BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017"

Transcriptie

1 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan

2

3 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten Telefoon : Website : III. Gegevens school Basisschool LeerRijk Adres : Van Gijselstraat 24, 5712 HE Someren Telefoon : Website : IV. Directie Directeur A.P.M. Biesmans van Zon :

4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doel van dit ondernemingsplan 1.3 Ondernemingsdoelstelling directeur 1.4 Droom Strategisch 2.1 Missie en Visie 2.2 Swot-analyse 2.3 Strategische doelen Prodas BS LeerRijk 2.4 Positionering 2.5 Imago 2.6 Unique Sellingpoints 2.7 Slogan Tactisch Uitdagend Onderwijs 3.1 Onderwijsvisie 3.2 Doelstellingen onderwijs Verantwoorde zorg voor de leerlingen 4.1 Visie op zorg 4.2 Doelstellingen leerlingenzorg Identiteit door verbinding 6.1 Visie op identiteit 6.2 Doelstellingen identiteit School op de kaart 7.1 Visie op marketing 7.2 Marketingdoelstellingen Communicatie 8.1 Visie op communicatie 8.2 Doelstellingen communicatie Ouderbetrokkenheid 9.1 Visie op ouderbetrokkenheid 9.2 Doelstellingen ouderbetrokkenheid Organisatie 10.1 Visie op organisatie 10.2 Doelstellingen organisatie DEEL 2 Operationeel 9.1 Overzichtsplanning schoolontwikkeling Kwaliteitszorg Professioneel personeel 5.1 Visie op personeel 5.2 Doelstellingen personeel

5 Voorwoord BS LeerRijk is een nieuwe school in Someren. Wij willen dat de school het verschil maakt. Verschil in het leren en leven van de leerlingen en hun ouders. Behalve goed onderwijs levert de school een plus. Dat houdt een belofte in. BS LeerRijk gaat voor rijkdom in leren. Dat doen we in het belang van de klanten: de kinderen en ouders. Maar ook in het belang van de bewoners van Someren en omgeving. Dat mag u van de school verwachten en daar mag u ons ook op afrekenen. Uitdagingen en kansen genoeg. Er zijn natuurlijk ook bedreigingen. BS LeerRijk is een waardengedreven, gelukkige maatschappelijke organisatie. Wij bekijken de toekomst van onze basisschool vanuit een christelijk vertrouwen en verbinding. Hoe we die toekomst zien, leest u in dit schoolondernemingsplan. Hierin staat hoe we dat samen vormgegeven. Namens het team Anke Biesmans Directeur BS LeerRijk

6 De eerste stap om het onzichtbare, zichtbaar te maken, is het stellen van een doel." Anthony Robbins

7 Doel van dit ondernemingsplan g Dit schoolondernemingsplan beschrijft integraal het beleid van BS LeerRijk voor de komende periode van vier jaar. Zowel op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de investeringen, het personeel en de verantwoording over de resultaten. Dit ondernemingsplan is bestemd voor zowel het bestuur van de Stichting Prodas als voor de directie, personeel en externe partners. Het is een verantwoordingsdocument voor de keuzes die de directie maakt om haar doel(en) voor de komende 4 jaren te bereiken. Het schoolondernemingsplan wordt door het bestuur van de Stichting goedgekeurd. Het wordt ter informatie aan de Inspectie basisonderwijs gestuurd en behoeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Het is een bepalend document omdat het richting geeft aan handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op BS LeerRijk. Het schoolbestuur is volgens de wet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs. BS LeerRijk is de nieuwe basisschool in Someren. Geboren uit de Lambertusschool en de Viersprong. In augustus 2012 gestart. Een school met een plus. Een school met een rijkdom aan leren, ontwikkelen, ontdekken, vernieuwen; een proactieve, ondernemende school met de blik op de toekomst. Die samen met ouders de leerlingen voorbereidt op samen leven, samen werken door samen te leren. Een school die de vensters open heeft staan. Nieuwe, wetenschappelijk bewezen ontwikkelingen worden getoetst aan de schoolrealiteit en ingepast als daarmee de kwaliteit van het onderwijzen verbeterd wordt. Een school die keuzes durft te maken en deze ook wil verantwoorden. Dit schoolondernemingsplan is een reisgids voor kwaliteitsverbetering, voor verdere ontwikkeling en voor vernieuwing. Het is een uitdaging om vanuit de traditie van de twee eerdere scholen op een ondernemende manier na te denken over de vormgeving van het onderwijs op BS LeerRijk. Om juist die school te maken, waar iedereen graag wil werken en waar alle kinderen graag naar toe willen. Waar iedereen bij wil horen. Met een goed doordacht schoolondernemingsplan staan directie en leraren sterker en worden kansen gecreëerd. Dit schoolondernemingsplan stelt ons in staat om: Visie en missie te onderbouwen; Resultaatgerichte doelstellingen te formuleren; De samenhang tussen onderwijsinhoudelijke, ondernemende en financiële aspecten te laten zien; Risico s in te schatten; Duidelijkheid te scheppen voor alle bij de school betrokkenen; Inzicht te bieden in haalbaarheid en verantwoording van resultaten; Prioriteiten te stellen. Het doel van het schoolondernemingsplan is het systematisch inschatten van het toekomstperspectief van de school en het verkrijgen van de middelen om voorgenomen doelstellingen te realiseren. Alle aspecten van de school als onderneming worden onder de aandacht gebracht.

8 Zet de ladder tegen de juiste muur.

9 Ondernemingsdoelstelling directeur Een nieuwe school, een nieuwe uitdaging. Wat een voorrecht voor leerlingen en hun ouders, de leerkrachten, het gehele team: voor een ieder die betrokken is bij BS LeerRijk. Nieuwe kansen! Nadenken over wat voor een school wij willen zijn, welke waarden wij willen uitdragen, welke keuzes wij (gaan) maken, wat wij voor de leerlingen willen betekenen. Een betekenisvolle opdracht. Wij voelen ons rijk om op deze nieuwe school te mogen werken. De droom en het doel van BS LeerRijk is ambitieus en toekomstgericht. De komende planperiode gaat in de richting van de stip aan de horizon. Als integraal schoolleider van BS LeerRijk heb ik derhalve de volgende opdrachten: Onderwijskwaliteit Zorg dragen voor een uitstekende kwaliteit van onderwijs. Managen Interne gerichtheid om te komen tot een goedwerkende organisatie die aan haar hoge doelstellingen voldoet. Ondernemen Externe gerichtheid om de school in de onderwijsmarkt te positioneren en het aanboren van (externe) mogelijkheden om de kwaliteit en bedrijfsvoering te verbeteren. Maatschappelijk positioneren De school in de buurt neerzetten als onderdeel van een breder sociaal-maatschappelijk netwerk. Verbinden Er zorg voor dragen dat mensen zich verbonden voelen zodat ze de verbinding kunnen maken. Namens het team van BS LeerRijk Anke Biesmans

10 The sky is not the limit.

11 Droom BS LeerRijk is een nieuwe school. Dat biedt kansen en uitdagingen om een organisatie neer te zetten die meer biedt dan de scholen in haar omgeving. De intrinsieke motivatie van de mensen binnen in de school levert de energie en is de kern om die droom te gaan verwezenlijken in coöperatie met allen die bij school betrokken zijn. 2.0 Droom in een wereld die zo snel verandert als de onze kunnen we ons moeilijk voorstellen hoe die er over vijf jaar uitziet, laat staan over hoe de wereld er over 25 jaar uitziet. We kunnen de kinderen dus niet de benodigde oplossingen meegeven voor de problemen van de toekomst. We kunnen ze wel leren om op een bepaalde manier te denken, om samen te werken en samen te leven, zodat ze in staat zullen zijn om op een zinvolle en effectieve manier de problemen van hun tijd aan te pakken. De kern van die aanpak is het besef van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid. We dragen met zijn allen een grote verantwoordelijkheid. We willen onze kinderen voorbereiden voor de wereld van morgen en niet die van vandaag. Om gelukkig te worden in die wereld. Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op het leven in de meest brede zin zodat kinderen: zichzelf leren kennen bewust en met zelfvertrouwen kunnen leven het leuk vinden om te leren en te onderzoeken toegerust worden voor een evenwichtig sociaal leven een leven in co-existentie met anderen en van daaruit in staat zijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij

12 STRATEGISCH

13

14 Wat wij in het leven het meest nodig hebben, is iemand die ons er toe brengt te doen waartoe wij in staat zijn. Ralph Waldo Emerson

15 De kernwaarden Uitdaging en Vertrouwen worden in het schooljaar uitgewerkt door de leerlingen, leerkrachten en ouders. De kernwaarden Samen en Verantwoordelijk worden door de ouders uitgewerkt.

16 Als ieder mens één ander mens gelukkig zou maken, dan was de hele wereld gelukkig. Wim Kan

17 Missie en Visie 2.1 Missie Basisschool LeerRijk is een school met een plus. Leerlingen worden er voorbereid op een toekomst die we nog niet kennen. Team en ouders dagen leerlingen samen uit een actieve rol te (willen) spelen in een continue veranderende en complexe samenleving. Onderwijs is van uitstekende kwaliteit. Verschillen worden als inspiratiebron gezien en gebruikt als uitgangspunt. Door samen leren worden leerlingen, leerkrachten en ouders gelukkig. We willen de kinderen helpen om zaken te ontwikkelen als eigenwaarde, kritisch denken, emotionele intelligentie en sociale vaardigheden en nog meer opnoemen om een verschil te maken in de wereld. Hierin werken ouders en school samen aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen en zorgen voor een doorgaand proces waarbij alles in dienst staat van het stimuleren van het kind en het bieden van kansen om het beste uit zichzelf te halen. 2.2 Visie BS LeerRijk is een school met een optimistische blik, ziet talenten van kinderen. Daar beoefenen de leerkrachten het gelukkigste vak ter wereld: begeleiden van kinderen naar een mooie toekomst. Dat is ook waar we voor staan: een gelukkige school met gelukkige leerlingen, gelukkige leerkrachten en gelukkige ouders. Vanuit de kernwaarden SAMEN en VERANTWOORDELIJK hebben we in de aanloop naar de fusie een vertaling gemaakt naar wat er dan te zien is op leerkrachtniveau en op leerlingniveau. UITDAGING en VERTROUWEN kwamen in schooljaar als bijna vanzelfsprekend bovendrijven als kernwaarden. De uitwerking hiervan pakken we op in de komende schoolplanperiode. Ontwikkeling is de droom en identiteit is zijn.

18

19 SWOT-analyse 2.3 Swot-analyse Het is voor de school van belang om goed voorbereid te zijn op de toekomst en op toekomstige ontwikkelingen. Het is dus interessant om te weten wat relevante ontwikkelingen zijn binnen en buiten het gemeentelijk onderwijs in relatie tot de ontwikkelingen binnen de school en de stichting Prodas. De SWOT-analyse (Strengths-Weakness-Opportunities-Threaths) brengt de interne sterktes en zwaktes in beeld en de externe kansen en bedreigingen. Dit is gebeurd op basis van een inventarisatie binnen het team, OR en MR. Conclusies en keuzes In de voorwaardelijke sfeer zijn alle ingrediënten aanwezig om de droom te gaan realiseren. De mensen die er werken, zijn enthousiast en willen van LeerRijk een rijke leeromgeving maken. Het schoolgebouw is goed onderhouden en ondersteunt de visie. In het eerste jaar is er al een organisatie neergezet die waarborgt dat de inhoudelijke opdracht goed vorm kan krijgen. Als nieuwe school is het zoeken naar de balans tussen de droom en de dagelijkse praktijk: Dat betekent voortdurend (de juiste keuzes) maken binnen alle ontwikkelingen die spelen op een startende school waarin twee culturen samen moeten komen om de tijd aan de goede zaken te besteden en die ook goed doen.

20

21 Strategische doelen en ambities PRODAS Prodas Algemene doelen voor de organisatie De Raad van Toezicht (RvT) heeft, namens de samenleving, de Raad van Bestuur (RvB) 3 doelen meegegeven (globale uitspraken over het beoogde resultaat c.q. de toegevoegde waarde van de scholen organisatie). 1. Leerlingen beschikken bij het verlaten van de school over kennis en vaardigheden die hen toegang geven tot bij ieders individuele kwaliteiten (in cognitief, sociaal en emotioneel opzicht) passend vervolgonderwijs: daarbij worden de algemene eindtermen voor Primair Onderwijs gehanteerd als streefniveau. 2. Zij beschikken over de basisvaardigheden die hen op weg helpen naar verantwoord maatschappelijk functioneren en naar betekenisvol persoonlijk functioneren. 3. Zij zijn zich bewust van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke verscheidenheid en zijn zich bewust van de bijzondere identiteit van de eigen school. Deze doelen zijn door de RvB vertaald in 5 doelen voor de organisatie / de scholen. De bedoeling is dat daarmee de strategische doelen van de RvT die heel globaal zijn, concreet gemaakt worden. Daarmee moet ook helder zijn wat Prodas op doel-niveau van de directeuren / de scholen verwachten. De tactische doelen van Prodas staan beschreven in Beleidskader scholen

22 Om te slagen heb je een droom nodig. Het is de vonk van inspiratie die de transpiratie de moeite waard maakt.

23 Strategische doelen en ambities BS LeerRijk BS LeerRijk is een school met een plus. IS EEN RIJKE SCHOOL WAAR MENSEN GELUKKIG ZIJN EN DIE EEN PLUS LEVERT BINNEN EEN SUCCESVOLLE, PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP Leerlingen worden er voorbereid op een toekomst die we nog niet kennen. Vanuit vertrouwen dagen leerkrachten en ouders leerlingen samen uit een actieve rol te willen spelen in een continu veranderende en complexe samenleving. Ieder heeft daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid. Het onderwijs is van uitstekende kwaliteit. door samen leren worden leerlingen, leerkrachten en ouders gelukkig. Verschillen worden als inspiratiebron gezien en als uitgangspunt gebruikt. BS LeerRijk levert een plus door: + Optimale leerresultaten en daarbij te streven naar excellentie. Dit door hoge groepsambities te hebben en het aanbod af te stemmen op verschillen + Uitstekende onderwijskwaliteit: een stimulerende cultuur, uitdagend aanbod waarbij ieders begaafdheid wordt aangesproken + Te streven naar optimale leerling- en ouderbetrokkenheid: ouders worden in woord en daad bij de school betrokken + Te luisteren naar leerlingen en hen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. In gesprek te gaan met leerlingen om het mede-eigenaarschap van hun leerproces te stimuleren. + Door via open- en onderzoeksvragen en op-onderzoek-gerichte onderwijssituaties leerlingen uit te dagen zelf tot oplossingen en ideeën te komen. + Door als team continu in ontwikkeling te blijven in een succesvolle, professionele leergemeenschap. + Door gekend, bekend en herkend te zijn in de omgeving. + Media-wijsheid te stimuleren via moderne ICT-toepassingen + Engels een vast onderdeel te laten zijn van onderwijsaanbod. + Lezen een prominente plek in ons onderwijs te geven. + Onze christelijke identiteit in vieringen en verhalen vorm te geven

24 Wacht niet op de perfecte gelegenheid om te beginnen. Beginnen maakt de gelegenheid perfect. Alan Cohen

25 Positionering 2.4 Positionering Onderwijs is één van de belangrijkste hoekstenen van onze samenleving. Het is voor een groot deel bepalend voor de ontwikkeling van onze kinderen en dus een essentiële toegevoegde waarde aan onze samenleving. Daarom mag het onderwijs stralen! BS LeerRijk Maakt het positieve verschil in het leren van leerlingen, van de medewerkers, van de ouders en van anderen in de gemeenschap waarin de school staat. Door dit te doen dragen we bij aan een betere, gelukkige wereld. BS LEERRIJK is een gelukkige organisatie

26 Het is vandaag een nieuwe dag dus nieuwe kansen om er iets van te maken.

27 Imago 2.5 Imago De PC/RK basisschool LeerRijk is een nieuwe school geboren uit RK BS Lambertus en PC De Viersprong. LeerRijk is een van de vier scholen in Someren Dorp. Wij willen bekend staan als een school die meer biedt. Goed onderwijs met uitstekende resultaten, Engels vanaf groep 1, die leerlingen voorbereidt op een toekomst met ongekende mogelijkheden, werkt aan begaafdheid, de leerlingen de ruimte biedt een onderzoekende houding tentoon te spreiden en samen met ouders werkt aan goede leervoorwaarden. Een school die continu bezig is met het vormgeven en uitdragen van de christelijke waarden. Vanaf dag 1 willen we zo bekend staan. We willen na het eerste jaar ook dat dit herkend wordt in de school.; deur staat open, er wordt met ouders gesproken, de warmte, openheid en gevoel welkom te zijn. De toon is gezet. De cultuur is zich aan het vormen. Wij willen dat de waarden die binnen te herkennen zijn, ook in het beeld van de buitenwereld over LeerRijk bekend worden. Bekend, herkend en gekend te zijn als DE SCHOOL MET EEN PLUS Waarin de droom en visie tot uitdrukking komen. Dit is uitgewerkt in de pr-doelen.

28 Eigenwaarde komt van één ding; weten dat je het waard bent. Wayne Dyer

29 Slogan en Unique sellingpoints 2.6 Slogan 2.7 Unique sellingpoints BS LeerRijk; de school met de plus Een rijkdom in gelukkig leren Een RIJKE schoolorganisatie waar professionals graag willen zijn. Daar is leren een bron van geluk en levert een flow. In dat Rijk komen de leerlingen en ouders graag omdat ze gehoord en gezien worden. De school leeft en bruist. De school met RIJKdom biedt: verantwoordelijk Rijk onderwijs o Met goede resultaten o Engels vanaf groep 1 o Goed ingericht LeesRijk en veel leesactiviteiten o Gemotiveerde en betrokken leerkrachten o Een digitale leeromgeving uitdaging Een Plus o Leren vanuit een onderzoekende houding o Try-outs in pilots o Ontdekken wie je bent o Omgaan met jezelf en de ander samen In verbinding o Hostmanship; A school where people feel expected and welcome o Je wordt gezien en gehoord o Je hoort bij de club o Samen zorg hebben voor elkaar vertrouwen Vanuit Christelijk identiteit o Vieringen o Verhalen o Methode Trefwoord

30 TACTISCH

31 Uitdagend onderwijs 3.1 Onderwijsvisie BS LeerRijk is een lerende organisatie, waar veel van elkaar en van de buitenwereld wordt geleerd. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk, zodat ruimte ontstaat om elkaar aan te spreken op de resultaten die worden bereikt. Uit de visie zijn de volgende kernwaarden af te leiden die richting geven aan de strategie, het verdere beleid en activiteiten die worden ontwikkeld en ondernomen. De missie, visie en kernwaarden vormen de leidraad voor de inrichting van het onderwijs, het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling op basisschool LeerRijk. Betekenis voor het onderwijs De missie, visie en kernwaarden betekenen voor het onderwijs binnen onze school dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt in een uitdagende omgeving waarbinnen veel aandacht is voor een goede relatie tussen leerlingen, ouders en medewerkers zodat zij met vertrouwen stappen kunnen zetten buiten hun comfort-zone. met belangstelling en respect voor de grenzen van anderen en respect voor ieders bijdrage aan de leeromgeving. Een ieder neemt hierin zijn verantwoordelijkheid zodat in gezamenlijkheid de gestelde doelen worden bereikt. Gevolg voor het onderwijs is dat er binnen een veilige, vertrouwde en ook een uitdagende leeromgeving optimaal gewerkt wordt aan goede resultaten. Uitgaan van de gehele groep en daarna differentiatie in het omgaan met verschillen. BS LeerRijk schept voorwaarden voor leerlingen en medewerkers om zo optimaal mogelijk te functioneren en in ontwikkeling te blijven. Zij stimuleert het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel en schept voorwaarden om een optimale betrokkenheid te kunnen realiseren, door middel van integraal schoolbeleid: een samenhangend geheel van onderwijs, personeelsbeleid en organisatie. BS LeerRijk stelt duidelijke doelen en eisen aan de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs en faciliteert deze ontwikkeling. Ook is de organisatie verantwoordelijk voor de bewaking, borging en ontwikkeling van de huidige kwaliteit; zowel op onderwijskundig, personeel, materieel als financieel gebied. Mensen verschillen. Verschillen in wie ze zijn en hoe zij zich uiten en gedragen. Hoe zij leren, hoe zij werk aanpakken, hoe zij omgaan met problemen en hoe zij communiceren. HUMAN DYNAMICS geeft inzicht in de verschillende dynamieken van mensen. Werken aan de ontwikkeling van onze organisatie is werken aan de kwaliteit ervan. Om het beste uit mensen te kunnen halen, is het begrijpen en het benutten van de verschillen in leren, samenwerken en communiceren van fundamenteel belang. Gedurende de planperiode krijgt het gedachtegoed van Human Dynamics een plaats binnen LeerRijk. BS LeerRijk stelt de medewerkers in staat hun talenten en competenties in te zetten. Om ontwikkeling van medewerkers te faciliteren denken we naast het gebruik van klassieke instrumenten ook aan interne opleidingsmogelijkheden, kwaliteitskringen en werkgroepen ter verbetering van het onderwijs. Uitdagend onderwijs bieden, betekent tevens uitdagend leidinggeven in een gedeeld leiderschap. De directeur zet daarom instrumenten in en een leiderschapsstijl die passen bij de ontwikkeling van het personeel om persoonlijk leiderschap bij eenieder te bewerkstelligen. Medewerkers voelen eigenaarschap voor BS LeerRijk en waar deze voor staat. Kortom, BS LeerRijk is een gelukkige, professionele, lerende organisatie.

32 Alles was moeilijk, tot je ontdekte hoe gemakkelijk het eigenlijk was.

33 Uitdagend Onderwijs 3. 2 Doelstellingen onderwijs BS LEERRIJK IS EEN SCHOOL MET EEN PLUS Realiseert hoge opbrengsten Heeft veel en gevarieerde aandacht voor lezen en creëert zo een Leesrijke cultuur. Geeft les in Engels vanaf groep 1 Zet in op begaafdheid Maakt een start met onderwijs in Wetenschap Techniek en Onderzoekende houding (WTO) en conatieve vaardigheden Is het rekenonderwijs modern en actueel Creëert uitdagende ICT-omgeving (LeerRijk 21) Waarborgt een doorgaande lijn met de voorschool Nul-Vier 1a Alle jaren in de komende schoolplanperiode liggen de eindopbrengsten op of boven het landelijke gemiddelde en tenminste een jaar boven de bovengrens van de inspectie. 1b. De tussenopbrengsten die gevraagd worden door de inspectie (momenteel: technisch lezen groep 3 en 4, begrijpend lezen groep 6 en rekenen groep 4 en 6) liggen boven het landelijk gemiddelde. 1. Leerlingen zijn gelukkig: ze gaan met plezier naar school en voelen zich sociaal competent. Aan het einde van schooljaar 2017 geeft tenminste 90% van de leerlingen van groep 5-8 op 12 van de 15 indicatoren uit de kindregistratie van KIJK! op de sociale competentie een positief antwoord. Op de indicator Ik ga met plezier naar school geeft tenminste 95% van de leerlingen een positief antwoord. 2. Leerlingen en leerkrachten hebben plezier in Engels. Voelen zich vrij om Engels te spreken en doen dit wekelijks tenminste een half uur. 3. Er is een doorgaande lijn van de vroegschool naar de voorschool. Deze is zichtbaar in het aanbod: er zijn gezamenlijke thema s en vergelijkbare pedagogische en didactische aanpak. en het volgen van de ontwikkeling: Kijk!. 4. Eigentijdse ICT-toepassingen vormen onderdeel van een uitdagende, didactische aanpak. 5. In 2017 is in iedere groep dagelijks een werkvorm zichtbaar vanuit de afspraken die het team geformuleerd heeft om begaafdheid uit te dagen.

34 Vliegers stijgen het hoogst tegen de wind in, niet met de wind mee. Winston Churchill

35 Verantwoorde zorg voor de leerlingen 4. 1 Visie op zorg PRODAS (en dus ook BS LeerRijk) maakt deel uit van het samenwerkingsverband W.S.N.S. Deurne, Asten, Someren. De missie van het samenwerkingsverband is als volgt geformuleerd: Ieder kind de zorg die het verdient. Als visie heeft het samenwerkingsverband het volgende vastgelegd: De reguliere basisschool is (in principe) verantwoordelijk voor alle kinderen. Er dient sprake te zijn van sluitende zorg (zorgketen). Aansluiten bij de onderwijs- en zorgbehoeften van de leerlingen. Niet het stelsel staat centraal maar de leerling. Binnen het onderwijs op BS LeerRijk garanderen wij voor alle leerlingen een doorgaande lijn in de ontwikkeling. Wij houden ons aan de richtlijnen die beschreven staan in de notitie Minimum niveau van zorg i zoals vastgesteld voor alle scholen van PRODAS. Aan de Raad van Bestuur van Prodas wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de inspanningen die wij verrichten om passende acties te ondernemen om de doelstellingen te behalen. De vormgeving Passend Onderwijs is volop in ontwikkeling in het land. Dat moet gereed zijn in augustus In afwachting van het ondersteuningsprofiel van het nieuwe Samenwerkingsverband houden wij ons aan de visie en richtlijnen zoals die in de notitie Minimum niveau van zorg beschreven staan.

36 Het gestaag navolgen van een doel dat de moeite waard is, is het geheim van een waardevol leven. Herbert Casson

37 Verantwoorde zorg voor leerlingen 4.2 Doelstellingen leerlingenzorg In 2017 is de invulling en uitvoering van de zorg structureel, cyclisch en van hoge kwaliteit. Op de WMK kwaliteitskaarten Zorg en begeleiding en Afstemming wordt in de quickscan gemiddeld een score van 3,5 of hoger gehaald en scoort geen van de teamleden lager dan een 2,5. De zorgstructuur is: *volledig uitgewerkt -alle nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen waaronder ontwikkelingsperspectieven, begaafdheid en zorgadviesteam-, *geborgd in beleid, *zichtbaar in het handelen van leerkrachten, *zichtbaar in het gebruik van en verslaglegging op documenten die uit het beleid voortvloeien en *verwerkt in de kwaliteitskaarten en cyclus van WMK Worden de mogelijkheden die Esis biedt voor individuele dossiervorming, groepsplannen en bijbehorende verslaglegging (mogelijk ook: ontwikkelingsperspectieven en rapporten) gebruikt door alle teamleden zoals beschreven in het zorgplan. Afspraken hierover zijn door het team vastgesteld Wordt de sociaal emotionele ontwikkeling structureel gemonitord via KIJK 1-2 in de groepen 1 en 2 en via KIJK op de sociale competentie in de groepen 3 tot en met 8. De communicatie hierover met ouders is verwerkt in de rapportcyclus en wordt uitgevoerd (90% van de ouders beoordeelt de communicatie over de ontwikkeling van hun kind met tenminste een voldoende). Is er een Zorg/Ondersteunings Advies Team geformeerd, geïmplementeerd en geborgd in de zorgstructuur. Is de bij LeerRijk passende rapportvorm en bijbehorende rapportagecyclus vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd, gekoppeld aan de zorgstructuur. Leerkrachten komen op eenduidige manier tot beoordelingen die op het rapport worden ingevuld. Afspraken hierover zijn door het team vastgesteld.

38 "Met gewoon talent én buitengewone inzet is alles bereikbaar. " Thomas Fowell Buxton

39 Professioneel personeel 5.1 Visie op personeel Uit de visie van de school op het beoogde onderwijs spreekt de verbeelding van de mensen die er werken. Die visie vormt het fundament voor de vormgeving van het onderwijs en dat wordt vertaald in concrete doelstellingen die aan het handelen van medewerkers in de organisatie richting geeft. De school als organisatie verbindt leren en onderwijzen met elkaar. Leerling-resultaten worden behaald door goed vakmanschap. Deze resultaten kunnen alleen dan behaald worden als het team van BS LeerRijk werkt als een effectieve groep. Wij verbinden ons aan elkaar en ons gezamenlijk werk. Het team heeft net als het individu een eigenheid, kernkwaliteiten, valkuilen en talenten. De taakgerichte samenwerking geeft eenieder de kans zijn talenten te ontwikkelen. Wij bestaan niet voor onszelf maar dragen constructief bij aan de organisatieontwikkeling en geven vorm aan de missie van school. Zo ervaren wij de samenwerking als zinvol. Een ervaring van zin ontstaat als wij vanuit authenticiteit een bijdrage mogen leveren aan iets groters dan onszelf. Als wij ons verbinden met het geheel, wordt dat geheel een deel van de identiteit: in de verbinding kan het individu en het team zijn participatieve identiteit vormgeven. Op deze manier worden de organisatiedoelen ondersteund. Bewust bezig zijn met ontwikkeling is een essentieel onderdeel om samenwerking zinvol en duurzaam te maken om tot uitmuntende resultaten te komen. De opdracht voor de leider is het team te helpen reflecteren over haar identiteit en dit alles te situeren in een evoluerend groter geheel. De leider geeft kaders en helpt een gedragen visie op te bouwen. De medewerkers van BS LeerRijk vormen een effectief en succesvol team dat zich onderscheidt door een sterke verbindende, professionele cultuur. Het succesvolle team van BS LeerRijk: Verbindt de visie en missie met de alledaagse praktijk en het toekomstgericht handelen. Heeft en geeft vertrouwen in zichzelf en de anderen. Heeft lef om uitdagingen aan te gaan. Legt de lat hoog en heeft discipline. Erkent de verschillen in kwaliteiten en talenten en maakt hier gebruik van. Wordt geleid door een inspirerend schoolleider die stuurt op competenties en talenten. Bestaat uit medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten van de organisatie en hun eigen individuele ontwikkeling. Is gericht op samenwerking Doelstellingen personeel 1. Aan het eind van schooljaar voldoen alle leerkrachten voor 80% aan het profiel De vijf rollen van de leraar. 2. De gesprekkencyclus is geïmplementeerd en eind 2013 zijn alle leerkrachten beoordeeld aan de hand van het Competentieboekje van BS LeerRijk. In elk even jaar vinden de functioneringsgesprekken plaats en ieder oneven jaar worden de leerkrachten beoordeel. 3. Ieder teamlid participeert in een beleidsvormende werkgroep. De andere taken en werkgroepen zijn verdeeld in evenredigheid naar WTF en uitgewerkt in het taakbeleid. 4. Jaarlijks in augustus heeft de directeur het jaarplan uitgewerkt vanuit de meerjarenplanning van het schoolplan. 5. De teamleden voelen en gedragen zich als een team.

40 "Ik schenk je deze vier woorden: Ik geloof in jou!" Blaise Pascal

41 Identiteit door verbinding 6.1 Visie op identiteit Identiteit in ontwikkeling De vraag naar identiteitsontwikkeling komt ter sprake omdat de existentiële thema s die zich aandienen om een integrale benadering vragen; een benadering die gedragen wordt door de mensen op de werkvloer en de ouders die aan een vitale identiteit vorm willen geven. Wij spreken dan ook van een zoektocht. Die zoektocht leg je niet in je eentje af, maar samen met anderen die van jou verschillen. Deze zoektocht is nooit klaar. Identiteit is dus ook nooit rond. Identiteit is in deze optiek geen vast gegeven maar is de uitdrukking van een menselijk verlangen naar zin en betekenis. Wil je een beeld krijgen van het bijzondere profiel van en over de persoon of van de school moet je op zoek naar verhalen van en over die persoon en school. Identiteit krijgt een gezicht door verhalen. We spreken van identiteitsontwikkeling in de school. Dan bedoelen we dat er in de school ruimte gemaakt wordt voor de vraag hoe leerlingen hun eigen identiteit kunnen vormgeven. En we spreken over de identiteitsontwikkeling van de school. Hoe komt het specifieke gezicht van de school naar buiten. De identiteit van personen en de organisatie krijgt kleur door de verhalen die de mensen vertellen over zichzelf en over de school waarbinnen zij werken. Op die manier is ieder verhaal ook de expressie van waarden die het persoonlijk en /of gezamenlijk handelen richting geven. Die uiteenlopende verhalen laten patronen zien die gemeenschappelijke kenmerken van een school naar voren brengen. Kenmerken die het eigen profiel van de school goed weergeven. In dit profiel komen de pedagogische, onderwijskundige, levensbeschouwelijke en organisatorische uitgangspunten die de school waardevol maken, samen. De vormgeving van de identiteit van school is dus een dynamische ontwikkeling. Het woord traditie staat voor een levendig proces van het doorgeven van inzichten en gewoonten die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan en kwalitatieve vernieuwing van een cultuur. De opdracht van BS LeerRijk is om vorm te geven aan de identiteit in een nieuwe context met eerbied en respect voor de overlevering van de Katholieke Lambertusschool en Protestant-Christelijke school De Viersprong. Dat inspireert en nodigt uit tot een nieuwe lijn, een nieuw spoor. De schatten van deze beide scholen, de oorsprong, is de voedingsbodem voor de groei en bloei van de LeerEik die geworteld is in de voortuin van ons LeerRijk. We staan als schoolgemeenschap vaak stil bij waar we voor staan en wat we belangrijk vinden om nieuwe inspiratie en orientatie te vinden. 6.2 Doelstellingen identiteit 1. In schooljaar krijgen binnen de brede identiteit van BS LeerRijk de christelijke waarden vorm in woord en daad. 2. In ieder schooljaar worden, voor verdere verbijzondering van onze identiteit, vanuit open dialoog, verhalen verteld en bewaard. 3. De werkgroep identiteit geeft jaarlijks in september de richting aan van ons denken en handelen door een richtinggevend jaarplan. 4. Aan het einde van ieder schooljaar wordt het beleid verder vormgegeven. Deze verdieping staat in de schoolgids.

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie