Hoofdstuk 2. Verantwoording

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173"

Transcriptie

1 Hoofdstuk Paragrafen Verantwoording

2 174 Verantwoording 005

3 . PARAGRAFEN.1 Weerstandsvermogen In deze paragraaf gaan we uit van de richtlijnen zoals die in de programmabegroting 005 golden. In de programmabegroting 005 hebben wij aangegeven dat de weerstandscapaciteit voldoende was om de op dat moment bekend zijnde risico s (van materieel belang) eventueel op te kunnen vangen. In deze paragraaf wordt weergegeven welke wijzigingen zich in de loop van 005 hierin hebben voorgedaan. Weerstandscapaciteit Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandcapaciteit bestaat uit het beschikbaar vermogen dat kan worden ingezet om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Het gaat hierbij om beschikbare reserves waaraan geen bestemming hangt, dit zijn de algemene reserve en de (dienst)bedrijfsreserves. De bedragen die binnen de algemene reserve en (dienst)bedrijfsreserves opgenomen zijn met betrekking tot grondexploitaties, zijn hiervan uitgezonderd en worden apart toegelicht in de regel algemene reserves grondexploitaties. Algemene reserve Incidentele weerstandcapaciteit (Dienst)bedrijfsreserves Incidentele weerstandscapaciteit Algemene reserve (Dienst)bedrijfsreserve(s) Algemene reserves grondexploitaties Totaal De hoogte van de algemene reserve is ultimo 005 4,9 miljoen euro gestegen ten opzichte van 004. Deze toename wordt veroorzaakt doordat het voordelig resultaat van de verantwoording 004 (5,8 miljoen euro) en de bestuursrapportage per 1 juli (8,7 miljoen euro) is toegevoegd. Deze bedragen zijn inmiddels bestemd en zullen in 006 weer aan de algemene reserve worden onttrokken. Daarnaast heeft de geplande aanvulling in verband met de verstrekte bijdrage aan het BOR-fonds van 10,3 miljoen euro plaatsgevonden. In verband met deze verstrekte bijdrage dient nu nog 36,6 miljoen euro terug te worden gestort in de algemene reserve. Wij verwachten dat het grootste deel hiervan in 006 zal plaatsvinden. Ook zal de noodzakelijke aanvulling van 16,8 miljoen euro in verband met de aankoop van Cereol gerealiseerd moeten worden. De minimumnorm van alle (dienst)bedrijfsreserves samen bedraagt 4,5 miljoen euro. In de verantwoording 004 bleek het totaal van de (dienst)bedrijfsreserves echter 35,9 miljoen euro negatief te zijn. Ten opzichte van de verantwoording is het totaal van de (dienst)bedrijfsreserves met 6,6 miljoen euro toegenomen zodat het totaal nu 9,3 miljoen euro negatief is. Deze toename wordt voor,6 miljoen euro verklaard door de verwerking van de bestedings- en dekkingsvoorstellen bij de verantwoording 004. Er zijn momenteel nog maar 4 diensten met een bedrijfsreserve onder het minimum. Dit betreft het Muziekcentrum Vredenburg, de Dienst Gemeentelijke Musea, de Accountantsdienst en het Ontwikkelingsbedrijf. Het MCV en de DGM hebben plannen opgesteld ter aanvulling van hun bedrijfsreserve. De eerste stappen daartoe zijn in 005 reeds gezet. De negatieve bedrijfsreserve van het OGU bedraagt ruim 19, miljoen euro. Deze stand wordt voornamelijk veroorzaakt door een wijziging in regelgeving, namelijk dat ten laste van de bedrijfsreserve voorzieningen getroffen moeten worden voor huurharmonisatie en achterstallig onderhoud van gemeentegebouwen. Voor het terugverdienen van dit tekort zijn meerjarige afspraken gemaakt waardoor in een periode van circa 5 jaar de tekortpositie geheel wordt weggewerkt..1 Verantwoording

4 Algemene reserve met betrekking tot grondexploitaties De algemene reserve met betrekking tot grondexploitaties bestaat uit twee onderdelen. Het eerste bestaat uit een bedrag dat binnen de algemene reserve is gereserveerd voor eventuele toekomstige nadelen op grondexploitaties. Dit bedrag is in 005 met 6,4 miljoen euro verhoogd, doordat een voor dit doel bestemde reserve aan de algemene reserve is toegevoegd (zie onderstaande tabel). Daarnaast zijn in 004 voorzieningen gevormd voor het opvangen van te verwachten toekomstige negatieve grondexploitaties. Deze voorzieningen zijn gevormd ten laste van de dienstbedrijfsreserves, waardoor deze negatief zijn geworden. In 005 dienden deze voorzieningen, ten laste van de dienstbedrijfsreserves, te worden opgehoogd met 10,4 miljoen euro. De verwerking van het resultaat op grondexploitaties van 005 zal naar verwachting een positieve invloed hebben op deze negatieve reserve (zie toelichting programma stedelijke ontwikkeling). De ontstane negatieve reserve dient tevens bezien te worden tegen de achtergrond van het voorzichtigheidsbeginsel dat wordt toegepast in de nieuwe voorschriften: voorziene verliezen moeten direct worden genomen en voorziene winsten mogen pas worden genomen als zij zijn gerealiseerd. De in dit kader te noemen verwachte positieve binnenstedelijke grondexploitaties bedragen 53, miljoen euro (stand MPG 1 juli 005). Algemene reserve grondexploitaties Algemene reserve (Dienst)bedrijfsreserves Totaal bijdrage aan incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit Beschikbare weerstandscapaciteit Risico s materiële betekenis De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de Onroerend Zaak Belasting (OZB) enerzijds en de rioolrechten en afvalstoffenheffing anderzijds. In de begroting 005 was reeds geconstateerd dat Utrecht voor wat betreft de onbenutte belastingcapaciteit niet beschikt over een structurele weerstandscapaciteit. In de loop van 005 is dit niet veranderd. Weerstandscapaciteit in relatie tot de risico s Geconstateerd kan worden dat de momenteel beschikbare weerstandscapaciteit alleen bestaat uit de aanwezige algemene reserve en (dienst)bedrijfsreserves. De stand van deze reserves laat ultimo 005 een tekort zien van 5,4 miljoen euro. Dit tekort is echter ruim 67 miljoen euro positiever dan het tekort ultimo 004. Het nog aanwezige tekort dient tevens te worden bekeken in samenhang met de te verwachten toekomstige positieve grondexploitaties en de in 006 aan te vullen bijdragen in het kader van het BORfonds. Wij achten het geheel van reserves en voorzieningen vooralsnog voldoende voor de risico s die Utrecht op dit moment loopt (zie volgende paragraaf). In het kader van de nieuwe regelgeving zoals wordt voorgesteld in de nota weerstandvermogen zal dit nader worden onderzocht. Inventarisatie risico s Belangrijk is hier op te merken, dat het uitsluitend gaat om risico s waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie van de gemeente. Het uitgangspunt is dat min of meer regulier voorkomende risico s binnen het jaarlijkse exploitatieresultaat kunnen worden opgevangen. Binnen de gemeente Utrecht kunnen de hieronder genoemde algemene risico s zich voordoen: Bedrijfsrisico s A. Bedrijfsrisico s Onder bedrijfsrisico s worden de volgende risico s verstaan: 1. (On-)voldoende (gekwalificeerd) personeel. Toereikende (administratieve) organisatie, onder andere ter waarborging van de rechtmatigheid (bijvoorbeeld voorkoming van fraude) en de doelmatigheid (bijvoorbeeld voorkomen van inefficiency) 3. Uitvallen bedrijfsmiddelen (onder andere informatiseringsystemen) 4. Stakingsrisico. 176 Verantwoording 005

5 Eigendomsrisico s Beleidsrisico s B. Eigendomsrisico s Onder eigendomsrisico s worden de volgende risico s verstaan: 1. Risico van schade aan of van het verlies van eigendommen die door de dienst worden gebruikt. Bodemverontreiniging onder percelen die door de dienst gebruikt worden 3. Deelnemingen in derden-rechtspersonen 4. Risico dat met zaken die de dienst voor haar taakuitoefening gebruikt schade aan derden wordt toegebracht. C. Beleidsrisico s Beleidsrisico s zijn in te delen in de volgende risico s: 1. Continuïteit maatschappelijk en politiek draagvlak. Vertraging/ onhaalbaarheid als gevolg van juridische belemmeringen of het niet gereed zijn van juridisch instrumentarium 3. Continuïteit in beleid, regelgeving en bekostiging van hogere overheden 4. Continuïteit in participatie medebekostiging en risicodeling samenwerkingspartner(s), vraaguitval van afnemers 5. Te laag niveau van taakuitoefening/ taakverwaarlozing 6. Borgstellingen en garanties 7. Aansprakelijkheid uit rechtmatige overheidsdaad (art. 3.4 van de Algemene wet bestuursr echt, bepalingen in bijzondere bestuursrechtelijke wetten: art. 49 WRO en soortgelijke bepalingen). 8. Oninbaarheid vorderingen 9. Ontbreken verhaalsmogelijkheid ter zake van geleden/ te lijden schade (ontbreken van titel voor verhaal, insolvabiliteit, debiteur niet bekend en dergelijke). Beleidsrisico s zijn vooral gerelateerd aan specifieke gemeentelijke producten. Het onderstaande overzicht is het resultaat van een hierop gerichte inventarisatie. Het overzicht bevat alleen die risico s die op gemeentelijk niveau van materiële betekenis zijn. Programma Voorkomend Risico Nadere toelichting op en omschrijving van de aard van het risico Diverse C4 Vraaguitval doordat klanten voor een andere leverancier kiezen of minder afnemen (onder andere markttaken GG&GD, adviesgroep accountantsdienst en onderdelen van het OGU) en teruglopende publieke belangstelling (Programma Cultuur) Sociale Zaken en Welzijn C3 In 007 treedt de WMO in werking. De WMO is een kaderwet waarin de Welzijnswet, de WVG en een deel van de AWBZ worden opgenomen. De verantwoordelijkheden gaan over van Rijk naar gemeente evenals de bijbehorende risico s zoals kostenstijgingen binnen de zorg. Diverse C3 Verantwoording externe gelden nadat uitgaven zijn gedaan. Risico bestaat dat de gelden of een gedeelte daarvan moeten worden terugbetaald indien de verantwoording en / of uitvoering onvoldoende wordt geacht. Dit doet zich voor binnen diverse programma s zoals Onderwijs en Welzijn. Diverse C6 Garanties geldleningen. Er werd niet altijd een recht van hypotheek gevestigd. Er is een inventarisatie gaande. De inventarisatie heeft tot nu toe geen grote risico s opgeleverd..1 Verantwoording

6 Programma Voorkomend Risico Nadere toelichting op en omschrijving van de aard van het risico Diverse C7 Risico s uit rechtmatige overheidsdaad. De bekendste hiervan betreft planschade. Het ligt in de bedoeling in de toekomst het risico van claims zoveel mogelijk contractueel neer te leggen bij de belanghebbende, zijnde de ontwikkelaar. Een ander risico uit rechtmatige overheidsdaad is bijvoorbeeld de aanleg van het HOV, waarvoor een schadecompensatieregeling is getroffen. Vanwege het openeinde karakter hiervan bestaat er een budgettair risico. Een ander risico is de juridische aansprakelijkheid van de brandweer bij de afhandeling van incidenten (bijvoorbeeld vervuiling oppervlaktewater en / of bodem en schade ontstaan tijdens berging en bluswerkzaamheden). Stedelijke ontwikkeling Stedelijke ontwikkeling Volksgezondheid C4 C4 C4 Groei in de gemeentelijke huisvestingsbehoefte heeft geleid tot extra aanhuur van panden. Dit kan leiden tot leegstandskosten. Risico s op het gebied van grondexploitaties. Hiervoor verwijzen wij naar de afzonderlijke rapportages: actualisatie masterplan stationsgebied 005, bestuursrapportage Leidsche Rijn en het MPG 005. Onvoldoende voorbereiding op grote uitbraken van infectieziekten of op bio-terrorisme Diverse C Vertraging van projecten als gevolg van milieu- en luchtproblematiek. Aansprakelijkheidsrisico s D. Aansprakelijkheidsrisico s Aansprakelijkheidsrisico s zijn in te delen in zeven soorten risico s: 1. Dreigende of daadwerkelijke verbodsactie of schadeaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (6:16 BW). Risico van te herroepen of vernietigde beschikkingen in verband met lopende procedures in bezwaar of beroep 3. Verbodsactie of aansprakelijkheid wegens contractbreuk door de gemeente zelf. 4. Ongewenste juridische bindingen als gevolg van onjuist optreden in precontractuele situaties, toezeggingen, te strakke contracten, onbedoeld verlengde contracten en dergelijke 5. Niet geldend kunnen maken van (vermeende) gemeentelijke aanspraken en belangen als gevolg van het niet of niet op de juiste wijze vastliggen van afspraken en verantwoordelijkheden, ofwel contracten die ontbreken of gebrekkig zijn. 6. Procesrisico s - het risico om betrokken te worden in juridische procedures (advocaatkosten; ongewisheid afloop) 7. Open eind situaties bij financiering, subsidiering en participaties. Deze aansprakelijkheidsrisico s kunnen ook gerelateerd zijn aan specifieke gemeentelijke producten. Het onderstaande overzicht is het resultaat van een hierop gerichte inventarisatie. Het overzicht bevat alleen die risico s die op gemeentelijk niveau van materiële betekenis zijn. Programma Voorkomend risico Nadere toelichting op en omschrijving van de aard van het risico Diverse D1 Mogelijk te verwachten schadeclaims van gebruikers / huurders van panden in eigendom van de gemeente waarin asbest is verwerkt (onderwijs) en meerwerk door verbouwing panden waarbij problemen met betrekking tot asbest, fundering en constructies naar boven komen. 178 Verantwoording 005

7 Beheer openbare ruimte Programma Voorkomend risico D4 Nadere toelichting op en omschrijving van de aard van het risico Aansprakelijkheidsrisico s als gevolg van achterstallig onderhoud. Sport D Het restant van de lening die de gemeente heeft verstrekt aan Memid Investments bedraagt ultimo 005 nog 3,75 miljoen euro. Aan het eind van de looptijd zal het dan nog resterende bedrag van 17,5 miljoen euro ineens worden terugbetaald. Ten behoeve van het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaglegging en naleving van de regelgeving is een permanente auditcommissie in het leven geroepen..1 Verantwoording

8 180 Verantwoording 005

9 Schoolgebouwen. Onderhoud kapitaalgoederen Gemeentelijke doelen kunnen niet worden gerealiseerd zonder kapitaalgoederen. Om onderwijs te geven zijn schoolgebouwen nodig. Water, wegen en bruggen zijn onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling van Utrecht. Straatlantaarns en de inrichting van het openbaar groen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale veiligheid. De riolering draagt bij aan de gemeentelijke milieudoelstellingen. Kortom: kapitaalgoederen spelen een belangrijke rol bij programmadoelen die de gemeente Utrecht wil realiseren. Kapitaalgoederen vormen het gezicht van onze stad. Gaten in het wegdek, scheefliggende stoeptegels, kapotte lantaarnpalen, onveilige groenvoorzieningen en dergelijke zijn zaken die hoog scoren op de lijstjes met ergernissen van burgers. In de Financiële Verordening (door de gemeenteraad vastgesteld op 13 november 003) is voorgeschreven dat het college van b. en w. eens in de vier jaar een nota onderhoud openbare ruimte aanbiedt. Daarin dient het kader benoemd te worden voor de inrichting van het beoogde onderhoudsniveau op gebied van groen, water, wegen, kunstwerken en straatmeubilair. Daarnaast dient iedere vier jaar een rioleringsplan, en elk jaar een nota onderhoud gebouwen aan de gemeenteraad voorgelegd te worden. Omdat er een verschil bestaat in systematiek tussen gebouwde en ongebouwde omgeving, worden de respectievelijke kapitaalgoederen afzonderlijk besproken. Gebouwde omgeving Naam beleidsnota: Programma 005 huisvesting onderwijs Jaar van vaststelling: 004 Doel: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair- en speciaal onderwijs middels onderhoud aan schoolgebouwen, uitbreiding, nieuwbouw en eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Stand van zaken: In het jaarlijks op te stellen Programma worden voorzieningen opgenomen die door de schoolbesturen zijn aangevraagd. Alle aanvragen voor onderhoud voor kalenderjaar 005, die voldoen aan de in de huisvestingsverordening opgenomen criteria, worden uitgevoerd. In de loop van 006 zullen al deze voorzieningen uitgevoerd zijn op grote investeringsprojecten na, welke om uiteenlopende redenen vertraging hebben opgenomen (Prinses Margrietschool en Rubenslaan 91). Verder wordt er gewerkt aan een Masterplan Primair Onderwijs (PO), waarmee de gemeente in overeenstemming met de schoolbesturen wil komen tot een meerjarenplanning. De uitgangspuntennotitie hiervoor is begin 006 voorgelegd aan de gemeenteraad. Uitvoering 005: Doordat extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor achterstallig onderhoud, kunnen alle aanvragen voor onderhoud voor 005 die als noodzakelijk beoordeeld zijn, worden uitgevoerd. Naam beleidsnota: Masterplan Voortgezet Onderwijs Utrecht Jaar van vaststelling: 00 Doel: Het Masterplan Voortgezet Onderwijs beoogt een oplossing te bieden voor de slechte huisvestingssituatie van een aantal scholen en combineert dit met een sanering van het scholenbestand, zodat spreiding en levensvatbaarheid verbeterd worden. Het is een integraal plan voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Stand van zaken: In 003 is de 1e voortgangsrapportage voorgelegd aan de gemeenteraad, in 004 de e en in 005 de 3e voortgangsrapportage. Er zijn 15 projecten in het Masterplan opgenomen. Deze projecten betreffen renovatie (eventueel inclusief uitbreiding), nieuwbouw en het bieden van tijdelijke huisvesting in afwachting van een definitieve locatie. Inmiddels zijn er 4 projecten uitgevoerd (verbouwing Internationale Schakelklassen, verbouwing Vader Rijn College en tijdelijke huisvesting voor UNIC en Amadeus). Op dit moment zijn er nog onvoldoende middelen beschikbaar om het onderhoud van alle scholen voor Voortgezet Onderwijs op peil te brengen. Uitvoering 005: In 005 heeft het accent gelegen op planvoorbereiding van nagenoeg alle overige scholen uit het Masterplan.. Verantwoording

10 Sportaccommodaties Naam beleidsnota: Sportaccommodaties: alles onder controle Jaar van vaststelling: 00 Doel: (Sociale) veiligheid van sportaccommodaties verbeteren. Stand van zaken: De afgelopen jaren zijn er al veel verbeteringen aangebracht aan de diverse accommodaties. Uit de Sportpeiling (003) blijkt ook dat de tevredenheid over de veiligheid van de sportaccommodaties toeneemt. Uitvoering 005: Er zijn verdergaande verbeteringen aangebracht op het gebied van de fysieke veiligheid zoals verlichting, het snoeien van groen, camerabeveiliging en verwijderen van graffiti. Daarnaast is sport en spel materiaal vervangen en is het klein dagelijks onderhoud in de verschillende accommodaties geoptimaliseerd. Ook is er intensiever samengewerkt met maatschappelijke partners om de veiligheid te verbeteren. Sociale infrastructuur Onderhoud gebouwen Naam beleidsnota: Beleidsplan sport Betere tijden Jaar van vaststelling: 00 Doel: Ontwikkelingsvisie die als basis dient voor de verdere uitwerking van de plannen voor publiek en private sportaccommodaties. Onderdeel hiervan is vernieuwing en verbetering van het basisvoorzieningenpakket. Stand van zaken: In 005 is zwembad Den Hommel in de zomervakantie een aantal weken gesloten voor het plegen van groot onderhoud. Uitvoering 005: In 005 zijn wederom diverse kunstgrasvelden aangelegd. Ook zijn nieuwe accommodaties in Leidsche Rijn in beheer genomen. Naam beleidsnota: Investeringsnoodzaak DMO Jaar van vaststelling: 005 Doel: Vaststellen van de investeringsnoodzaak voor de DMO voor vervangende nieuwbouw, jaarlijks en planmatig groot onderhoud. Stand van zaken: In 005 is de onderbouwing van de investeringsnoden uitgewerkt, hetgeen heeft geleid tot een raadsbesluit om de komende drie jaar,8 miljoen euro extra te besteden aan het inlopen van het achterstallig onderhoud. De onderbouwing is vastgelegd in de nota s Toekomst van de stedelijke kapitaalgoederen: de accommodaties van de sociale infrastructuur nader beschouwd op de investeringsnoden; scenario s kapitaalgoederen SI en de projectmatige onderbouwing. Uitvoering 005: De feitelijke uitvoering van de maatregelen zal vanaf 006 plaatsvinden. Naam beleidsnota: programmabegroting 005 (005): Onderhoud gebouwen Tijdelijk Jaar van vaststelling: 005 Doel: Bij tijdelijk beheer van vastgoed is de hoofddoelstelling het tijdig beschikbaar hebben van het vastgoed voor het beoogde doel. Na verwerving wordt het vastgoed tijdelijk, in afwachting van sloop, herontwikkeling of uitgifte, verhuurd als woonruimte, atelier of als bedrijfsruimte. Hiermee wordt onnodige leegstand voorkomen en kan het vastgoed nog tijdelijk voor een maatschappelijke functie worden ingezet. Het tijdelijk beheer vindt ook plaats in opdracht van het Projectbureau Leidsche Rijn, de DSO voor het vastgoed dat verworven is voor het HOV, de GG&GD voor wat betreft de tijdelijke hostels etcetera. Stand van zaken: Bij het tijdelijk beheer wordt rekening gehouden met de uitvoering van het strikt noodzakelijke en juridisch afdwingbare onderhoud dat nodig is voor de tijdelijke instandhouding van het vastgoed. Bij tijdelijke verhuur wordt een afweging gemaakt tussen de noodzakelijk te treffen voorzieningen, de tijd dat het vastgoed nog kan worden geëxploiteerd en de mogelijke huuropbrengsten. Voor deze categorie panden worden géén beheerplannen opgesteld. De onderhoudskosten voor de tijdelijk beheerpanden komen ten laste van de exploitatie van het vastgoed en daarmee ten laste van de betreffende grondexploitatie (evenals uiteraard de opbrengsten). Uitvoering 005: In 005 is een raamcontract afgesloten met de Stichting Studenten Huisvesting om de tijdelijke woningen te verhuren aan studenten circa en bijzondere doelgroepen. Dit ter vervanging van het contract met Woningnet die met bedoelde verhuurdiensten is gestopt. Naam beleidsnota: programmabegroting 005 (005): Onderhoud gebouwen Permanent Jaar van vaststelling: 005 Doel: De gemeente heeft vanouds een brede vastgoedportefeuille en zolang het vast-. 18 Verantwoording 005

11 goed een functie vervult voor eigen huisvesting, maatschappelijke of culturele doeleinden dan wordt het vastgoed marktconform beheerd en geëxploiteerd, waarbij de optimalisatie van het rendement één van de uitgangspunten is. Stand van zaken: Voor het onderhoud van permanent vastgoedbeheer worden beheerplannen opgesteld. De panden worden opgenomen in het planmatig onderhoudssysteem hetgeen inhoudt dat er een opname van alle bouwdelen plaatsvindt met daaraan gekoppeld een meerjarenverwachting onderhoud. Het planmatig onderhoudssysteem maakt daarbij een onderscheid tussen het kort- en langcyclisch onderhoud. Kort cyclisch onderhoud (inclusief uitgesteld) is het totaal van het begrote onderhoud van de gebouwdelen met een levensduur kleiner dan 5 jaar. Momenteel wordt hier jaarlijks circa 50% van uitgevoerd, dit heeft te maken met een tekort aan budget en capaciteit. Het huidig onderhoudsniveau voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Echter, voor het behoud van de waarde van de kapitaalgoederen (op niveau van sober en doelmatig) zou het totale begrote kort cyclisch onderhoud uitgevoerd moeten worden. Voor het langcyclisch onderhoud is geen structureel budget beschikbaar. Voor dit onderhoud wordt door het OGU tot op heden separaat per pand krediet aangevraagd bij de gemeenteraad. Dit betreft voor een groot deel de accommodaties als de Torens, Vleuten-De Meern en nog enkele andere accommodaties. In het verleden is er altijd vanuit gegaan dat het langcyclisch onderhoud veelal in combinatie met verbouw- en/of renovatieplannen werd uitgevoerd. Dit is echter niet altijd het geval. Uitvoering 005: Het onderhoudsbudget voor het onderhoud van het permanent vastgoed bedroeg voor 005 3,666 miljoen euro (voor de directe kosten 3,188 miljoen euro; voor de kosten voor voorbereiding, begeleiding, controle, etcetera 0,478 miljoen euro). De gemiddelde begrote kosten bedroegen voor 005 3,907 miljoen euro. Het verschil tussen begrote kosten en begroot onderhoudbudget dient gedekt te worden uit de egalisatievoorziening. De stand van de voorzieningen betrekking hebbend op onderhoud kapitaalgoederen per 31 december 005 is als volgt: Voorziening groot onderhoud 0,145 miljoen euro Egalisatievoorziening onderhoud 0,335 miljoen euro Voorziening nieuwe exploitatie 3,710 miljoen euro In 005 was in tijdelijk en permanent beheer een totaal van eenheden, verdeeld als in onderstaande tabel weergegeven. Bestemming Tijdelijk beheer Permanent beheer Leidsche Rijn Beheer Muziekcentrum HOV Totaal Woningen Bedrijven Cultureel Horeca Gecomb Tehuizen Bijz.gebouw Diverse Gronden Totaal Ongebouwde omgeving Beheren is een cyclisch proces. Na de doorgaans kortdurende periode waarin de openbare ruimte wordt ingericht komt het voor een lange periode in de beheerfase (instandhoudingcyclus) terecht. In de instandhoudingcyclus wordt de openbare ruimte gebruikt, waardoor veroudering, slijtage en vervuiling optreden. Dit wordt door de beheerders gesignaleerd, waarna onderhoud (reparatie, verzorging, vervanging) plaatsvindt. Vervolgens blijkt of de openbare ruimte weer voldoet aan de eisen die het gebruik en de gebruiker er aan stellen. Op een aantal terreinen zijn de resultaten van de werkzaamheden direct Verantwoording

12 zichtbaar, daardoor signaleren ook de bewoners of er onderhoud moet plaats vinden. Dit geeft de mogelijkheid om op die terreinen doelstellingen voor het beheer te formuleren die meetbaar zijn in de uitgesproken waardering van bewoners. Het openbaar groen en het reinigen van de openbare ruimte zijn bij uitstek gebieden waarop dit van toepassing is. Wanneer de instandhoudingcyclus erg lang is (bij wegen, verlichting en verkeersinstallaties bedraagt deze tientallen en bij bruggen zelfs honderden jaren), is het moeilijk waarneembaar voor bewoners of er voldoende onderhoud wordt gepleegd. Het gebrek aan onderhoud leidt dan tot sluipend verval. In deze paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ligt het accent vooral op dit soort kapitaalgoederen, de zogenaamde civieltechnische infrastructuur. Op 13 november 003 heeft uw gemeenteraad de zorg over het achterstallig onderhoud in de buitenruimte van 101,5 miljoen euro omgezet in een besluit door het amendement 003/A59 (Oldenborg c.s.) aan te nemen. Daarbij is vastgesteld dat voor het Programma Beheer Openbare Ruimte 37,5 miljoen euro beschikbaar komt om de uitvoering van een deel van het achterstallig onderhoud al meteen aan te pakken, verdeeld over de periode Bij de behandeling van de begroting 005 heeft uw gemeenteraad besloten (004/A86) dat incidentele en structurele meevallers in 004, 005 en 006 in ieder geval ingezet moeten worden om het ongunstige rente-effect van amendement 003/ A59 op te lossen. In de voorjaarsnota 005 is invulling gegeven aan amendement A86, zodat de rentelast van de zogenaamde Oldenborggelden van 1,9 miljoen euro structureel is opgevangen. Verhardingen en verkeersaanduidingen Bruggen, viaducten en tunnels Naam beleidsnota: Van gebaande wegen die onderhouden moeten worden Jaar van vaststelling: 000 Doel: een maatschappelijk verantwoorde en aanvaardbare (beeld)kwaliteit van de openbare weg door tijdig, duurzaam en efficiënt onderhoud. Minimale eis is daarbij dat letselschade en/ of materiële schade door een gebrekkige toestand van de weg met de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid moet worden voorkomen. Stand van zaken: in het meerjarenbeheerplan is er vanuit gegaan dat het kwaliteitsniveau van de utrechtse wegen gemiddeld een zes bedraagt (zie pilot programma beheer openbare ruimte). Dat betekent in de praktijk dat ze op een aanvaardbaar technisch en veiligheidsniveau zijn. Er wordt geen rekening gehouden met meerkosten voor esthetische aspecten. Derhalve is geen sprake van het op peil houden van een goed verzorgd uiterlijk. De hoofdwegen in Utrecht zijn voor een groot gedeelte aangelegd in de periode 1958 tot en met Evenals de hoofdwegen zijn ook de twee grote uitbreidingswijken Kanaleneiland en Overvecht circa 30 jaar geleden aangelegd. Zowel de hoofdwegen als deze naoorlogse wijken vergen de komende jaren omvangrijk grootschalig onderhoud. Hiervoor zal een totaalinventarisatie worden opgesteld om het probleem inzichtelijk te maken. Het kwaliteitsniveau is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Oorzaken hiervan zijn de gestegen kosten voor onderhoud (in verband met onvoldoende prijscompensatie) en achterblijvende bijdragen van derden (investeringsimpulsen). Uitvoering 005: uit de zogenoemde Oldenborggelden werden in 005 een aantal wegen van groot onderhoud voorzien. Het ging daarbij om de Nedereindseweg (inmiddels is onderbouw gereed, de deklaag volgt in april 006) en de Europalaan tussen A1 en Nieuwegein (dit is grotendeels gereed, maar door vervanging van de waterleiding wordt het project afgerond in mei 006). Ook kleinere hoofdwegen worden opgeknapt: Wolgadreef en Donaudreef (gereed); e fases van Japuradreef en Tigrisdreef (gereed); Emmalaan en Grutterdijk (gereed). Naam beleidsnota: Samen naar de overkant Jaar van vaststelling: 1997 Doel: de objecten in een zodanige staat te onderhouden dat zij voldoen aan de eisen ten aanzien van functionaliteit en veiligheid. Stand van zaken: het oorspronkelijke gebied van Utrecht heeft een omvangrijk bestand aan bruggen, viaducten en tunnels. De bruggen en dergelijke in het gebied van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern zijn nog niet in het beheersysteem opgenomen. Zowel voor de benodigde investeringen als voor de kosten van preventief beheer, zijn de middelen momenteel niet beschikbaar. De oplossing is deels gevonden in het delen van de middelen in de investeringsband openbare infrastructuur (groot wegonderhoud). Voor wat betreft de monumentale boogbruggen zijn alle noodzakelijke renovaties in de Investeringsplanning geregeld. In 003 zijn de onderhoudachterstanden bij monumentale brug- 184 Verantwoording 005

13 gen (3,6 miljoen euro) weggewerkt. De achterstand bij de beweegbare bruggen bestaat nog steeds. Met het beschikbare budget wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd. In de praktijk betekent dat het Storings Afhankelijk Onderhoud (niveau 4). Eind 003 is een nieuw beheerplan in gebruik genomen door de DSB, met als uitgangspunt onderhoudsniveau 6. Het nagestreefde niveau in 1997 bedroeg nog een 8. Uitvoering 005: uit de gelden voor achterstallig onderhoud 005 is de David van Mollembrug voorbereid. Uitvoering volgt na het vaarseizoen. Uit de middelen voor 004 werden de Abel Tasmanbrug en J.P. Coenbrug gerenoveerd. Uit datzelfde jaar dateert het werk aan de Industriehaven en brug aldaar. Dat werk is nagenoeg gereed. Openbare verlichting Naam beleidsnota: Beleidsplan openbare verlichting Jaar van vaststelling: 1994 Doel: het tijdens de avond- en nachtelijke uren storingsvrij laten functioneren van de openbare verlichting. Naam beleidsnota: het beheerplan is beschikbaar voor beheerdoeleinden. Jaar van vaststelling: niet bestuurlijk behandeld. Doel: de havens (wal- en kademuren en bodem) in een zodanige staat te onderhouden dat zij voldoen aan de eisen ten aanzien van functionaliteit en veiligheid. Stand van zaken: het betreft het beheren en onderhouden van de afmeerfaciliteiten in Lage Weide. De waterdiepte van het Amsterdam Rijnkanaal is vergroot. Het ligt voor de hand dat ook de havens op den duur van een grotere waterdiepte worden voorzien. Dit heeft gevolgen voor de benodigde hoogte en sterkte van de kademuren en beschoeiin- Verkeersregelinstallaties Werfmuren, beschoeiingen, kademuren, geluidsvoorzieningen en dergelijke Havens Stand van zaken: de openbare verlichting in Utrecht voldoet in het algemeen aan de te stellen eisen met betrekking tot sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De verlichtingsintensiteit is - mede als gevolg vragen van particulieren - de afgelopen jaren toegenomen. Het gemeentelijk beleid is een doelmatig, maar sober verlichtingsniveau voor de gehele stad. Het planmatig onderhoud verloopt niet wijkgebonden maar volgens projecten (nieuwbouw en/ of onderhoud Wegen). Dit geldt ook voor het klachtenbudget. Uitvoering 005: in 005 werd alleen het reguliere onderhoudsgeld ingezet. Naam beleidsnota: Beheer, onderhoud en instandhouding van verkeersregelinstallaties Utrecht Jaar van vaststelling: 1996 Doel: het onderhouden en beheren van de centrale verkeersregelcomputer en de verkeersregelinstallaties op locatie. Het onderhouden en beheren van het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS), het snelheidsmonitoringsysteem en de doelgroepenstrook. Conform het in 1996 vastgestelde meerjaren beleidsplan is er voorzien in fondsvorming waardoor vervanging van de verkeersregelinstallaties op langere termijn is verzekerd. Stand van zaken: in het jaar 00 zijn extra werkzaamheden voor het inlopen van een jarenlang bestaande onderhoudsachterstand in Vleuten-De Meern uitgevoerd. Daardoor ontstond overuitputting van het VRI-fonds. Dientengevolge diende het vervangingsprogramma in de bestaande stad met enkele jaren opgeschoven te worden. De centrale verkeerscomputer in Politiebureau Paardenveld is in 1995 vervangen en had een levensduur van circa 10 jaar. Nadat de overeenkomst was opgezegd werd een andere locatie gevonden aan de Ravellaan en zal de computer voortijdig vervangen moeten worden. Vervanging ten bedrage van circa 0,5 miljoen euro is geregeld via de investeringsplanning. De aanbestedingsprocedure voor de vervanging is in 005 opgestart. Uitvoering 005: door het vervangingsfonds kan, na boven vermelde verschuiving, het regulier vervangen weer worden opgepakt. Naam beleidsnota: het beheerplan is beschikbaar voor beheerdoeleinden. Jaar van vaststelling: niet bestuurlijk behandeld. Doel: de objecten in een zodanige staat te onderhouden dat zij voldoen aan de eisen ten aanzien van functionaliteit en veiligheid. Stand van zaken: de bestaande onderhoudsachterstand wordt in het kader van het nieuwe beheerplan geïnventariseerd. Deze is bij de voorjaarsnota 003 aan uw gemeenteraad voorgelegd. Uitvoering 005: de herstelwerkzaamheden aan de lage wal en kademuren zijn besteksgereed voor uitvoering in Verantwoording

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht Signalen uit de openbare ruimte Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht SIGNALEN UIT DE OPENBARE RUIMTE EEN CASUSONDERZOEK NAAR HET ONDERHOUD VAN DE OPENBARE

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie