Voorwoord. Hoofdstuk 1 Inleiding 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Hoofdstuk 1 Inleiding 1"

Transcriptie

1 Voorwoord v Hoofdstuk 1 Inleiding Afbakening van het onderwerp Opzet van de studie Het Toetsingskader Het Nederlands recht als toetsingskader Het Europees toetsingskader Methodologie Bronnen en terminologie Korte geschiedenis van de koop-/aannemingsovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden 11 Hoofdstuk 2 Het Toetsingskader Inleiding Het Europees privaatrecht Enkele opmerkingen over de ontwikkeling van het Europees privaatrecht Europees privaatrechtelijk bouwrecht Richtlijn oneerlijke bedingen Implementatie Enkele inhoudelijke aspecten van de Richtlijn Oneerlijk Oneerlijk en onredelijk bezwarend Niet afzonderlijk onderhandeld De richtlijn oneerlijke bedingen en de koop-/aannemings - overeenkomst De betrokkenheid van belangenorganisaties en de oneerlijkheid van bedingen Bedingen toegevoegd aan de overeenkomst buiten het model om Europese beginselen Verleden, heden en toekomst van het Europees privaatrecht De eerste aanzet tot harmonisatie Actieplan The way forward en het Groenboek Joint Network on European Private Law en het gemeenschappelijk referentiekader Europese beginselen Principles of European Contract Law 41 vii

2 Principles of European Law on Service Contracts Conclusie 46 Hoofdstuk 3 Aard en inhoud van de overeenkomst Inleiding Aard van de overeenkomst Consumentenovereenkomst Het begrip consument De subjectieve en de objectieve leer Gemengde aankopen Resultaatsverbintenis De koop-/aannemingsovereenkomst als algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Het bestemmingscriterium Kernbedingen Gemengde overeenkomst Een gemengde overeenkomst in de zin van art. 6:215 BW Toepasselijke rechtsregels bij een gemengde overeenkomst De koop-/aannemingsovereenkomst een gemengde overeenkomst? Inhoud van de overeenkomst De koop-/aannemingsovereenkomst De algemene voorwaarden Voorgedrukte van toepassingsverklaring Algemene voorwaarden en de Principles De Garantie- en Waarborgregeling Andere contractstukken Verwijzen Ondertekenen Enige materiaal of zeer gedetailleerd materiaal Afwijken van de overeenkomst De praktijk van art. 12 KA Karakter van art.12 KA: een Derdenbeding? Nietigheid als sanctie Conclusie ten aanzien van art. 12 KA 83 Hoofdstuk 4 Uitleg van de overeenkomst Inleiding Uitleg en eensgezinde partijen Uitleg en Haviltex Objectieve uitleg van modelvoorwaarden: inleiding De objectieve uitleg van CAO-bepalingen DSM/Fox: de vloeiende overgang tussen Haviltex en CAObepalingen. 89 viii

3 4.3.3 De model koop-/aannemingsovereenkomst en algemene voorwaarden en de objectieve uitleg Verdere uitwerking van de Haviltex-criteria Duidelijke bewoordingen De bedoeling der partijen Aard van de overeenkomst Gebruik Bijschrijven Gunstigste optie Uitleg van de overeenkomst en de Principles De uitlegregels van hoofdstuk 5 PECL Impliciete afspraken of omissies (Hoofdstuk 6 PECL) Rangorde bij tegenstrijdigheden in de situatie als onder de model koop-/aannemingsovereenkomst De onderzoeksplicht van de verkrijger bij tegenstrijdigheden Oude en nieuwe documenten: Errata Strijdigheid overeenkomst met technische omschrijving Strijdigheid verkoopbrochure met andere stukken Strijdigheid stukken met artist impressions of maquettes De zelfstandige waarde van artist impressions Strijdigheid van artist impressions of maquettes met andere stukken Waarde van monsters, modellen en modelwoningen Monsters en modellen en het BW Monsters en modellen onder de koop-/aannemingsovereenkomst 118 Hoofdstuk 5 Het sluiten van de overeenkomst Inleiding Eis van schriftelijke vastlegging Achtergrond en doel van de schriftelijkheidseis Schriftelijkheidseis bij koop Schriftelijke vastlegging en inhoud van het geschrift Begrip tot bewoning bestemde onroerende zaak Schriftelijkheidseis bij aanneming van werk Het begrip woning De bouw van een woning op grond die de opdrachtgever reeds toebehoort De schriftelijkheidseis bij de koop-/aannemingsovereenkomst Consequenties niet in acht nemen schriftelijkheidseis Mondelinge overeenstemming Reikwijdte van de schriftelijkheidseis Bedenktijd Achtergrond De bedenktijd in het algemene verbintenissenrecht De bedenktijd en de koop en aanneming van onroerende zaken Afstand doen van de bedenktijd 153 ix

4 Herleving van de bedenktijd Bedenktijd in de koop-/aannemingsovereenkomst Vorm van de ontbinding Datum van de ontbinding Vormerkung Inhoud en uitleg van de Vormerkung Reikwijdte en duur van de bescherming door voorinschrijving Wijze van voorinschrijving Toepasselijkheid van de Vormerkung op de koop-/ aannemingsovereenkomst De Vormerkung en toekomstige goederen Vormerkung en de koop-/aannemingsovereenkomst Vormerkung standaard opnemen De Principles en totstandkomingseisen 169 Hoofdstuk 6 Zekerheidstelling en financiering Inleiding Waarborgsom of bankgarantie Bankgarantie Waarborgsom Financiering Financieringsvoorbehoud Maximumbedrag Normaal geldende voorwaarden Inspanningsverplichting Reikwijdte van de inspanningsverplichting Te goeder trouw ten aanzien van de afwijzing Aanvullende eisen voor het aantonen van en voldoen aan de inspanningsverplichting Voor levering niet gestand blijven van hypotheekofferte Doorhalen of schrappen van het financieringsvoorbehoud Financieringsclausule: bestendig gebruikelijk beding of gewoonterecht? Bestendig gebruikelijke beding Impliciete of stilzwijgende financieringsclausule Gebruik, impliciete clausules en de schriftelijkheidseis Nationale Hypotheek Garantie Ontbinding en schadevergoeding Ontbinding Schadevergoeding 202 Hoofdstuk 7 Betaling, subsidies en kostenwijziging Betaling De koop-/aanneemsom 205 x

5 7.1.2 Vergoeding over de grondkosten en de financieringsvergoeding Betalings- en termijnregeling Betalings- en termijnregeling volgens de overeenkomst Betalings- en termijnregeling volgens het BW Uitstel van betaling en uitstelrente Onduidelijke bepaling Te late betaling en boeterente Opschorten betaling en de vijf procent-regel Vrijval van het depot Verlenging of handhaving van het depot De rente over het depotbedrag Geen recht tot inhouding Opschorting van meer dan vijf procent op grond van art. 6:262 BW De vijf procent-regel en de gemeenschappelijke delen van appartementen Principles en betaling Subsidies Kostenwijzigingen 234 Hoofdstuk 8 Levering van de grond Inleiding Levering van de grond Wijze en tijdstip van levering Wijze en tijdstip levering bij appartementen Inhoud van de akte van levering Erfpacht Grond in eigendom van een derde Boete bij niet meewerken Anticipatieve ontbinding Schadevergoeding en ontbinding Lasten en beperkingen Verwijzingen naar het Burgerlijk Wetboek Bijzondere lasten en beperkingen Uitdrukkelijk aanvaarden Verontreiniging van de grond Ontbinding en het proportionaliteitsbeginsel in de Principles Levering van over- of ondermaat De circa-bepaling Verrekening van over- of ondermaat Verrekening ondanks variant A De praktijk van verrekening van over- en ondermaat Redelijkheid en billijkheid en alle omstandigheden van het geval Bewijs Conclusie 268 xi

6 8.5.4 Art. 3 KA onredelijk bezwarend Alternatief voor Optie A van art. 3 KA Berekening schadevergoeding bij variant A Grondprijs Ex aequo et bono Alle omstandigheden van het geval Schadevergoeding en verschillende schade-elementen Andere wegen om tot schadevergoeding te komen 277 Hoofdstuk 9 Wijzigingen Inleiding Plaatsbepaling van wijzigingen in het contractenrecht Wijziging Een wijzing betekent niet altijd meer werk of meer kosten Wijzigingen op verzoek van de verkrijger Wijzigingen op verzoek van de verkrijger buiten art. 7 AV om Wijzingen op verzoek van de verkrijger volgens art. 7 AV Verzoek tot wijziging Het doorvoeren van de wijziging Schriftelijk vastleggen van de wijziging De prijs van de wijziging Betaling van meerwerk en verrekening van minderwerk Weigering van het verzoek tot wijziging Wijziging ongewenst in verband met het stadium waarin de bouw zich bevindt Wijziging in strijd met bouwplan of met normen waaraan de woning moet voldoen Meerwerk door derden Meerwerk en de Principles Wijzigingen op initiatief van de ondernemer Voorzienbaarheid Informeren van de verkrijger over de wijziging Wijziging ten opzichte van de situatietekening Overheidsvoorschrift of andere gegronde reden Noodzakelijke wijziging Noodzakelijkheid Geen afbreuk Herstel, schadevergoeding en ontbinding Herstel en schadevergoeding Ontbinding De proportionaliteitseis van art. 4 AV een onredelijk bezwarend beding Clausules van niet-bindendheid De wijzigingsbevoegdheid consumentvriendelijk? Wijzigingsbevoegdheid volgens de Principles 324 xii

7 Hoofdstuk 10 Bouwtijd Inleiding De eerste fase: totstandkoming van de overeenkomst tot de start van de bouw Beginnen met de bouw Complex waarvan de woning deel uitmaakt Start bouw bij appartementen Ontbinden als niet tijdig wordt begonnen met bouwen Wijze van ontbinden Schadevergoeding bij ontbinding De tweede fase: start van de bouw tot gereedkomen van de ruwe begane-grondvloer Het gereedkomen van de ruwe begane-grondvloer Regelmatig voortzetten De derde fase: gereedkomen van de ruwe begane-grondvloer tot de oplevering Start van de bouwtijd van art. 6 KA Werkdagen en niet-werkdagen Werkdagen en feest-, rust- en vakantiedagen Onwerkbare werkdagen door onwerkbaar weer Bewijslastverdeling van onwerkbare werkdagen Bewijs onwerkbaar weer Naijling Meerwerk en bestekswijzigingen leidend tot vertraging Overmacht en vertraging Overmacht en werkstakingen Schadevergoeding wegens te late oplevering Boetebeding en de wet De Raad van Arbitrage en het boetebeding Soort schade Matiging of toekennen van meer vergoeding Matiging Naast of in plaats van de korting geen schadevergoeding uit dezelfde oorzaak Schadevergoeding ondanks overmacht Aanspraak maken op vergoeding binnen redelijke termijn Boetebeding in de Principles Ontbinding wegens te late oplevering 368 Hoofdstuk 11 De oplevering Inleiding Oplevering volgens het BW Oplevering volgens de koop-/aannemingsovereenkomst Aankondiging van de oplevering 372 xiii

8 Opneming Aanvaarding Aankondiging, opneming en aanvaarding in het BW Oplevering van appartementen Oplevering van de privégedeelten Oplevering gemeenschappelijke ruimten Andere manieren van oplevering Ingebruikname van de woning Oplevering zonder afgifte sleutels De voorschouw of vooropname De sleutelovereenkomst Rechtsgevolgen van de oplevering Risico-overgang en ingebruikname voor oplevering Oplevering volgens de Principles Gehele of gedeeltelijke oplevering Aanvaarding en keuring Tijdstip van oplevering Weigering van oplevering Risico-overgang Conclusie 397 Hoofdstuk 12 Aansprakelijkheid van de ondernemer voor fysieke tekortkomingen Inleiding Tekortkomingen Het begrip tekortkoming Kwaliteitsstandaard Voorschriften van overheid en nutsbedrijven Het ijkmoment van de regelgeving Goed en deugdelijk werk Tekortkomingen en de Principles Zichtbaarheid en deskundigheid Zichtbaarheid In het rapport opgenomen Aan de dag treden Redelijkerwijs had moeten onderkennen De invloed van de eigen deskundigheid van de verkrijger De invloed van ingeschakelde deskundigheid De koopovereenkomst en de invloed van de ingeschakelde deskundige Samenvatting: zichtbaarheid, deskundigheid en de koop-/ aannemingsovereenkomst Aansprakelijkheid tijdens de bouw Constateren van gebreken tijdens de bouw Controle tijdens de bouw en de PELSC 432 xiv

9 Bemoeienis en de PELSC Aansprakelijkheid voor in het opleveringsrapport opgenomen tekortkomingen In het rapport opgenomen Status van het opleveringsrapport Onverwijld herstel Uitsluiting aansprakelijkheid in tweede lid Achtergrond van uitsluiting van aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken Rechtsverwerking Het BW en de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken Wenselijkheid van uitsluiting van aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken Aansprakelijkheid in de onderhoudsperiode Het begrip onderhoudsperiode Onderhoudsperiode: een garantieperiode Onderhoudsperiode: een bestendig gebruikelijk beding Begin en duur van de onderhoudsperiode Schriftelijk mededelen Herstel Verhouding tot art. 17 lid 2 AV Aansprakelijkheid na de onderhoudsperiode Aansprakelijkheid voor afwijkingen Soort afwijkingen Bij oplevering zichtbare afwijkingen Aansprakelijkheid voor ernstige gebreken Ernstig gebrek volgens Oud BW Aantasting van de hechtheid Ongeschikt voor zijn bestemming Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken Aansprakelijkheid voor kenbare verborgen gebreken volgens het BW Melden van het gebrek binnen een redelijke termijn Redelijke termijn en rechtsverwerking Samenloop tussen algemene voorwaarden en de garantieen waarborgregeling De garanties in de garantie- en waarborgregeling Aansprakelijkheid na oplevering volgens het BW Aansprakelijkheid volgens Titel 7.12 BW Aansprakelijkheid na oplevering Verschillen tussen de algemene voorwaarden en het BW Aansprakelijkheid volgens Titel 7.1 BW Non-conformiteit bij koop Verschillen tussen de algemene voorwaarden en het BW 473 xv

10 Hoofdstuk 13 Conclusies en aanbevelingen Conclusies De overeenkomst als autonome rechtsbron Nationaal recht en de overeenkomst Invulling of uitleg van de overeenkomst Toepasselijke maar niet in de overeenkomst opgenomen dwingende en regelende bepalingen uit het BW Invulling van de overeenkomst door middel van ongeschreven recht Afwijken van (dwingend of regelend) nationaal recht Afwijkingen in de overeenkomst Afwijkingen in de toepassing van het gemene recht op de koop-/aannemingsovereenkomst De inhoud van de overeenkomst in vergelijking tot de Europese beginselen Algemene conclusie Aanbevelingen Aard van de overeenkomst Gemengde overeenkomst Art. 12 KA: Nietigheid bij afwijken van de overeenkomst Sluiten van de overeenkomst Vorm van de ontbinding bij een beroep op de bedenktijd Opnemen van de mogelijkheid tot voorinschrijving in de koop-/aannemingsovereenkomst Financiering Betaling en kostenwijziging Verduidelijking van art. 5 KA over uitstel van betaling en uitstelrente Rente over de vijf procent Art. 8 AV over kostenwijzingen Levering van de grond Alternatief voor optie A van art. 3 KA Schadeberekening bij ondermaat Wijzigingen Bouwtijd Regelmatig voortzetten en het ontbreken van een sanctie Oplevertermijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementencomplex Uitleg van het boetebeding Matiging Oplevering Aansprakelijkheid van de ondernemer voor tekortkomingen Verschillende versies bouwbesluit van toepassing op dezelfde overeenkomst 498 xvi

11 Wenselijkheid van uitsluiting van aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken 498 Literatuurlijst 501 Summary 551 Trefwoordenregister 555 xvii

12

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012 UAV 2012 Uneto-Vni Mr. Sjoerd J.H. Rutten 20 januari 2012 UAV 2012 (I) Onderwerpen Doelstelling aanpassingen UAV 1989 Belangrijkste aanpassingen 2 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:6022883v1 UAV 2012 (II) Doelstelling

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw 2 e druk mr. S.J.H. Rutten Voorwoord De eerste druk van dit boek is door praktijk en in de literatuur met grote instemming ontvangen. In de recensie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf 5 Afkortingen 7 Bijzondere terminologie 9 De meest gebruikte contractvormen en algemene voorwaarden in de bouw 11

Inhoudsopgave Woord vooraf 5 Afkortingen 7 Bijzondere terminologie 9 De meest gebruikte contractvormen en algemene voorwaarden in de bouw 11 13 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 Afkortingen 7 Bijzondere terminologie 9 De meest gebruikte contractvormen en algemene voorwaarden in de bouw 11 1 Inleiding 19 1.1 Gejuridiseerde samenleving 19 1.2 Verzekeringsaspecten

Nadere informatie

NAAM. Aannemingsovereenkomst (projectmatige bouw) voor eengezinshuizen, met toepassing van de GIW garantie- en waarborgregeling.

NAAM. Aannemingsovereenkomst (projectmatige bouw) voor eengezinshuizen, met toepassing van de GIW garantie- en waarborgregeling. ALGEMENE TOELICHTING voor de aannemingsovereenkomst (projectmatige bouw) voor eengezinshuizen en bijbehorende Algemene Voorwaarden met toepassing van de GIW garantie- en waarborgregeling Overeenkomstig

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten Definities 1. Onder koop-/aannemingsovereenkomst wordt in deze bepalingen verstaan de schriftelijke koop- /aannemingsovereenkomst,

Nadere informatie

11b - Algemene Toelichting.doc

11b - Algemene Toelichting.doc ALGEMENE TOELICHTING VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (PROJECTMATIGE BOUW) VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING Bij deze koop-/aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 20 oktober 2009, versie 01 januari 2010.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 20 oktober 2009, versie 01 januari 2010. ALGEMENE TOELICHTING voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen en bijbehorende Algemene Voorwaarden met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling Overeenkomstig het model,

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008 Bij deze aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinswoningen, versie

Nadere informatie

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie...

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie... Inhoudsopgave 1. De verkoopopdracht 1.1. De overeenkomst met de verkoper...1 De overeenkomst van opdracht............... 1 Overeenkomst van opdracht is geen volmacht...2 Courtage.................................

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. Standaardmodel voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor. eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. Standaardmodel voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor. eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Standaardmodel voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Standaardmodel van Bouwend Nederland, Neprom en NVB-bouw

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

- Algemene Bepalingen voor de koop- aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen.

- Algemene Bepalingen voor de koop- aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen. KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN Bij deze koop- aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Bepalingen voor de koop- aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen. Versie 1 november 2003 Ondergetekenden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SWK.doc

Algemene Voorwaarden SWK.doc ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND (gereed gekomen

Nadere informatie

NAAM. Koopovereenkomst voor eengezinshuizen met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw. ALGEMEEN

NAAM. Koopovereenkomst voor eengezinshuizen met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw. ALGEMEEN ALGEMENE TOELICHTING voor de koopovereenkomst voor eengezinshuizen (gereed gekomen woningen, doch niet eerder bewoond) en bijbehorende Algemene Voorwaarden met toepassing van de Woningborg garantie- en

Nadere informatie

NAAM. Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw.

NAAM. Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw. ALGEMENE TOELICHTING voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten en bijbehorende Algemene Voorwaarden met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan

Nadere informatie

4. Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de koopovereenkomst aangewezen Notaris.

4. Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de koopovereenkomst aangewezen Notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koopovereenkomst voor eengezinshuizen (gereed gekomen woningen, doch niet eerder bewoond) met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het

Nadere informatie

INHOUD. 3.1 Algemeen / Verplichting tot verschaffing van werk / 58. Verkort aangehaalde werken / XIII

INHOUD. 3.1 Algemeen / Verplichting tot verschaffing van werk / 58. Verkort aangehaalde werken / XIII INHOUD Verkort aangehaalde werken / XIII Uit het voorwoord bij de tweeëntwintigste druk (2008) / XVII Voorwoord bij de vijfentwintigste druk / XVII Inleiding / XIX 1 De arbeidsovereenkomst / 1 1.1 De overeenkomst

Nadere informatie

Koop-/aannemingsovereenkomst appartementen

Koop-/aannemingsovereenkomst appartementen Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementen Vastgesteld door het GIW op 1 januari 2007 Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten met toepassing van de GIW Garantie- en waarborgregeling

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw ISBN 978-90-78066-42-2 NUR 822 2010, S.J.H. Rutten, Stichting Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/93509

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam

Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan

Nadere informatie

Overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 1 januari 2014.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 1 januari 2014. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND Overeenkomstig

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning

Nadere informatie

Geen betaling(en) verrichten zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat. Planregistratienummer : Bouwnummer : Ondergetekenden:

Geen betaling(en) verrichten zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat. Planregistratienummer : Bouwnummer : Ondergetekenden: AANNEMINGSOVEREENKOMST KAVELBOUW met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het model, vastgesteld

Nadere informatie

Een eventuele bankgarantie of een verpand bouwdepot vervalt bij betaling van de laatste aannemingstermijn.

Een eventuele bankgarantie of een verpand bouwdepot vervalt bij betaling van de laatste aannemingstermijn. ALGEMENE TOELICHTING voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan

Nadere informatie

NAAM. Aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw.

NAAM. Aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw. ALGEMENE TOELICHTING voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE...

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... xi xiii HOOFDSTUK 1 HISTORIEK EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN CONSUMENTENKOOP EN VAN DE OMZETTINGSWET PROF. DR. JULES STUYCK... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten: algemeen

Bijzondere overeenkomsten: algemeen Inhoud 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bijzondere overeenkomsten: algemeen 15 15 1.1.1 Benoemd of bijzonder 15 1.1.2 Goed verloop rechtsverkeer 15 1.1.3 Bescherming zwakkere partij 16 1.1.4 Bijzonder gaat

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING Versie 1 september 2003 KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING Bij deze koop-/aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW MONOGRAFIEËN BW B5 Volmacht Prof. mr. A.C. van Schaick Advocaat te Tilburg, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

Nieuwe wettelijke regeling aanneming van werk

Nieuwe wettelijke regeling aanneming van werk Nieuwe wettelijke regeling aanneming van werk 1. Algemeen Sinds 1 september 2003 bevat het Burgerlijk Wetboek een nieuwe regeling van de aannemingsovereenkomst. Die regeling staat in titel 12 van Boek

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. Algemene voorwaarden voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor. eengezinswoningen 2014

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. Algemene voorwaarden voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor. eengezinswoningen 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden van Bouwend Nederland, NEPROM

Nadere informatie

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het model,

Nadere informatie

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het model,

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomstenrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht Bewerkt door: Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens en mr. RAA. Duk drieëntwintigste druk Qft Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD Verkort aangehaalde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (PROJECTMATIGE BOUW) VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (PROJECTMATIGE BOUW) VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (PROJECTMATIGE BOUW) VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING

Nadere informatie

zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B;

zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B; AANNEMINGSOVEREENKOMST (projectmatige bouw) zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B; Ondergetekenden: Bouwbedrijf Van Bree b.v. Vaarselstraat

Nadere informatie

Omvang aannemingsovereenkomst Artikel 1 Alle delen van de woning worden geacht ingevolge de aannemingsovereenkomst tot stand te zijn gekomen.

Omvang aannemingsovereenkomst Artikel 1 Alle delen van de woning worden geacht ingevolge de aannemingsovereenkomst tot stand te zijn gekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN Definities 1. Onder aannemingsovereenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan de schriftelijke aannemingsovereenkomst, ingevolge welke deze voorwaarden van toepassing zijn. 2. Onder

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008 AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008 Bij deze aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten,

Nadere informatie

NAAM. Aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling. ALGEMEEN

NAAM. Aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling. ALGEMEEN ALGEMENE TOELICHTING voor de aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten en bijbehorende Algemene Voorwaarden met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van

Nadere informatie

Geen betaling(en) verrichten zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat. Planregistratienummer : Bouwnummer : Ondergetekenden:

Geen betaling(en) verrichten zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat. Planregistratienummer : Bouwnummer : Ondergetekenden: AANNEMINGSOVEREENKOMST KAVELBOUW met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het model, vastgesteld door

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling

AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 20 oktober 2009, versie 01 januari

Nadere informatie

VERBOUWINGSOVEREENKOMST met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling Verbouwingen.

VERBOUWINGSOVEREENKOMST met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling Verbouwingen. VERBOUWINGSOVEREENKOMST met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling Verbouwingen. Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli 2015. Bij deze Verbouwingsovereenkomst

Nadere informatie

1. Opdrachtgever geeft opdracht aan aannemer om voor rekening van eerstgenoemde uit te voeren de nader aan te duiden verbouwing van de woning

1. Opdrachtgever geeft opdracht aan aannemer om voor rekening van eerstgenoemde uit te voeren de nader aan te duiden verbouwing van de woning Verbouwingsovereenkomst 1998 Volgens het model opgesteld door Vereniging Eigen Huis en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), met de mogelijkheid van toepassing van BouwGarant.

Nadere informatie

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat. : 1 t/m 16 + eventueel extra 2 e parkeerplaats

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat. : 1 t/m 16 + eventueel extra 2 e parkeerplaats AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het model,

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (PROJECTMATIGE BOUW) VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (PROJECTMATIGE BOUW) VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (PROJECTMATIGE BOUW) VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND Overeenkomstig

Nadere informatie

1b - Algemene voorwaarden voor de koopovereenkomst.doc

1b - Algemene voorwaarden voor de koopovereenkomst.doc ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND Overeenkomstig

Nadere informatie

Overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 1 januari 2014.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 1 januari 2014. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND Overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen Koop op plan, doorverkoop op plan, koop naar gemeen recht, huurkoop Roland TIMMERMANS Advocaat a Kluwer business Inhoud VII Inleiding 1 Deel I. Koop op

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie 1 Ter inleiding Bij het kopen van een appartement moeten de nodige stappen worden gezet voordat u zich eigenaar mag noemen. Wij verduidelijken u in deze wegwijzer wat u kunt

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend.

Nadere informatie

4. Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen Notaris.

4. Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen Notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST TRANSFORMATIE. Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli 2015.

AANNEMINGSOVEREENKOMST TRANSFORMATIE. Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli 2015. blad 1 AANNEMINGSOVEREENKOMST TRANSFORMATIE voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling transformatie waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

T. Hartlief. Ontbinding. Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie

T. Hartlief. Ontbinding. Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie T. Hartlief Ontbinding Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie KLUWER - DEVENTER - 1994 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST voor eengezinshuizen met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN. - Algemene Bepalingen voor de Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten.

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN. - Algemene Bepalingen voor de Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten. Versie 1 november 2003 KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN Bij deze koop- aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Bepalingen voor de Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten.

Nadere informatie

TE KOOP. Vinkel, Brugstraat 52a. Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning

TE KOOP. Vinkel, Brugstraat 52a. Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning TE KOOP Vinkel, Brugstraat 52a Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning Object Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning. De bouwkavel heeft een oppervlakte van 1.075 m². Vinkel Aan een

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 april 2014.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 april 2014. blad 1 AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21 Inhoud Inhoud Ten geleide 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 14 1.1.1 1907: De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 14 1.1.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Opgesteld : 17 Augustus 2016 Versie : 1.0

Algemene voorwaarden. Opgesteld : 17 Augustus 2016 Versie : 1.0 Algemene voorwaarden Opgesteld : 17 Augustus 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE I. DEFINITIES... 3 II. TOEPASSELIJKHEID... 3 III. AANBOD EN TOTSTANDKOMING OPDRACHT... 3 IV. UITVOERING OPDRACHT... 4 V. GEGEVENS

Nadere informatie

B67 Consumentenkrediet

B67 Consumentenkrediet MONOGRAFIEËN BW B67 Consumentenkrediet Mr. drs. J.W.A. Biemans Kluwer a W olters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Verkort aangehaalde literatuur / XV

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de nieuwe regeling Aanneming van werk

Veelgestelde vragen over de nieuwe regeling Aanneming van werk Veelgestelde vragen over de nieuwe regeling Aanneming van werk Op welk soort overeenkomsten is de nieuwe regeling (titel 7.12) van toepassing? Dit verschilt per gedeelte van de wet. De regels over aanneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.doc

Algemene voorwaarden.doc ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND Overeenkomstig

Nadere informatie

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het model,

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden 1. Kan de makelaar de opdracht teruggeven? Op basis van artikel 6 lid 4 van de Algemene NVM 2010 is het voor een NVM-makelaar mogelijk om op basis van gewichtige redenen de opdracht terug te geven. Als

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST voor Eengezinswoning

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST voor Eengezinswoning KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST voor Eengezinswoning met toepassing van de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013. Overeenkomstig het model, vastgesteld door BouwGarant op 1 januari 2014.

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

4. Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen Notaris.

4. Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen Notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene

Nadere informatie

Modellen koop-/aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden en algemene toelichting

Modellen koop-/aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden en algemene toelichting Modellen koop-/aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden en algemene toelichting Koop-/aannemingsovereenkomst Dit model kan voor gebruik worden gekopieerd Bij deze koop-/aannemingsovereenkomst horen:

Nadere informatie

NAAM. Aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling.

NAAM. Aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling. ALGEMENE TOELICHTING voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 januari 2016.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 januari 2016. : : Planregistratienr : W-2017-03807-E004 Projectnaam : Hagerhof L6 t/m L10 + P1 t/m P3 Bouwnummer : AANNEMINGSOVEREENKOMST voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van de Woningborg garantie-

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST voor Eengezinswoning

AANNEMINGSOVEREENKOMST voor Eengezinswoning AANNEMINGSOVEREENKOMST voor Eengezinswoning met toepassing van de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013 Overeenkomstig het model, vastgesteld door BouwGarant op 1 januari 2014. Bij

Nadere informatie

Model Aannemingsovereenkomst RGS Aedes OnderhoudNL (februari 2016)

Model Aannemingsovereenkomst RGS Aedes OnderhoudNL (februari 2016) Model Aannemingsovereenkomst RGS Aedes OnderhoudNL De ondergetekenden: 1. [naam rechtspersoon], statutair gevestigd en kantoorhoudend te [postcode] [plaats] aan [adres], ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

4. Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de aannemingsovereenkomst aangewezen Notaris.

4. Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de aannemingsovereenkomst aangewezen Notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

De bepalingen van de aannemingsovereenkomst zijn van toepassing op alle door de deelnemer verrichte en te verrichten werkzaamheden.

De bepalingen van de aannemingsovereenkomst zijn van toepassing op alle door de deelnemer verrichte en te verrichten werkzaamheden. Algemene voorwaarden voor aannemingsovereenkomsten voor Eengezinswoning met toepassing van de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013 Overeenkomstig het model, vastgesteld door BouwGarant

Nadere informatie

Conform het daartoe vastgestelde model, opgesteld door de stichting BouwGarant op 1 januari 2017

Conform het daartoe vastgestelde model, opgesteld door de stichting BouwGarant op 1 januari 2017 Algemene voorwaarden voor aannemingsovereenkomsten voor appartementsrechten ontstaan door transformatie met toepassing van de BouwGarant Transformatieregeling Conform het daartoe vastgestelde model, opgesteld

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Nuttige tips voor goede contracten

Nuttige tips voor goede contracten Nuttige tips voor goede contracten L. DE MEYERE A. VAN OEVELEN F. WALSCHOT Editor: Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten KLUWER Inhoudsopgave Woord vooraf IX /. Prijsbepalingsclausules 1 A. Inleiding

Nadere informatie