Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP"

Transcriptie

1 Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Tabor VZW Ontwerper Aankoopdienst Molenaarsstraat 26,9000 Gent Uiterlijke datum indienen offerte : 15 JUNI u 1/36

2 Ontwerper Naam: Aankoopdienst Tabor bijstaand consultant F. Vandenbussche - Alvaconsult Adres: Molenaarsstraat 26, 9000 Gent Telefoon: 09/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 160 van het koninklijk besluit van 14 januari Standaard geldt een betalingstermijn van 30 kalenderdagen voor organisaties niet actief in de gezondheidszorg, en een betalingstermijn van 60 kalenderdagen voor organisaties wel actief in de gezondheidszorg, vanaf het verstrijken van de verificatietermijn. In dit dossier zal een betalingstermijn gelden van 30 kalenderdagen, ongeacht of de organisaties actief zijn al dan niet in de gezondheidszorg. Reden : transparantie en éénduidigheid voor alle participanten aan deze overeenkomst. Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht 2/36

3 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 5 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.3 OPDRACHTDOCUMENTEN... 6 I.4 BEPALINGEN BETREFFENDE DE GUNNING VAN DE OPDRACHT... 7 I.5 VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS... 9 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 9 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE I.8 OPENING VAN DE OFFERTES I.9 VERBINTENISTERMIJN I.10 GUNNINGSCRITERIA I.11 PRIJSHERZIENINGEN I.12 VARIANTEN I.13 OPTIES I.14 KEUZE VAN OFFERTE I.15 STELLEN EN BEANTWOORDEN VAN VRAGEN II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR II.2 BORGTOCHT II.3 LOOPTIJD II.4 BETALINGSTERMIJN EN FACTURATIE II.5 WAARBORGTERMIJN II.6 MIDDELEN VAN OPTREDEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID II.7 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 PERCEEL 1 MOBIELE TELEFONIE EN MOBIELE DATACOMMUNICATIE III.2 PERCEEL 2 VASTE TELEFOONDIENSTEN IV. SAMENVATTING DOSSIER V. BIJLAGEN VI. SAMENSTELLING OFFERTEDOSSIER BIJLAGE A : ORIGINEEL OFFERTEFORMULIER TABORGROEP BIJLAGE B: INVENTARIS MOBIELE EN VASTE TELEFONIE TABORGROEP BIJLAGE C: : MEETSTAAT MET EENHEIDSPRIJZEN IN TE VULLEN DOOR INSCHRIJVER (TABBLAD PER PERCEEL) BIJLAGE D : MEETSTAAT IN TE VULLEN DOOR DE INSCHRIJVER MET OPGAVE VAN SIGNAALSTERKTE PER LOCATIE (ENKEL VOOR PERCEEL 1 MOBIELE TELEFOONDIENSTEN) BIJLAGE E: DEELNEMERS DOSSIER TELEFONIE TABORGROEP BIJLAGE F: MODEL VAN EEN PASSENDE BANKVERKLARING /36

4 Inleiding Terminologie. Voorafgaandelijk aan de gunning van de Opdracht zullen de termen Inschrijvers en Aanbestedende Overheid aangewend worden. Met de term Opdrachtgever wordt dan bedoeld Tabor vzw zelf of de leden van Tabor die een overeenkomst met de gekozen inschrijver hebben afgesloten met het oog op de uitvoering van de dienstverlening, terwijl de gekozen inschrijver wordt gedefinieerd als Opdrachtnemer 4/36

5 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Levering van mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie en vaste telefoondiensten. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 Levering van mobiele telefoon- en datacommunicatiediensten Plaats van dienstverlening: diverse locaties van de Taborgroep; merk op dat er voor twee locaties van de groep (zijnde PC Caritas te Melle en WZC Morgenster te Sijsele ) een aparte opdracht 1 gevoerd wordt Toelichting: Leveren van mobiele telefoondiensten voor het voeren van gesprekken, versturen van SMS, versturen van MMS, gebruik van data-abonnement,... Perceel 2 Levering van vaste telefoondiensten Plaats van dienstverlening alle percelen: diverse locaties van de Taborgroep Toelichting: Leveren van vaste telefoondiensten voor het voeren van gesprekken op verschillende soorten vaste lijnen (analoog, digitaal, ISDN, PRA,...) Er wordt van uitgegaan dat het totale telecomdossier van de Tabrogroep, zijnde : totaalvolume voor nationale en internationale mobiele spraaktelefoniegesprekken en tekstuele / grafische communicatie (SMS, WAP en MMS), mobiele datacommunicatie én vaste telefoondiensten (op basis van de huidige tarieven en het gemiddelde verkeer van het vorige contract) euro excl.btw per jaar bedraagt. Opgelet : het onderhavig bestek voorziet eveneens in een verplichte optie (personeelsvoordeel mobiele en vaste telefonie voor medewerkers Taborgroep, zie I.13 Opties en II.Contractuele bepalingen) Indien de inschrijver hiervoor geen voorstel zou indienen, zal hij als onregelmatig beschouwd worden en niet in aanmerking komen voor gunning. Identiteit van de opdrachtgever De Taborgroep vormt een uniek transsectoraal netwerk van 50 autonome organisaties uit Oosten West-Vlaanderen. De groep versterkt waardegericht ondernemen in de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs. 1 Voor PC Caritas te Melle en WZC Morgenster te Sijsele, ook behorend tot de Taborgroep, zal een aparte opdracht worden gevoerd (besteknummer 2015/TEL/ mob+inv/tabor): naast de mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie, zullen ook diensten ter versterking van de dekkingsgraad gevraagd worden. Voor de vaste telefonie nemen deze partners deel aan onderhavige opdracht. 5/36

6 De Taborgroep biedt de partnerorganisaties binnen het netwerk ondersteuning aan op maat op het vlak van communicatie, financiën-aankoop, ICT, infrastructuur en personeel & organisatie. De Taborgroep werkt daarbij vanuit empathie als motor voor sociale cohesie; een hoog integriteitsgehalte; duurzaamheid door het nastreven van de essentie. De 3 kernwaarden van de groep vertrekken vanuit de 7 ankerpunten die bij de stichting werden geformuleerd: solidariteit, gastvrijheid, evenwaardigheid, openheid, kwaliteit, soberheid, innovatie. Maatschappelijke impact. Door de netwerking te richten op innovatie wil de Taborgroep het sociaal ondernemerschap versterken. Zinvol werk ontstaat vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal engagement. De Taborgroep volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Daarom wordt ze regelmatig geconsulteerd over de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs. Beleidsmakers zien de Taborgroep als een referentie bij innovatie en veranderingstrajecten. Ze laat haar stem horen in het maatschappelijke debat over waardegerelateerde thema s, zoals hoe social profit en ondernemerschap hand in hand kunnen gaan. De Tabor partners situeren zich in diverse sectoren van de social profit : basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, ambulante en residentiële zorg voor personen met een handicap, sociale economie, kinderdagverblijf, revalidatie, woonzorgcentra, psychiatrie, algemeen ziekenhuis, bijzondere jeugdzorg professionele medewerkers zetten zich elke dag in voor leerlingen, cliënten, doelgroepmedewerkers, gebruikers, bewoners en patiënten. Meer informatie is terug te vinden op de website Aankoopvisie en waarden. Het aankoopplatform van de Taborgroep wil in de eerste plaats schaalvoordelen realiseren, doch beoogt tevens andere toegevoegde waarden te bekomen door het bundelen van kennis en expertise : efficiëntievoordelen, stimuleren van innovatieve oplossingen, mogelijkheid tot specialisatie, Elk aankoopdossier dient te sporen met de kernwaarden van Tabor, komt tot stand door multidisciplinaire aanpak en inbreng binnen de groep, en met respect voor de eigenheid van elk lid. Een gecoördineerde aankooporganisatie bepaalt de krijtlijnen van elk aankoopdossier. Opdrachtencentrale. Tabor vzw treedt op als opdrachtencentrale (in de zin van artikel 2, 4 en art. 15 van de Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006). Tabor vzw handelt in naam van en voor de Tabor partners die er voor kozen te participeren in het onderhavige dossier. Bij elk aankoopdossier bestaat bovendien de mogelijkheid dat de opdracht is uitgebreid tot een aantal organisaties die op één of andere wijze verbonden zijn met de vzw Tabor of de Taborgroep en zich geëngageerd hebben om hun aankopen samen te voegen met deze van de Taborgroep. Tabor vzw treedt voor al deze participanten op als opdrachtencentrale. Tabor vzw plaatst overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Tabor vzw verzorgt enkel de overheidsopdracht. De uitvoering en de afhandeling van elke opdracht gebeurt door de participanten zelf. Bevoegdheid opdrachtgever De raad van bestuur van Tabor vzw heeft het in de markt plaatsen van de opdrachten, het opstellen van de opdrachtdocumenten, de evaluatie van de offertes en het nemen van de gunningsbeslissing, gedelegeerd aan de dagelijks bestuurder van Tabor vzw. De stafmedewerker aankoopbeleid, mevrouw Martine De Schepper, is aangesteld als contactpersoon. De dagelijks bestuurder, de heer Paul Ongenaert, is aangesteld als vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Opdrachtdocumenten De gunning en de uitvoering van de Opdracht worden beheerst door de documenten die in het kader van de Opdracht worden opgesteld en de hieronder genoemde wettelijke bepalingen en technische normen. 6/36

7 In voorkomend geval wordt de opdracht bepaald door het onderhavig bestek met de bijzondere bepalingen alsmede de bijlagen die hier zijn bijgevoegd : - BIJLAGE A : origineel offerteformulier - BIJLAGE B : inventaris mobiele en vaste telefonie Taborgroep - BIJLAGE C : meetstaat met eenheidsprijzen in te vullen door inschrijver - BIJLAGE D : meetstaat in te vullen door de inschrijver met opgave van signaalsterkte per locatie (enkel voor perceel 1 mobiele telefoondiensten) - BIJLAGE E : lijst deelnemers per perceel (J/N) - BIJLAGE F : bankverklaring De uiteindelijke opdrachtnemer ( Opdrachtnemer ) is gebonden door zijn offerte, zoals aanvaard door de Opdrachtgever. Bepalingen betreffende de gunning van de Opdracht I.4.1 Gunningswijze De Opdracht wordt gegund bij wijze van open offerteaanvraag. De Opdracht zal worden gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte indiende, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, rekening houdend met de gunningscriteria I.4.2 Geen verplichting tot gunnen Er bestaat in hoofde van de Opdrachtgever geen enkele verplichting tot gunning. De Opdrachtgever kan te allen tijde de gunningsprocedure stopzetten zonder enige vergoeding aan de inschrijvers te zijn verschuldigd. I.4.3 Prijzen De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. Door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de aanbestedende overheid nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden de aanbestedende overheid op geen enkele wijze. De dienstverlener kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden, overschreden worden of indien nodig volledig geschrapt worden. De inschrijvers moeten voor het gunnen van de opdracht alle inlichtingen verstrekken om de aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken. De Taborgroep verwacht een zo transparant en eenvoudig mogelijke prijszetting. De Taborgroep verwacht in dit tariefplan een duidelijke en gedetailleerde oplijsting van alle prijzen te kunnen 7/36

8 terugvinden. (per land, per soort oproep, abonnement, ). De oplijsting moet prijsvergelijkingen mogelijk maken. Alle prijzen toe te voegen in bijlage N. De prijzen dienen alle elementen te omvatten die de kosten bepalen (incl. heffingen, taksen, winstmarges, commissies, verplaatsingen, maaltijden, ) exclusief btw. De Taborgroep gaat er van uit dat de prijzen tijdens de gehele looptijd van het contract marktconform blijven. Eventuele kortingen door de inschrijver gegeven moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. I.4.4 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Toegangsrecht De loutere deelname aan deze opdracht geldt als een verklaring op erewoord vanwege de inschrijver dat hij zich niet bevindt in de situaties van uitsluiting geviseerd in artikel 61 van het KB Plaatsing (bijlage A Offerteformulier) Het toegangsrecht zal worden aangetoond door nazicht van de attesten waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale en fiscale (vennootschapsbelasting en BTW) bijdragen volgens de artikelen 62 en 63 van het K.B. Plaatsing. De opdrachtgever heeft geen gratis en elektronische toegang tot de genoemde attesten zoals bedoeld in artikel 60 van het K.B. Plaatsing. De inschrijver dient deze zelf in te dienen, zie bijlage G: - RSZ attest - een attest met droogstempel - Attest kantoor der Directe Belastingen, - Attest BTW kantoor. Kwalitatieve selectie Financiële en economische draagkracht : De inschrijver voegt bij zijn offerte een passende bankverklaring en gebruikt hiervoor verplicht het model opgenomen in bijlage F bij huidig opdracht document Technische draagkracht : Overeenkomstig artikelen 68 en 72 van het KB van 15 juli 2011 dient de bekwaamheid van de inschrijver te worden beoordeeld aan de hand van zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid. De inschrijver toont die aan door bij de offerte volgende verklaringen en/of attesten toe te voegen op straffe van nietigheid van het dossier. De bekwaamheid van de dienstverlener kan beoordeeld worden aan de hand van de hierna volgende documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden : - Een lijst van gelijkaardige opdrachten die de laatste twee jaar (minimale omzet van euro op jaarbasis, groep van kleine en grote organisaties) zijn aangevat en nog lopend of uitgevoerd worden met vermelding van het contractbedrag op jaarbasis, datum en de publiekrechtelijke of privaatrechterlijke instanties waarvoor zij bestemd waren/zijn (bijlage H), 8/36

9 Er dienen per perceel minimaal 2 referenties te worden opgegeven. De referentielijsten moeten in het Nederlands opgesteld zijn of de inschrijver voegt een correcte Nederlandstalige vertaling in bijlage. De inschrijver voegt de coördinaten (naam, telefoon, adres) toe aan de referentie. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voormalige opdrachtgevers zelf te contacteren en hun bevindingen mee te nemen in de beoordeling. Referenties waarbij uit contactname met de Opdrachtgever blijkt dat deze referenties niet naar voldoening van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, of die niet relevant zijn, kunnen worden geweerd. Voordracht van onderaannemers (art. 12 KB van 15 juli 2011 en art. 12 KB 14 januari 2013) De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven (bijlage A Offerteformulier). De onderaannemers moeten in ieder geval voldoen aan de eisen inzake het toegangsrecht. De Opdrachtnemer bezorgt binnen de 30 kalenderdagen na sluiting van de opdracht een lijst van de onderaannemers aan de Opdrachtgever. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de Opdrachtgever wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De Opdrachtgever heeft geen enkele contractuele band met die derden. Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Indien de offerte wordt ondertekend door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht MOET bij de offerte worden gevoegd. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro, exclusief BTW. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. 9/36

10 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting, het besteknummer 2015/TEL/mob+vast/Tabor) EN het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: Tabor VZW Aankoopdienst Molenaarsstraat Gent De drager overhandigt de offerte aan het onthaal of aan een medewerker van de Aankoopdienst. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de opdrachtgever de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. In bijlage bij dit bestek is een in te vullen excel model gevoegd (bijlage C en D). Alle inschrijvingsdocumenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde(n) ondertekend. Indien de offerte en haar bijlagen door (een) gemachtigde(n) worden ingediend, dient verwezen naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt of dient een volmacht te worden bijgevoegd. De inschrijver dient zijn offerte in door 1 exemplaar op papier (origineel) en 1 exemplaar op USB stick of CD Rom (in een bewerkbare versie) te bezorgen (bijlage J). Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: VZW Tabor, Aankoopdienst, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent - vergaderzaal 5. Datum: donderdag 15 juni 2015 om uur. Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. 10/36

11 Gunningscriteria De gunning gebeurt aan de inschrijver die de voor de opdrachtgever de economisch meest voordelige regelmatige offerte heeft neergelegd, aan de hand van de volgende gunningscriteria voor perceel 1 en 2 : I.10.1 Perceel 1: mobiele telefonie en mobiele datacommunciatiediensten De opdracht wordt toegekend aan de inschrijver die de beste score haalt. De score wordt als volgt gewogen (*). De voorgestelde offertes zullen beoordeeld worden volgens onderstaande gunningcriteria I Prijs mobiele telefonie : 30 ptn I Prijs mobiele data : 25 ptn I GSM Coverage : 35 ptn I Procentuele benadering van de voorgeschreven vereisten (**): 10 ptn (*) onvolledigheid in aangeboden diensten kan een vermindering van het puntentotaal betekenen van 1 tot 10 punten (**) Deelaspecten waar in I rekening mee gehouden wordt (niet-limitatieve lijst) : Kwaliteit en service : o Gebruiksvriendelijkheid van het online consulteren van de facturatie (1ptn) o Klantgerichte rapportering; kwaliteit van de lijsten en facturatie-statistieken (2ptn) o Facturatiemogelijkheden : o.a. mogelijkheid tot het aanmaken van verschillende klantenrekeningen, voor aparte deelfacturaties per dienst (2ptn) o de geboden dienstenverlening - dienstencatalogus : technische dienstverlening, servicedesk en klantenondersteuning, helpdesk (2ptn) o speciaal extra aangeboden gratis diensten (1ptn) Plan van aanpak / planning o De voorgestelde planning van de opdracht (installatie- en transitieplanning) (1ptn) o De organisatie na de implementatie/transitie (1ptn) Daartoe zal de inschrijving met gewenste middelen, de nodige documentatie, eventuele technische gegevens en dergelijke aangevuld worden, teneinde de Tabor Groep toe te laten de genoemde criteria uit het aanbod af te leiden, om de meest gunstig geachte offerte te kunnen weerhouden. Mondelinge informatie kan niet in aanmerking genomen worden. Zie bijlage I. Welke ook de beslissing die wordt genomen door de aanbestedende overheid inzake hun definitieve keuze van de weerhouden inschrijvingen, zullen de inschrijvers geen enkele klacht kunnen indienen uit hoofde van deze beslissing, uit reden dat de aanbestedende overheid zicht het recht voorhoudt, op basis van de voorgestelde criteria,deze offerte te kiezen waarvan zij meent dat ze de beste voorwaarden biedt. Het perceel is onverdeelbaar en zal in zijn geheel worden toegewezen. De inschrijver dient een volledige offerte voor te leggen. I.10.2 Perceel 2 : vaste telefoondiensten De opdracht wordt toegekend aan de inschrijver die de beste score haalt. De score wordt als volgt gewogen (*). De voorgestelde offertes zullen beoordeeld worden volgens onderstaande gunningcriteria 11/36

12 I Prijs abonnementen : 56 ptn I Prijs gesprekken : 34 ptn I Procentuele benadering van de voorgeschreven vereisten (**): 10 ptn (*) onvolledigheid in aangeboden diensten kan een vermindering van het punten totaal betekenen van 1 tot 10 punten (**)Deelaspecten waar in I rekening mee gehouden wordt (niet-limitatieve lijst) : Kwaliteit en service : o Gebruiksvriendelijkheid van het online consulteren van de facturatie (1ptn) o Klantgerichte rapportering; kwaliteit van de lijsten en facturatie-statistieken (2ptn) o Facturatiemogelijkheden : o.a. mogelijkheid tot het aanmaken van verschillende klantenrekeningen, voor aparte deelfacturaties per dienst (2ptn) o de geboden dienstenverlening - dienstencatalogus : technische dienstverlening, servicedesk en klantenondersteuning, helpdesk (2ptn) o speciaal extra aangeboden gratis diensten (1ptn) Plan van aanpak / planning o De voorgestelde planning van de opdracht (installatie- en transitieplanning) (1ptn) o De organisatie na de implementatie/transitie (1ptn) Daartoe zal de inschrijving met gewenste middelen, de nodige documentatie, eventuele technische gegevens en dergelijke aangevuld worden, teneinde de Tabor Groep toe te laten de genoemde criteria uit het aanbod af te leiden, om de meest gunstig geachte offerte te kunnen weerhouden. Mondelinge informatie kan niet in aanmerking genomen worden. Zie bijlage I. Welke ook de beslissing die wordt genomen door de aanbestedende overheid inzake hun definitieve keuze van de weerhouden inschrijvingen, zullen de inschrijvers geen enkele klacht kunnen indienen uit hoofde van deze beslissing, uit reden dat de aanbestedende overheid zicht het recht voorhoudt, op basis van de voorgestelde criteria,deze offerte te kiezen waarvan zij meent dat ze de beste voorwaarden biedt. Het perceel is onverdeelbaar en zal in zijn geheel worden toegewezen. De inschrijver dient een volledige offerte voor te leggen. Als regelmatigheidseis stelt de Taborgroep - én dit voor elke perceel - bovendien voorop dat elke inschrijver op elk van de individuele gunningscriteria minimaal de helft van het mogelijk aantal te bereiken punten dient te behalen en tevens, wat betreft de totale beoordeling, de helft van het totaal aantal punten dient te behalen. 12/36

13 Prijsherzieningen I.11.1 Prijsstijgingen Alle prijzen zijn vaste prijzen gedurende de looptijd van de opdracht. De Taborgroep aanvaardt geen prijsstijgingen tijdens de looptijd. Indien de dienstverlener een prijsstijging doorvoert, zonder onderling akkoord met de Taborgroep, heeft de Taborgroep het recht de opdracht te beëindigen. I.11.2 Prijsdalingen Een daling van de marktprijs, een prijsdaling in de algemene prijsvoorwaarden van de dienstverlener (zoals vermeld op de site of via openbare kanalen verspreide info) of betere commerciële omstandigheden (zoals bvb. bij toename van het volume van de Taborgroep) dient een positief effect te kunnen geven op de ingeschreven eenheidsprijzen. Het prijzenraster zal daarom jaarlijks in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geëvalueerd worden. I.11.3 Wettelijk opgelegde prijsdalingen De opdrachtnemer verbindt zich er toe om prijsdalingen die door de legale entiteiten die de telecom markt reguleren (op lokaal dan wel Europees niveau) onverwijld en automatisch toe te passen. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Opties Er is een verplichte optie, m.n. personeelsvoordeel, uit te werken voor zowel perceel 1 als perceel 2 (zie bijlage P), zie II. Contractuele bepalingen. I.14 Keuze van offerte Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Opdracht opgedeeld in percelen. De opdrachtgever heeft het recht om slechts enkele percelen te gunnen en eventueel te besluiten om de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen geplaatst worden. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meerdere percelen. 13/36

14 De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend (zie hiervoor bijlage A offerteformulier). I.15 Stellen en beantwoorden van vragen. Alle vragen m.b.t. dit dossier worden enkel per mail gesteld en dienen gericht te worden aan en uiterlijk op 1/06/2015. Vragen zullen uiterlijk en schriftelijk beantwoord worden op 08/06/2015. Gelieve per vraag aan te geven over welk onderdeel, titelnummer en paginanummer van het bestek het gaat. De opdrachtgever beslist vrij om al dan niet te antwoorden op de gestelde vragen. De behandelde vragen en antwoorden zullen openbaar gepubliceerd worden op de website e-notification. De vragen en antwoorden maken integraal deel uit van het bestek. 14/36

15 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. Personeelsvoordeel De Taborgroep, als aanbestedende overheid, onderzoekt de mogelijkheid om naar aanleiding van deze opdracht haar personeelsleden en/of partner en/of andere familieleden welke inwonen onder hetzelfde dak, van de deelnemende partners, ook te laten genieten van de prijzen bedongen in dit contract. De inschrijver is verplicht voor deze optie een voorstel te doen, zowel voor perceel 1 als voor perceel 2. Zie bijlage P Leidend ambtenaar De leiding over en het toezicht op de uitvoering van de diensten, zal gebeuren door de leidend ambtenaar (= afgevaardigde van de opdrachtgever). De naam van de leidend ambtenaar zal meegedeeld worden bij toewijzing van het dossier. Per deelnemer van onderhavige opdracht zal een leidend ambtenaar aangeduid worden. De leidend ambtenaar kan zich steeds laten bijstaan door derden of zich laten vertegenwoordigen. Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd : Omdat dit bedrag op datum van de gunning van de opdracht niet exact gekend is, wordt de borgsom vastgesteld op de hierna volgende bedragen: - Voor perceel 1 : mobiele telefonie en mobiele data euro ( euro op jaarbasis x 5% ) - Voor perceel 2 : vaste telefonie euro ( euro op jaarbasis x 5%) De dienstverlener of een derde stelt zijn borgtocht binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten bij de Deposito-en Consignatiekas, Wetstraat 71, 1040 Brussel, bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult of via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming. Het bewijs van borgtocht wordt geleverd aan de Taborgroep, Aankoopdienst, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent. Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in artikel 27 van KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas, De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de regelmatige beëindiging van de opdracht, zij het na de initiële looptijd van 3 jaar, zij het na de verlenging van 1 jaar. 15/36

16 Looptijd De opdracht heeft een initiële looptijd van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht éénmalig verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 37, 2 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De Opdrachtgever beslist zelf en autonoom over de verlenging zonder bij een niet verlenging een verantwoording verschuldigd te zijn. Volgens artikel 26, 1, 2 b van de wet van 15 juni 2006, kan het opdrachtgevend bestuur, mits akkoord van de dienstverlener, de opdracht herhalen gedurende een periode van 3 jaar na de gunning van de oorspronkelijke opdracht. Algemene informatie en verwachtingen van de Taborgroep In aanvulling op de Algemene Uitvoeringsregels die zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, kunnen tijdens de looptijd van de overeenkomst andere partijen een beroep doen op de dienstverlening die is omvat door onderhavige overeenkomst en dit aansluitend op hun toetreding als lid van de Taborgroep. De dienstverlener zal dan de prijzen factureren conform de prijszetting die is opgenomen in de overeenkomst, met dien verstande dat de einddatum van de dienstverlening ongewijzigd zal behouden blijven. Een overzicht van de partners van de Taborgroep kan steds teruggevonden worden op de website Leveringstermijn en plan van aanpak opdracht De voorwaarden van de ingediende offerte moeten kunnen van toepassing zijn, uiterlijk op 30/07/2015, dewelke de einddatum is met de huidige provider Proximus (voor de meeste leden). De leden die nog contractueel gebonden zijn aan een andere provider, dienen - mits engagement op voorhand - te kunnen aansluiten na einde contract van hun huidige provider. Gelieve te stipuleren in uw offerte, in welke mate u kan tegemoet komen aan bovenstaande vereisten. (bijlage K) Betalingstermijn en facturatie Voor alle participanten aan deze overeenkomst, zowel zij die actief zijn in de gezondheidszorg, als zij die dat niet zijn, geldt dat de betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag plaatsvindt binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf ontvangst van een regelmatig opgestelde factuur. Deze factuur geldt als schuldvordering. Binnen deze termijn van 30 dagen zal ook de verificatie van de factuur plaatsvinden. Facturen voor de Taborgroep worden maandelijks verstuurd naar de participanten van de overeenkomst, die ook instaan voor de betalingen van de facturen. De facturen bevatten alle details betreffende de gefactureerde bedragen, zodat de partners van de Taborgroep de inhoud makkelijk kunnen controleren. 16/36

17 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. Middelen van optreden van de aanbestedende overheid Het niet beantwoorden van de diensten aan de overeengekomen voorwaarden en bepalingen van de opdracht wordt beschouwd als een contractuele tekortkoming welke een maatregel van ambtswege verantwoordt in overeenstemming met de toepasselijke artikels van het KB van 14 januari 2013 (inbegrepen iedere toekomstige wijziging ter vervanging van het voormelde KB). Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Alle geschillen worden in eerste instantie in overleg opgelost, desnoods op een eenvoudig verzoek van een der partijen met medewerking van een deskundige. Slechts indien er geen overeenkomst kan bereikt worden, zijn de partijen gerechtigd alle bevoegde rechtswegen uit te putten. Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil inzake de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zal, indien geen oplossing in der minne kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van Gent. 17/36

18 III. Technische bepalingen Dit gedeelte heeft betrekking op de technische bepalingen van toepassing op de beide percelen. Perceel 1 mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie III.1.1 Inleiding Wanneer de opdracht gegund wordt zal de Taborgroep, ter ondersteuning van de implementatie van de opdracht, een business consultant inschakelen. Het aspect mobiele telefonie is de laatste jaren enorm gegroeid binnen de Taborgroep. Klassieke vaste toestellen en dect worden veelal ingeruild voor gsms of smartphones, gezien de voorbije jaren alle onderlinge verkeer gratis was. Momenteel zijn er een 1000-tal simkaarten in omloop. De laatste 2 jaar is de stijging van mobiele data een markant gegeven. Synchronisatie van en digitale agenda zijn hierbij de belangrijkste behoeftes. Momenteel zijn er meer dan 300 mobiele data abonnementen. De meeste leden zijn aangesloten bij Proximus. Concrete info omtrent de juiste volumes vindt u in de bijgevoegde inventaris Taborgroep (bijlage B). III.1.2 Deelnemers perceel 1 Zie hiervoor bijlage E III.1.3 Vereisten Vereisten dienstverlening Algemeen - Overname van de GSM-vloot van de actuele klanten voor zover zij opnieuw beslissen af te nemen. Dit impliceert volgende parallelle transitieprocessen: omruilen van SIM-kaart (wisselen van SIM-kaart van donoroperator door minimaal 128K SIM-kaart ontvangende mobiele operator); geheugen van de SIM-kaart wordt bepaald in functie van de toepassing. - Nummerbehoud en dus nummeroverdracht van donoroperator naar ontvangende operator; - Activeren van SIM-kaart en bijhorende diensten; - Activeren van bel-/gebruikersprofielen (belrestricties) en facturatiemogelijkheden d.i. de ingebruikneming van GSM ontvangende operator en geleidelijke desactivatie/gefaseerd uit gebruik nemen van de GSM van de donoroperator; - Commerciële dienstverlening (helpdesk/storingslichting; activatie / desactivatie; facturatie/facturatierapportering; interventie bij calamiteiten, rapporteringen, ); - Technische dienstverlening (beschikbaarheid GSM-netwerk, beschikbaarheid specifieke mobiele dienst (spraak, SMS, voice mail, GSM-VPN, GPRS/EDGE, ), call setup failure, call completion (dropped calls), redundantie, throughputsnelheid, round trip delay, packet drop, jitter, ), speech encoding en quality, service encoding (gesupporteerde formaten) en quality. 18/36

19 De GSM-basisdiensten moeten omvatten: 1. Spraaktelefonie via cellulair 2G,3G en 4G-netwerk op basis van GSM-standaard (GSM 4G 900/GSM/DCS 1800/2100); 2. Professionele voic (digitaal antwoordapparaat); 3. SMS (short message service): korte tekstberichten (naar gsm-nummers van alle Belgische & buitenlandse operatoren); 4. MMS (multimedia messaging service): korte multimediaberichten (naar gsm-nummers van alle Belgische & buitenlandse operatoren); 5. Gesprekken voeren/berichten versturen vanuit het buitenland (uitgaande roaming); 6. Bereikbaar zijn in het buitenland (gesprekken ontvangen en berichten ontvangen) (inkomende roaming); 7. Bellen vanuit België naar het buitenland (zgn. internationale oproepen); 8. Permanente en tijdelijke CLIR (geen identificatie van de oproeper); 9. Levering en activatie van een nieuwe SIM-kaart en implementatie van een belprofiel (gebruikersprofiel telefonie/datacomgebruikersprofiel) (+ spoed procedure); 10. Wijziging van het belprofiel (gebruikersprofiel telefonie/datacomgebruikersprofiel) van bestaande SIM-kaart; 11. Opzegging van een aansluiting/desactivatie van SIM-kaart en GSM-abonnement (+ spoed procedure voor activatie); 12. Blokkering van gestolen toestel op basis van serienummer (IMEI) van GSM-toestel (CEIR); 13. Blokkering van gestolen toestel op basis van SIM-kaart-nummer/GSM-nummer (MS-ISDN) (IMSI). 14. SMS-dienst op website van mobiele operator of onderaannemer waarvan SMS-berichten binnen het gegarandeerde tijdsinterval worden afgeleverd aan GSM-abonnees van de mobiele operator en GSM-abonnees van andere mobiele operatoren in België; 15. Dubbele facturatie (privé/professioneel) volgens verschillende modaliteiten: - volgens vast limietbedrag, - volgens type gesprek/type dienst, - volgens gebruikersprofiel: alle diensten die niet toegelaten zijn volgens het belprofiel worden aangerekend op privé-factuur of omgekeerd (split billing/dual invoice), 16. Call forward : mogelijkheid tot doorschakelen op nummer- en netwerkniveau naar een ander nummer 17. Second Call : opnemen van tweede oproep, in wacht zetten van eerste oproep Verder : a. Mobiele nummerportabiliteit (MNP) De aanbestedende overheid wenst alle GSM-nummers (onafhankelijk van het gebruik) van de huidige vloot te behouden en dus alle GSM-nummers over te dragen van de mobiele donoroperator naar de ontvangende mobiele operator. b. Gebruikersprofielen 19/36

20 De aanbestedende overheid maakt gebruik van belprofielen (GSM-belrestricties), met inbegrip van verkorte nummering met variabel tarificatieprofiel gecombineerd met dubbele factuur (privé/professioneel) d.m.v. programmatie op het IN-platform van de mobiele operator (call barring & filtering). De filtering en blokkering moet mogelijk zijn voor alle soorten dienstverlening (bv. beperkt tot spraak, SMS, SMS van derde partijen of een selectie hiervan, WAP, mobiele datacom of bepaalde APN, ) en er dient een oplossing te worden geboden voor de filtering en blokkering en gesplitste facturatie in het geval van roaming. De inschrijver zal minimaal 10 en maximaal 20 gebruiksprofielen dienen te kunnen aanbieden aan het opdracht gevend bestuur en/of entiteit en dit zonder enige prijsimplicatie. c. Moduleerbaar dienstenaanbod De aanbestedende overheid wenst een volledig moduleerbaar dienstenaanbod en wenst dat voor alle geleverde diensten (spraak, SMS, specifieke soorten SMS-nummers, WAP, ) restricties (call barring, call filtering, ) kunnen worden ingebouwd om niet-professioneel gebruik te voorkomen. d. Mobiele datacommunicatiediensten: Mobiele toegang via GPRS/EDGE/UMTS/ tot internet. e. Helpdesk voor dossierbeheerders van de aanbestedende overheid (eventueel georganiseerd via lokale verdeler) Specifieke account administrator aanspreekpunt voor de aanbestedende overheid; specifiek e- mailadres voor dossierbeheerders van de aanbestedende overheid. De contactpersoon dient de nederlands taal machtig te zijn en een contactlocatie te hebben in Vlaanderen. Eerste aanspreekpunt voor: - Storingslichting, - melding van verlies of diefstal en blokkering van SIM-kaart, - administratief en operationeel beheer (facturatie, bestellingen, activatie/desactivatie, wijziging van belprofielen) - wijzigingsbeheer (uitvoering bestellingen/opdrachten): verplaatsen, toevoegen/uitbreiden of wijzigen of beëindigen van diensten (MACC) en het geven van product- en diensteninformatie. - De aanbestedende overheid verwacht tijdig geïnformeerd te worden bij een geplande onderbreking of vaststelling van een storing in hun regio. Bovendien wil de aanbestedende overheid 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang hebben tot een helpdesk. - De escalatieprocedure van de dienstverlener moet duidelijk omschreven zijn en regelmatig bijgestuurd worden f. Facturatie (op papier en digitaal) & factuurrapportering (elektronisch) De dienstverlener bezorgt de aanbestedende overheid facturatiegegevens (facturen) normaliter elektronisch en op papier en factuurdetailrapporten in elektronisch formaat ( exel ). Elk entiteit ontvangt een aparte factuur(en) en factuurdetailrapporten tot op het laagst afgesproken organisatorisch niveau. De aanbestedende overheid wenst een gesplitste facturatie (zakelijk en privé). g. Gewenste proactiviteit Optimalisering op vraag van de ingekochte capaciteit. h. Beveiliging Business Continuity Duurzaamheid 1. Beveiliging van het netwerk en de netwerkdiensten (per technologie). De dienstverlener geeft aan welke maatregelen en hoe zijn netwerk is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden en dit per technologie (circuit switched resp. packet switched). 2. Redundantie in de infrastructuur van de dienstverlener en in koppeling met derden. Teneinde de klant geen nadeel ondervindt van een fout of storing binnen de infrastructuur van de dienstverlener, geeft de dienstverlener de redundantie binnen zijn eigen infrastructuur aan alsook in zijn koppelingen met derde operatoren. 20/36

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR Leveringen MET ALS VOORWERP Aankoop en levering van schoolboeken Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking Opdrachtgevend bestuur VZW ECOV Sinte Annalaan

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS 2015-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 11 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG. Europese School Europawijk Mol Ref.: LG.ESM BIJZONDER BESTEK VOOR DE OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Europese School

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS 2016-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid Kijkmoment: Opening van de offertes : Stad Gent : woensdag 29 juni 2016 van 12u30 tot 15u30 :

Nadere informatie

AANKONDIGING OPDRACHT

AANKONDIGING OPDRACHT Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum AANKONDIGING OPDRACHT in het kader van ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Besteknummer: 2016/2 Voorwerp van de opdracht: Catering: Bereiding en toelevering

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN SELECTIELEIDRAAD: VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN Wijze van gunnen: Indiening van de

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht COLLECTIE PUBLIEKRECHT Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht DE CASTER Ann EECKHOUT Johan GEERTS Jochen HONNAY Frank JUDO Gitte LAENEN Stéphanie TAELEMANS

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli Verkort geciteerde wet- en regelgeving.................................. 11 Ten geleide......................................................... 15 Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden

Nadere informatie