Drenkelingen. Jaarverslag 2013 PATRIAE QUE SUIS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drenkelingen. Jaarverslag 2013 PATRIAE QUE SUIS. www.drenkeling.nl"

Transcriptie

1 REDDITUR HIC Maatschappij tot ENE Redding van C T U S Drenkelingen A Q U I S Jaarverslag 2013 PATRIAE QUE SUIS Q U E

2 Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Jaarverslag 2013 De Maatschappij heeft ten doel: het bevorderen van alles wat kan strekken ter voorkoming van verdrinken het ontwikkelen van het reddingwezen voor zover dit op het redden van drenkelingen in de ruimste zin betrekking heeft. De Maatschappij werd in 1767 opgericht en streeft deze doelstellingen na door voorlichting, onderzoek en bekroning van geslaagde reddingpogingen. In dit verslag informeren wij u over onze werkzaamheden in Drs. W.J. Baron van der Feltz, voorzitter J.P. Vasseur, secretaris Amsterdam, voorjaar 2014 In Memoriam Op 31 oktober 2013 overleed op 90-jarige leeftijd Prof. dr A.M. (TonTin) van Leeuwen Hij was vanaf 1973 gedurende 23 jaar lid van de commissie van Advies van de Maatschappij, daarna erebestuurder. Het bestuur van de Maatschappij gedenkt hem met eerbied en genegenheid. 1

3 Inhoud Bekroning 3 Algemeen 4 Bekroonde reddingen in Voorlichting 32 Instellingen actief op het terrein van preventie, redden, eerste hulp en bekroning 33 Bestuur 36 2

4 Bekroning Reddingsgevallen worden aan de Maatschappij bekend door speurwerk in de dagbladen en door spontane meldingen. Elke melding is welkom! Na ontvangst van een melding wordt de burgemeester en/of de politie om nadere gegevens gevraagd, waarna het bestuur een bekroning kan toekennen. Na een toekenning wordt de burgemeester gevraagd de bekroning namens de Maatschappij uit te reiken. De uitreikingen zijn bijzondere bijeenkomsten, met familie en verwanten van redder(s) en geredde(n) en vaak de politie en anderen, die tijdens de redding assistentie verleenden. De plaatselijke pers wordt steeds uitgenodigd. In het overzicht van de bekroonde reddingen van 2013 zijn foto s van enkele uitreikingen opgenomen. In 2013 kwamen 83 meldingen binnen, waarvan 43 konden worden bekroond met een medaille, een oorkonde of een waarderend schrijven. Van de overige 40 meldingen zijn 26 meldingen geseponeerd om een van de volgende reden: op verzoek van de betreffende gemeente wanneer die de redding niet bekroningwaardig achtte, in geval de drenkeling alsnog overleden is (de Maatschappij bekroont alleen bij het overleven van de drenkeling) of indien er onvoldoende informatie verkregen kon worden om de redding te kunnen beoordelen. 14 meldingen zijn nog in behandeling. In dit jaarverslag zijn 43 bekroningen van gevallen in 2013 en 10 bekroningen van gevallen in 2012 beschreven. De Maatschappij is een ieder erkentelijk, die informatie verschafte en zo bijdroeg aan de mogelijkheid een bekroning toe te kennen. De medaille is in het jaar van oprichting van de Maatschappij in 1767 ontworpen door J.G. Holtzhey en is de oudste medaille in Nederland die nog steeds wordt geslagen en toegekend. Aan de ene zijde wordt afgebeeld hoe De Menslievendheid, voorgesteld door een vrouw, de drenkeling beschermt tegen de hem bedreigende Dood. Het Latijnse randschrift REDDITUR HIC ENECTUS AQUIS PATRI- AEQUE SUISQUE betekent: In het water gesmoord wordt hij aan het vaderland en de zijnen teruggegeven. Aan de andere zijde is binnen de lauwerkrans plaats voor de gravering. Het 3

5 Latijnse randschrift aan deze zijde OB SERVATUM CIVEM EX DONO SOCIET. AMSTELAED. CIDIDCCLXVII betekent: Tot beloning voor het redden van een burger, geschonken door de Amsterdamse Maatschappij opgericht in De medaille wordt toegekend voor respectievelijk: de inspanning waaraan voor een belangrijk deel de redding en/of de opwekking der levensgeesten van een geredde te danken zijn (brons). de redding die op een moedige en verdienstelijke wijze en/of de opwekking der levensgeesten die op verdienstelijke wijze plaatsvond (zilver). de redding die met gevaar voor eigen leven en/of de opwekking der levensgeesten die op zeer verdienstelijke wijze plaatsvond (goud). Algemeen Het bewustzijn in Nederland en ook daarbuiten is groeiende dat veel verdrinkingen kunnen worden voorkomen. De Maatschappij juicht deze ontwikkeling toe en zij zal blijven bevorderen dat dit bewustzijn verder wordt vergroot. De Maatschappij propageert in dit verband bijvoorbeeld de installatie in openbare zwembaden van automatische systemen die drenkelingen detecteren en zwembadpersoneel alarmeren. Het eindverslag van het door de Maatschappij in de RAI geïnitieerde World Congress on Drowning, dat van 26 tot 29 juni 2002 plaatsvond, is opgenomen in het Handbook on Drowning dat wereldwijd bij de reguliere boekhandel verkrijgbaar is. 4

6 Aanbevelingen Van het document Final recommendations of the World Congress on Drowning, Amsterdam June 2002, volgt hier een beknopt résumé. Er is een nieuwe definitie van verdrinking nodig, met name ten behoeve van een juiste registratie van verdrinkingsongevallen; de registratie moet beter en internationaal worden opgezet. Vooral is op dit vlak aandacht nodig voor verdrinking in ontwikkelingslanden. (Tijdens het congres is een voorlopige definitie geformuleerd) Rapportage van verdrinkingsgevallen moet uniform zijn. Beleid en samenwerking is nodig op het gebied van preventie. Iedereen moet leren zwemmen. Dit geldt in het bijzonder voor politieagenten en brandweerlieden. Reddingstechnieken moeten worden onderworpen aan onderzoek. Iedereen die zich beroepshalve in de buurt van water bevindt, moet reanimatietechnieken leren. Voor behandeling van ernstige verdrinkingsgevallen dienen onderzoek en opleiding nader te worden gespecialiseerd. Dit geldt ook voor ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld voor het aandachtsgebied van patiënten met hersenbeschadiging ten gevolge van verdrinking. Het dragen van de juiste, tevens isolerende, overlevingsvesten moet worden bevorderd. De veiligheid van duiker-vissers en van recreatie-duikers vraagt meer aandacht. Aan de bewaking van stranden is nog veel te verbeteren, zoals eenheid van borden en signalen, risicoanalyse van stranden, verbetering van surveillancetechnieken, eenheid van trainingprogramma s van strandwachten. Verdere technische ontwikkeling is nodig van reddingsboten, die op specifieke taken en werkomstandigheden zijn afgestemd. De juridische implicaties van verdrinkingsongelukken en de aansprakelijkheid van redders moeten helder worden Ontruimingsplannen van grote passagiersschepen moeten gekeurd worden Deze aanbevelingen, en hun implementatie, behoeven de volle ondersteuning van de overheid en organisaties en instellingen (zowel nationaal als internationaal) en van verantwoordelijke individuen. De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen worden op continue basis onder de aandacht gebracht van de verschillende instellingen die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor de preventie, redding, medische behandeling en nazorg van verdrinking. 5

7 Met deze organisaties zal in de komende jaren contact worden onderhouden teneinde na te gaan of en hoe zij vorderingen hebben kunnen maken met de implementatie. Aan de hand daarvan zal vastgesteld worden hoe vervolgacties kunnen worden ondernomen en welke initiatieven daartoe kunnen worden genomen World Congress on Drowning Prevention 2013 In 2002 organiseerde de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen het eerste World Congres on Drowning in de RAI te Amsterdam. Een belangrijke uitkomst van het congres was het document Utstein style for drowning. Dit document bevatte praktische aanbevelingen hoe internationaal wetenschappelijk onderzoek naar drenkelingen kan worden uitgevoerd. De aanbevelingen werd daarna meer dan 300 maal gerefereerd in artikelen over verdrinking. Inmiddels zijn zes onderzoeken gepubliceerd die de Utstein style for drowning gebruikt hebben. Dit kleine aantal onderzoeken heeft al veel nieuwe gegevens opgeleverd, bijvoorbeeld dat een onverwacht hoog aantal jonge drenkelingen de reanimatie van een verdrinking weliswaar overleeft, maar dat dit vaak ten koste gaat van permanente hersenschade. Na ruim 10 jaar was er voldoende ervaring met de Utstein style for drowning opgedaan om deze te kunnen verbeteren. Op 19 oktober 2013, onmiddellijk voorafgaand aan het derde World Congress on Drowning Prevention in Potsdam (Duitsland) zijn 22 experts op uitnodiging van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen bij elkaar gekomen voor een revisie van de Utstein style for drowning. De deelnemers vertegenwoordigden organisaties op het gebied van verdrinking en reanimatie. Om de bijeenkomst efficiënt te kunnen laten verlopen hebben de deelnemers in de maanden voorafgaand aan de bijeenkomst twee vragenlijsten beantwoord. Tijdens de bijeenkomst zijn minutieus alle aspecten die bij de reanimatie van een drenkeling een rol spelen opnieuw op een rij gezet. Zo werden bepaalde aspecten samengevoegd, toegevoegd, aangepast of verwijderd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een lijst van 60 aspecten die van belang zijn bij ieder toekomstig onderzoek naar de reanimatie van drenkelingen. Het finale rapport met conclusies van de bijeenkomst in Potsdam komt in de loop van 2014 beschikbaar. Door deze bijeenkomst mogelijk te maken, heeft de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een belangrijke ondersteuning verschaft aan kennisontwikkeling op het gebied van het tot leven wekken van de drenkeling. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer succes bij een reanimatie. 6

8 Daarnaast heeft de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen op het congres in Potsdam een aparte sessie mogelijk gemaakt waarin tot meer bewustwording werd opgeroepen voor de permanente hersenschade die kan optreden na een gelukte reanimatie bij de jonge drenkeling. Tevens heeft de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Jeroen Seesink in staat gesteld op het congres twee presentaties te houden over verdrinkingen van bestuurders van scootmobiels en verdrinkingen in grote rivieren. Dit zijn twee onderwerpen binnen het curriculum community projecten waarvoor 2e-jaars studenten geneeskunde aan het Erasmus MC zich kunnen inschrijven en waarbij wordt samengewerkt met de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Seesink had als medisch student deelgenomen aan een van deze community projecten. De 22 experts bijeen. Legpenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Naast de bekroning van reddingsgevallen met een gouden, zilveren of bronzen medaille, wil de Maatschappij personen onderscheiden die zich op een uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor het lot van drenkelingen. Hieronder wordt verstaan al hetgeen kan strekken tot voorkoming en behandeling van verdrinking, en tot ontwikkeling van het reddingwezen voor zover dit op het redden van drenkelingen in de ruimste zin betrekking heeft. Hierin is ook het wetenschappelijk onderzoek in het gebied nauw betrokken. De onderscheiding, waarvoor een breed internationaal draagvlak wordt beoogd, zal elke twee jaar worden toegekend te beginnen in De onderscheiding bestaat uit een legpenning van de Maatschappij en een oorkonde. 7

9 Kandidaten voor de legpenning kunnen bij de Maatschappij schriftelijk gemotiveerd worden voorgedragen. De voordracht zal door de Commissie van Advies van de Maatschappij van een preadvies worden voorzien. De onderscheiding wordt uitgereikt in een openbare bijeenkomst die door het bestuur van de Maatschappij wordt bijeengeroepen. Aan de ontvanger van de onderscheiding zal in voorkomende gevallen, worden gevraagd een lezing te geven over zijn of haar activiteiten in het reddingwezen. In deze bijeenkomst zal de Maatschappij het veld van het reddingwezen in brede zin betrekken. De legpenning van de Maatschappij werd voor het eerst in 2009 uitgereikt aan Dr. Harald Vervaecke, secretary general van de International Lifesaving Federation. De Tweede legpenning van de Maatschappij werd op 20 september 2012 uitgereikt aan Pete Peterson, - oprichter en voorzitter van TASC, The Alliance of Safe Children. Reddingsmuseum Dorus Rijkers in Den Helder Een gedeelte van de collectie van de Maatschappij bestaande uit historische reanimatieapparatuur uit de 18de en 19de eeuw, zoals klisteerapparaten en elektriseermachines voor elektroshocktherapie, werd aan het Dorus Rijkers Museum in bruikleen afgestaan. Het museum heeft daarvoor een vitrine ingericht, waarin de evolutie van het reanimeren wordt belicht. Nieuw bestuurslid In de bestuursvergadering van 25 februari 2013 heeft het bestuur unaniem besloten de heer Mr. G. Voûte te benoemen tot bestuurder van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. 8

10 In het museum Dorus Rijkers wordt aandacht geschonken aan reddingen die door de Maatschappij werden bekroond. 9

11 Bekroonde reddingen 2013 Dossier 7109 Op 7 oktober 2012 omstreeks half vier in de ochtend, fiets de 58-jarige Veendammer na een stevige borrel vanuit het café naar huis. Onderweg echter, raakt hij te water in de sloot ter hoogte van Sportterreinstraat 170 in Wildervank. Twee mannen die toevallig buiten stonden zagen het gebeuren. Het slachtoffer lag bewegingloos, met zijn hoofd boven water en leek niet bij bewustzijn. De twee redders, Jan Anne Hoving (1988) en H.H. Rosing (1982) beide uit Wildervank hebben het slachtoffer op het droge getrokken. Daarop werd het slachtoffer wakker, hij was verward en kortdurend ook agressief. Enkele minuten later arriveerde de ambulance die het slachtoffer met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis heeft gebracht. De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille. Dossier 7110 Op 15 november 2012 is de 36-jarige Berry Luisterburg aan het werk aan de Kalshoven op het bedrijventerrein Krogten. Hij wilde met zijn collega benzine halen en stapte in zijn busje toen hij een raar geluid hoorde. Berry stapt uit het busje en ziet een jongen in het water liggen die om hulp roept. Berry doet zijn jas uit, haalt zijn telefoon uit zijn broekzak, springt in het koude water en zwemt naar de drenkeling toe. Samen zwemmen ze dan door de haven naar een plek waar de kade niet zo steil is. De collega s van Berry hebben met een touw Berry en de drenkeling uit het water kunnen trekken. Daarna is de drenkeling teruggelopen naar het schip waar hij vanaf is gevallen. Berry heeft zich uitgekleed en zich gewarmd in het busje. Kort daarna arriveerden de hulpdiensten, door de brandweer werd Berry in een folie gewikkeld. Berry heeft na het ongeval enkele dagen thuis gezeten omdat een en ander toch wel een forse impact op hem heeft gehad. De Maatschappij heeft Berry Luisterburg beloond met de zilveren medaille en zijn collega s hebben als groep een oorkonde ontvangen. Dossier 7111 Op 14 november 2012 om uur fietsen de heer en mevrouw Carla Hendrika Veenstra-Visser (1954) en Tjerk Veenstra (1952) langs de Keizersgracht in Den Helder. Aan de overkant roept een man dat er twee jongens in het water liggen die dreigen te verdrinken. Mevrouw Veenstra ging het koude water in omdat zij beter kon zwemmen en haar man bleef op de kant omdat hij veel sterker is en de jongens beter omhoog kan tillen op de circa 60 cm hoge beschoeiing ter plekke. 10

12 Mevrouw Veenstra heeft eerst de jongen die onder water lag naar de kant gebracht en daarna de tweede jongen. De heer Veenstra heeft beide jongens en zijn vrouw op de wal getrokken. Een ander echtpaar heeft de twee Somalische jongens in de auto gezet en hen naar huis gebracht op aangeven van een vriendje die wist waar beide slachtoffers wonen. Hoe de twee jongens te water zijn geraakt is niet bekend. Omstanders hebben het reddende echtpaar met applaus begroet. Later lazen de echtelieden in de krant over hun moedige optreden. Het echtpaar vertelde de wijkagent dat zij geen publiciteit wensen. De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille. Dossier 7112 Op 13 december 2012 om uur raakt de 75-jarige heer S.D. uit Heemskerk door onbekende oorzaak met zijn scootmobiel te water in de slotgracht van Kasteel Assumburg in Heemskerk. De 44-jarige Ingrid Peereboom, de 59-jarige Albert Bakker en de 26-jarige Lissa Smit, medewerkers van het slot, waren toevallig buiten om de kerstverlichting op te hangen toen zij een plons hoorden. Het slachtoffer lag volgens de website van RTV Noord-Holland met zijn gezicht onder water. Ingrid Peereboom en Albert Bakker zijn te water gegaan om de drenkeling naar de kant te brengen en Lissa Smit heeft geholpen om hem op het droge te trekken. Enkele minuten later arriveerde de ambulance die de man naar het ziekenhuis heeft gebracht. De man is inmiddels bekomen van zijn hachelijke avontuur. De Maatschappij heeft alle drie redders beloond met de bronzen medaille. Dossier 7113 Op 17 december 2012 om fiets de 45-jarige mevrouw T.A.H. uit Katwijk van Voorhout naar Rijnsburg langs de Rijnsburgerweg. Daar wordt zij van achteren aangereden door een personenauto, zij belandt op de motorkap en daarna met fiets en al in de sloot, die ter plaatse circa 50 cm diep is. De 15-jarige Ruben de Jong, die recent EHBO-les had gehad, ziet het gebeuren. Hij heeft de luchtwegen van het slachtoffer vrijgemaakt, de bestuurster van de auto gekalmeerd en samen met haar en een getuige de heer Vlaar, het slachtoffer uit de sloot getrokken en dekens over haar gelegd, 112 gebeld en de familie van het slachtoffer gebeld. Vervolgens is Ruben de Jong nogmaals te water gegaan om de tas van het slachtoffer veilig te stellen. Daarna is hij in zijn natte pak naar huis gefietst. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel geplankt en naar het LUMC gebracht. Naar omstandigheden maakt zij het goed. De gemeente berichtte dat de rol van de heer Vlaar bij de redding zeer gering geweest is. De Maatschappij heeft Ruben de Jong beloond met de bronzen medaille. 11

13 Dossier 7114 Op 5 september 2012 om uur glijdt de 13-jarige Kelly van der Linden van de glijbaan in het zwembad van Port Zélande te Ouddorp. Twee jongens glijden vlak achter haar aan en komen bovenop haar terecht. De 16-jarige Michael Tiggelman ziet het gebeuren en heeft het meisje uit het water gehaald. Omdat ze niet reageerde heeft hij haar gereanimeerd, waarop ze bij bewustzijn kwam. Op verzoek van Kelly heeft Michael haar thuis gebracht. Al met al is ze er met een scheur in het schouderblad vanaf gekomen. De Maatschappij heeft Michael Tiggelman beloond met de bronzen medaille. Dossier 7115 Op 25 december 2012 omstreeks uur rijdt de 47-jarige mevrouw Lagerveld uit Den Helder in haar auto op de Jan Verfailleweg, bij de kruising met de Duinweg ziet zij een auto het water inrijden. Zij bedenkt zich moment, zet haar auto aan de kant en rent gevolgd door haar beide zoons naar de sloot. Alle drie springen ze in het koude water. De auto met twee inzittenden lag op zijn dak in het water. Mevrouw Lagerveld heeft met een geleend mesje van een omstander de riemen van de 5-jarige Julia Dekker losgesneden. Daarna heeft zij het meisje en haar 23-jarige moeder E.A.M.M. uit Den Helder door de kofferbak van de auto naar buiten gehaald. Toen de politie ter plaatse arriveerde zagen zij beide slachtoffers, gewikkeld in dekens in het gras zitten geflankeerd door een vrouw en twee jongemannen eveneens in dekens gewikkeld. De Maatschappij heeft mevrouw Lagerveld en haar beide zonen beloond met de bronzen medaille. Dossier 7116 Op woensdagmiddag 19 december 2012 omstreeks uur fiets de 15-jarige Jeanine Nikkels uit Nijbroek op de Deventerweg langs de Wetering. Een auto bestuurd door de 21-jarige D.A.N. uit Oene rijdt op datzelfde moment over de Deventerweg. Bij het passeren van Jeanine Nikkels komt de auto in de linkerberm terecht, de bestuurder corrigeert en schuift met zijn auto dwars over de rijbaan, de auto kantelt en komt in de rechts van de rijbaan gelegen Wetering op zijn dak terecht. Het meisje gaat direct hulp halen bij een nabij gelegen woning en belt vervolgens haar vader. Bij de woning waar zij om hulp komt zijn medewerkers van een grondwerkerbedrijf aan het werk. Zij gaan direct met een shovel/kraan naar de plaats van het ongeval en slepen het voertuig met daarin het slachtoffer uit het water. Inmiddels is de vader van het meisje, de heer B.A. Nikkels ter plekke gearriveerd. De vader en de vier mannen halen de bestuurder uit de auto en de vader is direct begonnen met het reanimeren van het slachtoffer. Korte tijd later arriveren politie en ambulance. In zorgwekkende toestand is 12

14 het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. De volgende dag kon hij weer naar huis. De Maatschappij heeft de heer Nikkels beloond met een zilveren medaille, Jeanine Nikkels met een oorkonde en een cadeaubon en het loonbedrijf waar de 4 andere redders werkzaam zijn met een oorkonde. Dossier 7117 Op 29 februari 2012 s morgens om rijdt de 47-jarige vrouw M.O. uit Sint Maartensdijk om onbekende reden met haar auto in het Harinxmakanaal ter hoogte van de James Wattstraat 26 te Leeuwarden. Op eigen kracht is zij uit de auto geklommen. Omdat beide zijde van het kanaal ter plekke een hoge walkant heeft is de drenkelinge niet in staat geweest op eigen kracht op de kant te komen. Op dat moment stond Sander Bloemink uit Leeuwarden zijn auto te tanken bij het tankstation aan de James Wattstraat niet ver van de plaats van het ongeval. Op het hulpgeroep van de drenkelinge is Sander Bloemink naar de plek waar de drenkelinge in het water lag gelopen en heeft haar direct op het droge getrokken. Enkele minuten later arriveerde de hulpdiensten. De drenkelinge is onmiddellijk met de ambulance naar het Medisch Centrum Leeuwarden gebracht. Drenkelinge is niet gewond geraakt, uit voorzorg heeft zij enkele uren in het ziekenhuis gelegen. De Maatschappij heeft Sander Bloemink beloond met de bronzen medaille. Dossier 7118 Op 27 oktober 2012 om uur s morgens wandelt de 51-jarige mevrouw S.D. naar de Noordpier te Wijk aan Zee om foto s te maken. Terwijl zij haar vriend via de telefoon meldde dat er twee surfers in moeilijkheden leken te zijn, werd zij onverwacht door een grote golf gegrepen, tegen de keien geworpen en kort daarna de zee in gesleurd. De twee surfers de 19-jarige Frank Gallagher en de 38-jarige Fabrizio Esposito waren bezig zichzelf zwemmend in veiligheid te brengen en zagen het slachtoffer dat eerst nog huilend aan de kant stond in de kolkende zee verdwijnen. Ondanks zijn eigen vermoeidheid is Frank Gallagher naar de drenkelinge gezwommen en heeft haar met veel moeite naar de kant gebracht. Aldaar heeft Esposito de drenkelinge op de rug genomen en haar met hulp van Frank hoger op de pier gebracht, buiten bereik van de metershoge golven. De reddingsbrigades van IJmuiden en Wijk aan Zee waren iets later ter plaatse en konden weinig meer bijdragen. Na lang wachten kwam een ambulance die de drenkelinge naar het ziekenhuis heeft gebracht. Zij bleek onderkoeld te zijn en een hersenschudding te hebben opgelopen. Nu, een jaar later is zij nog steeds herstellende. De Maatschappij heeft beide redders beloond met de zilveren medaille. 13

15 Dossier 7119 Op maandagavond, 14 januari 2013, is Milco Driessen bezig met zijn hardlooptraining als hij omstreeks op de Darwindreef in Utrecht een 40-jarige fietser de bevroren sloot in ziet rijden. Het ijs in de sloot breekt en de fietser komt in het ijskoude water terecht. Met heel veel moeite weet Driesen het slachtoffer naar de kant te dirigeren waar hij vervolgens hem met een grote krachtinspanning op de kant weet te trekken. De man had een rugzak die gevuld was met vele flessen drank. Het slachtoffer sprak gebrekkig Nederlands en was behoorlijk dronken. Driessen rende de weg op om een automobilist te laten stoppen. Tot zijn verbijstering kon hij zwaaien en gebaren wat hij wilde, een kleine veertig automobilisten reden zonder te stoppen door. Uiteindelijk stopte een vrouw die 112 belde. Kort daarop arriveerde de ambulance, na een kort onderzoekje is het slachtoffer met onderkoelingsverschijnselen meegenomen naar het ziekenhuis. De Maatschappij heeft Milco Driessen beloond met een oorkonde. Dossier 7120 Op 17 januari 2013, omstreeks schaatsen Johan Fonk uit Leeuwarden en zijn 15-jarige dochter op de grote Wielen. Het was een mooie winterdag en het ijs was mooi en dik (volgens de heer Fonk). Ze vertrokken is oostelijke richting, na 20 minuten zijn ze weer terug gereden omdat de dochter van de heer Fonk het koud had. Enkele honderden meters voor ze zagen ze een man op het ijs liggen en kort daarop was hij verdwenen onder het ijs. De heer Fonk met in zijn kielzog zijn dochter is zo snel als mogelijk naar de plek gereden waar de man door het ijs is gezakt. Meerdere personen hebben het gezien en zijn ook naar de plek gekomen. Omdat het ijs ter plekke niet dik genoeg was heeft de heer Fonk geroepen dat de mensen die hem niet konden/wilden helpen verderop moesten staan. Met de mensen die bereid waren hem te helpen heeft hij een soort ketting gemaakt, door liggend de schaatsen van elkaar vast te houden. Een spiraal snoer (een trekveer) werd de heer Fonk toegeworpen. De heer Fonk heeft het slachtoffer gevraagd om de treksnoer om zijn middel te binden. Omdat het slachtoffer al meer dan 5 minuten in het ijskoude water lag, begon hij de moed te verliezen. De heer Fonk bleef op hem inpraten. Na heel veel moeite, inmiddels zijn er weer 5 minuten verstreken, zijn de hulpdiensten gearriveerd. Terwijl de brandweerduiker bezig was zich klaar te maken, lukte het de heer Fonk met een uiterste krachtinspanning het slachtoffer naar zich toe te trekken. Met behulp van enkele omstanders heeft de heer Fonk het slachtoffer op het ijs getrokken en gedragen naar de gereedstaande ambulance. Met de ambulance is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Enkele dagen later is hij uit het ziekenhuis ontslagen. De Maatschappij heeft de heer Fonk beloond met de zilveren medaille. 14

16 Dossier 7121 Op 26 januari 2013 waren de 9-jarige Sam van de Beek en zijn vriendje, de 11-jarige Mustafa Abdirahman op het ijs aan het spelen op de bevroren vijver aan de burgemeester Ploegmakerspark in Asten. Op een gegeven moment valt Sam in een wak. De 35-jarige Jurgen van Horssen uit Deurne die toevallig in zijn busje langs rijdt, ziet op het ijs een vrouw liggen, de 19-jarige Jesse Verberne uit Asten die bezig is een kind uit het wak te halen. Op de kant van de vijver is Jesse Verberne begonnen met het reanimeren van de drenkeling, heel snel begon de drenkeling weer zelfstandig adem te halen. Samen met Jurgen heeft Jesse de drenkeling in de bus van Jurgen gedaan en de kachel op de maximum stand gezet. Sam van de Beek is door Jurgen van Horssen op aanwijzing van Mustafa Abdirahman thuis gebracht. Na enkele dagen is Sam hersteld. De Maatschappij heeft Jesse Verberne beloond met de zilveren medaille. Dossier 7122 Op 5 februari 2013 omstreeks uur raakt de 24-jarige vrouw M.K. uit Nieuw-Amsterdam met haar auto te water in de Zijtak te Nieuw-Amsterdam als gevolg van de gladheid. De 42-jarige Jos Moorman en de 41-jarige Marjan Veenstra, woonachtig aan de Zijtak hoorden, onafhankelijk van elkaar, een plons en zijn naar buiten gerend. Doordat de lichten van de auto van de geslipte auto nog aanstond konden de redders direct naar de plaats van het ongeval rennen. De automobiliste is op eigen kracht uit de auto geklommen en is boven op de auto gaan zitten. Beide redders hebben de automobiliste gevraagd van de auto af te springen en naar de kant te komen. Aanvankelijk durfde zij niet het koude water in te springen. Na aandringen van de redders is de automobiliste het water in gesprongen. Marjan Veenstra heeft samen met Jos Moorman de drenkelinge op de kant getrokken en direct meegenomen naar huis en haar onder de douche gezet. Niet lang daarna arriveerde de ambulance, na een kort onderzoek is de drenkelinge naar huis gebracht. De Maatschappij heeft beide redders beloond met een oorkonde. Dossier 7123 Op 3 mei 2013, omstreeks uur komt een auto door onbekende oorzaak op zijn kop in de sloot langs de Houtribdreef ter hoogte van de Schroefstraat in Lelystad. De 49-jarige Robert ten Haaf, de 21-jarige Erik Kappe, de 33-jarige Marcel Buringa, de 52-jarige Kees Kwaaitaal, de 39-jarige Bastiaan Spelbrink en de 21-jarige Vincent Vos zijn het water in gesprongen. Vier van de redders hebben de auto opgetild om zodoende een portierraam in te kunnen slaan. De overige twee hebben eerst de gordels door gesneden en vervolgens de automobilist 15

17 uit de auto getrokken en op de kant van de sloot gelegd. Twee agenten, ondersteund door de collega s van de brandweer en het ambulance personeel hebben de automobilist gereanimeerd. De ambulance heeft de drenkeling vervolgens naar het ziekenhuis in Lelystad gebracht. Enkele dagen later kon hij zelfstandig het ziekenhuis verlaten. De Maatschappij heeft de zes redders beloond met de bronzen medaille. Burgemeester mevrouw Horselenberg (Lelystad) met de zes redders. Dossier 7124 Op 30 januari 2013 gingen de 8-jarige Quintin Meiring en zijn vriendinnetje Annefleur Knol de hond uitlaten op de dijk langs de Hoogeveense Vaart (ofschoon Quintin s ouders dit verboden hadden). Na enige aarzeling sloot ook de 12-jarige Robin Knol zich bij hen aan. Ze duwden met een stok tegen de ijsschotsen in de Hoogeveense Vaart, toen Quintin uitgleed en in het koude water viel. Robin trachtte Quintin met de stok uit het water te trekken maar de stok brak in tweeën. Daarop lukte het Robin om Quintin s pols te grijpen en zo kon deze hem met uiterste krachtinspanning op de hoge wal te trekken. Broer en zus Knol brachten Quintin naar hun moeder die de jeugdige drenkeling in een warm bad stopte. Quintin heeft op instigatie van zijn ouders uit zijn spaarpot een mp3-speler voor Robin gekocht, zodat hij opnieuw moet beginnen te sparen voor zijn drumstel. De Maatschappij heeft Robin Knol beloond met de bronzen medaille. Dossier 7125 Op 7 maart 2013 omstreeks raakt een Volvo V70 met 4 inzittenden op de Stengweg te water in de Roggesloot, op Texel. Vermoedelijk is de auto met een te hoge snelheid over de drempel gereden en via de berm op zijn kop in het water 16

18 beland. De 34-jarige Desiree Krijthe die ter plaatse haar hond uitliet heeft het ongeval gezien. Zonder aarzeling is zij terug gelopen naar huis om haar partner, de 32-jarige marinier Erik Mus te waarschuwen. Ondertussen heeft Desiree Krijthe 112 gebeld, volgens haar verliep het gesprek met de centrale nogal moeizaam omdat de centralist het eiland Texel niet kent. Het heeft bijna een kwartier geduurd voordat de hulpdiensten ter plekke waren. Erik Mus, lag te slapen omdat hij zojuist terug is van een 3 daagse oefening. Na de melding is hij direct met zijn 4-WD terrein wagen naar de plek van het ongeval gereden. Het was daar pikkedonker, gelukkig dat Erik op zijn wagen een hele reeks schijnwerpers heeft staan, waardoor hij de auto kon zien. Op eigen kracht heeft Erik alle 4 inzittenden uit de auto gehaald. De weersomstandigheden waren extreem, het water was koud, het was donker en het waaide heel hard. De bestuurder was buiten bewustzijn, de persoon naast de bestuurder was verdwaasd en de overige twee inzittenden waren goed aanspreekbaar. Alle vier inzittenden waren onderkoeld. Twee ambulances, een traumahelikopter, de brandweer en politie hebben assistentie verleend. Met de ambulances zijn alle vier inzittenden naar diverse ziekenhuizen gebracht waar zij na een kort verblijf weer huiswaarts konden keren. De Maatschappij heeft Desiree Krijthe en haar partner Erik Mus beloond met de gouden medaille. Burgemeester mevrouw drs. Francine Giskes (Texel) met Desiree Krijthe en Erik Mus, Paul Vasseur (l), secretaris van de Maatschappij. Dossier 7126 Op 12 april 2013 omstreeks uur rijdt de 43-jarige man R.G. uit Rhoon met zijn fiets in het water langs het Havenspoorpad te Rotterdam. De 13-jarige Bennie Akershoek uit Rotterdam, lid van de Jeugd brandweer Keyenburg in 17

19 Rotterdam hoorde op zijn prive pager de melding. Hij is onmiddellijk naar de plek van het ongeval gegaan. Nadat de drenkeling met heel veel moeite erin is geslaagd naar de kant te komen heeft Bennie Akershoek de drenkeling op het droge getrokken terwijl de vele omstanders alleen maar toekeken. Kort daarna arriveerde de brandweer en die heeft de drenkeling gewikkeld in een folie tot dat de ambulance arriveerde. Met de ambulance is de drenkeling naar het ziekenhuis gebracht. De Maatschappij heeft Bennie Akershoek beloond met de bronzen medaille. Dossier 7127 Op 12 februari 2013 waren de 11-jarige Stef Stoutjesdijk uit Drunen met zijn broertje Freddy en hun 11-jarige vriendje Frederico Ungheretti uit Waalwijk in het Olympiabad te Waalwijk. Stef en Frederico zagen op een gegeven moment Freddy bewegingloos in het water liggen, eerst dachten beide jongens dat Freddy een spelletje speelde om zo lang mogelijk onder water te blijven. Omdat hij niet reageerde op hun aanrakingen hebben ze samen Freddy omhoog gehaald en op de kant getrokken. Omdat hij niet meer ademde en helemaal blauw zag hebben ze direct om hulp geroepen. Het toegesnelde badpersoneel heeft de drenkeling in de Heimlich-greep gehouden, zonder resultaat. Op dat moment was Janno Spaans in de buurt en die heeft de drenkeling in een stabiele houding gelegd. Stef herinnerde zich dat zijn broertje Freddy een plaatje met daaraan vast een tand heeft. Stef is onmiddellijk begonnen met het verwijderen van het plaatje dat vastzat achter in de keel van Freddy. Nadat het plaatje verwijderd was begon de drenkeling te spugen en te ademen. Het personeel van de opgeroepen ambulance en de traumahelikopter hebben de drenkeling onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat Freddy in het water een epileptische aanval heeft gekregen. Een paar uur later is Freddy door zijn inmiddels gewaarschuwde moeder opgehaald en naar huis gegaan. De Maatschappij heeft Stef Stoutjesdijk en Frederico Ungheretti beloond met de bronzen medaille en Janno Spaans met een oorkonde. Dossier 7128 Op vrijdag 10 mei 2013 is de 2-jarige Ine Wormmeester uit Barendrecht met zijn familie in het sportpark Riederhoeve in Barendrecht. Het jongetje is door onbekende oorzaak in het water terecht gekomen. Zijn neefje, de 12-jarige Bart de Ruiter heeft hem in het water zien liggen en direct uit het water gehaald. Zijn inmiddels toegesnelde oom, de 42-jarige Henry David Conrad de Ruiter uit Den Helder is direct begonnen met de reanimatie, kort daarna hebben de mannen van de brandweer en ambulance de reanimatie over genomen. Nadat het slachtoffertje weer zelfstandig kon ademhalen is hij met de ambulance vervoerd 18

20 naar het ziekenhuis. De Maatschappij heeft Bart de Ruiter en zijn vader Henry David Conrad de Ruiter beloond met de bronzen medaille. Dossier 7129 op 13 april 2013 omstreeks rijdt de 49-jarige Erik van Rossum met zijn vrouw over de provinciale weg N 848 tussen Vuuren en Leerdam. Hij ziet aan de andere kant van de weg een auto slingeren en tollen om z n lengteas, en op z n kop in de sloot belanden. Erik van Rossum stopt, springt in de sloot en gaat onder water om te kunnen zien hoeveel mensen er in de auto zitten. In het donkere water kan hij echter niets zien. Zijn vrouw heeft hem de Life Hammer gegeven en daarmee kon hij het portierraam stuk slaan, hij steekt zijn arm naar binnen en prompt wordt zijn arm gegrepen door de bestuurder naar later bleek de 39-jarige mevrouw C.V. Kort daarna kwam de 58-jarige Hugo Manders te hulp. De heer Manders slaat de achterruit van de auto kapot, kruipt daardoor in de auto en geleidde de drie drenkelingen, mevrouw V. en haar beide kinderen Iris en Lars Klok, via de kapotgeslagen achterruit naar Erik van Rossum die op zijn beurt de drenkelingen aan de op de kant staande 25-jarige Mandy Zillig aanreikte. Het was een zware klus omdat de bodem modderig was. Na meer dan 15 minuten kwamen de hulpdiensten. Na een korte lichamelijke check door de ambulancebroeders zijn de drenkelingen door de ambulance naar huis gebracht. De Maatschappij heeft de heren Van Rossum en Manders beloond met een bronzen medaille en Mandy Zillig met een oorkonde. Dossier 7130 Op donderdag 9 mei 2013 is een sloep met 14 passagiers overvaren door een vrachtschip op het Prinses Margrietkanaal bij Tjerkgaast (Fr.) De sloep werd overvaren nadat het vaartuig door vermoedelijk motorpech stuurloos dwars in de drukke vaarroute was komen te liggen. Door de aanvaring zonk de sloep waarbij alle veertien opvarenden, allen behoren tot een Duitse familie afkomstig uit het plaatsje Erkrath (Nordrhein-Westfalen), in het water terecht kwamen. Enkele watersporters hebben de aanvaring gezien en zijn direct in actie gekomen en hebben de drenkelingen uit het water gehaald. Twee drenkelingen zijn naar ziekenhuizen in Leeuwarden en Sneek vervoerd. De 81-jarige vrouw is ter plekke gereanimeerd en per trauma helikopter naar het ziekenhuis in Groningen vervoerd, waar ze helaas aan haar verwondingen is overleden. De familie van de overledene heeft de burgemeester van de Friese Meren gevraagd de redders voor te dragen bij de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Het bestuur van de Maatschappij heeft na ampel overleg besloten de redders te belonen met de bronzen medaille. 19

21 Dossier 7131 Op donderdagochtend 16 mei 2013 omstreeks 6 uur, fiets de 22-jarige Poolse tomatenplukker Leszek Burakowska en zijn zuster A. Burakowska over de Kanaaldijk N.O. langs de Zuid-Willemsvaart te Helmond. Op een gegeven moment ziet Leszek Burkowska het hoofd en de zwaaiende handen van de 67-jarige heer C. boven het water dat ter plaatse schouderdiep is. Hij roept naar een vrouw die aan de overkant van het kanaal loopt en vraagt haar om 112 te bellen. Daarna is Leszek het water in gegaan om de drenkeling uit zijn scootmobiel te hijsen en hem naar de kant te slepen. Daarbij werd hij geholpen door zijn zuster. De drenkeling is vervolgens door de inmiddels gearriveerde ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De heer C. bleek te lijden aan een ernstige ziekte waaraan hij 5 dagen later is overleden. Het bestuur van de Maatschappij heeft de redder de heer L. Burakowska beloond met een bronzen medaille en zijn zus A. Burakowska met een oorkonde. Dossier 7132 Op 19 mei 2013 krijgt de bestuurder van een personenauto, de 48-jarige P. A. O. een epileptische aanval terwijl hij in de bocht van de N 46 ter hoogte van kilometerpaal 9,1 in Groningen rijdt. De auto raakt te water. De vrouw die naast hem zit kan zichzelf in veiligheid brengen. De achterop rijdende heren, de 37-jarige Jan Renko Menne van Huis en de 26-jarige Rinko Grieto de Vries beide uit Groningen, zien het gebeuren. Zij aarzelen niet, Jan van Huis gaat te water, en bevrijdt de bestuurder uit zijn gordel en met behulp van Rinko de Vries is de drenkeling naar de kant gesleept en vervolgens op het droge gelegd. Een onbekende verpleegkundige die ook ter plekke was heeft zich over de drenkeling ontfermd tot de hulpdiensten arriveerden. De drenkeling is daarop door de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het water is ter plekke ongeveer een meter diep en de auto is gelukkig op zijn wielen blijven staan zodat de reddingsactie vlot is gegaan en de bestuurder niet in levensgevaar is geweest. De Maatschappij heeft de heer Van Huis beloond met een bronzen medaille en de heer de Vries met een oorkonde. Dossier 7133 Op 25 mei 2013 zien de heer en mevrouw van den Bosch vanaf hun boot de drie kinderen Tervoort langs het Noordzeekanaal in Velsen-Noord een hond uitlaten. Mevrouw van de Bosch riep de kinderen toe dat ze weg moesten blijven van het water. Even later zag ze nog maar twee kinderen langs de kant, een van de 3-jarige tweeling bleek verdwenen. De heer Van de Bosch heeft onmiddellijk zijn boot gekeerd en mevrouw van den Bosch is het water in gegaan en heeft de 20

22 3-jarige kleuter Rafael Jan Tervoort kunnen redden. Het jongetje is enkele keren weggevallen en heeft waarschijnlijk veel water binnen gekregen. De ambulance heeft het jongetje voor controle meegenomen naar het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Dezelfde dag nog is de jongen door zijn ouders opgehaald. De Maatschappij heeft mevrouw Van den Bosch beloond met de zilveren medaille. Dossier 7134 Op 4 juni 2013 zit de 90-jarige Jaap Koppers in zijn scootmobiel te vissen aan de Maasboulevard te Rotterdam. De 19-jarige vrouw S. A. staat op het zelfde ponton toen deze stevig begon te deinen omdat twee speedboten met een hoge snelheid vlak langs voeren. De jonge vrouw verliest haar evenwicht en valt in het zeer diepe water van de Maas. De heer Koppers hoorde een gil en zag de drenkelinge onder water verdwijnen. (of zoals hij later aan een journalist vertelde: Ik kijk om en zie dat mokkel het water induikelen ). Op z n knieën gezeten lukt het hem een hand van de drenkelinge te pakken en zo heeft hij haar om een paal aan de voorkant van het ponton naar de walkant kunnen slepen. Samen met een collega-visser heeft hij haar op het droge geholpen. Gezien de sterke stroming ter plaatse heeft hij haar waarschijnlijk zo het leven gered. De Maatschappij heeft de 90-jarige heer Koppers beloond met een bronzen medaille. Dossier 7135 Op 5 juni 2013 raakt een 3-jarig meisje van wie de naam onbekend is gebleven, te water in de sloot langs de Commandeurstraat te Zaandam. De sloot is circa 75 cm diep. Een voorbijganger, de 36-jarige Sevda Akin ziet het kind op haar rug in het water liggen en om hulp roepen. Omdat Sevda Akin niet kan zwemmen heeft zij de 35-jarige Maurice Schoen om hulp gevraagd. Maurice Schoen is het water in gegaan en het meisje veilig op de kant van de sloot gelegd. De ambulance heeft zich over het meisje ontfermd, en na een korte check overgedragen aan de politie die haar thuis heeft gebracht. De Maatschappij heeft de heer Maurice Schoen beloond met een bronzen medaille en mevrouw Sevda Akin heeft een oorkonde gekregen en een cursus leren zwemmen. Dossier 7136 Op 23 juni 2013 loopt de 18-jarige Mitchell Verhagen over de loopplank van zijn boot in de jachthaven van Ladage Watersport in Rotterdam toen hij een epileptische aanval kreeg en voorover in het water viel. 21

23 Zijn vriend Robin de Reuver, wiens vader de vorige dag overleden was, wist een hand van Mitchell Verhagen te grijpen en liggend op de loopplank heeft hij hem vast gehouden. De drenkeling lag met zijn hoofd onder water. Op zijn hulp geroep kwam de heer Erik Jan van Essen, havenmeester en eigenaar van de jachthaven, toesnellen en deze heeft de drenkeling uit het water kunnen trekken. Na een kwartier arriveerde de ambulance, en de ambulancebroeders hebben de drenkeling onderzocht. Ze lieten hem naar huis gaan met het advies een afspraak te maken met zijn neuroloog in het ziekenhuis. De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille. Dossier 7137 Op 5 juli 2013 rijdt de 66-jarige mevrouw M. van L. op haar scootmobiel door onbekende oorzaak de sloot in naast de Rijperweg in Uitdam. Haar echtgenoot de 70-jarige Marinus Lunenberg die op de fiets achter haar reed, springt het water in en heeft zijn vrouw die onder het kroos verdwenen was, uit het water gehaald. De drenkelinge lijdt aan een spierziekte. Na onderzoek door de ambulancebroeders kon zij naar huis. De Maatschappij heeft de redder beloond met een oorkonde. Dossier 7138 Op 12 juli 2013 omstreeks rijdt de 76-jarige mevrouw C.V met haar scootmobiel het water in langs de Stadhouderslaan te Soest. Zij kwam onder water terecht en zat onder de scootmobiel bekneld. De 26-jarige Myrthe Huis in t Veld zag het gebeuren. Zij is te water gegaan en heeft het hoofd van het slachtoffer boven water gehouden. De 55-jarige Paul Palland en de 37-jarige Frederik Poort hebben het slachtoffer uit het water getrokken en op de kant gelegd. Door de ambulance is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De Maatschappij heeft de drie redders beloond met de bronzen medaille. Dossier 7139 Op 9 juli 2013 omstreeks maakt de 80-jarige heer G.B. een proefrit met zijn nieuwe scootmobiel langs de Wolter Jagersdijk te Jubbega. Om plaats te maken voor achteropkomende auto s wijkt de heer B. uit naar links en daarbij raakt de scootmobiel van de weg af en kiept het water in dat ter plaatse circa een meter diep is. De bestuurster van de auto, de 57-jarige mevrouw Janke Brouwer is gestopt en is het water in gegaan om de drenkeling uit zijn benarde positie onder de scootmobiel te bevrijden. Met hulp van de 51-jarige heer Sjoerd de Jager, die op haar geroep ook het water in is gegaan, lukte het beide om het slachtoffer op de kant te krijgen. Het slachtoffer is enige dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis en daarna huiswaarts gekeerd. 22

24 Echter zes weken na het ongeval is het slachtoffer overleden. De Maatschappij heeft beide redders beloond met een bronzen medaille. Dossier 7140 Op 8 juni 2013 is een onbekende Zuid Afrikaanse of Zimbabwaanse man aan het baden in de Westerschelde te Vlissingen. Hij bleek in het geheel niet te kunnen zwemmen en verloor ineens vaste grond onder de voeten. De 23-jarige strandwacht Sjoerd de Bruijne en KNRM instructeur Jochem Verburg waren op het strand bezig met hun waterscooter toen zij door een omstander geattendeerd werden op een man die meerdere malen onder water verdween. Sjoerd de Bruijne zwom direct naar de drenkeling toe, maar werd door hem onder water getrokken. Snel was ook Jochem Verburg ter plaatse. Beide hebben ze daarna de drenkeling veilig op het droge gebracht. De drenkeling kwam met de schrik vrij en hoefde na onderzoek door het ambulancepersoneel niet naar het ziekenhuis. De Maatschappij heeft de strandwachtpost Vlissingen van de KNRM beloond met een oorkonde onder vermelding van beide reddingen (zie dossier 7141) Dossier 7141 Op 9 augustus 2013 voer een groot zeeschip met te hoge snelheid langs de boulevard van Vlissingen. De grote vloedgolf die hierdoor ontstond sleepte de 6-jarige Ryan Scherer onder water. Zijn oma met wie hij langs het water wandelde werd ook door de golf meegenomen en was machteloos iets te doen. Raymond Tax, strandwacht te Vlissingen, wist het jongetje te vinden en bracht hem veilig aan land. Oma is op eigen kracht aan land gekomen. De Maatschappij heeft de strandpost Vlissingen van de KNRM beloond met een oorkonde onder vermelding van beide reddingen (zie dossier 7140) Dossier 7142 Op 10 juli 2013 wandelt mevrouw R. met haar 3-jarige kind op de step en haar baby Fenna, 8 maanden oud, in de kinderwagen over de Turfmarkt langs het Spaarne in Haarlem. Het kind op de step kwam te vallen en toen de moeder zich over haar ontfermde rolde de kinderwagen van de kant het water in. De 61-jarige heer Adrie Commandeur, eigenaar van café Out of the Blues kwam op het hulpgeroep van de moeder af en ging zonder te aarzelen het water in. Aanvankelijk kon hij het kind dat in het vuile water was verdwenen niet vinden, maar met enige moeite wist hij het kind te lokaliseren en een beentje vast te pakken. Daarna kon hij het aan een omstander overdragen. Het kindje is naar het ziekenhuis gebracht en is zonder nadelige effecten hersteld. De Maatschappij heeft de redder beloond met de zilveren medaille. 23

25 Dossier 7143 Op 29 juli 2013 tegen 11 uur s avonds is de 34-jarige Patrick Holman uit Zaandijk, die assisteert bij de vrijwillige brandweer, op de weg terug van een afspraak. Op de Leeghwaterweg ter hoogte van de Julianabrug wordt hij door verschillende kinderen aangeroepen dat er een persoon in de Zaan zou liggen. Hij hoort zelf ook vaag hulpgeroep uit de Zaan komen en bedenkt zich geen moment. Hij springt het water in waar de drenkeling inmiddels al kopje onder gaat. Toch weet Patrick het 63-jarige slachtoffer H.L. uit Zaandijk, boven water te krijgen. Bij de waterkant krijgt hij hulp van twee jongens en met elkaar zetten zij het slachtoffer op de kant. Hierna wordt direct begonnen met de reanimatie. Deze blijkt succesvol en de drenkeling weet na enige tijd zelfs te melden dat hij lopend langs de Zaan ineens te water was geraakt en niet meer zelfstandig op de kant kon komen. Door de ambulance is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis waar hij behandeld wordt. De Maatschappij heeft Patrick Holman beloond met de zilveren medaille en de 5 helpers met een oorkonde. Wethouder D.D. Straat (Zaanstad) met Patrick Holman (2e links), de vijf helpers en mr. R.J. graaf Schimmelpenninck (l), lid van het bestuur van de Maatschappij. Dossier 7144 Op 28 februari 2013 omstreeks raakt de 44-jarige T.B. uit Zeijen door onbekende oorzaak van de weg. Hij raakt daarbij eerst de houten afscheiding van een bushalte waarvan een balk zich via de voorruit en achterruit dwars door de auto boort. Daarna komt de auto op zijn kop in de Kolonievaart te Huis ter 24

26 Heide (Drente). Vier passanten, de 20-jarige Wiljan van Steenwijk, de 29-jarige Marije Gemser, de 32-jarige Sjoukje Vogelzang en de 42-jarige Rob de Vries, twijfelen geen moment, gaan het heupdiepe water in en weten de wagen te kantelen en de bestuurder uit de auto te halen. Hij blijkt ongedeerd omdat hij de hele achterbank vol met engeltjes had zitten. De Maatschappij heeft de 4 redders beloond met een bronzen medaille. Dossier 7145 Op 21 september 2013, even na 21.30, komt de 2-jarige Soufian Bouhan uit Rotterdam in de IJtocht in Hoofddorp terecht. Zijn zusje heeft haar ouders gewaarschuwd. Aan de andere kant van het water zit de 27-jarige Gary Jahman uit Den Haag op het terras bij vrienden en hij hoort mensen schreeuwen dat er een kind in het water ligt. Zodra hij het kind ziet is hij het borstdiepe water ingegaan en naar de overkant gewaad. Het kind is inmiddels kopje onder gegaan, maar hij kan het jongetje toch direct uit het water halen en overdragen aan de hulpdiensten die inmiddels ter plaatse waren. Na de redding had de redder het behoorlijk koud en is direct daarna onder de warme douche gegaan. Het slachtoffertje is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en dezelfde avond mocht hij weer naar huis. De Maatschappij heeft Gary Jahman beloond met een bronzen medaille. Dossier 7146 Op 12 oktober 2013 omstreeks uur morgens rijdt de 35-jarige A.K. mogelijk in beschonken toestand, met een te hoge snelheid over de Melkweg te Hoogeveen. Hij verliest de macht over het stuur, rijdt een boompje om en komt met een klap tegen een groter boom waarna de auto zwaargehavend op zijn kop in de bermsloot terecht komt. Hierbij een spoor van verpakte spijkerbroeken achterlatend. De 45-jarige Everdinus Smit ziet het gebeuren, gaat het middeldiepe water in en houdt het hoofd van de bestuurder, die overigens niet bekneld zat, boven water tot de brandweer de man uit de auto kon bevrijden. Na onderzoek is het slachtoffer met spierpijn ontslagen uit het ziekenhuis. De Maatschappij heeft de Everdinus Smit beloond met een bronzen medaille. Dossier 7147 Op 24 augustus 2013 probeert de 75-jarige heer O. zijn auto te keren op de Postweg te Barger-Compascuum (Dr.). daarbij raakte de auto van de weg met een wiel boven de sloot. Toen hij uit de auto stapte verloor hij zijn evenwicht en belandde in de sloot die ter plaatse circa een halve meter diep is. De heer Grietus en zijn vrouw Elisabeth Velema (beide 61 jaar) wandelden op dat moment langs de plek waar de ongelukkige bestuurder ruggelings in de sloot 25

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Jaarverslag 2013

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Jaarverslag 2013 Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Jaarverslag 2013 De Maatschappij heeft ten doel: het bevorderen van alles wat kan strekken ter voorkoming van verdrinken het ontwikkelen van het reddingwezen voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Verdrinkingen

Hoofdstuk 1 Verdrinkingen Hoofdstuk 1 Verdrinkingen 1-8-2016 Handleiding Life Saver 1 Introductie 100 200 mensen overlijden per jaar door verdrinking. Meestal jongeren (

Nadere informatie

Maatschappij tot Redding van. Drenkelingen QUE SUIS. www.drenkeling.nl

Maatschappij tot Redding van. Drenkelingen QUE SUIS. www.drenkeling.nl REDDITUR HIC ENE C T U S A Q U I S PAT R I A E QUE SUIS Q U E Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Jaarverslag 2011 www.drenkeling.nl Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Jaarverslag 2011 De

Nadere informatie

Informatie over. nietreanimeren

Informatie over. nietreanimeren Informatie over nietreanimeren Informatie over reanimeren De niet-reanimerenpenning: wat moet u weten? U heeft bij de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, informatie aangevraagd

Nadere informatie

QUE SUIS. Maatschappij tot Redding van. Drenkelingen. Jaarverslag 2014. www.drenkeling.nl. Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

QUE SUIS. Maatschappij tot Redding van. Drenkelingen. Jaarverslag 2014. www.drenkeling.nl. Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Rokin 114 B 1012 LB Amsterdam tel. 020 6241763 Postbus 3530, 1001 AH Amsterdam e-mail: e-mail: website: mrd1767@gmail.com info@drenkeling.nl www.drenkeling.nl

Nadere informatie

Drenkelingen. www.drenkeling.nl

Drenkelingen. www.drenkeling.nl REDDITUR HMaatschappij I C tot ERedding Nvan E C T U S Drenkelingen A Q U I S Jaarverslag 2010 P A T R I A E Q U E S U I S www.drenkeling.nl Q U E Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Jaarverslag

Nadere informatie

Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche

Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche Auteur: Edwin Petersen Veiligheidskundige (MVK) Versie: Solar Solutions 2017 Inleiding Voorstellen

Nadere informatie

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 1 1 Colofon Dit lesboekje is uitgegeven door: Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489 8000 AL Zwolle T 038 422 57 72 F 038 422 26 47 info@ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Zomaar op straat... P.M. Bloemendaal, T. van Leeuwen

Zomaar op straat... P.M. Bloemendaal, T. van Leeuwen Zomaar op straat... P.M. Bloemendaal, T. van Leeuwen In deze casus wordt de student geconfronteerd met een patiënt die door een elektrische schok een adem- en hartstilstand heeft opgelopen. Door adequaat

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Reddingsbrigade AMSTELVEEN

Reddingsbrigade AMSTELVEEN Reddingsbrigade AMSTELVEEN LIFE SAFER 1 NOVEMBER 2015 lifesafer 1 LIFESAVER 1 JEROEN GUIDO ARIAN MAURITS TIANNA RENS STEFAN MIRTHE MARCO THIJS TIJMEN RENS BENJAMIN PRANAV JIKKE-JANNE BARBARA LAURA TON

Nadere informatie

Een werknemer van een tomatenkwekerij aan de Overgauwseweg raakte vrijdag 28 november bekneld onder een heftruck.

Een werknemer van een tomatenkwekerij aan de Overgauwseweg raakte vrijdag 28 november bekneld onder een heftruck. 28-11-2008 Man bekneld onder heftruck Pijnacker Een werknemer van een tomatenkwekerij aan de Overgauwseweg raakte vrijdag 28 november bekneld onder een heftruck. Terwijl de man, een 43-jarige inwoner van

Nadere informatie

Drenkelingen. Jaarverslag 2012 PATRIAE QUE SUIS. www.drenkeling.nl

Drenkelingen. Jaarverslag 2012 PATRIAE QUE SUIS. www.drenkeling.nl REDDITUR HIC Maatschappij tot ENE Redding van C T U S Drenkelingen A Q U I S Jaarverslag 2012 PATRIAE QUE SUIS www.drenkeling.nl Q U E Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Jaarverslag 2012 De Maatschappij

Nadere informatie

Achtergronden bij Simulaties van optreden bij een waterongeval

Achtergronden bij Simulaties van optreden bij een waterongeval Achtergronden bij Simulaties van optreden bij een waterongeval Bewerking van een Engelse tekst gemaakt door Janet Castro (RLSS en lid internationale ILS Sportcommissie) over trainingsmodules voor SERC.

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Je wordt niet zomaar een goede strandwacht. Je moet cursussen volgen om te leren hoe je iemand moet redden zonder dat je zelf in de problemen raakt.

Je wordt niet zomaar een goede strandwacht. Je moet cursussen volgen om te leren hoe je iemand moet redden zonder dat je zelf in de problemen raakt. informatie boekje 2 Heb je altijd al graag een strandwacht willen worden of ben je benieuwd naar het werk van een strandwacht? In dit boekje vertellen we je informatie over de Katwijkse Reddingsbrigade

Nadere informatie

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 3.1. 9 september: Huisduinen, Donkere Duinen 4 3.2. 20 september: Donkere Duinen 5 3.3. 27

Nadere informatie

Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015

Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015 Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015 19 t/m 23 augustus : Sail Amsterdam 22 oktober : herfstvakantie gewoon zwemmen 22 oktober : met kleding aan zwemmen 29 oktober : proefzwemmen en

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam.

Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam. Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam. Gezellig met ongeveer 15 personen naar Engeland om daar een lang weekend tegen elkaar te gaan darten en uiteraard

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

Infofolder: Veiligheid op het ijs

Infofolder: Veiligheid op het ijs Infofolder: Veiligheid op het ijs Veiligheid op het ijs Inleiding Zodra sloten en vijvers dichtgevroren zijn, wil men spelen en schaatsen op het ijs, vaak zonder zich hierbij af te vragen of het ijs al

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4: april 2014

Nieuwsbrief nr. 4: april 2014 Nieuwsbrief nr. 4: april 2014 Geachte relatie, Deze maand, weer wat heerlijke extra vrije dagen: 2 e Paasdag en ook de meivakantie valt vroeg dit jaar, mogelijk gaat u er wel op uit? Zorg dan dat u goed

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

LEZEN KGT 2 OVER DE GRENS PERRON 1

LEZEN KGT 2 OVER DE GRENS PERRON 1 LEZEN KGT 2 OVER DE GRENS PERRON Over de grens Als je naar Frankrijk, Italië of Amerika op vakantie gaat of boodschappen doet in Duitsland of België, ga je over een grens. Je komt dan in een ander land

Nadere informatie

Tekstbegrip. Man vast in machine. Zwemmer gered door kokkelvisser. Postbode te mager. Woordenschat 1F 2F

Tekstbegrip. Man vast in machine. Zwemmer gered door kokkelvisser. Postbode te mager. Woordenschat 1F 2F Tekstbegrip Woordenschat 1F 2F Man vast in machine - HAARLEM - Een machinebediende van het bedrijf Nederland- Haarlem kwam gisteren met zijn hand en onderarm in de machine vast te zitten. De man raakte

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Drenkelingen. Jaarverslag 2007 PATRIAE QUE SUIS. www.drenkeling.nl

Drenkelingen. Jaarverslag 2007 PATRIAE QUE SUIS. www.drenkeling.nl REDDITUR HIC Maatschappij tot ENE Redding van C T U S Drenkelingen A Q U I S Jaarverslag 2007 PATRIAE QUE SUIS www.drenkeling.nl Q U E Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Jaarverslag 2007 De Maatschappij

Nadere informatie

Beste Allemaal, Groeten, Joep Jongman

Beste Allemaal, Groeten, Joep Jongman Beste Allemaal, Hierbij het resultaat van mijn verslag wat ik moest maken voor school, van de meldkamer, waar ik woensdag 2 oktober geweest ben. Ik heb het heel erg fijn, leuk en leerzaam gevonden en ga

Nadere informatie

Tweede plaats Verhalenwedstrijd Tamarinde oktober Britt van der Wal (groep 7) Vampiermissie

Tweede plaats Verhalenwedstrijd Tamarinde oktober Britt van der Wal (groep 7) Vampiermissie Britt van der Wal (groep 7) Vampiermissie 1 Vampiermissie Het is half zes en het is niet echt lekker weer, het dondert en bliksemt en het regent ook heel hard, dat maakt de straat heel glad. Woes, daar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers Voorzitters van 1969 tot 2013. Grote oefening, veel toeschouwers ~ 81 ~ 71 ste jaarvergadering afsluiting jubileumjaar Sluiting jubileumjaar: de 7 en 0 werden weer uit elkaar gehaald door de Burgmeester

Nadere informatie

Competentieopdracht - Cursus zwemmend redden voor Zwembaden 2013/2014

Competentieopdracht - Cursus zwemmend redden voor Zwembaden 2013/2014 Competentieopdracht - Cursus zwemmend redden voor Zwembaden 2013/2014 Naam deelnemer: Situatie 1. In een overdekt zwembad met een glijbaan van 30 meter ontstaat een botsing tussen twee kinderen. Er is

Nadere informatie

De Boomhut Module muziek groep 3-4

De Boomhut Module muziek groep 3-4 De Boomhut Module muziek groep 3-4 Teksten: Stella van Lieshout Illustraties: Tjarko van der Pol In samenwerking met Centrum voor de Kunsten Beverwijk en ABC Cultuur Contact: DeboraVollebregt@centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

Nadere informatie

's-gravenzande Twee zwanen zijn gewond geraakt nadat ze een verkeerde landingspoging hadden uitgevoerd aan de Bagijnenland.

's-gravenzande Twee zwanen zijn gewond geraakt nadat ze een verkeerde landingspoging hadden uitgevoerd aan de Bagijnenland. Wasbeer gedumpt in Madestein Den Haag 2 Vissers hebben een kattentransportmandje in Recreatiegebied Madestein gevonden met daarin een wasbeer. Wasberen komen voornamelijk voor in Noord-Amerika. In Nederland

Nadere informatie

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

Annie van Gansewinkel. Vast

Annie van Gansewinkel. Vast Annie van Gansewinkel Vast 4 Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen De groeten Je krijgt de groeten van je vader. Jim haalt zijn schouders op. Hij blijft tegen de bal schoppen. De bal knalt tegen

Nadere informatie

Een spannend spel loopt verkeerd af

Een spannend spel loopt verkeerd af De strafzaak Een spannend spel loopt verkeerd af Algemene informatie over de rechtszaak in het simulatiespel Ben, Najib en Roos, drie vmbo leerlingen van 15 jaar, hebben de laatste lesuren vrij van school

Nadere informatie

Tweelingen. Wat zijn nou eigenlijk tweelingen? Een groot mysterie

Tweelingen. Wat zijn nou eigenlijk tweelingen? Een groot mysterie Tweelingen Hier zie je ons met zijn allen, de tweeling was net geboren en mijn moeder en ik waren verkouden dus moesten we van die kapjes op zodat de tweeling niet ziek zou worden. Ik was hier 4 jaar oud.

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Reisverslag Helgoland

Reisverslag Helgoland Reisverslag Helgoland Op donderdagochtend om 4 uur ben ik met een goede vriend vertrokken naar Bremerhaven in Duitsland waar we om half tien de boot moesten hebben naar Helgoland. Doordat we door de Duitse

Nadere informatie

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur.

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Tornado Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Geschreven in januari 2012 (Geïllustreerd t.b.v. het

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer redders langs de kust Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT Muitgeverij marmer Schoolreis Ed Koopman / KNRM Enkhuizen / Donderdagmiddag 15:34 uur DE DRIEËNDERTIG KINDEREN

Nadere informatie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie SPREEKBEURT POLITIE Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie Wat doet een politieagent? WELKOM DE POLITIEPRAKTIJK helpen bij een ongeluk pak de winkeldief! bekeuren en aanhouden

Nadere informatie

Door mijn leven liep een doorbroken streep

Door mijn leven liep een doorbroken streep Door mijn leven liep een doorbroken streep Door mijn leven liep een doorbroken streep Alex Does Schrijver: Coverontwerp: ISBN: Alex Does DEEL 1. Ik schrijf over mijn leven wat ik tot nu toe gehad hebt,

Nadere informatie

16. En nu vakantie! Vakantie. Waar ga jij het liefst naar toe op vakantie? Schrijf dat op. Wat doe jij het liefste in de vakantie? Schrijf dat ook op.

16. En nu vakantie! Vakantie. Waar ga jij het liefst naar toe op vakantie? Schrijf dat op. Wat doe jij het liefste in de vakantie? Schrijf dat ook op. Les 1 16. En nu vakantie! 1 Waar ga jij het liefst naar toe op vakantie? Schrijf dat op. Wat doe jij het liefste in de vakantie? Schrijf dat ook op. Les 2 Les 2. 1. Leuk! We gaan kamperen Vul in de zinnen

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

De naam van het kindertehuis is Visatorii Dat betekent dromen. De droom werd een nachtmerrie.

De naam van het kindertehuis is Visatorii Dat betekent dromen. De droom werd een nachtmerrie. De naam van het kindertehuis is Visatorii Dat betekent dromen. De droom werd een nachtmerrie. Op 12 mei 2009 werden we gebeld met de mededeling dat er brand was geweest in het kindertehuis. Aanvankelijk

Nadere informatie

Esther Gerritsen. Dorst. de geus

Esther Gerritsen. Dorst. de geus Esther Gerritsen Dorst de geus De auteur ontving voor het schrijven van dit boek een werkbeurs van het Nederlands Letterenfonds Esther Gerritsen, 2012 Omslagillustratie en -ontwerp Berry van Gerwen isbn

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking

Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking Waar gaan we het over hebben Waarom toezicht houden? Hoe zit het juridisch Gevaren in jouw bad Verdrinkingen Hoe houd je toezicht Waarom

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Kinderdienst: Helden Over David en Goliath.

Kinderdienst: Helden Over David en Goliath. Kinderdienst: Helden Over David en Goliath. Voor de dienst: *Wat is dat, dat is Goliath *Trek je wapenrusting aan *Ik volg de Heer *Groot en machtig zijt Gij 387 *Van A tot Z 241 opwekking voor kids Welkom

Nadere informatie

door Sebastiaan Heins

door Sebastiaan Heins door Sebastiaan Heins 3 2 e druk november 2012 Sebastiaan J.R. Heins - 23 mei 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Deel 1: Trrrring! De wekker geeft met veel lawaai aan dat het tijd is om op te staan. Je hoort een langgerekte geeuw, het is pas 6 uur s ochtends. Maar Jordie moet er uit want hij moet zijn krantenwijk

Nadere informatie

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl Antwoorden Ex 1 1. A.

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl Antwoorden Ex 1 1. A. Antwoorden Ex 1 1. A. Gebruik, bij vervanging, altijd dezelfde zekeringen als die erin zaten. Dan neem je geen enkel risico. Een zekering met een lagere stroomsterkte zal meestal direct weer doorbranden.

Nadere informatie

ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS door Herman Brusselmans

ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS door Herman Brusselmans door Herman Brusselmans ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS Ik ben begonnen met schrijven op mijn 23e. Maar het grote succes kwam pas later. Op mijn 24e. Door dit succes bleef ik schrijven. Maar ook omdat

Nadere informatie

Tekstbegrip. Man vast in machine

Tekstbegrip. Man vast in machine Tekstbegrip Woordenschat 1F 2F Man vast in machine - HAARLEM - Een machinebediende van het bedrijf Nederland- Haarlem kwam gisteren met zijn hand en onderarm in de machine vast te zitten. De man raakte

Nadere informatie

Drenkelingen. Jaarverslag 2005 PATRIAE QUE SUIS. www.drenkeling.nl

Drenkelingen. Jaarverslag 2005 PATRIAE QUE SUIS. www.drenkeling.nl REDDITUR HIC Maatschappij tot ENE Redding van C T U S Drenkelingen A Q U I S Jaarverslag 2005 PATRIAE QUE SUIS www.drenkeling.nl Q U E Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Jaarverslag 2005 De Maatschappij

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Melkweg. Kijk goed uit! Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: Veilig verkeer

Melkweg. Kijk goed uit! Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: Veilig verkeer Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Kijk goed uit! Taal en ouders: Veilig verkeer Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Kijk goed uit, 2014 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

Er waren eens vier kleine konijntjes. Ze heetten Flopsie, Mopsie, Wipstaart

Er waren eens vier kleine konijntjes. Ze heetten Flopsie, Mopsie, Wipstaart Er waren eens vier kleine konijntjes. Ze heetten Flopsie, Mopsie, Wipstaart en Pieter. Ze woonden met hun moeder in een diep hol onder de wortels van een grote, dikke dennenboom. Kinderen, zei moeder Konijn

Nadere informatie

EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT.

EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT. EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT. Krijg 10% korting op een 100% omnium. Bent u tussen 30 en 45 jaar? Bent u een voorzichtige bestuurder, gelukkige eigenaar van een nieuwe Opel break of monovolume? Opel

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Een extra stap Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Datum: 16 april 2015 Rapportnummer: 2015/076 2 Klacht Verzoeker klaagt erover

Nadere informatie

mirjam prinsen Door de ogen van mijn moeder Oorlogsherinneringen van een Rotterdams meisje

mirjam prinsen Door de ogen van mijn moeder Oorlogsherinneringen van een Rotterdams meisje mirjam prinsen Door de ogen van Oorlogsherinneringen van een Rotterdams meisje mijn moeder Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen, alle malen zal ik wenen Uit

Nadere informatie

Geschreven voor Ivy en Tess. met hun woordje Brompeltje

Geschreven voor Ivy en Tess. met hun woordje Brompeltje De wensfles Geschreven voor Ivy en Tess met hun woordje Brompeltje Ivy en Tess gingen graag naar het strand en waren er bijna elke dag te vinden. Maar deze dag zouden ze nooit meer vergeten. Die dag schitterde

Nadere informatie

Het meisje in de trein

Het meisje in de trein Het meisje in de trein in makkelijke taal Paula Hawkins Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen Woensdag 3 juli 2013 Rachel zit in de trein naar Londen. Elke dag zit Rachel in deze trein. s Morgens

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Politie Wat doet de politie? De politie zorgt niet alleen voor rust, veiligheid en orde, maar ook in andere gevallen. Veel mensen denken dat politie alleen is om misdadigers op te sporen, om het verkeer

Nadere informatie

Tussen koppensnellers en krokodillen

Tussen koppensnellers en krokodillen Tussen koppensnellers en krokodillen Eerste druk, mei 2012 2012 Karien van Ditzhuijzen Illustraties en coverontwerp: Anneke van de Langkruis isbn: 978-90-484-2392-7 nur: 282 Uitgever: Free Musketeers,

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

gans e n broer Moeyaert Dendooven met tekeningen van

gans e n broer Moeyaert Dendooven met tekeningen van De gans e n zijn broer Bart Moeyaert met tekeningen van Gerda Dendooven Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Uitgeverij BV 2014 Zover Broer, zei de gans. Nu moet je eens goed naar me luisteren. Nu moet je

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

WSV De Kogge. Contr Escarpe BB Tholen T (0) M (0) INFOKAART 1E HULP WAT TE DOEN BIJ:

WSV De Kogge. Contr Escarpe BB Tholen T (0) M (0) INFOKAART 1E HULP WAT TE DOEN BIJ: Contr Escarpe 6 4691 BB Tholen T 00 31 (0) 166 606117 M INFOKAART 1E HULP WAT TE DOEN BIJ: INFORMEER DE HAVENMEESTER / EHBO-er: VOER GEEN HANDELINGEN UIT WAARVAN U DE GEVOLGEN NIET KENT BLIJF BIJ HET SLACHTOFFER

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234 Rapport Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de politie Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje.

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje. Opdracht 1 Ongeveer 150 jaar geleden stonden er veel steenfabrieken langs de IJssel. De stenen werden van klei gemaakt. Dat kon je langs de IJssel vinden. Als de rivier overstroomde, bleef er een laagje

Nadere informatie

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen Zuidwillemsvaart S ochtends moesten wij om 8 uur op school zijn om in de bus te stappen richting Den Bosch. Toen wij daar aankwamen kregen wij een lekker bakske koffie, en mochten wij het museum van het

Nadere informatie

{p. 6 illustratie?} Zeg maar tegen de juf binnenwerk.indd 6

{p. 6 illustratie?} Zeg maar tegen de juf binnenwerk.indd 6 Inhoud Nou en? 7 Niet uitstappen! 15 Naar huis? 29 Naar zee 39 Op de klippen 47 Bert en Ernie 55 Naar de politie 63 Zeg maar tegen de juf dat ik wat later kom 71 Domme schapen 81 Knul 89 Bert komt zo terug

Nadere informatie

De jongen die niet griezelen kon

De jongen die niet griezelen kon De jongen die niet griezelen kon Er was eens een jongen die niets griezelig vond. Als er verhalen verteld werden waar iedereen kippenvel van kreeg, begreep hij niet wat daar eng aan was. Als mensen hem

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

Vrienden van de Voetveren

Vrienden van de Voetveren (bladz. 1) Secretaris gezocht Het bestuur van de Vrienden van de Voetveren bestaat op dit moment uit zes leden. Onze secretaris heeft aangegeven, per mei 2016 te willen stoppen. Wij zijn dus op zoek naar

Nadere informatie

EHBO leer je zo! Werkboek. Lesmateriaal primair onderwijs groep 4, 5 en 6. Les 1 Let op veiligheid! Les 2 EHBO geef je zo Les 3 EHBO bij noodgevallen

EHBO leer je zo! Werkboek. Lesmateriaal primair onderwijs groep 4, 5 en 6. Les 1 Let op veiligheid! Les 2 EHBO geef je zo Les 3 EHBO bij noodgevallen EHBO leer je zo! Lesmateriaal primair onderwijs groep 4, 5 en 6. Les 1 Let op veiligheid! Les 2 EHBO geef je zo Les 3 EHBO bij noodgevallen Naam school Naam leerling Groep Werkboek EHBO leer je zo! Lesmateriaal

Nadere informatie

Verhaal doorvertellen

Verhaal doorvertellen Goed Gelezen! Verhaal doorvertellen, spelletje voor tussendoor Verhaal doorvertellen Spelletje voor tussendoor Verhaal doorvertellen: dit bekende spelletje is dankzij de quiz Ik hou van Holland weer helemaal

Nadere informatie

Sportkanjers in de gymles. Sportkanjers in de gymles. gy m 10 SPORTKANJERGYMLESSEN VOOR DE BASISSCHOOL BOVENBOUW

Sportkanjers in de gymles. Sportkanjers in de gymles. gy m 10 SPORTKANJERGYMLESSEN VOOR DE BASISSCHOOL BOVENBOUW Sportkanjers in de gymles Sportkanjers in de gymles gy m gy m 10 SPORTKANJERGYMLESSEN VOOR DE BASISSCHOOL BOVENBOUW Leskaarten Les 1: Ik doe aan sport! VERTEL HET VOLGENDE VERHAAL: Het eerste wat je doet

Nadere informatie

Voor het ontwerponderzoek hebben wij onderzocht hoe een buitenstander de kwestie zal ervaren, daarbij niet kijkend naar de betreffende steeg.

Voor het ontwerponderzoek hebben wij onderzocht hoe een buitenstander de kwestie zal ervaren, daarbij niet kijkend naar de betreffende steeg. RESEARCH FOR DESIGN Jeroen Müller De structuur van deze omgeving is erg dicht en heeft smallle hoge gebouwen. Tussen deze dichte bebouwing bevind zich een lege strook. Stel hier gebeurt een misdrijf en

Nadere informatie

Joachim en het Rode Paardenhoofd

Joachim en het Rode Paardenhoofd Joachim en het Rode Paardenhoofd Eerste druk, maart 2012 2012 Jurgen Heyn isbn: 978-90-484-2326-2 nur: 277 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie