Doel van deze evaluatie is de gemeente en andere betrokkenen handvatten te geven en de beleidsuitvoering verder te optimaliseren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel van deze evaluatie is de gemeente en andere betrokkenen handvatten te geven en de beleidsuitvoering verder te optimaliseren."

Transcriptie

1 Evaluatie Wmo-verstrekkingenbeleid Amersfoort Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Gemeente Amersfoort drs. D. Vijfvinkel drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van Vree Projectnummer: B3371 Zoetermeer, 18 februari 2008

2 2

3 Voorwoord Sinds een jaar geeft de Gemeente Amersfoort vorm en inhoud aan het Wmo beleid. Het college van de Gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om een onafhankelijk oordeel over het verstrekkingenbeleid te verkrijgen en heeft het evaluatieonderzoek daarom uitbesteed aan Research voor Beleid. Doel van deze evaluatie is de gemeente en andere betrokkenen handvatten te geven en de beleidsuitvoering verder te optimaliseren. Dit rapport is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van cliënten en medewerkers van de gemeente, zorgaanbieders, adviesraden, het Gewest en het CIZ. Paul Poortvliet Projectleider 3

4 4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding en opzet van het onderzoek Leeswijzer Totstandkoming Wmo beleid Amersfoort Contractering aanbieders zorg Indicatiestelling Hoogte eigen bijdrage Persoonsgebonden budget Communicatie over het Wmo beleid 13 2 Indicatiestelling Inleiding Verloop van de indicatiestellingsprocedure Afstemming tussen Gewest en CIZ Duur van de procedure Wijziging verhouding HH1 en HH Bezwaren en klachten over de indicatiestelling Rol van de zorgaanbieder 25 3 De eigen bijdrage Inleiding Uitgangspunten eigen bijdrage Wmo Effecten van de eigen bijdrage 28 4 Het Persoonsgebonden Budget Inleiding Pgb voor Huishoudelijke Hulp Pgb voor Hulpmiddelen en Woningaanpassingen Situaties waarin geen Pgb wordt verstrekt 33 5 Levering van hulp bij het huishouden Inleiding De levering van hulp bij het huishouden Aandachtspunten voor de komende jaren 38 6 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Aanbevelingen 41 Bijlage 1 Gehanteerde analyse kader 43 5

6 6

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en opzet van het onderzoek De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Vanaf deze datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Vanuit de Wmo geldt voor de gemeente het compensatiebeginsel. Dit betekent dat zij voorzieningen dient te treffen voor mensen die beperkingen ondervinden in het zelfstandig functioneren en/of hun deelname aan de maatschappij. De voorzieningen zijn gericht op het: 1 kunnen voeren van een huishouden 2 zich kunnen verplaatsen in en om de woning 3 zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel 4 medemensen kunnen ontmoeten en sociale verbanden kunnen aan gaan. Om in aanmerking te komen is een indicatie nodig. Deze kan door de burger aangevraagd worden bij de gemeente. Bij het bepalen van de te verstrekken voorzieningen dient de gemeente rekening te houden met de persoonskenmerken, behoeften en financiële draagkracht. De gemeenteraad dient bij verordening regels vast te stellen over de individuele voorzieningen. Evaluatieonderzoek naar verstrekkingenbeleid Amersfoort De uitgangspunten voor het Amersfoortse Wmo-beleid zijn opgenomen in de Verordening individuele Wmo-voorzieningen, het Besluit individuele Wmo-voorzieningen en het verstrekkingenboek. In de Amersfoortse verordening staat dat het gevoerde Wmo-beleid één maal per jaar geëvalueerd dient te worden. Dit onderzoek vormt de eerste evaluatie. De gemeente heeft gekozen voor een bescheiden opgezet onderzoek omdat het verstrekkingenbeleid pas sinds 2007 in werking is getreden en een groot aantal cliënten nog onder overgangsregelingen valt. Deze evaluatie spitst zich toe op de discussiepunten tijdens de vaststelling van het beleid en op enkele zaken die in de loop van het eerste uitvoeringsjaar 2007 aandacht hebben gevraagd. Deze punten zijn: de hoogte van het Pgb mogelijke ongewenste negatieve effecten van de eigen bijdrage de verhouding tussen zorgvuldigheid en snelheid in de indicatiestellingsprocedure en de mate waarin de gemeente aan haar compensatieplicht voldoet. Met deze evaluatie krijgt de gemeente inzicht in de gang van zaken op een aantal kernpunten van het gevoerde Wmo-beleid, met als doel handvatten te creëren voor beleidsontwikkeling. 7

8 Onderzoeksvragen Voor de evaluatie van het verstrekkingenbeleid zijn de onderstaande onderzoekvragen geformuleerd: 1 Is er in de procedure voor indicatiestelling voor de individuele Wmo-voorzieningen sprake van een goede verhouding tussen zorgvuldigheid en snelheid? 2 Volstaat de hoogte van het Persoonsgebonden Budget (Pgb) om de geïndiceerde voorziening in te kopen? 3 Heeft de door de gemeente gevraagde eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden (HH) onbedoelde negatieve effecten voor cliënten? 4 Stellen de verstrekte individuele Wmo-voorzieningen mensen met een beperking in staat om de activiteiten te ontwikkelen zoals die zijn uitgewerkt in het compensatiebeginsel: huishouden voeren, zich verplaatsen in en om de woning, zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan? Bij de uitvoering van deze evaluatie is een analysekader gebruikt (zie bijlage 1) waarin is aangegeven vanuit welke bronnen de verschillende deelvragen zijn beantwoord. Waar mogelijk en wenselijk een vergelijking gemaakt tussen de gemeente Amersfoort en andere gemeenten in Nederland. Voor deze vergelijking is geput uit de bevindingen van het landelijke onderzoek naar de invulling van de compensatieplicht door de indicatiestelling voor hulp bij het huishouden (HH), dat in 2007 is uitgevoerd door Research voor Beleid 1. Opzet evaluatieonderzoek In het gemeentelijke Wmo-beleid spelen vier stakeholders een belangrijke rol. Dit zijn de Gemeente, de indicatiesteller(s), de zorgaanbieders en de cliënten. Om een goed beeld te krijgen zijn deze stakeholders in het onderzoek geraadpleegd. Op deze manier zijn de verschillende invalshoeken tot een totaalbeeld gecombineerd en is inzichtelijk gemaakt waar en waarom bepaalde knelpunten zich voordoen. Het onderzoek bestaat uit zes fases: Fase 1: Voorbereiding en deskresearch Fase 2: Gemeente en Adviesraden Het onderzoeksteam heeft met de medewerkers van de gemeente en met seniorenvoorlichters gesproken. In deze interviews zijn de knelpunten in opzet en uitvoering van het verstrekkingenbeleid aan bod gekomen. Vervolgens is een gezamenlijk gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van drie adviesraden: de Wmo-adviesraad, de Seniorenraad Amersfoort en Kleurrijk Amersfoort 2. Hoewel deze adviesraden geen onderdeel van de gemeente uitmaken, zijn zij wel nauw betrokken bij het gemeentelijke beleid. Ook in dit gesprek stonden de ervaringen met het verstrekkingenbeleid centraal. 1 Onderzoek indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, RvB, augustus De Stichting Gehandicapten en Patiëntenplatform Amersfoort was wel uitgenodigd, maar kon niet bij het gesprek aanwezig zijn. 8

9 Fase 3: De indicatiestellers Medewerkers van het Gewest Eemland en het CIZ zijn geïnterviewd. De nadruk lag op Hulp bij het Huishouden, maar ook de andere typen individuele voorzieningen zijn aan de orde gekomen. Fase 4: De aanbieders van individuele voorzieningen De drie aanbieders van HH die door de gemeente Amersfoort zijn gecontracteerd, zijn in deze fase geïnterviewd. De betreffende respondenten zijn vanuit de zorgaanbieders betrokken bij de afstemming met de gemeente over het Wmo beleid. Daarnaast is gesproken met Zorgbureau Amersfoort, een bureau dat bemiddelt tussen zorgvragers en particuliere huishoudelijke hulpen. Voor verdere informatie over de tarieven van particuliere HH-aanbieders zijn websites van een aantal bemiddelingsbureaus geraadpleegd. Om prijzen van scootmobiels te vergelijken heeft het onderzoeksteam websites van een aantal leveranciers geraadpleegd. Fase 5: De gebruikers van individuele voorzieningen Met elf cliënten is telefonisch gesproken om een indruk te krijgen van de doeltreffendheid en effectiviteit van het verstrekkingenbeleid. Om verschillende perspectieven, meningen en motivaties in kaart te kunnen brengen, hebben we de respondenten geselecteerd op: type voorziening (HH, hulpmiddel, vervoer, en een combinatie van deze) type cliënt (overgangsregeling en opnieuw geïndiceerd) aard van de verstrekking (Pgb, Zorg in Natura) leeftijdscategorie. Met elk van de cliënten is een gesprek van gemiddeld 15 minuten gevoerd. Gesproken is over de ervaring met de indicatiestelling, de verstrekking van de voorziening en de mate waarin deze de beperking compenseert. Fase 6: Synthese en rapportage inclusief landelijke vergelijking In de laatste fase zijn de uitkomsten van de interviews en de documenten analyse samengevat. Hierbij is ook een vergelijking gemaakt met andere gemeenten 1. In dit rapport staan de bevindingen. 1.2 Leeswijzer De volgende paragraaf van deze inleiding geeft een globale schets van de totstandkoming van het Wmo beleid in Amersfoort. In de navolgende hoofdstukken is een nadere beschrijving gegeven van de indicatiestelling (hoofdstuk 2), de hoogte van de eigen bijdrage (hoofdstuk 3) en het Persoonsgebonden Budget (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 staat hoe daadwerkelijke levering van de voorziening plaatsvindt en wat (potentiële) knelpunten zijn. In hoofdstuk 6 zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 1 Onderzoek indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, RvB, augustus

10 1.3 Totstandkoming Wmo beleid Amersfoort In juni 2006 is een nota opgesteld waarin een aantal uitgangspunten voor het Wmo-beleid staan. Deze zijn opgenomen in de Verordening individuele Wmo-voorzieningen en het Besluit individuele Wmo-voorzieningen. De verordening is gebaseerd op de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Verder is een verstrekkingenboek opgesteld. Een schematische weergave uitvoeringstraject van het Wmo beleid van de Gemeente Amersfoort staat in figuur 1. De gemeente Amersfoort koos voor een stapsgewijze invoering. De burger moet zo min mogelijk hinder ondervinden van de invoering van de Wmo. Individuele Wmo-voorzieningen worden zoveel mogelijk op basis van dezelfde uitgangspunten verstrekt als onder de oude regelingen: de Wvg en de AWBZ voor hulp bij het huishouden. Figuur 2.1 Uitvoeringstraject individuele Wmo-voorzieningen 10

11 Het Verstrekkingenboek van de gemeente Amersfoort bevat een beschrijving van en een toelichting op alle door de gemeente te verstrekken individuele voorzieningen. In het onderstaande kader staat een overzicht 1. Door gemeente Amersfoort aangeboden individuele voorzieningen in het kader van de compensatieplicht Een huishouden voeren Hulp bij het huishouden (HH1, HH2 en HH3) Woonvoorzieningen (tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten, bouwkundige of woontechnische woonvoorziening, niet-bouwkundige of niet-technische woonvoorziening (zoals roerende zaken)). Zich verplaatsen in en om de woning handbewogen rolstoelen elektrische rolstoelen kinderrolstoelen kindervoorzieningen rolstoelaccessoires Rolstoeltraining onderhoud, reparatie, verzekering Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel algemene voorziening: collectief vervoer collectief vervoer met en aanvullend persoonsgebonden budget voor vervoer pgb voor het gebruik van individueel (rolstoel)taxivervoer bruikleenauto autoaanpassingen open elektrische buitenwagen gesloten elektrische buitenwagen andere verplaatsingsmiddelen begeleidingskosten kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats 1.4 Contractering aanbieders zorg Voor de daadwerkelijke verstrekking van de voorzieningen zijn zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden en leveranciers gecontracteerd. Voor het contracteren van aanbieders van Huishoudelijk Hulp heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Met de volgende aanbieders zijn raamovereenkomsten gesloten: Amant Vérian Thuiszorg Service Nederland (TSN). In hoofdstuk 5 is beschreven hoe de levering plaatsvindt. 1 B&W nota Gemeente Amersfoort, Verstrekkingenboek individuele Wmo-voorzieningen, 16 oktober

12 Daarnaast zijn contracten gesloten met het Zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank biedt ondersteuning aan cliënten met een persoonsgebonden budget voor hulp in het huishouden. Het zorgkantoor verzorgt de betaling van het pgb voor hulp bij het huisouden voor overgangscliënten. Hulpmiddelen en woningaanpassingen Voor hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn in 2007 na een aanbesteding contracten gesloten met: Welzorg Revalidatie Techniek Meyra Nederland b.v. 1.5 Indicatiestelling De gemeente Amersfoort heeft de indicatiestelling neergelegd bij het Gewest Eemland en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het Gewest is in feite een uitvoeringsorganisatie van de gemeente en voert ook voor enkele andere gemeenten in de regio de indicatiestelling uit. Het Gewest Eemland heeft het Zorgloket overgenomen van het CIZ. Dit is het centrale punt waar burgers van de gemeente een voorziening kunnen aanvragen. De afdeling Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) van het Gewest is omgevormd tot de afdeling Wmo, waar het Zorgloket deel van uitmaakt. Deze afdeling zorgt voor de afhandeling van aanvragen voor individuele Wmo voorzieningen: hulp bij het huishouden en de voormalige WVG voorzieningen. In hoofdstuk 2 is uitgewerkt hoe de indicatiestelling is ingericht en functioneert. 1.6 Hoogte eigen bijdrage Voor de eigen bijdragen binnen de WMO is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgesteld. Deze is gebaseerd op de voormalige AWBZ-regeling. In de AMvB ligt vast welke maximale eigen bijdrage geïnd kan worden per inkomensgroep, voor WMO- en AWBZvoorzieningen gezamenlijk. De maximale eigen bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen. Eigen bijdragen voor de verschillende inkomensgroepen moeten altijd in gelijke mate worden gewijzigd. Als de bijdrage voor de ene inkomensgroep hoger of lager wordt, veranderen de andere inkomensgroepen mee. Binnen de gestelde grenzen kan de gemeente eigen beleid voeren. In hoofdstuk 3 staat een beschrijving van de hoogte van de eigen bijdrage en de effecten. 1.7 Persoonsgebonden budget Voor het Pgb voor Hulp in het Huishouden volgt de gemeente Amersfoort de landelijke berekening. Het budget is daarbij 75% van de kosten van verstrekking van hulp in natura door een thuiszorgorganisatie. Dit percentage is beschouwd als de kosten van de daadwerkelijke hulp. Mensen die zelf hulp inhuren betalen alleen de hulp en hebben geen overheadkosten, zo is de redenering. Hoofdstuk 4 gaat in op de hoogte van het Pgb. 12

13 1.8 Communicatie over het Wmo beleid Om het Wmo beleid onder de aandacht te brengen van betrokkenen zijn door de gemeente verschillende activiteiten ondernomen. Voorbeelden van activiteiten zijn het organiseren van wijkgesprekken en informatiebijeenkomsten over de Wmo het uitgeven van een Wmo krant en een folder het opzetten van een website het organiseren van bijeenkomsten met adviesraden voorlichtingsbijeenkomsten voor de seniorenwegwijzers. Voor de afstemming met zorgaanbieders en indicatiestellers zijn afspraken vastgelegd. Met de zorgaanbieders is er elk kwartaal een overleg en met het Gewest was dit ongeveer één maal per maand. 13

14 14

15 2 Indicatiestelling 2.1 Inleiding Als een burger aanspraak wil maken op een individuele voorziening moet hij of zij een aanvraag indienen. In de gemeente Amersfoort kan men hiervoor terecht bij het Zorgloket. Vervolgens vindt indicatie plaats en krijgt de cliënt een beschikking. Dit hoofdstuk beschrijft de gang van zaken tijdens de indicatiestellingprocedure en het oordeel van de respondenten. 2.2 Verloop van de indicatiestellingsprocedure Toegang tot indicatiestelling Voor burgers is de toegang tot Wmo- en AWBZ-voorzieningen gebundeld in één frontoffice: het Zorgloket. Hier komen alle vragen van burgers over individuele voorzieningen binnen en wordt informatie en advies verstrekt. Indien nodig worden burgers doorverwezen. Alle aanvragen voor individuele voorzieningen in het kader van de AWBZ en de Wmo worden hier ingenomen. Het Zorgloket wordt permanent (vijf dagen per week van 9.00 uur tot uur) bezet door twee personen. Zij handelen telefonische vragen af en ontvangen burgers die persoonlijk aan het loket komen. Achter de frontoffice is een backoffice die alle enkelvoudige aanvragen in het kader van de Wmo in behandeling neemt en afhandelt. Het is opgesplitst in een Backoffice Kort, waar op dit moment uitsluitend aanvragen voor HH worden behandeld, en een Backoffice Regulier waar alle overige aanvragen worden behandeld. Zowel het Zorgloket als de backoffice vallen onder de afdeling Wmo van het Gewest Eemland. Per dag komen gemiddeld vijf burgers persoonlijk aan het loket voor een aanvraag. Wanneer er een Wmo-consulent beschikbaar is, worden deze mensen meteen geïndiceerd. Wanneer duidelijk wordt dat de betreffende persoon zeker geen voorziening toegekend zal krijgen, wordt deze geïnformeerd over de kleine kans dat zijn aanvraag gehonoreerd wordt. Op die manier wordt getracht onnodige teleurstellingen bij de cliënt te voorkomen. Het overgrote deel van de burgers neemt telefonisch contact op met het Zorgloket. Medewerkers sturen hen een formulier en informatie over het aanvragen van een voorziening. Vervolgens kan dit aanvraagformulier ingestuurd worden en wordt er contact opgenomen voor een telefonische indicatiestelling. Wijze van indicatiestelling Bij de indicatiestelling werken consulenten met de Wmo-beleidsregels. Deze komen voort uit het wegingskader dat ook onder de AWBZ voor de toekenning van hulp bij het huishouden werd gebruikt (vóór de invoering van de Wmo). Het Gewest handelt de aanvragen zelf af als er geen onduidelijkheid bestaat over aandoening/ziektebeeld, de prognose (er moet sprake zijn van een stabiele medische situatie) en de behandelbaarheid. Verder moet duidelijk zijn welke voorziening binnen de Wmobeleidsregels voor de belanghebbende als passend beschouwd kan worden. 15

16 De consulenten van het Gewest maken voor indicatiestelling gebruik van een beslisboom die is ontwikkeld door SCIO Consult. Op basis van het eigen oordeel en de beslisboom kan de consulent inschatten of er een indicatieadvies van het CIZ ingewonnen moet worden. In de volgende gevallen wordt altijd een indicatieadvies aan het CIZ gevraagd: Bij meervoudige en/of complexe aanvragen van nieuwe cliënten; Bij twijfel omtrent ziektebeeld of bij zeer ernstige houdingsafwijkingen; Bij een onduidelijke medische eindsituatie (zoals bij een progressieve ziekte, een herstellings- of revalidatieproces of terminale fase); Bij bepaalde ziektebeelden die moeilijk objectief (zichtbaar) vast te stellen zijn; Bij aanvragen van voorzieningen voor kinderen in de groei; Als er onduidelijkheid bestaat over de selectie van voorzieningen of als meerdere mogelijkheden bekeken moeten worden; Afwijzing van voorzieningen op medische gronden. Belangrijk voordeel voor het CIZ hierbij is dat zij bevoegd is om medische dossiers van clienten op te vragen. Het Zorgloket heeft deze bevoegdheid niet. De meeste aanvragen worden door middel van dossieronderzoek en/of telefonisch onderzoek afgehandeld. Dat geldt met name voor de Huishoudelijke Hulp, waarbij de indicatiestelling in ongeveer 80 procent van de gevallen telefonisch plaatsvindt en wordt uitgevoerd door consulenten van het Gewest, met gebruikmaking van de eigen beslisboom. Bij overige Wmo-voorzieningen bedraagt dit percentage ongeveer 60 procent. Bij de overige aanvragen is een indicatieadvies van het CIZ nodig. Hierbij vindt in sommige gevallen een huisbezoek plaats, indien het CIZ op basis van het telefoongesprek een onvoldoende helder of betrouwbaar beeld krijgt van de situatie. Incidenteel legt het Gewest eveneens huisbezoeken af, maar dit gebeurt vooral wanneer er woningaanpassingen nodig zijn. De beslisboom geeft aan wanneer een huisbezoek nodig is. Herindicaties In eerste instantie moest de gemeente cliënten die nog een AWBZ indicatie hebben, voor 1 januari 2008 herindiceren onder de Wmo. Onlangs heeft het ministerie van VWS echter bekend gemaakt dat gemeenten er ook voor kunnen kiezen om de lopende AWWBZ indicaties tot de afloopdatum te laten gelden. Dit zou betekenen dat er tot in 2011 cliënten zijn met een AWBZ indicatie 1. De gemeente kan er echter ook voor kiezen om de herindicaties sneller te doen. De gemeente Amersfoort heeft op 16 oktober 2007 besloten dat alle cliënten vóór 1 januari 2009 onder de Wmo geïndiceerd moeten zijn, dus 2008 geldt nog als overgangsjaar. Een deel van de cliënten zou toch al opnieuw geïndiceerd moeten worden omdat hun indicatie afloopt, maar voor een ander deel betekent dit een vervroegde herindicatie. 1 Indicaties onder de AWBZ hebben een maximale looptijd van 5 jaar. 16

17 Vergelijking met indicatiestelling bij andere gemeenten Gemeenten kunnen de indicatiestellingsprocedure zelf vormgeven. Uit een landelijk onderzoek van Research van Beleid naar indicatiestelling voor HH bij 30 gemeenten 1 blijken de volgende uitvoeringsvarianten door gemeenten te worden toegepast: 1 Alle indicaties worden uitgevoerd door gemeentelijke indicatiestellers 2 Alle indicaties worden uitbesteed aan het CIZ of een andere organisatie 3 Een deel van de indicaties wordt uitgevoerd door gemeentelijke indicatiestellers en een deel wordt uitbesteed aan het CIZ of een andere indicerende organisatie 4 Alle indicaties worden uitbesteed aan zorgaanbieders. Uit gegevens van het CIZ blijkt dat 94 procent van de gemeenten in Nederland de indicaties voor hulp bij het huishouden (deels) hebben uitbesteed aan het CIZ. Gemeenten besteden indicaties uit aan het CIZ of aan een andere organisatie omdat deze meer ervaring heeft bij het stellen van indicaties en het beoordelen van (medisch) complexe situaties. Daarnaast voert het CIZ de indicaties uit voor AWBZ-zorg en wil een aantal gemeenten clienten niet confronteren met twee verschillende indicatiestellers. Een enkele gemeente noemt het verkrijgen van capaciteit voor het uitvoeren van de indicaties als reden om een deel van de indicaties uit te besteden aan het CIZ. De gemeente die de indicatiestelling door zorgaanbieders laat uitvoeren, heeft hiervoor gekozen omdat de afhandeling van aanvragen sneller en eenvoudiger kan plaatsvinden. Bovendien is de gedachte dat aanbieders beter kunnen inschatten welke hulp de cliënt nodig heeft. Uit het landelijke onderzoek blijkt verder dat Nederlandse gemeenten grosso modo drie verschillende manieren van indicatiestelling hanteren: Een derde van de gemeenten voert de indicaties voor hulp bij het huishouden deels telefonisch uit en deels door middel van een huisbezoek Een derde voert (bijna) alle indicaties telefonisch uit. Een derde voert, in ieder geval voor nieuwe cliënten, (bijna) alle indicaties uit door een huisbezoek. Eén gemeente voert met de cliënt een persoonlijk gesprek in het loket van de gemeente. Indien de cliënt niet in staat is bij de gemeente langs te komen, wordt een huisbezoek gedaan. De gemeenten die een deel van de indicaties met een huisbezoek uitvoeren, noemen als belangrijkste reden dat een telefonische indicatie niet altijd voldoende duidelijkheid geeft over de situatie van de cliënt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de cliënt een gehoorstoornis heeft, erg emotioneel is in het telefoongesprek en/of ontwijkende antwoorden geeft. Een andere reden voor een huisbezoek is wanneer de cliënt tevens een aanvraag heeft ingediend voor een voorziening uit de oude Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of de gemeente om een andere reden informatie wil krijgen over de woning en eventuele aanpassingen die van nut zouden kunnen zijn voor de cliënt. Eén gemeente voert altijd een huisbezoek uit indien het uitvoeren van enkel de telefonische indicatie tot een afwijzing van de aanvraag zou leiden. 1 Onderzoek indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, RvB, augustus

18 De gemeenten die altijd een huisbezoek afleggen vinden dat een huisbezoek belangrijk is om een volledig beeld te krijgen van de situatie van de cliënt. Bij het huisbezoek wordt ondermeer gekeken naar de staat van de woning en de manier waarop de cliënt zich gedraagt in huis. Eén gemeente benadrukt dat de indicatiesteller bij een huisbezoek in kaart brengt welke andere (Wmo)diensten (mogelijk) aansluiten bij de behoefte van de cliënt en of bijvoorbeeld bijzondere bijstand nodig is. De werkwijze van de gemeente Amersfoort in de indicatiestellingsprocedure is dus redelijk vergelijkbaar met overige gemeenten in Nederland. Met name de uitbesteding aan het CIZ komt vaak voor, maar ook de overwegend telefonische indicatiestelling is gangbaar Afstemming tussen Gewest en CIZ De taakverdeling tussen het Gewest en het CIZ is vastgelegd in gezamenlijk opgestelde werkafspraken. De belangrijkste punten hieruit zijn: Aanvragen die binnenkomen bij het Zorgloket Enkelvoudige 2 Wmo-aanvragen deze worden in eerste instantie altijd door het Gewest afgehandeld. Combinatieaanvragen voor HH en AWBZ - De AWBZ aanvraag wordt door de loketmedewerker aangemeld bij het CIZ d.m.v. de digitale aanmeldmodule. De HH wordt door het Gewest afgehandeld met behulp van de eigen beslisboom. Combinatieaanvragen voor WVR en/of HH en AWBZ - De aanvraag AWBZ gaat via de aanmeldmodule naar het CIZ. De aanvragen HH en WVR (Wonen, Vervoer, Rolstoelen) worden afgehandeld door het Gewest. Complexe aanvragen voor WVR deze worden na beoordeling door het Gewest eventueel doorgespeeld naar het CIZ voor een indicatieadvies. Aanvragen die binnenkomen bij het CIZ Enkelvoudige Wmo-aanvragen deze worden door de medewerker van het CIZ verwezen (of zo mogelijk doorverbonden) naar het Zorgloket Amersfoort. Een schriftelijke aanvraag voor WVR wordt doorgestuurd naar het Gewest. Combinatieaanvragen Wmo en AWBZ indien het gaat om HH en AWBZ handelt het CIZ de aanvraag af en stuurt het HH advies (zo mogelijk digitaal, anders per fax of post) naar Zorgloket. Het Gewest geeft dan zelf de beschikking af. Het Gewest zorgt tevens voor het verkrijgen van een ondertekend aanvraagformulier van de belanghebbende. Indien het gaat om een combinatieaanvraag voor WVR en AWBZ wordt de aanvraag voor WVR naar het Zorgloket verwezen. Hier wordt besloten of de aanvraag WVR wordt afgehandeld door het Gewest of dat er advies gevraagd wordt aan het CIZ. Complexe aanvragen HH en/of WVR - deze worden eveneens doorgestuurd naar het Zorgloket. Dat beslist vervolgens of er advies van het CIZ ingewonnen moet worden. 1 Overigens is het zo dat de indicatiestellingen die door de gemeente doorgaans telefonisch worden uitgevoerd, ook kunnen leiden tot een indicatieadvies van het CIZ. Zij kunnen er voor kiezen om een huisbezoek af te leggen. 2 Een enkelvoudige aanvraag betreft een aanvraag voor één type voorziening, dus bijvoorbeeld alleen HH. 18

19 Opvallend is dat het CIZ bij combinatieaanvragen HH en AWBZ die bij het CIZ binnenkomen, voor beide een indicatieadvies afgeeft. Als eenzelfde aanvraag bij het Zorgloket zou binnenkomen, zou het Gewest de aanvraag HH in principe zelf afhandelen. Knelpunten Zowel het Gewest als het CIZ geven aan dat de afstemming doorgaans goed verloopt; er is sprake van relatief korte lijnen waardoor men elkaar goed weet te vinden. Ook zijn er geen onduidelijkheden in de opzet van het indicatieproces. Desondanks worden er in de praktijk door beide partijen knelpunten gesignaleerd. Hieronder zijn deze puntsgewijs weergegeven. Knelpunten gesignaleerd door het Gewest: De kwaliteit van de door het CIZ verstrekte adviezen is wisselend. Dit hangt volgens het Gewest samen met de ervaring en deskundigheid van individuele medewerkers. Het Gewest ziet dat het CIZ inmiddels actiever stuurt op deskundigheid en verwacht op korte termijn verbetering. Zo nu en dan worden enkelvoudige Wmo-aanvragen die bij het CIZ binnenkomen, niet doorgestuurd naar het Gewest maar direct afgehandeld. Dit is niet volgens de werkafspraken. Het komt met enige regelmaat voor dat een cliënt, na afgewezen te zijn bij het Gewest, dezelfde aanvraag doet bij het CIZ en daar opnieuw geïndiceerd wordt. Het Gewest krijgt daarop een brief van het CIZ met het bericht dat cliënt X geen recht heeft op voorziening Y, terwijl het Gewest dat een maand eerder ook had geconstateerd. De indicatieadvisering door het CIZ is in die gevallen overbodig, maar wordt wel betaald door de gemeente. Voor externe partijen zoals zorgaanbieders is de taakverdeling tussen het Gewest en het CIZ niet altijd duidelijk. Daardoor worden cliënten soms doorverwezen naar het CIZ terwijl het Zorgloket onder verantwoordelijkheid van het Gewest valt. Dit veroorzaakt onnodige onrust bij cliënten. Knelpunten gesignaleerd door het CIZ: Medewerkers van het CIZ kregen door de overgang van HH naar de Wmo te maken met een nieuwe werkwijze. Vóór 1 januari 2007 gingen de indicatieadviezen direct naar zorgaanbieders. Zij hadden voldoende aan een kort en bondig advies met weinig motivatie en toelichting: het ging uitsluitend om de uitvoering. De gemeente vraagt om een andersoortig advies met een uitgebreidere motivatie waarom de geadviseerde hoeveelheid zorg noodzakelijk is voor de cliënt. Zij moesten wennen aan hetgeen de gemeente daarin wenste. Het CIZ organiseert bijscholing voor medewerkers maar merkt dat het nieuwe werkproces tijd nodig heeft om op de werkvloer te landen. Door de nieuwe taakverdeling krijgt het CIZ uitsluitend nog gecombineerde en complexe aanvragen voor HH te verwerken; de overige aanvragen worden door het Gewest afgehandeld. Daardoor wordt meer gevraagd van medewerkers in termen van kennis en expertise. Dit geldt met name voor HH; indicatieadviezen voor WVR-voorzieningen betroffen ook voorheen uitsluitend complexe en gecombineerde aanvragen. Doordat HH uit de AWBZ is gehaald, is deze vorm van hulp meer verkokerd geworden. De uitruilmogelijkheden met AWBZ-zorg zijn minder geworden. De uitgangssituatie voor indicatiestelling is daardoor anders: er moeten regelmatig andere wegen en constructies gezocht worden om in de benodigde zorg te kunnen voorzien. 19

20 Het CIZ herkent het signaal van het Gewest over onterecht afgehandelde indicatieaanvragen voor HH, maar geeft aan dat dit vooral een overgangsprobleem was. Het CIZ wijst cliënten die een enkelvoudige aanvraag indienen inmiddels in alle gevallen direct door naar het Gewest. Verschuiving indicatiestellingen van CIZ naar Gewest Uit de kwartaalrapportage van het Gewest 1 blijkt dat er minder indicaties met CIZ-advies afgegeven worden dan vooraf was begroot. Uit de interviews met het Gewest en het CIZ komt naar voren dat het Gewest in toenemende mate in staat is om aanvragen correct af te handelen zonder het CIZ te hoeven raadplegen. De voornaamste reden die het Gewest hiervoor noemt is dat de expertise gedurende het jaar is toegenomen. Hierdoor kunnen bepaalde complexere vraagstukken, of in het geval dat er onzekerheid of onduidelijkheid bestaat over de daadwerkelijke situatie bij de cliënt, eenvoudiger zelfstandig afgehandeld worden. Dit heeft echter vooral betrekking op de HH, terwijl uit onderstaande tabel blijkt dat de verschuiving ten opzichte van de begroting vooral bij de indicatiestelling voor WVR zichtbaar is. De gerealiseerde indicatiestelling wijkt daar het meest af van de inschatting in de begroting. Indicatiestelling met en zonder CIZ advies Begroot voor 2007 Gerealiseerd 2007 HH met CIZ advies 30% HH indicatie zonder CIZ advies 70% HH met CIZ advies 28% HH zonder CIZ advies 72% Wonen, vervoer, rolstoelen Met CIZ advies 73% Zonder CIZ advies 27% Wonen, vervoer, rolstoelen Met CIZ advies 48 % Zonder CIZ advies 52 % 2.4 Duur van de procedure De normtijden voor dienstverlening zijn vastgelegd in de Algemene Bestuurswet. Het Gewest is verplicht de in deze wet opgenomen normtijd van acht weken te hanteren. Voor het CIZ gelden de normtijden zoals die in het contract met de gemeente zijn vastgelegd 2. Deze verschillen per product. Voor een standaardadviesprocedure is dit bijvoorbeeld 28 kalenderdagen en voor een uitgebreide adviesprocedure bedraagt het 35 kalenderdagen. Uit de kwartaalrapportage van het Gewest 3 (zie tabellen hieronder) blijkt dat de doorlooptijden met name voor WVR vaak langer zijn dan 8 weken. Cliënten zijn dan doorgaans wel in de procedure opgenomen, maar er kan nog geen beschikking afgegeven worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een CIZ-advies nodig is of wanneer offertes aangevraagd moeten worden voor een woningaanpassing. 1 Kwartaalrapportage Gewest Eemland, januari t/m september 2007, Contract gemeente Amersfoort Wmo diensten, 20 juni Kwartaalrapportage Gewest Eemland, januari t/m september 2007,

21 Doorlooptijden indicatiestelling HH < 1 week < 2 weken < 3 weken < 4 weken > 4 weken 28% 26 % 20% 12% 14% Bron: Kwartaalrapportage Gewest Eemland, januari t/m september 2007, Doorlooptijden Wonen, Vervoer en Rolstoelen < 9 weken 9 <-> 26 weken > 26 weken 52% 43% 5% Bron: Kwartaalrapportage Gewest Eemland, januari t/m september 2007, Het CIZ houdt zich niet in alle gevallen aan de in het contract overeengekomen dienstverleningstermijn. In augustus 2007 stond meer dan 50 procent van de door het Gewest aangevraagde CIZ-adviezen langer dan 35 dagen open. De respondent van het CIZ geeft aan dat altijd vertraging optreedt als medische informatie opgevraagd moet worden of als er een passing nodig is. Dan lukt het niet om binnen de normtijden te blijven. Zowel het CIZ als het Gewest willen de doorlooptijden voor indicatiestelling verkorten. Dit kan door scherpere werkafspraken met leveranciers te maken. Er is een nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen geweest vanuit het Gewest, daarbij zijn ook harde afspraken opgenomen over termijnen. 2.5 Wijziging verhouding HH1 en HH2 De gemeente Amersfoort onderscheidt drie categorieën HH: 1 HH1 - Alleen schoonmaakwerkzaamheden Hierbij horen de functies: a Licht en zwaar huishoudelijk werk b De was doen c Huishoudelijke spullen in orde maken 2 HH2 - Schoonmaakwerkzaamheden met andere lichte ondersteuning in de huishouding. Hierbij horen de functies (aanvullend op categorie 1): a Broodmaaltijd bereiden b Warme maaltijd bereiden c Boodschappen doen voor dagelijks leven d Anderen helpen in huis met zelfverzorging e Anderen helpen in huis bij bereiden van de maaltijd f Dagelijkse organisatie van het huishouden (bijv. lichte administratieve werkzaamheden) 3 HH 3 - Schoonmaakwerkzaamheden met ondersteuning binnen de ontregelde huishouding: Hierbij horen de functies (aanvullend op categorie 1 en 2): a instructie b advies c voorlichting d eenvoudige psychosociale begeleiding 21

22 De wijze van indicatiestelling in het kader van de Wmo is inhoudelijk nauwelijks veranderd ten opzichte van de indicatiestelling onder de AWBZ. Er worden nagenoeg identieke indicatieprotocollen gebruikt om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor HH. Toch wijst de praktijk uit dat veel cliënten na herindicatie onder de Wmo een lagere categorie HH verstrekt krijgen dan voorheen. In het eerste kwartaal van 2007 bleek dat ongeveer 80 procent van de indicaties leidt tot een beschikking voor HH1 en ongeveer 20 procent tot een beschikking voor HH2. Het aantal cliënten dat HH3 geïndiceerd krijgt is zeer gering. In de periode vóór invoering van de Wmo (onder de AWBZ) was de verhouding van geleverde hulp in de gemeente Amersfoort 5 procent HH1 tegenover 95 procent HH2. De verklaring die hiervoor wordt gegeven 1 is dat, in tegenstelling tot de praktijk onder de AWBZ, de beschikking duidelijk aangeeft of HH1, HH2 of HH3 verstrekt moet worden aan clienten. Zorgaanbieders hebben geen keuzevrijheid meer in de categorie hulp die zij aanbieden, met als gevolg dat zij vaker HH1 moeten leveren dan zij voorheen op basis van eigen keuze gedaan zouden hebben. Om een naadloze overgang voor burgers te borgen heeft Amersfoort besloten om in 2007 voor alle cliënten de categorie HH zoals zij die ook vóór 2007 ontvingen te handhaven en de herindicaties pas te effectueren per 1 januari De effectuering leidt tot een verhouding van 60% HH1 en 40% HH2. De geïnterviewde zorgaanbieders verwachten dat beperkingen van cliënten hiermee gecompenseerd kunnen worden. Dit vergt continuïteit in de kwaliteit van de indicatiestelling. 2.6 Bezwaren en klachten over de indicatiestelling Bezwaren Iedere cliënt kan bij het college van B&W officieel bezwaar indienen tegen een gestelde indicatie. Na behandeling van het bezwaar ontvangt de cliënt een besluit in de vorm van een beschikking. Als een cliënt het niet eens is met het besluit, dan is het mogelijk om beroep aan te tekenen bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep te gaan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Gedurende het jaar 2007 zijn 79 bezwaren tegen de gestelde indicatie ingediend door cliënten. Op een totaal van indicaties is dit 1,7%. Hiervan zijn 28 als (gedeeltelijk) gegrond beoordeeld (0,6 %). Aantal ingediende bezwaarschriften Aantal Ongegrond 24 Gegrond 20 Gedeeltelijk gegrond 8 Niet ontvankelijk 1 Ingetrokken 15 Nog niet bekend 11 Totaal 79 1 Raadsvoorstel nr , datum 22

23 Aantal ingediende bezwaarschriften per categorie Categorie Totaal aantal Waarvan (gedeeltelijk) gegrond Wmo Huishoudelijke Hulp Wmo Rolstoel 7 3 Wmo Vervoer 1 1 Wmo Wonen 14 2 Klachten Als een cliënt niet tevreden is over de manier waarop een aanvraag is afgehandeld kan deze (schriftelijk of mondeling) een klacht indienen bij de gemeente. De klacht wordt hierna onderzocht en er wordt bekeken of er maatregelen genomen moeten worden. In de eerste drie kwartalen van 2007 zijn zeven klachten ingediend. Deze hebben betrekking op: Doorbetaling na stopzetting hulp (1 maal) Wijze van zorgverlening door de zorgaanbieder (4 maal) Bejegening door het zorgloket (1 maal) Snelheid van de indicatiestelling (1 maal) Onduidelijkheid in de indicatiestelling en de formulering van de beschikking (1 maal) Verstrekking van een ondeugdelijk hulpmiddel (1 maal). Een mogelijke verklaring voor het geringe aantal bezwaarschriften en klachten over de indicatiestelling is dat cliënten in 2007 de categorie HH geleverd kregen die ze voorheen ook al hadden (doorgaans HH2), ook al zijn ze inmiddels onder de Wmo geïndiceerd voor HH1 (zie ook paragraaf 5.2). De respondenten van het Zorgloket merken op dat de bezwaarperiode die cliënten in de meeste gevallen is verlopen zal zijn op het moment dat ze de hulp krijgen waarvoor ze daadwerkelijk zijn geïndiceerd (vanaf 1 januari 2008). De enige mogelijkheid die een cliënt dan nog heeft om hier verandering in te brengen is een herindicatie aanvragen. Kanttekeningen van respondenten bij indicatiestelling De telefonisch geïnterviewde cliënten (elf in totaal) kunnen zich doorgaans weinig herinneren van de indicatiestelling. Drie cliënten die het zich nog kunnen herinneren zijn tevreden en vinden dat zaken netjes zijn afgehandeld. Door andere respondenten is een aantal kanttekeningen geplaatst bij de indicatiestelling: Deskundigheid/professionaliteit Door de Adviesraden en een van de zorgaanbieders is opgemerkt dat de deskundigheid en professionaliteit soms te wensen overlaat. Het gaat dan vooral om het inschatten van een situatie waarin de cliënt zich bevindt. De zorgaanbieder noemt een voorbeeld waarbij een indicatiesteller een verkeerde inschatting maakt van een ziektebeeld op basis van een ervaring in haar privé omgeving. Eén van de adviesraden signaleert leeftijds- en cultuurverschillen tussen de (doorgaans jonge) medewerkers van het Zorgloket en (doorgaans oudere) cliënten. Hier zou in het telefoongesprek soms onvoldoende rekening mee gehouden worden. 23

24 Bejegening De seniorenvoorlichter, de seniorenwegwijzer en de adviesraden krijgen signalen van cliënten dat het contact met de indicatiestellers soms vervelend is. De indicatiestellers vragen mensen of ze het echt niet zelf kunnen regelen met hun buren en/of kinderen. De respondenten vinden dit onterecht omdat mensen zich over het algemeen bezwaard voelen en terughoudend zijn in het vragen om hulp. Ze doen dit alleen als het echt nodig is en soms schetsen zij de situatie zelfs rooskleuriger dan hij is, aldus de respondenten. Daarnaast hebben de adviesraden de indruk dat indicatiestellers er niet op uit zijn het beste voor de cliënt te indiceren, maar om een zo goedkoop mogelijke voorziening te indiceren. Dit is geen goede weerspiegeling van het gemeentelijke beleid: het beleid is om na te gaan welke voorziening adequaat is om de geconstateerde beperkingen te compenseren en vervolgens binnen deze categorie de goedkoopste optie te verstrekken. Adequaat is echter niet hetzelfde als optimaal. Het is dus een consequentie van dit beleid dat dit niet altijd de allerbeste voorziening is die, als geld geen rol zou spelen, verstrekt kan worden. Bereikbaarheid De seniorenvoorlichter merkt op dat het Zorgloket niet altijd goed bereikbaar is, zowel fysiek als telefonisch. Telefonisch omdat het lang duurt voordat de telefoon wordt opgenomen en fysiek omdat er onvoldoende parkeermogelijkheden zijn. Over de parkeermogelijkheid zegt de gemeente dat er direct bij het gebouw weliswaar slechts een beperkte hoeveelheid plek is, maar dat er vlakbij een parkeergarage is waar clienten relatief eenvoudig kunnen parkeren. Het Gewest Eemland geeft aan dat het Zorgloket bemand wordt door twee medewerkers die zowel verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van de telefoon als voor het ontvangen van bezoekers. Omdat een gesprek (zowel persoonlijk als telefonisch) met een burger doorgaans relatief lang duurt, is het Zorgloket niet altijd direct bereikbaar. Wanneer er geen medewerker opneemt, wordt de burger door een automatische telefoonbeantwoorder verzocht te blijven wachten totdat hij of zij geholpen kan worden. Beperking van telefonische indicatiestelling Diverse betrokken partijen geven aan dat indicatiestelling per telefoon soms beperkingen heeft. Het is in bepaalde gevallen lastig om de situatie van de cliënt goed in te schatten. Eén van de adviesraden noemt het specifieke probleem dat indicatieprocedures op basis van (gedateerde) CIZ-dossiers en een kort telefoongesprek niet goed in beeld kunnen brengen dat de conditie van veel ouderen in de tussenliggende tijd is verslechterd is. Voorbeelden die genoemd worden zijn cliënten met: een verstandelijke beperking gebrekkige kennis van de Nederlandse taal een leeftijd ouder dan 75 jaar verworven hersenletsel Het Gewest geeft aan dat cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met verworven hersenletsel in ongeveer 80 procent van de gevallen op grond van de beslisboom worden overgedragen aan het CIZ voor een indicatieadvies. Voor de andere twee groepen geldt dat de indicatiestelling zoveel mogelijk door het Gewest zelf plaatsvindt, en dus tele- 24

25 fonisch. Als blijkt dat er geen goed beeld over de situatie uit het telefoongesprek naar voren komt, wordt advies aan het CIZ gevraagd 1. Opvallend is dat geen van de ondervraagde cliënten zich negatief heeft uitgelaten over de telefonische indicatiestelling an sich. 2.7 Rol van de zorgaanbieder Zorgaanbieders hebben formeel geen rol bij de indicering. Zij kunnen geen bezwaar aantekenen, maar hebben wel een signalerende functie. Als een zorgaanbieder het niet eens is met de gestelde indicatie voor een cliënt, voert deze telefonisch overleg met het Gewest. Er zijn geen cijfers over de signalen van zorgaanbieders. Volgens de medewerkers van het Gewest is het in het eerste half jaar redelijk frequent voorgekomen dat een zorgaanbieder pleitte voor meer zorg. Wanneer dit gebeurt, is het vaak voldoende om uit te leggen hoe tot de indicatie gekomen is. Het Gewest vermoedt dan ook dat voor zorgaanbieders aanvankelijk niet duidelijk was hoe een indicatie tot stand komt en welke criteria hiervoor gelden. Het aantal aanmerkingen op gestelde indicaties is in de loop van het jaar snel minder geworden. Als oorzaak noemt het Gewest dat de procedures steeds beter functioneren en dat afgegeven indicaties eenduidiger en kwalitatief beter worden. Het Gewest geeft aan dat het incidenteel voorkomt dat een indicatie na een signaal van de zorgaanbieder wordt aangepast. Ook hierover zijn geen cijfers bekend. Vérian spreekt over twee gevallen in het afgelopen jaar waarin de indicatie op hun aanwijzing herzien is door het Gewest. Amant geeft aan dat de lijnen met het Gewest kort zijn en dat indicaties herzien worden als Amant met argumenten aangeeft dat dit nodig is. TSN stimuleert de coördinatoren om een signaal naar de gemeente te geven als de indicatie naar hun idee niet adequaat is. Volgens het Gewest is het tevens enkele malen voorgekomen dat een zorgaanbieder verzocht om een ophoging van de indicatie terwijl de cliënt bij navraag tevreden bleek over de geboden hoeveelheid zorg. De signalerende functie van zorgaanbieders is door de gemeente Amersfoort niet in de raamovereenkomst opgenomen, maar in het Programma van Eisen dat de aanbieders hebben ondertekend. De signalering door de zorgaanbieder fungeert voor de gemeente feitelijk als extra check op de gestelde indicatie. De gemeente streeft er echter naar om de indicatie zo goed mogelijk te stellen. Eén van de zorgaanbieders zet een kanttekening bij de signaleringsrol. De intake die de zorgaanbieder uitvoert is beperkter dan onder de AWBZ, omdat de aanbieder het zich niet meer kan veroorloven om apart een consulent te sturen. In plaats daarvan wordt nu een meer ervaren uitvoerende medewerker gestuurd om een inschatting te maken van de situatie en direct hulp te leveren. De keer daarop komt een andere hulp, die minder duur is. 1 Dit geldt vooral bij nieuwe aanvragen, bij herindicaties wordt doorgaans teruggegrepen op bestaande informatie in het dossier, aangevuld met nieuwe gegevens. 25

26 Doordat de verhouding tussen HH1 en HH2 sterk is gewijzigd, verwacht de zorgaanbieder dat ook de kwaliteit van de intake op deze manier zal verminderen. Het is dus de vraag in hoeverre dit een adequate check op de indicatiestelling vormt. Vergelijking rol zorgaanbieders met andere gemeenten Het beleid van Amersfoort komt overeen met het beleid van andere gemeenten. Negen van de tien hebben de signaalfunctie zorgaanbieders opgenomen in hun gemeentelijke beleid. Doel hiervan is inzicht te houden in eventuele ontwikkelingen bij de cliënt, zodat een eventuele toename van beperkingen tijdig gesignaleerd en gecompenseerd kan worden. Vrijwel in alle gevallen vraagt de gemeente dat de zorgaanbieder alle ontwikkelingen signaleert die noden tot meer hulp. Slechts één gemeente beperkt de signaalfunctie tot noodsituaties die leiden tot een (tijdelijke) behoefte aan meer hulp. Vrijwel alle gemeenten hebben de signaalfunctie als selectiecriterium (en in een enkel geval specifiek als kwaliteitseis) opgenomen in het bestek, waarbij zorgaanbieders meestal de ruimte krijgen om in hun offerte zelf invulling te geven aan de genoemde functie. Net als een van de zorgaanbieders in Amersfoort, ziet eenderde van de aanbieders in het Staatssecretaris Bussemaker van het Ministerie van VWS doet 1 een voorstel hoe gemeenten kunnen handelen als een zorgaanbieder van mening is dat de indicatie niet voldoet. Gemeenten kunnen een nieuwe indicatie stellen door middel van een huisbezoek, om zo een completer beeld te krijgen van de cliënt. Ook kunnen gemeenten afspraken maken met de zorgaanbieder, bijvoorbeeld dat zij automatisch instemmen met de zwaardere zorg en dit steekproefsgewijs achteraf controleren. 1 Antwoorden nav AO Wmo 4 oktober 2007, Kamerstuk, Ministerie van VWS, 9 oktober

27 3 De eigen bijdrage 3.1 Inleiding De Gemeente Amersfoort vraagt van cliënten een eigen bijdrage voor Huishoudelijke Hulp. In dit hoofdstuk staat wat de uitgangspunten zijn voor de eigen bijdrage en of het onbedoelde negatieve effecten heeft voor cliënten. 3.2 Uitgangspunten eigen bijdrage Wmo 2007 De eigen bijdrage voor Huishoudelijke Hulp is gebaseerd op de zelfde regeling als in voorgaande jaren onder de AWBZ. De maximale eigen bijdrage die geïnd kan worden per inkomens groep is vastgesteld. Eigen bijdragen van de inkomensgroepen zijn aan elkaar gekoppeld. Als de bijdrage voor de ene inkomensgroep verandert, veranderen de andere inkomensgroepen. De gemeente heeft voor de minima een maximale eigen bijdrage vastgesteld van: Burgerlijke staat Leeftijd Bedrag per jaar Bedrag per 4 weken (bedrag per jaar/13) Alleenstaand ,80 16,60 Alleenstaand ,80 16,60 Meerpersoons ,40 23,80 Meerpersoons ,40 23,80 Bij een hoger inkomen worden deze vaste bedragen als volgt verhoogd: Burgerlijke staat Leeftijd Bedrag per jaar Alleenstaand % van inkomen hoger dan bedrag gedeeld door 13 Alleenstaand % van inkomen hoger dan bedrag gedeeld door 13 Meerpersoons % van inkomen hoger dan bedrag gedeeld door 13 Meerpersoons % van inkomen hoger dan bedrag gedeeld door 13 Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage voor de gemeenten. Er wordt nooit meer betaald dan de werkelijke kostprijs van de hulp. De eigen bijdrage wordt berekend voor Wmo en AWBZ gezamenlijk. De eigen bijdrage voor de Wmo gaat vóór de eigen bijdrage voor AWBZ-voorzieningen. Voor inkomens tot euro is de eigen bijdrage niet hoger en in sommige gevallen lager dan onder de AWBZ. In 2006 ging het om 64% van de cliënten. Cliënten die meer verdienen valt de eigen bijdrage hoger uit dan onder de AWBZ. Dit verschil is kleiner bij een groter aantal uren hulp 1. 1 Raadsinformatiebrief , nr

28 In de beschikking staat of cliënten een eigen bijdrage moeten betalen, er staat echter niet hoe hoog deze bijdrage is. Cliënten kunnen zelf op de website van het CAK berekenen hoe hoog de eigen bijdrage is. Ook kunnen ze het Zorgloket bellen voor een berekening. 3.3 Effecten van de eigen bijdrage In dit onderzoek zijn twee effecten gesignaleerd die te maken hebben met de hoogte van de eigen bijdrage: 1 Voor hogere inkomens is de eigen bijdrage zodanig dat ze er voor kiezen om via het informele circuit een hulp in te huren omdat dit goedkoper is. Ze doen dan geen beroep meer op de voorziening. Dit verschijnsel kwam in de interviews met de adviesraden en de zorgaanbieders naar voren. Met dit onderzoek kunnen we niet vaststellen in welke omvang dit plaatsvindt. 2 Respondenten melden dat soms problemen ontstaan doordat het CAK een aantal rekeningen over een langere periode zorg ineens stuurt. Cliënten worden daardoor geconfronteerd met een hoog bedrag waar ze geen rekening mee hebben gehouden. Vooraf krijgen cliënten informatie over hoe zij er vooraf achter kunnen komen hoe hoog de eigen bijdrage is, maar kennelijk is dit niet voor iedereen duidelijk. Daardoor kan een client pas na levering geconfronteerd worden met de hoogte van de eigen bijdrage. Los van deze effecten komt in dit onderzoek niet naar voren dat de hoogte van de eigen bijdrage tot problemen leidt, zoals het afzien van een hulpaanvraag. 28

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08. RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008 Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0822 Naam programma +onderdeel: Programma Welzijn en Zorg onderdeel

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0756, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Voortgangsrapportage Wmo invoering en 1e kwartaal 2007 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Kennis te nemen van bijgaande

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W nr. 07.1007 d.d. 09-10-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Operatie herindicaties Hulp bij het Huishouden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Kennis te nemen van het regionale Plan

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 399 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Waar vind ik algemene informatie over de Wmo? Op de landelijke website www.info-wmo.nl en de website van de gemeente (www.boxtel.nl/wmo of www.haaren.nl kies

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Naar aanleiding van de uitspraken door Centrale Raad van Beroep

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 19 oktober 2010 (binnen gekomen bij de griffie op 2 november 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Uitwerking motie voorziening Wmo (1 juli 2010) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening?

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening? Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? Cijfers derde kwartaal 2016: 1675 2. Hoeveel van hen krijgen hulp

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097 V l U C Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en ons kenmerk ECSD/U201402404

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 380 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Nota Hulp bij het Huishouden, een nieuwe individuele WMO voorziening, gemeente Drimmelen

Nota Hulp bij het Huishouden, een nieuwe individuele WMO voorziening, gemeente Drimmelen Aan de Raad Made, 16 mei 2006 Raadsvergadering: 22 juni 2006 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Nota Hulp bij het Huishouden, een nieuwe individuele WMO voorziening, gemeente Drimmelen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg (Besluit) is een uitwerking

Nadere informatie

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten.

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten. Veel stelde vragen en antwoorden over de overheveling naar de Wlz van de huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wlz indicatie, een MPT en huishoudelijke hulp uit de Wmo VNG, 20 februari 2017 Met ingang

Nadere informatie

Eindevaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots

Eindevaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots Eindevaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots Presentatie onderzoeksbevindingen 30 november 2017 30 november 2017Bra Bram Berkhout Eveline Castelijns Opbouw presentatie 1. Over het onderzoek 2.

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Artikel Verordening Wmo 2015 Verordening Wmo 2018 Toelichting art 1 Begripsbepalingen Een aantal begripsbepalingen toegevoegd. Er ontbraken

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Beantwoording vragen van mevrouw mevrouw J.M.J. Kropman inzake herindicering Huishoudelijke Verzorging PGB houders. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen van mevrouw mevrouw J.M.J. Kropman inzake herindicering Huishoudelijke Verzorging PGB houders. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 41/2008 12 februari 2008 DV/bb 08/21831 Beantwoording vragen van mevrouw mevrouw J.M.J. Kropman inzake herindicering Huishoudelijke Verzorging PGB houders

Nadere informatie

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning 1. Hoeveel Wmo-cliënten (procentueel en absoluut) in de gemeente Sittard-Geleen krijgen vanaf 01 januari 2016 te maken met een hogere eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning? Niet bekend en is voor gemeenten

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Betreft: Advies Conceptverordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2009 Uitgebracht d.d. 31 juli 2008

Betreft: Advies Conceptverordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2009 Uitgebracht d.d. 31 juli 2008 Betreft: Advies Conceptverordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2009 Uitgebracht d.d. 31 juli 2008 De Adviesraad WMO Leiden spreekt zijn waardering uit niet alleen voor de wijze waarop

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 0.RI4O.OOI Inboeknummer ogbstoxogs Dossiernummer Szo.6ox xr mei zoos Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft afhandelingstermijnen Wet voorzieningen gehandicapten.

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Gemeente: 1. Verordening en besluit

Gemeente: 1. Verordening en besluit Gemeente: 1. Verordening en besluit Heb ik invloed op het Wmo beleid? a. Heeft het College van B&W met (representatieve organisaties van) burgers overlegd over de conceptverordening? b. Is de door het

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is iets anders dan een bezwaar We leggen in deze folder eerst uit hoe u een klacht kunt indienen en daarna hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Nadere informatie

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht We leggen in deze folder uit hoe u een klacht en hoe u een bezwaarschrift indient. Als u niet

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie