1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven..."

Transcriptie

1 2 E Bestuursrapportage 2012

2 1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT Verkeer Openbaar vervoer WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD DUURZAME REGIO Groen Milieu JEUGDZORG PARAGRAFEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN BESTUURLIJKE ZAKEN EN COMMUNICATIE BEDRIJFSVOERING BESLUIT BIJLAGE 1 KOSTENVERDEELSTAAT BIJLAGE 2 STAAT VAN RESERVES EN FONDSEN e Bestuursrapportage

3 1. Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e bestuursrapportage 2012 van de stadsregio Rotterdam. Hierin wordt op basis van de inzichten tot en met september 2012 vooruit gekeken naar gerealiseerde en toekomstige ontwikkelingen ultimo dit jaar en aangegeven waar we af (gaan) wijken van de op 4 juli 2012 in het algemeen bestuur vastgestelde 2 e wijziging van de begroting De afwijkingen in deze 2 e bestuursrapportage 2012 kunnen beleidsmatig en/of financieel van aard zijn. De keuze om geen voortgangsrapportage maar een afwijkingenrapportage op te stellen is gemaakt om te voorkomen dat in de veelheid van tekst de (politiek) meest relevante ontwikkelingen ondergesneeuwd raken. In deze bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2012 te realiseren acties het stoplicht-model gehanteerd. Per programma of daar binnen vallende activiteiten wordt in kleur aangegeven welke acties afwijken ten opzichte van de vastgestelde acties in de begroting Geplande acties 2012 die conform begroting lopen zijn niet opgenomen. Status Betekenis ORANJE Het wordt erg lastig de actie dit jaar te realiseren. Mogelijk wordt de actie (deels) niet gerealiseerd. ROOD De actie wordt naar verwachting niet meer gerealiseerd. Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting en de begrotingswijziging aan. In hoofdstuk 3 worden op programmaniveau de financiële en beleidsmatige afwijkingen gepresenteerd. In hoofdstuk 4 zijn de algemene dekkingsmiddelen, Bestuurlijke zaken en Communicatie en de Bedrijfsvoering toegelicht. In bijlage 1 is de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en als bijlage 2 de staat van Reserves en Fondsen in deze rapportage opgenomen. 2e Bestuursrapportage

4 2. Samenvatting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 3 - Bereikbaarheid en mobiliteit Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Progr. 6 - Jeugdzorg Algemene lasten Totaal lasten Baten Rijksbijdragen Bijdragen provincie Zuid Holland Bijdragen regiogemeenten, incl. Omslagbijdragen Onttrekking aan fondsen Rente Overige baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserves Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Begrotingsresultaat 2 e Bestuursrapportage Het saldo voor de exploitatie 2012 na de 2 e bestuursrapportage 2012 vóór resultaatsbestemming wordt geraamd op een tekort van 6,9 miljoen. Uiteindelijk zal dit bedrag worden onttrokken aan de reserves. Verwerking van reeds door het algemeen bestuur vastgestelde en nu voorgestelde mutaties in de reserves (zoals opgenomen in de programma s) zorgt voor een sluitende begroting Deze reservemutaties omvatten een bedrag van aan dotaties en aan onttrekkingen aan reserves. Het nadelig resultaat in deze 2 e bestuursrapportage 2012 is als volgt opgebouwd: Lagere lasten programma s Lagere baten ( minder rente en Omslagbijdrage) Tekort Toevoeging aan res. Doorlopende Activiteiten Tekort Lagere toevoeging aan Investeringsreserve ( i.v.m. lagere Omslagbijdrage Saldo negatief e Bestuursrapportage

5 Het voorstel is het negatieve saldo van te onttrekken aan de reserve Weerstandsvermogen. Dit is conform de bestaande gedragslijn waarbij begrotings- en rekeningresultaten worden afgerekend met deze reserve. Met deze mutatie realiseren wij dus een sluitende begroting Programmatotaal Lasten: Het totaal aan lasten neemt af met 45,5 miljoen van 536,5 miljoen naar 490,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door: De uitgaven binnen het programma 1 Sturen op ruimtelijke samenhangt nemen af met 0,2 miljoen; De uitgaven binnen het programma 3 Bereikbaarheid & Mobiliteit nemen af met 45,7 miljoen en dit houdt met name verband met de uitvoering van minder projecten in het kader van het RIVV; Bijgestelde uitgaven op programma 4 Wonen: Duurzaam en marktgericht aanbod, afname van 0,1 miljoen; Per saldo een neerwaartse bijstelling van 2,1 miljoen van uitgaven voor activiteiten binnen het programma 5 Duurzame regio. Dit houdt met name verband met het project Groene Verbinding; Bijgestelde uitgaven op programma 6 Jeugdzorg, toename van 2,7 miljoen; Baten: Het totaal van de baten neemt af met 48,5 miljoen van 532,5 miljoen naar 484,0 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: Actualisatie van onttrekkingen aan de diverse fondsen leidt in verband met concretisering van de voorgenomen activiteiten in 2012 tot een lagere uitname van 46,8 miljoen; De te ontvangen omslagbijdrage van gemeenten is met 2,5 miljoen verlaagd van 8,5 naar 6 miljoen; De geraamde Rijks- en provinciale bijdragen zijn geactualiseerd en worden 1,8 miljoen hoger geraamd; De te verwachten renteopbrengsten worden 1,1 miljoen lager geraamd. Voor een nadere toelichting op de financiële afwijkingen verwijzen wij u naar de hierna opgenomen informatie bij de programma s en activiteiten. 2e Bestuursrapportage

6 3. Programma s 3.1 Sturen op ruimtelijke samenhang Programmabegroting Programma 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Totaal lasten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: Onttrekkingen aan reserves: Resultaat na bestemming Bovenregionale samenwerking Activiteit: Bovenregionale samenwerking Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserve Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Totaal onttrekkingen: Saldo van de activiteit Financiële afwijkingen: De directe lasten worden verlaagd met Enerzijds is er geen financiële bijdrage aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag geleverd. Dit opbouwproces wordt primair door Rotterdam en Den Haag getrokken. Anderzijds had de rol van de stadsregio bij de uitwerking van de DelTri-opgaven vooral betrekking op de bedrijventerreinstrategie en de kosten hiervan zijn bij het programma Economische structuurversterking geboekt. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. 2e Bestuursrapportage

7 Beleidsmatige afwijkingen: Geen Gebiedsgerichte opgaven Activiteit: Gebiedsgerichte opgaven Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Overige baten gebiedsgerichte opgaven (gemeenten) Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserve Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Totaal onttrekkingen: Saldo van de activiteit Financiële afwijkingen: Vanwege een aantal oorzaken zullen er in 2012 minder bestedingen zijn binnen deze activiteit. De geplande midterm-review van de RSA heeft als gevolg van de ontwikkelingen rond de Metropoolregio niet plaatsgevonden. Daarnaast is er in 2012 minder behoefte aan bestuurshulp dan verwacht. De kosten van een detachering, die voorzien waren binnen deze activiteit zijn ten laste gebracht van het programma Economische structuurversterking. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Noordas Uitwerking van de in 2011 gekozen voorkeursvariant voor de A 13/16, met special aandacht voor de inpassing Westflank ROOD Besluitvorming over de voorkeursvariant kostte meer tijd dan verwacht. Inmiddels is het regionale standpunt aan de minister verzonden. Deze heeft echter nog geen besluit genomen. Ontwikkeling ruimtelijke scenario s met de omgeving als basis voor bestuurlijke keuzen en organiseren van het bestuurlijk debat hierover om tot een gedragen beeld voor ontwikkeling te komen. ROOD Het programma Westflank wordt niet geactiveerd. Uit de verkenning blijkt dat de (ruimtelijke) effecten van de voorkeursvariant van de NWO te beperkt zijn om een programma-aanpak te rechtvaar- 2e Bestuursrapportage

8 2e Bestuursrapportage digen. Wel zal op een aantal punten afstemming georganiseerd worden (NWO, effecten woningmarkt)

9 3.2 Economische structuurversterking Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Overige baten economie Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Totaal toevoegingen Onttrekking aan Investeringsreserve Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Vanwege een aantal oorzaken zullen er in 2012 minder bestedingen zijn binnen deze activiteit. Op het gebied van promotie en acquisitie zijn geen activiteiten ontplooid. Het Rotterdam Investment Agency treedt ook voor regiogemeenten op. Daarnaast heeft een actieve aanpak van dienstverlening / ondernemersklimaat na een verkenning geen vervolg gekregen. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Als partners in het samenwerkingsverband Deltri dragen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant bij in de kosten die de stadsregio maakt voor het opstellen van de Deltri bedrijventerreinstrategie. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met deze bijdragen voor een bedrag van De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Verbreden convenantafspraken herstructurering (RHOB) naar realisatie nieuwe bedrijventerreinen (m.n. Nieuw Reijerswaard, Bernisse/Spijkenisse en Brielle) ROOD Het idee voor convenantafspraken wordt verlaten. Volgens de bedrijventerreinstrategie (24/10 in DB) neemt de stadsregio geen actieve rol in realisatie. Wel flankerend beleid en aanpak DelTri ( 26/9 in DB aan orde geweest) 2e Bestuursrapportage

10 3.3 Bereikbaarheid en Mobiliteit Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Activiteit Verkeer Activiteit Openbaar Vervoer Totaal lasten Baten Rijksbijdrage BDU Rente BDU Fonds BOR nog te verplichten Fonds BDU nog te verplichten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: De bijstelling van de begroting met 45,7 miljoen is vrijwel volledig toe te schrijven aan de bijstelling van het RIVV. De aanpassingen in het RIVV zijn hierna zijn per beleidsveld nader gespecificeerd en toegelicht. De top 3 bijstellingen betreffen: 1. bij wegennetwerk: vertraging van de projecten voor vervoer over water en inzet op de Quick Wins ( 16,8 miljoen); 2. bij OV-netwerk: vertragingen van de projecten voor de stadstram en tramplus IJsselmonde ( 12,4 miljoen); 3. bij P+R: vervallen van de P+R Lombardijen ( 5,5 miljoen). 2e Bestuursrapportage

11 Prognose RIVV 1e bestuursrapportagrapportage 2e bestuurs- Bijstelling Toelichting begroting RIVV projecten BOR DVM RIVV projecten BOR P+R BDU-groot OV-netwerk doorschuiven middelen voor programma stadstram en tramplus ijsselmonde fase 2b BDU-groot P+R vervallen project P&R Lombardijen BDU-groot wegennetwerk doorschuiven vervoer over water en stelpost rijksbijdrage QW RV vanwege vertraging realisatie projecten BDU-klein Duurz. Mobiliteit vervalt, omdat dumo geen apart beleidsterrein is BDU-klein DVM bijstelling realisatie projecten van de Verkeersonderneming BDU-klein fiets vertraging realisatie snelfietsroute en programma QW RV BDU-klein Goederenvervoer doorschuiven budget binnenstadsservice (QW RV) BDU-klein Mob.man verschil wordt bepaald doordat DuMo onder mobiliteitsmanagement stond. Daarnaast vervallen reservering omdat er geen projecten zijn. BDU-klein OV-netwerk verschuiving binnen het programma QW RV van programma klein naar programma groot BDU-klein P+R lagere regionale bijdrage door opname van projecten in het programma QW RV en dus additionele rijksbijdrage BDU-klein verkeersveiligheid BDU-klein wegennetwerk extra beschikken tov RIVV BB project Robuustheidsmaatregelen Abraham van Rijckevorselweg Totaal RIVV Verkeer Activiteit: Verkeer Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten baten - Totaal baten Saldo Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn hiervoor toegelicht bij de programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Wegennet In 2012 wordt door de minister van I&M op basis van een zorgvuldig omgevingsproces en de resultaten van het MIRT-onderzoek de rijksstructuurvisie Rotterdam Vooruit vastgesteld en een definitieve voorkeursbeslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) genomen en wordt de MIRT-planuitwerking gestart. ROOD Project NWO is on hold gezet door de Tweede Kamer i.v.m. een demissio-nair kabinet. Na formatie nieuwe regering ontstaat er duidelijkheid of en zo ja op welk moment deze producten aan het DB kunnen worden voorgelegd. Het ontwerp-tracébesluit (OTB) voor de aanleg van de ROOD Besluitvorming over voorkeursvariant kostte meer tijd dan verwacht. Huidige 2e Bestuursrapportage

12 A13/A16 wordt gepubliceerd. planning OTB is vóór de zomer van Inmiddels is het regionale standpunt aan de minister verzonden. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Er worden Tactische Kaders vastgesteld voor regionaal operationeel verkeersmanagement in de Zuidvleugel. De besluitvorming over vormgeving verkeersmanagementorganisatie Zuidvleugel is afgerond. De opzet voor een virtuele verkeerscentrale is vastgesteld. Het meldpunt wegwerkzaamheden Regio Rotterdam krijgt een plek binnen Regioregie. Onder deze vlag vindt op regionale provinciale schaal afstemming van geplande verstoringen plaats. In 2011 heeft een nulmeting plaatsgevonden naar de ervaringen van de weggebruiker met DVM. In 2012 vindt een vervolgmeting plaats. ORANJE ORANJE ROOD De tactische kaders voor Drechtsteden worden begin 2013 ter inspraak voorgelegd. Conform besluit in Beter Benutten wordt de verkeersmanagementorganisatie nog niet structureel bij 1 partij belegd, maar wordt de huidige werkwijze gecontinueerd in In het 4 e kwartaal zal hiervoor het jaarplan worden voorgelegd. Het onderdeel Regioregie wordt ontwikkeld binnen het programma wegbeheer van BEREIK! De vooruitgang tot nu toe is onvoldoende om het gestelde doel in 2012 te bereiken. Het meldpunt Regio Rotterdam is inmiddels conform DBbesluit opgeheven. De 0-meting heeft in 2011 niet plaatsgevonden. Mobilteitsmanagement Er wordt in 2012 een visie opgesteld over de wijze waarop de huidige aanpak van mobiliteitsmanagement een vervolg moet krijgen, waarbij er minder publiekgeld wordt geïnvesteerd zonder dat daarmee het behaalde effect teniet wordt gedaan. ROOD Omdat het onderwerp zich leent voor een intensievere samenwerking is de wens in 2013 in aanloop naar de Vervoersautoriteit een gemeenschappelijke (samen met Rotterdam, HGL, en Den Haag) visie op te stellen. Goederenvervoer Monitoren intentieverklaring Duurzame stedelijke distributie stadsregio Rotterdam ORANJE Verwachting is dat met alle maatregelen dit jaar een start is gemaakt. Zeker is ook dat niet alle maatregelen voor het einde van dit jaar worden afgerond Openbaar vervoer Activiteit: Openbaar Vervoer Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten baten - Totaal baten Saldo Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn toegelicht bij de programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. 2e Bestuursrapportage

13 De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Verstedelijking rondom openbaar vervoer De stadsregio spreekt de gemeentebesturen aan op de ontwikkeling van woningbouw, kantoren en stedelijke voorzieningen rondom stationslocaties (verstedelijkingsafspraken en programma economie); ROOD Uit de recent verschenen Monitor Stedenbaan Plus 2012 blijkt dat de stadsregio de (in 2007 gemaakte) afspraken over toevoegingen aan de woningvoorraad in de invloedssfeer van Steden-baanstations in de periode niet zal halen. Oorzaak is o.a. de crisis in de woningmarkt. Versterking bestaand netwerk en verbetering kwaliteit huidige netwerk Het project Centrumlus Keizerswaard gaat naar de uitvoeringsfase. ORANJE Er bestaat een risico dat het project een aantal maanden wordt vertraagd. Dit is het gevolg van de discussie t.a.v. de VAT kosten opnieuw ter discussie te stellen. 2e Bestuursrapportage

14 3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Rijksbijdrage ISV Onttrekking aan het fonds ISV Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve doorlopende activiteiten Totaal toevoegingen Onttrekking aan Investeringsreserve Onttrekking aan Reserve doorlopende activiteiten Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Consumenten onderzoek In 2012 is de grote woontest uitgevoerd samen met vrijwel alle gemeenten en corporaties in de stadsregio. Hierdoor was het niet noodzakelijk aanvullende consumentenonderzoeken uit te voeren. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Metropool/ woonvisie Doordat de besluitvorming over vorming van de Metropoolregio vertraagd is, wordt er in 2012 geen woonvisie geschreven voor de Metropoolregio. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Branding In het kader van de discussies rondom de vorming van de Metropoolregio heeft er geen inzet meer plaatsgevonden op het brandingdossier. In afwachting van verdere ontwikkelingen zal dit onderwerp wellicht in 2013 worden opgepakt. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Huisvestingswet Door herhaaldelijke vertraging in de besluitvorming over de nieuwe Huisvestingswet is ook het proces van het aanpassen van de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006 vertraagd. Inmiddels is besloten om ongeacht het traject van de nieuwe Wet, in ieder geval de verordening aan te passen. Besluitvorming zal dan in 2013 plaatsvinden. Dit betekent dat de voor 2012 geraamde onttrekking aan de reserve Doorlopende activiteiten wordt verlaagd met Daarnaast wordt het hiervoor beschikbare budget in de begroting 2012 van gedoteerd aan de reserve Doorlopende activiteiten zodat voor dit onderwerp vanaf beschikbaar is in de reserve Doorlopende activiteiten. 2e Bestuursrapportage

15 De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting In 2011 is het proces gestart om het woonruimtebemiddelingssysteem in dienst te zetten van doelstellingen van het verstedelijkingsscenario. Het streven is dit in 2012 af te ronden met een nieuwe Huisvestingsverordening. ROOD De behandeling van de nieuwe Huisvestingswet in de 2 e Kamer zal op zijn vroegst begin november 2012 plaats vinden. Het proces voor de nieuwe Huisvestingsverordening loopt hierdoor vertraging op. Besluitvorming over de nieuwe verordening zal derhalve in 2013 plaats vinden. 2e Bestuursrapportage

16 3.5 Duurzame regio Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Totaal lasten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: Onttrekkingen aan reserves: Resultaat na bestemming Groen Activiteit: Groen Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Onttrekking aan fonds Groene verbinding Rente fonds Groene verbinding Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: - Totaal toevoegingen Onttrekking aan Investeringsreserve Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Groene Verbinding. In 2012 is de verwachting dat er 1 miljoen zal worden besteed door de aannemer voor de aanleg van de Groene Verbinding. Daarnaast is de verwachting dat er nog aan procesmiddelen zal worden besteed. De begroting wordt naar dit bedrag bijgesteld. De begrote lasten worden verlaagd met e Bestuursrapportage

17 Procesmiddelen Groen De uitvoering van de groenprojecten hangt samen met de provinciale Groenagenda. Door vertraging bij de besluitvorming over deze agenda is een aantal projecten vertraagd, waardoor minder procesmiddelen zijn ingezet. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Geen Milieu Activiteit: Milieu Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Onttrekking aan fonds luchtkwaliteit Rente fonds luchtkwaliteit Onttrekking aan fonds SLOK Bijdrage RegioGIS Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Klimaat Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: RegioGIS De bijdrage van de partners aan het RegioGIS wordt ter begroting gebracht. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met De wijziging apparaatslasten vloeit deels voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting 3.5 Opstellen en vaststellen van het Plan van Aanpak regionale Klimaatagenda voor de periode inclusief een financiële paragraaf. ORANJE In 2012 is de evaluatie van de Klimaatagenda uitgevoerd. Bestuurders zijn zeer enthousiast over een (aangepast) vervolg. Momenteel loopt een consultatie met marktpartijen en regiogemeenten over de 2e Bestuursrapportage

18 vervolgaanpak. Begin 2013 zal deze vervolgaanpak, inclusief een financiële paragraaf voor besluitvorming worden voorgelegd. 2e Bestuursrapportage

19 3.6 Jeugdzorg Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Rijksbijdrage V&J Rijksbijdrage VWS Rijksbijdrage decentralisatie Jeugdzorg Bijdrage gemeenten decentralisatie Jeugdzorg Bijdrage provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam apparaatskosten Bijdrage fonds Jeugdzorg Rente Jeugdzorg Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: Onttrekkingen aan reserves: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Rijksbijdrage Jeugdzorg De rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebaseerd op de productiecijfers van het voorgaande boekjaar. Thans wordt de begroting bijgesteld naar het door het ministerie vastgestelde niveau van Daarnaast ontvangt de stadsregio in het kader van het programma Beter Beschermd Plus van het ministerie. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met Regionale agenda samenleving De provinciale RAS beschikking 2012 bedraagt In de begroting 2012 was nog rekening gehouden met een bedrag van conform de eerste verlening. Er is een additionele subsidie aangevraagd, welke is toegekend. De geraamde baten en de directe lasten worden hierdoor verhoogd met Fonds Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg ziet op een tweetal van de stadsregionale taken in het vrijwillig kader, dat zij al geruime tijd niet in staat is aan de groeiende vraag te voldoen. Dit leidt tot wachttijden bij het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en een te beperkte inzet t.b.v. de wet tijdelijk huisverbod door het Crisis Interventieteam (CIT). Voor deze beide taken wordt in 2012 respectievelijk en extra ingezet. Op basis van haar in 2011 opgestelde advies voor inkoop jeugdzorg 2012 heeft Bureau Jeugdzorg geconcludeerd, dat een aantal groepen jeugdigen nog onvoldoende goed aanbod beschikbaar heeft in de stadsregio Rotterdam. Daarom wordt in 2012 extra zorgaanbod ingezet voor de groepen Jeugdigen vanaf 14 jaar en Tienermoeders jonger dan 18 jaar. Kosten hiervoor in 2012 bedragen respectievelijk en Daarnaast wil de stadsregio in 2012 een start maken met het beter gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen en hun netwerken. Hiervoor zijn verschillende methoden bekend in Nederland, waaronder de Eigen Kracht conferenties. Uit ervaringen van elders is inmiddels bekend dat het inzetten op eigen kracht van gezinnen en netwerken een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg en dat het kan bijdragen aan een kostenreductie van de geïndiceerde Jeugdzorg. In 2012 zal ingezet worden in eigen kracht. De totale extra zorginzet in 2012 komt 2e Bestuursrapportage

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst:

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst: 5 STADSREGIO R OTTERDAM Aan de Raden van de regiogemeenten Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 4 januari 2009 62060 J. Fix (010)4173019

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 444 XI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie