PR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR"

Transcriptie

1 en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR Inleiding Binnen de MR wordt al geruime tijd veel gesproken over ouderbetrokkenheid en de ouder als ambassadeur van de Griftschool. Daarnaast is gesproken over het belang van de eigen identiteit van de school en haar USP s, uniquesellingpoints naar buiten toe. Belangrijk is om te blijven achterhalen wat de redenen zijn van ouders om voor de Griftschool te kiezen en deze positieve punten te blijven promoten. Inmiddels zijn er een aantal activiteiten vanuit MR-geleding en vanuit het team bedacht en deels ook uitgevoerd om bij te dragen aan ouderbetrokkenheid en. Vanuit stichting EvE is er in het Strategisch Beleidsplan een duidelijke ambitie voor groei benoemd met daarbij doelstellingen op het gebied van ouderbetrokkenheid en. Om ervoor te zorgen dat de activiteiten die we binnen de Griftschool bedenken en uitvoeren op dit gebied ook bijdragen aan de doelstellingen zoals neergezet in het Strategisch beleidsplan wordt in dit document de brug geslagen tussen strategie, doelstellingen en akties. Hoofdstuk 1 beschrijft de belangrijkste onderdelen vanuit het Strategisch Beleidsplan gericht op ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en innovatie. Daarbij is de in vele onderdelen een rode draad te noemen. Datgene waar je voor staat, waar je goed in bent en wat je verder ontwikkeld, moet vooral worden benoemd en uitgedragen door zowel directie, leerkrachten als ouders. Samen de ambassadeurs van de school genoemd. Hoofdstuk 2 is een overzicht van de tot nu toe bedachte en deels ook uitgevoerde activiteiten binnen de MR/Team Griftschool gelieerd aan de doelstellingen zoals vermeld in hoofdstuk 1. 1

2 Hoofdstuk 1. Focus Strategisch Beleidsplan stichting Eemvallei Educatief De belangrijkste uitgangspunten voor de komende jaren zijn allemaal gericht opgroei!! Ondanks de hoge kwaliteitsniveaus op onze scholen, is het ons niet gelukt dat om te zetten in grotere aantallen leerlingen. Juist het omgekeerde is gebeurd. Het aantal leerlingen is fors gedaald. In de komende planperiode moeten we ons toename van leerlingenaantallen als hoogste doel stellen. Het terugwinnen van de verloren leerlingen aantallen is een must. Samen met de directeuren hebben we in 2012 een discussiestuk geschreven, waarin eerst is geanalyseerd wat de mogelijke oorzaken zijn en vervolgens is gediscussieerd over mogelijke oplossingen. De oplossingen zullen vooral gezocht moeten worden in uniqueselling points, doelgroepontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Belangrijk zal worden: keuzes maken. Waar richt jij je op? Wat wil je uitstralen en wat straal je uit? Steeds jezelf de vraag stellen: wat wil de ouder (klant)? Heel belangrijk hierbij zal ook de rol van de ouders worden. Eem-Vallei Educatief wil zich ontwikkelen tot een organisatie, waarin ouders partners worden in onderwijs en opvoeding (Educatief Partnerschap). Groei moet voortkomen uit een goede en Marketing, uit de ouder als ambassadeur, uit nog hogere kwaliteitsmaatstaven (echt het maximale uit ieder kind halen), hoger aanbod voor ontwikkeling (meer dan rekenen en taal) en de houding en verantwoordelijkheid van ons eigen personeel. Kortom het creëren van een prettig, veilig en zinvol en uitdagend schoolklimaat voor de leerling. Groei komt ook voort uit het ontwikkelen en uitdragen van nieuwe ideeën en breder denken dan de huidige kaders. In de begroting 2013 e.v. is voor het eerst weer geld vrijgemaakt voor innovatie en ontwikkeling. Wij willen in deze korte planperiode dan ook een goed kwaliteitsmonitoringssysteem opzetten, waarbij direct contact en de moderne media een belangrijke rol spelen. Verder willen we onze scholen uitdagen hun eigen kwaliteitsstandaarden te verleggen naar een hoger niveau. Het gaat hier niet alleen om de cijfers uit het leerlingvolgsysteem, maar ook de opbrengsten op andere terreinen. Naast groei zal het vinden van een antwoord op de steeds verdergaande bezuinigingen en de gevolgen daarvan op de werkvloer een belangrijke uitdaging zijn Strategisch partnterschap - Inbreng en rol ouders ( of Educatief Partnerschap). Eén van de speerpunten voor de nieuwe beleidsperiode wordt om ouders op basis van hun deskundigheden en belangen een grotere rol te laten spelen in de diverse overlegsituaties.de komende planperiode willen we investeren in een heldere rol van de ouders van onze scholen: de ouders meer bij het onderwijs betrekken en gebruik maken expertise van de ouders. Onderzoek ( ITS- Radbout universiteit) heeft uitgewezen dat leerlingen betere resultaten behalen als hun ouders bij het onderwijs betrokken zijn. Daarnaast heeft het een positief effect op het welbevinden van het kind. Betrokkenheid kan op diverse manieren: huisbezoeken, inrichten ouderkamer, etc.; ouders vragen naar hun visie op onderwijs en helder zijn over de visie op onderwijs en opvoeden van de school (onbekendheid hierover is vaak een bron van wederzijds irritatie); ouders laten meedenken over de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding. Dit zal hier en daar nog tot een cultuuromslag moeten leiden, omdat zowel de leerkracht/leidinggevende als de ouder zal moeten wennen aan die nieuwe rol. Deze omslag is feitelijk niet nieuw, want al onze scholen werken al of zijn bezig handelingsgericht/ opbrengstgericht te werken. Vooral bij handelingsgericht werken zijn de uitgangspunten: dat samenwerking tussen leraren, kinderen en hun ouders een noodzaak is voor goed onderwijs. HGW beschrijft hoe ouders hier praktisch aan kunnen bijdragen; Ouders en leerkrachten moet hetzelfde nastreven en de dezelfde taal spreken. Hierbij is informeren en communiceren een noodzakelijke voorwaarde. 2

3 Op één van onze scholen is nu initiatief voor ouderbetrokkenheid genomen, mede vanuit een gemeentelijke ambitie. Deze school kan voor dit doel als pilot en vraagbaak dienen? Welke school is dat Vanuit het verleden kennen we de eerste stap van meer betrokkenheid van de ouders bij de scholen. Dit was vooral gericht op ondersteuning bij activiteiten ( leesmoeders, verkeersouders, lid ouderraad, etc.). Deze vorm van betrokkenheid werd ouderparticipatie genoemd. Wij willen dat onze scholen gaan naar een hogere vorm van ouderbetrokkenheid. De volgende stap, zoals bij het gedeelte over HGW vermeld, is ouderbetrokkenheid. Bij gaat het om betrokkenheid bij het onderwijs aan hun eigen kind zowel thuis als op school. Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardig, maar hebben verschillende eindverantwoordelijkheden: ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en de leerkracht voor het onderwijs. De meest vergaande vorm van ouderbetrokkenheid is Educatief Partnerschap. Hierbij trekken ouders en leerkrachten gezamenlijk op in het belang van hun leerlingen. Onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn hierbij belangrijke elementen. Actief partnerschap vergt van beiden inzet en flexibiliteit. Doelen en gewenste resultaten (in het kader van strategisch partnerschap) Gewenste resultaten: a. Augustus 2015 is in het kader van passend onderwijs is er binnen onze regio een ouderplatform passend onderwijs opgericht; b. Augustus 2015 zijn er op alle EVE-scholen ontwikkelingen zichtbaar, waarin de ouder als partner bij onderwijs en opvoeding wordt ingezet ( ); c. Augustus 2015 werken al onze scholen volgens het HGW model, waar de betrokkenheid van ouders tot constructieve samenwerking heeft geleid; d. Er wordt op bestuurs- en schoolniveau beleid gemaakt en pilots opgezet in het kader van Educatief Partnerschap; e. Augustus 2015 zetten alle EVE-scholen ouders als ambassadeurs in Innovatie en ondernemerschap. Vanuit het verleden van het onderwijs was ondernemerschap iets waar weinig of geen aandacht aan werd besteed. Je was een dienstverlenende instelling en je klanten woonden in de wijk of dorp. Vanuit dit verleden waren er vaste klanten: de ouders die niet vanuit hun geloof naar een andere school gingen. Concurrentie tussen de scholen was er bijna niet, evenmin als samenwerking. De laatste jaren is dat aan sterke verandering onderhevig. Ouders zijn mondiger geworden, automatismen zijn verdwenen en door krimp daalt het potentieel aan leerlingen in onze dorpen en wijken. Kortom de slag om de leerling is begonnen.dit betekent een andere houding van de directeur en personeel op onze scholen. De ouder doet er wel degelijk toe! Ondernemerschap De komende planperiode moeten alle scholen werken met pr- en marketingplannen om op gerichte wijze de school, hun kwaliteit en hun uniquesellingpoints onder de aandacht te brengen van potentiële ouders en doelgroepen van ouders. Hierbij is het van het grootste belang dat ook de leerkrachten beseffen dat zij er niet alleen pedagogisch en didactisch toe doen maar ook de ambassadeurs en boodschappers van hun school zijn. Hun gedrag, houding, uitstraling en taalgebruik vormen een afspiegeling van de school en zal meewegen bij de besluitvorming van de potentiële ouder. Leerkrachten moeten gaan beseffen dat leerlingenaantallen hun werkgelegenheid bepaalt. Dit vergt ook het inzetten van andere competenties.als stichting zullen wij onze leidinggevenden hierin ook gaan ondersteunen. Het directieplatform zal hierin een belangrijke rol gaan spelen. Samen zijn we sterk zal het credo moeten zijn. 3

4 4

5 Innovatie en ontwikkeling De afgelopen planperiode heeft innovatie erg onder de bezuinigingen geleden. Er was geen geld voor grootschalige ontwikkelingen. Gelukkig hebben scholen zich vaak met eigen inventiviteit en beperkte middelen wel doorontwikkeld. De komende jaren hebben wij toch weer bescheiden middelen in de begroting opgenomen om scholen uit de dagen out of the box te denken en met vernieuwende ideeën te komen, die de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de school kunnen verhogen. Onze scholen zullen moeten uitblinken door kwaliteit, aantrekkelijkheid en passend moeten zijn bij de wensen van de doelgroep ouders. Daarbij hoort dat ze vernieuwend moeten zijn. Dat zou kunnen zijn door nieuwe schoolconcepten te ontwikkelen, door meer digitalisering, door antwoord te geven op pedagogische problemen, door te investeren in de relatie met ouders, etc. Doelen en gewenste resultaten Innovatie en ontwikkeling Gewenste resultaten eind planperiode: a. Al onze scholen zijn op weg om onderscheidende arrangementen aan te bieden; b. In gemeenten waar meerdere EVE-locaties zijn, hebben de scholen onderscheidende concepten; c. Binnen EVE is een innovatiedeskundige aangesteld; d. Alle leerkrachten binnen de EVE-scholen werken zichtbaar aan hun eigen talentontwikkeling; e. Alle leerkrachten laten een positieve grondhouding zien ten aanzien van de mogelijkheden van anderen,leerlingen, ouders, leiding, de eigen organisatie en partners; f. Alle EVE-scholen hebben hun zorgprofiel aangepast aan het ondersteuningsplan van het SWV waarbij ze horen; g. Augustus 2015 werken alle scholen in alle groepen met digitale schoolborden en worden moderne hulpmiddelen ( i-pads, mobile telefoons etc.) bij het onderwijs ingezet. Ondernemerschap. Gewenste resultaten: a. Augustus 2015 heeft iedere directeur een up- to date en overzicht van leerlingenstromen voor de komende jaren; b. Augustus 2015 heeft iedere schoolop basis van zijn concept en arrangementen een opzet voor een en Marketingplan; c. Augustus 2015 heeft iedere schooleen plan opgesteld en een strategie ontwikkeld, waarin helder is op welke doelgroep de school zich richt. d. Augustus 2015 hebben directeuren meerdere financieringsbronnen gevonden buiten de lumpsum; e. Augustus 2015 zit iedere directeur in een plaatselijk netwerk, dat past bij zijn doelgroep; f. Augustus 2015 heeft iedere school een uniqueselling point ontwikkeld; g. Augustus 2015 heeft ieder school 2% meer leerlingen dan op

6 Hoofdstuk 2. Activiteitenoverzicht gericht op ouderbetrokkenheid en Aktie Wie Wanneer Bijdrage doelstelling Toelichting Vernieuwing website en nieuw communicatiesysteem Dorine Innovatie Samen met klankbordgroep van ouders de website vernieuwen en inzet op digitale uitwisseling van informatie tussen leerkrachten en ouders. Open dag Input ouders groep 1 structureel ophalen Implementatie van input ouders groep 1 App Jaarplanning school onder ouders verspreiden Team (met hulp van ouders) Oudergeleding MR MR en Team Ondernemerschap Openstelling school met normale bedrijfsvoering voor ouders/opa/oma s. Jaarlijks in april/mei Blijvend monitoren en uitdragen Dorine 2014 e.v. Ondernemerschap Ondernemerschap Innovatie Evaluatie groep 8 Dorine 2014 e.v. Flyer Griftschool Afgerondeakties: Dorine en MR 2014 Jaarlijks worden de ouders van groep 1 bevraagd op hun redenen voor keuze Griftschool en hun ideeën en inzet daarbij. Griftschool ontvangt daarvan de uitkomsten en ideeën. Tevens is bij de ouders de weg naar de MR bekend. Communiceren naar ouders over ideeën waar iets mee is gedaan binnen de Griftschool. B.v. mailen van de thema s. Ouder Martin van Esschoten heeft een App gemaakt waarmee de jaarplanning in de electronische agenda van een ouder kan inlopen. Na aantal maanden de school te hebben verlaten evaluatie over krachten en verbeterpunten van de Griftschool de kwaliteit van adviesrichtingen. De usp s van de Griftschool (indien definitief bekend) op goede manier noteren en uitdragen in Woudenberg. Flyer MR Nathalie 2013 Ouders groep 1 en 2 per mail op hoogte houden van thema's waarmee in de klas wordt gewerkt Marian, Anneke en Arine e.v. Door middel van flyer MR promoten en oproepen tot input van ouders. Jaarlijks uitdelen aan (nieuwe) ouders groep 1. Ouders willen graag betrokken zijn bij wat speelt in de klas. Een doeltreffende manier om drempel tussen ouder en school te verlagen. Wordt via nieuwe communicatiesysteem voor alle groepen ingezet. 6

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Beter presteren in Rotterdam

Beter presteren in Rotterdam Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Beter presteren in School en ouders samen Frederik Smit Menno Wester Jos van Kuijk Beter presteren in School en ouders samen Frederik Smit Menno

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie