BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 20 juni 2012 in het gemeentehuis te Ten Boer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 20 juni 2012 in het gemeentehuis te Ten Boer"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 20 juni 2012 in het gemeentehuis te Ten Boer Voorzitter: Griffier: Notulist: de heer N.A. van de Nadort de heer R.S. Bosma mevrouw H. Frankruijter Aanwezig zijn de volgende leden: de dames E. Hoekstra-Blaauw, H.A. Kort, J. Kuin-v.d. Poel, H.T. Pestman, J.N. Spijksma-Mooibroek en L. Westers, de heren IJ. Dobma, P. Haanstra, S. de Jonge, J.A. Joling en R.F. Staijen. Tevens aanwezig: wethouder L. Stoel Afwezig met kennisgeving: de heren B. Bosch, J.J.E. Doornbosch en wethouder P.C. Heidema ALGEMEEN 1a. Opening en vaststelling agenda DE VOORZITTER opent de vergadering. Aan de agenda wordt toegevoegd: Herbenoeming bestuurslid van de Familie Schutterstichting, agendapunt 11. De fractie van de PvdA wil een motie indienen; dit wordt toegevoegd als agendapunt 12. 1b. Aanwijzen primus bij hoofdelijke stemming Na loting wordt MEVROUW WESTERS aangewezen om bij voorkomende hoofdelijke stemmingen als eerste haar stem uit te brengen. 2. Spreekrecht burgers MEVROUW KRUIZINGA heeft zich aangemeld om in te spreken over agendapunt 10: peuterspeelzaalwerk Ten Boer. Zij voert het woord namens een aantal medewerkers van de peuterspeelzaal. Er is veel onduidelijkheid en zorg bij de leidsters over de samenwerking met Kids2b. Het gebrek aan communicatie naar ouders en leidsters baart hen zorgen. De ouders en leidsters hebben veel vragen die nog niet beantwoord zijn. De gemeente stelt zich garant voor 60 kindplaatsen. Het geld daarvoor gaat naar Kids2b. Zij vraagt of de gemeente hierin een controlerende taak houdt. De leidsters vinden het jammer dat van de zijde van de raad geen belangstelling getoond is in het peuterspeelzaalwerk. De doelgroepkinderen zijn verdeeld over de reguliere groepen. De leidsters willen graag weten wie de verantwoording voor deze kinderen neemt naar de GGD en hoe zij behandeld en gevolgd gaan worden. 3a. De besluitenlijst van 30 mei 2012 De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 3b. Bespreking cumulatieve lijst De punten 2 en 5 staan vandaag op de agenda en kunnen zodoende afgevoerd worden. 1

