In de bijlage vind u onze schriftelijke zienswijze voorzien van enkele lijsten met handtekeningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de bijlage vind u onze schriftelijke zienswijze voorzien van enkele lijsten met handtekeningen."

Transcriptie

1 Aan de Raad en het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN Bloemendaal, 30 mei 2007 Onderwerp: l gemeente Bloemendaal ontvangstbevestiging afgegeven paraaf: Zienswijze uitvoering VCP Bloemendaalseweg-Mollaan-Brederodelaan Geacht college, Met een aantal omwonenden is er een gezamenlijke zienswijze opgesteld t.a.v. verkeersplannen voor de Brederodelaan. In de bijlage vind u onze schriftelijke zienswijze voorzien van enkele lijsten met handtekeningen. Wij hopen, dat u in uw overwegingen tot besluitvorming nota wil nemen van de ongerustheid van de bewoners. Met vriendelijke groet, namens de omwonenden, Rob Smit, Hein Verdam Alma van Praag Marion Nieuwpoort 8[

2 REACTIEFORMULIER Namens bewoners van de Brederodelaan e.o. bijgevoegde handtekeningenlijst en andere belanghebbende Naam: Adres: Telefoonnr.: 2\e. O" ' i / l, l "~V-1 \ ^ Op de informatieavond van 25 april 2007 is het herinrichtingsplan voor de GOW-route (Bloemendaalseweg / Mollaan / Brederodelaan tot de Donkerelaan) te Bloemendaal toegelicht. Wij hebben de volgende op- en/of aanmerkingen op het gepresenteerde plan: Een GOW (Gebiedsontsluitingsweg) is bedoeld als 50-km route ontsluitingsweg voor de bewoners van de aangrenzende wijken (30-km gebieden) voor woon- en werkverkeer, waaronder schooljeugd, sporters en recreanten. In het nu voorliggende voorstel voor de uitvoeringvan het VCP van de Gemeente Bloemendaal wordt nu volgens plan, de GOW-route tot de Donkerelaan voor uitvoering gepresenteerd. Behalve dat wij ernstig bezwaar hebben tegen nu voorliggende plannen, namelijk dat we met een volledig uitgewerkt plan worden geconfronteerd, willen wij de volgende opmerkingen en bezwaren onder uw aandacht brengen. Wanneer het college akkoord zou gaan met de nu voorgestelde uitvoering heeft dit gevolgen voor de verdere uitvoering van de route Brederodelaan vanaf de Donkerelaan tot grens met Velsen (punt F en G van het raadsvoorstel); Met name het geplande 2-richtingenfietspad aan de westzijde (langs sportvelden) heeft gevolgen voor de verdere uitvoering (planning 2010) van het plan om het 2-richtingenfietspad door te trekken richting Gemeente Velsen. Dit houdt in dat de bewoners van Duinlustpark en Krullenlaan nauwelijks nog effectief inspraak kunnen hebben en straks minimaal tweemaal per dag moet oversteken, welke ongewenste gevaarlijke situaties zal opleveren ta.v. de huidige situatie met vrijliggende fietspaden. Buiten de knelpunten, die de gemeente aangeeft, kan nog een "lijst" worden toegevoegd. Het gebruik van de Brederodelaan kenmerkt zich vooral door o.a. de volgende gebruikers; o er fietsen groepen wielrenners o er fietsen hele klassen o er fietsen groepen vakantiegangers o er fietsen groepen de route "Rondje Haarlem" o er fietsen gezinnen/recreanten richting het meertje en strand Parnassia o én er fietsen groepen sporters naar de sportvelden o én tegenwoordig ook groepjes Nordan Walking o Tenslotte komen langs deze route minimaal vier keer per jaar wandelaars van avondvierdaagsen! Dit moet elkaar allemaal passeren? Met afleiding bovendien van wat op de sportvelden gebeurt! En niette vergeten zullen brommers op het fietspad deze groepen ook moeten passeren! Wat te denken van de mensen die afhankelijk zijn en gebruik maken van een scootmobiel?

3 Daarbij komen ook de voetgangers in het gedrang: zij moeten bij het oversteken naar twee richtingen (kinderen!!) kijken bij het oversteken van zowel een 2-richtingenfietspad als de rijweg (voorbeeld in Umuiden de Lange Nieuwstraat, waar toename van ongelukken is geconstateerd). Bij navraag door een van de bewoners bij de Gemeente Velsen, waarbij een verkeersambtenaar aangaf, dat zij qua veiligheid niet zulke goede ervaringen hier mee hebben. Hieruit kun je lezen dat dit een voorzichtige opmerking van de ambtenaar is. Heeft de gemeente wel eens tellingen gedaan hoeveel fietsers en voetgangers - het gehele jaar door - gebruik maken van deze route? Door het verplaatsen van de rijweg richting de huidige bebouwing aan de oostzijde (ter hoogte van de HBS velden) betekent dit bovendien meer geluidsbelasting voor de aanwonenden aan de Brederodelaan! Wanneer het fietspad aan de oostzijde zou verdwijnen komt de weg dichter bij de woningen te liggen. Bij de uitvoeringvan een GOW route voor vrijliggende fietspaden wordt aangegeven, indien deze passen "binnen de ruimtelijke mogelijkheden". De nieuwe richtlijn van CROW spreekt over nieuwe regels voor de uitvoeringvan Duurzaam Veilig van EHK Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken. Een kenmerk willen wij hieruit onderscheiden, De te kiezen essentiële herkenbaarheidkenmerken moeten niet alleen de verschillende wegcategorieën helpen onderscheiden, maar daarnaast ook zo mogelijk het gewenste gedrag intuïtief bevestigen en het ongewenste gedrag intuïtief ontmoedigen, Bij het nu voorliggende plan wordt het gedeelte vanaf de rotonde Zomerzorgerlaan tot Donkerelaan een (gevaarlijke) oversteek (vlakbij een uitrit van complex Zomerzorg) naar het 2-richtingen fietspad langs de sportvelden voorgesteld. Hierdoor worden twéé gevaarlijke situaties gecreëerd; l e automobilisten trekken na het passeren van de rotonde op met meer snelheid en hebben onvoldoende zicht op overstekende fietsers (we hebben hier vooral te maken met veel jeugd!) 2 e Er ontstaat een vrijliggende weg, die snelheidsverhogend werkt! Voor de komende jaren ontstaat er een situatie waarin op een betrekkelijk korte route twee maal overgestoken moet worden. Wij moeten namelijk (nog) afwachten wanneer de werkelijk uitvoering tot aan Velsen definitief wordt uitgevoerd en de planning van 2010 wordt gehaald. Het verbaast ons bovendien, dat er een z.g. Kiss and Ride parkeerhaven wordt gecreëerd waar een volledig stopverbod geldt, ondanks dat er een parkeerhaven is gemaakt. Binnen 25mtrvan een (voetgangers) oversteek is het verboden te parkeren of te stoppen. Op de Korte Kleverlaan is het weggedeelte met markering voor fietspaden volgens Duurzaam Veilig ingericht en willen wij voorstellen dit gedeelte van de Brederodelaan (tussen rotonde Zomerzorgerlaan en Donkerelaan) als zodanig in te richten. Die EHK aanpak maakt nabij de sportvelden ombouw van de huidige fietspaden in twee richtingen bereden fietspaden, onnodig. De ondergetekenden van de handtekeningenlijst verzoeken het college en de raad het nu voorliggende plan ernstig in heroverweging te nemen en niet tot definitieve besluitvorming over te gaan. De nieuwe EHK richtlijnen van de CROW vragen hierbij om onderzocht te worden. Wij verzoeken het college de gedeeltelijk aangegeven alternatieven te onderzoeken om toch te voldoen aan de uitvoeringvan Duurzaam Veilig. BIJLAGE LIJST MET HANDTEKENINGEN VAN BELANGHEBBENDEN Namens de aanwonenden van de Brederodelaan/Krullenlaan en de wijk Duinlustpark -2-

4 Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor de weggebruiker in Nederland niet altijd even duidelijk is op wat voor categorie weg hij rijdt en welk bijbehorend (snelheids)gedrag daar gewenst is. Nagenoeg alle wegbeheerders hebben in het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig hun wegen gecategoriseerd in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Om de wegcategorieën nu ook voor de weggebruiker beter herkenbaar te maken heeft het Nationaal Mobiliteit Beraad in december 2003 essentiële herkenbaarheidkenmerken van Duurzaam Veilige wegen vastgesteld. Preventie is het uitgangspunt in Duurzaam Veilig. In een duurzaam veilig wegverkeersysteem worden fouten voorkomen door vereenvoudiging van de infrastructuur en door de kans op conflicten te minimaliseren. Eén van de principes van Duurzaam Veilig is dat de weg als het ware x self explaining' moet zijn en er toe moet leiden dat de weggebruiker als vanzelf het gewenste gedrag vertoont. Om dit gedrag op te roepen moet in ieder geval het aantal te onderscheiden wegcategorieën beperkt zijn. Dit vergroot de herkenbaarheid. Binnen Duurzaam Veilig worden binnen de bebouwde kom twee categorieën onderscheiden (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen) en buiten de kom drie (erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen). Elke categorie vervult een specifieke functie en vraagt daarbij van de weggebruikers een bepaald verkeersgedrag. Om dat gedrag op te roepen stelt Duurzaam Veilig expliciete eisen aan inrichting, gebruik en functie van deze wegen. Voldoen aan de eisen kost soms veel geld, tijd en moeite. Al met al moet verwacht worden dat het langere tijd zal duren voordat het Nederlandse wegennet volledig volgens de principes van Duurzaam Veilig is ingericht. Voor de ontwikkeling van dat gewenste eindplaatje is besloten om in ieder geval de herkenbaarheid van de wegcategorieën naar voren te halen. Hiermee is voor de weggebruikers sneller duidelijk welk (snelheids)gedrag van hen wordt verwacht. Voor die herkenbaarheid zijn de essentiële kenmerken ontwikkeld. Bij de opzet van de EHK zijn uitgangspunten over de bestuurlijke inbedding en over de toepassing van herkenbaarheidkenmerken benoemd. De volgende uitgangspunten waren met name bepalend voor de uiteindelijke set kenmerken: Er moet gekozen worden voor een simpel stelsel van essentiële herkenbaarheidkenmerken, waarin niet al te veel variabelen worden gecombineerd om de wegcategorieën eenduidig te identificeren. De gedachte daarbij is dat weggebruikers minder moeite zullen hebben om eenvoudigere stelsels van kenmerken in de praktijk goed te herkennen en toe te passen. De te kiezen essentiële herkenbaarheidkenmerken moeten niet alleen de verschillende wegcategorieën helpen onderscheiden, maar daarnaast ook zo mogelijk het gewenste gedrag intuïtief bevestigen en het ongewenste gedrag intuïtief ontmoedigen. Er moet gezorgd worden voor een realistische overgangsregeling of fasering, waarin in een aantal stappen wordt toegewerkt naar realisatie van de essentiële herkenbaarheidkenmerken. Essentiële herkenbaarheidkenmerken moeten kunnen rekenen op een breed draagvlak bij bestuur en publiek.

5 Handtekeningen behorend bij zienswijze omwonenden uitvoering GOW-route Brederodelaan Naam Adres H J?^rW<^ ^

6 REACTIEFORMULIER Namens bewoners van de Brederodelaan e.o. bijgevoegde handtekeningenlijst en andere belanghebbende Naam: Adres: Telefoonnr.: Op de informatieavond van 25 april 2007 is het herinrichtingsplan voor de GOW-route (Bloemendaalseweg / Moiiaan / Brederodelaan tot de Donkerelaan) te Bioemendaai toegelicht. Wij hebben de volgende op- en/of aanmerkingen op het gepresenteerde plan: Een GOW (Gebiedsontsluitingsweg) is bedoeld als 50-km route ontsluitingsweg voor de bewoners van de aangrenzende wijken (30-km gebieden) voor woon- en werkverkeer, waaronder schooljeugd, sporters en recreanten. In het nu voorliggende voorstel voor de uitvoeringvan het VCP van de Gemeente Bioemendaai wordt nu volgens plan, de GOW-route tot de Donkerelaan voor uitvoering gepresenteerd. Behalve dat wij ernstig bezwaar hebben tegen nu voorliggende plannen, namelijk dat we met een volledig uitgewerkt plan worden geconfronteerd, willen wij de volgende opmerkingen en bezwaren onder uw aandacht brengen. Wanneer het college akkoord zou gaan met de nu voorgestelde uitvoering heeft dit gevolgen voor de verdere uitvoering van de route Brederodelaan vanaf de Donkerelaan tot grens met Velsen (punt F en G van het raadsvoorstel). Met name het geplande 2-richtingenfietspad aan de westzijde (langs sportvelden) heeft gevolgen voor de verdere uitvoering (planning 2010) van het plan om het 2-richtingenfietspad door te trekken richting Gemeente Velsen. Dit houdt in dat de bewoners van Duinlustpark en Kruüenlaan nauwelijks nog effectief inspraak kunnen hebben en straks minimaal tweemaal per dag moet oversteken, welke ongewenste gevaarlijke situaties zal opleveren t.a.v. de huidige situatie met vrijliggende fietspaden. Buiten de knelpunten, die de gemeente aangeeft, kan nog een "lijst" worden toegevoegd. Het gebruik van de Brederodelaan kenmerkt zich vooral door o.a. de volgende gebruikers; o er fietsen groepen wielrenners o er fietsen hele klassen o er fietsen groepen vakantiegangers o er fietsen groepen de route "Rondje Haarlem" o er fietsen gezinnen/recreanten richting het meertje en strand Parnassia o én er fietsen groepen sporters naar de sportvelden o én tegenwoordig ook groepjes Nordan Walking o Tenslotte komen langs deze route minimaal vier keer per jaar wandelaars van avondvierdaagsen! Dit moet elkaar allemaal passeren? Met afleiding bovendien van wat op de sportveiden gebeurt! En niette vergeten zullen brommers op het fietspad deze groepen ook moeten passeren! Wat te denken van de mensen die afhankelijk zijn en gebruik maken van een scootmobie!?

7 Daarbij komen ook de voetgangers in het gedrang: zij moeten bij het oversteken naar twee richtingen (kinderen!!) kijken bij het oversteken van zowel een 2-richtingenfietspad als de rijweg (voorbeeld in Umuiden de Lange Nieuwstraat, waar toename van ongelukken is geconstateerd). Bij navraag door een van de bewoners bij de Gemeente Velsen, waarbij een verkeersambtenaar aangaf, dat zij qua veiligheid niet zulke goede ervaringen hier mee hebben. Hieruit kun je lezen dat dit een voorzichtige opmerking van de ambtenaar is. Heeft de gemeente wel eens tellingen gedaan hoeveel fietsers en voetgangers - het gehele jaar door - gebruik maken van deze route? Door het verplaatsen van de rijweg richting de huidige bebouwing aan de oostzijde (ter hoogte van de HBS velden) betekent dit bovendien meer geluidsbelasting voor de aanwonenden aan de Brederodeiaan! Wanneer het fietspad aan de oostzijde zou verdwijnen komt de weg dichter bij de woningen te liggen. Bij de uitvoeringvan een GOW route voor vrijliggende fietspaden wordt aangegeven, indien deze passen "binnen de ruimtelijke mogelijkheden". De nieuwe richtlijn van CROW spreekt over nieuwe regels voorde uitvoeringvan Duurzaam Veilig van EHK Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken. Een kenmerk willen wij hieruit onderscheiden, De te kiezen essentiële herkenbaarheidkenmerken moeten niet alleen de verschillende wegcategorieën helpen onderscheiden, maar daarnaast ook zo mogelijk het gewenste gedrag intuïtief bevestigen en het ongewenste gedrag intuïtief ontmoedigen. Bij het nu voorliggende plan wordt het gedeelte vanaf de rotonde Zomerzorgerlaan tot Donkerelaan een (gevaarlijke) oversteek (vlakbij een uitrit van complex Zomerzorg) naar het 2-richtingen fietspad langs de sportvelden voorgesteld. Hierdoor worden twéé gevaarlijke situaties gecreëerd; l e automobilisten trekken na het passeren van de rotonde op met meer snelheid en hebben onvoldoende zicht op overstekende fietsers (we hebben hier vooral te maken met veel jeugd!) 2 e Er ontstaat een vrijliggende weg, die snelheidsverhogend werkt! Voor de komende jaren ontstaat er een situatie waarin op een betrekkelijk korte route twee maal overgestoken moet worden. Wij moeten namelijk (nog) afwachten wanneer de werkelijk uitvoering tot aan Velsen definitief wordt uitgevoerd en de planning van 2010 wordt gehaald. Het verbaast ons bovendien, dat er een z.g. Kiss and Ride parkeerhaven wordt gecreëerd waar een volledig stopverbod geldt, ondanks dat er een parkeerhaven is gemaakt. Binnen 25mtr van een (voetgangers) oversteek is het verboden te parkeren ofte stoppen. Op de Korte Kleverlaan is het weggedeelte met markering voor fietspaden volgens Duurzaam Veilig ingericht en willen wij voorstellen dit gedeelte van de Brederodeiaan (tussen rotonde Zomerzorgerlaan en Donkerelaan) als zodanig in te richten. Die EHK aanpak maakt nabij de sportvelden ombouw van de huidige fietspaden in twee richtingen bereden fietspaden, onnodig. De ondergetekenden van de handtekeningenlijst verzoeken het college en de raad het nu voorliggende plan ernstig in heroverweging te nemen en niet tot definitieve besluitvorming over te gaan. De nieuwe EHK richtlijnen van de CROW vragen hierbij om onderzocht te worden. Wij verzoeken het college de gedeeltelijk aangegeven alternatieven te onderzoeken om toch te voldoen aan de uitvoeringvan Duurzaam Veilig. BULAGE LIJST MET HANDTEKENINGEN VAN BELANGHEBBENDEN Namens de aanwonenden van de Brederodelaan/Krullenlaan en de wijk Duinlustpark -2-

8 Handtekeningen behorend bij zienswijze omwonenden uitvoering GOW-route Brederodelaan Naam Adres.. (^Udi?.fef ;^ / // u./

9 REACTIEFORMULIER Namens bewoners van de Brederodelaan e.o. bijgevoegde handtekeningenlijst en andere belanghebbende Naam: Adres: Telefoonnr.: Op de informatieavond van 25 april 2007 is het herinrichtingsplan voor de GOW-route (Bloemendaalseweg / Mollaan / Brederodelaan tot de Donkerelaan) te Bioemendaal toegelicht. Wij hebben de volgende op- en/of aanmerkingen op het gepresenteerde plan: Een GOW (Gebiedsontsluitingsweg) is bedoeld als 50-km route ontsluitingswegvoor de bewoners van ds aangrenzende wijken (30-km gebieden) voor woon- en werkverkeer, waaronder schooljeugd, sporters en recreanten. In het nu voorliggende voorstel voor de uitvoeringvan het VCP van de Gemeente Bioemendaal wordt nu volgens plan, de GOW-route tot de Donkereiaan voor uitvoering gepresenteerd. Behalve dat wij ernstig bezwaar hebben tegen nu voorliggende plannen, namelijk dat we met een volledig uitgewerkt plan worden geconfronteerd, willen wij de volgende opmerkingen en bezwaren onder uw aandacht brengen. Wanneer het college akkoord zou gaan met de nu voorgestelde uitvoering heeft dit gevolgen voor de verdere uitvoering van de route Brederodelaan vanaf de Donkerelaan tot grens met Velsen (punt F en G van het raadsvoorstel). Met name het geplande 2-richtingenfietspad aan de westzijde (langs sportvelden) heeft gevolgen voor de verdere uitvoering (planning 2010) van het plan om het 2-richtingenfietspad door te trekken richting Gemeente Velsen. Dit houdt in dat de bewoners van Duinlustpark en Kruüenlaan nauwelijks nog effectief inspraak kunnen hebben en straks minimaal tweemaal per dag moet oversteken, welke ongewenste gevaarlijke situaties zal opleveren t.a.v. de huidige situatie metvrijliggende fietspaden. Buiten de knelpunten, die de gemeente aangeeft, kan nog een "lijst" worden toegevoegd. Het gebruik van de Brederodelaan kenmerkt zich vooral door o.a. de volgende gebruikers; o er fietsen groepen wielrenners o er fietsen hele klassen o er fietsen groepen vakantiegangers o er fietsen groepen de route "Rondje Haarlem" o er fietsen gezinnen/recreanten richting het meertje en strand Parnassia én er fietsen groepen sporters naar de sportveiden 'O 9 n tegenwoordig ook groepjes Nordan Waiking, / o Tenslotte komen langs deze route minimaal vier keer per jaar wandelaars van avondvierdaagsenl Dit moet elkaar allemaal passeren? Met afleiding bovendien van wat op de sportveiden gebeurt! En niette vergeten zullen brommers op het fietspad deze groepen ook moeten passeren! Wat te denken van de mensen die afhankelijk zijn en gebruik maken van een scootrnobies?

10 Daarbij komen ook de voetgangers in het gedrang: zij moeten bij het oversteken naar twee richtingen (kinderen!!) kijken bij het oversteken van zowel een 2-richtingenfietspad als de rijweg (voorbeeld in Umuiden de Lange Nieuwstraat, waar toename van ongelukken is geconstateerd). Bij navraag door een van de bewoners bij de Gemeente Velsen, waarbij een verkeersambtenaar aangaf, dat zij qua veiligheid niet zulke goede ervaringen hier mee hebben. Hieruit kun je lezen dat dit een voorzichtige opmerking van de ambtenaar is. Heeft de gemeente wel eens tellingen gedaan hoeveel fietsers en voetgangers - het gehele jaar door - gebruik maken van deze route? Door het verplaatsen van de rijweg richting de huidige bebouwing aan de oostzijde (ter hoogte van de HBS velden) betekent dit bovendien meer geluidsbelasting voor de aanwonenden aan de Brederodelaan! Wanneer het fietspad aan de oostzijde zou verdwijnen komt de weg dichter bij de woningen te liggen. Bij de uitvoeringvan een GOW route voor vrijliggende fietspaden wordt aangegeven, indien deze passen "binnen de ruimtelijke mogelijkheden". De nieuwe richtlijn van CROW spreekt over nieuwe regels voor de uitvoering van Duurzaam Veilig van EHK Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken. Een kenmerk willen wij hieruit onderscheiden, De te kiezen essentiële herkenbaarheidkenmerken moeten niet alleen de verschillende wegcategorieën helpen onderscheiden, maar daarnaast ook zo mogelijk het gewenste gedrag intuïtief bevestigen en het ongewenste gedrag intuïtief ontmoedigen, Bij het nu voorliggende plan wordt het gedeelte vanaf de rotonde Zomerzorgerlaan tot Donkerelaan een (gevaarlijke) oversteek (vlakbij een uitrit van complex Zomerzorg) naar het 2-riehtingen fietspad langs de sportvelden voorgesteld. Hierdoor worden twéé gevaarlijke situaties gecreëerd; l e automobilisten trekken na het passeren van de rotonde op met meer snelheid en hebben onvoldoende zicht op overstekende fietsers (we hebben hier vooral te maken met veel jeugd!) 2 e Er ontstaat een vrijliggende weg, die sneiheidsverhogend werkt! Voor de komende jaren ontstaat er een situatie waarin op een betrekkelijk korte route twee maal overgestoken moet worden. Wij moeten namelijk (nog) afwachten wanneer de werkelijk uitvoering tot aan Velsen definitief wordt uitgevoerd en de planning van 2010 wordt gehaald. Het verbaast ons bovendien, dat er een z.g. Kiss and Ride parkeerhaven wordt gecreëerd waar een volledigstopverbod geldt, ondanks dat er een parkeerhaven is gemaakt. Binnen 25mtr van een (voetgangers) oversteek is het verboden te parkeren ofte stoppen. Op de Korte Kleverlaan is het weggedeelte met markering voor fietspaden volgens Duurzaam Veilig ingericht enfwïïïël^vvijjvoorsteiien dit gedeelte van de Brederodelaan (tussen rotonde Zomerzorgeriaan en Donkerelaan) als zodanig in te richten. Die EHK aanpak maakt nabij de sportvelden ombouw van de huidige fietspaden in twee richtingen bereden fietspaden, onnodig. De ondergetekenden van de handtekeningenlijst verzoeken het college en de raad het nu voorliggende p!an ernstig in heroverweging te nemen en niet tot definitieve besluitvorming over te gaan. De nieuwe EHK richtlijnen van de CROW vragen hierbij om onderzocht te worden. Wij verzoeken het college de gedeeltelijk aangegeven alternatieven te onderzoeken om toch te voldoen aan de uitvoeringvan Duurzaam Veilig. BIJLAGE LUST MET HANDTEKENINGEN VAN BELANGHEBBENDEN Namens de aanwonenden van de Brederodelaan/Krullenlaan en de wijk Duinlustpark -2-

11 Handtekeningen behorend bij zienswijze omwonenden uitvoering GOW-route Brederodelaan Naam Adres Handtekening

12 REACTIEFORMULIER Namens bewoners van de Brederodelaan e.o. bijgevoegde handtekeningenlijst en andere belanghebbende Naam: Acj re t!- r u i -> iv i - o t\_ f v^-r <^ "2 2> oe Telefoonnr: e» 1 "3 S" Op de informatieavond van 25 april 2007 is het herinrichtingsplan voor de GOW-route (Bloemendaalseweg / Moilaan / Brederodelaan tot de Donkereiaan) te Bioemendaal toegelicht. Wij hebben de volgende op- en/of aanmerkingen op het gepresenteerde plan: Een GOW (Gebiedsontsluitingsweg) is bedoeld als 50-km route ontsluitingsweg voor de bewoners van de aangrenzende wijken (30-km gebieden) voor woon- en werkverkeer, waaronder schooljeugd, sporters en recreanten. In het nu voorliggende voorstel voor de uitvoeringvan het VCP van de Gemeente Bioemendaal wordt nu volgens plan, de GOW-route tot de Donkerelaan voor uitvoering gepresenteerd. Behalve dat wij ernstig bezwaar hebben tegen nu voorliggende plannen, namelijk dat we met een volledig uitgewerkt plan worden geconfronteerd, willen wij de volgende opmerkingen en bezwaren onder uw aandacht brengen. Wanneer het college akkoord zou gaan met de nu voorgestelde uitvoering heeft dit gevolgen voor de verdere uitvoering van de route Brederodelaan vanaf de Donkerelaan tot grens met Velsen (punt F en G van het raadsvoorstel). Met name het geplande 2-richtingenfietspad aan de westzijde (langs sportvelden) heeft gevolgen voor de verdere uitvoering (planning 2010) van het plan om het 2-richtingenfietspad door te trekken richting Gemeente Velsen. Dit houdt in dat de bewoners van Duinlustpark en Krullenlaan nauwelijks nog effectief inspraak kunnen hebben en straks minimaal tweemaal per dag moet oversteken, welke ongewenste gevaarlijke situaties zal opleveren ta.v. de huidige situatie met vrijliggende fietspaden. Buiten de knelpunten, die de gemeente aangeeft, kan nog een "lijst" worden toegevoegd. Het gebruik van de Brederodelaan kenmerkt zich vooral door o.a. de volgende gebruikers; o er fietsen groepen wielrenners o er fietsen hele klassen o er fietsen groepen vakantiegangers o er fietsen groepen de route "Rondje Haarlem" o er fietsen gezinnen/recreanten richting het meertje en strand Parnassia o én er fietsen groepen sporters naar de sportveiden o én tegenwoordig ook groepjes Nordan Walking o Tenslotte komen langs deze route minimaal vier keer per jaar wandelaars van avondvierdaagsen! Dit moet elkaar allemaal passeren? Met afleiding bovendien van wat op de sportvelden gebeurt! En niette vergeten zullen brommers op het fietspad deze groepen ook moeten passeren! Wat te denken van de mensen die afhankelijk zijn en gebruik maken van een scootmobiel?

13 Daarbij komen ook de voetgangers in het gedrang: zij moeten bij het oversteken naar twee richtingen (kinderen!!) kijken bij het oversteken van zowel een 2-richtingenfietspad als de rijweg (voorbeeld in Umuiden de Lange Nieuwstraat, waar toename van ongelukken is geconstateerd). Bij navraag door een van de bewoners bij de Gemeente Velsen, waarbij een verkeersambtenaar aangaf, dat zij qua veiligheid niet zulke goede ervaringen hier mee hebben. Hieruit kun je lezen dat dit een voorzichtige opmerking van de ambtenaar is. Heeft de gemeente wel eens tellingen gedaan hoeveel fietsers en voetgangers - het gehele jaar doorgebruik maken van deze route? Door het verplaatsen van de rijweg richting de huidige bebouwing aan de oostzijde (ter hoogte van de HBS velden) betekent dit bovendien meer geluidsbelasting voor de aanwonenden aan de Brederodelaan! Wanneer het fietspad aan de oostzijde zou verdwijnen komt de weg dichter bij de woningen te liggen. Bij de uitvoering van een GOW route voor vrijliggende fietspaden wordt aangegeven, indien deze passen "binnen de ruimtelijke mogelijkheden". De nieuwe richtlijn van CROW spreekt over nieuwe regels voor de uitvoeringvan Duurzaam Veilig van EHK Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken. Een kenmerk willen wij hieruit onderscheiden, De te kiezen essentiële herkenbaarheidkenmerken moeten niet alleen de verschillende wegcategorieën helpen onderscheiden, maar daarnaast ook zo mogelijk het gewenste gedrag intuïtief bevestigen en het ongewenste gedrag intuïtief ontmoedigen. Bij het nu voorliggende plan wordt het gedeelte vanaf de rotonde Zomerzorgerlaan tot Donkerelaan een (gevaarlijke) oversteek (vlakbij een uitrit van complex Zomerzorg) naar het 2-richtingen fietspad langs de sportvelden voorgesteld. Hierdoor worden twéé gevaarlijke situaties gecreëerd; l e automobilisten trekken na het passeren van de rotonde op met meer snelheid en hebben onvoldoende zicht op overstekende fietsers (we hebben hier vooral te maken met veel jeugd!) 2 e Er ontstaat een vrijliggende weg, die snelheidsverhogend werkt! Voor de komende jaren ontstaat er een situatie waarin op een betrekkelijk korte route twee maal overgestoken moet worden. Wij moeten namelijk (nog) afwachten wanneer de werkelijk uitvoering tot aan Velsen definitief wordt uitgevoerd en de planning van 2010 wordt gehaald. Het verbaast ons bovendien, dat er een z.g. Kiss and Ride parkeerhaven wordt gecreëerd waar een volledig stopverbod geldt, ondanks dat er een parkeerhaven is gemaakt. Binnen 25mtr van een (voetgangers) oversteek is het verboden te parkeren ofte stoppen. Op de Korte Kleverlaan is het weggedeelte met markering voor fietspaden volgens Duurzaam Veilig ingericht en willen wij voorstellen dit gedeelte van de Brederodeiaan (tussen rotonde Zomerzorgeriaan en Donkerelaan) als zodanig in te richten. Die EHK aanpak maakt nabij de sportvelden ombouw van de huidige fietspaden in twee richtingen bereden fietspaden, onnodig. De ondergetekenden van de handtekeningenlijst verzoeken het college en de raad het nu voorliggende plan ernstig in heroverweging te nemen en niet tot definitieve besluitvorming over te gaan. De nieuwe EHK richtlijnen van de CROW vragen hierbij om onderzocht te worden. Wij verzoeken het college de gedeeltelijk aangegeven alternatieven te onderzoeken om toch te voldoen aan de uitvoeringvan Duurzaam Veilig. BIJLAGE LUST MET HANDTEKENINGEN VAN BELANGHEBBENDEN Namens de aanwonenden van de Brederodelaan/Krullenlaan en de wijk Duinlustpark -2-

14 REACTIEFORMULIER Namens bewoners van de Brederodelaan e.o. bijgevoegde handtekeningenlijst en andere belanghebbende "t -c *h\ ëré Mflrts. </ Q»' )? N u c t ff fl ««. k u> E. majj. r He<* hg^rgrtaih* Q Hefc'Hg T. H i. Op de informatieavond van 25 april 2007 is het herinrichtingsplan voor de GOVV-route (Bloemendaalseweg / Mollaan / Brederodelaan tot de Donkerelaan) te Bloemendaal toegelicht. Wij hebben de volgende op- en/of aanmerkingen op het gepresenteerde plan: Een GOW (Gebiedsontsluitingsweg ) is bedoeld als 50-km route ontsmtingsweg voor de bewoners van de aangrenzende wijken (30-km gebieden) voor woon- en werkverkeer, waaronder schooljeugd, sporters en recreanten. In het nu voorliggende voorstel voor de uitvoeringvan het VCP van de Gemeente Bioemendaal wordt nu volgens plan, de GOW-route tot de Donkerelaan voor uitvoering gepresenteerd, Behalve dat wij ernstig bezwaar hebben tegen nu voorliggende plannen, namelijk dat we met een volledig uitgewerkt plan worden geconfronteerd, willen wij de volgende opmerkingen en bezwaren onder uw aandacht brengen. Wanneer het college akkoord zou gaan met de nu voorgestelde uitvoering heeft dit gevolgen voor de verdere uitvoering van de route Brederodelaan vanaf de Donkerelaan tot grens met Velsen (punt F en G van het raadsvoorstel). Met name het geplande 2-richtingenfietspad aan de westzijde (langs sportvelden) heeft gevolgen voor de verdere uitvoering (planning 2010) van het plan om het 2-richtingenfietspad door te trekken richting Gemeente Velsen, Dit houdt in dat de bewoners van Duinlustpark en Krullenlaan nauwelijks nog effectief inspraak kunnen hebben en straks minimaal tweemaal per dag moet oversteken, welke ongewenste gevaarlijke situaties zal opleveren ta.v. de huidige situatie met vrijliggende fietspaden. Buiten de knelpunten, die de gemeente aangeeft, kan nog een "lijst" worden toegevoegd. Het gebruik van de Brederodelaan kenmerkt zich vooral door o.a. de volgende gebruikers; o er fietsen groepen wielrenners o er fietsen hete klassen o er fietsen groepen vakantiegangers o er fietsen groepen de route "Rondje Haarlem" o er fietsen gezinnen/recreanten richting het meertje en strand Parnassia o én er fietsen groepen sporters naar de sportvelden o én tegenwoordig ook groepjes Nordan Walking o Tenslotte komen langs deze route minimaal vier keer per jaar wandelaars van avondvierdaagsen! Dit moet elkaar allemaal passeren? Met afleiding bovendien van wat op de sportvelden gebeurt! En niette vergeten zullen brommers op het fietspad deze groepen ook moeten passeren! Wat te denken van de mensen die afhankelijk zijn en gebruik maken van een scootmobiel?

15 Daarbij komen ook de voetgangers in het gedrang: zij moeten bij het oversteken naar twee richtingen {kinderen»} kijken bij het oversteken van zowel een 2-riehtingenfietspa4 als de rijweg (voorbeeld in ïjmuicïen de lange Meuwstraat, waar toename van ongelukken is geconstateerd). Bij navraag door een van de bewoners bij de Gemeente Velsen, waarbij een verkeersambtenaar aangaf, dat zij qua veiligheid niet zulke goede ervaringen hier mee hebben. Hieruit kun je lezen dat dit een voorzichtige opmerking van de ambtenaar is. Heeft de gemeente wel eens tellingen gedaan hoeveel fietsers en voetgangers - het gehele jaar door - gebruik maken van deze route? Door het verplaatsen van de rijweg richting de huidige bebouwing aan de oostzijde (ter hoogte van de HBS velden) betekent dit bovendien meer geluidsbelasting voor de aanwonenden aan de Brederodelaan! Wanneer het fietspad aan de oostzijde zou verdwijnen komt de weg dichter bij de woningen te liggen. Bij de uitvoering van een GOW route voor vrijliggende fietspaden wordt aangegeven, indien deze passen "binnen de ruimtelijke mogelijkheden". De nieuwe richtlijn van CROW spreekt over nieuwe regels voor de uitvoering van Duurzaam Veilig van EHK Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken. Een kenmerk willen wij hieruit onderscheiden, De te kiezen essentiële herkenbaarheidkenmerken moeten niet alleen de verschillende wegcategorieën helpen onderscheiden, maar daarnaast ook zo mogelijk het gewenste gedrag intuïtief bevestigen en het ongewenste gedrag intuïtief ontmoedigen, Bij het nu voorliggende plan wordt het gedeelte vanaf de rotonde Zomerzorgerlaan tot Donkerelaan een (gevaarlijke) oversteek (vlakbij een uitrit van complex Zomerzorg) naar het 2-richtingen fietspad langs de sportvefden voorgesteld. Hierdoor worden twéé gevaarlijke situaties gecreëerd; l e automobilisten trekken na het passeren van de rotonde op met meer snelheid en hebben onvoldoende zicht op overstekende fietsers (we hebben hier vooral te maken met veel jeugd.') 2 e Er ontstaat een vrijliggende weg die snelheidsverhogend werkt! Voor de komende jaren ontstaat er een situatie waarin op een betrekkelijk korte route twee maal overgestoken moet worden. Wij moeten namelijk (nog) afwachten wanneer de werkelijk uitvoering tot aan Veisen definitief wordt uitgevoerd en de planning van 2010 wordt gehaald. Het verbaast ons bovendien, dat er een z.g. Kiss and Ride parkeerhaven wordt gecreëerd waar een volledig stopverbod geldt, ondanks dat er een parkeerhaven is gemaakt. Binnen 25mtr van een (voetgangers) oversteek is het verboden te parkeren of te stoppen. Op de Korte Kleverlaan is het weggedeelte met markering voor fietspaden volgens Duurzaam Veilig ingericht en willen wij voorstellen dit gedeelte van de Brederodelaan (tussen rotonde Zomerzorgerlaan en Donkerelaan) als zodanigin te richten. Die EHK aanpak maakt nabij de sportvelden ombouw van de huidige fietspaden in twee richtingen bereden fietspaden, onnodig. De ondergetekenden van de handtekeningenlijst verzoeken het college en de raad het nu voorliggende plan ernstig in heroverweging te nemen en niet tot definitieve besluitvorming over te gaan. De nieuwe EHK richtlijnen van de CROW vragen hierbij om onderzocht te worden. Wij verzoeken het college de gedeeltelijk aangegeven alternatieven te onderzoeken om toch te voldoen aan de uitvoering van Duurzaam Veilig, BIJLAGE LIJST MET HANDTEKENINGEN VAN BELANGHEBBENDEN Namens de aanwonenden van de Brederodelaan/Krullenlaan en de wijk Duinlustpark -2-

16 Handtekeningen behorend bij zienswijze omwonenden uitvoeringgow-route Brederodelaan Naam Adres Handtekening.,^ ÜS.:^

17 Handtekeningen behorend bij zienswijze omwonenden uitvoering GOW-route Brederodelaan Naam Adres Handtekening ( W V 7 rrx *-f j^x r % l^x.^.a^wh^.^..^...^ «<-i ^J JLSL

18 REACTIEFORMULIER Namens bewoners van de Brederodelaan e.o. bijgevoegde handtekeningenlijst en andere belanghebbende Naam: ^_ Telefoonnr: nc-i~ l ' \ Op de informatieavond van 25 april 2007 is het herinrichtingsplan voor de GOW-route (Bloemendaalseweg / Moilaan / Brederodeiaan tot de Donkerelaan) te Bloemendaal toegelicht. Wij hebben de volgende op- en/of aanmerkingen op het gepresenteerde plan: Een GOW (Gebiedsontsluitingsweg) is bedoeld als 50-km route ontsluitingswegvoor de bewoners van de aangrenzende wijken (30-km gebieden) voor woon- en werkverkeer, waaronder schooljeugd, sporters en recreanten. In het nu voorliggende voorstel voor de uitvoeringvan het VCP van de Gemeente Bloemendaal wordt nu volgens plan, de GOW-route tot de Donkereiaan voor uitvoering gepresenteerd. Behalve dat wij ernstig bezwaar hebben tegen nu voorliggende plannen, namelijk dat we met een volledig uitgewerkt plan worden geconfronteerd, willen wij de volgende opmerkingen en bezwaren onder uw aandacht brengen. Wanneer het college akkoord zou gaan met de nu voorgestelde uitvoering heeft dit gevolgen voor de verdere uitvoering van de route Brederodelaan vanaf de Donkerelaan tot grens rnet Veisen (punt F en G van het raadsvoorstel). Met name het geplande 2-richtingenfietspad aan de westzijde (langs sportvelden) heeft gevolgen voor de verdere uitvoering (planning 2010) van het plan om het 2-richtingenfietspad door te trekken richting Gemeente Veisen. Dit houdt in dat de bewoners van Duinlustpark en Kruüenlaan nauwelijks nog effectief inspraak kunnen hebben en straks minimaal tweemaal per dag moet oversteken, welke ongewenste gevaarlijke situaties zal opleveren ta.v. de huidige situatie met vrijliggende fietspaden. Buiten de knelpunten, die de gemeente aangeeft, kan nog een "lijst" worden toegevoegd. Het gebruik van de Brederodelaan kenmerkt zich vooral door o.a. de volgende gebruikers; o er fietsen groepen wielrenners o er fietsen hele klassen o er fietsen groepen vakantiegangers o er fietsen groepen de route "Rondje Haarlem" o er fietsen gezinnen/recreanten richting het meertje en strand Parnassia o én er fietsen groepen sporters naar de sportvelden o én tegenwoordig ook groepjes Nordan Walking o Tenslotte komen langs deze route minimaal vier keer per jaar wandelaars van avondvierdaagsen! Dit moet elkaar allemaal passeren? Met afleiding bovendien van wat op de sportvelden gebeurt! En niette vergeten zullen brommers op het fietspad deze groepen ook moeten passeren! Wat te denken van de mensen die afhankelijk zijn en gebruik maken van een scootmobiel?

19 Daarbij komen ook de voetgangers in het gedrang: zij moeten bij het oversteken naar twee richtingen (kinderen!!) kijken bij het oversteken van zowel een 2-richtingenfietspad als de rijweg (voorbeeld in Umuiden de Lange Nieuwstraat, waar toename van ongelukken is geconstateerd). Bij navraag door een van de bewoners bij de Gemeente Velsen, waarbij een verkeersambtenaar aangaf, dat zij qua veiligheid niet zulke goede ervaringen hier mee hebben. Hieruit kun je lezen dat dit een voorzichtige opmerking van de ambtenaar is. Heeft de gemeente wel eens tellingen gedaan hoeveel fietsers en voetgangers - het gehele jaar doorgebruik maken van deze route? Door het verplaatsen van de rijweg richting de huidige bebouwing aan de oostzijde (ter hoogte van de HBS velden) betekent dit bovendien meer geluidsbelasting voor de aanwonenden aan de Brederodelaan! Wanneer het fietspad aan de oostzijde zou verdwijnen komt de weg dichter bij de woningen te liggen. Bij de uitvoering van een GOW route voor vrijliggende fietspaden wordt aangegeven, indien deze passen "binnen de ruimtelijke mogelijkheden". De nieuwe richtlijn van CROW spreekt over nieuwe regelsvoorde uitvoeringvan Duurzaam Veilig van EHK Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken. Een kenmerk willen wij hieruit onderscheiden, De te kiezen essentiële herkenbaarheidkenmerken moeten niet alleen de verschillende wegcategorieën helpen onderscheiden, maar daarnaast ook zo mogelijk het gewenste gedrag intuïtief bevestigen en het ongewenste gedrag intuïtief ontmoedigen. Bij het nu voorliggende plan wordt het gedeelte vanaf de rotonde Zomerzorgerlaan tot Donkerelaan een (gevaarlijke) oversteek (vlakbij een uitrit van complex Zomerzorg) naar het 2-richtingen fietspad langs de sportvelden voorgesteld. Hierdoor worden twéé gevaarlijke situaties gecreëerd; l e automobilisten trekken na het passeren van de rotonde op met meer snelheid en hebben onvoldoende zicht op overstekende fietsers (we hebben hier vooral te maken met veel jeugd!) 2 e Er ontstaat een vrijüggende weg, die snelheidsverhogend werkt! Voor de komende jaren ontstaat er een situatie waarin op een betrekkelijk korte route twee maal overgestoken moet worden. Wij moeten namelijk (nog) afwachten wanneer de werkelijk uitvoering tot aan Velsen definitief wordt uitgevoerd en de planning van 2010 wordt gehaald. Het verbaast ons bovendien, dat er een z.g. Kiss and Ride parkeerhaven wordt gecreëerd waar een volledigstopverbod geldt, ondanks dat er een parkeerhaven is gemaakt. Binnen 25mtr van een (voetgangers) oversteek is het verboden te parkeren of te stoppen. Op de Korte Kleverlaan is het weggedeelte met markering voor fietspaden volgens Duurzaam Veilig ingericht en willen wij voorstellen dit gedeelte van de Brederodelaan (tussen rotonde Zomerzorgerlaan en Donkerelaan) als zodanig in te richten. Die EHK aanpak maakt nabij de sportveiden ombouw van de huidige fietspaden in twee richtingen bereden fietspaden, onnodig. De ondergetekenden van de handtekeningenlijst verzoeken het college en de raad het nu voorliggende pian ernstig in heroverweging te nemen en niet tot definitieve besluitvorming over te gaan. De nieuwe EHK richtlijnen van de CROW vragen hierbij om onderzocht te worden. Wij verzoeken het college de gedeeltelijk aangegeven alternatieven te onderzoeken om toch te voldoen aan de uitvoeringvan Duurzaam Veilig. BIJLAGE LUST MET HANDTEKENINGEN VAN BELANGHEBBENDEN Namens de aanwonenden van de Brederodelaan/Krullenlaan en de wijk Duinlustpark -2-

20 REACTIEFORMULIER Namens bewoners van de Brederodelaan e.o. bijgevoegde handtekeningenlijst en andere belanghebbende Naam: Adres; Telefoonnr: ^^ JflofrW^W*- r^. n^ïtz&liïv Ü Op de informatieavond van 25 april 2007 is het herinrichtingsplan voor de GOW-route (Bloemendaalseweg / Mollaan / Brederodelaan tot de Donkerelaan) te Bloemendaai toegelicht. Wij hebben de volgende op- en/of aanmerkingen op het gepresenteerde plan: Een GOW (Gebiedsontsluitingsweg) is bedoeld ais 50-km route ontsluitingswegvoor de bewoners van de aangrenzende wijken (30-km gebieden) voor woon- en werkverkeer, waaronder schooljeugd, sporters en recreanten. In het nu voorliggende voorstel voor de uitvoeringvan het VCP van de Gemeente Bloemendaai wordt nu volgens plan, de GOW-route tot de Donkerelaan voor uitvoering gepresenteerd. Behalve dat wij ernstig bezwaar hebben tegen nu voorliggende plannen, namelijk dat we met een volledig uitgewerkt plan worden geconfronteerd, willen wij de volgende opmerkingen en bezwaren onder uw aandacht brengen. Wanneer het college akkoord zou gaan met de nu voorgestelde uitvoering heeft dit gevolgen voor de verdere uitvoering van de route Brederodelaan vanaf de Donkerelaan tot grens met Velsen (punt F en G van het raadsvoorstel). Met name het geplande 2-richtingenfietspad aan de westzijde (langs sportveiden) heeft gevolgen voor de verdere uitvoering (planning 2010) van het plan om het 2-richtingenfietspad door te trekken richting Gemeente Velsen. Dit houdt in dat de bewoners van DuinSustpark en Kruüenlaan nauwelijks nog effectief inspraak kunnen hebben en straks minimaal tweemaal per dag moet oversteken, welke ongewenste gevaarlijke situaties zal opleveren ta.v. de huidige situatie met vrijliggende fietspaden. Buiten de knelpunten, die de gemeente aangeeft, kan nog een "lijst" worden toegevoegd. Het gebruik van de Brederodelaan kenmerkt zich vooral door o.a. de volgende gebruikers; o er fietsen groepen wielrenners o er fietsen hele klassen o er fietsen groepen vakantiegangers o er fietsen groepen de route "Rondje Haarlem" o er fietsen gezinnen/recreanten richting het meertje en strand Parnassia o én er fietsen groepen sporters naar de sportveiden o én tegenwoordig ook groepjes Nordan Walking o Tenslotte komen langs deze route minimaal vier keer per jaar wandelaars van avondvierdaagsen! Dit moet elkaar allemaal passeren? Met afleiding bovendien van wat op de sportveiden gebeurt! En niette vergeten zullen brommers op het fietspad deze groepen ook moeten passeren! Wat te denken van de mensen die afhankelijk zijn en gebruik maken van een scootrnobie!?

21 Daarbij komen ook de voetgangers in het gedrang: zij moeten bij het oversteken naar twee richtingen (kinderen!!) kijken bij het oversteken van zowel een 2-richtingenfietspad als de rijweg (voorbeeld in Umuiden de Lange Nieuwstraat, waar toename van ongelukken is geconstateerd). Bij navraag door een van de bewoners bij de Gemeente Velsen, waarbij een verkeersambtenaar aangaf, dat zij qua veiligheid niet zulke goede ervaringen hier mee hebben. Hieruit kun je lezen dat dit een voorzichtige opmerking van de ambtenaar is. Heeft de gemeente wel eens tellingen gedaan hoeveel fietsers en voetgangers - het gehele jaar doorgebruik maken van deze route? Door het verplaatsen van de rijweg richting de huidige bebouwing aan de oostzijde (ter hoogte van de HBS velden) betekent dit bovendien meer geluidsbelasting voor de aanwonenden aan de Brederodeiaan! Wanneer het fietspad aan de oostzijde zou verdwijnen komt de weg dichter bij de woningen te liggen. Bij de uitvoering van een GOW route voor vrijliggende fietspaden wordt aangegeven, indien deze passen "binnen de ruimtelijke mogelijkheden". De nieuwe richtlijn van CROW spreekt over nieuwe regels voor de uitvoeringvan Duurzaam Veilig van EHK Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken. Een kenmerk willen wij hieruit onderscheiden, De te kiezen essentiële herkenbaarheidkenmerken moeten niet alleen de verschillende wegcategorieën helpen onderscheiden, maar daarnaast ook zo mogelijk het gewenste gedrag intuïtief bevestigen en het ongewenste gedrag intuïtief ontmoedigen. Bij het nu voorliggende plan wordt het gedeelte vanaf de rotonde Zomerzorgerlaan tot Donkerelaan een (gevaarlijke) oversteek (vlakbij een uitrit van complex Zomerzorg) naar het 2-richtingen fietspad langs de sportvelden voorgesteld. Hierdoor worden twéé gevaarlijke situaties gecreëerd; l e automobilisten trekken na het passeren van de rotonde op met meer snelheid en hebben onvoldoende zicht op overstekende fietsers (we hebben hier vooral te maken met veel jeugd!) 2 e Er ontstaat een vrijliggende weg, die snelheidsverhogend werkt! Voor de komende jaren ontstaat er een situatie waarin op een betrekkelijk korte route twee maal overgestoken moet worden. Wij moeten namelijk (nog) afwachten wanneer de werkelijk uitvoering tot aan Velsen definitief wordt uitgevoerd en de planning van 2010 wordt gehaald. Het verbaast ons bovendien, dat er een z.g. Kiss and Ride parkeerhaven wordt gecreëerd waar een volledig stopverbod geldt, ondanks dat er een parkeerhaven is gemaakt. Binnen 25mtr van een (voetgangers) oversteek is het verboden te parkeren ofte stoppen. Op de Korte Kleverlaan is het weggedeelte met markering voor fietspaden volgens Duurzaam Veilig ingericht en willen wij voorstellen dit gedeelte van de Brederodeiaan (tussen rotonde Zomerzorgerlaan en Donkerelaan) als zodanig in te richten. Die EHK aanpak maakt nabij de sportvelden ombouw van de huidige fietspaden in twee richtingen bereden fietspaden, onnodig. De ondergetekenden van de handtekeningenlijst verzoeken het college en de raad het nu voorliggende plan ernstig in heroverweging te nemen en niet tot definitieve besluitvorming over te gaan. De nieuwe EHK richtlijnen van de CROW vragen hierbij om onderzocht te worden. Wij verzoeken het college de gedeeltelijk aangegeven alternatieven te onderzoeken om toch te voldoen aan de uitvoeringvan Duurzaam Veilig. BULAGE UJST MET HANDTEKENINGEN VAN BELANGHEBBENDEN Namens de aanwonenden van de Brederodelaan/Krullenlaan en de wijk Duinlustpark -2-

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk Raadsvoorstel ^ \J Gemeente K lit C C II L C +ZI IJsselstein Aan de raad van de gemeente IJsselstein agendapunt 3 Raadsstuknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel. nr. 2012/00443

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Postbus AE Overveen

Postbus AE Overveen Organisatieonderdeel Eenheid Noord-Holland Afdeling I nfrastructuur Team Verkeer LITI E Behandeld door A.A. Tepper Functie Verkeersadviseur Postadres Postbus 57 2000 AB Haarlem Bezoekadres Tiberiusplein

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Voorstel: Het categoriseringsplan Doetinchem 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' vaststellen.

Voorstel: Het categoriseringsplan Doetinchem 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 7 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' Voorstel: Het categoriseringsplan Doetinchem 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' vaststellen. In juli 2007 hebt

Nadere informatie

1. Vaststelling grenzen bebouwde kom Wegenverkeerswet 2. Begrotingswijziging 3. Kredietbesluit.

1. Vaststelling grenzen bebouwde kom Wegenverkeerswet 2. Begrotingswijziging 3. Kredietbesluit. Stein Gemeenteblad, no. Agendapunt Bijlagen Afdeling A Concept-raadsvoorstel Aan Betreft De Raad 1. Vaststelling grenzen bebouwde kom Wegenverkeerswet 2. Begrotingswijziging 3. Kredietbesluit. Inleiding

Nadere informatie

-Vanuit een cultuurhistorisch perpectief is het omstreden om het open - karakter van het veld verder aan te tasten.

-Vanuit een cultuurhistorisch perpectief is het omstreden om het open - karakter van het veld verder aan te tasten. ZEECONTAINER VOOR HANGJONGEREN BEDREIGT VRIJE SPEELVELD DONKERELAAN KOMT ALLEN NAAR DE INFORMATIEBIJEENKOMST OP DONDERDAG 26 JUNI AS 20.00 UUR GEMEENTEHUIS TE OVERVEEN Gisteren heeft de gemeente Bloemendaal,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie Groenlinks over verkeerssituatie rondom nieuwe school Brakkenstein Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Inleiding Op 27 februari 2012 werd het bouwplan voor de nieuwe brede school Spoorzone Noord aan ouders, omwonenden en belangstellenden

Nadere informatie

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A.

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1558 21 januari 2013 VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VERKEERSBESLUIT VOORRANGSWEG

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERKEERSBESLUIT Datum: 6 mei 2014 Onderwerp: verkeersbesluit voor de Stationsweg. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Artikel 39-vragen van de fractie van D66 over snorscooters

Artikel 39-vragen van de fractie van D66 over snorscooters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39-vragen van de fractie van D66 over snorscooters Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 28 augustus 2014

Nadere informatie

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld.

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld. Veelgestelde vragen over Fietspad F446.00 Roodemolenpolder Versie 3: 5 maart 2014 De plannen voor de aanleg van een nieuwe Fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim door de Roodemolenpolder leiden

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem STAATSCOURANT 23 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63623 november 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem Nr. 2016/503583 Burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid van het fietspad tussen de Westerbrink en de Schilderslaan

Onderwerp: Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid van het fietspad tussen de Westerbrink en de Schilderslaan Nummer: 201212018 Sector: Gemeentewerken GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 24 september 2012 Veendam, 24 juli 2012 Onderwerp: Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid van het fietspad tussen de Westerbrink

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders. Consequenties wijziging weg categorisering

College van burgemeester en wethouders. Consequenties wijziging weg categorisering Memo Aan: Gemeenteraad CC: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 19-9-2007 Betreft: uitvoering amendement evaluatie 60/80 km/uur wegen Bijlage: Consequenties wijziging weg categorisering Samenvatting

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

Onduidelijke en onherkenbare voorrangssituaties Bij een 30 km/u inrichting is sprake van gelijkwaardige kruisingen, verkeer van rechts heeft voorrang.

Onduidelijke en onherkenbare voorrangssituaties Bij een 30 km/u inrichting is sprake van gelijkwaardige kruisingen, verkeer van rechts heeft voorrang. Gemeente Hof van Twente Aan het college van B&W en de gemeenteraad Postbus 54 7470 AB GOOR info@hofvantwente.nl Onderwerp: Verkeersstudie Markelo Datum: 15 november 2016 Geacht College en leden van de

Nadere informatie

Wijkschouw: Spaansland Datum: 19 mei 2015

Wijkschouw: Spaansland Datum: 19 mei 2015 Wijkschouw Spaansland Op 19 mei 2015 werd een wijkschouw gehouden in het gebied Spaansland (gebied 13e). Start- en eindpunt van de wandeling was Sportclub Enschede. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

ADVIES OVERSTEEKPLAATSEN DEN HAAG

ADVIES OVERSTEEKPLAATSEN DEN HAAG ADVIES OVERSTEEKPLAATSEN DEN HAAG Den Haag, december 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inleiding Voor een groot deel van de bevolking kan het

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan. Geacht College van B&W, Geachte leden van de Gemeenteraad,

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan. Geacht College van B&W, Geachte leden van de Gemeenteraad, Page 1 of2 Riet, Arno den GESCAND OP Van: Desiree van Boxtel [desireevanboxtel@chello.nl] ^ ' " " 2015 Verzonden: dinsdag 21 april 2015 22:15 o«i r«^ ^ * ^ ^ Aan: 1 Postbus BV SEC OZ; 1 Postbus Griffie

Nadere informatie

Het plan in het coalitieakkoord

Het plan in het coalitieakkoord Aan College van Burgemeester en Wethouders Postbus 603 1620 AR Hoorn Betreft: alternatief scenario Poort van Hoorn Hoorn, 26 augustus 2014 Geacht college, Tijdens de presentatie van het coalitie is in

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen. De Nederlandse aanpak

Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen. De Nederlandse aanpak Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen De Nederlandse aanpak Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen De Nederlandse aanpak Robert Louwerse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Fiets Filevrij. 3e bijeenkomst. 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik

Fiets Filevrij. 3e bijeenkomst. 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik Fiets Filevrij 3e bijeenkomst 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik Agenda vanavond Welkom Proces tot nu toe (Oranjewoud) Onafhankelijk advies (Oranjewoud) ---------------------------------------------------

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. windenergie@pzh.nl Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie

Nadere informatie

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. Debbie Ammerlaan, MSc 9 juni 2016

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. Debbie Ammerlaan, MSc 9 juni 2016 Van wet naar weg Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder Debbie Ammerlaan, MSc 9 juni 2016 Inhoud Even voorstellen.. Aanleiding snelheidsverhoging 40 km/u Werkgroep snelheidsverhoging Doelen advies werkgroep

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo,

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, *2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (art.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Locatie: De dorpsschool wordt gesitueerd op de hoek van de Bremlaan en

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare.

VERKEERSBESLUIT. instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare. VERKEERSBESLUIT instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente súdwest-fryslân: Overwegingen van het besluit

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen

Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Door de fractie

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0866 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Diamantlaan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Diamantlaan met de bijbehorende tekening ST 12066 ongewijzigd

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg. LTA ja: Maand 5 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg. LTA ja: Maand 5 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg Registratienr. 6287928 Steller/telnr. J.S. Bos/ 8058 Bijlagen 4 Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp:

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Raadsvoorstel Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Het wijzigen van de voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom van Denekamp Voorgesteld raadsbesluit:

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening Tot nu toe Mogelijkheden profiel Uitgewerkt mogelijk ontwerp

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

GEMEENTE VALKE NS WAARD

GEMEENTE VALKE NS WAARD \ \ Dhr, E. Talpe, Fractie H&G Afschrift: GEMEENTE VALKE NS WAARD Leden van de gemeenteraad van Valkenswaard \ de Hofnar 15 Postbus iqioo 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 F (040) 204 58 '90 aetneente(5>vall

Nadere informatie

Jacobsstraat = hoofdfietsroute

Jacobsstraat = hoofdfietsroute Jacobsstraat = hoofdfietsroute Uitsnede van de kaart pagina 46 GVVP 2005 Herinrichting Jacobsstraat De plussen: Asfalt op de fietsroute! Geen verkeerslicht bij Jacobikerk Weginrichting veel minder gericht

Nadere informatie

Openbaar. Verkeersbesluit Oosterhoutsedijk - Waaldijk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Verkeersbesluit Oosterhoutsedijk - Waaldijk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verkeersbesluit Oosterhoutsedijk - Waaldijk Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op dit moment is vanwege de werkzaamheden aan de

Nadere informatie

Kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat

Kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat Hier komt tekst Maliebaan Klankbordgroep Hier komt ook tekst 12 januari 2016 Kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat Klankbordgroep 12 januari 2016 1 Doel van het project. Een kwaliteitsslag

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Korte inhoud : Het horen van de raad over voorgenomen besluit van het college over de realisatie van een AZC nabij de rotonde in Uithuizen.

Korte inhoud : Het horen van de raad over voorgenomen besluit van het college over de realisatie van een AZC nabij de rotonde in Uithuizen. Nummer : 06-11.2016 Onderwerp : AZC Uithuizen Korte inhoud : Het horen van de raad over voorgenomen besluit van het college over de realisatie van een AZC nabij de rotonde in Uithuizen. Uithuizen, 9 juni

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Herinrichting Halsterseweg noord

Herinrichting Halsterseweg noord Herinrichting Halsterseweg noord Halsterseweg 1973 29 augustus 2017 Programma 1. Ontvangst door wethouder Patrick van der Velden 2. Toelichting project (Laurent Jan Allewijn) ü Projectgebied ü Aanleiding

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 GEMEENTE Lansingerland Afdeling Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk/Peter Nederlof Telefoon 14 010 E-mail

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 9 oktober 2014 Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 van het Reglement van Orde Snorscooters uit de binnenstad en van de fietspaden

s-hertogenbosch, 9 oktober 2014 Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 van het Reglement van Orde Snorscooters uit de binnenstad en van de fietspaden s-hertogenbosch, 9 oktober 2014 Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 van het Reglement van Orde Snorscooters uit de binnenstad en van de fietspaden Geacht college, De populariteit van de snorscooter heeft

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Parkeerverboden Bouwmeesterbuurt

Parkeerverboden Bouwmeesterbuurt Verkeersbesluit Parkeerverboden Bouwmeesterbuurt Nummer: DS0/2014/3430266 mp Steller: Dienst: Stadsbeheer Dacum: 21 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Almere, op grond van artikel 18, eerste lid,

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

U kunt een verzoek doen om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt een verzoek doen om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Handleiding Zienswijze N337 De VVD fractie in de gemeenteraad van Olst-Wijhe maakt zich grote zorgen over de effecten van de voorgenomen afwaardering van de N337 (o.a. snelheidsverlaging van 80 naar 60

Nadere informatie

Verkeersveiligheid rondom de scholen in Lonneker

Verkeersveiligheid rondom de scholen in Lonneker Verkeersveiligheid rondom de scholen in Lonneker Jeugddorpsraad Lonneker September 2015 Jeugddorpsraad@dorpsraadlonneker.nl Teksten door: Paul, Mathijs, Thomas en Laurie Inleiding Toen in het najaar van

Nadere informatie

Ontwerpnotitie Rotonde Brederodelaan

Ontwerpnotitie Rotonde Brederodelaan Notitie Contactpersoon arcel Vrijenhoek atum 12 februari 2016 Kenmerk N001-1236093XV-ssc-V01-N Ontwerpnotitie Rotonde Brederodelaan 1 Inleiding 1.1 Aanleiding e gemeente Bloemendaal is bezig met de reconstructie

Nadere informatie

Toepassing verkeersveiligheid op maat

Toepassing verkeersveiligheid op maat Toepassing verkeersveiligheid op maat Hoe zien de Zeeuwse wegen er in de toekomst uit? Samenvatting Middelburg 21 april 2006 Inleiding In 2002 is het wegencategoriseringsplan voor de provincie Zeeland

Nadere informatie

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant:

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant: Afgelopen dinsdag heb ik in de RIA een zeer korte powerpoint presenta7e gegeven waarin nu vooral met beelden wordt getoond welke consequen7es de omvang van de uitbreiding van De Gaard voor de kwaliteit

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Gemeente Den Haag RIS104445_02-04-2003 Ons kenmerk DSO/DSO/2003.380 TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Overwegende dat het

Nadere informatie

Raadscommissievergadering Inwoners en Bestuur, 5 april 2016

Raadscommissievergadering Inwoners en Bestuur, 5 april 2016 SPREEKRECHT Brede School Visio-Oost, A.Klomp Raadscommissievergadering Inwoners en Bestuur, 5 april 2016 Namens een aantal betrokken en bezorgde bewoners van de Van Steenhuijslaan, het Jan Hondongpark

Nadere informatie

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg?

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Doel van vandaag Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Wat is een leefbare woonstraat? En misschien: Wat is een leefbare

Nadere informatie

Hengelo. Per mail aan: Raadsfracties van de gemeente Hengelo Burgemeester Jansenplein EC Hengelo cc. wethouder J.Bron en J.

Hengelo. Per mail aan: Raadsfracties van de gemeente Hengelo Burgemeester Jansenplein EC Hengelo cc. wethouder J.Bron en J. Hengelo Per mail aan: Raadsfracties van de gemeente Hengelo Burgemeester Jansenplein 1 7551 EC Hengelo cc. wethouder J.Bron en J.Schilstra Hengelo, 29-09-2016 Betreft: Zienswijze F35 Kuipersdijk Referentie:

Nadere informatie

Doel van vanavond. 1. Presenteren voorkeursroute en bijbehorende ontwerpen. 2. Uw feedback ophalen t.a.v. ontwerpen. 3. Doorkijk vervolgproces

Doel van vanavond. 1. Presenteren voorkeursroute en bijbehorende ontwerpen. 2. Uw feedback ophalen t.a.v. ontwerpen. 3. Doorkijk vervolgproces 1 2 Doel van vanavond 1. Presenteren voorkeursroute en bijbehorende ontwerpen 2. Uw feedback ophalen t.a.v. ontwerpen 3. Doorkijk vervolgproces 30 mei 2016 (Sporthal Zielhorst) Na zomer 2016 (bestuurlijke

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORJB05. vaststellen verkeerskundige komgrenzen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORJB05. vaststellen verkeerskundige komgrenzen Zaaknummer: OORJB05 Onderwerp vaststellen verkeerskundige komgrenzen Collegevoorstel Inleiding In Heusden vonden de afgelopen jaren nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die een aanpassing van de komgrenzen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober september De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober september De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober 2014 Datum voorstel 23 september 2014 Agendapunt Onderwerp Verkeerscirculatie dorpskern De Bilt De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

Bestemming Binnenstad: Definitief Ontwerp Astraat. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Bestemming Binnenstad: Definitief Ontwerp Astraat. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Bestemming Binnenstad: Definitief Ontwerp Astraat Herman Lubbers De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN 8289 1 6537064 30-08-2017 Geachte heer, mevrouw, Op 28 juni jl. heeft uw raad,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

overwegende dat ten aanzien van het ontwikkelingsgerichte welstandskader geen zienswijzen zijn ingediend;

overwegende dat ten aanzien van het ontwikkelingsgerichte welstandskader geen zienswijzen zijn ingediend; C aj aj ~ dlj' Apeldoorn overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 308 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het ontwerp van bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen met ingang

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00044 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Voorhout-Oost - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De raad wordt voorgesteld in te

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie