ONTDEK!CITYMARKETING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTDEK!CITYMARKETING"

Transcriptie

1 RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012

2 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING I - 1 Inleiding: status, samenvatting en leeswijzer I - 2 Evaluatie UVOK LEIDEN MARKETING I - 3 I - 4 Brief: Conceptplan toeristenbelasting Leiden Marketing van wethouder R. Strijk d.d. 30 mei 2012 Convenant Leiden Marketing Deel II CENTRUMMANAGEMENT en LEIDEN MARKETING in een NIEUWE FASE - rapport over samenwerking en doorontwikkeling II - 0 II - 1 Intro Citymarketing: inhoudelijk overzicht II II II II Opkomst van citymarketing Citymarketing valt niet samen met promotie Korte en lange termijn in de citymarketing Bewezen succesvoorwaarden voor citymarketing II - 2 Uitgangssituatie in Leiden II II Centrummanagement Leiden Marketing II - 3 Complicaties en vraagstelling II II Drie Leidse omstandigheden die citymarketing lastig maken Wat willen we oplossen? II - 4 Modellen en varianten II II II Reorganisatievoorstellen Het Groningse voorbeeld Een praktische routekaart II 5 Slot - Wie alleen maar globaal leeft, slaat op drift. Wie alleen maar op z n wortels zit, wordt arm 2

3 Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING

4 I 1 INLEIDING: STATUS, SAMENVATTING, LEESWIJZER Soms gaan de dingen veel sneller dan je denkt. De huidige ronde in de opinie- en besluitvorming over Leiden Marketing begon eind-2011 met een opdracht van de besturen van Leiden Marketing en het Centrummanagement Leiden aan beleidsadviesbureau Blaauwberg. Het ging om een vrije opdracht, om in brede zin en vanuit een eigen autonomie te kijken naar de context, doelen en structuur van beide organisaties. De enige niet-vrije vraag was daarbij ook te kijken naar de mogelijkheid van een fusie van beide organisaties, naar aanleiding van suggesties daartoe van gemeentezijde. Dat rapport was in maart 2012 klaar. Het antwoord op de vraag naar een fusie was duidelijk: niet doen. Het rapport was voorzien van een gedetailleerd stappenplan over hoe dan wel gestalte kan worden gegeven aan de samenwerking. De beide besturen zijn in maart 2012 over die aanbevelingen in beraad gegaan. De nadruk in de aanbevelingen is op Leiden Marketing gaan vallen: daar zitten (zaten) de meeste open einden. Maar volledigheidshalve merken we op dat het bestuur van Centrummanagement Leiden positief staat tegenover de aanbevelingen en bereid is om invulling te geven aan het CML-deel daarvan. Het beraad over de toekomst van met name Leiden Marketing heeft na maart 2012 extra dynamiek gekregen door twee ontwikkelingen aan gemeentelijke zijde: De relatie tussen de Gemeente Leiden en Leiden Marketing is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst (UVOK). Deze UVOK is verlopen. Daarom is het moment gekomen waarop de gemeente nieuwe uitspraken moet doen over de richting en de structuur van de relatie. Op basis van gemaakte afspraken, was bovendien een evaluatie van de UVOK nodig. Leiden Marketing heeft, op verzoek van de gemeente, aan Blaauwberg gevraagd die evaluatie uit te voeren. In de zomer van 2012 heeft Leiden Marketing vervolgens, op verzoek van de gemeente Leiden, aan Blaauwberg gevraagd om een evaluatie op te stellen van de Uitvoeringsovereenkomst die ooit gesloten was tussen beide partijen. De actuele ontwikkelingen maakten al duidelijk dat de UVOK niet verlengd zou worden en door een andere vorm van governance vervangen zou worden, maar op basis van oude afspraken was die evaluatie nodig. De evaluatie houdt natuurlijk direct verband met de status quo rondom Leiden Marketing, maar is ook als zelfstandig product leesbaar. De evaluatie maakt onderdeel uit van de voorliggende productie. In het voorjaar van 2012 zijn het Hoteloverleg en de Gemeente Leiden met elkaar in gesprek geraakt over de Toeristenbelasting. De Toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel op de gemeentelijke begroting, maar wordt op basis van politieke uitspraken in de praktijk grotendeels ingezet als dekking van een subsidie voor Leiden Marketing. In overleg tussen het Hoteloverleg, het College van B en W en de raadscommissie Werk en Financiën is afgesproken om, ten eerste, in het vervolg de gehele 4

5 opbrengst van de toeristenbelasting ongeacht de hoogte als subsidie te labellen (zodat er een direct verband ontstaat tussen het aantal overnachtingen en de financiering van Leiden Marketing) en, ten tweede, om de regievoering van de hotels over de opbrengst te vergroten. Inmiddels is er overeenstemming tussen betrokken partijen over een voorstel van de portefeuillehouder, de wethouder van Economische Zaken en Financiën, om aan te sluiten bij de systematiek van het Ondernemersfonds. Alle uitgesproken intenties worden in het najaar van 2012 van besluiten voorzien. Het is mooi wanneer een rapport z n gebruikswaarde al krijgt nog voordat het officieel is vastgesteld en afgekaart. Maar door alle aanslibsels aan het oorspronkelijke rapport van maart 2012 is het dossier inmiddels wel een nogal panoramisch geheel geworden, met enerzijds fundamentele beschouwingen over city marketing en anderzijds beleidsnoties heet van de naald. Om het overzicht vast te houden, bieden we in deze introductie twee lijstjes aan: eerst een lijst van statements bij wijze van inhoudelijke samenvatting, daarna een opsomming van onderdelen van deze rapportage met de gebruiksmogelijkheden daarbij. Samenvatting Eerst het inhoudelijk overzicht. 1. De structuur van het Centrummanagement is in beginsel in orde. Leiden beschikt over een dicht netwerk van ondernemersverenigingen, die dankzij het Ondernemersfonds allemaal over een eigen financiële positie beschikken. Het Centrummanagement is er daar een van, zij het met een bijzondere positie. Bij de doorontwikkeling van het Centrummanagement gaat het op dit moment niet om een andere structuur, maar om verbreding. In de eerste plaats verbreding naar sectoren; nu is het Centrummanagement vooral een motor voor het winkelbedrijf en de horeca, er is ruimte om ook de andere binnenstadsbelangen (cultuur, studenten, universiteit, kantoren) aan de winkels en de horeca te verbinden. De binnenstad moet z n kracht ontlenen juist aan de integratie van functies. In de tweede plaats is verbreding van het draagvlak van het Centrummanagement naar de rest van de stad nodig. Het relatieve gewicht van de binnenstad in de Leidse economie krimpt, terwijl een goed functionerende binnenstad is ook voor de bedrijven buiten de binnenstad van belang is. 2. Landelijk is er een zekere hype geweest in regio- en citymarketing. Daarbij hebben overspannen verwachtingen bestaan en is vaak gewerkt zonder een lange termijn visie. Gevolg is dat op veel plaatsen citymarketing als werksoort alweer op z n retour is. In Leiden heeft city marketing een moeizame voorgeschiedenis. Het oorspronkelijke idee was dat het bij elkaar brengen van een twintigtal stadspartners het mogelijk zou maken om tot een horizontale programmering te komen van de marketing inspanningen van alle partijen afzonderlijk. Maar dat is niet goed van de grond gekomen: in de praktijk heeft de autonomiebeleving van alle afzonderlijke partijen de gezamenlijke programmering behoorlijk afgezwakt. Ondanks de moeizame start, heeft de uitvoeringsorganisatie Leiden Marketing het er goed van af gebracht. Er zijn niet alleen concrete resultaten geboekt, maar ook de geloofwaardigheid van city marketing is versterkt. Terwijl andere steden hun inspanningen alweer aan het afschalen zijn, is er voor Leiden alle reden om tot een 5

6 doorstart te komen. Met alle kritische zin die omtrent Leiden Marketing op z n plaats is, is de bottom-line toch dat citymarketing in Leiden als werksoort een toekomst heeft. 3. Er heeft bij Leiden Marketing tot op heden een direct verband bestaan tussen financiële bijdrage en bestuurlijke zeggenschap. Dat heeft in de praktijk geleid tot een behoorlijke regeldichtheid. Bij de doorontwikkeling van Leiden Marketing is het zaak om minder voor een bestuursmodel en meer voor een business model te kiezen, waarbij Leiden Marketing een klein en deskundig (niet vertegenwoordigend) bestuur met de status van een Raad van Toezicht krijgt. Met de financiers worden prestatie-afspraken gemaakt. 4. De korte termijn marketing promotie is over het algemeen in Leiden goed geborgd. De budgetten staan in deze schrale tijden weliswaar onder druk, maar alle partijen die promotionele belangen hebben winkels, horeca, kennisinstellingen, culturele instellingen blijven beschikken over een eigen en structurele financiering. De taak van Leiden Marketing zou zich vooral moeten richten op de lange termijn marketing van de stad en op het leggen van verbindingen vanuit de lange termijn strategie met acties en promotie op de korte termijn. Ook de concept-ontwikkeling welke identiteit draagt de stad uit, internationalisering, bedrijvenacquisitie, het uitbouwen van de ontdek-campagne, programmering van doelgroepen - behoort tot het werkterrein van Leiden Marketing. de huidige leading practices in het vak (Groningen, Eindhoven) zijn inspiratiebron. Doelstelling is dat Leiden op basis van de nu opgebouwde doorstartpositie over enkele jaren ook bij die leading practices hoort. 5. Voor de relatie tussen de gemeente en Leiden Marketing kan het begrip liefdevolle verwaarlozing geïmporteerd worden. Betrokkenheid van de gemeente is van belang, maar dan op afstand. Politieke voorkeuren zijn een te grillige basis voor de marketing. Een combinatie van commerciële inspiratie met een lange termijn perspectief is beter voor de motorische kracht. 6. De Gemeente Leiden en het Hoteloverleg hebben overeenstemming bereikt over de inzet van de toeristenbelasting. De opbrengst van de toeristenbelasting wordt integraal toegevoegd aan het Ondernemersfonds. Dat gebeurt met dezelfde voorwaarden als de overige voeding van het fonds (te weten 5.3% van de opbrengst van de ozb voor nietwoningen): overmaking geschiedt via een subsidiebeschikking (zodat het budgetrecht van de raad gerespecteerd wordt) en de eindvaststelling van de subsidie geschiedt op basis van berekening-achteraf van de reële opbrengst. Met deze aanpak wordt de lijn van zelfregie en zelfbestuur voortgezet, die is ingezet met de komst van het Ondernemersfonds. Er is in voldoende mate aangetoond dat de stad deze zelfregie aankan. 7. Het Hoteloverleg krijgt een trekkingsrecht op het Ondernemersfonds ter grootte van de opbrengst van de toeristenbelasting. Het Hoteloverleg verplicht zich gedurende drie jaar om het trekkingsrecht te besteden aan de activiteiten van Leiden Marketing. Na drie jaar verdwijnt deze verplichting. Dat betekent dat Leiden Marketing drie jaar heeft om als gezaghebbende plannenmaker en uitvoerder het vertrouwen van ondernemend Leiden te verwerven. Er is voldoende vertrouwen dat het Hoteloverleg het trekkingsrecht zal benutten voor investeringen in de lange termijn marketing van de stad op basis van een bundeling van belangen. Door samenwerking met de andere partijen in het Ondernemersfonds is daarnaast de prikkel optimaal om slimme verbindingen te leggen met de activiteiten van alle andere ondernemersorganisaties in Leiden. Op basis van deze inhoudelijke lijn is de komende periode een uitwerking aan de orde. De rolverdeling daarbij is: Het bestuur van Leiden Marketing neemt de omvorming van de organisatie ter hand conform de aanbevelingen uit hoofdstuk 11 van het rapport van maart

7 De Gemeente Leiden legt in een subsidiebeschikking de overdracht van de toeristenbelasting aan het Hoteloverleg vast. De gemeente beraadt zich daarenboven inhoudelijk op de autonome bijdrage aan Leiden Marketing. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente als opdrachtgever optreedt en niet meer als bestuurlijk verantwoordelijke. De gemeente en de andere partners regelen hun onderlinge verhouding inclusief de inhoudelijke verwachtingen in een convenant. Leeswijzer Tenslotte de inhoud van de voorliggende rapportage. U treft in het eerste deel achtereenvolgens aan: De evaluatie van de Uitvoeringsovereenkomst tussen Leiden Marketing en gemeente Leiden. Deze evaluatie is tot stand gekomen op grond van afspraken uit De tekst komt voor rekening van de opstellers (bureau Blaauwberg), maar rust op informatieverstrekking door de staf van Leiden Marketing. De voornaamste adressant van deze evaluatie is de gemeenteraad, vanuit haar controlerende taak. De brief waarmee het Hoteloverleg zijn zienswijze over de relatie tussen de toeristenbelasting en Leiden Marketing naar voren heeft gebracht. De brief is met name relevant als voorbeschouwing op de aansturing van de opbrengst van de toeristenbelasting door het Hoteloverleg Een ontwerp-convenant tussen de gemeente, het Hoteloverleg en andere partners. Deze tekst is een handreiking aan het komende overleg tussen die partijen ter uitwerking van de uitgesproken intenties en kan naar believen gewijzigd worden. Het tweede deel van deze documentatie bestaat uit het rapport uit maart U treft daarin aan: Een inhoudelijke verkenning van citymarketing in de paragrafen 1 tot 4. Adressant is iedereen in Leiden die mee wil praten over city marketing. Een reconstructie van de institutionele voorgeschiedenis in de paragrafen 5 tot 10. Adressant is iedereen die betrokken ia bij de doorstart van Leiden Marketing en Centrummanagement. Een huiswerklijst in paragraaf 11. Adressant zijn de besturen van Leiden Marketing, het Centrummanagement en de overige ondernemersorganisaties die worden uitgenodigd tot intensivering van de samenwerking. Een bijlage met een doorkijk naar een welcoming program, als mogelijke inzet van lange-termijn-marketing. Adressant is opnieuw iedereen die in Leiden over city marketing wil meepraten. Het is vooral een instrumenteel rapport geworden, zonder echte vergezichten. Daar waar we constateren dat er wel genoeg visies op stad en marketing bestaan en het tekort vooral zit op de convergentie, het bij elkaar brengen en operationeel krijgen van al die visies, ligt het niet voor de hand er zelf nog maar een visioen bovenop te leggen. We constateren dus dat Leiden toe is aan een identiteitsdebat, we gaan niet direct die identiteit omschrijven. In die zin is de bijlage over een welcoming programma echt een bijlage: een kleine inhoudelijke toegift. Naar ons inzicht moet Leiden stoppen met z n identiteit te zoeken in een mooie binnenstad, een kennisrijkdom of andere zaken die er al waren. Identiteit moet je steeds opnieuw uitvinden en elke bewoner moet zich uitgenodigd voelen om iets toe te 7

8 voegen. Leiden is een stad van passanten, van tijdelijke bewoners. Maar een kleine minderheid is vaste bewoner van de wieg tot het graf. De stad moet z n kracht zoeken in het actief verwelkomen van steeds weet nieuwe tijdelijke bewoners uit binnen- en buitenland, hen tot actief burgerschap uitnodigen en hen ondersteunen in een zo groot mogelijke participatie in werk, onderwijs, cultuur en sport. Zodat ze bij hun vertrek als ambassadeurs aan de stad verbonden blijven. Wij danken de besturen van Centrummanagement Leiden en Leiden Marketing en dan met name de heren Rene de Jong (interim-voorzitter Leiden Marketing), Frans Schohaus (voorzitter Centrummanagement), Sjaak Scheffer (bestuur Centrummanagement) en Bastiaan de Roo (Kamer van Koophandel) voor hun aansturing en hun actieve participatie in de gedachtenvorming in de periode tot maart Wij danken voormalig directeur John Kroes van Leiden Marketing en zijn collega s voor de degelijke informatievoorziening, met name bij de evaluatie van de UVOK. Naast de reeds genoemde personen, danken we ook de leden van het Hoteloverleg, Ed van der Kraan (voorzitter van het Ondernemersfonds), wethouder Robert Strijk en zijn medewerkers Ronald Gerritsen en Kees de Mooy voor hun bijdrage aan de discussie sinds maart Zoal de aanhef van deze inleiding al aangaf: soms gaan dingen sneller dan je denkt. In korte tijd zijn vele seinen op groen gaan staan om ene gedoe doorstart te maken met de marketing van de stad. Met uitzondering van de brief van het Hoteloverleg, komt alle tekst voor rekening van de samenstellers. Dat zijn Mariet Ewalts en ondergetekende, met bijdragen van Jeroen Bos en Janniek van de Looij. Aart van Bochove Blaauwberg 9 september

9 I - 2 Evaluatie UVOK Leiden Marketing

10 I - 2 Evaluatie UVOK Leiden Marketing (31 juli 2012) Activiteit Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 Resultaten Evaluatie 1. Visitor Centre Leiden In juli 2009 in bedrijf Feestelijke opening als promotiemoment Realisatie digitaal scherm Aantal bezoekers/herkomst Klanttevredenheid hoogwaardig stedelijk bezoekerscentrum voor (inter)nationale gasten Gastheerschap en informatievoorziening De realisatie van het Visitor Centre Leiden is volledig uitgevoerd. In het eerste jaar heeft het VCL bezoekers ontvangen die de dienstverlening van het personeel met een 7,5 gemiddeld beoordeelden. In 2011 is het aantal bezoekers gestegen naar Eind juni 2012 stond de teller op bezoekers. Dit is een stijging van 9%. De afkomst van de bezoekers is incidenteel onderzocht (zie bij 3 Sleutelfestivals). De digitale schermen zijn gerealiseerd en een deel van deze schermen is ook interactief. De films op de schermen zijn terug te vinden via de website en ook via YouTube. Daarnaast zijn schermen gerealiseerd op de zijmuur van het centrum, tegenover de uitgang van het Centraal Station. Mechandising met het logo van Leiden Stad van Ontdekkingen is te koop in de winkel. Het aantal bezoekers van het VCL-loket is in 2012 is met 9% gestegen t.o.v De kwaliteit van het Leidse gastheerschap en de informatievoorzieningsfunctie valt vooral goed af te lezen aan het aantal bezoekers van de website (zie onder 6), het gebruik van social media en bezoek aan festiviteiten. Digitale informatievoorziening neemt de laatste jaren een enorme vlucht. (Potentiële) bezoekers van Leiden weten dit virtuele loket steeds vaker te vinden. 2. ExpatCentre Leiden: Gericht op informatievoorziening en promotie aan in (de omgeving van) Leiden wonende expats Subsidie Gemeente Na 2011 zonder subsidiebijdragen/ zelfstandig In januari 2010 is het Expat Centre Leiden geopend. In de eerste twee jaar zijn per jaar 150 expats ontvangen. De eerste 6 maanden van 2012 staat de teller op 40 bezoekers. Dat betekent dat het aantal achterblijft op het gewenste streefcijfer van 300 bezoekers per jaar. Naast het fysieke loket zijn er contacten via (240 x p/jr). Ook het Expat Centre verstrekt via (digitale) media informatie aan bezoekers: een welkomsmap met leaflets van bedrijven en (omgeving) Leiden, een verkorte Engelse versie van de Uitladder (1x p/w); organisatie van bijeenkomsten (cafe en social events, 3x p/j- 15 deelnemers), digitale nieuwsbrieven (6x p/jr voor 1200 adressen adressen extra voor ESTEC/ESA- medewerkers), expatbeurs (1x p/j), expatmeetings voor HRM-managers van bedrijven die expats in dienst hebben (2x p/j) en via sponsorbijeenkomsten en activiteiten. De website heeft een groeiend aantal Een belangrijke reden voor het niet behalen van het streefcijfer lijkt het voortbestaan van andere expat centra in de omgeving van Leiden: ESTEC (Noordwijk via min. Van Buitenlandse Zaken). Expats die ten noorden van Hoofddorp wonen gaan vrijwel altijd naar het Expat Centre in Amsterdam. Expats die ten zuiden van Leiden wonen gaan meestal naar het Expat Centre in Den Haag. Het Expat Centre zal voorlopig geen full-service status kunnen krijgen omdat het aantal aanvragen voor vergunningen ver onder de benodigde 500 ligt, die als eis geldt vanuit IND. Leiden Expat Centre kan zich dus alleen richten op de zachte aspecten van het leven van een expat (administratieve- en inburgeringsvragen). In het lopende jaar 2012 zal verder onderzocht worden op welke aspecten het Expat Centre Leiden kan samenwerken met de andere expat centra en welke zaken 10

11 Activiteit Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 Resultaten (unieke) bezoekers per jaar: Het ExpatCentre heeft een rapport geschreven: Expatcentre Leiden: van opbouw naar uitbouw (april 2012) over mogelijke ontwikkelingsopties. Een aantal resultaten: Het ExpatCentre Leiden is geen full-service centrum omdat expats voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning naar de IND moeten. Totaal aantal vergunningaanvragen: 90 in 2010 en 110 in 2011: 110. Ook moeten expats nog naar het gemeentehuis voor inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Enquetes onder expats tonen dat van de 27 ondervraagden die een mening hadden over de kwaliteit, er 18 die kwaliteit met goed of zeer goed waardeerden (66% van de ondervraagden had geen mening). 47 van de 80 expats zijn bekend met het Expat Centre. Anderzijds blijkt hieruit dat een vrij grote groep (32 van de 80 ondervraagden) het Expatcentre (nog) niet te kennen. Evaluatie in Leiden versterkt kunnen worden. Hiertoe heeft Leiden Marketing een rapport geschreven over toekomstopties voor het Expat Centre Leiden. Hier staat o.a. in vermeld dat de naam expat inmiddels verouderd is. Alternatieven zijn freemover, kenniswerker of international, waarbij de laatste de voorkeur lijkt te hebben. In de uitbouw-optie wordt o.a. geadviseerd de communicatie verder te professionaliseren door de huisstijl en informatievoorziening te koppelen aan de website van Leiden Marketing en daarnaast ook social media verder uit te bouwen. De afspraak over de verzelfstandiging van het Expatcentre vanaf 1 januari 2012 is in overleg 1 jaar uitgesteld. Dat betekent dat de subsidie van het Agentschap.nl nog 1 jaar doorloopt. 3. Sleutelfestivals: Rembrandt Cultuurfestival Kennisfestival 2 jaarlijks terugkerend Van > bezoekers in 2012 oplopend naar > bezoekers Cultuurfestival Het eerste jaar (2009) is het Cultuurfestival ondergebracht bij het Centrum Management Leiden onder de noemer Zomer in Leiden. Het jaar erop was het een gezamenlijk project tussen Leiden Marketing en Centrum Management Leiden. In 2011 is de Cultuurmaand Leiden georganiseerd door Leiden Marketing; een maand waarin Leiden als cultuurstad extra op de kaart werd gezet met daaronder verschillende culturele- evenementen en festivals. De vormgeving van het festival viel binnen het ONTDEK LEIDEN concept wat sinds 2009 is ontwikkeld. Het Cultuurfonds Leiden werd partner. Zo n dertig evenementen en festivals werden onderdeel van de Cultuurmaand Leiden. Tevens heeft er een kwantitatief en kwalitatief onderzoek plaatsgevonden (i.s.m. de gemeente Leiden) die dient als nulmeting. Onderstaand een aantal resultaten uit de nulmeting: Doelstelling bezoekersaantallen: Voor aanvang is er samen met de evenementen organisaties een doelstelling geformuleerd om minimaal bezoekers Leiden Marketing heeft in 2011 zwaarder dan voorheen ingezet op cultuur in de Cultuurmaand Leiden. In 2009 en 2010 is gekozen om het Kennisfestival te laten onderbrengen bij de Stichting Key of Life onder de noemer Festival Key of Life, maar deze samenwerking is in 2011 weer beëindigd. In 2012 zal geen Kennisfestival georganiseerd worden. Een ton subsidie vervalt en de (onverwachtse) kosten voor het succesvolle evenement Serieus Request in 2011 vielen hoog uit. Toch lijkt de Kennisstad niet uit beeld, dankzij de initiatieven voor de Academische jaarprijs, De IG-Nobelprijs en de Wetenschapsdag. De festivals zijn in deze evaluatie-periode 1 keer georganiseerd en geëvalueerd. Het Kennisfestival trekt (naar alle waarschijnlijkheid) een heel ander publiek dan 11

12 Activiteit Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 Resultaten te trekken. Uiteindelijk hebben in totaal ongeveer bezoekers de verschillende evenementen bezocht. Kwalitatief onderzoek: 69% van kende de term Cultuurmaand Leiden Eén van de belangrijkste communicatie uitingen was het programmaboekje. 25% heeft deze uiting gezien. 31% heeft het bezoek aan de Cultuurweken gecombineerd met horeca bezoek. 40% van de bezoekers woonden buiten Leiden 81% was hoger opgeleid (HBO en/of WO) 72% was vrouw Gemiddelde Bestedingen Leidenaars: 16, niet Leidenaars: 35 Geschatte opbrengst lokale economie: % is van plan om Leiden vaker te bezoeken In juni 2012 is dit festival opnieuw georganiseerd, onder de naam Cultuurweken Leiden. Daar heeft wederom een kwantitatief en kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. In september 2012 zullen de resultaten van dit onderzoek beschikbaar zijn. Evaluatie dat van de Cultuurmaand en deze twee festivals zijn daarom lastig met elkaar te vergelijken. De gemeten aantallen moeten gezien worden als een nulmeting. Meer dan bezoekers lijkt een te hoog streefcijfer te zijn voor dit type festival. Daarentegen bleek met een evenement als Serious Request dit streefcijfers ruimsschoots haalbaar! De opzet van de Cultuurweken en het Kennisfestival heeft gezorgd voor een intensieve, positieve samenwerking (60-70 man) tussen allerlei partners, waaronder musea maar ook ondernemers. Samen met kennispartners is Leiden Marketing betrokken bij overleg over de (strategische) koers en vast te stellen ijkpunten. Het streven is om in evenementen etc. kennis, cultuur en historie samen te brengen. Dat lijkt te lukken met het initiatief voor de Nacht van de Kunst. Kennisfestival Leiden Marketing heeft in 2011 het concept Kennisfestival Leiden ontwikkeld. Een festival waarin evenementen en activiteiten centraal stonden die georganiseerd werden vanuit de Leidse Kennisinstellingen om Leiden als Kennisstad te profileren. Ook dit festival is aangesloten bij de ONTDEK LEIDEN-vormgeving. Het Kennisfestival (oktober 2011) had ongeveer bezoekers. Het kwalitatief onderzoek wat heeft plaatsgevonden, heeft te weinig respondenten opgeleverd waardoor er geen representatieve onderzoeksresultaten vermeld kunnen worden. Serious Request Serious Request 2011 was een evenement dat niet gepland was, maar wel als kans werd gezien. Tijdens de week dat het Glazen Huis op de Beestenmarkt heeft gestaan, zijn er in totaal

13 Activiteit Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 Resultaten bezoekers geweest, waarvan unieke (75% komt van buiten Leiden) bezoekers zijn. Dit is overigens exclusief de bezoekers aan het eindfeest, wat door de politie wordt geschat op tot bezoekers. In één week tijd hebben deze bezoekers samen uitgegeven in de Leidse winkels en horeca. Van de 75% bezoekers die niet uit Leiden kwam, was 20% nog nooit in Leiden geweest, maar geeft 81% aan binnen een half jaar terug te keren. Ook raadt 84% een bezoek aan Leiden aan anderen aan. CityTraffic heeft de bezoekersaantallen gemeten aan de hand van unieke Bluetooth (GSM)-frequenties. In het Stationsgebied en op de Beestenmarkt waren nog geen meetpunten aangebracht. Deze zijn speciaal voor deze gelegenheid aangebracht. De Bluetooth-apparatuur meet het aantal passanten en kan onderscheid maken tussen unieke bezoekers en bezoekers die een tweede of derde keer langskomen. Evaluatie Naast deze grote festival zijn initiatieven genomen voor het instellen van de: - Academische Jaarprijs (okt en okt. 2012) - IG-Nobelprijs (sept. 2012) - Wetenschapsdag ontdekking gezocht (okt en okt. 2012) - Nacht van de Kunst met 3 traditionele universiteitssteden (Leuven, Groningen en Leiden) in Marketing Toeristische markt Participatie in samenwerkingsverband Federatie voor promotie steden en attracties Zuid- Holland Bijdrage projecten jaarlijks euro In 2009 is de directeur van Leiden Marketing toegetreden tot het bestuur van het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme. Daarnaast lift Leiden Marketing mee met acties van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), waaronder acties die Leiden onder de aandacht brengen. In de zomer van 2010 is er een publiciteitscampagne gestart op de in Nederland verblijvende toerist, waarbij radiospotjes, advertenties in landelijke en regionale bladen, reclamezuilen bij de ingang van de stad en schermen bij de McDonalds zijn ingezet om toeristen naar Leiden te lokken en het merk Leiden Stad van Ontdekkingen onder de aandacht te brengen (advertentie NRC 8x, Leidsch Dagblad, HDC media, zoals Haarlems Dagblad, LOS, Leiden Marketing lijkt te profiteren van initiatieven en promotiemiddelen die worden ontwikkeld door het ZHBT. De provincie Zuid-Holland zal de subsidie op afzienbare termijn afbouwen tot nul. Dit betekent een einde aan gezamenlijke activiteiten zoals persnieuwsbrieven en persreizen. De samenwerking met de regiogemeenten is geïntensiveerd (Katwijk en Noordwijk). Dat blijkt uit de uitgave van de toeristische krant Beleef de Bollenstreek en de samenwerking met de Keukenhof. De samenwerking wordt verder geïntensiveerd. De relatie met NBTC levert informatie op over de 13

14 Activiteit Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 Resultaten Witte Weekblad, LEVEN! en spotjes op Radio 1 en Radio 2. De pers wordt ingezet voor free publicity in bladen. Daarnaast zijn journalisten uitgenodigd om naar Leiden te komen en worden persreizen georganiseerd door het NBTC (met als resultaat artikelen in AD, ANWB-Kampioen, Uittip bij RTL-4, Nieuwsbrief Plusmagazine, programma Duitse TV-zender) Ook zijn toeristische brochures (op print) uitgekomen: Museumfolder/plattegrond: i.s.m. Museumgroep Leiden, informatie over musea in Leiden, expl., eenmalig in 2010 Stadsgids ONTDEK Leiden oplage expl., tweetalig over aanbod van musea, restaurants, winkels en uitgaan (2011 en 2012) Zakelijk Magazine ONTDEK LEIDEN - oplage expl. tweetalig, voor de Trademarkt (touroperators, touringcarondernemers) o.a. over congressen en zakelijke evenementen 2011 en Toeristisch Magazine ONTDEK LEIDEN oplage expl., tweetalig, verspreiding buiten regio (2010/-2011) Beleef de Bollenstreek 2x oplage Brochure- en posters ONTDEK winkelen in Leiden - oplage Evaluatie landelijke ontwikkelingen en trends op toeristisch gebied en is goed voor de relaties met de pers en zgn. trade. Vooral de acties en contacten op het terrein van congressen leveren resultaten op. Het zakelijk magazine is een succes. Er zijn structureel meer adverteerders waardoor de gids inmiddels kostendekkend geproduceerd wordt. Leiden Marketing heeft de afgelopen jaren bewust ingezet op toerisme uit het binnenland. Leiden is nog te onbekend in eigen land (zoals ook blijkt uit het rapport Beerda over het merk Leiden (zie bij 11 Effectmeting).De buitenlandse toerist wordt via de vertaalde website maar ook via beurzen en relatiedagen benaderd. (zie 2 Expat Centre) Brandingscampagnes zijn moeilijk meetbaar. Wel zien we een stijging van het webbezoek tijdens de campagnes. In het rapport Beerda (zie ook 11. Effectmeting) komt naar voren dat de merkkracht van Leiden zich licht onder het gemiddelde bevindt, vanuit de optiek van de Nederlandse bevolking. Het merk Leiden mag dus nog sterker worden. Leiden Marketing heeft gekozen om samen met diverse partners deel te nemen aan een aantal specifieke beurzen om direct in contact te kunnen komen met de potentiële bezoeker. Er werd informatie meegegeven en door middel van een spel (sleutelspel) werden adressen verzameld om na afloop van de beurs door middel van een nieuwsbrief nog een keer in contact te kunnen komen met de potentiële bezoeker. Daarnaast heeft Leiden Marketing heeft deelgenomen aan de beurzen: - Libelle Zomerweek ( bezoekers) - 50PlusBeurs ( bezoekers) Samenwerking (stads)partners: in 2011 is een Winkelcampagne gestart samen met het Centrummanagement Leiden met als doel Leiden als winkelstad te promoten. Dit heeft geleid tot meer 14

15 Activiteit Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 Resultaten bezoek aan de website Er zijn regelmatig evaluaties met de (stads-)partners over activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de keuze voor een winkelcampagne voor de laatste koopzondagen van de maand: het Verrassend Winkelweekend. Evaluatie 5. Marketing zakelijke markt en congressen Deelname aan samenwerkingsproject voor internationale marketing van congressen Mills & Minds LEIDEN MARKETING draagt per bij met per jaar Mills & Minds: in 2005 is in de provincie Zuid-Holland de bestuurlijke wens uitgesproken om de MICE-markt (meetingsincentives, conventions, exhibitions) gezamenlijk intensiever en gerichter internationaal te gaan stimuleren. Hiervoor is in 2007 de Stichting Mills & Minds in het leven geroepen. Participerende partijen zijn de Provincie Zuid-Holland, de steden Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden en Zoetermeer en de Kamers van Koophandel Den Haag en Rotterdam. De gedachte was dat de propositie van Leiden sterker zou worden als die gecombineerd wordt met andere proposities in de regio. De website zou de doorverwijzer naar de steden en faciliteiten in de regio moeten zijn. Inmiddels (medio 2012) is de stichting officieel ontbonden vanwege geen of nauwelijks meetbare resultaten. Dit had o.a. te maken met het beperkte beschikbare budget. Inmiddels is besloten de stichting te laten ontbinden. Voor Leiden Marketing houdt dit in dat er een bedrag van 4.130,- zal worden teruggestort t.b.v. de marketing van Leiden als congresstad. Samenwerkingen met (stads)partners De combinatie bereikbaarheid, historie, cultuur en wetenschap van Leiden maakt Leiden een aantrekkelijke bestemming voor bedrijven, verenigingen en organisaties die hun evenement in Leiden willen organiseren. Leiden Marketing heeft in 2010, 2011 en 2012 de nodige inspiratiedagen georganiseerd, o.a. voor doelgroepen die zakelijke evenementen organiseren. De marketing van Leiden als stad voor congressen en zakelijke evenementen is vanuit het (vrijwel) niets opgebouwd. Langzamerhand is het vertrouwen in de activiteiten gegroeid. Zo dragen de partners financieel bij aan het zakelijk magazine. Citymarketing lijkt meer aan te slaan en vertrouwen te wekken dan regiomarketing (via het inmiddels opgeheven Mills & Minds-programma). De gerichte inzet op het zakelijk terrein van Leiden marketing is onder meer zichtbaar door een stijging van het bezoek op het zakelijke deel van de website. Het aantal congressen neemt toe en voor de komende jaren staat er al een aantal (inter-)nationale congressen gepland. De toename van het aantal zakelijke bezoekers wordt gemeten aan de hand van het aantal hotelbezoeken. Dat cijfer stijgt jaarlijks. De investeringen die Leiden Marketing in de eerste jaren heeft gedaan, leveren nu resultaat op. Deze inspanningen zijn gehonoreerd met de publieksprijs meest invloedrijke eventpersoon 2011 van Eventbranche. Leiden Marketing ontving deze prijs voor de beste marketingsstunt van 2011 en omdat Leiden als zakelijke bestemming op de kaart en op diverse podia in de spotlights is gezet en Leiden Marketing letterlijk en Internationale congresmarkt Leiden is de afgelopen periode fors gestegen op de ranking van de ICCA, in 2011 op plaats 234 t.o.v toen Leiden nog op plek 309 stond. In de Nederlandse top 10 staat Leiden op een gedeelde 8 e plaats samen met Noordwijk. Deze stijging is mede te danken figuurlijk een gezicht kreeg in de evenementen- en congresbranche aldus Eventbranche. Ervaringen met beurzen heeft geleerd dat deelname aan de beurs Event en Management Support relatief weinig 15

16 Activiteit Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 Resultaten aan de samenwerking in de stad tussen locaties, hotels, overig bedrijfsleven en Leiden Marketing. De economische spin-off van internationale congressen voor de stad is enorm. De internationale congresdeelnemer besteedt gemiddeld 344,- per dag. Ruim 70% hiervan komt terecht in de lokale economie. Evaluatie oplevert (hoge kosten, te weinig bezoekers (uit de doelgroep) etc.). De positieve ervaring met de samenwerking met een PCO heeft ertoe geleid dat meerder PCO s zich hebben gemeld om met Leiden een partnership aan te gaan. Zakelijk magazine Ontdek Leiden: Zakelijk Magazine ONTDEK LEIDEN - oplage expl. tweetalig, voor de Trademarkt (touroperators, touringcarondernemers) o.a. over congressen en zakelijke evenementen 2011 en Beurzen Op nationaal gebied zijn er maar een paar beurzen voor de zakelijke doelgroep. Deze beurzen zijn een uitgelezen mogelijkheid om de naamsbekendheid van Leiden als congresstad te verhogen, om de database uit te breiden en de verwachtingen van de organisatoren te leren kennen. Leiden Marketing heeft deelgenomen aan de beurzen: - Event 2010 en 2011 ( ruim bezoekers) - Evenementcontact 2011 en 2012 ( bezoekers) - Management Support 2011 (3.000 bezoekers) Vakbladcampagne Leiden Marketing heeft diverse campagnes gevoerd in vaktijdschriften. De imago-printcampagne is ter profilering van de stad als kwaliteitsdestinatie voor zakelijke evenementen in de vakbladen.de campagne beslaat per uiting 4 of 6 pagina s waarop verschillende partners en Leiden Marketing zich binnen het kader van congres- en evenementenstad profileren. Samenwerking Congress by Design Naast beursdeelnames, advertentiecampagnes en het organiseren van inspiratiedagen is Leiden Marketing ook een samenwerking aangegaan met Congress by Design. Een gerenommeerde PCO (Professional Congres Organizer) met wie Leiden Marketing samenwerkt om meer internationale wetenschappelijke 16

17 Activiteit Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 Resultaten associatiecongressen naar Leiden te halen. Evaluatie 6. (Digitale) informatievoorziening/stadsportal Portal incl. levering van partneroverstijgende content Overname en verbetering VVV HR-site In maart 2011 is de vernieuwde website van leiden.nl gelanceerd. De website is nu geheel in de Leiden, Stad van ontdekkingen-stijl en alle pijlers zijn vertegenwoordigd. De website is continu in ontwikkeling en er worden steeds nieuwe onderwerpen aan de website toegevoegd. De websites wordt regelmatig verbeterd dankzij feedback van mensen in- en uit Leiden. De nieuwste features zijn geïntegreerd met de sociale media en blogs. Leiden.nl fungeert inmiddels als de centrale Leiden-website (bijvoorbeeld voor de Verrassende Winkelweekenden van het Centrummanagement, Open Monumentendagen, de Leidse Loper en de Leidse Restaurantweek). Door middel van Google Adwords en zoekmachineoptimalisatie heeft Leiden Marketing een stap gezet in het steeds beter vindbaar maken van de website. Door toepassing van nieuwe technologische ontwikkelingen blijft de website up-to-date. De portal is in het Nederlands, Engels en Duits. De samenvoeging van verschillende sites tot één portal is gelukt waarmee een eenduidig en makkelijk toegankelijk digitale informatievoorziening tot stand is gebracht. De website is een sterk middel gebleken om betrokken partijen te (ver)binden. Nieuwe metingen in de komende jaren kunnen laten zien welke ontwikkeling het gebruik van de website doormaakt. Luisteren naar gebruikers (o.a. bewoners aangesloten bij Stadslab) heeft de leesbaarheid verbeterd Het cijfer laat zien dat naast bezoekers van het VCL ook de digitale bezoekers (deels) meegeteld moeten worden bij de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening en informatievoorziening. Meerdere websites over Leiden zijn verder geïntegreerd en afgestemd, namelijk leiden.nl, de website van Leiden Congresstad en de VVV Leiden website. De content van leidsuitburo.nl wordt ingelezen op leiden.nl, zodat de toeristische agenda s volledig overeenkomen. Alle websites van Leiden Marketing hebben inmiddels dezelfde gemeenschappelijke database die het uitgangspunt vormt voor de informatie voor bezoekers van leiden.nl en de mobiele website/app. Door deze database, van VVV Nederland, te gebruiken, zal binnenkort de content ook beschikbaar zijn op de websites van de VVV, Holland.com en het Uitburo. De website had in bezoekers uit 151 landen. De gebruikers bleven gemiddeld ruim 3 minuten op de website en bezochten gemiddeld 4,65 pagina s. LEIDEN MARKETING is daarnaast ook verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de website van het Expat Centre. 17

18 Activiteit Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 Resultaten Evaluatie 7. Museumpromotie Doorontwikkeling nationale museummarketing en museumbezoek Doorontwikkeling progr. Museum & School + marketing Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de promotie van de museumgroep door Leiden Marketing: de Museumfolder (2010), de schermen, banieren op Leiden Centraal tijdens de Museumnacht en de website. Het aanbod van de musea maakt momenteel deel uit van de reguliere promotieactiviteiten van LEIDEN MARKETING. Folders en informatie over tentoonstellingen zijn te verkrijgen via het VCL. Het programma Museum & School is al vanaf 2009 ondergebracht bij de Museumgroep en valt niet onder de verantwoordelijkheid van Leiden Marketing. Dit onderdeel is dus door de Museumgroep uitgevoerd. De samenwerking tussen Leiden Marketing en de Museumgroep verliep zeker niet optimaal en bleef beperkt tot de hoogst noodzakelijke ondersteuning. De Museumgroep heeft eigen keuzes gemaakt en Leiden Marketing is waar mogelijk een samenwerking aangegaan met individuele musea. Het programma Museum & School kan niet in deze evaluatie worden meegenomen omdat de Museumgroep dit programma zelf ontwikkeld. 8. Digitale informatie voorziening (vervolg) Gebruik huisstijl/logo door alle stadspartners Informatiezuilen/mobiele telefonie Continueren deelname aan uitburo.nl Digitale nieuwsbrief Onderzoek stadskrant Content pilot doel: experimenteren/leren welke info op welke wijze geplaatst moet worden op digitale scherm(en) VCL Huisstijl ontwikkelen en gebruik stimuleren/ controleren Onderzoek strategische locaties informatiezuilen/ mobiele telefonie (voor stadsinfo/routes en/of wandelingen (en keuze en beheer). landelijk en aansluiting alle cultuurleveranciers en ticketing services digitale nieuwsbrief: extern bezoekers en intern de zakelijke partners over voortgang LEIDEN MARKETING De insteek van de schermen in het VCL was om extra inkomsten te genereren, maar het animo om (betaald) filmpjes te tonen op de schermen, ontbreekt. De contentmanager zet de agenda (tentoonstellingen, komende evenementen, voorstellingen in de theaters) op de schermen en daarnaast ook op leiden.nl, YouTube, social media en de busjes van de Haagweg. Daar waar het gebruik van de huisstijl in 2010 nog niet door alle stadspartners werd toegepast, lijkt dit in 2011 vrijwel geheel te lukken. De partners zijn op het belang van het gebruik van de huisstijl aangesproken. Iedereen die betrokken is, gebruikt het Leiden, Stad van ontdekkingen-logo. Mobiele telefonie is ingezet, er is een mobiele website en app geïntroduceerd en social media is ingezet. Cijfers: mobiele website unieke bezoekers, app: downloads, Facebook: likes, Twitter: volgers. Sociale media worden ook gebruikt om studenten te betrekken bij initiatieven in de stad, zoals de organisatie van Serious Request/Glazen Huis. De PDA-wandelroutes zijn in ontwikkeling en er komen steeds meer bij. In samenwerking met de gemeente wordt gewerkt aan een parkeermodule, waarbij alle parkeerplaatsen ook te vinden zijn via Leiden mobiel en hoeveel er vrij zijn. De digitale informatievoorziening is sterk in opkomst in vergelijking met de meer traditionele mondelinge en papieren informatievoorziening. Informatie op schermen lijkt geschikt als aanvulling en eyecatcher. De huisstijl is inmiddels herkenbaar en lijkt als vanzelfsprekend toegepast te worden. De stadspartners kunnen, nóg meer dan tot nu toe gebeurt, het logo Leiden stad van ontdekkingen inzetten bij hun communicatie. Zoals al eerder aangegeven: aansluiting bij de portal betekent ook aansluiting bij de huisstijl. E.e.a. versterkt elkaar en de combinatie met 2 andere sterke logo s maakt de herkenbaarheid groter. De Digitale informatievoorziening is up-to-date en voortdurend in ontwikkeling. Vooral jongeren worden hiermee bereikt. Een ander voordeel is dat op deze manier de belangstelling voor activiteiten en de stad goed gemonitored kunnen worden. Digitale nieuwsbrieven en informatievoorziening via websites en mobiele telefonie etc. lijkt effectief en haalbaar en zorgen voor extra traffic naar de website. Hoewel een nieuwe stadskrant nog niet haalbaar is 18

19 Activiteit Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 nieuwe stadskrant: (onderzoek haalbaarheid/doelgroepen) Resultaten De deelname aan is doorgezet. Tweewekelijks wordt via het Leids Uitburo een digitale nieuwsbrief verstuurd met daarin het culturele aanbod in Leiden (3.400 abonnees). Ook wordt (in samenwerking met het Cultuurfonds en de kunstinstellingen) een maandelijkse Uitladder voor Leiden uitgebracht ( exemplaren). De nieuwsbrief van LEIDEN MARKETING is in 2009 gestart. Het is inmiddels een digitale nieuwsbrief die periodiek zowel in- als extern wordt verspreid. Daarnaast is er nog periodiek een nieuwsbrief voor de zakelijke markt. Hier staan alle resultaten in. Evaluatie gebleken is er wel succes geboekt met de krant Leidse Styl. Er is geen officiële evaluatie uitgevoerd maar tot op heden zijn er enkel positieve reacties binnen gekomen. Ticketing services verdient nog verder aandacht. Interessant is te weten in hoeverre andere vergelijkbare steden dit hebben ontwikkeld. (Breda). De kosten lijken op dit moment hoger te zijn dan wat het op moet gaan leveren. Het project zit nu nog in onderzoeksfase HDC media had in 2010 het initiatief genomen om voorstellen te ontwikkelen in het kader van het onderzoek naar de stadskrant. Inmiddels blijkt een stadskrant voor de stadspartners nog een brug te ver. In de toekomst lijkt een digitale krant mogelijk dit vraagt nog om verder onderzoek. Wel heeft LEIDEN MARKETING i.s.m. een aantal stadspartners (Stadslab, LEIDEN MARKETING, cultuurfonds en studenten etc.) het blad Leidse Styl uitgegeven (dec. 2011). Hierin staat een overzicht van activiteiten van het afgelopen jaar en het blad beschrijft een aantal higlights van de Leidse kunst, cultuur, en wetenschap. In de toekomst moet deze krant meer ruimte gaan bieden voor bedrijven. In 2012 wordt dit project weer voortgezet (en evt. daarna in het Engels worden uitgebracht).. Ticketingservice: het VCL is een zogenaamd VVV Ticketpoint en heeft kaartverkoop via Eventim, een landelijk contract afgesloten met VVV Nederland. Ongeveer drie jaar geleden was het Leids Uitburo/Stadspodia op zoek naar een nieuw ticketing systeem. Destijds was Eventim ook in beeld, maar is uiteindelijk de keus gevallen op een ander systeem. Dit betekent dat er nog geen koppeling mogelijk is tussen kaartverkoop Stadspodia en VCL. 9. Promotie van 10 Leidse ontdekkingen in het Verhaal van Leiden adhv 10 ontdekkingen (hoogleraar Leiden Marketing is niet bij dit project betrokken. Dit is een project van Museumgroep Leiden i.s.m. gemeente Leiden en Professor van Raan. De promotie is momenteel in handen van de Voor wat betreft de evaluatie van deze activiteit wordt m verwezen naar de Museumgroep als verantwoordelijke voor de uitvoering. 19

20 Activiteit kader van Leiden, stad van ontdekkingen Aandachtspunten en afspraken uit UVOK 2009 Van Raan) evt. te gebruiken in Kennisfestival. Resultaten museumgroep en de uitwerking zal worden meegenomen bij de website Leiden.nl. Evaluatie Leiden Press als internationale hoogwaardige leidse infovoorziening voor hoogopgeleide kenniswerker De realisatie Leiden Press is momenteel, net als het onderzoek naar de stadskrant, in handen van HDC media. Leiden Marketing heeft het blad Leidse Styl uitgegeven (dec. 2011). De nieuwsbrief van LEIDEN MARKETING is in 2009 gestart. Het is inmiddels een digitale nieuwsbrief die periodiek zowel in- als extern wordt verspreid ) (zie ook bij 8: digitale informatievoorziening). 10. Zichtbaar en te gebruiken in de stad Promotieclip Promotionele doeken in de stadionshal en in de stad Genereer (toekomstige) ideeën voor banieren Ontwikkeling van (digitale) citycard Ontwikkeling after-sales middelen Onderzoek PDA tochten Voorstel uitbrengen voor toepassing van het merkkader op de Leidse Loper Positionering Leiden Over activiteiten in de stad Digitale toegang tot activiteiten in de stad En inzet moderne infotechnieken Huisstijl op de Leidse loper In 2011 is er een promotieclip gemaakt ten behoeve van Serious Request/ Glazen Huis. In 2012 is er een algemene clip gemaakt i.s.m. de KvK en het Cultuurfonds (en geplaatst op ) Het project met doeken in de stationshal: in de stationshal hangen banieren van de NS, hier heeft LEIDEN MARKETING geen zeggenschap over. Wel heeft LEIDEN MARKETING aan de zijkant van de muur (t.o. de ingang van het CS-Leiden) doeken gehangen over Leiden.Deze worden meestal afgenomen door de stadspartners. De uiterlijke vorm van de citycard is ontworpen, maar de daadwerkelijke invulling van deze card moet nog door de stadspartners worden afgesproken. De after-sales middelen: merchandising artikelen zijn met de komst van het VCL ontwikkeld en in de winkel te koop. De stad Leiden is op allerlei manieren herkenbaar en zichtbaar: via het loket en de winkel, op schermen, banieren, op film, als merk en via souvenirs... De (activiteiten in de) stad is ook te vinden: via kranten, nieuwsbrieven, op de website en via social media/mobiele telefonie en via de PDA. De citycard vraagt nog om aandacht voor verdere ontwikkeling. De PDA-toepassingen zijn steeds in ontwikkeling. Alle voorzieningen in de stad zouden hiermee gemakkelijk te vinden moeten zijn. Ook komen er wandelroutes bij. Het merkkader is ontwikkeld en de bewegwijzering in de stad is afgerond. 11. Effectmeting Jaarlijkse meting en In 2010 brachten bezoekers in totaal In overleg met de gemeentelijke dienst BOA zijn in

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Rapport, 6 oktober 2013

Rapport, 6 oktober 2013 ONDERZOE K NAAR ONDERNEMERSFONDS BODE GRAVEN-REEUWI JK Rapport, 6 oktober 2013 KOPIE AANBIEDINGSBRIEF RAPPORT AAN COLLEGE VAN B&W Koepel Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk Beursstraat 1a 2411 BA Bodegraven

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com foto: Maurice Haak 03 Inhoud 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09 4. Marketing 13 5. Haags Uitburo 27 6. VVV Uitburo Den Haag 31 7. Den Haag Topsport

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag Marketing-activiteitenplan 2007 Den Haag Marketing & Events Den Haag Marketing & Events Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag T: +31 (070) 3618888 F: +31 (070) 3615459 E: info@denhaag.com I: www.denhaag.com

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015 STRATEGISCH MARKETINGPLAN Kunstmaand AMELAND 2010-2015 12 januari 2011 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Kunstmaand Ameland, beschrijving huidige situatie 1.2 Resultaten tot nu toe 1.3 Probleemstelling (kernprobleem)

Nadere informatie