1 Woord vooraf. Welzijn door verbinding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Woord vooraf. Welzijn door verbinding"

Transcriptie

1 Welzijn door verbinding Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Missie en visie Missie Visie De organisatie Algemene ontwikkelingen Organogram Welzijn De Meierij Bestuur, governancecode en beleidsontwikkeling Personeel Stagiaires Algemene resultaten en ontwikkelingen Schijndel en Sint-Oedenrode Steunpunt Vrijwilligerswerk Maatschappelijke stage Steunpunt Mantelzorg Rapportage opdracht gemeente Schijndel Het bevorderen van de sociale samenhang Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer Het geven van advies en informatie en cliëntenondersteuning Het ondersteunen van mantelzorgers ondersteunen van vrijwilligers Bijlage afspraken en realisatie gemeente Schijndel Onze pareltjes van 2013 Schijndel en Sint-Oedenrode Rapportage opdracht gemeente Sint-Oedenrode Het bevorderen van de sociale samenhang Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer Het geven van advies en informatie en cliëntenondersteuning Het ondersteunen van mantelzorgers ondersteunen van vrijwilligers Jongerenwerk Bijlage afspraken en realisatie gemeente Sint-Oedenrode Overige opdrachten Buurtbemiddeling Sint-Oedenrode Familiezorg Schijndel Dierenpark De Beemd in Schijndel Op weg naar de WMO in Sint-Oedenrode Financiële verslaglegging Financiën Balans Winst en verliesrekening

3 Colofon Copyright 2014: Welzijn De Meierij Met dank aan: Alle bestuursleden, personeelsleden, stagiaires, vrijwilligers en deelnemers die met hun bijdragen aan de totstandkoming van dit jaarverslag hebben bijgedragen. Redactie: Wim van Kasteren Eindredactie: Trix Cloosterman Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 3

4 1 Woord vooraf Welzijn door verbinding Graag en met trots presenteer ik u de resultaten van Welzijn De Meierij van Het eerste verslagjaar van de jonge brede welzijnsinstelling van Schijndel en Sint-Oedenrode. Na een intensief fusiejaar heeft Welzijn De Meierij in beide gemeenten mensen aan elkaar verbonden, aan initiatieven en aan organisaties, lokaal en tussen Schijndel en Sint-Oedenrode. Een nieuwe koers; sociale innovatie Onze veranderende samenleving wordt gekenmerkt door eigen kracht en nieuwe (gekantelde) verhoudingen. Dit proces vraagt om een meer betrokken en participatieve samenleving. Dit doet een appèl op vernieuwing van ons werk. Het programma Welzijn Nieuwe Stijl is het antwoord op deze ontwikkelingen. Met Welzijn Nieuwe Stijl is de burger aan zet en werken we vraag- en resultaatgericht. Onze verbindende en innovatieve rol in formele en informele netwerken is daarbij cruciaal. Om de medewerkers goed toe te rusten zijn we in 2013 gestart met deskundigheidsbevordering Welzijn Nieuwe Stijl. Terug in de wijk met de burger aan het roer! Gezien en herkend worden is voor onze klanten van groot belang. Mensen moeten ons als laagdrempelige instelling gemakkelijk kunnen vinden, liefst in de directe sociale omgeving. Terug in de wijk was dan ook een belangrijk thema in Door fysiek aanwezig te zijn in de buurt, op school, op straat, thuis, in het wijkcentrum of in de woonservice. Om samen met burgers en samenwerkingspartners de noodzakelijke veranderingen vorm te geven. Uitgaande van de behoeften en talenten van de burger met de burger aan het roer! In dit jaarverslag leest u hoe wij verder vorm hebben gegeven aan deze vernieuwing samen met onze vrijwilligers, medewerkers en bestuur. De resultaten van 2013 geven een goede impuls aan de noodzakelijke innovatie van onze werkwijze in In dit jaarverslag blikken we dus niet alleen terug maar ook vooruit! In paragraaf 3 vindt u alle informatie over hoe de organisatie zich in 2013 heeft ontwikkeld. Paragraaf 4 geeft de informatie weer over de algemene resultaten van de organisatie in twee gemeenten. In paragraaf 5 en 6 wordt de rapportage in opdracht van de afzonderlijke gemeenten in beeld gebracht. Tot slot vindt u in paragraaf 8 de financiële jaarrapportage. Trix Cloosterman, directeur Welzijn De Meierij 4

5 2 Missie en visie 2.1 Missie Actief meedoen in de maatschappij draagt ertoe bij dat mensen zich ontwikkelen en meer mogelijkheden benutten. Welzijn De Meierij stimuleert dat mensen meer mee gaan doen en zich ook inzetten voor elkaar en hun directe omgeving. Als welzijnsorganisatie bieden wij advies, ondersteuning en faciliteiten om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn en voor het welzijn van hun directe omgeving. Op deze wijze maakt Welzijn De Meierij meer mogelijk! 2.2 Visie De kracht van Welzijn De Meierij is herkenbaar in: 1. Presentie: Welzijn De Meierij staat dichtbij mensen, schakelt tussen mensen en organisaties en onderling, biedt hulp en ondersteuning. 2. Participatie: Welzijn De Meierij stimuleert actief burgerschap, meedoen, voor iedereen, vergroot zelfredzaamheid van mensen in een kwetsbare positie, faciliteert initiatieven en vrijwilligers, ondersteunt basisvoorzieningen die ontmoeting en verbinding tot stand brengen. 3. Preventie: Welzijn De Meierij voorkomt dat problemen groter worden door vroegtijdige signalering, professioneel en integraal handelen gebruik makend van een sociaal netwerk. 4. Perspectief: Welzijn De Meierij gaat uit van de eigen kracht en talenten van burgers, in buurt en netwerk. 5

6 3 De organisatie 3.1 Algemene ontwikkelingen Fusie welzijnsorganisaties Welzijn De Meierij is ontstaan uit een fusie op 1 januari 2013 tussen Brede Welzijns Instelling Het Palet in Schijndel en Stichting Salus in Sint-Oedenrode. De fusie is in gang gezet, om met de nieuwe instelling een kwaliteit- en professionaliseringsslag te maken. In het eerste jaar van Welzijn De Meierij zijn de medewerkers van de voormalige fusieorganisaties er snel in geslaagd één team te vormen. In 2013 zijn de medewerkers op project- en activiteitenniveau intensiever gaan samenwerken. Om te kunnen inspelen op de toenemende vraag naar vrijwilligerswerk zijn we gaan werken vanuit één Steunpunt Vrijwilligerswerk en één Steunpunt Mantelzorg. Daarbij is rekening gehouden met de lokale verbondenheid, toegankelijkheid en bekendheid door decentrale uitvoering in de beide gemeenten. Vervolgens is er breed ingezet op teambuilding en deskundigheidsbevordering met de nadruk op visieontwikkeling en Welzijn Nieuwe Stijl. Daardoor werd het mogelijk om nog meer als generalist te werken vanuit de kracht van de burger. Op bestuursniveau heeft een soortgelijk positief proces plaatsgevonden, waarbij de bestuursleden van de oorspronkelijke organisaties samen zijn opgegaan in één bestuur Communicatie en bereikbaarheid Een belangrijk werkdoel van de fusie is om efficiënter te werken met behoud van toegankelijkheid en bereikbaarheid. Daarvoor is er een centrale baliefunctie ingericht met behoud van twee fysieke loketten in Schijndel en Sint-Oedenrode. Na een gewenningsperiode voor de burgers in Sint-Oedenrode was het centrale telefoonnummer snel vertrouwd. Om de organisatie een gezicht te geven is er hard gewerkt aan de nieuwe website. Een overzichtelijke website voor de doelgroep met veel aandacht voor het visuele aspect. Een logo voor de organisatie is ontworpen en wekelijks is er veel aandacht uitgegaan naar de lokale media. Met interviews en wekelijkse reviews van activiteiten en ontwikkelingen is het gelukt om Welzijn De Meierij voor onze doelgroep bekend te maken. Tevens zijn we de boer opgegaan. Op verschillende locaties heeft Welzijn De Meierij zich tijdens evenementen gepresenteerd om de nieuwe organisatie onder de aandacht te brengen bij de burgers van Schijndel en Sint-Oedenrode Digivaardig in Welzijn Online bereik je meer mensen en je kunt ze beter ondersteunen. In 2013 heeft Welzijn De Meierij geïnvesteerd in sociale innovatie. Er is extern meegewerkt aan de ontwikkeling van digitale dorpspleinen. Intern is er een visie ontwikkeld op online werken. Welzijn De Meierij zal in 2014 facebook gaan inzetten om met alle doelgroepen te communiceren. Het jongerenwerk van Welzijn De Meierij maakt al jaren succesvol gebruik van facebook om met jongeren in de omgeving te communiceren en online haar aanbod onder de aandacht te brengen. Digitale ontwikkelingen en nieuwe communicatiemogelijkheden hebben er in 2013 toe geleid dat de bestaande informatiebladen voor senioren, samen met de gebruikers en andere betrokkenen, kritisch onder de loep zijn genomen. Besloten werd om Klavertje 4 in Schijndel en de Ouderenwijzer in Sint-Oedenrode in december 2013 voor het laatst uit te brengen. In plaats daarvan zal Welzijn De Meierij in 2014 in beide gemeenten doorlopend actuele informatie verstrekken via de weekbladen en de website. Om bij senioren de digitale vaardigheden te vergroten werkt Welzijn De Meierij in de beide gemeenten samen met de KBO-organisaties om het cursusaanbod op dit terrein te vergroten en om in te spelen op actuele vragen, zoals instructie in het gebruik van I-Pads en Tablets. 6

7 3.1.4 Netwerken Welzijn De Meierij werkt op lokaal en regionaal niveau intensief samen met diverse netwerkpartners in het sociale domein op het terrein van (jeugd)zorg, wonen, inkomen en welzijn. Voorbeelden hiervan zijn: Platforms en stuurgroepen op het terrein van leefbaarheid, woonservice en IDOP/IWOP Stuurgroepen en werkgroepen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen Centra voor Jeugd en Gezin Multidisciplinair overleg Op regionaal niveau heeft Welzijn De Meierij met twee medewerkers deelgenomen en een bijdrage geleverd aan verschillende nieuwe netwerk- en studiebijeenkomsten over de ontwikkeling van de drie transities. Welzijn De Meierij heeft in 2013 bekendheid verworven in de lokale gemeenschappen, wordt breed ingezet en is betrokken bij tal van ontwikkelingen in het sociale domein. Steeds wordt de onafhankelijke positie en de verbindende rol van de instelling door samenwerkingspartners ervaren als positief en van toegevoegde waarde. Welzijn De Meierij innovatief en gewaardeerd! Welzijn De Meierij heeft zich tot taak gesteld om voortdurend te innoveren en creatief te zijn in het leggen van verbindingen. In 2013 is er door de medewerkers, samen met de vrijwilligers en met ondersteuning van onze samenwerkingspartners en de gemeenten, enthousiast gewerkt aan verschillende nieuwe projecten. Daarvoor heeft Welzijn De Meierij veel waardering gekregen. Een aantal successen op een rij: In 2013 heeft het project Repair Café veel waardering ontvangen als project van het jaar van de Rabobank. Mede door deze erkenning en de PR heeft het project veel belangstelling gekregen. De openingstijden zijn vergroot en de bezoekersaantallen zijn vermeerderd. In Sint-Oedenrode is, mede op verzoek van de gemeente en in goede samenwerking met woningbouwvereniging Wovesto, een Klussendienst gestart waaraan enthousiaste vrijwilligers een bijdrage leveren. Uit het aantal aanvragen voor klussen blijkt dat de Klussendienst een schot in de roos is. Zowel het Repair Café als de Klussendienst zijn pareltjes als het gaat om de combinatie van inzet van burgerkracht, vrijwilligers en laagdrempelige voorzieningen met het oog op armoede- en eenzaamheidsbestrijding. Buurtbemiddeling is als project wederom omarmd door onze samenwerkingspartners op het terrein van wonen. In Sint-Oedenrode door Wovesto en in Schijndel door Huis en Erf. In de werkplaatsen zijn, op verzoek van de gemeente en gesubsidieerde organisaties en verenigingen, prachtige voorwerpen ontworpen en gefabriceerd. De handgemaakte houten trap en andere onderdelen voor de Hopest van de Schaapskooi beschouwt Welzijn De Meierij als een bijzondere prestatie. De vrijwilligers van de hout- en metaalwerkplaats kregen alle lof en waardering voor hun inzet en hun bijdrage aan dit historische monument. De bijdrage vanuit de Burgemeesterfietsdag van Schijndel en Sint- Oedenrode heeft het mogelijk gemaakt om op de jaarlijkse mantelzorgdag in Schijndel en in Sint-Oedenrode bosjes bloemen te overhandigen aan mantelzorgers. Dit gebaar werd erg gewaardeerd en heeft veel positieve reacties opgeroepen. 7

8 3.2 Organogram Welzijn De Meierij. Bestuur Directeur Personeelsvertegenwoordiging Algemene ondersteuning Planning en control Beheer Sociaal cultureel werkers Planning en control Beheer 3.3 Bestuur, governancecode en beleidsontwikkeling Algemeen Na een intensief fusiejaar is er een nieuw bestuur gevormd, bestaande uit leden van de besturen van Welzijn Salus en van BWI Het Palet. Een bewuste keuze om het lokale en de kennis vanuit beide voormalige fusiepartners te borgen. Van twee bestuursleden is, op eigen verzoek, begin 2013 op gepaste wijze afscheid genomen. Op grond van de Good Governance code heeft het bestuur zich in het verslagjaar gericht op het ontwikkelen van een profielschets Toezichthoudend bestuur. Daarvoor is een studiebijeenkomst opgezet waarin, met begeleiding van Stade Advies, beleid is vastgesteld over de strategische koers van de organisatie in het licht van alle maatschappelijke ontwikkelingen en de daarbij behorende kwaliteiten van het bestuur Samenstelling bestuur Welzijn De Meierij Het bestuur van Welzijn De Meierij bestond in 2013 uit de volgende personen: Naam Functie Dhr. T v/d Heijden Voorzitter Dhr. A. van Grinsven Penningmeester Dhr. M. v/d Akker Secretaris Dhr. G. van Aken Algemeen lid Mevr. M. Kanters Algemeen lid Mevr. M Lap-Streur Algemeen lid Mevr. N. Paagman Algemeen lid 8

9 3.3.3 Beleidsontwikkeling Een nieuwe organisatie vraagt om nieuwe spelregels en nieuw beleid. Om financieel gezond te blijven is het van belang dat Welzijn De Meierij flexibel kan inspelen op inkomstenwijzigingen. Het bestuur heeft hiervoor een aantal scenario s onderzocht. Een gevolg daarvan is het besluit om naast het personeel met een vast dienstverband ook een flexibele schil van personeel te realiseren. Met het investeren in persoonlijke regelingen voor vervroegde pensionering is er ook een begin gemaakt met de verjonging van het personeel. Op het gebied van personeelsbeleid is er een nieuw basis arbeidscontract opgesteld. Hierin is extra aandacht gegeven aan geheimhouding. In goed overleg met de personeelsvertegenwoordiging is een reiskostenregeling ontwikkeld. Door het bestuur is een notitie vrijwilligers- en stagebeleid vastgesteld. Verder stonden op de agenda van het bestuur reguliere onderwerpen als jaarplan, jaarverslag, begroting en de jaarrekeningen van de voormalige fusieorganisaties. De accountants van Welzijn Salus en BWI Het Palet hebben de Jaarrekeningen 2012 van beide organisaties gecontroleerd en in orde bevonden. Planning en control In het fusiejaar zijn voor verschillende onderdelen, zoals de ICT-ondersteuning en websitebeheer, voor de nieuwe organisatie offertetrajecten doorlopen. De keuze voor een accountant voor Welzijn De Meierij was in verband met de realisatie van de beide jaarrekeningen niet eerder mogelijk. In 2013 heeft een werkgroep van het bestuur, bestaande uit twee bestuursleden, de medewerker planning en control en de directeur een keuze gemaakt voor AcconAVM, de voormalige accountant van BWI het Palet. Door de fusie werd de interne afdeling planning en control uitgebreid met een extra medewerker. De maandelijkse controle van de boekhouding is hierdoor intern mogelijk geworden. De accountant draagt zorg voor de halfjaarlijkse controle en de controle van de jaarrekening. Harmonisatie van werkprocessen is essentieel om de organisatie efficiënter in te richten. Een interne werkgroep, heeft op administratief en ICT gebied een aantal processen van de organisaties samengevoegd en verbeterd. Tevens is er geïnvesteerd in adequate soft- en hardware (lap-tops, I-pads) om het personeel in staat te stellen om met goede materialen op verschillende locaties in de wijken te werken. Beschrijving Administratieve Organisatie Een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe organisatie was het vastleggen van de administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen. Dit met het oog op het verbeteren van de administratieve processen en het minimaliseren van risico s. Aan twee stagiaires van de afdeling Bedrijfseconomie van de Academie voor financieel management Avans Hogeschool Den Bosch is de opdracht verstrekt om verbetervoorstellen te presenteren. Er heeft een uitgebreide studie plaatsgevonden van de organisatie. Op grond daarvan is in het handboek Administratieve Organisatie een beschrijving gemaakt van alle voorkomende administratieve processen. Er zijn diverse adviezen geformuleerd met betrekking tot deze processen. In 2014 worden de adviezen gebruikt bij het optimaliseren van de administratie en de processen die te maken hebben met geldstromen. 9

10 3.4 Personeel Overzicht personeel 31 december 2013 Welzijn De Meierij heeft 17 vaste medewerkers, van wie 2 gedetacheerd via de WSD. Mannen: 2 Vrouwen: 15 Fulltimers: 3 Parttimers: 14 Gemiddeld aantal Fte s: 10,86 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van 4,5 % is 2% lager dan het gemiddelde in de sector in In alle gevallen maakte de werksituatie geen deel uit van de oorzaken die aan het verzuim ten grondslag lagen. Het meer dan geplande ziekteverzuim betrof nagenoeg geheel de ondersteunende taken. Teamleden zijn iets minder ondersteund, maar dit heeft geen gevolgen gehad voor de realisatie van het werkplan Medezeggenschap Welzijn De Meierij heeft een Personeelsvertegenwoordiging (PVT), die de belangen van de medewerkers behartigt. In 2013 hebben na de fusie verkiezingen plaatsgevonden voor de inrichting van de PVT van Welzijn De Meierij. Deze verkiezingen zijn georganiseerd door de voorlopige PVT, bestaande uit leden van de voormalige fusieorganisaties. De nieuwe PVT heeft regelmatig overleg gevoerd met de directeur. Belangrijke thema s waren onder andere de verdere integratie van de twee voormalige organisaties en de harmonisatie van het personeelsbeleid. Daarnaast is de PVT geïnformeerd over de ontwikkeling van het werkplan, de begroting en de visieontwikkeling naar een toezichthoudend bestuur. De PVT heeft het personeel driemaal uitgenodigd en geïnformeerd over de verkiezingen en de CAO wijzigingen Deskundigheidsbevordering Welzijn De Meierij heeft ingezet op een intensieve professionalisering conform Welzijn Nieuwe Stijl. Onze medewerkers zijn gestart met een training vraaggericht werken. Doel is een adequate bijdrage te kunnen leveren aan de zelfregie van de burger in relatie tot zijn persoonlijk netwerk en het sociaal netwerk in de buurt. In Sint-Oedenrode is Welzijn De Meierij samen met andere professionele en vrijwilligers organisaties intensief betrokken geweest bij het project gezinscoach. Ook zijn personeelsleden gestart met een training op het gebied van digitalisering. Deze trajecten lopen in 2014 door. Het bedrijfsbureau (ondersteunende diensten) heeft deelgenomen aan een studiedag CAO Welzijn en een cursus Leidinggeven. Vanuit het team is deelgenomen aan diverse congressen en relevante studiedagen. Voor de vrijwilligers zijn er verschillende cursussen georganiseerd over het gebruik van nieuwe softwareprogramma s. Ook is er organisatie breed aandacht besteed aan instructies op het gebied van ARBO. Aansluiting bij beroepsvereniging Verdiwel In 2013 is de directeur van Welzijn De Meierij lid geworden van de beroepsvereniging voor directeurbestuurders in het maatschappelijk domein Verdiwel Docenten In 2013 had Welzijn De Meierij met 16 docenten een overeenkomst van opdracht. Het betreft docenten voor bewegingsactiviteiten en voor activiteiten op het terrein van ontmoeten en informeel leren. Daarnaast waren er 30 begeleiders actief voor cursus- en ontmoetingsactiviteiten. 10

11 3.4.4 Vrijwilligers Het werken met vrijwilligers is een identiteitsbepalend element. Het behoort tot het profiel van Welzijn De Meierij. Zonder vrijwilligers kan Welzijn De Meierij niet als welzijnsinstelling herkend worden. Veel activiteiten worden mede ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd door vrijwilligers. In totaal waren er 416 vrijwilligers actief, waarvan 116 in Sint-Oedenrode en 300 in Schijndel. Zij vervulden taken voor zeer uiteenlopende activiteiten. Voorbeelden zijn mantelzorgondersteuning, het ondersteunen van het internetcafé, het plaatsen van alarmeringsapparaten en houtbewerking in de werkplaatsen. In 2013 is het vrijwilligersbeleid geharmoniseerd. De verschillen tussen rechten en plichten van vrijwilligers van BWI Het Palet en Welzijn Salus zijn opgeheven. Er zijn uitgebreide basis vrijwilligerscontracten opgemaakt, die geheel of gedeeltelijk worden gebruikt. Vrijwilligers ontvangen instructies op het gebied van arbeidsomstandigheden en tekenen voor geheimhouding in het kader van de privacywetgeving. Waardering en ondersteuning Vanuit de voormalige fusieorganisaties werden jaarlijks vrijwilligers op verschillende manieren in het zonnetje gezet. Deze eigen activiteiten zijn door Welzijn De Meierij op verzoek van de vrijwilligers voortgezet. In 2013 werd er, zoals gebruikelijk, een vrijwilligersfeest en een fietstocht georganiseerd in Schijndel. In Sint- Oedenrode werd er een feestelijk ontbijt georganiseerd. Opvallend was het hoge aantal deelnemers en de hoge waardering van de vrijwilligers voor deze activiteiten. Op activiteitenniveau hebben een aantal vrijwilligers ook buiten de eigen gemeente gewerkt, zoals bij de Klussendiensten en buurtbemiddeling. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is in beide gemeenten actief met de algemene ondersteuning, belangenbehartiging en bemiddeling van de vrijwilligers. Het steunpunt bemiddelt niet alleen naar externe organisaties maar voorziet ook in vrijwilligerswerk binnen Welzijn De Meierij zelf. Interview met Marieke van Dijk Via het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn de Meierij heeft Marieke aangegeven dat zij geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk. Zij heeft altijd in een flexgroep in Schijndel als helpende gewerkt met dementerende ouderen. Zij is op 60 jarige leeftijd gestopt met werken maar wil graag zelf nog zinvol bezig zijn en andere mensen een plezier doen. Marieke heeft zich bij Welzijn De Meierij aangemeld als vrijwilliger. Omdat zij haar werk altijd leuk en zinvol heeft gevonden wilde zij graag voor de dezelfde doelgroep iets betekenen. In het intakegesprek werd duidelijk dat de vacature van de Zorgboerderij de Heesdonck goed passend zou kunnen zijn. Twee dagdelen in de week is Marieke er aanwezig om samen met een vijftal andere vrijwilligers de 18 deelnemers te ondersteunen bij hun dagbesteding. Samen met de deelnemers worden de maaltijden voorbereid en om 12 uur wordt er gezamenlijk gegeten. Hierna kunnen de mensen even rusten in een aparte ruimte, even naar buiten in de tuin waar verschillende dieren verblijven, gezellig een spelletje doen of een kaartje leggen. Mensen van Vivent zijn aanwezig om de vrijwilligers te begeleiden en maken samen met hen een activiteitenprogramma. Marieke vindt vooral de gezelligheid en het ongedwongen samenzijn belangrijk. Niks moet, alles mag en men is vooral gericht op het activeren van de deelnemers. Marieke vindt vooral in de dankbaarheid en de blije gezichten van de mensen een belangrijke drijfveer om dit vrijwilligerswerk te doen. Omdat vrijwilligerswerk ook voor haar zelf plezier oplevert heeft Marieke besloten om ook in haar eigen woonplaats te gaan ondersteunen bij het Eetpunt in de Kienehoef, waar mensen in de wijk gezamenlijk een maaltijd kunnen nuttigen. 11

12 3.5 Stagiaires Welzijn De Meierij werkt graag mee aan de opleiding en ontwikkeling van toekomstige professionals. De organisatie is een erkend opleidingsinstituut van Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk, zorg, welzijn en sport. Deze erkenning geldt voor de opleidingen sociaal-maatschappelijke dienstverlening niveau 4, sociaal-cultureel werker niveau 4 en sport- en bewegingsleider niveau 3. In 2013 had Welzijn De Meierij een groot aantal stagiaires onder haar hoede. In het kader van een maatschappelijke stage hebben veertien leerlingen meegedaan met het project Jong leert oud dat samen met de KBO organisaties is opgezet. Dit project was wederom een groot succes. Het Steunpunt Mantelzorg en het Steunpunt Vrijwilligerswerk hebben beiden een stagiaire begeleid van de opleiding Sociale studies van de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Vanuit het steunpunt vrijwilligerswerk zijn 12 snuffelstages gerealiseerd via plaatsing bij de activiteiten van Welzijn De Meierij voor leerlingen van het Elde-college (VMBO praktijk). Daarnaast heeft een student AKA 1 stage gelopen op onze locatie Odendael om ervaring op te doen in licht administratief werk. In 2013 waren er in het primaire proces twee jaarstagiairs MBO in het jongerencentrum werkzaam. In het secundaire proces (faciliterend) waren twee stagiairs HBO voor de opdracht planning en control actief. Op de administratie zijn er twee stagiaires ingezet, in het kader van werkervaring, via plaatsing van de WSD en Optimisd. Stagiaire aan het woord Jet van Willigen Jet staat helemaal links (bovenste) op de foto van Meidenplaza. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Sint-Oedenrode. Ik ben dit schooljaar begonnen met de opleiding Sociale Studies in Eindhoven. Natuurlijk hoort daar een stageplaats bij waarin ik ervaring op kan doen. In februari kwam ik bij het meidenwerk terecht in jongerencentrum Honk Ik werd daar met open armen ontvangen en na de eerste keer werd er al meteen gezorgd dat ik me thuis voelde. Alles wat ik wil doen mag ik daar, natuurlijk met goede onderbouwingen, onder fantastische begeleiding doen. Ik word behandeld als teamlid en gesteund in mijn groei, ook al ben ik een eerstejaars stagiaire is er al veel vertrouwen in mij. Door stage te lopen in het jongerencentrum groei ik elke week meer, ik krijg meer ervaring, begrip en inzicht in allerlei zaken. Er is ruimte om te ontwikkelen en dit word door mijn stagebegeleider ook zeer gestimuleerd. Niet alleen gezien vanuit een educatief oogpunt betekent de stageplek veel voor me, ook persoonlijk. Er is in mijn stageplek veel ruimte om jezelf te zijn, ook in een professionele houding, en dat wordt ook erg gewaardeerd. Van de verschillende bezoekers en collega s bij Welzijn De Meierij leer je veel en voel je je meteen thuis. Het kan overdreven klinken maar ik voel me daar nu al helemaal op mijn plek en kan me niet voorstellen dat er een stageplek bestaat die beter is of kan zijn. 12

13 4 Algemene resultaten en ontwikkelingen Schijndel en Sint-Oedenrode In dit hoofdstuk treft u algemene informatie aan over activiteiten, doelstellingen en resultaten. De afspraken met de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode zijn in het werkplan vertaald naar budgetten. Hieronder zijn de algemene resultaten opgenomen. Gedetailleerde informatie over de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen per gemeente worden in hoofdstuk 5 en 6 weergegeven. Met name op het gebied van Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Stage treedt Welzijn De Meierij steeds meer als één organisatie naar buiten. Om die reden, zijn deze onderwerpen zowel in zijn algemeenheid als per gemeente, opgenomen in dit jaarverslag. In het overzicht is het totaal aantal afgesproken en gerealiseerde uren weergegeven. Deze zijn niet per opdrachtgever gespecificeerd, maar geven een beeld van de realisatie van de doelstellingen voor de gehele organisatie Welzijn De Meierij. Door verschillende ontwikkelingen zijn er in 2013 steeds opnieuw prioriteiten gesteld tussen activiteiten onderling, waardoor er verschuivingen van begrote uren hebben plaatsgevonden. Steeds is daarbij uitgangspunt geweest dat de te bereiken doelstelling en inspelen op de actuele vraag belangrijker is dan het precies voldoen aan de afgesproken urenbegroting. De belangrijke afwijkingen worden in paragraaf 5 en 6 toegelicht. De verschuivingen van uren tussen activiteiten onderling hebben ten opzichte van de planning geleid tot een 1% groter aandeel van het beleidsterrein Maatschappelijke preventie, ten koste van het beleidsterrein Opvoeden, opgroeien en sociale activering. 4.1 Steunpunt Vrijwilligerswerk De ruim 400 vrijwilligers dragen in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een lokale sociale infrastructuur. Waarbinnen mensen beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Door het toenemend beroep op vrijwilligers, is het van groot belang om de ondersteuning aan die vrijwilligers te borgen. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij bestaat uit twee fysieke locaties waar aanbieders van vacatures en mogelijke vrijwilligers een aanspreekpunt kunnen vinden. In algemene zin wordt ondersteuning gegeven aan het vrijwilligerswerk in Schijndel en Sint-Oedenrode. In de loop van het jaar is gewerkt aan afstemming en verdergaande samenwerking van beide fysieke locaties. In 2013 bestond het Steunpunt Vrijwilligerswerk totaal gezien uit 7 vrijwilligers en een stagiaire. Allen werden professioneel aangestuurd door beroepskrachten. 13

14 Hoofdtaken van het Steunpunt Vrijwilligerswerk zijn: Bemiddeling tussen vraag (vacatures) en aanbod (mogelijke vrijwilligers). Informatie- en adviesverstrekking aan organisaties en particulieren. Ondersteuning van vrijwilligers. Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Het promoten van vrijwilligerswerk. Naast de professionele coördinatoren wordt het Steunpunt Vrijwilligerswerk bezet door vrijwilligers. In april is de website gelanceerd waarin een vacaturebank is opgenomen voor alle vacatures in Schijndel en Sint- Oedenrode. Ook zijn er vacatureteksten met het logo van Welzijn De Meierij geplaatst in de lokale media zoals TVmeierij, Mooi Rooi, Mooi Schijndel, Schijndels weekblad en Midden Brabant. Er zijn veel reacties ontvangen. Door de herhaling in de lokale media is de bekendheid van het steunpunt verder toegenomen. Ontwikkelingen op het gebied van Vrijwilligerswerk De vraag om vrijwillige inzet en burgerparticipatie wordt groter. Dit vraagt om meer ondersteuning en inzet van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. In 2013 is er een forse toename te zien van het aantal vragen en van het aanbod van vacatures. Door o.a. de economische crisis zien we een extra toeloop van mensen die hun werk verliezen en een zinvolle tijdsbesteding zoeken. Ook is er een toenemende vraag vanuit re-integratie na ziekte en/of behandeling en vanwege sociale isolatie. Vanuit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden komen er mensen die vrijwillig of gedwongen op zoek zijn naar mogelijkheden om te participeren. De veranderende vragen vereisen een aangepaste werkwijze voor zowel de coördinatoren als de vrijwilligers. In teamvergaderingen en deskundigheidsbevordering is daar aandacht voor. Het Steunpunt heeft zich in 2013 in toenemende mate gericht op sociale activering door aanmelding vanuit Optimisd, Dichterbij en andere toeleiders. In het kader van het project Tegenprestatie hebben drie cliënten van Optimisd kennis gemaakt met vrijwilligerswerk. Zeer positief is dat alle drie betrokkenen zich blijvend zijn gaan inzetten als vrijwilliger. Motivaties die mensen bij het Steunpunt hebben aangegeven voor het doen van vrijwilligerswerk: Behoefte aan dagritme, meer structuur, participeren, ergens bij willen horen, in een veilige omgeving meer vertrouwen krijgen. Zinvolle invulling van de week. Sociale contacten, eenzaamheid tegengaan. De draad weer oppakken na ziekte of opname. Vrijwilligerswerk als mogelijke opstap naar een betaalde baan. In 2013 hebben zich veel nieuwe vrijwilligers aangemeld. Het merendeel van hen betrof personen die extra aandacht nodig hadden in het kader van re-integratie en/of sociale activering. Een aantal vrijwilligers willen zich minder committeren aan terugkerende, vaste activiteiten. Bemiddelingen naar structurele huisbezoeken en maatjesprojecten vergen steeds meer energie. Snuffelstages Tweemaal twee leerlingen van het Elde College hebben gedurende een periode van 8-10 weken wekelijks een dagdeel een snuffelstage gedaan bij Welzijn De Meierij. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk verzorgde het programma en de begeleiding. De stage levert ieder jaar een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van deze leerlingen. Tijdens hun stage maken zij al werkend kennis met vrijwilligerswerk. NL Doet NL Doet in maart kreeg opnieuw aandacht. In 2013 heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk aandacht gevraagd voor vrijwilligerswerk en NL Doet via de media. Ook is het Steunpunt intermediair geweest. 14

15 Deskundigheidsbevordering Het Steunpunt Vrijwilligerswerk probeert een tot twee keer per jaar een themabijeenkomst te organiseren ter ondersteuning van alle vrijwilligersorganisaties. In februari was er een informatiebijeenkomst over de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode. 120 personen kwamen luisteren naar de gastspreker. Vijf organisaties hebben later een afspraak gemaakt om te praten over hun vrijwilligersbeleid. Interview met Jo Vermeulen Vrijwilliger vanaf zijn twaalfde. Op dit moment is hij een van de vier vrijwilligers binnen Woonservice Boschweg die mensen uit de wijk helpen met vragen ten aanzien van Wonen, Welzijn, Zorg en Inkomen. Deze vrijwilligers worden ondersteund door Welzijn de Meierij. Andere taken van Jo zijn administratieve ondersteuning binnen het Gasthuis, ondersteuning aan wijkbewoners en ouderen adviseur. Jo is erg betrokken bij de ontwikkelingen van de wijk Boschweg en kent ook veel mensen. Hij is een sleutelfiguur in de wijk. "Ik vind het heerlijk om mee te denken". Jo was er al vroeg bij als vrijwilliger. Vanaf zijn twaalfde was hij het hulpje van de koster. Later werd hij zelf koster, tot aan zijn huwelijk. Jo heeft bij Bolsius op de inkoopafdeling gewerkt. Hij was verantwoordelijk voor het verpakkingsmateriaal en het magazijn. Toen Bolsius de productie verplaatste vond Jo een nieuwe functie bij de WSD. Dat beviel hem prima. Hij heeft graag contact met mensen, zowel met de medewerkers als met klanten. Het liefst is Jo bezig met het omzetten van ingewikkelde instructies naar begrijpelijke taal, zodat mensen met een beperking precies weten hoe het werk in elkaar zit. Jo heeft altijd veel gedaan in het verenigingswerk: hij was voorzitter van de KWJ in Schijndel en voorzitter en bestuurslid bij de Diabetesvereniging Noord-Brabant. Hij vindt het heerlijk om te participeren in commissies en besturen en om zich bezig te houden met de bredere verbanden. Is hij dan alleen bezig met vrijwilligerswerk? Nee hoor, hij heeft ook nog genoeg hobby s. Hij fietst graag en veel, samen met zijn vrouw. Hij heeft mensen geholpen met het invullen van belastingformulieren. Dat laatste vindt hij niet alleen leuk, maar het leverde hem ook voldoende geld op voor zijn echte passie: de elektrische trein op zolder. 4.2 Maatschappelijke stage Welzijn De Meierij is verantwoordelijk voor het makelaarschap. De kernactiviteit lag bij de leerlingen van het Elde College in Schijndel, ongeacht de woonplaats. Aan een deel van deze leerlingen is groepsgewijs voorlichting en instructie gegeven. In samenwerking met het Elde College is een stagemarkt georganiseerd die 95 bezoekers heeft getrokken en waar leerlingen en ouders konden kennismaken met een dertigtal stagebieders. Bovendien zijn er in enkele gevallen leerlingen bemiddeld die op andere scholen hun opleiding volgen maar in de gemeente Schijndel of Sint-Oedenrode woonachtig zijn. Maatschappelijke Stage verloopt per schooljaar en niet per kalenderjaar. Pieken zijn er in de periode van oktober t/m december. In het schooljaar hebben in Schijndel 376 leerlingen hun Maatschappelijke Stage vervuld. In het schooljaar waren dat er 380. Eind 2013 stonden er bij Welzijn De Meierij 230 stagebieders geregistreerd die bereid zijn gevonden om stageplaatsen te bieden. Samen met samenwerkingspartner Partis waren er op bereisbare afstand 482 registraties. Dit netwerk biedt ruim voldoende mogelijkheden om vacatures voor vrijwilligerswerk in te vullen met Maatschappelijke Stage. 15

16 Het voortbestaan van de Maatschappelijke Stage staat onder politieke druk. De overheid neemt de verplichting terug en stopt de subsidie aan scholen en gemeenten. Desondanks staat het belang van de Maatschappelijk Stage bij veel stagebieders, het Elde College en Welzijn De Meierij (en hopelijk ook de betrokken gemeenten) hoog aangeschreven. Veel jongeren ervaren de Maatschappelijke stage als erg zinvol. 10% van alle leerlingen gaat na de stage verder als vrijwilliger. Het Elde College heeft het initiatief genomen om in samenwerking met de makelaars en de gemeenten een plan te bedenken, waardoor Maatschappelijke Stage ook na 2015 kan worden voortgezet. Welzijn De Meierij heeft veel aandacht besteed aan de afstemming tussen makelaars, stagebieders en school. Aan de betrokken gemeenten Sint-Michielsgestel, Sint- Oedenrode en Schijndel is gevraagd om de voortzetting financieel te willen ondersteunen. In 2014 zal Welzijn De Meierij verdere inspanningen doen om de toekomst van Maatschappelijke Stage zeker te stellen. Het internetprogramma JobSjop is in 2013 verder verbeterd. Dit bood de mogelijkheid om leerlingen proactief te benaderen bij gebleken passiviteit. Mede daardoor is het matchen van vacatures verbeterd. 4.3 Steunpunt Mantelzorg Omdat we in zijn geheel merken dat de complexiteit in mantelzorgsituaties toeneemt, zijn we samen met de landelijke organisatie Mezzo aan het onderzoeken of er een ander soort vrijwilliger ingezet kan worden. Dit heeft ertoe geleid dat er een cursus Netwerkcoach voor mantelzorg ontwikkeld is. In 2014 zal het steunpunt mantelzorg deze cursus aan vrijwilligers gaan aanbieden Dag van de mantelzorg De donatie van Deelnemers landelijke burgemeesterfietsdag heeft het mogelijk gemaakt om de mantelzorgers in Schijndel en Sint-Oedenrode te verwennen met een bloemetje. Er is zeer actief ingezet, om zoveel mogelijk mantelzorgers in beeld te krijgen. Vervolgens zijn die uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin zij onderlinge contacten konden aanknopen. De bijeenkomsten in Schijndel en Sint-Oedenrode waren erg gezellig en er werd onder het genot van een hapje en een drankje volop ongedwongen met elkaar gepraat. Aan alle aanwezige mantelzorgers werd een bloemetje met een speciaal door Dichterbij ontworpen kaartje met de tekst u bent een kanjer overhandigd. Mensen die niet in de gelegenheid waren om naar de bijeenkomst te komen hebben een bloemetje thuisbezorgd gekregen. De sociaal cultureel werkers van het Steunpunten Mantelzorg hebben op zondagmorgen rondgereden met auto s vol bloemen. Achter elke deur die werd opengedaan, werd verrast gereageerd. Bij menigeen werd een traantje gelaten, omdat iemand hen had aangemeld. De mantelzorgers waren zeer dankbaar voor het gebaar van diegene die hen had aangemeld, en erg blij met de prachtige bos bloemen. Deze actie, ontstaan vanuit de gedachte om mogelijk op deze manier een aantal nieuwe mantelzorgers in beeld te krijgen, heeft Welzijn De Meierij in contact gebracht met 88 voorheen onbekende mantelzorgers. 16

17 5 Rapportage opdracht gemeente Schijndel De vragen van de gemeente Schijndel lagen voor de periode op de volgende prestatievelden van de WMO: Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Het geven van advies en informatie en cliëntenondersteuning. Het ondersteunen van mantelzorgers, daaronder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, evenals het ondersteunen van vrijwilligers. Aanvullende vragen en accenten voor 2013 a) Op het terrein van sociale activering ziet de gemeente Schijndel extra kansen in relatie tot samenwerking met Optimisd voor sociale activeringsactiviteiten b) In samenwerking met het Koning Willem I College wordt een bijdrage verwacht van Welzijn De Meierij in de werving en begeleiding voor alfabetiseringsactiviteiten. c) Het ondersteunen van het vrijwilligerswerk in Schijndel en de uitvoering van het vrijwilligersbeleid door Welzijn De Meierij. d) Extra inzet voor de ontwikkeling van woonservice Wijbosch, naast de ondersteuning en ontwikkeling van de welzijnsactiviteiten in woonservice Centrum, Zuid, en Boschweg. e) Daarnaast wordt van Welzijn De Meierij een bijdrage verwacht bij prestatieveld 2 (een aanbod groepsactiviteiten in het kader van opvoedingsondersteuning als partner binnen het centrum voor Jeugd en gezin). f) Het nemen van maatregelen op het gebied van gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en preventief openbaar gezondheidsbeleid, met name gericht op het thema depressie en eenzaamheid (prestatieveld 10) g) Ondersteuning integratieproces Geut in het nieuwe dorpshuis. 5.1 Het bevorderen van de sociale samenhang Woonservice Een aantal jaren geleden zijn de gemeente Schijndel en samenwerkingspartners gestart met de ontwikkeling van woonservicepunten in Schijndel. De inrichting van de woonservicepunten heeft plaatsgevonden onder de regie van stuurgroep WWZI. (Wonen, Welzijn, Zorg en Inkomen) In de laatste jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg voorgedaan, die van grote invloed zijn op de woonservicepunten. Het betreft vooral de volgende ontwikkelingen: Kanteling WMO; Transitie AWBZ: overheveling zorgtaken en begeleiding naar de Gemeenten; Decentralisatie Jeugdzorg; Invoering Participatiewet; In verband met deze ontwikkelingen zijn de woonservicepunten voor de gemeente van groot belang. De stuurgroep WWZI heeft van de gemeente de opdracht gekregen, om de doorontwikkeling van de woonservicepunten verder vorm te geven, waarbij rekening gehouden dient te worden met deze ontwikkelingen. In de woonservicepunten staan ontmoeting, informatievoorziening, dagbesteding/dagopvang en een eetfunctie centraal; vooral gericht op kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. 17

18 Met de woonservicepunten worden de burgers geholpen hun zelfstandigheid en betrokkenheid met de wijk zo lang mogelijk te behouden. Welzijn De Meierij heeft vanuit de gemeente Schijndel de opdracht om: In overleg met de besturen, wijkraden van de woonservice ondersteuning te geven bij de algemene ontwikkeling van de woonservice (vraaggericht). Ondersteuning en begeleiding te geven bij de opzet van ontmoetingsactiviteiten. Vrijwilligers te werven en te begeleiden. Dagopvang te ontwikkelen en te coördineren. In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de resultaten van het opbouwwerk voor de woonservice Specifieke ontwikkelingen per woonservice Woonservice Boschweg Welzijn De Meierij is wekelijks aanwezig ter ondersteuning van de vrijwilligers. Burgers uit de wijk zijn actief en kloppen bij Welzijn De Meierij aan voor ondersteuning. De mogelijkheden binnen Het Gasthuis worden beperkt doordat er een gezamenlijk gebruik is van ruimten en de horecagroep belang heeft bij een maximale omzet. Toch is er een duidelijke groei van activiteiten gerealiseerd. Er is gestart met maandelijkse thema-activiteiten op het gebied van informatie en ontmoeting waaraan ook de mensen van de dagbesteding hebben deelgenomen. Voorbeelden daarvan zijn de lezing over Schijndel, de fotopresentatie, de modeshow en de liederentafel. Er is gestart met wekelijkse activiteiten op het gebied van creativiteit, beweging en informatie. Met financiële ondersteuning vanuit de gemeente zijn groepsgewijs mensen uit de wijk uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd. Hieraan hebben 800 wijkbewoners gehoor gegeven. Tijdens de maaltijden zijn mensen geïnformeerd over de functie van de woonservice en de mogelijkheden binnen Het Gasthuis. Medewerkers en bezoekers hebben een vragenlijst doorgenomen met vragen over wonen, zorg en welzijn in hun wijk. Daaruit zijn nieuwe initiatieven ontstaan waaronder een sollicitatietraining die in 2014 door en voor wijkbewoners wordt uitgevoerd. Ook hebben een aantal wijkbewoners zich opgegeven voor vrijwilligerswerk binnen de woonservice. De opbouwwerker van Welzijn De Meierij heeft ondersteuning gegeven aan het organiseren van een burendag waarvoor subsidie is aangevraagd en gekregen van het Oranjefonds. Ter ondersteuning van de activiteiten in De Vossenberg is de burendag op die locatie gehouden. Samen met vrijwilligers van Woonservice Boschweg heeft Welzijn De Meierij informatie verstrekt tijdens de jaarmarkt Rondom de toren. Woonservice Centrum Elke week is er een ontmoetingsactiviteit, het Bûrthuis georganiseerd door vrijwilligers die door de opbouwwerker begeleid worden. Maandelijks is er een themabijeenkomst. Er is een vaste kern van 20 bezoekers. Themabijeenkomsten trekken gemiddeld 50 bezoekers (senioren). Het resultaat is een activiteit die wordt gekenmerkt door continuïteit. Vanuit de Woonservice Centrum ligt de vraag om meer aandacht te gaan geven aan integratie van andere kwetsbare groepen, met name de groep mensen met een verstandelijke beperking. Deze vraag zal in 2014 worden opgepakt. Woonservice Wijbosch In 2013 is er vanuit Welzijn De Meierij ondersteuning verleend aan het integratieproces van de Geut en het nieuwe dorpshuis in Wijbosch. Inzet was o.a. het behouden van de vrijwilligers van de Geut voor de nieuwe Woonservice Wijbosch. Daarnaast is er ondersteuning verleend aan de opzet en realisatie van de Woonservice Wijbosch. In november heeft de opening plaatsgevonden van het nieuwe Dorpscentrum de Schakel. De opbouwwerker blijft in 2014 ondersteuning verlenen bij de verdere opzet en uitvoering van de Woonservice. Het realiseren van een dagopvang voor kwetsbare groepen is één van de doelstellingen. Woonservice Zuid In de woonservice Zuid zijn inloopochtenden gestart. Het is in een stroomversnelling gegaan en alle straten zijn uitgenodigd om kennis te komen maken. Er zijn diverse goede initiatieven ontwikkeld en gedeeltelijk al vorm gegeven en er is door de opbouwwerker een vaste kern van vrijwilligers geworven. De bekendheid en samenwerking met wijkraden, professionals en organisaties in de wijk lopen voortreffelijk. Er is een groep gestart met bewegen onder Vitaliteit en Balans. Ook is een start gemaakt om een Eetpunt te realiseren. In 2014 zal dit verder worden uitgewerkt. 18

19 Coördinatie ontmoetingsactiviteiten Woonservice breed Onze ontmoetingsactiviteiten werden in 2013 druk bezocht. Vanuit andere organisaties, zoals zorginstellingen, maatschappelijk werk en huisartsen, worden regelmatig mensen gestimuleerd om kennis te maken met de activiteiten van Welzijn De Meierij. Gevolg is een duidelijk herkenbare groei van deelnemers met een - steeds zwaardere - rugzak en mensen met een lichte beperking. Dit vraagt van Welzijn De Meierij een intensievere ondersteuning en begeleiding van begeleiders, docenten en ook vaker ondersteuning aan de deelnemers. We constateren een toegenomen vraag vanuit de verschillende wijken (Boschweg, Hoevebraak, Centrum en Wijbosch) en uitbreiding van het aanbod met veel inzet van (nieuwe) vrijwilligers. Welzijn De Meierij heeft vraaggericht meer ingespeeld op de vraag en ontwikkelingen in de woonservicepunten, zoals de organisatie van burendag en multiculturele bijeenkomsten. Het resultaat is dat er in elke woonservice in Schijndel in samenwerking met vrijwilligers en samenwerkingspartners ontmoetingsactiviteiten plaatsvinden. De mate waarin en de vorm zijn afhankelijk van de mogelijkheden en cultuur van de wijk. Eind 2013 heeft op gemeentelijk niveau vanuit het platform Wonen, Welzijn, Zorg en Inkomen een evaluatie plaatsgevonden met de besturen, wijkraden en organisaties van de vier woonservicelocaties. In deze evaluatie zijn de vorderingen over de uitvoering van de functies; ontmoeting, eetfunctie, advies en informatie en dagopvang in kaart gebracht en zijn er aanbevelingen geformuleerd over de verdere ontwikkeling. De ondersteuning van Welzijn De Meierij werd door de besturen positief beoordeeld Dagbesteding Schijndel. Algemeen In de woonservice is een van de doelstellingen om dagbesteding te realiseren voor kwetsbare groepen. Doelstelling: Kwetsbare ouderen een gezellige dagbesteding aanbieden ter bevordering van de sociale contacten in het kader van eenzaamheidspreventie. Gedacht moet worden aan ouderen met lichte lichamelijke en/of geestelijke problemen. (zoals rouwverwerking, lichte depressie en vergeetachtigheid). De mantelzorger ontlasten. Bevorderen van de zelfredzaamheid. Het betreft vooral de groep ouderen die niet in aanmerking komt voor een indicatie. Verwijzing kan door huisartsen, samenwerkingspartners en mantelzorgers plaatsvinden. Elke dinsdag wordt onder deskundige begeleiding door vrijwilligers een gevarieerd dagprogramma aangeboden. De beroepskracht heeft vooral een coördinerende taak en is verantwoordelijk voor de intake en de begeleiding van de vrijwilligers. Samen wordt er een warme maaltijd genuttigd. Per dagdeel wordt onder begeleiding van 3 vrijwilligers een activiteit met 12 bezoekers gedaan zoals een wandeling, een spelletje of gewoon even een praatje. Verloop van het project in 2013 Het in 2012 gestarte project Dagbesteding is in maart 2012 gestart met veel publiciteit. Het project dagbesteding blijkt een succesformule te zijn! De pilot is afgesloten in In het voorjaar van 2013 is het project samen met de gemeente geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de gemeente besloten om het project Dagbesteding uit te breiden naar alle Woonservice locaties in Schijndel. In de tweede helft van 2013 is gestart met de uitbreiding. Dit betekent dat eind 2014 binnen elke Woonservices een dagbesteding is gerealiseerd. In 2013 is de tweede dagbesteding allereerst ontwikkeld in woonservice Zuid. Er zijn vrijwilligers geworven en er is een locatie gevonden, tegelijkertijd is er een start gemaakt met de ontwikkeling van de dagbesteding in woonservice Wijbosch. Begin 2014 worden deze twee dagbestedingen geopend. In het derde kwartaal van 2014 wordt de dagbesteding in woonservice centrum opgezet. 19

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk!

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk! Welzijn De Meierij Maakt meer mogelijk! NIEUWE ORGANISATIE Per 1 januari 2013 zijn Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode en BWI Het Palet uit Schijndel gefuseerd. De naam voor de nieuwe organisatie is: Welzijn

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Jaarverslag De Kracht van Samen

Jaarverslag De Kracht van Samen Jaarverslag 2014 De Kracht van Samen Colofon Copyright 2015: Welzijn De Meierij Met dank aan: Alle bestuursleden, personeelsleden, stagiaires, vrijwilligers en deelnemers die hebben bijgedragen aan de

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Thema/Bron/Beleid Participatie/ WMO prestatieveld 1 Leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen Prestatieveld 3 Informatie, advies,

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011

Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011 Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011 januari 2012, Servicepunt Vrijwilligers / Trema Welzijn Inleiding Deze rapportage is opgesteld conform afspraken tussen gemeente

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Vooraf. Jaarverslag

Vooraf. Jaarverslag Jaarverslag 2014 Vooraf Dit is het jaarverslag 2014 van mfc t Marheem. Dit was het tweede jaar waarin werd gewerkt volgens de beleidsgestuurde contractfinanciering. In dit verslag wordt op hoofdlijnen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligerscentrale Houten

Evaluatie Vrijwilligerscentrale Houten Hollandsspoor 37 3994 VT Houten T: 030-63 63 250 E: info@vrijwilligershouten.nl I: www.vrijwilligershouten.nl IS08.0122 Interne Stuk gemeente Houten f ARCHÏËFÊXEMPLAAR Deponeren"] Evaluatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk gericht op de lokale vraag. Binnen de Wmo (prestatieveld vier) zijn gemeenten verplicht de

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Sociaal beleid gemeente Heerenveen

Sociaal beleid gemeente Heerenveen Sociaal beleid gemeente Heerenveen Bijeenkomst de Greiden, 8 juni 2017 Diana Elsinga, beleidsregisseur Wmo Gemeente Heerenveen Jacqueline Lenis, opbouwwerker Caleidoscoop Inhoud 1. Terugblik Hervorming

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant ONS welzijn De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant Wat doet ONS welzijn ONS welzijn adviseert en helpt mensen als dat nodig is. De medewerkers van ONS welzijn denken met je mee om samen een goede

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie