Jaargang 2, nr. 9 / Thema. En verder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 2, nr. 9 / 2011. Thema. En verder"

Transcriptie

1 he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 2, nr. 9 / 2011 Thema En verder Hoe tem je de tablet? De strijd om de echte cloud VMworld Europe 2011 Zorgpersoneel via cloud Clouduitdagingen voor CIO s Greenclouds Een nieuwe manier van inkopen Backup via cloud De opkomst van schaduw-it The Legal Look

2 Jeroen Wie communiceert er niet via de cloud? it starts here!"#$%&'()*+(&#+*,#*+(&-(.#%*(/"#&*,(0"#(1.//2#&1*,*#( 3*(4""+-+*(0&'5+&*#('"",(1./64**+(0*,"#3*,37(!*(+*4*5..#(.66"$$*#(./(**#("3,*-(3..,(+*(8*0*#(&-(#&*+(/**,(#.3&87( 9+*,$*,(#.8:(3"+(&-(0""$(1.#+,"6,.321+&*5(./3"+(**#(+*4*; 5..#+'*(/**,(+&'3($.-+(3"#()*+(-1),&'0*#(0"#(**#(-/-(.5(**#( *;/"&47(<.0*#3&*#(&-()*+($.6&=,*#(*#(64"$$*#(0"#(8*8*0*#-( /&#3*,(5.2+8*0.*4&8(3"#()*+(/.#3*4&#8(3..,8*0*#(*,0"#7( >&*()"3(**#($?",+(**2?(8*4*3*#(8*3"1)+(3"+(?*(+*8*#;?..,3&8(.6(+&*#+"44*#(/"#&*,*#(/*+(*4$"",(%.23*#(1.//2; -6,*$$*#(1.//2#&1*,*#(?*(#2(..$(0&"(*;/"&4B(-/-B(9$C6*B( D?&++*,B(E&#$*3F#B(G9AB(H"1*I..$B(JC0*-B(K..84*L(*#( &#+*,#*+5.,"7(M#(?*($2##*#(%*45-(0&,+2**4(0*,8"3*,*#( /*+(/*#-*#(.0*,(3*()*4*(?*,*43(N+*4*6,*-*#1*O7(!"#$%&'(/.I&*4(&#+*,#*+(*#(-4&//*("66","+*#( %."4-(-/",+6).#*-(*#(+"I4*+-B($2##*#(?*(..$(.#3*,?*8(0**4(/"$$*4&'$*,(*#(-#*44*,(,*"8*,*#7( P4.23(1./62+&#8(-6**4+()&*,I&'(**#(-+**3-(8,.; +*,*(,.47(D*4*5.#&*B(*;/"&4(*#(1.44"I.,"+&*($"#( "44*/""4(0&"(3*(14.23(*#(3"+(&-(0""$(#&*+("44**#( 8.*3$.6*,B(/"",(..$(*5Q1&=#+*,7 A&*+("44**#(.#%*(/"#&*,(0"#(1.//2#&1*,*#( &-(#.8(-+**3-(""#(0*,"#3*,&#8(.#3*,)*0&8B(..$( 3*(/"#&*,(0"#(?*,$*#(0*,"#3*,+()&*,3..,7(F#( 64""+-(0"#(+&*#+"44*#(*;/"&4-(*#(3.12/*#+*#()**#( *#(?**,(+*(/"&4*#B(&-()*+(0""$(0**4(*5Q1&=#+*,(./(3"+( 0&"(**#(64"+5.,/(+*(3.*#(N%."4-(P)"++*,(0"#(9"4*-5.,1*71./(.5(R&I*(0..,(G&1,.-.5+(!C#"/&1-(PSGO7(!*(0*,?"1)+&#8( &-(3"+(*;/"&4(&#(3*()2&3&8*(0.,/(.6(+*,/&'#(%"4(2&+-+*,0*#B(./3"+()*+(&#(5*&+*(**#(&#*5Q1&=#+*(1.//2#&1"+&*0.,/(&-B( %.#3*,(8.*3*(-"/*#?*,$&#8-0.,/7(!*(**,-+*(1.#1,*+*( +*$*#*#(3"",0..,(3&*#*#(%&1)("4(""#T(3*()2&3&8*(8*#*,"+&*( +&*#*,-(8*I,2&$+("/6*,(*;/"&47(F#(64""+-(3"",0"#(8*I,2&$*#( %*(-.1&"4*(/*3&"(*#(6&#8*#(%*(*4$"",(/*+(<4"1$I*,,CU-7(!*(#&*2?*(1.//2#&1"+&*/.8*4&'$)*3*#(I&*3*#(..$( /"#&*,*#(./(V*W&I*4*,(*#(/.I&*4(+*(8""#(?*,$*#(NXJ*+( A&*2?*(>*,$*#UO7(!"+(&-(0""$(#&*+("44**#(*5Q1&=#+*,B( /"",($"#(..$(I*)..,4&'$(?"+($.-+*#(I*-6",*#7(Y.(I4**$( 2&+(**#(%**,(,*1*#+(.#3*,%.*$(0"#(Z,&1*?"+*,).2-*P..; 6*,-(3"+(3&+(/&4'",3*#($"#(.64*0*,*#7(>"##**,(&#([\]^( +?&#+&8(6,.1*#+(0"#(3*(I*,.*6-I*0.4$&#8( #(3"8(6*,(?**$(+)2&-(%.2(?*,$*#B(4*0*,+(3"+(**#(I*-6",&#8(0"#(I&'; #"([(/&4'",3(*2,.(6*,('"",(.67(`4-(+?&#+&8(6,.1*#+(+?**( 3"8*#(+)2&-(%.2(?*,$*#B($"#(3*%*(I*-6",&#8(%*45-(.64.6*#(+.+(I&'#"(a(/&4'",37(!..,(/**,(+)2&-(+*(?*,$*#(%.23*#(*,(6*,(?*,$3"8(]b\7\\\("2+.U-( /&#3*,(.6(3*(?*8(+*(0&#3*#(%&'#7(J&*,3..,( %&'#(*,(/&#3*,(Q4*-(*#(0*,$**,--4"1)+.55*,-( *#(&-(*,(I.0*#3&*#(/&#3*,(421)+0*,.#+,*&; #&8&#87(c.$($"#(**#(.#3*,#*/&#8()&*,3..,( I*-6",*#(.6($"#+..,,2&/+*(*#(""#0*,?"#+*( $.-+*#7( c5+*?*4b()*+(&-(3*(0*,?"1)+&#8(3"+(14.23( 1./62+&#8(3*($./*#3*('",*#(**#(-+**3-( 8,.+*,*(,.4(8""+(-6*4*#("4-()*+(./(1.//2#&1"; +&*B(-"/*#?*,$&#8(*#(J*+(A&*2?*(>*,$*#(8""+7( R"#3"",(3"+(3*%*(*3&+&*(0"#(P4.23>.,$-(3"#(..$( &#()*+(+*$*#(-+""+(0"#(1.//2#&1"+&*7(>"#+d(?&*(1.//2; e*,.*#(j.,4&#8-(!""#$%&$'()&*%+,-"*$."%/0+ '*,.*#f14.23?.,$-7#2 Previder - it starts here Datacenters Cloud Hosting ISP Services Connectivity In de informatie- en communicatietechnologie is een nieuw tijdperk aangebroken. Een tijdperk waarin steeds meer organisaties alle zorgen over ICT letterlijk buiten de deur in datacenters plaatsen. Previder is hierin een absolute voorloper. Vanuit onze geavanceerde en streng beveiligde eigen datacenters leveren wij stabiele infrastructuren volgens de jongste stand der techniek. In nauwe samenwerking met onze partners creëren we oplossingen waarvan u als eindgebruiker de vruchten plukt. Met alle ruimte om op te schalen en te innoveren. Maak kennis met ons op Cloud Forum XL! Colofon CloudWorks maakt onderscheid tussen feit en fictie op het gebied van cloud computing en helpt organisaties om cloud computing optimaal in te zetten. Toezending van Cloud- Works vindt plaats op basis van abonnementen en controlled circulation. Vraag uw abonnement aan via Hoofdredacteur: Jeroen Horlings, Eindredacteur: Christel Meijer Uitgever: Arnoud van Gemeren, +31 (0) Postadres redactie: Maredijk 17, 2316 VR Leiden Advertentie-exploitatie Bureau voor Marketing & Media Jos Raaphorst, sales director (0) Vormgeving: Studio Kees-Jan Smit BNO Druk: Drukkerij Profeeling Kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie. Geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. De redactie noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de juistheid van genoemde data en prijzen. Het kopiëren of overnemen van artikelen, geheel of gedeeltelijk, wordt aangemoedigd, maar is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever en onder vermelding van: Overgenomen uit CloudWorks, de publicatie over cloud computing, plus jaargang en nummer. Copyright 2011 FenceWorks BV. CloudWorks is een uitgave van FenceWorks BV. CloudWorks - November

3 Inhoud Het venijn zat hem in de staart tijdens de Oracle OpenWorldconferentie, die begin oktober plaats had in San Francisco en bezoekers trok. Wat begon als een ophemeling van de eigen geïntegreerde software-hardwaresystemen, mondde uit in een strijd tussen de databasegigant, die eindelijk een entree gaat maken in de cloud computing-markt, en Salesforce.com. 8De strijd om de echte cloud 16 Inhoud Thema: Communicatie Olympische Spelen Hoe tem je de tablet? Het Nieuwe Werken Telefonie uit de cloud Vaste rubrieken 6-7 Nieuws EuroCloud 50 The Legal Look Case Zorgpersoneel via de cloud De meest verbonden Spelen12 Interview Clouduitdagingen voor CIO s Praktijk Mag het misschien wat slimmer? Een nieuwe manier van inkopen De Olympische Spelen worden steeds groter. Londen 2012 spant de kroon. Technologiepartners staan voor de uitdaging alle systemen, netwerken en communicatiediensten in goede banen te leiden. BT geeft inzicht in de technologische ontwikkelingen, waarin cloudoplossingen een voorname rol spelen. Hoe tem je de tablet? Het zal de meeste IT ers bekend voorkomen: leidinggevenden binnen de organisatie ontdekken een nieuwe gadget, doen er thuis van alles mee en willen deze ook voor het werk gebruiken. Zij verwachten dat de IT-afdeling zorgt voor toegang tot en bedrijfsgegevens. Het gevolg: medewerkers dragen vaak zonder dat ze het zelf weten gevoelige informatie met zich mee. Hoe tem je als IT-afdeling de tablet? Events 8-10 De strijd om de echte cloud VMworld Europe Cloud-backup in opkomst En verder De opkomst van Schaduw-IT en veel meer... 4 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November Columns Gert Brouwer, Brouwer Storage Alexandra Schless, Telecity Go!

4 Nieuws Hitachi Data Systems transformeert data naar bruikbare informatie met cloudstrategie Green Data Systems lanceert online winkel voor clouddiensten Hitachi Data Systems, leverancier van IT-storageproducten en datacenterproducten en -diensten, wil klanten beter helpen bij de transformatie van data naar bruikbare informatie. Hiervoor is het product- en oplossingenportfolio afgestemd op een drieledige strategie, bestaande uit Infrastructure Cloud, Content Cloud en Information Cloud. De Infrastructure Cloud is een strategie waarbij server-, storage- en netwerkzuilen worden gecombineerd. Voor de oplossing wordt gebruik gemaakt van gevirtualiseerde en geconvergeerde bronnen. Hierdoor moet één platform ontstaan voor alle data, dat als fundament kan dienen voor diverse clouddiensten. Om een Content Cloud te maken is applicatieonafhankelijkheid en lifecycle-management het belangrijkst. Dit kan worden gebruikt voor verbetering van diensten, zoals archivering en content-as-a-service. Wanneer content wordt losgekoppeld van de applicatie die deze heeft gecreëerd, moet de data eenvoudiger terug te vinden, te delen en te hergebruiken zijn. Hitachi Data Systems ontwikkelt samen met het in augustus 2010 overgenomen ParaScale een technologie waarmee een Information Cloud kan worden opgezet. In deze Information Cloud kunnen informatieanalysetools en -processen worden geïntegreerd met de onderliggende infrastructuur. De Information Cloud repliceert en combineert eerder opgeslagen gestructureerde en ongestructureerde data. Op deze informatie worden analyses uitgevoerd die organisaties moeten helpen bij het onttrekken van meer waarde uit hun informatie. Green Data Systems introduceert Cloud City EU, een cloudgebaseerd IT-infrastructuurplatform. Cloud City is ontworpen als een community waar partners van Cloud City clouddiensten kunnen aanbieden aan klanten. Met het platform wil Green Data Systems de expertises van haar partners bundelen en op een centrale plek aanbieden aan klanten. Klanten krijgen hierdoor een groot aanbod aan oplossingen en kunnen naar eigen wens hun pakket met clouddiensten samenstellen. Binnen het platform van Cloud City wordt gebruikgemaakt van een webgebaseerd cloudbeheersplatform. Het cloudplatformsystem kan worden geïntegreerd met de management API s van VMware vsphere/vcloud, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V/SCVMM en open sourcehypervisors. Cloud City meldt dat haar partners inmiddels allerlei oplossingen hebben ontwikkeld voor hun klanten. Denk hierbij aan cloud disaster recovery, Voice over IP en videosurveillance via de cloud. Adoptie cloudgebaseerde trager dan verwacht CA Cloud Choice Simulator helpt bij overstap naar de cloud Tijdens de aankondiging van de iphone 4S heeft Apple icloud officieel gelanceerd. icloud is een pakket met cloudgebaseerde diensten dat Apple s MobileMe vervangt. Gebruikers hebben via icloud toegang tot hun mailaccount, agenda en contactgegevens. Ook worden bestanden van iworks, Apple s officepakket, in icloud opgeslagen. Daarnaast bevat icloud FindMyiPhone, een handig hulpmiddel waarmee Apple-producten kunnen worden opgespoord. De apparaten worden op een kaart getoond. icloud is toegankelijk vanaf alle Apple-producten met ios 5, een Mac of een Windows-machine. Het platform zorgt ervoor dat gebruikers altijd en overal bij al hun gegevens en data kunnen. Ook documenten, muziek, foto s en aangeschafte applicaties worden via icloud met andere apparaten gesynchroniseerd. Gebruikers van icloud krijgen gratis 5GB opslagruimte tot hun beschikking. De opslagruimte kan worden uitgebreid naar 10GB voor 20 dollar of 50GB voor 40 dollar. De snelheid waarmee bedrijven cloudgebaseerde mail en collaboratiediensten adopteren, is lager dan verwacht, zo stelt onderzoeksbureau Gartner. Slechts tien procent van alle organisaties zal in 2014 gebruik maken van dit soort cloudgebaseerde oplossingen. Gartner voorspelde eerder nog dat deze tien procent al in 2012 zou worden bereikt. Het analistenbureau stelt dat er drie belangrijke factoren zijn die een rol spelen bij de langzamere adoptie. Zo zouden bedrijven vaak veel geld hebben gestoken in mailsystemen en zou de overstap daarom nog niet rendabel zijn. Ook zouden IT-managers zich meer richten op het transformeren en laten groeien van het bedrijf dan het besparen van kosten. Als derde factor noemt Gartner dat organisaties cloudoplossingen vaak vinden tegenvallen. Bij het nader bestuderen van een oplossing waar bedrijven in geïnteresseerd zijn, blijkt volgens het analistenbureau soms dat de diensten minder aantrekkelijk zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Apple s icloud SPARC SuperCluster T4-4 Oracle introduceert de SPARC SuperCluster T4-4 (PDF). Oracle claimt dat de T4-4 het supercluster-systeem ter wereld voor algemene doeleinden is. De SuperCluster T4-4 is gebaseerd op de nieuwe SPARC-servers van Oracle. Het systeem combineert de SPARC T4-4-server van Oracle, die draait op Oracle Solaris, met de databaseprestaties van Oracle Exadata-opslag en de middleware- en applicatieprocessing van de Exalogic Elastic Cloud-software. Via Oracle s Sun ZFS Storage Appliance 7320 kan gebruik worden gemaakt van intern gedeelde disk-opslag. De SPARC SuperCluster T4-4 ondersteunt alle huidige Oracle Solaris-applicaties, de nieuwste versie van Oracle Solaris en de aanstaande release van Oracle Solaris 11. De T4-4 ondersteunt maximaal vier nodes en vier terabytes aan geheugen in één rack en kan worden opgeschaald naar een acht-rack-systeem. CA Technologies heeft de CA Cloud Choice Simulator aangekondigd op de CA Technologies EMEA Partner Summit (r)evolution Het programma traint partners van CA Technologies in de te nemen stappen bij de overgang van een private cloud naar een hybride en publieke cloudomgeving. De CA Cloud Choice Simulator helpt partners bij het ondersteunen van klanten die kritieke beslissingen moeten nemen om een interne private cloud te implementeren. Deze kennis kan vervolgens ook worden ingezet voor de overstap naar hybride en publieke cloudmodellen. Tijdens de workshop wordt een gesimuleerd scenario opgezet, waardoor partners de uitdagingen die de overstap naar de cloud met zich meebrengen kunnen ervaren. Door deze training moeten CA-partners in staat zijn betere oplossingen samen te stellen en klanten effectiever te adviseren. Ook kunnen partners met behulp van de workshop de winst die zij behalen op cloudoplossingen vergroten. Meer geïnvesteerd in SaaS 95 procent van alle organisaties verwacht dat de hoogte van haar investeringen in Software as a Service volgend jaar gelijk blijft of stijgt. Daarnaast heeft eenderde van de bedrijven een migratieproject in ontwikkeling waarmee van on-premise wordt overgestapt naar de cloud. Dit blijkt uit een onderzoek van Gartner. Voor het onderzoek ondervroeg Gartner 525 organisaties, verspreid over twaalf markten in negen verschillende landen. De conclusie is opvallend, aangezien eerdere onderzoeken van Gartner nog uitwezen dat de meeste bedrijven SaaS zien als uitbreiding op bestaande on-premise-oplossingen. Respondenten geven aan dat eenvoud en snelheid van de implementatie en kostenbesparing de belangrijkste redenen zijn om de overstap naar SaaS te maken. Van de bedrijven die de overstap naar SaaS meer dan drie jaar geleden maakten, geeft 70 procent aan dat het aantal gebruikers van de oplossingen toeneemt. Ook hebben de gebruikers behoefte aan meer functionaliteiten. Over contracten voor SaaS-oplossingen wordt daarom vaak vroegtijdig opnieuw onderhandeld. Deep Security 8 en SecureCloud 2 Trend Micro heeft nieuwe versies van Deep Security en SecureCloud aangekondigd. Met de agentless anti-malware voor virtuele en cloudomgevingen is het niet langer nodig software op de servers en desktops te installeren. Deep Security 8 levert naast een anti-malware-module ook een firewall-, IDS/ IPS-, web application protection-, integrity monitoring- en een log inspection-module. SecureCloud 2 versterkt Deep Security door encryptie en bescherming van de data die door cloud-servers en applicaties worden gebruikt. Deep Security 8 en SecureCloud 2 zijn eind dit jaar in Nederland beschikbaar. Daarnaast gaat Trend Micro een pakket aanbieden dat de VMware vshield Endpoint-software bundelt met Trend Micro Deep Security. 6 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

5 Event Door Michiel van Blommestein, freelance journalist #&*+("44**#(3"+(<*#&.55(3*(4"#1*,&#8(0"#(**#(c,"14*;14.23( 0*,/.*33*B(/"",(..$(3"+(M44&-.#B(3&*(3*%*(?..,3*#(**#( '"",(**,3*,(8*I,2&$+*(.0*,(3*(1.#12,,*#+&*B(#&*+(&#(-+""+( &-(**#(*1)+*(14.23./8*0&#8(.6(+*(%*++*#7(K*0.48:(M44&-.#( -1),"6+*(*&8*#)"#3&8(3*($*C#.+*(0"#(<*#&.55B(3&*(*0*#**#-( %.2(-6,*$*#(.6(3*(1.#5*,*#+&*B(/*+(**#(0..,-+*4(./()*+(+*( 0*,64""+-*#(#"",(**#(*W+,"(&#8*4"-+*(X14.23;3"8U(3&*(c,"14*( )"3(8*.,8"#&-**,3(N.6(**#(/./*#+(3"+(3*(1.#5*,*#+&*( 8,.+*#3**4-(0..,I&'(?"-O7(M*#(I.%*(<*#&.55(,*8*43*(**#( "1)+*,"5%""4+'*(&#(**#(#"I&'8*4*8*#().+*4(./(%&'#($*C#.+*( "4-#.8(+*().23*#(*#(%*45(2&+(+*()"4*#(#"",(c,"14*7(gD.*#(&$( I&'(c,"14*(?*,$+*B(8&#8(c6*#>.,43(.0*,(#&*2?*(&3**=#( *#(3*(0.48*#3*(,*0.42+&*(&#(.#%*(I,"#1)*7(>"+(%*(3&+('"",( 4"+*#(%&*#(&-(3"+(3./?*8(#&*+7h(<*#&.55(?**+(?"+()&'(?&4:( g>*8(0"#(i*3,&'5-*&8*#()",3;(*#(-.5+?",*b(*#("44*-(0*,; Oracle versus Salesforce.com tijdens OpenWorld De strijd om de echte cloud Het venijn zat hem in de staart tijdens de Oracle OpenWorld-conferentie, die begin oktober plaats had in San Francisco en bezoekers trok. Wat begon als een ophemeling van de eigen geintegreerde software-hardwaresystemen, mondde uit in een strijd tussen de databasegigant, die eindelijk een entree gaat maken in de cloud computing-markt, en Salesforce.com. Larry Ellison, CEO van Oracle, ging flink tekeer tegen Salesforce. gj*+(&-(#&*+(/**,(3"#(**#(1./62+*,(3&*(&-(""#8*-4.+*#(.6( J*+(%&'#(3*(?..,3*#(3&*(E",,C(M44&-.#B(PMc(0"#(c,"14*B( &#([\\i(8*i,2&$+*(./(14.23(1./62+&#8(+*(i*-1),&'0*#7 G"",(.#3*,+2--*#(&-(3*(+..#(0"#(c,"14*(?*4("#3*,-7(!"+( I*8.#("4(**#('"",(8*4*3*#B(+.*#(M44&-.#(%&'#(14.230&-&*( 0*,8*4**$(/*+(3&*(0"#(`/"%.#7(gP4.23(1./62+&#8(8""+(.0*,(**#(64"+5.,/(?"",.6(**#(I,**3(-1"4"(""#("664&1"+&*-( *#(+..4-(3,""&+7(J*+(/.*+(8*0&,+2"4&-**,3(*#(*4"-+&-1)(%&'#B( /*+(%.?*4()",3?",*("4-(-.5+?",*hB("432-(M44&-.#(+&'3*#-( %&'#(6,*-*#+"+&*(&#3*,+&'37(M#(#**B(M44&-.#(0&#3+(#&*+(0"#( %&1)%*45(3"+()&'(8*3,""&3(&-7(J&'(0&#3+(%&1)%*45('2&-+(I2&+*#; 8*?..#(1.#-*j2*#+7(gR.,&8('"",(%*&(&*/"#3:(XZ"-(.6(0..,( 0"4-*(14.23-U7(G&'#()*/*4B(?"+($"#(&$(/*(3"",(8.*3(&#( 0&#3*#hB(8,"6+(3*(c,"14*;PMc(N**#(0*,?&'%&#8(#"",(**#( 2&+-6,""$(0"#(9"4*-5.,1*71./;PMc(G",1(<*#&.55O7 Verrassing!&+('"",(-+.#3(3*("5-42&+*#3*($*C#.+*(0"#(M44&-.#B(+,"; 3&+&.#**4(3_("6.+)*.-*(0"#(3*(1.#5*,*#+&*B(%*45-(8*)**4( &#()*+(+*$*#(0"#(14.23(1./62+&#87(J&'(/""$+*(3"",()*+( #&*2?*( "+5.,/(0"#(c,"14*(?*,*43$2#3&8:(**#(( 9"4*-5.,1*71./;"1)+&8*(./8*0&#8(/*+("44*(c,"14*(H2-&.#; "664&1"+&*-7(!"+(?"-(**#(0*,,"--&#8B(?"#+(+.+(3"+(/./*#+(?*,3(.6(c6*#>.,43("44**#(/"",(8*-6,.$*#(.0*,(3*( #&*2?*(M#8&#**,*3(9C-+*/-(0"#(c,"14*:("664&"#1*-(0..,( c,"14*;3"+"i"-*-(*#(;"664&1"+&*-7 D.1)(?*,3(3*(,&0"4&+*&+(+2--*#(c,"14*(*#(9"4*-5.,1*71./( **,3*,(+&'3*#-(3*(1.#5*,*#+&*(3..,(I*&3*(6",+&'*#(V&#$(&#( 3*(-6.+-(8*%*+7(G",1(<*#&.55B(PMc(0"#(9"4*-5.,1*71./(*#( 0..,/"4&8(?.#3*,$&#3(0"#(c,"14*B()""43*(%&1)(3*(?.*3*( 0"#(3*("4-(&'3*4(I*$*#3(-+""#3*(M44&-.#(.6(3*()"4-(3..,( +*(+?&++*,*#:(g<*?",*(.5(h"4-*(p4.23-h7(!"+(-288*,**,3*( 64""+-*#(#"",(3*(14.237(A&*2?*("664&"#1*-(%&'#(#&*+(3*( +.*$./-+(0"#(FPDB(/"",(3*(14.237h Geen multitenancy J*+(?"-(3"#(..$(8**#(0*,,"--&#8(3"+(9"4*-5.,1*71./(*,(+&'; 3*#-(3*("5-42&+*#3*($*C#.+*(V&#$(0"#(4"#8-($,**8(0"#(M4; 4&-.#7(9"4*-5.,1*71./(&-(0.48*#-()*/()*+(+..#I**43(0"#(**#( X0"4-*(14.23UB(./3"+()*+(64"+5.,/(&#(%&'#(.8*#(#&*+(.6(.6*#( -+"#3"",3*#(&-(8*I"-**,37(g9"4*-5.,1*(&-()*+($"$$*,4"$$*#; ).+*4(0"#(3*(14.23hB(-#**,+(M44&-.#7(g`4-('*(*,(**#/""4(&#( %&+B($./('*(*,(#&*+(/**,(2&+7h( G*+(3*(14.23(0"#(c,"14*(&-(3"+(0.48*#-()*/(2&+*,"",3( "#3*,-B(./3"+()*+(&-(8*I"-**,3(.6(-+"#3"",3*#("4-(N#"; +22,4&'$O(e"0"B(<ZME(*#(9kE7(gJ&*,3..,(&-()*+(.0*,I,*#; 8*#(0"#("664&1"+&*-(0"#(3*(*&8*#(./8*0&#8(#"",(3*(14.23( *#(?**,(+*,28(8**#(6,.I4**/hB("432-(M44&-.#7(9"4*-5.,1*7 1./(3,""&+(.6(`ZMlB(J*,.$2(*#(H.,1*71./B(3"+("44*/""4( I*3,&'5-*&8*#(&-7 c.$(/*+(**#(.6/*,$&#8(.0*,(3*(i*0*&4&8&#8(0"#(9"4*-5.,1*7 1./($,&'8+(M44&-.#(3*(4"1)*,-(.6(%&'#()"#3:(g9"4*-5.,1*71./( #**/+(3*(8*8*0*#-(0"#("44*($4"#+*#(-"/*#B(*#(-+.6+(3"+(&#( #(3"+"I"-*7(!&*(3"+"I"-*()*II*#(?&'(8*/""$+B(*#(%*45-(?&'(0&#3*#(3"+(**#(-4*1)+(&3**mh(!*(3"+"(0"#("5%.#3*,4&'$*( $4"#+*#(?.,3+(/*+(0&,+2"4&-"+&*(8*-1)*&3*#(*#(&-(32-(0*&4&8( 0.48*#-(c,"14*7(K**#(/24+&+*#"#1CB(+*,?&'4(9"4*-5.,1*71./( 3"",0"#('2&-+(**#(?",/(64*&+I*%.,8*,(&-7 A*+("4-(9"4*-5.,1*71./($&*-+(c,"14*(0..,(**#(*#+,**(&#( 3*(?*,*43(0"#(-.1&"4*(#*+?*,$*#7(c,"14*(9.1&"4(A*+?.,$(?.,3+(**#(1./I&#"+&*(0"#(JSG;+..4-(*#(c,"14*;"664&1"; +&*-(.6(**#(-.1&"4(/*3&";64"+5.,/7(M*#(3"8(**,3*,(5.*+*,3*( <*#&.55(#.8(3"+(c,"14*(0.44*3&8(0..,I&'(4&'$+(+*(8""#(""#(3*(,.4(0"#(/.I&*4*("66","+*#(*#(-.1&"4(/*3&"(I&##*#(I*3,&'; 0*#7 8 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

6 Event Column Stap naar volwassenheid Door Alexandra Schless, algemeen directeur TelecityGroup Inhakken c,"14*(c6*#>.,43(.#+"",33*(32-(&#(**#(?*44*-;#&*+*-; -6*44*+'*(+2--*#(+?**(14.238,..+/"1)+*#7(9"4*-5.,1*71./( 3.*+(&*+-(*#($"#(0*,0.48*#-(**#(,*"1+&*(0*,?"1)+*#(0"#( c,"14*7(j**4(,*1*#+()**5+(c,"14*(""#8*$.#3&83(s&8)+a.?( D*1)#.4.8&*-(.0*,(+*(#*/*#B(**#(-6*1&"4&-+(0"#($4"#+; 3&*#-+0*,4*#&#8(.6(**#(9""9;64"+5.,/7(9"4*-5.,1*71./( )**5+(**,3*,("4(""#8*8*0*#(%&'#(9""9;""#I.3(0*,3*,(2&+(+*( I,*&3*#7(!*(,2%&*(+2--*#(c,"14*(*#(9"4*-5.,1*71./(&-(-+&*$*/(#&*+( )**4(#&*2?7(F#([\]\()"3(M44&-.#("4(?*&#&8(?",/*(?..,; 3*#(.0*,(0..,(3*(14.236&.#&*,7(D.*#("4(0.#3()&'()*+(-4*1)+( I*0*&4&83(*#(1.#-+"+**,3*()&'(3"+()*+(#&*+(8*0&,+2"4&-**,3( &-B(*#(..$(#&*+(*4"-+&-1)7(A**B(M44&-.#(%&*+(%&1)%*45(/**,(&#( )*+($"/6(0"#(`/"%.#7(G"",()*+(&#)"$$*#(.6(9"4*-5.,1*7 1./(8&#8(3&+('"",(#"",(3*(0.48*#3*(0*,-#*44&#87(<*#&.55( )**5+("4(""#8*8*0*#(3"+(3&+(?"",-1)&'#4&'$(3*(4""+-+*($**,(&-( 8*?**-+(3"+(%&'#(I*3,&'5(6,*-*#+(?"-(.6(c6*#>.,43B(*#(3"+( )&'(0*,?"1)+(3"+(c,"14*(3*(/&4'.*#(3.44",-(+*,288**5+(3&*( 9"4*-5.,1*()**5+(I*+""43(0..,(3*($*C#.+*7 0"#(<*"84*(S*-*",1)B()"3()*+("44*/""4(0..,$./*#($2##*#(?.,3*#("4-(c,"14*(#&*+(+.+()*+(*&#3*(0"#(3*(1.#5*,*#+&*( )"3(8*?"1)+(0..,()*+(%&'#( "##*#(2&+(3*(3.*$*#( 3**37(gF$(/.*+(1.#1423*,*#(3"+("4-(c,"14*(3*(14.23(*#( )*+(-.1&"4*(#*+?*,$(**,3*,(3&*(?**$()"33*#(8*I,"1)+B(3"+( %*(3"#(8*3?.#8*#(?",*#(./(0,"8*#(+*(I*"#+?..,3*#(*#( 3*/.#-+,"+&*-(+*(8*0*#hB(-1),&'5+(Z./I,&"#+(&#(**#(.6&#&*; -+2$7(gA2(/.*+*#(?*()*+(3.*#(/*+(**#(3*/.#-+,"+&*(3&*( E",,C(.6()*+(6.3&2/(8"5B(%.#3*,(3"+(3*(8*8*0*#(8","#+&*-( +"-+I"",(%&'#7(J*+(%.2(#&*+(3*(**,-+*($**,(%&'#(3"+(c,"14*( &*+-(.6(**#(0,.*8(/./*#+(""#$.#3&8+7(F$(/.*+(3"",./( 1.#1423*,*#(3"+(3*(14.23(*#()*+(-.1&"4*(#*+?*,$(#.8(#&*+( 8*,**3(%&'#(0..,(3*(/",$+7h Tegengesteld J*+(%.2(3"",#""-+(..$(,"",(%&'#(8*?**-+("4-(+?**(+*8*#8*; -+*43*(0&-&*-(.6(3*(14.23(.6(3*%*453*(1.#5*,*#+&*(%.(*#.,/( %.23*#(?.,3*#(8*6,./..+B(%.(/**#+(Z./I,&"#+7(gc,"14*( -+""+(0..,()*+(6.,+"I4*(/"$*#(0"#(+,"3&+&.#*4*("664&1"+&*;./8*0&#8*#(#"",(3*(./8*0&#8(?"",(3*($4"#+(/"",(+,*$(&#( )**5+:(6,&0"+*(14.23B(62I4&*$*(14.23(.5(8*?..#(.#;6,*/&; -*7h(!"+(0*,$4"",+(..$(3*(""#3"1)+(0..,(.6*#(-+"#3"",3*#7 R*,3*,(%&*+(c,"14*(&#(3*(14.23(#&*+()*+(X24+&*/*U(64"+5.,/( 0..,(FPD7(gF$(8*4..5(*,(#&*+-(0"#(3"+("44*-(#"",(3*(14.23( 8""+hB(%*8+(I&'0..,I**43(`#+).#C(EC*B(-*#&.,(0&1*(6,*-&; 3*#+(PSG(0"#(c,"14*B(+&'3*#-(**#(0,"8*#22,+'*(+&'3*#-( c6*#>.,437(gg*#-*#(*&-*#(&#(-.//&8*(8*0"44*#(6,*-+"; +&*-B(.5(**#(#"3,2$(.6(3*+"&4-(&#(6,.1*--*#7h(Y.($"#(**#( 0*,+,"8&#8(+2--*#()*+(-+*44*#(0"#(3*(6,&'-(*#()*+(0*,?*,$*#( 0"#(**#(.,3*,(0..,(-.//&8*(I*3,&'0*#(0.48*#-(EC*(8,.+*( 8*0.48*#()*II*#7(g>*4($2#('*(6,.1*--*#(?"",/**('*('*%*45( "4-(I*3,&'5(+.1)(#&*+(.#3*,-1)*&3+(6,&/"(&#(3*(14.23(%*++*#7( M;/"&4($2#('*(I*-+(""#(**#("#3*,(.0*,4"+*#(0..,(**#()**4( 4"8*(6,&'-7h Ik geloof er niets van dat alles naar de cloud gaat {!"",(+*8*#.0*,(-+""+(3*(0&-&*(0"#(9"4*-5.,1*71./B(3&*( 0.48*#-(Z./I,&"#+(0**4(,&8.,*2%*,(&-("4-()*+(8""+(./(?*4$*(,.4("664&1"+&*-(-6*4*#(I&##*#(3*(I2-&#*--7(g`4-('*(3"+(#&*+( 3.*+B(,&-$**,('*(3"+('*("664&1"+&*-($,&'8+(3&*(?*4&-?"",(8.*3(?*,$*#B(/"",(3&*(/&#3*,(8.*3(""#-42&+*#(I&'(3*(%"$*4&'$*(,*"4&+*&+7h(M*#(I**+'*(3?"#8(./(*&8*#(I*-+?&4(32-7(c,"14*( I&*3+(3&*(/.8*4&'$)*3*#(..$(?*4B(/"",(%*8+(3"",I&'(**#( $*2%*(+*(I&*3*#7 >*4(1.#1423**,+(Z./I,&"#+(3"+(c,"14*("1)+*,4..6+7(J*+( 0*,64""+-*#(0"#()*+(3"+"1*#+*,(#"",(3*(14.23B(**#(I*4"#8;,&'$(62#+(&#(M44&-.#-(6,*-*#+"+&*B(#.*/+()&'(g#&*+(I*6""43( -+"+*;.5;+)*;",+h7(A*+("4-(I&'(G&1,.-.5+(*#(9`Z()**5+(3"+( "44*-(+*(/"$*#(/*+(c,"14*-(X&#-+"44*3(I"-*U7(<*-+""#3*( $4"#+*#(/.*+('*(8**#(8,.+*(0*,"#3*,&#8*#(.63,&#8*#B(32-( 0"",+(c,"14*(0.48*#-(Z./I,&"#+(**#(4.8&-1)*($.*,-7(gG"",( )*+(I*3,&'5(4&8+(#.8(?*4(.6(3*(4""+-+*(64""+-7h c#%*(i,"#1)*(i4&'5+(8,.*&*#7(m*#(/..&*( 1.#-+"+*,&#8(#"+22,4&'$7(c#3*,3**4(0"#( 3*%*(8,.*&(&-(..$(3*(6,.5*--&.#"4&-*,&#8-; -4"8B(?"",(.6(-6*1&Q*$*(.#3*,3*4*#(I*-+(#.8(?"+( +*(?&##*#(0"4+7(A**/("4-(0..,I**43()*+($*##&-#&0*"2(*#( 3*(/*#&#8(0"#(3*(*&#38*I,2&$*,-(.0*,(3*(I*+,.2?I"",; )*&3(0"#(14.23;.64.--&#8*#7(F$(/*,$(3"+(8*I,2&$*,-(I*-+( #.8()2&0*,&8(%&'#(0..,()*+(8*I,2&$(0"#(14.23(1./62+&#8; 3&*#-+*#7(c#+*,*1)+B(0&#3*#(?&'7(G"",(%.4"#8("#3*,*#(3*( 1.#+,.4*($,&'8*#(.0*,('.2?(8*0.*4&8*(&#5.,/"+&*B(&-(3"+(..$( **#(0,&'(4.8&-1)*(8*3"1)+*7(J*+(&-(""#(.#-(3*(+""$()&*,(&*+-( ""#(+*(3.*#7(M#(3"",(0..,"4(#&*+(+*(4"#8(/**,(/**(+*(?"1); +*#B()*+(6"$$*#(0"#()*+(/./*#+2/(-+""+(0..,.67(J*+(&-( #(0"#(3*(0..,?"",3*#(./(14.23(1./62+&#8(3*($./*#3*( +&'3(+*($2##*#(./",/*#7 G*+(**#(+.*#"/*(0"#(3*(.#+?&$$*4&#8(0"#(14.23(1./62; +&#8($4&#$+(..$(3*(,.*6(./(+,"#-6","#+&*(-+**3-(42&3*,7(A*+( "4-(I*+,.2?I"",)*&3(**#(I*4"#8,&'$*(5"1+.,(I&'()*+(I*-42&+; 0.,/&#8-6,.1*-(./(3*($*2%*(+*(/"$*#(?*4$*(.#3*,3*4*#( &#(3*(14.23(N$2##*#O(?.,3*#(8*%*+7(M&#38*I,2&$*,-(?&44*#( 3*(4*0*,"#1&*,(+.*+-*#(*#()*4""-(&-(3"+(.6(3&+(/./*#+(0..,; "4-#.8(#&*+("4+&'3(8.*3(/.8*4&'$7(Y*(?&44*#(?*+*#(?*4$*( #.,/*#(?*()"#+*,*#(*#(?*4$*(6,.1*--*#(?*(8*I,2&$*#7(!*(3&-12--&*(,.#3./(!&8&!(-+""+(0**4(/*#-*#(#.8(0*,-(&#( )*5(/.*+*#(?*(/*+(%U#("44*#(6,.I*,*#(+*(.#+$,"1)+*#7(M#( 3"",(&-( #()*4*(I*4"#8,&'$*(.64.--&#8(0..,:(1*,+&Q1*,&#87 >*(/.*+*#(**#(4*&3,""3(.#+?&$$*4*#(0..,(3*(*&#38*I,2&; $*,B(0*,+,.2?*#($?*$*#(*#()"#30"++*#(I&*3*#7(M,(/.*+( **#(+.*+-&#8-/*+).3*($./*#(%."4-(3"+(..$(I&##*#(3*( 3"+"1*#+*,&#32-+,&*(&-(8*I*2,37(`4-(D*4*1&+CK,.26()*II*#(?*(&#/&33*4-(0**4(*,0",&#8(/*+(3*(0*,-1)&44*#3*(1*,+&; Q1*,&#8-6,.8,"//"U-(*#(?*($2##*#(&#(3*(6,"$+&'$(..$(3""3?*,$*4&'$()*+(I*?&'-(4*0*,*#(""#($4"#+*#( 3"+(8*?*,$+(?.,3+(0.48*#-(I*6""43*(6,.1*32,*-7( M#(#&*+("44**#(.0*,(3*("58*4.6*#(/""#3*#B(/"",(..$(0..,( #B(+?**(.5(3,&*('"",(+*,287(M*#(-.4&3*( *#(I*+,.2?I",*(3&*#-+0*,4*#&#8(I*,*&$*#(?*(.#3*,("#3*,*(3..,()*+(.6%*++*#(0"#(**#()*43*,(*#( 1.#1,**+(1*,+&Q1*,&#8-6,.8,"//"7(M*#(I*4"#8,&'$*( -+"6(#"",(0.4?"--*#)*&37(J*+($./+(3*("11*6+"+&*(*#( &#+*8,"+&*(0"#(14.23;.64.--&#8*#(+*#(8.*3*(*#(0..,; $./+(?&438,.*&7(P*,+&Q1*,*#(&-("4(4"#8*,*(+&'3(**#("1+2**4(.#3*,?*,67(A&*+("44**#(I&'(.#-(32-B(/"",(..$(I&'(3*(8*; I,2&$*,7(J*+(&-(8.*3(./(+*(/*,$*#(3"+(/**,3*,*(&#-+"#+&*-( &#(.#-(4"#3(.6(3&+(/./*#+(3*(/.8*4&'$)*3*#(.6(3&+(8*I&*3( ""#()*+(&#0*#+",&-*,*#(%&'#7(M#(..$(&#("#3*,*(M2,.6*-*( 4"#3*#(&-(/*#()&*,/**("4(0..,+0",*#3(""#(3*(-4"8(8*8""#7( R"#2&+(/&'#(0..,%&++*,-1)"6(I&'(M2,.P4.23(A*3*,4"#3(%&*( &$(3"+(/*#(I&'0..,I**43(&#(!2&+-4"#3("4(I*%&8(&-(/*+()*+( 1*,+&Q1*,*#(0"#(""#I&*3*,-7(!"+(+..#+(""#(3"+(1*,+&Q1*,&#8( &#(3*(6,"$+&'$(/.8*4&'$(&-(_#(3"+(*,("4($*##&-(.6(3&+(8*I&*3( I*-1)&$I"",(&-7(!"",(/.*+*#(?*(%*$*,(8*I,2&$(0"#(/"$*#7( <.0*#3&*#(%&*+(/**,(3"#(**#(3*,3*(0"#(3*().-+&#8I*3,&'; 0*#(1*,+&Q1*,&#8("4-(**#("I-.42+*(#..3%""$B(3"+(/.*+*#(?*(..$(&#(.#-("1)+*,)..53().23*#7(M*#(8.*3*(0.*3&#8-I.; 3*/(&-(32-(,**3-(8*4*837(A2(3*(2&+0.*,&#8(#.87( E"+*#(?*(I&'(3*(2&+0.*,&#8(%*$*,(%.,8*#(3"+(?*(#&*+(8""#( 1*,+&Q1*,*#(./()*+(1*,+&Q1*,*#7(J*+(/.*+()""4I"",(*#( 6,"8/"+&-1)(%&'#7(M#(#&*+(+*(./0"#8,&'$B(?"#+(3"#(1,*=*,( '*('2&-+(?**,(**#(3,*/6*4(*#(I*,*&$('*()*+(+*8*#.0*,8*; -+*43*7(>*(/.*+*#(/*#-*#(./(+"5*4($,&'8*#(3&*(I*4"#8( )*II*#(I&'(1*,+&Q1*,&#8(*#(-"/*#(+.+(**#(I,2&$I",*(""#6"$( $./*#B(%.#3*,(3"+(?*(3"",('",*#(.0*,(3.*#7(J*+(/.*+(.6( $.,+*(+*,/&'#B(?"#+(3*(#..3%""$(&-(8,..+7(G"",(?*(/.*+*#(..$(#&*+(0..,I&'8""#(""#(3*(0*,-1)&44*#(+2--*#(14.23;.64.--&#8*#(.#3*,4&#8(*#(0..,$./*#(3"+(?*(.#3*,3*4*#(.0*,( #($"/(-1)*,*#7(`44**#(3"#($2##*#(?*(I*+,.2?I",*( /**+&#-+,2/*#+*#(.#+?&$$*4*#7(M#("44**#(3n#($2##*#(?*(3*(*&#38*I,2&$*,(**#(**#32&3&8(3.12/*#+(&#()"#3*#( 8*0*#(?"",()&'(.6($"#(0*,+,.2?*#7(>"#+(3"",(&-()*+(.#-(./(+*(3.*#7 10 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

7 Thema Olympische Spelen, Londen 2012 De meest verbonden Spelen Door Teun Putter, freelance journalist De Olympische Spelen worden steeds groter. Londen 2012 spant de kroon. Technologiepartners staan voor de uitdaging alle systemen, netwerken en communicatiediensten in goede banen te leiden. BT geeft inzicht in de technologische ontwikkelingen, waarin cloudoplossingen een voorname rol spelen.!*(c4c/6&-1)*(96*4*#b(*#(3"#(0..,"4( 3*(%./*,-6*4*#B(%&'#("4+&'3(8,.+*,B( I*+*,B(-6"##*#3*,(*#(2&+3"8*#3*,(3"#( 3*(0..,8""#3*7(>"+(3"+(I*+,*5+(%&'#( 3*(0*,?"1)+&#8*#(0..,(E.#3*#([\][( o(0"#([p('24&(+.+(*#(/*+(][(" (o( #&*+("#3*,-7(J*+(.,8"#&-"+&*1./&+_( NEcPcK(;(E.#3.#(c,8"#&-&#8(P./; /&++**(5.,(+)*(c4C/6&1("#3(Z","4C/; 6&1(K"/*-O(0.*8+(3"",(-"/*#(/*+( )"",(+*1)#.4.8&*6",+#*,-(#.8(*#$*4*(?"",3*#(""#(+.*:(3*(/.-+(1.##*1+*3( K"/*-(*#(3*(/.-+(-2-+"&#"I4*(K"/*-7( R,&'(0*,+""43:(3*(96*4*#(/*+(3*(/**-+*( 1.##*1+&0&+*&+(&#(3*(%&#(0"#(+*4*1./( *#(&#+*,#*+B(*#(3*(/**-+(322,%"/*( 96*4*#7(J*+(322,%"/*($","$+*,(&-( #&*+(0,**/3(#"+22,4&'$B(3"",()*+(FcP( NF#+*,#"+&.#""4(c4C/6&-1)(P./&+_O( 322,%""/)*&3(+.+( #(0"#()"",($*,#;?"",3*#(,*$*#+7(M#()*+(?*$+(..$( 8**#(I*0,**/3&#8(3"+()*+(c4C/6&; -1)*(96*4*#(?.,3*#(?"",I&'(/.I&4&+*&+( *#(1.##*1+&0&+*&+(I*4"#8,&'$*,(%&'#(3"#(..&+7(!*(*&-*#(3&*(8*-+*43(?.,3*#(""#( 3*(+*1)#.4.8&-1)*(&#5,"-+,21+22,(%&'#( +*#(.6%&1)+*(0"#(3*(96*4*#(&#(Z*$&#8( &#([\\b(""#%&*#4&'$(+.*8*#./*#7(!*#$("44**#(/"",(""#(3*(.6$./-+(0"#( /.I&*4*("66","+*#(%."4-(-/",+6).#*-B( 8*$.66*43(""#(3*(*W64.-&*0*(8,.*&( 0"#(3*(0,""8(#"",(/.I&*4*(3"+"7(!*( &#,&1)+&#8(0"#(3*(1./64*+*(1.//2; #&1"+&*;&#5,"-+,21+22,(&-(&#()"#3*#( 0"#(<D(N<,&+&-)(D*4*1./O7(`"#(3*%*(.#3*,#*/&#8(*#(6",+#*,-(3*(+""$(./( **#(1.//2#&1"+&*#*+?*,$(+*(I.2?*#( 3"+(8,.5?*8(a\($**,(3*(1"6"1&+*&+( )**5+(0"#()*+(#*+?*,$(3"+(&-(8*I,2&$+( &#(Z*$&#8(&#([\\b7(Z",+#*,-(%&'#(.#3*,( "#3*,*(P&-1.B(`+.-B(9"/-2#8B(`1*,B( c/*8"(*#(z"#"-.#&17( Geen risico!*(<,&+-*(+*4*1./;(*#(fpd;-6*1&"4&-+( <D(&-(&#(/"",+([\\b(""#8*?*%*#("4-( 3*(.5Q1&=4*(P.//2#&1"+&.#-(9*,0&1*-( Z",+#*,(0..,(3*(96*4*#(0"#([\][7(!"",/**(&-(<D(0*,"#+?..,3*4&'$( 0..,()*+(4*0*,*#(0"#("44*(1.//2#&1"; +&*3&*#-+*#(3&*(EcPcK(#.3&8()**5+(./(3*(96*4*#(+*($2##*#()2&-0*-+*#7( J*+(8""+(./(**#(./0"#8,&'$(6"$$*+B(?"",.#3*,()*+(4*0*,*#(*#(I*)*,*#( 0"#(-6,""$;(*#(3"+"#*+?*,$*#B(0"-+( *#(/.I&*4B(&#+*,#*++.*8"#8(.6("44*( 4.1"+&*-(*#(5"1&4&+*&+*#(3&*(*,+.*(3.*#( +&'3*#-(E.#3*#([\][7(!"",($./+(I&'( 3"+(#"+&.#"4*(c4C/6&-1)*(P./&+_-(*#(..$("44*(1.//*,1&=4*(N/*3&"OI*3,&'; 0*#(I&'()*+(FcP(1.//2#&1"+&*3&*#; -+*#(&#(6"$$*++*#($2##*#("5#*/*#7( K*,,C(Z*##*44B(PFc(0"#(EcPcKB( 4""+(*,(8**#(/&-0*,-+"#3(.0*,(I*-+""#( 3"+(3*(**,-+*(6,&.,&+*&+(4&8+(I&'(3*(.#; 3*,-+*2#&#8(0"#("44*(-C-+*/*#(3&*(3*( 0*,-1)&44*#3*(-6.,+*0*#*/*#+*#(04*$; $*4..-(/.*+*#(4"+*#(0*,4.6*#7(!*#$( )&*,I&'(""#(-C-+*/*#(3&*(X-1.,&#8(q( +&/&#8UB(64"##&#8(*#("11,*3&+"+&*-( I*)*,*#7(R*,0.48*#-(8""+()*+(..$(./( )*+(&#(3*(421)+().23*#(0"#("44*,4*&( &#5.,/"+&*-C-+*/*#(0..,(3*(6*,-B( +0;1.//*#+"+.,*#(*#(&#3&0&32*4*( I*3,&'0*#7(M#(3"+(.0*,(**#($4*&#*(]\\( 4.1"+&*-7(`4(3*%*("664&1"+&*-(?.,3*#(&#( 1./I&#"+&*(/*+(3*(#*+?*,$*#(2&+0.*;,&8(8*+*-+7(Y.U#(^7\\\(/*3*?*,$*,-( %244*#(,2&/([\\7\\\(2,*#(I*-+*3*#( ""#()*+(+*-+*#(*#()*+(.6+&/"4&-*,*#( 0"#(3*("664&1"+&*-7(!"",I&'(?.,3+( "44**#(8*I,2&$(8*/""$+(0"#(I*?*%*#( +*1)#.4.8&*7(g!*(c4C/6&-1)*(96*4*#( %&'#(#&*+()*+('2&-+*(64"+5.,/(./(&##.; 0"+&*-(*#("664&1"+&*-(+*(&#+,.321*,*#hB( %*8+(Z*##*447(g`44*-(/.*+()*+(8.*3( 3.*#7(>*(?&44*#(8**#(,&-&1.U-(4.6*#(*#(.#%*(/*3*?*,$*,-(/.*+*#(0.43.*#3*( $*##&-()*II*#(./(I&'(1"4"/&+*&+*#(3*( '2&-+*(I*-4&--&#8*#(+*(#*/*#(*#(.64.-; -&#8*#(+*(I&*3*#7(!..,(/*+(6",+#*,-( "4-(`+.-(*#(<D(-"/*#(+*(?*,$*#B(%&'#(?*(0"#(3&*($*##&-(0*,%*$*,37h( Op schema J*+(*1)+*(+*-+*#(8*I*2,+(+&'3*#-(+*-+( *0*#+-7(R..,(&*3*,(.#3*,3**4(0"#(3*( 96*4*#(?.,3+(**#(.5Q1&=4*(?*3-+,&'3( 8*.,8"#&-**,3B(?"",("44*(-C-+*/*#B( "66","+22,(*#(#*+?*,$*#(?.,3*#( 8*+*-+7(!"+(8*I*2,+("4(-&#3-()*+(I*8&#( 0"#([\]](*#(%"4(3..,8""#(+.+(3*(**,; -+*()*45+(0"#([\][7(D.+(#.8(+.*(4&8+(( EcPcK(.6(-1)*/"7(!*(1.t,3&#"+&*( 0"#(3*%*("1+&0&+*&+*#(4&8+(&#()*+(D*1); #.4.8C(c6*,"+&#8(P*#+,*7(D&'3*#-(3*( 96*4*#(%*45(?*,$+()*+(DcP(/*+(]b\( /*#-*#(+*8*4&'$(N%&*(5.+.OB(&#(64.*8*#7( F#(+.+""4(+*4+()*+(DcP(r^\(/*3*?*,; $*,-7 9+2",+(J&44(4*&3+(#"/*#-(<D()*+( X6,.'*1+(c4C/6&-1)*(96*4*#U7(<D( &#0*-+**,+(5.,-(&#(3*(1./64*+*(&#5,"; -+,21+22,B(/"",().*0**4(6,*1&*-B(3"+( I4&'5+(.#3*,(3*(c4C/6&-1)*(6*+7(g<D( $,&'8+(0..,()"",(1.//2#&1"+&*-*,0&1*-( 3*($"#-(%&1)(&#(3*(/",$*+&#8/"1)&#*( 0"#(3*(96*4*#(+*(6,.Q4*,*#(*#(3"+(&-("4( /*+("4(**#(6,&/"(3*"4(0..,(<DhB("432-( J&447(!"",($./+(I&'(3"+(3*(96*4*#()*+( 2&+*,-+*(0,"8*#(0"#(3*(+*4*1./8&8"#+( *#(0"#()"",(/*3*?*,$*,-7(`4(3*%*( #&*2?*(*#(0*,I*+*,3*(6,.321+*#(*#( 3&*#-+*#($./*#(..$(?**,(+*#(8.*3*( ""#(I*-+""#3*($4"#+*#(*#(""#(3*( *&8*#(.,8"#&-"+&*7(Y.(&-(*,(2&+*&#3*4&'$( -6,"$*(0"#(**#(&#+*,*--"#+*(I2-&#*--( 1"-*7(D*#(-4.++*(?&'-+()&'(.6(3*(*1.; #./&-1)*(I..-+(3&*(3*%*(&#0*-+*,&#; Alles moet het goed doen. We willen geen {risico s lopen 8*#B(I&'0..,I**43([B^(/&4'",3(<,&+-*( 6.#3*#(N.#8*0**,([Bb(/&4'",3(*2,.O(&#( 84"-0*%*4B()*II*#(0..,(3*(0*,-1)&44*#; 3*(,*8&.U-(&#(E.#3*#(*#(3"#(/*+(#"/*( 3*(3**48*/**#+*(A*?)"/B(?"",()*+( c4c/6&1(z",1(.6(,2&/([]b()*1+",*(.23(&#32-+,&**4(4"#3(&-(8*i.2?37(c/( "44*(c4C/6&-1)*(4.1"+&*-(/*+(*4$"",( +*(0*,I&#3*#B(?"",.#3*,()*+(%*&4*#(&#( )*+(2&+*,-+*(%2&3*#B(&-(,2&/(^7^\\($/( ""#(I*$"I*4&#8(8*4*837 Flexibel en schaalbaar J&44(4*8+(2&+(3"+(<D(0..,(0**4(+.*6"-; -&#8*#(8*I,2&$(/""$+(0"#(14.23;.64.--&#8*#7(K.*3(0..,I**43(&-(3*( +*4*5.#&*./8*0&#8B(3&*(0..,("44*(/**,( 3"#(s\(4.1"+&*-(&#(E.#3*#(2&+(3*(14.23(?.,3+(I*+,.$$*#7(!"+(I*+*$*#+:( #( +*4*5..#1*#+,"4*(0..,("44*(4.1"+&*-7(!"+( I*+*$*#+(..$:( #($**,(&/64*/*#+*,*#B( 12 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 2, nr. 8 / 2011 Thema Virtualisatie Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak En verder Virtuele desktops

Nadere informatie

Works WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE VEILIG INLOGGEN. Clouddesktop binnen handbereik. Via inlogmodel of usb-stick

Works WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE VEILIG INLOGGEN. Clouddesktop binnen handbereik. Via inlogmodel of usb-stick Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 november 2010 Works HET Vakblad over cloud computing WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE Clouddesktop binnen handbereik VEILIG INLOGGEN Via inlogmodel of usb-stick

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

Cloud. Works. Security. Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances

Cloud. Works. Security. Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances Cloud WWW.CLOUDWORKS.NU NUMMER 2 JULI 2010 Works HET VAKBLAD OVER CLOUD COMPUTING Security Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances Redundant array of independant

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

Van CRM naar Social Front-end

Van CRM naar Social Front-end he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.5 / 2013 Hans Brouwer (salesforce.com): Van CRM naar Social Front-end Onderzoek VINT: Big Data en privacy kop en munt van nieuw

Nadere informatie

Nederland ontpopt zich als datacenterland

Nederland ontpopt zich als datacenterland he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.7 / 2012 Nederland ontpopt zich als datacenterland In 5 stappen naar de-perimeterisatie Orde in de chaos van mobiele apps En verder

Nadere informatie

ADC s zorgen voor schaalbaarheid in het datacenter Disaster recovery services ook in Nederland geen overbodige luxe

ADC s zorgen voor schaalbaarheid in het datacenter Disaster recovery services ook in Nederland geen overbodige luxe he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 10 / 2013 Vincent Steenhuis van Dimension Data: Network centric cloud is grote sprong voorwaarts ADC s zorgen voor schaalbaarheid

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

Groei in Nederlandse datacenters

Groei in Nederlandse datacenters a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 7-8 / 2014 Onderzoek CommScope, CANS en CloudWorks: Groei in Nederlandse datacenters Nederlandse IT-beveiligers zijn goed bezig Big data

Nadere informatie

CB zag in digitale uitdagingen vooral kansen

CB zag in digitale uitdagingen vooral kansen Alles over innovatie in ICT Jaargang 6, nr. 6 / 2015 Markt CB zag in digitale uitdagingen vooral kansen Cloud services Nederlandse cloud-markt in 2018 1,2 miljard euro Technologie Wearables kunnen beschikbaarheid

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Convergentie 2.0 Tijd voor echte innovatie Network Access Protection

Convergentie 2.0 Tijd voor echte innovatie Network Access Protection dcw december 2010 thema netwerken Convergentie 2.0 Tijd voor echte innovatie Network Access Protection in samenwerking met: Energie besparen? Open deze cover! advancing information transport systems All

Nadere informatie

Cloud: Grenzen vervagen

Cloud: Grenzen vervagen a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 10 / 2014 Storage Expo 2014 Cloud: Grenzen vervagen Nieuwe systemen vereenvoudigen IT-management ISO 27001 is niet voldoende voor een

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Alles over innovatie in ICT

Alles over innovatie in ICT Alles over innovatie in ICT Jaargang 6, nr. 7-8 / 2015 Performance Inzicht, controle, optimalisatie: zo win je de gele trui EuroCloud Monitor Acceptatie en contemplatie Onderzoek Nederland datacenterland:

Nadere informatie

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft Innovaties beoordelen op waarde voor bedrijf George Banken, Detron

Nadere informatie

Op weg naar een flexibele cloud

Op weg naar een flexibele cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 12 / 2014 Vooruitblik EuroCloud Nederland op 2015: Op weg naar een flexibele cloud Nieuw elan bij BMC Software Trends in IT-security:

Nadere informatie

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, januari 2010 1 Legal look Antwoord op juridische vragen Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Persoonlijk

Nadere informatie