Vastgoedmarketing Op weg naar marktgerichtheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgoedmarketing Op weg naar marktgerichtheid"

Transcriptie

1 Vastgoedmarketing Op weg naar marktgerichtheid Colofon Auteur W.H.K. De Lathauwer Begeleiders prof. dr. E.F. Nozeman ir. J.C.M.W. Jaske MRE Datum 28 maart 2005 Instituut Amsterdam School of Real Estate Focus Real Estate Development Niets van deze master thesis en/of ontwerp mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller dan wel Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling B.V.

2 Ideeën hebben is één, maar verandering realiseren vraagt om het constant breken van weerstand (Felix Rottenberg in Zomergasten 1 ) 1 Zomergasten is een televisieprogramma van de VPRO dat wordt gepresenteerd door schrijver Joost Zwagerman. De betreffende aflevering met Felix Rottenberg als gast werd uitgezonden op zondag 1 augustus Felix Rottenberg is exvoorzitter van de PVDA en thans politiek-cultureel programmamaker.

3 Inhoudsopgave VOORWOORD... 1 SAMENVATTENDE CONCLUSIES ONDERZOEKSOPZET AANLEIDING DOELSTELLINGEN METHODOLOGIE WERKWIJZE BEGRIPSDEFINITIES BETROKKEN PARTIJEN VERANTWOORDING LEESWIJZER DE STATUS VAN VASTGOEDMARKETING INLEIDING MARKETING IN ANDERE SECTOREN Zuivelindustrie Auto-industrie...11 Vergelijking met andere industrieën DE BEPERKINGEN VOOR MARKETING IN DE VASTGOEDSECTOR Vastgoed versus consumentengoederen De complexiteit van vastgoedmarketing SAMENVATTING DE CONFRONTATIE VAN VASTGOED EN MARKETING HET VASTGOEDPROCES HET MARKETINGPROCES Het marketingproces kort omschreven VASTGOEDPROCES VERSUS MARKETINGPROCES SAMENVATTING DE INTEGRATIE VAN MARKETING IN HET VASTGOEDPROCES INLEIDING ONDERZOEK Onderzoek als procesinstrument Conclusie marktonderzoek CONCEPTONTWIKKELING Meerwaarde door conceptontwikkeling Schaalniveaus in concepten Vrije concepten Conclusie conceptontwikkeling COMMUNICATIE Communicatie centraal Geïntegreerde communicatie Vastgoedbranding als trend Vastgoedmerken Een laboratoriumsituatie Conclusie communicatie VERKOOP De drieledige functie van verkoop Meten is weten Interactieve marketing Conclusie verkoop EXPLOITATIE...38 Nazorg en after sales Marktgedreven vastgoedmanagement... 39

4 Commercieel beheer Conclusie exploitatie DE MARKETINGMATRIX VOOR VASTGOEDORGANISATIES DE VOORDELEN VAN MARKETING VOOR VASTGOEDORGANISATIES DE VOORWAARDEN VOOR VASTGOEDMARKETING DE VASTGOEDORGANISATIE Projectontwikkeling: van input naar output Corporate strategie Een herkenbare stijl Draagvlak in het management DE INTEGRATIE VAN MARKETING De positie van de vastgoedmarketeer Focus op verandermanagement Klantgerichte cultuur Systemen DE ORGANISATIE VAN MARKETING De marketingafdeling Competenties...46 Herstructurering KRITISCHE SUCCESFACTOREN Entameren van creativiteit Weerstand breken Interactieve marketing is de volgende stap SAMENVATTING BIBLIOGRAFIE LITERATUUR ARTIKELEN INTERVIEWS EN WORKSHOPS WEBSITES BIJLAGE 1: FORMAT VOOR DE GEHOUDEN INTERVIEWS EN WORKSHOPS... 53

5 Voorwoord Ik vond dat het tijd werd dat er verdieping werd aangebracht in de materie rondom het fenomeen vastgoedmarketing. Vastgoed is een zeer specifiek product dat zich anders gedraagt dan consumentenproducten. Het emotionele aspect, maar ook de grote belangen die elkaar met vastgoed kruisen nodigen uit om eens door een andere bril naar vastgoedmarketing als vakgebied te kijken. Met deze thesis geef ik niet alle antwoorden, want aan enkele onderwerpen op het gebied van vastgoedmarketing kan zeker nog een thesis gewijd worden. Ik plaats marketing in het vastgoedproces. Van daaruit kan marketing hopelijk vanuit een structuur geïntegreerd worden in vastgoedorganisaties. Er valt op dat vlak voor de bedrijfssector nog veel te winnen. Mijn persoonlijke drijfveer ligt in het bewijzen dat marketing, óók in vastgoedorganisaties, bij kan dragen aan het verlagen van het risicoprofiel en het verbeteren van resultaten, mits stelselmatig toegepast en daarmee onderdeel wordend van de cultuur van die organisaties. In de zoektocht naar bevestiging van, maar ook naar kritiek op die visie heb ik verschillende gesprekken gevoerd met vastgoed- en marketingprofessionals. Ik wil hen dan ook hartelijk danken voor hun deskundige inbreng. Verder wil ik in het bijzonder mijn begeleiders Stef Jaske van Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling en Ed Nozeman van de Amsterdam School of Real Estate bedanken voor de scherpe analyses. Ik ben ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van deze master thesis ten goede gekomen is. Ik ben erg blij met de kans die me geboden is om dit onderwerp nader te mogen onderzoeken. Amsterdam, maart 2005 Pagina 1

6 Samenvattende conclusies De status van vastgoedmarketing Marketing speelt in de meeste vastgoedorganisaties geen of een ondergeschikte rol. Of wordt in ieder geval niet expliciet ingezet. De sector wordt traditioneel geleid door de politiek en de veelal technische marktpartijen. Daarmee loopt de sector in zijn geheel achter op het gebied van marketing in vergelijking met andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de auto-industrie. Vastgoed, ruimtelijke ontwikkeling, is een complex product dat politiek gevoelig is. In die zin liggen er beperkingen als het gaat om vrije marktwerking. Dit ontslaat de sector, marktpartijen en overheid er niet van om marktgericht vastgoed te ontwikkelen. Dit kan alleen als er in de sector ruimte wordt gemaakt voor het denken in klantbehoefte en het bieden van passende meerwaarde. De nadrukkelijke rol van de overheid in vastgoedprocessen is van invloed op de mate van marktgerichtheid in vastgoedprojecten. De vraag, in relatie tot de beperkingen in het aanbod (bijvoorbeeld door contingenten), is van invloed op de vrije marktwerking. Hierdoor kan de markt scheef groeien. Er ontstaan vraagoverschotten, waardoor producten zonder meer worden afgenomen. En aan de andere kant kan teveel worden aangeboden, waardoor lokale markten overstromen. Ook de inhoudelijke invloed op de ontwikkeling van vastgoed, door bijvoorbeeld de bepalingen van welstand, stelt soms paal en perk aan het realiseren van klantwensen. Met vastgoed wordt niet alleen beantwoord aan de behoefte van een klant; een huishouden of een bedrijf. Met vastgoed en projecten wordt invulling gegeven aan een meerzijdige behoefte. Namelijk die van de klant, de gemeenschap én de stedenbouwkundige en functionele behoefte van een locatie. Dat maakt de formulering van een marketingpropositie in vastgoedtermen complex. Een verdere omschrijving van het behoeftekwadrant is opgenomen in deze thesis. Vastgoed is steeds meer een product waarmee mensen en ondernemingen zichzelf willen identificeren en onderscheiden. In de afgelopen twee decennia nog meer dan ooit wordt vastgoed steeds meer een stijlproduct. Het is daarom van belang dat er meer grip wordt verkregen op leefstijlen en de identiteit van bedrijven om zo gerichter waarde te creëren. Marktonderzoek Marktonderzoek is één van de belangrijkste marketingfuncties in de vastgoedsector, zoals dat ook geldt in andere sectoren. Superieure kennis over de klant leidt tot het meer gericht creëren van meerwaarde. Hieraan ontlenen organisaties in eerste aanleg hun bestaansrecht. Het inzetten op de onderzoekscompetentie is voor vastgoedorganisaties van eminent belang. Marktonderzoek als geïntegreerde competentie in het vastgoedproces kan belangrijke bijdragen leveren op het gebied van acquisitie, doelgroepanalyses, risicoanalyses, marktstructuuranalyses, klantonderzoeken, marketingonderzoek ten behoeve van beleid en databasemanagement. Het is dus niet een eenmalige handeling in het vastgoedproces. Conceptontwikkeling Denken vanuit de behoefte betekent dat er steeds meer op basis van een concept gewerkt wordt. Voordat ontwerpers beginnen te tekenen dient nagedacht te worden over de behoefte, een analyse van de meerzijdige behoefte, en hoe vastgoedconcepten daarin voorzien. Deze concepten kunnen in een verbeelding leiden tot acceptatie. Conceptontwikkeling kan bijdragen aan een soepeler en sneller proces. Door aan het begin van het proces met alle belanghebbenden een gelijk eindproduct voor ogen te hebben kan de eindstreep sneller bereikt worden. Daarnaast dient het als middel om te informeren en communiceren en kan de verbeelding en belangrijke rol spelen in de draagvlakcampagne. Pagina 2

7 Vastgoedcommunicatie Met toenemende binnenstedelijke ontwikkelingen verandert de communicatieomgeving voor vastgoedorganisaties en projecten. Meer belanghebbenden, dus meer politieke spanningen, complexere opgaven, dus meer coördinatie. Communicatie wordt meer dan een brochure en een bouwbord. Het wordt een gevraagde competentie voor vastgoedorganisaties. Geïntegreerde communicatie in de vastgoedsector is nodig omdat zaken als interne communicatie, draagvlakcommunicatie, gebiedscommunicatie, marketingcommunicatie, doelgroepcommunicatie en inputcommunicatie steeds meer een plaats moeten krijgen in vastgoedprocessen én de bedrijfsprocessen van vastgoedorganisaties. Niet elk vastgoedobject of project vraagt dezelfde reclame-inspanning. Factoren als looptijd, aantallen (volume, investeringen), maatschappelijke impact zijn bepalend voor de mate voor reclame-inspanningen en bijbehorende budgetten. Voor branding geldt ook dat er sprake moet zijn van een lange looptijd, opdat een consequente boodschap kan worden uitgedragen. Het bouwen aan een merk van een vastgoedorganisatie zal niet leiden tot merkentrouw aan de outputzijde (afnemers). Het uitdragen van een corporate identity richt zich meer op de inputzijde (opdrachtgevers). Ook daar zal geen sprake zijn van een exclusieve positie, maar er wordt altijd gewerkt vanuit shortlists van potentiële bedrijven. In die zin wordt het bouwen van een bedrijfsmerk voor vastgoedpartijen een steeds belangrijker onderwerp. Verkoop Het stadium van verkoop is erg belangrijk in het vastgoedproces, omdat hier het meest te leren valt over de klant. De redenen achter aankopen of afhaken, een kijkje in de black box van de klant, kunnen hier worden bijgehouden. Door deze informatie in te zetten in nieuw op te starten processen kan meerwaarde gegenereerd worden ten aanzien van deze informatie. Databasemanagement zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de marktbewerking. Alle klantcontacten die worden opgedaan kunnen via geautomatiseerde systemen beter worden benut. Een directer contact met de klant, marktonderzoeksmogelijkheden, het doen van nieuw aanbod bij afvallers zijn een aantal voordelen die belangrijk zijn voor organisaties. Exploitatie Ook al worden vastgoedprocessen niet in zijn geheel onder één dak bewerkt, dan nog is een sterke koppeling tussen exploitatie en ontwikkeling haast noodzakelijk. Er dient geen gat te vallen tussen de aard van het vastgoed en de wensen van de exploitant, belegger of eigenaargebruiker. Ook na oplevering kan de waarde van vastgoed met marktgedreven management verhoogd worden. Door vastgoed optimaal te laten functioneren, actief huurdermanagement te voeren, voor een goede positionering onder de doelgroepen te zorgen kunnen solide resultaten geboekt worden. Dit komt de bedrijfswaarde van het vastgoed op de lange termijn ten goede. De integratie van marketing De mate waarin marketing een rol speelt heeft sterk te maken heeft met het gedrag en de cultuur van organisaties. De achtergrond van de directie kan een rol spelen, maar ook of de organisatie sterk stuurt op strategie, positionering en waardecreatie. Men ziet in de praktijk dat bedrijven met een sterke positionering een meer marketinggerichte benadering kennen dan bedrijven die dat minder hebben. Men is het erover eens dat een bedrijfsmerk voor vastgoed niet leidt tot merkentrouw onder afnemers. Echter, een sterke bedrijfsidentiteit heeft wel zijn invloed op de inputmarkt. Daar waar potentiële opdrachtgevers posities te vergeven hebben. Een sterk merk, met de juiste associaties, bekrachtigd door goed presteren in de markt kan leiden tot positieve imagovorming bij opdrachtgevers. Marketing is een grondhouding gericht op het zinvol en winstgevend bevredigen van behoeften. Dit vergt een houding en dient tot in alle hoeken van de organisatie gevoeld te worden. Dit vraagt om een vergaande integratie in de processen en systemen. Dit zijn vaak intensieve trajecten. Op het punt van implementatie lijkt marketing sterk op verandermanagement en dient ook zo benaderd te worden. Een marketingafdeling kan een belangrijke aanjagende functie vervullen in de implementatie van marktgerichtheid in vastgoedorganisaties. Door bewustwording te creëren en deskundige input te Pagina 3

8 leveren in processen kan met de inbreng van marketingprofessionals, als marktonderzoekers, conceptontwikkelaars en communicatieadviseurs, veel bereikt worden. Functies als communicatieadviseurs, conceptontwikkelaars, marktanalisten, verkoopadviseurs, verkoopbegeleiders, marketingmanagers, internetmanagers, CRM managers, klachtencoördinatoren en zelfs dtp ers dienen steeds meer gemeengoed te worden in vastgoedorganisaties. Het zijn professionals die het commerciële proces van A tot Z kunnen bewerken. Kritische succesfactoren voor de integratie van marketing zijn te vinden in het entameren van creativiteit. Een creatieve benadering ten behoeve van vastgoedconcepten, in plaats van bijvoorbeeld een technische benadering, kan leiden tot een beter doordachte propositie op basis van doelgroepen en behoeften. Zo kan concurrentievoordeel en onderscheidend vermogen behaald worden. Veranderingen als gevolg van het implementeren van marktgericht handelen kunnen stuiten op weerstand. Niet alleen in vastgoedorganisaties, maar ook in de steeds complexere vastgoedprocessen, zoals de stedelijke herstructurering. Meer weerstand vraagt eigenlijk om meer marketing, en om meer expertise en een verdere professionalisering van vastgoedorganisaties. De integratie van marketing vereist investeringen in informatiesystemen. Informatiesystemen zijn onontbeerlijk om intern en extern effectief en efficient te kunnen communiceren. Markt- en klantgerichtheid vereisen de vastlegging, verrijking en verspreiding van informatie over klanten en opdrachtgevers. Daarom is interactieve databasemarketing de volgende stap in vastgoedmarketing. Pagina 4

9 1 Onderzoeksopzet 1.1 Aanleiding De traditionele kijk op marketing, en dit geldt in het bijzonder in vastgoedprocessen, gaat uit van het maken en verkopen van een product. De onderneming weet wat ze moet maken en de markt neemt voldoende vastgoed op om ieder project of ieder stuk vastgoed te laten renderen. Deze aanpak heeft de beste kans van slagen in schaarse vastgoedmarkten. In zulke situaties doet de markt vaak ook niet té moeilijk over kwaliteit, eigenschappen en stijl. De late jaren 90 waren hier een goed voorbeeld van. Deze aanpak werkt echter niet in een sterk competitieve markt waar sprake is van overaanbod en waar de klant het voor het zeggen heeft. Dat is de markt van vandaag de dag. Leegstaande kantoren, herontwikkeling van plannen op de grote vinexlocaties, het is allemaal aan de orde van de dag. Een goede aanleiding om de marktgerichtheid van de vastgoedsector eens nader onder de loep te nemen. Intuïtief worden soms wel de juiste handelingen verricht. Echter, het ontbreekt vaak aan een structuur waar vanuit marketing als vakgebied efficiënter bedreven kan worden. In theorie levert het ontwikkelen op basis van de behoefte optimale meerwaarde voor de klant en dus tot meer commercieel succes in termen van een sneller proces en een geoptimaliseerd rendement. Dat voor het behoeftedenken in de vastgoedpraktijk doorgaans nog relatief weinig aandacht is vormt voor mij de aanleiding voor deze Master Thesis. Waarom is die aandacht er niet voor? Er zijn immers grote financiële en maatschappelijke belangen mee gemoeid. 1.2 Doelstellingen 1. Voorstel formuleren voor een marketingmatrix waarbij de integratie van marketing in vastgoedorganisaties inzichtelijk gemaakt wordt. Hierbij rekening houdend met vastgoed als product, vastgoed als proces en de kenmerken van vastgoedorganisaties. 2. Voorwaarden omschrijven voor het succesvol integreren van marketing in vastgoedorganisaties. Marketing In vastgoed Status van vastgoedmarketing Marketing in andere sectoren Vastgoed Marketing Proces Marketingcomplicaties Invulling Marketing Onderdelen Formulering Marketing Model en Organisatie (A) (B) (C) (D) Figuur 1: Onderzoeksmodel Vastgoedmarketing Pagina 5

10 De figuur op de vorige pagina figuur geeft een schematische weergave van de globale stappen van deze Master Thesis om de uiteindelijke doelstellingen te bereiken. In eerste instantie zal de status van vastgoedmarketing in beeld gebracht worden, mede in relatie tot andere sectoren (A). Op basis van deze bevindingen wordt onderzocht welke factoren bepalend zijn voor het functioneren van het vakgebied marketing in de vastgoedsector (B), waarbij vooral gekeken wordt naar voor marketing belemmerende factoren in de vastgoedsector. De onderdelen A en B zullen nader worden omschreven in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt het marketingproces ingepast in het vastgoedproces, waardoor een omschrijving van het vastgoedmarketingproces ontstaat (C), wat in hoofdstuk 3 zijn weerslag krijgt. Door de verschillende onderdelen van dat proces in te vullen ontstaat een marketingmatrix die is afgestemd op vastgoed als product en op het vastgoedproces. Deze matrix is het eindproduct van hoofdstuk 4. Aanvullend daarop worden vervolgens aanbevelingen gedaan worden voor vastgoedorganisaties met betrekking tot de organisatie en implementatie van marketing in de vastgoedonderneming. Deze zullen worden gedaan in hoofdstuk Methodologie Deze thesis is tot stand gekomen door het verrichten van verkennend onderzoek. Hiervoor is breed literatuuronderzoek uitgevoerd. Daarnaast is er met zoveel mogelijk experts op het gebied van marketing én vastgoed gesproken worden over de status van vastgoedmarketing en de wijze waarop marketing een rol kan spelen binnen vastgoedorganisatie. Dit betreft een breed expertonderzoek. De overall geldende opinies worden verwerkt in de structuur, zoals geschetst in paragraaf 1.3. Veel van de bevindingen worden dan ook niet opgesomd, maar verwerkt binnen de structuur. Hierdoor betreft het een beschrijvende thesis. 1.4 Werkwijze De toetsing van theorie en praktijk speelt in deze thesis een belangrijke rol. Literatuurstudie stelt het kader en interviews en workshops leveren het bewijs en brengen verdieping aan in de theorie. Dit betekent naast de nodige dosis theorie ook praktische inbreng ten behoeve van de bewijsvoering. Cases worden daarom als rode draad door de tekst verweven. Het onderwerp wordt breed gehouden om een zo volledig mogelijk beeld van het gehele vastgoedmarketingproces te krijgen. Per subonderwerp zijn daarom diverse verdiepingen mogelijk. Met vastgoed wordt vastgoed in de meest brede zin van het woord gehanteerd. In de onderstaande tabel is zichtbaar dat vastgoed zowel in typologische of geografische zin gezien kan worden, dan wel in de zin van de procesfase waarin het verkeert. Met vastgoedorganisaties worden organisaties bedoeld die vastgoed tot stand brengen dan wel vastgoed in stand houden. Over het algemeen betreft dit vastgoedontwikkelende en vastgoedbeleggende organisaties. De nadruk in deze thesis ligt, vanuit het werkveld van de auteur, voornamelijk in de stadia van vastgoedontwikkeling. Procesfase Geografische typologie Functionele typologisch Initiatief/Ontwerpfase Binnenstedelijk en herstructurering Wonen Realisatie/verkoop Buitenstedelijk en vinex Werken/Kantoren Exploitatie/beheer Landelijk Leisure/Winkelen Tabel 1: Vastgoed in deze scriptie wordt niet beperkt door de bedrijfskolom, geografie of typologische markten Pagina 6

11 1.5 Begripsdefinities Vastgoed (of onroerend goed) laat zich omschrijven door het Burgerlijk Wetboek 2 als: Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Vastgoed betekent in de context van deze thesis: de grond, de bouwwerken en de openbare ruimte als functie waarin mensen en bedrijven kunnen wonen, werken, winkelen en ontspannen. Marketing is een brede benadering gebaseerd op het zinvol én winstgevend bevredigen van de behoeften en wensen door bedrijven. In de vastgoedsector en vaak ook daarbuiten- fungeert de term marketing als verzamelnaam voor allerlei verkoopondersteunende activiteiten. Alles wat met verkoop en communicatie te maken heeft, wordt gezien als marketing. Ten onrechte, want marketing is een theorie, een visie. En in die theorie ligt juist de nadruk op activiteiten die plaatsvinden vóór de verkoop. Letterlijk komt de term marketing van MARKET GETTING, of vrij vertaald marktbewerking. 1.6 Betrokken partijen Vanuit het werkgeverschap en het onderwijsinstituut zijn Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling respectievelijk de Amsterdam School of Real Estate direct betrokken bij de begeleiding van de thesis. De verschillende expertinterviews en workshops zijn afgenomen bij medewerkers van de volgende organisaties 3 : Bouwfonds Ontwikkeling en Bouwfonds Wonen, Fortis Vastgoed, Ballast Nedam Projectontwikkeling, Blauwhoed Eurowoningen, Proper Stok Groep, AM Wonen en AM Grondbedrijf, ING Real Estate, Building Business, Balance & Result, Schoep & van der Toorn Marketing- en Communicatieconsultants, Hopman Interheem, Reclamebureau Hallelujah, BAM Vastgoed en Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling. Binnen deze organisaties is gezocht naar vastgoedprofessionals in marketingfuncties of met een marketingverleden. In de bibliografie (Hoofdstuk 6) staat de volledige lijst met namen opgenomen. Daarnaast staat in bijlage 1 de format voor de interviews en de workshops weergegeven. Dat betekent niet dat deze strikt werden gevolgd, want afhankelijk van het gesprek en de expertise van de deelnemers werd uitgeweken naar andere, maar verwante onderwerpen. De focus in de gesprekken staat eveneens weergegeven in de bibliografie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een brede verkenning en benadering van het onderwerp, wat de compleetheid van het overzicht en de inzichten ten goede is gekomen. 1.7 Verantwoording Gedurende de zoektocht naar bewijzen voor de veronderstelde effecten van gestructureerde marketing een verlaging van het risicoprofiel, een sneller vastgoedproces, een beter rendement en een betere bedrijfsprofilering- bleek dat deze lastig te vinden zijn. Immers, voor het leveren van bewijs zijn kwantificeerbare en meetbare parameters nodig. En dat is nu net het typische van vastgoed: de plaatsgebondenheid en het daardoor steeds weer opnieuw ontwikkelen van een bepaald product op een bepaalde plek. De benodigde laboratoriumomgeving om weerlegbaar bewijs te generen kan dus niet gecreëerd worden. Toch staat er in deze thesis een praktijkvoorbeeld dat een dergelijke situatie benadert. Daarnaast wordt zoveel mogelijk met voorbeelden het effect van marketingacties bewezen. Daarmee wordt in zijn geheel getracht om gestructureerde marketing zinvol en nuttig te verklaren voor vastgoedorganisaties. 2 Bron: Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Artikel 3 ( ) 3 De namen en functies van de personen binnen de betreffende organisaties zijn in de Bibliografie terug te vinden. Pagina 7

12 1.8 Leeswijzer Hoofdstuk 2: De status van vastgoedmarketing In dit deel wordt omschreven wat de status van vastgoedmarketing is. Dit wordt gedaan aan de hand van vergelijkingen met andere bedrijfstakken en de opinies van vastgoedprofessionals. Vervolgens worden de aspecten omschreven die bepalend zijn (geweest) voor die status. Hiermee wordt een contextueel kader geschapen. Hoofdstuk 3: De confrontatie tussen vastgoed en marketing Om marketing te integreren in vastgoedorganisaties zal er inzicht verkregen moeten worden in zowel vastgoed- als marketingprocessen. In dit hoofdstuk worden deze processen gekruist, waardoor een model gecreëerd wordt waarbinnen marketingactiviteiten kunnen worden geïntegreerd. Hoofdstuk 4: De integratie van marketing in het vastgoedproces Hier vindt de invulling van het gecreëerde model plaats. Op basis van de matrix wordt hier een aanzet gegeven voor de marketingactiviteiten die binnen het vastgoedproces kunnen worden ontwikkeld. Door het weergeven van praktijkvoorbeelden worden deze activiteiten vanuit de praktijk onderbouwd. Hoofdstuk 5: De voorwaarden voor vastgoedmarketing Het hebben van een idee is één, maar betekent in de praktijk niet dat het ook gerealiseerd wordt. De implementatie van marketing en de veranderingen die daarmee gepaard gaan zijn net zo belangrijk als het onderwerp zelf. Daarom wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de organisatorische aspecten van vastgoedmarketing. Wat zijn succesfactoren? En wat zijn mogelijke valkuilen als het gaat om de integratie van marketing in vastgoedorganisaties. Pagina 8

13 2 De status van vastgoedmarketing In dit deel wordt omschreven wat de status van vastgoedmarketing is. Dit wordt gedaan aan de hand van vergelijkingen met andere bedrijfstakken en de opinies van vastgoedprofessionals. Vervolgens worden de aspecten omschreven die bepalend zijn (geweest) voor die status Inleiding Het meest tekenend voor de ondergewaardeerde status van vastgoedmarketing is waarschijnlijk wel het feit dat er nauwelijks literatuur over dit onderwerp bestaat. Bouw en vastgoed is als industrie goed voor ongeveer 10 procent van het Bruto Nationaal Product. En toch is er geen boek te vinden die de marketing van de producten in deze belangrijke bedrijfstak centraal stelt. Behoefte, behoefte, behoefte Volgens de marketingtheorie ontlenen bedrijven hun bestaansrecht aan waardetoevoeging die plaatsvindt door behoeftebevrediging. Een product is in die visie een bevrediging van een behoefte (je koopt geen boor, je koopt gaten). En een markt is een cluster van behoeften. De behoefte is dus het vertrekpunt voor alle activiteiten. Producten worden ontwikkeld, getest en uiteindelijk verkocht met de behoefte van de doelgroep in het achterhoofd. Markten worden gedefinieerd aan de hand van behoeften, en niet door het product of door sociaaldemografische kenmerken. Prijs is de beloning die iemand over heeft voor de bevrediging van een behoefte. Theorie versus praktijk Uiteraard verschilt de praktijk aanzienlijk van de theorie. Elke dag opnieuw in kaart brengen wat alle behoeftes van alle mensen op aarde zijn, is nu eenmaal onmogelijk. Een bedrijf steeds aanpassen aan elke verandering in de markt ook. Bedrijven zijn daar te star voor. Productielijnen, personeel en distributienetwerken kunnen niet zomaar aangepast worden. Specialisatie is noodzakelijk om te concurreren. Om deze redenen houdt een marketingmanager ook in andere sectoren zich voornamelijk bezig met alles wat met verkoop en communicatie te maken heeft. Toch heeft marketing in andere sectoren een belangrijker plaats dan in de vastgoedsector. Daar zijn de belangrijkste vragen over behoeften al beantwoord. En worden deze vragen periodiek opnieuw gesteld. Bedrijven in andere sectoren zijn vaak flexibeler dan vastgoedbedrijven. Hun productielijnen zijn makkelijker te veranderen. Hun producten dus ook. In het algemeen zijn ze beter in staat zich aan te passen aan veranderende behoeften. En hoe beter men in staat is in te spelen op behoeften, hoe belangrijker marketing voor hen wordt. De concurrent kan dat immers ook, en wie achterblijft verliest marktaandeel. Voorbeeld: Ontbijtproducten 4 Tot voor kort was het ontbijtproduct alleen gesegmenteerd in beschuit en boterhammen. Tegenwoordig staat er een veelheid aan gemaksproducten (convenience: zonder al teveel moeite aan te kopen) voor verschillende doelgroepen naast elkaar in de schappen. Veel producten ontwikkelen en segmenteren zich op verschillende doelgroepen. Ook de markt van vastgoed is in deze al lang niet meer eenduidig. Ongeveer 10 jaar geleden waren vragers en aanbieders nog redelijk goed te omschrijven. Dat is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Ook voor vastgoed is het van belang om de vraag in beeld te brengen, om op het juiste moment, het juiste product in een bepaalde markt te realiseren. 4 Bron: De rol van Marketing in de vastgoedsector door drs. Jos J. Sentel in het kader van de NEPROM Leergang Projectontwikkeling (december 2002) Pagina 9

14 2.2. Marketing in andere sectoren In deze paragraaf wordt een beschrijving gedaan van de toepassing van marketing in enkele andere sectoren om hierna de vergelijking te kunnen maken met de vastgoedsector. Zuivelindustrie Zoals het voorbeeld op de vorige pagina illustreert, zijn zuivelproducten niet slechts terug te herleiden naar generieke producten. Er is sprake van een verregaande differentiatie. Zo zijn er honderden toetjes op de markt. De productie van een nieuw toetje is relatief eenvoudig te realiseren met nagenoeg dezelfde productiemiddelen. En de concurrentie is moordend. In de zuivelindustrie is marketing dan ook een vereiste. In de zuivelindustrie komt het aan op een goed product, een goede verpakking en een zeer uitgemeten bewerking van de distributiekanalen. Daarnaast speelt communicatie een belangrijke rol. Om dit samenspel in goede banen te leiden is informatie van levensbelang. Niet alleen worden product en verpakking vooraf uitvoerig getest, ook de effecten van promoties en reclame worden nauwlettend gevolgd. Verkopen en resultaten kunnen dan ook tot op 2 decimalen achter de komma gevolgd worden. Op basis van deze informatie wordt het marketingproces vervolgens verder gestroomlijnd. De marketinginformatiesystemen doen in deze industrie zijn werk. De marketeer weet altijd meteen wat zijn marketingacties tot effect hebben gehad. Hij kan zijn product volgen van de fabriek tot de schappen bij de individuele detaillisten. Daardoor kan hij de verkoopkanalen, de communicatie, acties en prijsvorming voortdurend bijsturen. Veel van de consumentenmarketing richt zich op de verkoop, het pushen van producten. En er wordt tegenwoordig meer aan het merk gebouwd. Maar marketing blijft in hoofdzaak eigenlijk een verkoopondersteunende bezigheid. De marketing gaat meer over communicatie. Hoe wordt het merk naar de doelgroep gecommuniceerd? Alsof Heineken de smaak van bier afstemt op bepaalde segmenten. Het moet een eigen en lekkere smaak hebben. De rest gaat over het pushen en branden van het product. De vergelijking met vastgoed als product De vergelijking van deze industrie met de vastgoedsector gaat niet op. En wel om de volgende reden. In vastgoed is geen sprake van langlopende merken en dus niet van merkentrouw. Tenzij het natuurlijk omvangrijke gebiedsontwikkelingen betreft die een looptijd hebben van 10 tot 20 jaar. Dan kan er reeksmatig informatie bijgehouden worden. Ook in het commercieel vastgoed, kantoren en winkels, kan een merk voor lange tijd worden neergezet. Gebouwen moeten dan wel enige naam en omvang kennen om overtuigend over te kunnen komen. Voorbeelden hiervan zijn grote winkelcentra, handelsgebouwen en gebouwen met bijzondere architectuur. Voorbeeld: De Zuidas De Zuidas is een gebied dat de komende jaren, misschien wel decennia, als dé kantorenlocatie van Nederland in de markt gezet wordt. Dat gebeurt op een internationale schaal. Het merk Zuidas zal dus straks in de wereldwijde vastgoedwereld een bepaalde positie innemen op de internationale kantorenmarkt. De Zuidas wordt een merk met daaraan bepaalde associaties: topsegment, Schiphol, WTC en internationaal. Een dergelijke naam werd eerder al door Parijs neergezet: La Défense. Het publiek zal dit niet altijd herkennen, maar vastgoedprofessionals, de doelgroep, als zodanig wel. Vastgoed heeft de geografische reikwijdte van de markt als nadeel. Die is vrijwel altijd lokaal, soms regionaal en zelden nationaal of internationaal. Daarnaast geldt de tijdelijkheid van vastgoed als een remming op marketing en branding. En de omvang van vastgoed speelt een rol bij het al dan niet intensief marketen van vastgoed. Vastgoed moet haast een iconische waarde hebben om langdurig in de markt gepositioneerd te worden. In de volgende paragraaf (2.3) wordt hier nog dieper op ingegaan. Pagina 10

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING.

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. Mei 2013 Het denken in reële opties is waardevol! EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. AUTEUR: L.L.C.C.

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap. De kansen en valkuilen uiteengezet

De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap. De kansen en valkuilen uiteengezet De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap De kansen en valkuilen uiteengezet Master thesis Planologie C.G. Kooij Februari 2012 2 Colofon Titel: De rol van sociale media

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

3 Onderscheiden met expertise

3 Onderscheiden met expertise 3 Onderscheiden met expertise 3.1 Inleiding Expertise is een van de gebieden waarmee wij ons kunnen onderscheiden van concurrenten. De twee andere onderwerpen zijn samenwerken en ethiek. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER IR. S.BUVELOT MSRE OKTOBER 2013 AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE MRE JAARGANG 2011-2013 BEGELEIDER ASRE: DR. H. VELDMAN BEGELEIDER CORIO: DRS.

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES EEN ONDERZOEK NAAR DE OVERWEGINGEN VAN CORPORATIES BIJ PARTICIPATIE AAN BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING Ir. F.T.J. van der Zee Thesis MRE (2010-2012)

Nadere informatie

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor de vastgoedbelegger om waarde toe te voegen aan de vastgoedportefeuille. Master Thesis ter

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie