POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari 2010 1"

Transcriptie

1 Rapportage van de uitkomsten van de bijeenkomst in het kader van het project Gehandicaptenvoertuigen in gebruik. Een project in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

2 Gehandicaptenvoertuigen in gebruik Rapportage van de uitkomsten van de bijeenkomst in het kader van het project Gehandicaptenvoertuigen in gebruik, een project in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat Utrecht. Verantwoording Het landelijke eindrapport Gehandicaptenvoertuigen in gebruik is tot stand gebracht onder leiding van Liesbeth Boerwinkel (ANBO), projectleider van het project Onderzoek Kwetsbare verkeersdeelnemers (2009) evenals van het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel Het project is uitgevoerd door projectmedewerker Marry van Baalen (ANBO) en projectmedewerker Gerda van Leeuwen (Programma VCP). Aartjan ter Haar (Programma VCP) heeft vanuit Programma VCP een begeleidende functie op het project gehad. Het onderzoeksrapport is bij start en in de concept-eindfase besproken in de kerngroep BVM. Aan de kerngroep BVM nemen deel vertegenwoordigers van ANBO (trekker), ANWB, CG-Raad, Fietsersbond, het LOVG, PCOB, Unie KBO, Veilig Verkeer Nederland, Viziris, de Werkgroep SeniOoren en als adviseur- het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Over Programma VCP VCP draagt bij aan zichtbare, effectieve belangenbehartiging van mensen met beperkingen op lokaal niveau. Programma VCP helpt lokale belangenbehartigers met informatie, advies en concrete hulp en begeleiding Over de lokale bijeenkomst in IJsselstein Het eindrapport van IJsselstein is gebaseerd op de op 17 februari 2010 georganiseerde bijeenkomst door VCP en ANBO samen met het POG organiseerd, met als thema: Gebruikers gehandicaptenvoertuigen. Aantal aanwezige personen: 24 IJsselstein, juli 2010 INHOUDSOPGAVE POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

3 Inleiding 4 1. Verstrekking en Indicatie Aanvraag van een gehandicaptenvoertuig Wmo 6 2. Instructie en Cursussen 6 3. Voertuig Verlichting; zien en gezien worden Bediening Stabiliteit Snelheid en actieradius(accu s) Vering & Comfort Noodzakelijke accessoires / comfortabele accessoires 9 4. Onderhoud Reparaties APK Calamiteitenservice Infrastructuur Toegankelijkheid & Bereikbaarheid Oplaadpunten scootmobielen Gehandicaptenparkeerplaatsen Overig Taxi Conclusies en aanbevelingen Verstrekking en Indicatie Instructies en cursussen Voertuig Onderhoud Infrastructuur Overig 13 POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

4 Inleiding Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ANBO in de zomer van 2009 benaderd met de vraag of zij medewerking kon verlenen aan het organiseren van bijeenkomsten voor gebruikers van gehandicaptenvoertuigen zoals de scootmobiel, de elektrische rolstoel, de zogenaamde Canta en de brommobiel (hoewel de laatste formeel geen gehandicaptenvoertuig is). Het doel van deze bijeenkomsten was het in kaart brengen van de ervaringen en problemen die gebruikers van deze voertuigen hebben. Om de doelgroep zo goed mogelijk te kunnen bereiken heeft ANBO er voor gekozen om de samenwerking te zoeken met het Programma Versterking Cliënten Positie (Programma VCP). Programma VCP reageerde enthousiast en gezamenlijk zijn er vervolgens twintig bijeenkomsten door het land georganiseerd. Twee bijeenkomsten waren aangemerkt als plusbijeenkomst : bij deze bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aanwezig evenals van ANBO en VCP Programma op management niveau. Op 17 februari 2010 heeft het POG haar achterban uitgenodigd voor een bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen in de Ontmoetingskerk in IJsselstein. De bijeenkomst werd gestart met een informatieve film van 13 minuten, gevolgd door een groepsdiscussie die ongeveer een uur á anderhalf uur duurde. In deze groepsdiscussie was volop aandacht voor de ervaringen van gebruikers van gehandicaptenvoertuigen. Deze ervaringen werden onderscheiden in ervaringen met het voertuig zelf, c.q. infrastructuur en andere knelpunten. Na de pauze werd vervolgens de Blijf Veilig Mobiel-quiz gedaan en er werd afgesloten met een gezamenlijk hapje en drankje. Tijdens de bijeenkomst zijn vele nuttige op- en aanmerkingen gemaakt door de gebruikers van gehandicaptenvoertuigen en andere betrokkenen. Deze ervaringen zijn te rubriceren naar zes verschillende categorieën: 1. Verstrekking en indicatie 2. Instructie en cursussen 3. Voertuig 4. Onderhoud 5. Infrastructuur 6. Overigen 7. Aanbevelingen POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

5 1. Verstrekking en indicatie De op- en aanmerkingen bij de verstrekking kunnen onderverdeeld worden in ervaringen die samenhangen met de aanvraag van een gehandicaptenvoertuig en ervaringen die samenhangen met de Wmo-verordening en de uitvoering hiervan. 1.1 aanvraag van een gehandicaptenvoertuig Bij de aanvraag van een gehandicaptenvoertuig wordt aangegeven dat er gebrek is aan begeleiding. Problemen die bij de begeleiding genoemd worden zijn veelal terug te voeren naar onduidelijke procedures. Positieve uitzonderingen zijn de mensen die bij hun aanvraag begeleid werden door een ergotherapeut of door mensen vanuit een revalidatiecentrum. Gebruikers van een gehandicaptenvoertuig pleiten dan ook voor begeleiding door een ergotherapeut. In veel gevallen wordt daardoor in één keer het juiste hulpmiddelen geleverd. Te vaak gebeurt het dat er inadequate hulpmiddelen worden verstrekt die vervolgens na meerdere aanpassingen toch niet goed blijken te zijn. Dit kost de maatschappij veel geld. Het is daarom van belang dat er bij de indicatie een betere afstemming van het voertuig op de gebruiker komt. 1.2 Wmo Wmo-verordening In de Wmo-verordening geeft de gemeente aan met welke aanbieder(s) van gehandicaptenvoertuigen zij werken en welke voertuigen wel en niet verstrekt worden. Ook stelt de Wmo-verordening voorwaarden waaronder een Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt verstrekt en of er een eigen bedrage geldt. Over deze verordening zijn er twee zorgwekkende ontwikkelingen. Enerzijds lijkt er ontmoedigingsbeleid te bestaan op het PGB en anderzijds is de verstrekking van hulpmiddelen in sommige gevallen erg gelimiteerd. PGB of Zorg in natura De ontmoediging voor een PGB wordt veroorzaakt doordat er vanuit de Wmo gepleit wordt voor Zorg in natura. Daarnaast is het bedrag van het PGB ontoereikend om een gehandicaptenvoertuig aan te schaffen. Hierdoor kiezen veel mensen toch maar voor een voertuig dat niet hun voorkeur heeft en eigenlijk niet geschikt is voor hun aandoeningen en klachten. Keuzemogelijkheid Er is te weinig keuzevrijheid. Bij de scootmobielen kan meestal een keuze gemaakt worden uit twee of drie modellen. Dit is evengoed niet toereikend omdat er zoveel verschillende noden en wensen zijn. Bij een indicatie voor een scootmobiel zou er meer keuze moeten zijn aangaande de vering, actieradius, verlichting, handgas/voetgas, 3-of 4-wielscootmobiel, richtingaanwijzers en reflectoren. Wat betreft de keuze bij elektrische rolstoelen zijn er weinig ervaringen. Dit is terug te leiden naar het feit dat elektrische rolstoelen in ieder geval grotendeels op maat gemaakt worden. De of- of regeling Deze regeling roept bij veel mensen wrevel op. Óf een scootmobiel óf een elektrische rolstoel. Meerdere mensen hebben aangegeven beide voertuigen te willen gebruiken. Degenen die een elektrische rolstoel nodig hebben willen voor verdere ritten een scootmobiel ter beschikking hebben. Aanbesteding In de aanbesteding van de Wmo zouden de volgende onderwerpen moeten worden opgenomen: Bij een nieuw voertuig; 2 maanden na levering een terugkomafspraak met leverancier om het voertuig na te kijken, vragen te bespreken, aanpassingen te doen en vaardigheid te testen Verplichte deelname aan instructiemiddag VVN POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

6 Vóór gebruik scootmobiel betere instructie door leverancier In beginsel cursussen volgen bij Pulse of POG Vaste jaarlijkse controle van het voertuig Afspraken over snellere service bij pech De Kanteling De Kanteling is een proces waarbij de gemeente de omslag moet gaan maken om voor mensen een passend en adequaat hulpmiddel te leveren in plaats van een voertuig aan te bieden. Hierbij is de zorg vraaggestuurd in plaats van aanbodgericht. Dit fenomeen is bij de gebruikersgroep zo goed als onbekend. Mensen die werkzaam zijn in de Wmoraad of actieve bestuurders van gehandicaptenorganisaties zijn beter op de hoogte. Toepassing en uitvoering van de Wmo-verordering Klachten die genoemd worden bij de uitvoering van de Wmo-verordening hebben vaak betrekking op de kennis en kunde van de medewerkers van het Wmo-loket. Hierover bestaat wel degelijk gegronde twijfel. Opgemerkt moet worden dat bij begeleiding door een ergotherapeut deze problemen gedeeltelijk weggenomen kunnen worden. 2. Instructie en cursussen De ervaringen die genoemd worden met betrekking tot instructie en cursussen zijn in te delen in 3 categorieën: Lessen en instructie voorafgaand en bij verstrekking van het voertuig Controle op gebruik en terugkomdag Deelname aan het verkeer in het algemeen Over het algemeen kan gesteld worden dat er te weinig gedaan wordt aan instructie en lessen aan mensen die met een gehandicaptenvoertuig om moeten leren gaan. In de gemeente IJsselstein wordt de scootmobiel alleen maar geleverd met een korte instructie van het bedieningspaneel door de leverancier en wordt er een klein stukje gereden. Opvallend is dat er via ergotherapeuten extra lessen aan te vragen zijn, maar dat weinig mensen hiervan op de hoogte zijn. (Nog niet duidelijk is of er in IJsselstein in de aanbesteding van de Wmo een minimum aantal lessen afgesproken zijn) In IJsselstein kunnen zowel Pulse als het POG cursussen geven om nieuwe scootmobielgebruikers vertrouwd te laten worden met de bediening van het voertuig. Een groot deel van de aanwezigen ziet graag dat een dergelijke cursus verplicht gesteld wordt. Het is van belang voor de verkeersveiligheid en zeker ook voor de veiligheid van de gebruiker van het voertuig. Het idee van een terugkomdag wordt zondermeer als positief ervaren. Een soort APK! Controle van het voertuig zou 2 maanden na aflevering moeten gebeuren. Hiermee wordt meteen inzicht gekregen of de scootmobiel wordt gebruikt. (te vaak komen voertuigen de schuur niet meer uit) Het verkeersinzicht van de (voornamelijk) oudere scootmobielgebruikers is ver onder de maat. Mogelijke verklaringen: Sterk veranderde verkeersregels Mensen die nooit een rijbewijs hebben gehaald Onduidelijkheid wat de positie van de scootmobielgebruiker als weggebruiker is Beperkte concentratie Voordat een scootmobiel in gebruik wordt genomen zou een theorie- en praktijktoets gevolgd moeten worden. POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

7 3. Voertuig Problemen en ongemakken aan gehandicaptenvoertuigen kunnen onderverdeeld worden in: 3.1 Verlichting 3.2 Bediening 3.3 Stabiliteit 3.4 Snelheid 3.5 Actieradius 3.6 Noodzakelijke / comfortabele accessoires 3.1. Verlichting De verlichting kent 2 aandachtspunten, die gelden voor alle voertuigen. Zelf zien Gezien worden Scootmobiel Over het algemeen geeft het voorlicht van de scootmobiel onvoldoende licht om zelf te zien. Met betrekking tot gezien worden voldoet het voorlicht wel. Op prijs wordt gesteld dat er reflectoren in de wielen geplaatst zouden worden. De achterlichten en de richtingaanwijzers achter zitten erg laag. Voor achteropkomend verkeer is het in het donker niet direct duidelijk dat er een scootmobiel rijdt. (Een noodoplossing is het dragen van een wegwerkerhesje ). Het staat echter vast dat een betere verlichting voor de scootmobielen zeer gewaardeerd zou worden. Maatwerk is nodig!! Elektrische rolstoel De zichtbaarheid van elektrische rolstoelen wordt door de gebruikers rondom slecht genoemd. Elektrische rolstoelen hebben regelmatig geen enkele vorm van verlichting. Net als bij de scootmobiel wordt bij dit voertuig naar reflectoren gevraagd. Als een elektrische rolstoel wel verlichting heeft, dan gelden dezelfde manco s als bij de scootmobiel; te laag, te zwak en ontoereikend. 45km auto s en Canta s Er waren uit deze groep gebruikers minder deelnemers. Vanuit de aanwezigen zijn geen klachten over de verlichting gekomen. 3.2 Bediening De bedieningspanelen verschillen per model en per uitvoering. Enkele klachten zijn: de kleine bedieningsknopjes en het gas/rem probleem. Scootmobiel Op het dashboard van de scootmobiel worden de bedieningsknopjes over het algemeen als te klein ervaren. Redenen zijn, o.a.: Minder goede motoriek In de wintermaanden de handschoenen Het grootste mankement aan de scootmobielen blijft de gashendel!!! In een noodsituatie knijpt men in een reflex in de gashendel, omdat dit op de fiets de handrem was. Veel gebruikers geven aan het vervelend te vinden dat zij geen echte noodrem hebben. Een ander bijzonder feit is, dat sleuteltjes van scootmobielen van hetzelfde merk onderling inwisselbaar is. Op slot zetten (lees: het sleuteltje verwijderen) helpt dus niets. Een ander persoon die hetzelfde model scootmobiel gebruikt, kan er zo mee wegrijden. Als laatste wordt de toeter/bel als knelpunt gezien. Deze is door andere weggebruikers niet te horen. Dringend wordt verzocht om een luider waarschuwingssignaal. POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

8 Elektrische rolstoel Er zijn weinig problemen naar voren gekomen bij de elektrische rolstoelen. Waarschijnlijk omdat deze stoelen meer maatwerk zijn dan scootmobielen Stabiliteit Stabiliteit is een thema dat alleen naar voren is gekomen bij scootmobielers. De gemoederen liepen soms hoog op in de discussie over drie- en vierwiel uitgevoerde scootmobielen. Scootmobiel Een discussiepunt is dat van driewiel- versus vierwielscootmobielen als het gaat om stabiliteit. Sommigen pleiten voor driewielscootmobielen, anderen voor vierwielscootmobielen. Er zijn verschillende mensen gekanteld op schuin aflopende stoepen en afritjes. De kundigheid van de bestuurder is hieraan natuurlijk debet, maar het feit dat zo veel mensen met hun scootmobiel kantelen, geeft aan dat er serieus naar dit probleem gekeken moet worden. Daarnaast zouden mensen die er veel waarde aan hechten, de keuze moeten kunnen hebben tussen een driewiel- en vierwielscootmobiel. Belangrijkste hierin is, dat men met vertrouwen op een scootmobiel moet kunnen rijden Snelheid en actieradius (accu s) Net als stabiliteit is snelheid en actieradius een heikel thema. Het staat dan ook ongeveer het hoogst bovenaan de klachtenlijst. Scootmobiel De grootste ergernis is dat scootmobielen erg langzaam gaan. Argumenten hiervoor zijn: Fietssnelheid partner bijhouden Lang stil moeten zitten bij lage temperatuur In hoger tempo boodschappen kunnen doen Samenhangend met de snelheid wordt ook in één adem de accu genoemd, want die bepaalt de actieradius van de scootmobiel. Sommige mensen hebben accu s waarmee ze niet ver genoeg kunnen komen. Een tweede accu of een zwaardere accu is daarvoor de oplossing, maar deze worden vaak niet vergoed. Klachten over de accu zelf: Bij koud weer kan maar de halve afstand worden afgelegd. (accu sneller leeg en lagere snelheid) Onderwerp van gesprek was ook de spanningsmeter. Deze geeft aan hoeveel spanning er nog in de accu aanwezig is, maar niet hoever men daarmee nog kan rijden. Gevolg: scootmobiel wordt niet optimaal gebruikt. Bang om stil te komen staan. Een oplossing hiervoor is een afstandsmeter/kilometerteller in plaats van een spanningsmeter. Elektrische rolstoel De maximumsnelheid van een elektrische rolstoel ligt nog veel lager dan bij een scootmobiel. Klachten over de snelheid van de elektrische rolstoel worden meestal geuit door mensen die naast hun elektrische rolstoel geen scootmobiel hebben, maar nog wel heel actief in het maatschappelijke leven staan. Voor hen is de standaardsnelheid van een elektrische rolstoel niet toereikend omdat ze het voertuig ook als vervoermiddel over grotere afstanden gebruiken. 45 km auto s en Canta s. Onder 45 kilometerauto bezitters en onder andere weggebruikers heerst ergernis over de 45 km regel. Over het algemeen vinden mensen het gewoonweg gevaarlijk. Dergelijke auto s mogen op 80 km wegen rijden. Gebruikers zelf vinden het vervelend dat ze zo opgeduwd worden, ze kunnen nu eenmaal niet harder. POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

9 3.5. Vering & Comfort Bij elektrische rolstoelgebruiker is vering en comfort belangrijk, omdat zij meestal langer in hun voertuig zitten dan scootmobielgebruikers. Maar ook laatstgenoemden klagen veel over de slechte vering en het stoten. Scootmobiel De vering in een scootmobiel is bij veel gebruikers een bron van ergernis. Het rijden over kinderkopjes, klinkers en slecht bestrate wegen is vaak pijnlijk. Klachten verergeren als zij de scootmobiel veel gebruiken. Er is te weinig keuze bij indicatie. Elektrische rolstoel Bij elektrische rolstoelgebruikers spelen dezelfde klachten qua hobbelen en stoten ook. Voor deze groep gebruikers is het nog vervelender, omdat zij echt gebonden zijn aan hun stoel Noodzakelijke / comfortabele accessoires Naast problemen met de vering, snelheid en verlichting zijn er nog tal van kleine ergernissen. Soms over noodzakelijke onderwerpen, andere zijn niet noodzakelijk maar verhogen het comfort. Spiegel scootmobiel Over het algemeen wordt het gebruik van een spiegel prettig en veilig gevonden. Gebruikers zouden hem graag verplicht gesteld zien. Redenen hiervoor zijn dat de gebruiker niet of nauwelijks meer achterom kan kijken en dat verkeerssituaties en manoeuvres beter overzien kunnen worden. Mandje/tas Na de spiegel is het mandje of de tas een vaakgenoemd accessoire die mensen eigenlijk wel als noodzakelijk zien. Dat geldt zowel voor scootmobielers als voor elektrische rolstoelgebruikers. Een veelgehoorde wens van scootmobielgebruikers is die van een afsluitbaar mandje voorop, zodat de inhoud beschermd is tegen diefstal en regen. Rolstoelgebuikers geven aan dat een tas achterop erg onprettig is omdat zij er zelf bijna of helemaal niet bij kunnen. Het zou zeer gewaardeerd worden als er een systeem zou zijn waardoor een tas voor aan de rolstoel bevestigd is. Regendek/benenhoes Aan het nut en de noodzaak van een regendek en/of benenhoes wordt niet getwijfeld. Wel zijn de meningen verdeeld over wie er voor de kosten moet zorgen. 4. Onderhoud De problematiek bij het onderhoud van een gehandicaptenvoertuig is groot. Er worden hierbij veel problemen en ongemakken ervaren Reparaties Met betrekking tot onderhoud en reparaties zijn er weinig gebruikers van een gehandicaptenvoertuig tevreden. Men noemt het onderhoud slecht. Er is geen vast onderhoudscontract, wat wel noodzakelijk wordt geacht. In de Wmo zou een vaste jaarlijkse controle opgenomen dienen te worden. Reparaties laten vaak lang op zich wachten. In het geval het een elektrische rolstoel betreft is dit een schrijnend, ernstig probleem. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat er vanuit aanbieders weinig haast is om hun voertuigen te repareren of controleren APK Voertuigen met een motor hebben een verzekeringsplaatje nodig. En dergelijke voertuigen krijgen doorgaans ook een Algemene Periodieke Keuring (APK). Bij gehandicaptenvoertuigen is dit echter niet het geval. In het kader van de algemene verkeersveiligheid zou het echter wenselijk zijn als er gewoon een deugdelijke APK was, maar dan ook echt jaarlijks! POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

10 4.3 Calamiteitenservice Voor pech onderweg is er een telefoonnummer dat gebeld kan worden. Mensen die met een gehandicaptenvoertuig op pad gaan zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid. Over het algemeen kan gesteld worden dat gebruikers van gehandicaptenvoertuigen bijzonder goed te spreken zijn over de calamiteitenservice van hun voertuigaanbieder. 5. Infrastructuur Infrastructuur heeft alles te maken met Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. (BTB) Toegankelijkheid & Bereikbaarheid Veel gebruikers van gehandicaptenvoertuigen klagen over de slechte toegankelijkheid waar zij dagelijks tegen aan lopen. Dit geldt niet alleen voor IJsselstein, maar is een landelijk probleem met betrekking tot de infrastructuur. Knelpunten van BTB bestaan uit: Scootmobiel / elektrische rolstoel Slechte (bolle) bestrating Afvoergoten naast trottoirs Op- en afritten te hoog of niet aanwezig Diverse winkels / kerken en gemeenschapscentra niet toegankelijk Brievenbussen en pinautomaten te hoog Canta Paaltjes te dicht op elkaar (zeker voor een Canta (45km voertuig) Onduidelijk waar men mag/moet rijden Aan de hand van bijeenkomsten elders blijkt dat veel belangenbehartigers een soort toegankelijkheidsstickers hebben ontwikkeld, inclusief een sticker voor een gelegenheid waar een invalidentoilet is. Jaarlijks wordt er een verkiezing gehouden. Winkeliers worden hierdoor geprikkeld om iets te doen aan hun toegankelijkheid. Criteria voor een dergelijke sticker: Kan ik er komen? Kan ik er naar binnen? Kan ik zelf bij de producten? Wordt ik geholpen? 5.2. Oplaadpunten scootmobielen Mensen die graag langere tochten met hun scootmobiel maken, zien zich gelimiteerd door de actieradius van hun accu. Oplaatpunten door het hele land voor scootmobielen is wenselijk. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat elk merk scootmobiel zijn eigen aansluiting, stekker en accu heeft Parkeerplaatsen voor gehandicapten In de tijd van de bijeenkomst lag er een voorstel op tafel met daarin een voorstel om het parkeren voor gehandicapten gratis te maken op alle openbare parkeerplaatsen. Het voorstel is helaas verworpen. Wat overblijft, is de onduidelijkheid over het parkeren voor gehandicapten. Per gemeente verschilt het beleid over gehandicaptenparkeerplaatsen. Gebruikers van gehandicaptenparkeerplaatsen pleitten voor een duidelijk landelijk beleid. 6. Overig Dit hoofdstuk bevat onderwerpen, die zijdelings te maken hebben met gehandicaptenvoertuigen t.w. taxivervoer en het ervaren onbegrip en gebrek aan kennis van medeweggebruikers. POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

11 6.1. Taxi Veel gebruikers van gehandicaptenvoertuigen als de scootmobiel en de elektrische rolstoel zijn voor hun vervoer afhankelijk van de taxi. Bij dit vervoer bestaan echter nog de nodige problemen. Zo is er een gebrek aan kennis bij chauffeurs en gebruikers van gehandicaptenvoertuigen en zijn wettelijke regels niet altijd uitvoerbaar. Onuitvoerbare regels en instructies Knelpunten die te zijn noemen als het gaat om onduidelijkheid en een gebrek aan kennis bij zowel gebruikers van gehandicaptenvoertuigen als taxichauffeurs: het in- en uitrijden van scootmobielen. Door wie moet dit gedaan worden? in de gordel zetten van scootmobielen. In of uit de scootmobiel tijdens de taxirit? Voornamelijk scootmobielgebruikers pleiten voor duidelijke regels en richtlijnen, net zoals die zijn opgesteld voor rolstoelinzittenden in de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VRR) van Vilans. (Vilans is hét onafhankelijke kenniscentrum voor langdurende zorg). Onbegrip en gebrek aan kennis door valide mensen en medeweggebruikers Veel medeweggebruikers zijn er niet van op de hoogte dat gehandicaptenvoertuigen als scootmobiel en elektrische rolstoel op plaatsen mogen rijden waar men dat niet verwacht. Vanuit de groep van gebruikers van gehandicaptenvoertuigen kwam het verzoek om bij rijlessen en het theorie-examen van automobilisten en bromfietsers aandacht te besteden aan de positie die gehandicaptenvoertuigen innemen in het verkeer. Ook is dit aan te raden bij verkeersexamens op basisscholen. Door de kennis over de mogelijkheden en rechten van deze verkeersdeelnemers zal de onduidelijkheid en het onbegrip waarschijnlijk afnemen. 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Verstrekking en indicatie Conclusie: Er wordt te weinig rekening gehouden met persoonlijke beperkingen en omstandigheden bij het verstrekken van een gehandicaptenvoertuig. Bij de indicatie voor een scootmobiel is er te weinig keuze aangaande de vering, actieradius, verlichting, handgas/voetgas, 3-of 4-wielscootmobiel, richtingaanwijzers en reflectoren. Aanbeveling: Er moet beter gekeken worden naar de beperking van degene die een gehandicaptenvoertuig aanvraagt. Anders gezegd: er moet maatwerk komen. Wmo moet zorggericht i.p.v. aanbodgericht werken. (project de Kanteling ) Bekendmaking bij zowel ambtenaren als gebruikers van het proces de Kanteling dat zich binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afspeelt als het gaat om verstrekking van gehandicaptenvoertuigen. Nagaan of de indicatiestelling voor scootmobielen eenduidiger gesteld kan worden. Indicatie onder begeleiding van een ergotherapeut. 7.2 Instructie en cursussen Conclusie: Er worden gehandicaptenvoertuigen verstrekt terwijl de gebruiker ervan nauwelijks op de hoogte is hoe het voertuig te gebruiken. Aanbeveling: Verplicht stellen van cursussen om te leren omgaan en besturen van het gehandicaptenvoertuig. Maar ook aan de verkeersregels moet aandacht worden besteed. Dit vergroot het vertrouwen, kennis en kunde van de gebruiker en verhoogt de (verkeers)veiligheid. Deze cursussen moeten door de leverancier en gemeente worden verstrekt. Eventueel uitbesteed aan bijvoorbeeld Pulse en het POG. POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

12 7.3 Voertuig Conclusie: Met het oog op de verkeersveiligheid zijn er 4 belangrijke conclusies te trekken: De gashendel van de scootmobielen. Deze moet losgelaten worden om stil te komen staan. In panieksituaties kan deze handeling groot gevaar opleveren. Moet men plotseling stil staan dan knijpen mensen in een reflexbeweging deze hendel in omdat zij dit zo gewend waren bij de handrem van hun fiets. De zichtbaarheid van de gehandicaptenvoertuigen. De verlichting van deze voertuigen is bij scootmobielen ronduit schaars en bij elektrische rolstoelen gewoon slecht te noemen. Op de scootmobiel zit de verlichting en richtingaanwijzer achter veel te laag om gezien te worden. Mensen geven aan zich niet veilig te voelen. Onzekerheid gebruikers van gehandicaptenvoertuigen door: o Ontbreken spiegels en reflectoren o Instabiliteit van scootmobielen o Bereik van de accu (angst om stil te komen staan) o Angst voor diefstal Aanbevelingen: Onderzoek doen naar de mogelijkheid om: op scootmobielen een noodrem aan te brengen. De gashendel moet alleen te gebruiken zijn om gas te geven aanbrengen betere en grotere verlichting zodat het gehandicaptenvoertuig door andere weggebruikers tijdig wordt gezien. in plaats van een spanningsmeter een kilometerteller/afstandsmeter te plaatsen, zodat de gebruiker zicht krijgt op de afstand die nog gereden kan worden. differentie in contactsleutels van hetzelfde model scootmobielen. Onzekerheid bij gebruikers gehandicaptenvoertuig wegnemen door: Gehandicaptenvoertuigen standaard te voorzien van spiegels en reflectoren. Gebruiker de mogelijkheid te bieden een vierwielscootmobiel te kunnen gaan gebruiken, zodat kantelen niet of nauwelijks mogelijk is. 7.4 Onderhoud Conclusie: Onderhoud en reparaties aan gehandicaptenvoertuigen stemt weinig gebruikers tot tevredenheid. Met betrekking tot de elektrische rolstoelen is het probleem echt ernstig te noemen. Aanbevelingen: Opnemen van periodiek onderhoud aan gehandicaptenvoertuigen in de Wmo-verordening, door een vast onderhoudscontract af te sluiten met de leverancier. Instellen van een terugkomdag bij de leverancier na ongeveer 2 maanden. Hierdoor wordt duidelijk of het gehandicaptenvoertuig wordt gebruikt en zo ja of het, het juiste voertuig is ten aanzien van de beperkingen van de gebruiker. 7.5 Infrastructuur Conclusie: Op veel punten laat de bereikbaarheid en toegankelijkheid te wensen over. Zo zijn er veel op- en afritten in vooral de wijk Zenderpark te hoog. In de binnenstad zijn veel winkels niet of nauwelijks bereikbaar. De bestrating is hier, zeker op het tijdstip van de wekelijkse markt, niet goed. Op sommige fietspaden hebben de wortels van de bomen de bestrating erg omhoog gebracht. Door het ontstaan van veel hobbels en kuilen kan het voor mensen in een gehandicaptenvoertuig een zeer pijnlijke situatie zijn om hier te moeten rijden. Klachten verergeren. POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

13 Aanbevelingen: In samenwerking met het POG: voor de winkels in de binnenstad een toegankelijkheidssticker ontwikkelen. de gemelde knelpunten zo spoedig mogelijk verhelpen. Het POG heeft al veel gemelde knelpunten in kaart gebracht. 7.6 Overigen Taxivervoer Conclusie: Veel taxichauffeurs en gebruikers van scootmobielen zijn onvoldoende op de hoogte van wettelijke regels en mogelijkheden met betrekking tot het vervoeren van mensen in een scootmobiel. Zo is niet duidelijk wie de scootmobiel in en uit de taxi moet rijden. Moet de scootmobielgebruiker overstappen op een vaste stoel of juist niet? Hoe moeten de gordels worden vastgezet? Aanbeveling: Vervoerders van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Regiotaxi) moeten op de hoogte zijn van de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR) Daarnaast moeten er in het kader van de Code VVR ook regels ontwikkeld worden voor het vervoer van scootmobielgebruikers in een taxi. Gebruikers van een gehandicaptenvoertuig moeten in kennis worden gesteld wat de regels zijn, door middel van een cursus of workshop. POG JdB Rapportage bijeenkomst gebruikers gehandicaptenvoertuigen 17 februari

Gehandicaptenvoertuigen in gebruik Rapportage van de uitkomsten van de bijeenkomsten in het kader van het project Gehandicaptenvoertuigen in gebruik,

Gehandicaptenvoertuigen in gebruik Rapportage van de uitkomsten van de bijeenkomsten in het kader van het project Gehandicaptenvoertuigen in gebruik, Gehandicaptenvoertuigen in gebruik Rapportage van de uitkomsten van de bijeenkomsten in het kader van het project Gehandicaptenvoertuigen in gebruik, een project in opdracht van het ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Senioren in het verkeer (135) Liesbeth Boerwinkel Projectleider Blijf Veilig Mobiel. s Hertogenbosch. 31 oktober 2012.

Senioren in het verkeer (135) Liesbeth Boerwinkel Projectleider Blijf Veilig Mobiel. s Hertogenbosch. 31 oktober 2012. Senioren in het verkeer (135) Liesbeth Boerwinkel Projectleider Blijf Veilig Mobiel s Hertogenbosch 31 oktober 2012 31 oktober 2012 Senioren in het verkeer Opbouw presentatie: Blijf Veilig Mobiel Waarom

Nadere informatie

Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel

Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel Kunt of durft u niet meer op een gewone fiets te fietsen? Bent u al eens (bijna) gevallen met de fiets en maakt dat u onzeker? Heeft u moeite

Nadere informatie

Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel

Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel Een driewielfiets, iets voor u? Blijf langer veilig mobiel Kunt of durft u niet meer op een gewone fiets te fietsen? Bent u al eens (bijna) gevallen met de fiets en maakt dat u onzeker? Heeft u moeite

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Hoe is deze brochure tot stand gekomen?

Hoe is deze brochure tot stand gekomen? 1 Hoe is deze brochure tot stand gekomen? Regelmatig klinken geluiden dat scootermobielen weinig gebruikt zouden worden. Ze zouden soms zelfs ongebruikt in de stalling staan. Maar is dat echt zo? En zo

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers

Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers Gebaseerd op literatuurstudie, raadpleging internet en onderzoek Kien Aanschaf en gebruik scootmobielen (A.) en Aanbod mobiliteits-/rijvaardigheidscentra

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2014

Nationaal verkeerskundecongres 2014 Nationaal verkeerskundecongres 2014 Het imagoprobleem voorbij; promotie van de driewielfiets voor ouderen kent alleen maar winnaars Gerda van Leeuwen (Auteur is werkzaam bij Blijf Veilig Mobiel) Annemiek

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers

Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers Gebaseerd op literatuurstudie, raadpleging internet en onderzoek Kien Aanschaf en gebruik scootmobielen (A.) en Aanbod mobiliteits-/rijvaardigheidscentra

Nadere informatie

6Helpen bij het gebruik van

6Helpen bij het gebruik van Thema 6Helpen bij het gebruik van hulpmiddelen bij verplaatsen 6.1 Inleiding Als zorghulp zul je te maken krijgen met cliënten die lopen met een kruk of twee krukken, een looprek of een rollater. Die hulpmiddelen

Nadere informatie

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van Beleidsregels Vervoersvoorzieningen Wmo 2015 citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo 2015 vastgesteld bij besluit van Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel, afdeling Samenleving Auteur: N.

Nadere informatie

Toetsmatrijs Taxi Doelgroepenvervoer

Toetsmatrijs Taxi Doelgroepenvervoer Opgesteld door: CCV Categorie: i Doelgroepenvervoer Categoriecode: TD Toetsvorm: raktijkexamen Dekkingsgraad toetstermen: 100 % Cesuur: De kandidaat moet een voldoende hebben behaald voor het examen om

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes

De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes Een communicatie- en educatieproject gericht op ouderen Samenvatting Ouderen lopen het hoogste risico om door een verkeersongeval ernstig gewond te raken

Nadere informatie

Resultaten Taxbus Enquête 2011

Resultaten Taxbus Enquête 2011 Resultaten Taxbus Enquête 2011 Collectief vraagafhankelijk vervoer Eindhoven Auteurs: Sylvie van Dijk Caro Goudriaan Dit onderzoek kon plaats vinden dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers.

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010 NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 28 januari 2011 registratienummer: I/1101316 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. P. Aipassa paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer

Nadere informatie

1 Heeft u een elektrische fiets?

1 Heeft u een elektrische fiets? Fietsen De temperatuur wordt aangenamer de zon schijnt vaker tijd om de fiets uit de garage te halen. 9 8 1 Heeft u een elektrische fiets? 77% (n=195) 7 6 5 4 14% 9% Ja Nee, maar de volgende fiets wordt

Nadere informatie

wethouder Maatschappelijke Ondersteuning, mevrouw J. Kriens Postbus KP ROTTERDAM Vastzetten rolstoelen in VoM Datum: 17 oktober 2007

wethouder Maatschappelijke Ondersteuning, mevrouw J. Kriens Postbus KP ROTTERDAM Vastzetten rolstoelen in VoM Datum: 17 oktober 2007 Rotterdams Advies Platform Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam tel. 010-282 1111 info@agenda22-rotterdam.nl Aan: wethouder Maatschappelijke Ondersteuning, mevrouw J. Kriens Postbus 70012 3000 KP ROTTERDAM

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Persoons Gebonden Budget

Persoons Gebonden Budget Persoons Gebonden Budget 1. Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe WMO van kracht. In deze wet is opnieuw beschreven op welke wijze gemeenten hun burgers dienen te ondersteunen in het maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Onderzoek Kwetsbare verkeersdeelnemers C (rijvaardigheidstrainingen) ANBO

Onderzoek Kwetsbare verkeersdeelnemers C (rijvaardigheidstrainingen) ANBO Onderzoek Kwetsbare verkeersdeelnemers C (rijvaardigheidstrainingen) ANBO December 2009 Contact: Karen Blaakmeer T: 050 3171774 E: karenblaakmeer@kienonderzoek.nl Kantoor Groningen: Westerkade 15-5, 9718

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016 Gemeente Zoetermeer Wmo besluit Zoetermeer 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden...

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Hier in Amsterdam hebben de fietsers hun eigen regels

Hier in Amsterdam hebben de fietsers hun eigen regels Hier in Amsterdam hebben de fietsers hun eigen regels Sinds 1 juli 2017 worden speed pedelecs, fietsen die 45 km/h kunnen halen, als bromfietsen gezien. Veel mensen zijn hier boos over omdat ze hierdoor

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman Waarom stelt de gemeente mij zoveel vragen? inzake de klacht van mevrouw L. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeentelijke beoordeling Advies Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2010 Adviesraden WMO regio Leiden en Katwijk d.d. 24 juli 2009

Gemeentelijke beoordeling Advies Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2010 Adviesraden WMO regio Leiden en Katwijk d.d. 24 juli 2009 Gemeentelijke beoordeling Advies Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2010 Adviesraden WMO regio Leiden en Katwijk d.d. 24 juli 2009 Het advies bestaat uit verschillende onderdelen: 1. inhoudelijke aspecten 2.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto.

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto. 1 Dit onderhavige protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in het kader van schoolactiviteiten. Met dit

Nadere informatie

Senioren in het verkeer: hoe bereiken we hen langs nieuwe wegen? Introductie van het concept individueel mobilitesadvies

Senioren in het verkeer: hoe bereiken we hen langs nieuwe wegen? Introductie van het concept individueel mobilitesadvies Senioren in het verkeer: hoe bereiken we hen langs nieuwe wegen? Introductie van het concept individueel mobilitesadvies Liesbeth Boerwinkel (Auteur is werkzaam bij ANBO als projectleider Blijf Veilig

Nadere informatie

Vervoerspas bij de hand?

Vervoerspas bij de hand? Vervoerspas bij de hand? Wmo vervoer voor inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en ridderkerk Voor uw rit reservering bij regiotaxi BAR heeft u uw vervoerspas bij de hand! telefoon: 0900 440 4400 (lokaal

Nadere informatie

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 ouderen in het verkeer anno 2012 Kerncijfers 2010. Verkeersdoden per jaar: doelstelling 2010-750 (1973 3200 verkeersdoden) 2020-580 Jaar 2002 2003 2004 2005

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Opdracht Tijdens deze bijeenkomst stond het Beleidsplan Verkeersveiligheid 2010-2020

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Volgens het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken reserveren wij een gehandicaptenparkeerplaats indien:

Volgens het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken reserveren wij een gehandicaptenparkeerplaats indien: Agendanummer. Onderwerp: beleidsregels en doorberekening kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats Wij stellen voor: 1. De beleidsregels voor afgifte van een gehandicaptenparkeerplaats vaststellen. 2.

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

PROTOCOL LEERLINGEN VERVOER EN VEILIGHEID Protocol leerlingenvervoer en veiligheid 12-2013

PROTOCOL LEERLINGEN VERVOER EN VEILIGHEID Protocol leerlingenvervoer en veiligheid 12-2013 2010 PROTOCOL LEERLINGEN VERVOER EN VEILIGHEID In dit protocol worden voorschriften gegeven aan het schoolbestuur, personeel, ouders c.q. vrijwilligers en andere partijen die het leerlingenvervoer verzorgen,

Nadere informatie

Eindrapport onderzoek scootmobielen in het taxivervoer

Eindrapport onderzoek scootmobielen in het taxivervoer Eindrapport onderzoek scootmobielen in het taxivervoer Zijn scootmobielen geschikt te maken als zitplaats in taxivervoer en hoe brengen we dat in praktijk? Onderzoek in opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Toetsmatrijs Taxi Doelgroepenvervoer

Toetsmatrijs Taxi Doelgroepenvervoer In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: TD Toetsvorm: raktijk Dekkingsgraad

Nadere informatie

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand JAARPLAN 2010 Afdeling Loon op Zand Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Projecten 4. Verkeersouders 5. De scholen zijn weer begonnen 6. School verkeersexamens 7. Voorlichting Contactgegevens Begroting

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Vervoerspas bij de hand?

Vervoerspas bij de hand? Vervoerspas bij de hand? Wmo Vervoer voor inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Voor uw rit reservering bij regiotaxi BAR heeft u uw vervoerspas bij de hand! Telefoon: 0900 440 4400 (lokaal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Vervoersbrochure. versie regio Midden-Holland

Vervoersbrochure. versie regio Midden-Holland Vervoersbrochure versie regio Midden-Holland Leerlingenvervoer 2017-2018 Inhoudsopgave inleiding contactgegevens planning van het vervoer voor aanvang van het vervoer rolstoelvervoer tijdens de rit aankomst

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

Zorgloket WaalwijkWijzer September 2005. Onderzoek Scootmobielgebruik Gemeente Waalwijk

Zorgloket WaalwijkWijzer September 2005. Onderzoek Scootmobielgebruik Gemeente Waalwijk Zorgloket WaalwijkWijzer September 2005 Onderzoek Scootmobielgebruik Gemeente Waalwijk INHOUD 1 0. SAMENVATTING ENCONCLUSIES 2 1. INLEIDING 3 1.1. Aanleiding en doel 3 1.2. Opzet en uitvoering 3 1.3. Rapportage

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Voorwoord. scoot veilig 1

Voorwoord. scoot veilig 1 Voorwoord De scootmobielcursus die voor u ligt, is tot stand gekomen in het kader van het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel. Dit meerjarenprogramma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Raadsinformatie avond 4 februari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1. Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31 december 2015; En

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Onderzoek naar elektrisch rijden

Onderzoek naar elektrisch rijden RAPPORTAGE Amsterdam, 03-11-2011 Onderzoek naar elektrisch rijden Hoofdrapportage Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 972 Afgeronde vragenlijsten 510 Waarvan met open link 0 Laatste deelname 3 nov.

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van het rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Motor Accu Sensor Display. Waar moet je op letten bij aanschaf

Motor Accu Sensor Display. Waar moet je op letten bij aanschaf Motor Accu Sensor Display Waar moet je op letten bij aanschaf 1 Wat maakt een fiets een e-bike? E-Bike Fiets met elektrische trapondersteuning Dus: een fiets met een motor (maar spierkracht is noodzakelijk)

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Samengevat worden, met instemming van de WMO raad, de volgende beleidsaanpassingen voorgesteld:

Samengevat worden, met instemming van de WMO raad, de volgende beleidsaanpassingen voorgesteld: Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009 Agenda nr: 13 Onderwerp: Vaststellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2010 gemeente valkenburg aan de Geul en het Besluit nadere regels voorzieningen

Nadere informatie

Typ hier om tekst in te voeren

Typ hier om tekst in te voeren Typ hier om tekst in te voeren Iedereen fietst mee Gemeentelijke stimulering van het fietsgebruik onder mensen met weinig bestedingsruimte Iedereen fietst mee 2 Titel Iedereen fietst mee Auteur Astrid

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Blijf in beweging! Met de Mobiliteitsservice van Škoda

SIMPLY CLEVER. Blijf in beweging! Met de Mobiliteitsservice van Škoda SIMPLY CLEVER Blijf in beweging! Met de Mobiliteitsservice van Škoda Hulpverlening in Nederland Met Škoda kiest u voor betrouwbaarheid onderweg. Om er zeker van te zijn dat u in beweging blijft, is er

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Praktijk Vragen over auto

Praktijk Vragen over auto Praktijk Vragen over auto 1 BANDEN: Wat moet je controleren op Auto banden 1- spannig: Meters/Lampjes Juiste banden spanning hangt af: Auto (merk, Type, gewicht) maat Gewicht lading (of aantal personen).

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente, juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 2.1 Algemene onderzoeksopzet Wmo monitor 4 2.2

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Basisschool De Leemstee protocol vervoer

Basisschool De Leemstee protocol vervoer Basisschool De Leemstee protocol vervoer Inhoud Protocol vervoer kinderen tijdens schooltijden... 2 1. Vervoer per auto... 2 2. Vervoer per bus:... 4 3. Vervoer per fiets... 4 3.1 Vervoer per fiets in

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Weesp

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Weesp nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum, juni 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 2.1 Algemene onderzoeksopzet Wmo monitor

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo 2010

Klanttevredenheid Wmo 2010 Klanttevredenheid Wmo 2010 Afdeling Samenleving november 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene ontwikkelingen... 4 3. Tevredenheid gebruikers hulpmiddelen... 6 4. Tevredenheid klanten Servicetaxi Diemen...

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg!

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! Lotte van den Munckhof ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Erik Geerdes ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Charlotte van Sluis

Nadere informatie

Autorijden na ziekte of met een handicap

Autorijden na ziekte of met een handicap Autorijden na ziekte of met een handicap 1 Inhoud Inleiding 3 Is mijn rijbewijs nog geldig? 4 Rijvaardigheid 4 Eigen verklaring 4 Verandering gezondheid 4 Wie beslist of ik weer mag autorijden? 5 Wat is

Nadere informatie

Het Gehandicapten Platform Roermond

Het Gehandicapten Platform Roermond Jaarverslag 2013 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Aanvankelijk is het

Nadere informatie