Technische omschrijving 34 woningen De Watertuin te Zoetermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische omschrijving 34 woningen De Watertuin te Zoetermeer"

Transcriptie

1 Algemene bepalingen 1. Inleiding Deze technische omschrijving vormt een contract tussen ververkrijger (ondernemer) en koper (verkrijger). In de aannemingsovereenkomst wordt de verplichting tot realisering van de woning door de ondernemer vastgelegd. De verkrijger koopt daarmee een woning, welke nog niet (compleet) is gerealiseerd. De indeling van de woning en de plaats van de technische installaties staat weergegeven op de plattegrond(en), het aanzicht van de woning is te vinden op de geveltekening(en). De toe te passen materialen, technische installaties, kleurstelling, etc. van de woning worden beschreven in de technische omschrijving. Deze bescheiden zijn opgenomen in de koperscontractmap. Dit teneinde geen onduidelijkheid te laten bestaan over de wijze van uitvoering van de woning. 2. Woningtypen Voor een overzicht van de diverse woningtypen verwijzen wij u naar de situatietekening. 3. Voorbehoud wijzigingen Het ontwikkelen van een wijk c.q. bouwplan is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning van het ontwerp plaatsvindt. De tekeningen opgenomen in de verkoopbrochure zijn nadrukkelijk geen verkoopcontractstuk. De verkrijger wordt aangeraden de contracttekeningen in de koperscontractmap vóór ondertekening van de aannemingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen. In geval van twijfel of onduidelijkheid kan contact worden opgenomen met de makelaar. De door de gemeente verstrekte tekeningen betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen e.d. kunnen zich voordoen. De plaats van de voorzieningenkasten van de nutsbedrijven zoals telefoon, televisie en elektra en de plaats van de lantaarnpalen is niet op tekening aangegeven. De uiteindelijke plaats wordt door de nutsbedrijven en de gemeente vastgesteld. De maten op tekening zijn niet bindend. De juiste maatvoering van de buitengevels en bijgebouwen worden na opmeting door het Kadaster vastgesteld. Voor invulling en eventuele wijzigingen van de bebouwing van het aangrenzende gebied van dit bouwplan kan Dura Vermeer Bouw Zuid West BV geen verantwoording op zich nemen. Uitdrukkelijk wijst Dura Vermeer Bouw Zuid West BV erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmingsplan c.q. uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Verkrijger wordt aangeraden het huidige bestemmingsplan te raadplegen. In het bestemmingsplan zijn immers de juridische mogelijkheden en beperkingen vastgelegd. De informatie in deze algemene bepalingen en in de technische omschrijving is met zorg samengesteld. Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen de technische omschrijving en de contracttekeningen, dan prevaleert de technische omschrijving. Eventuele noodzakelijke veranderingen ten gevolge van eisen van overheidswege en/of nutsbedrijven, evenals wijzigingen van constructieve aard, zullen geen kwaliteitsvermindering van de woning inhouden. 12 juni 2015 Pagina 1 van 13

2 De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid in de uitvoering blijkt, mits deze wijziging geen afbreuk doet aan de waarde, kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en de bruikbaarheid van de woning. De verkrijger zal hierover middels informatiebrieven geïnformeerd worden. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot verrekening van mindere of meerdere kosten. De maten staan op de tekening aangegeven in millimeters. In werkelijkheid kunnen de maten enigszins afwijken; Alle in de plattegronden aangegeven installatieonderdelen zijn schematisch weergegeven; de exacte plaats kan in werkelijkheid afwijken; De op tekening eventueel aangegeven meubilering, inrichting en apparaten, zoals bijvoorbeeld de wasmachine, vallen niet onder de levering binnen de aannemingsovereenkomst; Waar merknamen worden vermeld, behoudt Dura Vermeer Bouw Zuid West BV zich het recht voor gelijkwaardige alternatieven toe te passen zonder dat deze aanleiding geven tot enige kosten verrekening; Aan de artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. De artist impressions tonen beelden van mogelijke opties die gekozen kunnen worden. Gezien deze artist impressions in vroeg stadium worden samengesteld, kunnen deze afwijken van de contracttekeningen. De gemeente kan nadere eisen stellen bij de afgifte van de omgevingsvergunning. Ten tijde van het opstellen van de koperscontractmap was de omgevingsvergunning nog niet verstrekt. 4. Aannemingsovereenkomst Met het ondertekenen van de overeenkomst verplicht(en) de verkrijger(s) zich tot het betalen van de aanneemsom, terwijl Dura Vermeer Bouw Zuid West BV zich door ondertekening verplicht tot de realisering van de woning. Nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, ontvangen beide partijen hiervan een kopie. Het originele exemplaar komt in bezit van de notaris, waarmee de notariële akte van eigendomsoverdracht kan worden opgemaakt. 5. Koopsom V.O.N. De koopsommen van de woningen zijn vrij-op-naam. Dat wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten zijn inbegrepen: a) bouwkosten; b) kosten garantieregeling Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK); c) eenmalige aansluitkosten nutsvoorzieningen: water, elektriciteit en riolering; d) B.T.W. (thans 21%; indien van overheidswege het percentage wordt gewijzigd zal conform de wettelijke regels tussen partijen verrekening plaatsvinden). Niet inbegrepen zijn: 1. entreekosten kabelexploitant; 2. entreekosten telefoonabonnement; 3. administratiekosten aanvraag levering water, gas en elektra; 4. tuinaanleg en beplanting voor zover deze niet in de technische omschrijving wordt beschreven. 12 juni 2015 Pagina 2 van 13

3 De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de aanneemsom inbegrepen. Deze kosten kunnen zijn: - kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.); - bouwrente en rente tijdens de bouw; - notariskosten voor de hypotheekakte. 6. Belastingen Bepaalde kosten, verband houdend met de financiering van uw woning, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld zijn: rente tijdens de bouw, hypotheekaktekosten, inclusief kadastraal recht en de afsluitkosten voor de hypotheek. Wij adviseren u advies in te winnen bij een deskundige op dit gebied. 7. Betalingsverplichting en rentevergoedingen De aanneemsom wordt gedeclareerd aan de verkrijger(s) in termijnen, conform de termijnregeling welke in de aannemingsovereenkomst staat vermeld, telkens na het gereedkomen van een gedeelte van de woning. Rentevergoeding wordt, naar het overeengekomen rentepercentage in de aannemingsovereenkomst, in rekening gebracht wanneer de termijn niet binnen veertien dagen na dagtekening is voldaan. 8. Hypotheek Bij de aankoop van uw woning zullen banken of instellingen die hypothecaire geldleningen verstrekken, meestal bereid zijn een geldlening te verstrekken waarvan de waarde hoger is dan de aanneemsom. De aanneemsom kan, wanneer verkrijger(s) dat wenst/wensen, verhoogd worden met een bedrag om de te betalen rente tijdens de bouw mee te financieren. Ook kan vaak het meerwerk meegefinancierd worden. 9. Meer-/minderwerk Woningen van Dura Vermeer Bouw Zuid West BV zijn nagenoeg complete woningen, zeker waar het gaat om de afwerking en de kwaliteit van de gebruikte materialen. Echter, iedere bewoner heeft eigen ideeën en woonwensen die hij of zij graag in de woning verwezenlijkt ziet. Om zoveel mogelijk aan die woonwensen tegemoet te komen, wordt bij het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst via de makelaar een lijst met mogelijke opties aan de verkrijger(s) overhandigd. De spelregels van het meer- en minderwerk worden nader toegelicht in het hoofdstuk meer- en minderwerk in de koperscontractmap. Er is voor dit project onder andere de mogelijkheid om de inrichting van de sanitaire ruimten en de wand- en vloertegels naar individuele wens aan te passen. Het standaard tegelwerk en sanitair worden opgesteld bij gespecialiseerde showrooms. Verkrijgers worden, wanneer partijen daarvoor gereed zijn, uitgenodigd door de desbetreffende showrooms. Een specificatie van het standaard sanitair en tegelwerk vindt u in de technische omschrijving. De showroomprocedures worden verder beschreven in het betreffende hoofdstuk van de koperscontractmap. 10. Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) De woningen worden gebouwd en verkocht met een garantie- en waarborgcertificaat van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Een dergelijk certificaat kan alleen worden verstrekt door ondernemingen welke zijn ingeschreven. Het instituut hanteert strenge selectiecriteria, voordat een bouwondernemer ingeschreven kan worden. Dura Vermeer Bouw Zuid West BV is aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). 12 juni 2015 Pagina 3 van 13

4 De SWK is een samenwerkingsverband tussen consumenten, producenten en deskundigen op het gebied van woningbouw. Die partijen hebben zich in dit verband verenigd om verkrijgers van nieuwbouwwoningen extra zekerheid te geven. Ook wil men het vertrouwen tussen bouwer en verkrijger bevorderen. Zo is het SWK niet alleen een zaak van de consument, maar ook van de ondernemer. Als u een woning met SWK-garantie koopt, betekent dat o.a. het volgende: - De ondernemer garandeert dat de woning voldoet aan de door het SWK gestelde kwaliteitsnormen. Deze garantie is over het algemeen zes jaar geldig. Voor het constructieve deel van de woning geldt een langere termijn. - De tekst van de gehanteerde aannemingsovereenkomst is conform het model dat door het SWK is vastgesteld. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen u als verkrijger en de ondernemer duidelijk zijn vastgelegd. - Als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de ondernemer, biedt het SWK u als verkrijger de zekerheid, dat de woning zal worden afgebouwd. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, keert het SWK tot een bepaald maximum een schadevergoeding uit. - Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit van de woning, kan de verkrijger het SWK vragen een uitspraak te doen die bindend is voor de verkrijger en de ondernemer. Nadat u de aannemingsovereenkomst heeft ondertekend, vraagt de ondernemer het garantie- en waarborgcertificaat voor u aan. Dit waarborgcertificaat wordt u na enige tijd rechtstreeks door het SWK toegezonden. Op de aannemingsovereenkomst zijn de Garantiesupplementen module I E en module II P (exclusief art. 2) van toepassing. Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Wat betekent dit voor de verkrijger? Dat kan als volgt kort worden samengevat. In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in financiële moeilijkheden komt, wordt de woning zonder meerkosten voor de verkrijger afgebouwd. SWK regelt dit voor de verkrijger in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg. Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie maanden na de oplevering een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar. Dit is de SWK garantie. Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een kortere termijn dan zes jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Sommige onderdelen (zoals bijvoorbeeld behangwerk) zijn uitgesloten van de garantie. Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige garantie niet nakomt, kan een verkrijger in de volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg bij SWK doen: - bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn; - indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij is veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen, na te komen. 12 juni 2015 Pagina 4 van 13

5 SWK zorgt er dan in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij voor dat het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt wel een maximumdekking per woning. Tevens geldt dat ingeval van geschillen SWK kan bemiddelen tussen verkrijger en ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. Bij verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een modelcontract. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen de verkrijger en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd. Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een Garantie- en Waarborgregeling biedt de verkrijger meer zekerheid! 11. Bouwbesluit De woningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, dat tijdens de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning geldig was. Met de invoering van het Bouwbesluit is de benaming van de diverse vertrekken gewijzigd. Er wordt niet meer gesproken over een woon- en slaapkamer, keuken of hal, maar over bijvoorbeeld verblijfs-, verkeers- en technische ruimte. Ter verduidelijking de volgende begripsbepaling: Benaming Woonkamer, keuken, slaapkamer Hal, entree, gang, overloop Toilet Badkamer Meterkast Zolder Berging Installatieruimte Benaming volgens bouwbesluit Verblijfsruimte Verkeersruimte Toiletruimte Badruimte Technische ruimte Onbenoemde ruimte Bergruimte Technische ruimte 12. Veiligheid tijdens uitvoering Binnen de huidige wetgeving (i.c. ARBO-wet ) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor het letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal daarom alleen ter zake kundig personeel van het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het bouwterrein toelaten. Alleen deze personen vallen dan ook onder de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is het, in het belang van de persoonlijke veiligheid van verkrijgers zelf, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden. Om verkrijgers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te bezichtigen, eventueel inmetingen te verrichten, foto s te nemen, e.d., zullen er kijkmiddagen worden georganiseerd. Alleen op deze kijkmiddagen is het bouwterrein voor verkrijgers, op eigen risico, toegankelijk. Middels informatiebrieven zullen de data van deze kijkdagen bekend worden gemaakt. 13. Veiligheid na oplevering 12 juni 2015 Pagina 5 van 13

6 Voor de bewassing van de ramen is ervan uitgegaan dat dit door de bewoners zelf geschiedt. Indien dit door een erkend glazenwasbedrijf wordt uitgevoerd, kan het zijn dat er in het kader van de ARBO-wetgeving aanvullende voorzieningen door de bewoner/ eigenaar moeten worden getroffen. Voorzieningen bijvoorbeeld voor het aanlijnen van de glazenwasser en/ of voor de bevestiging en zekering van de ladder. 14. Verzekering Dura Vermeer Bouw Zuid West BV verzekert de opstallen gedurende de bouw overeenkomstig Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) voorschriften. Op de dag waarop de verkrijger de sleutels van het huis in ontvangst neemt, danwel het huis in gebruik neemt, gaan alle risico s waaronder begrepen die van branden stormschade, over op de verkrijger(s). Dura Vermeer Bouw Zuid West BV raadt u aan deze verzekeringen een dag voor oplevering in te laten gaan. 15. Bouwnummers Huisnummers worden door de gemeente vastgesteld. Voor de nieuw te realiseren woningen van dit project zijn deze nog niet bepaald. Daarom krijgen de woningen tijdens de bouw een zogenaamd bouwnummer. De bouwnummering hoeft niet bepalend te zijn voor de te volgen bouwvolgorde of oplevering. De bouwnummers zijn aangegeven op de situatietekening(en). Wanneer de huisnummers bekend zijn, worden deze zo spoedig mogelijk aan de verkrijger verstrekt. 16. Maatvoering op tekening De maatvoering op alle tekeningen betreft circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden wordt aangegeven, is daarbij in de badkamer rekening gehouden met de wandtegels. Ondanks dat gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op de tekeningen aangegeven maatvoering niet geschikt voor opdrachtverstrekkingen door de verkrijger aan derden. Dura Vermeer Bouw Zuid West BV raadt verkrijger aan de maatvoering voor o.a. maatmeubels, gordijnen en vloerafwerking pas te verstrekken aan derden, wanneer de maten in de woning zijn ingemeten. Tijdens de (af)bouw van de woning worden verkrijgersmiddagen georganiseerd, waarbij er gelegenheid is om in te meten. Verkrijger ontvangt te zijner tijd een uitnodiging. 17. Limitering garantie Indien verkrijger ervoor kiest om de wand- en vloerafwerking in de badkamer en / of toiletruimte te laten vervallen, wordt niet voldaan aan de waterdichtheidseisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. De verkrijger dient er zelf voor zorg te dragen dat zo spoedig mogelijk na oplevering van de woning, hier alsnog aan wordt voldaan. Verkrijger zal gevraagd worden een verklaring te tekenen, waarin gesteld wordt dat verkrijger ter zake van dit minderwerk geen rechten kan doen gelden in het kader van de van toepassing zijn de bepalingen van de Garantie- en Waarborgregeling van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen. 18. Beglazing De norm NEN 3569 Veiligheidsbeglazing in gebouwen is voor dit project niet van toepassing. Deze norm geeft aan dat, bij beglazing gelijk of lager dan 85 cm (vanaf vloerniveau), gehard glas of gelaagd veiligheidsglas bescherming biedt tegen persoonlijk letsel bij glasbreuk. 19. In gebruikname woning 12 juni 2015 Pagina 6 van 13

7 Werkzaamheden direct na oplevering Tijdens de bouw van de woning wordt veel water gebruikt. Denk hierbij aan het verwerken van specie en afwerken van de vloer. Om dit bouwvocht uit de woning te krijgen is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt. Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht opgesloten wordt. Veelal kan verkrijger de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. Voor de oplevering zullen de verkrijgers een instructie krijgen over het juist ventileren van de woning. Krimp Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging, zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze doen geen afbreuk aan de constructie van de woning en zijn niet te vermijden. Ook hier geldt het advies om nog niet direct spuitwerk op de wanden aan te laten brengen. Leggen van tegelvloeren Let op bij het laten leggen van tegelvloeren en plavuizenvloeren dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de vloerafwerking bij grote oppervlakten op de juiste wijze moet worden gedilateerd. Het kan zijn dat er met betrekking tot de vlakheid van de vloer nog werkzaamheden nodig zijn. Vraag uw leverancier om advies. Beglazingskit De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de kozijnen en-/of beglazing blijkt dat er geen/onvoldoende onderhoud is gepleegd, kunnen uw garantierechten in gevaar komen. Drainageleiding Voor een goed functionerend drainagesysteem, is periodiek onderhoud noodzakelijk. Deze voorziening valt buiten de garantie welke door het Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) aan verkrijgers wordt afgegeven. Wijk in aanbouw De woning wordt gerealiseerd in een nieuwe wijk in aanbouw. Na de oplevering en het betrekken van de woning worden er in de omgeving nog verschillende (bouw)werkzaamheden verricht. Andere woningen in de wijk worden nog gebouwd en de openbare ruimte zoals stoepen, parkeerplaatsen, etc. rondom uw woning moet nog worden aangebracht. Op de situatietekening is een standopname weergegeven van het ontwerp van het openbaar gebied. Het ontwerp van het openbaar gebied wordt door de gemeente vastgesteld en aangelegd. 12 juni 2015 Pagina 7 van 13

8 Specificaties 1 Algemeen 1.1 Bouwsysteem ankerloze kalkzandsteen wanden met kanaalplaat, beukmaat 5700 of 6000 mm 1.2 EPC voor deze woningen is maximaal 0, Hout met keurmerk toepassen (PEFC) 1.4 De woningen voldoen aan de inbraakwerendheidsklasse conform Bouwbesluit en Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Eén en ander geldt voor de gehele woning 2 Grondwerk 2.1 Bouwputten ontgraven tot onderzijde funderingen 2.2 Sleuven ten behoeve van rioleringen en terreinleidingen ontgraven en aanvullen met uitkomende grond 2.3 Buitenzijde funderingen aanvullen met uitkomende grond 2.4 Overtollige uitkomende grond spreiden in tuinen 2.5 Bodemafsluiting onder funderingsbalken, 100mm schoon zand opgezet tegen de funderingsbalken 2.6 Onder bestrating 100mm verdicht straatzand 2.7 De achtertuinen worden ontgraven conform het profiel zoals is aangegeven op tekening. Ter plaatse van het niveauverschil wordt een trap aangebracht bestaande uit bloktreden, breed 1000 mm 3 Buitenriolering en drainage 3.1 Gescheiden rioleringssysteem: Vuilwaterriolering per woningstramien afvoeren, schoonwaterriolering per 2 woningen afvoeren 3.2 Vuil- en schoonwaterriool van gerecycled PVC tot 500 mm door de erfgrens, incl. ontstoppingsstuk en flexibele polderaansluiting 3.3 Drainage: per woningblok een drainage inclusief drainputten en ontstoppingsstukken 4 Terreinverhardingen 4.1 Bestrating: tegelpad van erfgrens tot voordeur. Tegels worden uitgevoerd als betontegels, kleur betongrijs 400x600 mm 5 Terreininrichting 5.1 Aan de voorzijde wordt een blad houdende haag aangebracht. De haag is circa 600 mm hoog 5.2 Perkoenpaaltjes op de hoeken van ieder perceel 6 Fundering 6.1 Heipalen, volgens opgave constructeur 6.3 Prefab betonbalken fundatie 7 Metselwerk 7.1 Gevelmetselwerk WF, handvorm waalformaat, wit/grijs genuanceerd 7.2 Gevelmetselwerk WF, handvorm waalformaat, rood/bruin genuanceerd 7.3 Gevelmetselwerk WF, handvorm waalformaat, bruin/zwart genuanceerd 7.4 Gevelvoegwerk 3mm terugliggend, kleur crème/lichtgrijs en donkergrijs 12 juni 2015 Pagina 8 van 13

9 7.5 De voegen worden uitgevoerd met een prefab voegmortel 7.6 Kalkzandsteen lijmelementen ten behoeve van bouwmuren 120 mm, kopgevel 120 mm en binnenspouwbladen 100 mm 7.7 Gipsbinnenwanden dik 70 en 100 mm, wanden tussen slaapkamers -/- 20 db = Gibo zwaar 7.8 Slabbes / lood e.d inmetselen 7.9 Metselwerk onder kozijnen die op begane grondvloer staan (trasramen) 8 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen 8.1 Begane grondvloer: ribcassettevloer, dikte volgens opgave leverancier 8.2 Verdiepingsvloer: kanaalplaatvloer dikte volgens opgave constructeur 8.3 Raamdorpels: keramische raamdorpelstenen, kleur antracietgrijs 9 Ruwbouwtimmerwerk 9.1 Alle buitenbetimmeringen worden uitgevoerd in multiplex 9.2 Kappen worden uitgevoerd als sporenkappen. Ter plaatse van de verblijfsruimten op de 1 e verdieping wordt de binnenzijde dekkend wit gesausd 9.3 Fakro tuimeldakraam FTP-VPK +EHV-P x1180 mm blank hout (1 st. per woning) 9.4 Dakrand beëindiging dakkapel in aluminium profiel, zijwanden dakkapel in rockpanel met zichtbare bevestiging, voorzijde in metselwerk 10 Metaalconstructiewerk 10.1 Verankeringen ten behoeve van de prefab dakkappen 10.2 Stalen lateien en geveldragers thermisch verzinkt en standaard gepoedercoat 120mu, kleur conform kleur- en materiaalstaat 10.3 Ter plaatse van de erkers in de kopgevel wordt een stalen portaal aangebracht 11 Kozijnen, ramen en deuren Buitenkozijnen 11.1 Gevelpuien voldoen aan KVT, Bouwbesluit 2012 en IBW2, KOMO 11.2 Houten kozijnen worden uitgevoerd in hardhout 11.3 Alle ramen uitvoeren in draai-kiep, kozijnen uitgevoerd met binnenbeglazing 11.4 Alle cilinders per woning worden gelijksluitend uitgevoerd (incl. berging) 11.5 Het kozijn van de woningentreedeur en het kozijn van de bergingsdeur wordt uitgevoerd met kunststeen onderdorpel 11.6 Voordeuren, dikte standaard 54mm voorzien van briefsleuf, aluminium briefplaat met borstel afsluiting en drie glasopeningen 11.7 De bergingsdeur in de voorgevel wordt uitgevoerd als een houten dichte deur. Kleur conform kleur- en materiaalstaat delige aluminium schuifpui in achtergevel, gemoffeld in gebroken wit. De buitenste vleugel is het schuifdeel 11.9 Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens inbraakwerendheisklasse conform Bouwbesluit en PKVW Houten voordeurkozijnen voorzien van Buvalux beslag. E.e.a. voldoet aan inbraakwerendheidsklasse conform Bouwbesluit en PKVW Houten buitenkozijnen (zowel ramen als kozijnen, binnen en buiten) in kleur conform kleur- en materiaalstaat Binnenkozijnen Binnenkozijnen uitgevoerd als afgelakte stalen montagekozijnen, incl. bovenlicht en afgeslankte bovendorpel in de gehele woning. De binnenkozijnen op de 2 e verdieping worden uitgevoerd zonder bovenlicht 12 juni 2015 Pagina 9 van 13

10 11.13 Meterkast wordt bouwkundig uitgevoerd met standaard kozijn en deur incl. 2 ventilatieroosters in de deur Binnendeuren type opdek met honingraadvulling, afgelakt in standaard kleur Binnendeuren en -kozijnen in kleur gebroken wit Hang- en sluitwerk binnendeuren uitvoeren met type Hoppe "Dubay" F1 12 Trappen en balustraden 12.1 Vuren verdiepingstrap van begane grondvloer naar 1e verdiepingsvloer en van 1 e naar 2 e verdiepingsvloer als open trap, kleur gebroken wit 12.2 Vuren traphekken met ronde spijlen 12.3 Houten trappen aan de muurzijde voorzien van een mahonie leuning (2x gelakt) op geëloxeerde alum. leuningdragers 13 Dakbedekkingen 13.1 Hellende daken voorzien van pannen inclusief gevelpannen en de nodige hulpstukken 13.2 Keramische vlakke dakpan 13.3 Pannendaken worden voorzien van een ventilerende nok- en gootconstructie. Tevens wordt er een vogelschroot profiel toegepast 13.4 Dakpannen worden afhankelijk van het windgebied verankerd met rvs panhaken 13.5 Plat dak uitgevoerd met een EPDM membraam 1-laags 13.6 Op het hellende dak aan de voorzijde van de woningen worden pv-panelen aangebracht 14 Beglazing 14.1 Alle gevelkozijnen worden voorzien van HR++ isolatieglas, U waarde conform EPC-berekeningen 14.2 Bovenlichten van stalen binnendeurkozijnen worden voorzien van min. 4mm enkel floatglas (uitgezonderd kast ruimten) 14.3 De beglazing in de gevelkozijnen wordt in de spouw voorzien van kruisroeden 15 Natuur- en kunststeen 15.1 Houten kozijnen begane grond, welke doorlopen tot maaiveld, worden voorzien van kunststeen of composiet dorpel 15.2 Toilet en badkamer worden voorzien van een kunststeen dorpel, kleur antraciet 15.3 Vensterbanken worden uitgevoerd in type Bianco C (wit) op steenachtige/betonnen en houten borstweringen, overstek min 20 mm met uitzondering van de badkamer en toiletruimte 16 Voegvulling 16.1 Gevelmetselwerk wordt uitgevoerd met dilataties i.o.m. leverancier gevelstenen 16.2 Tegelwerk wordt in de inwendige hoeken afgewerkt met een siliconenkitvoeg 17 Stucadoorwerk 17.1 Wanden en gibo binnenwanden ter plaatse van de begane grond, 1e en 2 e verdieping behangklaar opleveren 17.2 Alle beton plafonds in de woningen (V-naden in het zicht) ter plaatse van begane grond en 1e verdieping en boven wandtegelwerk van toiletruimte en badkamer afwerken in spuitwerk kwaliteitsklasse 4, Sigma Brander Crystal, kleur wit 12 juni 2015 Pagina 10 van 13

11 18 Tegelwerk 18.1 Tegelwerk wandtegels ter plaatse van toiletten worden uitgevoerd in Mosa Holland 2040, afm. 150*150mm, tot 1500mm + vloer, kleur wit 18.2 Tegelwerk vloertegels ter plaatse van toiletten worden uitgevoerd in Mosa softline, afm. 150*150mm, kleur wit 18.3 Tegelwerk wandtegels ter plaatse van badkamer worden uitgevoerd in Mosa Holland 2040, afm. 150*150mm, tot 1750mm + vloer / 2100mm+ vloer tpv douchehoek, kleur wit 18.4 Tegelwerk vloertegels ter plaatse van badkamer worden uitgevoerd in Mosa softline V, afm. 150*150mm, kleur wit 18.5 Vloer en wandtegels worden niet strokend verwerkt 18.6 De vloertegels in de douchehoek worden verdiept en onder afschot naar de vloerput aangebracht 18.7 Neggekanten en vensterbank ter plaatse van het badkamerraam worden mee getegeld 18.8 Alle te betegelen wanden worden voorgestreken 18.9 Uitwendige hoeken worden voorzien van PVC hoekstrips Alle tegels inwassen, kleur van de voeg grijs, en in alle inwendige hoeken van tegelwerk en aansluiting van tegelwerk op kozijnen een siliconenkitvoeg toepassen. Doucheput afgewerkt met epoxy 19 Dekvloeren en vloersystemen 19.1 Begane grond- en verdiepingsvloeren worden voorzien van cementdekvloer, dik 50 mm op de begane grond en 60 mm op de verdiepingen. Achter de knieschotten op de 2 e verdieping wordt geen cementdekvloer aangebracht 20 Metaal- en kunststofwerk 20.1 Huisnummerbordjes worden uitgevoerd als geperst aluminium afm 70*70mm 20.2 Thermisch verzinkte kruipluik omrandingen 600*800mm met een geïsoleerd vloerluik in begane grondvloer 20.3 Meterkast vloerplaat wordt uitgevoerd van recyclebare kunststof, geïsoleerd 21 Afbouwtimmerwerk 21.1 Bovenlichten van binnenkozijnen ter plaatse van kastruimten worden voorzien van lakboard afgewerkt in kleur 21.2 Dagkanten van trapgaten worden betimmerd 21.3 De meterkast wordt betimmerd ter plaatse van de gehele achterwand en zijwanden 22 Schilderwerk 22.1 De vuren trappen worden compleet afgelakt inclusief traphekken, exclusief treden 22.2 De houten kozijnen worden in het werk afgelakt 23 Binneninrichting 23.1 Meterkast wordt uitgevoerd met kunststof geïsoleerde vloerplaat inclusief invoerbochten 23.2 Meterkast wordt bouwkundig uitgevoerd met standaard kozijn en deur incl. 2 ventilatieroosters in de deur (niet prefab uitvoeren) 23.3 Indien gebruik wordt gemaakt van de keukencheque, wordt de keuken direct na oplevering geplaatst op nader te bepalen datum (op projectbasis). De woning wordt opgeleverd exclusief keuken. 24 Dakgoten en hemelwaterafvoeren 12 juni 2015 Pagina 11 van 13

12 24.1 Aan de onderzijde van de daken standaard aluminium dakgoten aanbrengen 24.2 Hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd PVC, kleur grijs en bevestigd met kunststof beugels 25 Loodgieterswerk 25.1 Rioolontluchting door dakbeschot 25.2 De binnenriolering wordt uitgevoerd in PVC met recyclegarantie 25.3 Standleidingen in schacht worden waar nodig geïsoleerd 26 Sanitair 26.1 Toilet op de begane grond type Sphinx 300 duoblok in kleur wit, met kunststof zitting. Woningtype C, C1 en C2 zijn in de badkamer voorzien van een 2 e toilet 26.2 Closetrolhouder verchroomd Geesa, type Bloq 26.3 Fonteincombinatie type Sphinx 300 in kleur wit, ter plaatse van toilet begane grond met verchroomde sifon en vloerbuis 26.4 Fonteinkraan Grohe Costa L 26.5 Enkele wastafelcombinatietype Sphinx 300 in kleur wit, in de badkamer met verchroomde sifon en vloerbuis 26.6 Wastafelkraan Grohe Eurodisc Cosmopolitan 26.7 Ter plaatse van wastafelcombinatie een keramisch planchet sphinx 300 met rechthoekige spiegel 26.8 Thermostatische douchemengkraan Grohe Grohtherm 1000 met Grohe Tempesta New Doucheset glijstangset ii 60 cm. chroom 26.9 Douchehoek voorzien van rvs doucheput 27 Aansluitingen 27.1 Rioolaansluiting keuken wordt afgedopt uitgevoerd 27.2 Koudwater aansluitpunten ter plaatse van: - Keuken (afgedopt opgeleverd) - Fontein in toilet - Wastafelcombinatie - Douchecombinatie - Wasmachine in technische ruimte, inclusief wasmachinekraan met beluchter - CV-installatie op de 2 e verdieping 27.3 Warmwater aansluitpunten ter plaatse van: - Keuken (afgedopt opgeleverd) - Wastafelcombinatie - Douchecombinatie 28 Gasaansluiting 28.1 Er wordt één gasaansluiting aangebracht ter plaatse van de keuken en één ter plaatse van de cv-ketel 29 Verwarmingsinstallatie 29.1 Verwarming vindt plaats middels een hybride warmtepomp in combinatie met een HR ketel, CW-klasse Vloerverwarming op de begane grond als hoofdverwarming. De verdeler wordt in de berging geplaatst 29.3 Radiatoren op de 1 e en 2 e verdieping. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een verdelerloos systeem 29.4 Ruimte temperatuur in de woonkamer en keuken 20 ºC 29.5 Ruimte temperatuur in de slaapkamers 20 ºC 29.6 Ruimte temperatuur in de hal 15 ºC 12 juni 2015 Pagina 12 van 13

13 29.7 Toilet onverwarmd (Praktijk temperatuur in de toilet ca 15 ºC) 29.8 Ruimte temperatuur in de badkamer 22 ºC 29.9 Ruimte temperatuur in de bergzolder 15 ºC 30 Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie 30.1 Ventilatie vindt plaats middels natuurlijke toevoer en mechanische afvoer De natuurlijke toevoer vindt plaats middels ventilatieroosters in de gevelkozijnen. Positie conform tekening Op het dak wordt een combinatiekap geplaatst ten behoeve van de afvoer 31 Elektrotechnische installatie 31.1 Elektrotechnische installatie wordt uitgevoerd volgens NEN 1010, laatste druk en conform eisen van nutsbedrijven 31.2 Aan de zuidoostzijde worden zonnepanelen aangebracht. Hoeveelheid conform EPC-berekeningen, te weten: Type A: 2 stuks Type A1: 2 stuks Type A2: 2 stuks Type A3: 3 stuks Type B: 2 stuks Type B1: 2 stuks Type B2: 3 stuks Type C: 2 stuks Type C1: 2 stuks Type C2: 3 stuks 31.3 Rookmelders aangesloten op het lichtnet volgens eisen bouwbesluit en NEN De keukeninstallatie wordt gemaakt op basis van de standaard keukenopstelling 31.5 Alle wandcontactdozen worden op 300 mm boven de afwerkvloer gemonteerd. Met uitzondering van de wandcontactdozen die worden gecombineerd met een schakelaar, die worden op 1050 mm boven de vloer gemonteerd. Alle lichtschakelaars worden geplaatst op 105 cm boven de afwerkvloer. In de keuken worden de wandcontactdozen ter plaatse van het aanrecht voor algemeen gebruik geplaatst op circa 1250 mm. De wandcontactdozen worden uitgevoerd als volledig inbouw. Het schakelmateriaal is van het merk Busch&Jäger 12 juni 2015 Pagina 13 van 13

ALGEMENE BEPALINGEN & TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Haven Spijkenisse Sluis (fase 2) 30 SEPTEMBER 2017 ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE BEPALINGEN & TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Haven Spijkenisse Sluis (fase 2) 30 SEPTEMBER 2017 ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN & TECHNISCHE OMSCHRIJVING De Haven Spijkenisse Sluis (fase 2) 30 SEPTEMBER 2017 ALGEMENE BEPALINGEN 1. INLEIDING Deze technische omschrijving vormt een contract tussen verkoper (ondernemer)

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving De Kardinaal te Zoetermeer Algemene bepalingen 1. Inleiding Deze technische omschrijving vormt een contract tussen ververkrijger (ondernemer) en koper (verkrijger). In de aannemingsovereenkomst wordt de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt.

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt. maart 2013 Een huis kopen in Kerckebosch Zeist Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

Allure Zeewolde. Technische omschrijving. Ruime eengezinswoningen in Zeewolde

Allure Zeewolde. Technische omschrijving. Ruime eengezinswoningen in Zeewolde Allure Zeewolde Technische omschrijving & Ruime eengezinswoningen in Zeewolde Technische omschrijving Fundering Woning met kruipruimte, geen drainage onder de blokken. Bodemafsluiting met 100mm schoon

Nadere informatie

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING TERREINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomend materiaal. Grijze betontegels naar de woningentree en naar de berging volgens de situatietekening. De opstelplaats voor de auto wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 17 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Blok 1: bnr 202 t/m 206, Blok 2: bnr 207 t/m 213 (beuk breedte 5,1m) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

KLEUR- & MATERIAALSTAAT. 27 woningen Nieuw Hooijkaas

KLEUR- & MATERIAALSTAAT. 27 woningen Nieuw Hooijkaas KLEUR- & MATERIAALSTAAT Versie 2.0 27 woningen Nieuw Hooijkaas te Schoonhoven KLEUR- & MATERIAALSTAAT d.d.11-5-2015 Project HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 0 Geveltypen: Onderdeel Materiaal Kleur Bouwnummers:

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V. COMBINATIE OPTIES BOUWKUNDIGE OPTIES R 000 EPC-maatregelen 03-06-16 0,00 Afhankelijk van de orientatie van de woning alsmede door de combinatie met andere kopersopties, kan het noodzakelijk zijn dat aanvullende

Nadere informatie

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning.

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning. 1 van 8 A Standaard Woning Standaard woning. U maakt geen gebruik van de aangeboden grote ruwbouwopties in uw woning. Uw woning zal conform de technische omschrijving en de verkooptekening aan u worden

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

PRODUCTNAAM OMSCHRIJVING WONINGTYPE PRIJS 1 RUWBOUW VOLUME OPTIES JB,K,L ,00

PRODUCTNAAM OMSCHRIJVING WONINGTYPE PRIJS 1 RUWBOUW VOLUME OPTIES JB,K,L ,00 1 RUWBOUW VOLUME OPTIES JB,K,L 16.950,00 10 21213 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad Sato Vastgoed B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat geleid wordt door 2 enthousiaste

Nadere informatie

Rijwoning hoek bnr. 10

Rijwoning hoek bnr. 10 Kenmerk mei 2017 Bouwopties Rijwoning Rijwoning Optie 1 Trapkast Onder de trap in de woonkamer wordt een kast gerealiseerd. Elektrapunten conform de optietekening. Optie 2 Vergroten badkamer met circa

Nadere informatie

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4 CPO de Woongaard Kavel 3 & 4 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze CPO De Woongaard. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Algemene ruimten Onderdeel Materiaal Kleur Parkeergarage Rijbaan Gebakken klinker dikformaat Parkeerplaatsen Gebakken klinker dikformaat

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie