Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

2 Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum voor kunst en cultuur Stichting Koorenhuis centrum voor kunst en cultuur het voor een breed en pluriform publiek toegankelijk maken en (doen) uitvoeren en ontwikkelen van kunsteducatie en hiermee de deelname aan kunst door de inwoners van Den Haag systematisch te bevorderen Educatieve instelling, Culturele onderneming Bezoekadres: Prinsegracht EW Den Haag Postcode en plaats: Den Haag Postadres: Postbus 857 Postcode en plaats: 2501 CW Den Haag Telefoonnummer: Website: Naam contactpersoon: Gert Jan Bots Functie contactpersoon: directeur/bestuurder Telefoonnummer contactpersoon: contactpersoon: Rekeningnummer: ABN AMRO Ten name van: Stichting Koorenhuis Den Haag Rechtsvorm (stichting, vereniging): Stichting Jaar van oprichting: 1996 Inschrijving Kamer van Koophandel te: Den Haag KvK nummer: het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Samenvatting Identiteit en ambitie Identiteit Ambitie einde Kunstonderwijs in en om de school Inleiding Naar Kunstprofielen en Lange Leerlijnen Kunstprofielen Leerlijnen Analyse huidig aanbod Bemiddeling kunstvakdocenten/netwerkorganisatie Inbreng Koorenhuis in Cultuureducatie op z n Haags Netwerk Koorenhuis Inleiding Activiteiten Activiteiten voor docenten Professionaliseren Netwerkorganisatie Maatschappelijke functie Samenwerking Doelen en prestatiecriteria Projecten en Partners Inleiding Innovatie Scholing Organisatorische inbedding en verhouding tot partners Projecten en activiteiten in Marketing en PR Marketing en PR in en om de school Marketing en PR netwerk Marketing en PR Projecten en Partners Organisatie Shared services Personeelszaken en advisering Personeel & Organisatie Salarisadministratie Financieel management Klantontvangst - receptie Horecagebruik voor huurders ICT en informatievoorziening Huisvesting en inventaris Organisatiestructuur en functiegebouw Processen het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

4 Inleiding Op 1 juli 2013 is het Koorenhuis begonnen aan zijn nieuwe toekomst. Het tijdpad tussen het opleveren van het meerjarige Perspectiefplan en dit eerste Activiteitenplan 2014 beslaat ongeveer drie maanden met daarin begrepen de zomerperiode. Deze tijd is besteed om een aantal belangrijke zaken op te starten. De voorkant van de organisatie begint echt een eigen nieuw gezicht te krijgen. Dit mede dankzij een nieuwe huisstijl die ook in de noodzakelijke nieuwe website is doorgevoerd. Klanten kunnen (grotendeels) op de vertrouwde wijze hun weg vinden naar de kwaliteitsdocenten uit het Netwerk Koorenhuis. De medewerkers hebben allen een nieuwe functie en zijn nog aan het wennen. Toch is het gelukt om het nieuwe seizoen op te starten en krijgt het Koorenhuis opnieuw het vertrouwen van veel scholen en inmiddels meer dan 100(!) netwerkdocenten. De achterkant van de organisatie(s) CultuurSchakel, Prins27 en Koorenhuis bevindt zich op het moment van schrijven van dit document nog in de transitiefase. Het streven is om dit proces in de laatste maanden van 2013 te voltooien. Daarnaast is Stichting Koorenhuis formeel werkgever van de medewerkers die conform het sociaal plan in de re-integratiefase aan het werk zijn in een van werknaar-werk traject. Bovendien zijn bijna alle medewerkers van CultuurSchakel op dit moment nog in dienst van Koorenhuis totdat bekend is bij welk pensioenfonds zij zich zullen aansluiten. Dit Activiteitenplan beschrijft alleen de Koorenhuis activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het Perspectiefplan Over de afwikkeling van het sociaal plan en de transitie naar de nieuwe structuur voor cultuureducatie en participatie wordt apart overlegd met de gemeente Den Haag. Samenvatting Het jaar 2014 zal in het teken staan van het bestendigen van de nieuwe situatie. Inhoudelijk zal met name het onderdeel Kunstonderwijs in en om de school een herziening ondergaan. Er zijn inhoudelijk lichte wijzigingen ten opzichte van het meerjarenbeleidsplan aangebracht (herschikking van activiteiten leidend tot een naamsverandering voor Projecten en Partners). De interne organisatie zal, na het afronden van de transitie die nog veel voeten in aarde zal hebben tot halverwege 2014, een professionaliseringsslag ondergaan. Er is grote behoefte aan een PR-offensief. De reorganisatie van het afgelopen jaar heeft de beeldvorming rond het Koorenhuis beïnvloed en het wordt tijd het positieve nieuwe beeld van het Koorenhuis in de stad uit te dragen. Hierbij zullen twee sporen worden uitgezet (2013) en uitgevoerd. Het ene spoor is de PR en Marketing van het vernieuwde Koorenhuis als organisatie die niet uit het Haagse culturele veld is weg te denken. Daarnaast is het plan opgevat om samen met de andere bewoners van het gebouw aan de Prinsegracht 27 een PR-plan op te stellen en uit te voeren. Op 23 september heeft het nieuwe team van medewerkers van het Koorenhuis een eerste strategiedag gehouden. Omdat het Initiatiefplan Koorenhuis is geschreven voordat de nieuwe organisatie van start ging had deze dag vooral ten doel om de medewerkers mee te nemen in de denkwijze achter de nieuwe opzet en om gezamenlijk de koers voor de komende jaren te bepalen. De uitkomsten van deze dag zijn verweven in dit Activiteitenplan. Verder zijn er werkgroepen opgericht om de belangrijkste onderwerpen verder uit te werken. Het Koorenhuis bestaat sinds 1 juli 2013 uit drie onderdelen: A. Kunstonderwijs in en om de school ; B. Netwerk Koorenhuis; C. Projecten en Partners. Ad A. Kunstonderwijs in en om de school Het onderdeel Kunstonderwijs in en om de school zal zich in 2014 ombouwen tot een flexibele, efficiënte en open organisatie. Dit betekent dat het huidige aanbod geheel zal worden herzien. Activiteiten zullen worden afgestoten en overgedragen naar (Netwerk-)partners. Een deel van de projectmatige activiteiten zal worden ondergebracht bij het onderdeel Projecten en Partners. Hierdoor ontstaat een helderder structuur en een vermindering van de administratieve lastendruk. De activiteiten van het onderdeel zullen bestaan uit: het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

5 het ontwikkelen en beschrijven van drie Kunstprofielen voor scholen in het PO in overleg en nauw contact met scholen; het maken en uitvoeren op scholen van lange leerlijnen voor het PO; het ontwikkelen van lange leerlijnen voor het VO (naar behoefte, conform het model van het Segbroek Theaterplan); het maken en (doen) uitvoeren van korte Kennismakingsactiviteiten; het zoeken van nieuwe partners; het participeren in de ontwikkeling van leerlijnen voor het traject Cultuureducatie op z n Haags. Ad B. Netwerk Koorenhuis Netwerk Koorenhuis is nog in zijn opstartfase. Het aantal aanmeldingen is boven verwachting hoog en ligt nu boven de 100 deelnemers voor particulier lessen- en cursusaanbod. Doordat de korting op het gebruik van ruimtes per van 50% naar 25% zal dalen, is het kwantitatieve doel van het Netwerk gericht op het behouden van dit aantal. In kwalitatieve zin zal het Netwerk zich steeds meer focussen op het toevoegen van kwaliteit voor de Netwerkdeelnemers. Ook zal steeds meer de nadruk worden gelegd op de maatschappelijke taak van de Netwerkorganisatie: de verzelfstandigde kunstdocenten vormen in de arbeidsmarkt een kwetsbare groep. Zeker gezien de ontwikkelingen in de landelijke politiek is het van belang deze groep goed te monitoren en eventueel aanvullende diensten te kunnen bieden (bijv. het voorzien in een broodfonds). Voor de groep docenten die in het onderwijs werkzaam is zal, met name ook om deze reden, een apart Netwerklidmaatschap worden gecreëerd. Ad C. Projecten en Partners Dit onderdeel heeft sinds het indienen van het perspectiefplan een naamswijziging gekregen. Reden hiervoor is dat we hiermee uitdrukking willen geven aan één van de uitgangspunten van het Koorenhuis synergie door samenwerking. De partners waarmee wordt samengewerkt verdienen daarom ook extra uitgelicht te worden. Het doel is om Projecten en Partners over drie jaar de motor van de innovatie van kunstonderwijs in Den Haag te laten zijn. Door de herstructurering van het onderwijsaanbod en de strategische ontwikkelingsvisie op de drie onderdelen van het Koorenhuis is een aantal onderwijsprojecten ondergebracht onder Projecten en Partners. De leerlijnontwikkelaars van het Koorenhuis kunnen derhalve ook de rol van project-coördinatoren binnen het onderdeel Projecten en Partners vervullen. Speerpunten in de innovatieve ontwikkelingen zijn met name: 1. ouderenparticipatie 2. digitalisering kunstonderwijs 3. meervoudige intelligentie 4. Kunstonderwijs aan bed 5. Talentontwikkeling stadsbreed (thematisch) In financiële zin valt met name op dat de directe inzet van docenten flink zal worden afgebouwd. De scholen en (Netwerk)partners zullen waar mogelijk direct afspraken met elkaar maken zonder tussenkomst van het Koorenhuis. Hiermee worden administratieve lasten sterk verminderd en kan de focus liggen op de werkelijke toegevoegde waarde van het Koorenhuis in het op maat maken van inhoudelijk samenhangende leerlijnen binnen het door de school gewenste Kunstprofiel. De eigen verdiencapaciteit en het ondernemerschap van het Koorenhuis ligt dus bij de onderdelen B. en C. Het geprognotiseerde eindresultaat voor 2014 is ongeveer negatief. Dit heeft te maken met de opstart van Koorenhuis nieuwe stijl en met name een subsidieoverdracht van naar Prins27 die Koorenhuis eigenlijk niet kan dragen. Zonder deze overdracht kan Koorenhuis volgens de huidige prognose in 2016 een nagenoeg sluitende begroting presenteren. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

6 Deel 1 Primair Proces 1. Identiteit en ambitie Tijdens de heidag op 23 september jongstleden is het nieuwe team van het Koorenhuis begonnen met het beantwoorden van een aantal existentiële vragen. Hierdoor kon een gedeeld beeld van de nieuwe organisatie ontstaan Identiteit Het Koorenhuis is een kleine, flexibele, eigentijdse aanbieder van kwalitatief hoogstaand kunstonderwijs in alle kunstdisciplines in Den Haag. Wij vinden dat iedereen in Den Haag de mogelijkheid moet hebben lessen te volgen in de kunsten. Wij vinden dat deze lessen van hoge kwaliteit en actueel moeten zijn. Bovendien vinden wij dat dit aanbod gemakkelijk toegankelijk moet zijn. Kunsteducatie helpt je eigenschappen en talenten aan jezelf ontdekken die cruciaal zijn voor je ontwikkeling tot een compleet mens. Het Koorenhuis heeft drie pijlers om inwoners van Den Haag in aanraking te brengen met kunst: Onderwijs, Projecten & Partners en Netwerk Koorenhuis Ambitie einde 2016 Aan het einde van deze beleidsplanperiode heeft Koorenhuis bewezen een onmisbare speler in het Haagse culturele bestel te zijn. Koorenhuis heeft laten zien flexibel en veerkrachtig te zijn en heeft een positief imago bij haar stakeholders. Koorenhuis staat bekend als een aantrekkelijke partij om mee samen te werken. Het Koorenhuis positioneert zich als inhoudelijke facilitator en coördinator: samen met Koorenhuis. Deze rol benadrukken wij ook met verve in onze communicatie-uitingen. Het Koorenhuis wil zichtbaar zijn in de stad als gelijkwaardige partner. Het Koorenhuis is kennisdrager van kunsteducatie en streeft ernaar om binnen deze beleidsperiode ( ) zoveel mogelijk scholen op een Koorenhuis Light-, Medium- of Strongprofiel te laten overgaan. Het Koorenhuis is dé partner in de stad die via haar eigen Kunsteducatieprofielen haar eigen leerlijnen ontwikkelt, concretiseert, operationaliseert en op maat maakt voor de scholen. Het Koorenhuis maakt daarbij uiteraard gebruik van de leerlijnen die worden ontwikkeld door de projectgroepen in het kader van Cultuureducatie op z n Haags. Het Koorenhuis is gespecialiseerd in het koppelen van Kunstonderwijs aan het reguliere curriculum van de scholen. Voor de uitvoering van de leerlijnen werkt het Koorenhuis samen met partners en instellingen in de stad en met docenten van Netwerk Koorenhuis. Het Koorenhuis is de enige organisatie die Haagse scholen, zowel primair als voortgezet onderwijs, doorgaande leerlijnen aanbiedt in alle kunstdisciplines (en combinaties hiervan) voor leerlingen vanaf 4 jaar. Koorenhuis ontzorgt daarmee zowel scholen als culturele partners in de stad omdat Koorenhuis voor de uitvoering van de lessen samenwerkt met alle mogelijke partners in de stad. Netwerk Koorenhuis is een netwerk van (al dan niet aangesloten bij een collectief) zelfstandige docenten die lessen en cursussen aanbieden in alle kunstdisciplines aan particulieren en deze docenten kunnen ook ingezet worden voor de uitvoering van leerlijnen. Deze docenten voldoen aan de kwaliteitscriteria die Netwerk Koorenhuis heeft opgesteld. Netwerk Koorenhuis geldt daarom als het kwaliteitskeurmerk voor kunstdocenten in Den Haag. Het Netwerk is de plek waar iedere Hagenaar en Hagenees naartoe gaat als hij/zij zijn eigen creatieve krachten wil ontwikkelen. De zakelijke markt zal op termijn eveneens vanuit Netwerk Koorenhuis worden bediend. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

7 Bij Projecten en Partners werkt het Koorenhuis samen met partners in de stad aan bijzondere en innovatieve kunsteducatie, ook op plekken waar dat niet direct verwacht wordt. Uitkomsten van deze projecten kunnen zoveel mogelijk gebruikt worden in de leerlijnen voor het onderwijs. Projecten & Partners is over drie jaar het bruisende centrum van het Koorenhuis geworden. De projectcoördinatoren zijn de motor van de innovatie van kunstonderwijs in Den Haag. 2. Kunstonderwijs in en om de school 2.1. Inleiding Het Koorenhuis is de enige instelling in Den Haag die kunstonderwijs als zijn corebusiness beschouwt. En dit ook nog eens in alle kunstdisciplines voor alle doelgroepen. Dit maakt Koorenhuis tot ideale gespreks- en samenwerkingspartner voor scholen en een onmisbare schakel in de keten voor binnenschools kunstonderwijs in Den Haag. Het Koorenhuis bouwt voort op de verworvenheden en de bewezen kwaliteit van de bestaande Koorenhuis werkwijze voor scholen. In dialoog met scholen en samenwerkingspartners zal het productenpakket verder geflexibiliseerd worden, waardoor de aansluiting op de visie en beleidsplannen van de scholen wordt gemaakt Naar Kunstprofielen en Lange Leerlijnen Kunstprofielen De scholen van Den Haag zijn pluriform dus is de vraag naar kunstonderwijs erg divers. De ene school zoekt naar korte losstaande projecten, waar de andere lange leerlijnen in het curriculum heeft opgenomen. Dit heeft ons ertoe gebracht te gaan werken vanuit Kunstprofielen. Kunstprofielen geven de mate aan waarin een school kunsteducatie een vooraanstaande plaats wil geven binnen het curriculum. De scholen zonder kunstprofiel zullen veelal gebruik maken van losstaande en vaak eenmalige projecten. We gaan graag in gesprek met de school, ook die zonder kunstprofiel, en zullen samen vaststellen welke producten voldoen aan de wensen en het profiel van de school. Het Koorenhuis zal al in 2014 (in samenspraak met scholen) een drietal herkenbare kunstprofielen uitwerken zoals: kunstprofiel Light: scholen zonder echte kunstleerlijn maar wel met samenhangende activiteiten; kunstprofiel Medium: scholen met kunstleerlijnen en interactie met de culturele omgeving maar nog niet verbonden aan de cognitieve vakken; kunstprofiel Strong: scholen met een expliciet kunstprofiel. De kunsteducatie is geïntegreerd in de cognitieve leerlijnen en de school heeft een partnerschap met één of meerdere culturele organisaties. In het doorontwikkelen van deze profielen kunnen zowel naam als inhoud nog wijzigen. Voorlopig gaan we uit van deze indeling Leerlijnen Het Koorenhuis gaat zich op het gebied van aanbod beperken tot de ontwikkeling van leerlijnen. We hebben hier veel ervaring in en zullen in de loop van 2014 een aantal leerlijnen ontwikkeld hebben die passen bij de kunstprofielen zoals hierboven beschreven. Deze leerlijnen zullen we in onze virtuele etalage zetten en scholen uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Omdat het Koorenhuis alle disciplines onder één dak heeft, kunnen we naar wens van de school grote flexibiliteit aanbrengen in de leerlijnen. Op basis van het door de school gewenste kunstprofiel kan gekozen worden voor een doorlopende leerlijn in één discipline maar ook voor kortere leerlijnen van diverse disciplines. Bij het vormgeven en inzetten van de leerlijnen zullen de acht intelligenties van Gardner en competentiegericht onderwijs leidraad zijn. De uitvoering van leerlijnen en modules binnen leerlijnen zal het Koorenhuis steeds meer beleggen bij partners uit het Netwerk Koorenhuis en/of uit de stad. Het Koorenhuis ziet zijn toegevoegde waarde verder in het ondersteunen van scholen bij het implementeren van de leerlijnen en de begeleiding van de kunstvakdocenten hierin. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

8 In het voortgezet onderwijs lijkt weinig tot geen vraag naar kunsteducatieve leerlijnen te bestaan. Veel VO-scholen werken hierin vrijwel autonoom. Het Koorenhuis is echter al een jarenlange partner van het Segbroek College in de projecten Dans, Kunst en Theater. Als cultuurprofielschool biedt het Segbroek College speciale opleidingen op deze gebieden in hun Talentprogramma. De programma s zijn niet vrijblijvend; leerlingen ontvangen minstens twee keer per jaar een rapportage met een beoordeling van hun vaardigheden. De samenwerking van het Koorenhuis met het Johan de Wittcollege betreft blokken workshops in verschillende kunstdisciplines waarbij sprake is van aansluiting op het examenprogramma en kerndoelen van Kunstvakken 1/CKV. Uitgangspunt is authentieke kunsteducatie. Op het Ypenburg Lyceum ontwikkelt het Koorenhuis een digitale leerlijn. Dit is een innovatief project dat binnen het Koorenhuis is ondergebracht bij Projecten & Partners (zie daarvoor het hoofdstuk over P&P) Analyse huidig aanbod In de laatste maanden van 2013 zal een grondige analyse van het huidige aanbod plaatsvinden. Koorenhuis beschikt over een groot aanbod in leerlijnen en korte activiteiten voor zowel PO als VO. Eerst zal een inhoudelijke analyse plaatsvinden in het licht van de hierboven beschreven productstructuur opnieuw categoriseren welke producten passen bij identiteit en de inhoudelijke ambities van het Koorenhuis? Welke producten moeten een facelift krijgen? Welke producten zijn geheel aan vervanging toe of dienen te vervallen? Vervolgens zal een praktische/operationele analyse plaatsvinden. Hierbij komen vragen aan de orde op het gebied van het gewenste serviceniveau richting scholen en docenten (welke taken doet Koorenhuis en wat dienen de scholen en docenten zelf te doen). Ook zal de tarievenstructuur worden bekeken: zowel richting scholen als de te hanteren freelancetarieven (inclusief reiskosten en voorbereidingsuren etc.) voor docenten. Duidelijk is dat verzakelijking en uniformeringsslag hier noodzakelijk is Bemiddeling kunstvakdocenten/netwerkorganisatie. Tot op heden zet het Koorenhuis kunstvakdocenten in op de scholen in Den Haag. Dit kan zijn bij korte workshops zoals de Kunstexplosies, waarbij leerlingen uit het Voorgezet Onderwijs in een dagdeel kennismaken met diverse kunstdisciplines, tot het gedurende een heel schooljaar lesgeven in een kunstvak op een basisschool. Het Koorenhuis heeft zelf geen kunstvakdocenten meer in dienst en bemiddelt derhalve alleen nog freelancedocenten. Het Koorenhuis gaat hierbij verplichtingen aan met zowel de scholen als de docenten. De daarbij behorende logistieke en administratieve processen zijn zeer arbeidsintensief. Daarbij zijn er inmiddels meerdere aanbieders en zelfstandige docenten in de stad die graag zelf direct zaken willen doen met de scholen. Het Koorenhuis wil deze vorm van bemiddeling zoveel mogelijk afstoten en alleen nog tegen een volledig kostendekkend tarief aanbieden. Wel zullen we de Haagse scholen blijven begeleiden en ondersteunen bij hun zoektocht naar kunstvakdocenten die voldoen aan het kwaliteitskeurmerk van het Koorenhuis. Net als de particuliere inwoners van Den Haag via de Netwerkorganisatie van het Koorenhuis docenten en hun aanbod kunnen vinden, zullen we ook voor scholen de mogelijkheid ontwikkelen om hun zoektocht naar gekwalificeerde docenten te vereenvoudigen. De onderwijsmedewerkers van het Koorenhuis kunnen zich daardoor concentreren op waarvoor ze zijn aangesteld: het ontwikkelen van profielen en leerlijnen, scholen ondersteunen bij het implementeren daarvan in hun lesprogramma, en als de school een kunstvakdocent heeft aangetrokken, deze coachen in het werken met de leerlijnen en het werken met groepen op scholen. Het Koorenhuis zal de bemiddeling van kunstvakdocenten nog gedurende schooljaar voortzetten. In de eerste helft van 2014 zullen de scholen en de freelancedocenten worden voorbereid op de nieuwe werkwijze. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

9 2.4. Inbreng Koorenhuis in Cultuureducatie op z n Haags Koorenhuis wil graag een belangrijke partner zijn voor CultuurSchakel in het programma Cultuureducatie op z n Haags. Inmiddels krijg dit programma steeds meer vorm en worden de rollen en verhouding tussen de verschillende betrokken partijen steeds helderder. Koorenhuis denkt een bindend element te kunnen zijn in alle allianties en andere organisaties kan helpen om te ontkokeren (minder denken vanuit eigen discipline/organisatie). Koorenhuis doet dat door ofwel te participeren in de projectgroepen dan wel vanuit de tweede ring input te leveren en als klankbord te fungeren. Verder zou het geen onlogische gedachte zijn als de directie van het Koorenhuis zitting neemt in de stuurgroep. Bij de volgende leerlijnen zal het Koorenhuis een actieve/trekkende rol spelen: Leerlijn Muziek: projectleider; Leerlijn Oriëntatie op de Kunsten: leveren van een projectgroeplid en wellicht (extern in te huren) projectleider. In de meerjarenbegroting hield het Koorenhuis op aangeven van de gemeente rekening met een bijdrage vanuit het programma Cultuureducatie op zijn Haags van ongeveer Deze verwachting is op basis van de projectbrief Cultuureducatie op zijn Haags (dd ) naar beneden bijgesteld. 3. Netwerk Koorenhuis 3.1. Inleiding Het Netwerk Koorenhuis is goed van start gegaan. Inmiddels hebben zich meer dan 100 docenten direct of via een collectief aangesloten bij het Netwerk. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd en ook in het gebouw Zuid57 is animo voor het opzetten van lespraktijken. Het is voor het Koorenhuis een geheel nieuwe activiteit, het bouwen en onderhouden/ontwikkelen van een Netwerk. De docenten zijn de klanten en hun wensen en behoeften staan bovenaan. Omdat alles nieuw is, gaat ook nog niet alles goed. De ene activiteit is succesvoller dan de andere en in de administratieve afhandeling, de afstemming met Prins27 en de docenten/collectieven gaat nog veel extra energie zitten. Dit betekent dat er nu nog te weinig energie kan worden gestoken in de activiteiten die echt meerwaarde voor de docenten opleveren. Hiermee wordt in november 2013 gestart met een eerste echte netwerkbijeenkomst. Wel kan er een voorzichtige inschatting worden gemaakt van het werk van de medewerkers van het Netwerk. Deze was berekend op een voorzichtige start van het aantal deelnemers van ongeveer 60. Nu het getal de 100 gepasseerd is (en er nog steeds ruimte is in het gebouw voor meer) lijkt het dat de berekende capaciteit te gering is. Zeker wanneer het Netwerk wordt aangevuld met de docenten die in het onderwijs actief zijn. Verder is gebleken dat Netwerk, naast het aanjagen van de lespraktijken van de deelnemers, ook een belangrijke maatschappelijke functie zou kunnen vervullen voor deze kwetsbare groep zelfstandigen. Door kabinetsplannen m.b.t. het (op termijn) beperken van voorzieningen voor zelfstandigen en het feit dat kunstdocent geen beschermd beroep is, staan de inkomsten van de kunstdocenten extra onder druk. Een kwaliteitsstempel en een voorziening als een broodfonds kunnen hierdoor zeer waardevolle producten zijn waarvoor ook de gemeentelijke steun een belangrijke/noodzakelijke factor is. Deze voorzieningen moeten financieel toegankelijk kunnen blijven Activiteiten 2014 Voor 2014 zijn voor de organisatie van Netwerk Koorenhuis de volgende activiteiten voorzien/gewenst. De capaciteit (formatie) van Netwerk Koorenhuis is beperkt en bezien moet worden of onderstaande plannen voor 2014 realiseerbaar zijn. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

10 Activiteiten voor docenten Docenten zijn de belangrijkste klanten van het Netwerk Koorenhuis. Voor deze groep worden in 2014 de volgende activiteiten georganiseerd: netwerkbijeenkomsten docenten (training, scholing, kennisdelen, netwerken etc.); aansluiten onderwijsdocenten; open podia (docenten met hun leerlingen) eventueel gezamenlijk met de andere bewoners van Prinsegracht 27; brochure maken met het Netwerkaanbod aanbod voor de stad (2013); deelname aan festivals in de stad (Festival Classique) en/of een eigen festival; open dag(en) en gecoördineerde proeflesmogelijkheden; deelname HUF, Ooievaarsdagen, 48 uur van Den Haag; oprichten docentenraad of docentenpanel; opzetten cursistenevaluatie Professionaliseren Netwerkorganisatie Onder de noemer professionaliseren van de organisatie van Netwerk Koorenhuis zullen de volgende activiteiten in 2014 worden opgestart: commercialisering Netwerk onderzoek naar andere manieren om Netwerk commercieel te benutten en financiering te zoeken; opzetten (2013) en implementeren facturatieproces; opzetten en inrichten simpel informatiesysteem (CRM); analyse klantgegevens van netwerkdocenten inrichten; ooievaarspasadministratie; opstarten nieuw seizoen ( ); monitoren en analyseren kostendekkendheid Netwerkorganisatie Maatschappelijke functie Onder de noemer maatschappelijke functie van Netwerk Koorenhuis worden in 2014 in overleg met de Netwerkdocenten activiteiten ontplooid die hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen en zorgen voor een sociaal vangnet (bijvoorbeeld): inrichten en beheren broodfonds; ontwikkelen kaders voor een eigen kwaliteitskeurmerk (mogelijk i.s.m. Kunstconnectie en CultuurSchakel); onderzoeken van de mogelijkheden collectieve verzekering voor Netwerkdocenten Samenwerking De nieuwe slogan voor het Koorenhuis is samen met Koorenhuis. Dat geldt ook voor Netwerk Koorenhuis juist voor het Netwerk: de meest directe partners zijn de Netwerkdocenten. De volgende samenwerkingsplannen staan op stapel in 2014: Netwerk maximaal koppelen aan alle andere activiteiten van het Koorenhuis (Onderwijs en Projecten en Partners); samenwerking met kunstvakopleidingen en mogelijk de PABO; samenwerking met Morgenstond-project (Koninklijk Conservatorium) in Escamp; andere huurders Prinsegracht (afspraken over huur/gebruik ruimtes) ook bijvoorbeeld in vakanties; mogelijkheid onderzoeken voor het inrichten van Netwerk Koorenhuislocaties Doelen en prestatiecriteria eind 2014: aantal deelnemers voor seizoen 2014/2015 handhaven op 100 deelnemende docenten (exclusief onderwijsdocenten); het aantal actieve leden is 40 (docenten die actief met elkaar samenwerken in het opzetten van activiteiten bijvoorbeeld vakantie perioden); het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

11 het aantal uren per docent moet omhoog. Het Netwerk moet daar een actieve rol in spelen, door zeer gerichte acties en ondersteuning van docenten daarbij; PR-campagne heeft geleid tot een positieve beeldvorming over het Netwerk dat in de stad bekend staat als het kwaliteitskorps van kunstvakdocenten; Onderwijsdocenten zijn geïntegreerd in het Netwerk; Netwerk organiseert druk bezochte netwerkevenementen (scholing, borrels etc.); Docenten werken samen aan innovatieve projecten (ook in summerschools e.d.); Er zijn in de stad meerdere Netwerk Koorenhuis locaties; Netwerk Koorenhuis huurt zelf ruimte(s) t.b.v. docenten in Prinsegracht 27; 20 succesverhalen! 4 Projecten en Partners 4.1 Inleiding De ambitie van het Koorenhuis Projecten en Partners is het hebben van een unieke positie in de stad t.a.v. kunsteducatie en participatie met partners in de zorg, welzijn, onderwijs en op het gebied van digitalisering. Het Koorenhuis is de spil in het geheel die (alle) partners en deelnemers met elkaar verbindt. De projecten hebben een innovatief karakter. Met deze projecten wil het Koorenhuis een verschil maken in de stad en koppelt het Koorenhuis educatie aan participatie. Zoals in de inleiding van dit Activiteitenplan 2014 aangegeven, is het onderdeel Projecten en Partners op een aantal aspecten aangepast ten opzichte van het Perspectiefplan Ten eerste natuurlijk de naam: in het oorspronkelijke plan heette dit onderdeel nog Projecten en Programma s. Gezien de activiteiten en de visie op de positie die het Koorenhuis in het Haagse kunstonderwijs wil innemen is de naam veranderd in Projecten en Partners. Dit sluit met name goed aan op de slogan.samen met Koorenhuis. De partners in de stad (en daarbuiten) en de projecten en producten die het Koorenhuis samen met deze partners ontwikkelt geven het Koorenhuis en partners meerwaarde en bestaansrecht. Het Koorenhuis zal ook de Marketing en PR rondom deze partners intensiveren waardoor het in de toekomst nog aantrekkelijker zal zijn om partner van het Koorenhuis te zijn. Het huidige projectenpakket dat het Koorenhuis ontwikkelt en aanbiedt aan scholen en andere doelgroepen is grondig doorgelicht. Het Koorenhuis deed in het verleden al heel veel werk samen met partners helaas heeft het Koorenhuis daar in het verleden onvoldoende bekendheid aan weten te geven. In het strategische PR-plan we dit jaar opstellen en in 2014 zullen uitrollen, zal hier extra aandacht aan gegeven worden. De vernieuwde opzet van het onderwijsaanbod en de veranderde opzet van het onderdeel Projecten en Partners (P&P) leidt ertoe dat er nu meer projecten en producten onder het onderdeel P&P vallen. P&P is geen vreemde eend binnen de organisatie, maar een kernactiviteit 4.2. Innovatie De belangrijkste gemene deler van de projecten in het onderdeel P&P is innovatie. Een groot deel van de projecten die binnen P&P worden uitgevoerd zijn bestemd voor het onderwijs en de resultaten van de projecten zullen hun plek gaan vinden in de lange leerlijnen van het Koorenhuis. De medewerkers van het Koorenhuis (en dan met name de leerlijnontwikkelaars die binnen P&P-projecten (mede) vormgeven), hebben up-to-date kennis van de laatste ontwikkelingen op Kunsteducatiegebied. Hiervoor volgen zij de vakliteratuur, wonen trainingsdagen bij en volgen opleidingen. Als leidraad en onderwijskundige kapstok hierbij hanteren wij het begrip Meervoudige intelligentie. P&P levert door zijn innovatie-imago een positieve bijdrage aan het imago Koorenhuis (in Den Haag en landelijk). Vier hoofdonderwerpen/thema s voor innovatie zijn geselecteerd: 1. ouderenparticipatie 2. digitalisering kunstonderwijs het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

12 3. Kunstonderwijs aan bed 4. Talentontwikkeling stadsbreed (thematisch) 4.3. Scholing Een ander kenmerkend onderdeel van de projecten is scholing. Scholing van personeel van de partner en scholing van docenten die met speciale doelgroepen (willen) werken. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan de duurzaamheid van een project, zodat een project op eigen kracht verder kan. Om dit alles te bewerkstelligen moeten we ook brutaal durven zijn, flexibel, en onszelf misbaar durven maken. De partners laten stralen en zelf een venster naar het culturele veld in Den Haag kunnen zijn Organisatorische inbedding en verhouding tot partners Het onderdeel P&P zal een professionaliseringsslag ondergaan in 2013/2014. Dit betekent dat er vanuit de organisatie één persoon is aangewezen die het gehele projectenpakket monitort. De projecten worden op een gestandaardiseerde manier uitgevoerd. De administratieve taken voor de projecten worden bij één van de andere ondersteuners belegd. Om ook financieel beter grip te kunnen krijgen op de projecten worden in de administratie aparte kostenplaatsen aangemaakt. Partners hebben een gelijkwaardige status als medeontwikkelaar van het project; er is dus geen klantleverancier relatie. De relatie met de partners wordt op verschillende niveaus vormgegeven. De partners zijn derhalve medeverantwoordelijk voor de resultaten het project. Het kan zijn dat het project bij hun wordt uitgevoerd of elders (denk aan Vestia). Partners (gezocht en verzocht) worden geselecteerd op criteria zoals: complementariteit en de drive voor Innovatie. De samenwerking bestaat op verschillende niveaus in de participerende organisaties en wordt op deze niveaus ook gemonitord. Koorenhuis fungeert als conceptendenktank: voor elke discipline is grote inhoudelijke kennis intern aanwezig en kan indien nodig aanvullend worden ingehuurd Projecten en activiteiten in Haga Ziekenhuis: Beter van kunst. Er rijden vier soorten kunstkarren in de vestigingen van Haga Ziekenhuis: bij de volwassenen: beeldende kunst, muziek en schrijven. In JKZ nieuwe media. 2. Florence: De Schatkamer. In verschillende vestigingen van Florence hebben projecten plaatsgevonden met als overkoepelend thema: behoud van cultureel erfgoed. Gewerkt wordt met een combinatie van ouderen en kinderen. Er komen nog twee dansvoorstellingen in de woonzorgcentra Loevestein en Houthaghe. 3. De Mussen: Kooren voor de mussen, twee programma s a. De Carrousel voor kinderen van 8-12 jaar, een kunsteducatief programma waarbij kinderen kennismaken met verschillende kunstdisciplines, zich erin kunnen verdiepen en dan presenteren. Lesblokken van 10 à 11 keer. De laatste Carrousel eindigde juli Doorstart: Carrousel en VSD of een nieuwe aanvraag. b. SJOET! voor jongeren van jaar waarbij teambuilding (positieve bende) een belangrijke pilaar is. Start in november Ypenburg: Digital Science and Art. Ypenburg is een school voor voortgezet onderwijs. In de onderbouw zijn interesseklassen: kunst, theater, sport en sinds dit jaar digital science klas. In september 2013 is gestart met een pilot voor het eerste jaar. Dit jaar wordt een leerlijn voor twee jaar verder uitgewerkt en vorm gegeven. 5. Speciaal talent - de Cloud: het ontwikkelen van en concept digitale leeromgeving voor vier scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Materialen en leerlijnen die ontwikkeld worden komen in een digitale uitwerking in de Cloud. Vier doelgroepen: a. team van de school; b. vakleerkrachten; c. leerlingen; d. thuisomgeving. De twee laatste hebben de nadruk. Digitaal en interactief, aanvullend op de lessen van de vakleerkracht. We zoeken nu naar bedrijven die (vanuit een partnerrelatie) mee kunnen denken het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

13 met als doel te komen naar een heel basaal en overzichtelijk digitaal format. Juni 2015 gaat de Cloud officieel de lucht in. Nu zijn de scholen in het derde jaar van de vier jaar Kunstmagneet-pilot. 6. Stinafo: Koorenhuis en Stinafo willen samenwerken in een muziekproject voor Kinderen met een beperking. Projectplan is klaar in 2013, de uitvoering staat voor 2014 gepland (eventueel te koppelen aan Festival Classique). 7. Ontdek het orkest: Residentie Orkest is de partner die subsidie aanvraagt. Koorenhuis is gevraagd partner te worden. Koorenhuis participeert door middel van gekapitaliseerde coördinatie-uren. 8. Segbroek Theaterplan: eerste lange VO leerlijn. Ambitie om muziek- en dansplan op te zetten. Omdat er een jarenlang partnerschap bestaat met het Segbroek College is het theaterplan nu nog bij P&P ingedeeld. Het is ook te beschouwen als een lange leerlijn VO. 9. Leve(n)de muziek: partners Residentie orkest, Haags Orgelcontact, Jazz voor kids, en mogelijk in de toekomst nog andere partners. De aanbieders zijn de partners, Koorenhuis ontwikkelt een leerplan. Er is een bestaande methode. Koorenhuis levert de contacten met partners en de roosters. Er is geen subsidie van de gemeente mee gemoeid. Scholen dragen hun (muziek)docenten bij, kunstaanbieders hun expertise en docenten. Koorenhuis is de spin in het web. Eenmaal per jaar vindt er een leve(n)de muziekontmoeting plaats. Wekelijks les vanuit bestaande methode door muziekdocenten. 10. Residents (leerorkest): partner is het Residentieorkest. Koorenhuis levert docenten (hier wordt ook het Netwerk Koorenhuis bij betrokken). Koorenhuis stelt daarnaast ook Instrumenten ter beschikking. 4 uur per week inhoudelijke bijdrage Koorenhuis. Mogelijke uitbreiding van de activiteiten van het Koorenhuis kan betreffen: a. train de docenten (leerlijn over kunsteducatie). Breed: alle docenten het belang van kunsteducatie laten zien, moet simpel en snel; b. ouderparticipatie (net als bij digitaal); c. toeleiding naar het project (een soort voortraject). 11. Vervolg Peace of Me met de partners Koninklijke Schouwburg, de Dutch Don t Dance Division en het Nationale Toneel. 5 Marketing en PR In een normale situatie zou Marketing en PR niet tot het primaire proces van het Koorenhuis worden gerekend is wat ons betreft een uitzonderingsjaar: in 2014 zal het plan voor Marketing en PR de hoogste prioriteit krijgen. Het imago van het Koorenhuis heeft ernstig te lijden gehad onder de perikelen rondom het Cultuurplan Nu de gewenste nieuwe identiteit van vernieuwde het Koorenhuis is bepaald zal een PR campagne worden opgezet. Deze campagne kent een aantal richtingen: Koorenhuis in zijn algemeenheid de drie onderdelen afzonderlijk namens en vanuit de gebruikers van het pand aan de Prinsegracht 27 De hoofdpunten van de Marketing en PR zoals hieronder aangegeven zullen in het plan nader worden uitgewerkt onder professionele begeleiding. Intussen zijn de mogelijke stakeholders voor de campagne(s) geïdentificeerd en wordt nu gewerkt aan heldere boodschappen per stakeholder Marketing en PR in en om de school intensieve bijdrage aan het PR programma van het Koorenhuis voor 2014, met name richting scholen en (potentiele) partners in de stad; digitaliseren bestaande leerlijnen en op de website plaatsen; speciale ( short track ) activiteiten ontwikkelen om scholen te verleiden zich een kunstprofiel aan te meten; zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners en -vormen (PABO). het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

14 5.2. Marketing en PR netwerk Specifiek voor het Netwerk gelden de volgende aandachtspunten en doelen: zichtbaarheid en naamsbekendheid vergroten; informatievoorzieningen naar docenten organiseren: nieuwsbrieven, Facebook etc.; informatie op de website volledig, juist en real-time up-to-date; plan voor het hanteren van social media; samenwerken met andere huurders Prinsegracht 27; mogelijkheden crowdfunding, vriendenplan en inzet van boegbeelden en "helden" van het netwerk onderzoeken; opstarten contacten en activiteiten in de zakelijke markt Marketing en PR Projecten en Partners met name gericht op het in de spotlights zetten van de partners samen met Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

15 Deel 2 Organisatie 6. Organisatie 6.1. Shared services De drie kernstichtingen (Koorenhuis, CultuurSchakel en Prins27) ontwikkelen zich elk afzonderlijk, gericht op de eigen doelstellingen, klanten en stakeholders. Op een aantal vlakken kan er door slimme samenwerking gezamenlijk meerwaarde en efficiency gerealiseerd worden. Het uitgangspunt van het Koorenhuis is dat we samenwerken daar waar het kan en alleen zelfstandig opereren daar waar het moet. Koorenhuis zal actief zoeken naar mogelijkheden om efficiency op ondersteunde diensten te realiseren. Eind september zijn op de volgende thema s afspraken gemaakt Personeelszaken en advisering Personeel & Organisatie Het Koorenhuis is in de nieuwe situatie te klein om een aparte afdeling/functionaris personeelszaken in stand te houden. Deze zaken zullen dus deels door het management en deels door extern in te huren krachten moeten worden ingevuld. Zeker in de eerste tijd zal hier nog veel aandacht naartoe moeten gaan. Het van Koorenhuis doorgeplaatste personeel behoudt zijn rechten/arbeidsvoorwaarden. Er is bij Koorenhuis een tijdelijke transitie-organisatie ingericht die zich bezighoudt met de afwikkeling van het sociaal plan en het begeleiden van medewerkers in de re-integratiefase. De kosten voor de tijdelijke transitie-organisatie worden buiten dit activiteitenplan en begroting gehouden. Hiervoor worden aparte afspraken met de gemeente gemaakt. Er zal in de opstartfase verhoogde aandacht moeten zijn voor het trainen/opleiden van de medewerkers in hun nieuwe functies en werkwijzen. Deels zullen deze ook on-the-job ontwikkeld moeten worden. Hiermee zullen extra kosten zijn gemoeid waarvoor financiering nodig is Salarisadministratie De salarisadministratie zal in 2013 nog gedeeld worden door de drie organisaties. Vanaf 2014 zullen de drie organisaties ieder een eigen richting hierin bepalen waarbij er nog (beperkt) sprake kan zijn van delen van capaciteit Financieel management De drie kernstichtingen hebben belang bij eigen invulling van de financiële portefeuille. Deze behoefte betreft 3 niveaus: a. controlling, advisering, rapportage en overzichten, voorbereiding accountant; b. administratie, beheer en ontwikkeling administratieve systeem; c. invoer en gegevensadministratie. Deze disciplines zijn per definitie niet te verenigen in één persoon. Koorenhuis overweegt uitbesteden van de genoemde niveaus a. en b. en voorzien deels zelf in de eigen benodigde administratieve capaciteit voor niveau c. Het besluit hiervoor zal nog in 2013 worden genomen Klantontvangst - receptie Er is een werkgroep gevormd vanuit het huurdersoverleg van Prins27 om gezamenlijk de taken en werkwijze van de receptie vorm te geven Horecagebruik voor huurders Voor huurders zijn op dit moment geen aparte regelingen beschikbaar. Zowel CultuurSchakel als Koorenhuis geven aan het erg prettig te vinden te kunnen beschikken over een huurders-arrangement met bijpassende voorwaarden. Dit zal ook in een werkgroep worden ontwikkeld het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

16 ICT en informatievoorziening In 2014 zal een noodzakelijke investering plaatsvinden in de kantooromgeving van de werknemers. Met het creëren van up-to-date werkplekken en verbeterde telefoonvoorzieningen zal een broodnodige efficiencyslag worden gemaakt, de bereikbaarheid worden verbeterd en wellicht kunnen er kosten worden bespaard. De oude ICT infrastructuur wordt overgedragen aan Prins27 en opnieuw (verbeterd) bruikbaar gemaakt. Prins27 realiseert WiFi in het hele gebouw. In plaats van het voor de particuliere markt ontwikkelde KIS systeem zal worden gewerkt met een combinatie van Exact Online, Excel en mogelijk Access toepassingen voor de benodigde informatievoorziening. De hiervoor benodigde investeringen zullen worden gedaan vanuit het door de gemeente ter beschikking gestelde start/ontwikkelbudget bij de subsidieverstrekking voor de tweede helft van Huisvesting en inventaris Het Koorenhuis houdt kantoor in het gebouw aan de Prinsegracht en huurt ruimtes van Prins27. Koorenhuis draagt ook (ruim) bij aan de gemeenschappelijke receptie in het pand ( ). In de meerjarenbegroting was nog rekening gehouden met een subsidieoverdracht aan Prins27 door middel van een bijdrage aan beheer. De gemeente is voornemens deze subsidieoverdracht vorm te geven door de exploitatiesubsidie aan Koorenhuis met te verlagen (zie hieronder bij ). De netwerkorganisatie Koorenhuis maakt afspraken met Prins27 over de ruimtes (ook in Zuid57) ten behoeve van het Netwerk en de daarbij te hanteren voorwaarden. Prins27 geeft een aanloopkorting van 50% in het eerste jaar (2013/2014) en 25% in het tweede jaar (2014/2015) exclusief voor Netwerkdocenten en loopt ook het leegstandsrisico. De Netwerkorganisatie informeert Prins27 uiteraard op de kortst mogelijk termijn over leegstand en zoekt samen met Prins27 naar oplossingen. De materiele activa van het Koorenhuis worden eind 2013 verdeeld over de betrokken organisaties en ook (fysiek en boekhoudkundig) overgedragen. Voor de losse muziekinstrumenten (en mogelijk ander draagbare materialen) zal in de loop van 2014 de mogelijkheden voor de inrichting van een instrumenten-/materialenfonds worden onderzocht. Van belang hierbij is vooral dat het onderhoud en beheer van de instrumenten (financieel) goed is verankerd Organisatiestructuur en functiegebouw De organisatie is klein (10,5 fte in vaste dienst ten opzichte van ongeveer 100 fte tot juli 2013). De organisatie is plat en flexibel. In de eerste maanden van het bestaan van het vernieuwde Koorenhuis blijkt dat met name de directeur/bestuurder nog veel tijd moet besteden aan de reorganisatie/transitie en afhandeling van het sociaal plan. Ook is er inmiddels een aantal extern ingehuurde medewerkers actief die allen direct aan de directeur rapporteren. Dit brengt de span of control bij de directeur tot >25 personen. Hiervoor zal binnen de organisatie naar een oplossing worden gezocht Processen Het werkveld van het Koorenhuis is in de nieuwe situatie sterk veranderd. Van een grote organisatie met veel vast personeel en finale afnemers van kunstonderwijs als klanten is het een kleine flexibele kern geworden. In de nieuwe situatie zijn zowel eindgebruikers (scholen) als docenten klant voor de organisatie Koorenhuis. Het vraagt een herontwerp van de administratieve processen en het opnieuw inrichten of op zijn minst aanpassen van de systemen (zie hierboven) die daarbij gebruikt worden. Hiermee is een begin gemaakt in Het traject moet afgerond worden met een nieuwe (beknopte) AO beschrijving in het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs Een praktische gids met tips en aanbevelingen Muziek in ieder Kind de projecten Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Projecten 'Muziek in ieder Kind

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie