5. CONCLUSIES EN MOTIVERING 22 INHOUD 1. INLEIDING 1 2. HET PROJECT 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. CONCLUSIES EN MOTIVERING 22 INHOUD 1. INLEIDING 1 2. HET PROJECT 2"

Transcriptie

1 , Ruimtelijke onderbouwing Richterslaan Nieuwegein In het kader van een procedure ex artikel2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 23 december 2011

2 INHOUD 1. INLEIDING 1 2. HET PROJECT 2 3. PLAN KADER Europees beleid en Rijksbeleid Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid Stedenbouwkundig programma van eisen 8 4. UITVOERBAARHEIDSASPECTEN Geluid Bodem Luchtkwaliteit Externe veiligheid Watertoets Flora en fauna Cultuurhistorie en archeologie Bezonning Duurzaamheid Economische uitvoerbaarheid Eigendomsverhoudingen Maatschappelijke uitvoerbaarheid CONCLUSIES EN MOTIVERING 22 Bijlagen 1. Akoestisch onderzoek, Cauberg Huygen, 19 juli Bodemonderzoek, Cauberg Huygen, 18 juni Notitie advies waterhuishouding, BOOT, 3 september Natuurtoets Richterslaan, AFO, mei Archeologisch Rapport, ArcheoPro, 12 mei Stedenbouwkundig programma van Eisen "Ons Thuis" Richterslaan, gemeente Nieuwegein, september Vleermuizenrapportage Bureau Bleijerveld, 21 september Bezonningsstudie, Cauberg Huygen, 5 mei Beantwoording van ingediende inspraakreacties over nieuwbouw plan Richterslaan "Ons Thuis".

3 1. INLEIDING In de prestatieovereenkomst tussen de gemeente en de plaatselijke corporaties is een herstructureringsopgave afgesproken. De huidige ouderenwoningen aan de Richterslaan zijn onderdeel van deze opgave, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat er waar mogelijk verdicht moet worden. In de oude situatie werden de gebouwen aan de Richterslaan 6-50 gebruikt als ouderenwoningen met een ontmoetingsruimte. De huidige bebouwing is inmiddels gesloopt. Op de afbeelding is de locatie met de voormalige bebouwing (rood) weergegeven. Afbeeldingen: locatie (links) en foto's voormalige bebouwing (rechts) De woningen voldoen niet meer aan de normen en eisen die gesteid worden aan ouderen woningen van deze tijd. De gemeente is om deze redenen akkoord gegaan met het initiatief van Mitros om het bestaande zorggebouw 'Ons Thuis' te slopen en daar voor in de plaats nieuwe zorgwoningen te realiseren. Er worden 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits gebouwd voor senioren. De 24 woonzorgunits zijn ten behoeve van dementerende mensen. De nieuwbouw wordt gedeeltelijk gerealiseerd op gronden die in het geldende bestemmingsplan Jutphaas Wijkersloot 2006 bestemd zijn als groenvoorzieningen en verkeersdoeleinden. Daarnaast is door de gemeente een stedenbouwkundige opzet vastgesteld (besluit college van burgemeester en wethouders, 14 september 2010, zie verder hoofdstuk 2) waarbij de bebouwingsgrenzen en bouwhoogte uit het geldende bestemmingsplan worden overschreden. Om de nieuwbouw te kunnen realiseren wordt een omgevingsvergunning verleend door middel van de afwijkingsprocedure als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De nu voorliggende ruimtelijke onderbouwing is daar een onderdeel van. In hoofdstuk 2 is het project beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de kaders van het plan. Daarbij komen zowel het geldende bestemmingsplan, het Stedenbouwkundig programma van Eisen en het beleid van de verschiliende overheden aan bod. In hoofdstuk 4 is ingegaan op de uitvoerbaarheid van het plan, zowel op milieukundig, financieel ais maatschappelijk gebied. In het laatste hoofdstuk is één en ander samengevat en gemotiveerd. pagina 1

4 2. HET PROJECT Het project behelst de bouw van seniorenappartementen en woonzorgunits aan de Richterslaan in Nieuwegein. Kader voor het bouwplan is het Stedenbouwkundig programma van Eisen van de gemeente Nieuwegein. Dit SpvE is beschreven in hoofdstuk 3. De nieuwbouw wordt gebouwd in vier lagen aan de zijde van de Richterslaan (bouwhoogte circa 12,20 meter) en maximaal drie lagen aan de zijde van de Roland Hoistlaan (bouwhoogte circa 9,25 meter). Afbee/dingen: impressie nieuwbouw hoek Mendes da Costa/aan / Richters/aan (/inks) en impressie nieuwbouw achterzijde (parkeerp/aats) aan de Ra/and Ho/stlaan (rechts). Op de begane grond worden 24 woonzorgunits gerealiseerd met inbegrip van algemene ruimten en verzorgingsruimten. Op de verdiepingen worden 50 seniorenappartementen gerealiseerd. Dit zijn zelfstandige woningen die vallen onder het bereik van de regionale Huisvestingsverordening. Seniorenwoningen zijn er in vele soorten en uitrustingsniveaus. De woningen aan de Richterslaan hebben een relatief hoog uitrustingsniveau en zijn daarmee geschikt voor een grate graep ouderen met een uiteenlopende verzorgingsbehoefte. Daartoe zijn de woningen en is het complex onder meer uitgerust met de volgende voorzieninqen: Loze leidingen voor een zusteroproep systeem en brandmeldinstallatie Een badkamer die is uitgelegd op het toepassen van zorg in de woning Een leidingloze wand tussen woonkamer en hoofdslaapkamer die is te verwijderen om een schuifwand te plaatsen Oplaadpunten voor scootmobiel/elektrische fietsen op de begane grond Stallingruimte voor scootmobiel Een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners Dit betekent onder meer dat de woningen bijzonder fysiek geschikt zijn voor het geven van zorg. Dit is te bestempelen als zorg aan de lichtere zorgvrager (thuiszorg en zorgzwaartepakket 1 en 2. In voorkomende gevallen is het echter ook mogelijk om zwaardere zorg te leveren (zorgzwaartepakket 3 en 4 inclusief volledig pakket thuis). Verder zijn de woningen zo gedimensioneerd dat zorg verleend kan worden. Bewoners die dementie ontwikkelen kunnen mits zij indicatie hebben en voorrang krijgen verhuizen naar de woonzorgunits van Zorgspectrum op de begane grond. pagina 2

5 Op eigen terrein worden aan de zijde van de Roland Hoistlaan circa 54 parkeerplaatsen gerealiseerd welke worden omgeven door groene hagen en bomen. Om de nieuwbouw worden groenvoorzieningen gerealiseerd. Op onderstaande afbeeldingen is één en ander weergegeven. De projectgrenzen zijn als voigt: pagina 3

6 3. PLAN KADER 3.1 Europees beleid en Rijksbeleid Europese Kaderrichtlijn Water Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Op grand hiervan moet in 2015 een goede (grond)waterstand zijn gerealiseerd. De kaderrichtlijn is op nationaal niveau vertaald in wetgeving, met name de Waterwet, maar er is oak doorwerking in de ruimtelijke ordening. Bij ruimtelijke besluiten, zoals Wabo afwijkingen, moet in het kader van de goede ruimtelijke ordening ondermeer worden beoordeeld of de gewenste watertoestand in gevaar wordt gebracht. Doel van deze watertoets is waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een zo evenwichtig mogelijke wijze in beschouwing worden genomen bij het te nemen ruimtelijk besluit. Het verband tussen de Kaderrichtlijn Water en ruimtelijke plannen is onderwerp van de watertoetsprocedure. In hoofdstuk 4 is nader ingegaan op de waterhuishouding. Nationaal Ruimtelijk Beleid Nota Ruimte De Tweede Kamer heeft op 17 mei 2005 haar goedkeuring verleend aan de nieuwe Nota Ruimte. Het betreft een aangepaste versie van de Nota Ruimte die op 23 april 2004 door het kabinet is vastgesteld. Op 17 januari 2006 is de Nota Ruimte in de Eerste Kamer aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Nota Ruimte op 17 januari is een matie ingediend. Op 24 januari 2006 is de matie met algemene stemmen aangenomen. In deze matie wordt het Rijk verzocht am in aansluiting op de Nota Ruimte, te werken aan een integrale langetermijnvisie en een daaraan gekoppelde strategie waarin de langetermijnopgaven voor de nationaal stedelijke netwerken, en de Randstad in het bijzonder, worden opgenomen. Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is am op een duurzame en efficiënte wijze ruimte te scheppen voor de verschiliende ruimtevragende functies, de leefbaarheid van Nederland te vergroten, en de ruimtelijke kwaliteit van stad en platteland te verbeteren, waarbij speciaal aandacht wordt geschonken aan het scheppen van de juiste condities voor het toepassen van ontwikkelingsplanologie. Randstad Holland, waarvan de gemeente Amsterdam deel uitmaakt, wordt in de Nota Ruimte apart benoemd als één van de zes nationaal stedelijke netwerken. Randstad Holland wordt beschreven als het politieke, bestuurlijke, sociale en culturele hart van Nederland en de belangrijkste economische motor van logistiek, zakelijke en financiële dienstverlening en toerisme. Binnen Randstad Holland worden drie economische kerngebieden onderscheiden, te weten de Noordvleugel, de Zuidvleugel en de regia Utrecht. Doelstellinq van het Rijk is am de internationale concurrentiepositie van de Randstad Holland als geheel te versterken.. Versterking van de economie, vergroting van de kracht en dynamiek van de steden en ontwikkeling van bijzondere kwaliteit en de vitaliteit van het Groene Hart dragen daaraan bij. Het rijk wil ruimte scheppen am de grate ruimtevraag voor onder meer wanen en werken zodanig te accommoderen dat dit aan deze doe len optimaal bijdraagt. Tussen 2010 en 2030 moet bij de planvorming door provincie en gemeente in Randstad Holland, rekening gehouden worden met de vraag naar circa hectare bruto bedrijventerrein en naar ruimte voor circa woningen. Herstructurering, revitalisering en transformatie van bestaand stedelijke gebieden leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de nodige diversiteit van het woningaanbod in de steden. Het realiseren van 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits binnen bestaand stedelijk gebied past in dit streven. pagina 4

7 AMvB Ruimte De inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 heeft gevolgen voor de doorwerking van het nationale ruimtelijke beleid. Eike overheidslaag moet zijn of haar belangen vooraf benoemen en zorg dragen voor de realisatie en/of borging daarvan. Besloten is dat de nationale belangen die juridische doorwerking vragen, geborgd gaan worden door een algemene maatregel van bestuur (AMvB). De werktitel tijdens de totstandkoming van deze algemene maatregel is 'AMvB Ruimte'. Totdat de Wro in werking was getreden werd het geldende rijksbeleid vastgelegd in Planologische Kernbeslissingen (PKB's). Per 1 juli 2008 waren deze documenten alleen nog bindend voor het Rijk en niet meer voor andere overheden. De nieuwe Wro vraagt daarnaast van het Rijk om ruimtelijke belangen duidelijk in beeld te brengen. Dit heeft het kabinet in juni 2008 gedaan in de Realisatieparagraaf ('Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beieid'). Hierin is beschreven welke instrumenten het Rijk inzet voor de behartiging van rijksbelangen, zoals financiële stimuleringsregelingen, afspraken met andere overheden en juridische instrumenten zoals de AMvB. Het kabinet kiest ervoor om het deel van het Rijksbeleid dat bedoeld is bindend te zijn voor andere overheden ook onder de nieuwe Wro te borgen. De Wro geeft daarvoor het Rijk de beschikking over het instrument algemene maatregel van bestuur (AMvB). De AM vb Ruimte komt in 2 rondes tot stand. De eerste tranche bevat, zoals aangekondigd in de Realisatieparagraaf ('Realisatie Nationaal Ruimtelijk beieid'), een beleidsneutrale omzetting van bestaand beleid. Deze kaders zijn afkomstig uit de PKB's Nota Ruimte, Derde Nota Waddenzee, Structuurschema Militaire Terreinen en Project Mainportontwikkeling Rotterdam. De tweede tranche van de AMvB zal nieuw beleid bevatten. Rea/isatieparagraaf Ruimte/ijk Be/eid Het Rijk heeft de nationale ruimtelijke belangen geïdentificeerd in de Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid. De Realisatieparagraaf is toegevoegd aan de Nota Ruimte. De aanleiding voor het opstellen van de Realisatieparagraaf is de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). De nieuwe Wro verlangt niet alleen dat verantwoordelijkheden en belangen worden benoemd, maar dat daarnaast ook inzichtelijk is hoe deze belangen zullen worden verwezenlijkt. In de Realisatieparagraaf zijn 33 nationaal ruimtelijke belangen aangegeven, waaronder het bundeling van verstedelijking en economische activiteiten. Het realiseren van 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits binnen bestaand stedelijk gebied past in het beschreven beleidskader om het bestaande stedelijke gebied zo goed mogelijk te benutten. Nationaal Waterplan Het ontwerp Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt aile voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die op 22 december 2009 in werking is getreden. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen. Als bijlage bij het ontwerp Nationaal Waterplan zijn beleidsnota's toegevoegd over waterveiligheid, het IJsselmeergebied en de Noordzee. Deze beleidsnota's vormen een nadere uitwerking en onderbouwing van de keuzes die in de hoofdtekst staan van het Nationaal Waterplan en dienen in samenhang ermee te worden gelezen. In hoofdstuk 4 is nader ingegaan op de waterhuishouding. pagina 5

8 Structuurvisie Randstad 2040 Op 5 september 2008 heeft het kabinet de Structuurvisie Randstad 2040 vastgesteld. Daarin is het ruimtelijk Rijksbeleid tot 2040 vastgelegd. In de nota is ondermeer aangegeven dat er wordt gestreefd naar goed functionerende steden. Voor het goed functioneren van steden zijn naast woningen oak diverse voorzieningen nodig. Het realiseren van 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits past binnen de kaders van de Structuurvisie. 3.2 Provinciaal beleid Op 21 september 2009 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. Op 23 december 2009 is de PRY gepubliceerd in het Provincieblad en op 24 december 2009 in werking getreden. Het doel van de verordening is provinciale belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De basis van de verordening is de Structuurvisie Zorgvuldig ruimtegebruik is een belangrijk uitgangspunt van het provinciale beleid. Het vormt daarom oak een van de hoofdbeleidslijnen van de Structuurvisie. Het gaat bij zorgvuldig ruimtegebruik am efficiënt, intensief, meervoudig en duurzaam gebruik van de ruimte. Rode contauren zijn hierbij een belangrijk en doelmatig sturingsinstrument. Door het toepassen van rode contauren worden belangrijke waarden in het buiten gebied beschermd en wordt het landelijk gebied open gehouden. Tevens wordt hierdoor zorgvuldig ruimte gebruik in het bestaande stedelijk gebied gestimuleerd. De Richterslaan ligt binnen de rode contour. Het realiseren van 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits in bestaand stedelijk gebied past binnen de kaders van het provinciaal beleid. 3.3 Regionaal beleid Het Aigemeen Bestuur van het Bestuur Regio Utrecht heeft op 21 december 2005 het Regionaal Structuurplan vastgesteld. In het Structuurplan is aangegeven dat op basis van de ambities er in de regio ruimte gevonden moet worden voor nieuwe woningen, waarbij het de opgave is de (Iandschappelijke) kwaliteiten van de regia zoveel mogelijk in stand te heuden. De inzet is er daarom op gericht de toekomstige verstedelijking zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren. Het realiseren van 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits in bestaand stedelijk gebied past in dit kader. pagina 6

9 3.4 Gemeentelijk beleid Geldend bestemmingsplan Beschrijving geldend bestemmingsplan Ter plaatse geldt het bestemmingsplan Jutphaas - Wijkersloot 2006 dat is vastgesteld op 28 september 2006 en goedgekeurd op 7 mei Het plangebied is bestemd voor "Maatschappelijke doeleinden", "Groenvoorzieningen" en "Verkeersdoeleinden". Binnen de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" zijn maatschappelijke doeleinden, bedrijfswoningen, tuinen, erven, parkeer- en groenvoorzieningen toegestaan. Onder maatschappelijke doeleinden vallen volgens de begripsbepalingen: "het openbaar bestuur, medische-, sociale, culturele, educatieve, levensbeschouwelijke en daarmee gelijk te stellen voorzieningen". Gebouwen mogen aileen in het bouwvlak (omgeven door de dikke zwarte lijn) worden gebouwd tot een nokhoogte van 6 meter. Per bouwperceel is één bedrijfswoninq toegestaan met een inhoud van maximaal 500 m", Bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegestaan met een hoogte van maximaal 10 meter. Binnen de bestemming "Groenvoorzieningen" zijn groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en fiets- en voetpaden toegestaan. Binnen de bestemming "Verkeersdoeleinden" zijn wegen, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen en water toegestaan. Bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegestaan met een hoogte van maximaal 15 meter. Afbeelding: uitsnede plankaart bestemmingsplan Jutphaas - Wijkersloot 2006 Afwijkingen van het geldende bestemmingsplan Het plan voorziet in de bouw van 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits. Deze functie past binnen de omschrijving van "maatschappelijke doeleinden" op de westzijde van het perceel, maar is niet toegestaan binnen de groen- en verkeersbestemming op de oostelijke helft van het perceel, De maximale nokhoogte van 6 meter wordt aan de zijde van de Richterslaan overschreden tot circa 12,20 meter (4 bouwlagen), aan de zijde van de Roland Hoistlaan bedraagt de hoogte circa 9,25 meter (3 bouwlagen). De stedenbouwkundige opzet gaat uit van een U-vormig gebouw met een lange zijde parallel aan de Richterslaan. Hierdoor worden de bouwgrenzen uit het geld en de bestemmingsplan overschreden. pagina 7

10 Structu urvisie In december 2009 is de Structuurvisie "Nieuwegein verbindt" met een plan horizon tot 2030 vastgesteld. De gemeente zet in op het bedienen van alle doelgroepen. De opgave is am meer woningen voor jongeren en senioren, al dan niet voorzien van extra zorg, te realiseren. Daarnaast is oak meer aandacht gewenst voor de bouw van zogenaamde nultredewoningen en levensloopbestendige woningen welke beter geschikt zijn voor groepen met een fysieke beperking. Vanuit de doelgroep senioren kamt er meer vraag naar andere woonconcepten, zoals groepswonen, beschut wanen en woonzorgzones met een op de vraag afgestemd aanbod van wanen, welzijn en zorg. Het realiseren van 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits binnen de bebouwde kom van Nieuwegein past goed in dit beleid. Integrale gebiedsvisie Jutphaas / Wijkersloot Voor de wijk Jutphaas / Wijkersloot is in de Structuurvisie een "verbeteropgave" geformuleerd. Hiertoe heeft de gemeente samen met de woningcorporaties Mitros en Jutphaas Wanen een integrale gebiedsvisie opgesteld. De integrale gebiedsvisie is op 27 mei 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van Nieuwegein. De integrale aanpak, zowel op sociaal als fysiek gebied, is er op gericht am mogelijke achteruitgang te voorkomen. Het streefbeeld dat in de visie is neergelegd schetst een globaal beeld van de toekomstige wijk, zodat er ruimte is am in te speien op een veranderende vraag en op ontwikkelingen op het terrein van ondermeer zorg. In de visie is ondermeer voor ouderen een ontwikkelirigsagenda opgenomen. Daarbij wordt gestreefd naar meer variatie in het woningaanbod voor senioren. Verdeeld over de wijk zijn geschikte inbreidings- en renovatieprojecten mogelijk. Door de variatie in woningtypen in deze kleine projecten kunnen de karakters van de buurten beter tot hun recht kamen. Het realiseren van 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits draagt bij aan de doelstelling am voldoende woningen voor senioren te realiseren. 3.5 Stedenbouwkundig programma van eisen Voor de nieuwbouw aan de Richterslaan is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein op 14 september 2010 een Stedenbouwkundig programma van Eisen vastgesteld dat als kader is gebruikt bij het maken van het bouwplan. In het SpvE is aan de hand van de ruimtelijke structuur van de buurt een stedenbouwkundige visie opgesteld. Dit heeft geresuiteerd in een aantal randvoorwaarden voor de bebouwing en voor de inrichting van het openbare gebied. Huidige ruimtelijke structuur van de buurt De wijk Jutphaas Wijkersloot is gebouwd in de jaren 60, waar lieht, lucht en ruimte kernwoorden waren in de stedenbouw. De wijk is ontstaan vanuit het oude dorp Jutphaas dat stamt uit De wijk bestaat uit een rechthoekige structuur van wijkwegen en buurtwegen, waarin negen buurten zijn te onderscheiden. Het bestaande zorgcomplex 'Ons Thuis' aan de Richterslaan ligt in het centraal westelijke deel van Jutphaas Wijkersloot. Deze buurt kenmerkt zich door rechte bouwblokken met eengezinswoningen. De woningen aan de Roland Hoistlaan zijn gebouwd in twee lagen met een kap, de drive-in-woningen aan de Richterslaan ten westen zijn gebouwd in drie lagen, waarbij enkele woningen zijn voorzien van een vierde bouwlaag. De woningen aan de overzijde van de Richterslaan (zuidzijde) zijn gebouwd in twee lagen met een kap. De pagina 8

11 appartementen aan de Mendes da Costalaan (ten oosten van het plangebied) zijn gebouwd in vier lagen. Op de onderstaande afbeelding is dit weergegeven. Afbeelding: hoogte bestaande bebouwing: Geel: 3 bouwlagen (incidenteel met 4 e laag) Groen: 4 lagen Rood: 2 bouwlagen met een kap Het groengebied aan de Mendes da Costalaan is ruim van opzet. Door deze aanwezige groene ruimte is het ruimtelijk mogelijk de nieuwbouw te realiseren in de rooilijn van de woningen aan de Mendes da Costalaan Daarnaast kan door de nieuwe bebouwing een een heldere stedenbouwkundige structuur aan de Mendes Da Costalaan en de Richterslaan ontstaan. Door deze duidelijke markering op deze twee straten en door de ligging op de overgang naar een andere buurt, is een stedenbouwkundig accent op deze hoek mogelijk. De bouwlijn aan de Richterslaan wordt gelijk getrokken met de tuinen van de naastliggende woningen. Dit komt bijna overeen met de uiterste bouwlijnen van het bestaande zorggebouw. De bestaande bebouwing rondom de nieuwbouw is gebouwd in twee lagen met een kap of drie tot vier bouwlagen zonder kap. De buurt waarin de nieuwbouw komt te staan sluit aan op een buurt waar hogere flatgebouwen staan. De stedenbouwkundige opzet van de wijk verdeeld in de negen buurten moet in karakter behouden blijven. Het is daarom van belang dat de nieuwbouw zieh natuurlijk voegt in hoogte en kleurstelling van de buurt. Het realiseren van een extra aansluiting aan de Richterslaan is verkeerskundig niet mogelijk. De entree en de parkeervoorzieningen van het gebouw zijn om die reden ook aan de Roland Holstlaan voorzien. Voor de sociale veiligheid en leefbaarheid van de buurt is het wenselijk om de entrees van de appartementen aan de Richterslaan en de Mendes da Costalaan te realiseren. De verhouding tussen bebouwing en openbaar terrein in het bouwblok verdient aandacht door de verdichting van dit bouwblok. Het openbare terrein moet zoveel mogelijk in groen worden uitgevoerd. De aandacht voor het groen ligt rondom het gebouw, waarbij de aansluiting wordt gemaakt met de bestaande groenstroken en het groene netwerk van de buurt wordt doorgezet. Op de groenstroken moet ook gebruiksgroen (speelplek, bankjes) mogelijk zijn. Het parkeerterrein zal zodanig moeten worden uitgewerkt dat het aangenaam en veilig wonen is rondom het parkeerterrein. Een groene invulling op en rond dit terrein is daarvoor noodzakelijk. pagina 9

12 Randvoorwaarden In het SpvE zijn de volgende stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd: Versterken van de veilige langzaamverkeersroute van het zorggebouw naar de binnenstad en een route naar de tram op de A.C. Verhoefweg; Versterken van het groene lint dat in de wijk loopt; Begeleiden van de wegen door bebouwing. De bebouwing moet binnen de op de onderstaande afbeelding aangegeven rooilijnen vallen; De maximale bouwhoogte is drie en vier lagen; Rekening houden met de privacy van bewoners van de bestaande woningen in de omgeving; De seniorenappartementen voorzien van bruikbare buitenruimten passend bij de betreffende doelgroep; Stedenbouwkundige accenten op het plangebied is mogelijk op de hoek van de Mendes Da Costalaan en de Richterslaan. De entrees van de woningen ook aan de Richterslaan en Roland Hoistlaan realiseren om een levendige straat te realiseren; De overgang naar de bestaande bebouwing goed inpassen zodat de overgang zo natuurlijk mogelijk wordt en waarbij het nieuwe gebouw zo min mogelijk schaduw geeft op de bestaande bebouwing. Op onderstaande afbeelding zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden weergegeven. Rooilijnen nieuwbouw en bouwhoogten van 3 en41agen... - )I... Doorqaande verbindìng in het gebouw Parkeren in het gmen Groen rendem gebouw _ Voetlpaden verbinden versterksn Ten aanzien van de openbare ruimte zijn de volgende voor deze ruimtelijke onderbouwing relevante uitgangspunten geformuleerd. Het parkeren moet op een verantwoorden manier worden gerealiseerd, zodat er geen extra parkeerdruk in de buurt ontstaat. De parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd in goede samenhang met het straatbeeld en de woonomgeving. De parkeerplaatsen moeten openbaar toegankelijk zijn en worden gerealiseerd binnen de grenzen van het plangebied. Het parkeerterrein moet worden voorzien van bomen/ hagen en of struiken. Het plein wordt daardoor ruimtelijk onderbroken in kleinere delen en het zieht van auto's wordt daardoor beperkt. Het parkeerterrein moet zodanig worden ingericht dat het geen onveilig plein wordt, aandacht voor sociale veiligheid. De groenstroken moeten aansluiten op aanwezige groenstroken. Rondom het gebouw aan de randen het gebouw met groen invullen. Aanwezige bomen zo mogelijk behouden. pagina 10

13 Bij het ontwerp rekening houden met een goede park en ride voorziening. Bij de bouw van appartementen moet rekening gehouden worden met ondergrandse vuilcontainers. Daarvoor moet een goede piek worden gevonden in het definitief ontwerp. Het praject gaat uit van 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits (4 woongroepen met ieder 6 eenpersoons-woonunits). Voor de woonzorgunits geldt een parkeernorm van 0,7 parkeerplek per unit. Voor de seniorenappartementen geldt een parkeernorm van 0,6 parkeerplek per appartement. De parkeerbehoefte is op grand van de parkeernormen 47 parkeerplaatsen. Er moeten 6 parkeerplaatsen boven deze norm worden gerealiseerd voor 6 woningen aan Richterslaan , omdat deze zijn aangewezen op de bestaande parkeerplaatsen. Het minimum totaal aantal te realiseren parkeerplaatsen komt daarmee op 53. In het ontwerp is uitgegaan van een extra breed parkeervak (2,50 meter) zodat ouderen gemakkelijker in en uit kunnen stappen doordat het portier helemaal open kan. Met deze extra brede parkeervakken kunnen er circa 54 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, zodat ruimschoots aan de norm wordt voldaan. Gezien de doelgroep van het gebouw moet er rekening mee worden gehouden dat er meerdere verzoeken komen voor een gehandicaptenparkeerplaats. Zon GPP kenmerkt zich door een extra breedte (3,30 m) en een gunstige situering ten opzichte van de toegang naar het gebouw. Voor wat betreft situering komen de buitenste parkeerplaatsen van de onderste rij in aanmerking. Als de ruimte direct naast de buitenste parkeerplaats voldoende vlak wordt bestraat voor het in en uitstappen, dan kunnen deze de parkeerplaatsen zonder verdere aanpassingen worden aangewend voor GPP. Het vak zelf (matje) hoeft dan niet breder te worden uitgevoerd. Hier kunnen de vier stuks parkeerplaatsen voor gebruikt worden aan de zijkant van de vakken. Ten aanzien van de gebouwen zijn de volgende voor de planologische procedure relevante randvoorwaarden geformuleerd. Balkons realiseren met goede ligging ten opzicht van de zon; Het gebouw moet een bijdrage leveren aan de uitstraling en de begeleiding van de Richterslaan. De randvoorwaarden kunnen een strakke bebouwingwand aan de Richterslaan suggereren. De mogelijke lange vlakke gevel aan de Richterslaan moet doorbroken worden door bijvoorbeeld openingen, verspringingen en of materiaalgebruik om een gevelbeeld te realiseren die past in de dwarsdoorsnede. Mogelijkheden van een ontmoetingscentrum onderzoeken in het gebouw. Bij het ontwerp van het gebouw moet rekening worden gehouden met duurzaam veilig en het politiekeurmerk. Vluchtwegen en liften moeten in het gebouw worden opgenomen. De kleur van de materialisering voor het gebouw moet passend zijn in de bestaande kleurapbouw van de wijk. In de architectuur moet een natuurlijk evenwicht ontstaan met de bestaande rijtjes woningen. Bergingen moeten in het gebouw worden opgelost. De welstandsnota is van toepassing. De in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en de nu voorliggende ruimtelijke onderbouwing beschreven ontwikkelingen zullen worden opgenomen in een bestemmingsplan dat voor de wijk zal worden opgesteld door de gemeente Nieuwegein. pagina 11

14 4. UITVOERBAARHEIDSASPECTEN 4.1 Geluid Op grond van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek verplicht voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen die worden gerealiseerd binnen de geluidzone van wegen die op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder zijn gezoneerd. Dit betreft wegen waar een maximum snelheid van meer dan 30 kilometer per uur geldt. Straten waar een maximum snelheid van 30 kilometer per uur of minder geldt zijn niet gezoneerd. De geluidbelasting ten gevolge van een zoneplichtige weg mag ter plaatse van de gevel van een woonfunctie (waaronder mede begrepen seniorenappartementen en woonzorgunits) of andere geluidgevoelige bestemmingen conform artikel 82 van de Wgh ten hoogste 48 db bedragen (voorkeursgrenswaarde). Indien de geluidbelasting ten gevolge van één van de wegen afzonderlijk hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, kan er een hogere grenswaarde aangevraagd worden per weg. Ten aanzien van het aspect geluid heeft Cauberg-Huygen een akoestisch onderzoek ten behoeve van de planologische procedure verricht. De resultaten hiervan zijn neergelegd in het 'Akoestisch onderzoek ten behoeve van het project Richterslaan te Nieuwegein - berekening en ad vies inzake de optredende geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï (19 juli 2010, kenmerk ). Dit onderzoek is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing qevoeqd, Uit het rapport kan het volgende worden qeconcludeerd. Het plan ligt in de wettelijke geluidzone van de Richterslaan en de A.C. Verhoefweg, De geluidbelastingen ten gevolge van deze wegen zijn inzichtelijk gemaakt op de gevels van het geprojecteerde gebouw. De berekende waarden zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Waar grenswaarden worden overschreden, is gekeken naar mogelijkheden om de overschrijding zoveel als mogelijk te voorkomen en een aanvaardbaar akoestisch klimaat te garanderen. De optredende geluidbelasting ten gevolge van zowel de Richterslaan als de A.C. Verhoefweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 db (L den ). De hoogst optredende geluidbelasting door deze wegen bedraagt respectievelijk 60 db en 51 db. Bronmaatregelen (stil asfalt) zijn niet mogelijk vanwege de nabijheid van kruisingen. Overdrachtsmaatregelen (afscherming) zijn stedenbouwkundig niet inpasbaar. Parallel aan de planologische procedure worden daarom hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld per gevel en per bouwlaag. Op de hierboven vermelde vaststelling is in gemeente Nieuwegein het 'Beleid hogere waarden Wet qeluidhinder (RBOI, 15 april 2009, kenmerk , raadsnummer ) van toepassing. Dit bevat, aanvullend op de normstelling uit de Wet geluidhinder, een aantal eisen om een aanvaardbaar akoestisch klimaat te waarborgen. Daarbij wordt uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek artikel110g Wet geluidhinder). Voor het complex aan de Richterslaan is hieraan op de volgende wijze invulling gegeven: - Door de indeling van het gebouw beschikken alle 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits over een geluidluwe zijde. Voor de bovenste bouwlaag wordt de richtwaarde uit het beleid hogere waarden (van 55 db Lcum) met 1 db overschreden. De gehanteerde verkeersintensiteiten betreffen echter een worst case inschatting, waardoor de geluidbelasting in de praktijk lager zal zijn en aan de richtwaarde zal voldoen; - Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is ervoor gekozen de buitenruimte (balkons) van de seniorenappartementen aan de hoogst geluidbelaste zijde (Richterslaan) te situeren. Een geluidluwe buitenruimte wordt door de volgende maatregelen zoveel mogelijk gewaarborgd: 1. De balkons zijn deels terugliggend ten opzichte van de gevel; 2. Er wordt een gesloten balkonscherm met een hoogte van ca. 1,2 m toegepast; 3. De onderzijde van de balkons wordt voorzien van absorberend matertaal. pagina 12

15 4.2 Bodem In het kader van deze planologische procedure is door Cauberg Huygen een bodemonderzoek uitgevoerd. In het onderzoek zijn zowel veldwaarnemingen als chemisch onderzoek verricht. Er zijn tijdens het veldbezoek geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op activiteiten die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging. Er zijn geen (specifiek) asbestverdachte materialen in de grond of aan het maaiveld waargenomen. De grond is daarnaast (chemisch) onderzocht. Hierbij zijn de volgende conclusies getrokken: De bovengrond ter plaatse van het noordelijk terreindeel is licht verontreinigd met lood en PAK. De bovengrond ter plaatse van het zuidelijk terreindeel is lieht verontreinigd met cadmium, kwik, lood en PAK; De ondergrond is licht verontreinigd met nikkel en minerale olie. Het onderzochte grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is licht verontreinigd met barium en zink. Alle overige onderzochte parameters zijn niet in een verhoogd gehalte gemeten. Voor het oostelijk deel van de kavel (in de huidige situatie parkeerterrein) is uitsluitend een historisch onderzoek conform de NEN 5725 (beperkt vooronderzoek), verricht. In de directe omgeving (binnen 50 meter afstand) zijn in een eerder uitgevoerd onderzoek (Ave co de Bondt, april 2000) ten hoogste lichte verontreinigingen in de grond aangetoond: in de bovengrond minerale olie en in de ondergrond nikkel. Geiet op het gebruik van de afgelopen 10 jaar (groenvoorzieningen en parkeervakken) is het aannemelijk dat de bodemkwaliteit nog steeds voldoende is voor het beoogde gebruik. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt er geen bezwaren zijn voor het beoogd gebruik van de locatie. 4.3 Luchtkwaliteit Voor luchtkwaliteit is titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Iuchtkwaliteitseisen), beter bekend als de Wet luchtkwaliteit kader. Oaarin is bepaald dat bij verlenen van een omgevingsvergunning waarbij gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, moet worden voldaan aan grenswaarden voor ondermeer stikstofdioxide en fijn stof. In het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen" is bepaald dat indien een project kan worden beschouwd als "niet in betekenende mate" er geen toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. Deze grens is sinds de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in het Besluit gesteid op 3%, wat betekent dat de concentratie stikstofdioxide of fijn stof met maximaal 3% mag toenemen als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen die de omgevingsvergunning toestaat. Als het meer is dan 3% moet worden getoetst aan de grenswaarden. In de "Regeling niet in betekenende mate bijdragen" is voor een aantal specifieke projecten een berekening gemaakt bij welk bouwprogramma er nog sprake is van "niet in betekenende mate". Dit is als het project betrekking heeft op maximaal woningen of m 2 kantoren (bij één ontsluitingsweg) of een combinatie van beiden. In het plangebied worden 50 seniorenappartementen en 24 woonzorgunits gebouwd, als vervanging van bestaande woningen. Het plan kan op grond van de eerder genoemde Regeling worden beschouwd als 'niet in betekende mate'. Nader onderzoek naar luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het zorgcomplex is bedoeld voor inwoners die relatief gevoelig zijn voor luchtverontreiniging (ouderen). Ondanks dat het Besluit gevoelige bestemmingen formeel niet van toepassing is (dit geldt aileen voor provinciale wegen en snelwegen) is bekeken of er ter pagina 13

16 plaatse van de nieuwe bebouwing sprake is van (dreigende) overschrijding van luchtkwaliteitnormen. Op basis van de meest recente gegevens (Luchtkwaliteit Nieuwegein 2008, dbvision, kenmerk GEM kl, d.d. 28 oktober 2009) blijkt dat niet het geval. 4.4 Externe veiligheid Externe veiligheid inrichtingen Het "Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen" (BEVI) is op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het besluit legt veiligheidsnormen op aan inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd of opgeslagen (waaronder LPG-tankstations), die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. In het BEVI is bepaald dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan, met zoneringen externe veiligheid rekening gehouden moet worden. Het BEVI is aileen van toepassing op ruimtelijke besluiten indien het plangebied binnen het invloedsgebied van een BEVI-inrichting ligt (art. 2, lid 2a). In de omgeving van de Richterslaan bevinden zich geen inrichtingen die vallen onder het BEVI. Nader onderzoek naar externe veiligheid van inrichtingen is daarom niet nodig. Externe veiligheid transport In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) heeft het rijk het beleid vastgelegd met betrekking tot de afweging van veiligheidsbelangen die een rol speien bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de circulaire zijn normen opgenomen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De circulaire is onder meer van toepassing op omgevingsbesluiten, zoals een omgevingsvergunning die met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo wordt verleend. De Richterslaan en omliggende wegen zijn geen onderdeel van een (hoofd)route voor gevaarlijke stoffen. Nader onderzoek naar externe veiligheid is niet nodig. 4.5 Watertoets Aigemeen Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de ruimtelijke onderbouwing worden aangegeven welke gevolgen de voorgestelde ontwikkeling heeft voor de waterhuishouding. Deze waterparagraaf bevat zowel het wateradvies als enkele randvoorwaarden waaraan het plan moet voldoen. Beschrijving plangebied Het plangebied betreft de locatie "plan Richterslaan" te Nieuwegein. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa m 2. In de huidige situatie is het verhard oppervlak circa m 2. In de nieuwe situatie is het verhard oppervlak circa m 2. De toename van het verhard oppervlak bedraagt hiermee circa m 2. Het algemene waterbeleid dat op het plangebied van toepassing is, staat beschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding van het Rijk. Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau is gewerkt aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het nationale en Europese beleid zijn meer ruimte voor water, het voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd en het vergroten van de waterkwaliteit. pagina 14

17 Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën die zijn vastgelegd in de Nota Ruimte: Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren) De trits voor waterkwantiteit betekent dat neerslag bij voorkeur wordt vastgehouden op de plaats waar het valt. Indien vasthouden niet mogelijk is, wordt neerslag geborgen in oppervlaktewater. De trits voor waterkwaliteit houdt in dat gestreefd moet worden naar het voorkomen van verontreinigingen. Indien schoonhouden niet mogelijk is, worden schone en vervuilende bronnen gescheiden. Proces van de watertoets Er heeft een vooroverleg plaatsgevonden met zowel initiatiefnemer, de gemeente Nieuwegein als het Hoogheemraadschap "De Stichtse Rijnlanden". De hieruit voortvloeiende afspraken en ruimtelijke gevolgen voor de benodigde waterberging zijn vastgelegd in "Notitie advies waterhuishouding" d.d. 2 september 2010 van BOOT organiserend ingenieursbureau. De belangrijkste aspecten zijn genoemd in deze paragraaf. Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Hemelwater en riolering Binnen het plangebied zijn geen mogelijkheden voor het infiltreren van het hemelwater naar de bodem. De hemelwaterafvoer wordt aangesloten op het bestaande hemelwaterriool dat ligt aan de oostzijde langs de Mendes da Costalaan. Dit bestaande hemelwaterrioolloost rechtstreeks in het oppervlaktewater dat gelegen is aan de oostzijde richting de Sluyterslaan. Hiervoor moet 10% van het dakoppervlak ten koste van het project moet worden aangelegd (255 m"). Er moet dus alleen een riool onder de Mendes da Costalaan aangelegd te worden om aan te kunnen sluiten op het bestaande riool en niet helemaal richting de Sluyterslaan. Het hemelwater van de verharde oppervlakken (bestrating e.d.) rondom het gebouw moet geloosd worden op het bestaande gemengde stelsel. Ook het huishoudelijke afvalwater moet hierop geloosd worden. Grondwater Het plan is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. In en om het plangebied is geen grondwateroverlast bekend. Ingrepen voorkomend uit dit plan zullen geen bodemlagen aantasten als gevolg waarvan het grondwatersysteem verandert. Oppervlaktewater Het plan ligt niet binnen de kern- of beschermingzone van een waterkering. Het is daarom niet te verwachten dat het plan van invloed zal zijn op de veiligheid van een waterkering. Vanwege de toename van het verhard oppervlak is in overleg met aile partijen besloten, dat de bestaande watergang langs de Sluyterslaan (op ca. 300 meter ten oosten van het plangebied) op de waterlijn zal worden uitgebreid met ca. 255 m 2. Hiermee is aan de waterbergingsopgave voldaan. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor waterkwaliteit in de omgeving. De gemeente streeft ernaar om het gebruikvan uitlogende bouwmaterialen te voorkomen. Het plan veroorzaakt geen nadelige gevolgen voor of door het oppervlaktewatersysteem in de omgeving. pagina 15

18 4.6 Flora en fauna Voor de bescherming van diersoorten is de Flora en Faunawet (april 2002) van toepassing. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van nieuwe bouwwerken en/of andere activiteiten zal rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen planten- en diersoorten op grond van de Flora- en faunawet. Indien uit gegevens danwel onderzoek blijkt dat er sprake is van (een) beschermde soort(en) en het bouwwerk en/of de activiteit beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen dan wei ontworteling of vernieling veroorzaakt, zal de betreffende bouwwerkzaamheid c.q. activiteit pas kunnen plaatsvinden na ontheffing c.q. vrijstelling op grand van de Flora en Faunawet. Bij de beoordeling van deze ontheffing c.q. vrijstelling is de habitatrichtlijn mede toetsingskader. Door AFO Advisering & Flora - faunaonderzoek is in mei 2010 een natuurtoets uitgevoerd. Op de planlocatie is geen beschermde flora waargenomen, deze wordt ook niet verwacht. Er bestaat een reële kans dat op de planlocatie in de broedtijd (globaal half maart - half juli) broedende vogels aanwezig zijn. Activiteiten die broedende vogels verstoren mogen niet plaatsvinden. Het raoien en verwijderen van bomen en struiken en activiteiten aan de bebouwing mag zodoende niet in de vogelbraedtijd plaatsvinden. Werkzaamheden mogen in deze periode uitsluitend plaatsvinden, indien door een deskundige is vastgesteld dat geen braedende vogels aanwezig zijn die verstoord zouden kunnen worden door de activiteiten. Als er voldaan kan worden aan deze voorwaarden en maatregelen, dan bestaan er vanuit de natuurwetgeving geen belemmeringen op dit punt. Op het terrein bevinden zich een viertal toekomstbomen (waardevolle bomen) en een tweetal "wijkers", die gekapt moet worden. Ter compensatie van de vier toekomstbomen zullen 4 nieuwe bomen worden geplant in het plangebied. De inrichtingsschets op pagina 2 geeft de locatie aan van deze bomen aan. Bij de voorgenomen herinrichting wordt geen, of zeer gering negatief effect verwacht op het foerageergebied van vleermuizen. Een overtreding Flora- en faunawet is in die zin niet aan de orde. Of vleermuizen de bebouwing als verblijfplaats gebruiken, is nader onderzocht door Bureau Bleijerveld (rapportage d.d. 21 september 2010). In deze rapportage is geconcludeerd dat zich in het te slopen gebouwen geen verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden. Hieruit voigt dat er vanuit de Flora- en faunawet bezien geen belemmeringen zijn voor de sloop. pagina 16

19 4.7 Cultuurhistorie en archeologie Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Daarin is bepaald dat bij de vaststelling van bestemmingsplan archeologische waarden in acht moeten worden genomen. Op 27 april 2010 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (lvo-o) uitgevoerd op een terrein aan de Richterslaan te Nieuwegein. Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (lvo-o) met bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een middelhoge archeologische verwachting voor archeologische resten daterend uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd. Voor resten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd geldt een lage verwachting Binnen het plangebied zijn negen boringen gezet met behulp van een guts. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied tot ongeveer een halve meter diepte uit recent opgebracht materiaal bestaat. Het gaat hier om een uit zandige klei bestaande laag tuinaarde die is opgebracht ten behoeve van de aanleg van tuinen en plantsoenen. Onder deze tuinlaag is een geleidelijk aan afgezet dik pakket klei aangetroffen. Het betreft komklei die naar beneden toe overgaat in slappe, ongeoxideerde klei met zandlaagjes. Deze klei gaat via door kleilaagjes onderbroken zand, over in grijs, matig grof zand. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Vegetatielagen die samen kunnen hangen met bewoningslagen, ontbreken eveneens volledig. Gezien de ligging van het plangebied in een komkleigebied en het volledig ontbreken van archeologische indicatoren, geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. Nader archeologisch onderzoek is niet nodig. pagina 17

20 4.8 Bezonning am de effecten van de nieuwbouw op de bezonning van de omgeving in kaart te brengen is door Cauberg Huygen een bezonningsstudie uitgevoerd. am deze invloed te kunnen beoordelen zijn grafische weergaven gemaakt. Op basis van deze grafische weergaven is de bezonningsduur van de woningen met een achteruitgang in bezonningsduur getoetst aan de richtlijnen zoals beschreven in de 'lichte' TNO-norm". Aanvullend op bovengenoemde richtlijn is am een evenwichtige beoordeling te kunnen doen de huidige en de toekomstige situatie met elkaar vergeleken en de eventuele afname in bezonningsuren bepaald. Uit de bezonningsstudie kunnen de volgende conclusies worden getrokken: De nieuwbouw zorgt in de lente (21 maart) en de herfst in de achtend (tot circa 11 uur) voor wat extra schaduw op de kopgevel van Mankeslaan 1. Tot 10 uur geeft het gebouw extra schaduw in de achtertuin van de woningen aan de Mankeslaan In de zomer (21 juni) is dit tot ongeveer 9 uur 's ochtends. De woningen (inclusief voortuin) aan de Roland Holstlaan kamen in de lente, zomer en herfst niet in de schaduw van de nieuwbouw te liggen. In de winter leidt de nieuwbouw in de achtend tot extra schaduw in de voortuinen van de woningen aan de Roland Holstiaan. In de middaguren oak op de woningen zelf. Sij de beoordeling van de effecten op de bezonning wordt 21 maart / 23 september doorgaans als maatgevende data gehanteerd. De effecten van de nieuwbouw op deze data zijn zeer beperkt, zodat de nieuwbouw voor wat betreft de bezonning van omliggende woningen en tuinen goed inpasbaar is. Afbeeldingen: huidige (links) en toekomstige (rechts) situatie op 21 maart, 10 uur pagina 18

21 4.9 Duurzaamheid Energieopslag in de bodem Om de nieuwbouw aan de Richterslaan aan de huidige Energie Prestatie eisen te laten voldoen dienen er duurzame maatregelen getroffen te worden. Er is gekeken naar een aantal mogelijkheden am energie zo efficient mogelijk te benutten en aan de wettelijke eisen te voldoen. Hiertoe is besloten am Warmte Koude Opslag (WKO) toe te passen voor de nieuwbouw aan de Richterslaan. De bodem en het grondwater hebben vanaf een diepte van ongeveer 10 meter onder het maaiveld een vrij constante temperatuur van ca. 11 graden. Dit temperatuurniveau is direct geschikt voor de toepassing van bijvoorbeeld vloerkoeling. Voor de toepassing van ruimteverwarming en eventueel de voorziening voor warm tapwater is het temperatuurniveua van de bodem te laag. Een warmtepomp is in staat am het lage temperatuurniveau van de bodem naar een bruikbaar hager temperatuurniveau te brengen. Energieopslag in de bodem betreft de tijdelijke opslag van warmte en koude in de bodem, met als doel am deze op een later moment nuttig te gebruiken voor de verwarimng en koeling van een gebouw. In de winter wordt het gebouw verwarmd door middel van een warmtepomp, waarbij via een warmtewisselaar warmte wordt onttrokken aan de bodem. Doordat de bodem hierdoor afkoelt ontstaat een koude bran, die in de zomer kan worden benut am het gebouw te koelen. Sij het koelen wordt de warmte uit het gebouwvia een warmtewisselaar afgegeven aan de bodem. Hierdoor ontstaat een warme bran, die een half jaar later weer kan worden gebruikt voor de verwarming van het gebouw. Het onttrekken en terugvoeren van warmte en koude aan de bodem is een proces dat zieh periodiek blijft herhaien. Door de toepassing van energieopslag in de bodem kan een besparing op het energiegebruik en C02-uitstootreductie van meer dan 40% worden bereikt ten opzicht van conventionele installaties voor koelen en verwarmen. Gesloten bodemwisselaars Een systeem van gesloten bodemwisselaars bestaat uit verticale, meestela U-vormige kunststof leidingen (de bodemwarmtewisselaars) en horizontale transporten verbindingsleidingen in de bodem. Door de leidingen wordt water rondgepompt, eventueel gemengd met antivriesmiddel, waardoor warmte of koude kan worden getransporteerd. Met de bodemwarmtewisselaars kan warmte aan de bodem worden onttrokken of aan de bodem worden toegevoerd. De bodemwarmtewisselaars worden in de bod em aangebracht tot een diepte van ca. 125 meter. Voor de toepassing van gesloten bodemwarmtewisselaars worden met betrekking tot de geschiktheid van de bodem op de projectlocatie geen kneipunten voorzien. De groenstrook buitenom het gebouw biedt in dit geval plaats aan het benodigd aantal wisselaars. Dit betekent dat de alle wisselaars op terrein van Mitros worden geplaatst. pagina 19

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Brinkwal 7 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, nummer 2028) Kenmerk: Datum: 25 juni 2012 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat; Er

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden 3e herziening Werknummer: 899.301.00 Datum: 10 december 2013 KuiperCompagnons,

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Februari 2017 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Ligging plangebied... 4 1.2

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE.

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE. RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Huidige situatie...3 1.3. Toekomstige situatie...4 1.4. Leeswijzer...4

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 29-06-2009 Onderwerp Programma en portefeuillehouder bouwplan 1e fase: het oprichten van 4 appartementen achter Dorpsstraat 34 te Wormer

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord Herziening 2007, deelplan Schoolpad 16 in Noordscheschut ONTWERP

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord Herziening 2007, deelplan Schoolpad 16 in Noordscheschut ONTWERP GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord Herziening 2007, deelplan Schoolpad 16 in Noordscheschut ONTWERP 16 maart 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden 3e herziening Werknummer: 899.301.00 Datum: 13 februari 2014 KuiperCompagnons,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van gebruik ten behoeve van de functie wonen (voortuin, behorende bij deelplan 13 van plangebied

Ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van gebruik ten behoeve van de functie wonen (voortuin, behorende bij deelplan 13 van plangebied Ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van gebruik ten behoeve van de functie wonen (voortuin, behorende bij deelplan 13 van plangebied Berckelbosch te Eindhoven (Pianostraat 1 t/m 11) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Ruimtelijke onderbouwing Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Juni 2012 1. Inleiding. De verdieping(en) van het pand van de Rabobank in Huissen staan al geruime tijd leeg. De eigenaar, Roelofsen onroerend

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Regionale Fietsverbinding Binnenstad

Ruimtelijke onderbouwing. Regionale Fietsverbinding Binnenstad Ruimtelijke onderbouwing Regionale Fietsverbinding Binnenstad Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Planbeschrijving 1.1 Inleiding 1.2 Ligging van het plangebied 1.3 Strijdigheid met het bestemmingsplan 2. Beleid

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Notitie 20100908-10 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Beoordeling buitenruimten

Notitie 20100908-10 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Beoordeling buitenruimten Notitie 20100908-10 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Beoordeling buitenruimten Datum Referentie Behandeld door 1 februari 2011 20100908-10 A. Timmers/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING KASJE BELLAMYPLEIN (SPANGEN TE DELFSHAVEN)

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING KASJE BELLAMYPLEIN (SPANGEN TE DELFSHAVEN) RUIMTELIJKE ONDERBOUWING KASJE BELLAMYPLEIN (SPANGEN TE DELFSHAVEN) 1. Inleiding Het Bellamyplein (ook wel Aagje Deken / Betje Wolffplein genoemd * ) is gelegen tussen de Bellamystraat, Betje Wolffstraat

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen op het bedrijventerrein De Binderij te Almere, artikel 110a

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM ZUIDOOST WIJZIGING ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING DRIESEWEG 27-A

BESTEMMINGSPLAN KOM ZUIDOOST WIJZIGING ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING DRIESEWEG 27-A Productnummer: ** BESTEMMINGSPLAN KOM ZUIDOOST WIJZIGING ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING DRIESEWEG 27-A Gemeente Putten Afdeling Ruimtelijke Ordening en Grondzaken Vastgesteld 21 januari 2010 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015

Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015 Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015 - 2 - Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Inhoud blz. Inleiding. 3 De Historie en

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Olav Lamme 15 april 2014 088 022 5000 n procedure ex art 110a Wet geluidhinder bestemmingsplan 'De Clinckhoeff'.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Vlokhovenseweg 51. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgevingsvergunning Vlokhovenseweg 51. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgevingsvergunning Vlokhovenseweg 51 Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3 Lokatieprofiel

Nadere informatie

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG-12-00500 Besluitnummer INT13-0552 Besluit Onderwerp Beslissing van burgemeester en wethouders van Best op de op 23 maart 2012 ingekomen aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 1043253 behandeld door de heer T van Straaten doorkiesnummer +31 77 3599588 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp Ontwerp besluit omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Gebr. Blokland B.V. Damstraat 24 3371 AE HARDINXVELD-GIESSENDAM Kenmerk Verzenddatum Bouwplan Door Gebr. Blokland B.V. is een verzoek ingediend voor

Nadere informatie

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Datum besluit : Naam project : Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt Adres project : Talmastraat (tussen Talmastraat, Savornin Lohmanlaan,) Zaaknummer : Bijlagen

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Nota overlegreacties en staat van wijzigingen Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0134W01-ONTW Datum: 16 juni 2015 Corsanummer: T15.08179 1.1 Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Grondzaken Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Aanvraag compleet De aanvraag is getoetst op volledigheid. De aanvraag is compleet en in behandeling genomen.

Aanvraag compleet De aanvraag is getoetst op volledigheid. De aanvraag is compleet en in behandeling genomen. Burgemeester en wethouders hebben op 26 november 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het bouwen van een multifunctionele accommodatie op sportpark De Pol in Gaanderen.

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woonzorgcentrum De Lanen 2 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woonzorgcentrum aan De Lanen 2 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Toelichting Buitengebied 2009; Wildenborchseweg 34 te Vorden

Toelichting Buitengebied 2009; Wildenborchseweg 34 te Vorden ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden OOSTZEEstedenbouw 3 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting Inhoud Inhoud...2 Inleiding...6 1. Wettelijkkader...8 2. Beschrijvingvanhetproject...10

Nadere informatie