2 4a. Ingekomen stukken DE VOORZITTER zegt dat de motie, genoemd onder punt 4: openbaarheid stemmingen VNG-congres, met grote meerderheid van stemmen is aangenomen. 4b. Informerende raadspunten MEVROUW KUIN wil graag weten hoe het 'zorgnetwerken zich verder ontwikkelt. Het hoeft nu nog niet geagendeerd worden, maar de fractie komt er in het najaar zeker op terug. 5a. Mededelingen vanuit het college Er zijn geen mededelingen. 5b. Bezochte vergaderingen Er zijn geen vragen/opmerkingen. 5c. Verbonden partijen Er zijn geen vragen/opmerkingen. OPINIËREND 6. Jaarrapportage 2011 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sprekers: de dames Kort en Kuin, de heer Joling MEVROUW KORT zegt dat de PvdA-fractie een motie wil indienen betreffende de afhandelingstermijn voorziening Wonen. DE HEER JOLING merkt op dat gebleken is dat het percentage aanvragen dat binnen de termijn afgehandeld wordt niet hoog is (80%). Zijn fractie is van mening dat er wel mogelijkheden tot verbetering zijn. De afhandelingstermijn kan, in overleg met de cliënt, opgeschort worden. Hij vraagt of van die mogelijkheid gebruik gemaakt wordt. Tevens vraagt hij of er voldoende personeel is en of de voortgangsbewaking geregeld is. Het valt hem op dat er 5 keer gebruik gemaakt is van de hardheidsclausule. Had de afhandeling van die aanvragen niet op basis van de mogelijkheid tot opschorten doorgang kunnen vinden? Opvallend vind hij ook het stuk over de hoge kosten voor scootmobielen. Het depot bleek leeg en er moesten nieuwe scootmobielen gekocht worden. De CDA-fractie vraagt zich af of het mogelijk is de scootmobielen te huren in plaats van kopen. In de rapportage wordt melding gemaakt van 35 senioren die afzagen van een huisbezoek. Hij wil graag weten of bekend is of dit zorgmijders betreft. Het lijkt hem belangrijk dit in beeld te hebben. De motie van de PvdA-fractie vindt hij sympathiek maar ook enigszins vreemd. Gebleken is dat de 8 weken termijn nu al niet haalbaar is, dus streven naar 4 weken zal dan helemaal moeilijk haalbaar zijn. Tevens vindt hij het moment van indienen niet goed gekozen, aangezien de portefeuillehouder afwezig is. Het aannemen van de motie heeft wel grote consequenties voor de portefeuillehouder. De gemeente zou er beter aan doen afspraken vast te leggen over de termijnen in de af te sluiten dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Groningen. MEVROUW KUIN deelt de zorg van de PvdA over de afhandelingstermijnen. Zij denkt echter ook dat het terugbrengen naar een termijn van vier weken te hoog gegrepen is. Er moet echter wel nog eens goed gekeken worden naar mogelijkheden om de afhandeling te bespoedigen. DE VOORZITTER vindt het geen probleem dat de motie behandeld wordt tijdens de afwezigheid van de portefeuillehouder omdat het college in dergelijke zaken op één lijn staat. WETHOUDER STOEL antwoordt dat hij de gedetailleerde vragen van de CDA-fractie graag schriftelijk wil beantwoorden. Een score van 80% is helemaal niet slecht. Hij ziet er geen voordelen in om de procedure, in afwachting van het advies van een arts, formeel te stoppen om hem vervolgens een week later weer op te starten. Dan wordt een administratief proces 2

3 gestart om aan de termijnen te kunnen voldoen. Het is niet zo dat de aanvrager in alle gevallen geen voorzieningen krijgt zolang de aanvraagprocedure loopt. Regelmatig is de mondelinge uitkomst van een onderzoek al door een arts gemeld, maar moet de administratieve afhandeling nog verwerkt worden. Het college heeft begrip voor de intentie van de motie, maar zal toch in het merendeel van de aanvragen niet haalbaar zijn. Wel kan op onderwerp gekeken worden of de termijn van 8 naar 4 weken teruggebracht kan worden. Als er echter een medisch onderzoek moet plaatsvinden is een verkorting van de termijn niet haalbaar. De start van De Deel zal mogelijk in positieve zin van invloed zijn omdat de lijnen dan korter worden. MEVROUW KORT zegt dat de PvdA-fractie kan instemmen als de wethouder de toezegging kan doen dat de afspraken en het verlagen van de termijnen in de nieuwe DVO opgenomen worden. De wethouder zegt toe dat hij in overleg met Groningen per onderwerp zal bespreken in welke specifieke aanvragen de termijn omlaag kan. De PvdA-fractie trekt de motie in. BESLUITVORMEND 7. Begroting Stichting BES 2013 Sprekers: mevrouw Westers, de heren Staijen en Joling MEVROUW WESTERS zegt dat de exploitatie door de vorige raad op afstand is gezet. De transparantie over de geldstromen is daarmee helaas verloren gegaan. Voor de PvdAfractie was dit reden om het voorstel van de CDA-fractie te steunen om de rekenkamercommissie hiernaar onderzoek te laten doen. Haar fractie stelt voor dat bij andere gemeenten gekeken wordt wat zij kwijt zijn aan sportvoorzieningen. DE HEER STAIJEN sluit zich hierbij aan. De AB-fractie is blij met het aanstaande onderzoek door de rekenkamercommissie. DE HEER JOLING zegt dat de rekenkamercommissie nog niet overtuigd is van de noodzaak van dit onderzoek. De voorzitter van de rekenkamercommissie zal de fracties gaan bezoeken voor een kennismakingsgesprek, maar zal tevens dieper ingaan op de noodzaak voor dit onderzoek. 1. De begroting van de stichting BES voor 2013 goed te keuren en de bijdrage van de gemeente Ten Boer voor 2013 vast te stellen op ,-. 2. De tarieven voor de verhuur 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013 overeenkomstig het voorstel van de stichting BES vast te stellen. 8. Actualisatie beleidsbegroting 2012, Beleidsbegroting 2013 en Jaarverslag en -rekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Sprekers: de heren Staijen en Joling DE HEER STAIJEN vraagt hoe groot het risico is dat gemeentes in de toekomst een deel van de BTW over de laatste tien jaar terug moeten betalen aan de overheid. Hij wil graag weten hoeveel dit de gemeente kan kosten. Het lijkt hem raadzaam dit dan in de risicoparagraaf op te nemen. DE HEER JOLING deelt de zorg hierover. Daarnaast zegt hij dat het belangrijk is dat de raad tijdig geïnformeerd dient te worden over de regionalisering van de brandweer. Hij vindt het niet duidelijk of dit voor de gemeente een financieel voordeel of nadeel oplevert. Hij wil ook graag weten of in dit kader het afblazen van de nieuwbouw van de brandweerkazerne nog steeds een goede beslissing geweest is. PORTEFEUILLEHOUDER VAN DE NADORT antwoordt dat het niet vooruit te zien is hoe groot het risico is dat de BTW terugbetaald moet worden; dat wordt nog onderzocht. 3

4 Hij zegt dat de regionalisering van de brandweer geen vrijwillige keus is, maar bij wet opgelegd. De regionalisering zal in eerste instantie eenmalig wel geld gaan kosten. In de werkwijze zal niets veranderen. Momenteel vindt een nulmeting bij alle korpsen plaats. Er liggen ook nog veel vragen open, bijvoorbeeld over de gebouwen. Veel korpsen maken, samen met anderen gebruik van een gebouw binnen de gemeente. Als er meer duidelijkheid is over de financiële kant van de zaak, zal de raad geïnformeerd worden. De verwachting is echter niet dat er ook financieel voordeel voor de gemeente uit naar voren komt. 1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid commentaar te leveren op: - de concept jaarrekening 2011; - de voorgenomen begrotingswijziging 2012 en - de ontwerpbegroting 2013 en de daarbij gevoegde stand van zaken bezuinigingen V&GR. 2. Het college te vragen het bestuur van de regeling daarvan in kennis te stellen. 9. Aanpassen komgrens Ten Boer Sprekers: de heren Haanstra en De Jonge, mevrouw Hoekstra DE HEER HAANSTRA zegt dat de CU-fractie kan instemmen met aanpassing van de komgrenzen. DE HEER DE JONGE vraagt waarom op, de in het stuk benoemde, wegen een uitzondering wordt gemaakt inzake de maximum snelheid. In het hele dorp is een 30 km zone van toepassing, behalve hier. Niet duidelijk is hoe het precies zit met de snelheidslimiet op de Verlaatweg en het eerste deel van de Stadsweg tot de aansluiting met het fietspad. PORTEFEUILLEHOUDER VAN DE NADORT licht toe dat hier 50 km gereden mag worden. Bij het fietspad komt een versmalling waar vervolgens de 30 km zone van kracht is. Op de Rijksweg en Nijverheidsweg geldt een maximum snelheid van 50 km/h tot men het woongedeelte van Dijkshorn in rijdt. DE HEER DE JONGE is van mening dat het veiliger zou zijn de Verlaatweg en een deel van de Stadsweg om te zetten in 30 km zone. Er wordt veel gebruik van gemaakt door voetgangers. DE PORTEFEUILLEHOUDER beaamt dit en om die reden is ook besloten bij de Poldermolen het voetpad te verlengen tot langs de Verlaatweg. MEVROUW HOEKSTRA merkt tot slot op dat volgens de bijgevoegde tekeningen Ten Boer een stad is, in plaats van een dorp. 1. Tot aanpassingen van de grens van de bebouwde kom aan de Stadsweg en de Verlaatweg te Ten Boer; 2. Het herstellen van de oorspronkelijke vastgestelde komgrens aan de N360; 3. Tot verplaatsing van de komborden H01a en H02a van bijlage 1 RVV (1990) op de Stadsweg ter hoogte van de aansluiting Wobbe Alkemapad, 460 meter naar het noordoosten tot voorbij het kruispunt Verlaatweg Stadsweg met het opschrift Ten Boer zoals aangegeven op bijgevoegde kaart; 4. Tot plaatsing van de komborden H01a en H02a van bijlage 1 RVV (1990) op de Verlaatweg ongeveer 40 meter uit het hart van de rotonde met het opschrift Ten Boer zoals aangegeven op bijgevoegde kaart; 5. Tot terugplaatsing van de komborden H01a en H02a van bijlage 1 RVV (1990) op de N360 van tussen de Dijkshornrotonde en de Westerwijtwerdermaarbrug naar de oorspronkelijke locatie nabij de aansluiting Nijverheidsweg met het opschrift Ten Boer zoals aangegeven op bijgevoegde kaart. 4

5 10 Peuterspeelzaalwerk Ten Boer per 1 september 2012 Sprekers: de dames Kuin, Spijksma, Kuin, Pestman, de heren Joling en Staijen MEVROUW KUIN zegt dat de AB-fractie kan instemmen met het voorstel. Belangrijke overweging in hun besluit hiertoe was dat het voor zowel de gemeente als voor de ouders een betaalbaar voorstel is en dat de vaste leidsters in dienst van de speelzaal kunnen blijven. Tevens is het van belang dat de gemeente voldoet aan de landelijke norm en dat is met dit voorstel gewaarborgd. Zij spreekt de hoop uit dat er aandacht besteed zal worden aan de communicatie met leidsters en ouders. MEVROUW PESTMAN zegt dat haar fractie het peuterspeelzaalwerk erg belangrijk vindt. De wijziging had wat hen betreft niet gehoeven, maar het is een opgelegde kwestie. Zij maakt zich zorgen over het gebrek aan communicatie en ziet hierin een overeenkomst met de situatie met Marenland. Zij vraagt of er controlemomenten ingebouwd zijn. Hoe gaat de gemeente de komende vier jaar toezicht houden? Gaat de gemeente nog iets ondernemen om de communicatieproblemen op te lossen? MEVROUW SPIJKSMA merkt op dat het zeer begrijpelijk is dat de gemeente gezocht heeft naar alternatieven voor de Stichting Peuterspeelzaal Ten Boer (SPGT), aangezien daar al enige jaren een exploitatietekort is. Het is positief dat de gemeente in Kids2b een partner heeft gevonden die voldoet aan de gemeentelijke beleidspunten. Bovendien kunnen alle leidsters hun baan behouden. Zij hebben overigens wel begrip voor de zorgen van de leidsters. De AB-fractie vraagt of de financiële situatie van Kids2b goed bekeken is. Als dit namelijk niet op orde is, loopt de gemeente het risico dat over enige jaren opnieuw het peuterspeelzaalwerk opgestart moet worden. WETHOUDER STOEL antwoordt dat de voorzitter van de SPGT vorig jaar al gemeld had te willen stoppen. Dat had deels te maken met de komst van de wet Oké. Kids2b is de enige partij die het peuterspeelzaalwerk voor deze prijs kan aanbieden. Hij begrijpt de zorgen over de aanstaande veranderingen. De gemeente kan haar controlerende rol uitoefenen, omdat zij subsidieverstrekker is. Het gebrek aan communicatie ligt niet bij de gemeente; de stichting moet dit verzorgen. Het college is van mening dat er een goed aanbod voorligt wat tevens voldoet aan de wet Oké. Tweede termijn MEVROUW PESTMAN is blij met de controlemogelijkheden door de gemeente. Zij merkt op dat de communicatie weliswaar niet bij de gemeente ligt, maar haar zorg hierover heeft zijn oorsprong in de geschiedenis met Marenland. In de notitie wordt geschreven dat er gesprekken met de leidsters gevoerd zijn en dit blijkt niet juist te zijn. DE WETHOUDER licht toe dat tot op heden de SPGT verantwoordelijk is voor de communicatie met haar medewerkers. Pas als de raad een besluit neemt komt Kids2b formeel in beeld als gesprekspartner voor het personeel. MEVROUW SPIJKSMA vraagt nogmaals of er inzage is geweest in de financiële situatie van Kids2b. DE HEER JOLING vraagt hoe hij de brief van de SPGT moet interpreteren. Er worden daarin vragen gesteld en aandachtspunten benoemd. Wat is het standpunt van het college over de brief? WETHOUDER STOEL zegt dat Kids2b op dit moment financieel gezond is. Het is wel een feit dat Kids2b het, net als veel kinderopvangorganisaties, moeilijk heeft. Er is op dit moment ook geen alternatief, behalve stoppen met de peuterspeelzaal en dat is niet wenselijk. Het college is eveneens verbaasd over de brief van de SPGT. De stichting heeft immers zelf aangegeven geen heil te zien in een voortzetting van hun activiteiten. De brief is ook pas laat ontvangen waardoor er geen tijd meer was hierover nog met het bestuur van de 5

6 stichting in gesprek te gaan. DE HEER STAIJEN heeft de voorzitster nog wel gesproken en heeft begrepen dat het bestuur van mening is dat er een openbare aanbesteding had moeten plaatsvinden. WETHOUDER STOEL zegt dat er geen sprake is van een verplichting tot openbare aanbesteding omdat dat pas het geval is als het gaat om een opdracht van ,- of meer. Bovendien heeft de gemeente drie partijen benaderd, maar alleen Kids2b heeft daar serieus op gereageerd. MEVROUW PESTMAN vraagt of er iemand van de gemeente aanwezig kan zijn bij het gesprek tussen peuterspeelzaal en Kids2b. DE VOORZITTER zegt dat hij wil kijken of er op zo korte termijn iemand beschikbaar is. 1. in te stemmen met het aanbod van Kids2b voor het peuterspeelzaalwerk in Ten Boer vanaf 1 september 2012 voor een periode van 4 jaar; 2. voor de jaren structureel middelen beschikbaar te stellen voor het peuterspeelzaalwerk ter hoogte van maximaal ,- (prijspeil 2012) per jaar. 11. Herbenoeming bestuurslid Familie Schutterstichting Er wordt een hoofdelijke stemming gehouden. De raad stemt unaniem in met het voorstel. - Mevrouw M. Borkent Ypma te Ten Boer te herbenoemen als bestuurslid van de Familie Schutterstichting voor een periode van vier jaren ingaande op 1 juli Motie: Bodemdaling en vereniging bodembeweging Sprekers: de dames Pestman en Hoekstra, de heren Joling en Staijen MEVROUW PESTMAN leest de motie voor (bijlage 1). Zij licht toe dat er behoefte is aan meer onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de aardbevingen in de regio. Er is bovendien sprake van een toename van het aantal en daar kan men geen verklaring voor geven. Ook de sterkte van de bevingen neemt toe. Daarnaast is sprake van daling van het waterpeil en dit kan gevolgen hebben voor de fundering van woningen. MEVROUW HOEKSTRA zegt dat zij de aanbevelingen van de GBB (Vereniging Groninger Bodem Beweging) mist. Nu wordt gevraagd deze te onderschrijven, maar dan moeten ze wel bekend zijn. DE HEER JOLING kan zich vinden in de strekking van de motie. Wel is hij van mening dat er verschil zit tussen bodemdaling en aardbevingen. Nu wordt gesteld dat er sprake is van verlaging van het waterpeil door de bodemdaling. Het is echter juist omgekeerd; vanwege de bodemdaling stijgt het waterpeil. De NAM heeft overigens al afspraken met het waterschap over kadeverhoging en er zijn ook al diverse werkzaamheden uitgevoerd. Met het deel van de motie dat pleit voor meer onderzoek kan hij van harte instemmen. DE HEER STAIJEN zegt dat de schade-expert niet in dienst is van de NAM; zij betalen de kosten van een onafhankelijke expert die de schade komt taxeren. MEVROUW PESTMAN is van mening dat een expert moeilijk onafhankelijk kan blijven als hij betaald wordt door de NAM. Mevrouw Hoekstra herhaalt dat zij de aanbevelingen van de GBB eerst wil inzien voordat zij een besluit kan nemen. DE VOORZITTER vraagt of de raad een hoofdelijke stemming wenst over de motie. De raad ziet hiervan af en stemt unaniem in met de motie. De aanbevelingen van de GBB zullen aan de raadsleden overhandigd worden. 6

7 13. DE VOORZITTER sluit de vergadering om uur. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Ten Boer, gehouden op 26 september De raad voornoemd,, voorzitter, griffier 7

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 27 juni 2012 in het gemeentehuis te Ten Boer

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 27 juni 2012 in het gemeentehuis te Ten Boer BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 27 juni 2012 in het gemeentehuis te Ten Boer Voorzitter: Griffier: Notulist: de heer N.A. van de Nadort de heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 26 mei 2010 in het gemeentehuis te Ten Boer.

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 26 mei 2010 in het gemeentehuis te Ten Boer. BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 26 mei 2010 in het gemeentehuis te Ten Boer. Voorzitter: Griffier: Notulist: de heer N.A. van de Nadort de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 28 april 2010 in het gemeentehuis te Ten Boer.

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 28 april 2010 in het gemeentehuis te Ten Boer. BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 28 april 2010 in het gemeentehuis te Ten Boer. Voorzitter: Griffier: Notulist: de heer N.A. van de Nadort de

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Jaarstukken en AEF rapport Veiligheidsregio Groningen

Jaarstukken en AEF rapport Veiligheidsregio Groningen AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 31 mei 2017 Registratienummer: TB17.6389286 Agendapunt: 11 Onderwerp: Voorstel: Jaarstukken 2016 2018 en AEF rapport Veiligheidsregio Groningen 1.

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 23 november 2010 CONCEPT. 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus.

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 23 november 2010 CONCEPT. 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus. ONDERWERP 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus. 2. Notulen vergaderingen. a. Notulen vergadering AB 22 september 2010. b. Verkorte besluitenlijst vergadering 22 september 2010. c. Adviezen

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen Besluitenlijst gemeenteraad Noordenveld van 14 juni 2012 1. Opening 2. Vaststellen agenda Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering 30 mei 2012

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra (VVD), mevrouw V.M.E. Kerremans

Nadere informatie

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 oktober 2016 Registratienummer: TB16.5971763 Agendapunt: 7 Onderwerp: Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd Voorstel: I. kennisnemen van het Bedrijfsplan

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017

Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017 Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 25 Dhr. G. Beukema, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier Aanwezig: Fractie 2014: : mw. S.A. Buiter-Dallinga, dhr. N. Boersma

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar.

Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar. De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst van dinsdag 25 februari. Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Voorafgaand

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 3 november 2011, aanvang 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 3 november 2015 aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 juni 2014 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 18 juni 2014, 20.00 uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. R. Bannink

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 24 november 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Besluitenlijst Raadsvergadering 18 december 2014 Raadsgriffie Aanwezig mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout (CU), de heren H.M. Brons (GBS), G. van Deelen (SGP), H.A.M. Dekker (CDA),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010 enlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010 1 Opening en vaststellen agenda De burgemeester heet iedereen welkom. De raad krijgt een USB stick met daarop de digitale informatie van de informatiemappen

Nadere informatie

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013 enlijst agendacommissie 27 augustus 2013 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Witsen Elias, Veldhuijzen- ten Kate en Van Hall (griffier) en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - VOORSTEL

GEMEENTERAAD - VOORSTEL GEMEENTERAAD - VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00029 Onderwerp: Herziene begroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 RDOG HM - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 16 september 2014 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 16 september 2014 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 16 september 2014 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: Datum: 12 oktober 2011 programma: Blad: 1 van 7 cluster: Bestuur portefeuillehouder: drs. P.C. van den Brink Informatie bij: Griffier

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Benoeming leden Rvt onderwijs 1- Notagegevens Notanummer 2017-000475 Datum 30-03-2017 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 354947-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 14 december 2015 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Gemeentelijk nieuws van 17 januari 2012

Gemeentelijk nieuws van 17 januari 2012 Gemeentelijk nieuws van 17 januari 2012 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum heeft op 10 januari 2012 voor het eerst vergaderd volgens de nieuwe vergaderstructuur. Met eerst een informerende

Nadere informatie

Rapport Oordeel Datum: 15 november 2017 Rapport: 2017/127

Rapport Oordeel Datum: 15 november 2017 Rapport: 2017/127 Rapport Een kwestie van vertrouwen Een onderzoek naar de ontvankelijkheid van een klacht over de klachtenvertrouwenspersoon van de WVK-Groep Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de WVK-Groep

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Aanwezigen op tribune: 6 Aanwezige pers: Vaststellen agenda

Aanwezigen op tribune: 6 Aanwezige pers: Vaststellen agenda BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN OP DONDERDAG 12 APRIL 2007, AANVANG 20.10 UUR, IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd?

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd? Vervolg-aanvullende vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel 40 Rvo betreffende bestemming gebouw de Morgenster en beantwoording college. 16 mei 2011 Op 21 april 2011 heeft u in

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 23 juni 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer,

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang 18.00 uur te Heythuysen. Aanwezig: De voorzitter De griffier De griffiesecretaresse : de heer ing. J.C.G.J.

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis.

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis. BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer G. Dijkstra (CDA) de heer W. van der Veen (CDA) de heer S. Nieuwenhuis (VVD) de heer

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 5 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM 19.30 UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 10 Aanwezigen 15 20 25 Raadsleden: Wethouders: Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken Behandeling ingekomen stukken Presidium buigt zich over de behandeling van ingekomen stukken. 22-02-2010 15-04-2010 Agendapunt, fractievoorzittersoverleg niet toegewezen Raad informeren MFA Maarstee/Maarswold

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst van vergadering Collegevergadering Albrandswaard, gehouden op datum

Besluitenlijst van vergadering Collegevergadering Albrandswaard, gehouden op datum BESLUITENLIJST Besluitenlijst van vergadering Collegevergadering Albrandswaard, gehouden op datum 10-01-2017. AGENDA 1 Opening / mededelingen openbare B&W vergadering d.d. 10-01-2017 2 Besluitenlijst openbare

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie