Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen."

Transcriptie

1 Februari 2013 Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. In Rotterdam heeft een kwart van de basisschoolkinderen overgewicht, met alle gezondheidsrisico s die hiermee gepaard gaan. Daarom is de gemeente Rotterdam in 2005 gestart met Rotterdam Lekker Fit!, een programma om overgewicht en bewegingsarmoede bij Rotterdamse basisschoollieren terug te dringen. Om de effecten van Rotterdam Lekker Fit! te vergroten is vanaf 2010 de focus ook gericht op de invloed en rol van de thuissituatie. Daartoe is het programma uitgebreid met het project Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak. De voorlopige conclusie luidt dat zowel observaties als ouder rapportages ondersteunen dat de Lekker Fit! Gezinsaanpak bijdraagt aan de vermindering van de consumptie van gezoete dranken door kinderen. Lekker Fit! Gezinsaanpak Uit onderzoek blijkt dat ouders een doorslaggevende rol spelen in het ontstaan van overgewicht bij hun kinderen. Daarom is in het project Lekker Fit! Gezinsaanpak een mix aan interventies aangeboden waarbij zowel de ouders als de omgeving (zoals de wijk) zijn betrokken. Het betreft dus een integrale aanpak gericht op zowel ouders als de wijk waar het kind woont. De interventies vinden bovenop het reguliere Rotterdam Lekker Fit! plaats. Om de Gezinsaanpak samen te stellen is gebruik gemaakt van de methodiek van social marketing, wat gepromoot wordt door het landelijke JOGG bureau (Jongeren Op Gezond Gewicht). Social marketing is een medthodiek die marketingtechnieken inzet in combinatie met gedragstheorieën t.b.v. sociale doelen. De social marketing benadering heeft geholpen bij de keuze van specifieke gedragingen en doelgroepen, om zo vast te stellen waar de meeste gezondheidseffecten te behalen zijn. De Gezinsaanpak richt zich op het verminderen van de consumptie van gezoete dranken; door het promoten van dagelijks (minimaal) 2 glazen water drinken wordt getracht een daling van de inname van gezoete dranken te bereiken. Dat het verminderen van de consumptie van gezoete dranken veelbelovend kan zijn, blijkt ook uit het onderzoek van professor Katan van de Vrije Universiteit (Amsterdam). In dit onderzoek bleek dat kinderen die dagelijks op school een gezoet drankje minder kregen, na anderhalf jaar één kilo lichter wogen dan leeftijdgenoten die wel het gezoete drankje bleven drinken. In de Gezinsaanpak wordt onder een gezoet drankje verstaan een drankje met toegevoegde suikers, zoals energy en frisdranken, maar ook gezoete zuivel (chocolademelk), gezoete sapjes (denk aan Taxi, Wicky, Caprisun etc.) en gezoete fruitsappen (zoals sinasappelsap en appelsap). De Gezinsaanpak is voor alle ouders en kinderen op de twee interventiescholen beschikbaar, maar ter maximalisering van de gezondheidseffecten voornamelijk gericht op kinderen en families van Turkse of Marokkaanse afkomst (deze kinderen dragen voor 60% bij aan het overgewichtprobleem in Rotterdam). Dit houdt in dat met de inzichten van deze doelgroep rekening is gehouden bij de ontwikkeling van de interventieactiviteiten. En, aangezien ouders een belangrijke rol spelen met betrekking tot het eeten drinkgedrag van hun kind, richt deze interventie zich voor een groot deel op de thuissituatie. Het onderzoek De evaluatie van Lekker Fit! Gezinsaanpak is uitgevoerd op twee basisscholen met het reguliere actieprogramma Lekker Fit!, aangevuld met de Lekker Fit! Gezinsaanpak (de 1

2 interventiegroep) en op twee basisscholen met alleen het reguliere Lekker Fit! programma (de controlegroep). Er zijn een voor- en nameting gedaan. Deze metingen zijn verricht door middel van vragenlijsten bij zowel ouders als kinderen en observaties. De ouders van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zijn gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ook is objectief aan de hand van observaties vastgesteld hoeveel en welke gezoete dranken de kinderen mee naar school krijgen/nemen voor de pauze om uur. Tenslotte hebben de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zelf een vragenlijst ingevuld in de klas. Deze factsheet beschrijft de effecten op het drinken van gezoete dranken en water. De samenstelling van de onderzoeksgroep In de schooljaren en zijn 1445 leerlingen en hun ouders benaderd voor dit onderzoek, waarvan 720 leerling van de interventie scholen en 725 leerling van de controle scholen. In tabel 1 worden enkele belangrijke kenmerken van de kinderen beschreven. Voor de analyse zijn alleen de gegevens gebruikt van kinderen met zowel een voor- als nameting. Hoeveel gezoete dranken en water de kinderen dronken bij de voormeting staat in tabel 2. Tabel 1. Belangrijke kenmerken kinderen Totaal N=1445 Geslacht N=1365 (94,5%) Interventiegroep N=720 Controlegroep N=725 N % N % Jongens , ,0 Meisjes , ,0 Etniciteit: N=1445 Nederlands , ,7 Surinaams/Antilliaans/ Arubaans , ,9 Turks/Marokkaans , ,6 Overig/Onbekend , ,8 Gewichtsstatus: N=1276 (88,3%) Gezond , ,4 Overgewicht/Obese , ,6 Groepen: N=1089 (95,1%) 3 t/m , ,8 6 t/m , ,2 Tabel 2. Consumptie van gezoete dranken en water per dag bij de voormeting (bij kinderen met zowel voor- als nameting) Interventiegroep Controlegroep N Liter of % N Liter of % Bron: Oudervragenlijst (groepen 3-8) Dagelijkse consumptie gezoete dranken 159 0, ,85 Dagelijkse meer dan 2 consumpties gezoete dranken , ,5 Dagelijks water drinken 157 0, ,63 Bron: Observaties (groepen 3-8) Nam gezoete dranken mee naar school , ,6 Bron: Kindervragenlijst (groepen 6-8) Dagelijkse consumptie gezoete dranken 168 1, ,47 Dagelijkse meer dan 2 consumpties gezoete dranken , ,5 Dagelijks water drinken 187 0, ,68 2

3 Op deze bladzijde ziet u het verschil tussen voormeting en nameting # op de verschillende uitkomstmaten van gezoete dranken drinken en water consumptie in de controlegroep en in de interventiegroep, weergegeven per bron. # (meetwaarde bij nameting min meetwaarde bij voormeting) Bron: Oudervragenlijst (groepen 3-8) Bron: Observaties (groepen 3-8) Bron: Kindervragenlijst (groepen 6-8) * Het verschil tussen de interventiegroep en de controlegroep is statistisch significant (p<0.05). Dit betekent dat er slechts een hele kleine kans is dat het gevonden verschil berust op toeval. Bij alle analyses naar de statistische significantie van de verschillen tussen interventiegroep en controlegroep is er gecorrigeerd voor de verschillen op de voormeting en verschillen betreffende de variabelen: geslacht, groep, etnische herkomst, gewichtsstatus en of het kind een dieet volgde tijdens de voormeting (dieet alleen bij de ouder- en kindervragenlijst uitkomstmaten). 3

4 De effectiviteit van de Gezinsaanpak In de bovenstaande figuren is de verandering in de interventiegroep en in de controlegroep tussen voormeting en nameting weergegeven. Hierbij is gekeken of de gevonden verschillen tussen voor- en nameting voor de interventiegroep en controlegroep statistisch significant waren. Dit betekent dat er slechts een hele kleine kans is dat het gevonden verschil berust op toeval. Gegevens van de ouders van de kinderen in groepen 3 t/m 8. Uit de figuren blijkt dat het drinken van gezoete dranken in de controlegroep vrijwel gelijk gebleven is, terwijl in de interventiegroep de gezoete dranken consumptie is gedaald. Zowel voor de gemiddelde dagelijkse consumptie in liter en voor het percentage kinderen dat meer dan 2 consumpties per dag drinkt, is een statistisch significant gunstig effect van de Gezinsaanpak te zien. Volgens de ouder rapportage zijn de kinderen in de interventiegroep dagelijks 100ml minder gezoete dranken gaan drinken; in de controlegroep werd door de ouders gerapporteerd dat de kinderen 20ml minder gezoete dranken zijn gaan drinken. De dagelijks geconsumeerde hoeveelheid water is niet significant verschillend tussen de beide groepen. Gegevens van de observaties van de kinderen in de groepen 3 t/m 8. Uit het figuur blijkt dat kinderen uit de interventiegroep minder gezoete drankjes mee naar school zijn gaan nemen en dat kinderen uit de controlegroep juist meer gezoete drankjes zijn gaan meenemen om op te drinken tijdens de pauze op school. Ongeveer 3% van de kinderen uit de interventiegroep namen geen gezoete dranken meer mee, terwijl het percentage kinderen in de controlegroep dat wel gezoete dranken is gaan meenemen voor op te drinken tijdens de pauze toenam met ruim 1,5%. Dit verschil tussen de interventiegroep en controlegroep is statistisch significant en weerspiegelt een gunstig effect van de Gezinsaanpak. Gegevens van de kinderen in groepen 6 t/m 8. Uit de figuren blijkt dat wat betreft de verandering in dagelijkse consumptie van gezoete dranken en van water tussen voor- en nameting er geen (statistisch significant) verschil gevonden tussen de kinderen in de interventiegroep en de kinderen in de controlegroep. In beide groepen werd een kleinere consumptie van dagelijks gezoete dranken gerapporteerd, met een gemiddelde afname van bijna 200ml per dag. Ook verschilde de verandering tussen voor- en nameting niet statistisch significant betreffende het dagelijks aantal consumpties gezoete dranken tussen de beide groepen niet. Interpretatie van de onderzoeksbevindingen De belangrijkste resultaten zijn dat de Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak o.b.v. observatiedata en ouderrapportages een gunstig effect heeft op de (dagelijkse) gezoete drank consumptie door kinderen. Dit is vooral bijzonder omdat we niet twee groepen vergelijken waarbij de ene groep wél en de andere groep géén interventie ontvangt. De controlegroep bestaat immers uit Rotterdam Lekker Fit! scholen, met o.a een lespakket gericht op gezonde voeding en meer bewegen. Ook bij de controle scholen was dus een positief effect te verwachten. Uitgaande van de kinderrapportages is er weinig verschil tussen de interventiegroep en controlegroep. Het niet waarnemen van veranderingen in de door kinderen gerapporteerde consumptie van gezoete dranken vraagt om nader onderzoek. Hoe representatief de huidige groep ouders en kinderen zijn zal vervolg onderzoek moeten uitwijzen. Deze resultaten geven een eerste blik op de effecten van Lekker Fit! Gezinsaanpak. Als wij naar de drie bronnen kijken (oudervraaglijsten, observaties en kindervragenlijsten), laten twee bronnen (ouders en observaties) een gunstig effect zien van de gezinsaanpak en één (kinderen) geen effect. Bij de ouders en observaties gaat het om alle kinderen van de groepen 3 t/m 8. En daarnaast geven observaties de meest objectieve weergave. Bij kinderen gaat het enkel om kinderen uit de bovenbouw (groepen 6-8) en is er zowel bij kinderen op de interventiescholen als op de controlescholen een gunstige ontwikkeling te zien. Op dit moment is onduidelijk waarom er bij kinderen geen effect wordt gevonden. Dat twee van de drie bronnen een gunstig effect laat zien, wordt als voldoende ondersteuning voor de gunstige effecten van de gezinsaanpak beschouwd. Aanvullend onderzoek naar de determinanten zal meer uitleg geven over de manier waarop de positieve effecten bereikt zijn. Met de inzichten kunnen de Rotterdam Lekker Fit! programma s nog verder verbeterd worden. Ook heeft het aanvullende onderzoek tot doel om inzicht te 4

5 geven in de werking van Social marketing en of daadwerkelijk beter effect bereikt is bij de specifieke doelgroep. Afsluitend luidt de voorlopige conclusie dat zowel observaties als ouder rapportages ondersteunen dat de Lekker Fit! Gezinsaanpak bijdraagt aan de vermindering van de consumptie van gezoete dranken door kinderen. Meer informatie Meer informatie over Rotterdam Lekker Fit! en de Lekker Fit! Gezinsaanpak is te vinden op de website Voor vragen over deze factsheet kunt u contact opnemen met S&R. Meer informatie? Typ hier de contactinformatie. GGD Rotterdam-Rijnmond, Postbus 70032, 3000 LP Rotterdam 5

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland

HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland Margreet de Looze, Saskia van Dorsselaer, Simone de Roos, Jacqueline Verdurmen, Gonneke Stevens, Rob Gommans, Marja van Bon-Martens, Tom ter Bogt, Wilma Vollebergh HBSC 2013 Gezondheid, welzijn en opvoeding

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar waarbij geen sprake is van ernstige opvoedingsproblematiek.

Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar waarbij geen sprake is van ernstige opvoedingsproblematiek. Interventie Opvoeden & zo Samenvatting Doel Het doel van Opvoeden & Zo is vergroting van de opvoedingscompetentie van ouders, door hen bewust te maken van de mogelijkheden om het gedrag van hun kinderen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar Kimberly M. Grêaux GGD Amsterdam, afdelingen EDG en JGZ Versie 1 februari 2011 Adviseurs: Judith

Nadere informatie

Wat werkt tegen pesten?

Wat werkt tegen pesten? Wat werkt tegen pesten? Karen van Rooijen-Mutsaers Nikki Udo Daan Wienke Willeke Daamen April 2015 www.nji.nl Bij het voorkomen en terugdringen van pesten blijkt vooral een schoolbrede aanpak goede resultaten

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld Inhoud 1 Inleiding... - 4-1.1 Doelstelling... - 4-1.2 Methode van onderzoek... - 4-1.3

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties Dorine Collard Sofie Boutkan Lisanne Grimberg Jo Lucassen Koen Breedveld

Nadere informatie

Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefs6jl bij adolescenten en mogelijkheden voor interven6es

Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefs6jl bij adolescenten en mogelijkheden voor interven6es Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefs6jl bij adolescenten en mogelijkheden voor interven6es Bouwstenen voor het Extra Contactmoment Adolescenten Stabiliteit en verandering van

Nadere informatie

Terug naar het bos. M.E. van der Waal A.E. van den Berg C.S.A. van Koppen. Alterra-rapport 1702, ISSN 1566-7197

Terug naar het bos. M.E. van der Waal A.E. van den Berg C.S.A. van Koppen. Alterra-rapport 1702, ISSN 1566-7197 Terug naar het bos Effecten van natuurbelevingsprogramma Het Bewaarde Land op de natuurbeleving, topervaringen en gezondheid van allochtone en autochtone kinderen M.E. van der Waal A.E. van den Berg C.S.A.

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Perspectieven op de volksgezondheid

Perspectieven op de volksgezondheid Nederlands Congres Volksgezondheid 04 Perspectieven op de volksgezondheid 0 & april 04 De Doelen Rotterdam Het NCVGZ 04 is een initiatief van: tsg jaargang 9 / 04 nummer 3 Nederlands Congres Volksgezondheid

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie