DB-vergadering Agendapunt 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14"

Transcriptie

1 DB-vergadering Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet van toepassing. Programma begroting Bedrijfsvoering Routing Dagelijks bestuur 24 mei 2011 Commissie ABA Commissie MFB 7 juni 2011 Commissie WS Algemeen bestuur 5 juli 2011 Voorstel Instemmen met de bijgevoegde concept-notitie aan de commissie Middelen en Financieel Beleid. Toelichting./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Middelen en Financieel Beleid inzake vaststelling van de programmarekening De bijgevoegde concept-notitie spreekt naar mijn oordeel voor zich. Kortheidshalve volsta ik verder dan ook met een verwijzing daarnaar. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /PDA

2 DB-vergadering Agendapunt: # Sittard, AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Vaststelling programmarekening 2010./. Hierbij bieden wij u de programmarekening 2010 aan (bijlage 1). Hierin wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de opgaven die voortvloeien uit de taakstelling van het waterschap. Deze programmarekening is een uitvloeisel van de programmabegroting De voorliggende programmarekening is gebaseerd op de programmabenadering die met name tot uitdrukking komt in hoofdstuk 2 voor het beleidsmatige deel en hoofdstuk 6 voor het financiële deel. Het jaar 2010 is zowel vanuit beleidsmatig als financieel oogpunt positief verlopen. Door het optimaal benutten van de benodigde capaciteit zijn de doelen die we ons gesteld hebben gerealiseerd. Het was niet altijd even gemakkelijk maar het is toch gelukt. Ook het investeringsniveau van het programma Watersysteem is, ondanks de barrières waarmee het waterschap tegenwoordig geconfronteerd wordt bij de voorbereiding en uitvoering van herinrichtingswerken, zo goed als gerealiseerd. Exploitatieresultaat De jaarrekening 2010 sluit met een batig saldo van Dit saldo is de resultante van een positief resultaat van op de taak watersysteembeheer en een negatief resultaat van op de taak zuiveringsbeheer. Op begrotingsbasis was rekening gehouden met een exploitatietekort van dat in het dienstjaar dan ook volledig is weggewerkt. Financieel gezien mogen we dan ook stellen dat 2010 buitengewoon goed verlopen is. De verbetering van het resultaat met afgerond is een gevolg van lagere kosten ( ) en hogere opbrengsten ( ). De daling van de kosten wordt onder meer veroorzaakt door de afname van de rente en afschrijving met door de lage marktrente, de onderuitputting van de personeelslasten met door een lagere dan geraamde personeelssterkte, de afname van de goederen en diensten met door lagere onderhoudskosten en doordat de post onvoorzien van in het verslagjaar niet is aangewend. De toename van de opbrengsten is met name een gevolg van de gerealiseerde meeropbrengst waterschapslasten van over de belastingjaren 2007 tot en met 2010 in combinatie met de financiële afsluiting van de belastingjaren en de ontvangen /PDA 1/5

3 bijdrage van Waterschap Peel en Maasvallei in de verevening van het aantal vervuilingseenheden per 31 december 2010 ad Hoewel het resultaat door een aantal incidentele factoren is beïnvloed, biedt dit toch een goede basis voor de toekomst. De inzet van de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten zuiveringsheffing kan in het verslagjaar beperkt blijven en de inzet van de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten watersysteemheffing kan zelfs helemaal achterwege blijven. Dit betekent dan ook dat onze ingelanden hier de komende jaren van profiteren omdat het vanuit de egalisatiereserves mogelijk is extra middelen in te zetten om de stijgingspercentages van de toekomstige waterschaplasten te beperken. Voor een nadere toelichting op het resultaat verwijzen wij u naar hoofdstuk 8. Resultaatsbestemming In de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) is opgenomen dat reserves alleen via de resultaatsbestemming kunnen worden gevoed of onttrokken. Dit betekent dat indien een begrotingstekort wordt onttrokken aan een reserve om een sluitende begroting te presenteren, deze onttrekking in de programmarekening niet automatisch mag worden geëffectueerd. Hiervoor is bij de resultaatsbestemming opnieuw besluitvorming noodzakelijk van het algemeen bestuur. De vastgestelde programmabegroting 2010 sloot met een exploitatietekort van terwijl de voorliggende jaarrekening sluit met een batig saldo van Dit saldo is opgebouwd uit: een positief resultaat op de taak watersysteembeheer van ; en een negatief resultaat op de taak zuiveringsbeheer van In de jaarrekening is bij de bestemming van het batig saldo 2010 rekening gehouden met de navolgende onderdelen: 1. rentetoerekening reserves; 2. stimuleringsregelingen; 3. minimale stand algemene reserve watersysteembeheer en zuiveringsbeheer ; 4. egalisatiereserves ontwikkeling waterschapslasten. Ad 1. Rentetoerekening reserves Zoals aangehaald dienen reserves te worden gevoed bij resultaatsbestemming. Dit geldt ook voor de rentebijschrijving aan de reserves. In de Nota reservebeleid 2008 die op 21 april 2008 door het algemeen bestuur is vastgesteld, is opgenomen dat aan de egalisatiereserves waterschapslasten watersysteemheffing en zuiveringsheffing rente wordt toegerekend en wordt toegevoegd via de resultaatsbestemming. Aangezien in 2010 sprake is van een negatief resultaat op de taak zuiveringsbeheer is hier geen ruimte voorhanden om de rentetoevoeging over het verslagjaar te effectueren. Het resultaat op de taak watersysteembeheer daarentegen is positief uitgevallen wat dan ook resulteert in een substantiële toevoeging aan de egalisatiereserve waterschapslasten watersysteemheffing. Omdat het rentepercentage over het verslagjaar beperkt is gebleven tot 0,30% en een aanzienlijke toevoeging aan de egalisatiereserve waterschapslasten watersysteemheffing zal plaatsvinden, kan ook hier de rentetoevoeging achterwege blijven /PDA 2/5

4 Resumé Wij zijn dan ook voornemens het algemeen bestuur voor te stellen om in 2010 geen rente toe te voegen aan de egalisatiereserves ontwikkeling waterschapslasten watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Ad 2. Stimuleringsregelingen Bij de vaststelling van de programmarekening 2009 zijn - gelet op BBVW - de voorziening afkoppelfonds en de voorziening niet kerende grondbewerking per 31 december 2009 omgezet in een reserve. Omdat in het verslagjaar op de beschikbare budgetten voor de stimuleringsregelingen een onderuitputting heeft plaatsgevonden en het uitgavenpatroon niet parallel loopt met de aanvragen, is het noodzakelijk om de restantbedragen via de resultaatsbestemming toe te voegen aan de reserve afkoppelen verhard oppervlak en de reserve niet kerende grondbewerking. In 2007 is de 'regeling stimuleren afkoppelen verhard oppervlak' vastgesteld voor de periode Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van opgenomen. In het verslagjaar hebben de uitgaven op dit onderdeel bedragen. Omdat het uitgavenpatroon niet parallel loopt met de aanvragen dient het restantbedrag ad te worden toegevoegd aan de reserve afkoppelen verhard oppervlak. In 2008 is de 'stimuleringsregeling niet kerende grondbewerking met bodembedekking' (lees erosiebestrijding) vastgesteld voor de periode Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van geraamd. In het verslagjaar hebben de uitgaven op dit onderdeel bedragen. Doordat het uitgavenpatroon niet parallel loopt met de aanvragen dient ook hier het restant bedrag ad te worden toegevoegd aan de reserve niet kerende grondbewerking. Resumé Wij zijn dan ook voornemens het algemeen bestuur voor te stellen toe te voegen aan de reserve afkoppelen verhard oppervlak en toe te voegen aan de reserve niet kerende grondbewerking. Ad 3. Algemene reserve watersysteembeheer en zuiveringsbeheer In de Nota reservebeleid 2008 is opgenomen dat de minimale omvang van de algemene reserve watersysteembeheer en zuiveringsbeheer 5% van het begrotingstotaal dient te zijn. Op basis van de vastgestelde programmabegroting 2011 (inclusief de 1 e begrotingwijziging) dient het minimumniveau van deze reserve te bedragen (5% van ). De algemene reserve bedraagt per 31 december zodat nog een toevoeging van noodzakelijk is. Resumé Wij zijn dan ook voornemens het algemeen bestuur voor te stellen vanuit het batig resultaat 2010 toe te voegen aan de algemene reserve watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Ad 4. Egalisatiereserves ontwikkeling waterschapslasten Na de bestemming van het batig saldo genoemd onder bovengenoemde onderdelen resteert voor de taak watersysteembeheer nog een positief resultaat van dat conform de bestendige beleidslijn kan worden toegevoegd aan de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten watersysteembeheer die tot doel heeft om ongewenste fluctuaties te beperken tot een acceptabel niveau /PDA 3/5

5 Omdat het resultaat van de taak zuiveringsbeheer negatief is zal genoemd bedrag worden onttrokken aan de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten zuiveringsbeheer. Resumé Wij zijn dan ook voornemens het algemeen bestuur voor te stellen om toe te voegen aan de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten watersysteembeheer en te onttrekken aan de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten zuiveringsbeheer. Ter verduidelijking zijn onderstaand de effecten op de reserves van de beschreven onderdelen in een overzicht samengevat. Reserves Stand Besluitvorming Stand na per jaarrekening 2010 besluitvorming Algemene reserve watersysteembeheer-en zuiveringsbeheer toevoeging vanuit batig saldo Egalisatiereserve waterysteemheffing toevoeging vanuit batig saldo Egalisatiereserve zuiveringsheffing onttrekking i.v.m. negatief resultaat taak zuiveringsbeheer Bestemmingsreserve afkoppelen verhard oppervlak toevoeging vanuit batig saldo Bestemmingsreserve niet kerende grondbewerking toevoeging vanuit batig saldo Accountantsverklaring Op 24 mei 2011 heeft Ernst & Young accountants een goedkeurende accountantsverklaring voor de programmarekening 2010 afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Accountantsverslag./. Naar aanleiding van de controle van de programmarekening 2010 heeft Ernst & Young accountants het accountantsverslag 2010 (lees managementletter) uitgebracht. Dit accountantsverslag treft u hierbij aan (bijlage 2). Wij zijn voornemens het algemeen bestuur voor te stellen: 1. de programmarekening 2010 vast te stellen: 2. over 2010 geen rente toevoegen aan de egalisatiereserves ontwikkeling waterschapslasten watersysteemheffing en zuiveringsheffing. 3. het batig saldo van de jaarrekening 2010 ad als volgt te bestemmen: toevoegen aan de algemene reserve watersysteembeheer en zuiveringsbeheer; toevoegen aan de reserve afkoppelen verhard oppervlak ; toevoegen aan de reserve niet kerende grondbewerking ; toevoegen aan de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten watersysteembeheer ; /PDA 4/5

6 onttrekken aan de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten zuiveringsheffing. Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen /PDA 5/5

7 Programmarekening 2010

8

9 Inhoudsopgave 1 Inleiding / samenvatting Inleiding Samenvatting... 7 DEEL I JAARVERSLAG 2 Programmaplan Programma Plannen Programma Watersysteem Programma Veiligheid Programma Zuiveren Programma Instrumenten Programma Bestuur, externe communicatie en belastingen Programma Bedrijfsvoering Overige paragrafen Ontwikkelingen en uitgangspunten Incidentele opbrengsten en kosten Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen Waterschapsbelastingen Het weerstandsvermogen Inventarisatie weerstandscapaciteit Risico's De financiering Rentevisie, de treasuryfunctie en de uitvoering van het treasurybeleid Liquiditeitspositie Treasurybeheer Verbonden partijen Bedrijfsvoering EMU-saldo Topinkomens Programmarekening 2010 Waterschap Roer en Overmaas 1

10 4 Relatie met Waterschapsbedrijf Limburg Relatie Begroting / begrotingswijzigingen Financieringsstroom Reservepositie Waterschapsbedrijf Limburg DEEL II JAARREKENING 5 Balans met toelichting Balans Indeling en waardering balansposten Toelichting op de vaste activa Immateriële en materiële activa Financiële vaste activa Toelichting op de vlottende activa Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar Liquide middelen Kortlopende vorderingen Overlopende activa Toelichting op de vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Toelichting op de vlottende passiva Schulden met een looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva Exploitatierekening naar programma s Programma plannen Programma watersysteem Programma veiligheid Programma zuiveren Programma instrumenten Programma bestuur, externe communicatie en belastingen Programma bedrijfsvoering Exploitatierekening naar kostendragers Kostentoerekening Kostendrager Dekkingsmiddelen Realisatie kostendragers 2010 versus gewijzigde begroting Programmarekening 2010

11 8 Exploitatierekening naar kosten en opbrengsten Toelichting op kosten Toelichting op opbrengsten Exploitatieresultaat Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Voorstellen DEEL III BIJLAGE Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D Bijlage E Bijlage F Bijlage G Bijlage H Bijlage I Bijlage J Vaste Activa Reserves en voorzieningen Vaste schulden Personeelslasten Berekening van de rente-omslagpercentage Kostenverdeelstaat Waterschapsbedrijf Limburg Programma s en beleidsproducten Treasury Meerjaren investeringsplan Waterschap Roer en Overmaas 3

12 4 Programmarekening 2010

13 1 Inleiding / samenvatting 1.1 Inleiding Hierbij bieden wij u de programmarekening 2010 aan waarin verantwoording wordt afgelegd over de opgaven waarvoor wij als waterschap in het verslagjaar zijn geplaatst. Het jaar 2010 is zowel vanuit beleidsmatig als financieel oogpunt positief verlopen. Door het optimaal benutten van de benodigde capaciteit zijn de doelen die we ons gesteld hadden gerealiseerd. Het was niet altijd even gemakkelijk maar het is toch gelukt. Ook het investeringsniveau van het programma watersysteem is, ondanks de barrières waarmee het waterschap heden ten dagen geconfronteerd wordt bij de voorbereiding en uitvoering van herinrichtingswerken, bijna volledig gerealiseerd. Financieel gezien mogen we stellen dat 2010 buitengewoon goed verlopen is. Naast de hogere opbrengsten is het mogelijk gebleken om de kosten aanzienlijk te beperken. Ondanks dat dit door een aantal incidentele factoren komt biedt dit toch een goede basis voor de toekomst. De inzet van de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten zuiveringsheffing kan in het verslagjaar beperkt blijven en de inzet van de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten watersysteemheffing kan zelfs helemaal achterwege blijven. Dit betekent dan ook dat onze ingelanden hier de komende jaren van kunnen profiteren. Het is namelijk mogelijk vanuit de egalisatiereserves extra middelen in te zetten om de stijgingspercentages van de toekomstige waterschaplasten te beperken tot een acceptabel en maatschappelijk aanvaardbare niveau. In de voorliggende programmarekening kunt u lezen hoe wij invulling hebben gegeven aan de beleidsvoornemens in het verslagjaar. Naast de inleiding en samenvatting, bestaat de programmarekening uit drie onderdelen, te weten Deel I: Het Jaarverslag o Programmaverantwoording o De paragrafen o Relatie met Waterschapsbedrijf Limburg Deel II: De jaarrekening o De balans met toelichting o Exploitatierekening naar programma s o Exploitatierekening naar kostendragers o Exploitatierekening naar kosten en opbrengsten o De controleverklaring o Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening inclusief dekking van het batig saldo Deel III: De bijlagen Jaarverslag Het jaarverslag begint met een financiële verantwoording van de uitvoering van het programmaplan bestaande uit de netto kosten per programma. Verder wordt in de programmaverantwoording ingegaan op een drietal vragen: Wat hebben we bereikt Onder wat hebben we bereikt wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop in het verslagjaar de gestelde doelen zijn gerealiseerd. Waterschap Roer en Overmaas 5

14 Wat hebben we gedaan De teksten wat hebben we gedaan vermelden wat we gedaan hebben om datgene te bereiken wat we bereikt hebben. Voor zover kwantificeerbaar wordt een en ander door middel van kengetallen nader toegelicht. Wat kost het In dit onderdeel wordt de financiële realisatie in het verslagjaar gecomprimeerd weergegeven en wordt de afwijking ten opzichte van de gewijzigde begroting gepresenteerd. Daarnaast zijn in het jaarverslag de verplichte paragrafen volgens de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de ontwikkelingen gedurende het verslagjaar, de incidentele kosten en opbrengsten en de onttrekkingen aan de overige bestemmingsreserves en voorzieningen. Ook wordt aandacht besteed aan de waterschapsbelastingen, het weerstandsvermogen en de financiering. Verder worden de (eventuele) verbonden partijen toegelicht en komt de bedrijfsvoering aan de orde. Tot slot wordt het EMU saldo nog in beeld gebracht en aandacht besteed aan de topinkomens. Jaarrekening De jaarrekening vormt de basis voor de controleverklaring en is door de accountant onderzocht op getrouwheid en rechtmatigheid. De jaarrekening betreft dan ook het cijfermatige deel van de programmarekening. De jaarrekening is in overeenstemming met de landelijke beleid- en beheerproducten structuur (BBP) opgesteld. De BBP-opzet bestaat onder meer uit een systematiek van doorberekening van overheadkosten. Ook maken de controleverklaring en het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening inclusief de bestemming van het rekeningresultaat deel uit van de rekening. Verder omvat de jaarrekening de balans per 31 december In hoofdstuk 5 treft u een weergave aan van de balanspositie van het waterschap per 31 december 2010, met een nadere uiteenzetting per afzonderlijke balanspost. In de jaarrekening wordt ook ingegaan op de financiële realisatie van de programma s. Het zwaartepunt van de beleidsmatige aspecten is opgenomen in het jaarverslag terwijl de presentatie op de financiële aspecten een plek krijgt in de jaarrekening. Tot slot wordt in de jaarrekening nog ingegaan op de kostendragers (lees taken) en kosten en opbrengsten en wordt een korte analyse gegeven op de kostensoorten gewijzigde begroting 2010 versus realisatie. Bijlagen In deel III zijn de bijlagen en het meerjarig investeringsplan (MIP) inclusief de af te sluiten projecten opgenomen. In het MIP wordt de realisatie versus de raming van de investeringsprojecten weergegeven. Daarnaast wordt aangegeven welke projecten zijn afgerond en financieel gezien kunnen worden afgesloten. Totaal zijn tien bijlagen bijgevoegd, waaronder de staat van vaste activa, reserves en voorzieningen, vaste schulden en personeelslasten. 6 Programmarekening 2010

15 1.2 Samenvatting In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen het resultaat van de exploitatie op programma- en kostensoorten niveau gepresenteerd evenals de investeringen. Verder wordt nog een korte toelichting op beide onderdelen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010 gegeven. Ten slotte wordt nog een overzicht gepresenteerd met de belangrijkste cijfers van ons waterschap. Exploitatie op programmaniveau Het voorgenomen beleid is financieel vertaald op programmaniveau en kan op basis van de netto kosten in het verslagjaar als volgt worden weergegeven. Programma 2010 Realisatie Plannen Watersysteem Veiligheid Zuiveren Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering 0 Programmatotaal Onvoorzien Waterschap Roer en Overmaas 0 Onvoorzien Waterschapsbedrijf Limburg Onttrekking bedrijfsreserve Waterschapsbedrijf Limburg 0 Dividenden en overige alemene opbrengsten Totaal netto kosten Opbrengst waterschapsbelastingen, inclusief kwijtschelding en oninbaarverklaringen Exploitatieresultaat Voor een nadere toelichting op de programma's wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Exploitatie op kostensoorten niveau Omdat in de jaarrekening de verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010 op het niveau van kostensoorten worden verklaard kan het resultaat van de jaarrekening volgens de indeling van de kostensoorten als volgt worden weergegeven. Kosten / Opbrengsten 2010 Realisatie Kosten Opbrengsten Exploitatieresultaat Het totaal van de kosten en opbrengsten over 2010 resulteert in een positief resultaat van Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn, afgerond op duizendtallen, de kosten met afgenomen en de opbrengsten toegenomen met In totaliteit is sprake van een daling van het kostenniveau met 2,88% en een stijging van het opbrengstenniveau met 0,69%. Waterschap Roer en Overmaas 7

16 Kosten en opbrengsten realisatie 2010 versus gewijzigde begroting 2010 Onderstaand zijn de voornaamste afwijkingen van de kosten en de opbrengsten ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010 weergegeven en kort toegelicht. Kosten (afgerond op 1.000) Bedrag Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen aan voorzieningen Onvoorzien De post rente en afschrijving is afgenomen omdat de berekende rente over de eigen financieringsmiddelen (lees interne rentelasten) aanzienlijk lager is uitgevallen door de neerwaartse bijstelling van het rentepercentage. Dit als gevolg van het achterblijven van de renteontwikkeling op de financiële markten. De afschrijvingskosten daarentegen zijn in verband met de versnelde afschrijving op een aantal projecten die niet in uitvoering zijn gekomen in het verslagjaar toegenomen. De personeelslasten zijn door de lagere dan geraamde personeelssterkte en een zeer beperkte loonstijging (in de in 2010 afgesloten nieuwe CAO voor het waterschapspersoneel) positief uitgevallen. De sociale lasten zijn eveneens afgenomen omdat de werkelijke premiepercentages ten opzichte van de in de raming gehanteerde percentages lager zijn uitgevallen. De goederen en diensten van derden zijn lager uitgevallen door de daling van het onderhoud derden, de onderhoudskosten van hard- en software en adviezen van derden. Daarnaast hebben de kosten van afrasteringen, kleding en uitrusting buitendienst, representatie-, vergader- en advertentiekosten eveneens een daling laten zien. De uitgekeerde schadevergoedingen aan de andere kant hebben een stijging laten zien. De lagere bijdrage aan derden is, naast de daling van de bijdrage aan Het Waterschapshuis, een gevolg van de onderschrijdingen die zich hebben voorgedaan op de uitgaven die gemoeid zijn met de regeling stimuleren afkoppelen verhard oppervalk en de stimuleringsregeling niet kerende grondbewerking. De stijging van de toevoegingen aan de voorzieningen is een gevolg van de hogere toevoeging aan de voorziening pensioen- en uitkeringsverplichtingen die tot stand is gekomen op basis van een opgave van Raet over de hoogte van de bestuurderspensioenen. Tot slot kan nog worden vermeld dat de post onvoorzien niet is aangewend. Opbrengsten (afgerond op 1.000) Bedrag Financiële baten Personele baten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Bijdragen van derden WPM Waterschapsbelastingen Interne verrekeningen De financiële baten zijn afgenomen door de lagere opbrengst van de interne en externe rentebaten als gevolg van de neerwaartse bijstelling van het rentepercentage door de renteontwikkeling op de financiële markten. 8 Programmarekening 2010

17 De personele baten zijn toegenomen door een hogere bijdrage van de Uitkeringsinstantie voor Werknemers Verzekeringen (UWV) in de kosten van zwangerschap en ziekte. Daarnaast is een bijdrage ontvangen voor de detachering van een tweetal medewerkers. De goederen en diensten aan derden zijn afgenomen omdat de opbrengst leges handhaving wet afvalwater aanzienlijk lager zijn uitgevallen doordat minder diensten zijn verleend aan gemeenten in het kader van deze wet. De bijdragen van derden is toegenomen door de bijdrage van Waterschap Peel en Maasvallei in de verevening van het aantal vervuilingseenheden per 31 december Daarnaast is de bijdrage voor de muskus- en beverrattenbestrijding hoger uitgevallen en is een restsubsidie van SenterNovem ontvangen in het project zwerfvuil. De waterschapsbelastingen zijn als gevolg van een gerealiseerde meeropbrengst over de belastingjaren 2007 tot en met 2010 in combinatie met de afsluiting van de belastingjaren toegenomen. De interne verrekeningen bestaan volledig uit geactiveerde lasten en zijn afgenomen doordat in 2010 minder uren aan projecten zijn besteed dan verwacht. Voor een uitgebreidere toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Investeringen Het investeringsvolume bestaat voor het merendeel uit projecten gebaseerd op het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas , het Beheersplan Waterkeringen , de inspanningsverplichtingen zoals opgenomen in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4), het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), Waterbeleid 21e eeuw (WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water. De netto investeringsuitgaven in 2010 per programma kunnen als volgt worden weergegeven Programma Realisatie Plannen Watersysteem Veiligheid Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen - Bedrijfsvoering Totaal netto investeringsuitgaven in In het meerjarig investeringsplan 2010, dat op 24 november 2009 door het algemeen bestuur is vastgesteld, werd nog uitgegaan van een netto investeringsniveau van Gedurende het verslagjaar waren de inzichten in de investeringen echter zodanig dat de totale netto investeringsuitgaven via de voor- en najaarsrapportage zijn bijgesteld tot Dit was vooral een gevolg van het feit dat inkomsten van het programma watersysteem aanzienlijk achter bleven door de voorbereiding van enkele grotere beekherstelprojecten waardoor relatief veel voorbereiding- en grondkosten zijn gemaakt. Dit betrof voornamelijk projecten die tijdens de uitvoering in aanmerking zouden komen voor ILG/WILG-subsidie. Ook is het in het verslagjaar steeds duidelijker geworden dat voor andere thema s waarvoor het waterschap aan de lat (zoals de grote stedelijke projecten en het vergroten van waterbuffers) staat steeds minder subsidies voor handen zijn. Waterschap Roer en Overmaas 9

18 Netto investeringsuitgaven realisatie 2010 versus gewijzigde begroting 2010 Ten opzichte van deze bijstelling zijn de netto gerealiseerde investeringuitgaven uiteindelijk lager dan verwacht wat met name tot uitdrukking komt in het programma bedrijfsvoering. De waterstaatkundige investeringsuitgaven daarentegen die verantwoord worden op het programma watersysteem zijn ten opzichte van het geraamde investeringsniveau wel zo goed als gerealiseerd. Onderstaand zijn de voornaamste afwijkingen van de netto gerealiseerde investeringsuitgaven per programma ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010 weergegeven en kort toegelicht. Netto investeringsuitgaven (afgerond op 1.000) Bedrag Plannen Watersysteem Veiligheid Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen 0 Bedrijfsvoering Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat de afwijking in het netto investeringsniveau voornamelijk betrekking heeft op de programma s instrumenten en bedrijfsvoering: Instrumenten. Op het programma instrumenten is het investeringsniveau achtergebleven omdat de geplande uitgaven van de verbeteringen aan het kwantiteitsmeetnet dat in de loop van het verslagjaar is opgestart voor een groot deel zijn doorgeschoven naar Bedrijfsvoering. Het lagere investeringsniveau op dit programma wordt met name veroorzaakt doordat het realiseren van een oplossing voor het opslagprobleem van het calamiteitenmateriaal in combinatie met de huisvesting van de regio Noord van de buitendienst is doorgeschoven naar Verder is eind 2010 de pilot voor het op orde brengen van de geografische informatievoorziening Geodata opgestart waardoor de uitvoering is doorgeschoven naar Ook kan nog worden vermeld dat een klein aantal investeringen op automatiseringsgebied zijn achtergebleven bij de raming. Voor een uitgebreidere toelichting op de netto investeringsuitgaven wordt verwezen naar hoofdstuk Programmarekening 2010

19 In één oogopslag / Waterschap Roer en Overmaas in cijfers In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste cijfers van ons waterschap weergegeven waardoor in één oogopslag inzicht wordt verkregen in de financiële positie van het waterschap. Onderdeel Jaarrekening Exploitatiesaldo a. Exploitatie kosten b. Exploitatie opbrengsten Afschrijvingen Aflossingen langlopende geldleningen Verhouding afschrijving / aflossing 1,10 1,21 6 Personeelskosten (excl bestuur) Aantal fte's 128,08 129,22 8 Personeelskosten per fte Bruto investeringen Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen * Voorzieningen Langlopende geldleningen Opbrengst waterschapslasten (netto) Aantal ingezetenen Tarief ingezetenen per woonruimte 33,29 34,54 17 WOZ-waarde gebouwd (x 1.000) Tarief gebouwd (percentage van WOZ-waarde) 0,0184% 0,0193% 19 Aantal belastinghectaren ongebouwd Tarief ongebouwd per hectare 28,85 30,27 21 Aantal belastinghectaren natuur Tarief natuur per hectare 2,19 1,77 23 Aantal vervuilingseenheden Zuiveringsheffing per ve 49,30 49,13 * Het eigen vermogen is afgenomen doordat het negatieve resultaat 2009 is onttrokken aan de reserves. Waterschap Roer en Overmaas 11

20 12 Programmarekening 2010

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

JL* Rekenkamei S, 0 3 JUN 2009 OOST-NEDEHIAND. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC

JL* Rekenkamei S, 0 3 JUN 2009 OOST-NEDEHIAND. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC JL* Rekenkamei OOST-NEDEHIAND Provinciale Statenvan Overijssel T.a.v. griffie, mevrouwr. Wiggers Postbus178 8GB Zwolle Deventer, 2 juni 29 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC S, 3 JUN

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie