Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen... 8 Visie... 8 Positionering... 9 Missie... 9 Sterkte- zwakteanalyse (SWOT)... 9 Conclusies SWOT analyse Huidige situatie Schoolgebouw De leerlingenpopulatie Identiteit TACTISCH DEEL Onderwijs Visie Uitwerking doelen voor de komende planperiode Onderwijsdoelen De Triangel per jaar Onderwijsconcept Leertijd Pedagogische uitgangspunten Didactisch handelen Werken met taken De groepsleerkracht Werkwijze Informatie en communicatietechnologie Organisatie en beleid binnen de school School- en klassenorganisatie Klassenmanagement Toelating, verwijzing en verwijdering Taakbeleid Communicatie Dienstverlening Schooladministratie en procedures

3 Vakgebieden en tijdsbesteding Kerndoelen Burgerschapsvorming Zorg en begeleiding Personeel Visie Doelen Beleid op hoofdlijnen Communicatie/Marketing Visie Doelen Beleid op hoofdlijnen Identiteit Visie Doel Beleid op hoofdlijnen Materieel/financiën Visie Doel Beleid op hoofdlijnen OPERATIONEEL DEEL Uitwerking tactische doelen Bijlagen 3

4 Bijlage 1 Strategisch beleid SKOT Bijlage 2 Gebruikte methoden Bijlage 3 Burgerschapsvorming Bijlage 4: Zorgplan Bijlage 5: Investeringsschema/Meerjarenplanning 4

5 Voorwoord Het maken van een schoolplan is een wettelijke verplichting. Het maken van een school-ondernemings-plan is een eigen initiatief. In het schoolondernemingsplan zijn de wettelijke verplichtingen een onderdeel van onze voornemens tot schoolontwikkeling. Het is een mix van beide waarin we nadrukkelijk onze eigen groei centraal willen stellen. Wat willen we bereiken? Hoe willen we dat doen? Wanneer willen we daar zijn? Ontwikkelen; niet als verplichte activiteit maar omdat we dat zelf willen. Ontwikkelen in deskundigheid, betrokkenheid en faciliteren. Samenwerking van allen die bij de begeleiding van de kinderen op onze school betrokken zijn. Want bij hen ligt het doel van ons functioneren. Bij hen hoort de volgende tekst: Geef mij een school waarin mijn kind vrij is en zich niet bedreigd voelt, niet in ras of persoon, niet in verwerving van kennis, niet in geloof, en niet in meningsuiting. Geef mij een school die kennis aanreikt en een bron van inspiratie vormt, vol nieuwe toekomstplannen. Geef mij een school zonder drempels voor mij (tekst aangeboden door de ouderraad bij de opening van de school in 1986) Het is deze tekst die het team inspireert. Het is deze tekst die voor ouders mede aanleiding is om voor onze school te kiezen. Inleiding Een schoolondernemingsplan beschrijft integraal het beleid van De Triangel voor een periode van vier jaar. Zowel op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de investeringen, het personeel en de verantwoording over de resultaten. Dit ondernemingsplan is bestemd voor zowel het bestuur van de Stichting als voor de directie, personeel en externe partners. Het is een verantwoordingsdocument voor de keuzes die directie en team maken om hun doel (en) voor de komende 4 jaren te bereiken. Het schoolondernemingsplan wordt door het bestuur van de Stichting goedgekeurd. Het wordt ter informatie aan de inspectie Basisonderwijs gestuurd en behoeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Het is een bepalend document omdat het richting geeft voor handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op De Triangel. Het schoolbestuur is volgens de wet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs. Het plan begint met een strategisch gedeelte waarin wordt uiteengezet welke richting wij als school kiezen voor de middenlange termijn ( ). Vervolgens wordt aangegeven welke consequenties dit heeft voor de tactische beleidsdomeinen. Bij het operationele gedeelte ten slotte wordt aangegeven welke acties van welke functionaris op welke termijn verwacht worden. 5

6 Zie schema op de bladzijde hierna. Tenslotte koppelen wij hieraan de jaarlijkse evaluatie omdat hierin steeds weer het eind ligt van de plannen die we hadden en het begin van de voornemens die we hebben! (zie bijlage 1: Strategisch beleid SKOT) 6

7 Schoolondernemingsplan Strategisch deel (hdfst.2) Tactische beleidsterreinen (hfdst.3 Onderwijs ( 3.1) Personeel (3.2) Communicatie Marketing(3.3) Identiteit (3.4) Materieel Financiën ( 3.5) Operationeel deel (hdst.4) Onderwijs Personeel Communicatie Marketing Identiteit Materieel Financiën Evaluatie

8 2. STRATEGISCH DEEL Strategische doelen Wij willen dat De Triangel een plaats is waar alle betrokkenen samen verantwoord ontwikkelen Wij willen een opgeruimde, gemakkelijk toegankelijke katholieke school zijn. Een plaats waar kinderen in rust en regelmaat en met aandacht en ruimte voor elkaar, op basis van een goed pedagogisch klimaat veel kennis opdoen. Een plaats van ontmoeting voor kinderen, ouders en leerkrachten. Een school waar het fijn is om te zijn en waar naast goede resultaten op het gebied van rekenen, taal en lezen duidelijk aandacht wordt besteed aan de creatieve vakken en culturele activiteiten. Om ons ondernemersdoel te realiseren gaan we de komende vier jaar investeren in: 1) Handelingsgericht werken; Passend onderwijs onderwijs 2) Professionalisering van de leerkracht; personeel 3) Opbrengstgericht werken; onderwijs 4) Betrokkenheid van alle geledingen; communicatie 5) Actueel houden van het onderwijsaanbod. Onderwijs/marketing Daarnaast of tussendoor zijn er de reguliere ontwikkelingen, hieronder verstaan we: - Versterking van het leerstofaanbod voor meerbegaafde kinderen onderwijs - Inspelen op landelijke beleid alle terreinen - Optimaliseren van het ict gebruik in alle groepen onderwijs - Actualiseren van de bestaande onderwijsmethoden onderwijs - Het versterken van een omgeving waarin het prettig werken is materieel/fin./market. - Het optimaliseren van het digitale schoolrapport en leerlingvolgsysteem communicatie Visie De Triangel is een katholieke school met aandacht en ruimte voor ieder kind. We scheppen een klimaat waarin het kind vanuit een veilige en vertrouwde positie durft te handelen. Wij scheppen een onderwijsleersituatie die een ononderbroken ontwikkelingsproces bij kinderen bewerkstelligt en daarbij de doelen van het basisonderwijs realiseert. Samen met de ouders leveren we een bijdrage aan het zelfstandig kunnen functioneren van elk kind op zijn of haar niveau. We vinden daarbij de eigen geaardheid van kinderen, de verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie belangrijk. Verschillen worden gezien als uitgangspunt voor leren. 8

9 Positionering De Triangel sluit met haar onderwijs aan bij de mogelijkheden van het kind. Methodes en werkwijzen zijn of worden hierop afgestemd. Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. We geven kinderen taken en we geven de kinderen het vertrouwen om zelf naar een goede oplossing te zoeken. Er zijn duidelijke regels en afspraken over het afmaken van de taak, de tijdstippen van zelfstandig werken en het handhaven van de orde. Dit biedt kinderen een structuur waarbinnen zij zich veilig kunnen ontplooien en leren verantwoordelijkheid te dragen. Sociale vorming wordt bevorderd door samenwerken. Samenwerken moet je leren: leren luisteren naar elkaar, de sterke kanten van elkaar benutten, elkaars hulp vragen en hulp aanvaarden. Deskundigheid van leraren is essentieel. De ontwikkeling van kinderen wordt nauwlettend begeleid en vastgelegd door de leraren. Kinderen worden gestimuleerd om zich te presenteren en zich goed te uiten. Drama (sterrenshow) poëzie en creativiteit zijn een vast onderdeel in het leerstofaanbod. De school biedt een veilige, gezellige, uitdagende omgeving waardoor kinderen zich op hun gemak voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Kinderen worden positief benaderd. Wij spreken onze waardering uit en stimuleren kinderen elkaar onderling te complimenteren. De inzet van ouders wordt zeer gewaardeerd. Wij werken actief aan betrokkenheid en inspraak van ouders bij de school. Onze school staat niet op zich. Wij zijn onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT). Waar mogelijk trekken we ons op aan elkaar. Om zelf beter te worden en om als stichting sterker te staan. Samengevat: De Triangel is een school met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige sfeer. Daarbij hechten wij veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig, positief kritisch denkend mens, binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar. Missie De Triangel daagt als katholieke basisschool de kinderen zodanig uit en ondersteunt dat zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen, met als doel zelfstandige, sociaal en positief kritisch denkende mensen te worden. Sterkte- zwakteanalyse (SWOT) Het is voor De Triangel van belang om goed voorbereid te zijn op de toekomst en op toekomstige ontwikkelingen. Het is dus interessant om te weten wat relevante ontwikkelingen zijn binnen de maatschappij in relatie tot de ontwikkelingen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand en de school waar wij werken. De SWOT-analyse (Strengths-Weakness-Opportunities-Threaths) brengt de interne sterktes en zwaktes in beeld en de externe kansen en bedreigingen. Dit is gebeurd op basis van een inventarisatie binnen het team, OR en MR. Overige gebruikte instrumenten zijn: Inspectierapport CITO analyse 9

10 Kwaliteitsmeter Beekveld Terpstra ( enquête ouders, leerlingen, leerkrachten) Wat wij horen van ouders. Reacties van kinderen en collega s SWOT De Triangel Om de kwaliteit te bewaken heeft De Triangel de volgende meetinstrumenten: * In november 2010 is een enquete ( de kwaliteitsmeter van Beekveld en Terpstra) afgenomen onder het personeel, de ouders en de kinderen van onze school. De uitslag van het personeel, de ouders en de kinderen is besproken in het team. De uitslag is ook te vinden op onze website. * Op heeft de inspectie onze school bezocht. Daarvan is een verslag gemaakt. Hieruit komt 1 aspect naar voren dat nog verbeterd moet worden. (beschrijving bevordering burgerschap) Om de kwaliteit te bewaken heeft De Triangel de volgende documenten en /of afspraken: * De afgelopen vier jaar is jaarlijks een evaluatie gemaakt van onze activiteiten. In de komende 4 jaar zal naast deze evaluatie ook gericht gekeken moeten worden naar de stappen vooruit (het operationele deel) In de komende jaren zal de directie jaarlijks een evaluatie en jaarplan aan het team aanbieden. Dit zal besproken worden met het team en de MR; * In het kader van het BAS project is een aantal gezamenlijke gedragsregels opgesteld voor kinderen en leerkrachten. Deze regels worden door iedereen gehanteerd waarbij maandelijks ook nog de schoolregel in de nieuwsbrief wordt aangeboden. Jaarlijks wordt dit in een teamvergaderingen bijgesteld en opnieuw vastgelegd. * Jaarlijks wordt een zorgplan opgesteld door de intern begeleiders * De doorgaande leerlijnen voor groep 1 en 2 zijn vastgelegd. * We werken met groepsplannen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling * 3x per Jaar worden deze plannen bijgesteld, aangevuld en geëvalueerd. * De intern begeleiders bespreken met de leerkrachten de vorderingen van de groep en nemen hierbij ook de resultaten van de citotoetsen mee. Ook is de eindopbrengst van de cito in groep 8 een jaarlijkse graadmeter van onze opbrengst. * De directie gaat jaarlijks 1 keer op klassenbezoek. * De resultaten van de Cito toetsen worden in de bouwvergaderingen besproken; * In de bouwvergaderingen wordt het boek handelingsgericht werken in hoofdstukken aan alle leerkrachten aangeboden, gelezen en besproken 10

11 Sterktes (intern) Goed pedagogisch klimaat Ouders kiezen bewust voor onze school. Er is een goede zorgstructuur. Transparante organisatie / open in communicatie Flexibel, betrokken en professioneel team Hoge werkmotivatie Collegiaal team Grote inzet voor kinderen en welbevinden Veilige school met goede aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling. ICT goed geïntegreerd in het onderwijs Website van de school Sterrenshow Vriendelijk en uitdagend gebouw Jaarlijkse resultaten op de eind cito zijn op of boven gemiddeld Laagdrempelig in contact We komen bij de aanmeldingen de laatste jaren steeds goed naar voren Kansen (extern) Ouders die bewust kiezen voor onze school Goede contacten met de ouders Het vertrouwen dat ouders hebben in de school Aandacht voor normen en waarden Maatschappelijke rol van de school (door toenemend gebruik van BSO/ouders die beiden werken/opvang van kinderen in school/buurthuisfunctie); Werven van meer kinderen door onder meer het versterken van de concurrentiepositie Zwaktes (intern) Licht teruglopend leerlingaantal (prognose) Borgen van het onderwijsproces Jaarlijks evalueren van de onderwijsontwikkelingen Niveau woordenschat is te laag Te weinig naar buiten brengen van onderwijskwaliteiten. Afwezigheid van voldoende RT in boven- en onderbouw Afstemming op onderwijsvisie Professionalisering van leraren op specifieke vakgebieden Coachen van (nieuwe) leerkrachten Bedreigingen (extern) Concurrentie van scholen in wijk en dorp Minder betrokkenheid ouders Het krijgen/ aantrekken van zorgleerlingen Minder nieuwbouw in de wijk Bezuinigingen door het ministerie die niet passen bij het aanbod dat we nastreven Invoering van de zorgplicht: het verzorgen van passend onderwijs aan elk kind; Conclusies: De te verwachten lichte terugloop in het leerlingenaantal kan een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod. De eisen van Passend Onderwijs lijken veel te vragen t.a.v. de juiste plaatsing en/of het aanbod bij verschillende leerlingen. De bezuinigingen van overheidswege maken een goede uitvoering moeilijk. We moeten in ons dagelijks werken strakker plannen en afspraken borgen zodat we elkaar daar ook op kunnen bevragen en aanspreken. We moeten meer aandacht besteden aan professionalisering van de leerkrachten (reken- en lees/taal coördinator) en het inzetten van collegiale observatie/consultatie als instrument (scholing / cursussen) 11

12 Huidige situatie van de school Onze school staat in de (voorlopig) laatste grote nieuwbouwwijk van Nijverdal. Met de bouw is begonnen rond Op dit moment telt de wijk ongeveer 5000 inwoners. In de Kruidenwijk-Zuid, projectnaam de Heemtuin, zijn ongeveer 450 woningen gepland. De economische crisis zorgt er echter voor dat voorlopig alleen fase 1 gebouwd wordt.( 150 woningen) De oorspronkelijke Kruidenwijk is nagenoeg volgebouwd. Schoolgebouw Het schoolgebouw dateert van Gestart met de bouw van 4 lokalen, de huidige school telt, na diverse verbouwingen, 12 leslokalen met nevenruimten. De leerlingenpopulatie Het aantal leerlingen bedraagt 280. Er wordt les gegeven aan 11 groepen door in totaal 21 groepsleerkrachten. De ouders van de kinderen zijn goed opgeleid en betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. Identiteit In het strategisch beleidsplan van onze stichting wordt hierover het volgende geschreven: Onze school biedt een plek voor leerlingen, ouders en leerkrachten waarin zij zich, volgens het motto van onze stichting, samen verantwoord ontwikkelen, vanuit de katholieke identiteit. In het strategisch beleidsplan stonden begrippen als spiritualiteit, solidariteit en subsidiariteit centraal. De afgelopen jaren is gesproken hoe inhoud te geven aan deze begrippen. Hier is een karakterbeschrijving van de gastvrije katholieke school uit voort gekomen. Deze beschrijving luidt als volgt: De gastvrije Katholieke school staat midden in een samenleving die zich ontwikkeld heeft binnen een christelijk-humanistische cultuur, waaraan we onze waarden, vrijheden, normen, vastgestelde feestdagen, vakanties en toekomstperspectieven ontlenen. Die samenleving is echter wel voortdurend in beweging. Door moderne communicatiemiddelen is de samenleving letterlijk opengebroken. Japan is op google even ver als Lutjebroek. Binnen onze samenleving hebben zich mensen uit andere landen en andere culturen gevestigd, vaak met andere gewoonten en andere religies. Binnen een christelijk humanistische samenleving kunnen en willen we daar ruimte voor maken, omdat waarden als verdraagzaamheid, vrijheid, belangstelling en openheid ons dierbaar zijn. Het is die samenleving waar we kinderen op willen voorbereiden, en waar we kinderen in al hun verschillen ook in willen betrekken. Dit betekent dat we in identiteitsgebonden activiteiten herkenbaar willen zijn als open katholieke school, en dat we kinderen daar de waarde van willen leren. Het betekent ook dat we binnen die activiteiten ruimte scheppen voor andere meningen en visies. Er is aandacht voor belangrijke feestdagen van andere religies, en kinderen worden gestimuleerd om er iets over te vertellen, of van te laten zien. We geloven dat kinderen op die manier het meest leren van en met elkaar. Een school is er om kinderen goed te informeren en hen bij een open samenleving te betrekken. Het toelatingsbeleid kenmerkt zich door het feit dat kinderen van alle identiteiten welkom zijn. Van leraren wordt verwacht dat zij de identiteit van de school onderschrijven en in het gesprek met kinderen en ouders de overtuiging van de school willen uitdragen. In de lessen levensbeschouwing, in de acties en in de vieringen proberen we recht te doen aan de grote verschillen in beleving van de katholieke traditie in onze samenleving en in onze school. We brengen de boodschap dat elk kind er toe doet, elk kind gewaardeerd en gekend is. Daarmee doen we recht aan 12

13 onze openheid. We hechten er echter wel aan om de vieringen met alle kinderen te beleven. Ze maken immers allen deel uit van de schoolgemeenschap. We verwachten daarom dat alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond meedoen aan de vieringen en lessen levensbeschouwing. Voor de planperiode ligt de nadruk op de invulling die wordt gegeven aan de gastvrije katholieke school. 13

14 3 TACTISCH DEEL 3.1. Onderwijs Visie De Triangel We zijn een school waar we vanuit een klassikale situatie zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele verschillen tussen kinderen (op cognitief en sociaal-emotioneel gebied). Door de leerprestaties en de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen, geven wij sturing aan de continue ontwikkeling van de kinderen. Hierbij is een goede samenwerking tussen de ouders en de leerkrachten, de interne begeleider en de remedial teacher van belang. Onze school schept een sfeer waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn of haar uiterlijk, taal of culturele achtergrond. We streven een sfeer na van vertrouwen en geborgenheid zoals verwoord in ons logo. Wij willen in de eerste plaats de kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas gebruiken om van elkaar te leren. Naast het onderwijs is gezelligheid op school heel belangrijk. Wanneer de kinderen met plezier naar school gaan komt dit de leerprestaties ten goede. Uitwerking doelen voor de planperiode 1) Handelingsgericht werken onderwijs Ad1) Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze, welke adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet maakt. HGW betekent het waarderen van verschillen tussen kinderen. HGW werkt planmatig vanuit 7 uitgangspunten die gebaseerd zijn op onderzoek naar effectief adaptief onderwijs en ervaringen uit de praktijk. We willen dat in 2015 alle leerkrachten de aspecten van handelingsgericht werken beheersen en uitvoeren. Met het team wordt afgesproken welke aspecten we in ons onderwijssysteem implementeren en wanneer. We hebben gekozen voor begeleiding door Expertis. De werkwijze van Expertis is geënt op het BEO concept ( Boeiend en Effectief Onderwijs ) De werkwijze kent een cyclisch verloop, waarbij een integrale aanpak op alle niveaus voorop staat. Het handelingsgericht werken in combinatie met het opbrengstgericht werken vormt de basis. Onze school neemt in schooljaar het rekenonderwijs als eerste speerpunt. De kennis en ervaring uit dit speerpunt worden de overige jaren van de planperiode toegepast bij de overige hoofdvakken. 2) Invoering van Groepsplannen onderwijs Ad2) Een groepsplan geeft doelgericht aan hoe er de komende periode met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen in een groep omgegaan wordt. Een groepsplan kan zich richten op pedagogisch of didactisch gebied. Het kan ook in elkaar verweven zijn. Werken met een groepsplan is effectief en maakt het werken met individuele handelingsplannen grotendeels overbodig. Doordat je weet welk doel je nastreeft, geef je gerichter instructie en dit biedt met name meer uitdaging en vooruitgang voor de C-groep. We willen dat er in 2013 voor elke groep een groepsplan is op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. (in overleg met de Interne Begeleider kan hiervan afgeweken worden. Een groep zou in een leerjaar 14

15 bijvoorbeeld sterk gebaat zijn bij een groepsplan Sociale Vaardigheden). Welke groepsplannen in een leerjaar noodzakelijk zijn wordt vastgesteld met een beginanalyse van de groep bij de start van het schooljaar. 3) Opbrengstgericht werken onderwijs Ad3) Uit de praktijk blijkt dat leerkrachten meer uit leerlingen halen als ze heldere doelen stellen, weten waar leerlingen staan en op basis daarvan het onderwijs afstemmen op de behoefte van leerlingen. Deze systematische aanpak noemen we opbrengstgericht werken. De wettelijke verplichting om m.i.v. 1 augustus 2010 de referentieniveaus voor taal en rekenen als uitgangspunt te nemen geeft structuur aan opbrengstgericht werken. Het vergemakkelijkt het stellen van doelen en het meten van leerprestaties om, zo nodig, bij te sturen. We willen in ons werken uiting geven aan het opbrengstgericht werken zonder daarbij het kind uit het oog te verliezen. Niet het doel is de maatstaf maar de capaciteiten en ontwikkeling van het kind zijn bepalend voor de opbrengst die we nastreven. We hebben de ambitie om systematisch opbrengsten te analyseren om zodoende tot meer inzicht en vervolgens betere resultaten te bereiken. 4) Versterking van het leerstofaanbod voor meerbegaafde kinderen onderwijs Ad4) Een van de uitgangspunten bij het verzorgen van primair onderwijs is dat het onderwijs zodanig wordt ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van kinderen. Het gaat bij deze kinderen om hetgeen wij een Derde Leerlijn noemen. Het doel is om excellente leerlingen (tijdig) te herkennen en vervolgens waar mogelijk passend onderwijs te bieden. Bij het vormgeven van onderwijs aan deze kinderen kunnen we de volgende organisatievormen onderscheiden: -verrijkingsprogramma s binnen het lokaal en de groep. Bijvoorbeeld middels de methode Leren leren of Mindmapping. -Plusklasprogramma Een groepje kinderen uit verschillende jaargroepen krijgen in een speciale setting onderwijs van een speciale leerkracht. Bijvoorbeeld middels de Taxonomie van Bloom en het Task model van Belle Wallace. -Aparte meetings van deze doelgroep op het V.O. Bijvoorbeeld middels het C.S.I. project op V.O. Reggesteyn. En wellicht bij de start van de Experience School in de gemeente Hellendoorn. De leerkracht die deze groep kinderen gaat begeleiden zal kennis hebben van de bovengenoemde modellen. Ook kan de deskundigheid van HELIOS worden benut ter verrijking van de kennis. 5) Inspelen op landelijke beleid alle terreinen Ad5) 6) Versterking ICT binnen ons onderwijs. onderwijs Ad6) ICT is al lange tijd aanwezig op school. Voorzieningen als computers, Smartboards, andere hardware en verschillende soorten software maken ICT tot een bruikbaar gereedschap in de praktijk. Wel blijkt dat nieuwe ontwikkelingen gestaag in het onderwijs terechtkomen en dat het werken ermee enige ervaring of verdieping vereist. 15

16 Het werken met ICT is niet vanzelfsprekend voor iedereen en voor elk individu vaak verschillend van aard. Als school willen we het gebruik van ICT bevorderen, stimuleren en uitdagend maken, mede vanwege de grote effectiviteit en het rendement dat ICT kan bieden. 16

17 Onderwijsdoelen De Triangel per jaar Voor het schooljaar gaan we de volgende acties ondernemen om de doelstellingen te bewerkstelligen: Handelingsgericht werken. Op het gebied van handelingsgericht werken wordt SKOT breed scholing aangeboden. We nemen met het gehele team deel aan deze cursus. We verbeteren het werken met groepsplannen. Met name de verbetering van de evaluaties. We willen gestructureerd aandacht besteden aan het onderwijsaanbod voor meerbegaafde leerlingen. Opbrengstgericht werken (2 keer per schooljaar worden de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen en de resultaten van de eindtoets in het team besproken) Actualiseren van het onderwijsaanbod. (zie vervangingsschema) Het versterken van een omgeving waarin het prettig werken is. (aanpassingen in de school) Het gebruik van het digitale schoolrapport van ESIS voor de groepen 3 tot en met 8.. Het bevorderen van humanware : o Het gehele team heeft de mogelijkheid zich individueel te kunnen verdiepen in de mogelijkheden van ICT en digitale hulpmiddelen. o Ouders worden betrokken bij de ontwikkelingen van ICT en de school is hierin een fysieke plek van ontmoeting om hierover van gedachten te wisselen. o Het verder uitbouwen van ons digitale onderwijsaanbod voor personeel en leerlingen. Profileren. Duidelijk naar voren brengen waar we voor staan, onderwijskundig nieuws, belevenissen, uiterlijk van de school. Voor het schooljaar gaan we de volgende acties ondernemen om de doelstellingen te bewerkstelligen: Handelingsgericht werken. Op het gebied van Handelingsgericht werken wordt SKOT breed scholing aangeboden. We nemen met het gehele team deel aan deze cursus. We verbeteren het werken met groepsplannen. Opbrengstgericht werken (2 keer per schooljaar worden de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen en de resultaten van de eindtoets in het team besproken) Actualiseren van het onderwijsaanbod. Het versterken van een omgeving waarin het prettig werken is. Het verder uitbouwen van ons onderwijsaanbod voor meerbegaafde leerlingen. Het verder uitbouwen van ons digitale onderwijsaanbod voor personeel en leerlingen. In het lesprogramma is ruimte en tijd ingepland om kinderen te laten werken aan hun ICTvaardigheden. (gebruik van Office, Internet, en mediawijsheid) Er wordt getracht samenwerking te creëren tussen leerlingen onderling, uit verschillende groepen en hiermee het ICT-gebruik te bevorderen op een groep- en vakoverstijgende wijze. Kinderen maken gebruik van multimediale hulpmiddelen voor hun werk. Profileren. Duidelijk naar voren brengen waar we voor staan, onderwijskundig nieuws, belevenissen, uiterlijk van de school. Voor het schooljaar gaan we de volgende acties ondernemen om de doelstellingen te bewerkstelligen: Handelingsgericht werken. Op het gebied van Handelingsgericht werken wordt SKOT breed scholing aangeboden. We nemen met het gehele team deel aan deze cursus. We verbeteren het werken met groepsplannen. 17

18 Opbrengstgericht werken (2 keer per schooljaar worden de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen en de resultaten van de eindtoets in het team besproken) Actualiseren van het onderwijsaanbod. Het versterken van een omgeving waarin het prettig werken is. Aan het eind van schooljaar zijn de ICT-faciliteiten voor alle groepen zodanig ingericht dat elke kind op zijn eigen niveau gebruik kan maken van programma s die het zelfstandig werken binnen de domeinen technisch en begrijpend lezen bevorderen. De mogelijkheid bestaat dat kinderen, met behulp van ICT, kunnen communiceren met elkaar en met kinderen van andere scholen. (nationaal of internationaal) Kinderen kunnen zowel op school als thuis aan hun eigen werk werken op de computer. (bijvoorbeeld via een ELO) - Profileren. Duidelijk naar voren brengen waar we voor staan, onderwijskundig nieuws, belevenissen, uiterlijk van de school Enquête personeel, ouders, kinderen - We verbeteren en evalueren het werken met groepsplannen - Het nieuwe schoolplan wordt opgesteld - Actualiseren van het onderwijsaanbod - Het versterken van een omgeving waarin het prettig werken is - Profileren. Duidelijk naar voren brengen waar we voor staan, onderwijskundig nieuws, belevenissen, uiterlijk van de school. 18

19 Leertijd Onderwijsconcept Bij het plannen van de leertijd hebben basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen, mede gelet op het persoonlijke en maatschappelijke belang hiervan, prioriteit. Deze vakken zijn de basis waarop andere leerstofgebieden ontwikkeld kunnen worden. Bij de uitvoering hiervan houden wij ons in principe aan de voorgeschreven tijdsindeling die de methodes zelf adviseren. In de praktijk betekent dit dat de taalgebieden en het rekenonderwijs samen ongeveer de helft van het aantal lesuren in de week bestrijken. Vanaf groep 6 krijgen kinderen huiswerk mee. Vanaf groep 3 wordt thuiswerk meegegeven. (thuiswerk: Voorbeeld: een leerling heeft moeite met de tafel van 7. Met thuiswerk oefent de leerling deze tafel) Via dagelijkse absentielijsten wordt het schoolbezoek bijgehouden. Pedagogische uitgangspunten Zoals in onze missie reeds staat beschreven gaan wij er vanuit dat ieder kind actief in het leven staat. Dat wil zeggen dat het van nature zichzelf en zijn omgeving wil leren kennen. Dat kinderen daarbij verschillen in karakter, mogelijkheden en tempo is een natuurlijk gegeven. Voor onze school zijn deze verschillen vanzelfsprekend als uitgangspunt in onze manier van benaderen. Ieder kind accepteren zoals het is; met respect tegemoet treden, vertrouwen geven en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het is voor ons essentieel dat ieder kind zich geborgen voelt, geaccepteerd en opgenomen om vanuit dat goede gevoel te komen tot ontplooiing. Dat stimuleren en ondersteunen wij in ons persoonlijk contact en door het aanbieden van structuren in onze manier van werken: groepsgewijs of individueel, met aandacht voor kennis en gevoel, door aanbieden en zelf ontdekken, via zelfstandig werken of samenwerken. Didactisch handelen Wij komen binnen het leerstofjaarklassensysteem tegemoet aan het verschil in niveau door te werken met leerstof en methodes die voldoen aan de kerndoelen en ons in staat stellen om adaptief te werken. Er moet sprake zijn van een duidelijke structuur en leerlijnen bevatten om op niveau te kunnen werken. Het moet uitdagend en verrijkend zijn waarbij ook de inrichting van het lokaal op deze manier van werken is afgestemd. Binnen dit leerproces en deze omgeving differentieert de leerkracht naar instructie, tempo en zelfstandigheid waarbij ieder kind waar mogelijk recht heeft op adaptieve instructie, die mogelijk visueel en auditief wordt ondersteund. Bij dit alles is coöperatief leren de basis om kinderen tot zelfstandigheid te brengen. Wanneer kinderen zelfstandig kunnen werken, leidt dit tot zelfstandig (kunnen) leren. Kinderen moeten manieren leren om zichzelf en elkaar te leren.(leren leren) Als basis onder dit geheel vinden wij het waardevol om tijd en ruimte te creëren voor persoonlijke aandacht van en voor elk kind. Het te respecteren en vertrouwen te geven. 19

20 Werken met taken Wij werken met taken. Een taak bestaat uit opdrachten van verschillende vakken die binnen een bepaalde periode af moeten zijn. De leerstof en de opdrachten worden door de leraar uitgelegd. De opdrachten worden tijdens het zelfstandig werken uitgevoerd. In principe mogen de kinderen na de gevolgde instructies zelfstandig bepalen in welke volgorde zij hun opdrachten voor de verschillende vakken uitvoeren. Tijdens dit zelfstandig werken, werken de kinderen individueel en/of onder begeleiding van de leraar aan hun taak. Vanaf groep 2 wordt er gewerkt met een weektaak. In groep 2 bestaat de weektaak uit vijf opdrachten, welke aan het einde van de week moeten zijn uitgevoerd. Het gaat om opdrachten als puzzelen, stempelen e.d. Zo wennen de kinderen op kleuterleeftijd aan het plannen en nakomen van taken. Vanaf groep 3 gaan de opdrachten over de basisvaardigheden: taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, schrijven en rekenen. Ook wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie. Gedurende de gehele schoolperiode van groep 3 tot en met groep 8 zijn de basisvaardigheden verplichte onderdelen van een taak. In groep 3 en 4 werken de kinderen aanvankelijk met een halve dagtaak uitlopend tot een hele dagtaak. Hoe langer de tijdspanne, des te lastiger het plannen wordt. Aan het einde van de dag /dagdeel moeten de opdrachten zijn uitgevoerd. Vanaf groep 5 vindt de voorbereiding op een hele weektaak plaats. Dit gebeurt in kleine stapjes door eerst een halve weektaak aan te bieden. Vanaf groep 6 werken alle kinderen met een weektaak. Naast de opdrachten over de basisvaardigheden bevat een taak ook differentiatieopdrachten. Differentiatieopdrachten zijn herhaling of verrijking van de vakgebieden taal, lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast kan een taak ook een vrije keuzeopdracht, een samenwerkingsopdracht of verrassingsopdracht inhouden. Onze aandacht richt zich steeds meer op de invoering van methodes die het werken met een afzonderlijke taakbrief overbodig maken. Nieuwe methodes gaan in toenemende mate uit van erkenning van niveauverschil en daaraan gekoppelde verschillen in werkvormen die leerlingen geheel of gedeeltelijk zelfstandig kunnen maken. De groepsleerkracht De groepsleerkracht begeleidt en volgt de leerlingen in hun ontwikkelingsproces. De leerkracht stemt zijn instructie, de activiteiten en de materialen zo breed mogelijk af op de verschillende behoeften van de individuele leerling. We maken de kinderen zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Werkwijze Iedere leerkracht signaleert, analyseert, diagnosticeert en maakt vervolgens een plan van aanpak waarmee hij aan de slag gaat. Indien mogelijk en gewenst kan een leerkracht hierbij ondersteund worden door collega s bij de uitvoering van deze plannen. De leerkracht stelt ouders zo vroeg mogelijk op de hoogte maar in ieder geval voor uitvoering van een individueel handelingsplan ( instemming via handtekening ouders). De intern begeleider volgt in overleg met de betrokken groepsleerkracht de ontwikkelingen en coördineert de leerling-besprekingen en andere zorg overleggen. Hierbij valt te denken aan het periodiek overleg met het ZAT team waarin o.a. zitting hebben de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, de schoolverpleegkundige, en andere externe deskundigen (fysiotherapie logopedie etc) Belangrijk in dit zorgsysteem van de school is de 20

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Elk kind is een onmisbare schakel in de samenleving.

Elk kind is een onmisbare schakel in de samenleving. Elk kind is een onmisbare schakel in de samenleving. Schoolondernemingsplan 2011 2015 Katholieke basisschool St.Stephanus Zenderen juni 2011, Yvonne Wijnen, directeur Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Samen gaan voor het kind Samen voor het kind gaan

Samen gaan voor het kind Samen voor het kind gaan Schoolondernemingsplan 2011-2015 Mariaschool Dorpsstraat 129 7468 CJ Enter Samen gaan voor het kind Samen voor het kind gaan Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 Inleiding... 5 Schematische weergave

Nadere informatie

Mariaschool Wierden Schoolondernemingsplan 2011 2015

Mariaschool Wierden Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 6 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen... 8 Visie... 8 Positionering... 9 Missie... 9 Sterkte- zwakteanalyse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Katholieke Basisschool Op weg

Katholieke Basisschool Op weg Katholieke Basisschool Op weg Schoolondernemingsplan 2011-2015 Elk individu is een onmisbare schakel in de samenleving. Inhoudsopgave 1. Voorwoord... blz. 4 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan.

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK School : De Rank Plaats : Schoonhoven BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 Datum schoolbezoek : 4 en 5 juni 2007 Datum vaststelling : 14 september 2007

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

De Willem Teellinckschool

De Willem Teellinckschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ De Willem Teellinckschool Plaats : Achterberg BRIN-nummer : 06IW Arrangementsnummer : 71750 Onderzoek uitgevoerd op : 19 april 2010 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO School : Basisschool 't Loo Plaats : 't Loo BRIN-nummer : 09CR Onderzoeksnummer : 94545 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum vaststelling : 17 september

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis op de Walvis Inleiding: Binnen de school treden met regelmaat nieuwe leraren in dienst, beginnend of ervaren. Ook komt het voor dat Pabo studenten die in hun LIO-fase zitten -tijdelijk- in de rol van leraar

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. "De Skâns" Plaats : Frieschepalen BRIN-nummer : 13EI Onderzoeksnummer : 123241 Datum schoolbezoek : 7 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie