djksdienst voor de ijsselmeerpolders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "djksdienst voor de ijsselmeerpolders"

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat r, BIBLIO?t-IEEK RlJt<sCl!t.lr.!J i %,o:;<:s.4 Oe lj.s5jc;lme?.%poc~ers - djksdienst voor de ijsselmeerpolders Z E E W O L D E \i Een voorbeeld van "stedelijke inrichting" door W.N.M. van Acht j anuari Abw postbus AP lelystad smedinghuis zuiderwagenplein 2 te1.(03200) telex 40115

2 Voorwoord Samenvatting 1. Inleiding 2. Uitgangssituatie 2.1. Gebiedsbeschrijving 2.2. Bodemgesteldheid 2.3. Hydrologische gesteldheid 2.4. Grondmechanische eigenschappen 3. Programmatische aspecten 3.1. Karakter 3.2. Wonen 3.3. Vrije tijd Overzicht vrijetijdsvoorzieningen Volkstuinen Buitensportaccommodaties 3.4. Verkeer en vervoer 4. Aanpassing van bestemmingen aan bodemgesteldheid 4.1. Deelbestemmingen 4.2. Hoofdbestemmingen 4.3. Optimalisering van locatie van bestemmingen 5. Structuurplan Zeewolde 5.1. Hoofdstructuur 5.2. Wonen en werkgelegenheid 5.3. Verkeer en vervoer 5.4. Faaering 5.5. Financizle aspecten

3 6. ~estemmingsplan de Akkers 6.1. Hoofdstructuur 6.2. Woongebieden 6.3. Milieuaspecten 6.4. FinanciEle aspecten 7. Inrichtingsaspecten 7.1. Bouwri jpmaken Fundering Ophogen Waterhuishouding Nutsvoorzieningen Wegen 7.2. Groen en recreatie Algemeen Groen Wolderwijd Volkstuinen Veldsporten Ruitersport 8. Organisatie en planning van het project 9. Literatuur

4 In het kader van het college Stedelijke Inrichting van de vakgroep Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool wordt Zeewolde als voorbeeld genomen van "stedelijke" inrichting. Hiertoeis de tot nu toe beschikbare informatie over het project gebundeld en samengevat in dit document. De informatie betreft behalve bestaande rapporten ook verschillende nota's, notities en mondelinge informatie. Voor de bereidwillige informatieverstrekking gaat hartelijke dank uit naar de leiding en leden van de Projectgroep Zeewolde, evenals de afdeling Recreatie, de subafdeling Waterhuishouding en de sectie Bodemtechniek van de Directie Landinrichting en de afdeling Studie en de afdeling Civieltechnische Werken van de Directie Stedebouw en Openbare Werken van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

5 SAMENVATTING In dit document is de planvoorbereiding en het begin van de realisatie' van de bewoningskern Zeewolde beschreven met vooral als doe1 de plaats en de betekenis van cultuurtechnische kennis bij stedelijke inrichting te verduidelijken. Zeewolde heeft vom gekregen in een iteratieproces tussen vooral planvormers, onderzoekers en bestuurders. Echter om progmatische redenen is in dit document een andere volgorde van planvormingsaspecten gekozen dan de volgorde in het werkelijke proces van planvorming. Achtereenvolgens is ingegaan op de uitgangssituatie voor de bouw van Zeewolde, op de programmatische aspecten, de aanpassing van mogelijke bestemmingen aan de bodemgesteldheid, het structuurplan Zeewolde, het bestemmingsplan van de eerste woonwijk de Akkers, de inrichtingsaspecten en de organisatie en planning van het project. Vooral de aanwezigheid van Almere en Lelystad en de toename van het vereiste minimum draagvlak van tal van voorzieningen hebben in Zuidelijk Flevoland tot een nederzettingenpatroon geleid, van aan de rand gelegen wooncentra. In regionaal verband openbaart zich in Flevoland niet alleen een bevolkingsdruk, maar ook een vestigingsdruk van bestaande bedrijven. Behalve Almere ligt ook Zeewolde hiervoor binnen aantrekkelijke afstand van het oude land. Het regionale bevolkingsdraagvlak van het landelijk gebied van Zuidelijk Flevoland bedraagt maximaal ca inwoners. Teneinde een aanvaardbaar voorzieningenniveau in de bewoningskern Zeewolde te kunnen realiseren, is een bevolkingsomvang van personen voorgesteld. Doorgroei van Zeewoldenaar inwoners is mogelijk. De totale ruimtereservering is toereikend voor ca inwoners. Gekozen is voor een ligging van Zeewolde aan het Wolderwijd om vooral ook voor niet-agrarisch gebonden bewoners een aantrekkelijke woonplaats te ontwikkelen. Het landelijk gebied van Zuidelijk Flevoland is opgebouwd uit drie deelgebieden, te weten het Oostvaardersdiepgebied, het Middengebied en de Zuidlob. Zeewolde ligt in de Zuidlob, een gebied met een multifunctioneel karakter waarin plaats is voor landbouw, natuur, houtteelt, recreatie, wonen en waterwinning. Het gebied waarvoor de planvorming van Zeewolde geldt, is ca ha groot en omvat de woonkern, het bedrijventerrein "het Trekkersveld" en de verbindingszoneertussen. In een gevarieerd patroon wisselen pleistocene en holocene bodems elkaar af. De stijghoogten van het grondwater in het pleistocene zand varizren van enkele decimeters tot ca. 1,50 m minus maaiveld. en gevolge van alleen een verlaging van de grondwaterstand tot 1,60 m beneden maaiveld varieert de zetting van 0 tot 20 cm. Bij ophoging met 1 m zand varieert de zetting tussen 10 en 50 cm. In de eerste 5 jaar vindt 90 procent van de totale zetting plaats. --- Programmatische aspecten Zeewolde zal de sfeer gaan ademen van een plattelandskern. Het karakter van het centrum, 'zalmeer dan dat van de woonbuurten mede bepaald worden door de recreatieve verzorgingsfunctie. De bevolking van Zeewolde zal in

6 de beginfase gedomineerd worden door de leeftijdscategoriegn 20 tot en met 34 en 0 tot en met 12 jaar veelal in gezinsverband. Om inwoners te kunnen huisvesten, zullen bij een gemiddelde woningbezetting van 2,85 personen per woning, ongeveer woningen moeten worden gebouwd. Integratie van wonen met andere functies dient te worden nagestreefd. Het landelijk karakter van Zeewolde dient tot uiting te komen in een lage gemiddelde woningdichtheid (25 B 30 woningen per ha netto), ca. 90% el?ngezinswoningen en royale groenvoorzieningen in en nabij de woongebieden. Naar het centrum kunnen meer kleinstedelijke kenmerken vorm krijgen door een toename van bebouwingshoogte en menging van wonen met centrwn en recreatieve functies. Wat betreft woningtype zal een vrij sterk accent liggen op 4- en 5 kamerwoningen, waarbij te denken is aan realisering van 30 tot 50% in de koopsector. Het verkeer- en vervoerssysteem dient aantrekkelijk te zijn voor fietsers en voetgangers. Hiertoe dient een relatief fijnmazig net van veilige en comfortabele routes te worden aangelegd. Voor een veilige afwikkeling van het autoverkeer is een hizrarchische opbouw van woonstraat, buurtweg en kernontsluitingsweg wenselijk, evenals een indeling naar verkeers- en verblijfsruimte. Het openbaar vervoer dient een selectief gebruik van de auto mogelijk te maken. Vrijetijdsvoorzieningen spelen in een nieuwe kern een belangrijke rol. Ten tijde van de oplevering van de eerste woningen zullen a1 enkele relatief intensief gebruikte voorzieningen op het gebied van sport, vereniging, horeca en bibliotheek aanwezig moeten zijn. De volkstuin en buitensport nemen hierbij een belangrijke plaats in. Bij inwoners is ca. 10 ha nodig voor volkstuin en ca. 10 ha voor een gecombineerd voetbal/hockey/honkbal-complex.... Aanpassing van bestemmingen aan bodemgesteldheid Een methode is ontwikkeld om een zodanige aanpassing van de mogelijke bestemmingen aan de bodemgesteldheid te kunnen verkrijgen, dat het totaal van de kosten van uit te voeren werkzaamheden minimaal is. Omdat stedebouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden niet in de bestemmingen zijn betrokken, kunnen de verkregen plannen niet meer zijn dan een hulpmiddel voor de stedebouwer en planoloog. Om de invloed van variabelen als de prijs van het zand, het inwonertal en het sparen van reeds ingeplant bos te onderzoeken, zijn acht alternatieven doorgerekend. Uit de berekeningen valt af te leiden dat de invloed van de zandprijs op de plaatskeuze van de bestemmingen &eer gering is. Het sparen van het reeds ingeplant bos kost 4,3 en 7*10 gulden bij de voor deze studie aangenomen inwonertallen van resp en inwoners. Het verschil in bodemafhankelijke kosten tussen het optimale plan en een plan waarbij de bestemmingen volledig willekeurig over het gebied zijn verdee d, bedraagt bij een aangehouden zandpr s van f 10,--/m3 ca. 8,3*10 t! gulden bij inwoners en 8,6* 10 ij gulden bij inwoners. Deze besparing zal door het buiten beschouwing laten van stedebouwkundige randvoorwaarden, niet gehaald worden.

7 Structuurplan Zeewolde Getracht is om aan de hand van de programmatische uitgangspunten een plan te ontwikkelen, dat inspeelt op de aanwezige landschappelijke elementen, de bestaande infrastructuur en de bodemgesteldheid. Twee belangrijke keuzes zijn, dat het centrum nabij de aanwezige jachthaven wordt gesitueerd en de hoofdstructuur mede bepaald wordt door de bestaande landbouwkundige verkaveling. De groenstructuur kenmerkt zich door een centrale groenzone gekoppeld aan het aangrenzenden Horsterwold en door aan de randen van de woonbuurten gelegen groenzones met een breedte van m. Het aantal woningen van Zeewolde bij inwoners is verdeeld in twee woongebieden gescheiden door de centrale groenzone. De werkgelegenheid zal zich concentreren op het 70 ha grote bedrijventerrein Trekkersveld en twee kleine bedrijventerreinen van samen ca. 10 ha grenzend aan de woongebieden. De interne routes voor fietsers en voetgangers vallen samen of lopen parallel aan buurtontsluitingswegen. In het centrumgebied zal menging van verkeerssoorten optreden. De verbindingsweg aan de westrand van de bebouwing dient ter afleiding van het niet centrum gerichte verkeer direct naar de woonwijken. De halteplaatsen van het openbaar vervoer zijn zo gesitueerd dat ca. 852 van de inwoners hemelsbreed binnen 400 m van een halte woont. De nagestreefde verdeling in woongebieden van 27% verharding, 20% openbaar groen en 53% uit te geven terrein, evenals de eenvoudige verkaveling en de relatief grote aaneengesloten groengebieden op kernniveau zullen een gunstige invloed hebben op de investeringskosten en de toekomstige beheerskosten.... Bestemmingsplan de Akkers Het plangebied de Akkers omvat de noordelijke woonbuurt, een kleinschalig bedrijventerrein, een deel van het centrum en twee brede groenstroken. In de hoofdstructuur zijn kenmerkend de centraal gelegen noord-zuid lopende groenzone, de rasterstructuur en de duidelijk herkenbare hoofdroutes voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Binnen her woongebied kan het groen beperkt blijven, omdat zich aan alle zijden langs het plangebied groenzones bevinden. Het omrijden in de woongebieden zal tot een minimum worden teruggebracht door de vijf aansluitingspunten op de kernontsluitingswegen onderling te verbinden door een circuit van buurtwegen. Voor het merendeel van de buurtwegen is een lagere verkeersintensiteit dan motorvoertuigen per etmaal, waardoor voor deze wegen geen geluidszone geldt. Voor de economische uitvoerbaarheid moet er sprake zijn van een sluitende grondexploitatie. Dit is te bewerkstelligen door een efficiente verkaveling en ontsluiting, een hoog aandeel uitgeefbaar terrein, een groot aantal fictieve woningen en een sobere afwerking en inrichting van het openbare gebied. De totale stichtingskosten per woning bedragen afgerond f ,-- per woning.

8 Inrichtingsaspecten In het zuidoostelijk deel van Zeewolde is het zeer goed mogelijk om op staal te funderen, omdat de draagkrachtige zandlagen dicht aan het oppervlak komen. Voor bijzondere bebouwing en woongebieden in het noordwestelijk deel is fundering op betonnen palen nodig. De funderingsdiepten voor lichtere bebouwing varigren van 5 m in het zuidoostelijk deeltot 10 m in het noordoostelijk deel van Zeewolde. Bij holoceendikten van meer dan 2,s m is een voorgespannen betonnen paal nodig om scheurvorming te voorkomen, in het geval dat horizontale belastingen door ophogingen of afgravingen in de nabijheid voorkomen. Voor Zeewolde is de keus gemaakt om niet integraal op te hogen. In gebieden waar het pleistocene zand minder dan 40 cm onder maaiveld begint, kunnen voor woningen en wegen eenvoudig cunetten worden gegraven. Op plaatsen waar zand aan de oppervlakte voorkomt met een laagdikte van maar minder dan 80 cm, is extra ophoging van wegen nodig. Het diepe deel van her zandpakket uit de grachten is doorgaans beschikbaar als materiaal voor het zandbed. Voor de afwatering van Zeewolde is een waterlopenstelsel nodig met een oppervlakte van 2,s tot 3% van het gebied. Voor de ontwatering is een vrij extensieve drainage toereikend, eventueel aangevuld met ringdrainage rondom woningen. Op plaatsen met een zandige bodem is in de gtachten een onderwatertalud van minimaal 1 : 4 nodig. Tevens dient hier kort na het graven een oeverbescherming te worden aangebracht. Een plasberm beperkt het verdrinkingsgevaar. In Zeewolde worden zes stelsels van nutsvoorzieningen aangelegd. De hoofdstructuur hiervan ligt grotendeels langs de ontsluitingsroutes. Voor de afvoer van regenwater en vuil water is voor een gescheiden rioleringsstelsel gekozen. Zolang de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet functioneert, wordt het afvalwater onder meer van de recreatie-objecten behandeld op een riet-infiltratie-veld. De eerste fase van de hoofdontsluiting van Zeewolde betreft de Horsterweg, de verlengde Dasselaarweg, de noordelijke rondweg, de onderlinge aansluitpunten in de vom van verkeerscirculatiepleinen en de landelijke open bruggen. De ligging van Zeewolde tussen het Wolderwijd en het Horsterwold biedt recreatieve mogelijkheden. In de centrale groenzone zijn onder meer sportvelden en volkstuinen opgenomen.het streven is om de jachthaven "Wolderwijd" zo goed mogelijk met het centrum te integreren. Door aanleg van een eiland in het Wolderwijd in de hoek Knardijk - Zeewolderdijk zal de aantrekkelijkheid van het Wolderwijd voor middelgrote en grotere schepen toenemen. In het structuurplan Zeewolde zijn drie volkstuincomplexen opgenomen, waarvan twee kleine aan de rand van de woongebieden zijn gelegen en 6Gn grotere in de centrale groenzone. Elk complex dient te voet, per fiets en per auto bereikbaar te zijn. Het noordelijke kleinere complex is door diepploegen geschikt te maken voor gebruik als volkstuin. De grassportvelden dienen tonrond gelegd te worden. Voor Zeewolde wordt uitgegaan van de vestiging van Sen hippisch centrum dat tesamen met kleine oefenterreinen in het basisnet van ruiterpaden zal worden opgenomen.

9 De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft voor de ontwikkeling van het project Zeewolde een Stuurgroep en een Projectgroep ingesteld. In de Projectgroep worden plannen voorbereid en uitgewerkt om vervolgens ter goedkeuring aan de Stuurgroep te worden voorgedragen. In 1982 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat na advies door de Raad van de Waterstaat het structuurplan Zeewolde goedgekeurd. Bij de tijdsplanning van het project wordt onderscheid gemaakt in een globale planning en een detailplanning. Onderdeel van de detailplanning is het aangeven van het kritieke pad. Vanaf 1984 zal naast de R.1J.P. ook de per 1 januari 1984 ingestelde gemeente Zeewolde voorzieningen realiseren.

10

11 1. INLEIDING De ontwikkeling van de nieuwe IJsselmeerpolder is gepaard gegaan met de vestiging van mensen en bedrijvigheid. Dit kolonisatieproces is steeds bepaald door de aard en vorm van het grondgebruik in de polder en door de invloeden van buitenaf. De Wieringermeer en de Noordoostpolder werden sterk gedomineerd door het agrarische grondgebruik en waren relatief besloten eenheden met een nederzettingenpatroon dat is opgebouwd uit verspreide agrarische bewoning rond lokaal verzorgende kernen en een regionale verzorgingskern (figuur 1). Ook Oostelijk Flevoland vertoont nog duidelijk de kenmerken van een soortgelijk nederzettingenpatroon, maar in deze polder begon zich ook de invloed van de Randstad te doen gelden. Hieruit is de groeikernfunctie van Lelystad voortgevloeid. Lelystad zal kunnen uitgroeien tot minstens inwoners en daarmee in de toekomst ongeveer driekwart van de totale bevolking van Oostelijk Flevoland herbergen. In Zuidelijk Flevoland zal het stedelijke aandeel van de totale bevolking in de toekomst nog groter zijn dan in Oostelijk Flevoland. Gelegen aan de rand van de dichtbevolkte Randstad zal deze polder door de bouw van Almere een belangrijke functie gaan vervullen ten behoeve van het volkshuisvestingsbeleid in het noordelijke deel van de Randstad. Het ontwerp-structuurplan voor Almere is gebaseerd op een maximaal inwoner aantal van ca inwoners. De aanwezigheid van Almere en Lelystad is van grate betekenis voor het nederzettingenpatroon van Zuidelijk Flevoland. Deze zal in tegenstelling tot de eerdere (agrarische) polders Wieringermeer en Noordoostpolder alsmede het daarmee te vergelijken oostelijke deel van Oostelijk Flevoland niet worden gekenmerkt door centraal in hun verzorgingsgebied gelegen kernen maar door aan de rand gelegen wooncentra van waaruit het daartussen gelegen landelijk gebied wordt verzorgd. Naast Almere in de zuidwestelijke hoek van Zuidelijk Flevoland en Lelystad gelegen aan de noordelijke rand zal aan het Wolderwijd Zeewolde worden gebouwd als woon- en verzorgingskern voor het agrarischjrecreatieve oostelijke deel van de polder. Reeds in de Noordoostpolder heeft zich in het agrarische gebied van de IJsselmeerpolders een schaalvergrotingsproces voltrokken dat tot direct gevolg had dat de bevolkingsdichtheid daar sterk afnam en bijgevolg ook het draagvlak voor de totale verzorgingskernen. Omdat tegelijkertijd ook het vereiste minimum draagvlak voor tal van voorzieningen (met name in de commercisle sfeer) is toegenomen, kunnen verzorgingskernen in dat opzicht nog slechts levensvatbaar zijn bij een steeds groter inwoneraantal van de kern zelf en het omringende gebied. Momenteel wordt een minimaal inwoneraantal van ongeveer inwoners algemeen als norm gehanteerd. Dit inwoneraantal is alleen haalbaar bij vestiging van personen uit andere regio's of stedelijke centra in Flevoland. Daartoe is een wervend voonmilieu onontbeerlijk en dit kan optimaal tot ontwikkeling worden gebracht bij een ligging van Zeewolde op de grens van land en water. De a-centrale ligging t.0.v. het landelijke verzorgingsgebied is op zich minder gunstig, maar de maximale afstanden vanuit het landelijke gebied in Zuidelijk Flevoland naar de omliggende verzorgingscentra zullen daar-

12 mee niet hoger uitkomen dan in Oostelijk Flevoland het geval is. De ligging van Zeewolde is uigesproken gunstig om deze woonkern te doen functioneren als attractie- en/of verzorgingspunt voor de talrijke "tijdelijke" (recreatieve) inwoners van Zuidelijk Flevoland, die zich met name zullen ophouden op en langs de randmeren en op de verblijfsrecreatieve terreinen in de Zuidlob in de directe omgeving van Zeewolde. In regionaal verband openbaart zich op Flevoland niet alleen een bevolkingsdruk vanuit aangrenzende gebieden op het oude land, maar tevens een potentigle vestigingsdruk van bestaande bedrijven, die onvoldoende hervestigings- of uitbreidingsmogelijkheden vinden binnen de regio. Een belangrijke reden hiervoor is het provinciaal beleid dat, gesteund door het nationale beleid, is gericht op beperkte verstedelijking en bescherming van de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Dit uit zich onder meer in concentratie van woningbouwactiviteiten in een beperkt aantal regionale groeikernen (Amersfoort, Harderwijk). Deze druk zal zich allereerst richten op Almere, waar in het oostelijk deel een bedrijventerrein in voorbereiding is, maar ook de geprojecteerde woonkern Zeewolde zal op een aantrekkelijke afstand voor zich uit beide regio's bedrijven liggen. Figuur 1. Woonkernen in IJsselmeerpolders en verzorgingscentra in en om het plangebied (R.IJ.P., 1981)

13 In 1978 is door de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een opdracht verstrekt om een structuurplan te maken voor een verzorgingskern in Zuidelijk Flevoland. Het in 1982 goedgekeurde structuurplan is een eerste aanzet voor de kern Zeewolde. Het structuurplan biedt een leidraad voor de nadere uitwerking van de woonbuurten, de bedrijventerreinen en de centrum- en recreatiegebieden. Tevens vormt het plan een toetsingskader voor de op te stellen plannen voor deze onderdelen. op basis van veronderstellingen ten aanzien van de omvang van het landelijke gebied (fig. 2), dat wat betreft de verzorging primair op Zeewolde zal zijn aangewezen, en het aantal daarin werkzame of er anderszins aan gebonden personen, wordt gekomen tot een schatting van de regionale bevolkingsdraagvlak van Zeewolde. Het blijkt te gaan om maximaal ca inwoners. Dit is onvoldoende voor de realisering van een verzorgingskern met een enigszins bevredigend voorzieningenpakket. r '! Figuur 2. Verzorgingsgebied Zeewolde (R.IJ.P., 1982). 'J, I A Voor Zeewolde wordt een bevolkingsomvang van ca personen voorgesteld. Bij deze omvang wordt het mogelijk geacht, naast een basispakket voorzieningen, ook voldoende draagvlak te realiseren voor vormen van voortgezet onderwijs, uitgebreidere medisch/maatschappelijke dienstverlening en dupliceren (ter vergroting van de keuzemogelijkheid) van voorzieningen met een lage drempelwaarde. Inclusief de inwoners van het landelijke gebied zal bij deze omvang ook een voldoende,zij het minimaal, draagvlak worden gevormd voor een zelfstandige gemeente Zeewolde met ca inwoners. Voor verdere uitgroei van Zeewolde boven de omvang van inwoners is ruimte gereserveerd. Teneinde een aanvaardbaar voorzieningenniveau te kunnen realiseren, slechts mogelijk bij vestiging van niet-agrarisch en niet-recreatief gebonden bewoners, is gekozen voor een ligging aan het Wolderwijd. Zowel vo,or het ornringende landbouwgebied dat geleidelijk bewoond raakt, als voor de recreatieve ontwikkeling onder meer in de vorm van meerdere vakantiecomplexen, is een spoedige start van de bouw van Zeewolde van belang.

14 In dit document is de planvoorbereiding en hetbegin van de realisatie van de bewoningskern Zeewolde beschreven met vooral als doe1 de plaats en betekenis van cultuurtechnische kennis bij stedelijke inrichting te verduidelijken. De plannen voor Zeewolde zijn niet alleen het resultaat van programmatisch onderzoek, zoals de opzet van dit document misschien suggereert. De bestaande situatie en globale ideezn onder meer omtrent functies, de grootte en de verzorgingsstructuur, hebben geleid tot een locatiekeuze en een basisopzet voor Zeewolde. Deze basisopzet is daarna onderbouwd door onderzoek. In een iteratieproces tussen vooral planvormers, onderzoekers en bestuurders heeft Zeewolde verder vorm en inhoud gekregen. Zonder afbreuk te doen aan de wisselwerking tussen betrokkenen en het werkelijk proces van planvorming, is om pragmatische redenen de beschrijving van het structuurplan Zeewolde pas gegeven na presentaties van de belangrijkste resultaten van onderzoek en programmering. Achtereenvolgens is ingegaan op de uitgangssituatie voor de bouw van Zeewolde, op de programmatische aspecten, de aanpassing van bestemmingen aan de bodemgesteldheid, het structuurplan, het bestemmingsplan de Akkers, de inrichtingsaspecten en de organisatie en planning van het project.

15 2. UITGANGSSITUATIE 2.1. Gebiedsbeschrijving Het landelijk gebied van Zuidelijk Flevoland is opgebouwd uit drie deelgebieden, te weten (figuur 1) het Oostvaardersdiepgebied, het Middengebied en de Zuidlob. Het Oostvaardersdiep is in het verleden altijd gezien als een interstedelijke zone waar stedelijke functies als industrie en bewoning tot ontwikkeling zouden kunnen komen. Door de ontwikkeling van het belangrijke natuurgebied "De Oostvaardersplassen" staat thans het behoud en de verdere ontwikkeling van natuurwaarden centraal. Het middengebied van Zuidelijk Flevoland zal verder ontwikkeld worden tot een grootschalig open landbouwgebied. Het zal voornamelijk bestaan uit akkerbouwbedrijven met enige weidebedrijven in de randgebieden. Aan de zuidrand nabij Zeewolde is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van een fruitteeltgebied van minimaal ca. 800 ha. In tegenstelling tot de beide hiervoor beschreven deelgebieden waar bepaalde functies duidelijk domineren zal de zuidlob van de polder zich op basis van het totale taakstellingspakket voor de polder en de specifieke situatieve kenmerken (randmeren, voorlanden, bodemgradi'enten) ontwikkelen tot een multifunctioneel gebied waarin plaats is voor landbouw, natuur, houtteelt, recreatie, wonen en waterwinning. De bosrijke randmeerzone tussen Zeewolde en de Nijkerkerbrug vormt de randzone van het omvangrijke Horsterwold, dat zich landinwaarts tussen Zeewolde en de Nijkerkerweg zal uitstrekken tot aan de Hoge Vaart. Het gebied waarvoor de planvorming voor Zeewolde geldt is ca ha groot en omvat het gebied voor de woonkern, het bedrijventerrein "het Trekkersveld" en de verbindingszone ertussen (figuur 3). Het kenmerkt zich nog grotendeels door een open en onbebouwd agrarisch landschap. Het gebied voor de toekomstige woonkern wordt vanaf de Spiekweg ontsloten door de Horsterweg, die eindigt op de randmeerdifk bij het jachthavencomplex "Wolderwijd", dat in de nabije toekomst zal uitgroeien tot ca ligplaatsen. Buitendijks is een terrein opgespotenmet de bedoeling dat het onderdeel zal gaan uitmaken van het totale centrumgebied van Zeewolde.

16 Dm bedri jventerrein a bos O"ontgonnen landbow 1 = Noordelijke rondweg 2 = Zeewolderdijk 3 z Verlengde Dasseloarweg L = Horsterweg 5 = Veilengde Horsterweg. 6; Dosselaarweg. Figuur 3. Uitgangssituatie van Zeewolde (R.IJ.P., 1982) Het noordelijk van de Horsterweg gelegen gebied is in gebruik bij het grootlandbouwbedrijf van de Rijksdiense voor de IJsselmeerpolders. De aan de dijk grenzende delen van de kavels zijn ongeschikt voor lonende landbouwactiviteiten. Deze zijn begroeid met riet. In het uiterste noordelijkedeel ligt aan de voet van de dijk een zanddepot. De kruin van de dijk ligt ongeveer op 2,5 +N.A.P.; een hoogteverschil van ongeveer 4 m - met het achterliggende land. \ h. Ten zuiden van de Horsterweg is de bodem minder geschikt voor landbouw door de aanwezigheid van kwel en pleistoceen zand vlak onder of aan de oppervlakte. Het gebied dat wordt ingesloten door de Spiekweg, de Horsterweg en de Dasselaarweg, een parallel aan de Spiekweg lopende ontsluitingsweg, is a1 vroeg ingeplant. in het goed ontwikkelde bos, waarin is een beheersschuur gebouwd. De uiterste punt van het plangebied is eveneens ingeplant met bos. De rest van het plangebiedsdeel tussen de Dasselaarweg en de randmeerdijk ligt braak en is begroeid met riet en enkele kleine wilgenbossen. In de hoek tussen de dijk en de Horsterweg ligt reeds een aantal jaren een zanddepot. Ten zuiden van het jachthavengebied is de dijk voorzien van voorlanden die destijds zijn opgespoten met zand uit de vaargeul in het randmeer. Deze voorlanden zijn voornamelijk begroeid met gras en verbreden zich op een aantal punten tot kaapachtige terreintjes. *

17 Het plangebiedsdeel nabij het Trekkersveld wordt ontsloten door de Spiekweg, die de belangrijkste verbinding tussen Zeewolde enerzijds en het Trekkersveld en het agrarische middengebied anderzijds zal vormen. Op dit moment Is ongeveer 11 ha bedrijventerrein uitgegeven van de totaal aanwezige 65 ha. In aansluiting op de Hoge Vaart zijn twee havenkommen gegraven waaraan zich vaarwatergebonden bedrijvigheid kan vestigen (schepen tot 600 ton). De bedrijven die zich tot nu toe op het Trekkersveld hebben gevestigd, kunnen vrijwel alle tot de agrarisch verzorgende sfeer worden gerekend Bodemgesteldheid De belangrijkste bodemkundige gegevens zijn weergegeven op figuur 4. Op grond van verschillen in profielbouw is het plangebied in vier gebieden onder te verdelen te weten (tabel 1): 1. een gebied waar Pleistoceen of verspoeld Pleistoceen op Pleistoceen voorkomt; 2. een gebied waar Holoceen op Pleistoceen voorkomt; 3. een gebied waar verspoeld Pleistoceen op Holoceen op Pleistoceen voorkomt ; 4. een gebied waar Holoceen op verspoeld Pleistoceen op Holoceen op Pleistoceen wordt aangetroffen. Tabel 1. Overzicht van de dikte van de verschillende lagen in de onderscheiden deelgebieden (dikte in m). gebied dikte dikte dikte diepte bovenste verspoeld onderste Pleistoceen holocene zand holocene m -mv/ laag laag l,o - 4,5 - - l,o - 4,s 3-0,l - 0,6 0,l - 1,0 0,5-1,s 4 0,l - 0,s 0,2-0,7 0,l - 1,0 0,5-1,5 --

18 Figuur 4. Bodemgesteldheid (R.IJ.P., 1982) De rijping van de bodem is sterk afhankelijk van het bodemprofiel en de ontwateringstoestand. De gedraineerde homogene kleigronden zijn over een dikte van ca. 0,8-1,O m geaereerd. Komen er echter zandlaagjes in de klei voor dan is de rijping meestal niet verder gevorderd dan tot het eerste zandlaagje. De aeratiediepte zal derhalve sterk uiteenlopen op de kavels met een bont bodemprofiel. De bodem heeft echter aanzienlijk meer draagkracht dan in 1968-'69 en is momenteel, zeker onder droge omstandigheden, geschikt voor bouwactiviteiten Hydrologische gesteldheid Het polderpeil in her grootste gedeelte van het gebied is 5,20 m -N.A.P. Het overtollig water uit het gebied kan daarbij via de tochten worden afgevoerd naar de Hoge Vaart. Even ten zuiden van Zeewolde langs de Spiekweg staat een stuw met een kruinhoogte van 4,65 m -N.A.P. Voor zover de kavels in landbouwkundig gebruik zijn, zijn ze gedraineerd op afstanden van 24 of 48 m. De overige kavels (grotendeels niet in landbouwkundige exploitatie) zijn begreppeld op afstanden van 12 en 24 m Drains en greppels kunnen hun water afvoeren naar de kavelsloten en aande randen van het gebied voorkomende tochten. In het zand heerst een overdruk van het grondwater, voornamelijk als gevolg van het waterpeil (gem N.A.P.) in het randmeer. De bijdrage in de overdruk van het Veluwemassief afstromende grondwater wordt gering verondersteld. In 1968 zijn in het gebied loodrecht op de dijk een aantal waarnemingsfilters geplaatst. Tot 1976 zijn hierin regelmatig waarnemingen verricht. Daar het isohypsenpatroon zich stabiliseerd, is de opname sindsdien gestaakt. De stijghoogten in het pleistocene zand variiiren van enkele decimeters minus maaiveld in het meest zuidelijke gedeelte (ca. 2,00 m - N.A.P.)

19 tot ca m -maaiveld (ca. 4,80 m -N.A.P.) bij de in het Pleistoceen ingesneden tocht langs de Spiekweg. Uit het' isohypsenpatroon blijkt een vrij sterk verhang over de eerste 500 m vanaf de dijk Grondmechanische eigenschappen (Viergever, 1982) Achtereenvolgens is ingegaan op begaanbaarheid, stabiliteit en zettingen. De begaanbaarheid van de terreinen is vooral van belang gedurende het bouwproces. Tijdens de bouw moet met materiaal in het gebied gewerkt kunnen worden. Van belang voor de begaanbaarheid is de bovenste laag van ca. 1 m. In het gebied van Zeewolde komt plaatselijk het pleistocene zand aan de oppervlakte, deels rechtstreeks, deels als verspoelde laag over de holocene klei- en veenpakket. Voor een goede begaanbaarheid van het terrein voor mensen en zeer licht materieel is een laag zand van 0,30 m tot 0,50 m voldoende. In bijlage 1 is vervolgens een overzicht gemaakt van de plaatsen waar meer dan 0,40 m zand aan de oppervlakte komt of waar het pleistocene zand dicht onder het oppervlak voorkomt. De ontwatering van de terreinen is goed, zodat de draagkracht voldoende geacht moet worden. Op de keuze tussen integraal ophogen of partieel ophogen in de gebieden waar geen of onvoldoende zand aan de oppervlakte ligt, wordt in hoofdstuk 7 teruggekomen. Stabiliteitsproblemen kunnen zich voordoen bij plaatselijke ophoging van brugopritten en wegen, bij ingravingen voor grachten en kanalen of bij een combinatie van beide. Methoden om stabiliteitsverlies re voorkomen, zijn (zie ook bijlage 6) - fasering van de werkzaamheden. De mate van fasering kan worden berekend en worden gevolgd met behulp van waterspanningsmeters; - verlaging van de grondwaterstand met behulp van bronbemaling. Dit - grondverbetering; - verandering van het profiel van ontgraving en ophoging. biedt soms enige uitkomst in klei- en veenlagen voor tijdelijk werk; Zettingen worden veroorzaakt door een toename van belastingen. De toename van belastingen heeft een toename van de krachten tussen de korrels onderling tot gevolg. De belastingtoename kan zowel worden veroorzaakt door een opgespoten zandlaag of terp als door een verlaging van de grondwaterstand, waardoor de korrels boven water meer gaan wegen en extra belasting op de eronder liggende korrels veroorzaken. De omvang van de zettingen zijn afhankelijk van: holoceendikte ofwel dikte van het pakket samendrukbare lagen; de huidige en toekomstige grondwaterstand (bijlage 2); - de dikte van de laag verspoeld pleistoceen zand op het Holoceen. In het onderzochte gebied vari'&ren deze factoren sterk. Uitgaande van de gegevens over laagdikte, samendrukkingseigenschappen, huidige entoekomstige waterpeilen en dikte van de reeds opgebrachte lagen zand, is een tweetal zettingsprognoses gemaakt. In bijlage 5 is de berekeningsmethode gegeven. De eerste prognose geeft de zettingen na 30 jaar ten gevolge van de verlaging van de huidige grondwaterstand van

20 0,50 tot 0,75 m beneden het huidige maaiveld tot een diepte van 1,bO m beneden maaiveld in de eindsituatie (bijlage 3). De zettingen variiiren van 0 tot 20 cm. De tweede prognose geeft de zettingen na 30 jaar ten gevolge van dezelfde verlaging van de grondwaterstand en ophoging met 1 m zand (bijlage 4). De zettingen varizren van 0 tot 50 cm. Bij de invoer van de grondwaterstandsverlaging is ervan uitgegaan dat de grondwaterstand in de uiteindelijke toestand gemiddeld 0,50 m boven het voorgestelde grachtpeil ligt. Gerekend mag worden dat circa 1,5 jaar na het aanbrengen van de belasting en het effectueren van de grondwaterstandsverlaging 75% van de totale zetting is opgetreden, na 5 jaar ligt dit percentage op 90%. De zettingen in de eerste woonbuurt van Zeewolde zijn erg klein. Het gedeelte van dit gebied, waar eemzanddepot heeft gelegen, zal na gedeeltelijke afgraving van dit zanddepot niet meer zakken. Het overige deel van het gebied zal 1 jaar na ontwatering nog ca. 1 B 2 cm zakken.

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

BPA ZUSSEN: situering plangebied

BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: analyse plangebied 7,15ha BPA ZUSSEN: analyse plangebied bestaande woningen 40 woningen 10 open bebouwing (ca. 5-6 are per

Nadere informatie

Bouwen op goede gronden.

Bouwen op goede gronden. Bouwen op e gronden. In ons land moet helaas in toenemende mate gebouwd worden op gronden die daarvoor minder geschikt zijn. Een juiste situering van de woongebieden is echter van groot belang om de technische

Nadere informatie

VAN HET PERIFEER BEDRIJVENPARK "EEMPARK"

VAN HET PERIFEER BEDRIJVENPARK EEMPARK W E R K D O C U M E N T PROGRAMMA VAN EISEN VOOR DE EERSTE FASE VAN HET PERIFEER BEDRIJVENPARK "EEMPARK" door K. Stoel W. v. Woerkom.. - R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren I- RIJKSDIENST DE.I JSSELMEERPOLDERS L E L Y S T A D \ Sociaal-Economische Hoofdafdeling Onderzoek Werkdocument 1973-44 Co INDELING GEBIED BI JZONDER DOMEINBEHEER (te hanteren in het Statistisch Overzicht

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom

van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom -..-.. -- - -. =?at +< J'N pttn RIdKSolt-';,ri:~l \/UC>R 08 Srnedinghuls. Leiystad van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en milieuzonering in opdracht van Ordito mevrouw drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE betreffende de locatie Sportlaan

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie Bijlage 2; notitie aanvullende informatie blz. (a) Locatie (1.1)...2 (b) Huidige situatie (1.1)...2 (c) Doel van de ontgronding (1.3)...2 (d) Oppervlakte te ontgraven natuurvriendelijke oever (2.1)...3

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Kenmerken... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Loopbrug... 4 1.7. Ontsluiting...

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

B&N. Groei perspectief. Onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van Biddinghuizen

B&N. Groei perspectief. Onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van Biddinghuizen B&N Groei perspectief Onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van Biddinghuizen Brent Cazemier & Noah Palmer Groei perspectief Onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van Biddinghuizen Onderzoek

Nadere informatie

DE PLANNING AAN TENNISBANEN IN WIJK I EN 2 VAN LELYSTAD

DE PLANNING AAN TENNISBANEN IN WIJK I EN 2 VAN LELYSTAD W E R K D O C U M E N T DE PLANNING AAN TENNISBANEN IN WIJK I EN 2 VAN LELYSTAD 1976-261 Bbr november R I J K S D I E N S T V O O R. D E I J S S E L M E E R P O L D E R S S M E D I N G H U I S L E L Y

Nadere informatie

Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied

Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied Met het vaststellen van het inpassingsplan wordt binnen OostvaardersWold ruimte gecreëerd voor natuur-, water- en recreatieopgaven. Binnen

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties Deel 1: Gemiddelde leeftijd en leeftijdsopbouw Mathieu Vliegen en Niek van Leeuwen De se bevolkingskernen vertonen niet alleen een ongelijkmatig ruimtelijk spreidingspatroon, maar ook regionale verschillen

Nadere informatie

DICHTHEDEN IN ALMERE-HAVEN, ALMERE-STAD, ALMERE-BUITEN EN ALMERE-TOTAAL. door Ca augustus. W. van Woerkom

DICHTHEDEN IN ALMERE-HAVEN, ALMERE-STAD, ALMERE-BUITEN EN ALMERE-TOTAAL. door Ca augustus. W. van Woerkom W E R K D O C U M E N T DICHTHEDEN IN ALMERE-HAVEN, ALMERE-STAD, ALMERE-BUITEN EN ALMERE-TOTAAL door W. van Woerkom 1981-206 Ca augustus 14365 \ W A T E R S T A A T R I J K S D I E N S T V O O R D E I

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Bijlage: nadere verkenning mogelijke grensvarianten

Bijlage: nadere verkenning mogelijke grensvarianten Bijlage: nadere verkenning mogelijke grensvarianten We presenteren vier mogelijke grensvarianten: (1) de A7-variant; (2) de dorpen-bij- Groningen-variant; (3) De Meerdorpen-naar-Slochteren variant; en

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

RIJKSOIEidST VOOR DE. ljsyelk4eerpolders. REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMERE-HAVEN. door. A.G. Renkema. juni

RIJKSOIEidST VOOR DE. ljsyelk4eerpolders. REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMERE-HAVEN. door. A.G. Renkema. juni RIJKSOIEidST VOOR DE ljsyelk4eerpolders W E R K D O C U M E N T REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMEREHAVEN door A.G. Renkema juni \. E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S,,\A1 S l 4 E D I

Nadere informatie

Ter plaatse van de instabiliteiten treedt op sommige plaatsen water uit het talud

Ter plaatse van de instabiliteiten treedt op sommige plaatsen water uit het talud ., Project Havens Terneuzen Overleg stabiliteitsprobleem Datum:. Tijd: Deelnemers: Archiefnummer: Opsteller verslag 22-03-2006 10.00 Ruud Bosters (DWW), Wilbur van Beijnen (PBZ), Harrie van Gils (PBZ),

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht HA 3591-1-RA Datum: 7 december 2009 Ref.: FK/TKe/KS/HA 3591-1-RA

Nadere informatie

Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg RM Eindhoven. Boxmeer, 5 november briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering

Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg RM Eindhoven. Boxmeer, 5 november briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Boxmeer, 5 november 2014 Betreft: Status: Project: briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering versie D1 14071682 HOR.TON.MIL

Nadere informatie

Constructie vissteigers en visstoepen

Constructie vissteigers en visstoepen Constructie vissteigers en visstoepen Wanneer de materiaalkeuze, de vorm en grootte van de vissteiger of visstoep zijn bepaald, kan de constructie ervan worden uitgewerkt. Het aanleggen van deze voorzieningen

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven.

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven. Betreft : Bijlage 7: Toets aan het bestemmingsplan Locatie : Krite 23-25 te Boornbergum Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Februari 2016 Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl Kavels Woonarken a Nieuw! wonen op het water www.zeewoldenieuwbouw.nl Wonen op het water Over Zeewolde Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste gemeente van Nederland. Door de centrale ligging

Nadere informatie

Massastudie bebouwing entreezone. 1. Inleiding

Massastudie bebouwing entreezone. 1. Inleiding Massastudie bebouwing entreezone 1. Inleiding Dutch Flower Group heeft de wens om minimaal eenlaagse bebouwing op te richten op haar kavel bij de entree van Locatie Zuid. De gemeente en FloraHolland kunnen

Nadere informatie

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Op de volgende pagina s is een toelichting gegeven op de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid. 3 februari 2014

Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid. 3 februari 2014 Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid 3 februari 2014 Algemeen: Niet zelfstandig benoemd zijn verbetering type, spellingsfouten en zinsconstructies. Verbeeldingen: wijzigingen

Nadere informatie

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk.

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS II. REGELS - 32 - INHOUDSOPGAVE PLANREGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS...35 Artikel 1 Van toepassing verklaring...35 Artikel 2 Begrippen...35 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS...37 Artikel 3 Sport...37 Artikel

Nadere informatie

Ontwikkeling De Driehoek en Struikakkers te Ermelo

Ontwikkeling De Driehoek en Struikakkers te Ermelo Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Opdrachtgever : Gemeente Deventer J.H.M. Bisseling Datum : 13 juni 2012 Auteur :

Nadere informatie

Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant

Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant 2 Welkom in Bloemenzoom te Swifterbant. Over de gemeente. De gemeente Dronten, met bijna 40.000 inwoners, biedt u de mogelijkheid te wonen

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

ZETTINGEN EN WAT DOE IK ER EIEE?

ZETTINGEN EN WAT DOE IK ER EIEE? W E R K D O C U M E N T ZETTINGEN EN WAT DOE IK ER EIEE? door ir. M.A. Viergever 1980-138 Ado april 9340 M ' T N T S T E R I E V A N V E R K E E R E N W A T E R S T A A T S D I E N S T V O O R D E I J

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Kavelpaspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2

Kavelpaspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2 paspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2 4 5 Bebouwing Maximaal totaal bruto vloeroppervlak 4.000 m2 volgens NEN 2580. Ondergrondse ruimten worden niet meegerekend bij de bepaling

Nadere informatie

Monitor Waalsprong Bevolking en woningen in de Waalsprong

Monitor Waalsprong Bevolking en woningen in de Waalsprong Monitor Waalsprong 2015 Bevolking en woningen in de Waalsprong Monitor Waalsprong 2015 Bevolking en woningen in de Waalsprong Datum: november 2015 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK R~~JKSOIENST VOOR OE USSELMECHBOLD~RS BEDRIJFSGEBOUWEN OP BEDRIJVENTERREINEN IN ALMERE-STAD. Programmering ALmere-Stad.

BIBLIOTHEEK R~~JKSOIENST VOOR OE USSELMECHBOLD~RS BEDRIJFSGEBOUWEN OP BEDRIJVENTERREINEN IN ALMERE-STAD. Programmering ALmere-Stad. BBLOTHEEK R~~JKSOENST VOOR OE USSELMECHBOLD~RS BEDRJFSGEBOUWEN OP BEDRJVENTERRENEN N ALMERE-STAD Programmering ALmere-Stad mei L E N S T V O O R D E J S S E L M E E R P O L D E R S.. S M E D N G H U S

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder.

Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder. Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder. Over de Munnikenpolder bestaan de nodige afspraken c.q. ligt beleid vast, waarmee

Nadere informatie

Utrecht De Wetering (ID)

Utrecht De Wetering (ID) Utrecht De Wetering (ID) Voorwaarden Max. aantal BVO Enkele percelen (met o.a. de bestemming Kantoor, Gemengd (uit te werken), Gemengd 2 en Bedrijventerrein ) binnen dit bestemmingsplan zijn niet meegenomen

Nadere informatie

memo Recreatiepark Mulligen, bureauonderzoek gebiedsbescherming

memo Recreatiepark Mulligen, bureauonderzoek gebiedsbescherming memo aan: van: Ons kenmerk: Gemeente Oldebroek SAB STOO/HOMV/150463 datum: 17 december 2015 betreft: Recreatiepark Mulligen, bureauonderzoek gebiedsbescherming AANLEIDING EN METHODE Aan de Mulligenweg

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

Om de effecten op de bodem in beeld te brengen worden de volgende criteria beoordeeld:

Om de effecten op de bodem in beeld te brengen worden de volgende criteria beoordeeld: 1.1 Bodem 1.1.1 Criteria Van het aspect bodem is zowel de bodemkwaliteit van belang als de bodemopbouw. Als ondergrond van het gebied heeft de bodemgesteldheid invloed op andere aspecten binnen het plangebied.

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie