djksdienst voor de ijsselmeerpolders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "djksdienst voor de ijsselmeerpolders"

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat r, BIBLIO?t-IEEK RlJt<sCl!t.lr.!J i %,o:;<:s.4 Oe lj.s5jc;lme?.%poc~ers - djksdienst voor de ijsselmeerpolders Z E E W O L D E \i Een voorbeeld van "stedelijke inrichting" door W.N.M. van Acht j anuari Abw postbus AP lelystad smedinghuis zuiderwagenplein 2 te1.(03200) telex 40115

2 Voorwoord Samenvatting 1. Inleiding 2. Uitgangssituatie 2.1. Gebiedsbeschrijving 2.2. Bodemgesteldheid 2.3. Hydrologische gesteldheid 2.4. Grondmechanische eigenschappen 3. Programmatische aspecten 3.1. Karakter 3.2. Wonen 3.3. Vrije tijd Overzicht vrijetijdsvoorzieningen Volkstuinen Buitensportaccommodaties 3.4. Verkeer en vervoer 4. Aanpassing van bestemmingen aan bodemgesteldheid 4.1. Deelbestemmingen 4.2. Hoofdbestemmingen 4.3. Optimalisering van locatie van bestemmingen 5. Structuurplan Zeewolde 5.1. Hoofdstructuur 5.2. Wonen en werkgelegenheid 5.3. Verkeer en vervoer 5.4. Faaering 5.5. Financizle aspecten

3 6. ~estemmingsplan de Akkers 6.1. Hoofdstructuur 6.2. Woongebieden 6.3. Milieuaspecten 6.4. FinanciEle aspecten 7. Inrichtingsaspecten 7.1. Bouwri jpmaken Fundering Ophogen Waterhuishouding Nutsvoorzieningen Wegen 7.2. Groen en recreatie Algemeen Groen Wolderwijd Volkstuinen Veldsporten Ruitersport 8. Organisatie en planning van het project 9. Literatuur

4 In het kader van het college Stedelijke Inrichting van de vakgroep Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool wordt Zeewolde als voorbeeld genomen van "stedelijke" inrichting. Hiertoeis de tot nu toe beschikbare informatie over het project gebundeld en samengevat in dit document. De informatie betreft behalve bestaande rapporten ook verschillende nota's, notities en mondelinge informatie. Voor de bereidwillige informatieverstrekking gaat hartelijke dank uit naar de leiding en leden van de Projectgroep Zeewolde, evenals de afdeling Recreatie, de subafdeling Waterhuishouding en de sectie Bodemtechniek van de Directie Landinrichting en de afdeling Studie en de afdeling Civieltechnische Werken van de Directie Stedebouw en Openbare Werken van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

5 SAMENVATTING In dit document is de planvoorbereiding en het begin van de realisatie' van de bewoningskern Zeewolde beschreven met vooral als doe1 de plaats en de betekenis van cultuurtechnische kennis bij stedelijke inrichting te verduidelijken. Zeewolde heeft vom gekregen in een iteratieproces tussen vooral planvormers, onderzoekers en bestuurders. Echter om progmatische redenen is in dit document een andere volgorde van planvormingsaspecten gekozen dan de volgorde in het werkelijke proces van planvorming. Achtereenvolgens is ingegaan op de uitgangssituatie voor de bouw van Zeewolde, op de programmatische aspecten, de aanpassing van mogelijke bestemmingen aan de bodemgesteldheid, het structuurplan Zeewolde, het bestemmingsplan van de eerste woonwijk de Akkers, de inrichtingsaspecten en de organisatie en planning van het project. Vooral de aanwezigheid van Almere en Lelystad en de toename van het vereiste minimum draagvlak van tal van voorzieningen hebben in Zuidelijk Flevoland tot een nederzettingenpatroon geleid, van aan de rand gelegen wooncentra. In regionaal verband openbaart zich in Flevoland niet alleen een bevolkingsdruk, maar ook een vestigingsdruk van bestaande bedrijven. Behalve Almere ligt ook Zeewolde hiervoor binnen aantrekkelijke afstand van het oude land. Het regionale bevolkingsdraagvlak van het landelijk gebied van Zuidelijk Flevoland bedraagt maximaal ca inwoners. Teneinde een aanvaardbaar voorzieningenniveau in de bewoningskern Zeewolde te kunnen realiseren, is een bevolkingsomvang van personen voorgesteld. Doorgroei van Zeewoldenaar inwoners is mogelijk. De totale ruimtereservering is toereikend voor ca inwoners. Gekozen is voor een ligging van Zeewolde aan het Wolderwijd om vooral ook voor niet-agrarisch gebonden bewoners een aantrekkelijke woonplaats te ontwikkelen. Het landelijk gebied van Zuidelijk Flevoland is opgebouwd uit drie deelgebieden, te weten het Oostvaardersdiepgebied, het Middengebied en de Zuidlob. Zeewolde ligt in de Zuidlob, een gebied met een multifunctioneel karakter waarin plaats is voor landbouw, natuur, houtteelt, recreatie, wonen en waterwinning. Het gebied waarvoor de planvorming van Zeewolde geldt, is ca ha groot en omvat de woonkern, het bedrijventerrein "het Trekkersveld" en de verbindingszoneertussen. In een gevarieerd patroon wisselen pleistocene en holocene bodems elkaar af. De stijghoogten van het grondwater in het pleistocene zand varizren van enkele decimeters tot ca. 1,50 m minus maaiveld. en gevolge van alleen een verlaging van de grondwaterstand tot 1,60 m beneden maaiveld varieert de zetting van 0 tot 20 cm. Bij ophoging met 1 m zand varieert de zetting tussen 10 en 50 cm. In de eerste 5 jaar vindt 90 procent van de totale zetting plaats. --- Programmatische aspecten Zeewolde zal de sfeer gaan ademen van een plattelandskern. Het karakter van het centrum, 'zalmeer dan dat van de woonbuurten mede bepaald worden door de recreatieve verzorgingsfunctie. De bevolking van Zeewolde zal in

6 de beginfase gedomineerd worden door de leeftijdscategoriegn 20 tot en met 34 en 0 tot en met 12 jaar veelal in gezinsverband. Om inwoners te kunnen huisvesten, zullen bij een gemiddelde woningbezetting van 2,85 personen per woning, ongeveer woningen moeten worden gebouwd. Integratie van wonen met andere functies dient te worden nagestreefd. Het landelijk karakter van Zeewolde dient tot uiting te komen in een lage gemiddelde woningdichtheid (25 B 30 woningen per ha netto), ca. 90% el?ngezinswoningen en royale groenvoorzieningen in en nabij de woongebieden. Naar het centrum kunnen meer kleinstedelijke kenmerken vorm krijgen door een toename van bebouwingshoogte en menging van wonen met centrwn en recreatieve functies. Wat betreft woningtype zal een vrij sterk accent liggen op 4- en 5 kamerwoningen, waarbij te denken is aan realisering van 30 tot 50% in de koopsector. Het verkeer- en vervoerssysteem dient aantrekkelijk te zijn voor fietsers en voetgangers. Hiertoe dient een relatief fijnmazig net van veilige en comfortabele routes te worden aangelegd. Voor een veilige afwikkeling van het autoverkeer is een hizrarchische opbouw van woonstraat, buurtweg en kernontsluitingsweg wenselijk, evenals een indeling naar verkeers- en verblijfsruimte. Het openbaar vervoer dient een selectief gebruik van de auto mogelijk te maken. Vrijetijdsvoorzieningen spelen in een nieuwe kern een belangrijke rol. Ten tijde van de oplevering van de eerste woningen zullen a1 enkele relatief intensief gebruikte voorzieningen op het gebied van sport, vereniging, horeca en bibliotheek aanwezig moeten zijn. De volkstuin en buitensport nemen hierbij een belangrijke plaats in. Bij inwoners is ca. 10 ha nodig voor volkstuin en ca. 10 ha voor een gecombineerd voetbal/hockey/honkbal-complex.... Aanpassing van bestemmingen aan bodemgesteldheid Een methode is ontwikkeld om een zodanige aanpassing van de mogelijke bestemmingen aan de bodemgesteldheid te kunnen verkrijgen, dat het totaal van de kosten van uit te voeren werkzaamheden minimaal is. Omdat stedebouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden niet in de bestemmingen zijn betrokken, kunnen de verkregen plannen niet meer zijn dan een hulpmiddel voor de stedebouwer en planoloog. Om de invloed van variabelen als de prijs van het zand, het inwonertal en het sparen van reeds ingeplant bos te onderzoeken, zijn acht alternatieven doorgerekend. Uit de berekeningen valt af te leiden dat de invloed van de zandprijs op de plaatskeuze van de bestemmingen &eer gering is. Het sparen van het reeds ingeplant bos kost 4,3 en 7*10 gulden bij de voor deze studie aangenomen inwonertallen van resp en inwoners. Het verschil in bodemafhankelijke kosten tussen het optimale plan en een plan waarbij de bestemmingen volledig willekeurig over het gebied zijn verdee d, bedraagt bij een aangehouden zandpr s van f 10,--/m3 ca. 8,3*10 t! gulden bij inwoners en 8,6* 10 ij gulden bij inwoners. Deze besparing zal door het buiten beschouwing laten van stedebouwkundige randvoorwaarden, niet gehaald worden.

7 Structuurplan Zeewolde Getracht is om aan de hand van de programmatische uitgangspunten een plan te ontwikkelen, dat inspeelt op de aanwezige landschappelijke elementen, de bestaande infrastructuur en de bodemgesteldheid. Twee belangrijke keuzes zijn, dat het centrum nabij de aanwezige jachthaven wordt gesitueerd en de hoofdstructuur mede bepaald wordt door de bestaande landbouwkundige verkaveling. De groenstructuur kenmerkt zich door een centrale groenzone gekoppeld aan het aangrenzenden Horsterwold en door aan de randen van de woonbuurten gelegen groenzones met een breedte van m. Het aantal woningen van Zeewolde bij inwoners is verdeeld in twee woongebieden gescheiden door de centrale groenzone. De werkgelegenheid zal zich concentreren op het 70 ha grote bedrijventerrein Trekkersveld en twee kleine bedrijventerreinen van samen ca. 10 ha grenzend aan de woongebieden. De interne routes voor fietsers en voetgangers vallen samen of lopen parallel aan buurtontsluitingswegen. In het centrumgebied zal menging van verkeerssoorten optreden. De verbindingsweg aan de westrand van de bebouwing dient ter afleiding van het niet centrum gerichte verkeer direct naar de woonwijken. De halteplaatsen van het openbaar vervoer zijn zo gesitueerd dat ca. 852 van de inwoners hemelsbreed binnen 400 m van een halte woont. De nagestreefde verdeling in woongebieden van 27% verharding, 20% openbaar groen en 53% uit te geven terrein, evenals de eenvoudige verkaveling en de relatief grote aaneengesloten groengebieden op kernniveau zullen een gunstige invloed hebben op de investeringskosten en de toekomstige beheerskosten.... Bestemmingsplan de Akkers Het plangebied de Akkers omvat de noordelijke woonbuurt, een kleinschalig bedrijventerrein, een deel van het centrum en twee brede groenstroken. In de hoofdstructuur zijn kenmerkend de centraal gelegen noord-zuid lopende groenzone, de rasterstructuur en de duidelijk herkenbare hoofdroutes voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Binnen her woongebied kan het groen beperkt blijven, omdat zich aan alle zijden langs het plangebied groenzones bevinden. Het omrijden in de woongebieden zal tot een minimum worden teruggebracht door de vijf aansluitingspunten op de kernontsluitingswegen onderling te verbinden door een circuit van buurtwegen. Voor het merendeel van de buurtwegen is een lagere verkeersintensiteit dan motorvoertuigen per etmaal, waardoor voor deze wegen geen geluidszone geldt. Voor de economische uitvoerbaarheid moet er sprake zijn van een sluitende grondexploitatie. Dit is te bewerkstelligen door een efficiente verkaveling en ontsluiting, een hoog aandeel uitgeefbaar terrein, een groot aantal fictieve woningen en een sobere afwerking en inrichting van het openbare gebied. De totale stichtingskosten per woning bedragen afgerond f ,-- per woning.

8 Inrichtingsaspecten In het zuidoostelijk deel van Zeewolde is het zeer goed mogelijk om op staal te funderen, omdat de draagkrachtige zandlagen dicht aan het oppervlak komen. Voor bijzondere bebouwing en woongebieden in het noordwestelijk deel is fundering op betonnen palen nodig. De funderingsdiepten voor lichtere bebouwing varigren van 5 m in het zuidoostelijk deeltot 10 m in het noordoostelijk deel van Zeewolde. Bij holoceendikten van meer dan 2,s m is een voorgespannen betonnen paal nodig om scheurvorming te voorkomen, in het geval dat horizontale belastingen door ophogingen of afgravingen in de nabijheid voorkomen. Voor Zeewolde is de keus gemaakt om niet integraal op te hogen. In gebieden waar het pleistocene zand minder dan 40 cm onder maaiveld begint, kunnen voor woningen en wegen eenvoudig cunetten worden gegraven. Op plaatsen waar zand aan de oppervlakte voorkomt met een laagdikte van maar minder dan 80 cm, is extra ophoging van wegen nodig. Het diepe deel van her zandpakket uit de grachten is doorgaans beschikbaar als materiaal voor het zandbed. Voor de afwatering van Zeewolde is een waterlopenstelsel nodig met een oppervlakte van 2,s tot 3% van het gebied. Voor de ontwatering is een vrij extensieve drainage toereikend, eventueel aangevuld met ringdrainage rondom woningen. Op plaatsen met een zandige bodem is in de gtachten een onderwatertalud van minimaal 1 : 4 nodig. Tevens dient hier kort na het graven een oeverbescherming te worden aangebracht. Een plasberm beperkt het verdrinkingsgevaar. In Zeewolde worden zes stelsels van nutsvoorzieningen aangelegd. De hoofdstructuur hiervan ligt grotendeels langs de ontsluitingsroutes. Voor de afvoer van regenwater en vuil water is voor een gescheiden rioleringsstelsel gekozen. Zolang de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet functioneert, wordt het afvalwater onder meer van de recreatie-objecten behandeld op een riet-infiltratie-veld. De eerste fase van de hoofdontsluiting van Zeewolde betreft de Horsterweg, de verlengde Dasselaarweg, de noordelijke rondweg, de onderlinge aansluitpunten in de vom van verkeerscirculatiepleinen en de landelijke open bruggen. De ligging van Zeewolde tussen het Wolderwijd en het Horsterwold biedt recreatieve mogelijkheden. In de centrale groenzone zijn onder meer sportvelden en volkstuinen opgenomen.het streven is om de jachthaven "Wolderwijd" zo goed mogelijk met het centrum te integreren. Door aanleg van een eiland in het Wolderwijd in de hoek Knardijk - Zeewolderdijk zal de aantrekkelijkheid van het Wolderwijd voor middelgrote en grotere schepen toenemen. In het structuurplan Zeewolde zijn drie volkstuincomplexen opgenomen, waarvan twee kleine aan de rand van de woongebieden zijn gelegen en 6Gn grotere in de centrale groenzone. Elk complex dient te voet, per fiets en per auto bereikbaar te zijn. Het noordelijke kleinere complex is door diepploegen geschikt te maken voor gebruik als volkstuin. De grassportvelden dienen tonrond gelegd te worden. Voor Zeewolde wordt uitgegaan van de vestiging van Sen hippisch centrum dat tesamen met kleine oefenterreinen in het basisnet van ruiterpaden zal worden opgenomen.

9 De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft voor de ontwikkeling van het project Zeewolde een Stuurgroep en een Projectgroep ingesteld. In de Projectgroep worden plannen voorbereid en uitgewerkt om vervolgens ter goedkeuring aan de Stuurgroep te worden voorgedragen. In 1982 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat na advies door de Raad van de Waterstaat het structuurplan Zeewolde goedgekeurd. Bij de tijdsplanning van het project wordt onderscheid gemaakt in een globale planning en een detailplanning. Onderdeel van de detailplanning is het aangeven van het kritieke pad. Vanaf 1984 zal naast de R.1J.P. ook de per 1 januari 1984 ingestelde gemeente Zeewolde voorzieningen realiseren.

10

11 1. INLEIDING De ontwikkeling van de nieuwe IJsselmeerpolder is gepaard gegaan met de vestiging van mensen en bedrijvigheid. Dit kolonisatieproces is steeds bepaald door de aard en vorm van het grondgebruik in de polder en door de invloeden van buitenaf. De Wieringermeer en de Noordoostpolder werden sterk gedomineerd door het agrarische grondgebruik en waren relatief besloten eenheden met een nederzettingenpatroon dat is opgebouwd uit verspreide agrarische bewoning rond lokaal verzorgende kernen en een regionale verzorgingskern (figuur 1). Ook Oostelijk Flevoland vertoont nog duidelijk de kenmerken van een soortgelijk nederzettingenpatroon, maar in deze polder begon zich ook de invloed van de Randstad te doen gelden. Hieruit is de groeikernfunctie van Lelystad voortgevloeid. Lelystad zal kunnen uitgroeien tot minstens inwoners en daarmee in de toekomst ongeveer driekwart van de totale bevolking van Oostelijk Flevoland herbergen. In Zuidelijk Flevoland zal het stedelijke aandeel van de totale bevolking in de toekomst nog groter zijn dan in Oostelijk Flevoland. Gelegen aan de rand van de dichtbevolkte Randstad zal deze polder door de bouw van Almere een belangrijke functie gaan vervullen ten behoeve van het volkshuisvestingsbeleid in het noordelijke deel van de Randstad. Het ontwerp-structuurplan voor Almere is gebaseerd op een maximaal inwoner aantal van ca inwoners. De aanwezigheid van Almere en Lelystad is van grate betekenis voor het nederzettingenpatroon van Zuidelijk Flevoland. Deze zal in tegenstelling tot de eerdere (agrarische) polders Wieringermeer en Noordoostpolder alsmede het daarmee te vergelijken oostelijke deel van Oostelijk Flevoland niet worden gekenmerkt door centraal in hun verzorgingsgebied gelegen kernen maar door aan de rand gelegen wooncentra van waaruit het daartussen gelegen landelijk gebied wordt verzorgd. Naast Almere in de zuidwestelijke hoek van Zuidelijk Flevoland en Lelystad gelegen aan de noordelijke rand zal aan het Wolderwijd Zeewolde worden gebouwd als woon- en verzorgingskern voor het agrarischjrecreatieve oostelijke deel van de polder. Reeds in de Noordoostpolder heeft zich in het agrarische gebied van de IJsselmeerpolders een schaalvergrotingsproces voltrokken dat tot direct gevolg had dat de bevolkingsdichtheid daar sterk afnam en bijgevolg ook het draagvlak voor de totale verzorgingskernen. Omdat tegelijkertijd ook het vereiste minimum draagvlak voor tal van voorzieningen (met name in de commercisle sfeer) is toegenomen, kunnen verzorgingskernen in dat opzicht nog slechts levensvatbaar zijn bij een steeds groter inwoneraantal van de kern zelf en het omringende gebied. Momenteel wordt een minimaal inwoneraantal van ongeveer inwoners algemeen als norm gehanteerd. Dit inwoneraantal is alleen haalbaar bij vestiging van personen uit andere regio's of stedelijke centra in Flevoland. Daartoe is een wervend voonmilieu onontbeerlijk en dit kan optimaal tot ontwikkeling worden gebracht bij een ligging van Zeewolde op de grens van land en water. De a-centrale ligging t.0.v. het landelijke verzorgingsgebied is op zich minder gunstig, maar de maximale afstanden vanuit het landelijke gebied in Zuidelijk Flevoland naar de omliggende verzorgingscentra zullen daar-

12 mee niet hoger uitkomen dan in Oostelijk Flevoland het geval is. De ligging van Zeewolde is uigesproken gunstig om deze woonkern te doen functioneren als attractie- en/of verzorgingspunt voor de talrijke "tijdelijke" (recreatieve) inwoners van Zuidelijk Flevoland, die zich met name zullen ophouden op en langs de randmeren en op de verblijfsrecreatieve terreinen in de Zuidlob in de directe omgeving van Zeewolde. In regionaal verband openbaart zich op Flevoland niet alleen een bevolkingsdruk vanuit aangrenzende gebieden op het oude land, maar tevens een potentigle vestigingsdruk van bestaande bedrijven, die onvoldoende hervestigings- of uitbreidingsmogelijkheden vinden binnen de regio. Een belangrijke reden hiervoor is het provinciaal beleid dat, gesteund door het nationale beleid, is gericht op beperkte verstedelijking en bescherming van de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Dit uit zich onder meer in concentratie van woningbouwactiviteiten in een beperkt aantal regionale groeikernen (Amersfoort, Harderwijk). Deze druk zal zich allereerst richten op Almere, waar in het oostelijk deel een bedrijventerrein in voorbereiding is, maar ook de geprojecteerde woonkern Zeewolde zal op een aantrekkelijke afstand voor zich uit beide regio's bedrijven liggen. Figuur 1. Woonkernen in IJsselmeerpolders en verzorgingscentra in en om het plangebied (R.IJ.P., 1981)

13 In 1978 is door de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een opdracht verstrekt om een structuurplan te maken voor een verzorgingskern in Zuidelijk Flevoland. Het in 1982 goedgekeurde structuurplan is een eerste aanzet voor de kern Zeewolde. Het structuurplan biedt een leidraad voor de nadere uitwerking van de woonbuurten, de bedrijventerreinen en de centrum- en recreatiegebieden. Tevens vormt het plan een toetsingskader voor de op te stellen plannen voor deze onderdelen. op basis van veronderstellingen ten aanzien van de omvang van het landelijke gebied (fig. 2), dat wat betreft de verzorging primair op Zeewolde zal zijn aangewezen, en het aantal daarin werkzame of er anderszins aan gebonden personen, wordt gekomen tot een schatting van de regionale bevolkingsdraagvlak van Zeewolde. Het blijkt te gaan om maximaal ca inwoners. Dit is onvoldoende voor de realisering van een verzorgingskern met een enigszins bevredigend voorzieningenpakket. r '! Figuur 2. Verzorgingsgebied Zeewolde (R.IJ.P., 1982). 'J, I A Voor Zeewolde wordt een bevolkingsomvang van ca personen voorgesteld. Bij deze omvang wordt het mogelijk geacht, naast een basispakket voorzieningen, ook voldoende draagvlak te realiseren voor vormen van voortgezet onderwijs, uitgebreidere medisch/maatschappelijke dienstverlening en dupliceren (ter vergroting van de keuzemogelijkheid) van voorzieningen met een lage drempelwaarde. Inclusief de inwoners van het landelijke gebied zal bij deze omvang ook een voldoende,zij het minimaal, draagvlak worden gevormd voor een zelfstandige gemeente Zeewolde met ca inwoners. Voor verdere uitgroei van Zeewolde boven de omvang van inwoners is ruimte gereserveerd. Teneinde een aanvaardbaar voorzieningenniveau te kunnen realiseren, slechts mogelijk bij vestiging van niet-agrarisch en niet-recreatief gebonden bewoners, is gekozen voor een ligging aan het Wolderwijd. Zowel vo,or het ornringende landbouwgebied dat geleidelijk bewoond raakt, als voor de recreatieve ontwikkeling onder meer in de vorm van meerdere vakantiecomplexen, is een spoedige start van de bouw van Zeewolde van belang.

14 In dit document is de planvoorbereiding en hetbegin van de realisatie van de bewoningskern Zeewolde beschreven met vooral als doe1 de plaats en betekenis van cultuurtechnische kennis bij stedelijke inrichting te verduidelijken. De plannen voor Zeewolde zijn niet alleen het resultaat van programmatisch onderzoek, zoals de opzet van dit document misschien suggereert. De bestaande situatie en globale ideezn onder meer omtrent functies, de grootte en de verzorgingsstructuur, hebben geleid tot een locatiekeuze en een basisopzet voor Zeewolde. Deze basisopzet is daarna onderbouwd door onderzoek. In een iteratieproces tussen vooral planvormers, onderzoekers en bestuurders heeft Zeewolde verder vorm en inhoud gekregen. Zonder afbreuk te doen aan de wisselwerking tussen betrokkenen en het werkelijk proces van planvorming, is om pragmatische redenen de beschrijving van het structuurplan Zeewolde pas gegeven na presentaties van de belangrijkste resultaten van onderzoek en programmering. Achtereenvolgens is ingegaan op de uitgangssituatie voor de bouw van Zeewolde, op de programmatische aspecten, de aanpassing van bestemmingen aan de bodemgesteldheid, het structuurplan, het bestemmingsplan de Akkers, de inrichtingsaspecten en de organisatie en planning van het project.

15 2. UITGANGSSITUATIE 2.1. Gebiedsbeschrijving Het landelijk gebied van Zuidelijk Flevoland is opgebouwd uit drie deelgebieden, te weten (figuur 1) het Oostvaardersdiepgebied, het Middengebied en de Zuidlob. Het Oostvaardersdiep is in het verleden altijd gezien als een interstedelijke zone waar stedelijke functies als industrie en bewoning tot ontwikkeling zouden kunnen komen. Door de ontwikkeling van het belangrijke natuurgebied "De Oostvaardersplassen" staat thans het behoud en de verdere ontwikkeling van natuurwaarden centraal. Het middengebied van Zuidelijk Flevoland zal verder ontwikkeld worden tot een grootschalig open landbouwgebied. Het zal voornamelijk bestaan uit akkerbouwbedrijven met enige weidebedrijven in de randgebieden. Aan de zuidrand nabij Zeewolde is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van een fruitteeltgebied van minimaal ca. 800 ha. In tegenstelling tot de beide hiervoor beschreven deelgebieden waar bepaalde functies duidelijk domineren zal de zuidlob van de polder zich op basis van het totale taakstellingspakket voor de polder en de specifieke situatieve kenmerken (randmeren, voorlanden, bodemgradi'enten) ontwikkelen tot een multifunctioneel gebied waarin plaats is voor landbouw, natuur, houtteelt, recreatie, wonen en waterwinning. De bosrijke randmeerzone tussen Zeewolde en de Nijkerkerbrug vormt de randzone van het omvangrijke Horsterwold, dat zich landinwaarts tussen Zeewolde en de Nijkerkerweg zal uitstrekken tot aan de Hoge Vaart. Het gebied waarvoor de planvorming voor Zeewolde geldt is ca ha groot en omvat het gebied voor de woonkern, het bedrijventerrein "het Trekkersveld" en de verbindingszone ertussen (figuur 3). Het kenmerkt zich nog grotendeels door een open en onbebouwd agrarisch landschap. Het gebied voor de toekomstige woonkern wordt vanaf de Spiekweg ontsloten door de Horsterweg, die eindigt op de randmeerdifk bij het jachthavencomplex "Wolderwijd", dat in de nabije toekomst zal uitgroeien tot ca ligplaatsen. Buitendijks is een terrein opgespotenmet de bedoeling dat het onderdeel zal gaan uitmaken van het totale centrumgebied van Zeewolde.

16 Dm bedri jventerrein a bos O"ontgonnen landbow 1 = Noordelijke rondweg 2 = Zeewolderdijk 3 z Verlengde Dasseloarweg L = Horsterweg 5 = Veilengde Horsterweg. 6; Dosselaarweg. Figuur 3. Uitgangssituatie van Zeewolde (R.IJ.P., 1982) Het noordelijk van de Horsterweg gelegen gebied is in gebruik bij het grootlandbouwbedrijf van de Rijksdiense voor de IJsselmeerpolders. De aan de dijk grenzende delen van de kavels zijn ongeschikt voor lonende landbouwactiviteiten. Deze zijn begroeid met riet. In het uiterste noordelijkedeel ligt aan de voet van de dijk een zanddepot. De kruin van de dijk ligt ongeveer op 2,5 +N.A.P.; een hoogteverschil van ongeveer 4 m - met het achterliggende land. \ h. Ten zuiden van de Horsterweg is de bodem minder geschikt voor landbouw door de aanwezigheid van kwel en pleistoceen zand vlak onder of aan de oppervlakte. Het gebied dat wordt ingesloten door de Spiekweg, de Horsterweg en de Dasselaarweg, een parallel aan de Spiekweg lopende ontsluitingsweg, is a1 vroeg ingeplant. in het goed ontwikkelde bos, waarin is een beheersschuur gebouwd. De uiterste punt van het plangebied is eveneens ingeplant met bos. De rest van het plangebiedsdeel tussen de Dasselaarweg en de randmeerdijk ligt braak en is begroeid met riet en enkele kleine wilgenbossen. In de hoek tussen de dijk en de Horsterweg ligt reeds een aantal jaren een zanddepot. Ten zuiden van het jachthavengebied is de dijk voorzien van voorlanden die destijds zijn opgespoten met zand uit de vaargeul in het randmeer. Deze voorlanden zijn voornamelijk begroeid met gras en verbreden zich op een aantal punten tot kaapachtige terreintjes. *

17 Het plangebiedsdeel nabij het Trekkersveld wordt ontsloten door de Spiekweg, die de belangrijkste verbinding tussen Zeewolde enerzijds en het Trekkersveld en het agrarische middengebied anderzijds zal vormen. Op dit moment Is ongeveer 11 ha bedrijventerrein uitgegeven van de totaal aanwezige 65 ha. In aansluiting op de Hoge Vaart zijn twee havenkommen gegraven waaraan zich vaarwatergebonden bedrijvigheid kan vestigen (schepen tot 600 ton). De bedrijven die zich tot nu toe op het Trekkersveld hebben gevestigd, kunnen vrijwel alle tot de agrarisch verzorgende sfeer worden gerekend Bodemgesteldheid De belangrijkste bodemkundige gegevens zijn weergegeven op figuur 4. Op grond van verschillen in profielbouw is het plangebied in vier gebieden onder te verdelen te weten (tabel 1): 1. een gebied waar Pleistoceen of verspoeld Pleistoceen op Pleistoceen voorkomt; 2. een gebied waar Holoceen op Pleistoceen voorkomt; 3. een gebied waar verspoeld Pleistoceen op Holoceen op Pleistoceen voorkomt ; 4. een gebied waar Holoceen op verspoeld Pleistoceen op Holoceen op Pleistoceen wordt aangetroffen. Tabel 1. Overzicht van de dikte van de verschillende lagen in de onderscheiden deelgebieden (dikte in m). gebied dikte dikte dikte diepte bovenste verspoeld onderste Pleistoceen holocene zand holocene m -mv/ laag laag l,o - 4,5 - - l,o - 4,s 3-0,l - 0,6 0,l - 1,0 0,5-1,s 4 0,l - 0,s 0,2-0,7 0,l - 1,0 0,5-1,5 --

18 Figuur 4. Bodemgesteldheid (R.IJ.P., 1982) De rijping van de bodem is sterk afhankelijk van het bodemprofiel en de ontwateringstoestand. De gedraineerde homogene kleigronden zijn over een dikte van ca. 0,8-1,O m geaereerd. Komen er echter zandlaagjes in de klei voor dan is de rijping meestal niet verder gevorderd dan tot het eerste zandlaagje. De aeratiediepte zal derhalve sterk uiteenlopen op de kavels met een bont bodemprofiel. De bodem heeft echter aanzienlijk meer draagkracht dan in 1968-'69 en is momenteel, zeker onder droge omstandigheden, geschikt voor bouwactiviteiten Hydrologische gesteldheid Het polderpeil in her grootste gedeelte van het gebied is 5,20 m -N.A.P. Het overtollig water uit het gebied kan daarbij via de tochten worden afgevoerd naar de Hoge Vaart. Even ten zuiden van Zeewolde langs de Spiekweg staat een stuw met een kruinhoogte van 4,65 m -N.A.P. Voor zover de kavels in landbouwkundig gebruik zijn, zijn ze gedraineerd op afstanden van 24 of 48 m. De overige kavels (grotendeels niet in landbouwkundige exploitatie) zijn begreppeld op afstanden van 12 en 24 m Drains en greppels kunnen hun water afvoeren naar de kavelsloten en aande randen van het gebied voorkomende tochten. In het zand heerst een overdruk van het grondwater, voornamelijk als gevolg van het waterpeil (gem N.A.P.) in het randmeer. De bijdrage in de overdruk van het Veluwemassief afstromende grondwater wordt gering verondersteld. In 1968 zijn in het gebied loodrecht op de dijk een aantal waarnemingsfilters geplaatst. Tot 1976 zijn hierin regelmatig waarnemingen verricht. Daar het isohypsenpatroon zich stabiliseerd, is de opname sindsdien gestaakt. De stijghoogten in het pleistocene zand variiiren van enkele decimeters minus maaiveld in het meest zuidelijke gedeelte (ca. 2,00 m - N.A.P.)

19 tot ca m -maaiveld (ca. 4,80 m -N.A.P.) bij de in het Pleistoceen ingesneden tocht langs de Spiekweg. Uit het' isohypsenpatroon blijkt een vrij sterk verhang over de eerste 500 m vanaf de dijk Grondmechanische eigenschappen (Viergever, 1982) Achtereenvolgens is ingegaan op begaanbaarheid, stabiliteit en zettingen. De begaanbaarheid van de terreinen is vooral van belang gedurende het bouwproces. Tijdens de bouw moet met materiaal in het gebied gewerkt kunnen worden. Van belang voor de begaanbaarheid is de bovenste laag van ca. 1 m. In het gebied van Zeewolde komt plaatselijk het pleistocene zand aan de oppervlakte, deels rechtstreeks, deels als verspoelde laag over de holocene klei- en veenpakket. Voor een goede begaanbaarheid van het terrein voor mensen en zeer licht materieel is een laag zand van 0,30 m tot 0,50 m voldoende. In bijlage 1 is vervolgens een overzicht gemaakt van de plaatsen waar meer dan 0,40 m zand aan de oppervlakte komt of waar het pleistocene zand dicht onder het oppervlak voorkomt. De ontwatering van de terreinen is goed, zodat de draagkracht voldoende geacht moet worden. Op de keuze tussen integraal ophogen of partieel ophogen in de gebieden waar geen of onvoldoende zand aan de oppervlakte ligt, wordt in hoofdstuk 7 teruggekomen. Stabiliteitsproblemen kunnen zich voordoen bij plaatselijke ophoging van brugopritten en wegen, bij ingravingen voor grachten en kanalen of bij een combinatie van beide. Methoden om stabiliteitsverlies re voorkomen, zijn (zie ook bijlage 6) - fasering van de werkzaamheden. De mate van fasering kan worden berekend en worden gevolgd met behulp van waterspanningsmeters; - verlaging van de grondwaterstand met behulp van bronbemaling. Dit - grondverbetering; - verandering van het profiel van ontgraving en ophoging. biedt soms enige uitkomst in klei- en veenlagen voor tijdelijk werk; Zettingen worden veroorzaakt door een toename van belastingen. De toename van belastingen heeft een toename van de krachten tussen de korrels onderling tot gevolg. De belastingtoename kan zowel worden veroorzaakt door een opgespoten zandlaag of terp als door een verlaging van de grondwaterstand, waardoor de korrels boven water meer gaan wegen en extra belasting op de eronder liggende korrels veroorzaken. De omvang van de zettingen zijn afhankelijk van: holoceendikte ofwel dikte van het pakket samendrukbare lagen; de huidige en toekomstige grondwaterstand (bijlage 2); - de dikte van de laag verspoeld pleistoceen zand op het Holoceen. In het onderzochte gebied vari'&ren deze factoren sterk. Uitgaande van de gegevens over laagdikte, samendrukkingseigenschappen, huidige entoekomstige waterpeilen en dikte van de reeds opgebrachte lagen zand, is een tweetal zettingsprognoses gemaakt. In bijlage 5 is de berekeningsmethode gegeven. De eerste prognose geeft de zettingen na 30 jaar ten gevolge van de verlaging van de huidige grondwaterstand van

20 0,50 tot 0,75 m beneden het huidige maaiveld tot een diepte van 1,bO m beneden maaiveld in de eindsituatie (bijlage 3). De zettingen variiiren van 0 tot 20 cm. De tweede prognose geeft de zettingen na 30 jaar ten gevolge van dezelfde verlaging van de grondwaterstand en ophoging met 1 m zand (bijlage 4). De zettingen varizren van 0 tot 50 cm. Bij de invoer van de grondwaterstandsverlaging is ervan uitgegaan dat de grondwaterstand in de uiteindelijke toestand gemiddeld 0,50 m boven het voorgestelde grachtpeil ligt. Gerekend mag worden dat circa 1,5 jaar na het aanbrengen van de belasting en het effectueren van de grondwaterstandsverlaging 75% van de totale zetting is opgetreden, na 5 jaar ligt dit percentage op 90%. De zettingen in de eerste woonbuurt van Zeewolde zijn erg klein. Het gedeelte van dit gebied, waar eemzanddepot heeft gelegen, zal na gedeeltelijke afgraving van dit zanddepot niet meer zakken. Het overige deel van het gebied zal 1 jaar na ontwatering nog ca. 1 B 2 cm zakken.

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan In opdracht van: Al-licht van Oord b.v. en Gebr. van de Heuvel Stadhoudershoef 6 4273 XZ Hank Uitgevoerd door: ZLTO Advies Ing. F.C.J.L. Klomp-Pullens MSc Specialist

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder

LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder Definitief Provincie Noord-Holland Directie Beleid Sector Natuur, Recreatie en Landschap Postbus 3007 2001 DA Haarlem Grontmij Nederland bv Alkmaar, 10 oktober

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Lekker leven langs de Linge Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Hier ruimte voor een bescheiden bijschrift inhoud 04 IInleiding 08 Kernkwaliteiten van de gemeente

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie