Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP"

Transcriptie

1 Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Tabor VZW Ontwerper Aankoopdienst Molenaarsstraat 26,9000 Gent Uiterlijke datum indienen offerte : 15 JUNI u 1/36

2 Ontwerper Naam: Aankoopdienst Tabor bijstaand consultant F. Vandenbussche - Alvaconsult Adres: Molenaarsstraat 26, 9000 Gent Telefoon: 09/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 160 van het koninklijk besluit van 14 januari Standaard geldt een betalingstermijn van 30 kalenderdagen voor organisaties niet actief in de gezondheidszorg, en een betalingstermijn van 60 kalenderdagen voor organisaties wel actief in de gezondheidszorg, vanaf het verstrijken van de verificatietermijn. In dit dossier zal een betalingstermijn gelden van 30 kalenderdagen, ongeacht of de organisaties actief zijn al dan niet in de gezondheidszorg. Reden : transparantie en éénduidigheid voor alle participanten aan deze overeenkomst. Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht 2/36

3 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 5 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.3 OPDRACHTDOCUMENTEN... 6 I.4 BEPALINGEN BETREFFENDE DE GUNNING VAN DE OPDRACHT... 7 I.5 VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS... 9 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 9 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE I.8 OPENING VAN DE OFFERTES I.9 VERBINTENISTERMIJN I.10 GUNNINGSCRITERIA I.11 PRIJSHERZIENINGEN I.12 VARIANTEN I.13 OPTIES I.14 KEUZE VAN OFFERTE I.15 STELLEN EN BEANTWOORDEN VAN VRAGEN II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR II.2 BORGTOCHT II.3 LOOPTIJD II.4 BETALINGSTERMIJN EN FACTURATIE II.5 WAARBORGTERMIJN II.6 MIDDELEN VAN OPTREDEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID II.7 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 PERCEEL 1 MOBIELE TELEFONIE EN MOBIELE DATACOMMUNICATIE III.2 PERCEEL 2 VASTE TELEFOONDIENSTEN IV. SAMENVATTING DOSSIER V. BIJLAGEN VI. SAMENSTELLING OFFERTEDOSSIER BIJLAGE A : ORIGINEEL OFFERTEFORMULIER TABORGROEP BIJLAGE B: INVENTARIS MOBIELE EN VASTE TELEFONIE TABORGROEP BIJLAGE C: : MEETSTAAT MET EENHEIDSPRIJZEN IN TE VULLEN DOOR INSCHRIJVER (TABBLAD PER PERCEEL) BIJLAGE D : MEETSTAAT IN TE VULLEN DOOR DE INSCHRIJVER MET OPGAVE VAN SIGNAALSTERKTE PER LOCATIE (ENKEL VOOR PERCEEL 1 MOBIELE TELEFOONDIENSTEN) BIJLAGE E: DEELNEMERS DOSSIER TELEFONIE TABORGROEP BIJLAGE F: MODEL VAN EEN PASSENDE BANKVERKLARING /36

4 Inleiding Terminologie. Voorafgaandelijk aan de gunning van de Opdracht zullen de termen Inschrijvers en Aanbestedende Overheid aangewend worden. Met de term Opdrachtgever wordt dan bedoeld Tabor vzw zelf of de leden van Tabor die een overeenkomst met de gekozen inschrijver hebben afgesloten met het oog op de uitvoering van de dienstverlening, terwijl de gekozen inschrijver wordt gedefinieerd als Opdrachtnemer 4/36

5 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Levering van mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie en vaste telefoondiensten. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 Levering van mobiele telefoon- en datacommunicatiediensten Plaats van dienstverlening: diverse locaties van de Taborgroep; merk op dat er voor twee locaties van de groep (zijnde PC Caritas te Melle en WZC Morgenster te Sijsele ) een aparte opdracht 1 gevoerd wordt Toelichting: Leveren van mobiele telefoondiensten voor het voeren van gesprekken, versturen van SMS, versturen van MMS, gebruik van data-abonnement,... Perceel 2 Levering van vaste telefoondiensten Plaats van dienstverlening alle percelen: diverse locaties van de Taborgroep Toelichting: Leveren van vaste telefoondiensten voor het voeren van gesprekken op verschillende soorten vaste lijnen (analoog, digitaal, ISDN, PRA,...) Er wordt van uitgegaan dat het totale telecomdossier van de Tabrogroep, zijnde : totaalvolume voor nationale en internationale mobiele spraaktelefoniegesprekken en tekstuele / grafische communicatie (SMS, WAP en MMS), mobiele datacommunicatie én vaste telefoondiensten (op basis van de huidige tarieven en het gemiddelde verkeer van het vorige contract) euro excl.btw per jaar bedraagt. Opgelet : het onderhavig bestek voorziet eveneens in een verplichte optie (personeelsvoordeel mobiele en vaste telefonie voor medewerkers Taborgroep, zie I.13 Opties en II.Contractuele bepalingen) Indien de inschrijver hiervoor geen voorstel zou indienen, zal hij als onregelmatig beschouwd worden en niet in aanmerking komen voor gunning. Identiteit van de opdrachtgever De Taborgroep vormt een uniek transsectoraal netwerk van 50 autonome organisaties uit Oosten West-Vlaanderen. De groep versterkt waardegericht ondernemen in de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs. 1 Voor PC Caritas te Melle en WZC Morgenster te Sijsele, ook behorend tot de Taborgroep, zal een aparte opdracht worden gevoerd (besteknummer 2015/TEL/ mob+inv/tabor): naast de mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie, zullen ook diensten ter versterking van de dekkingsgraad gevraagd worden. Voor de vaste telefonie nemen deze partners deel aan onderhavige opdracht. 5/36

6 De Taborgroep biedt de partnerorganisaties binnen het netwerk ondersteuning aan op maat op het vlak van communicatie, financiën-aankoop, ICT, infrastructuur en personeel & organisatie. De Taborgroep werkt daarbij vanuit empathie als motor voor sociale cohesie; een hoog integriteitsgehalte; duurzaamheid door het nastreven van de essentie. De 3 kernwaarden van de groep vertrekken vanuit de 7 ankerpunten die bij de stichting werden geformuleerd: solidariteit, gastvrijheid, evenwaardigheid, openheid, kwaliteit, soberheid, innovatie. Maatschappelijke impact. Door de netwerking te richten op innovatie wil de Taborgroep het sociaal ondernemerschap versterken. Zinvol werk ontstaat vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal engagement. De Taborgroep volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Daarom wordt ze regelmatig geconsulteerd over de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs. Beleidsmakers zien de Taborgroep als een referentie bij innovatie en veranderingstrajecten. Ze laat haar stem horen in het maatschappelijke debat over waardegerelateerde thema s, zoals hoe social profit en ondernemerschap hand in hand kunnen gaan. De Tabor partners situeren zich in diverse sectoren van de social profit : basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, ambulante en residentiële zorg voor personen met een handicap, sociale economie, kinderdagverblijf, revalidatie, woonzorgcentra, psychiatrie, algemeen ziekenhuis, bijzondere jeugdzorg professionele medewerkers zetten zich elke dag in voor leerlingen, cliënten, doelgroepmedewerkers, gebruikers, bewoners en patiënten. Meer informatie is terug te vinden op de website Aankoopvisie en waarden. Het aankoopplatform van de Taborgroep wil in de eerste plaats schaalvoordelen realiseren, doch beoogt tevens andere toegevoegde waarden te bekomen door het bundelen van kennis en expertise : efficiëntievoordelen, stimuleren van innovatieve oplossingen, mogelijkheid tot specialisatie, Elk aankoopdossier dient te sporen met de kernwaarden van Tabor, komt tot stand door multidisciplinaire aanpak en inbreng binnen de groep, en met respect voor de eigenheid van elk lid. Een gecoördineerde aankooporganisatie bepaalt de krijtlijnen van elk aankoopdossier. Opdrachtencentrale. Tabor vzw treedt op als opdrachtencentrale (in de zin van artikel 2, 4 en art. 15 van de Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006). Tabor vzw handelt in naam van en voor de Tabor partners die er voor kozen te participeren in het onderhavige dossier. Bij elk aankoopdossier bestaat bovendien de mogelijkheid dat de opdracht is uitgebreid tot een aantal organisaties die op één of andere wijze verbonden zijn met de vzw Tabor of de Taborgroep en zich geëngageerd hebben om hun aankopen samen te voegen met deze van de Taborgroep. Tabor vzw treedt voor al deze participanten op als opdrachtencentrale. Tabor vzw plaatst overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Tabor vzw verzorgt enkel de overheidsopdracht. De uitvoering en de afhandeling van elke opdracht gebeurt door de participanten zelf. Bevoegdheid opdrachtgever De raad van bestuur van Tabor vzw heeft het in de markt plaatsen van de opdrachten, het opstellen van de opdrachtdocumenten, de evaluatie van de offertes en het nemen van de gunningsbeslissing, gedelegeerd aan de dagelijks bestuurder van Tabor vzw. De stafmedewerker aankoopbeleid, mevrouw Martine De Schepper, is aangesteld als contactpersoon. De dagelijks bestuurder, de heer Paul Ongenaert, is aangesteld als vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Opdrachtdocumenten De gunning en de uitvoering van de Opdracht worden beheerst door de documenten die in het kader van de Opdracht worden opgesteld en de hieronder genoemde wettelijke bepalingen en technische normen. 6/36

7 In voorkomend geval wordt de opdracht bepaald door het onderhavig bestek met de bijzondere bepalingen alsmede de bijlagen die hier zijn bijgevoegd : - BIJLAGE A : origineel offerteformulier - BIJLAGE B : inventaris mobiele en vaste telefonie Taborgroep - BIJLAGE C : meetstaat met eenheidsprijzen in te vullen door inschrijver - BIJLAGE D : meetstaat in te vullen door de inschrijver met opgave van signaalsterkte per locatie (enkel voor perceel 1 mobiele telefoondiensten) - BIJLAGE E : lijst deelnemers per perceel (J/N) - BIJLAGE F : bankverklaring De uiteindelijke opdrachtnemer ( Opdrachtnemer ) is gebonden door zijn offerte, zoals aanvaard door de Opdrachtgever. Bepalingen betreffende de gunning van de Opdracht I.4.1 Gunningswijze De Opdracht wordt gegund bij wijze van open offerteaanvraag. De Opdracht zal worden gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte indiende, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, rekening houdend met de gunningscriteria I.4.2 Geen verplichting tot gunnen Er bestaat in hoofde van de Opdrachtgever geen enkele verplichting tot gunning. De Opdrachtgever kan te allen tijde de gunningsprocedure stopzetten zonder enige vergoeding aan de inschrijvers te zijn verschuldigd. I.4.3 Prijzen De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. Door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de aanbestedende overheid nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden de aanbestedende overheid op geen enkele wijze. De dienstverlener kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden, overschreden worden of indien nodig volledig geschrapt worden. De inschrijvers moeten voor het gunnen van de opdracht alle inlichtingen verstrekken om de aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken. De Taborgroep verwacht een zo transparant en eenvoudig mogelijke prijszetting. De Taborgroep verwacht in dit tariefplan een duidelijke en gedetailleerde oplijsting van alle prijzen te kunnen 7/36

8 terugvinden. (per land, per soort oproep, abonnement, ). De oplijsting moet prijsvergelijkingen mogelijk maken. Alle prijzen toe te voegen in bijlage N. De prijzen dienen alle elementen te omvatten die de kosten bepalen (incl. heffingen, taksen, winstmarges, commissies, verplaatsingen, maaltijden, ) exclusief btw. De Taborgroep gaat er van uit dat de prijzen tijdens de gehele looptijd van het contract marktconform blijven. Eventuele kortingen door de inschrijver gegeven moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. I.4.4 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Toegangsrecht De loutere deelname aan deze opdracht geldt als een verklaring op erewoord vanwege de inschrijver dat hij zich niet bevindt in de situaties van uitsluiting geviseerd in artikel 61 van het KB Plaatsing (bijlage A Offerteformulier) Het toegangsrecht zal worden aangetoond door nazicht van de attesten waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale en fiscale (vennootschapsbelasting en BTW) bijdragen volgens de artikelen 62 en 63 van het K.B. Plaatsing. De opdrachtgever heeft geen gratis en elektronische toegang tot de genoemde attesten zoals bedoeld in artikel 60 van het K.B. Plaatsing. De inschrijver dient deze zelf in te dienen, zie bijlage G: - RSZ attest - een attest met droogstempel - Attest kantoor der Directe Belastingen, - Attest BTW kantoor. Kwalitatieve selectie Financiële en economische draagkracht : De inschrijver voegt bij zijn offerte een passende bankverklaring en gebruikt hiervoor verplicht het model opgenomen in bijlage F bij huidig opdracht document Technische draagkracht : Overeenkomstig artikelen 68 en 72 van het KB van 15 juli 2011 dient de bekwaamheid van de inschrijver te worden beoordeeld aan de hand van zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid. De inschrijver toont die aan door bij de offerte volgende verklaringen en/of attesten toe te voegen op straffe van nietigheid van het dossier. De bekwaamheid van de dienstverlener kan beoordeeld worden aan de hand van de hierna volgende documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden : - Een lijst van gelijkaardige opdrachten die de laatste twee jaar (minimale omzet van euro op jaarbasis, groep van kleine en grote organisaties) zijn aangevat en nog lopend of uitgevoerd worden met vermelding van het contractbedrag op jaarbasis, datum en de publiekrechtelijke of privaatrechterlijke instanties waarvoor zij bestemd waren/zijn (bijlage H), 8/36

9 Er dienen per perceel minimaal 2 referenties te worden opgegeven. De referentielijsten moeten in het Nederlands opgesteld zijn of de inschrijver voegt een correcte Nederlandstalige vertaling in bijlage. De inschrijver voegt de coördinaten (naam, telefoon, adres) toe aan de referentie. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voormalige opdrachtgevers zelf te contacteren en hun bevindingen mee te nemen in de beoordeling. Referenties waarbij uit contactname met de Opdrachtgever blijkt dat deze referenties niet naar voldoening van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, of die niet relevant zijn, kunnen worden geweerd. Voordracht van onderaannemers (art. 12 KB van 15 juli 2011 en art. 12 KB 14 januari 2013) De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven (bijlage A Offerteformulier). De onderaannemers moeten in ieder geval voldoen aan de eisen inzake het toegangsrecht. De Opdrachtnemer bezorgt binnen de 30 kalenderdagen na sluiting van de opdracht een lijst van de onderaannemers aan de Opdrachtgever. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de Opdrachtgever wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De Opdrachtgever heeft geen enkele contractuele band met die derden. Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Indien de offerte wordt ondertekend door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht MOET bij de offerte worden gevoegd. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro, exclusief BTW. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. 9/36

10 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting, het besteknummer 2015/TEL/mob+vast/Tabor) EN het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: Tabor VZW Aankoopdienst Molenaarsstraat Gent De drager overhandigt de offerte aan het onthaal of aan een medewerker van de Aankoopdienst. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de opdrachtgever de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. In bijlage bij dit bestek is een in te vullen excel model gevoegd (bijlage C en D). Alle inschrijvingsdocumenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde(n) ondertekend. Indien de offerte en haar bijlagen door (een) gemachtigde(n) worden ingediend, dient verwezen naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt of dient een volmacht te worden bijgevoegd. De inschrijver dient zijn offerte in door 1 exemplaar op papier (origineel) en 1 exemplaar op USB stick of CD Rom (in een bewerkbare versie) te bezorgen (bijlage J). Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: VZW Tabor, Aankoopdienst, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent - vergaderzaal 5. Datum: donderdag 15 juni 2015 om uur. Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. 10/36

11 Gunningscriteria De gunning gebeurt aan de inschrijver die de voor de opdrachtgever de economisch meest voordelige regelmatige offerte heeft neergelegd, aan de hand van de volgende gunningscriteria voor perceel 1 en 2 : I.10.1 Perceel 1: mobiele telefonie en mobiele datacommunciatiediensten De opdracht wordt toegekend aan de inschrijver die de beste score haalt. De score wordt als volgt gewogen (*). De voorgestelde offertes zullen beoordeeld worden volgens onderstaande gunningcriteria I Prijs mobiele telefonie : 30 ptn I Prijs mobiele data : 25 ptn I GSM Coverage : 35 ptn I Procentuele benadering van de voorgeschreven vereisten (**): 10 ptn (*) onvolledigheid in aangeboden diensten kan een vermindering van het puntentotaal betekenen van 1 tot 10 punten (**) Deelaspecten waar in I rekening mee gehouden wordt (niet-limitatieve lijst) : Kwaliteit en service : o Gebruiksvriendelijkheid van het online consulteren van de facturatie (1ptn) o Klantgerichte rapportering; kwaliteit van de lijsten en facturatie-statistieken (2ptn) o Facturatiemogelijkheden : o.a. mogelijkheid tot het aanmaken van verschillende klantenrekeningen, voor aparte deelfacturaties per dienst (2ptn) o de geboden dienstenverlening - dienstencatalogus : technische dienstverlening, servicedesk en klantenondersteuning, helpdesk (2ptn) o speciaal extra aangeboden gratis diensten (1ptn) Plan van aanpak / planning o De voorgestelde planning van de opdracht (installatie- en transitieplanning) (1ptn) o De organisatie na de implementatie/transitie (1ptn) Daartoe zal de inschrijving met gewenste middelen, de nodige documentatie, eventuele technische gegevens en dergelijke aangevuld worden, teneinde de Tabor Groep toe te laten de genoemde criteria uit het aanbod af te leiden, om de meest gunstig geachte offerte te kunnen weerhouden. Mondelinge informatie kan niet in aanmerking genomen worden. Zie bijlage I. Welke ook de beslissing die wordt genomen door de aanbestedende overheid inzake hun definitieve keuze van de weerhouden inschrijvingen, zullen de inschrijvers geen enkele klacht kunnen indienen uit hoofde van deze beslissing, uit reden dat de aanbestedende overheid zicht het recht voorhoudt, op basis van de voorgestelde criteria,deze offerte te kiezen waarvan zij meent dat ze de beste voorwaarden biedt. Het perceel is onverdeelbaar en zal in zijn geheel worden toegewezen. De inschrijver dient een volledige offerte voor te leggen. I.10.2 Perceel 2 : vaste telefoondiensten De opdracht wordt toegekend aan de inschrijver die de beste score haalt. De score wordt als volgt gewogen (*). De voorgestelde offertes zullen beoordeeld worden volgens onderstaande gunningcriteria 11/36

12 I Prijs abonnementen : 56 ptn I Prijs gesprekken : 34 ptn I Procentuele benadering van de voorgeschreven vereisten (**): 10 ptn (*) onvolledigheid in aangeboden diensten kan een vermindering van het punten totaal betekenen van 1 tot 10 punten (**)Deelaspecten waar in I rekening mee gehouden wordt (niet-limitatieve lijst) : Kwaliteit en service : o Gebruiksvriendelijkheid van het online consulteren van de facturatie (1ptn) o Klantgerichte rapportering; kwaliteit van de lijsten en facturatie-statistieken (2ptn) o Facturatiemogelijkheden : o.a. mogelijkheid tot het aanmaken van verschillende klantenrekeningen, voor aparte deelfacturaties per dienst (2ptn) o de geboden dienstenverlening - dienstencatalogus : technische dienstverlening, servicedesk en klantenondersteuning, helpdesk (2ptn) o speciaal extra aangeboden gratis diensten (1ptn) Plan van aanpak / planning o De voorgestelde planning van de opdracht (installatie- en transitieplanning) (1ptn) o De organisatie na de implementatie/transitie (1ptn) Daartoe zal de inschrijving met gewenste middelen, de nodige documentatie, eventuele technische gegevens en dergelijke aangevuld worden, teneinde de Tabor Groep toe te laten de genoemde criteria uit het aanbod af te leiden, om de meest gunstig geachte offerte te kunnen weerhouden. Mondelinge informatie kan niet in aanmerking genomen worden. Zie bijlage I. Welke ook de beslissing die wordt genomen door de aanbestedende overheid inzake hun definitieve keuze van de weerhouden inschrijvingen, zullen de inschrijvers geen enkele klacht kunnen indienen uit hoofde van deze beslissing, uit reden dat de aanbestedende overheid zicht het recht voorhoudt, op basis van de voorgestelde criteria,deze offerte te kiezen waarvan zij meent dat ze de beste voorwaarden biedt. Het perceel is onverdeelbaar en zal in zijn geheel worden toegewezen. De inschrijver dient een volledige offerte voor te leggen. Als regelmatigheidseis stelt de Taborgroep - én dit voor elke perceel - bovendien voorop dat elke inschrijver op elk van de individuele gunningscriteria minimaal de helft van het mogelijk aantal te bereiken punten dient te behalen en tevens, wat betreft de totale beoordeling, de helft van het totaal aantal punten dient te behalen. 12/36

13 Prijsherzieningen I.11.1 Prijsstijgingen Alle prijzen zijn vaste prijzen gedurende de looptijd van de opdracht. De Taborgroep aanvaardt geen prijsstijgingen tijdens de looptijd. Indien de dienstverlener een prijsstijging doorvoert, zonder onderling akkoord met de Taborgroep, heeft de Taborgroep het recht de opdracht te beëindigen. I.11.2 Prijsdalingen Een daling van de marktprijs, een prijsdaling in de algemene prijsvoorwaarden van de dienstverlener (zoals vermeld op de site of via openbare kanalen verspreide info) of betere commerciële omstandigheden (zoals bvb. bij toename van het volume van de Taborgroep) dient een positief effect te kunnen geven op de ingeschreven eenheidsprijzen. Het prijzenraster zal daarom jaarlijks in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geëvalueerd worden. I.11.3 Wettelijk opgelegde prijsdalingen De opdrachtnemer verbindt zich er toe om prijsdalingen die door de legale entiteiten die de telecom markt reguleren (op lokaal dan wel Europees niveau) onverwijld en automatisch toe te passen. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Opties Er is een verplichte optie, m.n. personeelsvoordeel, uit te werken voor zowel perceel 1 als perceel 2 (zie bijlage P), zie II. Contractuele bepalingen. I.14 Keuze van offerte Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Opdracht opgedeeld in percelen. De opdrachtgever heeft het recht om slechts enkele percelen te gunnen en eventueel te besluiten om de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen geplaatst worden. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meerdere percelen. 13/36

14 De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend (zie hiervoor bijlage A offerteformulier). I.15 Stellen en beantwoorden van vragen. Alle vragen m.b.t. dit dossier worden enkel per mail gesteld en dienen gericht te worden aan en uiterlijk op 1/06/2015. Vragen zullen uiterlijk en schriftelijk beantwoord worden op 08/06/2015. Gelieve per vraag aan te geven over welk onderdeel, titelnummer en paginanummer van het bestek het gaat. De opdrachtgever beslist vrij om al dan niet te antwoorden op de gestelde vragen. De behandelde vragen en antwoorden zullen openbaar gepubliceerd worden op de website e-notification. De vragen en antwoorden maken integraal deel uit van het bestek. 14/36

15 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. Personeelsvoordeel De Taborgroep, als aanbestedende overheid, onderzoekt de mogelijkheid om naar aanleiding van deze opdracht haar personeelsleden en/of partner en/of andere familieleden welke inwonen onder hetzelfde dak, van de deelnemende partners, ook te laten genieten van de prijzen bedongen in dit contract. De inschrijver is verplicht voor deze optie een voorstel te doen, zowel voor perceel 1 als voor perceel 2. Zie bijlage P Leidend ambtenaar De leiding over en het toezicht op de uitvoering van de diensten, zal gebeuren door de leidend ambtenaar (= afgevaardigde van de opdrachtgever). De naam van de leidend ambtenaar zal meegedeeld worden bij toewijzing van het dossier. Per deelnemer van onderhavige opdracht zal een leidend ambtenaar aangeduid worden. De leidend ambtenaar kan zich steeds laten bijstaan door derden of zich laten vertegenwoordigen. Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd : Omdat dit bedrag op datum van de gunning van de opdracht niet exact gekend is, wordt de borgsom vastgesteld op de hierna volgende bedragen: - Voor perceel 1 : mobiele telefonie en mobiele data euro ( euro op jaarbasis x 5% ) - Voor perceel 2 : vaste telefonie euro ( euro op jaarbasis x 5%) De dienstverlener of een derde stelt zijn borgtocht binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten bij de Deposito-en Consignatiekas, Wetstraat 71, 1040 Brussel, bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult of via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming. Het bewijs van borgtocht wordt geleverd aan de Taborgroep, Aankoopdienst, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent. Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in artikel 27 van KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas, De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de regelmatige beëindiging van de opdracht, zij het na de initiële looptijd van 3 jaar, zij het na de verlenging van 1 jaar. 15/36

16 Looptijd De opdracht heeft een initiële looptijd van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht éénmalig verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 37, 2 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De Opdrachtgever beslist zelf en autonoom over de verlenging zonder bij een niet verlenging een verantwoording verschuldigd te zijn. Volgens artikel 26, 1, 2 b van de wet van 15 juni 2006, kan het opdrachtgevend bestuur, mits akkoord van de dienstverlener, de opdracht herhalen gedurende een periode van 3 jaar na de gunning van de oorspronkelijke opdracht. Algemene informatie en verwachtingen van de Taborgroep In aanvulling op de Algemene Uitvoeringsregels die zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, kunnen tijdens de looptijd van de overeenkomst andere partijen een beroep doen op de dienstverlening die is omvat door onderhavige overeenkomst en dit aansluitend op hun toetreding als lid van de Taborgroep. De dienstverlener zal dan de prijzen factureren conform de prijszetting die is opgenomen in de overeenkomst, met dien verstande dat de einddatum van de dienstverlening ongewijzigd zal behouden blijven. Een overzicht van de partners van de Taborgroep kan steds teruggevonden worden op de website Leveringstermijn en plan van aanpak opdracht De voorwaarden van de ingediende offerte moeten kunnen van toepassing zijn, uiterlijk op 30/07/2015, dewelke de einddatum is met de huidige provider Proximus (voor de meeste leden). De leden die nog contractueel gebonden zijn aan een andere provider, dienen - mits engagement op voorhand - te kunnen aansluiten na einde contract van hun huidige provider. Gelieve te stipuleren in uw offerte, in welke mate u kan tegemoet komen aan bovenstaande vereisten. (bijlage K) Betalingstermijn en facturatie Voor alle participanten aan deze overeenkomst, zowel zij die actief zijn in de gezondheidszorg, als zij die dat niet zijn, geldt dat de betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag plaatsvindt binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf ontvangst van een regelmatig opgestelde factuur. Deze factuur geldt als schuldvordering. Binnen deze termijn van 30 dagen zal ook de verificatie van de factuur plaatsvinden. Facturen voor de Taborgroep worden maandelijks verstuurd naar de participanten van de overeenkomst, die ook instaan voor de betalingen van de facturen. De facturen bevatten alle details betreffende de gefactureerde bedragen, zodat de partners van de Taborgroep de inhoud makkelijk kunnen controleren. 16/36

17 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. Middelen van optreden van de aanbestedende overheid Het niet beantwoorden van de diensten aan de overeengekomen voorwaarden en bepalingen van de opdracht wordt beschouwd als een contractuele tekortkoming welke een maatregel van ambtswege verantwoordt in overeenstemming met de toepasselijke artikels van het KB van 14 januari 2013 (inbegrepen iedere toekomstige wijziging ter vervanging van het voormelde KB). Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Alle geschillen worden in eerste instantie in overleg opgelost, desnoods op een eenvoudig verzoek van een der partijen met medewerking van een deskundige. Slechts indien er geen overeenkomst kan bereikt worden, zijn de partijen gerechtigd alle bevoegde rechtswegen uit te putten. Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil inzake de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zal, indien geen oplossing in der minne kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van Gent. 17/36

18 III. Technische bepalingen Dit gedeelte heeft betrekking op de technische bepalingen van toepassing op de beide percelen. Perceel 1 mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie III.1.1 Inleiding Wanneer de opdracht gegund wordt zal de Taborgroep, ter ondersteuning van de implementatie van de opdracht, een business consultant inschakelen. Het aspect mobiele telefonie is de laatste jaren enorm gegroeid binnen de Taborgroep. Klassieke vaste toestellen en dect worden veelal ingeruild voor gsms of smartphones, gezien de voorbije jaren alle onderlinge verkeer gratis was. Momenteel zijn er een 1000-tal simkaarten in omloop. De laatste 2 jaar is de stijging van mobiele data een markant gegeven. Synchronisatie van en digitale agenda zijn hierbij de belangrijkste behoeftes. Momenteel zijn er meer dan 300 mobiele data abonnementen. De meeste leden zijn aangesloten bij Proximus. Concrete info omtrent de juiste volumes vindt u in de bijgevoegde inventaris Taborgroep (bijlage B). III.1.2 Deelnemers perceel 1 Zie hiervoor bijlage E III.1.3 Vereisten Vereisten dienstverlening Algemeen - Overname van de GSM-vloot van de actuele klanten voor zover zij opnieuw beslissen af te nemen. Dit impliceert volgende parallelle transitieprocessen: omruilen van SIM-kaart (wisselen van SIM-kaart van donoroperator door minimaal 128K SIM-kaart ontvangende mobiele operator); geheugen van de SIM-kaart wordt bepaald in functie van de toepassing. - Nummerbehoud en dus nummeroverdracht van donoroperator naar ontvangende operator; - Activeren van SIM-kaart en bijhorende diensten; - Activeren van bel-/gebruikersprofielen (belrestricties) en facturatiemogelijkheden d.i. de ingebruikneming van GSM ontvangende operator en geleidelijke desactivatie/gefaseerd uit gebruik nemen van de GSM van de donoroperator; - Commerciële dienstverlening (helpdesk/storingslichting; activatie / desactivatie; facturatie/facturatierapportering; interventie bij calamiteiten, rapporteringen, ); - Technische dienstverlening (beschikbaarheid GSM-netwerk, beschikbaarheid specifieke mobiele dienst (spraak, SMS, voice mail, GSM-VPN, GPRS/EDGE, ), call setup failure, call completion (dropped calls), redundantie, throughputsnelheid, round trip delay, packet drop, jitter, ), speech encoding en quality, service encoding (gesupporteerde formaten) en quality. 18/36

19 De GSM-basisdiensten moeten omvatten: 1. Spraaktelefonie via cellulair 2G,3G en 4G-netwerk op basis van GSM-standaard (GSM 4G 900/GSM/DCS 1800/2100); 2. Professionele voic (digitaal antwoordapparaat); 3. SMS (short message service): korte tekstberichten (naar gsm-nummers van alle Belgische & buitenlandse operatoren); 4. MMS (multimedia messaging service): korte multimediaberichten (naar gsm-nummers van alle Belgische & buitenlandse operatoren); 5. Gesprekken voeren/berichten versturen vanuit het buitenland (uitgaande roaming); 6. Bereikbaar zijn in het buitenland (gesprekken ontvangen en berichten ontvangen) (inkomende roaming); 7. Bellen vanuit België naar het buitenland (zgn. internationale oproepen); 8. Permanente en tijdelijke CLIR (geen identificatie van de oproeper); 9. Levering en activatie van een nieuwe SIM-kaart en implementatie van een belprofiel (gebruikersprofiel telefonie/datacomgebruikersprofiel) (+ spoed procedure); 10. Wijziging van het belprofiel (gebruikersprofiel telefonie/datacomgebruikersprofiel) van bestaande SIM-kaart; 11. Opzegging van een aansluiting/desactivatie van SIM-kaart en GSM-abonnement (+ spoed procedure voor activatie); 12. Blokkering van gestolen toestel op basis van serienummer (IMEI) van GSM-toestel (CEIR); 13. Blokkering van gestolen toestel op basis van SIM-kaart-nummer/GSM-nummer (MS-ISDN) (IMSI). 14. SMS-dienst op website van mobiele operator of onderaannemer waarvan SMS-berichten binnen het gegarandeerde tijdsinterval worden afgeleverd aan GSM-abonnees van de mobiele operator en GSM-abonnees van andere mobiele operatoren in België; 15. Dubbele facturatie (privé/professioneel) volgens verschillende modaliteiten: - volgens vast limietbedrag, - volgens type gesprek/type dienst, - volgens gebruikersprofiel: alle diensten die niet toegelaten zijn volgens het belprofiel worden aangerekend op privé-factuur of omgekeerd (split billing/dual invoice), 16. Call forward : mogelijkheid tot doorschakelen op nummer- en netwerkniveau naar een ander nummer 17. Second Call : opnemen van tweede oproep, in wacht zetten van eerste oproep Verder : a. Mobiele nummerportabiliteit (MNP) De aanbestedende overheid wenst alle GSM-nummers (onafhankelijk van het gebruik) van de huidige vloot te behouden en dus alle GSM-nummers over te dragen van de mobiele donoroperator naar de ontvangende mobiele operator. b. Gebruikersprofielen 19/36

20 De aanbestedende overheid maakt gebruik van belprofielen (GSM-belrestricties), met inbegrip van verkorte nummering met variabel tarificatieprofiel gecombineerd met dubbele factuur (privé/professioneel) d.m.v. programmatie op het IN-platform van de mobiele operator (call barring & filtering). De filtering en blokkering moet mogelijk zijn voor alle soorten dienstverlening (bv. beperkt tot spraak, SMS, SMS van derde partijen of een selectie hiervan, WAP, mobiele datacom of bepaalde APN, ) en er dient een oplossing te worden geboden voor de filtering en blokkering en gesplitste facturatie in het geval van roaming. De inschrijver zal minimaal 10 en maximaal 20 gebruiksprofielen dienen te kunnen aanbieden aan het opdracht gevend bestuur en/of entiteit en dit zonder enige prijsimplicatie. c. Moduleerbaar dienstenaanbod De aanbestedende overheid wenst een volledig moduleerbaar dienstenaanbod en wenst dat voor alle geleverde diensten (spraak, SMS, specifieke soorten SMS-nummers, WAP, ) restricties (call barring, call filtering, ) kunnen worden ingebouwd om niet-professioneel gebruik te voorkomen. d. Mobiele datacommunicatiediensten: Mobiele toegang via GPRS/EDGE/UMTS/ tot internet. e. Helpdesk voor dossierbeheerders van de aanbestedende overheid (eventueel georganiseerd via lokale verdeler) Specifieke account administrator aanspreekpunt voor de aanbestedende overheid; specifiek e- mailadres voor dossierbeheerders van de aanbestedende overheid. De contactpersoon dient de nederlands taal machtig te zijn en een contactlocatie te hebben in Vlaanderen. Eerste aanspreekpunt voor: - Storingslichting, - melding van verlies of diefstal en blokkering van SIM-kaart, - administratief en operationeel beheer (facturatie, bestellingen, activatie/desactivatie, wijziging van belprofielen) - wijzigingsbeheer (uitvoering bestellingen/opdrachten): verplaatsen, toevoegen/uitbreiden of wijzigen of beëindigen van diensten (MACC) en het geven van product- en diensteninformatie. - De aanbestedende overheid verwacht tijdig geïnformeerd te worden bij een geplande onderbreking of vaststelling van een storing in hun regio. Bovendien wil de aanbestedende overheid 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang hebben tot een helpdesk. - De escalatieprocedure van de dienstverlener moet duidelijk omschreven zijn en regelmatig bijgestuurd worden f. Facturatie (op papier en digitaal) & factuurrapportering (elektronisch) De dienstverlener bezorgt de aanbestedende overheid facturatiegegevens (facturen) normaliter elektronisch en op papier en factuurdetailrapporten in elektronisch formaat ( exel ). Elk entiteit ontvangt een aparte factuur(en) en factuurdetailrapporten tot op het laagst afgesproken organisatorisch niveau. De aanbestedende overheid wenst een gesplitste facturatie (zakelijk en privé). g. Gewenste proactiviteit Optimalisering op vraag van de ingekochte capaciteit. h. Beveiliging Business Continuity Duurzaamheid 1. Beveiliging van het netwerk en de netwerkdiensten (per technologie). De dienstverlener geeft aan welke maatregelen en hoe zijn netwerk is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden en dit per technologie (circuit switched resp. packet switched). 2. Redundantie in de infrastructuur van de dienstverlener en in koppeling met derden. Teneinde de klant geen nadeel ondervindt van een fout of storing binnen de infrastructuur van de dienstverlener, geeft de dienstverlener de redundantie binnen zijn eigen infrastructuur aan alsook in zijn koppelingen met derde operatoren. 20/36

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie