Heroverwegingen II - Bezuinigingsvoorstellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heroverwegingen II - Bezuinigingsvoorstellen"

Transcriptie

1 ONDERWERP TOTAAL Fte's 1 Brede school BDU Jeugd en gezin Focus 0-12 en risicojeugd ,10 4 Onderwijshuisvesting Arbeidsmarkt kwalificerend assistent ,10 6 Taakstellende bezuiniging Onderwijs & Jeugd Efficiency onderwijshuisvesting ,00 8 Leerlingenvervoer (verhogen afstandscriterium) Ouderenbeleid/stopzetten subsidie maaltijdenvoorziening u va '13 10 Individuele voorzieningen (woonvoorzieningen) Individuele voorzieningen (scootmobielen) PM 12 Individuele voorzieningen (HbH1) ,40 13 WMO collectief vervoer Buurtbemiddeling Medicinale heroïneverstrekking) u va '14 16 Bezuiniging op diensten wonen met zorg Middelen pakketmaatregel AWBZ Bezuiniging vrouwenopvang De Bocht Preventie GGZ en verslaving Taakstelling Montfransmiddelen op Zorg en Welzijn Taakstelling ontstapelen op Zorg en Welzijn PM 22 Bezuiniging Ramadan activiteiten Bezuiniging Dialoog en ontmoeting Taakstellende bezuiniging integratie incl. Montfrans Verminderde ambtelijke inzet integratie ,25 26 Grens sociaal minimum ,20 27 Collectieve ziektekostenverzekering Uitvoeringskosten bijzondere bijstand) ,22 29 Rijkskorting participatiebudget ,89 30 Caseload verhogen ,20 31 Uitwerking taakstelling ,00 32 Toeristenbelasting ,25-33 Restauratie en hergebruik historische panden Een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Beleid ruimtelijke ontwikkeling PM 36 Taakstellende bezuiniging wonen ,30 37 (Stadsprogramma) verkleining ,00 38 Verhogen tarieven Andere functies accommodaties A-team (Veiligheid) veiligheid in de wijk (klachtenafhandeling) ISV Veiligheid (veiligheidsregio Midden Brabant) A-team (Milieu) Vervallen middelen bodemsanering ,75 45 ISV bodem ,00 46 ISV geluid ,05 47 Milieubeleid versoberen Gemeenschappelijke regelingen Leges/vergunningen ,60-50 Afvalstoffenheffing ( neutraal) 2,84 51 Verhoging OZB opbrengsten Alles via internet ,04 53 Sluiting decentrale stadswinkels ,00 54 KCC PM 55 Gebiedsmanagement/gebiedsteams ,00 56 Versoberen naturalisatieceremonie Gebouwen in gemeentelijk bezit (lager onderhoudsniveau) VVV onderbrengen in bestaande loketten ,30 59 Taakstelling op de organisatie incl. afromen werkbudgetten ,00 60 Vermindering politieke ambtsdragers ,50 61 Vorming Regionale Uitvoeringsdiensten PM TOTAAL ,29

2 Volgnummer: 01 Titel: Brede school Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Moorman Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 1.2 Onderwijs en Jeugd Productnummer Productnaam Brede School w.v. Activiteit/ project Subsidie Stg. Brede School Totale formatie in programma Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) Subsidie Stg. Brede School L 75 V L 75 V L 75 V L 75 V S 75 V S 75 V S 75 V S 75 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL De Brede Scholen en Bureau CiST (Cultuur in School Tilburg) zijn twee organisaties met grote raakvlakken. Bureau CiST spant zich in om cultuureducatie een structurele plek te geven in het primair en voortgezet onderwijs. Daar horen onder meer de activiteiten bemiddeling tussen het onderwijs en het culturele veld bij, advies en ondersteuning van scholen, verzorgen van trainingen en scholing. Door de activiteitenfocus van Bureau CiST te begrenzen tot de populatie van het basisonderwijs (4-12 jaar) zou een besparing kunnen worden gerealiseerd. De Brede School is een samenwerkingsstructuur van onder meer onderwijs, cultuur, sport en welzijn om de

3 afstemming rondom kind en gezin te versterken. Tilburg kent tien Brede Scholen. Efficiencywinst (en daarmee een besparing) zou geboekt kunnen worden door een verdergaande samenwerking tussen de BST en Bureau CiST. In het nieuwe Programma van Eisen Brede Scholen hebben wij aangegeven dat de activiteiten van de Brede School (leertijdverrijking, Voor- en Vroegschoolse Educatie en ouderbetrokkenheid) meer gefocust moeten zijn op educatieve activiteiten die onderwijsdienend zijn en daarmee gericht op de verbetering van leerresultaten. Deze focusbenadering kan een besparing opleveren. Tevens kunnen we bezien wat de effecten zijn van de introductie van een eigen bijdrage. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de Brede School actief is in de minder draagkrachtige wijken van Tilburg. Voorgesteld wordt om vier heroverwegingsopties nader te bestuderen: 1. Focus Bureau CiST op de leeftijdsgroep 4-12 jaar. 2. Verdergaande samenwerking tussen de Brede School Tilburg en Bureau CiST. 3. Gevolgen focus BST op ondersteuning primair onderwijsproces. 4. Introductie eigen bijdrage. Wij schatten in dat deze studie al in 2012 een besparing van ,- kan opleveren binnen de budgetten Brede School Tilburg en CiST. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

4 Volgnummer: 02 Titel: BDU Jeugd en Gezin Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Moorman Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 1.2 Onderwijs en Jeugd Productnummer Productnaam Jeugd en Zorg w.v. Activiteit/ project CJG in de wijken Totale formatie in programma Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) Kiezen ontstapeling L 150 V L 150 V L 150 V L 150 V S 150 V S 150 V S 150 V S 150 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL De Brede Doel Uitkering Centrum Jeugd en Gezin houdt in 2012 op met bestaan. Er is onduidelijkheid over de hoogte, de voorwaarden en vorm van toekenning vanaf De verwachting is dat de middelen worden toegekend via de Decentrale Uitkering Jeugd. Echter, ook de toekomst van deze uitkering is niet helder, zeker bezien in het licht van de stelselwijziging in de jeugdzorg (van provincie naar gemeenten). In het kader van de ontstapelopdracht zorg, welzijn en re-integratie (Coalitieakkoord) wordt reeds met ingang van 2011 een bedrag van bezuinigd op het gemeentelijke aanbod ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, onder voorbehoud van de besluitvorming op rijksniveau inzake de brede doeluitkering CJG.

5 Recentelijk hebben wij ons beleid in het kader van de decentrale realisatie van het CJG aangescherpt en besloten om veel meer gebruik te maken van bestaande voorzieningen en geen plussen te plaatsen bovenop het bestaande aanbod in de wijken. Met deze lijn besparen wij frontofficekosten zoals huur van locaties en extra inzet van zorgprofessionals. Het gaat om nog eens een bedrag van ,- dat kan worden bespaard. Dus bovenop het bedrag van in het kader van de ontstapelingsopdracht, welke is verwerkt in de begroting CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

6 Volgnummer: 03 Titel: Focus: 0-12 jaar en risicojeugd Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Moorman Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 1.2 Onderwijs en Jeugd Productnummer/naam Startkwalificatie Productnummer/naam Coalitie voor de jeugd Productnummer/naam Jeugd en Veiligheid Productnummer/naam Leerlingenvervoer w.v. Activiteit/ project Schoolloopbaanbegeleiding w.v. Activiteit/ project Jongerenparticipatie w.v. Activiteit/ project Geweld Nee w.v. Activiteit/ project Leerlingenvervoer Totale formatie in programma Fte 1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging Mutatie Lasten en Baten in euro's (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) VSV/Schoolloopbaanbegeleiding L 431 V L 431 V L 431 V L 431 V Jongerenparticipatie L 65 V L 65 V L 65 V L 65 V Geweld Nee L 70 V L 70 V L 70 V L 70 V S 566 V S 566 V S 566 V S 566 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) BO 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Benadrukt moet worden dat veel activiteiten en interventies voor de jeugd (12- en 12+) al dan niet een wettelijke basis hebben (Leerplichtwet, RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum), Wet Investeren in Jongeren, Wet op de Jeugdzorg, Wet Publieke Gezondheid, wet OKE, diverse onderwijswetten, etc), maar

7 vrijwel altijd gericht zijn op jeugdigen met (potentiële) achterstanden. Als generieke interventie is bijvoorbeeld te betitelen de jeugdgezondheidszorg, maar vrijwel alle andere producten zijn bewust bestemd voor groepen jeugdigen (en hun ouders) met verhoogd risico: jongerenwerk, VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie), schakelklassen, brede school, combifuncties sport en cultuur, jeugdhulpverlening, etc. Bijna alle middelen worden dan ook ingezet ten behoeve van risicogroepen, en worden alleen generiek ingezet wanneer dit wettelijk moet. Per beleidsveld is de doelgroep uiteraard gedefinieerd; bij 12-minners gaat het bijvoorbeeld meestal om gewichtenleerlingen. Een aantal activiteiten is evident niet gericht op risicojeugd (zoals jongerenparticipatie en Geweld Nee) of worden boven de wettelijke norm uitgevoerd (zoals leerlingenvervoer). Deze fiche is inhoudelijk nauw gerelateerd aan fiche Sociale stijging - Onderwijs AKA (Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent). 3. VOORSTEL Jongerenparticipatie Jongerenparticipatie is geen wettelijke taak. Het doel van jongerenparticipatie is het bevorderen van initiatieven van en door jongeren ter versterking van de betrokkenheid bij samenleving en bestuur. Het budget voor deze initiatieven wordt jaarlijks geheel benut. Vaak komen de initiatieven vanuit het onderwijs en worden deze voorzien van een advies van de jongerenambassadeurs. Stoppen met dit beleidsterrein zou een einde betekenen van het expliciete jeugdparticipatiebeleid. Verlies van het expliciete culturele en maatschappelijke participatiebeleid kan echter worden ondervangen door: - Bestaande instellingen, zoals bijvoorbeeld het jongerenwerk en Hall of Fame, nadrukkelijker de opdracht te geven jeugdinitiatieven van onderop te stimuleren en te faciliteren. - Opvattingen en ideeën van jongeren op te halen via digitale kanalen, zoals een jongerenpanel. De stad kent al een studenten- en burgerpanel. De jaarlijkse kosten hiervan worden geschat op maximaal ,-. Bovenstaande zou een besparing opleveren van ,- plus een formatiereductie van 50% (op 0,3 fte), wat in totaal neerkomt op , ,- blijft dan bestemd voor het jongerenpanel. Geweld Nee Jaarlijks wordt in alle derde klassen van het VO de theaterproductie 'Geweld Nee' opgevoerd. Het is een cultureel preventieve opvoering die beoogt de veiligheid en geweldloosheid te stimuleren. De effectiviteit van deze interventie is erg moeilijk inzichtelijk te maken en bovendien hebben de scholen een eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welbevinden van hun leerlingen en personeel. Wij willen het subsidiebedrag dat jaarlijks met 'Geweld Nee' is gemoeid ( ,-) dan ook volledig laten vervallen en daarmee besparen. Schoolloopbaanbegeleiding (SLB) Bij SLB worden door leerkrachten geselecteerde kinderen uit groep 7 en 8 van de Brede Basisscholen (actief in sociaal fragiele wijken, dus ook de impulswijken) en de eerste twee klassen van het VMBO wekelijks groepsgewijs begeleid. Jaarlijks gaat het om bijna 25 groepen in het PO (500 kinderen) en 10 groepen in het VMBO (160 kinderen). In de begeleiding staat "leren leren" centraal, evenals het maken van huiswerk en de uitdieping van educatieve thema's. SLB wordt georganiseerd en gecoördineerd door professionele krachten van De Twern en uitgevoerd door HBO-stiagiares. SLB moet gezien worden als extra ondersteuning voor kinderen met leerachterstanden, die met name kwetsbaar zijn in de overgang van PO naar VO. Daarmee is het een preventief instrument in het kader van de aanpak van het Voortijdig Schoolverlaten (VSV). De totale kosten van ,- kunnen probleemloos ten laste worden gebracht van de financiële plus VSV zoals opgenomen in het coalitieakkoord ( ,-). Daarmee kan ,- worden bespaard. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

8 Volgnummer: 04 Titel: Onderwijshuisvesting (exclusief efficiency organisatie) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Moorman Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 1.2 Onderwijs en Jeugd Productnummer Productnaam Accommodaties w.v. Activiteit/ project Dotatie reserve onderhoud w.v. Activiteit/ project Frictiekosten w.v. Activiteit/ project Inbraak- en vernielingsschade w.v. Activiteit/ project Busvervoer gymnastiek Totale formatie in programma 3,0 Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging Vermindering dotatie reserve onderhoud L 50 V L 50 V L 50 V L 50 V Verlaging budget frictiekosten L 66 V L 66 V L 66 V L 66 V Verlaging budget inbraak- en vernielingsschade L 40 V L 40 V L 40 V L 40 V Vervallen busvervoer gymnastiek L 30 V L 30 V L 30 V L 30 V S 186 V S 186 V S 186 V S 186 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT

9 3. VOORSTEL De ombuigingsmogelijkheden bij onderwijshuisvesting zijn beperkt. De gemeentelijke uitgaven voor dit terrein moeten worden aangemerkt als wettelijk verplichte uitgaven op basis van de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De uitgaven bestaan vooral uit kapitaallasten. Ombuigbaar zijn de volgende posten: 1. Vermindering dotatie reserve onderhoud met ,- 2. Verlaging budget frictiekosten met ,- 3. Verlaging budget inbraak en vernielingsschade ,- 4. Vervallen post busvervoer naar gymnastiekaccommodaties ,- Ten opzichte van eerdere opties zijn post 3 en 4 nieuw. Bij post 3 (huidige omvang ,-) zien we dat deze jaarlijks niet geheel wordt benut, maar dat er een stijgende tendens is in de kosten als gevolg van inbraken en vernielingen. Desondanks is een vermindering met ,- te rechtvaardigen. De post busvervoer kan in 2012 vervallen omdat alle nieuwbouwprojecten primair onderwijs dan zijn afgerond. In totaal is dus een bedrag van ,- bespaarbaar. Zie bijlage voor gespecificeerde onderbouwing heroverwegingsopties. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 1,0 fte (zie afzonderlijk fiche ) 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

10 Omschrijving Beïnvloedbaar Kapitaallasten Nee Rente over grond noodaccommodaties Nee Huren voor gebouwen, (sport)terreinen en sporthallen Nee Geldleningen VO Nee Verzekering schoolgebouwen en inventaris Nee Onroerend zaakbelastingen Nee Budget inbraak- en vernielingsschade Nee Frictiekosten Ja Jaarlijkse storting in reserve onderhoud schoolgebouwen Beperkt Exploitatievergoeding gymnastiek primair onderwijs Nee Exploitatiekosten (nood)lokalen eigendom gemeente Nee Busvervoer naar gymnastiekaccommodaties Nee Budget voor inhuur derden Beperkt Kapitaallasten investeringen peuterspeelzalen Nee Totaal lasten directe kosten Doorbelaste bedrijfsvoeringkosten Ja Totaal lasten product Accommodaties MJB Netto-opbrengst verkoop (WOZ-waarde - boekwaarde) Nee Vergoeding voor kapitaallasten bij verhuur Nee Bijdrage (schoolbesturen) in exploitatie (nood)lokalen Nee Totaal baten product Accommodaties MJB Saldo product Accommodaties MJB Heroverwegingsopties fte formatie accommodaties schaal 11, max -2, + opslag Vermindering dotatie reserve onderhoud Verlaging budget frictiekosten tot , Totaal bezuinigingsmogelijkheden Totaal (beperkt) beïnvloedbaar budget % bezuiniging van het (beperkt) beïnvloedbaar budget 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44%

11 Volgnummer: 05 Titel: Arbeidsmarkt kwalificerend assistent (AKA) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Moorman (Frenk) Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 1.2 Onderwijs en Jeugd Productnummer/naam Volwasseneneducatie w.v. Activiteit/ project AKA Totale formatie in programma Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) BAVA L 0 L 316 V L 316 V L 316 V S 0 V S 316 V S 316 V S 316 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) - 0,1 0,1 0,1 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL Een substantieel deel van onze middelen voor risicojeugd ( ,-) wenden we momenteel aan voor de medefinanciering van de opleiding Arbeidsmarktkwalificerend Assistent (AKA), een MBO-opleiding op het laagste niveau (1) waarin kleinschaligheid wordt gecombineerd met praktisch onderwijs. De bijdrage vormt feitelijk de laatste uiting van directe financiële betrokkenheid van de gemeente bij het primaire onderwijsproces en valt daarmee buiten de kerntaken van de gemeente op het domein van de jeugd. Met het Actieplan MBO Focus op Vakmanschap gaat het kabinet Rutte - Verhagen investeren in het MBO. De AKA-opleiding wordt een drempelloze entree-opleiding; de drempelloze instroom in opleidingen op niveau 2 wordt afgeschaft. Verder gaat het kabinet de (plus)voorzieningen structureel financieren, investeren

12 in de professionalisering van het onderwijspersoneel op het MBO ( 100 mln in 2012, 150 mln vanaf 2013) en meer inzetten op vakcolleges (VMBO en MBO-2 geïntegreerd). Daarnaast wordt er van rijkswege 150 mln per jaar (vanaf 2013) vrijgemaakt ten behoeve van kwaliteitsverbeteringen als betere coaching en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In de context van dit forse investeringspakket zullen we ons moeten heroriënteren op de noodzaak tot gemeentelijke investeringen in het MBO vanaf Dat is immers het jaar waarin de investeringen vanuit het actieplan op volle sterkte worden ingezet. We gaan in ieder geval onze bijdrage aan het primaire proces in het MBO beëindigen. Dit wil niet zeggen dat we vanuit onze verantwoordelijkheid inzake het preventieve jeugdbeleid alsnog bij kunnen dragen aan een stabiele onderwijscarrière en reductie van risico's onder jongeren op het MBO. Met name de niveaus 1 en 2 kennen namelijk een forse concentratie van risicojongeren. De verkenning van de bovengenoemde mogelijkheden koppelen we aan het traject om te komen tot een aanpak voor risicojongeren. Vanuit de aanpak risicojeugd wordt in 2011 het gemeentelijke aanbod onder de loep van het Kennisfundament gelegd om te bezien of en hoe de huidige voorzieningen een sterkere focus kunnen krijgen op risicojeugd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 0,1 fte. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

13 Volgnummer: 06 Titel: Focussen op Onderwijsachterstandbeleid en taalontwikkeling Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Moorman Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 1.2 Onderwijs en Jeugd Productnummer/naam Brede School w.v. Activiteit/ project Taakstellende bezuiniging Totale formatie in programma Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) Gemeentelijk budget OAB/VVE L 644 L 644 V L 644 V L 644 V S 644 V S 644 V S 644 V S 644 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL Het wegvallen van de Montfransgelden maken een taakstellende bezuiniging op het programma Onderwijs en Jeugd noodzakelijk ( ,-). Een deel van deze gelden werd immers ingezet binnen dit programma. Daarbovenop wil het college een taakstelling van ,- op het programma realiseren. De ruimte om deze taakstellingen te realiseren hebben we gevonden in het gemeentelijke budget OAB. De middelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn tot en met 2009 als specifieke uitkering uitgekeerd aan de gemeente middels de BDU-SIV (Brede Doel Uitkering - Sociaal Integratie Veiligheid). In 2010, feitelijk een overgangsjaar, zijn deze middelen als decentralisatie-uitkering toegekend. Echter, per 1 januari 2011

14 worden de OAB-middelen wederom als specifieke uitkering toegekend. Nadeel van deze uitkeringsvorm is dat de bestedingsvrijheid van de middelen zijn ingeperkt: deze mogen alleen benut worden ten behoeve van 1) VVE, 2) schakelklassen en 3) overige activiteiten om taalachterstanden te bestrijden. Voordeel is dat voor Tilburg dankzij de nieuwe verdelingssystematiek (die het aantal gewichtenleerlingen als basis neemt) de omvang van de uitkering per 2011 is gegroeid. Uit dit rijksbudget werden tot 2011 VVE, schakelklassen, de impulswijkenaanpak onderwijs en jeugd (cofinanciering met het onderwijs), de jeugdmonitor, de Brede School (gedeeltelijk), het schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs (gedeeltelijk) en de cofinanciering van de impuls brede scholen sport en cultuur (combinatiefuncties, cofinanciering met het onderwijs) gefinancierd. Naast de rijksmiddelen OAB beschikken we over een gemeentelijk budget OAB/ VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie dat eveneens (en volledig) werd ingezet ten behoeve van VVE. Ongeveer 30% van de totale VVE-kosten werd gedekt uit deze gemeentelijke middelen. De specifieke uitkering OAB maakt het vanaf 2011 mogelijk en noodzakelijk om: - Vanwege de hoogte van de specifieke uitkering (maar ook de beleidsmatige focus op gewichtenleerlingen) de gehele VVE-post hieruit te dekken en daarmee ruimte te creëren in het gemeentelijke budget OAB/VVE. - De kosten van de impulswijkenaanpak te blijven dekken uit de specifieke uitkering, maar tegelijkertijd wel te focussen op de aanpak van taalachterstanden ( ,- per jaar). Financiering van de Brede School, schoolmaatschappelijk werk, de combinatiefuncties sport en cultuur en de jeugdmonitor uit de specifieke uitkering OAB is per 1 januari 2011 niet meer mogelijk. Omdat VVE geheel gedekt kan worden uit deze specifieke rijksuitkering komt binnen de gemeentelijke middelen OAB ruimte vrij voor de voortzetting en financiering van het schoolmaatschappelijk werk (dat wellicht wettelijk wordt verankerd in de Wet zorg in en om school) ten laste van het laatstgenoemde budget. Hetzelfde geldt voor de combinatiefuncties sport en cultuur, maar dan in hun meest sobere vorm. Bovenstaande operatie levert een structurele besparing van ,- per jaar op in het gemeentelijke budget OAB/VVE. Daarmee kan de taakstelling van in totaal ,- worden gerealiseerd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

15 Volgnummer: 07 Titel: Onderwijshuisvesting: efficiency organisatie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Moorman Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 1.2 Onderwijs en Jeugd Productnummer Productnaam Accommodaties w.v. Activiteit/ project Effiency organisatie Totale formatie in programma 3,0 Fte 1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging Mutatie Lasten en Baten in euro's L L L L 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) 1 fte formatie accommodaties L 77 V L 77 V L 77 V L 77 V S 77 V S 77 V S 77 V S 77 V 1,0 1,0 1,0 1,0 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL Vermindering formatie met 1 fte, ,- Vermindering is mogelijk dankzij het feit dat in de afgelopen jaren de nieuwbouwdoelen uit het integraal huisvestingsprogramma grotendeels zijn gerealiseerd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 1,0 fte 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

16

17 Volgnummer: 08 Titel: Leerlingenvervoer Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Moorman Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 1.2 Onderwijs en Jeugd Productnummer/naam Leerlingenvervoer w.v. Activiteit/ project Leerlingenvervoer Totale formatie in programma Fte 1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging Mutatie Lasten en Baten in euro's (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) Leerlingenvervoer L 114 V L 228 V L 228 V L 228 V S 114 V S 228 V S 228 V S 228 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL Leerlingenvervoer De gemeente heeft een wettelijke taak om vervoer voor specifieke doelgroepen leerlingen te organiseren en te financieren, met ruimte voor lokaal maatwerk. Wij kunnen binnen deze ruimte middelen besparen door het afstandscriterium op te hogen naar het wettelijke maximum (6 kilometer). Daarmee kan ,- bespaard worden. Omdat met de inzet van vrijwillige bestuurders de kwaliteit en continuïteit van het vervoer niet zijn gegarandeerd en er werkverdringing plaatsvindt, zien we af van de inzet van vrijwilligers. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE)

18 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Aangezien de aanpassing in de verordening pas geëffectueerd wordt in het schooljaar 2012/2013, en dus ook de leerlingen pas met ingang van het schooljaar 2012/2013 aangepast beschikt kunnen worden, is de besparing voor het kalenderjaar 2012 gehalveerd.

19 Volgnummer: 09 Titel: Ouderenbeleid/stopzetten subsidie maaltijdvoorziening Portefeuilehouder: Wethouder Frenk Thema Programma Product 1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn Zorg- en ouderenbeleid Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 140 V L 280 V L 280 V L 280 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 140 V S 280 V S 280 V S 280 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L 2 V L 2 V L 2 V (Bedrijfsvoering) S S 2 V S 2 V S 2 V : (50 uur miv 2013) 50 u 50 u 50 u 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L Toelichting De Maaltijdenexpres levert jaarlijks ruim maaltijden. Ouderen en mensen met een beperking krijgen maaltijden aan huis geleverd. Het beschikbare subsidiebudget is ,- (waarvan ,- voor 4,5 fte WSW-formatie). Doordat de Maaltijdenexpres naar nieuwe huisvesting gaat en bij een andere maaltijdenleverancier de maaltijden koopt kan de subsidie in de komende jaren naar beneden. Niet de hele subsidie wordt daarmee gereduceerd, maar door een klein bedrag op iedere maaltijd te zetten kan de subsidie afgebouwd worden. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) Ambtelijke besparing van 50 uur per jaar, ingaand met ingang van Loopt gemeente een (financieel) risico Risico is dat een (klein) deel van de gebruikers onder de armoedegrens beland en een toenemend beroep op bijzondere bijstand ontstaat. Wij gaan ervan uit dat de Maaltijdenexpres de 4 WSW krachten uit eigen middelen gaat financieren.

20 Toelichting op implementatietraject Vanuit behoorlijk bestuur wordt het stopzetten van de subsidie in een periode van twee jaar ingevoerd.

21 Volgnummer: 10 Titel: Individuele voorzieningen: WMO - woonvoorzieningen Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Frenk Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 14 Zorg en Welzijn Productnummer Productnaam Maatschappelijke Ondersteuning w.v. Activiteit/ project woonvoorzieningen Totale formatie in programma Team WMO en team loket Z (inschatting situatie na bezuiniging loket Z en implementatie zelfindiceren). 40,85 Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L - L 410 V L 410 V L 410 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S - S 410 V S 410 V S 410 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE Uitwerken bezuiniging op woonvoorzieningen. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Algemeen In de Wmo staat beschreven, dat gemeenten burgers die beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en hun maatschappelijke participatie, moet compenseren om ze in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Een van de voorzieningen in het Wmo-pakket die hiertoe bijdragen zijn de zogeheten 'woonvoorzieningen'. Voorbeelden van woonvoorzieningen zijn: trapliften, beugels, verhuiskostenvergoeding, bouwkundige aanpassingen (doorgang entree, dorpelhoogte etc). Er gaat 2,7 miljoen per jaar om in woonvoorzieningen.

22 Verstrekkingenbeleid Op dit terrein kunnen we wel een aantal concrete voorstellen doen. 1) Algemeen gebruikelijk maken van kleine woonvoorzieningen Door een aantal voorzieningen als algemeen gebruikelijk aan te merken worden burgers zelf verantwoordelijk voor deze voorzieningen en is de gemeente niet verplicht deze te bekostigen. Wel is het zo dat mensen die financieel niet in staat zijn de kosten te dragen (en waarvoor de voorzieningen noodzakelijk zijn) altijd een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand. In de praktijk zal echter (gezien de geldende normen m.b.t. inkomen en vermogen) het gebruik van de bijzondere bijstand beperkt zijn. Voorzieningen die nog niet algemeen gebruikelijk zijn, maar hier wel voor in aanmerking zouden kunnen komen zijn douchezitjes en beugels/wandgrepen. Op jaarbasis worden 250 douchezitjes toegekend en 500 beugels/wandgrepen. Door deze voorzieningen algemeen gebruikelijk te maken kan maximaal ,- bespaard worden. 2) Baden verwijderen Op jaarbasis worden er zo'n 60 baden verwijderd uit badkamers en vervangen door douchegelegenheid. Geschat wordt dat 2/3 deel daarvan voortkomt uit ouderdomsklachten. Op basis van de reguliere wooncarrière van burgers, mag verwacht worden dat zij zelf (op tijd) initiatief nemen om de badkamer aan te passen. Met het verwijderen van een bad is een bedrag van 4.000,-- gemoeid. In totaal zou dit dus een besparing kunnen betekenen van ,--. 3) Primaat verhuizen Udenhout/ Berkel-Enschot Bij dure woningaanpassingen in de kernen Udenhout en Berkel-Enschot past de gemeente het primaat van verhuizen toe binnen de kern. Dit betekent dat de gemeente een dure woningaanpassing uitvoert in een van de kernen als de klant niet kan verhuizen naar een geschikte woning in de betreffende kern. Deze werkwijze dateert uit 1997 (gemeentelijke herindeling) en houdt een bevoordeling in van burgers uit Berkel-Enschot en Udenhout ten opzichte van de overige Tilburgers die wel uit hun vertrouwde omgeving moeten verhuizen. Voorgesteld wordt de bijzondere positie van de kernen op dit punt te beëindigen en het primaat van verhuizen voor alle inwoners van de gemeente op dezelfde manier uit te voeren. Over de afgelopen 1,5 jaar zijn er vier aanvragen gedaan voor grote woningaanpassingen (aanbouw) in de kernen. Bij twee had het primaat van verhuizen toegepast kunnen worden, doordat geen sprake was van andere redenen om in de dorpskern te blijven wonen (bijvoorbeeld mantelzorg). Wij achten een besparing mogelijk van ,- op jaarbasis 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt tot de beschreven bezuinigingsmaatregelen te besluiten. De voorstellen 1, 2 en 3 leveren naar schatting structureel op. Rekening houdend met de noodzakelijke tijd voor aanpassen beleid, aanpassen systemen en een overgangstermijn kan deze bezuiniging met ingang van 2013 worden gerealiseerd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Ja, indien de bezuinigingen te snel en onzorgvuldig worden ingevoerd lopen wij risico op rechtszaken van burgers tegen de gemeente, omdat wij wettelijk verplicht zijn mensen te compenseren op een aantal leefgebieden. Afname van verstrekkingen Wmo kan leiden tot een toename van verstrekkingen bijzondere bijstand. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: De wijzigingen eisen aanpassingen in het beleid en de systemen. Ook dient er rekening te worden gehouden met overgangstermijnen. Om die reden kan de bezuiniging eerst met ingang van 2013 worden gerealiseerd. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

23 Volgnummer: 11 Titel: Individuele voorzieningen: WMO - scootmobielen Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Frenk Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 14 Zorg en Welzijn Productnummer Productnaam Maatschappelijke Ondersteuning w.v. Activiteit/ project Scootmobielen (programmakosten) Totale formatie in programma Team WMO en team loket Z (inschatting situatie na bezuiniging loket Z en implementatie zelfindiceren). 40,85 Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 50 N L 180 V L 180 V L 180 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 50 N S 180 V S 180 V S 180 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L I OPDRACHT UIT COLLEGE Uitwerken bezuiniging op scootmobielen. Op is besloten tot zes bezuinigingsmaatregelen. De maatregelen 1 t/m 3 zijn reeds uitgewerkt en kunnen in 2011 worden geïmplementeerd. Voor de maatregelen 4, 5 en 6 is een langere voorbereidingstijd nodig waardoor deze pas in 2012 in uitvoering kunnen worden genomen. II TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 1) Scootmobiel-pool(s) organiseren (te starten met pilot van een jaar) Op 1 juni 2011 start een pilot scootmobiel-pool in het woonzorgcentrum Reyshoeve. In de pilot werken, naast gemeente Tilburg, Reyshoeve, Harting-Bank en Diamant-groep samen. De pilot wordt aangestuurd door een projectgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van de deelnemende partijen.

24 De taken m.b.t. de scootmobiel-pool zijn tussen de partijen verdeeld. Uitleen, beheer en eenvoudig onderhoud (scootmobielen schoonmaken, de accu's opladen, de banden oppompen) komen voor rekening van de Diamant-groep. De administratieve handelingen (registratie) rond de uitleen van scootmobielen worden door de receptiemedewerkers van Reyshoeve gedaan en Harting-Bank zorgt voor het technisch onderhoud en maakt dat er voldoende scootmobielen in de pool aanwezig zijn. De huidige beschikkingen van de bewoners van de Reyshoeve, die gebruik van de pool maken, worden ingetrokken en in plaats daarvan ontvangen deze mensen een nieuwe beschikking voor een collectieve voorziening. Deze mensen behoeven geen eigen bijdrage voor scootmobiel te betalen. De pilot wordt voordurend door de projectgroep gemonitord. Bij een positief verloop overwegen wij om na een half jaar in nog een of twee woonzorgcentra in Tilburg scootmobiel-pools op te zetten (Den Herdgang en Koningsvoorde omdat daar op dit moment een hoge concentratie van scootmobiel-gebruikers woont). De besparing van de pilot is naar verwachting: ) Keuze goedkoopste compenserende scootmobiel bij de leverancier onderbrengen Op dit moment bepaalt de loketadviseur van Loket Z welke scootmobiel iemand krijgt als compensatie. Voorgesteld wordt dat voortaan de leverancier (als meest deskundige) bepaalt welke (goedkoopste) compenserende scootmobiel moet worden ingezet. Met de leverancier hebben wij als prestatie afgesproken dat hij 20% minder grote scootmobielen gaat inzetten dan thans het geval is. Dit percentage is een aanname gebaseerd op de historische gegevens en de ervaringen elders. De vermindering kan worden bereikt door strikter het compensatiebeginsel toe te passen: een scootmobiel is de juiste compensatie alleen voor iemand die zich in de nabije omgeving van zijn huis moet verplaatsen. In meeste gevallen is daarom een kleine scootmobiel toereikend. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt tussen Harting-Bank (leverancier) en het WMO team om de selectieprocedure te vereenvoudigen. De medewerkers van het WMO team verlenen opdrachten aan Harting-Bank door middel van een opdrachtformulier zonder een programma van eisen. De verstrekking van scootmobielen wordt gedurende een jaar gemonitord. Wij zijn op dit moment bezig met een 0-meting en over een jaar moeten we kunnen zien hoe groot is de afname van grote scootmobielen. De besparing wordt geraamd op: op jaarbasis. 3) Toekenningsbeschikking afgeven voor bepaalde tijd. De bedoeling is dat voortaan, te beginnen met de nieuwe klanten, toekenningsbeschikkingen voor maximaal twee jaar afgeven. Na de beschikkingsperiode wordt de voorziening automatisch beëindigd, tenzij de scootmobiel-gebruiker ons laat weten dat deze moet worden voortgezet. Het administratieve proces wordt zodanig ingericht, dat mensen vlak voor het einde van de beschikkingsperiode een brief krijgen met de vraag of ze hun scootmobiel nog nodig hebben. De implementatie van deze werkwijze start op 1 juni 2011 en wordt over twee jaar geëvalueerd. 4) Bijeenkomsten scootmobiel- gebruikers op locaties in de wijken. Deze zijn gericht op preventief onderhoud scootmobielen en op de toets of schootmobiel de juiste compensatie biedt; Eén keer per jaar willen wij de scootmobiel gebruikers oproepen om te komen naar een bijeenkomst in de wijk. Wij vragen of zij op hun scootmobiel willen komen. In de wijken ontmoeten zij elkaar en komen ze in gesprek met de adviseurs van Harting-Bank, het Loket Z en het team WMO voorzieningen. De mensen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn er ook. De bedoeling is om deze bijeenkomsten een positieve uitstraling te geven. De gebruikers krijgen service ter plekke en zo nodig adviezen over allerlei problemen aangaande hun scootmobiel. De aanpak dient meerdere doelen, waarvan: het eerste doel het plegen van het preventief onderhoud door Harting-Bank is; het tweede doel het toetsen door de WMO adviseur is of de scootmobiel nog steeds de juiste compensatie biedt; het derde doel het geven van tips is voor veilige deelname aan het verkeer door VVN. Mensen die geen gehoor aan de oproep geven, worden achteraf benaderd door de WMO adviseurs. Wij gaan na waarom ze niet zijn gekomen. Afhankelijk daarvan kunnen dan eventueel nadere stappen worden gezet om aan de gewenste informatie te komen. De bijeenkomsten dragen bij aan de versterking van samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, mantelzorgers en overige actieve burgers in de wijk. Het aanschrijven van scootmobiel-gebruikers in dit verband biedt ons de gelegenheid om het bestand uitstaande scootmobielen op te schonen. Op meerdere plaatsen in Nederland worden reeds deze soort bijeenkomsten gehouden. De ervaringen zijn dat hiermee ongeveer 5% aan uitgaven bespaard kan worden. Besparing: op jaarbasis. 5) Toegang tot dubbele vervoersvoorzieningen beperken Mensen kunnen met een grote scootmobiel (actieradius 45 km) voorzien in een groot deel van hun

25 vervoersbehoefte, waarvoor ze normaal gesproken Regiotaxi gebruiken. De bedoeling is dat de zones, die zij op de scootmobiel kunnen afleggen, worden afgetrokken van het aantal goedkope zones in de Regiotaxi. Mensen zullen in de toekomst moeten kiezen tussen een grote scootmobiel en de Regiotaxi pas. Zij kunnen uiteraard altijd nog reizen tegen het OV tarief ( 1,70 per zone) en dat zelf bekostigen. Besparing: op jaarbasis met ingang van ) Maximale hoogte PGB verlagen Wij willen de hoogte van het PGB voor scootmobielen vaststellen op het niveau van een gereconditioneerd (tweedehands) apparaat en niet op dat van een totaal nieuw apparaat. Wij vinden het verdedigbaar dat het PGB-tarief afgeleid wordt van de prijs van een tweedehands apparaat omdat er ook bij verstrekkingen in natura soms tweedehands scootmobielen worden ingezet. Het gaat immers om het te bereiken resultaat. Daarbij letten we er wel op dat de afschrijvingstermijn langer is dan de periode waarvoor een PGB verstrekt is. Besparing: op jaarbasis. 3. VOORSTEL Op basis van de VNG publicatie "De Kanteling financieel, kosten en baten van een nieuwe aanpak in de WMO" (oktober 2010) zou met de nieuwe aanpak een besparing van ca.10% haalbaar moeten zijn. Vertaald naar de (in 2010 begrote) uitgaven scootmobielen betekent dit een bedrag van Dit komt aardig in de buurt van de inschatting die gemaakt is voor de voorstellen 1, 2, 4, 5 en 6 (ze moeten minimaal vanaf 2012 opleveren). De feitelijke bezuiniging op de begroting zal echter naar verwachting lager uitkomen. Dit omdat wij rekening moeten houden met de nog te realiseren structurele bezuiniging gebruik scootmobielen PB Van de geplande werd in 2010 slechts gehaald. Rekening houdend met de niet gerealiseerde bezuiniging uit de PB 2010 ( ) is in dit fiche vooralsnog een te realiseren besparing van opgenomen. Ook houden wij rekening met de noodzakelijke tijd voor de aanpassing van het beleid, aanpassing van systemen en een overgangstermijn. Daarom zal deze bezuiniging met ingang van 2013 worden gerealiseerd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Meenemen in nadere uitwerking. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Indien de bezuinigingen te snel en onzorgvuldig worden ingevoerd, lopen wij risico op rechtszaken van burgers tegen de gemeente. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht mensen te compenseren op een aantal leefgebieden. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande beschikkingen die mensen al hebben en waardoor ze een recht hebben wat kan doorlopen tot na Het is daarom mogelijk dat de aanlooptijd tot de totale bezuiniging langer duurt dan (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

26 Volgnummer: 12 Titel: Individuele voorzieningen: WMO - Hbh algemene voorziening Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Frenk Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 14 Zorg en Welzijn Productnummer Productnaam Maatschappelijke Ondersteuning w.v. Activiteit/ project Hulp bij het Huishouden Totale formatie in programma Team WMO en team loket Z (inschatting situatie na bezuiniging loket Z en implementatie zelfindiceren). 43,46 Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L L L 999 V L V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S S S 999 V S V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L PM L 94 V L 94 V (Bedrijfsvoering) S S S 94 V S 94 V 1,40 1,40 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE Hulp bij huishouden organiseren als algemene voorziening (een voorziening waarvoor geen indicatie nodig is) in plaats van als individuele voorziening (geïndiceerde voorzieningen). 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Hulp bij het huishouden bestaat thans uit 2 producten: HBH1 hulp bij het huishouden bij mensen die zelf de regie kunnen voeren en HBH2 hulp bij het huishouden voor mensen die niet (of beperkt) zelf de regie kunnen voeren. De kosten (per uur) voor HBH2 zijn een stuk hoger dan voor HBH1. Voorgesteld wordt om het product HBH 1en het schoonmaak gedeelte uit HBH2 om te zetten in het nieuwe product persoonlijke dienstverlening, en dit als algemene voorziening aan te bieden aan de Wmo doelgroep. De persoonlijke dienstverlening wordt aangeboden door verschillende aanbieders die gecontracteerd zijn door de gemeente. Aan de aanbieders wordt de eis gesteld om naast hun al bestaande personeel vooral inzet

27 te plegen op het werken met mensen die door de gemeente geactiveerd worden naar werk of maatschappelijk nuttig werk. Voor de persoonlijke dienstverlening betaald de klant per uur een vergoeding. Deze vergoeding zal inkomensafhankelijk zijn, maar wel eenvoudig van aard en gebruik makend van het Tilburgse concept dienstencheque/alfacheque. De besparing wordt gerealiseerd: 1. doordat de kostprijs lager is dan de huidige kostprijs van HBH2 2. door niet meer te werken met de producten als HBh1 en HBh2. In de plaats komt de persoonlijke dienstverlening(eenvoudig van aard). Voor die mensen die voorheen HBh2 hadden en nog een regiefunctie behoeven wordt bezien in hoeverre die kan worden ondergebracht bij andere dienstverleners die toch al met betrokkenen in contact staan ("ontstapeling"). In die gevallen dat deze onderbrenging niet slaagt blijven wij deze regiefunctie aanbieden op individuele gronden. 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt om eenvoudige hulp als persoonlijke dienstverlening in een algemene voorziening te gaan organiseren. Deze nieuwe vorm dient in 2013 voor alle nieuwe klanten beschikbaar te zijn. Voor de huidige klanten zal het recht op de huidige diensterlening blijven bestaan voor de duur van hun beschikking, maar met een maximale duur van 5 jaar. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Loket Z zal ingezet worden om de lichte toets te doen om toegang te geven tot de algemene voorziening. Dit zal in enkele gevallen uitmonden tot een gesprek/huisbezoek omdat de algemene voorziening niet voldoende compenserend is. Maar de verwachting is dat bij het overgrote deel van de aanvragen voor toegang tot de algemene voorziening een kort eenvoudig gesprekje voldoende zal zijn. Op dit moment komen er 2500 aanvragen voor eenvoudige hulp bij het huishouden. We gaan er vanuit dat een kwart van de aanvragen zal blijven. Per aanvraag is voor gesprek tot/met de afwerking 1 uur berekend. Besparing 1875 uur. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Ja, indien de bezuinigingen te snel en onzorgvuldig worden ingevoerd lopen wij risico op rechtszaken van burgers tegen de gemeente, omdat wij wettelijk verplicht zijn mensen te compenseren op een aantal leefgebieden. Een individuele voorziening kan alleen over gaan naar een algemene voorziening als die ook in voldoende mate aanwezig is en (financieel)bereikbaar voor de burger. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande beschikkingen die mensen al hebben en waardoor ze een recht hebben wat kan doorlopen tot na Het is daarom mogelijk dat de aanlooptijd tot de totale bezuiniging langer duurt dan Uitgaande van de duur van een beschikking van 5 jaar kan in /5 van het besparingspotentieel gerealiseerd worden, in /5 en vanaf 2016 volledig.( ) De invoering van deze voorziening zal invoeringskosten met zich meebrengen. Het gaat om een majeure operatie. Deze kosten zijn op dit moment nog niet in te schatten en daarom pm geraamd. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

28 Volgnummer: 13 Titel: WMO - Collectief vervoer Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Frenk Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 14 Zorg en Welzijn Productnummer Productnaam Maatschappelijke Ondersteuning w.v. Activiteit/ project Collectief vervoer Totale formatie in programma Team WMO en team loket Z (inschatting situatie na bezuiniging loket Z en implementatie zelfindiceren). 43,46 Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L V L V L V L V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S V S V S V S V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE Bezuiniging op uitvoering collectief vervoer. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Dit fiche bevat de bezuiniging a.g.v. de aanbesteding van het collectief vervoer, die door het Servicepunt Regiotaxi berekend is op een bedrag Bij de opdracht van de Stuurgroep Regiotaxi (wethouders deelnemende gemeenten) aan de Werkgroep Aanbesteding is expliciet mee gegeven om een aanbestedingsvoordeel te realiseren door een "versobering" van het contract, waarbij gehandeld wordt vanuit de redenering dat de Regiotaxi een vervanging is van het regulier Openbaar Vervoer. De belangrijkste aanpassingen in het bestek om een lagere inschrijvingsprijs te realiseren zijn: 1. De contractduur is verlengd naar 4 jaar met mogelijkheid tot verlenging van twee maal een jaar.

29 (contractduur was 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging van 2 x 1 jaar). 2. De dienstverlening aan de reiziger is met name beperkt door Maximaal 5 zones, geen mogelijkheid meer de reikwijdte uit te breiden tegen betaling van het commerciële tarief. een beperking in de mogelijkheden om met Kerstmis en Nieuwjaar te reizen. Ritten met een gegarandeerde aankomsttijd worden beperkt tot:uitvaarten, Huwelijken en OVknooppunten (nu geen beperking) De indicaties gezinstaxi en scootmobiel verdwijnen. De scootmobiel wordt niet meer toegestaan in de Regiotaxi (alleen kleine / opvouwbare) Huisdieren worden niet meer toegestaan in de Regiotaxi De voertuigen moeten voldoen aan wettelijk gestelde milieunormen. In het oude contract waren milieueisen opgenomen die strenger waren. Kamer tot kamer vervoer vervalt. Vervoer is van deur naar deur. 3. VOORSTEL Besluiten met de bezuiniging op uitvoering collectief vervoer. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

30 Volgnummer: 14 Titel: Buurtbemiddeling Portefeuillehouder: Wethouder Frenk Thema Programma Product 1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn Sociale infrastructuur en welzijn Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 30 V L 30 V L 30 V L 30 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 30 V S 30 V S 30 S 30 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L Toelichting Vrijwilligers bemiddelen bij conflicten tussen burgers onder coördinatie van de Twern. De subsidie bedraagt ,- : ,- (53,5%) van de gemeente en ,- (46,5%) van de overige partners. Er zijn ongeveer 40 vrijwilligers bij betrokken, die getraind zijn. In toenemende mate zijn dit hoger opgeleiden die actief willen zijn. Het aantal bemiddelingen is ongeveer 200 per jaar (bij iedere bemiddeling worden twee vrijwilligers ingezet). Tilburg scoort landelijk erg goed met buurtbemiddeling in vergelijking met andere steden. Op basis van subsidie en aantallen is de gemiddelde kostprijs 1.000,-. Dit is hoog, maar voorkomt dure juridische zaken en draagt fors bij tot de leefbaarheid in de betreffende wijken. Buurtbemiddeling past bij de nieuwe manier van werken zoals benoemd in de raadsnota Wmo in de wijk, maar kan efficiënter ingericht worden. Een taakstelling van ,- achten wij haalbaar. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) Geen Loopt gemeente een (financieel) risico Mogelijk risico is dat de corporaties hun geld terugtrekken en de hele voorziening buurtbemiddeling wegvalt.

31 Dat leidt vervolgens tot een toeloop van cliënten bij andere voorzieningen en minder betrokkenheid van bewoners onderling. Toelichting op implementatietraject Aangezien de corporaties deze voorziening samen met de gemeente financieren is overleg met deze partners en met de Twern nodig om het traject zorgvuldig te laten verlopen. (Financieel technische) opmerkingen Doel is om te bezuinigen, maar niet om buurtbemiddeling te laten stoppen. Daarvoor past het te goed bij de aanpak die wij voorhebben met Wmo in de wijk. Mocht de bezuiniging er toe leiden dat als gevolg daarvan het hele project zou moeten stoppen, dan wordt binnen het programma Zorg & Welzijn een andere bezuiniging gezocht ter hoogte van dit bedrag.

32 Volgnummer: 15 Titel: Medicinale heroïnebehandeling Portefeuillehouder: Wethouder Frenk Thema Programma Product 1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn Zorg- en ouderenbeleid Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L - V L - L 190 V L 190 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S - V S - S 190 V S 190 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L - L - L 2 V L 2 V (Bedrijfsvoering) S - S - S 2 V S 2 V : (50 uur miv 2014) 50 u 50 u 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L Toelichting De gemeente subsidieert nu t.b.v. medicinale heroïnebehandeling uit eigen middelen. Daarnaast wordt de medicinale heroïnebehandeling gefinancierd door een specifieke rijksuitkering en vanuit de AWBZ. De medische hulp aan verslaafden is geen gemeentelijke taak. Wel heeft de gemeente belang bij deze hulp, niet alleen uit het oogpunt van zorg voor burgers, maar ook ter voorkoming van overlast en criminaliteit die voortkomt uit heroïneverslaving. Om die redenen is de gemeente zelf bijgesprongen met ,-. Dit deel zou echter ook voor rekening van de zorgverzekeraar of AWBZ kunnen komen. Voor zover dat niet gebeurt, en de gemeente toch bezuinigt, loopt de gemeente met name een risico op het terrein van veiligheid en leefbaarheid. Wij hebben hierover reeds een gesprek met de zorgverzekeraars gevoerd, maar die hadden in eerste instantie geen belangstelling om dit over te nemen. Het Ministerie van VWS heeft ons aangegeven dat het wel logisch zou zijn als de zorgverzekeraar deze bijdrage betaald. Het gaat tenslotte om patiënten en zorg. Wij gaan daarom nogmaals het gesprek aan. Via deze voorziening krijgen 20 verslaafden zorg en begeleiding, die anders over straat zouden zwerven. Een aantal van hen was voorheen veelpleger.

33 Recent is ook bekend geworden dat de status van experiment en onderzoek door het ministerie van VWS opgeheven is voor de medicinale heroïnebehandeling. Wat de gevolgen hiervan zijn weten we nu nog niet, maar wellicht kunnen daardoor meer veelplegers instromen, omdat de selectiecriteria veranderen. In andere gemeenten met een vergelijkbare voorziening speelt dezelfde discussie; betreffende gemeenten stemmen de ontwikkelingen onderling af. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) 50 uur per jaar minder formatie met ingang van Loopt gemeente een (financieel) risico Nee, wel zal de bezuiniging van de gemeente, indien dit bedrag niet wordt overgenomen door de zorgverzekeraars of het zorgkantoor, waarschijnlijk leiden tot sluiting van de medicinale heroïnebehandeling, omdat Novadic Kentron dan de exploitatie niet meer rond krijgt. Gevolgen kunnen dan zijn: meer toeloop op de voorzieningen van Traverse en meer overlast op straat. Het rijk zal de subsidieverlening vervolgens ook intrekken. De investeringen in de bouw zijn in vijf jaar afgeschreven en leveren nog een kleine restwaarde op. Toelichting op implementatietraject In overleg met Novadic Kentron, met de zorgverzekeraars en in afstemming met andere gemeenten en het ministerie van VWS voeren wij deze bezuiniging in.

34 Volgnummer: 16 Titel: Bezuiniging op Diensten Wonen met Zorg Portefeuillehouder: Wethouder Frenk Thema Programma Product 1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn Zorg- en ouderenbeleid Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 200 V L 200 V L 200 V L 200 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 200 V S 200 V S 200 V S 200 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L Toelichting In het kader van het ouderenbeleid is voor Diensten Wonen met Zorg ,- per jaar beschikbaar. Hiervan gaat een subsidie van ,- per jaar naar De Wever ,- zit in een stelpost. Diensten Wonen met Zorg was voorheen een AWBZ regeling die overgekomen is naar de gemeente. De regeling was oorspronkelijk gericht op wijkbewoners die al wel een indicatie hadden voor verblijf in een verzorgingshuis, maar nog zelfstandig thuis woonden. Tegenwoordig worden de middelen ingezet voor ouderen zonder AWBZindicatie die zelfstandig in de wijk wonen en gebruik willen maken van de dienstverlening van het naburige verzorgingshuis. Er maken ongeveer cliënten gebruik van de regeling. Wij achten een bezuiniging van ,- mogelijk op Diensten wonen met zorg ,- komt ten laste van de subsidie aan De Wever en ,- ten laste van de stelpost. De bezuiniging op het contract van De Wever dient in eerste instantie ten laste van de maaltijdsubsidies te komen. In totaal worden de maaltijden voor een bedrag van ,- gesubsidieerd, waarvan de Wever een derde betaald. De maaltijdprijzen zullen hierdoor verhoogd moeten worden. Mensen die daardoor in de problemen komen kunnen zo nodig een beroep doen op bijzondere bijstand. Het resterende bedrag van de

35 bezuiniging kan ten laste van andere contractonderdelen komen. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) Geen Loopt gemeente een (financieel) risico Er zal mogelijk een extra beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand door cliënten die in de problemen komen doordat de prijs van hun maaltijden hoger wordt. Toelichting op implementatietraject De bezuiniging op het contract van De Wever voor Diensten Wonen met Zorg van ,- kan in 2012 ingaan. Het subsidiecontract dient hiervoor opengebroken en herzien te worden.

36 Volgnummer: 17 Titel: Middelen Pakketmaatregel AWBZ Portefeuillehouder: Wethouder Frenk Thema Programma Product 1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn Zorg- en ouderenbeleid Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 400 V L 400 V L 400 V L 400 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 400 V S 400 V S 400 V S 400 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L Toelichting De middelen voor de Pakketmaatregel AWBZ bedragen jaarlijks ca. 1,6 miljoen en zijn met ingang van 2010 vanuit de AWBZ naar de gemeente overgekomen (met een generieke korting). De gemeente dient deze middelen, die niet geoormerkt zijn, aan te wenden voor mensen die geen beroep meer kunnen doen op de AWBZ, maar nog wel een vorm van ondersteuning nodig hebben. Tot nu toe zijn deze middelen niet helemaal ingezet. De overige middelen waren bedoeld voor twee doelen: verdere maatregelen voor patiënten die geen AWBZ ondersteuning meer krijgen als gevolg van de pakketmaatregel. Een deel van de mensen heeft zelf alternatieve oplossingen gevonden voor het wegvallen van hun AWBZ ondersteuning. De gevolgen worden langzamer duidelijk dan gedacht, omdat veel mensen nog bezwaarprocedures hadden lopen, niet weten dat er Wmo voorzieningen mogelijk zijn of geen moeite meer doen om door de bureaucratie heen te komen. Zorgaanbieders hebben een aantal voorzieningen zoals dagopvang en dagbesteding nog een tijd lang uit eigen middelen doorbetaald, maar lijken daar steeds meer mee te stoppen. Wij verwachten daarom in 2011 en verder nog een toenemend beroep op deze middelen.

37 middelen om te kunnen investeren in de doorontwikkeling van de Wmo naar een wijkgerichte aanpak. Bij deze aanpak zal in een aantal wijken geïnvesteerd moeten worden in algemene voorzieningen. Dat is nodig om daarmee de vraag naar dure individuele voorzieningen te beperken. Aangezien de middelen van de Pakketmaatregel nog maar voor een deel ingezet worden stellen wij voor om hier, ondanks de geplande bestedingsrichting, ,- op te bezuinigen. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) Geen Loopt gemeente een (financieel) risico De middelen zijn bedoeld als vangnet voor kwetsbare burgers die geen beroep kunnen doen op de AWBZ voorzieningen. Ze zijn gereserveerd om in wijken in algemene voorzieningen te kunnen investeren, waardoor er minder dure individuele voorzieningen nodig zijn. Risico is dat er als gevolg van bezuinigingen op deze post in de toekomst te weinig algemene voorzieningen zijn, waardoor er alsnog een extra toeloop komt op duurdere individuele Wmo voorzieningen, die door burgers juridisch afgedwongen kunnen worden omdat de gemeente een wettelijke compensatieplicht heeft.

38 Volgnummer: 18 Titel: Bezuiniging vrouwenopvang De Bocht Portefeuillehouder: Wethouder Frenk Thema Programma Product 1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn Zorg- en ouderenbeleid Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging L 100 V L 100 V L 100 V L 100 V (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 100 V S 100 V S 100 V S 100 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L Toelichting Wij denken dat er op vrouwenopvang nog mogelijkheden zijn om tot een bezuiniging van ,- te komen. De concrete invulling daarvan dient met Stichting Kompaan en De Bocht ingevuld te worden en kan diverse uitwerkingen hebben. Wij denken aan de volgende optie: bij Stichting Kompaan en De Bocht maken vrouwen met kinderen in de vrouwenopvang gebruik van kinderopvang. Deze opvang wordt momenteel gefinancierd uit het subsidiecontract, maar zou feitelijk via de normale regelingen voor kinderopvang kunnen en moeten verlopen. Met Kompaan en de Bocht zijn afspraken gemaakt om deze stapeling van kinderopvang-financiering te ontstapelen. Daarmee kan een structurele bezuiniging van ,- gerealiseerd worden met ingang van Consequenties voor organisatie (incl. Formatie) Geen

39 Loopt gemeente een (financieel) risico Nee. Toelichting op implementatietraject Stichting Kompaan en De Bocht krijgt financiering uit diverse bronnen, zoals jeugdzorg, provinciale middelen, AWBZ, zorgverzekeringsgelden, rechtstreekse middelen van het rijk en de gemeentelijke doeluitkering. Een aantal financiers voert tegelijkertijd bezuinigingen door, waardoor ongewenste effecten kunnen ontstaan. Daarom zullen wij invoering van deze bezuiniging zorgvuldig moeten voorbereiden met Kompaan en De Bocht. (Financieel technische) opmerkingen In het kader van de al bestaande taakstelling uit het coalitieakkoord om ,- te ontstapelen binnen de WMO is op 5 april 2011 door het college besloten om ,- te bezuinigen op vrouwenopvang door het niet inzetten van extra middelen. Daarnaast is in diezelfde nota al voor opgenomen in de vorm van het ontstapelen van kinderopvangmiddelen. Daardoor komt de totale bezuiniging in 2012 op vrouwenopvang inclusief deze bezuinigingsfiche uit op ,-.

40 Volgnummer: 19 Titel: Preventiebeleid geestelijke gezondheid en Verslaving Portefeuillehouder: Wethouder Frenk Thema Programma Product 1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn Zorg- en ouderenbeleid Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 100 V L 150 V L 150 V L 150 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 100 V S 150 V S 150 v S 150 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L Toelichting Sinds de overheveling van middelen voor Collectieve Preventie vanuit de AWBZ in 2007 subsidiëren wij 2 e lijns zorgaanbieders voor het uitvoeren van preventieve taken. Deze taken, Collectieve Preventie GGz genaamd, zijn daarom uitgezonderd van het lokaal gezondheidsbeleid en jeugdgezondheidsbeleid. Voorgesteld wordt het preventiebeleid omtrent Verslaving en Geestelijke gezondheid opnieuw te prioriteren en deels te integreren in het lokaal gezondheidsbeleid. De invulling van de bezuinigingstaakstelling zal consequenties hebben voor de subsidieverlening aan GGZ en Novadic Kentron. Consequenties voor organisatie (incl. Formatie) Geen. Loopt gemeente een (financieel) risico Nee. Toelichting op implementatietraject Het te bezuinigen bedrag is oplopend en structureel met ingang van 2013.

41

42 Volgnummer: 20 Titel: Taakstelling montfransmiddelen op zorg & welzijn Portefeuillehouder: Wethouder Frenk Thema Programma Product 1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn Zorg- en ouderenbeleid Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 17 V L 17 V L 17 V L 17 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) B N B B B S 17 V S 17 V S 17 V S 17 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L Toelichting Het rijk bezuinigt op de zogenaamde Montfransgelden. Voor het programma Zorg & Welzijn impliceert dit een taakstelling van ,-. Wij realiseren deze bezuiniging door een structurele korting op het werkbudget zorg.

43 Volgnummer: 21 Titel: Taakstelling ontstapelen op zorg & welzijn Portefeuillehouder: Wethouder Frenk Thema Programma Product 1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn Diverse producten Zorg en Welzijn Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 101 V L 101 V L 101 V L 101 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 101 V S 101 V S 101 V S 101 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L Toelichting Taakstelling van ,- om verder te ontstapelen op zorg en welzijn. Binnen het programma zorg en welzijn dient actief verder gezocht te worden naar activiteiten die overlappen met andere activiteiten of die niet door de gemeente gefinancierd hoeven te worden. Invulling van de bezuiniging nog nader uit te werken.

44 Volgnummer: 22 Titel: Bezuiniging Ramadan-activiteiten Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Hamming Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 15 Integratie Productnummer Productnaam Multiculturele samenleving w.v. Activiteit/ project Ramadan Totale formatie in programma Fte 1. Taken afschaffen of verminderen/ Mutatie Lasten en Baten in euro's kwaliteitsverlaging Ramadan-activiteiten L - L 20 V L 20 V L 20 V S - S 20 V S 20 V S 20 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L VOORSTEL Vanaf 2013 stoppen met Ramadan-activiteiten. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Geen consequenties voor de organisatie omdat we reeds in 2010 hebben ingezet om deze activiteiten door het maatschappelijk middenveld vorm te laten geven (Huis van de Wereld, zelforganisaties). LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: - TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Vanaf 2011 is de regie overgenomen door het Huis van de Wereld. De betreffende middelen zijn meegenomen als cofinanciering van de provinciale middelen voor het Huis van de Wereld (t/m 2012). (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: -

45

46 Volgnummer: 23 Titel: Bezuiniging Dialoog en ontmoeting Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Hamming Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 15 Integratie Productnummer Productnaam Multiculturele samenleving w.v. Activiteit/ project Dialoog en Ontmoeting Totale formatie in programma Fte 1. Taken afschaffen of verminderen/ Mutatie Lasten en Baten in euro's kwaliteitsverlaging Dialoog en ontmoeting L - L 20 V L 20 V L 20 V S - S 20 V S 20 V S 20 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L VOORSTEL Vanaf 2013 stoppen met activiteiten "Dialoog en Ontmoeting". CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Geen consequenties voor de organisatie omdat we reeds in 2010 hebben ingezet om deze activiteiten door het maatschappelijk middenveld vorm te laten geven (Huis van de Wereld, zelforganisaties). LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: - TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Vanaf 2011 is de regie overgenomen door het Huis van de Wereld. De betreffende middelen zijn meegenomen als cofinanciering van de provinciale middelen voor het Huis van de Wereld (t/m 2012). (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: -

47

48 Volgnummer: 24 Titel: Taakstellende bezuiniging integratie Inclusief aandeel Montfransmiddelen Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Hamming Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 15 Integratie Productnummer Productnaam Multiculturele samenleving w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma 1. Taken afschaffen of verminderen/ Mutatie Lasten en Baten in euro's kwaliteitsverlaging Taakstellende bezuiniging integratie L 88 V L 138 V L 138 V L 138 V S 88 V S 138 V S 138 V S 138 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L VOORSTEL De taakstellende bezuiniging wordt ingevuld door te besparen op de middelen beschikbaar voor subsidies. De beschikbare subsidie aan stichting RADAR voor discriminatiebestrijding verlagen we met ,- per jaar. Met de resterende middelen blijven we boven het wettelijk minimum van 0,37 per inwoner. Ter uitwerking van de aangepaste doelen waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie om een separaat integratiebeleid in vier jaar af te bouwen, stappen we af van subsidiering per instelling. Ter uitwerking van het doel voor maatschappelijke participatie zullen we in het programma integratie nog voor een drietal pijlers subsidies ter beschikking stellen: sociale stijging, bestrijding sociaal isolement / ontmoeting en individuele begeleiding. Door bundeling van de subsidies en deze niet langer per instelling te verstrekken maar per doelstelling gaan we uit dat zowel in de pijler sociale stijging als in de pijler ontmoeting ,- per jaar bespaard kan worden. Hierbij vormt 2012 het overgangsjaar om ook instellingen de gelegenheid te bieden om de overgang naar de nieuwe systematiek te maken. Voor deze ontwikkeling zijn wij een rol voor

49 het Huis van de Wereld (zowel als plek als netwerkorganisatie). Er ontstaat namelijk meer kracht in de stad als de diverse initiatieven op het gebied van integratie worden gebundeld. Het Huis van de Wereld kan als katalysator en aanjager dienen waardoor het apart financieren van de afzonderlijke initiatieven overbodig wordt. Het Huis van de Wereld kan in 2012 nog rekenen op middelen van de provincie om haar doorontwikkeling verder vorm te geven. Wij zien onze nieuwe werkwijze dan ook als een logisch vervolgstap op deze doorontwikkeling. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

50 Volgnummer: 25 Titel: Afbouw ambtelijke inzet integratie Opdrachtgever: Wethouder Hamming Opdrachtnemer: Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 15 Integratie Productnummer Productnaam Multiculturele samenleving w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L L L L kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L 75 V L 115 V L 150 V L 175 V S 75 V S 115 V S 150 V S 175 V 1,0 1,5 2,0 2,25 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L VOORSTEL Voor het integratiebeleid geldt dat dit in de periode van het coalitieakkoord ingebed moet zijn in reguliere programma's. Dit zal gepaard gaan met enerzijds de overheveling van taken en budgetten (denk aan de budgetten voor de sociaal projectleiders en de (sport)intermediairs) en anderzijds een afbouw van de ambtelijke capaciteit. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) In de aanloop naar 2014 wanneer de inbedding van integratie in de reguliere programma's afgerond moet zijn zou gewerkt kunnen worden naar gedeeltelijke afbouw van de formatie voor integratie. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

51 De genoemde fte bij het financiële overzicht gaat uit van gemiddeld schaal 11. Volgnummer: 26 Titel: Grens Sociaal minimum Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Hamming Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 17 Armoedebeleid Productnummer Productnaam Inkomensondersteuning w.v. Activiteit/ project Grens sociaal minimum naar 110% voor LDT, CZM en meedoenregeling (volgen kabinetsbeleid) Totale formatie in programma Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 265 V L 265 V L 265 V L 265 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 265 V S 265 V S 265 V S 265 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L 11 V L 11 V L 11 V L 11 V (Bedrijfsvoering) S 11 V S 11 V S 11 V S 11 V 0,20 0,20 0,20 0,20 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE We volgen het kabinetsbeleid, doelgroep naar het wettelijk maximum van 110% van wettelijk sociaal minimum. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Voor de burger gaan we voor de regelingen Langdurigheidstoeslag (LDT), Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM) en de Meedoenregeling terug van 120% naar 110%. Dit geeft een bezuiniging van Dit is als volgt verdeeld: - LDT: CZM: meedoen: (w.v uitvoeringskosten)

52 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt om de regelingen Langdurigheidstoeslag (LDT), Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM) en de Meedoenregeling de doelgroep te bepalen op het wettelijk maximum van 110% van het wettelijk sociaal minimum. Dit geeft een bezuiniging van CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) De uitvoeringskosten meedoenregeling zijn minder. 0,2 fte, De uitvoeringskosten LDT en CZM nemen niet af, omdat het aantal aanvragen (wel het aantal toekenningen) naar verwachting niet zal afnemen. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

53 Volgnummer: 27 Titel: Collectieve ziektekostenverzekering en overige uitgaven bijbij Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Hamming Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 17 Armoedebeleid Productnummer Productnaam Inkomensondersteuning w.v. Activiteit/ project Bijzondere bijstand Totale formatie in programma Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 200 V L 300 V L 400 V L 500 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 200 V S 300 V S 400 V S 500 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM) als voorliggende voorziening voor de bijzondere bijstand medische kosten aanmerken en aanpassing beleid en uitvoering gericht op beperking bijzondere bijstand. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Dit fiche bevat 2 opdrachten: a. CZM als voorliggende voorziening voor bijzondere bijstand b. aanpassing beleid en uitvoering bijzondere bijstand voor overige kosten a. CZM als voorliggende voorziening De gemeente Tilburg heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor de minima met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Deze mensen zijn hierdoor goed verzekerd. Tilburg heeft een hoge deelname graad aan de verzekering en toch wordt er nog veel bijzondere bijstand verstrekt voor medische kosten, gemiddeld in Dit beeld wijkt af van veel andere vergelijkbare

54 gemeenten in Nederland. We willen de CZM aanmerken als een voorliggende voorziening, waardoor de volgende situatie gaat ontstaan: noodzakelijke medische kosten worden vanuit de gemeente voortaan enkel vergoed via de CZM. De gemeente biedt aanvragers voor vergoeding medische kosten aan om deel te nemen aan de CZM. Nagegaan wordt of het pakket van de CZM op dit moment afdoende is om alle noodzakelijke kosten te dekken. Zo nodig zal dit pakket worden aangepast (b.v. opname van bepaalde eigen bijdragen). aan mensen die niet deelnemen aan de CZM wordt geen bijzondere bijstand in de medische kosten meer vergoed. een uitzondering wordt gemaakt voor overgangssituaties. Mensen kunnen vaak niet midden in een jaar overstappen van verzekeraar. In dit soort gevallen kan nog bijzondere bijstand worden vergoed tot het moment dat men kan overstappen naar de CZM. Belangrijk is hierbij te vermelden dat de CZM (afgesloten bij VGZ en CZ) een gemeentelijk pakket is aanvullend op de basisverzekering. De kosten van deze aanvullende verzekering ( 8,- per maand) worden door de gemeente betaald uit de bijzondere bijstand. De regeling bijzondere bijstand gaat er - ook in de huidige situatie - vanuit dat mensen aanvullend verzekerd zijn. "Verplichte " deelname aan de CZM heeft met andere woorden geen negatieve financiële gevolgen voor de cliënten. Voordelen zijn een eenvoudiger, inzichtelijker systeem met minder risico op dubbelingen. In combinatie met de AWBZ en de zorgverzekeringswet vormt de CZM een passende en toereikende voorliggende voorziening voor bijzondere bijstand. Deze redenering volgend betekent dit dat kosten die niet vergoed worden uit AWBZ/ZVW niet strikt noodzakelijk zijn en hiervoor geen bijzondere bijstand betaald behoeft te worden. Verwachting is dat door deze wijziging een besparing gerealiseerd kan worden van ca op bijzondere bijstand voor medische kosten. Bij het verwijzen naar de CZM kan hierop een toename verwacht worden. Inschatting is echter dat veel van de totale kosten bijbij worden gedeclareerd door mensen die reeds verzekerd zijn in de CZM. Maximale toename CZM wordt geschat op 10% = Dit betekent dat er ca bezuinigt kan worden op bijzondere bijstand voor medische kosten. b. aanpassing beleid en uitvoering bijzondere bijstand voor overige kosten Bijzondere bijstand kan verstrekt worden voor bijzondere en noodzakelijke kosten, afgestemd op de individuele situatie. Het begrip "noodzaak" wordt thans vrij ruim ingevuld. Door deze begrippen strikter te hanteren kan ook op de overige uitgaven bijzondere bijstand een bezuiniging gerealiseerd worden. Daarnaast verdient het aanbeveling om voor sommige kostensoorten een alternatieve verstrekkingwijze te zoeken (bijv. in natura waarbij collectiviteitskorting wordt verkregen of als budget). De exacte hoogte van deze bezuiniging is nu nog niet te bepalen maar wordt geschat op Deze bezuiniging is gefaseerd ingeboekt omdat voldoende rekening gehouden moet worden met termijnen voor o.a. aanbesteding, overgangstermijnen, ICT aanpassingen en in te zetten capaciteit. 3. VOORSTEL CZM aanmerken als voorliggende voorziening voor medische kosten. Hiermee kan een besparing gerealiseerd worden van ca Daarnaast wordt voorgesteld de bijzondere bijstand strakker uit te voeren en alternatieve verstrekkingswijzen hiervoor te onderzoeken. Hiermee kan een besparing van worden gerealiseerd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Deze fiche betreft de besparing op programmakosten. De uitvoeringskosten worden meegenomen in de uitwerking van fiche , besparing op uitvoeringskosten inkomensondersteunende regelingen. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: De kans bestaat dat er meer mensen zullen deelnemen gaan aan de CZM (hier wordt max. 10% verwacht, waarmee in dit voorstel rekening is gehouden). Wellicht zullen er meer deskundigenonderzoeken gevraagd gaan worden bij een striktere onderzoek naar de noodzaak van de kosten. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Omdat het hier verschillende kostensoorten betreft, zijn er ook verschillen in het benaderen. Voor sommige kostensoorten is het interessant om alternatieven voor verstrekking te onderzoeken. Dit zal enige voorbereiding en uitvoering vragen. Voor andere kostensoorten is een instructie aan de uitvoering voldoende aangezien het beleid hier al op is ingericht.

55 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t. Volgnummer: 28 Titel: Uitvoeringskosten bijzondere bijstand Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Hamming Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 17 Armoedebeleid Productnummer Productnaam Inkomensondersteuning w.v. Activiteit/ project uitvoering bijbij, LDT, CZM en meedoen Totale formatie in programma 60,65 Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L L L L kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L - L 100 V L 200 V L 300 V S - S 100 V S 200 V S 300 V - 1,74 3,48 5,22 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE Onderzoek de efficiency mogelijkheden met betrekking tot de uitvoeringskosten bijzondere bijstand. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Het betreft de uitvoeringskosten bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering, langdurigheidtoeslag, en de formulierenbrigade. Na aftrek van overhead en doorbelastingen Servicedienst resteert 2,8 miljoen uitvoeringskosten die ingezet worden voor bovenstaande regelingen/dienstverlening. Deze 2,8 miljoen bestaan vooral uit de personele inzet van professionals die bijna allemaal werkzaam zijn in de directe dienstverlening naar de klanten. De hierin opgenomen, 3 fte van de formulierenbrigade vervallen in verband met eerdere bezuinigingen op 1 januari 2012.

56 De aanvragen bijzondere bijstand maken voor klanten met een WWB-uitkering onderdeel uit van de basisdienstverlening en intensieve dienstverlening re-integratie, uitgevoerd door medewerkers van Sociale Zaken. Door deze professionals in de directe dienstverlening worden per jaar meer dan aanvragen afgehandeld, en worden daarnaast een groot aantal heronderzoeken op lopende voorzieningen uitgevoerd. Bij het verkennen van de mogelijkheden om te besparen op de uitgaven en daarbij de dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden zijn met name de volgende ombuigingsrichtingen genoemd om nader te onderzoeken. a. Verbeteren ICT ondersteuning en aanpassen processen administratieve afhandeling vereenvoudigen, eenmalige uitvraag en hergebruik van gegevens, meer standaardisatie en e-dienstverlening. b. Wijzigingen beleid en aanpassen processen Ruimte zoeken in wet en regelgeving en bijbehorende beleidsregels, waardoor processen vereenvoudigd kunnen worden. - uitgaan van vertrouwen en steekproefsgewijs controles - minder huisbezoek meer op basis van regelingen (b.v. levensduur duurzaam gebruiksgoed) - mogelijkheden van verkorte procedures indien inkomen en vermogen bekend zijn c. Verhogen productiviteit Onderzoeken effecten van specialisatie en werken met scherpe targets (kwantiteit en kwaliteit). 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt om langs de voorgestelde lijnen onderzoek te doen naar de efficiencymogelijkheden gericht op een taakstellende besparing van in CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) De besparing loopt op tot 5,22 fte's vanaf LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Van alle keuzes consequenties bezien op programmakosten. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Afhankelijk van uitkomsten onderzoeken. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

57 Volgnummer: 29 Titel: Rijkskorting Participatiebudget Opdrachtgever: Wethouder Hamming Opdrachtnemer: Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 00 Algemeen Productnummer Productnaam Werk & Bijstand w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma Activering / Innovatie & Strategie WWB 156 Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging Bezuiniging participatie en minder bijstandsuitgaven L V L V L V L V Saldo wordt meer- of minder onttrokken uit S V S V S V S V vooruitontvangen Participatiebudget 2. Besparing op organisatie incl. formatie L L L L (t.g.v. 1) (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE In het Regeerakkoord zijn enorme bezuinigingen aangekondigd op het terrein van de sociale zekerheid. Deze bezuinigingen nemen we onverkort over. Er is nog altijd onzekerheid over het uiteindelijke bedrag aan bezuinigingen op het Participatiebudget en hoe zich dat verhoudt met andere bezuinigingen op aanpalende beleidsterreinen (WSW, UWV Werkplein en armoedebeleid). Op basis van de meest recente gegevens van de VNG bedraagt de totale bezuiniging op re-integratie 690 mln. Deze bezuiniging zal gerealiseerd worden door m.i.v mln. structureel te korten op het Participatiebudget (onderdeel re-integratie) en in een oplopende reeks ( 90 mln. in mln. in 2014) vanaf 2015 structureel 290 mln. te bezuinigen op het WSW-budget. De budgetten van de WSW en het Participatiebudget worden vanaf 2013 ontschot. Rekening houdend met de bezuiniging van 690 mln. op het re-integratiebudget, WSW budget het volledig wegbezuinigen van het inburgeringsbudget en een

58 bijstelling op educatie komt het totaal pakket aan rijksbezuinigingen op het ontschotte Participatiebudget - vertaald naar de Tilburgse situatie - uit op 15,1 mln. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT In deze toelichting is invulling gegeven aan een bezuinigingsopdracht tot een bedrag van 15,1 mln. (gerelateerd aan de omvang van de rijksbezuiniging op het Participatie- en WSW-budget). Wij willen, wil de visie rondom nieuwe participatie / re-integratie kunnen gaan werken, een gedeelte van de totale bezuiniging ( 15,1 mln.) realiseren door het nadelig verschil tussen het ontvangen Rijksbudget en de uitgaven voor bijstand (I-deel) te verkleinen. In de huidige geactualiseerde meerjarenbegroting 2011 wordt dit nadelig verschil, circa 6,1 mln., jaarlijks ten laste van de algemene middelen gebracht. Voorstel is dat met ingang van 2012 een beperking van het nadelig verschil tot een bedrag van maximaal 2 mln. bijdraagt aan de totale taakstelling van 15,1 mln. Jaarlijks wordt achteraf bekeken of de bezuiniging van 2,0 mln. gerealiseerd is. Dit is indien: - het saldo tussen rijksbudget BUIG en bijstandsuitgaven BUIG < 4,1 mln. nadelig bedraagt is de beoogde bezuiniging van 2,0 mln. gerealiseerd en kan maximaal 2,0 mln. worden aangewend voor participatiedoeleinden; - het saldo tussen het rijksbudget BUIG en de bijstandsuitgaven BUIG > 4,1 nadelig bedraagt is de beoogde bezuiniging van 2,0 mln. NIET volledig gerealiseerd en wordt het restant gerealiseerd via een aanvullende bezuiniging op participatie-uitgaven in het jaar x+1. De 2 mln. die vanaf 2012 wordt bespaard op het I-deel geven we pas vanaf 2013 uit. Hierdoor handhaven we structureel vanaf 2012 een bedrag van 2,0 mln. als 'schokdemper'. Uiteraard blijft onze ambitie om toe te werken naar het structureel verkleinen en uiteindelijk verdwijnen van het beroep op de algemene middelen voor de bijstandsuitgaven. Met de realisatie van de bezuiniging op de bijstandsuitgaven resteert een bezuinigingstaakstelling op de participatie-uitgaven van 13,1 mln. Bovenstaande taakstellingen zijn een afgeleide van de rijksbezuiniging op het participatiebudget. Een verandering in omvang van deze rijksbezuiniging is van invloed op bovenstaande afspraken.

59 Tabel A (* 1.000) Verloop budgetten 2011 naar Stand spaarsaldo Participatiebudget Rijksbudget Participatie: - re-integratiedeel 1 - inburgeringdeel - educatiedeel Rijksbudget Wsw Rijksbudget Wajong PM PM PM PM Totaal Rijksbudget Uitgavenbudget participatie 3 : - re-integratiedeel - inburgeringdeel - educatiedeel Uitgavenbudget Wsw Uitgavenbudget Wajong PM PM PM PM Totaal Uitgavenbudget Tekort Participatiebudget: - re-integratiedeel - inburgeringdeel - educatiedeel / Tekort Wsw Tekort Wajong PM PM PM PM Totaal Tekort Inzet spaarsaldo participatiebudget Te bezuinigen Gerekend is met een landelijke bezuiniging op het Participatiebudget re-integratie van 400 mln. conform Regeerakkoord. 2 Gerekend is met een landelijke bezuiniging op het SW-budget van 290 mln. conform Regeerakkoord 3 Begrotingsposten uitgaven participatie conform geactualiseerde meerjarenbegroting 2011

60 Invulling bezuinigingen: 1. Bezuiniging uitgaven participatie a. Scholing & Act. / onderuitputting overige budgetten b. Afbouw gesubsidieerde Arbeid 4 c. Inburgering 5 d. Educatie Verminderen tekort bijstandbudget (Ideel) Bezuinigingen Wsw 4. Bezuinigingen Wajong Totaal bezuinigingen PM PM PM PM Stand spaarsaldo Participatiebudget Meeneemregeling maximaal 25% In deze toelichting zijn voor de korte en lange termijn bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt op basis van voortzetting van de huidige pas dit jaar vastgestelde beleidslijn. Voor de korte termijn (begroting 2012) continueren we onverkort de in 2011 gestarte dienstverlening op basis van de vastgestelde participatievisie en aanpak WIJ. We voeren de bezuinigingen op een zorgvuldige afbouw gesubsidieerde arbeid door ( structureel -/- 4,8 mln.), We volgen de bezuinigingen op inburgering en educatie een op een. Het resterende deel bezuinigen we op het budget Scholing & Activering en eventuele onderuitputting van overige participatiebudgetten. Dit betekent dat we de volgende voorstellen formuleren, voor de bedragen verwijzen we naar voorgaand overzicht: 1a. Scholing & Activering en eventuele onderuitputting van overige participatiebudgetten. We sluiten aan bij de uitgangspunten in medio 2010 vastgestelde Participatievisie t.a.v. doelgroepen participatieplichtigen met de verdeling van de inzet van middelen voor werkzoekenden met een afstand < 1 jr / 1-3 jr / > 3 jr, tijdelijke inzet van middelen ( maximaal 2 jaar) voor sociale activering. In 2011 zijn we gestart met de nieuwe participatie dienstverlening en nieuwe dienstverlening voor jongeren. In de loop van 2011 kunnen we aangeven op welke onderdelen we in 2012 minder inzet kunnen plegen op basis van de benutting, resultaten en bestandsontwikkeling. In 2011 worden wederom de initiatieven voortgezet om extra inkomsten te genereren door alternatieve financieringsbronnen aan te trekken : ESF, fondsen, provinciale middelen of incidentele doelgroepuitkeringen van het Rijk (vgl. jeugdactieplan) en deze in de begroting op te nemen. Momenteel lopen een tweetal ESF-trajecten actie A (2010/2011 Tilburg Werkt 1,00 mln.) (2011/2012 Tilburg Werkt 1,14 mln.). 1b. Afbouwen structureel gesubsidieerde arbeid. 4 Op 19 juli jongstleden heeft de Raad besloten de mogelijkheden te verkennen om de gesubsidieerde arbeid in Tilburg af te bouwen. Op 23 mei aanstaande wordt aan de raad een voorstel voorgelegd waarbij de bezuinigingsreeks t.g.v. het ambtelijk voorstel afbouw gesubsidieerde arbeid verwerkt is in tabel A. De definitieve bezuinigingsreeks is afhankelijk van de uiteindelijke politieke en bestuurlijke keuzes en besluitvorming met betrekking tot afbouw gesubsidieerde arbeid. 5 De cijfermatige reeks uitgaven inburgering zijn ontleend aan het ambtelijk voorstel afbouw inburgering De definitieve reeks is afhankelijk van de uiteindelijke politieke en bestuurlijke keuzes en besluitvorming met betrekking tot de afbouw inburgering. 6 Spaarsaldo per eind 2011 is conform geactualiseerde programmabegroting 2011.

61 1c en 1d. Bezuinigingen op specifieke budgetten ( inburgering en educatie) worden een op een doorvertaald. Voor educatie bestaat een verplichte besteding van educatiegelden bij de ROC's tot Verminderen van het beroep op de algemene middelen door het tekort op het bijstandsbudget terug te dringen met dien verstande dat we met ingang van 2012 éénmalig een bedrag van 2 mln. reserveren als structurele schokdemper. 3. Bezuinigingen op de Wsw zetten we 1 op 1 door (zie ook het bij punt 5 hierover gemelde risico) Bezuinigingen op de langere termijn vergen een meer structurele insteek. In 2012 zal daarom nieuw beleid worden geformuleerd om te komen tot een structurele invulling vanaf VOORSTEL De bezuinigingen invullen overeenkomstig de hiervoor geschetste lijn. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Ten behoeve van het uitvoeren van inburgeringstaken wordt momenteel (2011) 6,89 fte Trajectbewaking ( ) vanuit het participatiebudget gedekt. Met het onverkort overnemen van de bezuinigingen op het gebied van inburgering komt ook deze formatie te vervallen en daarmee de last op het participatiebudget. Daarnaast wordt het participatiebudget aangewend voor de dekking van de volgende overige uitvoeringscapaciteit: - 10,0 fte ( ) casemanagement WWB/WIJ bovenwettelijke taken; - 2,57 fte ( ) casemanagement nazorgtaken; - 3,67 fte ( ) jongerenloket; - 3,0 fte ( ) matchingsunit; - 6,0 fte ( ) Trom Zoals hiervoor reeds beschreven vragen bezuinigingen op de langere termijn een meer structurele insteek. In 2012 zal daarom nieuw beleid worden geformuleerd om te komen tot een structurele invulling vanaf Dit heeft mogelijk ook consequenties voor de genoemde ambtelijke inzet. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Ja, door investeringen in de re-integratie en ontwikkeling van werkzoekende terug te brengen blijft voor hen de afstand tot de arbeidsmarkt groot en de kans om terug op de arbeidsmarkt te komen kleiner. Hiermee loopt de gemeente het risico, dat het aantal uitkering stijgen/ minder dalen en dat daarmee de tekorten op het Inkomensdeel W.W.B. op lopen. De VNG is van mening dat de bezuiniging op de WSW als gevolg van een verlaging van de bijdrage per SE: , en , , , e.v ,- niet in dit tempo gerealiseerd kan worden. Dit heeft vooral te maken met de CAO-rechten van de huidige WSW-medewerkers. De financiële en beleidsinhoudelijke gevolgen van de komende Wet werken naar vermogen zijn op dit moment nog niet duidelijk. Daarnaast zal komende jaren onvoldoende geïnvesteerd worden op aansluiting van mensen die nu nog niet participeren. Die vraag zal steeds groter worden nu juist de komende jaren een grote groep werknemers afscheid neemt van de arbeidsmarkt. Dit dreigende tekort op de arbeidsmarkt is een groot maatschappelijk risico. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Het procesvoorstel om te komen tot de voorgestelde ombuigingen zal in mei aan het college worden aangeboden. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

62 Volgnummer: 30 Titel: Caseload verhogen Opdrachtgever: Wethouder Hamming Opdrachtnemer: Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 1 Sociale stijging Programma 22 Arbeidsmarktbeleid Productnummer Productnaam Werk & Bijstand w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma Activering / Innovatie & Strategie 156 Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L L L L kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L 378 V L 378 V L 378 V B B 38 N B 38 N B 38 N S S 340 V S 340 V S 340 V 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE Betrekken bij efficiency organisatie Actie: Caseload verhogen met 10 Resultaat actie: Bedrag 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT De uitgangspunten en normen voor caseloads zijn door de raad vastgesteld in de nota Visie re-integratie en dienstverlening Sociale Zaken (december 2009), de visienota Participatiebudget en de nota Werken en of Leren voor alle jongeren (juli 2010). Momenteel hanteren we bij de formatievaststelling van casemanagement intensief een norm van 1:70 en op die van het casemanagement basis 1:150. Onder de intensieve dienstverlening vallen alle klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt kleiner dan drie jaar en inburgeraars. In de praktijk zijn caseloads rond 1:85 en 1:180 omdat de rekennorm uitgaat van 100% bezetting. Dat is met ziekteverzuim en elk jaar een behoorlijk aantal nieuwe medewerkers niet haalbaar. De norm vertaalt zich in 15 uur per jaar per klant voor intensieve

63 dienstverlening en 7 uur per klant in de basisdienstverlening. Bij intensieve dienstverlening hebben we ongeveer 8 uur per jaar nodig voor rechtmatigheid. Bij de basisdienstverlening is dat 5 uur per jaar. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de klantgroep in intensieve dienstverlening meer mutatiegevoelig is. Jaarlijks hebben we tussen 1500 en 2000 klanten die de uitkering verlaten maar ook weer 1500 tot 2000 klanten die in de uitkering komen. Mutaties vinden vooral plaats in de klantgroepen 0-1 jaar en 1-3 jaar. Daarnaast blijkt de groep jongeren zeer mutatiegevoelig. Dat geld ook voor ouders met kinderen en mensen die in deeltijd werken. Een ophoging van de caseload zal direct invloed hebben op de beschikbare tijd in het directe contact met klanten. Dit directe contact is essentieel voor de doelmatigheid: het sturen op de juiste stappen bij de klanten om uit de uitkering te komen. Denk hierbij aan het diagnostiseren van de klant, het organiseren van flankerende hulpverlening: maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, gezinsondersteuning, zorg, een traject inzetten en sturen, bemiddelingsactiviteiten, maar ook gesprekken in het kader van handhaving van de uitkering. Voor intensieve dienstverlening betekent dit 2 uur minder per klant. Bij basisdienstverlening een half uur. In beide gevallen betekent het 25% minder tijd voor doelmatigheid. Met de ophoging van de caseloads kan een besparing worden gerealiseerd van De netto besparing is echter ongewis omdat minder tijd voor doelmatigheid het risico met zich meebrengt dat er minder uitstroom wordt gerealiseerd en zo het beroep op het I-deel zal toenemen. 3. VOORSTEL De besparing realiseren zonder in te boeten aan tijd voor de doelmatigheid is mogelijk als we in 2011 en 2012 zwaar inzetten op het verbeteren van onze ICT ondersteuning en gegevenshergebruik. Door rechtmatigheidprocessen verregaand te automatiseren, te gaan werken met digitale fraudeprofielen en fraudesignalen kan er ruimte worden gevonden zonder aan tijd voor de klant in te boeten. Hier zijn behoorlijke investeringen voor nodig. Om die reden stellen wij voor om gefaseerd in te voeren en in 2012 de besparing te reserveren voor het verbeteren van ICT ondersteuning. Om de verbetering in de loop van 2012 te laten renderen, zal in 2011 geïnvesteerd moeten worden. Voor een goede inschatting van de benodigde investeringen zal een businesscase gemaakt moeten worden. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Huidige begrote formatie casemanagers per Fte - intensieve dienstverlening (1:70) 40,79 - basisdienstverlening (1:150) 17,57 Totaal 58,36 Formatie casemanagers na aanpassing caseload - intensieve dienstverlening (1:80) 35,69 - basisdienstverlening (1:160) 16,47 Totaal 52,16 Effect op de organisatie = -/- 6,20 fte casemanager ( ) Omdat een gedeelte van de taken van casemanagment (1:70) (boven wettelijk) wordt afgedekt via het participatiebudget is het totaal effect op de begroting ( / ) LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Door rechtmatigheidprocessen verregaand te automatiseren, te gaan werken met digitale fraudeprofielen en fraudesignalen kan er ruimte worden gevonden zonder aan tijd voor de klant in te boeten. Hier zijn behoorlijke investeringen voor nodig. Om die reden stellen wij voor om gefaseerd in te voeren en in 2012 de besparing te reserveren voor het verbeteren van ICT ondersteuning. Om de verbetering in de loop van 2012 te laten renderen, zal in 2011 geïnvesteerd moeten worden. Voor een goede inschatting van de benodigde investeringen zal een businesscase gemaakt moeten worden. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Gerekend is met een formatieomvang van 58,36 fte per conform de begroting Recentere gegevens over de formatieomvang 2011 zijn afhankelijk van de verwachte bestandsontwikkeling 2011 en hierdoor nog niet beschikbaar. Het voorliggende voorstel moet gezien worden in samenhang met het voorstel tot heroverweging op de uitvoeringskosten bijzondere bijstand (117-03).

64

65 Volgnummer: 31 Titel: Taakstellende bezuiniging cultuur Portefeuillehouder: Wethouder Frenk Thema Programma Product 2 Vestigingsklimaat 1.1 Cultuur Cultuurbeleid Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L 250 V L 345 V L 595 V L 845 V kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) S 250 V S 345 V S 595 V S 845 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L 155 V L 155 V L 155 V (Bedrijfsvoering) S S 155 V S 155 V S 155 V 2,0 2,0 2,0 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L Toelichting Voor de uitwerking van het nieuwe cultuurbeleid wordt rekening gehouden met een taakstellende bezuiniging van 1 miljoen op het totale programma waarbij nog wel rekening gehouden moet worden met een getrapte invoer wanneer het om de afbouw van subsidies gaat. Vooralsnog wordt voor de invulling van deze taakstelling aan drie lijnen gedacht: - Laten vallen van de ambitie van een cultuurpodium in de Reeshof, nu duidelijk is dat realisatie binnen Forum Reeshof niet mogelijk is. Besparing ,- per jaar. - Ontmanteling van de reserve culturele vernieuwing; deze reserve is ingesteld geweest ten behoeve van de realisatie van de ambities van de nota KunstenMakers. Dit vervalt na vaststelling van de nieuwe cultuurnota. De jaarlijkse voeding van de reserve kan daarmee ook vervallen. Nog wel moet in het traject van de cultuurnota bezien worden of een aantal (structurele) posten die nu gefinancierd worden vanuit de reserve toch behouden moeten blijven (o.a. activiteiten beeldende kunst) en of er niet een deel moet blijven om te kunnen in blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dekking voor

66 de inzet van de cultuurmakelaar en de middelen voor de culturele manifestatie vervalt bij de ontmanteling. Bij gewenste voortzetting in het kader van 2018Brabant, moet dekking dan ook vanuit die invalshoek gevonden worden. - Besparing op de bibliotheek door de spreiding van de bibliotheekvoorziening over de stad en de betekenis van de centrale bibliotheek te herzien; ,- in 2014 en vanaf ,- structureel per jaar. Deze bezuiniging komt bovenop de taakstelling die de bibliotheek al opgelegd heeft gekregen met ingang van 2011, vandaar dat er nu ook een beperkte tijd wordt gecreëerd alvorens deze bezuiniging op te leggen. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) Het nieuwe cultuurbeleid kan betekenen dat er nieuwe werkwijzen ontwikkeld worden. Uitgangspunt hierbij is dat de formatie niet groter mag worden (eerder kleiner) en dat eventuele tijdelijke projecten ook met tijdelijk geld en formatie uitgevoerd worden (zoals bijvoorbeeld al gesteld voor 2018Brabant). Dit zou kunnen betekenen dat onder meer de formatie van het bureau cultuurmakelaar niet langer structureel is (2 fte) en alleen nog maar (tijdelijk) gedekt is als de noodzaak voor voortzetting voortkomt uit het kader van het traject 2018Brabant. Loopt gemeente een (financieel) risico Risico's kunnen ontstaan als bestaande afspraken opengebroken moeten worden of gemeentelijk panden niet langer in de culturele sector verhuurd worden. Toelichting op implementatietraject In het uitvoeringsprogramma van de nieuwe cultuurnota, moet ook duidelijk worden op welke wijze de bezuinigingen worden geïmplementeerd. Aangezien de bezuiniging gezien moet worden in het kader van vernieuwingen/veranderingen in de sector kan de bezuiniging in de tijd niet in totaal per gerealiseerd worden vanwege vereisten van zorgvuldig bestuur bij afbouw van subsidies. Zeker niet gelet op het feit dat de huidige bezuinigingen ook in de periode tot en met 2012 ingevoerd worden/zijn. Vandaar het voorstel om dit getrapt op te bouwen. (Financieel technische) opmerkingen Exacte invulling van de taakstelling vindt plaats na vaststelling van cultuurnota en zal meegenomen worden bij het opstellen van de programmabegroting 2012.

67 Volgnummer: 32 Titel: Invoering toeristenbelasting Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder de Ridder Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 4 Modern Bestuur Programma 4.2 Dienstverlening / Belastingen en Tarieven Productnummer Productnaam Belastingheffingen w.v. Activiteit/ project Heffing toeristenbelasting Nvt Nvt Nvt Totale formatie in programma n.v.t. Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L L L L kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel) L 17 N L 14 N L 14 N L 14 N B 347 V B 347 V B 347 V B 347 V S 330 V S 333 V S 333 V S 333 V +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 1. OPDRACHT UIT COLLEGE Invoering toeristenbelasting door heffing van deze belasting op de gene die een natuurlijke persoon gelegenheid biedt tot verblijf in Tilburg. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Bij het uitwerken van deze opdracht is uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Hotelovernachtingen Het aantal hotelkamers dat is genoemd in de hotelmarktstudie Midden Brabant 2007 is tot richtsnoer genomen. De in het rapport voorspelde uitbreiding van het aantal kamers is, zo leert telefonische navraag, voor een belangrijk deel niet gerealiseerd. De bezettingsgraad (67%) in het rapport genoemd voor 2007 volgt de landelijke trend die zich laat zien voor Er is gerekend met een kamer bezetting van gemiddeld 1 persoon per nacht. Er is een tarief gehanteerd van 3 per persoon per nacht voor een hotelovernachting.

68 Kampeer overnachtingen en havenovernachtingen Voor een overnachting op een camping en in de passantenhaven wordt 1,50 per persoon per nacht gehanteerd. Tilburg heeft binnen haar gemeente grenzen drie campings en een haven. Op basis van de beschikbare gegevens ten aanzien van het aantal standplaatsen op de camping en ligplaatsen in de passantenhaven én een geschatte bezetting is de opbrengst begroot. Voor de campings wordt uitgegaan van een bezetting van 100 nachten. In de haven zijn in overnachtingen geregistreerd, de gemiddelde bezetting per boot bedroeg 2 personen. 3. VOORSTEL Invoering toeristenbelasting met ingang van 2012 door heffing van deze belasting op de gene die een natuurlijke persoon gelegenheid biedt tot verblijf in Tilburg. Uitgaande van 416 kamers in Tilburg, die een bezettingsgraad kennen van 67%, over 365 nachten berekend, waarbij gerekend is met een bezetting door 1 persoon en een tarief van 3 euro betekent dit aan inkomsten Bezetting op de campings tezamen (stel) overnachtingen a 1,50 is Bezetting in de haven 1,50 x 3200 nachten bedraagt Totale opbrengst De uitvoeringskosten bedragen naar verwachting euro aan salaris inclusief variabele overhead. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Uitbreiding formatie bij de afdeling gemeentelijke heffingen met 0,25 fte niveau schaal 8. De invoeringskosten van deze (voor Tilburg) nieuwe heffing bestaande uit systeemaanpassingen en communicatiekosten zijn begroot op (eenmalig) LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Hoteliers worden ingelicht en de legesverordening wordt aangepast. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

69 Volgnummer: 33 Titel: Restauratiesubsidie en hergebruik historische panden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder Moorman Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema Vestigingsklimaat Programma 4.2 Dienstverlening, belastingen en tarieven Productnummer/naam Gebeidsmanagement w.v. Activiteit/ project Bijdrage subsidieregeling monumenten Programma 3.1 Stedelijke inrichting/stedenbouw Productnummer/naam Beleid Ruimtelijke Ordening w.v. Activiteit/ project Promotie en communicatie hergebruik historische panden Totale formatie in programma Fte 1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) Mutatie Lasten en Baten in euro's Restauratiesubsidie L - L - L - V L 120 V Promotie en communicatie hergebruik historische L - L - L 30 V L 30 V panden S - V S - V S 30 V S 150 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE Het college heeft op 25 januari 2011 bij de behandeling van de collegenota nr. 14 inzake de maximale restauratiesubsidie 2011 aangegeven dat men deze subsidie wil betrekken bij de heroverwegingen. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Het restauratiebudget bedraagt jaarlijks ,- en is opgebouwd uit een deel algemene middelen

70 58.000,- en een deel ISV-middelen ,-. Deze laatste middelen vervallen m.i.v Overwegingen: In goede staat verkerende monumenten dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van stad, dorp en platteland. Dat is van belang voor de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid voor toeristen en het vestigingsklimaat. Het laatste geldt met name voor de binnenstad. Subsidie biedt de mogelijkheid om eigenaren over de streep te trekken om hun monument zorgvuldig in stand te houden. Dat speelt vooral bij zaken die voor hen geen direct nut hebben zoals bijzondere ornamenten. Subsidie bevordert de werkgelegenheid in een bedrijfstak die het momenteel erg moeilijk heeft. Subsidie bevordert het monitoren van monumenten. Immers, de kans op subsidie nodigt eigenaren uit zich tot de gemeente te wenden met eventuele plannen. Daardoor krijgen wij inzicht in wat er met ons monumentenbestand gebeurt. Met een subsidieregeling geeft de gemeente te kennen zich in principe samen met de eigenaren verantwoordelijk te voelen voor de instandhouding van monumenten. De middelen voor promotie en communicatieve doeleinden in het kader van hergebruik van historische panden bedragen jaarlijks ,- over de periode 2011 tot en met Verwacht wordt dat het accent van de aanwending van deze middelen in de eerst komende jaren zal liggen. 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt het huidige subsidiebeleid te continueren. Het jaarlijkse budget blijft tot 2015 op het huidige niveau. Vanaf 2015 vervalt het Rijksaandeel van ,- per jaar als gevolg van wegvallende ISVmiddelen (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Ten aanzien van de beschikbare middelen voor promotie en communicatieve doeleinden in het kader van hergebruik van historische panden - waarvan de dekking komt uit de gelijknamige reserve - wordt voorgesteld in 2014 en 2015 jaarlijks incidenteel ,- te bezuinigen. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Gelet op de hoogte van het budget m.i.v is het in dit geval nodig de subsidieverordening inhoudelijk aan te passen. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Geen financieel risico. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: De voorgestelde structurele bezuiniging op het budget restauratiesubsidie per 2015 ad ,- is een gevolg van de wegvallende ISV-middelen van het Rijk. De voorgestelde incidentele bezuiniging op het budget promotie en communicatieve doeleinden in het kader van hergebruik van historische panden gedurende 2 jaren (2014 en 2015) wordt onttrokken aan de gelijknamige reserve.

71 Volgnummer: 34 Titel: Eén adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Opdrachtgever: Wethouder Möller Opdrachtnemer: Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 3 Leefbaarheid Programma 3.1 Stedelijke inrichting / stedenbouw Productnummer /naam Beleid RO Productnaam Beleid Groen en Water w.v. Activiteit/ project Welstandscommissie 57 * 0 0 Monumentencommissie Totale formatie in programma Adviescommissie stedelijk groen Fte * welstand wordt gedekt uit bouwleges Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L V L L L kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) B N B B B S V S S S 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L 15 V L 15 V L 15 V L 15 V Eén adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit S 15 V S 15 V S 15 V S 15 V 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE De Welstandscommissie, de Monumentencommissie en de Adviescommissie Stedelijk Groen samenvoegen tot één commissie voor ruimtelijke kwaliteit. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT In dit voorstel worden de mogelijke besparingen met betrekking tot de adviescommissie en de stadsbouwmeester uitgewerkt. Eventuele verdere mogelijkheden tot besparingen inzake de afdeling Stedenbouw zullen worden bezien in relatie tot het proces van organisatieontwikkeling Het college heeft los van deze opdracht in het kader van de heroverwegingen op 21 december 2010 al besloten de drie commissies samen te voegen tot een commissie voor ruimtelijke kwaliteit. Stadsbouwmeester: kaderstelling Stadsbouwmeester is een fenomeen sinds Tot op heden heeft een beperkt aantal gemeenten (circa 20)

72 een stadsbouwmeester. Het fenomeen slaat niet echt aan. In de welstandsnota en de evaluatie van de welstandscommissie (van Tilburg) van 30 juni 2010 wordt over de stadsbouwmeester opgemerkt: "Meerdere visies en invalshoeken zijn nodig voor een afgewogen oordeel en advies. Bij grotere plannen is het essentieel om vanuit meerdere invalshoeken en expertise een advies te geven. Daardoor worden bij de beoordeling vele facetten belicht". Stand van zaken Tilburg welstand, monumenten en groen: één omgevingscommissie Om hierboven vermelde overwegingen is de stadsbouwmeester niet aan de orde in Tilburg. Dit gevoegd bij het gegeven dat een traject ingezet is van een integratie van commissies die adviseren over ingrepen in de fysieke leefomgeving (welstand, monument en groen), maakt de stadsbouwmeester des te overbodiger. Het college heeft op 21 december 2010 besloten één commissie voor ruimtelijke advisering in te stellen. Voeg daarbij het argument dat naast de stadsbouwmeester er toch nog een welstandcommissie nodig blijft voor kleinere plannen en de stadsbouwmeester wettelijk geen alternatief kan zijn voor de monumentencommissie, maakt dat hij/zij geen enkele meerwaarde heeft. 3. VOORSTEL a. Conform collegebesluit van 21 december 2010 de samenvoeging van welstands-, monumenten- en adviescommissie stedelijk groen tot één omgevingscommissie uiterlijk per 31 december 2011 vorm te geven. b. Conform collegebesluit van 21 december 2010 deze nieuwe commissie uiterlijk per 1 januari 2012 te laten functioneren. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) De verwachting is dat een dergelijke commissie voor wat betreft haar aandachtsveld integraal kan adviseren op de genoemde terreinen en daarmee de huidige drie commissies (Welstand, Monumentencommissie en Adviescommissie Stedelijk Groen) kan vervangen. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de lijn die de organisatie heeft ingezet vanwege de Wabo. Deze samenvoeging heeft geen formatieve gevolgen. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Er is geen sprake van een financieel risico. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: De implementatie van de commissie kan, indien er een positief besluit volgt, nog in 2011 zijn beslag krijgen. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: De optie instituut stadsbouwmeester in combinatie met welstand en monumenten, is veel duurder dan de optie van de omgevingscommissie. Naar verwachting moet er bij de stadsbouwmeester geld bij en treedt er bij de omgevingscommissie een kostenbesparing op (zie hieronder) als gevolg van minder presentiegelden. Hierbij is verondersteld dat de bouwleges niet wijzigen. Het College heeft op 29 maart 2011 notanr. 11 besloten de raad voor te stellen een Omgevingscommissie in te stellen met een maximum aan jaarlijkse kosten van ,-. Omdat de bestaande budgetten in totaal ,- (afgerond) bedragen kan er feitelijk nu maar ,- structureel bezuinigd worden. Dit wijkt af van het raadsvoorstel "2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen" dd 11 april 2011 waarin een structurele bezuiniging van ,- is opgenomen bij de vorming van deze commissie.

73 Volgnummer: 35 Titel: Beleid ruimtelijke ontwikkeling Opdrachtgever: Wethouder Möller Opdrachtnemer: Directeur BO/Directeur GO Thema Programma Productnummer/naam Totale formatie in programma 3.1 Stedelijke inrichting/stedenbouw Beleid Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplannen Gebiedsmanagement Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's 1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) BO/ruimtelijke visies L PM V L PM V L PM V L PM V GO/Bestemmingsplannen L PM V L PM V L PM V L PM V GO/Gebiedsmanagement L PM V L PM V L PM V L PM V BO/ruimtelijke visie planologen S PM V S PM V S PM V S 500 V 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE Geef aan hoe het mogelijk is om in de keten stedenbouw/ opstellen bestemmingsplannen en juridische ROadvisering te optimaliseren en daarbinnen een taakstellende bezuinigin van 0,5 mln. te realiseren met ingang van UITWERKING OPDRACHT Deze opdracht zal voor de actualisering van de begroting worden uitgewerkt en van een Plan van Aanpak worden voorzien.

74 Volgnummer: 36 Titel: Taakstellende bezuiniging Wonen Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Wethouder de Vries Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in euro's) Lasten Baten Saldo Thema 2 Vestigingsklimaat Programma 3.2 Wonen Productnummer /naam Wonen w.v. Activiteit/ project Inzet t.b.v. armoedebeleid w.v. Activiteit/ project Beleidscapaciteit Totale formatie in programma Fte Mutatie Lasten en Baten in euro's Taken afschaffen of verminderen/ L L L L kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L 50 V L 100 V L 100 V L 100 V (Bedrijfsvoering) S 50 V S 100 V S 100 V S 100 V 0,65 1,30 1,30 1,30 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L VOORSTEL Met uitzondering van de subsidie van zo'n ,- voor het SBO (Stedelijk Bewoners Overleg) heeft het beleidsveld wonen geen uitvoeringsmiddelen ten laste van de algemene dienst. Dit betekent dat de taakstellende bezuiniging alleen ingevuld kan worden door vermindering van de beleidscapaciteit. Een bezuiniging van ,- betekent dat de beleidscapaciteit verminderd moet worden met 1,3 fte. Er resteert dan nog 3,9 fte (inclusief programmamanagement). Vermindering van de beleidscapaciteit kan niet zonder het schrappen van taken, hierbij wordt gedacht aan: - extensiveren van de monitoring: monitor Woningbouw niet 2x per jaar, maar slechts 1x per jaar: 0,2 fte. - extensiveren van de jaarlijkse nota wonen, na vaststelling van de nieuwe woonvisie (pas) na 2 jaar de balans opmaken in een nota wonen in plaats van jaarlijks. Dit betekent dat nieuwe beleidsvoornemens uit de raad/college niet automatisch meer ingekaderd kunnen worden: 0,2 fte. - extensiveren van deelname aan planontwikkeling van projecten en thematische uitwerkingen: deelname aan

75 planontwikkeling of uitwerking moeten feitelijk toegerekend worden aan de (tijdelijke) budgetten die horen bij de betreffende plannen/voornemens: 0,9 fte. De resterende capaciteit wordt nog inzet voor: - ontwikkeling en borging woonbeleid, afstemming met regio/provincie/rijk, studentenhuisvesting, overleg met corporaties, (uitwerking van) convenant wonen, woningbehoefte, starters, crisis, overprogrammering, vragen uit raad en stad, nota wonen etc. De beleidscapaciteit wordt daarbij flexibel ingesteld, wat het ene jaar nodig is voor het convenant, wordt vervolgens daarna gebruikt voor het woningbehoefteonderzoek, de nota wonen, woonvisie etc. - uitvoering "wettelijke" taken zoals waarborgfondsen, implementatie huisvestingswet, implementatie wet kraken etc. - implementatie van het woonbeleid door voorafgaand aan projecten op een helder wijze de uitgangspunten vanuit het woonbeleid op het betreffende projectniveau te formuleren en gedurende de planontwikkeling bij dilemma's mee te denken om de betreffende kaders/uitgangspunten in te vullen. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 1,3 fte beleidscapaciteit minder, waarvan in %. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Aangezien juist in 2011 een groot aantal nieuwe ontwikkeling is en wordt ingezet op basis van de woonvisie en woonagenda ligt er nog een implementatieopgave in 2012 van de beleidwijzigingen (leegstandswet, verduurzaming voorraad), daarom wordt voorgesteld om de capaciteitsafbouw in 2012 voor de helft in te plannen. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

76 Volgnummer: 37 Titel: Beheer en Onderhoud Openbare ruimte Opdrachtgever: Wethouder Lauwerier Opdrachtnemer: Directeur GO Thema Programma Productnummer Productnaam w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma (exploitatie budgetten) Budgettair beslag 2014 (in euro's) 3. Leefbaarheid 3.1 Stedelijke inrichting 3.3 Verkeer en vervoer 3.4 Milieu 3.5 Water Natuur en landschap Woonomgevingsverbetering Beheer infrastructuur Beheer groen en recreatie(?) Schoonhouden openbaar geb verkeer en vervoer realisatie Realisatie groen en water Beheer Riol. en Waterhuishouding Zie boven Lasten Baten Saldo / / / /- 0,00 -/- 0,00 -/ / Mutatie Lasten en Baten in euro's Woonomgevingsverbetering (ISV)* Beheer infrastructuur (Wegen) Beheer infrastructuur (civielekunstwrk) verkeer en vervoer realisatie Schoonhouden openbaar gebied Beheer groen en recreatie Realisatie groen en water Subtotaal Lasten 8. Opgave inverdienen Subtotaal Baten Totaal L L L L L S S - 1, V V V V V V V L L L L L S S - 1, V V V V V V V L L L L L S B S S Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L L L L (Bedrijfsvoering) V V V V V V V V V L L L L L L L S B S S V V v V V V V V V V V 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) L L L L 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) L L L L 1. OPDRACHT UIT COLLEGE ISV bezuinigingen 2,1 miljoen (op het stadsprogramma) en een extra bezuiniging van 3 á 4 miljoen in het stadsprogramma van (hieronder valt onderhoud en inrichting van zowel wegen, groen, verlichting etc.)

77 Taakstellende bezuiniging van 5,1 mln. Kanttekeningen Op de ISV gelden is al 0,5 mln. bezuinigd. Van het resterende budget van 1,6 mln. wordt ,- ingezet voor het stadsprogramma. De hieronder genoemde budgetten bij punt 1,2,3 en,4 zijn inclusief personele kosten. Bij punt 5 en 6 zijn de genoemde budgetten daar waar het investeringen betreft ook incl. personele kosten. Op het moment van daadwerkelijk realisatie worden deze middels een opslag apart gezet ter dekking van de personele kosten. Bij de overige punten betreft het voorstellen exclusief personele kosten. Algemeen Deze bezuiniging doet pijn op alle fronten. Tilburg voldoet qua wegonderhoud, groenonderhoud en reiniging op veel onderdelen al niet aan de basis, we zakken nu van 'laag' naar 'zeer laag'. Dit betekent kapitaalvernietiging als het gaat om wegonderhoud, klachten, schadeclaims en mogelijk een onveilig gevoel op straat. Gevaarlijke situatie worden ondanks deze bezuinigingen voorkomen. Bij nog verdere teruggang van de budgetten wordt overgegaan op inputsturing waarbij alleen de grootste knelpunten/ gevaarlijkste situaties nog worden aangepakt. Een situatie die vrij snel onbeheersbaar wordt omdat er steeds meer knelpunten bij zullen komen. In de bijlage zijn foto's weergegeven die laten zien welke consequenties deze bezuinigingen hebben voor onderhoud wegverhardingen, onderhoud groen en reiniging. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT (2015) (bedragen x euro's) De volgende maatregelen worden voorgesteld: 1. Bezuiniging op ISV gelden Het betreft hier de 1:1 doorvertaling van de bezuiniging op ISV gelden binnen het stadsprogramma (spelenplan en WOV).Bezuiniging is per 1/1/2015 en is inclusief personeelskosten daar deze uit voorbereiding en toezicht bij het IBU worden betaald. 2. Bezuinigen op Beheer Infrastructuur: -2,991 -Terugschakelen Beleidsplan Wegen van menu 6 (veilig voor zwakke weggebruiker) naar menu 1 (alles zeer laag) ( ,-) Aangezien er veel projecten in voorbereiding zijn voor 2012 en 2013 wordt deze bezuiniging gefaseerd ingevoerd: - per 1/1/2012 (totaal ,-) - per 1/1/2014 (totaal - 2, ,-) -infra correctief onderhoud/ afhandelen meldingen ( ) -Integrale projectbenadering (taakstellend: ,-) Bezuiniging is inclusief personeelskosten daar deze uit voorbereiding en toezicht bij het IBU worden betaald 3. Bezuiniging op Civiele Kunstwerken N.a.v. de laatste inspecties is vastgesteld dat het in het verleden opgelopen achterstallig onderhoud in 2014 ingelopen is. Daarnaast zijn er inmiddels " ontzorgingscontracten " geïntroduceerd. Hierbij wordt onderhoud civiele Kunstwerken als een pakket op de markt gezet. Hierdoor pakken de kosten lager uit. Dit maakt het mogelijk m.i.v structureel ,-op de onderhoudsbudgetten van Civiele Kunstwerken te bezuinigen. 4.. Bezuinigen Verkeer en Vervoer -228 bij verkeer en vervoer het investeringsvolume verminder met ,- Geeft een oplopend voordeel op de kapitaallasten. In 2015 bedraagt dit ,-. Daarnaast de exploitatie budgetten verminderen met ,- 5. Bezuinigingen op schoonhouden openbaar gebied -375

78 reiniging naar laagste niveau ( ,-) Deze bezuiniging heeft effect op de omzet van de Diamantgroep en BAT/Reiniging. De eventuele consequenties daarvan zijn nog niet verwerkt. Verder heeft het terugbrengen van het kwaliteitsniveau geen kostenbesparend effect op personeel van Gebiedsontwikkeling. De bestekken veranderen van kwaliteitsniveau, maar de voorbereiding/directievoering wordt niet minder intensief. De totale bezuiniging bedraagt ,- Hiervan komt ,- ten gunste van de algemene middelen. Omdat de dekking van dit onderdeel voor 25% komt uit het rioolrecht en voor 75% uit de afvalstoffenheffing is een neveneffect van deze bezuiniging dat aan het rioolrecht é ,- minder kosten doorberekend gaan worden en aan de afvalstoffenheffing ,-minder aan kosten doorberekend gaat worden. 6. Bezuinigen op onderhoud groen en schoonhouden/reiniging openbaar gebied -725 onderhoud Groen van C naar D niveau. Dit is het laagste onderhoudsniveau Deze bezuiniging heeft effect op de omzet van de Diamantgroep en BAT/Reiniging. De eventuele consequenties daarvan zijn nog niet verwerkt. Verder heeft het terugbrengen van het kwaliteitsniveau geen kostenbesparend effect op personeel van Gebiedsontwikkeling. De bestekken veranderen van kwaliteitsniveau, maar de voorbereiding/directievoering wordt niet minder intensief. 7. Bezuinigingen realisatie Groen en Water -91 Groen en Water het investeringsvolume verminderen met ,- Geeft een structureel oplopende voordeel op de kap lasten. In 2015 bedraagt Dit ,- Mln. kleine groenvoorzieningen in de wijk. Budget dat incidenteel door de gebiedsteams Ingezet wordt om incidentele aanpassingen te doen. Het gehele budget laten vervallen Geeft een structurele bezuiniging m.i.v van ,- 8. Opdracht inverdienen +190 bijvoorbeeld straten, pleinen, groenvoorzieningen etc. laten sponsoren 9. fasering aanbrengen in uitvoering GRP Investeringstempo blauwe aders vertragen (lager kap lasten ) -168 De snelheid van de aanleg van de blauwe aders vertragen. Het totale Investeringsvolume blijft wel gelijk. De berekening geeft het verschil aan tussen De kap lasten bij investeren in 30 jaar of in 40 jaar. Deze aanpassing is van invloed Op het tarief van het rioolrecht. Dit voordeel toerekenen aan Rioolrecht 168 Saldo 0 Opbouw bezuiniging over de jaren (excl. r&w) - per 1/1/ per 1/1/ per 1/1/ per 1/1/ Verdeling per programma in Stedelijke inrichting (ISV) Verkeer en Vervoer milieu Water Natuur en Landschap algemene middelen (meer inkomsten generen Water Natuur en Landschap (riolering) Voordeel op kap lasten komt ten gunste van het rioolrecht -168 (Dit is niet in bovenstaande cijfers opgenomen) 3. VOORSTEL

79 Zie boven 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Genoemde budgetten zijn ook exclusief mogelijke synergie voordelen als afdelingen, i.v.m. de aanstaande organisatie vernieuwing, worden samengevoegd. IBU werkt met een flexibele schil in haar personeelsbeleid. Dit i.v.m. de jaarlijkse pieken en dalen in de omzet. De dekking van de personele kosten wordt gegenereerd middels een opslag van de gerealiseerde omzet. Het gevolg van deze omzet vermindering is een lagere realisatie van dekking voor personele kosten in 2015 van ,- Omgerekend naar fte, zal dit in 2015 leiden tot een aanpassing met 3 fte's (berekening met schaal 10, tarief 3 voor 2011) van de flexibele schil. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Gevaarlijke situatie worden ondanks deze bezuinigingen voorkomen. Bij nog verdere teruggang van de budgetten kan geen 'overall' kwaliteit meer in Tilburg meer worden gegarandeerd en moet worden overgegaan in het aanpakken van incidenten en acuut gevaarlijke situaties. In de bijlage zijn foto's weergegeven die laten zien welke consequenties deze bezuinigingen hebben voor onderhoud wegverhardingen, onderhoud groen en reiniging. De bezuiniging op onderhoud civiele kunstwerken is per De huidige achterstand op dit gebied is dan weggewerkt. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Doordat de bestekken op het gebied van reiniging en groenbeheer eind dit jaar aflopen kunnen de bezuinigingen voor deze onderdelen direct per 2012 in gang worden gezet. Bij het onderhoud wegverhardingen zijn er reeds projecten 2012 en 2013 in voorbereiding waar nu stoppen leidt tot kapitaalvernietiging. Daarom wordt dit budget gefaseerd naar 2015 gekort. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: De budgetten bij punt 2 en 3 betreffen uitsluitend exploitatie budgetten. De budgetten bij punt 4 en 7 betreft een combinatie van exploitatie en investeringsbudgetten. Daar waar er sprake is van investeringen zit de bezuiniging in lagere kapitaallasten Punt 8 betreft uitsluitend kapitaallasten.

80 Bijlage 1: visualisering verschillende onderhoudsmenu's

81

82

83 Bijlage 2: Schoonhouden openbaar gebied op D- i.p.v. C-niveau Zwerfafvalbeheersing op verharding kwaliteitsniveau C is gelijk aan kwaliteitsniveau D. Zwerfafvalbeheersing in beplantingsvakken kwaliteitsniveau C is gelijk aan kwaliteitsniveau D. Zwerfafvalbeheersing op grassen en kruiden kwaliteitsniveau C gelijk is aan kwaliteitsniveau D. Het betreft voor de gesloten, element en half verharding, de activiteiten: straat- en veegvuilbeheersing en onkruidbeheersing; Gevolgen voor het Beeld in de wijk: - Slechter beeld in de wijk als gevolg van het terugbrengen van het kwaliteitsniveau: - 2 keer zoveel vuil op de weg - 2 keer zoveel vuil in de goot - 10 keer zoveel onkruid op half verhardingen en het onkruid mag 2 keer zo lang worden nl. maximaal 1 meter hoog. Hierdoor zullen verhardingen slecht en in enkele gevallen niet zichtbaar zijn doordat het onkruid de verharding overwoekert. Dit leidt tot kapitaalvernietiging van de verhardingsoppervlakten. - 3 keer zoveel onkruid op elementen verhardingen en het onkruid mag 2 keer zo lang worden nl. maximaal 1 meter hoog. - In ieder beplantingsvak mag meer dan 40% van het oppervlak bedekt zijn met onkruid. Als gevolg van meer onkruid in de beplantingsvakken zullen de randen van de verharding grenzend aan beplantingsvakken en hagen niet zichtbaar zijn doordat het onkruid op de verharding groeit. Dit leidt tot kapitaalvernietiging van de verhardingen. - Als gevolg van meer onkruid in de beplantingsvakken zullen de beplantingsvakken minder fraai zijn en meer zwerfvuil aantrekken. Dit kan leiden tot zwerfafvalophopingen in de beplanting, wat leidt tot kapitaalvernietiging van de beplanting. Van niveau C Naar niveau D Ambitie: gebieden zijn redelijk schoon, sober van uitstraling en materialen zijn functioneel. Ambitie: gebieden zijn van zeer lage kwaliteit, hebben een extensief beheer en materialen zijn zeer sober. Van vuil in de goot C Naar vuil in de goot D

84 Van onkruid op half verharding C Naar onkruid op half verharding D Risico's: - Toename ontevreden burgers, meer meldingen via servicemeldpunt. - Afvalstoffenheffing zal verlaagt moeten worden* - Rioolrecht zal verlaagt moeten worden* * Uitleg: Door het verlagen van het kwaliteitsniveau van A naar C zullen de kosten van de gemeente dalen. Deze kostendaling dient in het kader van het solidariteitsbeginsel door berekent te worden aan de burger via de afvalstoffenheffing en het rioolrecht, welke als volgt opgebouwd is: 1) de burger betaalt mee aan de activiteit straat-en veegvuilbeheersing op verharding in de vorm van belastingen. 50% van de kosten van deze activiteit wordt op de burger verhaald via de afvalstoffenheffing en 25% van de kosten van deze activiteit worden op de burger verhaald via het rioolrecht. Te realiseren bezuiniging per : circa ,-- Bijlage 3: Onderhoud beplantingsvakken, hagen en bomen op D- i.p.v. C niveau Onkruid vrij maken boomspiegels kwaliteitsniveau C is gelijk aan kwaliteitsniveau D. Het snoeien van randen beplantingsvakken kwaliteitsniveau C is gelijk aan kwaliteitsniveau D. Het knippen van hagen en blokhagen zijn niet meegenomen kwaliteitsniveau C is gelijk aan D. Het betreft de activiteiten: 1) Sierplantsoen: onkruid vrij maken beplantingsvakken; 2) Grassen en kruiden: maaien van gazon en afsteken van graskanten langs beplantingsvakken en verharding. Gevolgen voor het Beeld in de wijk: Slechter beeld in de wijk als gevolg van het terugbrengen van het kwaliteitsniveau: In beplantingsvakken zal meer dan 40% van het grondoppervlak bedekt zijn met onkruid. Dit leidt er toe dat het onkruid de beplanting zal overwoekeren, wat leidt tot kapitaalvernietiging. De lengte van het gazon zal tot 2 keer langer worden (max. 12 centimeter). Dit leidt tot een grasvegetatie met meer ruigtesoorten waardoor beeld van strak geschoren gazon uit wijk verdwijnt Gazons zullen door de hogere graslengte verruwen en meer zwerfvuil aantrekken. Graskanten worden niet meer gestoken maar gemaaid wat leidt tot een ravelige en rommelig beeld.

85 Heroverwegingen II - Bezuinigingsvoorstellen Als gevolg van meer en hoger onkruid in de beplantingsvakken neemt de onkruiddruk in het beplantingsvak toe. Dit leidt tot het "overkoken" van onkruid uit het beplantingsvak op de verharding. Het "overkoken" leidt tot kapitaalvernietiging van de verharding langs beplantingsvakken en een minder fraai beeld van de haagvoeten. Er is geen onderscheid meer te zien tussen de randen gras en aangrenzende randen van beplantingsvakken en hagen. Het gras zal overgroeien in de randen van de beplantingsvakken en hagen en vica versa. Van niveau C Ambitie: gebieden zijn redelijk schoon, sober van uitstraling en materialen zijn functioneel. Van onkruid in beplanting C Naar niveau D Ambitie: gebieden zijn van zeer lage kwaliteit, hebben een extensief beheer en materialen zijn zeer sober. Naar onkruid in beplanting D Van graslengte C Naar graslengte D Risico's: Toename ontevreden burgers, meer meldingen via servicemeldpunt. Te realiseren bezuiniging per : circa ,--

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO Bijlage 3 bij collegevoorstel Wmo-besluit (18-12-2012) Notitie Maatschappelijke Ontwikkeling aan WMO-Forum team MOSAM steller PP Cox/I. Sijbers c.c. van onderwer p Ine Sijbers / Berdike Peters / Paul Cox

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING Aanleiding Gemeenten zijn sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden (HbH) voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Bij de invoering

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Oisterwijk Contactpersoon:

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie Startnotitie: WMO 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie De drie gemeenten hebben de prestatievelden 3, 5 en 6 (uitvoering individuele voorzieningen WMO) op lende wijzen vorm gegeven. Op onderdelen

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Agendapunt 3. Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo 2013 Versie PHO 22 mei Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal 2013

Agendapunt 3. Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo 2013 Versie PHO 22 mei Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal 2013 Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo Versie PHO 22 mei Agendapunt 3 Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal Advies Gemeente Montfoort: Advies is om de niet bij te stellen. De stand van de

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om per 1 februari 2014 deze maatregelen van de OV-Taxi door te voeren.

Voorgesteld wordt om per 1 februari 2014 deze maatregelen van de OV-Taxi door te voeren. Collegebesluit Onderwerp: Kostenbeheersing OV-taxi Reg. Nummer: 2013/511662 1. Inleiding In de periode 2011-2013 is geconstateerd dat de kosten van de OV-Taxi zijn toegenomen voor alle gemeenten in Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Vervolgaanpak VSV en JiKP

Vervolgaanpak VSV en JiKP Vervolgaanpak VSV en JiKP Enkele volgende stappen in de regionale samenwerking Ministerie O,C&W Directie MBO Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Doelstellingen en doelgroep 3. Regionale samenwerking

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Verhoging budget. 3. Het vaker toewijzen van tijdelijke of aflopende voorzieningen.

Verhoging budget. 3. Het vaker toewijzen van tijdelijke of aflopende voorzieningen. Memo Aan: Wethouders Kuster en Van de Wardt Cc: Van: Programma-management sociaal domein Datum: 16 juli 2015 Kenmerk: 15ini01740 Onderwerp: Voorstellen beperking van de kosten in het sociaal domein Geachte

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

Bezuiniging Hulp bij het Huishouden. Informatieronde 5 juni 2014

Bezuiniging Hulp bij het Huishouden. Informatieronde 5 juni 2014 Bezuiniging Hulp bij het Huishouden Informatieronde 5 juni 2014 Achtergrond Transities Jeugd (+ 4.098.236) Participatiewet Wmo (+ 3.148.281) Wmo 2015 - maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht - gesprek

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken Programmabegroting 2011 Wat omvat het programma? Het programma omvat de beleidsvelden: Bijstandsverlening; Werkgelegenheid; Inkomensvoorziening; Minimabeleid; Maatschappelijke participatie; Ouderenzorg;

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen WMO MONITOR 213 Samenvatting belangrijkste bevindingen Financieel De eindejaarsverwachtingen voor monitor 2 zijn gebaseerd op de cijfers over de maanden januari tot en met augustus. De eindejaarsverwachting

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie