1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven..."

Transcriptie

1 2 E Bestuursrapportage 2012

2 1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT Verkeer Openbaar vervoer WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD DUURZAME REGIO Groen Milieu JEUGDZORG PARAGRAFEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN BESTUURLIJKE ZAKEN EN COMMUNICATIE BEDRIJFSVOERING BESLUIT BIJLAGE 1 KOSTENVERDEELSTAAT BIJLAGE 2 STAAT VAN RESERVES EN FONDSEN e Bestuursrapportage

3 1. Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e bestuursrapportage 2012 van de stadsregio Rotterdam. Hierin wordt op basis van de inzichten tot en met september 2012 vooruit gekeken naar gerealiseerde en toekomstige ontwikkelingen ultimo dit jaar en aangegeven waar we af (gaan) wijken van de op 4 juli 2012 in het algemeen bestuur vastgestelde 2 e wijziging van de begroting De afwijkingen in deze 2 e bestuursrapportage 2012 kunnen beleidsmatig en/of financieel van aard zijn. De keuze om geen voortgangsrapportage maar een afwijkingenrapportage op te stellen is gemaakt om te voorkomen dat in de veelheid van tekst de (politiek) meest relevante ontwikkelingen ondergesneeuwd raken. In deze bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2012 te realiseren acties het stoplicht-model gehanteerd. Per programma of daar binnen vallende activiteiten wordt in kleur aangegeven welke acties afwijken ten opzichte van de vastgestelde acties in de begroting Geplande acties 2012 die conform begroting lopen zijn niet opgenomen. Status Betekenis ORANJE Het wordt erg lastig de actie dit jaar te realiseren. Mogelijk wordt de actie (deels) niet gerealiseerd. ROOD De actie wordt naar verwachting niet meer gerealiseerd. Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting en de begrotingswijziging aan. In hoofdstuk 3 worden op programmaniveau de financiële en beleidsmatige afwijkingen gepresenteerd. In hoofdstuk 4 zijn de algemene dekkingsmiddelen, Bestuurlijke zaken en Communicatie en de Bedrijfsvoering toegelicht. In bijlage 1 is de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en als bijlage 2 de staat van Reserves en Fondsen in deze rapportage opgenomen. 2e Bestuursrapportage

4 2. Samenvatting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 3 - Bereikbaarheid en mobiliteit Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Progr. 6 - Jeugdzorg Algemene lasten Totaal lasten Baten Rijksbijdragen Bijdragen provincie Zuid Holland Bijdragen regiogemeenten, incl. Omslagbijdragen Onttrekking aan fondsen Rente Overige baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserves Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Begrotingsresultaat 2 e Bestuursrapportage Het saldo voor de exploitatie 2012 na de 2 e bestuursrapportage 2012 vóór resultaatsbestemming wordt geraamd op een tekort van 6,9 miljoen. Uiteindelijk zal dit bedrag worden onttrokken aan de reserves. Verwerking van reeds door het algemeen bestuur vastgestelde en nu voorgestelde mutaties in de reserves (zoals opgenomen in de programma s) zorgt voor een sluitende begroting Deze reservemutaties omvatten een bedrag van aan dotaties en aan onttrekkingen aan reserves. Het nadelig resultaat in deze 2 e bestuursrapportage 2012 is als volgt opgebouwd: Lagere lasten programma s Lagere baten ( minder rente en Omslagbijdrage) Tekort Toevoeging aan res. Doorlopende Activiteiten Tekort Lagere toevoeging aan Investeringsreserve ( i.v.m. lagere Omslagbijdrage Saldo negatief e Bestuursrapportage

5 Het voorstel is het negatieve saldo van te onttrekken aan de reserve Weerstandsvermogen. Dit is conform de bestaande gedragslijn waarbij begrotings- en rekeningresultaten worden afgerekend met deze reserve. Met deze mutatie realiseren wij dus een sluitende begroting Programmatotaal Lasten: Het totaal aan lasten neemt af met 45,5 miljoen van 536,5 miljoen naar 490,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door: De uitgaven binnen het programma 1 Sturen op ruimtelijke samenhangt nemen af met 0,2 miljoen; De uitgaven binnen het programma 3 Bereikbaarheid & Mobiliteit nemen af met 45,7 miljoen en dit houdt met name verband met de uitvoering van minder projecten in het kader van het RIVV; Bijgestelde uitgaven op programma 4 Wonen: Duurzaam en marktgericht aanbod, afname van 0,1 miljoen; Per saldo een neerwaartse bijstelling van 2,1 miljoen van uitgaven voor activiteiten binnen het programma 5 Duurzame regio. Dit houdt met name verband met het project Groene Verbinding; Bijgestelde uitgaven op programma 6 Jeugdzorg, toename van 2,7 miljoen; Baten: Het totaal van de baten neemt af met 48,5 miljoen van 532,5 miljoen naar 484,0 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: Actualisatie van onttrekkingen aan de diverse fondsen leidt in verband met concretisering van de voorgenomen activiteiten in 2012 tot een lagere uitname van 46,8 miljoen; De te ontvangen omslagbijdrage van gemeenten is met 2,5 miljoen verlaagd van 8,5 naar 6 miljoen; De geraamde Rijks- en provinciale bijdragen zijn geactualiseerd en worden 1,8 miljoen hoger geraamd; De te verwachten renteopbrengsten worden 1,1 miljoen lager geraamd. Voor een nadere toelichting op de financiële afwijkingen verwijzen wij u naar de hierna opgenomen informatie bij de programma s en activiteiten. 2e Bestuursrapportage

6 3. Programma s 3.1 Sturen op ruimtelijke samenhang Programmabegroting Programma 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Totaal lasten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: Onttrekkingen aan reserves: Resultaat na bestemming Bovenregionale samenwerking Activiteit: Bovenregionale samenwerking Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserve Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Totaal onttrekkingen: Saldo van de activiteit Financiële afwijkingen: De directe lasten worden verlaagd met Enerzijds is er geen financiële bijdrage aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag geleverd. Dit opbouwproces wordt primair door Rotterdam en Den Haag getrokken. Anderzijds had de rol van de stadsregio bij de uitwerking van de DelTri-opgaven vooral betrekking op de bedrijventerreinstrategie en de kosten hiervan zijn bij het programma Economische structuurversterking geboekt. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. 2e Bestuursrapportage

7 Beleidsmatige afwijkingen: Geen Gebiedsgerichte opgaven Activiteit: Gebiedsgerichte opgaven Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Overige baten gebiedsgerichte opgaven (gemeenten) Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserve Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Totaal onttrekkingen: Saldo van de activiteit Financiële afwijkingen: Vanwege een aantal oorzaken zullen er in 2012 minder bestedingen zijn binnen deze activiteit. De geplande midterm-review van de RSA heeft als gevolg van de ontwikkelingen rond de Metropoolregio niet plaatsgevonden. Daarnaast is er in 2012 minder behoefte aan bestuurshulp dan verwacht. De kosten van een detachering, die voorzien waren binnen deze activiteit zijn ten laste gebracht van het programma Economische structuurversterking. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Noordas Uitwerking van de in 2011 gekozen voorkeursvariant voor de A 13/16, met special aandacht voor de inpassing Westflank ROOD Besluitvorming over de voorkeursvariant kostte meer tijd dan verwacht. Inmiddels is het regionale standpunt aan de minister verzonden. Deze heeft echter nog geen besluit genomen. Ontwikkeling ruimtelijke scenario s met de omgeving als basis voor bestuurlijke keuzen en organiseren van het bestuurlijk debat hierover om tot een gedragen beeld voor ontwikkeling te komen. ROOD Het programma Westflank wordt niet geactiveerd. Uit de verkenning blijkt dat de (ruimtelijke) effecten van de voorkeursvariant van de NWO te beperkt zijn om een programma-aanpak te rechtvaar- 2e Bestuursrapportage

8 2e Bestuursrapportage digen. Wel zal op een aantal punten afstemming georganiseerd worden (NWO, effecten woningmarkt)

9 3.2 Economische structuurversterking Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Overige baten economie Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Totaal toevoegingen Onttrekking aan Investeringsreserve Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Vanwege een aantal oorzaken zullen er in 2012 minder bestedingen zijn binnen deze activiteit. Op het gebied van promotie en acquisitie zijn geen activiteiten ontplooid. Het Rotterdam Investment Agency treedt ook voor regiogemeenten op. Daarnaast heeft een actieve aanpak van dienstverlening / ondernemersklimaat na een verkenning geen vervolg gekregen. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Als partners in het samenwerkingsverband Deltri dragen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant bij in de kosten die de stadsregio maakt voor het opstellen van de Deltri bedrijventerreinstrategie. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met deze bijdragen voor een bedrag van De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Verbreden convenantafspraken herstructurering (RHOB) naar realisatie nieuwe bedrijventerreinen (m.n. Nieuw Reijerswaard, Bernisse/Spijkenisse en Brielle) ROOD Het idee voor convenantafspraken wordt verlaten. Volgens de bedrijventerreinstrategie (24/10 in DB) neemt de stadsregio geen actieve rol in realisatie. Wel flankerend beleid en aanpak DelTri ( 26/9 in DB aan orde geweest) 2e Bestuursrapportage

10 3.3 Bereikbaarheid en Mobiliteit Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Activiteit Verkeer Activiteit Openbaar Vervoer Totaal lasten Baten Rijksbijdrage BDU Rente BDU Fonds BOR nog te verplichten Fonds BDU nog te verplichten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: De bijstelling van de begroting met 45,7 miljoen is vrijwel volledig toe te schrijven aan de bijstelling van het RIVV. De aanpassingen in het RIVV zijn hierna zijn per beleidsveld nader gespecificeerd en toegelicht. De top 3 bijstellingen betreffen: 1. bij wegennetwerk: vertraging van de projecten voor vervoer over water en inzet op de Quick Wins ( 16,8 miljoen); 2. bij OV-netwerk: vertragingen van de projecten voor de stadstram en tramplus IJsselmonde ( 12,4 miljoen); 3. bij P+R: vervallen van de P+R Lombardijen ( 5,5 miljoen). 2e Bestuursrapportage

11 Prognose RIVV 1e bestuursrapportagrapportage 2e bestuurs- Bijstelling Toelichting begroting RIVV projecten BOR DVM RIVV projecten BOR P+R BDU-groot OV-netwerk doorschuiven middelen voor programma stadstram en tramplus ijsselmonde fase 2b BDU-groot P+R vervallen project P&R Lombardijen BDU-groot wegennetwerk doorschuiven vervoer over water en stelpost rijksbijdrage QW RV vanwege vertraging realisatie projecten BDU-klein Duurz. Mobiliteit vervalt, omdat dumo geen apart beleidsterrein is BDU-klein DVM bijstelling realisatie projecten van de Verkeersonderneming BDU-klein fiets vertraging realisatie snelfietsroute en programma QW RV BDU-klein Goederenvervoer doorschuiven budget binnenstadsservice (QW RV) BDU-klein Mob.man verschil wordt bepaald doordat DuMo onder mobiliteitsmanagement stond. Daarnaast vervallen reservering omdat er geen projecten zijn. BDU-klein OV-netwerk verschuiving binnen het programma QW RV van programma klein naar programma groot BDU-klein P+R lagere regionale bijdrage door opname van projecten in het programma QW RV en dus additionele rijksbijdrage BDU-klein verkeersveiligheid BDU-klein wegennetwerk extra beschikken tov RIVV BB project Robuustheidsmaatregelen Abraham van Rijckevorselweg Totaal RIVV Verkeer Activiteit: Verkeer Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten baten - Totaal baten Saldo Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn hiervoor toegelicht bij de programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Wegennet In 2012 wordt door de minister van I&M op basis van een zorgvuldig omgevingsproces en de resultaten van het MIRT-onderzoek de rijksstructuurvisie Rotterdam Vooruit vastgesteld en een definitieve voorkeursbeslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) genomen en wordt de MIRT-planuitwerking gestart. ROOD Project NWO is on hold gezet door de Tweede Kamer i.v.m. een demissio-nair kabinet. Na formatie nieuwe regering ontstaat er duidelijkheid of en zo ja op welk moment deze producten aan het DB kunnen worden voorgelegd. Het ontwerp-tracébesluit (OTB) voor de aanleg van de ROOD Besluitvorming over voorkeursvariant kostte meer tijd dan verwacht. Huidige 2e Bestuursrapportage

12 A13/A16 wordt gepubliceerd. planning OTB is vóór de zomer van Inmiddels is het regionale standpunt aan de minister verzonden. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Er worden Tactische Kaders vastgesteld voor regionaal operationeel verkeersmanagement in de Zuidvleugel. De besluitvorming over vormgeving verkeersmanagementorganisatie Zuidvleugel is afgerond. De opzet voor een virtuele verkeerscentrale is vastgesteld. Het meldpunt wegwerkzaamheden Regio Rotterdam krijgt een plek binnen Regioregie. Onder deze vlag vindt op regionale provinciale schaal afstemming van geplande verstoringen plaats. In 2011 heeft een nulmeting plaatsgevonden naar de ervaringen van de weggebruiker met DVM. In 2012 vindt een vervolgmeting plaats. ORANJE ORANJE ROOD De tactische kaders voor Drechtsteden worden begin 2013 ter inspraak voorgelegd. Conform besluit in Beter Benutten wordt de verkeersmanagementorganisatie nog niet structureel bij 1 partij belegd, maar wordt de huidige werkwijze gecontinueerd in In het 4 e kwartaal zal hiervoor het jaarplan worden voorgelegd. Het onderdeel Regioregie wordt ontwikkeld binnen het programma wegbeheer van BEREIK! De vooruitgang tot nu toe is onvoldoende om het gestelde doel in 2012 te bereiken. Het meldpunt Regio Rotterdam is inmiddels conform DBbesluit opgeheven. De 0-meting heeft in 2011 niet plaatsgevonden. Mobilteitsmanagement Er wordt in 2012 een visie opgesteld over de wijze waarop de huidige aanpak van mobiliteitsmanagement een vervolg moet krijgen, waarbij er minder publiekgeld wordt geïnvesteerd zonder dat daarmee het behaalde effect teniet wordt gedaan. ROOD Omdat het onderwerp zich leent voor een intensievere samenwerking is de wens in 2013 in aanloop naar de Vervoersautoriteit een gemeenschappelijke (samen met Rotterdam, HGL, en Den Haag) visie op te stellen. Goederenvervoer Monitoren intentieverklaring Duurzame stedelijke distributie stadsregio Rotterdam ORANJE Verwachting is dat met alle maatregelen dit jaar een start is gemaakt. Zeker is ook dat niet alle maatregelen voor het einde van dit jaar worden afgerond Openbaar vervoer Activiteit: Openbaar Vervoer Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten baten - Totaal baten Saldo Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn toegelicht bij de programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. 2e Bestuursrapportage

13 De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Verstedelijking rondom openbaar vervoer De stadsregio spreekt de gemeentebesturen aan op de ontwikkeling van woningbouw, kantoren en stedelijke voorzieningen rondom stationslocaties (verstedelijkingsafspraken en programma economie); ROOD Uit de recent verschenen Monitor Stedenbaan Plus 2012 blijkt dat de stadsregio de (in 2007 gemaakte) afspraken over toevoegingen aan de woningvoorraad in de invloedssfeer van Steden-baanstations in de periode niet zal halen. Oorzaak is o.a. de crisis in de woningmarkt. Versterking bestaand netwerk en verbetering kwaliteit huidige netwerk Het project Centrumlus Keizerswaard gaat naar de uitvoeringsfase. ORANJE Er bestaat een risico dat het project een aantal maanden wordt vertraagd. Dit is het gevolg van de discussie t.a.v. de VAT kosten opnieuw ter discussie te stellen. 2e Bestuursrapportage

14 3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Rijksbijdrage ISV Onttrekking aan het fonds ISV Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve doorlopende activiteiten Totaal toevoegingen Onttrekking aan Investeringsreserve Onttrekking aan Reserve doorlopende activiteiten Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Consumenten onderzoek In 2012 is de grote woontest uitgevoerd samen met vrijwel alle gemeenten en corporaties in de stadsregio. Hierdoor was het niet noodzakelijk aanvullende consumentenonderzoeken uit te voeren. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Metropool/ woonvisie Doordat de besluitvorming over vorming van de Metropoolregio vertraagd is, wordt er in 2012 geen woonvisie geschreven voor de Metropoolregio. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Branding In het kader van de discussies rondom de vorming van de Metropoolregio heeft er geen inzet meer plaatsgevonden op het brandingdossier. In afwachting van verdere ontwikkelingen zal dit onderwerp wellicht in 2013 worden opgepakt. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Huisvestingswet Door herhaaldelijke vertraging in de besluitvorming over de nieuwe Huisvestingswet is ook het proces van het aanpassen van de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006 vertraagd. Inmiddels is besloten om ongeacht het traject van de nieuwe Wet, in ieder geval de verordening aan te passen. Besluitvorming zal dan in 2013 plaatsvinden. Dit betekent dat de voor 2012 geraamde onttrekking aan de reserve Doorlopende activiteiten wordt verlaagd met Daarnaast wordt het hiervoor beschikbare budget in de begroting 2012 van gedoteerd aan de reserve Doorlopende activiteiten zodat voor dit onderwerp vanaf beschikbaar is in de reserve Doorlopende activiteiten. 2e Bestuursrapportage

15 De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting In 2011 is het proces gestart om het woonruimtebemiddelingssysteem in dienst te zetten van doelstellingen van het verstedelijkingsscenario. Het streven is dit in 2012 af te ronden met een nieuwe Huisvestingsverordening. ROOD De behandeling van de nieuwe Huisvestingswet in de 2 e Kamer zal op zijn vroegst begin november 2012 plaats vinden. Het proces voor de nieuwe Huisvestingsverordening loopt hierdoor vertraging op. Besluitvorming over de nieuwe verordening zal derhalve in 2013 plaats vinden. 2e Bestuursrapportage

16 3.5 Duurzame regio Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Totaal lasten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: Onttrekkingen aan reserves: Resultaat na bestemming Groen Activiteit: Groen Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Onttrekking aan fonds Groene verbinding Rente fonds Groene verbinding Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: - Totaal toevoegingen Onttrekking aan Investeringsreserve Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Groene Verbinding. In 2012 is de verwachting dat er 1 miljoen zal worden besteed door de aannemer voor de aanleg van de Groene Verbinding. Daarnaast is de verwachting dat er nog aan procesmiddelen zal worden besteed. De begroting wordt naar dit bedrag bijgesteld. De begrote lasten worden verlaagd met e Bestuursrapportage

17 Procesmiddelen Groen De uitvoering van de groenprojecten hangt samen met de provinciale Groenagenda. Door vertraging bij de besluitvorming over deze agenda is een aantal projecten vertraagd, waardoor minder procesmiddelen zijn ingezet. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Geen Milieu Activiteit: Milieu Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Onttrekking aan fonds luchtkwaliteit Rente fonds luchtkwaliteit Onttrekking aan fonds SLOK Bijdrage RegioGIS Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Klimaat Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: RegioGIS De bijdrage van de partners aan het RegioGIS wordt ter begroting gebracht. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met De wijziging apparaatslasten vloeit deels voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting 3.5 Opstellen en vaststellen van het Plan van Aanpak regionale Klimaatagenda voor de periode inclusief een financiële paragraaf. ORANJE In 2012 is de evaluatie van de Klimaatagenda uitgevoerd. Bestuurders zijn zeer enthousiast over een (aangepast) vervolg. Momenteel loopt een consultatie met marktpartijen en regiogemeenten over de 2e Bestuursrapportage

18 vervolgaanpak. Begin 2013 zal deze vervolgaanpak, inclusief een financiële paragraaf voor besluitvorming worden voorgelegd. 2e Bestuursrapportage

19 3.6 Jeugdzorg Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Rijksbijdrage V&J Rijksbijdrage VWS Rijksbijdrage decentralisatie Jeugdzorg Bijdrage gemeenten decentralisatie Jeugdzorg Bijdrage provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam apparaatskosten Bijdrage fonds Jeugdzorg Rente Jeugdzorg Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: Onttrekkingen aan reserves: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Rijksbijdrage Jeugdzorg De rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebaseerd op de productiecijfers van het voorgaande boekjaar. Thans wordt de begroting bijgesteld naar het door het ministerie vastgestelde niveau van Daarnaast ontvangt de stadsregio in het kader van het programma Beter Beschermd Plus van het ministerie. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met Regionale agenda samenleving De provinciale RAS beschikking 2012 bedraagt In de begroting 2012 was nog rekening gehouden met een bedrag van conform de eerste verlening. Er is een additionele subsidie aangevraagd, welke is toegekend. De geraamde baten en de directe lasten worden hierdoor verhoogd met Fonds Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg ziet op een tweetal van de stadsregionale taken in het vrijwillig kader, dat zij al geruime tijd niet in staat is aan de groeiende vraag te voldoen. Dit leidt tot wachttijden bij het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en een te beperkte inzet t.b.v. de wet tijdelijk huisverbod door het Crisis Interventieteam (CIT). Voor deze beide taken wordt in 2012 respectievelijk en extra ingezet. Op basis van haar in 2011 opgestelde advies voor inkoop jeugdzorg 2012 heeft Bureau Jeugdzorg geconcludeerd, dat een aantal groepen jeugdigen nog onvoldoende goed aanbod beschikbaar heeft in de stadsregio Rotterdam. Daarom wordt in 2012 extra zorgaanbod ingezet voor de groepen Jeugdigen vanaf 14 jaar en Tienermoeders jonger dan 18 jaar. Kosten hiervoor in 2012 bedragen respectievelijk en Daarnaast wil de stadsregio in 2012 een start maken met het beter gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen en hun netwerken. Hiervoor zijn verschillende methoden bekend in Nederland, waaronder de Eigen Kracht conferenties. Uit ervaringen van elders is inmiddels bekend dat het inzetten op eigen kracht van gezinnen en netwerken een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg en dat het kan bijdragen aan een kostenreductie van de geïndiceerde Jeugdzorg. In 2012 zal ingezet worden in eigen kracht. De totale extra zorginzet in 2012 komt 2e Bestuursrapportage

20 daarmee op De directe lasten en de onttrekking aan het fonds Jeugdzorg worden verhoogd met Decentralisatie Jeugdzorg Ten behoeve van de voorbereiding decentralisatie brede Jeugdzorg is in de begroting ,5 miljoen opgenomen. Dit budget zal niet meer geheel in 2012 worden besteed. Thans worden de directe lasten verlaagd met Dit bedrag blijft via het fonds Jeugdzorg beschikbaar voor dit onderwerp. Overig Binnen de Jeugdzorg is er dit jaar sprake van een grote toename van het aantal Onder Toezicht Stellingen (OTS ers). Op basis van de huidige vraagontwikkeling worden de kosten van deze toename ingeschat op 2 miljoen. Er bestaat een risico dat de hiervoor in te dienen claim bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van de hardheidsclausule niet volledig wordt gehonoreerd. In een gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie van 4 mei jongsleden heeft de stadsregio geen uitsluitsel gekregen over honorering van de claim. Het ministerie wil alle hardheidsclaims ontvangen hebben vóór 1 september en gaat daarna de beschikbare middelen verdelen. Daarnaast wordt er op meerdere onderdelen binnen de jeugdzorg budgettaire krapte ervaren. Een mogelijk resterend risico zal moeten worden gedekt door ofwel een lagere productie binnen bureau Jeugdzorg of waar dat niet mogelijk is het aanspreken van het fonds Jeugdzorg. Beleidsmatige afwijkingen: Acties 2012 Status Toelichting 1.2 Bestrijding van de wachtlijsten. De stadsregio heeft in 2012 extra geïnvesteerd in wachtlijsten bij BJZ. Dit heeft er bij het AMK toe geleid dat er vrijwel geen wachtlijst meer is. ORANJE Ook bij de jeugdbescherming zijn verbeteringen zichtbaar. Bij het zorgaanbod is nog wel sprake van wachtlijsten (stabiel). Hier wordt er op gestuurd dat kinderen die risico lopen wel direct zorg krijgen. Streven was in 2011 een dashboard in te richten dat helpt bij sturing en coördinatie van wachtlijsten. Dit is in 2011 vertraagd en wordt in 2012 geïmplementeerd. 3.3 Een beter inzicht in resultaten en doelstellingen. 4.2 Een betere samenwerking met de Jeugd-GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en de Jeugd-LVG (Licht verstandelijk gehandicapten) ORANJE ORANJE De implementatie van de landelijke indicatoren voor kwaliteit worden in 2012 en 2013 verder ter hand genomen. Daarnaast worden met het veld voor J&O afspraken gemaakt over de monitoring van resultaten van het in 2012 vastgestelde convenant. Afstemming met financiers van J-LVB en J-GGZ over zorginkoop komt nog onvoldoende van de grond. In 2012 worden hier weer stappen in gezet. In gesprek met het veld om samenwerking te bevorderen. De stadsregio Rotterdam wil in 2013 hier nadrukkelijker een rol pakken. 2e Bestuursrapportage

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven...

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 2 E Bestuursrapportage 2014 1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 6 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 7

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen

Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen 1. Inleiding Periodiek worden de reserves en voorzieningen aan een herijking onderworpen. Het doel van deze nota is om het algemeen bestuur uitgebreid te informeren

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Managementrapportage. Najaar 2015

Managementrapportage. Najaar 2015 Vergadering 7 oktober 2015 Agendapunt Aan: Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland Bijlage(n): - Betreft: Managementrapportage najaar 2015 Datum: 31 augustus 2015 Managementrapportage Najaar 2015 September

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07

Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07 Bijlage 2 BEGROTING 2007 6 e begrotingswijziging behorend bij PS-nummer 04/07 Programma: 06 Portefeuillehouders: Sociaal economische zaken O. Hoes, W.C. Luijendijk Wijziging lasten en baten sociaal economische

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvergadering. 23 juni

Raadsvergadering. 23 juni RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 2016 16-038 Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021 Aan de raad, Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 1 juni 2011 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 1 juni 2011 Plaats : Kamer 7 van het stadhuis van Rotterdam Aanvang : 15.00

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. De onttrekking van 12.400 aan de algemene reserve

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 Tussentijdse Rapportage 2016 Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Inleiding Het DB heeft op 7 juni 2012 besloten om een onderzoek te verrichten op welke wijze de jaarlijkse kapitaallasten voor het nieuwe metromaterieel

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497 18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2

Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2 BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Regio Utrecht, gelet op artikel

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING 2014 VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)... 3 2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Bijlage 1 Ontwerp Begroting 2014 Stadsregio Rotterdam Meent 106, 3011 JR Rotterdam Postbus 21051, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010-2672389 Fax: 010-2671660 E-mail:info@sr.rotterdam.nl Website: www.stadsregio.info

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie