Jaargang 2, nr. 9 / Thema. En verder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 2, nr. 9 / 2011. Thema. En verder"

Transcriptie

1 he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 2, nr. 9 / 2011 Thema En verder Hoe tem je de tablet? De strijd om de echte cloud VMworld Europe 2011 Zorgpersoneel via cloud Clouduitdagingen voor CIO s Greenclouds Een nieuwe manier van inkopen Backup via cloud De opkomst van schaduw-it The Legal Look

2 Jeroen Wie communiceert er niet via de cloud? it starts here!"#$%&'()*+(&#+*,#*+(&-(.#%*(/"#&*,(0"#(1.//2#&1*,*#( 3*(4""+-+*(0&'5+&*#('"",(1./64**+(0*,"#3*,37(!*(+*4*5..#(.66"$$*#(./(**#("3,*-(3..,(+*(8*0*#(&-(#&*+(/**,(#.3&87( 9+*,$*,(#.8:(3"+(&-(0""$(1.#+,"6,.321+&*5(./3"+(**#(+*4*; 5..#+'*(/**,(+&'3($.-+(3"#()*+(-1),&'0*#(0"#(**#(-/-(.5(**#( *;/"&47(<.0*#3&*#(&-()*+($.6&=,*#(*#(64"$$*#(0"#(8*8*0*#-( /&#3*,(5.2+8*0.*4&8(3"#()*+(/.#3*4&#8(3..,8*0*#(*,0"#7( >&*()"3(**#($?",+(**2?(8*4*3*#(8*3"1)+(3"+(?*(+*8*#;?..,3&8(.6(+&*#+"44*#(/"#&*,*#(/*+(*4$"",(%.23*#(1.//2; -6,*$$*#(1.//2#&1*,*#(?*(#2(..$(0&"(*;/"&4B(-/-B(9$C6*B( D?&++*,B(E&#$*3F#B(G9AB(H"1*I..$B(JC0*-B(K..84*L(*#( &#+*,#*+5.,"7(M#(?*($2##*#(%*45-(0&,+2**4(0*,8"3*,*#( /*+(/*#-*#(.0*,(3*()*4*(?*,*43(N+*4*6,*-*#1*O7(!"#$%&'(/.I&*4(&#+*,#*+(*#(-4&//*("66","+*#( %."4-(-/",+6).#*-(*#(+"I4*+-B($2##*#(?*(..$(.#3*,?*8(0**4(/"$$*4&'$*,(*#(-#*44*,(,*"8*,*#7( P4.23(1./62+&#8(-6**4+()&*,I&'(**#(-+**3-(8,.; +*,*(,.47(D*4*5.#&*B(*;/"&4(*#(1.44"I.,"+&*($"#( "44*/""4(0&"(3*(14.23(*#(3"+(&-(0""$(#&*+("44**#( 8.*3$.6*,B(/"",(..$(*5Q1&=#+*,7 A&*+("44**#(.#%*(/"#&*,(0"#(1.//2#&1*,*#( &-(#.8(-+**3-(""#(0*,"#3*,&#8(.#3*,)*0&8B(..$( 3*(/"#&*,(0"#(?*,$*#(0*,"#3*,+()&*,3..,7(F#( 64""+-(0"#(+&*#+"44*#(*;/"&4-(*#(3.12/*#+*#()**#( *#(?**,(+*(/"&4*#B(&-()*+(0""$(0**4(*5Q1&=#+*,(./(3"+( 0&"(**#(64"+5.,/(+*(3.*#(N%."4-(P)"++*,(0"#(9"4*-5.,1*71./(.5(R&I*(0..,(G&1,.-.5+(!C#"/&1-(PSGO7(!*(0*,?"1)+&#8( &-(3"+(*;/"&4(&#(3*()2&3&8*(0.,/(.6(+*,/&'#(%"4(2&+-+*,0*#B(./3"+()*+(&#(5*&+*(**#(&#*5Q1&=#+*(1.//2#&1"+&*0.,/(&-B( %.#3*,(8.*3*(-"/*#?*,$&#8-0.,/7(!*(**,-+*(1.#1,*+*( +*$*#*#(3"",0..,(3&*#*#(%&1)("4(""#T(3*()2&3&8*(8*#*,"+&*( +&*#*,-(8*I,2&$+("/6*,(*;/"&47(F#(64""+-(3"",0"#(8*I,2&$*#( %*(-.1&"4*(/*3&"(*#(6&#8*#(%*(*4$"",(/*+(<4"1$I*,,CU-7(!*(#&*2?*(1.//2#&1"+&*/.8*4&'$)*3*#(I&*3*#(..$( /"#&*,*#(./(V*W&I*4*,(*#(/.I&*4(+*(8""#(?*,$*#(NXJ*+( A&*2?*(>*,$*#UO7(!"+(&-(0""$(#&*+("44**#(*5Q1&=#+*,B( /"",($"#(..$(I*)..,4&'$(?"+($.-+*#(I*-6",*#7(Y.(I4**$( 2&+(**#(%**,(,*1*#+(.#3*,%.*$(0"#(Z,&1*?"+*,).2-*P..; 6*,-(3"+(3&+(/&4'",3*#($"#(.64*0*,*#7(>"##**,(&#([\]^( +?&#+&8(6,.1*#+(0"#(3*(I*,.*6-I*0.4$&#8( #(3"8(6*,(?**$(+)2&-(%.2(?*,$*#B(4*0*,+(3"+(**#(I*-6",&#8(0"#(I&'; #"([(/&4'",3(*2,.(6*,('"",(.67(`4-(+?&#+&8(6,.1*#+(+?**( 3"8*#(+)2&-(%.2(?*,$*#B($"#(3*%*(I*-6",&#8(%*45-(.64.6*#(+.+(I&'#"(a(/&4'",37(!..,(/**,(+)2&-(+*(?*,$*#(%.23*#(*,(6*,(?*,$3"8(]b\7\\\("2+.U-( /&#3*,(.6(3*(?*8(+*(0&#3*#(%&'#7(J&*,3..,( %&'#(*,(/&#3*,(Q4*-(*#(0*,$**,--4"1)+.55*,-( *#(&-(*,(I.0*#3&*#(/&#3*,(421)+0*,.#+,*&; #&8&#87(c.$($"#(**#(.#3*,#*/&#8()&*,3..,( I*-6",*#(.6($"#+..,,2&/+*(*#(""#0*,?"#+*( $.-+*#7( c5+*?*4b()*+(&-(3*(0*,?"1)+&#8(3"+(14.23( 1./62+&#8(3*($./*#3*('",*#(**#(-+**3-( 8,.+*,*(,.4(8""+(-6*4*#("4-()*+(./(1.//2#&1"; +&*B(-"/*#?*,$&#8(*#(J*+(A&*2?*(>*,$*#(8""+7( R"#3"",(3"+(3*%*(*3&+&*(0"#(P4.23>.,$-(3"#(..$( &#()*+(+*$*#(-+""+(0"#(1.//2#&1"+&*7(>"#+d(?&*(1.//2; e*,.*#(j.,4&#8-(!""#$%&$'()&*%+,-"*$."%/0+ '*,.*#f14.23?.,$-7#2 Previder - it starts here Datacenters Cloud Hosting ISP Services Connectivity In de informatie- en communicatietechnologie is een nieuw tijdperk aangebroken. Een tijdperk waarin steeds meer organisaties alle zorgen over ICT letterlijk buiten de deur in datacenters plaatsen. Previder is hierin een absolute voorloper. Vanuit onze geavanceerde en streng beveiligde eigen datacenters leveren wij stabiele infrastructuren volgens de jongste stand der techniek. In nauwe samenwerking met onze partners creëren we oplossingen waarvan u als eindgebruiker de vruchten plukt. Met alle ruimte om op te schalen en te innoveren. Maak kennis met ons op Cloud Forum XL! Colofon CloudWorks maakt onderscheid tussen feit en fictie op het gebied van cloud computing en helpt organisaties om cloud computing optimaal in te zetten. Toezending van Cloud- Works vindt plaats op basis van abonnementen en controlled circulation. Vraag uw abonnement aan via Hoofdredacteur: Jeroen Horlings, Eindredacteur: Christel Meijer Uitgever: Arnoud van Gemeren, +31 (0) Postadres redactie: Maredijk 17, 2316 VR Leiden Advertentie-exploitatie Bureau voor Marketing & Media Jos Raaphorst, sales director (0) Vormgeving: Studio Kees-Jan Smit BNO Druk: Drukkerij Profeeling Kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie. Geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. De redactie noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de juistheid van genoemde data en prijzen. Het kopiëren of overnemen van artikelen, geheel of gedeeltelijk, wordt aangemoedigd, maar is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever en onder vermelding van: Overgenomen uit CloudWorks, de publicatie over cloud computing, plus jaargang en nummer. Copyright 2011 FenceWorks BV. CloudWorks is een uitgave van FenceWorks BV. CloudWorks - November

3 Inhoud Het venijn zat hem in de staart tijdens de Oracle OpenWorldconferentie, die begin oktober plaats had in San Francisco en bezoekers trok. Wat begon als een ophemeling van de eigen geïntegreerde software-hardwaresystemen, mondde uit in een strijd tussen de databasegigant, die eindelijk een entree gaat maken in de cloud computing-markt, en Salesforce.com. 8De strijd om de echte cloud 16 Inhoud Thema: Communicatie Olympische Spelen Hoe tem je de tablet? Het Nieuwe Werken Telefonie uit de cloud Vaste rubrieken 6-7 Nieuws EuroCloud 50 The Legal Look Case Zorgpersoneel via de cloud De meest verbonden Spelen12 Interview Clouduitdagingen voor CIO s Praktijk Mag het misschien wat slimmer? Een nieuwe manier van inkopen De Olympische Spelen worden steeds groter. Londen 2012 spant de kroon. Technologiepartners staan voor de uitdaging alle systemen, netwerken en communicatiediensten in goede banen te leiden. BT geeft inzicht in de technologische ontwikkelingen, waarin cloudoplossingen een voorname rol spelen. Hoe tem je de tablet? Het zal de meeste IT ers bekend voorkomen: leidinggevenden binnen de organisatie ontdekken een nieuwe gadget, doen er thuis van alles mee en willen deze ook voor het werk gebruiken. Zij verwachten dat de IT-afdeling zorgt voor toegang tot en bedrijfsgegevens. Het gevolg: medewerkers dragen vaak zonder dat ze het zelf weten gevoelige informatie met zich mee. Hoe tem je als IT-afdeling de tablet? Events 8-10 De strijd om de echte cloud VMworld Europe Cloud-backup in opkomst En verder De opkomst van Schaduw-IT en veel meer... 4 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November Columns Gert Brouwer, Brouwer Storage Alexandra Schless, Telecity Go!

4 Nieuws Hitachi Data Systems transformeert data naar bruikbare informatie met cloudstrategie Green Data Systems lanceert online winkel voor clouddiensten Hitachi Data Systems, leverancier van IT-storageproducten en datacenterproducten en -diensten, wil klanten beter helpen bij de transformatie van data naar bruikbare informatie. Hiervoor is het product- en oplossingenportfolio afgestemd op een drieledige strategie, bestaande uit Infrastructure Cloud, Content Cloud en Information Cloud. De Infrastructure Cloud is een strategie waarbij server-, storage- en netwerkzuilen worden gecombineerd. Voor de oplossing wordt gebruik gemaakt van gevirtualiseerde en geconvergeerde bronnen. Hierdoor moet één platform ontstaan voor alle data, dat als fundament kan dienen voor diverse clouddiensten. Om een Content Cloud te maken is applicatieonafhankelijkheid en lifecycle-management het belangrijkst. Dit kan worden gebruikt voor verbetering van diensten, zoals archivering en content-as-a-service. Wanneer content wordt losgekoppeld van de applicatie die deze heeft gecreëerd, moet de data eenvoudiger terug te vinden, te delen en te hergebruiken zijn. Hitachi Data Systems ontwikkelt samen met het in augustus 2010 overgenomen ParaScale een technologie waarmee een Information Cloud kan worden opgezet. In deze Information Cloud kunnen informatieanalysetools en -processen worden geïntegreerd met de onderliggende infrastructuur. De Information Cloud repliceert en combineert eerder opgeslagen gestructureerde en ongestructureerde data. Op deze informatie worden analyses uitgevoerd die organisaties moeten helpen bij het onttrekken van meer waarde uit hun informatie. Green Data Systems introduceert Cloud City EU, een cloudgebaseerd IT-infrastructuurplatform. Cloud City is ontworpen als een community waar partners van Cloud City clouddiensten kunnen aanbieden aan klanten. Met het platform wil Green Data Systems de expertises van haar partners bundelen en op een centrale plek aanbieden aan klanten. Klanten krijgen hierdoor een groot aanbod aan oplossingen en kunnen naar eigen wens hun pakket met clouddiensten samenstellen. Binnen het platform van Cloud City wordt gebruikgemaakt van een webgebaseerd cloudbeheersplatform. Het cloudplatformsystem kan worden geïntegreerd met de management API s van VMware vsphere/vcloud, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V/SCVMM en open sourcehypervisors. Cloud City meldt dat haar partners inmiddels allerlei oplossingen hebben ontwikkeld voor hun klanten. Denk hierbij aan cloud disaster recovery, Voice over IP en videosurveillance via de cloud. Adoptie cloudgebaseerde trager dan verwacht CA Cloud Choice Simulator helpt bij overstap naar de cloud Tijdens de aankondiging van de iphone 4S heeft Apple icloud officieel gelanceerd. icloud is een pakket met cloudgebaseerde diensten dat Apple s MobileMe vervangt. Gebruikers hebben via icloud toegang tot hun mailaccount, agenda en contactgegevens. Ook worden bestanden van iworks, Apple s officepakket, in icloud opgeslagen. Daarnaast bevat icloud FindMyiPhone, een handig hulpmiddel waarmee Apple-producten kunnen worden opgespoord. De apparaten worden op een kaart getoond. icloud is toegankelijk vanaf alle Apple-producten met ios 5, een Mac of een Windows-machine. Het platform zorgt ervoor dat gebruikers altijd en overal bij al hun gegevens en data kunnen. Ook documenten, muziek, foto s en aangeschafte applicaties worden via icloud met andere apparaten gesynchroniseerd. Gebruikers van icloud krijgen gratis 5GB opslagruimte tot hun beschikking. De opslagruimte kan worden uitgebreid naar 10GB voor 20 dollar of 50GB voor 40 dollar. De snelheid waarmee bedrijven cloudgebaseerde mail en collaboratiediensten adopteren, is lager dan verwacht, zo stelt onderzoeksbureau Gartner. Slechts tien procent van alle organisaties zal in 2014 gebruik maken van dit soort cloudgebaseerde oplossingen. Gartner voorspelde eerder nog dat deze tien procent al in 2012 zou worden bereikt. Het analistenbureau stelt dat er drie belangrijke factoren zijn die een rol spelen bij de langzamere adoptie. Zo zouden bedrijven vaak veel geld hebben gestoken in mailsystemen en zou de overstap daarom nog niet rendabel zijn. Ook zouden IT-managers zich meer richten op het transformeren en laten groeien van het bedrijf dan het besparen van kosten. Als derde factor noemt Gartner dat organisaties cloudoplossingen vaak vinden tegenvallen. Bij het nader bestuderen van een oplossing waar bedrijven in geïnteresseerd zijn, blijkt volgens het analistenbureau soms dat de diensten minder aantrekkelijk zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Apple s icloud SPARC SuperCluster T4-4 Oracle introduceert de SPARC SuperCluster T4-4 (PDF). Oracle claimt dat de T4-4 het supercluster-systeem ter wereld voor algemene doeleinden is. De SuperCluster T4-4 is gebaseerd op de nieuwe SPARC-servers van Oracle. Het systeem combineert de SPARC T4-4-server van Oracle, die draait op Oracle Solaris, met de databaseprestaties van Oracle Exadata-opslag en de middleware- en applicatieprocessing van de Exalogic Elastic Cloud-software. Via Oracle s Sun ZFS Storage Appliance 7320 kan gebruik worden gemaakt van intern gedeelde disk-opslag. De SPARC SuperCluster T4-4 ondersteunt alle huidige Oracle Solaris-applicaties, de nieuwste versie van Oracle Solaris en de aanstaande release van Oracle Solaris 11. De T4-4 ondersteunt maximaal vier nodes en vier terabytes aan geheugen in één rack en kan worden opgeschaald naar een acht-rack-systeem. CA Technologies heeft de CA Cloud Choice Simulator aangekondigd op de CA Technologies EMEA Partner Summit (r)evolution Het programma traint partners van CA Technologies in de te nemen stappen bij de overgang van een private cloud naar een hybride en publieke cloudomgeving. De CA Cloud Choice Simulator helpt partners bij het ondersteunen van klanten die kritieke beslissingen moeten nemen om een interne private cloud te implementeren. Deze kennis kan vervolgens ook worden ingezet voor de overstap naar hybride en publieke cloudmodellen. Tijdens de workshop wordt een gesimuleerd scenario opgezet, waardoor partners de uitdagingen die de overstap naar de cloud met zich meebrengen kunnen ervaren. Door deze training moeten CA-partners in staat zijn betere oplossingen samen te stellen en klanten effectiever te adviseren. Ook kunnen partners met behulp van de workshop de winst die zij behalen op cloudoplossingen vergroten. Meer geïnvesteerd in SaaS 95 procent van alle organisaties verwacht dat de hoogte van haar investeringen in Software as a Service volgend jaar gelijk blijft of stijgt. Daarnaast heeft eenderde van de bedrijven een migratieproject in ontwikkeling waarmee van on-premise wordt overgestapt naar de cloud. Dit blijkt uit een onderzoek van Gartner. Voor het onderzoek ondervroeg Gartner 525 organisaties, verspreid over twaalf markten in negen verschillende landen. De conclusie is opvallend, aangezien eerdere onderzoeken van Gartner nog uitwezen dat de meeste bedrijven SaaS zien als uitbreiding op bestaande on-premise-oplossingen. Respondenten geven aan dat eenvoud en snelheid van de implementatie en kostenbesparing de belangrijkste redenen zijn om de overstap naar SaaS te maken. Van de bedrijven die de overstap naar SaaS meer dan drie jaar geleden maakten, geeft 70 procent aan dat het aantal gebruikers van de oplossingen toeneemt. Ook hebben de gebruikers behoefte aan meer functionaliteiten. Over contracten voor SaaS-oplossingen wordt daarom vaak vroegtijdig opnieuw onderhandeld. Deep Security 8 en SecureCloud 2 Trend Micro heeft nieuwe versies van Deep Security en SecureCloud aangekondigd. Met de agentless anti-malware voor virtuele en cloudomgevingen is het niet langer nodig software op de servers en desktops te installeren. Deep Security 8 levert naast een anti-malware-module ook een firewall-, IDS/ IPS-, web application protection-, integrity monitoring- en een log inspection-module. SecureCloud 2 versterkt Deep Security door encryptie en bescherming van de data die door cloud-servers en applicaties worden gebruikt. Deep Security 8 en SecureCloud 2 zijn eind dit jaar in Nederland beschikbaar. Daarnaast gaat Trend Micro een pakket aanbieden dat de VMware vshield Endpoint-software bundelt met Trend Micro Deep Security. 6 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

5 Event Door Michiel van Blommestein, freelance journalist #&*+("44**#(3"+(<*#&.55(3*(4"#1*,&#8(0"#(**#(c,"14*;14.23( 0*,/.*33*B(/"",(..$(3"+(M44&-.#B(3&*(3*%*(?..,3*#(**#( '"",(**,3*,(8*I,2&$+*(.0*,(3*(1.#12,,*#+&*B(#&*+(&#(-+""+( &-(**#(*1)+*(14.23./8*0&#8(.6(+*(%*++*#7(K*0.48:(M44&-.#( -1),"6+*(*&8*#)"#3&8(3*($*C#.+*(0"#(<*#&.55B(3&*(*0*#**#-( %.2(-6,*$*#(.6(3*(1.#5*,*#+&*B(/*+(**#(0..,-+*4(./()*+(+*( 0*,64""+-*#(#"",(**#(*W+,"(&#8*4"-+*(X14.23;3"8U(3&*(c,"14*( )"3(8*.,8"#&-**,3(N.6(**#(/./*#+(3"+(3*(1.#5*,*#+&*( 8,.+*#3**4-(0..,I&'(?"-O7(M*#(I.%*(<*#&.55(,*8*43*(**#( "1)+*,"5%""4+'*(&#(**#(#"I&'8*4*8*#().+*4(./(%&'#($*C#.+*( "4-#.8(+*().23*#(*#(%*45(2&+(+*()"4*#(#"",(c,"14*7(gD.*#(&$( I&'(c,"14*(?*,$+*B(8&#8(c6*#>.,43(.0*,(#&*2?*(&3**=#( *#(3*(0.48*#3*(,*0.42+&*(&#(.#%*(I,"#1)*7(>"+(%*(3&+('"",( 4"+*#(%&*#(&-(3"+(3./?*8(#&*+7h(<*#&.55(?**+(?"+()&'(?&4:( g>*8(0"#(i*3,&'5-*&8*#()",3;(*#(-.5+?",*b(*#("44*-(0*,; Oracle versus Salesforce.com tijdens OpenWorld De strijd om de echte cloud Het venijn zat hem in de staart tijdens de Oracle OpenWorld-conferentie, die begin oktober plaats had in San Francisco en bezoekers trok. Wat begon als een ophemeling van de eigen geintegreerde software-hardwaresystemen, mondde uit in een strijd tussen de databasegigant, die eindelijk een entree gaat maken in de cloud computing-markt, en Salesforce.com. Larry Ellison, CEO van Oracle, ging flink tekeer tegen Salesforce. gj*+(&-(#&*+(/**,(3"#(**#(1./62+*,(3&*(&-(""#8*-4.+*#(.6( J*+(%&'#(3*(?..,3*#(3&*(E",,C(M44&-.#B(PMc(0"#(c,"14*B( &#([\\i(8*i,2&$+*(./(14.23(1./62+&#8(+*(i*-1),&'0*#7 G"",(.#3*,+2--*#(&-(3*(+..#(0"#(c,"14*(?*4("#3*,-7(!"+( I*8.#("4(**#('"",(8*4*3*#B(+.*#(M44&-.#(%&'#(14.230&-&*( 0*,8*4**$(/*+(3&*(0"#(`/"%.#7(gP4.23(1./62+&#8(8""+(.0*,(**#(64"+5.,/(?"",.6(**#(I,**3(-1"4"(""#("664&1"+&*-( *#(+..4-(3,""&+7(J*+(/.*+(8*0&,+2"4&-**,3(*#(*4"-+&-1)(%&'#B( /*+(%.?*4()",3?",*("4-(-.5+?",*hB("432-(M44&-.#(+&'3*#-( %&'#(6,*-*#+"+&*(&#3*,+&'37(M#(#**B(M44&-.#(0&#3+(#&*+(0"#( %&1)%*45(3"+()&'(8*3,""&3(&-7(J&'(0&#3+(%&1)%*45('2&-+(I2&+*#; 8*?..#(1.#-*j2*#+7(gR.,&8('"",(%*&(&*/"#3:(XZ"-(.6(0..,( 0"4-*(14.23-U7(G&'#()*/*4B(?"+($"#(&$(/*(3"",(8.*3(&#( 0&#3*#hB(8,"6+(3*(c,"14*;PMc(N**#(0*,?&'%&#8(#"",(**#( 2&+-6,""$(0"#(9"4*-5.,1*71./;PMc(G",1(<*#&.55O7 Verrassing!&+('"",(-+.#3(3*("5-42&+*#3*($*C#.+*(0"#(M44&-.#B(+,"; 3&+&.#**4(3_("6.+)*.-*(0"#(3*(1.#5*,*#+&*B(%*45-(8*)**4( &#()*+(+*$*#(0"#(14.23(1./62+&#87(J&'(/""$+*(3"",()*+( #&*2?*( "+5.,/(0"#(c,"14*(?*,*43$2#3&8:(**#(( 9"4*-5.,1*71./;"1)+&8*(./8*0&#8(/*+("44*(c,"14*(H2-&.#; "664&1"+&*-7(!"+(?"-(**#(0*,,"--&#8B(?"#+(+.+(3"+(/./*#+(?*,3(.6(c6*#>.,43("44**#(/"",(8*-6,.$*#(.0*,(3*( #&*2?*(M#8&#**,*3(9C-+*/-(0"#(c,"14*:("664&"#1*-(0..,( c,"14*;3"+"i"-*-(*#(;"664&1"+&*-7 D.1)(?*,3(3*(,&0"4&+*&+(+2--*#(c,"14*(*#(9"4*-5.,1*71./( **,3*,(+&'3*#-(3*(1.#5*,*#+&*(3..,(I*&3*(6",+&'*#(V&#$(&#( 3*(-6.+-(8*%*+7(G",1(<*#&.55B(PMc(0"#(9"4*-5.,1*71./(*#( 0..,/"4&8(?.#3*,$&#3(0"#(c,"14*B()""43*(%&1)(3*(?.*3*( 0"#(3*("4-(&'3*4(I*$*#3(-+""#3*(M44&-.#(.6(3*()"4-(3..,( +*(+?&++*,*#:(g<*?",*(.5(h"4-*(p4.23-h7(!"+(-288*,**,3*( 64""+-*#(#"",(3*(14.237(A&*2?*("664&"#1*-(%&'#(#&*+(3*( +.*$./-+(0"#(FPDB(/"",(3*(14.237h Geen multitenancy J*+(?"-(3"#(..$(8**#(0*,,"--&#8(3"+(9"4*-5.,1*71./(*,(+&'; 3*#-(3*("5-42&+*#3*($*C#.+*(V&#$(0"#(4"#8-($,**8(0"#(M4; 4&-.#7(9"4*-5.,1*71./(&-(0.48*#-()*/()*+(+..#I**43(0"#(**#( X0"4-*(14.23UB(./3"+()*+(64"+5.,/(&#(%&'#(.8*#(#&*+(.6(.6*#( -+"#3"",3*#(&-(8*I"-**,37(g9"4*-5.,1*(&-()*+($"$$*,4"$$*#; ).+*4(0"#(3*(14.23hB(-#**,+(M44&-.#7(g`4-('*(*,(**#/""4(&#( %&+B($./('*(*,(#&*+(/**,(2&+7h( G*+(3*(14.23(0"#(c,"14*(&-(3"+(0.48*#-()*/(2&+*,"",3( "#3*,-B(./3"+()*+(&-(8*I"-**,3(.6(-+"#3"",3*#("4-(N#"; +22,4&'$O(e"0"B(<ZME(*#(9kE7(gJ&*,3..,(&-()*+(.0*,I,*#; 8*#(0"#("664&1"+&*-(0"#(3*(*&8*#(./8*0&#8(#"",(3*(14.23( *#(?**,(+*,28(8**#(6,.I4**/hB("432-(M44&-.#7(9"4*-5.,1*7 1./(3,""&+(.6(`ZMlB(J*,.$2(*#(H.,1*71./B(3"+("44*/""4( I*3,&'5-*&8*#(&-7 c.$(/*+(**#(.6/*,$&#8(.0*,(3*(i*0*&4&8&#8(0"#(9"4*-5.,1*7 1./($,&'8+(M44&-.#(3*(4"1)*,-(.6(%&'#()"#3:(g9"4*-5.,1*71./( #**/+(3*(8*8*0*#-(0"#("44*($4"#+*#(-"/*#B(*#(-+.6+(3"+(&#( #(3"+"I"-*7(!&*(3"+"I"-*()*II*#(?&'(8*/""$+B(*#(%*45-(?&'(0&#3*#(3"+(**#(-4*1)+(&3**mh(!*(3"+"(0"#("5%.#3*,4&'$*( $4"#+*#(?.,3+(/*+(0&,+2"4&-"+&*(8*-1)*&3*#(*#(&-(32-(0*&4&8( 0.48*#-(c,"14*7(K**#(/24+&+*#"#1CB(+*,?&'4(9"4*-5.,1*71./( 3"",0"#('2&-+(**#(?",/(64*&+I*%.,8*,(&-7 A*+("4-(9"4*-5.,1*71./($&*-+(c,"14*(0..,(**#(*#+,**(&#( 3*(?*,*43(0"#(-.1&"4*(#*+?*,$*#7(c,"14*(9.1&"4(A*+?.,$(?.,3+(**#(1./I&#"+&*(0"#(JSG;+..4-(*#(c,"14*;"664&1"; +&*-(.6(**#(-.1&"4(/*3&";64"+5.,/7(M*#(3"8(**,3*,(5.*+*,3*( <*#&.55(#.8(3"+(c,"14*(0.44*3&8(0..,I&'(4&'$+(+*(8""#(""#(3*(,.4(0"#(/.I&*4*("66","+*#(*#(-.1&"4(/*3&"(I&##*#(I*3,&'; 0*#7 8 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

6 Event Column Stap naar volwassenheid Door Alexandra Schless, algemeen directeur TelecityGroup Inhakken c,"14*(c6*#>.,43(.#+"",33*(32-(&#(**#(?*44*-;#&*+*-; -6*44*+'*(+2--*#(+?**(14.238,..+/"1)+*#7(9"4*-5.,1*71./( 3.*+(&*+-(*#($"#(0*,0.48*#-(**#(,*"1+&*(0*,?"1)+*#(0"#( c,"14*7(j**4(,*1*#+()**5+(c,"14*(""#8*$.#3&83(s&8)+a.?( D*1)#.4.8&*-(.0*,(+*(#*/*#B(**#(-6*1&"4&-+(0"#($4"#+; 3&*#-+0*,4*#&#8(.6(**#(9""9;64"+5.,/7(9"4*-5.,1*71./( )**5+(**,3*,("4(""#8*8*0*#(%&'#(9""9;""#I.3(0*,3*,(2&+(+*( I,*&3*#7(!*(,2%&*(+2--*#(c,"14*(*#(9"4*-5.,1*71./(&-(-+&*$*/(#&*+( )**4(#&*2?7(F#([\]\()"3(M44&-.#("4(?*&#&8(?",/*(?..,; 3*#(.0*,(0..,(3*(14.236&.#&*,7(D.*#("4(0.#3()&'()*+(-4*1)+( I*0*&4&83(*#(1.#-+"+**,3*()&'(3"+()*+(#&*+(8*0&,+2"4&-**,3( &-B(*#(..$(#&*+(*4"-+&-1)7(A**B(M44&-.#(%&*+(%&1)%*45(/**,(&#( )*+($"/6(0"#(`/"%.#7(G"",()*+(&#)"$$*#(.6(9"4*-5.,1*7 1./(8&#8(3&+('"",(#"",(3*(0.48*#3*(0*,-#*44&#87(<*#&.55( )**5+("4(""#8*8*0*#(3"+(3&+(?"",-1)&'#4&'$(3*(4""+-+*($**,(&-( 8*?**-+(3"+(%&'#(I*3,&'5(6,*-*#+(?"-(.6(c6*#>.,43B(*#(3"+( )&'(0*,?"1)+(3"+(c,"14*(3*(/&4'.*#(3.44",-(+*,288**5+(3&*( 9"4*-5.,1*()**5+(I*+""43(0..,(3*($*C#.+*7 0"#(<*"84*(S*-*",1)B()"3()*+("44*/""4(0..,$./*#($2##*#(?.,3*#("4-(c,"14*(#&*+(+.+()*+(*&#3*(0"#(3*(1.#5*,*#+&*( )"3(8*?"1)+(0..,()*+(%&'#( "##*#(2&+(3*(3.*$*#( 3**37(gF$(/.*+(1.#1423*,*#(3"+("4-(c,"14*(3*(14.23(*#( )*+(-.1&"4*(#*+?*,$(**,3*,(3&*(?**$()"33*#(8*I,"1)+B(3"+( %*(3"#(8*3?.#8*#(?",*#(./(0,"8*#(+*(I*"#+?..,3*#(*#( 3*/.#-+,"+&*-(+*(8*0*#hB(-1),&'5+(Z./I,&"#+(&#(**#(.6&#&*; -+2$7(gA2(/.*+*#(?*()*+(3.*#(/*+(**#(3*/.#-+,"+&*(3&*( E",,C(.6()*+(6.3&2/(8"5B(%.#3*,(3"+(3*(8*8*0*#(8","#+&*-( +"-+I"",(%&'#7(J*+(%.2(#&*+(3*(**,-+*($**,(%&'#(3"+(c,"14*( &*+-(.6(**#(0,.*8(/./*#+(""#$.#3&8+7(F$(/.*+(3"",./( 1.#1423*,*#(3"+(3*(14.23(*#()*+(-.1&"4*(#*+?*,$(#.8(#&*+( 8*,**3(%&'#(0..,(3*(/",$+7h Tegengesteld J*+(%.2(3"",#""-+(..$(,"",(%&'#(8*?**-+("4-(+?**(+*8*#8*; -+*43*(0&-&*-(.6(3*(14.23(.6(3*%*453*(1.#5*,*#+&*(%.(*#.,/( %.23*#(?.,3*#(8*6,./..+B(%.(/**#+(Z./I,&"#+7(gc,"14*( -+""+(0..,()*+(6.,+"I4*(/"$*#(0"#(+,"3&+&.#*4*("664&1"+&*;./8*0&#8*#(#"",(3*(./8*0&#8(?"",(3*($4"#+(/"",(+,*$(&#( )**5+:(6,&0"+*(14.23B(62I4&*$*(14.23(.5(8*?..#(.#;6,*/&; -*7h(!"+(0*,$4"",+(..$(3*(""#3"1)+(0..,(.6*#(-+"#3"",3*#7 R*,3*,(%&*+(c,"14*(&#(3*(14.23(#&*+()*+(X24+&*/*U(64"+5.,/( 0..,(FPD7(gF$(8*4..5(*,(#&*+-(0"#(3"+("44*-(#"",(3*(14.23( 8""+hB(%*8+(I&'0..,I**43(`#+).#C(EC*B(-*#&.,(0&1*(6,*-&; 3*#+(PSG(0"#(c,"14*B(+&'3*#-(**#(0,"8*#22,+'*(+&'3*#-( c6*#>.,437(gg*#-*#(*&-*#(&#(-.//&8*(8*0"44*#(6,*-+"; +&*-B(.5(**#(#"3,2$(.6(3*+"&4-(&#(6,.1*--*#7h(Y.($"#(**#( 0*,+,"8&#8(+2--*#()*+(-+*44*#(0"#(3*(6,&'-(*#()*+(0*,?*,$*#( 0"#(**#(.,3*,(0..,(-.//&8*(I*3,&'0*#(0.48*#-(EC*(8,.+*( 8*0.48*#()*II*#7(g>*4($2#('*(6,.1*--*#(?"",/**('*('*%*45( "4-(I*3,&'5(+.1)(#&*+(.#3*,-1)*&3+(6,&/"(&#(3*(14.23(%*++*#7( M;/"&4($2#('*(I*-+(""#(**#("#3*,(.0*,4"+*#(0..,(**#()**4( 4"8*(6,&'-7h Ik geloof er niets van dat alles naar de cloud gaat {!"",(+*8*#.0*,(-+""+(3*(0&-&*(0"#(9"4*-5.,1*71./B(3&*( 0.48*#-(Z./I,&"#+(0**4(,&8.,*2%*,(&-("4-()*+(8""+(./(?*4$*(,.4("664&1"+&*-(-6*4*#(I&##*#(3*(I2-&#*--7(g`4-('*(3"+(#&*+( 3.*+B(,&-$**,('*(3"+('*("664&1"+&*-($,&'8+(3&*(?*4&-?"",(8.*3(?*,$*#B(/"",(3&*(/&#3*,(8.*3(""#-42&+*#(I&'(3*(%"$*4&'$*(,*"4&+*&+7h(M*#(I**+'*(3?"#8(./(*&8*#(I*-+?&4(32-7(c,"14*( I&*3+(3&*(/.8*4&'$)*3*#(..$(?*4B(/"",(%*8+(3"",I&'(**#( $*2%*(+*(I&*3*#7 >*4(1.#1423**,+(Z./I,&"#+(3"+(c,"14*("1)+*,4..6+7(J*+( 0*,64""+-*#(0"#()*+(3"+"1*#+*,(#"",(3*(14.23B(**#(I*4"#8;,&'$(62#+(&#(M44&-.#-(6,*-*#+"+&*B(#.*/+()&'(g#&*+(I*6""43( -+"+*;.5;+)*;",+h7(A*+("4-(I&'(G&1,.-.5+(*#(9`Z()**5+(3"+( "44*-(+*(/"$*#(/*+(c,"14*-(X&#-+"44*3(I"-*U7(<*-+""#3*( $4"#+*#(/.*+('*(8**#(8,.+*(0*,"#3*,&#8*#(.63,&#8*#B(32-( 0"",+(c,"14*(0.48*#-(Z./I,&"#+(**#(4.8&-1)*($.*,-7(gG"",( )*+(I*3,&'5(4&8+(#.8(?*4(.6(3*(4""+-+*(64""+-7h c#%*(i,"#1)*(i4&'5+(8,.*&*#7(m*#(/..&*( 1.#-+"+*,&#8(#"+22,4&'$7(c#3*,3**4(0"#( 3*%*(8,.*&(&-(..$(3*(6,.5*--&.#"4&-*,&#8-; -4"8B(?"",(.6(-6*1&Q*$*(.#3*,3*4*#(I*-+(#.8(?"+( +*(?&##*#(0"4+7(A**/("4-(0..,I**43()*+($*##&-#&0*"2(*#( 3*(/*#&#8(0"#(3*(*&#38*I,2&$*,-(.0*,(3*(I*+,.2?I"",; )*&3(0"#(14.23;.64.--&#8*#7(F$(/*,$(3"+(8*I,2&$*,-(I*-+( #.8()2&0*,&8(%&'#(0..,()*+(8*I,2&$(0"#(14.23(1./62+&#8; 3&*#-+*#7(c#+*,*1)+B(0&#3*#(?&'7(G"",(%.4"#8("#3*,*#(3*( 1.#+,.4*($,&'8*#(.0*,('.2?(8*0.*4&8*(&#5.,/"+&*B(&-(3"+(..$( **#(0,&'(4.8&-1)*(8*3"1)+*7(J*+(&-(""#(.#-(3*(+""$()&*,(&*+-( ""#(+*(3.*#7(M#(3"",(0..,"4(#&*+(+*(4"#8(/**,(/**(+*(?"1); +*#B()*+(6"$$*#(0"#()*+(/./*#+2/(-+""+(0..,.67(J*+(&-( #(0"#(3*(0..,?"",3*#(./(14.23(1./62+&#8(3*($./*#3*( +&'3(+*($2##*#(./",/*#7 G*+(**#(+.*#"/*(0"#(3*(.#+?&$$*4&#8(0"#(14.23(1./62; +&#8($4&#$+(..$(3*(,.*6(./(+,"#-6","#+&*(-+**3-(42&3*,7(A*+( "4-(I*+,.2?I"",)*&3(**#(I*4"#8,&'$*(5"1+.,(I&'()*+(I*-42&+; 0.,/&#8-6,.1*-(./(3*($*2%*(+*(/"$*#(?*4$*(.#3*,3*4*#( &#(3*(14.23(N$2##*#O(?.,3*#(8*%*+7(M&#38*I,2&$*,-(?&44*#( 3*(4*0*,"#1&*,(+.*+-*#(*#()*4""-(&-(3"+(.6(3&+(/./*#+(0..,; "4-#.8(#&*+("4+&'3(8.*3(/.8*4&'$7(Y*(?&44*#(?*+*#(?*4$*( #.,/*#(?*()"#+*,*#(*#(?*4$*(6,.1*--*#(?*(8*I,2&$*#7(!*(3&-12--&*(,.#3./(!&8&!(-+""+(0**4(/*#-*#(#.8(0*,-(&#( )*5(/.*+*#(?*(/*+(%U#("44*#(6,.I*,*#(+*(.#+$,"1)+*#7(M#( 3"",(&-( #()*4*(I*4"#8,&'$*(.64.--&#8(0..,:(1*,+&Q1*,&#87 >*(/.*+*#(**#(4*&3,""3(.#+?&$$*4*#(0..,(3*(*&#38*I,2&; $*,B(0*,+,.2?*#($?*$*#(*#()"#30"++*#(I&*3*#7(M,(/.*+( **#(+.*+-&#8-/*+).3*($./*#(%."4-(3"+(..$(I&##*#(3*( 3"+"1*#+*,&#32-+,&*(&-(8*I*2,37(`4-(D*4*1&+CK,.26()*II*#(?*(&#/&33*4-(0**4(*,0",&#8(/*+(3*(0*,-1)&44*#3*(1*,+&; Q1*,&#8-6,.8,"//"U-(*#(?*($2##*#(&#(3*(6,"$+&'$(..$(3""3?*,$*4&'$()*+(I*?&'-(4*0*,*#(""#($4"#+*#( 3"+(8*?*,$+(?.,3+(0.48*#-(I*6""43*(6,.1*32,*-7( M#(#&*+("44**#(.0*,(3*("58*4.6*#(/""#3*#B(/"",(..$(0..,( #B(+?**(.5(3,&*('"",(+*,287(M*#(-.4&3*( *#(I*+,.2?I",*(3&*#-+0*,4*#&#8(I*,*&$*#(?*(.#3*,("#3*,*(3..,()*+(.6%*++*#(0"#(**#()*43*,(*#( 1.#1,**+(1*,+&Q1*,&#8-6,.8,"//"7(M*#(I*4"#8,&'$*( -+"6(#"",(0.4?"--*#)*&37(J*+($./+(3*("11*6+"+&*(*#( &#+*8,"+&*(0"#(14.23;.64.--&#8*#(+*#(8.*3*(*#(0..,; $./+(?&438,.*&7(P*,+&Q1*,*#(&-("4(4"#8*,*(+&'3(**#("1+2**4(.#3*,?*,67(A&*+("44**#(I&'(.#-(32-B(/"",(..$(I&'(3*(8*; I,2&$*,7(J*+(&-(8.*3(./(+*(/*,$*#(3"+(/**,3*,*(&#-+"#+&*-( &#(.#-(4"#3(.6(3&+(/./*#+(3*(/.8*4&'$)*3*#(.6(3&+(8*I&*3( ""#()*+(&#0*#+",&-*,*#(%&'#7(M#(..$(&#("#3*,*(M2,.6*-*( 4"#3*#(&-(/*#()&*,/**("4(0..,+0",*#3(""#(3*(-4"8(8*8""#7( R"#2&+(/&'#(0..,%&++*,-1)"6(I&'(M2,.P4.23(A*3*,4"#3(%&*( &$(3"+(/*#(I&'0..,I**43(&#(!2&+-4"#3("4(I*%&8(&-(/*+()*+( 1*,+&Q1*,*#(0"#(""#I&*3*,-7(!"+(+..#+(""#(3"+(1*,+&Q1*,&#8( &#(3*(6,"$+&'$(/.8*4&'$(&-(_#(3"+(*,("4($*##&-(.6(3&+(8*I&*3( I*-1)&$I"",(&-7(!"",(/.*+*#(?*(%*$*,(8*I,2&$(0"#(/"$*#7( <.0*#3&*#(%&*+(/**,(3"#(**#(3*,3*(0"#(3*().-+&#8I*3,&'; 0*#(1*,+&Q1*,&#8("4-(**#("I-.42+*(#..3%""$B(3"+(/.*+*#(?*(..$(&#(.#-("1)+*,)..53().23*#7(M*#(8.*3*(0.*3&#8-I.; 3*/(&-(32-(,**3-(8*4*837(A2(3*(2&+0.*,&#8(#.87( E"+*#(?*(I&'(3*(2&+0.*,&#8(%*$*,(%.,8*#(3"+(?*(#&*+(8""#( 1*,+&Q1*,*#(./()*+(1*,+&Q1*,*#7(J*+(/.*+()""4I"",(*#( 6,"8/"+&-1)(%&'#7(M#(#&*+(+*(./0"#8,&'$B(?"#+(3"#(1,*=*,( '*('2&-+(?**,(**#(3,*/6*4(*#(I*,*&$('*()*+(+*8*#.0*,8*; -+*43*7(>*(/.*+*#(/*#-*#(./(+"5*4($,&'8*#(3&*(I*4"#8( )*II*#(I&'(1*,+&Q1*,&#8(*#(-"/*#(+.+(**#(I,2&$I",*(""#6"$( $./*#B(%.#3*,(3"+(?*(3"",('",*#(.0*,(3.*#7(J*+(/.*+(.6( $.,+*(+*,/&'#B(?"#+(3*(#..3%""$(&-(8,..+7(G"",(?*(/.*+*#(..$(#&*+(0..,I&'8""#(""#(3*(0*,-1)&44*#(+2--*#(14.23;.64.--&#8*#(.#3*,4&#8(*#(0..,$./*#(3"+(?*(.#3*,3*4*#(.0*,( #($"/(-1)*,*#7(`44**#(3"#($2##*#(?*(I*+,.2?I",*( /**+&#-+,2/*#+*#(.#+?&$$*4*#7(M#("44**#(3n#($2##*#(?*(3*(*&#38*I,2&$*,(**#(**#32&3&8(3.12/*#+(&#()"#3*#( 8*0*#(?"",()&'(.6($"#(0*,+,.2?*#7(>"#+(3"",(&-()*+(.#-(./(+*(3.*#7 10 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

7 Thema Olympische Spelen, Londen 2012 De meest verbonden Spelen Door Teun Putter, freelance journalist De Olympische Spelen worden steeds groter. Londen 2012 spant de kroon. Technologiepartners staan voor de uitdaging alle systemen, netwerken en communicatiediensten in goede banen te leiden. BT geeft inzicht in de technologische ontwikkelingen, waarin cloudoplossingen een voorname rol spelen.!*(c4c/6&-1)*(96*4*#b(*#(3"#(0..,"4( 3*(%./*,-6*4*#B(%&'#("4+&'3(8,.+*,B( I*+*,B(-6"##*#3*,(*#(2&+3"8*#3*,(3"#( 3*(0..,8""#3*7(>"+(3"+(I*+,*5+(%&'#( 3*(0*,?"1)+&#8*#(0..,(E.#3*#([\][( o(0"#([p('24&(+.+(*#(/*+(][(" (o( #&*+("#3*,-7(J*+(.,8"#&-"+&*1./&+_( NEcPcK(;(E.#3.#(c,8"#&-&#8(P./; /&++**(5.,(+)*(c4C/6&1("#3(Z","4C/; 6&1(K"/*-O(0.*8+(3"",(-"/*#(/*+( )"",(+*1)#.4.8&*6",+#*,-(#.8(*#$*4*(?"",3*#(""#(+.*:(3*(/.-+(1.##*1+*3( K"/*-(*#(3*(/.-+(-2-+"&#"I4*(K"/*-7( R,&'(0*,+""43:(3*(96*4*#(/*+(3*(/**-+*( 1.##*1+&0&+*&+(&#(3*(%&#(0"#(+*4*1./( *#(&#+*,#*+B(*#(3*(/**-+(322,%"/*( 96*4*#7(J*+(322,%"/*($","$+*,(&-( #&*+(0,**/3(#"+22,4&'$B(3"",()*+(FcP( NF#+*,#"+&.#""4(c4C/6&-1)(P./&+_O( 322,%""/)*&3(+.+( #(0"#()"",($*,#;?"",3*#(,*$*#+7(M#()*+(?*$+(..$( 8**#(I*0,**/3&#8(3"+()*+(c4C/6&; -1)*(96*4*#(?.,3*#(?"",I&'(/.I&4&+*&+( *#(1.##*1+&0&+*&+(I*4"#8,&'$*,(%&'#(3"#(..&+7(!*(*&-*#(3&*(8*-+*43(?.,3*#(""#( 3*(+*1)#.4.8&-1)*(&#5,"-+,21+22,(%&'#( +*#(.6%&1)+*(0"#(3*(96*4*#(&#(Z*$&#8( &#([\\b(""#%&*#4&'$(+.*8*#./*#7(!*#$("44**#(/"",(""#(3*(.6$./-+(0"#( /.I&*4*("66","+*#(%."4-(-/",+6).#*-B( 8*$.66*43(""#(3*(*W64.-&*0*(8,.*&( 0"#(3*(0,""8(#"",(/.I&*4*(3"+"7(!*( &#,&1)+&#8(0"#(3*(1./64*+*(1.//2; #&1"+&*;&#5,"-+,21+22,(&-(&#()"#3*#( 0"#(<D(N<,&+&-)(D*4*1./O7(`"#(3*%*(.#3*,#*/&#8(*#(6",+#*,-(3*(+""$(./( **#(1.//2#&1"+&*#*+?*,$(+*(I.2?*#( 3"+(8,.5?*8(a\($**,(3*(1"6"1&+*&+( )**5+(0"#()*+(#*+?*,$(3"+(&-(8*I,2&$+( &#(Z*$&#8(&#([\\b7(Z",+#*,-(%&'#(.#3*,( "#3*,*(P&-1.B(`+.-B(9"/-2#8B(`1*,B( c/*8"(*#(z"#"-.#&17( Geen risico!*(<,&+-*(+*4*1./;(*#(fpd;-6*1&"4&-+( <D(&-(&#(/"",+([\\b(""#8*?*%*#("4-( 3*(.5Q1&=4*(P.//2#&1"+&.#-(9*,0&1*-( Z",+#*,(0..,(3*(96*4*#(0"#([\][7(!"",/**(&-(<D(0*,"#+?..,3*4&'$( 0..,()*+(4*0*,*#(0"#("44*(1.//2#&1"; +&*3&*#-+*#(3&*(EcPcK(#.3&8()**5+(./(3*(96*4*#(+*($2##*#()2&-0*-+*#7( J*+(8""+(./(**#(./0"#8,&'$(6"$$*+B(?"",.#3*,()*+(4*0*,*#(*#(I*)*,*#( 0"#(-6,""$;(*#(3"+"#*+?*,$*#B(0"-+( *#(/.I&*4B(&#+*,#*++.*8"#8(.6("44*( 4.1"+&*-(*#(5"1&4&+*&+*#(3&*(*,+.*(3.*#( +&'3*#-(E.#3*#([\][7(!"",($./+(I&'( 3"+(#"+&.#"4*(c4C/6&-1)*(P./&+_-(*#(..$("44*(1.//*,1&=4*(N/*3&"OI*3,&'; 0*#(I&'()*+(FcP(1.//2#&1"+&*3&*#; -+*#(&#(6"$$*++*#($2##*#("5#*/*#7( K*,,C(Z*##*44B(PFc(0"#(EcPcKB( 4""+(*,(8**#(/&-0*,-+"#3(.0*,(I*-+""#( 3"+(3*(**,-+*(6,&.,&+*&+(4&8+(I&'(3*(.#; 3*,-+*2#&#8(0"#("44*(-C-+*/*#(3&*(3*( 0*,-1)&44*#3*(-6.,+*0*#*/*#+*#(04*$; $*4..-(/.*+*#(4"+*#(0*,4.6*#7(!*#$( )&*,I&'(""#(-C-+*/*#(3&*(X-1.,&#8(q( +&/&#8UB(64"##&#8(*#("11,*3&+"+&*-( I*)*,*#7(R*,0.48*#-(8""+()*+(..$(./( )*+(&#(3*(421)+().23*#(0"#("44*,4*&( &#5.,/"+&*-C-+*/*#(0..,(3*(6*,-B( +0;1.//*#+"+.,*#(*#(&#3&0&32*4*( I*3,&'0*#7(M#(3"+(.0*,(**#($4*&#*(]\\( 4.1"+&*-7(`4(3*%*("664&1"+&*-(?.,3*#(&#( 1./I&#"+&*(/*+(3*(#*+?*,$*#(2&+0.*;,&8(8*+*-+7(Y.U#(^7\\\(/*3*?*,$*,-( %244*#(,2&/([\\7\\\(2,*#(I*-+*3*#( ""#()*+(+*-+*#(*#()*+(.6+&/"4&-*,*#( 0"#(3*("664&1"+&*-7(!"",I&'(?.,3+( "44**#(8*I,2&$(8*/""$+(0"#(I*?*%*#( +*1)#.4.8&*7(g!*(c4C/6&-1)*(96*4*#( %&'#(#&*+()*+('2&-+*(64"+5.,/(./(&##.; 0"+&*-(*#("664&1"+&*-(+*(&#+,.321*,*#hB( %*8+(Z*##*447(g`44*-(/.*+()*+(8.*3( 3.*#7(>*(?&44*#(8**#(,&-&1.U-(4.6*#(*#(.#%*(/*3*?*,$*,-(/.*+*#(0.43.*#3*( $*##&-()*II*#(./(I&'(1"4"/&+*&+*#(3*( '2&-+*(I*-4&--&#8*#(+*(#*/*#(*#(.64.-; -&#8*#(+*(I&*3*#7(!..,(/*+(6",+#*,-( "4-(`+.-(*#(<D(-"/*#(+*(?*,$*#B(%&'#(?*(0"#(3&*($*##&-(0*,%*$*,37h( Op schema J*+(*1)+*(+*-+*#(8*I*2,+(+&'3*#-(+*-+( *0*#+-7(R..,(&*3*,(.#3*,3**4(0"#(3*( 96*4*#(?.,3+(**#(.5Q1&=4*(?*3-+,&'3( 8*.,8"#&-**,3B(?"",("44*(-C-+*/*#B( "66","+22,(*#(#*+?*,$*#(?.,3*#( 8*+*-+7(!"+(8*I*2,+("4(-&#3-()*+(I*8&#( 0"#([\]](*#(%"4(3..,8""#(+.+(3*(**,; -+*()*45+(0"#([\][7(D.+(#.8(+.*(4&8+(( EcPcK(.6(-1)*/"7(!*(1.t,3&#"+&*( 0"#(3*%*("1+&0&+*&+*#(4&8+(&#()*+(D*1); #.4.8C(c6*,"+&#8(P*#+,*7(D&'3*#-(3*( 96*4*#(%*45(?*,$+()*+(DcP(/*+(]b\( /*#-*#(+*8*4&'$(N%&*(5.+.OB(&#(64.*8*#7( F#(+.+""4(+*4+()*+(DcP(r^\(/*3*?*,; $*,-7 9+2",+(J&44(4*&3+(#"/*#-(<D()*+( X6,.'*1+(c4C/6&-1)*(96*4*#U7(<D( &#0*-+**,+(5.,-(&#(3*(1./64*+*(&#5,"; -+,21+22,B(/"",().*0**4(6,*1&*-B(3"+( I4&'5+(.#3*,(3*(c4C/6&-1)*(6*+7(g<D( $,&'8+(0..,()"",(1.//2#&1"+&*-*,0&1*-( 3*($"#-(%&1)(&#(3*(/",$*+&#8/"1)&#*( 0"#(3*(96*4*#(+*(6,.Q4*,*#(*#(3"+(&-("4( /*+("4(**#(6,&/"(3*"4(0..,(<DhB("432-( J&447(!"",($./+(I&'(3"+(3*(96*4*#()*+( 2&+*,-+*(0,"8*#(0"#(3*(+*4*1./8&8"#+( *#(0"#()"",(/*3*?*,$*,-7(`4(3*%*( #&*2?*(*#(0*,I*+*,3*(6,.321+*#(*#( 3&*#-+*#($./*#(..$(?**,(+*#(8.*3*( ""#(I*-+""#3*($4"#+*#(*#(""#(3*( *&8*#(.,8"#&-"+&*7(Y.(&-(*,(2&+*&#3*4&'$( -6,"$*(0"#(**#(&#+*,*--"#+*(I2-&#*--( 1"-*7(D*#(-4.++*(?&'-+()&'(.6(3*(*1.; #./&-1)*(I..-+(3&*(3*%*(&#0*-+*,&#; Alles moet het goed doen. We willen geen {risico s lopen 8*#B(I&'0..,I**43([B^(/&4'",3(<,&+-*( 6.#3*#(N.#8*0**,([Bb(/&4'",3(*2,.O(&#( 84"-0*%*4B()*II*#(0..,(3*(0*,-1)&44*#; 3*(,*8&.U-(&#(E.#3*#(*#(3"#(/*+(#"/*( 3*(3**48*/**#+*(A*?)"/B(?"",()*+( c4c/6&1(z",1(.6(,2&/([]b()*1+",*(.23(&#32-+,&**4(4"#3(&-(8*i.2?37(c/( "44*(c4C/6&-1)*(4.1"+&*-(/*+(*4$"",( +*(0*,I&#3*#B(?"",.#3*,()*+(%*&4*#(&#( )*+(2&+*,-+*(%2&3*#B(&-(,2&/(^7^\\($/( ""#(I*$"I*4&#8(8*4*837 Flexibel en schaalbaar J&44(4*8+(2&+(3"+(<D(0..,(0**4(+.*6"-; -&#8*#(8*I,2&$(/""$+(0"#(14.23;.64.--&#8*#7(K.*3(0..,I**43(&-(3*( +*4*5.#&*./8*0&#8B(3&*(0..,("44*(/**,( 3"#(s\(4.1"+&*-(&#(E.#3*#(2&+(3*(14.23(?.,3+(I*+,.$$*#7(!"+(I*+*$*#+:( #( +*4*5..#1*#+,"4*(0..,("44*(4.1"+&*-7(!"+( I*+*$*#+(..$:( #($**,(&/64*/*#+*,*#B( 12 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

8 Thema **#0.23&8(+*(I*)*,*#B(I*6,&'%&#8(6*,( 8*I,2&$*,(*#(8,"+&-(+*4*5..#0*,$**,( I&##*#()*+(#*+?*,$7(!*(14.23;I"-*3( FZ;+*4*5.#&*./8*0&#8(8*I,2&$+(P&-1.( u#&q*3(p.//2#&1"+&.#-(g"#"8*,; -*,0*,-(3&*(8*).-+(?.,3*#(&#(3"+"1*#; +*,-(0"#(<D7(!*%*(+*4*5.#&*.64.--&#8(?*,$+(*5Q1&*#1C(&#(3*()"#3B(3..,3"+( 0*,$.,+($&*%*#(I&##*#()*+(8*)*4*( c4c/6&-1)*(#*+?*,$(/.8*4&'$(&-7(d*; 0*#-(&-(*,( #(.#4&#*(3&,*1+.,C(?"",&#( 8*8*0*#-(0"#(8*I,2&$*,-(I*-1)&$I"",( %&'#7(M#("3/&#&-+,"+.,-($2##*#(8*I,2&; $*,-(*#(8*I,2&$*,-8,.*6*#(**#0.23&8( +.*0.*8*#(.5(0*,?&'3*,*#7(c.$(+.*-+*4; 4*#(%*45($2##*#(**#0.23&8(?.,3*#( &#8*64283(&#()*+(-C-+**/7(J&44:(gc6( 3&*(/"#&*,(I*-1)&$+(3*(c4C/6&-1)*( 5"/&4&*(.0*,(**#(V*W&I*4(*#(-1)""4; I"",(-C-+**/(0..,(1.//2#&1"+&*(0&"( +*4*5..#7(p^(6,.1*#+(0"#(3*(&#(+.+""4( ]s7^\\(+*4*5..#62#+*#(&-(i*-+*/3(0..,( 3*(/**,(3"#(s\(c4C/6&-1)*(4.1"+&*-7( ^7\\\(0"#(3&*(0*,I&#3&#8*#(%&'#(8*4*; 8*#(&#(+,"&#&#8;(*#(1."1)&#85"1&4&+*&+*#7(!*(4""+-+*([^(6,.1*#+(0"#(3&*(1.#+"1+; 62#+*#(?.,3+(8*I,2&$+(3..,(3*(/*3&"B( I&'0..,I**43(&#()*+(&//*#-*(F#+*,#"+&;.#"4(<,."31"-+(P*#+*,B(3"+(&-(8*I.2?3(.6(c4C/6&1(Z",17h(!*(V*W&I&4&+*&+(0"#( 3*%*( &#8(-+*4+(<D(*#()*+( FcP(&#(-+""+(*W+,"(""#0,"8*#(0"#(1./; /*,1&=4*(I*3,&'0*#(.5(#"+&.#"4*(./,.*; 6*#(-#*4(+*(0*,?*,$*#(*#(+*(4*0*,*#7(!2-(..$(&#(I*3,&'5-/"+&8(.6%&1)+(&-( ).-+*3(0.&1*(**#(-211*-7!*(&/6"1+(0"#(3*(c4C/6&-1)*(96*4*#(.6(3*(-+"3(E.#3*#(&-(*#.,/7(F*3*,*( 3"8(%244*#(.#8*0**,(b\\7\\\(/*#-*#( *W+,"(3*(-+"3(I*0.4$*#(*#(8*I,2&$/"; $*#(0"#()*+(.6*#I"",(0*,0.*,B().+*4-( *#("#3*,*(5"1&4&+*&+*#7(M,(&-(#&*+(0**4( &#4*0&#8-0*,/.8*#(0..,(#.3&8(./('*( 0..,(+*(-+*44*#(3"+(.#3"#$-("44*,4*&( /""+,*8*4*#(/*+(#"/*()*+(.6*#I"",( 0*,0.*,(+*(/"$*#($,&'8+(/*+(5.,-*( 0*,+,"8&#8*#7(J*+(&-(#&*+(.#3*#$I"",( 3"+(5.,*#%*#()2#(?*,$(&#(3*(-+"3( -4*1)+-(/*+(8,.+*(0*,+,"8&#8($2##*#( I*,*&$*#B("4-(3"+("4(42$+7(E*0*,"#1&*,-( %."4-(<D(-6*4*#(&#(.6(3*%*(0*,?"1); +&#8*#(3..,()*+(+)2&-?*,$*#(.#3*,(3*( ""#3"1)+(+*($,&'8*#(0"#()*+(I*3,&'5-; 4*0*#B(&*+-(?"+(&#(K,..+;<,&++"##&=( /&#3*,(0*,(&-(3..,8*0.*,3(3"#(&#( A*3*,4"#37(c.$(&#(3"+(.6%&1)+(-6*4*#( &#8*#(**#(,.47(c#3*,()*+( /.++.(X`,*(C.2(,*"3CU(6,.I**,+()*+( <,&+-*(+*4*1./I*3,&'5()*+(I*3,&'5-4*; 0*#(+*(?&'%*#(.6(3*(1.#-*j2*#+&*-( 0"#(3*(96*4*#(0..,(3*(1.#+&#2v+*&+( 0"#()*+(I*3,&'57(M,0",&#8(4**,+(3"+()*+( "I-*#+&*1&'5*,(./)..8(-1)&*+(+&'3*#-( 96*4*#(N0..,I**43(0"#(R"#1.20*,( [\]\O(*#(3"+()*+(""#+"4(+*4*5..#+'*-( #"",(**#(I*3,&'5(V&#$(+.*#**/+7(!"",( /.*+('*(.6("#+&1&6*,*#7(J*+(5"1&4&+*,*#( 0"#(+)2&-?*,$*#B(%.3"+(/*3*?*,; $*,-(#&*+().*0*#(+*(,*&%*#(*#(-#*4("4-( I&'0..,I**43(1"441*#+*,;"8*#+($2##*#(?.,3*#(&#8*-1)"$*43B(&-( #(0"#(3*( /""+,*8*4*#7(<D(+..#+(&#(**#(I2-(0.4( +*1)#.4.8&*(3*(.6(%&1)(#&*+(-6"##*#3*( u#&q*3(p.//2#&1"+&.#-;.64.--&#8*#( 0"#(G&1,.-.5+(NEC#1O(*#(P&-1.7(J*+( <,&+-*(I*3,&'5(I&*3+(3*%*(.64.--&#8*#( 0"#2&+(**#(14.23./8*0&#8(""#B(?"+( 3*(&/64*/*#+"+&*(0*,**#0.23&8+(*#(3*( $.-+*#(I*6*,$+7( J*+(&-(%.##*$4"",(3"+(3*(c4C/6&-1)*( 96*4*#(0"#(E.#3*#(&#([\][(.#8*; $*#3*(+*1)#.4.8&-1)*(2&+3"8&#8*#( )*II*#7(F#+*,*--"#+("-6*1+(&-(3"+( )*+(#&*+(5.2+($"#(*#(/"8(8""#B(?"#+( 3*()*4*(?*,*43($&'$+(/**7(!"",.0*,( )*II*#(EcPcK(*#(<D(..$(9E`U-( "58*-6,.$*#7(M#(8"(*,(/"",(0"#2&+(3"+( )*+(8.*3($./+7( Infrastructuur in cijfers verbindingen over 94 locaties 60 Gb aan digitale informatie wordt per seconde over het netwerk vervoerd draadloze toegangspunten m aan interne bekabeling telefoonlijnen mobiele simkaarten kabel-tv-uitgangen manuren Meer dan 800 mensen op de werkvloer tijdens de Spelen CLOUDPRODUCTEN EN -DIENSTEN DIE ICT WEER LEUK MAKEN! gosaas.nl levert cloudproducten van gerenommeerde leveranciers. We zijn echter niet afhankelijk van een leverancier en kunnen dus optimaal vergelijken. Dat doen we dan ook graag, zodat je duidelijk zicht krijgt op wat de mogelijkheden zijn. WIJ LEVEREN: in de cloud archivering in de cloud beveiliging in de cloud Samenwerken in de cloud Faxen in de cloud Migratiediensten VRAAG EEN GRATIS PRESENTATIE AAN OP Over de grenzen van Cloud Het is moeilijk concreet beleid te formuleren rond het Oracle biedt momenteel verschillende schaalbare oplossingen. De grote Exadata wordt nu vergezeld door bijna mystieke begrip Cloud. Iedereen beseft tevens dat the Cloud geen toekomst meer is maar concrete een schaalbare pay as you grow oplossing: de Oracle realiteit. The Cloud wordt gepresenteerd als een Database Appliance of de ODA. technische oplossing voor alles. De praktijk is een Dit is simpel gezegd een Oracle database met daaraan een stekker. Het is simpele schaalbare nieuwe stuk weerbarstiger. Om beleid te maken moet the Cloud concreter worden; moeten de grenzen worden databasearchitectuur. Software, server, storage, en bepaald van the Cloud. Het gaat dan vooral om primaire zaken die horen bij het formuleren van beleid: voor the Cloud géén oplossing is. Vertrekkend vanuit network in één. Een oplossing voor alle data waar- de ODA kan richting the Cloud een bottom up beleid worden geformuleerd. The Cloud is hierbij dan Probleem: Voor welke problemen is the Cloud een oplossing (en vooral waarvoor niet)? niet sec de oplossing maar wordt als een onderdeel Oplossing: Private Cloud? Public Cloud? Alternatieven? het antwoord waardoor het beleid rond the Cloud van de oplossing toegepast. De Oracle ODA geeft Security: Welke data is geschikt voor the Cloud (en formuleerbaar en daarmee begrijpbaar wordt. vooral welke niet)? Integratie: hoe integreer ik the Cloud? Over AMIS Services Legal: Van wie is mijn Cloud? AMIS Services is een ICT-dienstverlener gespecialiseerd in Oracle en Java Technologie. Op dit gebied houdt AMIS zich bezig met advisering, detachering, projecten en beheer. Klanten van AMIS zijn Nederlandse bedrijven en overheden met Oracle en leveranciers van Oracle gebaseerde applicaties. De dienstverlening van AMIS is gericht op het moderniseren en beschikbaar houden van Oracle databases The Cloud wordt nog vaak aangeprezen als de Haarlemmer Olie voor alle huidige IT uitdagingen. The en applicaties. Zo helpt AMIS haar klanten met het Cloud is een onderdeel van de toekomst en om te bepalen werk onderdeel voor uw data geschikt is voor applicaties en het verlagen van de kosten van infra- verbeteren van de flexibiliteit en toegankelijkheid van welke oplossing, moet het fenomeen Cloud concreet structuur en beheer. Daarnaast zorgt AMIS voor de worden gemaakt. Er zijn grenzen aan the Cloud. Niet optimale performance, security en availability van de alle data kan en mag in de public Cloud of in een hele Oracle infrastructuur. AMIS is in 2011 uitgeroepen tot Oracle Middleware Partner of the Year. private Cloud. De discussie over Cloud wordt makkelijker als er een betere oplossing is voor de data waarvoor het onwettig of onwenselijk is deze in the AMIS Services, Edisonbaan 15, 3430 AA Nieuwegein, Cloud te plaatsen. tel , 14 CloudWorks - November 2011

9 Thema Opmars Bring Your Own Device vereist effectief beleid Hoe tem je de tablet? Door Edwin de Brave, Solutions Director bij Dimension Data Het zal de meeste IT ers bekend voorkomen: leidinggevenden binnen de organisatie ontdekken een nieuwe gadget, doen er thuis van alles mee en willen deze ook voor het werk gebruiken. Zij verwachten dat de IT-afdeling zorgt voor toegang tot en bedrijfsgegevens. Andere medewerkers hebben zelf al uitgedokterd hoe ze met een ipad of Galaxy Tab op het bedrijfsnetwerk komen en dragen de gehele dag gevoelige informatie met zich mee, vaak zonder dat ze het zelf weten. Vraag is: hoe tem je als IT-afdeling de tablet? 9+**3-(/**,(/*3*?*,$*,-(I&'(.,8"#&-"+&*-(8*I,2&$*#(/.; I&*4*("66","+22,7(!&+(4*0*,+(0..,(3*(FD;"53*4&#8(**#(#&*2?( I*)**,6,.I4**/(.67(G.I&*4*("66","+22,(&-(,*4"+&*5(#&*2?B( 3*(0",&"+&*(&-(8,..+(*#(*,(&-(8**#(**#32&3&8*(""#6"$(0..,( **#(0*&4&8*(*#(I*+,.2?I",*(&#%*+7(D*8*4&'$*,+&'3(&-(32&3*4&'$( 3"+(3*(/.I&*4*(?*,$#*/*,(6,.321+&*0*,(&-(3..,3"+(/*#( 64""+-;(*#(+&'3.#"5)"#$*4&'$($"#(?*,$*#7(!"",./(.#3*,; -+*2#*#(-+**3-(/**,(I*3,&'0*#(3*%*(.#+?&$$*4&#87(R.48*#-( K",+#*,(%"4(*&#3([\]r(#*8*#+&8(6,.1*#+(0"#(3*(.,8"#&-"+&*-( )2#($*,#"664&1"+&*-(8*-1)&$+()*II*#(8*/""$+(0..,(/.I&*4( 8*I,2&$(3..,(*&#38*I,2&$*,-7 R..,(3*(FD;"53*4&#8(I*+*$*#+(3*%*(.#+?&$$*4&#8(3"+( **#(#&*2?*(-+,"+*8&*(#.3&8(&-(./(/.I&*4*("66","+22,(+*( &#+*8,*,*#(&#(3*(I*-+""#3*(&#5,"-+,21+22,(*#(0*,0.48*#-( &#(I*)**,(+*(#*/*#7(!"",I&'(-6*4*#(%"$*#("4-(1.#Q82,"+&*B( 8*I,2&$*,-I*)**,(*#(I*0*&4&8&#8(**#(I*4"#8,&'$*(,.47( Desktopvirtualisatie c/(*&#38*i,2&$*,-"66","+22,(8.*3(+*($2##*#(i*)*,*#b( &-(**#(/"#&*,(#.3&8(./(3*(8*I,2&$-*,0",&#8(4.-(+*($.66*; 4*#(0"#()*+(5C-&*$*("66",""+7(R**4(I*3,&'0*#(.#3*,%.*$*#(.6(3&+(/./*#+(.5(3*-$+.60&,+2"4&-"+&*(3"",+.*(&#(-+""+(&-7( Y&'(?&44*#("5(0"#(3*(/.#.4&+)&-1)*(3*-$+.67(G*+(3*-$+.6; 0&,+2"4&-"+&*(&-()*+(&#(6,&#1&6*(/.8*4&'$(./(3*(I*0*&4&8&#8( +*(.6+&/"4&-*,*#(*#()*+(I*)**,(+*(0*,**#0.23&8*#7(!*( FD;"53*4&#8($"#(0"#2&+()*+(3"+"1*#+*,(**#(0&,+2*4*(3*-$+.6( I&*3*#(""#(*4$(-..,+(*&#38*I,2&$*,-"66",""+B(?"",I&'(3*( 8*I,2&$*,(..$($"#(?&--*4*#(+2--*#("66","+*#7(!*(+"I4*+( 4&'$+(&#(3&+(0*,I"#3(0**4(6.+*#+&*(+*()*II*#7(D"I4*+-(%&'#( 6.624"&,(I&'(*&#38*I,2&$*,-(*#(I&*3*#(0**4(8*I,2&$-8*/"$7( R..,(.,8"#&-"+&*-(3&*(3*(+"I4*+(?&44*#(.6#*/*#(&#(**#( 8*0&,+2"4&-**,3*(3*-$+.6./8*0&#8B(&-()*+(./(+*(I*8&##*#( #.3&8(./(3*(I"1$;*#3(&#5,"-+,21+22,(8*-1)&$+(+*(/"$*#7(!*(+"I4*+(/.*+(1.#+"1+($2##*#(/"$*#(/*+(3*(I"1$;*#3( 3..,(/&33*4(0"#(**#(9*,0*,;<"-*3(P./62+&#8;(N9<PO(.5( 9*,0*,;J.-+*3(R&,+2"4(!*-$+.6;&#5,"-+,21+22,(NJR!O7( J*+($"#(..$(#.3&8(%&'#(./("664&1"+&*-(""#(+*(6"--*#7(!&+( Er is een aanpak nodig die uitgaat van gebruikers en niet van platforms {/""$+(/*+**#(32&3*4&'$(3"+(3*(&#%*+(0"#(+"I4*+-(#&*+(.#; /&33*44&'$(+.+(I*-6",&#8*#(4*&3+7(!*(*&#38*I,2&$*,-"66";,"+22,(%*45(&-(?*4&-?"",(/&#3*,(322,(3"#(**#(61B(/"",(3*( ""#6"--&#8*#(""#(3*(&#5,"-+,21+22,(*#("664&1"+&*-($2##*#( +.+().8*($.-+*#(4*&3*#7(<.0*#3&*#(3.*#(%&1)("44*,4*&(4&1*#; +&*0,""8-+2$$*#(0..,(.6()*+(/./*#+(3"+(**#(/*3*?*,$*,( **#(*&8*#(+"I4*+(8*I,2&$+(0..,()*+(?*,$7(G.*+(3*(.,8"#&; -"+&*(I&'0..,I**43(I*+"4*#(0..,()*+(8*I,2&$(0"#(G&1,.-.5+( 0*,"#1&*,-()*II*#()2#(4&1*#+&*/.3*44*#(#.8(#&*+(0.44*3&8( ""#8*6"-+(""#(3*%*(#&*2?*(-&+2"+&*7(!"",./(&-(8.*3("30&*-( 0"#(**#(6,.5*--&.#*4*(-.5+?",*;,*-*44*,(.#.#+I**,4&'$(?"#; #**,(.,8"#&-"+&*-(&#&+&"+&*0*#(.6()*+(8*I&*3(0"#(3*-$+.60&,; +2"4&-"+&*(-+",+*#7( Beveiliging >&*(%&'#(3*-$+.6-(*#("664&1"+&*-(0&,+2"4&-**,+B()**5+(8**#( 4.$"4*("664&1"+&*-(*#(2&+8*I,*&3*()",3?",*(/**,(#.3&87(c6( )*+%*453*(/./*#+(#**/+(3*(I*).*5+*(""#(**#(2&+8*I,*&3*(*#( I*+,.2?I",*(1*#+,"4*(&#5,"-+,21+22,(+.*7(>"##**,(32&%*#; 3*#(8*I,2&$*,-(""#8*?*%*#(%&'#(.6(**#(9*,0*,;J.-+*3(R&,; +2"4(!*-$+.6;(.5(9*,0*,;<"-*3(P./62+&#8o&#5,"-+,21+22,B( &-()*+(%""$(8.*3(&#($"",+(+*(I,*#8*#(?*4$*(6,*-+"+&*-(#.3&8( %&'#7(!&*(%&'#(0..,"4("5)"#$*4&'$(0"#()*+(""#+"4(8*I,2&$*,-B( 3*("664&1"+&*-(3&*(%&'(8*I,2&$*#B(*#(3*(*&#38*I,2&$*,-"66";,"+22,7(J&*,0..,(&-("4+&'3(/""+?*,$(#.3&87( M*#(I*0*&4&8&#8-I*4*&3(I*8&#+(I&'()*+(-*8/*#+*,*#(0"#( 8*I,2&$*,-(*#()*+(I*"#+?..,3*#(0"#(3*(0,""8(?*4$*(3"+"( %&'(6,*1&*-(#.3&8()*II*#7(F#()*+("48*/**#(I&*3*#(+"I4*+-( **#(,*3*4&'$*(/"+*(0"#(I*0*&4&8&#87(Y.(0..,%&*+(`664*(&c9( &#(6&#;(*#(99E;*#1,C6+&*7(c.$(+"I4*+-(/*+(K..84*(`#3,.&3( %&'#(/*+(6&#(+*(I*0*&4&8*#(*#(0..,%&*#(&#()*+(?&--*#(0"#( 3"+"(.6("5-+"#37(c.$(%&'#(3"+"(0*,-4*2+*43(+*(0*,%*#3*#(*#( +*(.#+0"#8*#7 ( <&'()*+(I*0*&4&8*#(0"#(**#(+"I4*+(-6*4*#(&#(5*&+*(0&*,(1"+*8.;,&*=#(&#5.,/"+&*(**#(,.4: ]7((!"#$%&'()"*+'(,"#-".$(/01()0%$*+'("( J&*,I&'(&-(6&#I*0*&4&8&#8(0"#(I*4"#8B(*0*#"4-(I*)**,/.; 8*4&'$)*3*#("4-(?"1)+?..,3*W6&,"+&*B(?&--*#(.6("5-+"#3B( 99E;*#1,C6+&*(0"#(*;/"&4(*#("#3*,*(3"+"B(*#(-+*,$*(?"1)+?..,3*#7( [7((2"3+),$(/4"#-".$(/01()0%$*+'(" >"##**,(*,(**#(6.+*#+&**4(8*0"",(&-(0..,(*1.#./&-1)*( -1)"3*(.5(&/"8.-1)"3*B(%&'#(-+*,$*(?"1)+?..,3*#B(?&-; -*#(.6("5-+"#3B(99E;B(RZA;(*#(&#8*I.2?3*(*#1,C6+&*( #.3&87( a7((5"6%"3(,"#-".$(/01()0%$*+'(" J&*,(&-(-+*,$;?"1)+?..,3I*)**,B(?"1)+?..,3*W6&,"+&*B( 99E;B(RZA;(*#(&#8*I.2?3*(*#1,C6+&*(.#.#+I**,4&'$B( I&'(0..,$*2,(8*1./I&#**,3(/*+(+.*8"#8-1.#+,.4*(0..,( -6*1&Q*$*(#*+?*,$*#7( r7((5"7"(*"#-".$(/01()0%$*+'("!*%*(&-(+*(i*-1)*,/*#(3..,(/&33*4(0"#(1./64*w*(?"1)+?..,3*#b(?"1)+?..,3*w6&,"+&*b()..8?"",3&8*( *#1,C6+&*B(RZA;+.*8"#8(+.+(I*6""43*(&#5.,/"+&*(*#( 3"+"-+.,*-B(5C-&*$*(+?**?*8;"2+)*#+&1"+&*B(&#8*I.2?3*( *#1,C6+&*(*#(/**,7( Tools!*(**#0.23&8-+*(/"#&*,(./(+"I4*+-(+.*8"#8(+*(I&*3*#( +.+(I*3,&'5-"664&1"+&*-B(&-(3..,(/&33*4(0"#(9*,0*,;<"-*3( P./62+&#87(!"+($"#(0&"(-*,0*,;I"-*3("664&1"+&*-(.5(**#( 8*).-+*(3*-$+.67(!..,(**#(3*-$+.6(+*(0&,+2"4&-*,*#B(%&'#( 3*(&/"8*-(4.-(0"#()*+("66",""+(+*(I*)*,*#7(!"+(%.,8+(0..,( I*+*,*(I*0*&4&8&#8(*#(I*+*,*(6,*-+"+&*-(3..,(8*v#+*8,**,3*( 0"#(3*(&#5,"-+,21+22,(%&'#(*,(0..,(G&1,.-.5+;8*I,2&$*,-( 0*,-1)&44*#3*(.6+&*-7(!"",I&'(&-(#&*+("44**#(G&1,.-.5+;-.5+;?",*B(/"",(%&'#(..$(.64.--&#8*#(0"#(3*,3*#(&#%*+I"",(NI&'; 0..,I**43(RG?",*(.5(P&+,&WO7(G*+(**#(#&*2?*(./8*0&#8(.6(I"-&-(0"#(**#(R&,+2"4(!*-$+.6(F#5,"-+,21+2,*;.64.--&#8( NR!FO(/*+(>&#3.?-(9*,0*,(&-()*+(/.8*4&'$(3*-$+.6-(+*( 1,*=,*#(.6(I"-&-(0"#(I*-+""#3*(4&1*#+&*-7 Centraal beheer R..,(.,8"#&-"+&*-(/*+(1./64*W*(#*+?*,$*#(0..,(( I&'0..,I**43(0*-+&8&#8*#(&-(**#(P&+,&W;4""8(I.0*#(3*(( I*-+""#3*(S!9;4""8(**#(8.*3*(.6+&*(0..,(0&,+2*4*(( 1.//2#&1"+&*(I&##*#(3"+"1*#+*,-7(M*#(8*.6+&/"4&;( -**,3*(3*-$+.6(0*,I*+*,+(3"#(3*(8*I,2&$*,-*,0",&#87(( 16 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

10 Thema!*(/.8*4&'$)*&3(./(**#(8*1*#+,"4&-**,3*(3*-$+.6(0&"( **#(R!F;-2&+*(+*(I&*3*#B(I*+*$*#+(3"+(3*(3*-$+.6-(0.4; 4*3&8(1*#+,""4(+*(I*)*,*#(*#(+*(6"+1)*#(%&'#7(`"#8*%&*#( )*+(./(**#(8*-4.+*#(./8*0&#8(8""+B(&-()*+(I*)**,(,*4"; +&*5(**#0.23&8(*#(#&*+(,&-&1.0.47( c#3*,-+*2#&#8(0"#(/.i&*4*(14&*#+-(./0"+(..$()*+(/&#&; /"4&-*,*#(0"#(0*,-+.,&#8*#(0..,(8*I,2&$*,-7(!"",#""-+( 8""#(8*I,2&$*,-(*,0"#(2&+(3"+(%*()2#(?*,$./8*0&#8( #"",(*&8*#(-/""$($2##*#(""#6"--*#7(G*+(**#(/.I&*4( I*)**,64"+5.,/(&-()*+(/.8*4&'$(./("6",+*(6,.Q*4*#(0..,( I*3,&'5-;(*#(6,&0_"66","+22,(+*(/"$*#7(c.$(%&'#(6*,-..#; 4&'$*(*#(I*3,&'5-3"+"(+*(-1)*&3*#(*#(%&'#(RZAB(>&H&(*#( "#3*,*(&#-+*44&#8*#(.6("5-+"#3(+*(I*)*,*#7(c6(3&*(/"#&*,( $,&'8+(**#(8*I,2&$*,(+.*8"#8(+.+("664&1"+&*-(/*+(0*,-1)&4; 4*#3*("66","+*#B(?"",I&'(0.44*3&8*(-C#1),.#&-"+&*(+2--*#( "66","+*#(64""+-0&#3+7(Y.($"#(3*(/*3*?*,$*,(-+**3-()*+( I*-+*("66",""+(0..,(**#(I*6""43*("1+&0&+*&+(-*4*1+*,*#7( >"##**,(/*#(I&'0..,I**43($&*-+(0..,(3*(-/",+6).#*B(&-( 3&*(/*+(3*(/.I&*4*;0&,+2"4&-"+&*-.5+?",*(0"#(RG?",*(%.( +*(1.#Q82,*,*#B(3"+(*,(.6(**#(-/",+6).#*(+?**(0&,+2*4*(./8*0&#8*#($2##*#(3,""&*#7( Desktopvirtualisatie bereikt omslagpunt Organisaties gaan grote stappen maken met de implementatie van desktop- en applicatievirtualisatie. Hun belangrijkste drijfveren hiervoor zijn kostenbesparingen, beveiliging, management en het eenvoudiger maken van een Windows 7-migratie. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een onderzoek naar desktopvirtualisatie, dat Forrester Consulting uitvoerde in opdracht van Dimension Data. Meer dan de helft van de 546 onderzochte organisaties vindt desktop- en applicatievirtualisatie essentieel of vindt het een belangrijk initiatief voor de komende twaalf tot achttien maanden. Het rapport voorspelt een groei in desktopvirtualisatie van 27 procent nu naar 46 procent in Dit betekent dat het aantal virtuele desktops binnen organisaties in de komende anderhalf jaar groeit van honderden naar tienduizenden. Organisaties zien in dat ze hun desktopinfrastructuur snel moeten veranderen. In het bedrijfsleven ontstaat langzaam het perfecte klimaat voor het moderniseren van de desktopinfrastructuur. Veel bedrijven willen upgraden naar Windows 7 en desktop- en applicatievirtualisatie zijn volwassen geworden. Terwijl slechts dertien procent van de respondenten aangeeft een bedrijfsbrede uitrol van Windows 7 voltooid te hebben, geeft veertig procent van de ondervraagde organisaties hoge prioriteit aan het investeren in, of het implementeren van desktop- en applicatievirtualisatie. Twaalf procent vindt dit zelfs een prioriteit voor de komende twaalf tot achttien maanden. Forrester onderzocht ook de opkomst van het fenomeen Bring Your Own Device (BYOD). Daaruit bleek dat steeds meer medewerkers hun laptop, tablet en/of smartphone mee naar het werk nemen. Dit dwingt veel bedrijven tot het formuleren van een BYOD-beleid. Inmiddels heeft een vijfde van 18 CloudWorks - November 2011 R..,()*+(I*)*,*#(0"#(#&*2?*(14&*#+;",1)&+*1+2,*#(&-( **#(-+,"+*8&*(#.3&87(!*(2&+0.*,&#8(3"",0"#(0&#3+(64""+-(.6(I"-&-(0"#(*&8*#(*W6*,+&-*B(6,.1*--*#(*#(I*)**,+..4-7( K*%&*#()*+(+.*#*/*#3*(""#+"4(I*-1)&$I",*(14&*#+-B(&-( 3*($"#-(8,..+(3"+(.,8"#&-"+&*-(0*,-1)&44*#3*(64"+5.,/-( &#%*++*#(./(+*8*/.*+(+*($./*#(""#(8*I,2&$*,-*&-*#7(`4( 3*%*(+*1)#.4.8&*=#()*II*#()2#(*&8*#(/.8*4&'$)*3*#(*#( I*6*,$&#8*#7(J*+($"#(0*,4*&3*4&'$(%&'#(./(0*,-1)&44*#3*( 8,.*6*#(+*(1,*=,*#(.6(I"-&-(0"#()*+(64"+5.,/7(!*($"#-( &-(3"#(*1)+*,(8,..+(3"+(3&+(+.+(&#1.#-&-+*#+*(I*-4&--&#8*#( 4*&3+(*#(3*(.6*,"+&.#*4*(1./64*W&+*&+("44**#(/"",(0*,; 8,..+7(!"",./(&-(**#(-"/*#)"#8*#3*(""#6"$(#.3&8B(3&*( 2&+8""+(0"#(8*I,2&$*,-(*#(#&*+(0"#(64"+5.,/-7(J*+(&-(&#(3&+( 0*,I"#3(""#(+*(,"3*#(./(**#(-*,0&1*8,.*6(&#(+*(,&1)+*#( 0..,("44*(14&*#+;1./62+&#87( A2(*,(0..,4.6&8(8**#(-2&+*(I*-1)&$I"",(&-(0..,()*+(I*)*;,*#(0"#("44*(64"+5.,/-B(&-()*+(%""$(./(%*45(**#(1.#-&-+*#+( I*4*&3(+*(0.*,*#(*#(1.#-&-+*#+*(6,.1*--*#(&#(+*(,&1)+*#7(!"#(&-()*+(/.8*4&'$(./(8*I,2&$*,-(3*(3&*#-+*#(+*(I&*3*#( 3&*(%&'(#.3&8()*II*#B(*#(&-(3*(**,-+*(-+"6(&#(**#(*55*1+&*5( <,&#8(w.2,(c?#(!*0&1*;I*4*&3(8*%*+7( alle bedrijven een dergelijk beleid. Daarnaast moeten bedrijven een balans vinden tussen acceptatie en flexibiliteit aan de ene kant, en controle en bedrijfsveiligheid aan de andere kant. Desktop- en applicatievirtualisatie gaan daarvoor een belangrijke rol spelen bij het veilig ondersteunen van mobiele apparaten van medewerkers. Uit het onderzoek bleek ook dat pc s nog altijd leidend zijn binnen de bedrijfsomgeving. Twee derde van de organisaties geeft aan dat hun eindgebruikers interesse hebben in een BYOD-beleid. Tussen de twintig en 22 procent van de organisaties geeft aan dat ze al laptops, tablets en smartphones van medewerkers ondersteunen. Daarnaast voorspelt nog eens zestien tot 21 procent dit binnen de komende twee jaar te gaan doen. Van de ondervraagden zegt vijftig procent dat men verbeterde zelfservice ziet als de belangrijkste reden om tablets, netbooks, smartphones en laptops van medewerkers te ondersteunen. Maar liefst 47 procent van de ondervraagden geeft aan dat lagere aanschafkosten van hardware een stimulans is om BYOD-beleid te omarmen. Ook blijkt uit het onderzoek dat desktop- en applicatievirtualisatie een belangrijke rol gaan spelen bij flexibeler werken en het veilig ondersteunen van mobiele apparaten van medewerkers. De echte waarde van desktopvirtualisatie ligt in een grotere mobiliteit, vrijheid bij de keuze van apparaten, betere beveiliging en beheergemak. Dimension Data schakelde Forrester Consulting in om de desktopvirtualisatiemarkt te onderzoeken. Forrester onderzocht 546 bedrijven met vijfhonderd of meer medewerkers in diverse sectoren in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Onderwerpen waren client-virtualisatie en computing-plannen voor eindgebruikers.

11 Praktijk s Werelds eerste ruilbeurs voor IT-capaciteit Greenclouds: Mag het misschien wat slimmer? Het Rotterdamse bedrijf Greenclouds is bezig een nieuw concept te introduceren in de datacenterwereld. Hiermee kunnen datacenters hun overcapaciteit beschikbaar stellen aan partijen die tijdelijk behoefte hebben aan meer rekencapaciteit en/of opslagruimte. Dit mes snijdt aan twee kanten: overcapaciteit kan zo te gelde worden gemaakt en IT-apparatuur staat niet onnodig energie te slurpen. Zien we hier een bestaande verkooptechniek in een nieuw jasje of gaat het misschien om niets minder dan een geniaal idee? In een gesprek met CloudWorks licht algemeen directeur Peter Zonneveld van Greenclouds zijn plannen toe. Door Paul Matthijsse, freelance journalist K,**#14.23-(&-(.#+-+""#(0"#2&+(3*(0"-+-+*44&#8(3"+()2&3&8*( 3"+"1*#+*,1.#1*6+*#(&#(0**4(8*0"44*#(&#*5Q1&=#+B(322,( *#(.##.3&8(/&4&*2I*4"-+*#3(%&'#7(>"#+(8"(/"",(#":(*4$( 3"+"1*#+,2/(&-(.#+?.,6*#(./(**#(%*$*,*(6&*$I*4"-+&#8(+*( $2##*#(0*,?*,$*#7(!*(&#+*,#*(*#(*0*#+2**4(*W+*,#*($4"#; +*#(0"#(3"+(3"+"1*#+,2/()*II*#(0&"(9E`U-(3*(8","#+&*(3"+( 3&*(6&*$I*4"-+&#8(..$(&#3*,3""3($"#(?.,3*#(8*4*0*,3B(.6( *4$(/./*#+(3"+()2#(I*3,&'5-0.*,&#8(3"",./(0,""8+7(G"",( )*+(6,.I4**/(?"",(K,**#14.23-(%&1)(&#(0"-+I&'+B(&-(3"+( **#(-&8#&Q1"#+(3**4(0"#(3*%*(,*-*,0*1"6"1&+*&+(?*4&-?"",( 0..,)"#3*#(/.*+(%&'#B(/"",(%*43*#("1+&*5(?.,3+(8*I,2&$+7(!"+(I*+*$*#+(3"+()*4*(-*,0*,,"1$-(**#(8.*3(3**4(0"#(3*( +&'3(-+""#(+*(?"1)+*#(+.+(%*(*&#3*4&'$(**#-(&#("1+&*($2##*#( $./*#7(D&'3*#-(3&*(?"1)++&'3(-+""#(%*(?*4(0,.4&'$(-+,../(+*( -42,6*#(*#(?",/+*(+*(6,.321*,*#7(!"+($.-+("44*/""4(8*43( *#(**#(3**4(3"",0"#(&-(8*?..#(?*88*8..&3(8*437(!"+($"#( -4&//*,B(I*3"1)+*#(G&1)*4(x.,6*,-).*$(*#(Z*+*,(Y.#; #*0*43(&#/&33*4-("4?**,(0&*,('"",(8*4*3*#7(J2#("#+?..,3:( K,**# ( Handelsplatform K,**#14.23-(&-(**#()"#3*4-64"+5.,/(3"+(3"+"1*#+*,-(3*( /.8*4&'$)*&3(I&*3+()2#(-2,642-(""#(,*$*#1"6"1&+*&+(*#(.6; -4"8,2&/+*(+&'3*4&'$(+*,(I*-1)&$$&#8(+*(-+*44*#(""#(6",+&'*#( 3&*('2&-+(*0*#(?"+(/**,(X6$U-U(#.3&8()*II*#7(c6()*+(/.; /*#+(3"+(3*(""#I&*3*,(?**,(I*).*5+*()**5+(""#(%&'#(*&8*#( 1"6"1&+*&+B($"#(3&+(.#/&33*44&'$(?**,(?.,3*#(8*14"&/37( G*+(3*%*(""#6"$(-4""+(K,**#14.23-(+?**(04&*8*#(&#( #( $4"6:(3*(""#I&*3*,($"#(%&'#(3..,8""#-(,*#3*/*#+-4.%*(.0*,1"6"1&+*&+(./%*++*#(&#($4&#$*#3*(/2#+(*#(3*("66","; +22,(-+""+(#&*+(0..,(#&*+-()*+(/&4&*2(+*(I*4"-+*#7(G*+("#3*,*(?..,3*#:(3&+(&-(%.?*4(*1.#./&-1)*,("4-(322,%"/*,7(>"",( 3*%*(+?**(8,..+)*3*#(3..,8""#-()""$-(.6(*4$"",(64*8*#(+*( -+""#B(?**+(K,**#14.23-(%*(&#(4&'#(/*+(*4$"",(+*(I,*#8*#7(!&+()**5+(+.1)(0**4(?*8(0"#(**#(8*#&""4(&3**7( J*+(8""+(&#/&33*4-()",3(/*+(K,**# (J*+(6&4.+6,.; '*1+(3"+()*+(I*3,&'5(3&+('"",(2&+0.*,3*B($.#("4(0**4(**,3*,( 3"#(8*64"#3(?.,3*#("58*,.#37(F#(64""+-(0"#(I*8&#([\][( 4&0*(+*(8""#B(&-()*+()"#3*4-64"+5.,/("4(-&#3-(-*6+*/I*,(3&+( '"",(.6*,"+&.#**47(Y.##*0*43B(**#(0"#(3*(+?**(.6,&1); +*,-(*#("48*/**#(3&,*1+*2,(0"#(K,**#14.23-B(-+**$+(%&'#( *#+).2-&"-/*(.0*,(3&+(6,.'*1+(#&*+(.#3*,(-+.*4*#(.5(I"#; $*#7(g>*($,&'8*#(.#+%*++*#3(0**4(,*"1+&*-(2&+(3*(/",$+7( <2&+*#4"#3-*(&#0*-+**,3*,-(#*/*#(.#8*0,""83(1.#+"1+( /*+(.#-(.6(*#(?*($,&'8*#("4(""#0,"8*#(0"#(3"+"1*#+*,-(2&+( 0*,-1)&44*#3*(4"#3*#(./(/**(+*($2##*#(3.*#B(?"",.#3*,( 3*(R*,*#&83*(9+"+*#(*#(!2I"&7(!*(I*4"#8-+*44&#8(&-(*1)+( *#.,/B(/"",(?*(/.*+*#(3&+(8*5"-**,3(""#6"$$*#(./(3*( &#5,"-+,21+22,(#&*+(.#3*,(3*(0,""8(+*(4"+*#(I*%?&'$*#7(!2-(**,-+(%*++*#(?*(.#-(64"+5.,/(&#(A*3*,4"#3(.6(6.+*#B(./()*+(0.48*#3('"",(*#(&#([\]a(0*,3*,(2&+(+*(I,*&3*#(/*+( I2&+*#4"#3-*(3"+"1*#+*,-7h( Onhoudbaar J*+(&3**(0..,(K,**#14.23-(.#+-+.#3("4(**#(6"",('"",( 8*4*3*#7(Y.##*0*43(?"-(+.*#(?*,$%""/("4-(-"4*-(/"#"8*,( 2+&4&+C(I2-&#*--(I&'(J*?4*++;Z"1$",3(*#(.#+?&$$*43*(3"",( 0*,)22,/.3*44*#(0..,(3"+"1*#+*,-7(!*(**,-+*($4"#+(3&*(.6( I"-&-(0"#(3*%*(/.3*44*#(3"+"1*#+*,1"6"1&+*&+(&#$.1)+B(?"-( x.,6*,-).*$(0"#(p"68*/&#&7(j&'()&*43(%&1)(3"",(i*%&8(/*+( 1./64*W*(&#+*,#"+&.#"4*(FD;./8*0&#8*#(&#(3*(Q#"#1&=4*( -*1+.,(*#(I&'(.0*,)*3*#7( g>*(%"8*#(&#([\\b("4(3"+()*+(+,"3&+&.#*4*(3"+"1*#+*,/.3*4(.6(3*(4"#8*(+*,/&'#(.#).23i"",(%.2(?.,3*#b(0"#2&+(%.?*4( $.-+*#..862#+("4-(*1.4.8&-1)(6*,-6*1+&*5hB(0*,+*4+(Y.##*; 0*437(g!*(,.4(3&*(FPD(&#(3*(-"/*#4*0&#8(-6**4+B(&-(&#/&3; 3*4-(%y(I*4"#8,&'$(8*?.,3*#(3"+(3*(0,""8(#"",(,*$*#;(*#(.6-4"81"6"1&+*&+(o(*#(32-(3"+"1*#+,"(o("44**#(/"",(%"4(+.*; #*/*#7(!"+(I*+*$*#+(..$(3"+(3*().*0**4)*&3(.#8*I,2&$+*( FD;1"6"1&+*&+B(#..3%"$*4&'$(0..,(6&*$/./*#+*#B(-+**3-( 8,.+*,(%"4(?.,3*#7(!&+(-+""+()""$-(.6(3*(8,.*&*#3*(/""+; -1)"66*4&'$*(?*#-(./(/*+(*#*,8&*;*5Q1&=#+*(3"+"1*#+*,-( +*(?*,$*#7(G&1)*4(*#(&$()*II*#(+.*#(3*($.66*#(I&'(*4$"",( 8*-+.$*#(*#($?"/*#(2&+(.6()*+(1.#1*6+(0"#(**#()"#3*4-; 64"+5.,/(0..,(FD;1"6"1&+*&+7(R*,0.48*#-()*II*#(?*(I*&3*#(.#%*(I""#(.68*%*83(*#(I*8&#([\\i(K,**#14.23-(.68*,&1)+7( G*+(.#-(64"+5.,/(?&44*#(?*(3&+(&#*5Q1&=#+*(3**4(2&+()*+( 3"+"1*#+*,.#+?*,6(?*8-#&'3*#(*#($4"#+*#(3*(/.8*4&'$)*&3( I&*3*#()2#(.0*,1"6"1&+*&+(+*(0*,)2,*#7h!"",/**(I,*#8*#(3*(.6,&1)+*,-()*+(1.#1*6+(3"+(&#(3*( *#*,8&*?*,*43("4(4"#8*,(?.,3+(+.*8*6"-+(#"",(3*(?*,*43( 0"#(3*(3"+"1*#+*,-7(R&"(6.?*,(*W1)"#8*-($2##*#(*4*$+,&; 1&+*&+-/""+-1)"66&'*#()2#(+*(0**4(8*6,.321**,3*(-+,../( 3..,0*,$.6*#(""#(o(..$(I2&+*#4"#3-*(o(6",+&'*#(3&*(/*+( **#(6&*$*#3*(0,""8(+*(/"$*#()*II*#B(*#("#3*,-./7( IaaS-dienst F#(+*1)#&-1)*(%&#(8""+()*+(./(**#(F""9;3&*#-+(NF#5,"-+,21; +2,*("-("(9*,0&1*O(3&*(.6(**#(D&*,(];&#5,"-+,21+22,(&-(8*).-+( 0"#(""#I&*3*,-(3&*(%&'#(8*4.$"4&-**,3(.6(8,.+*(&#+*,#*+; ) (J&*,3..,(I&*3+()*+(K,**#14.23-;64"+5.,/(**#( FD;./8*0&#8(/*+(4"8*(4"+*#+&*(*#(8*8","#3**,3*(6*,5.,; /"#1*(0"#(0&,+2*4*(/"1)&#*-7(M*#($4"#+($,&'8+()&*,3..,( 3*(I*-1)&$$&#8(.0*,(**#("2+./"+&-1)(-1)""4I",*(14.23&#; 5,"-+,21+22,7(J*+(1"6"1&+*&+-/"#"8*/*#+(0*,4..6+(0&"(**#( -&/6*4(?*I6.,+"47(<*3,&'0*#($2##*#(3*%*(*W+,"(1"6"1&+*&+( I&'0..,I**43(&#%*++*#(0..,(-+*,$(-1)""4I",*(?*I-*,0&1*-B( 0..,(8,..+-1)"4&8*(?*+*#-1)"66*4&'$*(.5(,*"4+&/*(Q#"#; 1&=4*(I*,*$*#&#8*#(.5(0..,(,*#3*,&#8(0"#(0&-2"4&-"+&*-(*#( "#&/"+&*-7(!*(I*0*&4&8&#8(0"#()*+(K,**#14.23-;64"+5.,/(&-(8*I"-**,3(.6()*+(9"I-";/.3*4B(?"+(-+""+(0..,(9)*,?..3(`664&*3( <2-&#*--(9*12,&+C(`,1)&+*1+2,*7(!&+(&-(**#(5,"/*?.,$(*#( /*+).3.4.8&*(0..,(*#+*,6,&-*;-*12,&+C(*#(?.,3+(.0*,(3*( )*4*(?*,*43(/*+(-211*-(+.*8*6"-+(3..,(%.?*4(I*3,&'0*#( "4-(.0*,)*3*#7(9"I-"(8**5+(3*(0*,%*$*,&#8(3"+(-*12,&+C; -*,0&1*-(**#(&#+*8,""4(.#3*,3**4(0"#(3*(%"$*4&'$*(*#( FD;&#5,"-+,21+22,(2&+/"$*#B(.6("44*(4"8*#7(c/3"+(..$(3*( -*,0&1*6,.0&3*,-(3&*(3*(K,**#14.23-;3&*#-+*#(""#()2#( $4"#+*#(?&44*#(0*,$.6*#("44*/""4(F9c([p\\];(*#(9`9( +C6*(FF;8*1*,+&Q1**,3(%&'#B($"#(K,**#14.23-(3*(8","#+&*( 8*0*#(3"+(8*I,2&$*,-(0"#(3&+()"#3*4-64"+5.,/(.0*,(X*#3(+.( *#3U;I*0*&4&83*(X6,.321+&*$*+*#-U(I*-1)&$$*#7(!*%*(I*0*&; 4&8&#8-",1)&+*1+22,()**5+(K,**#14.23-(-"/*#(/*+(-*12,&+C; -6*1&"4&-+(H.W;FD(.#+?&$$*437( Financiering M*#(6,.'*1+("4-(K,**#14.23-(+&4('*(#&*+(%./"",(0"#(3*( 8,.#3B(3"",(&-(8*43(0..,(#.3&87(!"+(8*43(0.#3(K,**#14.23-(.#3*,(/**,(I&'(F1.-(P"6&+"47(!&+(A*3*,4"#3-*(&#0*-+*,&#8-; 5.#3-(,&1)+(%&1)(.6(I*3,&'0*#(3&*(I""#I,*$*#3*(-1).#*(o( *#(6"+*#+**,I",*(o(+*1)#.4.8&*(.#+?&$$*4*#7(!"+(8""+(#&*+( "44**#(.0*,(*#*,8&*B(/"",(..$(.64.--&#8*#(.6()*+(8*I&*3( 0"#(0.*3&#8B(?"+*,B(,*1C14&#8B(I.2?(*#(X8,.*#*U(/"+*,&"4*#( Met ons platform willen we het inefficiënte deel uit het datacenterontwerp {wegsnijden $./*#(0..,(5.#3-*#(&#(""#/*,$&#87(!"",#""-+($.#( K,**#14.23-(**#(I*,.*6(3.*#(.6()*+(F##.0"+&*$,*3&*+(0"#( )*+(/&#&-+*,&*(0"#(M1.#./&-1)*(Y"$*#(N%&*($"3*,O(3"+(?.,3+(8*I,2&$+(0..,(3*(3..,.#+?&$$*4&#8(0"#()*+(1.#1*6+7( J*+(*0*#**#-(2&+(S.++*,3"/("5$./-+&8*(FPD;.#3*,; %.*$-I*3,&'5(`4/*#3*(8""+(K,**#14.23-(.#3*,-+*2#*#( I&'(3*(3..,.#+?&$$*4&#8(0"#()*+(64"+5.,/7(`4/*#3*(?&4( )*+(K,**#14.23-;64"+5.,/(#.8(,.I22-+*,(/"$*#(3..,(3*( 6,&#1&6*-(0"#(%*45.,8"#&-"+&*(+.*(+*(6"--*#(I&##*#(3*%*( 8*3&-+,&I2**,3*( //2#&+C7(!*(I"-&-6,&#1&6*-(?"",( 3&+(I*3,&'5(%&1)(.6(,&1)+B(%&'#(-1)""4I"",)*&3B(0*,/&'3&#8( 0"#(X-&#84*(6.&#+-(.5(5"&42,*UB(""#6"-I"",)*&3(N"3"6+&0&; +*&+O(*#(1.//2#&1"+&*(+2--*#("44*(*#+&+*&+*#(I&##*#(3*( K,**#14.23-;14.237(`4/*#3*().23+(%&1)(/*+(/**,3*,*( 6,.'*1+*#(I*%&8B(?"",.#3*,(HFDrK,**#7(!&+(/.*+(4*&3*#( +.+(**#(*#*,8&*I*?2-+*(4""8(0"#(6428;&#-(0..,(3"+"1*#+,"B(?"",/**()*+(8*/&33*43*(-+,../0*,I,2&$(0"#(-*,0*,-(*#( #*+?*,$"66","+22,(/*+(**#(0*,?"1)+*([\(6,.1*#+($"#(?.,3*#(+*,288*I,"1)+7(c6($.*4&#8(%.2(%*45-(a\(6,.1*#+( $2##*#(?.,3*#(I*-6"",37( Het Innovatiekrediet Het Innovatiekrediet is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door AgentschapNL. Het Innovatiekrediet is bestemd voor de ontwikkelingsfase van een technisch nieuw product, proces of nieuwe dienst. Ook de ontwikkeling van medische producten die een klinische studie vergen kunnen ondersteuning krijgen. Het gaat om projecten die technische risico s met zich meebrengen. Zowel starters als gevestigde mkb ers kunnen een beroep doen op het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet bedraagt maximaal vijf miljoen euro en dekt ten hoogste 35 procent van de totale projectkosten, die minimaal euro dienen te bedragen. De overige 65 procent moet de aanvrager op een andere manier financieren. Een bedrijf komt alleen voor een Innovatiekrediet in aanmerking als het project niet uit eigen middelen gefinancierd kan worden. 20 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

12 Event VMworld Europe % van de workloads draait in een gevirtualiseerde infrastructuur VMware s Project Octopus (codenaam) wordt een soort Enterpriseversie van Dropbox Door Jeroen Horlings, hoofdredacteur van CloudWorks Eind augustus vond VMworld plaats in Las Vegas (zie CloudWorks #8). Op 18, 19 en 20 oktober werd het evenement nog eens dunnetjes overgedaan in Europa. In Kopenhagen werd het Bella Center bevolkt door meer dan bezoekers ruim 15 procent meer dan vorig jaar. Maar waren er behalve interessante technische sessies ook nieuwe feiten op het gebied van cloud computing en virtualisatie? PDc(9+*0*(J*,,.3(#"/(3*(.6*#&#8-$*C#.+*(0..,(%U#(,*$*#&#87(J&'(I4&$+*(/*+(**#(V"-)I"1$(+*,28(.6(3*(`/*,&; $""#-*(*3&+&*(0"#(RG?.,43B(?"",(.#3*,("#3*,*(RG?",*( R&*?(^(*#(J.,&%.#(?*,3*#(""#8*$.#3&837(RG?",*(R&*?(^( (&-(**#(.64.--&#8(./(0&,+2*4*(3*-$+.6-(2&+(+*(,.44*#(*#(+*( I*)*,*#B(&#142-&*5("664&1"+&*-7(A&*2?(&#(0*,-&*(^(&-(0*,I*; +*,3*(.#3*,-+*2#&#8(0"#(a!(8,"6)&1-B(-1)""4I",*(2#&Q*3( 1.//2#&1"+&.#-(*#(3*(&#+*8,"+&*(0"#(-6,""$;(*#(0&3*.; 3&*#-+*#7(c6(RG?.,43(M2,.6*($.#3&83*(G&+*4(""#(3"+( )*+()"",(u#&q*3(p.//2#&1"+.,(`30"#1*3;14&*#+(0.44*3&8( 8*v#+*8,**,3()**5+(/*+(RG?",*(R&*?(^B(?"",3..,(%.?*4( **#(-.5+6).#*("4-(/.I&*4*("66","+22,(I&##*#(**#(8*0&,; +2"4&-**,3*(3*-$+.6./8*0&#8(3,""&+7(R..,)**#($.#3*#( 8*I,2&$*,-(8*0&,+2"4&-**,3*(G&+*4(0.&1*;"664&1"+&*-(#&*+( -+,*"/*#(#"",(**#(0&,+2*4*(3*-$+.6(%.#3*,(3"+(3&+(&#04.*3( )"3(.6(3*(6,*-+"+&*-(*#(4"+*#1C7(c.$(P&-1.()**5+()"",(uP; 3&*#-+*#("58*-+*/3(.6(R&*?(^7 Horizon A""-+(RG?",*(R&*?(^(?*,3*#(*,(..$(/**,(3*+"&4-(8*+..#3( 0"#(J.,&%.#7(G*+()*+(#&*2?(8*v#+,.321**,3*(J.,&%.#(G.; I&4*($"#(%"$*4&'$*(-.5+?",*(/&33*4-("664&1"+&*0&,+2"4&-"+&*(.6(+"4(0"#(/.I&*4*("66","+*#(?.,3*#(8*62-)+7(A2(-+**3-( /**,(?*,$#*/*,-(0*,-1)&44*#3*(/.I&*4*("66","+*#B(%."4-( -/",+6).#*-(*#(+"I4*+-B(8*I,2&$*#(*#(*,(..$(-+**3-(/**,( 6,&0_;"66","+22,(8*I,2&$+(?.,3+B(&-(3*(2&+3"8&#8(./(/*+( 3&*(6,.321+*#(..$(/.I&*4(+*($2##*#(?*,$*#7(G*+(RG;?",*(J.,&%.#(G.I&4*(&-()*+(/.8*4&'$(./(**#("58*-1)*,/3*( %"$*4&'$*(./8*0&#8(+*(8*I,2&$*#(.6(**#(6,&0_+.*-+*47(M,(?.,3+("4-()*+(?",*(**#(%"$*4&'$(/.I&*4(I*-+2,&#8--C-+**/( I.0*#.6()*+(..,-6,.#$*4&'$*(c9(8*3,""&37(!*(6,.1*--*#( %&'#(/*3*(./(6,&0"1C;(*#(I*0*&4&8&#8-,*3*#*#(1./64**+( } Horizon Mobile installeert een zakelijke omgeving op een privé-smartphone 8*-1)*&3*#7(G*+(**#(1.3*($"#(?.,3*#(./8*-1)"$*43(0"#( 3*(*#*(#"",(3*("#3*,*(./8*0&#87(R&"(J.,&%.#(G.I&4*($2#; #*#(%"$*4&'$*("664&1"+&*-(**#0.23&8(?.,3*#(+.*8*0.*83B( #*+("4-(.6(**#(0&,+2*4*(3*-$+.67(!*("664&1"+&*-($2##*#(.6( "5-+"#3(I*)**,3(?.,3*#(*#(3*(`664&1"+&.#(G"#"8*,(/""$+(..$(8*I,2&$(0"#(3*("664&1"+&*0&,+2"4&-"+&*/.8*4&'$)*3*#( 0"#(RG?",*(D)&#`66(N0..,(-6*1&Q*$*("664&1"+&*-(3&*(#&*+( -+"#3"",3(&#(3*(1"+"4.82-(.68*#./*#(%&'#O7(J.,&%.#(G.; I&4*(3,""&+(/./*#+**4("4-(Iz+"7(A"",(0*,?"1)+&#8(%"4()*+( 64"+5.,/(*&#3([\]](I*-1)&$I"",(%&'#7( Het geautomatiseerde datacenter c6(3*(+?**3*(3"8(0"#()*+(*0*#*/*#+(#"/(s"8)2(s"8)2;,"#()*+(?..,37(j&'(&-(9*#&.,(r&1*(z,*-&3*#+(*#(k*#*;,"4(g"#"8*,(0"#(3*("53*4&#8(xr&,+2"4&-"+&.#("#3(p4.23( Z4"+5.,/-U(I&##*#(RG?",*B(.5+*?*4()*+()..53(0"#(3*( 14.23&#5,"-+,21+22,7(S"8)2,"#(64*&++*(0..,(**#(0.44*3&8( 8*-+"#3"",3&-**,3(*#(8*"2+./"+&-**,3(3"+"1*#+*,B(?"",I&'( 3*(-*,0*,-(N/*+(8*-+"#3"",3&-**,3*(.#3*,3*4*#O(0.44*3&8(?.,3*#(I*)**,3(3..,(-.5+?",*(/&33*4-(0&,+2"4&-"+&*7(c5; +*?*4(**#(*0.42+&*(0"#(**#(1./64*W*(,2&/+*(/*+(3*(5.12-(.6()",3?",*B(#"",(8*-+"#3"",3&-**,3*(-*,0*,-(3&*(%&1)( #"(&#-+"44"+&*(/*+**#(""#-42&+*#(.6(3*(0&,+2*4*(&#5,"-+,21; +22,7(S"8)2,"#(-+*43*(3"+()*+(3"+"1*#+*,(0"#(3*(+.*$./-+( 0.44*3&8(3..,(-.5+?",*(""#8*-+22,3(?.,3+7(!&+(%.2(/.*+*#( 4*&3*#(+.+(**#(-&8#&Q1"#+*($.-+*#0*,/&#3*,&#87(J&'(0*,;?"1)+(3"+(**#(8*/&33*43*(-*,0*,(&#([\]a(#.8(/"",(^7\\\( *2,.(%"4($.-+*#7(c/3"+(1)&6-(-+**3-($4*&#*,(?.,3*#B(%"4( )*+(&#([\]r(/.8*4&'$(%&'#(./( #(-*,0*,(+*(I.2?*#(/*+( +?**(1)&6-(N/*+(&*3*,(]s(1.,*-O(*#(a\\(K<(""#(8*)*2; 8*#B(?"+(8.*3(%"4(%&'#(0..,(a[\(0&,+2*4*(/"1)&#*-7(c/(3&+( -1*#",&.(+*(,*"4&-*,*#(/.*+*#(-*,0*,5"I,&$"#+*#(?*4(/**,( 8""#(-+"#3"",3&-*,*#7( Managementportfolio voor de cloud <*)"40*(""#0244*#3*(&#5.,/"+&*(.0*,(**,3*,*(""#$.#; 3&8&#8*#(?"-(*,(..$(*W142-&*5(#&*2?-(0..,(3*(M2,.6*-*( *3&+&*(0"#(RG?.,437(M,(?*,3*#(3,&*(6, &+*-( { AppBlast kan applicaties cross-platform in een HTML5-browser draaien ""#8*$.#3&83(3&*()*+(FD;I*)**,(0*,3*,(/.*+*#(0*,**#; 0.23&8*#(*#("2+./"+&-*,*#7(J*+(I*+,*5+(RG?",*(0H"; I,&1(`664&1"+&.#(G"#"8*/*#+(*#(RG?",*(FD(<2-&#*--( G"#"8*/*#+7(!"",#""-+(&-(RG?",*(0P*#+*,(c6*,"+&.#-( 0*,I*+*,37(!*(RG?",*(0H"I,&1(`664&1"+&.#(G"#"8*; /*#+(92&+*(/.*+(3*(V*W&I&4&+*&+(0"#($4"#+*#(0*,8,.+*#(*#( 3*("664&1"+&*6,*-+"+&*-(0*,I*+*,*#7(G*+(3*(-2&+*($2#; #*#(#&*2?*("664&1"+&*-(?.,3*#(8*v/64*/*#+**,3(.6( 0&,+2*4*(*#(14.23;&#5,"-+,21+2,*#7(!*(-2&+*(I*0"+(..$( 0H"I,&1(`66!&,*1+.,(*#(0H"I,&1(`664&1"+&.#(Z*,5.,; /"#1*(G"#"8*,7(0H"I,&1(`66!&,*1+.,(-+"#3"",3&-**,+( *#("2+./"+&-**,+(3*(&/64*/*#+"+&*(0"#("664&1"+&*-(I&##*#( &*3*,*(14.23(3..,(/&33*4(0"#(**#0.23&8(+*(/"$*#(I4"2?; 3,2$$*#(/*+(8*-+"#3"",3&-**,3*(+*/64"+*-B(1./6.#*#+( 4&I,",&*-(*#(&/64*/*#+"+&*;?.,$V.?-7(0H"I,&1(`664&; 1"+&.#(Z*,5.,/"#1*(G"#"8*,()*46+($4"#+*#(6,.;"1+&*5( 3*("664&1"+&*6,*-+"+&*-(&#(0&,+2*4*(*#(14.23;./8*0&#8*#( +*(I*)*,*#7(0H"I,&1(`664&1"+&.#(Z*,5.,/"#1*(G"#"8*,( &-(#"",(0*,?"1)+&#8(I*-1)&$I"",(&#()*+(0&*,3*($?",+""4( 0"#([\]](/*+(6,&'%*#(0"#"5(as\(3.44",(6*,(RG7(0H"I,&1( `66!&,*1+.,(?.,3+(I*8&#([\][(0*,?"1)+7 (!*(FD(<2-&#*--(G"#"8*/*#+(92&+*(&-(8*I"-**,3(.6( +*1)#.4.8&*(3&*(RG?",*(&#('2#&([\]](.0*,#"/(0"#(!&8&+"4(H2*47(!*%*(I&*3+(0.48*#-(RG?",*(3*(-+,*#8)*&3( *#(3&-1&64&#*(3&*(PFcU-(#.3&8()*II*#(./(3*(?"",3*(0"#( FD;&#0*-+*,&#8*#(+*(.6+&/"4&-*,*#(*#(3*(?"",3*(0"#(FD( +*(1.//2#&1*,*#(&#(**#(+""4(3&*(3*(I2-&#*--(I*8,&'6+7(!*( -2&+*(I*-+""+(2&+(3*(/.324*-(FD(H&#"#1*(G"#"8*,B(FD(9*,; 0&1*(E*0*4(G"#"8*,(*#(FD(R*#3.,(G"#"8*,7(!*(3&*#-+*#( )"4*#(8*8*0*#-(2&+(Q#"#1&=4*(I,.##*#(*#(/"$*#()&*,0"#( **#("#"4C-*7(c6(I"-&-(0"#(3*%*("#"4C-*(?.,3+(**#(.0*,; %&1)+(.68*-+*43(0"#(3*(2&+8"0*#(""#(FD;$"6&+""4B(;2&+0.*,( *#(;3&*#-+*#(/*+(?"",3*0.44*(-+"+&-+&*$*#(*#(,"66.,+*#7(!*( -2&+*(/.*+(PFcU-()*46*#(-.2,1&#8;I*-4&--&#8*#(+*(#*/*#(.6( 22 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

13 I"-&-(0"#($.-+*#B(,&-&1.U-B(6,*-+"+&*-(*#(1./64&"#1*7(!*(FD( <2-&#*--(G"#"8*/*#+(92&+*(&-(#"",(0*,?"1)+&#8(I*-1)&$; I"",(&#()*+(0&*,3*($?",+""4(0"#([\]](*#(?.,3+(8*4&1*#; -**,3(6*,(8*I,2&$*,7 (!*(263"+*(0..,(RG?",*(0P*#+*,(c6*,"+&.#-(I*0"+(**#( ""#+"4(#&*2?*(3"-)I.",3-(*#(-4&//*("4*,+-7(!*%*(1.,,*4*;,*#(3*(6,*-+"+&*-(*#(1"6"1&+*&+-&#5.,/"+&*(./(#&*2?*(6,.; I4*/*#(+*(&3*#+&Q1*,*#(*#(8*I,2&$*,-(+*()*46*#(3*('2&-+*(./0"#8(0"#()2#(&#5,"-+,21+22,(+*(I*,*&$*#7(!*(.64.--&#8( /.*+(..$()*46*#(I&'()*+(&3*#+&Q1*,*#(*#()*,-+*44*#(0"#( 6,*-+"+&*6,.I4*/*#(3&*(?.,3*#(0*,..,%""$+(3..,(?&'%&8&#; 8*#(&#(3*(1.#Q82,"+&*7(R*,3*,(/.*+(3*(263"+*("2+./"+&-1)( 3*(,*4"+&*-(*#("5)"#$*4&'$)*3*#(+2--*#("664&1"+&*-(*#(3*(&#; 5,"-+,21+22,1./6.#*#+*#(.#+3*$$*#(*#(&#($"",+(I,*#8*#7( <*-+""#3*(8*I,2&$*,-(0"#(0P*#+*,(c6*,"+&.#-($2##*#(3*( 263"+*(8,"+&-(3.?#4."3*#7 Afsluiting c6(3*(3*,3*(3"8(-4..+(pmc(z"24(g",&+%(rg?.,43( M2,.6"([\]]("5(/*+(%&'#($*C#.+*7(R**4(#&*2?-()"3()&'( #&*+(+*(/*43*#B(/"",()&'(I,"1)+(?*4(?"+(-"/*#0"++*#3*( 1&'5*,-B(.#3*,("#3*,*("5$./-+&8(0"#(F!P7(R.48*#-(3*( 4""+-+*(1&'5*,-(3,""&+(/./*#+**4(/**,(3"#(3*()*45+(0"#(3*( +.+"4*(?.,$4."3-(.6(**#(8*0&,+2"4&-**,3*(&#5,"-+,21+22,7( F#([\][(%"4(3"+(6*,1*#+"8*(s^(6,.1*#+(%&'#7(M,(?.,3*#( /./*#+**4(/**,(RGU-(X8*I.,*#U(3"#(I"ICU-(N&#(3*(R9OT( 1&,1"(&*3*,*(-*1.#3*7(R.48*#-(G",+&%(3,""&+(**#(3*,3*( 0"#("44*("664&1"+&*-(?*,*43?&'3(0&,+2**4(0&"(**#(64"+; 5.,/(0"#(RG?",*7(D*#(-4.++*(#.*/3*()&'(3*(&/6"1+(0"#( } Project Octopus is een soort Enterprise-versie van Dropbox 1.#-2/*#+*#6,.321+*#B(%."4-(-/",+6).#*-B(+"I4*+-(*#( #.+*I..$-(N<wc!O(**#(-&8#&Q1"#+*(+,*#3B(3&*(&#(8,.+*( /"+*(3*(?*8(#"",(3*(14.23(-+&/24**,+7(J*+(0..,I**43( 0"#(J.,&%.#(G.I&4*B(3"+(3&+("44*-(N..$(#.8(**#-(0*&4&8O( $"#(,*"4&-*,*#B(?*,3(3"",I&'(#.8(**#-(""#8*)""437(G*3*( 3"#$%&'(0&,+2"4&-"+&*(*#(14.23(1./62+&#8($2##*#(?*,$; #*/*,-(;(+)2&-(*#(.6($"#+..,(;(**#0.23&8(6,&0_6,.321; +*#(8*I,2&$*#(0..,()2#(%"$*4&'$*("1+&0&+*&+*#(B(?"",3..,( %*(#&*+("44**#(6,.321+&*0*,(%&'#(/"",(..$(#.8(8.*3$.6*,B( "432-(G",&+%7 Blik op de toekomst Tijdens VMworld bood VMware de aanwezige bezoekers een kijkje in de keuken van haar R&D-afdeling. Daar wordt momenteel druk gewerkt aan twee nieuwe producten. De één is bekend onder de naam Project AppBlast en de ander gaat schuil onder de codenaam Octopus. AppBlast moet het mogelijk maken om applicaties ongeacht het besturingssysteem te laten draaien op ieder willekeurig apparaat. De enige voorwaarde is een HTML5-compatible webbrowser. Dankzij HTML5 is het niet nodig om een applicatie apart te installeren of plug-ins te gebruiken. Of software nu onder Linux, Mac of Windows draait, via AppBlast kan het rechtstreeks vanuit de browser gebruikt worden. Hoewel de HTML5 nog niet helemaal definitief is, zijn moderne apparaten zoals de ipad er al wel mee uitgerust. Afhankelijk van de rekenkracht van het gebruikte product en de beschikbare bandbreedte kan een applicatie ofwel op het apparaat zelf draaien, of vanaf een server. Tijdens VMworld gaf Scott Davis, CTO End User Computing, verschillende demonstraties met AppBlast. Zo toverde hij een werkende Adobe Photoshop CS5 tevoorschijn op een ipad (dat normaal veel te zwaar is voor een tablet). Het beeldbewerkingspakket werd tijdens de demonstratie opgestart door op het CS5-icoon op het homescreen te drukken. Vervolgens startte AppBlast op in de browser en na een seconde of zeven was Photoshop operationeel. Ook toonde hij hoe een toegestuurd Excel-bestand rechtstreeks op de ipad geopend kon worden via de browser, dankzij AppBlast. Microsoft Visio, een applicatie die exclusief voor Windows beschikbaar is, was ook volledig functioneel te zien op een Mac en er werden enkele vloeiende video s afgespeeld op een Mac met Windows Media Player (dat eveneens normaal niet werkt). Octopus is een ander interessant project dat nog in ontwikkeling is. Dit moet een zakelijk alternatief worden voor het populaire Dropbox, dat momenteel zowel door consumenten als bedrijven veel gebruikt wordt. Via Octopus moeten werknemers overal en via ieder apparaat bij hun zakelijke bestanden kunnen. Ook is het eenvoudig om bestanden te delen met anderen, zowel binnen als buiten het bedrijf. Het is bovendien mogelijk om een Office-document, zoals een Word- of Excelbestand, direct te openen zonder dat daar voorgeïnstalleerde software voor nodig is. Ook kunnen werknemers via Octopus reageren op documenten. Volgens VMware is er behoefte aan een dergelijk alternatief voor Dropbox. Want Dropbox biedt maar weinig mogelijkheden wat betreft provisioning en authenticatie, waardoor je als bedrijf maar weinig controle over de bestanden hebt. Bestanden worden automatisch gesynchroniseerd, waardoor het ook mogelijk is om op weg naar huis nog wat wijzigingen toe te passen op een document dat op kantoor geproduceerd is. Ook als de internetverbinding tijdelijk wegvalt, wordt de data later weer gesynchroniseerd. Octopus maakt gebruik van datasynchronisatietechnologie van VMware s Zimbra en gebruikt Mozy voor samenwerking en informatieuitwisseling. Het kan zowel worden uitgerold in een private cloud (dus in het eigen datacenter) als via een public cloud. Octopus en AppBlast worden in de eerste helft van 2012 verwacht. Ook op uw bureau? Cloud Works d u loc d u CC loclo d u s k r o Wlo u d ks or W C l o y t i u r u W or d c e S ClWoksou rksd KS.NU OR LOUDW NI 2010 ER 1 JU NUMM WORKS.NU LI 2010 NUMMER 2 JU NUMMER 3 SEPTEMBER NUMMER 4 OKTOBER 2010 D COMPUTING D OVER CLOU HET VAKBLA WORKS.NU HET VAKBLAD OVER CLOUD COMPUTING tegens HET VAKBLAD OVER CLOUD COMPUTING ors en Vo NUMMER 5 NO VEMBER LOUDW HET VAKBLA ORKS.N SLA s D OVER CLOU U NUM MER 6 D COMPUTING nsen Risico s en ka ud ETo de Hcl VAKBLA en in e-level DO manag Rement CLOUD Veilig werkservic COeady d? VEud-r u MPUTIN o cl te a : v G ri p w f o e c i li b klant en r u v vendo PDeIn afstan s tetur edletussen appliance Vir 001 zekerheid? DECEM BER DATACENTER Wo Verschaffen SAS70 en ISO27 es SLA? Hoe zit het mettgoogl array an and? at cltduou danre n roviders j dp i ie m g nd e pe s t de i a in r of t r s a it x Wain met ere en ee nde storagebegbaanb k? UD-B gie lanased penp?clo olo dstap n oe etth d m e s e ij r b SECU en Saas RITY naar of uit n op e M er, IB Digitale onderwereld multi-tenant Kopen r- en ninadteervleiew David ParkVan WERKEN IN DE CLOUD rks sterk inltiopkomst gmulti-cu tot speamerinn T KosteLEnVEbL e IN AGREO D U ste L jk E ela : Cri EKg On RVtICb SEe L h NDERZ DEt n Oie is R OA -M E de cloud van E O TCO IE De M H T NIET JERIC ENT voo OMG DETEST G SKTO PV EVIN T U A L IN DEIR CLOUDISATIE HET OEN IG IMPLEM g van kosten speelt ook een rol LGENSSLA S VOLED IN DE, WEIN Spreidin E S ITY VO L S R E E U N R INDMOLENSD-IN-AC E E S ANTIE WRV L INT OU ADITIO ERS CL N TRANSPAR ISE VA 2.0: TERRLAND: VEE UN C AK lo T ZA ud OD desktop binn ORSTAR L LOOK NED EN VERDER: DE NO en handbere ENT TOT DO OSTING LEGA rkomt catastro KABELN FAILLISSEM ik fouten CLOUDH CLOUD: VA IEVIRTUALISATIE DE HYBRIDE CLOUD fale ALYSTAPPLICAT AN SP P SY BOX OR UUR VAN TELCO NAAR CLOUDPROVIDER ALLSOLUTIONS LOOK LEGAL RE CLOUDMARKETING indd erzameld CW1-v 1 15:45:34 VEILIG IN HLO VAN D ETGGJEANAR E Wat st aat on CLOU s D :55:59 EN VERDER: TRANSFORMATIE VAN HET DATACENTER AVAILABILITY EN PERFORM PERFORMANCEMANAGEMENT STAPPENPLAN NAAR DE CLOUD, DEEL 2 SERVERCAPA CITEIT UIT DE KRAAN KRAA OXILIONS VIRTUELE DATACENTER CLOUDHOSTING IMAGINE CUP LEGAL LOOK EN VERDER: RED HAT OVER OPEN VIDEOCONFE SOURCE EN DE REN CLOUD VDI VDI ALS BEVEIL APPLICATIEBEHEE CING VIA DE CLOUD VMWO IGINGSMIDDEL RLD 2010 CIT R DE CLOUD QWISE NEBUL CITR RIX IX SYNERGY 201 IS OVERHYPED A WORQSPACE 0 LEVERAGED KANTOOR IN ZAKFFO ZAK OUTSOURCING EN VE OR RM MA AAT AT LEGAL LOO R VAN K RITY M DER: ONDE RZOEK IDDELS CLOU CLOU CW5-verzameld. DEPE indd 1 D GR OENE RIMETRISA D IN NEDER TIE EN DU LA URZAM CLOUDB ND SAM ENW AS E IT LE GAL LO ED APPS V ERKEN VIA ALKUIL D OK CW6-v erzameld EN M E CLOUD.indd SECU1 IGRAT IE NA AR DE Via inlogmod el of usb-stic k te wac hten? Mail uw gegevens naar en ontvang het magazine CloudWorks gratis!* 24 CloudWorks - November 2011 *Indien uw functie en werkkring relevant zijn. Vergeet deze niet te vermelden. JULI CLOUDWORKS - 23 CloudWorks - November

14 Praktijk Inkoper van clouddiensten moet multidisciplinair team formeren Een nieuwe manier van inkopen Door Miranda van Elswijk, freelance journalist Een inkoper moet een schil om zich heen vormen van deskundigen die hem helpen bij het {opstellen van een eisenpakket 0.,3*,*#(I&'(4*0*,"#1&*,-(/*+(**#(N)..53O0*-+&8&#8(&#(3*( R*,*#&83*(9+"+*#7(F#()*+(!cP-)",&#8;6,.'*1+(-+*44*#(?*( &#(8*,&#8*(/"+*(*&-*#(""#(3*(3&*#-+*#(3&*(6",+&'*#(4*0*,*#B( /"",(?*(0,"8*#()*#(?*4(0**4(&#5.,/"+&*7(c0*,(I&'0..,; I**43(3&*#-+0*,4*#&#8(*#($.-+*#(_#(.0*,(I*0*&4&8&#87(J*+( &-(3"#(""#(**#(.#3*,?&'-&#-+*44&#8(./(+*(I*6"4*#(?*4$*( 1,&+*,&"(%*()"#+**,+(./(+*(I*6"4*#(/*+(?*4$*(6",+&'(%*(&#( %**(8""+7h Wat betekent cloud computing voor hoger onderwijs en onderzoek? Daarover schrijft SURF een reeks artikelen in CloudWorks. De afgelopen maanden is onder andere ingegaan op de ervaringen van onderzoekers, studenten, aanbieders en ICT-coördinatoren. In dit zesde en laatste artikel staat de inkoper centraal. 9uSH3&*#-+*#()**5+(/*+(.#8*0**,(+?**).#3*,3(FPD;""#; I&*3*,-(I*/&33*4&#8-.0*,**#$./-+*#("58*-4.+*#7(R..,3**4( 0..,(3*(""#I&*3*,-(&-B(3"+(%*(/*+( #(6",+&'(+*(/"$*#()*I; I*#(&#(64""+-(0"#(/*+(0*4*(.#3*,?&'-&#-+*44&#8*#("5%.#; 3*,4&'$7(e"#(<"$$*,B(3&,*1+*2,(0"#(9uSH3&*#-+*#:(g>&*( 8*I,2&$(8""+(/"$*#(0"#(FPD;3&*#-+*#(N"4(3"#(#&*+(0&"(3*( 14.23O(3.*+(*,(8.*3(""#(0*,-1)&44*#3*(4*0*,"#1&*,-(/*+( *4$"",(+*(0*,8*4&'$*#7(E*0*,"#1&*,-($2##*#(%&1)(I&'0..,; I**43(0"#(*4$"",(.#3*,-1)*&3*#(3..,()2#(""#3"1)+(0..,( 6,&0"1CB()*+(0.48*#(0"#(M2,.6*-*(?*+8*0&#8B(.5()*+(I&*3*#( 0"#(-6*1&Q*$*(3&*#-+*#(0..,()*+(.#3*,?&'-7(J*+(&-(3"#(""#( 3*(8*I,2&$*,(./(+*(I*6"4*#(?"+()&'(I*4"#8,&'$(0&#3+7h( Schil van mensen die kunnen helpen &#$..6(0"#(FPD;3&*#-+*#(&-(&#8*?&$$*43(8*?.,3*#7(e"#( <"$$*,:(gr..,(3*(&#$.6*,(0"#(fpd;3&*#-+*#(.6().8*-1).; 4*#B(2#&0*,-&+*&+*#(*#(.#3*,%.*$-&#-+*44&#8*#(8*43+(3"+()&'( 0**4(8*8*0*#-(.6(**#(,&'+'*(/.*+()*II*#7(K*8*0*#-(3&*(2&+( 3*()*4*(&#-+*44&#8(/.*+*#($./*#(./(**#(8.*3*("5?*8&#8(+*( $2##*#(/"$*#(0"#(3*(.6+&*-:(8*1.#+&#2**,3(X.#(6,*/&-*U( 8*I,2&$B(&#%*+(N62I4&1O14.233&*#-+*#B(.5(**#(1./I&#"+&*( 1./62+&#8B(3.*#(?*(3"+(3"#(%*45B(.5($.6*#(?*(/*+(/**,; *,(0""$(?*&#&8(%&1)+(&-(.6(3*(&#+*8,"4*($.-+*#7(>"+($.-+( /.*+*#("44*($.-+*#(?.,3*#(/**8*#./*#( "4-('*(#"",(3*(D.+"4( P.-+(.5(c?#*,-1)&6( $&'$+7(9uSH3&*#-+*#()**5+(.#4"#8-B(-"/*#(/*+(**#(4*0*,"#1&*,B().8*-1)..4(*#(**#( 2#&0*,-&+*&+B(%.U#(DPc(.68*-+*437(`#3*,*(.#3*,?&'-&#-+*4; 4&#8*#($2##*#(3"",(I&##*#$.,+(8*I,2&$(0"#(/"$*#7(c.$( +,*$$*#(.#3*,?&'-&#-+*44&#8*#(-"/*#(.6(I&'(**#(""#I*-+*; 3&#8-+,"'*1+(0..,(!cP-)",&#8;3&*#-+*#(&#(3*(14.237(<*; 4"#8,&'$(I&'(%.U#(+,"'*1+(N*#(..$(I&'("#3*,*(FPD;+,"'*1+*#O( &-(3"+(#&*+("44**#(8*$*$*#(?.,3+(#"",()*+(*1.#./&-1)*( "-6*1+7(J*+($"#(0..,$./*#(3"+(**#(N14.23O3&*#-+(8,"+&-( &-(.5(?*&#&8($.-+B(/"",(?*&#&8(%*$*,)*&3(I&*3+("4-()*+( 8""+(./(I*+,.2?I"",)*&37(J*+(&-(""#(3*(&#$.6*,(./(3"",( &#5.,/"+&*(.0*,(+*(0*,%"/*4*#7(J&'(/.*+(**#(X-1)&4U(./( %&1)()**#()*II*#(0"#(/*#-*#(3&*()*/($2##*#()*46*#(I&'( I&'0..,I**43('2,&3&-1)*(%"$*#B(3&*(+.1)(0""$(**#(0*,;0"#; '*;I*3;-).?(%&'#7(M#(/*#-*#(3&*(0*,-+"#3()*II*#(0"#( 1.#+,"1+/"#"8*/*#+T(%*$*,(I&'(14.233&*#-+*#(/.*+(-1)*,6( #"",(3*(1.#+,"1+*#(8*$*$*#(?.,3*#B(%.3"+(%"$*#(0..,"5( "58*$"",+(%&'#(*#('*(?**+(?"+('*(/.*+(3.*#("4-(**#(3&*#-+( 2&+0"4+7(M*#(/24+&3&-1&64&#"&,(+*"/(32-7h Modellen M*#(&#$.6*,(&-(#&*+("44**#(8*I""+(I&'(**#(/24+&3&-1&64&#"&,( +*"/B(/"",(..$(I&'(/.3*44*#7(J&*,0"#(?.,3+(8*I,2&$( 8*/""$+(&#()*+(!cP-)",&#8;6,.'*1+(?"",(9uSH(""#(?*,$+7(J*+(6,.'*1+(/.*+(4*&3*#(+.+(**#(.0*,%&1)+(0"#( "4+*,#"+&*0*#(0..,(9uSH8,.*6*#B(3*(3&8&+"4*(-"/*#?*,; $&#8-./8*0&#8(0..,()*+().8*,(.#3*,?&'-7(Z,.'*1+4*&3*,( e..6(91)2&4*#i2,8(4*8+(2&+(?"",./(3*%*(3&*#-+(-+.6+:( g9ush8,.*6*#(&-('",*#(8*4*3*#(8*-+",+7(f#/&33*4-(%&'#( *,(0**4(.#+?&$$*4&#8*#(.6(3*(/",$+(3&*(&#+*,*--"#+(%&'#( 0..,(.#3*,?&'-&#-+*44&#8*#7(!&*(&#-+*44&#8*#(/"$*#(o( #""-+(9uSH8,.*6*#(o(8*I,2&$(0"#("44*,4*&("4+*,#"+&*0*#7( >*(%&'#(#2(""#()*+(I*$&'$*#(?*4$*("4+*,#"+&*0*#(*,(%&'#T( )*+(3.*4(&-(./(0&"(**#(3C#"/&-1)(""#$..6-C-+**/(%.0**4( /.8*4&'$(3&*#-+*#(+*(1.#+,"1+*,*#7(9uSH3&*#-+*#()**5+("4( %.U#(""#$..6-C-+**/B(/"",(3"",&#(%&'#("44**#(*&8*#",*#(.5?*4(5"I,&$"#+*#(0"#(-.5+?",*(.68*#./*#7(D*8*#?..,; 3&8(%&*('*(-+**3-(0"$*,(3"+(5"I,&$"#+*#(3&*#-+*#(""#I&*3*#( *#(3"",I&'(-"/*#?*,$*#(/*+(4.$"4*(3&*#-+0*,4*#*,-7(Y.U#( 4.$"4*(3&*#-+0*,4*#*,($"#(I&'0..,I**43(%&'#(,*$*#1*#+,2/( I*-1)&$I"",(-+*44*#B(.5(%.,8*#(0..,(**#()*463*-$7(e2&-+( 0..,(3"+(-..,+(6",+&'*#(?&44*#(?*(8*#.*/3(""#$..6-C-; +**/(3..,.#+?&$$*4*#7h(F#(#.0*/I*,(-+",+()&*,0..,(**#( M2,.6*-*(""#I*-+*3&#8-6,.1*32,*B(?"",0..,(4*0*,"#1&*,-( %&1)($2##*#(""#/*43*#(*#(?"+($"#(4*&3*#(+.+(.6#"/*(0"#( 3*(3&*#-+(&#(**#(X1"+"4.82-U7(c#3*,?&'-&#-+*44&#8*#($2##*#( 0,&'*4&'$(**#($*2%*(/"$*#(2&+(3*(1"+"4.82-B(/&+-(%*(.#3*,( 3*(M2,.6*-*(""#I*-+*3&#8-8,*#-(0"#(]ia7\\\(*2,.(I4&'0*#7( J*+(0..,3**4(3"",0"#(&-(3"+(%*(8*I,2&$($2##*#(/"$*#(0"#( **#(/.3*4I*/&33*4&#8-.0*,**#$./-+(*#(**#(/.3*44&1*#; +&*.0*,**#$./-+7(!*(&#$.6*,(0"#(**#(.#3*,?&'-&#-+*44&#8( $"#(32-(8*I,2&$(/"$*#(0"#(-+"#3"",30..,?"",3*#7(!*( 1"+"4.82-(I*0"+(..$(**#(52#1+&.#"4&+*&+*#.0*,%&1)+(0"#(3*( 3&*#-+*#7(`"#(3*()"#3()&*,0"#($"#(3*(&#$.6*,(I*6"4*#(?*4$*(3&*#-+(0.43.*+(""#(3*(*&-*#(3&*(8*-+*43(?.,3*#7( Nieuwe manier van inkopen e..6(91)2&4*#i2,8:(gp.#+,"1+/.3*44*#(%&'#($4"--&*$(8*;,&1)+(.6(3*(""#$..6(0"#(-.5+?",*7(<&'(14.233&*#-+*#(8""+( )*+(./(**#(1./64**+("#3*,*(/"#&*,(0"#(&#$.6*#7(>*(/.*; +*#(32-($,&+&-1)(.#%*(&#$..6/.3*44*#(I*$&'$*#(*#(%*(4"+*#( ""#-42&+*#(I&'(14.23(1./62+&#87(J*+(8""+(I&'0..,I**43( #&*+(/**,(./()*+(""#+"4(8*I,2&$*,-(?"",.6('*("58*,*$*#3(?.,3+B(/"",(3*().*0**4)*&3(K&8"IC+*(3&*('*(8*I,2&$+7(M*#( "#3*,(62#+(3"+(1./64**+(0*,"#3*,3(&-B(&-(3*(I*0*&4&8&#87( M*#(&#8*?&$$*43(.#3*,?*,6(3..,(3*(M2,.6*-*(*#(3*( `/*,&$""#-*(?*+8*0&#8T(3*#$(""#(3*(Z"+,&.+(`1+7(!*%*( %.,8+(*,0..,(3"+(3*(`/*,&$""#-*(.0*,)*&3(8*8*0*#-($"#( Checklist Voordat een onderwijsinstelling overgaat tot inkoop van ICTdiensten (al dan niet via de cloud) moet ze de volgende zaken op een rijtje hebben: ICT-strategie: wat is de visie van de onderwijsinstelling op het gebied van ICT? Hoe ziet de ICT-architectuur eruit? Wie is verantwoordelijk voor de aansturing van de leveranciers? Gewenste dienstverlening: welke functionaliteit is nodig binnen de onderwijsinstelling? Om hoeveel gebruikers gaat het? Zijn er normen waar de instelling zich aan moet houden? Aan welke eisen moet de dienstverlening voldoen op het gebied van bijvoorbeeld vertrouwelijkheid? Het is immers niet de bedoeling dat studenten hun resultaten kunnen aanpassen, of de personeelsadministratie van de onderwijsinstelling kunnen inzien. Businesscase: een goede businesscase besteedt aandacht aan de dekking van de dienstverlening (kan de gewenste functionaliteit worden gerealiseerd?) en de Total Cost of Ownership (de totale kosten voor het ontwikkelen en beheren van een systeem). Hoe zien deze eruit als de onderwijsinstelling zelf de ICT-diensten regelt? En hoe zijn de dekking en de Total Cost of Ownership als de onderwijsinstelling gebruik maakt van cloud computing? Gebruikersgedrag: bij de eventuele overstap naar cloud computing is het verstandig om het huidige gebruikersgedrag te analyseren. Hoe bewust zijn de gebruikers zich van de risico s? Hoe gaan ze om met hun wachtwoorden? Weten ze wat ze met welke data mogen? Wanneer het bewustzijn laag is, kan de instelling een bewustwordingscampagne overwegen. Gebruikersovereenkomsten: als je gebruik maakt van cloud computing, kun je als klant per definitie geen hogere serviceniveaus afspreken dan de cloudleverancier te bieden heeft. Inkoopvoorwaarden: het is goed om regelmatig te controleren of de eigen inkoopvoorwaarden voldoende met hun tijd zijn meegegaan. 26 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

15 Event Cloud-backup in opkomst Op zoek naar alternatieven voor de tape Door Bram Semeijn, freelance journalist Eind oktober waren de belangrijkste kopstukken van backup-specialist i365 in het land om hun visie op de toekomst van ICT-backup toe te lichten. De aanbieder van disk-to-disk backupdiensten ziet de markt veranderen als gevolg van de opkomst van cloud computing. Volgens hen biedt deze trend grote mogelijkheden. J.*?*4(3*(FPD;/",$+("4+&'3(I.4(-+""+(0"#(3*(.#+?&$$*; 4&#8*#B(0&#3*#(3*(0*,"#3*,&#8*#(I&##*#(3*(/",$+(0..,( I"1$263&*#-+*#(8*4*&3*4&'$(64""+-7(`##.([\]](?*,$+(#.8( -+**3-(%.U#(p\(6,.1*#+(0"#(3*(I*3,&'0*#(/*+(+,"3&+&.#*4*( +"6*-("4-(I"1$267(F*3*,*(?**$(?.,3*#("44*(I*3,&'5-8*8*; 0*#-(.6(**#(8,..+(""#+"4(3,""8I",*(+"6*-(0"-+8*4*83(*#( 0*,0.48*#-(/*+(**#(I2-(#"",(**#(0*&4&8*(4.1"+&*(8*I,"1)+7( Y.4"#8(3*(+,"3&+&.#*4*(+"6*;/*+).3*(%.#3*,(I*%?",*#( 52#1+&.#**,+B(%&*#($4"#+*#(*#(,*-*44*,-(?*&#&8(#..3%""$(./(3*%*(8"#8(0"#(%"$*#(+*(0*,"#3*,*#7(Z"-(?"##**,(3*( &#5,"-+,21+22,("4-(8*)**4(.6(3*(-1).6(8*#./*#(?.,3+(*#( *,(8,.+*(&#0*-+*,&#8*#(8*3""#(/.*+*#(?.,3*#B(?.,3+(*,( 8*$*$*#(#"",("4+*,#"+&*0*#7( Disk2disk J*+(I"1$266*#(/*+(I*)246(0"#(+"6*-(&-(0.48*#-(3*( +.6/"##*#(0"#(&as^("1)+*,)""437(J*+(/"$*#(0"#(**#( 3*,8*4&'$*(I"1$26($.-+(I*+,*$$*4&'$(0**4(+&'3(*#(3..,(3*( 8,.*&(0"#(3*().*0**4)*&3(3"+"(I&##*#(I*3,&'0*#(?.,3+(**#( I"1$26;?&#3.?(.#).23I"",(4"#87(M*#(/..&(0..,I**43( 3"",0"#(&-(3*(8*/**#+*(c--B(3&*(+.+(0..,($.,+(8*/&3; 3*43(%.U#(s\(22,(I*%&8(?"-(/*+(3*(?*$*4&'$-*(I"1$267(c6( 0,&'3"8.1)+*#3(./(s(22,(?*,3(*,/**(I*8.##*#(*#(/""#; 3"8(s(22,(X-(/&33"8-(?"-()*+(6,.1*-("58*,.#37(!"",I&'(&-( +"6*;I"1$26(#&*+(*,8(,.I22-+(*#(8"5()*+(3*(FD;/"#"8*,( **#()..6($.6%.,8*#7(R.48*#-(&as^(/&-42$+(%.U#(]^(6,.1*#+( 0"#(3*(,*1.0*,&*-B(./3"+(3*(3,"8*,(./(?"+(0..,(,*3*#(3"#(..$(&-(I*-1)"3&837(!*(I"1$26+*1)#&*$(3&*(+*8*#?..,3&8( 3..,(FD;"53*4&#8*#(?.,3+(8*v/64*/*#+**,3(&-(3&-$;+.;3&-$; I"1$267(!*(-*,0*,(3264&1**,+(3*(8*8*0*#-(0"#(**#(-*,0*,( *#(-4""+(%*(0*,0.48*#-(0&"()*+(#*+?*,$(.6(**#(4.1"+&*(*43*,-( &#()*+(4"#3(.67(M*#(3*,8*4&'$*(0.,/(?.,3+(-+**3-(&#+*,*-; -"#+*,B(./3"+(3*($.-+*#(0..,(*W+*,#*(3&*#-+0*,4*#&#8(*#( I"#3I,**3+*("5#*/*#7 De eindgebruiker zoekt naar alternatieven voor tape en de reseller zoekt naar een nieuw verdienmodel {g>&'(%&++*#(""#(3*(8.*3*($"#+(0"#(3*(.#+?&$$*4&#8hb(1.#; -+"+**,+(8*#*,"4(/"#"8*,(D*,,C(P2##&#8)"/(0"#(&as^(/*+( +*0,*3*#)*&37(!*%*(.,8"#&-"+&*(I&*3+(2&+-42&+*#3(3&-$[3&-$; I"1$26(""#(0..,(/&33*48,.+*(I*3,&'0*#7(`44*-(&-(3"",I&'( 0*,?*,$+(&#( #(I"1$26;64"+5.,/(3"+(.6(/**,3*,*(?&'%*#( $"#(?.,3*#(&#8*%*+7(>"##**,(**#($4"#+(&#()*+(I*%&+(&-(0"#( +?**(4.1"+&*-(/*+(3"+"1*#+*,-B(&-()*+(I&'0..,I**43(/.8*4&'$( **#(6,&0"+*(14.23;I"1$26(.6(+*(%*++*#7(Y&'#(3&*(/.8*4&'$; )*3*#(*,(#&*+B(3"#($"#(*,(8*I,2&$(8*/""$+(?.,3*#(0"#( **#(8*)22,3*(4.1"+&*(.5(3*(&as^;14.237(!"",I&'(/""$+(&as^( 8*I,2&$(0"#(3"+"1*#+*,-(&#()*+(R*,*#&83(x.#&#$,&'$(*#(&#( 3*(R*,*#&83*(9+"+*#7( Nieuwe producten!*%*(+,*#3b(?"",i&'(i"1$26(0&"(**#(>&3*(`,*"(a*+?.,$( 64""+-0&#3+B(/""$+(0.48*#-()*+(&as^;/"#"8*/*#+(3*(?*8( 0,&'(0..,("44*,4*&(#&*2?*(6,.321+*#7(M*#(I*4"#8,&'$(6,.; I4**/(3"+(I&'0..,I**43(.68*4.-+($"#(?.,3*#(/*+(14.23; I"1$26B(&-(3*(I*0*&4&8&#8(0"#(/.I&*4*("66","+*#7(ge"",4&'$-( 0*,4&*%*#(%.U#(a\7\\\(+.+(a^7\\\(/*#-*#()2#(4"6+.6B(?"",( 3"#(0""$("44*,4*&(I*3,&'5-8*8*0*#-(.6(-+""#7(M*,3*,(?",*#( "4(3&*(/*#-*#(%*45(0*,"#+?..,3*4&'$(0..,()*+(/"$*#(0"#( )2#(I"1$267(!"+(8*I*2,3*(#"2?*4&'$-hB(0*,+*4+(e.)"#(Z*; 4&$""#B(/"#"8&#8(3&,*1+.,(M2,.6"7(!"",I&'(%&'#(*,(..$(?*+; +*4&'$*(0*,64&1)+&#8*#B(3&*(-+*44*#(3"+(8*8*0*#-(I*0*&4&83(*#( 8*I"1$26+(/.*+*#(%&'#7(M*#(",+-(3&*(3..,(0*,4&*-(0"#(%&'#( 4"6+.6(6"+&=#+8*8*0*#-(&#(3*(.6*#I"",)*&3(I,*#8+B(,&-$**,+(.#+-4"87(!"",./()**5+(&as^(M0"24+(M#36.&#+(Z,.+*1+&.#(.6( 3*(/",$+(8*I,"1)+T(**#(6,.321+(?"",/**(/.I&*4*("66","; +*#(.6("5-+"#3(/&33*4-(**#(?*II"-*3(/"#"8*/*#+(1.#-.4*( I*)**,3($2##*#(?.,3*#7(!*(I&'I*).,*#3*(-.5+?",*(/""$+( )*+(..$(/.8*4&'$(0*,4.,*#(4"6+.6-(+*(4.$"4&-*,*#(*#(4**8(+*( /"$*#7( c.$(.6()*+(8*i&*3(0"#(3&-"-+*,;,*1.0*,c(%&'#(*,(#&*2?*( /.8*4&'$)*3*#7(A"(**#(,"/6(322,+()*+(#.,/""4(0,&'(4"#8( 0..,3"+(3*(FD;"53*4&#8("44*(-C-+*/*#(?**,(?*,$*#3()**5+7( `44*-(/.*+(&//*,-(?**,(0"#(3*(8,.#3("5(?.,3*#(8*v#-+"4; 4**,37(F#()*+($"3*,(0"#(3&-"-+*,;,*1.0*,C(&-(3"",./(M0"24+( S*/.+*(!&-"-+*,(S*1.0*,C(.#+?&$$*437(J*+(&3**(&-(3"+(3*( I"1$26(0"#(3*($4"#+(8*32,*#3*(3*()*,-+*4?*,$%""/)*3*#( +&'3*4&'$(?.,3+(.#+-4.+*#(0..,(8*I,2&$7(G&33*4-(**#(?*I&#; +*,5"1*($"#(3*($4"#+(?*,$*#(.6(**#(.#4&#*(?*,$64*$7( IT-resellers J*+(5*&+(3"+(3*(8"#8(#"",(14.23;I"1$26(%&1)(I*+,*$$*4&'$( 4"#8%""/(0.4+,*$+B()**5+(0.48*#-(P2##&#8)"/(0..,(**#( 3**4(+*(/"$*#(/*+(**#(8*I,*$(""#(*#+).2-&"-/*(I&'(FD;,*-*44*,-7(gM*,3*,(4*0*,3*('*("4-(,*-*44*,()",3;(*#(-.5+?",*( *#($,**8('*(I*+""43(0..,(6,.321+*#7(!*()2&3&8*(+&'3(&-(0**4( /**,(8*t,&*#+**,3(.6()*+(4*0*,*#(0"#(3&*#-+*#7(!*(,*-*4; 4*,-()*II*#(3"",(*1)+*,(#.8(8**#(32&3*4&'$(0*,3&*#/.3*4( 0..,hB(-+*4+(P2##&#8)"/7(!&*%*453*(,*-*44*,-(%&'#(0.48*#-( P2##&#8)"/(*,8(I*4"#8,&'$(0..,(&as^7(gY&'(?*+*#(6,*1&*-(?"+(*,(I&'($4"#+*#(-6**4+(*#($2##*#(&#-6*4*#(.6()2#(?*#; -*#7h( c/(3&+(3&4*//"(0..,(,*-*44*,-(?*8(+*(#*/*#(&-(&as^( 8*-+",+(/*+(**#(-6*1&""4(6",+#*,6,.8,"//":()*+(P4.23( P.##*1+*3(9*,0&1*(Z,.0&3*,;6,.8,"//"7(S*-*44*,-($,&'8*#( 3"#(3*(I*-1)&$$&#8(.0*,(**#(M0"24+;"664&"#1*(*#(0.48*#( **#(+,"&#&#87(J*+(&3**(&-B(3"+(,*-*44*,-(%.(%*45("4-(""#I&*; 3*,-(0"#(.#4&#*(I"1$263&*#-+*#(+*(?*,$($2##*#(8""#7(g!*( *&#38*I,2&$*,(%.*$+(#"",("4+*,#"+&*0*#(0..,(+"6*(*#(3*(,*-*44*,(%.*$+(#"",(**#(#&*2?(0*,3&*#/.3*47(>&'(I,*#8*#( I*&3*#(I&'(*4$"",hB(-+*4+(P2##&#8)"/(0"-+7(gP4.23;I"1$26( &-(0..,(3*(,*-*44*,(I*+,*$$*4&'$(8*/"$$*4&'$(.6(+*(#*/*#( &#()*+(6.,+5.4&.7(J*+(&-(0,&'(**#0.23&8(+*(&/64*/*#+*,*#( *#(I"1$26;3&*#-+0*,4*#&#8(&-( #(0"#(3*(**,-+*(%"$*#(?"",($4"#+*#(#"",($&'$*#(I&'()*+(#*/*#(0"#(-+"66*#(&#(3*( h 28 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

16 Column Cloud: just another tier USERS MAKE THE SYSTEM WORK Voor de meeste organisaties is ICT het middel om een ander, hoger organisatiedoel te verwezenlijken. Cloud computing heeft als doel gebruikers virtueel ongelimiteerd te kunnen laten werken, zonder dat zij de infrastructuur hoeven te managen. BRIGHT MY DAY It s done when the user says: it works great Een migratie is pas succesvol als de eindgebruiker geen hinder heeft ondervonden van de migratie. Bij de migratie betaalt u per eindgebruiker die bij de evaluatie een 8 of hoger scoort. Zolang dat niet het geval is blijft Bright Migration werken tot dit resultaat bereikt is. 8 KIJK OP BRIGHTMIGRATION.NL VOLG ONS Een veelgehoord bezwaar tegen migratie naar de cloud is het gebrek aan support. Bright Migration neemt dit argument volledig weg. Wij zijn de specialist in het succesvol begeleiden van risicovolle en complexe migraties. + door Gert Brouwer, storage- & infrastructuurarchitect J*+(-211*-(0"#(3*(14.23(&-(""#%&*#4&'$(/&#3*,(3"#(0*; 4*#()"33*#(8*)..6+B("4(%244*#(3*(/**-+*(/",$*+**,-(3"+(.#+$*##*#7(F#(5*&+*(&-(*,(-4*1)+-(-6,"$*(0"#(**#(0..,+-1),&'; 3*#3*(+*1)#&-1)*(.#+?&$$*4&#8(3&*(#&*+-(+*(/"$*#()**5+( /*+()*+(I*8,&6(14.23(.6(%&1)B(/"",(3&*()*+(""#I&*3*#(0"#( 3*,8*4&'$*(14.233&*#-+*#(/.8*4&'$(/""$+(*#(3&*(3*(&#32-; +,&*(-+&/24**,+()&*,(8*0.48(""#(+*(8*0*#7(M,(&-(32-(8**#( -6,"$*(0"#(**#(*1)+*(,*0.42+&*B(%."4-(0""$(?.,3+( 8*3"1)+7(`4-(&*3*,**#(/"--""4(.0*,-+"6+*(.6( *I"-**,3*(.64.--&#8*#B(%.2("44*-(/*+**#( 0"-+4.6*#(.6()*+(8*I,*$(""#(I"#3I,**3+*7( A"+22,4&'$(/.*+*#(?*(.#3*,-1)*&3(/"$*#( +2--*#(3*(62I4&1(14.23B(3*(6,&0"+*(14.23(*#( 3*()CI,&3*(0.,/7(J*+(-211*-(0"#(3*(62I4&1( 14.23(%&+(0..,"4(&#()*+(Gx<(*#()*+(+)2&-8*; I,2&$7(Y*45-(.#3*,8*+*$*#3*B(3&*(8*%&*#(%&'#( 3*1*##&"4"#8*(3"+"1*#+*,*,0",&#8B(+.1)(?"+( -1*6+&-1)(-+""+(+*8*#.0*,(3*(#&*+;3&#.-"2;, &#8*#B(/""$+(%&1)(X-1)243&8U(""#()*+( 8*I,2&$(0"#( &#8*#7(!&+(&-(*1)+*,( 0..,"4(.6(0*,%.*$(0"#(/&'#($4"#+*#7(Y.()*I(&$( *,0",*#(3"+()*+(8*I,2&$(0"#(6,.321+*#("4-(D*"/I.W( )"#3&8($"#(?*,$*#("4-('*(/*+(0&*,(0*,-1)&44*#3*(6",+&'*#( 0"#"5(3&0*,-*(I&##*#;(*#(I2&+*#4"#3-*(4.1"+&*-(""#()*+; %*453*(6,.'*1+(?*,$+7(F$(I*#(*,(*1)+*,(8**#(0..,-+"#3*,( 0"#(./(0*,+,.2?*4&'$*(&#5.,/"+&*(&#(3*,8*4&'$*(I.W*#(+*( 64""+-*#B(./3"+(#&*/"#3(/&'($"#(0*,+*44*#(?"",(3&+(-+""+(.68*-4"8*#(*#(I&'(?&*7(<.0*#3&*#(%.,8(&$("4+&'3(%*45(0..,( /**,3*,*($.6&*=#7(F$()*I(8*/*,$+(3"+(,2&/(**#('"",(#"( "V..6(0"#(**#(6,.'*1+(3*(3"+"(#.8(-+**3-(.#4&#*(-+.#3B(./3"+(#&*/"#3(%&1)()&*,($*##*4&'$(./(I*$.//*,+7(G*+( **#($4"#+(&#(c/"#(3**4(&$(**#(%.8*#""/3*(!,.6I.W(./( 3*%*453*(6,"$+&-1)*(,*3*#7(J*+(0..,3**4()&*,0"#(&-(3"+( 3*%*(+.*6"--&#8(%*45(%.,83,""8+(0..,(**#($.6&*(.6('*(3*-$; +.6(*#{.5(4"6+.6(3&*("2+./"+&-1)(?.,3+(I&'8*?*,$+("4-(**#( 0"#(3*(6",+&1&6"#+*#(&#5.,/"+&*(?&'%&8+7(R..,(?"+(I*+,*5+( 0*,+,.2?*4&'$*(&#5.,/"+&*(8*43*#(?"+(/&'(I*+,*5+(3*%*453*( I*6*,$&#8*#B(/"",(3"",.0*,(0*,-1)&44*#(3*(.63,"1)+8*0*,( *#(&$(8*42$$&8(#&*+(0"#(/*#&#8B("#3*,-(%.2(&$(*,(..$(#&*+( 0..,(&#($2##*#(-+""#(3"+(*,(0*,+,.2?*4&'$(/*+(3*($4"#+*#; &#5.,/"+&*(?.,3+(./8*8""#7(M,(%&'#(*1)+*,(.,8"#&-"+&*-(3&*( )**4(?"+(4&1)+;%&##&8*,(/*+()2#(&#5.,/"+&*(./8""#B("4-()*+( /"",(8.*3$..6(&-7( J*+(0*,4&*-(0"#(3"+"(4""+(%&1)(#&*+(%.(/"$$*4&'$(1./6*#-*;,*#(/*+(**#(8,**6(2&+(3*(-1)"+$&-+(*#()*+%*453*(8*43+(0..,( 3*(*0*#+2*4*(8*0.48*#(0"#()*+(.0*,+,*3*#(0"#(3*(,*8*48*; 0&#87(<.0*#3&*#(/.*+*#(?*(.#-("50,"8*#(.5(?*(?*4(%.(I4&'( /.*+*#(%&'#(/*+()*+(5*&+(3"+(.#%*(&#5.,/"+&*(.6(I"-&-(0"#( 3*(gZ"+,&.+(`1+h(3..,(`/*,&$""#-*(.0*,)*&3&#-+"#+&*-(+*( 6"-(*#(+*(.#6"-($"#(?.,3*#(.68*0,""837(J*+(!&8&A.+",; 0*,)""4()**5+(0*4*#(+.1)(?**,(?"$$*,(8*-1)23(*#()**5+( 0**4(&#3,2$(8*/""$+7(!*(0,""8(&-(*1)+*,(0..,().*4"#87( F#(5*I,2",&(0"#(3&+('"",(8&#8(14.23""#I&*3*,( F#5.(D*1)#.4.8C(5"&44&*+7(J*+(I*3,&'5(?*,3( 2&+*&#3*4&'$(+*,#"2?*,#..3(8*,*3(3..,(3*(.0*,#"/*(0"#(3*(5"&44&*+*(I.*3*47(J*+(4&'$+(.5(0*4*#(3&+(?**,(0*,8*+*#(%&'#(*#(/*#( 8""+(.6(3*(.23*(0.*+(0*,3*,7(K,.+*,*(.#3*,#*/&#8*#B(**#(*#$*4*(2&+%.#3*;,&#8(3"",8*4"+*#B(%&'#(0**4(0..,%&1)+&8*,( *#(I*6*,$*#(%&1)(0..,"4(+.+(3*(6,&0"+*( (A"+22,4&'$(&-(*,("4(+&*#+"44*#('",*#( **#(8.45I*?*8&#8(""#(3*(8"#8B(?"",I&'( I*3,&'0*#()2#(FD(.2+-.2,1*#(.5(*,('2&-+(?**,(0"#(+*,28$./*#7(!&+(&-(.6(%&1)%*45(#&*+-( #&*2?-7(!*()2&3&8*(+*1)#.4.8&*(I&*3+()&*,0..,( "#3*,*(/.8*4&'$)*3*#(*#(0",&"#+*#7(c.$()&*,0..,(8*43+B( 3"+()*+("44**#(?*,$+("4-(3*(?&#$*4(.6(.,3*(&-7(`44**#(3"#( 6"-('*(&#()*+(,""/?*,$(0"#(3*(6",+&'(3&*()*+(.0*,#**/+(*#( "44**#(3"#($"#()*+(Q#"#1&**4(""#+,*$$*4&'$(%&'#7(!&+(4""+-+*( &-(*1)+*,(/"",(3*(0,""87(R*4*(/"#"8*,-(%&*#(FD("4-(**#( $.-+*#6.-+(3&*(#&*+(+.+(3*($*,#(0"#()*+(I*3,&'5(I*)..,+B(3&*( I.0*#3&*#(322,(*#(&#*5Q1&=#+(&-(*#(3&*(&#()2#(.8*#(#&*+(?*,$+7(Y&'(%&*#(3*(14.23(*#("44*,4*&(0.,/*#(0"#(.2+-.2,; 1&#8("4-()_+(,*3/&33*47(J*4""-B(3"",(8""+(3*(04&*8*,(#2( '2&-+(#&*+(.67(!*(/**-+*(8,.+*(.#3*,#*/&#8*#(%&'#(I*%&8(/*+(**#(0.,/( 0"#( /62+&#8(?"",&#(/*#('2&-+(**#(/*#80.,/(%.*$+( 0"#()*+(3,""&*#(0"#(I*6""43*(-+"#3"",3%"$*#(&#(3*(N62I4&1(.5(6,&0"+*O(14.23B(""#8*0243(/*+(**#(3.-&-(/""+?*,$7(G*+( "#3*,*(?..,3*#:(3*(14.23(&-(X'2-+("#.+)*,(+&*,U7(!*(#""/( 14.23(%"4(8*4*&3*4&'$(?**,(""#($,"1)+(&#I.*+*#7(!*(+*1)#&*$( %"4(0..,+-1),&'3*#B(3&*(?"-(*,(&//*,-("4(0..,3"+(3*(/",$*; +**,-(3*(#""/(I*3"1)+*#7(M#(%&'(%&'#(0"-+("4?**,(.6(%.*$( #"",(**#(#&*2?*(#""/(0..,(3*(0.48*#3*()C6*7( Gert Brouwer, onafhankelijk adviseur en storage- en infrastructuurarchitect, Brouwer Storage Consultancy CloudWorks - November

17 het nieuwe werken Het Nieuwe Werken: IT hand in hand met Facility door Peter Schepers, CEO Itility BV Het Nieuwe Werken. Een veelbesproken onderwerp, maar vaak te eenzijdig belicht. Het Nieuwe Werken ziet de medewerker als consument. Dat is nogal wat en het vereist een bewust andere manier van denken over hoe iemand werkt en wat diegene nodig heeft. Verschillende functies binnen een bedrijf dragen bij aan het mogelijk maken hiervan; denk aan HR en overall management. Maar uiteraard is er een centrale rol weggelegd voor IT en facility management. J*+(A&*2?*(>*,$*#(3,""&+(./()*+(3*#$*#(0"#2&+(3*( 8*I,2&$*,7(!*%*(8*I,2&$*,(&-("4-(1.#-2/*#+(8*?*#3(./( "4+&'3B(.0*,"4(*#(0&"(*4$(3*0&1*(+.*8"#8(+*()*II*#(+.+(?"+( )&'(.5(%&'(#.3&8()**5+(*#(0*,?"1)+(3"+(..$(3*(I*3,&'5-.,; 8"#&-"+&*(3&+(5"1&4&+**,+7(!&+(-+""+(..$(?*4(I*$*#3("4-(3*( +,*#3(0"#(3*(X1.#-2/*,&%"+&.#U(&#(FD(*#(&#(3*(.,8"#&-"+&*7(!*(8*I,2&$*,(3*#$+("4-(1.#-2/*#+(*#(%&*+("44*(.6+&*-(3&*( 3*(?*,$64*$(I&*3+:(3*(8,.+*(0",&=+*&+(""#(3*0&1*-(o(&Z"3-B( Z!`U-B(4"6+.6-B(0&3*.I*"/*,-(o(/"",(..$()*+(""#+"4( /.8*4&'$)*3*#(/*+("664&1"+&*-7(!*#$()&*,I&'(""#(-.5+?",*B( &*#-+*#(*#(?*I-&+*-7(!*%*(#&*2?*("664&1"+&*-(I&*3*#( -+**3-(/**,(/"#&*,*#(./(-"/*#(+*(?*,$*#B(I&'0..,I**43( 0&"(1.#5*,*#1*(1"44-(*#(0&3*.(1.#5*,*#1&#8B(/"",(..$(0&"( -.1&"4(/*3&"(%."4-(w"//*,B(D?&++*,B(E&#$*3F#(*#(1)"+7(!"",3..,(.#+-+""#(..$(-+**3-(/**,(.6+&*-(0..,(?"",(*#(?"##**,('*(?&4+(?*,$*#:(+)2&-(.5(.6($"#+..,B(&#(3*(Q4*(I&'( **#(V*W;1*#+*,B(U-("0.#3-(4""+(.5(.0*,3"87(!*(8*I,2&$*,B(3*( XI*3,&'5-;1.#-2/*#+UB()**5+(3*(/.8*4&'$)*&3(./(+*(%.*$*#( #"",(?"+()*+(I*-+*(I&'()*/(6"-+7 Hybride A&*+(&*3*,*(8*I,2&$*,(%"4(*0*#(-#*4(1.#-2/*,&%*#7(M*#( 3**4(0"#(3*(/*3*?*,$*,-(&-(8*?*#3(./(.6(3*(.23*(/"; #&*,(+*(?*,$*#(*#(I*).*5+(3"",&#(8**#(0*,"#3*,&#87(!"",( +*8*#.0*,(-+""#(3*(/*3*?*,$*,-(3&*(?*4(J*+(A&*2?*( >*,$*#(./",/*#7(J*+(8*0.48(&-(**#()CI,&3*(.,8"#&; -"+&*0.,/(*#(3"",/**(..$(**#()CI,&3*(FD;(*#(5"1&4&+C;./8*0&#87(`4-(.,8"#&-"+&*($2#('*("44**#(#.8("30&-*,*#(*#( /.3*,*,*#7 J.*($2#('*("4-(FDU*,B(5"1&4&+C(/"#"8*,(.5(8*I.2?*#I*)**,; ""#("44*(,&1)+4&'#*#B(1./64&"#1C(,24*-(*#(0*&4&8)*&3-,*8*4-( +*#I*-6",*#3(+*(?*,$(8""+(*#("44*-(6"-+(I&##*#(3*(1.#+,"1; +*#(3&*('*(I*#+(""#8*8""#(0..,('*(8*I.2?*#B(FD;4&1*#+&*-( c/(j*+(a&*2?*(>*,$*#(.6(**#(8.*3*(/"#&*,(+*($2##*#(.#3*,-+*2#*#b(&-()*+(#.3&8(./(**,-+("44*(8*i,2&$*,-(&#(+*( 3*4*#(&#(6,.Q*4*#B(..$(?*4(6*,-.#"U-(8*#.*/37(<&'(&*3*,*( 6*,-.#"().,*#(*&8*#(I*).*5+*#B(*&-*#(*#(.64.--&#8*#7(>*( $*##*#(3*%*(.63*4&#8(&#(8,.*6*#("4(0"#2&+()*+(>*,$-+&'4*#( c#3*,%.*$7(!"",&#(?.,3*#(0,"8*#4&'-+*#(8*i,2&$+(./(&#( +*(8""#(.6(3*(-6*1&Q*$*("1+&0&+*&+*#(0"#(3*(0*,-1)&44*#3*( 8,.*6*#(/*3*?*,$*,-(&#(3*(.,8"#&-"+&*7(G*+(3*(2&+$./; -+*#(?.,3+(3"#(0*,0.48*#-(3*(0*,-1)&44*#3*(?*,$64*$+C6*-( 8*"#"4C-**,3B(%.3"+(3*%*($2##*#(?.,3*#(0"-+8*4*83(&#( )2&-0*-+&#8-6,.Q*4*#7(J*+(3*#$*#(&#(6*,-.#"U-(I.,322,+( )&*,.6(0..,+(*#($&'$+(#&*+("44**#(#"",(3*(5C-&*$*(?*,$64*$B( /"",(..$(#"",(3*(I*).*5+*(""#("664&1"+&*-(*#(FD;.#3*,; -+*2#&#87( Een globale opdeling in persona s: ((!"#'++48"$4"$9(3*(5.12-(4&8+(0..,(3*(+""$?*,$*,(.6( #( I*6""43*(+""$B(3&*(0""$(2&+8*0.*,3(?.,3+(.6( #(4.1"+&*( /*+(I*)246(0"#( #("664&1"+&*7(J*+()..53$*#/*,$(0"#( 3*(+""$?*,$*,(&-B(3"+(*,("+./"&,(8*I,2&$(8*/""$+(?.,3+( 0"#(**#(3*0&1*7( :##!"#;++48"$4"$9(3*(%""$?*,$*,(,&1)+(%&1)(.6(**#(1./; 64*+*(%""$B(3&*(0"#()*+(I*8&#(+.+()*+(*&#3(8*0.483(?.,3+B( /*+(-+"+2-I*?"$&#8(./(+*(0.43.*#(""#($?"4&+*&+-*&-*#7( M,(?.,3+(8*?*,$+(/*+(1./64*W*(3.--&*,-(*#(**#(1./64*W( "5)"#3*4&#8--C-+**/(/*+(?.,$V.?(*#(-+"#3"", :##!"#4"))(18"$4"$<(3*(5.12-(4&8+(.6()*+(-"/*#?*,; $*#B(/*+("4-(3.*4(0"#(&#5.,/"+&*($*##&-(+*(/"$*#7(J*+( )..53$*#/*,$(&-(3*(1.44"I.,"+&*:(*,(&-(-6,"$*(0"#(0**4( 1.//2#&1"+&*(/*+(0*,-1)&44*#3*(8,.*6*#(&#(0*,-1)&44*#3*( -"/*#-+*44&#8*#B(0"#2&+(0*,-1)&44*#3*(4.1"+&*-7 Taakwerker!*(+""$?*,$*,(%"4(0""$(**#(,.I22-+(*#(.#I,**$I"",(3*0&1*(?&44*#B(3"+()*+("4+&'3(*#(.0*,"4(3.*+7(9./-(%&+(**#(+""$?*,$*,( "4+&'3(.6( #(64*$(*#()**5+(3"#(""#(**#(8.*3*(-+.*4(*#(**#( 8*?.#*(3*-$+.6(/*+( #(.5(+?**("664&1"+&*-(./(3*(+""$(+*(.#3*,-+*2#*#(0.43.*#3*7(M*#(0..,I**43()&*,0"#(&-(3*(,*1*6; +&.#&-+*7(Y&'(%&+(#.,/""4(8*-6,.$*#("4+&'3(""#(3*(5,.#+3*-$(*#( )**5+(**#(8.*3(52#1+&.#*,*#3(+*4*5..#;(*#("8*#3"-C-+**/(#.; 3&87(M*#("#3*,(0..,I**43(&-(**#(?*,$#*/*,(3&*(`2+.P`!; +*$*#&#8*#(/""$+7(!&*(%"4(#&*+(2&+(3*(0.*+*#($2##*#(/*+(**#( V&+-*#3*B(3.1)($4*&#*(&Z"3B(/"",()**5+(**#(,.I22-+*(3*-$+.6( /*+(8,..+(-1)*,/(#.3&87(9.//&8*(+""$?*,$*,-(%&'#('2&-+( "4+&'3(.#3*,?*8(*#()*II*#(3"#(0..,"4(8.*3*(/.I&*4*(3*0&1*-( #.3&87(!*($"I*44*88*,(0"#(**#(*#*,8&*I*3,&'5()**5+(I&'0..,; I**43(I*).*5+*(""#(**#(Z!`(?"",/**()&'(%&*+(?"",(8*8,"0*#( /.*+(?.,3*#(*#(?"",/**(.#3*,?*8(?*,$I.##*#("58*3,2$+( $2##*#(?.,3*#7(!*("664&1"+&*(/.*+()*+(I4&'0*#(3.*#B(%*45-( "4-(*,(%"#3(.5(,*8*#(.6($./+7 32 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

18 Zaakwerker!*(%""$?*,$*,()**5+(3&8&+"4*(3.--&*,-(#.3&8B(&#(**#(-C-; +**/(?"",/**(3.12/*#+*#(+*($.66*4*#(%&'#(""#(**#(%""$( *#(/"$$*4&'$(+*,28(+*(0&#3*#(%&'#(0..,(**#("#3*,*(%""$7( Z,&#+-+,"+*#(*#(6.-+$"/*,-(%&'#(#.3&8(./(3*(2&+$./-+*#( 0"#(3*(%"$*#(0.44*3&8("2+./"+&-1)(#"",(3*($4"#+*#(+*( 0*,-+2,*#7(!*(%""$?*,$*,(0.*,+(0*,-1)&44*#3*(0"-+8*; -+*43*(-+"66*#(&#(**#(6,.1*-(2&+B(*#()**5+(3"",./(**#( %""$;"5)"#3*4&#8--C-+**/(#.3&87(M*#(3*,8*4&'$(-C-+**/( %*+(3*(.6(3"+(/./*#+(2&+(+*(0.*,*#(6,.1*--+"66*#($4"",(&#( N3&8&+"4*O(?*,$I"$'*-(*#(3*(%""$?*,$*,().*5+("44**#(/"",( &#(%&'#(I"$'*(+*($&'$*#(./(%&'#(?*,$(.6(+*(6"$$*#(*#(2&+(+*( 0.*,*#7(R*,3*,(/.*+(%&'#(-C-+**/()*+(/.8*4&'$(/"$*#(./( 3*(-+"+2-(0"#(3*(%"$*#(/"$$*4&'$(&#(+*(%&*#(*#("5(+*(%*++*#( +*8*#(3*("58*-6,.$*#("5)"#3*4+&'37(R..,(**#(%""$?*,$*,(&-( )*+(&//*,-(0"#(I*4"#8(./(+*(0.43.*#(""#(3*("58*-6,.$*#( 3..,4..6+&'3(0"#(**#(%""$7(9#*4)*&3(&-(..$(**#(0*,*&-+*:("4-( *,(/*+(3*($4"#+(""#(3*(+*4*5..#(.0*,(3*(%""$(?.,3+(8*-6,.; $*#B(/"8()*+(-C-+**/(#&*+(0"-+4.6*#(*#()*+(/.*+(..$(#&*+( #.3&8(%&'#(./(**,-+(0**4(0,"8*#(+*(-+*44*#(./(3*($4"#+(+*( $2##*#(&3*#+&Q1*,*#7(M*#(0"-+*(?*,$4.1"+&*(3"",*#+*8*#(&-( 0"#(/&#3*,(I*4"#8(0..,(3*(%""$?*,$*,B(?"#+()*+(?*,$(%&+( &#(3*(3&8&+"4*(?*,$I"$(0"#()*+("5)"#3*4&#8--C-+**/7( Kenniswerker!*($*##&-?*,$*,(%"4(I*).*5+*()*II*#(""#(3&0*,-*(5C-&*$*( X52#1+&.#*4*(1.#1*#+,"+&*-U7(!&+(%&'#(I&'0..,I**43(-+&4+*;,2&/+*-(./(.#8*-+..,3(+*($2##*#(I*44*#(/*+(I*)246(0"#( 0&3*.(1.#5*,*#1&#8;/.8*4&'$)*3*#(*#($4*&#*(0*,8"3*,$"; /*,-(/*+(I*"/*,-B(?"",(/*+(**#($4*&#*(8,.*6(0*,8"3*,3( $"#(?.,3*#(%.#3*,(3"+(3*(6,*-*#+"+&*(2&+8*6,&#+().*5+(+*(?.,3*#7(!*($*##&-?*,$*,(?&4(..$(3*(/.8*4&'$)*&3()*I; I*#(./(/*+(/**,3*,*(/*#-*#(""#(3.12/*#+*#(+*(?*,$*#( *#(3.12/*#+*#(+*,28(+*($2##*#(0&#3*#(%.#3*,(3.--&*,; #2//*,(.5("#3*,-..,+&8*(/*+";3"+"(N.#8*-+,21+2,**,3*( %.*$/.8*4&'$)*3*#O7(9./-(&-(**#(*#.,/*(%""4(#.3&8(./( 2&+$./-+*#(""#(**#(8,.+*(8,.*6(+*(6,*-*#+*,*#7( F*3*,(0"#(3*%*(6*,-.#"U-()**5+(*&8*#(?*#-*#(*#(*&-*#(""#( %&'#(.5()"",(XA&*2?*(>*,$64*$U7(J*+(&-(0"#(I*4"#8(3"+( 3*(0*,-1)&44*#3*(*&-*#(.#3*,$*#3(?.,3*#(*#(3"+(&*3*,*( 6*,-.#"(**#(*&8*#(.6+&*6"$$*+(""#8*I.3*#($,&'8+7(M*#( &#+*8,"4*(.64.--&#8(?*,$+()&*,0..,()*+(I*-+*B(?"",&#(FD(*#( 5"1&4&+C(/"#"8*/*#+(-"/*#?*,$*#7( <&'(F+&4&+C(&-(*,(0..,(3*(FD;?*,$64*$(**#(X-#*4$..$6"#U;""#; 6"$(.#+?&$$*437(J&*,I&'($./*#(3*(3&0*,-*(6*,-.#"U-(-"/*#( &#(**#(""#+"4(?.,$-).6-(?"",&#(%&'(3*(*&-*#(3&*(0..,()*#( 0"#(I*4"#8(%&'#(""#$,2&-*#(&#(3*(X>*,$64*$(P"+"4.82-U7( R*,0.48*#-(?.,3+(.6(I"-&-(0"#(3*%*(&#5.,/"+&*B(-"/*#( /*+(3*($.-+*#(*#(3*(-*12,&+C;*&-*#B(**#(.64.--&#8*#6"$$*+( 8*0.,/37( Uitdaging c/(.6(**#('2&-+*b(&#+*8,"4*(/"#&*,(&#(+*($2##*#(-6*4*#(.6(3*( 1.#-2/*,&%"+&.#+,*#3(*#(3*()CI,&3*(.,8"#&-"+&*(3&*()&*,0"#( )*+(8*0.48(&-B(&-()*+(3*#$*#(&#(6*,-.#"U-(**#()"#3&8()246/&3; 3*47(9"/*#?*,$&#8(+2--*#(.#3*,-+*2#*#3*("53*4&#8*#(%.,8+( 0..,(**#(.6+&/""4(&#8*,&1)+*(?*,$64*$B(/*+(3*('2&-+*(3*0&1*-B( +.*8"#8(*#(-266.,+7(G*+(I*)246(0"#(8.*3*(+,"&#&#8*#($"#( &*3*,*(8,.*6(6*,-.#"U-(%.(*55*1+&*5(/.8*4&'$(./8""#(/*+(3*( *&8*#(?*,$64*$7(M#(4"-+(I2+(#.+(4*"-+B(**#(124+22,./-4"8(&#( 3*#$*#:(%&*(3*(6*,-.#"U-("4-(.#3*,#*/*#3*(1.#-2/*#+*#( I&##*#()*+(I*3,&'5(*#(6"-(3*(""#-+2,&#8B(1.#+,.4*B(*#(I*4.; #&#8(3"",.6(""#7(M*#(2&+3"8&#8(o(/"",(**#(4*2$*m( Connectivity of the Cloud TelecityGroup is Europa s toonaangevende provider van premium netwerkonafhankelijke datacenters. We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van robuuste, veilige omgevingen met hoge connectiviteit waar bedrijven hun bedrijfskritische web- en internet infrastructuren kunnen vestigen. Onze datacenters bevinden zich op de belangrijkste Europese connectiviteitsknooppunten. Een TelecityGroup datacenter is een dynamisch digital ecosystem met directe toegang tot talrijke telecomoperators en contentdistributienetwerken, de grootste breedbandnetwerken, Europese internet exchanges en cloud hubs, waar het faciliteren van opslag, delen en distribueren van data, content, applications en media mogelijk is. 34 CloudWorks - November 2011

19 Case Technische ontzorging, betrouwbaarheid en flexibiliteit Planning zorgpersoneel via cloud Door Ronald Bruins, freelance journalist Voor het goed functioneren van een zorginstelling is een goede planning van cruciaal belang. Er wordt voor en door mensen gewerkt en er zijn veel factoren die efficiënt plannen lastig maken. De Zeeuwse zorginstelling Tragel Zorg vond in personeelsplanning via de cloud een betrouwbare en flexibele oplossing. Espresso Gridpoint en PlanningIT werden in de arm genomen voor de technische implementatie. Marga Reuver, directeur van Espresso Gridpoint Rob de Vos, directeur van PlanningIT (links) en Bert van Berlo, IT-manager Tragel Zorg {optie Infrastructuur als dienst er even bij doen, is geen D,"8*4(Y.,8(&-(**#(&#-+*44&#8(3&*(%.,8(*#(3&*#-+0*,4*#&#8( I&*3+(""#(/*#-*#(/*+(**#(0*,-+"#3*4&'$*(I*6*,$&#87(<&'(3*( %.,8&#-+*44&#8(?*,$*#(/"",(4&*5-+(i\\(/*#-*#(.6(p\(4.1"; +&*-(&#(Y**2?-;R4""#3*,*#7(<*8&#([\]\(8&#8(3*(.,8"#&-"+&*(.6(%.*$(#"",(**#(6"$$*+(0..,()*+(&#64"##*#(0"#(6*,-.#**47( gr..,3&*#(?*,3()&*,0..,(**#("8*#3"-c-+**/(8*i,2&$+ub( 0*,+*4+(FPD;/"#"8*,(<*,+(0"#(<*,4.(0"#(D,"8*4(Y.,87( gm,8(i*?*,$*4&'$b(./3"+(?*(i&'()*+(&#64"##*#(0"#(.#-( 6*,-.#**4(,*$*#&#8(/.*+*#().23*#(/*+(0**4(0",&"I*4*#7(!*#$(I&'0..,I**43(""#(3*(P`cB(",I*&3-.0*,**#$./-+*#B( 52#1+&*8*I.2?*#B("5-6,"$*#(.0*,(.0*,?*,$B(+.*-4"8*#(*#( 0*,4.53"8*#7(>*()*II*#(3"",#""-+(+*(/"$*#(/*+(?*,$; #*/*,-(/*+(0*,-1)&44*#3*(1./6*+*#+&*-B(3&*(#&*+("44*/""4( 3*%*453*(?*,$%""/)*3*#(/.8*#(*#($2##*#(2&+0.*,*#B(*#( 3&*(2&+*,"",3(#&*+("44*/""4(5244+&/*(?*,$*#7h(c.$(/.*+(,*$*#&#8(?.,3*#(8*).23*#(/*+(3*(%.,8%?"",+*6"$$*++*#B(.6(I"-&-(?"",0"#(**#(0*,8.*3&#8(0*,-+,*$+(?.,3+(0..,( 8*4*0*,3*(%.,83&*#-+*#7(R"#(<*,4.:(gD*4(3"",I&'(.6(3"+( **#(%.,8&#-+*44&#8B(.5(3"+(#2(1",*(.5(12,*(&-B(3*(/*#-*#(%.( *5Q1&=#+(/.8*4&'$(?&4(&#%*++*#7(J"#3*#(""#()*+(I*3B(&-()*+( 1,*3.7(`"#(3*(*#*($"#+(&-(32-(3*(64"##&#8(0"#(3*(""#?*; %&8*(6*,-.#**4-1"6"1&+*&+(I*4"#8,&'$B(""#(3*("#3*,*($"#+( 3*("3/&#&-+,"+&*0*(*#(Q#"#1&=4*("5)"#3*4&#87(J*+(?*,3(+&'3( 0..,(**#(6,.5*--&.#*4*(64"##&#8--.5+?",*(?"",/**(?*(3&*( +?**($"#+*#(8.*3($.#3*#(""#6"$$*#7h Betrouwbaar D,"8*4(Y.,8(/""$+*(**#(I2-&#*--(1"-*(*#(5.,/24**,3*(**#( 6,.8,"//"(0"#(*&-*#B(?"",&#(32&3*4&'$(?*,3(?*4$*(6,.; 1*--*#(3*(.,8"#&-"+&*(?&43*(0.,/8*0*#(*#(?*4$*(,*-24+"+*#( %*(0..,(.8*#()"33*#7(!*(I*4"#8,&'$-+*(+*1)#&-1)*(*&-*#( 3&*(D,"8*4(Y.,8(-+*43*B(?",*#(3"+()*+(#&*2?*(-C-+**/(-#*4B( V*W&I*4(*#(I*+,.2?I"",(/.*-+(%&'#7(`4(-#*4(?*,3(32&3*4&'$( 3"+(3*(FD(*W+*,#(/.*-+(?.,3*#(.#3*,8*I,"1)+7(g!*(,*3*#( )&*,0..,(&-(-&/6*4hB(%*8+(R"#(<*,4.7(g>*(%&'#(**#(%.,8&#; -+*44&#8(*#(8**#(FD;I*3,&'57(>*(?&44*#(32-(0..,"4(3.*#(?"",(?*(8.*3(&#(%&'#(*#(3"",I&'(**#(8.*3(&#%&1)+()*II*#(&#(?"+(?*(""#(FD(2&+8*0*#7(91).*#/"$*,B(I4&'5(I&'('*(4**-+7h(!..,-4"88*0*#3(I&'(3*($*2%*(0..,(Z4"##&#8FD(?"-B(3"+( 3&+(I*3,&'5(3*(64"##&#8--.5+?",*("4-(9""9($.#(4*0*,*#7( S.I(3*(R.-B(3&,*1+*2,(0"#(Z4"##&#8FD:(g>&'()"33*#(#.8( #&*+(**,3*,(9""9(""#8*I.3*#7(Z4"##&#8FD(&-(0..,"4(**#( -.5+?",*I*3,&'5(*#(?*(%&'#(#&*+(8*-6*1&"4&-**,3(&#()",3*( +*1)#&*$(*#(FD;&#5,"-+,21+22,7(G"",(3..,(3*(-"/*#?*,; $&#8(/*+(M-6,*--.(K,&36.&#+($.#3*#(?*(3*%*(-*,0&1*(#2(?*4(I&*3*#7h( gm-6,*--.(k,&36.&#+(&-(8*-6*1&"4&-**,3(&#()*+(4*0*,*#(0"#( F""9hB(0*,+*4+(G",8"(S*20*,B(3&,*1+*2,(0"#(M-6,*--.( K,&36.&#+7(g!*()",3?",*B(?"",.#3*,(-*,0*,-B(-+.,"8*B(#*+;?*,$"66","+22,(*#(0&,+2"4&-"+&*-.5+?",*B(&-(.#-(*&8*#3./7(!*("5#*/*,(I*+""4+("44**#(0..,(?"+(3""3?*,$*4&'$(?.,3+( 8*I,2&$+7h(F#(?*%*#(?.,3+(FD;&#5,"-+,21+22,("4-(#2+-0..,; %&*#&#8(""#8*I.3*#7(!*($.-+*#()&*,0..,(?.,3*#(&#%&1)+*; 4&'$(8*/""$+B(+*,?&'4(3*%*(0,.*8*,(&#(**#(.#3*,#*/&#8(.5( &#-+*44&#8(0""$(-42&6*#3*($.-+*#6.-+*#(I4*$*#(+*(%&'#7(S*2; 0*,:(gF""9(I&*3+(V*W&I&4&+*&+(*#(3*(/.8*4&'$)*&3(./(/"W&; /"4*(I*-1)&$I"",)*&3(0"#(3*(FD;./8*0&#8(+*(,*"4&-*,*#7(!"",#""-+(?.,3*#($.-+*#(I*-6"",37(!*(&#5,"-+,21+22,(?.,3+(..$(?**,(**#(-6*1&"4&-/*B(&#(64""+-(0"#(&*+-(3"+('*(*,( /"",(*0*#(I&'(3.*+("4-(F9R(.5("4-(FD;"53*4&#87h(`"#I&*3*,-( 0"#(F""9(/.*+*#(#"/*4&'$(""#(3*(/**-+(,*1*#+*(?*#-*#(*#( *&-*#(0.43.*#(*#()2#(1*,+&Q1*,&#8*#(26;+.;3"+*().23*#(./( 3*(0*,?"1)+&#8*#(0"#(3*($4"#+(+*($2##*#(?"",/"$*#7(( ge*()*i+(x+)*(4"+*-+("#3(+)*(8,*"+*-+uhb(0"+(s*20*,(-"/*#7( gf#5,"-+,21+22,("4-(3&*#-+(*,(*0*#(i&'(3.*#b(&-(8**#(.6+&*7( M*#(F""9;4*0*,"#1&*,(&-(**#($*##&-4*0*,"#1&*,(0..,(3*( $4"#+*#7(J*+(4*0*,*#(0"#(0&,+2*4*(/"1)&#*-(*,I&'(3.*#B(?*,$+(3"#(#&*+7(!"",(8*4..5(&$(#&*+(&#7(A""-+(3*('2&-+*(1*,; +&Q1*,&#8*#(&-($*##&-(0"#(0&,+2"4&-"+&*-.5+?",*B(-+.,"8*(*#( I4"3*;+*1)#.4.8&*()",3(#.3&87(>*(4.6*#(3"#(..$(0..,.6( &#(3*("11*6+"+&*(*#(+.*6"--&#8(0"#(#&*2?*(+*1)#.4.8&*B(./(%.(.#%*($4"#+*#(8.*3(+*($2##*#(I*3&*#*#7h(G*+(3&*( +*1)#.4.8&*($"#(**#(%.,8&#-+*44&#8("4-(D,"8*4(Y.,8()"",( 64"##&#8--.5+?",*(V*W&I*4(&#%*++*#(*#(0"#(.0*,"4(.6(3*( 64"#**+(I*#"3*,*#7(R"#(<*,4.:(gF$()*I(/.3*,#*(*&-*#(*#( *,(&-(/.3*,#*(+*1)#.4.8&*(0..,(#.3&8(./(.6(3&*(*&-*#(&#(+*( 8""#7h( gm*#(3**4(0"#(3*%*(*&-*#(i2#3*4*#(%&1)(-"/*#(&#(.#%*( 3*Q#&+&*(0"#(F""9B(3&*(#.8"4(**#-(0*,-1)&4+(0"#(3&*(0"#( "#3*,*(F""9;6",+&'*#(*#(;""#I&*3*,-hB(,*"8**,+(S*20*,7( gc#%*(2&+4*8(0"#(f""9(&-(-*,0*,1"6"1&+*&+(*#(-+.,"8*1"6"1&; +*&+(&#142-&*5(0&,+2"4&-"+&*(*#(#*+?*,$5"1&4&+*&+*#7h( Tot in detail!*(3,&*(6",+&'*#(4*83*#(3*(-"/*#?*,$&#8(0"-+(&#(9e`u-7( M-6,*--.(K,&36.&#+(*#(Z4"##&#8FD()*II*#(**#(9E`(*#( Z4"##&#8FD(*#(D,"8*4(I*-1)&$$*#(*,(.0*,( #7(g!*(6,*-; +"+&*;*&-*#()*II*#(?*(+.+(&#(3*+"&4(.68*-1),*0*#hB(0*,+*4+(!*(R.-7(gJ*+(?"-(.#-(**,-+*(9""9;+,"'*1+(*#(3"#(?&4('*( 0*,8""#3(&#0*-+*,*#(&#()*+(?*3*,%&'3-(0*,+,.2?*#7(!..,( 8.*3(3*(2&+8"#8-62#+*#(0"-+(+*(4*88*#B(?**+(&*3*,**#(?"",( )&'(.5(%&'(""#(+.*(&-7h(!*(.0*,8"#8(#"",(3*(#&*2?*(./8*0&#8(0*,4&*6(-.*6*47(!"+( $?"/(/*3*(3..,(3*(8*%"/*#4&'$*(+*-+*#(3&*(3*(",1)&+*1; +*#(0"#(M-6,*--.(K,&36.&#+(*#(Z4"##&#8FD(0..,"5()"33*#( 2&+8*0.*,37(S*20*,:(gu&+(3*(+*-+*#(I4**$(3"+(3*(64"##&#8-; -.5+?",*(.6(.#%*(&#5,"-+,21+22,($.#(3,""&*#7(!"+(?"-(#&*+( /**,(3"#()*+(/"+1)*#(0"#(3*(64"##&#8--.5+?",*(/*+(3*( 0&,+2"4&-"+&*-.5+?",*7h D,"8*4(Y.,8($**$(0..,"58""#3(""#(3*(.0*,8"#8(..$(#"",( 3*(%?"",+*(0"#()*+(I,**3I"#3#*+?*,$(*#(#"",()*+(64"+; 5.,/(3"+(3*(%.,8&#-+*44&#8(8*I,2&$+(0..,(3*(+.*8"#8(+.+(3*(./8*0&#8(0"#(M-6,*--.(K,&36.&#+7(R"#(<*,4.:(g>&'($,*8*#( #*+(**#(#&*2?*(&#5,"-+,21+22,(*#(?&43*#(3"+(3*%*(-"/*#( /*+(3*(I"#3I,**3+*(8.*3(""#-4..+(.6(3*(64"##&#8--.5+;?",*(&#(3*(14.237(M,(/.*-+(&#+*,#(I&'(.#-(#.8()*+( #(*#( "#3*,(8*I*2,*#(0..,3"+("44*-(8.*3(?*,$+*7(J*+(+*1)#&-1)( I*-1)&$I"",(/"$*#(0"#(3*("664&1"+&*(*#(3*(52#1+&.#*4*( &/64*/*#+"+&*(&#(3*(.,8"#&-"+&*(%&'#(+?**(0*,-1)&44*#3*(+,"; '*1+*#7(R..,"4(3"+(4""+-+*(+,"'*1+()**5+(.#-(V&#$(?"+(I4.*3B( %?**+(*#(+,"#*#(8*$.-+7h M&#38*I,2&$*,-($2##*#(#2(0"#(I2&+*#(3*(&#-+*44&#8(*#(.6( )2#(?*,$64*$(3*(64"##&#8--.5+?",*(.6-+",+*#(*#(0&"(&#+*,; #*+(.5(&#+,"#*+(3*(64"##&#8(I*$&'$*#7(P42-+*,/"#"8*,-(*#( %.,8/"#"8*,-(/"$*#(.6()2#(I*2,+(3*(64"##&#8*#B(?"",&#( "44*(0",&"I*4*#("4(%&'#(0*,?*,$+7(g!"",3..,(&-(*,(&#%&1)+(&#(?&*(?"+(3.*+(.6(?*4$(/./*#+hB(%*8+(R"#(<*,4.7(g!*(64"#; #&#8(*#()*+(6,.1*-(3"",./)**#(6"$$*#(?*(%.(*5Q1&=#+*,(.67(>*()*II*#(32-(..$(3*(&#%*+(0"#(.#%*(/*3*?*,$*,-( I*+*,(&#(3*()"#37(E.-(3"",0"#().*0*#(?*(#&*+(**#()*4*( I*)**,.,8"#&-"+&*(&#()2&-(+*()*II*#(*#().23*#(3*(6",+&'*#(?"",/**(?*(-"/*#?*,$*#(3*(&#5,"-+,21+22,(*#(3*(-.5+;?",*(26;+.;3"+*7(!*(&#5,"-+,21+22,(&-(2&+*,-+(I*+,.2?I"",( *#(V*W&I*47(G.1)+*#(?*(?&44*#(2&+I,*&3*#B(3"#($"#(3"+( I&##*#(rb(22,7(!&*(-#*4)*&3($2#('*(%*45(#..&+(I*,*&$*#7h( 36 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

20 Thema Telefonie op maat uit de cloud Bellen via de server De afgelopen jaren heeft cloud computing een vlucht genomen. Steeds meer organisaties kiezen voor een abonnement per gebruiker. Cloud computing maakt ICT-toepassingen toegankelijk, ongeacht de grootte van de organisatie en zonder extra investering. Een belangrijk speerpunt voor veel organisaties is energiezuinigheid. Ook hier speelt cloud computing op in. Op een server kunnen tot 100 telefonie-instances met elk maximaal gebruikers draaien. Dat waren vroeger dus 100 verschillende servers. Kunnen we telefonie eigenlijk hosted afnemen en hoe werkt dat? <&'(I*3,&'5-1.//2#&1"+&*(?.,3+(-#*4(8*3"1)+(""#(**#($"-+( /*+($"I*4-7(G*+(3*(&#+,*3*(0"#(R.FZ()**5+(3*(.#+?&$$*; 4&#8(0"#(+*4*5.#&*(..$(**#(0421)+(8*#./*#7(D*4*5.#&*(&-( 0""$(8**#()",3?",*(/**,B(/"",(-.5+?",*7(M#()*+(0..,; 3**4(0"#(-.5+?",*(&-B(3"+('*()*+($2#+($.66*4*#(/*+("#3*,*( +.*6"--&#8*#(*#("664&1"+&*-7(!*#$(""#(**#($.66*4&#8(+2-; -*#(0"-+B(/.I&*4B(*;/"&4B()*+(PSG;-C-+**/(*#(3*(3&8&+"4*( "8*#3"7(D*8*#?..,3&8(&-(+*4*5.#&*-.5+?",*(%*45-(-*,0*,;.#"5)"#$*4&'$(+*($,&'8*#7(c5?*4B(3*(-.5+?",*($"#(.6(**#( -+"#3"",3-*,0*,(&#()*+(3"+"1*#+*,(?.,3*#(8*v#-+"44**,37( M#(%*45-(0&,+2**4(.#3*,(RG?",*B("4-(/*#(3"+(?&47( Telefonie als dienst G*+(3&+(&#()*+("1)+*,)..53(&-(+*4*5.#&*(#&*+-("#3*,-(3"#( **#("664&1"+&*(?"",.6(**#(.,8"#&-"+&*(%&1)(;#*+("4-(.6( "#3*,*(14.233&*#-+*#;(V*W&I*4(*#(#"",(I*).*5+*($"#("I.#; #*,*#7(D*4*5.#&*(0"#2&+(3*(14.23($"#("4-(3&*#-+(?.,3*#( ""#8*I.3*#T(?*(#.*/*#()*+(3"#(/**-+"4(X).-+*3(0.&1*U7( e*(i*4+(0&"(**#(-*,0*,(3&*(-+""+(.68*-+*43(&#(**#(i*0*&4&83( 3"+"1*#+*,7(K*I,2&$*,-(I*+"4*#(6*,(?*,$64*$(6*,(/""#3( *#($,&'8*#("44*($.-+*#(.0*,%&1)+*4&'$(.6( #(5"1+22,(*#(/*+( #(+*4*5..#+'*(&-()*+("I.##*/*#+(""#8*6"-+7(c5()*+(8""+(./(""#6"--&#8*#B(#&*2?*(52#1+&.#"4&+*&+(.5(*W+,"(8*I,2&; $*,-7(D*4*5.#&*(2&+(3*(14.23(I&*3+(3*%*453*(52#1+&.#"4&+*&+( "4-(**#(+,"3&+&.#*4*(./8*0&#8(*#(3..,(3*(+*4*5.#&*-*,0*,(&#( )*+(3"+"1*#+*,(,*32#3"#+(2&+(+*(0.*,*#B(?.,3+(&#(8*0"4(0"#( door Bas Baars, Marketing Manager Continental Europe bij Mitel 6,.I4*/*#("2+./"+&-1)(.0*,8*-1)"$*43(#"",(3*(-1)"32?;./8*0&#87(M,(&-(3"",I&'(8**#(0*,-1)&4(+2--*#(.#(6,*/&-*(.5( 8*).-+*(+*4*5..#./8*0&#87(F#(8*0&,+2"4&-**,3*(0.,/(%&'#( %"$*#("4-(**#(**#0.23&8*(+*4*5..#1*#+,"4*B(R"-+;G.I&*4; &#+*8,"+&*B(**#(0.44*3&8*(uP;.64.--&#8(.5(1"44(1*#+*,(/*+( 3*%*453*(52#1+&.#"4&+*&+*#(I*-1)&$I"",7(M#(/**,7(J&*,3..,( $2##*#(Gx<;.,8"#&-"+&*-(I&'0..,I**43(I*-1)&$$*#(.0*,( 1"44(1*#+*,;52#1+&.#"4&+*&+(.5(0.4-+""#(/*+(-/",+6).#*-(*#( 0"-+*(+*4*5..#-(3*(3*2,(2&+(3.*#7(c.$(.,8"#&-"+&*-(/*+(*#; $*4*(32&%*#3*#(""#-42&+&#8*#(.5(1./64*W*(8*3&-+,&I2**,3*( 1"44(1*#+*,-(/"$*#(8*I,2&$(0"#().-+*3(+*4*5.#&*7( Geschiedenis S.#3([\\\(%&'#(?*(/*+(+*4*5.#&*(3*(+""4(0"#(3"+"(8""#( 6,"+*#:(3*(.6$./-+(0"#(R.FZ7(D*4*5.#&*(8&#8(.0*,(1./; 62+*,#*+?*,$*#7(!"",3..,($.#(0*,0.48*#-(3*()",3?",*( 4.-8*$.66*43(?.,3*#(0"#(-.5+?",*7(G&+*4()**5+()"",( +*4*5.#&*-.5+?",*(.6(**#(-+"#3"",3(c9(8*I"-**,3:(E&#2W7( J&*,3..,($.#(3*(1"44;-.5+?",*(8*3,""&3(?.,3*#(.6(**#( Wat kost hosted telefonie? Standaard telefonie (bellen en gebeld worden) - 5 euro p/m Voic - 0,25 euro per gebruiker p/m extra Callcenterfunctionaliteit - 5 euro per gebruiker p/m extra Thuiswerktoepassing - 2,50 euro p/m per thuiswerker -+"#3"",3-*,0*,(0"#(I&'0..,I**43(J*?4*++(Z"1$",3B(!*44(.5(c,"14*7(!"+($.#(3"",0..,(#&*+7(J&*,3..,($,**8(3*($4"#+( $*2%*0,&')*&3(.6()*+(8*I&*3(0"#(-*,0*,)",3?",*7(R*,0.4; 8*#-($.#(3*(-+"6(#"",(0&,+2"4&-"+&*(8*/""$+(?.,3*#7(G"",( 0..,(+*4*5.#&*B(**#(,*"4+&/*;"664&1"+&*B(/.*+(&#(**#(0&,+2*4*(./8*0&#8("4+&'3(6,.1*--.,1"6"1&+*&+(.6(3*(-*,0*,(I*-1)&$; I"",(%&'#(*#(/.*-+*#(?"+("#3*,*(%"$*#(""#8*6"-+(?.,3*#7( G&+*4(?"-("#3*,)"45('"",(8*4*3*#(?*,*43?&'3(3*(**,-+*(3&*( -"/*#(/*+(RG?",*(3*%*(2&+3"8&#8(.64.-+*(*#(3"",/**(+*4*; 5.#&*(&#(**#(.6*#B(8*0&,+2"4&-**,3*(./8*0&#8(?&-+(+*()"#8*#7( Telefonie is vaak geen hardware meer, maar {software J*+(8*0.48(&-(3"+(#2(..$(**#(9""9{3"+"1*#+*,4*0*,"#1&*,( +*4*5.#&*($"#(""#I&*3*#B(0"#2&+()*+(I*-+""#3*(3"+"1*#+*,( 3"+("4(.6(RG?",*(3,""&+7(M#(?*(%&*#(3*("58*4.6*#(+&'3( -+**3-(0"$*,(3"+(3*"4*,-(/*+(+*4*5.#&*(&#(3*(14.23(3*(/.; 8*4&'$)*&3()*II*#(./($4"#+*#(**#(I,*3*,(3&*#-+*#6"$$*+( +*(I&*3*#:(+*4*5.#&*{uPB(3*(0*,I&#3&#8(N3..,8""#-(9FZOB( /.I&*4*(3*0&1*-(*#(%*45-("66-(%."4-(*;/"&47(R..,3**4(0..,( 3*($4"#+:(V*W&I*4(*#(.0*,%&1)+*4&'$("44*(1.##*1+&0&+*&+(0..,( **#(0"-+(I*3,"8(6*,(/""#3B(3&*#-+0*,4*#&#8(3&*(6*,(8*I,2&; $*,($"#(?.,3*#("58*-+*/3(*#(3..,8""#-(4"8*,*($.-+*#7( R..,3**4(0..,(3*(3*"4*,:(&#(64""+-(0"#(**#(6,.'*1+B(&#-+"4; 4"+&*B(.5(**#(-*,0&1*1.#+,"1+(**#/"4&8(+*(0*,$.6*#B($"#()&'( $4"#+*#(**#(I,*3*,(3&*#-+*#6"$$*+(I&*3*#(/*+(**#(/**,; '",&8(1.#+,"1+(/*+(""#0244*#3*("664&1"+&*-(*#(14.233&*#; -+*#7(G**,(/.8*4&'$)*3*#(*#(/**,(1.#+&#2v+*&+7(!*(G24+&( F#-+"#1*(P.//2#&1"+&.#-(!&,*1+.,(NGFP!O(&-(**#().-+*3( +*4*5.#&*64"+5.,/(?"",.6(/**,3*,*(+*4*5.#&*-.5+?",*; 6",+&+&*-($2##*#(3,""&*#(*#(3"+("44*(/.8*4&'$)*3*#()**5+( Praktijkvoorbeeld Een voorbeeld van hosted telefonie die eenvoudig kon worden ingepast in de bestaande hard-en software, toont Encare Arbozorg. Wat had Encare nodig? Een flexibele telefonieoplossing via bestaand glasvezelnetwerk, telefonie uit de muur : beheer, service en facturatie via één leverancier, kostenbesparing, nummerbehoud, nummerherkenning, hands free bellen en doorschakeling naar mobiele telefoons. Eric Bonneu, directeur van Encare Arbozorg, legt uit: Wij hadden onze ICT al uitbesteed en dat beviel erg goed. De beslissing om ook onze telefonie te outsourcen, was dan ook snel genomen. Het outsourcen verliep geheel naar wens en we wilden ook op telefoniegebied volledig worden ontzorgd. Geen rompslomp meer over zaken die niet tot onze kernactiviteiten behoren. Mitel en Finntax konden als één van de weinigen hosted tele-fonie bieden via het glasvezelnetwerk dat we al gebruikten. De kosten zijn volledig transparant. 3&*(3*(.23*,?*+-*(+*4*5..#1*#+,"4*(..$()"3B(/*+()*+%*453*( I*)**,7(c.$(3*(R&,+2"4(G&+*4(P.//2#&1"+&.#-(!&,*1+.,( NRGP!O(0&#3+(8,*+&8("5+,*$B(%.?*4(&#(3*(6,&0"+*B(62I4&1( "4-(&#(3*()CI,&3(14.23./8*0&#8*#7( c6(**#(,&'+'*(?"+(3*(/.8*4&'$)*3*#(%&'#:( ((!*(.23*,?*+-*(+*4*5..#1*#+,"4*(N3*(X3..-U(&#(**#(]ih(,"1$O ((D*4*5.#&*(.5(uP("4-(-.5+?",*(.6(**#(NI*-+""#3*O(-+"#; 3"",3-*,0*, ((D*4*5.#&*(.5(uP("4-(-.5+?",*(.6(**#(NI*-+""#3*O(8*0&,+2; "4&-**,3*(-*,0*,( ((D*4*5.#&*(0"#2&+(3*(14.23B(?"",I&'(*,(3,&*(-1*#",&.U-( I*-+""#:( ]7(Z,&0"+*(14.23:(3*($4"#+()**5+("4(**#(3"+"1*#+*,(*#(%*+( 3"",(+*4*5.#&*{uP;-.5+?",*(I&'(.6(NI*-+""#3*O(-+"#; 3"",3-*,0*,-7( [7(Z2I4&1(14.23:(3*($4"#+(#**/+(+*4*5.#&*("5(0"#2&+(**#(( 3"+"1*#+*,(0"#(%&'#(9""9;(.5(+*4*5.#&*4*0*,"#1&*,B("4(3"#( #&*+(&#(1./I&#"+&*(/*+("#3*,*(14.23;"66-(.5(;+.*6"--&#8*#7( a7(jci,&3(14.23:(3*($4"#+()**5+(**#(*&8*#(3"+"1*#+*,(*#( 3,""&+(3"",(..$()"",(+*4*5.#&*{uPB(/"",()**5+B(I&'0..,; I**43(0"#2&+(,*32#3"#+&*..862#+B(**#%*453*(.64.--&#8( 3,""&*#(&#(3*(62I4&1( Mitel Freedom Architecture G&+*4(?*,$+(0.48*#-(3*(XG&+*4(H,**3./(`,1)&+*1+2,*U:(3*( $4"#+($&*-+().*()&'(%&'#(1.//2#&1"+&*./8*0&#8(?&4(&#;,&1)+*#7(c5(3"+(#2(0"#2&+(3*(14.23(&-(.5("4-(*&8*#(-C-+**/7( x*&)",3*(*&-(&-(?*4(3"+(3*(.6i.2?(0"#(3*(+*4*5.#&*(x.6*#u( /.*+(%&'#7(M4$(3*0&1*(*#(%.0**4(/.8*4&'$("664&1"+&*-(*#(+.*; 6"--&#8*#(/.*+*#(8*$.66*43($2##*#(?.,3*#(*#(*4$*(0",&; "+&*(N6*,(8*I,2&$*,O(/.*+(/.8*4&'$(%&'#7(!"+(?.,3+(8*4*; 0*,3("4-( #(+C6*(-.5+?",*B( #("664&1"+&*-2&+*(*#( #(+C6*( I*)**,B(%.3"+(3*(3*"4*,-(#&*+(-+**3-(.6#&*2?(**#(12,-2-( ).*0*#(+*(0.48*#(./(/*+(3*(-.5+?",*(+*($2##*#(?*,$*#7( G&+*4(&-(0..,"4-#.8()*+(*#&8*(I*3,&'5(3"+(RG?",*;,*"3C( 0.&1*(4*0*,+7(G"",(3*(1.#12,,*#+&*(&-(?"$$*,(8*?.,3*#B(%.(?*,3(32&3*4&'$(+&'3*#-(RG?.,43(&#(x.6*#)"8*#7( We weten wat de investering is, wat precies onze maandelijkse kosten zijn en bij eventuele problemen hebben we altijd één aanspreekpunt. De oplossing: - 31 x 5312 IP Phone - 3 x 5324 IP Phone - MiCD-platform - Finntax cloud communicatieplatform, gebaseerd op het MiCD-platform - Voic box en textmelding De resultaten: - Vaste kosten per gebruiker per maand - Kostenbesparing van circa 25 procent - Encare kan zich richten op core business met één aanspreekpunt voor beheer, service en facturatie - Toekomstvaste oplossing 38 CloudWorks - November 2011 CloudWorks - November

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Dienstenbrochure Inhoudsopgave Inleiding...2 Microsoft Azure...2 Dienstenportfolio...3 Contactgegevens Netformatie B.V....5 Inleiding Hartelijk dank voor het downloaden van deze brochure over onze Microsoft

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

Microsoft CSP via TD Cloud

Microsoft CSP via TD Cloud Microsoft CSP via TD Cloud Bundel uw cloudoplossingen! microsoft@techdata.nl / +31 (0)88 1334 240. 1 Waarom naar de Cloud? Waar uw personeel tien jaar geleden nog van 9 tot 5 op uw kantoor werkte, klinkt

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

VMWORLD 2011 US WRAP

VMWORLD 2011 US WRAP VMWORLD 2011 US WRAP UP VIKTOR VAN DEN BERG MARCEL VAN OS WELKOM ELKOM & A & AGENDA Viktor van den Berg, Dutch VMUG Leader Marcel van Os, Senior Technical Trainer @ XTG Agenda VMUG Update (Viktor) VMware

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Bring Your Own Device onder controle. Tanja de Vrede

Bring Your Own Device onder controle. Tanja de Vrede Bring Your Own Device onder controle Tanja de Vrede Bring Your Own Device onder controle 5 tools om zelf meegebrachte apparaten te beheren 12 maart 2013 Tanja de Vrede Het gebruik van eigen mobiele apparatuur

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MAGAZINE

CLOUD COMPUTING MAGAZINE LACIE KOPPELT NAS AAN VEILIGE WUALA-CLOUD PRIVACY IS GEEN STRUIKELBLOK MEER TEKST: REDACTIE LaCie staat al jaren goed bekend als een fabrikant van externe harde schijven, kleine nas-systemen, maar ook

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Oxyma helpt organisaties bij het optimaliseren van marketing- en salesprocessen en verzorgt de uitvoering daarvan. Om een brede groep klanten complete dienstverlening

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

De Nationale EuroCloud Monitor 2012

De Nationale EuroCloud Monitor 2012 De Nationale EuroCloud Monitor 2012 Hoofdsponsors Platinum Goud Een initiatief van i.s.m. & Samenvatting (1-3) Cloud Gebruik in Nederland Het gebruik van cloud-toepassingen wordt steeds gewoner. 55% van

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

CASE STUDY. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met. Solvinity. Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten.

CASE STUDY. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met. Solvinity. Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. CASE STUDY FRISS pakt verzekeringsfraude aan met Solvinity Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met Solvinity Steeds minder

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

VMware TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN. Data Center Virtualization Cloud Management & Automation Network Virtualization Desktop & Mobility

VMware TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN. Data Center Virtualization Cloud Management & Automation Network Virtualization Desktop & Mobility VMware TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN w w w. g l o b a l k n o w l e d g e. n l / v m w a r e Data Center Cloud Management & Network VMware kennis opdoen en vastleggen in het tijdperk van de mobiele cloud

Nadere informatie