Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen... 8 Visie... 8 Positionering... 9 Missie... 9 Sterkte- zwakteanalyse (SWOT)... 9 Conclusies SWOT analyse Huidige situatie Schoolgebouw De leerlingenpopulatie Identiteit TACTISCH DEEL Onderwijs Visie Uitwerking doelen voor de komende planperiode Onderwijsdoelen De Triangel per jaar Onderwijsconcept Leertijd Pedagogische uitgangspunten Didactisch handelen Werken met taken De groepsleerkracht Werkwijze Informatie en communicatietechnologie Organisatie en beleid binnen de school School- en klassenorganisatie Klassenmanagement Toelating, verwijzing en verwijdering Taakbeleid Communicatie Dienstverlening Schooladministratie en procedures

3 Vakgebieden en tijdsbesteding Kerndoelen Burgerschapsvorming Zorg en begeleiding Personeel Visie Doelen Beleid op hoofdlijnen Communicatie/Marketing Visie Doelen Beleid op hoofdlijnen Identiteit Visie Doel Beleid op hoofdlijnen Materieel/financiën Visie Doel Beleid op hoofdlijnen OPERATIONEEL DEEL Uitwerking tactische doelen Bijlagen 3

4 Bijlage 1 Strategisch beleid SKOT Bijlage 2 Gebruikte methoden Bijlage 3 Burgerschapsvorming Bijlage 4: Zorgplan Bijlage 5: Investeringsschema/Meerjarenplanning 4

5 Voorwoord Het maken van een schoolplan is een wettelijke verplichting. Het maken van een school-ondernemings-plan is een eigen initiatief. In het schoolondernemingsplan zijn de wettelijke verplichtingen een onderdeel van onze voornemens tot schoolontwikkeling. Het is een mix van beide waarin we nadrukkelijk onze eigen groei centraal willen stellen. Wat willen we bereiken? Hoe willen we dat doen? Wanneer willen we daar zijn? Ontwikkelen; niet als verplichte activiteit maar omdat we dat zelf willen. Ontwikkelen in deskundigheid, betrokkenheid en faciliteren. Samenwerking van allen die bij de begeleiding van de kinderen op onze school betrokken zijn. Want bij hen ligt het doel van ons functioneren. Bij hen hoort de volgende tekst: Geef mij een school waarin mijn kind vrij is en zich niet bedreigd voelt, niet in ras of persoon, niet in verwerving van kennis, niet in geloof, en niet in meningsuiting. Geef mij een school die kennis aanreikt en een bron van inspiratie vormt, vol nieuwe toekomstplannen. Geef mij een school zonder drempels voor mij (tekst aangeboden door de ouderraad bij de opening van de school in 1986) Het is deze tekst die het team inspireert. Het is deze tekst die voor ouders mede aanleiding is om voor onze school te kiezen. Inleiding Een schoolondernemingsplan beschrijft integraal het beleid van De Triangel voor een periode van vier jaar. Zowel op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de investeringen, het personeel en de verantwoording over de resultaten. Dit ondernemingsplan is bestemd voor zowel het bestuur van de Stichting als voor de directie, personeel en externe partners. Het is een verantwoordingsdocument voor de keuzes die directie en team maken om hun doel (en) voor de komende 4 jaren te bereiken. Het schoolondernemingsplan wordt door het bestuur van de Stichting goedgekeurd. Het wordt ter informatie aan de inspectie Basisonderwijs gestuurd en behoeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Het is een bepalend document omdat het richting geeft voor handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op De Triangel. Het schoolbestuur is volgens de wet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs. Het plan begint met een strategisch gedeelte waarin wordt uiteengezet welke richting wij als school kiezen voor de middenlange termijn ( ). Vervolgens wordt aangegeven welke consequenties dit heeft voor de tactische beleidsdomeinen. Bij het operationele gedeelte ten slotte wordt aangegeven welke acties van welke functionaris op welke termijn verwacht worden. 5

6 Zie schema op de bladzijde hierna. Tenslotte koppelen wij hieraan de jaarlijkse evaluatie omdat hierin steeds weer het eind ligt van de plannen die we hadden en het begin van de voornemens die we hebben! (zie bijlage 1: Strategisch beleid SKOT) 6

7 Schoolondernemingsplan Strategisch deel (hdfst.2) Tactische beleidsterreinen (hfdst.3 Onderwijs ( 3.1) Personeel (3.2) Communicatie Marketing(3.3) Identiteit (3.4) Materieel Financiën ( 3.5) Operationeel deel (hdst.4) Onderwijs Personeel Communicatie Marketing Identiteit Materieel Financiën Evaluatie

8 2. STRATEGISCH DEEL Strategische doelen Wij willen dat De Triangel een plaats is waar alle betrokkenen samen verantwoord ontwikkelen Wij willen een opgeruimde, gemakkelijk toegankelijke katholieke school zijn. Een plaats waar kinderen in rust en regelmaat en met aandacht en ruimte voor elkaar, op basis van een goed pedagogisch klimaat veel kennis opdoen. Een plaats van ontmoeting voor kinderen, ouders en leerkrachten. Een school waar het fijn is om te zijn en waar naast goede resultaten op het gebied van rekenen, taal en lezen duidelijk aandacht wordt besteed aan de creatieve vakken en culturele activiteiten. Om ons ondernemersdoel te realiseren gaan we de komende vier jaar investeren in: 1) Handelingsgericht werken; Passend onderwijs onderwijs 2) Professionalisering van de leerkracht; personeel 3) Opbrengstgericht werken; onderwijs 4) Betrokkenheid van alle geledingen; communicatie 5) Actueel houden van het onderwijsaanbod. Onderwijs/marketing Daarnaast of tussendoor zijn er de reguliere ontwikkelingen, hieronder verstaan we: - Versterking van het leerstofaanbod voor meerbegaafde kinderen onderwijs - Inspelen op landelijke beleid alle terreinen - Optimaliseren van het ict gebruik in alle groepen onderwijs - Actualiseren van de bestaande onderwijsmethoden onderwijs - Het versterken van een omgeving waarin het prettig werken is materieel/fin./market. - Het optimaliseren van het digitale schoolrapport en leerlingvolgsysteem communicatie Visie De Triangel is een katholieke school met aandacht en ruimte voor ieder kind. We scheppen een klimaat waarin het kind vanuit een veilige en vertrouwde positie durft te handelen. Wij scheppen een onderwijsleersituatie die een ononderbroken ontwikkelingsproces bij kinderen bewerkstelligt en daarbij de doelen van het basisonderwijs realiseert. Samen met de ouders leveren we een bijdrage aan het zelfstandig kunnen functioneren van elk kind op zijn of haar niveau. We vinden daarbij de eigen geaardheid van kinderen, de verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie belangrijk. Verschillen worden gezien als uitgangspunt voor leren. 8

9 Positionering De Triangel sluit met haar onderwijs aan bij de mogelijkheden van het kind. Methodes en werkwijzen zijn of worden hierop afgestemd. Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. We geven kinderen taken en we geven de kinderen het vertrouwen om zelf naar een goede oplossing te zoeken. Er zijn duidelijke regels en afspraken over het afmaken van de taak, de tijdstippen van zelfstandig werken en het handhaven van de orde. Dit biedt kinderen een structuur waarbinnen zij zich veilig kunnen ontplooien en leren verantwoordelijkheid te dragen. Sociale vorming wordt bevorderd door samenwerken. Samenwerken moet je leren: leren luisteren naar elkaar, de sterke kanten van elkaar benutten, elkaars hulp vragen en hulp aanvaarden. Deskundigheid van leraren is essentieel. De ontwikkeling van kinderen wordt nauwlettend begeleid en vastgelegd door de leraren. Kinderen worden gestimuleerd om zich te presenteren en zich goed te uiten. Drama (sterrenshow) poëzie en creativiteit zijn een vast onderdeel in het leerstofaanbod. De school biedt een veilige, gezellige, uitdagende omgeving waardoor kinderen zich op hun gemak voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Kinderen worden positief benaderd. Wij spreken onze waardering uit en stimuleren kinderen elkaar onderling te complimenteren. De inzet van ouders wordt zeer gewaardeerd. Wij werken actief aan betrokkenheid en inspraak van ouders bij de school. Onze school staat niet op zich. Wij zijn onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT). Waar mogelijk trekken we ons op aan elkaar. Om zelf beter te worden en om als stichting sterker te staan. Samengevat: De Triangel is een school met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige sfeer. Daarbij hechten wij veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig, positief kritisch denkend mens, binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar. Missie De Triangel daagt als katholieke basisschool de kinderen zodanig uit en ondersteunt dat zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen, met als doel zelfstandige, sociaal en positief kritisch denkende mensen te worden. Sterkte- zwakteanalyse (SWOT) Het is voor De Triangel van belang om goed voorbereid te zijn op de toekomst en op toekomstige ontwikkelingen. Het is dus interessant om te weten wat relevante ontwikkelingen zijn binnen de maatschappij in relatie tot de ontwikkelingen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand en de school waar wij werken. De SWOT-analyse (Strengths-Weakness-Opportunities-Threaths) brengt de interne sterktes en zwaktes in beeld en de externe kansen en bedreigingen. Dit is gebeurd op basis van een inventarisatie binnen het team, OR en MR. Overige gebruikte instrumenten zijn: Inspectierapport CITO analyse 9

10 Kwaliteitsmeter Beekveld Terpstra ( enquête ouders, leerlingen, leerkrachten) Wat wij horen van ouders. Reacties van kinderen en collega s SWOT De Triangel Om de kwaliteit te bewaken heeft De Triangel de volgende meetinstrumenten: * In november 2010 is een enquete ( de kwaliteitsmeter van Beekveld en Terpstra) afgenomen onder het personeel, de ouders en de kinderen van onze school. De uitslag van het personeel, de ouders en de kinderen is besproken in het team. De uitslag is ook te vinden op onze website. * Op heeft de inspectie onze school bezocht. Daarvan is een verslag gemaakt. Hieruit komt 1 aspect naar voren dat nog verbeterd moet worden. (beschrijving bevordering burgerschap) Om de kwaliteit te bewaken heeft De Triangel de volgende documenten en /of afspraken: * De afgelopen vier jaar is jaarlijks een evaluatie gemaakt van onze activiteiten. In de komende 4 jaar zal naast deze evaluatie ook gericht gekeken moeten worden naar de stappen vooruit (het operationele deel) In de komende jaren zal de directie jaarlijks een evaluatie en jaarplan aan het team aanbieden. Dit zal besproken worden met het team en de MR; * In het kader van het BAS project is een aantal gezamenlijke gedragsregels opgesteld voor kinderen en leerkrachten. Deze regels worden door iedereen gehanteerd waarbij maandelijks ook nog de schoolregel in de nieuwsbrief wordt aangeboden. Jaarlijks wordt dit in een teamvergaderingen bijgesteld en opnieuw vastgelegd. * Jaarlijks wordt een zorgplan opgesteld door de intern begeleiders * De doorgaande leerlijnen voor groep 1 en 2 zijn vastgelegd. * We werken met groepsplannen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling * 3x per Jaar worden deze plannen bijgesteld, aangevuld en geëvalueerd. * De intern begeleiders bespreken met de leerkrachten de vorderingen van de groep en nemen hierbij ook de resultaten van de citotoetsen mee. Ook is de eindopbrengst van de cito in groep 8 een jaarlijkse graadmeter van onze opbrengst. * De directie gaat jaarlijks 1 keer op klassenbezoek. * De resultaten van de Cito toetsen worden in de bouwvergaderingen besproken; * In de bouwvergaderingen wordt het boek handelingsgericht werken in hoofdstukken aan alle leerkrachten aangeboden, gelezen en besproken 10

11 Sterktes (intern) Goed pedagogisch klimaat Ouders kiezen bewust voor onze school. Er is een goede zorgstructuur. Transparante organisatie / open in communicatie Flexibel, betrokken en professioneel team Hoge werkmotivatie Collegiaal team Grote inzet voor kinderen en welbevinden Veilige school met goede aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling. ICT goed geïntegreerd in het onderwijs Website van de school Sterrenshow Vriendelijk en uitdagend gebouw Jaarlijkse resultaten op de eind cito zijn op of boven gemiddeld Laagdrempelig in contact We komen bij de aanmeldingen de laatste jaren steeds goed naar voren Kansen (extern) Ouders die bewust kiezen voor onze school Goede contacten met de ouders Het vertrouwen dat ouders hebben in de school Aandacht voor normen en waarden Maatschappelijke rol van de school (door toenemend gebruik van BSO/ouders die beiden werken/opvang van kinderen in school/buurthuisfunctie); Werven van meer kinderen door onder meer het versterken van de concurrentiepositie Zwaktes (intern) Licht teruglopend leerlingaantal (prognose) Borgen van het onderwijsproces Jaarlijks evalueren van de onderwijsontwikkelingen Niveau woordenschat is te laag Te weinig naar buiten brengen van onderwijskwaliteiten. Afwezigheid van voldoende RT in boven- en onderbouw Afstemming op onderwijsvisie Professionalisering van leraren op specifieke vakgebieden Coachen van (nieuwe) leerkrachten Bedreigingen (extern) Concurrentie van scholen in wijk en dorp Minder betrokkenheid ouders Het krijgen/ aantrekken van zorgleerlingen Minder nieuwbouw in de wijk Bezuinigingen door het ministerie die niet passen bij het aanbod dat we nastreven Invoering van de zorgplicht: het verzorgen van passend onderwijs aan elk kind; Conclusies: De te verwachten lichte terugloop in het leerlingenaantal kan een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod. De eisen van Passend Onderwijs lijken veel te vragen t.a.v. de juiste plaatsing en/of het aanbod bij verschillende leerlingen. De bezuinigingen van overheidswege maken een goede uitvoering moeilijk. We moeten in ons dagelijks werken strakker plannen en afspraken borgen zodat we elkaar daar ook op kunnen bevragen en aanspreken. We moeten meer aandacht besteden aan professionalisering van de leerkrachten (reken- en lees/taal coördinator) en het inzetten van collegiale observatie/consultatie als instrument (scholing / cursussen) 11

12 Huidige situatie van de school Onze school staat in de (voorlopig) laatste grote nieuwbouwwijk van Nijverdal. Met de bouw is begonnen rond Op dit moment telt de wijk ongeveer 5000 inwoners. In de Kruidenwijk-Zuid, projectnaam de Heemtuin, zijn ongeveer 450 woningen gepland. De economische crisis zorgt er echter voor dat voorlopig alleen fase 1 gebouwd wordt.( 150 woningen) De oorspronkelijke Kruidenwijk is nagenoeg volgebouwd. Schoolgebouw Het schoolgebouw dateert van Gestart met de bouw van 4 lokalen, de huidige school telt, na diverse verbouwingen, 12 leslokalen met nevenruimten. De leerlingenpopulatie Het aantal leerlingen bedraagt 280. Er wordt les gegeven aan 11 groepen door in totaal 21 groepsleerkrachten. De ouders van de kinderen zijn goed opgeleid en betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. Identiteit In het strategisch beleidsplan van onze stichting wordt hierover het volgende geschreven: Onze school biedt een plek voor leerlingen, ouders en leerkrachten waarin zij zich, volgens het motto van onze stichting, samen verantwoord ontwikkelen, vanuit de katholieke identiteit. In het strategisch beleidsplan stonden begrippen als spiritualiteit, solidariteit en subsidiariteit centraal. De afgelopen jaren is gesproken hoe inhoud te geven aan deze begrippen. Hier is een karakterbeschrijving van de gastvrije katholieke school uit voort gekomen. Deze beschrijving luidt als volgt: De gastvrije Katholieke school staat midden in een samenleving die zich ontwikkeld heeft binnen een christelijk-humanistische cultuur, waaraan we onze waarden, vrijheden, normen, vastgestelde feestdagen, vakanties en toekomstperspectieven ontlenen. Die samenleving is echter wel voortdurend in beweging. Door moderne communicatiemiddelen is de samenleving letterlijk opengebroken. Japan is op google even ver als Lutjebroek. Binnen onze samenleving hebben zich mensen uit andere landen en andere culturen gevestigd, vaak met andere gewoonten en andere religies. Binnen een christelijk humanistische samenleving kunnen en willen we daar ruimte voor maken, omdat waarden als verdraagzaamheid, vrijheid, belangstelling en openheid ons dierbaar zijn. Het is die samenleving waar we kinderen op willen voorbereiden, en waar we kinderen in al hun verschillen ook in willen betrekken. Dit betekent dat we in identiteitsgebonden activiteiten herkenbaar willen zijn als open katholieke school, en dat we kinderen daar de waarde van willen leren. Het betekent ook dat we binnen die activiteiten ruimte scheppen voor andere meningen en visies. Er is aandacht voor belangrijke feestdagen van andere religies, en kinderen worden gestimuleerd om er iets over te vertellen, of van te laten zien. We geloven dat kinderen op die manier het meest leren van en met elkaar. Een school is er om kinderen goed te informeren en hen bij een open samenleving te betrekken. Het toelatingsbeleid kenmerkt zich door het feit dat kinderen van alle identiteiten welkom zijn. Van leraren wordt verwacht dat zij de identiteit van de school onderschrijven en in het gesprek met kinderen en ouders de overtuiging van de school willen uitdragen. In de lessen levensbeschouwing, in de acties en in de vieringen proberen we recht te doen aan de grote verschillen in beleving van de katholieke traditie in onze samenleving en in onze school. We brengen de boodschap dat elk kind er toe doet, elk kind gewaardeerd en gekend is. Daarmee doen we recht aan 12

13 onze openheid. We hechten er echter wel aan om de vieringen met alle kinderen te beleven. Ze maken immers allen deel uit van de schoolgemeenschap. We verwachten daarom dat alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond meedoen aan de vieringen en lessen levensbeschouwing. Voor de planperiode ligt de nadruk op de invulling die wordt gegeven aan de gastvrije katholieke school. 13

14 3 TACTISCH DEEL 3.1. Onderwijs Visie De Triangel We zijn een school waar we vanuit een klassikale situatie zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele verschillen tussen kinderen (op cognitief en sociaal-emotioneel gebied). Door de leerprestaties en de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen, geven wij sturing aan de continue ontwikkeling van de kinderen. Hierbij is een goede samenwerking tussen de ouders en de leerkrachten, de interne begeleider en de remedial teacher van belang. Onze school schept een sfeer waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn of haar uiterlijk, taal of culturele achtergrond. We streven een sfeer na van vertrouwen en geborgenheid zoals verwoord in ons logo. Wij willen in de eerste plaats de kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas gebruiken om van elkaar te leren. Naast het onderwijs is gezelligheid op school heel belangrijk. Wanneer de kinderen met plezier naar school gaan komt dit de leerprestaties ten goede. Uitwerking doelen voor de planperiode 1) Handelingsgericht werken onderwijs Ad1) Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze, welke adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet maakt. HGW betekent het waarderen van verschillen tussen kinderen. HGW werkt planmatig vanuit 7 uitgangspunten die gebaseerd zijn op onderzoek naar effectief adaptief onderwijs en ervaringen uit de praktijk. We willen dat in 2015 alle leerkrachten de aspecten van handelingsgericht werken beheersen en uitvoeren. Met het team wordt afgesproken welke aspecten we in ons onderwijssysteem implementeren en wanneer. We hebben gekozen voor begeleiding door Expertis. De werkwijze van Expertis is geënt op het BEO concept ( Boeiend en Effectief Onderwijs ) De werkwijze kent een cyclisch verloop, waarbij een integrale aanpak op alle niveaus voorop staat. Het handelingsgericht werken in combinatie met het opbrengstgericht werken vormt de basis. Onze school neemt in schooljaar het rekenonderwijs als eerste speerpunt. De kennis en ervaring uit dit speerpunt worden de overige jaren van de planperiode toegepast bij de overige hoofdvakken. 2) Invoering van Groepsplannen onderwijs Ad2) Een groepsplan geeft doelgericht aan hoe er de komende periode met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen in een groep omgegaan wordt. Een groepsplan kan zich richten op pedagogisch of didactisch gebied. Het kan ook in elkaar verweven zijn. Werken met een groepsplan is effectief en maakt het werken met individuele handelingsplannen grotendeels overbodig. Doordat je weet welk doel je nastreeft, geef je gerichter instructie en dit biedt met name meer uitdaging en vooruitgang voor de C-groep. We willen dat er in 2013 voor elke groep een groepsplan is op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. (in overleg met de Interne Begeleider kan hiervan afgeweken worden. Een groep zou in een leerjaar 14

15 bijvoorbeeld sterk gebaat zijn bij een groepsplan Sociale Vaardigheden). Welke groepsplannen in een leerjaar noodzakelijk zijn wordt vastgesteld met een beginanalyse van de groep bij de start van het schooljaar. 3) Opbrengstgericht werken onderwijs Ad3) Uit de praktijk blijkt dat leerkrachten meer uit leerlingen halen als ze heldere doelen stellen, weten waar leerlingen staan en op basis daarvan het onderwijs afstemmen op de behoefte van leerlingen. Deze systematische aanpak noemen we opbrengstgericht werken. De wettelijke verplichting om m.i.v. 1 augustus 2010 de referentieniveaus voor taal en rekenen als uitgangspunt te nemen geeft structuur aan opbrengstgericht werken. Het vergemakkelijkt het stellen van doelen en het meten van leerprestaties om, zo nodig, bij te sturen. We willen in ons werken uiting geven aan het opbrengstgericht werken zonder daarbij het kind uit het oog te verliezen. Niet het doel is de maatstaf maar de capaciteiten en ontwikkeling van het kind zijn bepalend voor de opbrengst die we nastreven. We hebben de ambitie om systematisch opbrengsten te analyseren om zodoende tot meer inzicht en vervolgens betere resultaten te bereiken. 4) Versterking van het leerstofaanbod voor meerbegaafde kinderen onderwijs Ad4) Een van de uitgangspunten bij het verzorgen van primair onderwijs is dat het onderwijs zodanig wordt ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van kinderen. Het gaat bij deze kinderen om hetgeen wij een Derde Leerlijn noemen. Het doel is om excellente leerlingen (tijdig) te herkennen en vervolgens waar mogelijk passend onderwijs te bieden. Bij het vormgeven van onderwijs aan deze kinderen kunnen we de volgende organisatievormen onderscheiden: -verrijkingsprogramma s binnen het lokaal en de groep. Bijvoorbeeld middels de methode Leren leren of Mindmapping. -Plusklasprogramma Een groepje kinderen uit verschillende jaargroepen krijgen in een speciale setting onderwijs van een speciale leerkracht. Bijvoorbeeld middels de Taxonomie van Bloom en het Task model van Belle Wallace. -Aparte meetings van deze doelgroep op het V.O. Bijvoorbeeld middels het C.S.I. project op V.O. Reggesteyn. En wellicht bij de start van de Experience School in de gemeente Hellendoorn. De leerkracht die deze groep kinderen gaat begeleiden zal kennis hebben van de bovengenoemde modellen. Ook kan de deskundigheid van HELIOS worden benut ter verrijking van de kennis. 5) Inspelen op landelijke beleid alle terreinen Ad5) 6) Versterking ICT binnen ons onderwijs. onderwijs Ad6) ICT is al lange tijd aanwezig op school. Voorzieningen als computers, Smartboards, andere hardware en verschillende soorten software maken ICT tot een bruikbaar gereedschap in de praktijk. Wel blijkt dat nieuwe ontwikkelingen gestaag in het onderwijs terechtkomen en dat het werken ermee enige ervaring of verdieping vereist. 15

16 Het werken met ICT is niet vanzelfsprekend voor iedereen en voor elk individu vaak verschillend van aard. Als school willen we het gebruik van ICT bevorderen, stimuleren en uitdagend maken, mede vanwege de grote effectiviteit en het rendement dat ICT kan bieden. 16

17 Onderwijsdoelen De Triangel per jaar Voor het schooljaar gaan we de volgende acties ondernemen om de doelstellingen te bewerkstelligen: Handelingsgericht werken. Op het gebied van handelingsgericht werken wordt SKOT breed scholing aangeboden. We nemen met het gehele team deel aan deze cursus. We verbeteren het werken met groepsplannen. Met name de verbetering van de evaluaties. We willen gestructureerd aandacht besteden aan het onderwijsaanbod voor meerbegaafde leerlingen. Opbrengstgericht werken (2 keer per schooljaar worden de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen en de resultaten van de eindtoets in het team besproken) Actualiseren van het onderwijsaanbod. (zie vervangingsschema) Het versterken van een omgeving waarin het prettig werken is. (aanpassingen in de school) Het gebruik van het digitale schoolrapport van ESIS voor de groepen 3 tot en met 8.. Het bevorderen van humanware : o Het gehele team heeft de mogelijkheid zich individueel te kunnen verdiepen in de mogelijkheden van ICT en digitale hulpmiddelen. o Ouders worden betrokken bij de ontwikkelingen van ICT en de school is hierin een fysieke plek van ontmoeting om hierover van gedachten te wisselen. o Het verder uitbouwen van ons digitale onderwijsaanbod voor personeel en leerlingen. Profileren. Duidelijk naar voren brengen waar we voor staan, onderwijskundig nieuws, belevenissen, uiterlijk van de school. Voor het schooljaar gaan we de volgende acties ondernemen om de doelstellingen te bewerkstelligen: Handelingsgericht werken. Op het gebied van Handelingsgericht werken wordt SKOT breed scholing aangeboden. We nemen met het gehele team deel aan deze cursus. We verbeteren het werken met groepsplannen. Opbrengstgericht werken (2 keer per schooljaar worden de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen en de resultaten van de eindtoets in het team besproken) Actualiseren van het onderwijsaanbod. Het versterken van een omgeving waarin het prettig werken is. Het verder uitbouwen van ons onderwijsaanbod voor meerbegaafde leerlingen. Het verder uitbouwen van ons digitale onderwijsaanbod voor personeel en leerlingen. In het lesprogramma is ruimte en tijd ingepland om kinderen te laten werken aan hun ICTvaardigheden. (gebruik van Office, Internet, en mediawijsheid) Er wordt getracht samenwerking te creëren tussen leerlingen onderling, uit verschillende groepen en hiermee het ICT-gebruik te bevorderen op een groep- en vakoverstijgende wijze. Kinderen maken gebruik van multimediale hulpmiddelen voor hun werk. Profileren. Duidelijk naar voren brengen waar we voor staan, onderwijskundig nieuws, belevenissen, uiterlijk van de school. Voor het schooljaar gaan we de volgende acties ondernemen om de doelstellingen te bewerkstelligen: Handelingsgericht werken. Op het gebied van Handelingsgericht werken wordt SKOT breed scholing aangeboden. We nemen met het gehele team deel aan deze cursus. We verbeteren het werken met groepsplannen. 17

18 Opbrengstgericht werken (2 keer per schooljaar worden de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen en de resultaten van de eindtoets in het team besproken) Actualiseren van het onderwijsaanbod. Het versterken van een omgeving waarin het prettig werken is. Aan het eind van schooljaar zijn de ICT-faciliteiten voor alle groepen zodanig ingericht dat elke kind op zijn eigen niveau gebruik kan maken van programma s die het zelfstandig werken binnen de domeinen technisch en begrijpend lezen bevorderen. De mogelijkheid bestaat dat kinderen, met behulp van ICT, kunnen communiceren met elkaar en met kinderen van andere scholen. (nationaal of internationaal) Kinderen kunnen zowel op school als thuis aan hun eigen werk werken op de computer. (bijvoorbeeld via een ELO) - Profileren. Duidelijk naar voren brengen waar we voor staan, onderwijskundig nieuws, belevenissen, uiterlijk van de school Enquête personeel, ouders, kinderen - We verbeteren en evalueren het werken met groepsplannen - Het nieuwe schoolplan wordt opgesteld - Actualiseren van het onderwijsaanbod - Het versterken van een omgeving waarin het prettig werken is - Profileren. Duidelijk naar voren brengen waar we voor staan, onderwijskundig nieuws, belevenissen, uiterlijk van de school. 18

19 Leertijd Onderwijsconcept Bij het plannen van de leertijd hebben basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen, mede gelet op het persoonlijke en maatschappelijke belang hiervan, prioriteit. Deze vakken zijn de basis waarop andere leerstofgebieden ontwikkeld kunnen worden. Bij de uitvoering hiervan houden wij ons in principe aan de voorgeschreven tijdsindeling die de methodes zelf adviseren. In de praktijk betekent dit dat de taalgebieden en het rekenonderwijs samen ongeveer de helft van het aantal lesuren in de week bestrijken. Vanaf groep 6 krijgen kinderen huiswerk mee. Vanaf groep 3 wordt thuiswerk meegegeven. (thuiswerk: Voorbeeld: een leerling heeft moeite met de tafel van 7. Met thuiswerk oefent de leerling deze tafel) Via dagelijkse absentielijsten wordt het schoolbezoek bijgehouden. Pedagogische uitgangspunten Zoals in onze missie reeds staat beschreven gaan wij er vanuit dat ieder kind actief in het leven staat. Dat wil zeggen dat het van nature zichzelf en zijn omgeving wil leren kennen. Dat kinderen daarbij verschillen in karakter, mogelijkheden en tempo is een natuurlijk gegeven. Voor onze school zijn deze verschillen vanzelfsprekend als uitgangspunt in onze manier van benaderen. Ieder kind accepteren zoals het is; met respect tegemoet treden, vertrouwen geven en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het is voor ons essentieel dat ieder kind zich geborgen voelt, geaccepteerd en opgenomen om vanuit dat goede gevoel te komen tot ontplooiing. Dat stimuleren en ondersteunen wij in ons persoonlijk contact en door het aanbieden van structuren in onze manier van werken: groepsgewijs of individueel, met aandacht voor kennis en gevoel, door aanbieden en zelf ontdekken, via zelfstandig werken of samenwerken. Didactisch handelen Wij komen binnen het leerstofjaarklassensysteem tegemoet aan het verschil in niveau door te werken met leerstof en methodes die voldoen aan de kerndoelen en ons in staat stellen om adaptief te werken. Er moet sprake zijn van een duidelijke structuur en leerlijnen bevatten om op niveau te kunnen werken. Het moet uitdagend en verrijkend zijn waarbij ook de inrichting van het lokaal op deze manier van werken is afgestemd. Binnen dit leerproces en deze omgeving differentieert de leerkracht naar instructie, tempo en zelfstandigheid waarbij ieder kind waar mogelijk recht heeft op adaptieve instructie, die mogelijk visueel en auditief wordt ondersteund. Bij dit alles is coöperatief leren de basis om kinderen tot zelfstandigheid te brengen. Wanneer kinderen zelfstandig kunnen werken, leidt dit tot zelfstandig (kunnen) leren. Kinderen moeten manieren leren om zichzelf en elkaar te leren.(leren leren) Als basis onder dit geheel vinden wij het waardevol om tijd en ruimte te creëren voor persoonlijke aandacht van en voor elk kind. Het te respecteren en vertrouwen te geven. 19

20 Werken met taken Wij werken met taken. Een taak bestaat uit opdrachten van verschillende vakken die binnen een bepaalde periode af moeten zijn. De leerstof en de opdrachten worden door de leraar uitgelegd. De opdrachten worden tijdens het zelfstandig werken uitgevoerd. In principe mogen de kinderen na de gevolgde instructies zelfstandig bepalen in welke volgorde zij hun opdrachten voor de verschillende vakken uitvoeren. Tijdens dit zelfstandig werken, werken de kinderen individueel en/of onder begeleiding van de leraar aan hun taak. Vanaf groep 2 wordt er gewerkt met een weektaak. In groep 2 bestaat de weektaak uit vijf opdrachten, welke aan het einde van de week moeten zijn uitgevoerd. Het gaat om opdrachten als puzzelen, stempelen e.d. Zo wennen de kinderen op kleuterleeftijd aan het plannen en nakomen van taken. Vanaf groep 3 gaan de opdrachten over de basisvaardigheden: taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, schrijven en rekenen. Ook wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie. Gedurende de gehele schoolperiode van groep 3 tot en met groep 8 zijn de basisvaardigheden verplichte onderdelen van een taak. In groep 3 en 4 werken de kinderen aanvankelijk met een halve dagtaak uitlopend tot een hele dagtaak. Hoe langer de tijdspanne, des te lastiger het plannen wordt. Aan het einde van de dag /dagdeel moeten de opdrachten zijn uitgevoerd. Vanaf groep 5 vindt de voorbereiding op een hele weektaak plaats. Dit gebeurt in kleine stapjes door eerst een halve weektaak aan te bieden. Vanaf groep 6 werken alle kinderen met een weektaak. Naast de opdrachten over de basisvaardigheden bevat een taak ook differentiatieopdrachten. Differentiatieopdrachten zijn herhaling of verrijking van de vakgebieden taal, lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast kan een taak ook een vrije keuzeopdracht, een samenwerkingsopdracht of verrassingsopdracht inhouden. Onze aandacht richt zich steeds meer op de invoering van methodes die het werken met een afzonderlijke taakbrief overbodig maken. Nieuwe methodes gaan in toenemende mate uit van erkenning van niveauverschil en daaraan gekoppelde verschillen in werkvormen die leerlingen geheel of gedeeltelijk zelfstandig kunnen maken. De groepsleerkracht De groepsleerkracht begeleidt en volgt de leerlingen in hun ontwikkelingsproces. De leerkracht stemt zijn instructie, de activiteiten en de materialen zo breed mogelijk af op de verschillende behoeften van de individuele leerling. We maken de kinderen zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Werkwijze Iedere leerkracht signaleert, analyseert, diagnosticeert en maakt vervolgens een plan van aanpak waarmee hij aan de slag gaat. Indien mogelijk en gewenst kan een leerkracht hierbij ondersteund worden door collega s bij de uitvoering van deze plannen. De leerkracht stelt ouders zo vroeg mogelijk op de hoogte maar in ieder geval voor uitvoering van een individueel handelingsplan ( instemming via handtekening ouders). De intern begeleider volgt in overleg met de betrokken groepsleerkracht de ontwikkelingen en coördineert de leerling-besprekingen en andere zorg overleggen. Hierbij valt te denken aan het periodiek overleg met het ZAT team waarin o.a. zitting hebben de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, de schoolverpleegkundige, en andere externe deskundigen (fysiotherapie logopedie etc) Belangrijk in dit zorgsysteem van de school is de 20

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie