Integraal denken resulteert in Integrale Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal denken resulteert in Integrale Zorg"

Transcriptie

1 Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Integraal denken resulteert in Integrale Zorg Goed afgestemde begeleiding en hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen in de eigen omgeving 26 mei uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

2 Integrale aanpak van problemen in eigen omgeving leidt tot zichtbaar resultaat! Het stelsel van hulpverlening en zorg aan jeugdigen en volwassenen is in beweging. Centrale begrippen daarbij zijn decentralisatie en transformatie. Daar waar hulpverlening en zorg nodig is voor kinderen, volwassenen en ouderen dient deze zo veel mogelijk in eigen omgeving te worden geboden, met voorrang voor preventie en met een duidelijke regie vanuit het concept 1 gezin, 1 plan. Alle betrokkenen onderschrijven de uitgangspunten en zijn het er over eens dat het gespecialiseerde stelsel van hulp en zorg uit zijn voegen is gegroeid ; wel zijn er zorgen o.a. over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van noodzakelijke specialistische zorg en de haalbaarheid om bovengenoemde idealen reeds in de komende jaren te kunnen realiseren. De noodzaak om op korte termijn fors te bezuinigen, heeft direct tot gevolg dat professionals ontslagen worden waardoor veel kennis en ervaring verloren gaat en tal van voorzieningen versoberd worden of verdwijnen. Het is een grote uitdaging en opgave om met minder middelen toch adequate hulp en begeleiding te realiseren en daarbij aanwezig vakmanschap te benutten in nieuwe werkvormen. Mogelijkheden hiertoe zijn: * investeren in educatie en ontwikkeling van ouders (niet wachten tot zich problemen voordoen, maar investeren in een ontwikkelingsgerichte opvoeding) * proactief vorm geven aan preventie bij ouders en kinderen in risicovolle omstandigheden * integrale aanpak, bij jeugdigen betekent dit als er problemen zijn in de ontwikkeling van het kind, er gelijktijdig en op afgestemde wijze adequate begeleiding wordt gerealiseerd thuis, op de kinderopvang en op school en samenwerking tussen ouders en leerkrachten tot stand wordt gebracht. AIT is methodiekeigenaar van video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB), gespecialiseerde methodes die worden benut door professionals in alle werkvelden die bij de zorg voor jeugd betrokken zijn. Het betreft: Adoptiezorg, (School-)Maatschappelijk Werk, Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gehandicaptenzorg (inclusief MEE), Geestelijke Gezondheidszorg, Kinderopvang, Onderwijs, Pleegzorg, Thuiszorg en Ziekenhuizen. Daarnaast worden de methodes ook ingezet in de volwassenen- en ouderenzorg. Ook in deze werkvelden heeft men te maken met de transitie van de zorg naar gemeenten en met bezuinigingen en is een Integrale Aanpak gewenst en nodig waarbij professionals goed afgestemd samenwerken en steun uit eigen omgeving wordt benut. Op deze studiedag belichten we meerdere voorbeelden van Integrale Zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen in eigen omgeving. In het plenaire ochtendprogramma staat daarbij de begeleiding aan kinderen met leer- en opvoedingsproblemen centraal. Regina Stoutjesdijk belicht de invloed van het gezinsfunctioneren op probleemgedrag in de klas en op de plaatsing in het speciaal onderwijs van kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen. Het belang van een integrale aanpak van dergelijke problematiek rondom een kind wordt vanuit onderzoek onderstreept, waarbij kind en gezin gelijktijdig en op coherente wijze worden ondersteund. Aansluitend belicht Loes Dreissen de mogelijkheden van een educatieve aanpak van ouders op een school die kampt met achterstand in ontwikkeling bij de leerlingen; hierbij kan op een natuurlijke manier begeleiding thuis worden ingezet bij een directe begeleidingsvraag van een ouder m.b.t. de ontwikkeling van het kind. In de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops, met voorbeelden van een adequate en integrale aanpak bij diverse begeleidingsvragen, waarbij ook de samenwerking tussen professionals wordt belicht. Ik wens u allen een inspirerende studiedag toe. Marjan Hoogland Directeur AIT

3 PLENAIR OCHTENDPROGRAMMA uur: ontvangst en koffie uur: opening door Marjan Hoogland, directeur AIT uur: De invloed van problematisch gezinsfunctioneren op probleemgedrag in de klas, door Regina Stoutjesdijk Regina heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen problematisch gezinsfunctioneren en probleemgedrag in de klas bij kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen die speciale onderwijsondersteuning krijgen. Uit de resultaten kwam naar voren dat problematische communicatie tussen ouder en kind, alsmede een verstoorde relatie tussen opvoeders en een geringe mate van ervaren sociale steun in het gezin, leiden tot meer probleemgedrag in de klas. Daarentegen blijkt responsiviteit in de opvoeding toekomstig probleemgedrag in de klas te verminderen. Een omgekeerde relatie is gevonden voor externaliserend probleemgedrag in de klas: dit type gedrag heeft een negatieve invloed op het gezinsfunctioneren. Relatieproblemen tussen ouder en kind blijken in belangrijke mate bepalend voor de plaatsing van kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen op speciale scholen in plaats van op een reguliere school met een rugzakje. Regina heeft daarnaast onderzoek gedaan naar het effect van veelgebruikte pedagogische methoden in de dagelijkse begeleiding van kinderen met ASS en ADHD op regulier en speciaal onderwijs. Regina Stoutjesdijk werkt als stafmedewerker bij de Onderwijsraad. Haar voornaamste aandachtsgebied is het speciaal onderwijs. Zij is afgestudeerd als ontwikkelingspsychologe en vervolgens een aantal jaar werkzaam geweest als onderzoeker op het gebied van speciaal onderwijs bij de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI). Recent deed zij promotieonderzoek naar leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen in het speciaal onderwijs aan de Universiteit Leiden. Daar was zij tevens werkzaam als docent orthopedagogiek uur: ochtendpauze uur: Samen kijken, samen leren, Loes Dreissen Vanuit ontwikkelingsgericht perspectief heeft het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) op een school met veel leerlingen met achterstand in ontwikkeling workshops voor ouders georganiseerd. Het betrof een reeks van drie groepsbijeenkomsten waarbij m.b.v. beelden en beeldanalyse, de ontwikkeling van kinderen samen werd bekeken en besproken van baby t/m 12 jaar. De beelden van kinderen in ontwikkeling en in contact met hun opvoeders, waren eyeopeners voor de ouders. Sommige ouders brachten bij gebrek aan oppas hun kind mee naar de bijeenkomsten, waarbij ter plekke verbinding werd gelegd met de actuele zichtbare contact- en ontwikkelingsinitiatieven van het kind. Bij een moeder die aangaf vragen te hebben m.b.t. de ontwikkeling van haar kind, is synchroon thuis begeleiding gerealiseerd waarbij eveneens werd gewerkt aan de hand van videobeelden van de alledaagse omgang thuis. Het kader waarin deze begeleiding geboden wordt is Educatief Parnerschap. Belangrijk is dat begeleiders en hulpverleners zelf eerst integraal gaan denken, pas daarna wordt integraal handelen mogelijk. Loes Dreissen is senior onderwijsbegeleider bij HCO, een centrum voor begeleiding van het onderwijs (alsmede kinderopvang) in Den Haag. Loes is tevens docent S-VIB en biedt samen met collega s vanuit HCO (bij)scholing op het gebied van (S)VIB in het kader van Integrale Zorg uur: lunchpauze

4 MIDDAGPROGRAMMA Workshop 1: Pauze: Workshop 2: Borrel: tot uur tot uur tot uur tot uur Bij de workshops staat vermeld in welk werkveld de inleiders actief zijn. We nodigen u van harte uit om ook over de schotten tussen de werkvelden heen te kijken en kennis te nemen van wat bij collega s elders ontwikkeld wordt. U kunt voor deze middag TWEE workshops selecteren (1 & 2) en één reserve (R) aangeven op het aanmeldingsformulier. Inschrijving op volgorde van aanmelding! 1. Samenwerking tussen professionals van verschillende afdelingen op het Jeroen Bosch Ziekenhuis in het kader van een integraal zorgaanbod aan Moeder & Kind In sommige Nederlandse ziekenhuizen wordt sinds een paar jaar gewerkt met het Family Centered Care principe. Dit betekent dat het gezin centraal staat in de zorgverlening en dat de ouders in de gelegenheid zijn om volop te participeren in de zorg voor hun kind. Geen aparte afdelingen meer voor de moeders en voor de kinderen, maar een integrale aanpak waarbij het hele gezin betrokken kan worden. Video-interactiebegeleiding speelt hier een belangrijke rol bij. De methodiek wordt ingezet bij deze gezinsgerichte zorg en ook wordt VIB ingezet op de verloskamers om het eerste contact te ondersteunen bij risicogroepen en op de operatiekamers om het contact te ondersteunen bij keizersnedes. Ook tijdens de kraamperiode kan VIB ingezet worden als ouders met hun kind in een kraam- of couveusesuite verblijven. Op deze manier heeft VIB in de ziekenhuizen zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een methodiek die over-all gebruikt wordt. Sandra van Limpt is coördinerend neonatologieverpleegkundige en instellingssupervisor VIB in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. 2. KluppluZ, Marjon Schepens Kluppluz is een vorm van kinderopvang waarbij kinderen die behoefte hebben aan structuur en voorspelbaarheid opgevangen worden in een kleinschalige vorm van kinderopvang waar rekening gehouden wordt met de individuele behoefte van ieder kind. Deze kinderen kunnen niet of tijdelijk niet functioneren in de reguliere BSO maar naschoolse dagbehandeling is ook niet nodig of is soms al eerder ingezet en afgerond. De HBO geschoolde pedagogisch medewerkers van de Kluppluz werken nauw samen met de school, ouders en eventuele hulpverleners in het gezin. Om de begeleiding van het kind door de pedagogisch medewerker/opvoeder te versterken ondersteunen wij dit met het aanbod VIB voor pluskinderen en VIB met ouders in het kader van opvoedingsondersteuning. Afspraken worden afgestemd zodat er sprake is van een doorlopende eenduidige pedagogische visie zowel op school als op de BSO. In die zin sluit het aanbod van Kluppluz ook goed aan op de ontwikkeling rondom passend onderwijs. Marjon Schepens is manager KluppluZ bij Korein in Eindhoven. 3 Video-observatie in het kader van integrale zorg, Annemiek de Jong MEE-Veluwe heeft veel expertise opgebouwd in het kader van Integrale Zorg, zowel in het kader van observatie & consultatie thuis, op de kinderopvang en op school als in het kader van het uitvoeren van goed afgestemde begeleiding in voornoemde domeinen. Zowel bij de observatie & consultatie als in de begeleiding wordt VIB intensief benut. Op de workshop wordt een voorbeeld besproken waarbij m.b.t. de hulpvraag van een kind met een beperking in één begeleidingstraject op goed afgestemde wijze ontwikkeling wordt ondersteund thuis, op school en in het ziekenhuis. Annemiek de Jong is consulent opvoeding en ontwikkeling bij MEE Veluwe en opleidingscoördinator AIT voor MEE. 4. Focus op het kind, Mariëtte van der Veen, Lies Bouwman en Mirjam Koster Focus op het kind is een gerichte aanpak die ontwikkeld is door Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân i.s.m. AIT. De werkwijze wordt ingezet bij ontwikkelingsproblemen en leerproblemen bij kinderen, middels het aanbod van een kort begeleidingstraject waarbij VHT thuis en VIB op school wordt ingezet, waarbij de focus ligt op de gebruiksaanwijzing van het kind. Micro-analyse van videobeelden van de alledaagse omgang, helpen zowel ouders als leerkrachten om heel nauwkeurig af te stemmen op de behoeftes en mogelijkheden van het kind. Hierdoor kan de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind gericht ondersteund worden. Tot slot wordt een gezamenlijk overleg georganiseerd met ouders en leerkracht(en), waarbij een selectie van videobeelden van thuis en op school wordt besproken. Dezelfde opzet in de begeleiding kan ook ingezet worden vanuit MEE, als het (mogelijk) een kind met een beperking betreft. In de workshop wordt de aanpak besproken aan de hand van het projectplan en toegelicht met voorbeelden uit de praktijk. Er is volop mogelijkheid tot consultatie voor degenen die een soortgelijk project willen opzetten en invoeren in hun organisatie of regio. Mariëtte van der Veen is orthopedagoog en werkt als schoolmaatschappelijk werker en video-hometrainer bij SMWF, Mirjam Koster en Lies Bouwman zijn consulent opvoedingsondersteuning en video-hometrainer bij MEE Friesland.

5 5. Sterk in de Klas, Gwendolyn Winters en Irene Honingh Belangrijk element in de transitie jeugdzorg is het toegankelijk maken van 2e lijns expertise in de 1e lijn. TriAde is in 2011 het project Sterk in de klas gestart, waarbij breed toegeruste jeugdzorgmedewerkers een aantal uren werken op een school en daarbij begeleiding kunnen bieden aan kinderen, ouders en leerkrachten. Deze medewerkers hebben voorheen vaak gewerkt als pedagogisch medewerker op een Medisch Kinder Dagverblijf en zijn daarnaast geschoold als ambulant thuisbegeleider. De meeste medewerkers zijn VHT en VIB geschoold. De begeleiding in de driehoek is kortdurend, als er langere ondersteuning en hulp nodig is wordt het kind doorverwezen. In de workshop worden diverse voorbeelden belicht. Gwendolyn Winters en Irene Honingh zijn pedagogisch medewerker binnen het onderwijs vanuit TriAde. Irene is zowel VHT als VIB opgeleid. 6. Samen kijken, samen leren, Kim Cober In de workshop wordt de opzet van de educatieve oudercursus op school besproken, zoals deze is gepresenteerd in het plenaire ochtendprogramma. Doel is de ouders zodanig toe te rusten dat zij in staat zijn om de contact- en ontwikkelingsinitiatieven van hun kinderen te herkennen en hier adequaat op te reageren in de thuissituatie. He delen van ervaringen met andere ouders en de cursusleider tijdens de groepsbijeenkomsten ondersteunt het ontwikkelingsproces van de ouders. De workshop is bedoeld voor professionals die zich gedegen willen verdiepen in de uitgangspunten, opzet, doelen en aanpak van de cursus voor ouders met het oog op inzet in de eigen organisatie. Kim Cober is Onderwijsadviseur bij HCO, een centrum voor begeleiding van onderwijs (en kinderopvang) in Den Haag. 7. Als taal leren niet vanzelf gaat; vroegtijdige interventie op maat, Yvette de Nijs en Kristel Schlangen De NSDSK is een zorgaanbieder voor iedereen met een gehoor-, spraak- of taalbeperking. Horen en spreken zijn in het dagelijks leven belangrijke communicatievaardigheden. De NSDSK heeft behandelgroepen voor dove en slechthorende kinderen (1½-4 jaar) en voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis (2-4jaar). Op deze groepen wordt in een uitdagend klimaat de spraak- taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. De specifieke en goed afgestemde behandeling wordt vroegtijdig ingezet, waarbij VIB een vast onderdeel van de begeleiding is. De VIB wordt zowel ingezet op de behandelgroepen ten behoeve van deskundigheidsbevordering voor de medewerkers als in de thuissituatie ten behoeve van de ouders. Yvette de Nijs werkt als teamleider/orthopedagoog op Behandelgroep de Ster Amsterdam Noord voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kristel Schlangen is werkzaam als gezinsbegeleider bij dove en slechthorende kinderen en wordt daarnaast opgeleid tot opleider VIB. 8. Communiceren met mensen met een meervoudige beperking..een hele kunst?, Kathelijn Donders en Marga Martens In deze workshop wordt belicht hoe de communicatieve ontwikkeling kan worden ondersteund bij personen met meervoudige beperkingen bij wie het gebruik van verbale communicatie niet mogelijk is. Marga en Kathelijn laten zien waar het om draait bij het realiseren van wederzijds contact en het stimuleren van communicatie. Aan de hand van een videofragment zoomen zij in op twee belangrijke ontwikkelingslagen binnen het tussenmenselijk contact, ook wel intersubjectiviteit genoemd. Deelnemers van de workshop worden uitgenodigd om het intersubjectiviteitskader te vertalen naar eigen praktijkvoorbeelden en zo handvatten te formuleren voor nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling. Kathelijn Donders werkt binnen Kentalis als casemanager en wordt ook extern betrokken bij communicatievraagstukken bij meervoudig beperkte mensen veelal binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Marga Martens is aandachtsfunctionaris t.b.v. professionalisering en innovatie binnen het Kenniscentrum Doofblindheid. Beiden zijn opleider VIB met specialisatie doofblindheid. 9. Videohometraining binnen de thuisbegeleiding rondom autisme, Jorinde Dewaelheyns Kinderen, jongeren of volwassenen met autisme hebben een andere manier van communiceren, omgaan met anderen en moeite om soepel te denken en handelen. Het is vaak niet gemakkelijk om inzicht te krijgen in het autisme van een kind. Elk kind is uniek en vraagt daarom een specifieke benadering. Binnen de thuisbegeleiding proberen we samen met ouders met behulp van videobeelden stil te staan bij de andere manier van denken en communiceren met hun kind. Er ontstaan tijdens de ontwikkeling vaak andere interactiepatronen dan gebruikelijk. We richten ons op die momenten dat ouders en kind elkaar goed begrijpen en goed afgestemd zijn. Aansluitend gaan we samen met ouders op zoek hoe ze de sociaal-communicatieve vaardigheden van hun kinderen kunnen bevorderen en trainen. Jorinde Dewaelheyns, is thuisbegeleidster bij Het Raster vzw, een van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme.

6 10. Pedagogische begeleiding gecombineerd met psychotherapie aan kind en gezin vanuit eigen praktijk, Chaja Asscher en Charlotte van der Wall Na 10 jaar werkzaam geweest te zijn als ambulant hulpverlener en trainer bij Spirit in Amsterdam in de Jeugdhulpverlening, is Chaja haar eigen praktijk voor opvoedadvies gestart in Sneek. De hulp is laagdrempelig, er zijn geen wachtlijsten en opvoedingsondersteuning en advies wordt thuis bij de gezinnen gegeven. Chaja bespreekt de omschakeling van het werken bij een grote hulpverleningsinstelling naar het opzetten van en werken vanuit een eigen praktijk. In gezinnen met psychische problematiek werkt Chaja samen met Charlotte die bij dergelijke aanmeldingen hoofdbehandelaar is en de therapie geeft en Chaja de ouderbegeleiding verzorgt. Er worden voorbeelden uit de praktijk besproken, waarbij ouderbegeleiding en therapie op afgestemde wijze wordt ingezet. Hierbij komen ook onderwerpen als hechtingsproblematiek en trauma aan de orde. Chaja Asscher is pedagoog en VHT er en werkt vanuit haar eigen praktijk JA! Opvoedadvies. Charlotte van der Wall is klinisch psycholoog en eigenaar van Van der Wall Psychologie, een praktijk voor trauma, gedragsproblemen en gezinsproblemen. Zij is geregistreerd als cognitief gedragstherapeut VGCT, klinisch psycholoog BIG, lid-specialist bij de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en EMDR Practitioner. 11. VIB-Ouderenzorg door Sylvia Bijl en Marleen Dodeman Vanuit de afdeling Specialistische Zorg van de thuisbegeleiding van de Omring, wordt begeleiding geboden in de thuissituatie aan kwetsbare mensen die de regie over hun dagelijks leven kwijt zijn en (nog) niet op eigen kracht hun problemen kunnen oplossen. Dit kunnen gezinnen met opvoedingsvragen zijn, mensen met een beperking of een verslaving of mensen met een aandoening. Meestal is er een combinatie van problemen. De VHT-ers bij de Omring begeleiden met name multiproblemgezinnen. Daarnaast zetten zij VIB in binnen de Ouderenzorg, o.a. in kleinschalige woonvoorzieningen. Zij filmen medewerkers in hun omgang met de (veelal) dementerende ouderen en kijken deze beelden terug met de begeleiders. In de begeleiding van dementerenden is het belangrijk om hun lichaamstaal goed te lezen. Daarnaast is het van belang om je tempo te vertragen, omdat ouderen zoveel meer tijd nodig hebben om informatie te verwerken. Door microanalyse van de videobeelden worden de kleine maar ontroerende contactmomenten tussen de begeleiders en de ouderen zichtbaar en kunnen deze worden uitvergroot. Marleen Dodeman en Sylvia Bijl zijn beiden thuisbegeleiders en video-hometrainers bij de Omring. WORKSHOP VOOR OPLEIDERS 12. Feedback aan professionals aan de hand van beelden van de hulpverleningspraktijk, Anita Venderbosch, Marloes Ambagtsheer en Ton Stroucken De professional is degene die vorm moet geven aan het in gang zetten en vervolgens ondersteunen en stimuleren van positieve ontwikkeling. Bij dit proces worden door hen o.a. de volgende factoren actief benut: een open attitude, maken van contact en komen tot een dialoog, goed aansluiten maar ook zelf passende inbreng geven (en daarop ontvangstbevestiging vragen), de beurt verdelen, omgaan met verschillen en adequaat samenvatten. Na elke ronde van uitwisseling evalueert de professional (impliciet of expliciet) zowel het proces als de inhoud in relatie tot het doel van de begeleiding en verwerkt deze informatie in de volgende ronde van uitwisseling. Terwijl de begeleiding wordt uitgevoerd, functioneert de professional ook op meta-niveau. Alle reden om de focus te richten op het functioneren en de ontwikkeling van de professional in zijn vak als opleider, begeleider of hulpverlener. Feedback geven aan professionals, met behulp van video-opnamen van hun functioneren in de praktijk, staat centraal in deze workshop. Ervaren opleiders en supervisors bespreken voorbeelden van hun begeleiding aan professionals tijdens opleiding en supervisie. Anita Venderbosch is ambulant hulpverlener in het team Pleegzorg en Adoptiehulpverlening bij Pactum, Marloes Ambagtsheer is BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en fysiotherapeut en werkt vanuit de Cognito praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding en als opleider VHT voor AIT, Ton Stroucken is senior beleidsmedewerker bij het Landelijk Bureau van AIT.

7 AANMELDINGSFORMULIER / FACTUUR DATUM EN PLAATS De landelijke AIT studiedag vindt plaats op maandag 26 mei 2014 van tot uur in het Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede (tel ). INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Deelname aan de studiedag bedraagt : 160,00 per persoon inclusief lunch en consumpties en de Informatiemap AIT met DVD U meldt zich aan voor de studiedag door dit ingevulde formulier (zie achterzijde) te sturen, faxen of mailen naar: Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT) Postbus 581 Tel AN Santpoort-Noord Fax Voor meer informatie over AIT: zie onze website: BETALING / FACTUUR LET OP!!!: Dit aanmeldingsformulier is tevens uw FACTUUR. Wij verzoeken u het deelnamebedrag ad 160,00 over te (laten) maken vóór 12 mei 2014 op bankrekeningnummer NL94 DEUT van OCK Het Spalier te Santpoort-Noord inzake AIT onder vermelding van uw naam / AIT In geval er vier weken na 12 mei 2014 nog niet betaald is wordt er 25,00 extra aan administratiekosten in rekening gebracht. Als de betaling via de financiële administratie van uw organisatie gedaan wordt, wilt u hen dan een kopie van dit aanmeldingsformulier / deze factuur verstrekken? BEVESTIGING / TOEGANGSBEWIJS Na ontvangst van het aanmeldingsformulier sturen wij u de bevestigingsbrief voor deelname inclusief de indeling van de workshops. Ook treft u het toegangsbewijs en een routebeschrijving naar De Reehorst aan. Wij verzoeken u het toegangsbewijs tevoren in te vullen en bij aankomst in De Reehorst te overhandigen bij de inschrijfbalie, u ontvangt dan ook de Informatiemap AIT met DVD. VERVANGING BIJ VERHINDERING Als u - na aanmelding - verhinderd bent om naar onze studiedag te komen, dan kunt u zich laten vervangen door een collega. In dit geval kunt u het toegangsbewijs aan deze collega meegeven. Graag vernemen wij per de naam van deze persoon. ANNULERING Als u - na aanmelding - verhinderd bent om naar onze studiedag te komen en u heeft géén vervanger, dan kunt u dit tot 19 mei 2014 mailen aan In dit geval wordt het deelnamebedrag, onder aftrek van 15,00 administratiekosten, gerestitueerd. Nà 19 mei 2014 vindt geen restitutie meer plaats. AIT Informatiemap De deelnemer ontvangt tegen inlevering van het toegangsbewijs aan de inschrijfbalie de Informatiemap AIT, aangevuld met informatie over Integrale Zorg en inclusief de remake van de DVD VHT in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. De Informatiemap AIT wordt geproduceerd t.b.v. het informeren van subsidiegevers, professionals en cliënten over de methodes video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Prijs studiedag inclusief Informatiemap AIT met DVD over VHT: 160,00 Indien de deelnemer meer dan 1 exemplaar van de Informatiemap AIT wil bestellen kan dit voor 10 per stuk, deze extra bestelling graag per mail naar

8 Aanmelding AIT-studiedag 26 mei 2014 A.U.B. GOED LEESBAAR INVULLEN Naam deelnemer... Instelling... Postbus/adres... Postcode en plaats... Tel en/of fax Toegangsbewijs sturen naar: Naam deelnemer... Adres... Postcode en plaats... Handtekening:... N.B. Dit aanmeldingsformulier is tevens uw factuur (z.o.z.) Het programma bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. Na de lunch (12.30 tot uur) kunt u aan 2 workshops deelnemen. Wilt u hieronder uw voorkeur aangeven, door drie nummers te omcirkelen (waarvan één met een extra letter R voor reserve) met betrekking tot de te volgen workshops in de middag? WORKSHOPS 1. Integraal zorgaanbod aan Moeder & Kind in een ziekenhuis 2. KluppluZ in de Kinderopvang 3. Video-observatie in het kader van integrale zorg vanuit MEE 4. Focus op het kind, korte integrale begeleiding vanuit (S-)MW en MEE 5. Sterk in de klas, benutten expertise Jeugdhulp op school 6. Samen kijken, samen leren 7. Als taal leren niet vanzelf gaat 8. Communiceren met mensen met een meervoudige beperking 9. Videohometraining binnen de thuisbegeleding rondom autisme 10. Pedagogische begeleiding & psychotherapie vanuit eigen praktijk 11. VIB-Ouderenzorg 12. Feedback met professionals in beeld TOT SLOT: Door het invullen van dit aanmeldingsformulier wordt u geregistreerd als deelnemer en gaat u akkoord met de voorwaarden.

Begeleiding van schoolkinderen

Begeleiding van schoolkinderen 20051716-AIT studiedag 21-10-2005 17:05 Pagina 1 Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Begeleiding van schoolkinderen 15 december 2005 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden

Nieuwe mogelijkheden Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Nieuwe mogelijkheden 22 mei 2006 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Nieuwe mogelijkheden! De tijd

Nadere informatie

Kiezen voor kwaliteit

Kiezen voor kwaliteit Kiezen voor kwaliteit AIT-Studiedag maandag 24 november 2014 Tijd: 9.30 tot 17.00 uur Locatie: de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2 (hoek Stationsplein), 3818 LH Amersfoort Plenair ochtendprogramma 10.00-10.10

Nadere informatie

Ondersteuning van kind en gezin op lokaal niveau

Ondersteuning van kind en gezin op lokaal niveau Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Ondersteuning van kind en gezin op lokaal niveau 18 mei 2010 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg

Nadere informatie

Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is

Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is 19 november 2012 9.30 17.00 uur Congrescentrum

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg de praktijk in beeld

Transitie Jeugdzorg de praktijk in beeld Transitie Jeugdzorg de praktijk in beeld AIT-Studiedag dinsdag 2 juni 2015 Tijd: 9.30 tot 17.00 uur Locatie: de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2 (hoek Stationsplein), 3818 LH Amersfoort PLENAIR OCHTENDPROGRAMMA

Nadere informatie

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Gespecialiseerde thuisbegeleiding Gespecialiseerde thuisbegeleiding Als u ondersteuning nodig heeft om uw leven weer in goede banen te leiden, kunt u rekenen op de gespecialiseerde thuisbegeleiding van Savant Zorg. Als problemen uw leven

Nadere informatie

Ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kwetsbare kind

Ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kwetsbare kind Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kwetsbare kind 23 mei 2005 10.00 16.30/17.00 uur Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24 6717

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Zichtbaar resultaat in hulpverlening en zorg Ondersteunen van ontwikkeling bij cliënten en professionals met behulp van video-feedback

Zichtbaar resultaat in hulpverlening en zorg Ondersteunen van ontwikkeling bij cliënten en professionals met behulp van video-feedback Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Zichtbaar resultaat in hulpverlening en zorg Ondersteunen van ontwikkeling bij cliënten en professionals met behulp van video-feedback 12 december

Nadere informatie

Effectief helpen bij opvoedingsproblemen

Effectief helpen bij opvoedingsproblemen Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Effectief helpen bij opvoedingsproblemen Benutten van algemeen & specifiek werkzame factoren 25 november 2013 9.30 17.00 uur

Nadere informatie

465,- per persoon, inclusief deelname aan één AITstudiedag

465,- per persoon, inclusief deelname aan één AITstudiedag Algemene informatie Vanuit AIT-steunpunten worden diverse opleidingen m.b.t. (varianten van) de methodes Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB) verzorgd. In dit informatiedocument

Nadere informatie

Eerste lijn in beeld!

Eerste lijn in beeld! Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Eerste lijn in beeld! Effectieve pedagogische begeleiding en hulpverlening in de eigen omgeving van kind & gezin 28 mei 2013

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

Communicatie Centraal

Communicatie Centraal 10-jarig Jubileum Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Communicatie Centraal bij kinderen, ouders en professionals in (jeugd)hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 25 november 2008

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN Groepsactiviteiten Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar Pento Vroegbehandeling biedt behandeling en begeleiding aan kinderen

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Praktijk, ontwikkeling en onderzoek

Praktijk, ontwikkeling en onderzoek Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Praktijk, ontwikkeling en onderzoek 7 mei 2007 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Praktijk, ontwikkeling

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

CONGRES DINSDAG 19 APRIL 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN-ZEIST

CONGRES DINSDAG 19 APRIL 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN-ZEIST Motivatie Wat weten we over de rol van motivatie bij kinderen en adolescenten met ADHD, ASS, gedragsproblemen, rekenproblemen en faalangst? CONGRES DINSDAG 19 APRIL 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN-ZEIST motivatie

Nadere informatie

Congres Behandeling van verstoorde

Congres Behandeling van verstoorde Congres Behandeling van verstoorde hechting Bij kinderen Donderdag 19 september 2013, Jaarbeurs Utrecht Met onderwerpen als: De laatste ontwikkelingen op het gebied van verstoorde hechting bij kinderen

Nadere informatie

Ontwikkeling van het kind centraal

Ontwikkeling van het kind centraal Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Ontwikkeling van het kind centraal in de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en (jeugd) zorg 24 november 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Effectieve hulp aan kind en gezin bij specifieke en complexe problematiek

Effectieve hulp aan kind en gezin bij specifieke en complexe problematiek Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Effectieve hulp aan kind en gezin bij specifieke en complexe problematiek Begeleiding op maat van kind, ouders en professionals

Nadere informatie

Focus op vakmanschap in de jeugdzorg

Focus op vakmanschap in de jeugdzorg Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Focus op vakmanschap in de jeugdzorg hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 20 mei 2008 9.30 17.00 uur Congrescentrum de

Nadere informatie

Kracht van sensitiviteit in opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Kracht van sensitiviteit in opvoeding, onderwijs en hulpverlening Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Kracht van sensitiviteit in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 26 november 2007 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Kwetsbaarheid en Kracht

Kwetsbaarheid en Kracht Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Kwetsbaarheid en Kracht Empowerment van kind & gezin én hulpverleners 22 november 2011 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst

Nadere informatie

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen TRIVIUMLINDENHOF Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen DAGBEHANDELING 0-7 JAAR VLAARDINGEN Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen Dagbehandeling 0-7 jaar wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings-

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling in de begeleiding en hulpverlening bij pedagogische vragen en problemen

Duurzame ontwikkeling in de begeleiding en hulpverlening bij pedagogische vragen en problemen Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Duurzame ontwikkeling in de begeleiding en hulpverlening bij pedagogische vragen en problemen 29 mei 2012 9.30 17.00 uur Congrescentrum

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we doen

Wie we zijn en wat we doen Wie we zijn en wat we doen Wie we zijn en wat we doen Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt.

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING IN HET ZIEKENHUIS

INFORMATIEPAKKET VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING IN HET ZIEKENHUIS INFORMATIEPAKKET VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING IN HET ZIEKENHUIS 2013 M. Eliëns, landelijk coördinator ASSOCIATIE voor INTERACTIEBEGELEIDING & THUISBEHANDELING VIB/VHT Gezondheidszorg P/a Combinatie Jeugdzorg

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Algemene informatie Overzicht opleidingen... 1 Introductiecursus Video-hometraining / Video-interactiebegeleiding... 2 Video-hometraining...

Algemene informatie Overzicht opleidingen... 1 Introductiecursus Video-hometraining / Video-interactiebegeleiding... 2 Video-hometraining... Algemene informatie Vanuit AIT-steunpunten worden diverse opleidingen m.b.t. (varianten van) de methodes Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB) verzorgd. In dit informatiedocument

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

FAS(D) Herkennen, Diagnostiek en Behandeling

FAS(D) Herkennen, Diagnostiek en Behandeling FAS(D) Herkennen, Diagnostiek en Behandeling Bijscholing Vrijdag 12 mei en 16 juni 2017 9.30-16.30 uur Gelre Ziekenhuis Apeldoorn zorgoplossingen FAS(D) herkennen, diagnostiek en behandeling Alcohol tijdens

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Sherborne en gehechtheid

Sherborne en gehechtheid Kerngroep Sherborne Nederland organiseert Studiedag: Sherborne en gehechtheid Sherborne bewegingspedagogiek met kinderen bij wie sprake is van basisonveiligheid 25 juni 2010 Locatie: Opleidingscentrum

Nadere informatie

KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT)

KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT) KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT) Ouders vroegtijdig helpen met beelden NJi, De Reehorst Marij Eliëns 6 juni 2008 Programma 06-06-2008 1 Wat is K-VHT? 2 De methodiek van K-VHT 3 Toepassen van K-VHT

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11. Inleiding 13. Leeswijzer 15

Inhoud. Woord vooraf 11. Inleiding 13. Leeswijzer 15 Inhoud Woord vooraf 11 Inleiding 13 Leeswijzer 15 1 Wat is VHT in het maatschappelijk werk? 19 1.1 De uitgangspunten van VHT 19 1.2 De kern van VHT (methodisch werken met beelden, microanalyse) 32 1.3

Nadere informatie

De Seks, de Context en het Spreken. CLAS symposium Vrijdag 23 september 2011 Beatrixzaal, Rubicon jeugdzorg in Horn

De Seks, de Context en het Spreken. CLAS symposium Vrijdag 23 september 2011 Beatrixzaal, Rubicon jeugdzorg in Horn JUBILEUM CLAS 20 JAAR De Seks, de Context en het Spreken CLAS symposium Vrijdag 23 september 2011 Beatrixzaal, Rubicon jeugdzorg in Horn PROGRAMMA De Seks, de Context en het Spreken De CLAS methodiek wordt

Nadere informatie

Voor de start van haar praktijk InZicht, was ze twaalf jaar werkzaam bij een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland.

Voor de start van haar praktijk InZicht, was ze twaalf jaar werkzaam bij een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland. Jiska Weijermans is als GZpsycholoog en cognitief gedragstherapeut gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van angst en stemmingsstoornissen en trauma s bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs

Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs Een verkenning van de doelgroep en de werkwijze Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. Drs. H. Leloux-Opmeer Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Inleiding Deze folder gaat over het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De folder is speciaal voor jeugdigen en ouders. In

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Promens Care GEZINSBEHANDELING

Promens Care GEZINSBEHANDELING GEZINSBEHANDELING Voor gezinnen waarvan ouders of kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking hulp zoeken bij opvoeden en opgroeien Promens Care We helpen u thuis! Opvoeden is een hele klus.

Nadere informatie

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking Belang van vroege signalering, vroege diagnostiek en vroege interventie Kinderen

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Meer over dagbehandeling

Meer over dagbehandeling Meer over dagbehandeling Dagbehandeling voor kinderen van twee tot zeven jaar Kinderen opvoeden lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend. Vaak gaat het gewoon goed, maar er zijn ook gezinnen die een steuntje

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging Onderzoek de Jeugdhulp! symposium dinsdag 5 april 2016 van 13.00-17.00 uur in Theater De Nieuwe Kolk, Weierstraat 1 in Assen Hoe wetenschap kinderen mee laat doen Goede jeugdhulp is van onschatbaar belang

Nadere informatie

EXECUTIEVE FUNCTIES. Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014 JAARBEURS UTRECHT

EXECUTIEVE FUNCTIES. Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014 JAARBEURS UTRECHT EXECUTIEVE FUNCTIES Kinderen en adolescenten met problemen met inhibitie, cognitieve controle, emotieregulatie, werkgeheugen, motivatie en zelfregulatie thuis en op school Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014

Nadere informatie

CONGRES 6 NOVEMBER 2014

CONGRES 6 NOVEMBER 2014 Prikkelverwerking CONGRES Prikkelverwerkingsstoornissen bij kinderen en adolescenten met ASS, ADHD, ODD, CD, OCD, angst en hoogbegaafdheid Postillion Bunnik Utrecht 6 NOVEMBER 2014 prof.dr. Pieter Duker

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

UITNODIGING 17 NOVEMBER

UITNODIGING 17 NOVEMBER UITNODIGING 17 NOVEMBER Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Wij laten u graag op dinsdag 17 november van 15.00-17.00 uur zien en ervaren wat de werkwijze van ons Behandelcentrum

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Ga voor programma en inschrijven naar www.bsl.nl/sos

Ga voor programma en inschrijven naar www.bsl.nl/sos Congres S.O.S. Snelle opvang en behandeling van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Vrijdag 4 oktober 2013 Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht Keynote spreaker Valerie Sinason over

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Meer over ambulante zorg

Meer over ambulante zorg Meer over ambulante zorg Ambulante zorg U heeft contact met een medewerker van de ambulante zorg van Maashorst. Wat doet deze medewerker precies en wat kan hij voor u betekenen? Wat is ambulante zorg?

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Emotieregulatie BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN

Emotieregulatie BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN Emotieregulatie BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN CONGRES DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 Emotieregulatie Boosheid, woedeaanvallen, angst, frustratie, verdriet en somberheid: veel kinderen en adolescenten hebben

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Welkom bij De Hondsberg

Welkom bij De Hondsberg Welkom bij De Hondsberg Inhoud 7 Een eerste kennismaking met De Hondsberg Voor wie is De Hondsberg? Veel deskundigheid Onze werkwijze Het multidisciplinaire team 9 Samen kijken we verder Observatie en

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis KINDERGENEESKUNDE Pedagogisch team Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis Inleiding De kinderafdeling en de kinderpoli in het Laurentius ziekenhuis beschikken over een pedagogisch team.

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie