Overvallen in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overvallen in Nederland"

Transcriptie

1 Overvallen in Nederland Jaaroverzicht 2004 Korps landelijke politiediensten DIENST NATIONALE RECHERCHE INFORMATIE

2

3 Overvallen in Nederland Jaaroverzicht 2004

4 Uitgave: Dienst Nationale Recherche Informatie Postbus KX Zoetermeer De dienst Nationale Recherche Informatie is een onderdeel van het Korps landelijke politiediensten Telefoon (algemeen nummer) (overvalcriminaliteit) Fax Intranet Omslag foto: Jack van Kleef Regiokorps Limburg Zuid Zoetermeer, november 2005 Copyright 2005 KLPD-DNRI Zoetermeer DNRI nummer 38/2005 Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen, alsmede behoudens voorzover in deze uitgave nadrukkelijk anders is aangegeven, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KLPD. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), redactie en het KLPD geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.

5 Inhoud Inhoud... V Voorwoord... Herziening eerdere rapportages... Herziening van de jaarcijfers over Herziening van het oplossingspercentage over Herziening van het oplossingspercentage over Herziening van het oplossingspercentage over V VII VII VII VII VII Samenvatting van de overvalcijfers over XI 1. Inleiding Kaders / Definities...4 LARS...4 Invoer ramkraken in landelijk database LORS ONTWIKKELING VAN HET AANTAL OVERVALLEN IN NEDERLAND Ontwikkeling van het aantal overvallen in Nederland ( ) Aantal overvallen per politieregio Aantal geregistreerde overvallen per politieregio in het eerste kwartaal Aantal geregistreerde overvallen per politieregio in het eerste halfjaar Aantal geregistreerde overvallen per politieregio in het derde kwartaal ONTWIKKELING PER SECTOR Aantal overvallen Mislukte overvallen Overvallen per tijdstip Overvallen per dag Overvallen per maand Buit DADERS, SLACHTOFFERS EN WAPENS Waargenomen daders Gewonden en doden Niet opgeloste overvallen met dodelijke slachtoffers (COLD CASES) Slachtoffers in Wapens BRANCHE INFORMATIE Financiële instellingen Groothandel, Industrie & Dienstverlening Horeca Medische & Zorg Instellingen Overheidsinstellingen Particulier (Woningen) Transport Detailhandel GEBRUIKTE VOERTUIGEN...55 III

6 8. OPSPORINGSBERICHTGEVING Opsporing verzocht RI On-line OVERIGE INFORMATIE Vuurwapencriminaliteit Interpol Actieplan overvalcriminaliteit LARS HET LANDELIJK OVERVALLEN REGISTRATIE SYSTEEM (LORS)...63 Tot slot...65 IV

7 Voorwoord De dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) wil duidelijkheid verschaffen over de aard en omvang van zware en/of georganiseerde criminaliteit. Dit gebeurt door overzicht en inzicht te bieden met betrekking tot deze criminaliteit, zowel in het algemeen als ook voor meer specifieke delictsvormen. De bedoeling hiervan is ondersteuning te verlenen bij de prioriteitsstelling op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Overvallen vormen als ernstige, gewelddadige criminaliteit een aandachtsgebied van de DNRI. In de Raad van Hoofdcommissarissen is sprake van een portefeuillehouder gewelds- en vermogenscriminaliteit, waaronder het onderwerp overvallen valt. Binnen de politieregio's fungeert een netwerk van roofcoördinatoren en vindt er nauwe samenwerking plaats van politie en justitie met de private sector. Door de Minister van Justitie is voor de periode een landelijk coördinator overvalcriminaliteit aangesteld. De informatie afkomstig uit het Landelijk Overvallen Registratiesysteem (LORS) dat bij de DNRI in beheer is, speelt een belangrijke rol. In LORS worden de door de regionale politiekorpsen ingezonden berichten en informatie uit andere bronnen met betrekking tot overvallen verwerkt. Vanaf eind 1992 is hierin informatie opgenomen over ruim in Nederland gepleegde overvallen. Vanuit LORS worden regelmatig periodieke overzichten en thematische analyses gepubliceerd. Daarnaast wordt LORS gebruikt voor operationele analyses, die niet voor publicatie bedoeld zijn. Dit jaarrapport is direct gebaseerd op de gegevens van LORS. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van cijfers en percentages van de gegevens die met betrekking tot in Nederland gepleegde overvallen voorhanden zijn. Zonder de input en ervaring van de collega s die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van deze gegevens, zou dit jaaroverzicht niet tot stand zijn gekomen. Naast de auteur van dit rapport, Piet de Poorter, bestond het LORS-team van de DNRI in 2004 uit: Anke Kool-Hofwegen Anita Mol-Karssen Geraldine Vandalon Olga Fauste Dominquez Dit rapport wordt onder meer aangeboden aan de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Economische Zaken, het College van procureursgeneraal, de Hoofdofficieren van Justitie, de korpschefs en de overvalcoördinatoren van de regionale politiekorpsen, de korpschef van het Korps landelijke politiediensten, de Commandant van de Koninklijke Marechaussee, onderdelen van de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten, een aantal Europese centrale Politiediensten, alsmede aan het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, de landelijk Coördinator Overvalcriminaliteit, de leden van het Overleg Platform Overvallen (OPR), de stuurgroep Overvalcriminaliteit, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een aantal brancheverenigingen, een aantal wetenschappelijke instellingen, de beleidsadviesgroep Overvalcriminaliteit en de vereniging Slachtoffer Hulp Nederland. V

8

9 Herziening eerdere rapportages Na het verschijnen van een jaaroverzicht kan een reeds geregistreerde overval uit LORS worden verwijderd omdat door aanvullende informatie de zaak niet langer voldoet aan de definitie van een overval. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn, dat na het inkomen van aanvullende gegevens, achteraf is gebleken, dat er sprake is geweest van een valse aangifte of verduistering in dienstbetrekking. Ook komt het voor dat een overval pas na de peildatum van de jaarrapportage wordt geregistreerd, doordat de informatie niet eerder door de regio ter registratie in LORS kon worden aangeleverd. Herziening van de jaarcijfers over 2003 Bij de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten zijn op 1 februari 2005, de peildatum voor deze rapportage, over het jaar 2003 in totaal 2434 overvallen geregistreerd in het Landelijk Overvallen Registratie Systeem (LORS). Bij een eerdere rapportage over de jaarcijfers 2003 was dit getal nog Herziening van het oplossingspercentage over 2001 Van de 2571 geregistreerde overvallen in LORS in het jaar 2001 zijn er inmiddels 872 opgelost. In de jaarrapportage over 2002 was dit getal nog 868. Dit betekent op de peildatum 1 februari 2005 een oplossingspercentage van 33,9%. Herziening van het oplossingspercentage over 2002 Van de 2593 geregistreerde overvallen in LORS in het jaar 2002 zijn er inmiddels 886 opgelost. Dit betekent op de peildatum 1 februari 2005 een oplossingspercentage van 34,2%. In de jaarrapportage over 2002 was dit oplossingspercentage nog 31,3%. Herziening van het oplossingspercentage over 2003 Van de 2434 geregistreerde overvallen in LORS in het jaar 2003 zijn er inmiddels 826 opgelost. Dit betekent op de peildatum 1 februari 2005 een oplossingspercentage van 33,9%. In de jaarrapportage over 2003 was dit oplossingspercentage nog 27,1%. VII

10

11 Samenvatting van de overvalcijfers over 2004 In 1994 vonden er in Nederland 2496 overvallen plaats, waarvan er op de peildatum voor deze rapportage 777 zijn opgelost. In 1995 vonden er in Nederland 2012 overvallen plaats, waarvan er 678 zijn opgelost. In 1996 vonden er in Nederland 2032 overvallen plaats. Hiervan zijn er 700 opgelost. In 1997 steeg het aantal overvallen met circa 15% tot Hiervan zijn 835 overvallen opgelost. Deze stijging zette zich in 1998 door naar 2362 overvallen. Een toename van bijna 3%. Hiervan zijn 836 overvallen opgelost. In het jaar 1999 werden 2407 overvallen geregistreerd, een lichte stijging van 2%. Er werden over 1999 in totaal 825 overvallen opgelost. In 2000 werden 2793 overvallen gepleegd, ten opzichte van 1999 een stijging van 16%. Over 2000 werden 950 overvallen opgelost. In 2001 werden in totaal 2571 overvallen in LORS geregistreerd. Ten opzichte van het jaar 2000 betekent dit een daling van circa 8% van het totaal aantal overvallen. Er werden 872 overvallen opgelost. In 2002 werden in totaal 2593 overvallen gepleegd, waarmee het aantal overvallen met 1% is gestegen, ten opzichte van het jaar Er werden 886 overvallen opgelost. In 2003 vonden er in Nederland 2434 overvallen plaats, waarvan er 826 zijn opgelost. In 2004 vonden er 2383 overvallen plaats, waarvan er tot aan de peildatum voor deze rapportage 726 zijn opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 30,5%. In de periode is het aantal geregistreerde overvallen stapsgewijs gestegen van 2012 in 1995 naar 2793 in Na 2000 is een daling van het aantal overvallen ingezet van 2571 overvallen in 2001 naar 2373 overvallen in Ten opzichte van 2000 is dit een daling van 15%. Hoewel er nog geen sluitende verklaring voor de daling van het aantal overvallen in Nederland is, is voor een deel de daling wellicht toe te schrijven aan een aantal factoren. Allereerst is een intensievere en betere samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven in deze periode tot stand gekomen. Door het bedrijfsleven werden consequenter een aantal preventiemaatregelen toegepast en nageleefd. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor het screenen van personeelsleden. Ook buitbeperkende maatregelen en het gebruik van kluizen met tijdvertraging spelen een belangrijke rol bij de preventie van overvallen. Door de politie zijn een groot aantal boven regionale rechercheteams gestart met opsporingsonderzoeken, hetgeen tot aanhouding van meerdere daders c.q. dadergroepen heeft geleid. Het oppakken van de daders van een overval door de politie en het direct vastzetten van met name veelplegers door justitie heeft mede bijgedragen aan de daling van het aantal overvallen. De beste preventie tegen overvallen is immers de recidiverende overvaller die vastzit. Hoewel met tevredenheid geconstateerd kan worden dat het totaal aantal overvallen de afgelopen jaren een relatief sterke daling laat zien zijn er ook nog zorgen, zeker wat betreft de fysieke en psychische gevolgen van een overval. Het is daarom dat de politie en het bedrijfsleven de komende tijd zullen blijven investeren in het verder ontwikkelen van (integrale-) veiligheidsmaatregelen om de risico s van overvallen, alsmede het aantal verder terug te dringen. IX

12 De in deze samenvatting weergegeven cijfers zijn na deze samenvatting ook terug te vinden in de in deze rapportage opgenomen overzichten. In de politieregio s Groningen (+67), Drenthe (+20), Twente (+59), Gelderland Midden (+69), Noord- Holland-Noord (+84), Kennemerland (+91), Amsterdam Amstelland (+432), Hollands Midden (+63), Zeeland (+26), Midden en West Brabant (+170) en Limburg Noord (+52) is het aantal overvallen in 2004, ten opzichte van 2003, toegenomen. Het getal na het (+)teken geeft het totaal van het aantal overvallen in de regio aan. Het aantal overvallen in de regio Zaanstreek Waterland is in 2004 gelijk gebleven (28) aan 2003 en Het liggende streepje (-) geeft aan dat in de navolgende regio s in 2004 een daling van het aantal overvallen is ingezet, te weten: Friesland (-37), IJsselland (-31), Noord en Oost-Gelderland (-31), Gelderland Zuid (-46), Flevoland (-43), Utrecht (-174), Gooi en Vechtstreek (-35), Haaglanden (-166), Rotterdam Rijnmond (-425), Zuid Holland Zuid (-36), Brabant Noord (-48), Brabant- Zuid Oost (-67) en Limburg Zuid (-83). Het getal na het (-)teken geeft het totaal van het aantal overvallen in de regio aan. Op de peildatum voor deze rapportage zijn 726 van de 2383 overvallen opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 30,5%. Vanuit landelijk perspectief gezien is het oplossingspercentage 1 over 2004 (30,5%) licht gedaald ten opzichte van 2003 (33,9%) - zie eerdere herziening. Verwacht mag echter worden dat het oplossingspercentage over 2004 nog verder zal stijgen in verband met een aantal lopende en nog niet afgesloten onderzoeken naar overvallen. In 2003 mislukte 20% van het totaal aantal overvallen in Nederland. Het bleef in deze gevallen bij een poging tot overval. In 2004 mislukten 526 overvallen op een totaal van Dit betekent dat 22% van alle overvallen in 2004 mislukten. De stijging van het aantal mislukte overvallen valt mogelijk voor een deel toe te schrijven aan het met succes nemen van preventiemaatregelen. In de volgende politieregio s wordt over 2004 een lager oplossingspercentage geconstateerd in vergelijking met 2003: Friesland (van 48,8 naar 37,8%), IJsselland (van 50 naar 29%), Noord- en Oost-Gelderland (van 27,7 naar 25,8%), Gelderland Midden (van 32,7 naar 26%), Gelderland Zuid (van 57,1 naar 23,9%), Gooi en Vechtstreek (van 43,5 naar 42,8%), Haaglanden (van 32,3 naar 28,9%), Rotterdam Rijnmond (van 25,8 naar 19%), Zeeland (van 56,2 naar 38,4%), Brabant- Zuid Oost (van 20,2 naar 16,4%) en Limburg Zuid (van 38,3 naar 33,7%.) Onder het niveau van het gemiddeld landelijk oplossingspercentage in 2003 (33,9%) bevinden zich de regio s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland Midden, Gelderland Zuid, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland-Noord, Amsterdam Amstelland, Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam Rijnmond, Brabant-Zuid Oost en Limburg Zuid. Een aantal van de genoemde regio s scoorden niet alleen in 2004, maar ook in 2003 onder het niveau van het gemiddeld landelijk oplossingspercentage. 1 Een overval wordt in dit rapport als opgelost beschouwd wanneer de daders zijn aangehouden of wanneer er om opsporing, aanhouding en voorgeleiding van een bekende dader is verzocht. Zie ook de bijlage definities. X

13 In veertien politieregio s is ten opzichte van 2003, een redelijke stijging van het oplossingspercentage in 2004 waar te nemen, namelijk: Groningen (van 22,5 naar 71,7%), Drenthe (van 44,5 naar 45%), Twente (van 21,9 naar 38,9%), Flevoland (van 15,5 naar 25,6%), Utrecht (van 19,8 naar 29,8%), Noord-Holland-Noord (van 16,6 naar 17,8%), Zaanstreek Waterland (van 32,1 naar 39,2%), Kennemerland (van 25 naar 40,6%), Amsterdam Amstelland (van 17,7 naar 31,4%), Hollands Midden (van 28 naar 33,3%), Zuid Holland Zuid (van 44,6 naar 50%), Midden en West Brabant (van 19,4 naar 40,5%), Brabant Noord (van 25 naar 37,5%) en Limburg Noord (van 37,2 naar 42,3%). Het oplossingspercentage van de regio s Groningen (71,7%) Friesland (37,8%), Drenthe (45%), Twente (38,9%), Zaanstreek Waterland (39,2%), Kennemerland (40,6%), Gooi en Vechtstreek (42,8%), Zuid Holland Zuid ( 50%), Zeeland (38,4%), Midden en West Brabant (40,5%), Brabant Noord (37,5%) en Limburg Noord (42,3%) ligt boven het landelijk gemiddelde in In 2004 valt ten opzichte van het jaar 2003 een afname van het aantal overvallen te zien in de sector Financiële Instellingen (van 113 naar 108), Horeca (van 427 naar 425), Transport (van 186 naar 167) en de sector Detailhandel (van 944 naar 866). Ondanks het opheffen van een aantal postagentschappen in Nederland is het aantal overvallen gestegen van 5 overvallen in 2002 naar 13 in 2003 en naar 14 in Overvallen op postkantoren zijn gedaald van 26 overvallen in 2002 naar 20 in 2003 en naar 14 in Binnen de sector Detailhandel is het aantal overvallen op winkels fors gedaald van 931 in 2002, naar 465 in 2003 en naar 415 in Ook het aantal overvallen op benzinestations is gedaald van 209 in 2003 naar 184 in De gezamenlijke inspanningen van branches en politie om het aantal overvallen terug te dringen lijken succesvol te zijn. Echter in de sector Detailhandel is het aantal overvallen op supermarkten gestegen van 105 in 2003 naar 127 in De sector Horeca is licht gedaald. In deze sector zijn de maaltijdbezorgers opgenomen. Er werden 96 maaltijdbezorgers in 2004 overvallen. In 2003 waren dit er 91. In 2002 waren er 84 overvallen. In 2001 werden er nog 168 maaltijdbezorgers overvallen. In 2004 valt ten opzichte van het jaar 2003 een toename van het aantal overvallen te zien in de sector Groothandel, Industrie & Dienstverlening (van 192 naar 203), de sector Medische & Zorg Instellingen (van 7 naar 16), de sector Overheidsinstellingen (van 5 naar 9) en de sector Particulier (dit zijn de woningen) - (van 505 naar 589). In de sector Groothandel, Industrie & Dienstverlening is het aantal overvallen op taxichauffeurs gedaald van 169 in 2002 naar 123 in 2003 en naar 121 overvallen in De sector Medische & Zorg Instellingen is gestegen van 12 in 2002, 7 in 2003, naar 16 overvallen in Ook de sector Overheidsinstellingen is gestegen van 4 in 2002, naar 5 in 2003 en naar 9 overvallen in De sector Particulier (woningen) is gestegen van 469 in 2001, 475 in 2002, 505 in 2003, naar 589 in Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van de overvallen op particuliere woningen, namenlijk van 397 overvallen in 2003 naar 482 in XI

14 Uit een vergelijking van de overvalcijfers over blijkt dat het totaal aantal mislukte overvallen (zonder buit) is toegenomen. In 2000 werden 506 overvallen als mislukt geregistreerd. Dit betekent dat 18,1% van de 2793 overvallen zijn mislukt. In 2001 zijn 469 overvallen mislukt op een totaal van 2571 overvallen. Dit is 18,2%. In 2002 zijn 531 overvallen mislukt. Op een totaal van 2593 overvallen is dit 20,5%. In 2003 zijn 490 van de 2434 overvallen mislukt. Dit is 20,1% In 2004 zijn 526 van de 2382 overvallen mislukt. Dit is 22%. Eén op de vijf in Nederland, in de periode , gepleegde overvallen mislukte derhalve. Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste overvallen op winkels plaats vinden tussen en uur. Financiële instellingen worden voornamelijk tussen en uur overvallen. De overvallen op benzinestations vinden plaats tussen en uur en de horeca-bedrijven worden voornamelijk tussen en uur overvallen. Een nader onderzoek over 2004 geeft op het eerste gezicht geen ander beeld. 2 Op maandag vonden in 2004 in totaal 316 overvallen plaats, op dinsdag 339 en op woensdag 345. Op donderdag waren er in totaal 367 overvallen. Op vrijdag 391, op zaterdag 369 en op zondag 256 overvallen. Op vrijdag werden in 2004 de meeste overvallen gepleegd. De overvaller wil: snelheid, een forse buit, niet herkend worden en er voor kunnen zorgen dat er niet gealarmeerd kan worden. De keuze van het tijdstip van de overval zal hiermee in verband staan. Met name voor jeugdige overvallers geldt dat men soms geld wil om in het weekend op stap te kunnen. Preventie dient er op gericht te zijn het de overvaller in deze niet gemakkelijk te maken. Het aandeel van de overvallen waarbij 2 of meer daders betrokken zijn, is in 2004 groter dan het aandeel van door solisten gepleegde feiten. Dit was in de periode ook het geval. Bij 877 (37%) van de in 2004 gepleegde overvallen in Nederland was er volgens de waarnemingen van getuigen en of slachtoffers sprake van 1 dader. Bij 1506 (63%) overvallen werden 2 of meer daders waargenomen. Binnen de sector Financiële Instellingen werd bij 38 overvallen 1 dader waargenomen en bij 45 overvallen werden twee daders waargenomen. Bij 23 overvallen werden 3 daders waargenomen en bij 2 overvallen werden 4 daders waargenomen. Bij overvallen waarbij sprake is van het moeten beheersen van de situatie, zien we vaak meerdere daders. Het onder controle houden van de slachtoffers, bijvoorbeeld in een woning, vergt nu eenmaal meer mankracht. In 2004 werden door de politie 1376 daders aangehouden op 2383 overvallen. Het totaal aantal in LORS geregistreerde gewonde slachtoffers (392) is in 2004 hoger dan in 2003 (352), in 2002 (317) en in 2001 (342). Tijdens een overval raakten in 2004 ook 6 daders gewond. 2 Zie ook: jaarcijfers Overvallen in Nederland periode , KLPD DNRI. XII

15 Het totaal aantal in LORS geregistreerde dodelijke slachtoffers in 2004 bedraagt 16. In 2003 werden tien doden ten gevolge van een overval geregistreerd. In 2002 werden negen doden geregistreerd. In 2004 viel er onder de daders ook nog een dode, tegenover 3 doden in Het totaal aantal doden tengevolge van een overval komt in 2004 daarmee op zeventien. Vuistvuurwapens (971 keer door getuigen waargenomen) en messen (641 keer) kunnen in 2004 het meest populaire wapen genoemd worden. In 2004 werden in totaal 2841 wapens door getuigen en/of slachtoffers bij het plegen van een overval waargenomen. In 2003 werden 2862 wapens bij het plegen van een overval waargenomen. In 2002 werden 2977 wapens waargenomen. Signalen uit het netwerk geven aan dat er in Nederland ook in 2004 een toename valt te constateren van delicten als straatroof, ramkraken en aanvallen op geldautomaten. Deze delicten worden niet geregistreerd in LORS. In 2005 zal een aanvang worden gemaakt met de landelijke registratie van ramkraken in LORS. XIII

16

17 1. Inleiding De dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft als taak een bijdrage te leveren in de aanpak van overvallen. De dienst doet dit met name door het bijhouden van een centrale registratie van overvallen. Analyse van overvalgegevens kan een belangrijke rol spelen bij de opsporing en preventie van deze criminaliteit. In dit rapport wordt verslag gedaan van de overvallen, die in het jaar 2004 in Nederland zijn gepleegd en bij de dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politie diensten zijn aangemeld en geregistreerd. In een aantal overzichten wordt de ontwikkeling weergegeven van de overvallen die gepleegd zijn in de periode 1994 tot en met Details over de overvallen die zijn gepleegd in 2004 worden vergeleken met die van 2003 en voorgaande jaren. Naast periodieke overzichten maakt DNRI ook thematische analyses. Overigens worden met behulp van LORS ook operationele analyses gemaakt op seriedelicten en dadergroepen. Deze zijn uiteraard niet voor publicatie bedoeld. Overvallen kunnen soms pas na langdurig onderzoek worden opgelost. Ook blijkt soms later dat een aangifte van een overval vals is, omdat er sprake is geweest van bijvoorbeeld verduistering in dienstbetrekking. In LORS worden deze cijfers dan achteraf gecorrigeerd. Om die redenen kunnen de cijfers die in dit rapport zijn verwerkt, enigszins afwijken van eerder gepresenteerde cijfers (na-ijl effect). Voor de gegevens die in dit verslag zijn opgenomen geldt als peildatum: 1 februari Het doel van deze informatieverstrekking is primair het verschaffen van inzicht in aard en omvang van de overvalproblematiek; vervolgens biedt deze informatie aanknopingspunten voor een goed preventie- en beleidsadvies. Met de informatie uit LORS kan ook een cijfermatige en inhoudelijke bijdrage worden geleverd aan nader wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar met name de achtergronden van overvallen kan meer betekenis geven aan deze gegevens. Daarnaast kan nader onderzoek als basis dienen voor toekomstig beleid met betrekking tot eventuele beveiliging van objecten en de opsporing van daders. Uit bovenstaande blijkt dat het zowel om redenen van operationele als strategische aard van groot belang is, dat overvallen zo spoedig mogelijk worden opgenomen in LORS. Teneinde per branche een goed beeld te krijgen omtrent het risico, het effect van preventiemaatregelen en andere veiligheidsvoorzieningen, is het voor elke branche van belang om over aanvullende bedrijfsinterne informatie te beschikken, welke voor politie en justitie in het kader van de opsporing en vervolging niet direct opportuun is en derhalve niet in LORS is verwerkt. Gedacht kan worden aan informatie over de personele bezetting, de wijze van alarmeren, de reden waarom een overval is gelukt of mislukt en de reden van de hoogte van de buit. In het verleden zijn er door middel van diverse communicatiemiddelen als folders, boekwerken en veiligheidsplannen adviezen uitgebracht voor criminaliteitspreventie op het gebied van overvallen. Het al dan niet hernieuwd opvolgen van deze adviezen verdient nog altijd aanbeveling. Het integreren van security in de dagelijkse bedrijfsvoering, het regelmatig controleren van de genomen preventiemaatregelen en het realiseren van achterstallig onderhoud zijn stappen in de goede richting. 1

18

19 2. Kaders / Definities Onder een overval verstaan we het met geweld of onder bedreiging van geweld, wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich in een afgeschermde ruimte bevinden of op een gepland/georganiseerd (waarde-)transport, of de poging daartoe. Indien door de daders niets wordt buitgemaakt, dan wordt gesproken over een poging tot overval. Wordt er iets meegenomen (hoe gering dan ook) dan is er sprake van een geslaagde overval. Ook als er bijvoorbeeld een plofkoffer door de daders wordt ontvreemd en kort daarna met (onbruikbaar) geld wordt achtergelaten, is er sprake van een geslaagde overval. Het aantal geregistreerde overvallen waar in deze rapportage over wordt gesproken betreft zowel het aantal geslaagde overvallen als het aantal pogingen daartoe. Een overval wordt in dit jaaroverzicht als opgelost beschouwd als de verdachte(n) is (zijn) aangehouden of als de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte(n) is verzocht. Niet aan de orde voor de overvalregistratie is of de overvallers ook daadwerkelijk worden veroordeeld. Voorwaarden voor registratie in LORS Uit de definitie van een overval blijkt dat er drie voorwaarden zijn waaraan een voorval moet voldoen om geregistreerd te worden in LORS: 1. Ten eerste moet er sprake zijn van het wegnemen of afpersen van geld, enig goed, of een poging daartoe. 2. Ten tweede moet er sprake zijn van gebruik van geweld of onder bedreiging van geweld. Dit betekent dat de slachtoffers door geweld of geuite bedreigingen tot afgifte van enig goed worden gedwongen door de daders, of dat zij het wegnemen van de buit moeten gedogen. Enkele voorbeelden van feiten die tot overvallen gerekend worden, zijn: C de caissière die onder bedreiging van een steekwapen de inhoud van de kassa moet afgeven; C de bewoner die onder bedreiging van een vuurwapen de sleutel van de kluis in zijn woning moet afgeven; C de bus- of taxichauffeur die tijdens de rit onder bedreiging van geweld gedwongen wordt geld af te geven. 3. Ten derde moet er ook sprake zijn van een afgeschermde ruimte waarin de overval plaatsvindt. Daarmee worden overvallen bedoeld die gepleegd worden in banken, winkels, woningen, benzinestations en dergelijke. Een uitzondering is een gepland of georganiseerd waardetransport. Hiervan is sprake wanneer het vervoeren van geld of andere waardevolle goederen op straat plaatsvindt en in verband kan worden gebracht met de uitoefening van een beroep. Enkele voorbeelden van een gepland/georganiseerd waardetransport, zijn: C een ondernemer die geld van zijn bedrijf naar de bank brengt; C een professionele geldloper; C een bezorger van maaltijden. 3

20 Voorbeelden van feiten die niet tot een overval gerekend worden en niet in LORS opgenomen zijn: 1. een winkeldiefstal of woninginbraak waarbij de dader heimelijk, zonder bedreiging met geweld, enig goed probeert te bemachtigen. Soms gaat de dader na ontdekking over tot het gebruik van geweld of tot het uiten van bedreigingen, maar in zo n geval is er volgens de definitie geen sprake van een overval maar van diefstal gevolgd door geweld. 2. slachtoffers die op straat of in openbare ruimten zoals een galerij van een flatgebouw, de passage van een winkelcentrum etc. onder bedreiging van geweld gedwongen worden geld of goederen af te geven, maar waarbij geen sprake is van een gepland/georganiseerd waardetransport. Punt twee valt onder straatroof. Onder straatroof verstaan we het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich niet in een afgeschermde ruimte bevinden, of de poging daartoe. Een uitzondering hierop is als het slachtoffer een gepland/georganiseerd waardetransport uitvoert, dan is er sprake van een overval. Straatroof wordt niet geregistreerd in LORS. De reden dat een overval wel in LORS wordt geregistreerd en straatroof niet, is het verschil in actieradius van de daders. Bij overvallen spelen vaak boven regionale verbanden een rol. Registratie in LORS is dan noodzakelijk om opsporing, analyse en preventie van overvallen te optimaliseren. Straatroof is doorgaans aan een plaats of wijk gebonden, waardoor regionale registratiesystemen voldoende mogelijkheden bieden voor opsporing, analyse en preventie van het delict. In 2005 zullen ook de in Nederland gepleegde ramkraken in LORS worden ingevoerd. LARS Eind 2003 werd aangevangen om de bij de politie ingekomen informatie over mogelijke voorbereidingshandelingen en verdachte situaties met betrekking tot overvallen te registreren in het Landelijk Aandachtvestigingen Registratie Systeem overvallen (LARS). Deze gegevens zijn centraal door KLPD DNRI en regionaal door de roofcoördinatoren in LARS in te voeren en te bevragen. Een cijfermatig overzicht van de mutaties in LARS over 2004 is opgenomen onder 9.4 in deze rapportage. Met betrekking tot de aandachtvestigingen worden gegevens alleen ingevoerd indien naar het oordeel van de regionale roofcoördinator er sprake is van een redelijk vermoeden van een overvalvoorbereiding. Het LARS is bedoeld als verwijsindex. Invoer ramkraken in landelijk database LORS In de vergadering van de vaste Tweede Kamer commissie, d.d. 26 mei 2004, heeft de minister van Justitie toegezegd dat de landelijk overvalcoördinator zich ook zal gaan bezig houden met de aanpak en de bestrijding van ramkraken, zodat de kennis daarover landelijk geconcentreerd wordt en er sneller patronen zichtbaar worden. Ook ramkraken zullen vanaf 2005 derhalve landelijk worden geregistreerd in het Landelijk Overvallen en Ramkraken Systeem (LORS). De naam Landelijk Overvallen Registratie Systeem wijzigt derhalve in 2005 in Landelijk Overvallen en Ramkraken Systeem. (LORS). Definitie van een ramkraak ten behoeve van LORS: Onder een ramkraak verstaan we een diefstal door middel van braak/verbreking gericht op een bedrijfspand, winkel, geldautomaat, waarbij met gebruikmaking van een voertuig de toegang wordt verkregen en vervolgens in zeer korte tijd geld en/of goederen worden ontvreemd, dan wel een poging daartoe. 4

21 Toelichting: In het herkenningsdienstsysteem (HKS) wordt dit delict geregistreerd onder snelkraak. Ten behoeve van de registratie in LORS is het van belang dat de ramkraak wordt gepleegd met behulp van een voertuig. Wanneer bij de ramkraak een hulpmiddel wordt gebruikt om het voertuig te verlengen valt dit ook onder de definitie. Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik maken van een rampaal, rolcontainer of ander voorwerp dat tussen het voertuig en de gevel/etalage wordt geplaatst omdat er bijvoorbeeld rampalen tussen de rijbaan en de pui zijn geplaatst. Ook valt onder de definitie de ramkraak met een voertuig waaraan een ketting is bevestigd om bijvoorbeeld een rolluik weg te trekken of een geld- of andere automaat (bijv. kaartjes). De functie van de landelijke database ramkraken in LORS. De verzamelde en geregistreerde informatie wordt gebruikt om zicht te krijgen op daders of dadergroepen. Er moet in het systeem gezocht kunnen worden op modus operandi, signalementen, voertuigen, sporen, buit, land van herkomst e.d. Dit betekent dat ook ten aanzien van ramkraken, soortgelijke gegevens als met betrekking tot in Nederland gepleegde overvallen, in LORS moeten worden aangeleverd en ingevoerd. 5

22

23 3. ONTWIKKELING VAN HET AANTAL OVERVALLEN IN NEDERLAND 3.1 Ontwikkeling van het aantal overvallen in Nederland ( ) Overzicht 1 laat het aantal overvallen zien dat in de periode in Nederland is gepleegd en door DNRI/KLPD in LORS is geregistreerd. Overzicht 1 betreft het aantal overvallen in de periode , inclusief het oplossingspercentage Totaal aantal overvallen Opgeloste overvallen (opgelost is donker grijs gearceerd) Overzicht 2 betreft het aantal overvallen (inclusief de cijfers) in de periode Totaal aantal overvallen

24 Overzicht 3 betreft het aantal overvallen, opgeloste overvallen en oplossingspercentages in de periode Jaartal Totaal aantal overvallen Opgeloste overvallen Oplossingspercentage ,1% ,7% ,4% ,2% ,4% ,3% ,0% ,9% ,2% ,9% ,5% In 1996 vonden er in Nederland 2032 overvallen plaats. Hiervan zijn er op de peildatum voor deze rapportage 700 opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 34,4%. In 1997 nam het aantal overvallen toe met circa 15% tot Hiervan werden er 835 opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 36,2%. In 1998 werden 2362 overvallen gepleegd. Hiervan werden er 836 opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 35,4%. In 1999 steeg het aantal overvallen tot Hiervan werden er 825 opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 34,3%. In 2000 werden er 2793 overvallen gepleegd. Er werden 950 overvallen opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 34,0%. In 2001 vonden er 2571 overvallen plaats. Dit is een daling ten opzichte van het jaar Hiervan werden er tot aan de eerder genoemde peildatum voor deze rapportage 872 opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 33,9%. In 2002 vonden er 2593 overvallen plaats. Hiervan werden er 886 opgelost. Dit is op de peildatum een oplossingspercentage van 34,2%. In 2003 vonden er 2434 overvallen plaats, waarvan er op de peildatum 826 zijn opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 33,9%. In 2004 vonden er 2383 overvallen plaats, waarvan er 726 werden opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 30,5%. De verwachting is dat het oplossingspercentage over 2004 nog zal stijgen, omdat een aantal onderzoeken naar overvallen in het jaar 2004 nog niet zijn afgesloten. In de periode is het aantal overvallen stapsgewijs gestegen van 2012 in 1995 naar 2793 in In de periode is het aantal overvallen stapsgewijs gedaald van 2793 in 2000 naar 2383 in Dit is een daling van 14,6% van het totaal aantal overvallen. De samenwerking tussen de bij overvallen betrokken brancheorganisaties en de politie in het Overleg Platform tegen Roofovervallen (OPR), voorheen Bedrijven Platform tegen Overvallen (BTR), lijkt over deze laatste vijf jaren een bijdrage te leveren aan de daling van het aantal overvallen. 8

25 3.2 Aantal overvallen per politieregio In overzicht 4 wordt een overzicht gegeven van het aantal geregistreerde overvallen in 2004 per politieregio. De namen van de politieregio s op deze afbeelding zijn niet vermeld, omdat deze als bekend worden verondersteld. Overzicht 4 betreft het aantal overvallen in Nederland in 2004 gepleegd per politieregio. In het hierna volgende overzicht 5 wordt voor de jaren 2002, 2003 en 2004 een overzicht gegeven van het aantal overvallen, het aantal opgeloste overvallen en het aantal aangehouden daders per politieregio/ressort. De aantallen zijn per jaar gekoppeld. Dat betekent dat het aantal opgeloste overvallen betrekking heeft op de overvallen die in dat jaar in die betreffende politieregio s zijn gepleegd. Een overval wordt als opgelost beschouwd wanneer de daders zijn aangehouden of wanneer er om opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de bekende daders is verzocht. Met andere woorden: als er een verdachte bekend is en deze is of wordt aangehouden. 9

26 Overzicht 5 betreft het aantal overvallen, het aantal opgeloste overvallen en het aantal aangehouden daders per politieregio in 2002, 2003 en Politieregio Overvallen Opgeloste overvallen Aangehouden daders ** Groningen (71,7%) 7 (22,5%) 31 (71,7%) Friesland (55,7%) 22 (48,8%) 14 (37,8%) Drenthe (33,3%) 8 (44,4%) 9 (45%) IJsselland (45,2%) 20 (50%) 9 (29%) Twente (50%) 9 (21,9%) 23 (38,9%) Noord Oost Gelderland (27,2%) 10 (27,7%) 8 (25,8%) Gelderland Midden (40,9%) 19 (32,7%) 18 (26%) Gelderland Zuid (23,3%) 32 (57,1%) 11 (23,9%) Flevoland (12,4%) 7 (15,5%) 11(25,6%) Utrecht (28,4%) 37 (19,8%) 52 (29,8%) Noord Holland Noord (30,3%) 7 (16,6%) 15 (17,8%) Zaanstreek Waterland (28,5%) 9 (32,1%) 11 (39,2%) Kennemerland (33,3%) 12 (25%) 37 (40,6%) Amsterdam Amstelland (25%) 76 (17,7%) 136 (31,4%) Gooi en Vechtstreek (38,8%) 17 (43,5%) 15 (42,8%) Haaglanden (30,8%) 56 (32,3%) 48 (28,9%) Hollands Midden (34,3%) 16 (28%) 21 (33,3%) Rotterdam Rijnmond (26,6%) 117 (25,8%) 81 (19%) Zuid Holland Zuid (47,1%) 21 (44,6%) 18 (50%) Zeeland (20%) 9 (56,2%) 10 (38,4%) Midden en W Brabant (28,2%) 29 (19,4%) 69 (40,5%) Brabant Noord (14,2%) 14 (25%) 18 (37,5%) Brabant-Zuid Oost (18,9%) 20 (20,2%) 11 (16,4%) Limburg Noord (50,7%) 16 (37,2%) 22 (42,3%) Limburg Zuid (37,2%) 56 (38,3%) 28 (33,7%) Totaal * * (31,3%) 646* (27,1%) 726 (30,5%) * Voor dit overzicht zijn de cijfers uit de jaarrapportages 2002 en 2003 aangehouden. * Zie echter ook de opmerkingen bij: herziening eerdere rapportages over 2002 en 2003 Het totaalcijfer 2564 dient u te herzien in Het totaalcijfer 2379 dient u te herzien in 2434 * Zie ook de opmerkingen bij: herziening van het oplossingspercentage over 2002 en 2003 in deze rapportage. Het totaalcijfer en oplossingspercentage 804 dient u te herzien in 886. (34,2%) Het totaalcijfer 646 dient u te herzien in 826. (33,9%) ** De aangehouden daders is inclusief het verzoek tot opsporing, aanhouding en voorgeleiding (o.a. en v.) van de daders. 10

27 Vanuit landelijk perspectief gezien is het aantal in Nederland gepleegde overvallen gedaald van 2793 in 2000 naar 2571 in 2001 en vervolgens licht gestegen naar 2593 in De daling van het aantal geregistreerde overvallen heeft zich in 2003 doorgezet naar 2434 overvallen. Ook in 2004 kan van een daling van het aantal overvallen worden gesproken van 2434 naar 2383 overvallen. Uit overzicht 5 valt af te lezen dat in 2004 in elf politieregio s een toename van het aantal overvallen te constateren is, ten opzichte van het jaar Een regio (Zaanstreek Waterland) bleef gelijk in het aantal overvallen ten opzichte van Een rekensom leert dat in 13 politieregio s het aantal overvallen in 2004 is afgenomen. De Randstad regio s: Amsterdam Amstelland, Rotterdam Rijnmond, Utrecht en Haaglanden hadden in 2004 tezamen in totaal 1197 overvallen. Dit betekent dat ruim 50% van alle in 2004 in Nederland gepleegde overvallen in dit geografische gebied plaatsvinden. In de politieregio s Groningen, Drenthe, Twente, Gelderland Midden, Noord Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam Amstelland, Hollands Midden, Zeeland, Midden en West Brabant en Limburg Noord is het aantal overvallen ten opzichte van 2003 toegenomen. Op de peildatum voor deze rapportage zijn 726 van de 2383 overvallen opgelost. Dit is een oplossingspercentage van 30,5%.Verwacht mag worden dat dit oplossingspercentage verder zal stijging in verband met een aantal lopende onderzoeken naar overvallen in Opmerkelijk is de stijging van het totaal aantal aangehouden daders in de regio s: Groningen (van naar ), Twente (van naar ), Flevoland (van naar ), Utrecht (van naar ), Noord Holland Noord (van naar ), Zaanstreek Waterland (van naar ), Kennemerland (van naar ), Amsterdam Amstelland (van naar ), Haaglanden (van naar ), Hollands Midden (van naar ), Midden en West Brabant (van naar ), Brabant Noord (van naar ) en Limburg Noord (van naar ) Een daling van het aantal aangehouden daders in 2004 valt te zien in de overige regio s. In 2004 werden in totaal 1376 daders aangehouden. In 2003 waren dit er Onder het niveau van het gemiddeld landelijk oplossingspercentage (30,5%) over 2004 bevinden zich de regio s: IJsselland (29%), Noord en Oost Gelderland (25,8%), Gelderland Midden (26%), Gelderland Zuid (23,9%), Flevoland (25,6%), Utrecht (29,8%), Noord Holland Noord (17,8%), Haaglanden (28,9%), Rotterdam Rijnmond (19%) en Brabant-Zuid Oost (16,4%). In de navolgende politieregio s is het oplossings-percentage 50% of hoger dan 50%, te weten: Groningen (71,7%) en Zuid Holland Zuid (50%). 11

28 3.3 Aantal geregistreerde overvallen per politieregio in het eerste kwartaal 2004 Eerste kwartaal 2000, 2001, 2002 en 2003 versus het eerste kwartaal 2004 Overzicht 6 betreft het aantal geregistreerde overvallen per politieregio over het eerste kwartaal weergegeven. Deze cijfers worden vergeleken met de cijfers over het eerste kwartaal Regio Eerste kwartaal 2000 Eerste kwartaal 2001 Eerste kwartaal 2002 Eerste kwartaal 2003 Eerste kwartaal 2004 Groningen Friesland Drenthe IJsselland Twente Noord en Oost Gelderland Gelderland Midden Gelderland Zuid Flevoland Utrecht Noord Holland Noord Zaanstreek Waterland Kennemerland Amsterdam Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam Rijnmond Zuid Holland Zuid Zeeland Midden en West Brabant Brabant Noord Brabant-Zuid Oost Limburg Noord Limburg Zuid Nederland * Voor dit overzicht zijn de cijfers uit eerdere kwartaalrapportages aangehouden. 12

29 3.4 Aantal geregistreerde overvallen per politieregio in het eerste halfjaar 2004 Eerste halfjaar 2000, 2001, 2002 en 2003 versus het eerste halfjaar 2004 Overzicht 7 betreft het aantal geregistreerde overvallen per politieregio over het eerste halfjaar weergegeven. Deze cijfers worden vergeleken met de cijfers over het eerste halfjaar Regio Eerste halfjaar 2000 Eerste halfjaar 2001 Eerste halfjaar 2002 Eerste halfjaar 2003 Eerste halfjaar 2004 Groningen Friesland Drenthe IJsselland Twente Noord en Oost Gelderland Gelderland Midden Gelderland Zuid Flevoland Utrecht Noord Holland Noord Zaanstreek Waterland Kennemerland Amsterdam Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam Rijnmond Zuid Holland Zuid Zeeland Midden en West Brabant Brabant Noord Brabant-Zuid Oost Limburg Noord Limburg Zuid Nederland * Voor dit overzicht zijn de cijfers uit eerdere halfjaarrapportages aangehouden. 13

30 3.5 Aantal geregistreerde overvallen per politieregio in het derde kwartaal 2004 Derde kwartaal 2000, 2001, 2002 en 2003 versus het derde kwartaal 2004 Overzicht 8 betreft het aantal geregistreerde overvallen per politieregio over het derde kwartaal weergegeven. Deze cijfers worden vergeleken met de cijfers over het derde kwartaal Regio Derde kwartaal 2000 Derde kwartaal 2001 Derde kwartaal 2002 Derde kwartaal 2003 Derde kwartaal 2004 Groningen Friesland Drenthe IJsselland Twente Noord en Oost Gelderland Gelderland Midden Gelderland Zuid Flevoland Utrecht Noord Holland Noord Zaanstreek Waterland Kennemerland Amsterdam Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam Rijnmond Zuid Holland Zuid Zeeland Midden en West Brabant Brabant Noord Brabant-Zuid Oost Limburg Noord Limburg Zuid Nederland * Voor dit overzicht zijn de cijfers uit eerdere kwartaalrapportages aangehouden. 14

31 4. ONTWIKKELING PER SECTOR 4.1 Aantal overvallen LORS maakt onderscheid tussen verschillende sectoren waar overvallen plaatsvinden. De sectoren zijn onderverdeeld in rubrieken. C Detailhandel: winkels, benzinestations, autobranche; C Financiële instellingen: banken, postagentschappen, postkantoren, wisselkantoren, automaten financiële instellingen, verzekeringskantoren; C Groothandel, Industrie & Dienstverlening: automaten groothandel industrie & dienstverlening, bewaking, bibliotheek, wijkcentrum, grootverbruik, kaartverkoop, kantoren, openbaar vervoer, reiniging, seksindustrie, tentoonstelling, werkplaatsen; C Horeca: amusement, automaten horeca, café, casino, coffeeshop, gokinstelling, kantine, logies, restaurant, snackbar, speelautomaten; C Medische & Zorg instellingen: liefdadigheid, kerk, praktijk, school, medische & zorg instellingen, verpleeginrichting; C Overheidsinstellingen: overheid, school; C Particulier: bejaardenwoning, beroepsmatigewoning, particuliere woning; C Transport: automaten transport, automobilist, beroepsmatig waardevervoer, bezorgers, handelaren, openbaar vervoer transport, particulier waardevervoer, maaltijdbezorgers, vaartuig, venter, vertegenwoordiger, vracht. Met het oog op preventieadviezen is, na overleg met het Bedrijvenplatform tegen Roofovervallen, in een afzonderlijk hoofdstuk er in 2000 voor gekozen enkele rubrieken in andere branches in te delen en nog eens nader te specificeren. Met name de maaltijdbezorgers zijn in dit hoofdstuk niet langer opgenomen in de sector Transport maar in de sector Horeca. Dit op speciaal verzoek van het Bedrijvenplatform tegen Roofovervallen. De sector Horeca is in dit hoofdstuk derhalve onderverdeeld in café s, coffeeshops, hotels, restaurants, snackbars, maaltijdbezorgers en overigen. De sector Detailhandel is in dit hoofdstuk onderverdeeld in supermarkten, juweliers, tabakszaken, benzinestations, slijterijen, videotheken, kledingzaken, drogisterijen, telefoonwinkels en overigen. Het Bedrijvenplatform tegen Roofovervallen heeft in de periode meerdere preventieadviezen aangeboden aan de in deze rapportage genoemde branches. Ook de Landelijk Coördinator Overvalcriminaliteit heeft vanaf 1 oktober 2003 een aanzienlijk aantal preventieadviezen voor het bedrijfsleven uitgebracht. In het volgende overzicht worden die sectoren weergegeven die onderscheiden worden in de database van LORS. 15

32 Overzicht 9 betreft het aantal overvallen in Nederland per sector over de periode Sector Financiële Instelling Bank Postagentschap Postkantoor Overige financiële instelling Groothandel, Ind. & Dienstverlening Taxi Ov.Groothandel Ind. & Dienstverlening Horeca * 501* 419* 427* 425* Medische & Zorg Instellingen Overheidsinstellingen Particulier Beroepsmatige woning Particuliere woning Transport * 233* 188* 186* 167* Beroepsmatig waardetransport Particulier waardetransport Maaltijdbezorgers Overige transport Detailhandel Winkels Benzinestations Overige detailhandel Totaal * 2363* 2405* 2794* 2567* 2564* 2379 * 2383 Beroepsmatige woning = woning waar vanwege een beroep geld of goederen voorhanden zijn. * Op verzoek van het Bedrijven Platforn tegen Roofovervallen (BtR) zijn de cijfers over de maaltijdbezorgers over uit de sector Transport gehaald en toegevoegd aan de sector Horeca. * Voor dit overzicht zijn de cijfers uit eerdere jaarrapportages aangehouden. * Het aantal van 2301 overvallen in 1997 dient U te herzien in * Het aantal van 2363 overvallen in 1998 dient U te herzien in * Het aantal van 2405 overvallen in 1999 dient U te herzien in * Het aantal van 2794 overvallen in 2000 dient U te herzien in * Het aantal van 2567 overvallen in 2001 dient U te herzien in * Het aantal van 2564 overvallen in 2002 dient U te herzien in * Het aantal van 2379 overvallen in 2003 dient U te herzien in

OVERVALLEN IN NEDERLAND. Jaaroverzicht 2005

OVERVALLEN IN NEDERLAND. Jaaroverzicht 2005 OVERVALLEN IN NEDERLAND Jaaroverzicht 2005 Korps landelijke politiediensten Dienst Nationale Recherche Informatie Overvalcriminaliteit DNRI / 2006 OVERVALLEN IN NEDERLAND Jaaroverzicht 2005 Uitgave: Dienst

Nadere informatie

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen Bijlage 4 635 Tabellen bij hoofdstuk 10 Tabel 10.1 criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen Aandeel overval in

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Independer.nl reikt eind 2011 een award uit aan het beste hypotheekkantoor van iedere regio. Deze awards worden dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: juni 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Bijlage 4a bij circulaire

Bijlage 4a bij circulaire Bijlage 4a bij circulaire 2010-399096 Asielbudget 2010 asielbudget loon- en prijs bijstelling 2010 Asielbudget 2010 Afroming asielbudget tbv Toedeling cf. V05H03/07- frictie compensatie asielbudget totaal

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010

Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010 KLPD/DOS/UINF/LAVA Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren maart 2011 Dienst Operationele Samenwerking 1 Rapportage criminaliteit in de recreatievaart

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

KLPD/DOS/UINF/LAVA. Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2011 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren

KLPD/DOS/UINF/LAVA. Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2011 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren KLPD/DOS/UINF/LAVA Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2011 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren April 2012 Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2011 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: februari 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst.

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst. Maandelijkse rapportage cijfers slachtoffers mensenhandel Maand: januari Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van januari tot en met

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2014-2015 PAL2014-2015_BOEK.indb 1 15-09-14 15:32 PAL2014-2015_BOEK.indb 2 15-09-14 15:32 POLITIE ALMANAK 2014-2015 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: maart 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2011

in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2011 Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 0 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de aantallen problematische jeugdgroepen,

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Overvalpreventie. module 4. Sport, dienstverlening en veiligheid

Overvalpreventie. module 4. Sport, dienstverlening en veiligheid Overvalpreventie module 4 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 WAT IS EEN OVERVAL EN WIE PLEGEN OVERVALLEN?...4 Welke soorten dader(s) plegen een overval?... 4 Wat wil een dader?... 4 Wanneer worden overvallen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4439 19 februari 2015 Tijdelijke beleidsregels van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 februari 2015, nr. 598318,

Nadere informatie

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie De voorzitters van de besturen van de veiligheidsregio s Directie Weerbaarheidsverhogin Afdeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2015-2016 POLITIE ALMANAK 2015-2016 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht, de Gemeentebesturen en verdere Overheidsorganen Reed Business Information, Amsterdam

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Eindrapport. Samenvatting. Programmabureau Burgernet

Eindrapport. Samenvatting. Programmabureau Burgernet Eindrapport programma Burgernet Samenvatting Opgesteld door: Programmabureau Burgernet 12 december 2011 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING RESULTATEN 3 2 ACHTERGROND 4 2.1 Missie Burgernet 4 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse vaartuigdiefstallen Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren

Criminaliteitsanalyse vaartuigdiefstallen Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren Criminaliteitsanalyse vaartuigdiefstallen 2009 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren Februari 2010 Analyse criminaliteitsbeeld van vaartuigdiefstallen 2009 Inhoudsopgave: 1. Inleiding...

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2016 Publicatie april 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Datum : 22-01-2014 1. Algemeen Onderstaand cijfermateriaal betreft een aanvulling op de reeds gepresenteerde criminaliteitscijfers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008 Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m ember 2008 Inleiding Sinds 1 januari 2004 moet iedere werkgever een rookvrije werkplek garanderen voor zijn medewerkers. Voor de voor publiek bestemde horecadelen

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012

FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012 FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012 Professioneel en betrokken, waakzaam en dienstbaar geven politiemensen inhoud aan hun werk. Het werk van de politie vindt plaats in een dynamische en complexe context en

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

28 juni EZ-B-012 OI/O /

28 juni EZ-B-012 OI/O / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2007 07-EZ-B-012 OI/O / 7072757 1 Onderwerp Criminaliteit tegen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2016 Publicatie januari 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016

Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016 Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016 Wat is Jeugdzorg Plus Jeugdzorg Plus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128 Inhoud sector Horeca Kerncijfers sector Horeca 130 Achtergrondkenmerken sector Horeca 131 1 Slachtofferschap criminaliteit 132 1.1 Bijna de helft horecazaken slachtoffer criminaliteit 132 1.2 Een op de

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert. Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief

Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert. Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief Contactpersoon opdrachtnemer: Contactpersoon opdrachtgever: Auteur: Politie Nederland, Meldkamer Diensten Centrum

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie