Jaarverslag Dorpsgericht werken 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Dorpsgericht werken 2009"

Transcriptie

1 2009 Pagina 1

2 Jaarverslag Dorpsgericht werken 2009 Voorgeschiedenis Dorpsgericht werken is in 2007 begonnen als wijkgericht werken. Aanvankelijk is er vooral projectmatig gewerkt (bijvoorbeeld naar aanleiding van verzoeken voor speeltuintjes en skatebaan) en is er in verschillende dorpen begonnen met een wijkspreekuur. In 2008 is er in alle dorpen een wijkschouw gehouden. Vanaf 2008 is er vooral geïnvesteerd in het leggen van contacten met bewoners in de verschillende dorpen en instanties zoals woningstichting, politie en straathoekwerk, waar in het kader van het dorpsgericht werken intensief mee samen gewerkt wordt. Daarnaast is er ook contact gelegd met de verankeringsgroep Ouderenproof, SWO, huurdersvereniging, onderwijs, SOVAK, verzorgingshuizen enz. Doelstelling Dorpsgericht werken Met Dorpsgericht werken wil de gemeente samen met bewoners, woningstichting, politie, straathoekwerker en andere instanties de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid van de verschillende dorpen verbeteren. Bewoners worden door deze manier van werken uitgedaagd om zelf mee te denken en vooral ook dingen zelf op te pakken. Daarvoor is het wel belangrijk om in beeld te hebben wat de ideeën en wensen van bewoners zijn. DORPSGERICHT WERKEN 2009 Dorpsgericht werken speerpunt Het College van Burgemeester en Wethouders en de raad hebben het Dorpsgericht werken voor 2009 benoemd als een belangrijk speerpunt. Met het Dorpsgericht werken wil de gemeente bewoners actief betre kken bij het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in hun eigen leefomgeving. Bewonersgroepen In 2009 zijn er in alle dorpen bewonersavonden geweest. De coördinator Dorpsgericht werken heeft uitleg gegeven over het dorpsgericht werken en heeft de werkwijze m.b.t. onderhoud groen, wegen, verlichting toegelicht. De bewonersavonden waren voorbereid met een aantal bewoners, waar de coördinator Dorpsgericht werken vooraf contact mee had. In Terheijden was daar nog een enquête aan vooraf gegaan met betrekking tot dit onderwerp. Tijdens de bewonersavond heeft de coördinator Dorpsgericht werken aan de bewoners uitleg gegeven over het dorpsgericht werken en de rol die bewoners hierin kunnen hebben. Van de kant van de bewoners is er in beeld gebracht welke punten er concreet al door de gemeente waren opgepakt. Voor de aanwezige bewoners was er de mogelijkheid om aan te geven welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Naar aanleiding van deze avonden zijn er in alle dorpen bewonersgroepen geformeerd: Drimmelen: Hart voor Drimmelen Wagenberg: Dorpsraad Wagenberg Made: SAM (Samen Actief Made) Lage Zwaluwe: Bewonersplatform Lage Zwaluwe Terheijden: Woon(pr)achtig in Terheijden Hooge Zwaluwe: Hooge Zwaluwe Voor Mekaar Pagina 2

3 Naar aanleiding van de vergaderingen van de bewonersgroepen wordt er een kort verslag in het Carillon geplaatst, zodat de achterban geïnformeerd wordt. Dit verslag staat ook op de website. Hier staat ook vermeld wat er met de verschillende punten van de bewonersavonden wel of niet is gedaan. Een aantal veel voorkomende onderwerpen waren onderhoud groen en communicatie. De bewonersgroepen zijn in eerste instantie aan de slag gegaan met de punten die bewoners tijdens de bewonersavonden hebben ingebracht. Sommige punten zijn mete en of op korte termijn opgepakt, andere onderwerpen zijn punten voor de lange termijn en er zijn punten die niet opgepakt worden. De verschillende bewonersgroepen gaan steeds meer ook zelf verbeterpunten oppakken, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en het zelf de schouders eronder zetten belangrijk worden. De bewonersgroepen geven op eigen manier vorm aan het dorpsgericht werken. In Wagenberg is de Dorpsraad in 2009 voor een groot gedeelte bezig geweest met de centrumontwikkelingen. Daarnaast hebben ze 4 commissies: infrastructuur en verkeer; bouwzaken; groen, veiligheid en recreatie; sociale cohesie en de commissie communicatie en PR. De commissie infrastructuur en verkeer heeft samen met de verkeerskundige en de bewoners plannen hebben gemaakt om de snelheid op de doorgaande wegen te verminderen. Hart voor Drimmelen is bezig geweest met de wens van de bewoners om op de kop van de Herengracht/ Dorpsstraat géén woningbouw te krijgen. Bewoners willen daar een ontmoetingsruimte/ dorpsplein. D e inzet van Hart voor Drimmelen heeft mede geresulteerd in een bijeenkomst waar met bewoners onder leiding van een stedenbouwkundige is gesproken over de visie voor het dorp Drimmelen. Er is ook een dergelijke avond geweest met de ondernemers van de oude haven. Ook met hen is onder leiding van de stedenbouwkundige gesproken over de visie voor Drimmelen. In december 2009 heeft de Cohesie Caravan op de Herengracht gestaan. Een verslaggever en reporter zijn het dorp in gegaan om met bewoners te praten ove r hun wensen en ideeën voor het dorp. Daarbij werd de vraag gesteld of bewoners bereid waren om zelf de schouders eronder te zetten. Er zijn deze dag ook veel jongeren naar de caravan gekomen om hun wensen kenbaar te maken. Zij gaven aan dat ze vinden dat er voor de jeugd te weinig te doen is in Drimmelen. De verslaggever en reporter hebben opnamen van hun bevindingen gemaakt en die vormden aanleiding om tijdens de bewonersavond in december 2009 met elkaar in gesprek te gaan. Naar aanleiding van de bewonersavond heeft Hart voor Drimmelen met een aantal ouders activiteiten voor de jeugd/ jongeren georganiseerd. Eind maart hebben ze ook voor de volwassenen een activiteit georganiseerd en ze gaan voor het komend jaar meerdere activiteiten zowel voor jeugd/ jongeren als voor de volwassenen organiseren. De bewonersgroep SAM (Samen Actief Made) heeft werkgroepen die zich richten op pr/ communicatie, groen, sociale betrokkenheid; verkeer, jeugd, veiligheid en ouderen. SAM houdt iedere eerste donderdag van de maand van uur tot uur spreekuur in de hal van het gemeentehuis. Hiermee willen ze bewoners de mogelijkheid geven om vragen en suggesties m.b.t. leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid met hen te bespreken. SAM heeft in verband met de vele inbraken in Made, in overleg met de politie en gemeente, brieven verspreid in heel Made. De brief was opgesteld in overleg met de politie, gemeente en bewoners. Via deze brief zijn bewoners geïnformeerd over deze inbraken, hebben ze tips gekregen wat ze zelf kunnen doen om de kans op een inbraak te beperken en werden bewoners opgeroepen tot alertheid om alert te zijn en verdachte personen/ situaties te melden bij de politie. De bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar is, net als SAM in Made gestart met een eigen dorpsspreekuur op de eerste dinsdag van de maand van uur tot uur en s avonds van uur tot uur. Bewoners kunnen met vragen, ideeën en suggesties m.b.t. leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid terecht bij leden van Hooge Zwaluwe Voor Mekaar. Hierdoor wil Hooge Zwaluwe Voor Mekaar korte lijnen naar de Pagina 3

4 bewoners hebben en duidelijk krijgen wat belangrijke onderwerpen zijn voor de bewoners van Hooge Zaluwe. De bewonersgroepen Woon(pr)achtig in Terheijden en het bewonersplatform in Lage Zwaluwe zijn nog zoekende hoe ze samen met de gemeente en evt. andere instanties concreet invulling kunnen geven aan het Dorpsgericht werken voor hun dorp. Alle bewonersgroepen worden betrokken bij de dorpsschouw. In 2009 heeft de beleidsmedewerker groen een toelichting gegeven op de groensoorten en het onderhoud van de verschillende soorten. Als vervolg op deze bijeenkomst wordt vooraf gaan aan de dorpsschouw uitleg gegeven door de beleidsmedewerker groen over het schouwen van het groen. Deze bewonersgroepen zijn voor de gemeente, politie, woningstichting en straathoekwerk een aanspreekpunt. De coördinator Dorpsgericht werken is voor de verschillende bewonersgroepen het aanspreekpunt bij de gemeente. Als het om vakinhoudelijke zaken gaat (niet zijnde meldingen van het meldpunt), zorgt zij dat er contact gelegd wordt met de vakinhoudelijk ambtenaar of zorgt ze voor inbreng in het maken van de jaarplanningen. De wethouder Dorpsgericht werken Jan de Jong bezoekt regelmatig de vergaderingen van de verschillende bewonersgroepen. Dit wordt door de groepen erg op prijs gesteld. Themabijeenkomsten Uitleg onderhoud groen Er zijn zowel door bewoners op de verschillende bewonersavonden als door leden van de diverse bewonersgroepen veel vragen gesteld over het onderhoud van groen. Dit is de reden geweest om in oktober 2009 een bijeenkomst te organiseren waarop de beleidsmedewerker groen, samen met de opzichter/ uitvoerder groen uitleg hebben gegeven aan de leden van de bewonersgroepen over de verschillende soorten groen en de manier van onderhoud hiervan door de gemeente. Alle groepen hebben ook het boek over de beeldkwaliteiten mee gekregen. Als voorbereiding op de schouw vindt er in 2010 nogmaals een uitleg plaats naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding en de nieuwe manier van het onderhouden van groen. De leden van de bewonersgroepen hebben de bijeenkomst in oktober, waar door de gemeente op een open manier met bewoners werd gesproken, als zeer positief ervaren. Verbeteren communicatie tussen bewoners en gemeente en andere instanties Dit punt kwam ook bij alle dorpen als een belangrijk punt naar voren bij bewoners en leden van de verschillende bewonersgroepen. Op 14 november hebben we met alle leden van de bewonersgroepen, gemeente, woningstichtingen en politie een themabijeenkomst gehad. Aan het eind van de bijeenkomst zijn de resultaten van de bijeenkomst aan het College van Burgemeester en Wethouders en de leiding van de woningstichtingen en welzijnswerk gepresenteerd. De bewonersgroepen hebben zich kort aan elkaar voorgesteld. Dit voorstellen heeft geleid tot het inspireren van elkaar. Veel groepen waren nog aan het zoeken naar een manier van werken en hebben tijdens deze bijeenkomst nieuwe ideeën opgedaan. Vervolgens zijn alle aanwezigen in gemengde groepen gaan bespreken wat er allemaal al goed gaat m.b.t. de communicatie. Dit bleek al een behoorlijke lijst te zijn. Vervolgens is er gekeken naar verbeterpunten en tot slot zijn een drietal actiepunten benoemd: terugkoppeling open houding gemeente achterban mobiliseren Pagina 4

5 Het eerste punt heeft binnen de gemeentelijke organisatie volop de aandacht en deze bijeenkomst heeft daar nogmaals de aandacht op gevestigd. Mede naar aanleiding van deze bijeenkomst worden projecten via de website met de bewoners gecommuniceerd. Op deze manier krijgen bewoners informatie actuele informatie over lopende projecten. Met betrekking tot het tweede punt is het zeker de bedoeling om vaker onderwerpen uit te leggen aan de bewonersgroepen en hen zo goed mogelijk te informeren. Daarnaast is er inmiddels via het Carillon en de website een aantal onderwerpen uitgelegd, zoals de werkwijze van het meldpunt en de werkzaamheden van de wijkteams. Met het mobiliseren van de achterban zijn de bewonersgroepen en de gemeente al actief aan de slag gegaan door middel van de dorpsspreekuren (in Hooge Zwaluwe en Made) en de krant Dorpsgericht werken. In januari 2010 heeft de werkgroep SAM, na overleg met de wijkagent en coördinator Dorpsgericht werken, in vrijwel heel Made brieven verspreid in verband met de vele inbraken. Het doel van de brieven was om bewoners alert te maken en hen op te roepen de ogen en oren goed de kost te geven, verdachte situaties en personen te melden. En er stonden tips in m.b.t. inbraakpreventie. Dorpsspreekuren In 2009 is er in Lage Zwaluwe iedere eerste maandag van de maand een spreekuur Dorpsgericht werken waar de wijkagent (politie) en coördinator Dorpsgericht werken aanwezig waren. In Terheijden is er iedere eerste donderdag van de maand een spreekuur Dorpsgericht werken, waar de wijkagent (politie) en coördinator Dorpsgericht werken aanwezig waren. Aanvankelijk is het spreekuur altijd in de kantine van de Milieustraat gehouden, maar sinds november vindt het spreekuur plaats in het Antoniusabt. In februari 2010 is er iedere eerste dinsdag van de maand s morgens en s middags in Hooge Zwaluwe een dorpsspreekuur. Hier zijn alleen leden van de bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar aanwezig. In februari 2010 is er iedere donderdagavond, tijdens de o peningstelling van het gemeentehuis, een dorpsspreekuur in Made. Hier zijn alleen leden van de bewonersgroepen aanwezig. Beide laatste spreekuren zijn opgestart omdat de bewonersgroepen op deze manier korte lijnen willen hebben naar de bewoners van hun dorp. Bewoners kunnen bij hen terecht met vragen en ideeën, maar kunnen ook hulp vragen over hoe ze bijvoorbeeld een melding moeten doen bij de gemeente of politie. Uitleg werkwijze/ beleid van de gemeente Tijdens de themabijeenkomst over communicatie kwam vanuit de bewoners de wens naar voren om onze werkwijze niet alleen aan de bewonersgroepen uit te leggen, maar ook aan de andere inwoners van de gemeente. De coördinator Dorpsgericht werken geeft tijdens vergaderingen van de diverse bewonersgroepen regelmatig uitleg over de werkwijze en/of beleid bij bepaalde onderwerpen. De bewonersgroepen ervaren dit als een open manier van communiceren en willen dat dit gedeeld wordt met een breder publiek. Vandaar dat er via het Carillon en de website in de toekomst dit soort zaken uitgelegd worden. Inmiddels is dat al gedaan met de werkwijze van het meldpunt: wat gebeurt er met de meldingen. Dit staat voortaan ook permanent op de website uitgelegd. Ook de werkwijze van de wijkteams is op deze manier al voor het voetlicht gebracht. Pagina 5

6 Krant Dorpsgericht werken In 2009 heeft de gemeente samen met de bewonersgroepen een krant Dorpsgericht werken gemaakt. Op 27 januari 2010 is de eerste krant Dorpsgericht werken door wethouder Dorpsgericht werken Jan de Jong overhandigd aan leden van de bewonersgroepen en de samenwerkende partners. De krant is mede op initiatief van de bewonersgroepen gemaakt. Met deze krant willen we de bewonersgroepen en het Dorpsgericht werken bij een breder publiek bekend maken en bewoners oproepen zelf een bijdrage te leveren of met initiatieven te komen. In de krant staat informatie over de samenwerkende instanties, over het doen van meldingen bij gemeente en politie. En er staat ook een aantal bestaande en nieuwe projecten in de krant vermeld. Verder staan er ook belangrijke contactgegevens in de krant, zowel van de bewonersgroepen als van de instanties. Overleg samenwerkende instanties De coördinator Dorpsgericht werken heeft maandelijks overleg met de wijkagenten en woningstichtingen van de verschillende dorpen. Tijdens dit overleg worden punten over de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid van de verschillende dorpen besproken. Er wordt afgesproken of er actie ondernomen moet worden en door wie. Op deze manier zijn er korte lijnen naar elkaar en kunnen er concreet afspraken gemaakt worden wie wat gaat doen. De overleggen vinden, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk gekoppeld aan het dorpsspreekuur plaats. Stuurgroep Dorpsgericht werken In de stuurgroep Dorpsgericht werken zitten de wethouder Dorpsgericht werken, de directies/ leidinggevende van woningstichtingen en Surpluswelzijn, manager Openbare Werken en MA, ambtenaar openbare orde en veiligheid en de coördinator Dorpsgericht werken. De stuurgroep komt 2 keer per jaar bij elkaar en zet met elkaar het te volgen beleid uit. Projecten Binnen het Dorpsgericht werken is een aantal projecten opgestart, waarbij bewoners in meerdere of mindere mate gesteund door de gemeente, zelf het initiatief hebben genomen en ook zelf zorg hebben gedragen voor de uitvoering. Voorbeelden van deze projecten zijn: Drenkelingenkerkhofje in Hooge Zwaluwe Rietaak in Drimmelen Huiszwaluwentil in Drimmelen Bewoners aan zet Daarnaast is er vanuit het Dorpsgericht werken een project gestart Bewoners aan zet. Met het project Bewoners aan zet steunt de gemeente Drimmelen initiatieven voor kleinschalige projecten en activiteiten voor de eigen straat, buurt of dorp met een kleine financiële tegemoetkoming. Het project komt voort uit het Dorpsgericht werken. De initiatieven moeten dan ook te maken hebben met de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang van de straat, buurt of dorp. De gemeente heeft eisen opgesteld waaraan de activiteiten moeten voldoen. Het idee moet bijvoorbeeld door bewoners zelf worden uitgevoerd. Ieder ingediend idee, dat voldoet aan alle eisen, kan aanspraak maken op een bijdrage van de gemeente variërend van 50,- tot 1.000,-. Inmiddels hebben twee initiatieven een cheque ontvangen van de wethouder Dorpsgericht werken. Pagina 6

7 Wagenberg: Renovatie Jeu de Boulesbaan De eerste cheque was voor de renovatie van een Jeu de Boulesbaan in Wagenberg. De senioren gebruiken deze baan al jaren en onderhouden de baan en de omgeving zelf. De banen moeten gerenoveerd worden en daarbij wil de groep zelf de handen uit de mouwen steken. Website Drimmelen dorp De tweede cheque ging naar Drimmelen voor het opzetten en onderhouden van een website voor Drimmelen Dorp. Op deze website kunnen alle verenigingen, organisaties, clubs en de bewonersgroep Hart voor Drimmelen hun informatie voor de bewoners plaatsen. De mooiste voortuin In 2010 is het project de mooiste voortuin gestart vanuit biodiversiteit, toerisme en dorpsgericht werken. Hierin worden bewoners gestimuleerd hun tuin aan te melden. Een mooie voortuin heeft een positieve invloed op de buurt. Naast een deskundige jury zullen de bewoners ook uitgenodigd worden om de tuinen te jureren. De bewonersgroepen worden benaderd om ook tuinen in hun dorpen te nomineren. Daarnaast zullen de bewonersgroepen gevraagd worden om wandel- en/ of fietsroutes te maken om de aangemelde tuinen te bezoeken. WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) De WMO is een kaderwet die gemeenten in staat stelt om samen met inwoners beleid rondom wonen, welzijn en zorg op elkaar af te stemmen, om mensen in staat te stellen samen met elkaar de sociale structuren zodanig vorm te geven dat iedereen, van jong tot oud, met of zonder beperkingen deel kan nemen aan de samenleving, kan participeren. Meedoen is het sleutelwoord. In dat kader wordt er binnen het Dorpsgericht werken op dit moment al intensief samengewerkt met de verankeringsgroep Ouderenproof. Zij zijn in alle bewonersgroepen vertegenwoordigd. Daarnaast is er in 2009 een scootmobielschouw gedaan in aanwezigheid van een bewoonster die afhankelijk is van een rolstoel, wethouder Koos Krook, de coördinator Dorpsgericht werken, 2 medewerkers van de afdeling Openbare Werken, vertegenwoordigers van de bewonersgroep SAM (Samen Actief Made), Verankeringsgroep en het WMO platform. Het doel van deze schouw was om knelpunten waar bewoners met scootmobiel, rolstoel, rollators en kinderwagens tegenaan lopen in beeld te brengen. De ervaringen vanuit deze schouw worden meegenomen als er straten, buurten gerenoveerd worden. Wethouder Koos Krook heeft met de bewonersgroep Woon(pr)achtig in Terheijden een overleg gehad over hoe zij bij het realiseren van de WMO een bijdrage kunnen gaan leveren in hun eigen dorp. Dorpsgericht werken en integrale projecten In 2009 is er zowel in de Kalkvliet/ Vierhoven in Terheijden en de Grijze Wijk in Hooge Zwaluwe met de projectleider civiele techniek, de toezichthouder via het Dorpsgericht werken een start gemaakt met het overleg met de bewoners over de integrale projecten. Tijdens de eerste avond is er uitleg gegeven over de werkzaamheden die in de betreffende buurt zouden moeten gebeuren. Daarnaast is er uitleg gegeven over de regel- en wetgeving waar de gemeente bij dit soort werkzaamheden rekening mee moet houden. Voor bewoners was er de mogelijkheid om hun wensen en ideeën aan te geven. Er zou dan vervolgens bekeken worden wat er wel en niet ingepast kon worden. Tijdens de tweede bijeenkomst werden er meerdere mogelijkheden gepresenteerd, waarop de bewoners konden reageren. Uiteindelijk Pagina 7

8 zijn de definitieve ontwerpen vastgesteld. In het proces worden bewoners daar waar nodig via een bewonersbrief op de hoogte gehouden. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen via de website met de bewoners gecommuniceerd. Begeleidingscommissie jongeren In de begeleidin gscommissie Jeugd en Veiligheid, bestaande uit medewerkers van Halt, Novadic-Kentron, Jeugd- en Jongerenwerk Blitz, jongerenwerker van Surplus, het politieteam (1 wijkagent) en de gemeente (ambtenaar openbare orde en veiligheid, beleidsmedewerker jeugd en coördinator Dorpsgericht werken) wordt 6x per jaar gesproken over signalen die (kunnen) bestaan uit een zorgelijke ontwikkeling van jeugdige(n) of groepen (hang-) jongeren binnen Drimmelen en worden acties op elkaar afgestemd. De coördinator Dorpsgericht werken neemt deel aan dit overleg, omdat zij vanuit de verschillende dorpen/ bewonersgroepen regelmatig signalen krijgt over overlast van jeugd/ jongeren. Deze signalen worden naast deze bijeenkomsten door haar doorgegeven aan de betreffende wijkagent, straathoekwerker, ambtenaar openbare orde en veiligheid en beleidsmedewerker jeugd. Mocht hiertoe aanleiding zijn dan komen partners eerder bijeen om een plan van aanpak te maken voor groepen waarvoor dit gewenst is. Dorpsgericht werken binnen Gemeente Drimmelen In 2009 is er in meerdere situaties gekozen om via het Dorpsgericht werken in samenwerking met andere afdelingen/ collega s onderwerpen/ problemen aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn: Lage Zwaluwe: Dorpsstraat, Kerkstraat, Brugdam De gemeente had in 2008 vanuit diverse kanten signalen en vragen gekregen m.b.t. deze straten. De problemen hebben volgens de bewoners te maken met verkeerssnelheid, zwaar verkeer en tegengestelde belangen tussen bewoners en agrariërs/ loonwerkers, overlast verkeer Belhamel. De coördinator Dorpsgericht werken heeft met een aantal bewoners, agrariërs, loonwerkers, eigenaar Belhamel een informatief gesprek gehad. Vervolgens is er een extern bureau ingeschakeld om met de gezamenlijke partijen het probleem te bespreken en te zoeken naar oplossingen die gericht waren op gedragsverandering van alle partijen met voor alle partijen een positief resultaat. In praktijk bleek er veel oud zeer van zeker 10 tot 15 jaar te zijn t.a.v. de problematiek en eerder gedane (mondelinge) toezeggingen over een rondweg. Deze overheersten in het begin voor een groot deel het traject. Alle partijen zien een rondweg als oplossing voor het probleem. Het heeft de nodige moeite gekost om de partijen vanuit een andere invalshoek naar de situatie te laten kijken. De coördinator Dorpsgericht werken is met een werkgroep aan de slag gegaan met de verkeerssnelheid en parkeerproblemen aan te pakken. Hiervoor is ook de verkeerskundige ingeschakeld. In praktijk blijkt het lastig om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Daarvoor verschillen de meningen veel. In maart wordt het definitieve plan aan de werkgroep gepresenteerd. De partijen hebben het wel als positief ervaren dat deze zelf actief mee hebben gedaan in het hele traject. Terheijden: voetbalveld Baroniestraat Bewoners hadden aangegeven dat er veel overlast van hangjongeren was op het veld achter de woningen aan de Baroniestraat. Bewoners wilden de bank en prullenbak verwijderd hebben. Daarnaast wordt het veld veelvuldig gebruikt door schoolgaande jeugd om te voetballen. De coördinator Dorpsgericht werken heeft samen met de toezichthouder groen een gesprek gehad met omwonenden, voetballende jeugd met ouders. Voor dit gesprek waren de jongeren ook uitgenodigd, maar die zijn helaas niet gekomen. Ook hier stonden de belangen aanvankelijk tegenover elkaar. Bewoners wilden bank en prullenbakken weg hebben. De jeugd gaf aan dat de bank door hen gebruikt wordt voor de Pagina 8

9 reservespelers en de prullenbak hebben ze nodig om hun eigen rommel op te ruimen. Ze vonden het geen probleem als de bank en prullenbak verplaatst zouden worden. Dit was voor de bewoners ook een acceptabele oplossing. Daarnaast heeft de gemeente het grasveld en het groen aangepakt. Ook in dit geval waren de bewoners en de jeugd met hun jongeren erg enthousiast over deze manier van samenwerken met de gemeente. Made: Burgemeester Smitsplein Een aantal bewoners heeft bij de gemeente geklaagd over de verloedering van het Burgemeester Smitsplein. Hierop heeft een beleidsmedewerker RO samen met de coördinator Dorpsgericht werken een avond georganiseerd voor de omwonenden. Na een korte uitleg van de historie en de stand van zaken is er samen met de bewoners gekeken naar positieve punten van het plein, de belangrijkste verbeterpunten en hoe die gezamenlijk op te pakken. Het grootste probleem bleek de funderingen op het plein. Deze waren van Volksbelang en zijn in februari door Volksbelang verwijderd. Daarnaast heeft de gemeente o.a. een aantal banken geschilderd, een bloembak die versleten was verwijderd. Pagina 9

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie : Definitief Vaststelling B&W : 2 maart 2010 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J. van den Hoogen-Stallen pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Doel

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

= concept = Plan van aanpak bestrijding drugsgebruik jongeren gemeente Drimmelen

= concept = Plan van aanpak bestrijding drugsgebruik jongeren gemeente Drimmelen = concept = Plan van aanpak bestrijding drugsgebruik jongeren gemeente Drimmelen Achtergrond: De wijkagent in Terheijden/Wagenberg heeft vanuit burgers, verontruste ouders, jeugd en 3 horecaondernemers

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Resultaten enquête minivoetbalveld Fijnaart

Resultaten enquête minivoetbalveld Fijnaart 4 Resultaten enquête minivoetbalveld Fijnaart Jongerenwerk Moerdijk Surplus Welzijn Gebiedsplannen Fijnaart Jacques van den Baard, Frans Brouwer, Gijs Kluft juli 4 Inleiding In opdracht van Gemeente Moerdijk

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Bestuurs- en Management Ondersteuning. M. van t Zand

Bestuurs- en Management Ondersteuning. M. van t Zand Raadsbrief RAADBRF Made, 14 januari 2015 Registratienr.: 15int00065 Onderwerp: Schade gemeentelijke objecten jaarwisseling 2014-2015 Portefeuillehouder: Ambtelijke co rdinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Meer lezen? Download de publicatie Samenwerken in de wijk met achtergronden over de 10 meest genoemde vragen en dillemma s bij samenwerken. Draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk 1 Introductie

Nadere informatie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie 2016 De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen... 3 Opbouw WhatsApp groepen per straat, buurt of wijk... 3 Een beginnende WhatsApp groep... 3 Meerdere groepen

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Valkenburg aan de Geul heeft gekozen voor een visie op burgerparticipatie, waarin zelfsturing centraal staat. Uitgangspunt van deze visie is de gedachte,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2013 1 Odion, december 2013 hallo Hallo, Hier het jaarverslag zeggenschap van Odion. In dit verslag breng ik jullie jaarlijks op de hoogte van al het nieuws over zeggenschap van

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Drimmelen. Servicenormen: wat mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest gemeente Drimmelen. Servicenormen: wat mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Drimmelen Servicenormen: wat mag u van de gemeente verwachten? Contactgegevens gemeente Drimmelen Adres Park 1 4921 BV Made Postadres Postbus 19 4920 AA Made Telefoonnummer

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Werkplan. Opstarten Whatsapp groep

Werkplan. Opstarten Whatsapp groep Werkplan Opstarten Whatsapp groep Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doelstellingen oprichten Whatsapp groep... 3 Opbouw Whatsapp groepen per wijk... 4 Beginnende Whatsapp groep:... 4 Meerdere

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 15/06/2010 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig Oosterhout M.F.L.A. van (Wethouder),

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck 15 november 2012 versie 0.3 1 Inhoud Wijkberaad Nieuw Waldeck... 1 Inleiding programma 2013... 3 Algemeen... 3 Versterken eigen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606 Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606 Roden, 15 juni 2006 Onderwerp Sociaal Wijkbeheer Voorstel Kennis nemen van de taakomschrijving van de wijkambtenaar sociaal wijkbeheer en instemmen om eenmalig

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14 Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Onderwerp: Voorstellen n.a.v. de evaluatie 1 jaar wijkgericht

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 2 aanbesteding zorg en welzijn 1 1 inleiding aanleiding Op donderdag 4 september 2014 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel met de raad een zogenoemde

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Dorpsraad Lieshout. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Dorpsraad Lieshout. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag vergadering Dorpsraad d.d. 23-6-2010 Aanwezig: J. v.d. Heijden (voorzitter) A. Janssen (penningmeester) C. Verbakel (lid) M. Hubrechsen (lid) D. v.d. Heuvel (lid) R. v. Berlo (lid) Afwezig met

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013.

Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013. Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013. De bewonersenquête van mei 2013 werd 280 personen/huishoudens ingevuld. Dit is nagenoeg evenveel als bij de enquête van 2009. Ook deze keer werden er weer

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet Inleiding De gemeente Hellendoorn heeft vijf woonservicegebieden ingesteld: 1. Marle, Daarle, Daarleveen 2. Nijverdal Noord, Hulsen 3. Nijverdal

Nadere informatie

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 22 april 2008 Agendapunt : 7

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 22 april 2008 Agendapunt : 7 Aan de Raad Made, 4 april 2008 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 22 april 2008 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Verzoek om vrijstelling op grond

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Beste buurtbewoners. Voor u ligt onze nieuwsbrief met daarin een aantal nieuwe onderwerpen waarmee wij het komend jaar gaan starten of al van start zijn gegaan. Als voorzitter

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Verslag gesprek met direct omwonenden Willibrordhaeghe

Verslag gesprek met direct omwonenden Willibrordhaeghe Verslag gesprek met direct omwonenden Willibrordhaeghe Donderdag 16 juni, 18.00 20.00 uur, hoofdgebouw Willibrordhaeghe Genodigden waren de bewoners van de Vlierdenseweg 92 t/m 115. Burgemeester Hilko

Nadere informatie

Verslag bewonersbijeenkomst

Verslag bewonersbijeenkomst Verslag bewonersbijeenkomst Datum 20 juni 2016 Deelnemers: 15 personen (9 bewonerscommissieleden, 1 vanuit Woningstichting, 3 vanuit gemeente, 2 van Wing) De gemeente Wageningen heeft samen met de Woningstichting

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

SOP. Selissenwal Ontwikkelings Plan. SOP, juli 2013 Pagina 1

SOP. Selissenwal Ontwikkelings Plan. SOP, juli 2013 Pagina 1 SOP Selissenwal Ontwikkelings Plan SOP, juli 2013 Pagina 1 Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid van Selissenwal nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Bijbehorende stuk: leefbaarheid

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding Nummer : 09-04.2012 Onderwerp : Buurtschouw Korte inhoud : In 2011 zijn er twee pilots buurtschouw georganiseerd in Uithuizermeeden en Kantens. Het doel van de buurtschouw is om burgers meer zeggenschap

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER Notulen vergadering met het dagelijks bestuur en bewoners Datum: Locatie: Aanwezig: 25 januari 2017 om 20.00 uur Wijksteunpunt de Plint, J. Israëlslaan 20 A te Woerden Diverse

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Besluitenlijst en actielijst n.a.v. plenaire vergadering Interactief Samenwerken Dorpsplatform Sint Pancras van 21 januari 2015.

Besluitenlijst en actielijst n.a.v. plenaire vergadering Interactief Samenwerken Dorpsplatform Sint Pancras van 21 januari 2015. Besluitenlijst en actielijst n.a.v. plenaire vergadering Interactief Samenwerken Dorpsplatform Sint Pancras van 21 januari 2015. Datum: 22 januari 2015 Locatie: De Geist, Sint Pancras Aanwezig: Bert Fintelman,

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Oprichten Bewonerscommissie

Oprichten Bewonerscommissie Oprichten Bewonerscommissie 1. Waarom en wanneer een bewonerscommissie? 2. Hoe krijg je een bewonerscommissie? 3. Moeten de bewoners het helemaal zelf uitzoeken? 4. Moeten de bewoners dit allemaal zelf

Nadere informatie

BUURKRACHT ALANDSBEEK LEUSDEN ACTIEPLAN 2014 FEBRUARI 2014.

BUURKRACHT ALANDSBEEK LEUSDEN ACTIEPLAN 2014 FEBRUARI 2014. BUURKRACHT ALANDSBEEK LEUSDEN ACTIEPLAN 2014 FEBRUARI 2014. 1 INHOUDSOPGAVE. ( Als alles er in staat ga ik deze inhoudsopgave invullen) 2 INLEIDING. Graag willen we beginnen met te beschrijven op welke

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010.

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010. Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen Jaarverslag 2010. Inleiding: Hierbij ontvangt u ons jaarverslag over de gang van zaken in 2010 en de verwachte activiteiten in 2011 e.v. Vanaf 2007 worden

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek.

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek. Protocol Loverboys Aanleiding Bij de Invoering van het Convenant Veilige school is gesteld dat er een protocol Loverboys toegevoegd moest worden. Beleid inzake het bestrijden van loverboyproblematiek is

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DORPSBELANGEN = (1) Belangenbehartiging voor alle inwoners in het dorp, vanuit de gemeente gestimuleerd;

DORPSBELANGEN = (1) Belangenbehartiging voor alle inwoners in het dorp, vanuit de gemeente gestimuleerd; DORPSBELANGEN = (1) Belangenbehartiging voor alle inwoners in het dorp, vanuit de gemeente gestimuleerd; We willen spreken voor alle dorpsbewoners (zonder last of ruggespraak); We zijn politiek onafhankelijk;

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Plan van aanpak Aan: Van: Onderwerp: Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Datum: 28-03-2013 Kenmerk: 2013254 Thematraject participatie

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Gemeente Ede Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Aanleiding Aandacht voor sociale veiligheid is belangrijk rondom de vestiging van een AZC. Wij wilden graag weten welke maatregelen mogelijk en wenselijk

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Memo Aan Van Kopie aan Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Datum 1 oktober 2015 Geachte mevrouw Verschuren, beste Heleen, In reactie op uw mail van 2 september

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN WINSUM ZUIDOOST

UITVOERINGSPLAN WINSUM ZUIDOOST UITVOERINGSPLAN WINSUM ZUIDOOST Het mooie van lokale initiatieven is dat ze over de hele wereld plaatsvinden. Loesje. Versiedatum 18 mei 2016. 1 Inleiding. Het uitvoeringsplan vloeit voor uit het wijkplan,

Nadere informatie

Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015.

Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015. Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015. Aanwezig: Zie bijlage presentielijst 1. Opening Vergadering geopend door de voorzitter. 1.1. Annalies heeft zich kort voorgesteld,

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 23 september 2014

Aan de Raad Raad Made, 23 september 2014 Aan de Raad Raad Made, 23 september 2014 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Bestemmingsplan Oranjeplein-Brabantstraat Terheijden Registratienummer: 14int03288 Casenr: 14.01151

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 09/09/2008 Hennekam B (Wethouder), aanwezig Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Bakker H.T.M. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Resultaten campagne LaatjeHoorn! bewoners

Resultaten campagne LaatjeHoorn! bewoners Resultaten campagne LaatjeHoorn! bewoners In oktober hebben we de resultaten van de campagne LaatjeHoorn! onder bewoners met elkaar besproken. Daarvoor organiseerden gemeente en Intermaris vier bijeenkomsten

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

r Omdat de gemeente Ouderkerk met

r Omdat de gemeente Ouderkerk met + o ~ -+ V) e --1 - Ria Boere Wethouder Een impuls voor de leefbaarheid van de kernen Door de uitvoering van het integraal beheerplan openbare ruimte wil het gemeentebestuur in de kernen Gouderak en Ouderkerk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Dertiende jaargang nummer 1 22 april 2011-1 -

Nieuwsbrief. Dertiende jaargang nummer 1 22 april 2011-1 - Nieuwsbrief Dertiende jaargang nummer 1 22 april 2011-1 - Voorwoord Tegelijk met deze 1 e Nieuwsbrief van 2011 ontvangt u een bijlage waarin veel informatie over de Dorpsvisie staat. De komende maanden

Nadere informatie