in de groepen 1 en 2 en via KIJK op de sociale competentie in de groepen 3 tot en met 8. De communicatie hierover met ouders is verwerkt in de rapportcyclus en wordt uitgevoerd (90% van de ouders beoordeelt de communicatie over de ontwikkeling van hun kind met tenminste een voldoende). Is er een Zorg/Ondersteunings Advies Team geformeerd, geïmplementeerd en geborgd in de zorgstructuur. Is de bij LeerRijk passende rapportvorm en bijbehorende rapportagecyclus vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd, gekoppeld aan de zorgstructuur. Leerkrachten komen op eenduidige manier tot beoordelingen die op het rapport worden ingevuld. Afspraken hierover zijn door het team vastgesteld.

38 "Met gewoon talent én buitengewone inzet is alles bereikbaar. " Thomas Fowell Buxton

39 Professioneel personeel 5.1 Visie op personeel Uit de visie van de school op het beoogde onderwijs spreekt de verbeelding van de mensen die er werken. Die visie vormt het fundament voor de vormgeving van het onderwijs en dat wordt vertaald in concrete doelstellingen die aan het handelen van medewerkers in de organisatie richting geeft. De school als organisatie verbindt leren en onderwijzen met elkaar. Leerling-resultaten worden behaald door goed vakmanschap. Deze resultaten kunnen alleen dan behaald worden als het team van BS LeerRijk werkt als een effectieve groep. Wij verbinden ons aan elkaar en ons gezamenlijk werk. Het team heeft net als het individu een eigenheid, kernkwaliteiten, valkuilen en talenten. De taakgerichte samenwerking geeft eenieder de kans zijn talenten te ontwikkelen. Wij bestaan niet voor onszelf maar dragen constructief bij aan de organisatieontwikkeling en geven vorm aan de missie van school. Zo ervaren wij de samenwerking als zinvol. Een ervaring van zin ontstaat als wij vanuit authenticiteit een bijdrage mogen leveren aan iets groters dan onszelf. Als wij ons verbinden met het geheel, wordt dat geheel een deel van de identiteit: in de verbinding kan het individu en het team zijn participatieve identiteit vormgeven. Op deze manier worden de organisatiedoelen ondersteund. Bewust bezig zijn met ontwikkeling is een essentieel onderdeel om samenwerking zinvol en duurzaam te maken om tot uitmuntende resultaten te komen. De opdracht voor de leider is het team te helpen reflecteren over haar identiteit en dit alles te situeren in een evoluerend groter geheel. De leider geeft kaders en helpt een gedragen visie op te bouwen. De medewerkers van BS LeerRijk vormen een effectief en succesvol team dat zich onderscheidt door een sterke verbindende, professionele cultuur. Het succesvolle team van BS LeerRijk: Verbindt de visie en missie met de alledaagse praktijk en het toekomstgericht handelen. Heeft en geeft vertrouwen in zichzelf en de anderen. Heeft lef om uitdagingen aan te gaan. Legt de lat hoog en heeft discipline. Erkent de verschillen in kwaliteiten en talenten en maakt hier gebruik van. Wordt geleid door een inspirerend schoolleider die stuurt op competenties en talenten. Bestaat uit medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten van de organisatie en hun eigen individuele ontwikkeling. Is gericht op samenwerking Doelstellingen personeel 1. Aan het eind van schooljaar voldoen alle leerkrachten voor 80% aan het profiel De vijf rollen van de leraar. 2. De gesprekkencyclus is geïmplementeerd en eind 2013 zijn alle leerkrachten beoordeeld aan de hand van het Competentieboekje van BS LeerRijk. In elk even jaar vinden de functioneringsgesprekken plaats en ieder oneven jaar worden de leerkrachten beoordeel. 3. Ieder teamlid participeert in een beleidsvormende werkgroep. De andere taken en werkgroepen zijn verdeeld in evenredigheid naar WTF en uitgewerkt in het taakbeleid. 4. Jaarlijks in augustus heeft de directeur het jaarplan uitgewerkt vanuit de meerjarenplanning van het schoolplan. 5. De teamleden voelen en gedragen zich als een team.

40 "Ik schenk je deze vier woorden: Ik geloof in jou!" Blaise Pascal

41 Identiteit door verbinding 6.1 Visie op identiteit Identiteit in ontwikkeling De vraag naar identiteitsontwikkeling komt ter sprake omdat de existentiële thema s die zich aandienen om een integrale benadering vragen; een benadering die gedragen wordt door de mensen op de werkvloer en de ouders die aan een vitale identiteit vorm willen geven. Wij spreken dan ook van een zoektocht. Die zoektocht leg je niet in je eentje af, maar samen met anderen die van jou verschillen. Deze zoektocht is nooit klaar. Identiteit is dus ook nooit rond. Identiteit is in deze optiek geen vast gegeven maar is de uitdrukking van een menselijk verlangen naar zin en betekenis. Wil je een beeld krijgen van het bijzondere profiel van en over de persoon of van de school moet je op zoek naar verhalen van en over die persoon en school. Identiteit krijgt een gezicht door verhalen. We spreken van identiteitsontwikkeling in de school. Dan bedoelen we dat er in de school ruimte gemaakt wordt voor de vraag hoe leerlingen hun eigen identiteit kunnen vormgeven. En we spreken over de identiteitsontwikkeling van de school. Hoe komt het specifieke gezicht van de school naar buiten. De identiteit van personen en de organisatie krijgt kleur door de verhalen die de mensen vertellen over zichzelf en over de school waarbinnen zij werken. Op die manier is ieder verhaal ook de expressie van waarden die het persoonlijk en /of gezamenlijk handelen richting geven. Die uiteenlopende verhalen laten patronen zien die gemeenschappelijke kenmerken van een school naar voren brengen. Kenmerken die het eigen profiel van de school goed weergeven. In dit profiel komen de pedagogische, onderwijskundige, levensbeschouwelijke en organisatorische uitgangspunten die de school waardevol maken, samen. De vormgeving van de identiteit van school is dus een dynamische ontwikkeling. Het woord traditie staat voor een levendig proces van het doorgeven van inzichten en gewoonten die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan en kwalitatieve vernieuwing van een cultuur. De opdracht van BS LeerRijk is om vorm te geven aan de identiteit in een nieuwe context met eerbied en respect voor de overlevering van de Katholieke Lambertusschool en Protestant-Christelijke school De Viersprong. Dat inspireert en nodigt uit tot een nieuwe lijn, een nieuw spoor. De schatten van deze beide scholen, de oorsprong, is de voedingsbodem voor de groei en bloei van de LeerEik die geworteld is in de voortuin van ons LeerRijk. We staan als schoolgemeenschap vaak stil bij waar we voor staan en wat we belangrijk vinden om nieuwe inspiratie en orientatie te vinden. 6.2 Doelstellingen identiteit 1. In schooljaar krijgen binnen de brede identiteit van BS LeerRijk de christelijke waarden vorm in woord en daad. 2. In ieder schooljaar worden, voor verdere verbijzondering van onze identiteit, vanuit open dialoog, verhalen verteld en bewaard. 3. De werkgroep identiteit geeft jaarlijks in september de richting aan van ons denken en handelen door een richtinggevend jaarplan. 4. Aan het einde van ieder schooljaar wordt het beleid verder vormgegeven. Deze verdieping staat in de schoolgids.

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID Uitgewerkt in een protocol voor basisschool Merijntje Mei 2011 Files\Low\Content.IE5\QO1XG778\kwaliteitskaart%20ouderbetrokkenheid%20versie%202011[1].doc 1 / 5 Lowys

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap Actieplan 2015-2016 Samen leren Eigenaarschap Basisschool De Vendelier Schutsboom 67 Stepekolk-Oost 53 5706 KH Helmond 5706 LA Helmond www.devendelier.nl 0492-520434 0492-432326 info@devendelier.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Voorwoord 4. Leeswijzer 6. Inleiding 8. 2. Wat gaan we de leerlingen leren? Hoe weten we of de leerlingen de leerstof geleerd hebben?

Voorwoord 4. Leeswijzer 6. Inleiding 8. 2. Wat gaan we de leerlingen leren? Hoe weten we of de leerlingen de leerstof geleerd hebben? Inhoud Voorwoord 4 Leeswijzer 6 Inleiding 8 1. Focus op leren: een helder en overtuigend doel 13 2. Wat gaan we de leerlingen leren? Hoe weten we of de leerlingen de leerstof geleerd hebben? 29 3. Wat

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN ouderbetrokkenheid Pagina 1 De identiteit van de school Obs de Bouwsteen is een openbare basisschool. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen.

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Beleid en Advies. 2 juni 2016. Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen

Profiel. Hoofd Beleid en Advies. 2 juni 2016. Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen Profiel Hoofd Beleid en Advies 2 juni 2016 Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

2015-2019. Strategisch Beleidsplan. Scholen met de Bijbel Woudenberg

2015-2019. Strategisch Beleidsplan. Scholen met de Bijbel Woudenberg 2015-2019 Strategisch Beleidsplan Scholen met de Bijbel Woudenberg Vastgesteld in de RvT vergadering van 07-10-2015 EEN WOORD VOORAF In de afgelopen tijd hebben we nagedacht over het strategisch beleid

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Fluvius vitaal. Strategisch beleidsplan Stichting Fluvius 2011 tot en met 2014. Schoolplanperiode 2011-2012 tot en met 2014-2015.

Fluvius vitaal. Strategisch beleidsplan Stichting Fluvius 2011 tot en met 2014. Schoolplanperiode 2011-2012 tot en met 2014-2015. Fluvius vitaal Strategisch beleidsplan Stichting Fluvius 2011 tot en met 2014 Schoolplanperiode 2011-2012 tot en met 2014-2015 f l u v i u s stichting voor primair onderwijs Rijkdom Stichting Fluvius is

Nadere informatie

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

1 Aanbevolen artikel

1 Aanbevolen artikel Aanbevolen artikel: 25 november 2013 1 Aanbevolen artikel Ik kan het, ik kan het zélf, ik hoor erbij Over de basisingrediënten voor het (psychologisch) welzijn Een klassieke motivatietheorie toegelicht

Nadere informatie

Brochure. Kindcentrum

Brochure. Kindcentrum Brochure Kindcentrum Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het gaat daarbij niet alleen over goede

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Met de referentieniveaus naar schoolsucces Met de referentieniveaus naar schoolsucces Zo stuurt u op taal- en rekenresultaten Corine Ballering René van Drunen 15 Bijlage 2 Format rekenbeleidsplan In dit format komen achtereenvolgens de volgende

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 SKO De Zwerm 1 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord van de Voorzitter 3 1. De Missie van De Zwerm 4 2. De visie

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Ouderbetrokkenheid en participatie. Ouderbetrokkenheid en participatie. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. Ouderbetrokkenheid en participatie. Ouderbetrokkenheid en participatie. Opbrengstgericht werken ALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

inverbandmet een voorbeeld van een procesonderdeel

inverbandmet een voorbeeld van een procesonderdeel Leiderschapsprofiel Bij leiderschapstrajecten werk ik onder andere graag met de visie van Robert E. Quinn; Het concurrerende waarden model. Of het er nu om gaat je persoonlijk leiderschap te onderzoeken

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie