Molenstraat 2, 3140 Keerbergen Tel. 015/ Fax. 015/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Molenstraat 2, 3140 Keerbergen Tel. 015/51.25.94 Fax. 015/51.55.59. www.gitbo.be"

Transcriptie

1 Molenstraat 2, 3140 Keerbergen Tel. 015/ Fax. 015/ Schoolreglement

2 Schoolreglement Schoolreglement voor het gewoon voltijds secundair onderwijs Schoolreglement van het Koninklijk Technisch Atheneum GITBO (KTA GITBO) zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 28 augustus 2014 Aandacht! Waar in dit reglement verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Bij het verzamelen van de gegevens van uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit schoolreglement is terug te vinden op onze website. Een papieren versie is te verkrijgen op eenvoudig verzoek. 2

3 Inhoud INHOUD EEN DEMOCRATISCH WERKENDE SCHOOL... 6 Actief pluralisme Ons schoolteam Het schoolbestuur Algemene Klachtenprocedure LiSO-project ONS STUDIEAANBOD KLARE AFSPRAKEN GOEDE VRIENDEN Inschrijvingen Screening onderwijstaal Gegevensdoorstroming Voortzetting van de studies... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Veranderen van studierichting Uitschrijvingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Afwezigheden Anti spijbelbeleid Dagindeling Organisatie van het schooljaar Vakantie en verlofregeling Studie door afwezigheid van een leerkracht Middagpauze Te laat Kledij

4 Schoolreglement Veiligheid in en rond de school Gebruik gsm, mp3, Persoonlijke bezittingen Vandalisme Financiële bijdragen van de ouders/leerlingen Reclame en sponsoring Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal Ziekte, ongeval en medicatie Gezondheidsbeleid: Partnerschap met de lokale politie BEGELEIDING EN EVALUATIE VAN DE STUDIES Evaluatie : algemeen De bevindingen van de begeleidende klassenraad Evaluatie in TSO Evaluatie via examens Evaluatie van stages en geïntegreerde proef Delibererende klassenraad in TSO Studiebekrachtiging Evaluatie in het Modulair Onderwijs Modulaire evaluatie (2 de leerjaar 2 de graad, 2de & 3 de leerjaar 3 de graad BSO) Delibererende klassenraad in BSO Studiebekrachtiging Deliberatie in de eerste graad Elke leerling heeft recht op een eerlijke beoordeling FLEXIBELE LEERTRAJECTEN

5 5.1. Algemeen Specifieke mogelijkheden ORDE EN TUCHT ZIJN BELANGRIJK Ordemaatregelen Bewarende maatregel Tuchtmaatregelen Beroepsprocedure tuchtmaatregel definitieve uitsluiting BIJLAGEN BIJ HET SCHOOLREGLEMENT Bijdrageregeling MODELFORMULIEREN... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 5

6 Schoolreglement 1. Een democratisch werkende school Een goede samenwerking tussen leerling, ouders en personeel van de school is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Vandaar dat wij inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn belangrijk vinden in onze school. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die passen in het algemeen pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO). Dit pedagogisch project heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind. Het pedagogisch project streeft een totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Onze school is democratisch. Daarom willen wij in onze school een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Actief pluralisme Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen. De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. Klik hier voor de integrale tekst. Voor de integrale versie van het PPGO! Verwijzen we naar de website van het GO!: 6

7 1. 1. Ons schoolteam In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn. Daarom bestaat voor iedere geleding een participatieorgaan. Ons schoolteam bestaat uit: De schoolleiding Mevr. M. Vervotte De directeur Dhr. R. Koppenol De technisch adviseur coördinator Dhr. N. Van de Velde De technisch adviseur Het onderwijzend personeel * Het ondersteunend personeel * Opvoeders Administratieve medewerkers Het meesters-, vak- en dienstpersoneel * *Zie ook onze website Het schoolteam werkt samen met: De pedagogische raad, vierjaarlijks verkozen door en uit de leerkrachten en het ondersteunend personeel. Deze raad is een adviesorgaan voor pedagogische aangelegenheden. De ouderraad, vierjaarlijks verkozen door en uit de ouders. Deze raad is een adviesorgaan voor alle algemene en organisatorische aangelegenheden die ouders betrekken bij het schoolleven van hun kinderen. Het kan in geen geval een raad zijn die beraadslaagt over specifieke problemen van individuele leerlingen. De leerlingenraad, jaarlijks verkozen door en uit de leerlingen. Deze raad is een adviesorgaan voor organisatorische aangelegenheden die de leerlingen aanbelangen. Het schoolteam werkt ook samen met externe diensten: Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB CLB 9 van het Gemeenschapsonderwijs Mechelen Keerbergen - Heist o/d Berg Zandpoortvest 9a, 2800 Mechelen Tel of De decretaal bepaalde informatie en regelgeving betreffende de samenwerking school-clb in het secundair onderwijs vindt u op de website van Scholengroep 5. Klik hier voor de link. De Pedagogische Begeleidingsdiensten van het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 7

8 Schoolreglement Het schoolbestuur Onze school wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben. Op het lokale niveau wordt de school bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad. De schoolraad, vierjaarlijks verkozen uit leden van de ouderraad, de pedagogische raad en aangevuld met een evenredig aantal leden uit de lokale gemeenschap. Deze raad staat de directie bij in de dagelijkse leiding van de school door advies, inspraak en informatie. Huidige samenstelling van de schoolraad: Voorzitter: Dhr. A. Vercammen (gecoöpteerd) Secretaris: Mevr. C. Wouters Dhr. J. De Roye (personeel) Dhr. R. Koppenol (personeel) Dhr. H. Slaets (personeel) Mevr. C. Schits (ouders) Dhr. P. Van den Schrieck (ouders) Dhr. D. J. Vermeylen Mevr. M. Vervotte (directeur) (adviserend) Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door: een algemene vergadering een raad van bestuur een algemeen directeur een college van directeurs. Onze school maakt deel uit van Scholengroep 5 Mechelen Keerbergen Heist o/d Berg en Scholengemeenschap Voorzitter van de raad van Bestuur: Dhr. P. Goyvaerts Algemeen directeur: Dhr. ErikRuts Administratieve zetel: Mechelbaan Putte T F Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd. Adres: Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

9 Telefoon: fax: website: Het gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs, hierna genoemd GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!) Algemene Klachtenprocedure Klachten kunnen gaan over de werking van de school of over en concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school. Voor meer informatie waar je terecht kan met je klacht, over het indienen van een klacht en de klachtenbehandeling verwijzen we naar de website van SGR5 klik hier LiSO-project Met de secundaire scholen van onze schoolgemeenschap engageerden wij ons voor deelname aan het onderzoek Loopbanen in het Secundair Onderwijs, kortweg LiSO-project (www.lisoproject.be). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (www.steunpuntssl.be) van de KU Leuven (www.kuleuven.be) in opdracht van de Vlaamse overheid. Concreet betekent dit dat alle leerlingen die in het schooljaar in het eerste leerjaar van de eerste graad in onze scholen instappen, gedurende hun gehele secundaire schoolloopbaan opgevolgd zullen worden. Ook leerlingen die in latere jaren instromen in deze proefgroep zullen mee opgenomen worden. De opvolging gebeurt via toetsen en vragenlijsten en beperkt zich grotendeels tot één moment binnen elk schooljaar. De onderzoekers zullen de data ook koppelen aan administratieve gegevens. Met het LiSO-project dragen onze scholen bij tot nieuwe inzichten in de schoolloopbanen van leerlingen in het secundair onderwijs en mogelijks ook daarna, via een eventueel vervolgonderzoek. Op basis van die inzichten kunnen we het Vlaamse onderwijsbeleid helpen evolueren naar meer gelijke onderwijskansen voor iedere jongere. Ook zal de informatie die door LiSO wordt verzameld onze scholen ondersteunen in de ontwikkeling van het kwaliteitszorgbeleid. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van SGR: klik hier. 9

10 Schoolreglement 2. Ons studieaanbod 1 ste graad secundair onderwijs 1 ste jaar Gemeenschappelijk jaar A 2 de jaar Mechanica-Elektriciteit Bouw- en Houttechnieken Brugklas B Beroepsvoorbereidend leerjaar Nijverheidstechnieken 2 de graad secundair onderwijs 3 de / 4 de jaar Elektrotechnieken Houttechnieken TSO BSO 1 Auto Bouw Elektrische installaties Hout Koeling en warmte 3 de graad secundair onderwijs 5 de / 6 de jaar TSO Autotechnieken Elektrotechnieken Houttechnieken BSO Auto Bouw Elektrische installaties Hout Koeling en warmte 7 de jaar Homologatie en specialisatiejaar in alle afdelingen 1 Vanaf schooljaar 2014/2015 worden het eerste jaar van de tweede graad BSO en het eerste jaar van de derde graad BSO lineair ingericht. De tweede leerjaren van de betrokken graden blijven modulair ingericht. Vanaf schooljaar 2015/2016 worden ook de tweede leerjaren van de betrokken graden lineair ingericht. 10

11 3. Klare afspraken goede vrienden Een school kan slechts maximaal renderen als ouders en schoolteam hetzelfde doel nastreven. Dit betekent dat ouders en schoolteam op opvoedkundig vlak gelijkluidend denken en handelen. Dit trachten we te bereiken door een wederzijds engagement en duidelijke afspraken. Engagementsverklaring In het schoolreglement staan de wederzijdse afspraken tussen school en ouders. Door het schoolreglement te ondertekenen engageren school en ouders zich om afspraken na te komen rond aanwezigheid op school, het oudercontact, de individuele begeleiding van hun zoon/dochter en ten opzichte van de onderwijstaal. Voor de volledige tekst van de engagementsverklaring verwijzen we naar de website van de scholengroep. Klik hier voor de link Oudercontact Ondanks alle uitleg (op rapport, in agenda, via het elektronisch leer- en communicatieplatform Smartschool) kan het nodig zijn dat ouders en/of leerlingen, leerkrachten en directeur een gesprek hebben. Voor ouders is het belangrijk dat sommige activiteiten die in de onderwijssituatie voorkomen, toegelicht worden. Het contact met ouders kan onder meer zijn: een individueel onderhoud; een individueel contact, een huisbezoek; een oudercontactavond met informatie; een oudercontact naar aanleiding van een rapport donderdag voor de herfstvakantie donderdag voor de kerstvakantie donderdag 19/03/2015 maandag 29/06/2015 een forumgesprek. Inspraak De spelregels worden vastgelegd in duidelijke, meestal zelfs schriftelijke afspraken. Vanzelfsprekend is hierbij ook inspraak voorzien volgens bepaalde modaliteiten. Bij eventuele wijzigingen van het schoolreglement vraagt de school bijvoorbeeld het standpunt van de leerlingen en de ouders via de schoolraad Inschrijvingen Al van bij de inschrijving maken we wederzijdse afspraken. Jij en/of je ouders aanvaarden bij inschrijving de bepalingen van dit schoolreglement na te komen. Wij beloven alles in het werk te stellen om ons pedagogisch project te realiseren. We zullen in de best mogelijke omstandigheden kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden en zullen je hierin optimaal begeleiden. 11

12 Schoolreglement Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de hele duur van zijn/haar schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten hij/zij zelf een andere school kiest hij/zij omwille van veelvuldige problematische afwezigheden wordt uitgeschreven Toelatings- en overgangsvoorwaarden Voldoe je aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan heb je het statuut van regelmatige leerling en heb je recht op het behalen van een officieel studiebewijs. Als je niet voldoet aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Dit statuut geeft je geen recht op een officieel studiebewijs. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert zowel van je ouders als van jezelf een positief engagement ten opzichte van deze onderwijstaal. Rijksregisternummer Bij een eerste inschrijving vraagt de school van elke leerling het identificatienummer. Indien je dit nummer niet kan of wil geven, wordt het door de school opgevraagd bij het Departement Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Administratief dossier van de leerling De documenten en de gegevens die je aan de school bezorgt, worden bewaard in een administratief leerlingdossier. Sommige gegevens worden opgeslagen in elektronische bestanden. Jouw administratief dossier is van belang om te kunnen controleren of je voldoet aan het statuut van regelmatige leerling. Het is ook van belang dat op alle getuigschriften en/of diploma s die de school uitreikt, de juiste gegevens worden vermeld. Om deze redenen vragen wij je om zo snel mogelijk alle gevraagde documenten op het leerlingensecretariaat binnen te brengen. Je ouders kunnen de gegevens van je dossier altijd opvragen en desgevallend corrigeren. Herinschrijven Eens je in onze school bent ingeschreven, blijf je ingeschreven voor de hele duur van je schoolloopbaan, tenzij: - je in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten; - je (als niet-leerplichtige leerling) omwille van veelvuldige problematische afwezigheden wordt uitgeschreven; - je zelf een andere school kiest. Jaarlijks vragen wij je om schriftelijk te bevestigen in welk structuuronderdeel 2 je het volgende 2 een structuuronderdeel kan zijn: een 1 ste leerjaar A, een 1 ste een studierichting van de 2 de of de 3 de graad. leerjaar B, een basisoptie van het 2 de leerjaar van de 1 ste graad, 12

13 schooljaar school zal lopen en dit om de school toe te laten de verdeling van de leerlingen over de verschillende klasgroepen te organiseren en het schooljaar optimaal voor te bereiden en te plan- nen. Voorrangsregeling voor broers en zussen Broers en zussen ( of kinderen van eenzelfde leefentiteit) van reeds ingeschreven leerlingen hebben voorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen ( of kinderen van eenzelfde leefentiteit) en op welke wijze dit moet gebeuren. Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform (LOP) 57 (Mechelen). Voor de inschrijvingsdata, voorrangsperiodes (en andere afspraken m.b.t. het inschrijvingsrecht) verwijzen wij naar de afspraken die binnen dit LOP gemaakt werden: zie (Mechelen) Weigeringsgronden Onze school kan je inschrijving weigeren op grond van volgende elementen: 1. je voldoet niet aan de wettelijke toelatings- en overgangsvoorwaarden; 2. je werd het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten; 3. de maximumcapaciteit van de klas, het studiegebied en/of de school werd bereikt; 3.2. Screening onderwijstaal Elke leerling die voor het eerst instapt in het voltijds gewoon secundair onderwijs, ongeacht da school of het structuuronderdeel, moet door de school nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, worden gescreend op zijn niveau van de onderwijstaal teneinde de nodige maatregelen te nemen indien zich specifieke noden zouden voordoen. Voor meer informatie, klik hier Gegevensdoorstroming Gegevens met betrekking tot de onderwijsloopbaan van de leerling stromen automatisch door tussen scholen in het belang van de leerling. Voor meer informatie, klik hier Veranderen van studierichting In de loop van het schooljaar kan je enkel veranderen van studierichting vóór een bepaalde wettelijk vastgelegde datum. Uitzonderlijk kan de klassenraad hierop een afwijking toestaan. Indien de 13

14 Schoolreglement school voor het structuuronderdeel van jouw keuze een maximumcapaciteit heeft vastgelegd en deze is bereikt, dan kan je niet veranderen naar die studierichting Afwezigheden Ongewettigde afwezigheden worden door het leerlingensecretariaat opgevolgd. Indien de leerling de afwezigheid niet wettigt met een geldig attest, zal er gesanctioneerd worden met een woensdagnamiddagarrest. De decretaal bepaalde informatie en regelgeving betreffende afwezigheden in het secundair onderwijs vindt u op de website van Scholengroep 5. Klik hier voor de link. Onderwijs voor zieke kinderen tijdelijk onderwijs aan huis De decretaal bepaalde informatie en regelgeving betreffende tijdelijk onderwijs aan huis, vindt u op de website van Scholengroep 5. Klik hier voor de link. Lesbijwoning in een andere school De decretaal bepaalde informatie en regelgeving betreffende lesbijwoning in een andere school, vindt u op de website van Scholengroep 5. Klik hier voor de link Antispijbelbeleid Ongewettigd afwezig blijven van school helpt niet om problemen op te lossen. Als je ergens mee zit, zal de school je samen met het CLB helpen om een oplossing te vinden. Wanneer de school vaststelt dat je spijbelt, neemt zij contact op met je ouders. Blijf je verder spijbelen, dan contacteert de school, in ieder geval na tien halve lesdagen ongewettigde afwezigheid, het CLB en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt. Regelmatig te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid, valt ook onder ongewettigde afwezigheid. Problematische afwezigheden kunnen er ook toe leiden dat je schooltoelage wordt ingetrokken. Het aantal problematische afwezigheden die je in de loop van het schooljaar hebt opgebouwd wordt overgedragen bij schoolverandering. Verzet is niet mogelijk. 14

15 3.7. Dagindeling maandag, dinsdag, donderdag, woensdag vrijdag eerste graad tweede /derde graad eerste/tweede/ derde graad ste lesuur 1 ste lesuur 1 ste lesuur de lesuur 2 de lesuur 2 de lesuur pauze pauze pauze de lesuur 3 de lesuur 3 de lesuur de lesuur 4 de lesuur 4 de lesuur middagpauze 5 de lesuur einde v/d lessen de lesuur middagpauze de lesuur 6 de lesuur de lesuur 7 de lesuur ste lesuur 8 ste lesuur einde van de lessen Voor de leerlingen van het eerste jaar: De lessentabel voorziet voor de eerstejaars 32 lesuren. Dit betekent dat zij 7 lesuren per dag hebben. Voor de leerlingen van de andere leerjaren: De lessentabel voorziet 34 lesuren. Dit betekent dat leerlingen een 8ste lesuur kunnen hebben Organisatie van het schooljaar De organisatie van het schooljaar wordt telkens aan het begin van een nieuw schooljaar meegedeeld aan ouders en leerlingen. De leerlingen ontvangen een afdruk van de schoolkalender zoals die ook op onze website te vinden is. Klik hier voor de link Vakantie en verlofregeling De vakantie en verlofperiodes wordt telkens aan het begin van een nieuw schooljaar meegedeeld aan ouders en leerlingen. De leerlingen ontvangen een afdruk van de schoolkalender zoals die ook op onze website te vinden is. Klik hier voor de link. 15

16 Schoolreglement Studie door afwezigheid van een leerkracht Omwille van ziekte, studiedagen of andere voorziene en onvoorziene omstandigheden kan het gebeuren dat een leerkracht afwezig is. Onze school streeft naar een nuttige invulling van de studieuren. Dit kan gaan van een vervangingsles door een andere leerkracht, een opdracht in het atelier onder toezicht van een andere leerkracht, een opdracht in het belang van de schoolgemeenschap, e.a. Wanneer een klas (enkel tweede en derde graad) het laatste lesuur van de dag onverwacht studie heeft, kan de school toelating verlenen aan de leerlingen om de school vroegtijdig te verlaten. Aan de ouders wordt gevraagd hiervoor bij het begin van het schooljaar schriftelijk toelating te verlenen. Wie geen toelating heeft, wordt opgevangen in de studiezaal. Wie de school verlaat, vermeldt dit in de agenda. We wensen er extra de aandacht op te vestigen dat ook in deze omstandigheden de leerlingen rechtstreeks naar huis dienen te gaan, om verzekerd te zijn Middagpauze Tijdens de voorziene middagpauze maken de leerlingen onder toezicht gebruik van de eetzaal om hun lunchpakket te nuttigen. De leerlingen gaan nooit zonder begeleiding in de refter zitten, maar wachten op de speelplaats tot de opvoeder of leerkracht ze naar de refter begeleidt. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de refter. Er mag gepraat worden als dit niet ontaardt in kabaal! Zorg voor afvalarme lunchpakketten! Gebruik een brooddoos! De school beschikt over drankautomaten, waar tegen een democratische prijs frisdranken kunnen aangekocht worden. Het staat de leerlingen vrij hun eigen drank mee te brengen. Alleen de leerlingen van de derde graad en de leerlingen van de eerste en de tweede graad die in Keerbergen wonen, kunnen mits toelating van de ouders de school tijdens de middagpauze verlaten om thuis te gaan eten. Voor de leerlingen van de eerste graad opent de schoolpoort terug om 12 u 35. Voor de leerlingen van de tweede en derde graad opent de schoolpoort terug om 13 u 25. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen reeds om 13 u terug aan de school rondhangen Te laat Wie te laat komt, stoort de les. Vertrek dus tijdig en blijf onderweg niet hangen. De schoolpoort sluit telkens bij het eerste belsignaal, die luidt 5 minuten voor de eigenlijke start van de lessen. Wie dan nog niet op school is, wordt beschouwd als zijnde te laat. 16

17 Kom je toch te laat, dan dien je je aan te melden op het algemeen secretariaat met je agenda. Je meldt je bij je leraar met je token en biedt je verontschuldigingen aan. Ben je 3 keer te laat dan krijg je een sanctie of wordt je middagpasje voor een week ingetrokken. Kom je later dan u, dan word je beschouwd als afwezig en dien je je afwezigheid te wettigen met een geldig document. Na de middagpauze geldt een soortgelijke regeling. De leerlingen die hun middagmaal buiten de school gaan nuttigen, en die te laat terugkeren, verliezen na drie keer hun middagpasje voor een week. Bij herhaling worden verdere ordemaatregelen getroffen, zoals voorzien in het stappenplan van het sanctiebeleid Kledij Persoonlijke smaak en overtuiging worden door de school positief gewaardeerd, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, een inbreuk te plegen op de goede zeden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Tevens mogen noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen in het gedrang komen. Vandaar dat de school opteert voor een verzorgde, sportieve kledij zonder kentekens van politieke, levensbeschouwelijke of ideologische aard. Om reden van veiligheid en/of hygiëne moet in sommige lessen aangepaste kledij gedragen worden. In sommige gevallen zal het dragen van beschermende kledij aangewezen of verplicht zijn. Voor leerlingen van de eerste graad is het niet toegestaan om piercings, oorringen en andere gezichts- en lichaamsversieringen te dragen. Ook extreme kapsels (gekleurde hanekammen, enz ) zijn niet toegelaten. In elk geval zal de directie of de betrokken leerkracht wat betreft kledij en sierraden in het belang van de betrokken leerling, dan wel in het belang van de schoolgemeenschap, het laatste woord hebben. Voor de afspraken gemaakt in de scholengemeenschap verwijzen we naar de website van de scholengroep. Klik hier voor de link 17

18 Schoolreglement Veiligheid in en rond de school De weg van en naar school Gebruik steeds de kortste en/of de veiligste weg: je ouders veronderstellen het en de verzekering eist het. Blijf ook niet in groepjes op de openbare weg staan. Eerbiedig de verkeerstekens en de gemeenschapsuitrusting. Gedraag je beleefd op de bus, te voet, per brommer of per fiets. Aan de bushalte Leerlingen die gebruikmaken van het openbaar vervoer, gedragen zich fatsoenlijk aan de bushaltes. De opritten, tuinen en woningen van omwonenden worden niet betreden. Er wordt geen vuilnis achtergelaten. We maken geen lawaai en spelen geen duw- en trekspelletjes. De school zal regelmatig toezicht uitoefenen. Bij wangedrag zullen de betrokken leerlingen verplicht op school blijven tot 5min. voor vertrek van de bus. In elk geval blijven de ouders verantwoordelijk voor het gedrag van hun minderjarige kinderen. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de eerste bus naar huis nemen. Aan de ingang van de school Ga onmiddellijk de school binnen. Blijf niet voor de schoolpoort staan of op de parking rondhangen, maar kom dadelijk naar de speelplaats. Fietsers en bromfietsers stappen af vóór de schoolpoort en komen te voet samen met de andere voetgangers de school binnen via de grote poort. Stal je fiets of bromfiets op de voorziene plaatsen en voorzie hem van een stevig slot. Verwijder loszittende reflectoren en lichten (om diefstal te voorkomen). Blijf ook niet tussen de fietsen rondhangen, maar begeef je naar de speelplaats. Wanneer je s avonds de school verlaat, doe je dat op dezelfde wijze. Iedereen stapt te voet tot aan de straat. Blijf ook dan niet in groepjes voor de schoolpoort hangen, maar vertrek rustig huiswaarts zodat iedereen de kans krijgt op een veilige manier de school te verlaten. Op de speelplaats Tijdens de pauzes wil iedereen zich graag even ontspannen of uitleven. Respecteer de spelregels en ieders grenzen, zodat iedereen zich veilig kan voelen op de speelplaats. Dat pesten, steaming, e.a. niet getolereerd worden, spreekt voor zich. In de werkplaatsen In elke werkplaats geldt een specifiek en aangepast veiligheidsreglement, dat ten allen tijde en door iedereen moet opgevolgd worden. Ook hier geldt dat wat betreft gedrag, kledij en sierraden, de leerkracht en/of de directie het laatste woord heeft als het op veiligheid aan komt. Camerabewaking 18

19 Op en rond het schooldomein zorgt camerabewaking voor de veiligheid van mens en materiaal. Het verzamelde beeldmateriaal wordt, conform de wetgeving, gedurende 30 dagen bewaard. Dit beeldmateriaal zal niet gepubliceerd worden en is alleen toegankelijk voor de directie Gebruik gsm, mp3, De leerlingen mogen in de klas en op het schooldomein geen gebruikmaken van gsm en andere technologische apparatuur (I-pod, MP3, ). Zulks staat immers het ordentelijk verstrekken van het onderwijs in de weg. Indien de gsm toch in de klas gebruikt wordt dan dient de leerling deze aan de leerkracht te overhandigen, die deze tot op het einde van de schooltijd in bewaring zal geven aan het schoolsecretariaat. Indien de leerling weigert zijn gsm te overhandigen zal er een tuchtprocedure worden opgestart of wordt de leerling tijdelijk uit de klas verwijderd. Herhaaldelijk gsm-gebruik zal gesanctioneerd worden met een tuchtprocedure. De leerlingen mogen niet in de klas of op het schooldomein foto's maken of filmen, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht werd verleend. Indien deze toestemming niet werd gevraagd, dan moet de leerkracht en/ of de gefilmde personen gebruik maken van zijn/hun recht tot verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Dit betreft immers een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor er noodzakelijk aangifte moet worden gedaan bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien de leerling weigert de beelden van het internet te verwijderen, dan kan de leerkracht en/of de gefilmde persoon een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Persoonlijke bezittingen Kostbare persoonlijke bezittingen horen niet thuis op school. We raden je aan je dierbare bezittingen thuis te laten. In elk geval ben je zelf verantwoordelijk voor alle spullen die je mee naar school brengt. Zorg ervoor dat je schoolgerief en je werkmateriaal van een merkteken voorzien zijn. Laat je boekentas of jas niet rondslingeren met waardevolle spullen erin. (De gelegenheid maakt de dief.) De school stelt aan de leerling een kastje ter beschikking voor het opbergen van persoonlijke bezittingen. Wensen ze hiervan gebruik te maken, dan dienen ze te zorgen voor een hangslot met sleutel. Voor de inhoud van het kastje blijft de leerling verantwoordelijk Vandalisme Bij vaststelling van diefstal en/of vandalisme ( = elke vorm van opzettelijk ontvreemden of beschadiging van goederen en/of infrastructuur) zal de school alles in het werk stellen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de dader op te sporen. 19

20 Schoolreglement Wij raden de eventuele slachtoffers in elk geval aan, om klacht in te dienen tegen onbekenden bij de lokale politie van Keerbergen. De school zal zich in elk voorkomend geval burgerlijke partij stellen t.a.v. de dader en de nodige juridische stappen ondernemen Financiële bijdragen van de ouders/leerlingen Onze school tracht in haar streven naar een volwaardige opleiding, de kosten voor de ouders/leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Toch is het voor de school onmogelijk om alle kosten zelf te dragen. Voor een overzicht van de raming van de kosten verwijzen we naar bijlage 8.1 van dit schoolreglement. De kosten van elk afzonderlijk leerjaar kunnen aan het begin van het schooljaar meegedeeld worden op basis van een raming van de kosten die het voorbije jaar in dat specifieke leerjaar aangerekend werden. Ingeval van vragen en opmerkingen kan je terecht bij Mevr. P. Scantamburlo, de rekenplichtige. Voor de betaling, werkt de school met leerlingenrekeningen. Aan het einde van elk trimester ontvangen de ouders/leerling een overzicht van de gemaakte kosten en een uitnodiging tot betaling door middel van een bijgevoegd overschrijvingsformulier. Bij niet-betaling van de schoolfacturen en na minimaal twee herinneringsbrieven, wordt het dossier doorgegeven aan Incassobureau Assyst bvba,haagdoornlaan 45,2950 Kapellen, erkenningsnummer FOD Economie Reclame en sponsoring De decretaal bepaalde informatie en regelgeving hierover vindt u op de website van Scholengroep 5. Klik hier voor de link Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal De school (of een televisieploeg) maakt in de loop van het schooljaar foto s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. De school/het centrum heeft daarvoor jouw individuele toestemming nodig. Je krijgt daarvoor van ons een document. Je kunt je altijd verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal en een gegeven toestemming kun je altijd herroepen. Bedenkt u zich dus in de loop van het schooljaar en vraagt u ons schriftelijk om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet. Voor het modelformulier verwijzen we naar de website van Scholengroep 5. Klik hier. 20

21 3.22. Ziekte, ongeval en medicatie Op onze school wordt geen medicatie aan leerlingen toegediend. De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. Wanneer een leerling omwille van bijvoorbeeld een chronische aandoening medicatie moet nemen tijdens de schooluren dan kan dit op doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken met de ouders en de leerling. Het door de behandelende arts in te vullen attest vindt u terug op de website van de scholengroep. Klik hier. De school of de leerkracht kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na het nemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt. Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt worden de ouders gecontacteerd conform de procedure. Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd. Besmettelijke ziekten moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de school/ directie Gezondheidsbeleid: In het kader van een gezondheidsbeleid op school, trachten wij de leerlingen te begeleiden in het maken van verantwoorde keuzes voor de eigen gezondheid en die van anderen. We willen er de aandacht op vestigen dat tijdens extra-muros-activiteiten ook op dit vlak dezelfde regels gelden als tijdens de normale lesdagen. Energiedranken In de handel zijn verschillende energetische dranken te koop. Deze dranken bevatten grote hoeveelheden suiker, cafeïne en andere energieleverende stoffen. Ze zijn niet bedoeld voor dagelijkse consumptie, vaak niet geschikt voor kinderen/jongeren en zeker niet nodig om op school aandachtig de lessen te volgen. Geen energiedranken op school dus! Roken De decretaal bepaalde informatie en regelgeving hierover, vindt u op de website van Scholengroep 5. Klik hier voor de link. Leerlingen die betrapt worden op roken, worden met een tuchtstrafstudie gesanctioneerd. Alcohol Alcoholgebruik tijdens de schooluren is niet toegelaten. Ook leerlingen die tijdens de middagpauze de school verlaten, dienen zich hieraan te houden. We willen er nog eens extra de aandacht op vestigen dat ook hier tijdens extramurosactiviteiten dezelfde regels gelden als tijdens de normale lesdagen. Het bezit van alcoholische dranken is eveneens niet toegelaten. Niet alleen wat betreft gezondheid, maar zeker ook voor de veiligheid in de werkhuizen kunnen we op dit vlak niet streng genoeg zijn. Wie zich onder invloed van alcohol op school aanbiedt, zal de toegang tot de klassen en werkplaatsen geweigerd worden. 21

22 Schoolreglement Illegale middelen Druggebruik bij jongeren is een maatschappelijk probleem, waarmee ook de school geconfronteerd wordt. Het spreekt voor zich dat druggebruik in en rond de school niet getolereerd wordt. De school heeft in dit kader een eigen drugbeleidsplan ontwikkeld. Hierin wordt uitgegaan van twee peilers: 1. Meldingsplicht van personeel en leerlingen van druggebruik door leerlingen. Een drugbeleid kan alleen succesvol verlopen, indien de nodige gegevens van illegaal middelengebruik gekend zijn. Het drugbeleidsplan van de school legt aan ieder personeelslid en iedere leerling de verplichting op alle informatie betreffende het gebruik van illegale drugs in schoolverband, aan de graadcoördinatoren over te maken. De school verbindt zich er evenwel toe de verkregen informatie anoniem te houden. De naam van de melder wordt nooit bekendgemaakt. 2. De begeleidingsstrategie van de school maakt een onderscheid in de begeleiding van een druggebruiker en een drugverspreider. A. de druggebruiker: Wanneer de school druggebruik en/of de effecten van druggebruik vaststelt bij een leerling, worden de volgende stappen ondernomen: - de ouders van de leerling worden dadelijk verwittigd van het vermoeden van druggebruik en uitgenodigd voor een gesprek met de directie en de graadcoördinator; - in samenspraak met de betrokken partijen (ouders, leerling en school) wordt een begeleidingsstrategie opgesteld; tussen de leerling en de school wordt een contract opgesteld, waarbij de leerling zich ertoe verplicht de voorgestelde begeleiding te volgen. Bij niet naleven van dit contract wordt het preventieteam van de betrokken politiezone gewaarschuwd. B. Een drugverspreider: Indien de school vaststelt of verneemt dat een leerling binnen of buiten de school drugs verspreid (= delen, overhandigen, verkopen, ) worden volgende maatregelen genomen: - de ouders worden op de hoogte gebracht en voor een gesprek op school uitgenodigd; - de school neemt contact op met de bevoegde politiezone met de vraag bestraffend op te treden; - na een gesprek met de ouders wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd Partnerschap met de lokale politie De school heeft een overeenkomst ondertekend met de lokale politie. Hierdoor streven wij naar een vlotte samenwerking om de veiligheid in en rond de school te verbeteren. 22

23 4. Begeleiding en evaluatie van de studies 4.1. Evaluatie : algemeen a) Om na te gaan of de leerstof geregeld ingestudeerd en begrepen wordt, hebben leerkrachten een aantal mogelijkheden zoals: luisteren naar antwoorden op vragen die tijdens de les gesteld worden (dus tijdens een klasgesprek) en de antwoorden beoordelen; korte overhoringen of toetsen houden bij het begin of op het einde van de les. Deze overhoringen kunnen aangekondigd of niet aangekondigd zijn; herhalingstoetsen houden; oefeningen en (huis)taken opleggen. Leerkrachten kunnen voor hun vak of deelvak een afsprakennota door jou en je ouders laten ondertekenen om zo een evaluatie nog doorzichtiger te maken. Opgelet: wie om welke reden ook aan een overhoring niet kan deelnemen, een oefening tijdens de les of een persoonlijke taak niet kan maken, kan verplicht worden de oefening, de taak of de overhoring achteraf in te halen zonder voorafgaandelijke verwittiging. De leerlingen worden geacht zelf na te gaan welke opdrachten en lessen tijdens hun afwezigheid gegeven werden. b) Leerkrachten kunnen ook de studiehouding en leerattitude evalueren. Voorbeelden hiervan zijn de aandacht, de taakaanvaarding, de wijze waarop de agenda ingevuld wordt, waarop schriften worden verzorgd, Elke vakwerkgroep heeft afspraken gemaakt omtrent de evaluatie van vakgebonden attitudes en verhouding leerdoelen/attitudes in een periode dagelijks werk. De leerlingen worden hierover door de vakleerkrachten schriftelijk geïnformeerd bij de start van het schooljaar. Dit alles wordt 4 maal per jaar door iedere leerkracht omgezet in een cijfer van 0 tot 10. Daarbij wordt het cijfer 5 als nipt voldoende beschouwd. Het cijfer wordt op het rapport vermeld onder dagelijks werk. De vier rapporten dagelijks werk, worden op een ouderavond overhandigd aan je ouders: donderdag voor de herfstvakantie donderdag voor de kerstvakantie donderdag 19/03/2015 maandag 29/06/2015 Om misverstanden te voorkomen, leggen wij nog heel even de nadruk op enkele punten, want het niet naleven van deze verplichtingen heeft zijn weerslag op je cijfers en kan leiden tot een negatieve einddeliberatie! Agenda 23

24 Schoolreglement Vermeld hierin al je schoolse opdrachten: lessen, huistaken enzovoort. Schrijf taken, de vaardigheden die je je eigen moet maken en de leerstof die je moet beheersen op de datum waarop je de taken moet inleveren, de leerstof moet hebben verwerkt en de vaardigheden moet hebben verworven zorgvuldig in. Ook je leerkrachten kunnen resultaten en nota s in je agenda optekenen. Iedere week moet een van je ouders je agenda ondertekenen, want zij moeten weten wat je voor je studies en wat je op school gedaan hebt. Geef je agenda af aan de directeur, de leerkracht of een lid van het ondersteunend personeel wanneer hij/zij dit vraagt. Bij verlies van je agenda dient een nieuw exemplaar aangekocht te worden op het algemeen secretariaat. De agenda is een officieel document dat op het einde van het schooljaar dient afgegeven te worden. Je zal het dus volledig moeten overschrijven. Schriften en andere notities Vul ze netjes, nauwgezet en volledig in. Elke leerkracht kan en zal geregeld je schriften nakijken. Taken en oefeningen Maak taken en oefeningen zorgvuldig en geef ze af op de afgesproken dag. Was je afwezig, lever dan de taak of de oefening in op de dag dat je terugkomt. Ben je voor een langere periode gewettigd afwezig, dan zal spreek je met je leerkracht af welke taken en oefeningen je dient in te halen. Deliberatiesleutels - Eerste graad van de A-stroom en tweede graad TSO DW1 DW2 DW3 DW4 EX1 EX2 TOTAAL % 50% 100% - Derde graad TSO DW1 DW2 DW3 DW4 EX1 EX2 TOTAAL % 50% 100% - Eerste graad B-stroom DW1 DW2 DW3 DW4 TOTAAL

25 - Tweede en derde graad BSO DW1 DW2 DW3 DW4 TOTAAL De bevindingen van de begeleidende klassenraad Klassenraad. Om deskundig te kunnen begeleiden komen leerkrachten op geregelde tijdstippen in het schooljaar bijeen onder de leiding van de directeur of zijn afgevaardigde. Zij vormen dan samen de begeleidende klassenraad. Zij bespreken kennis en vaardigheden, leerattitudes, gedrag en evolutie van de leerling. Remediëren. Als de begeleidende klassenraad vaststelt dat je een bepaalde kennisachterstand hebt opgelopen, dan zal hij meedelen hoe je die achterstand kunt wegwerken; hetzelfde kan gebeuren in verband met je leerattitudes en je gedrag. Rapporteren. De belangrijkste vaststellingen die de begeleidende klassenraad doet, worden aan je ouders gemeld, ofwel via een mededeling op je rapport, ofwel via je agenda of via een brief Evaluatie in TSO Evaluatie via examens Twee- tot driemaal per jaar (afhankelijk van de graad) worden examens georganiseerd met de bedoeling na te gaan of grote delen van de leerstof verwerkt kunnen worden. Examens worden beoordeeld op 100. Examens. De resultaten van examens lichten de leerling in over zijn mogelijkheden en helpen de leerkrachten beter te remediëren en te oriënteren. Op basis daarvan kan de leerkracht een gefundeerd advies over verdere studiekeuze of andere mogelijkheden geven. Het is dus belangrijk dat examens ernstig voorbereid worden. Deelnemen: je moet aan alle examens deelnemen. En zoals in alle omstandigheden zijn wij erg op je eerlijkheid gesteld. Afwezigheid: kun je met geldige reden niet deelnemen aan een of meerdere examens, dan moet de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigd worden. Een ziekte moet steeds gewettigd worden door een medisch attest. De klassenraad beslist of je bij afwezigheid de niet ge- 25

26 Schoolreglement maakte examens moet inhalen en zo ja, hoe en wanneer. Dit wordt dan schriftelijk aan je ouders meegedeeld Evaluatie van stages en geïntegreerde proef In bepaalde leerjaren van zowel het TSO als het BSO gaat speciale aandacht uit naar de beoordeling van stages en van de geïntegreerde proef/ proef voor een externe jury. Stages Stages maken een verplicht onderdeel uit van de leerprogramma s in bepaalde leerjaren. De prestaties, zowel als de attitudes van de leerling op de stageplaats, maken deel uit van de evaluatie van de studies. De stage wordt begeleid door de leerkracht praktijk, bijgestaan door de technisch adviseur coördinator of technisch adviseur van het studiegebied. De leerlingen ontvangen een stagereglement bij aanvang van de stage. Tijdens de stages blijven de regels betreffende afwezigheden gelden. Kan je omwille van ziekte, of een andere vorm van gewettigde afwezigheid, niet aanwezig zijn op de stageplaats, dan moeten zowel de school als de stagegever verwittigd worden vóór 8.30 u. Onze school hanteert volgende stageperiodes: 3de graad TSO 2de leerjaar 3de graad TSO Autotechniek Elektrische installatietechnieken 2 weken Houttechnieken Geïntegreerde proef De geïntegreerde proef is een jaarproject met eindpresentatie en verdediging dat in het laatste jaar Technisch Secundair Onderwijs afgelegd wordt voor een deels interne, deels externe jury. De proef omvat de leerstof van de laatste twee jaar en integreert leerinhouden van technische en algemene vakken. De geïntegreerde proef maakt deel uit van de evaluatie met betrekking tot het al dan niet behalen van het diploma van het secundair onderwijs Delibererende klassenraad in TSO Heel het schooljaar door word je door je leraren en de begeleidende klassenraad gevolgd en geëvalueerd. Daarna neemt de delibererende klassenraad een eindbeslissing over jouw resultaten van het afgelopen schooljaar waarvoor je bent ingeschreven. De delibererende klassenraad is samengeteld uit alle betrokken leerkrachten, onder voorzitterschap van de directeur of zijn afgevaardigde. Deze eindbeslissing wordt in beginsel genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Niettemin kan die termijn voor uitzonderlijke en individuele gevallen worden verlengd tot uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgend schooljaar. 26

27 Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad om te oordelen of sommige leerlingen aan een bijkomende proef moeten onderworpen worden vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebeuren op basis van herexamens, vakantiewerk of lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 30 juni is genomen, dan kan de leerling vanuit het oogpunt van evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast. Deze beslissing mondt uit in een studiebekrachtiging. Je kan een studiebekrachtiging enkel krijgen wanneer je als regelmatige leerling in onze school bent ingeschreven. Ben je een vrije leerling, dan krijg je slechts een attest van lesbijwoning. Oriënteringsattest A: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd, dus met succes afgerond, en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten. Oriënteringsattest B: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd, en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten, behalve in bepaalde leerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen. Wij zullen je ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen die geleid hebben tot deze beslissing; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement. Oriënteringsattest C: Je hebt het leerjaar niet met vrucht beëindigd. We zullen je ouders schriftelijk uitleggen waarom die beslissing genomen werd; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement. De school reikt ook een oriënteringsattest C uit wanneer je het leerjaar/onderwijsvorm/studierichting slechts gedurende een deel van het schooljaar in onze school hebt gevolgd Studiebekrachtiging Volgende erkende studiebewijzen worden uitgereikt: Getuigschrift van de 2 de graad van het secundair onderwijs Diploma van secundair onderwijs Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer 4.4. Evaluatie in het Modulair Onderwijs Evaluatie in het modulair georganiseerde onderwijs, is gekoppeld aan de duurtijd van de modules. Alle Technische en Praktische vakken, alsook een deel van de Algemene vakken voor een totaal van minimaal 26 lesuren per week, maken deel uit van de modulaire evaluatie. De levensbeschouwelijke vakken, LO en de overige lesuren Algemene vakken, staan in een lineair geheel naast het modulaire deel, en maken er geen deel van uit. Voor deze vakken wordt geëvalueerd zoals hierboven beschreven in

28 Schoolreglement Modulaire evaluatie (2 de leerjaar 2 de graad, 2de & 3 de leerjaar 3 de graad BSO) In het modulair leertraject wordt de leerling permanent geëvalueerd. Elke module is opgebouwd uit basiscompetenties, te integreren eindtermen en sleutelvaardigheden die door de leerling verworven moeten worden binnen een vastgestelde duurtijd. Alle basiscompetenties, te integreren eindtermen en sleutelvaardigheden worden door het leerkrachtenteam omgezet in leerdoelen (eenheden). Deze leerdoelen bestaan uit 4 componenten: de inhoud van het leerdoel, de condities van het leerdoel, de minimumprestatie en het leerling-gedrag. Deze leerdoelen worden geëvalueerd volgens een rood/groen-kleurencode waarbij groen aangeeft dat de leerling het leerdoel bereikt heeft en rood aangeeft dat de leerling het leerdoel niet bereikt heeft. De leerling slaagt voor een module wanneer alle leerdoelen bereikt zijn. Stages Stages maken een verplicht onderdeel uit van de leerprogramma s in bepaalde leerjaren. De prestaties, zowel als de attitudes van de leerling op de stageplaats, maken deel uit van de evaluatie van de module waarin de stageperiode valt. Wanneer de stage buiten een moduleperiode valt, wordt zij omschreven als een eigen project, en telt de evaluatie mee in het geheel van de opleiding en voor het al dan niet behalen van het studiegetuigschrift van de derde graad BSO. In het derde jaar van de derde graad BSO wordt stage gelopen in elke module en zal de evaluatie van die stage, door de stagebegeleider in samenspraak met de stagegever, mee bepalen of de leerling de module al dan niet behaalt. De stage wordt begeleid door de leerkracht praktijk, bijgestaan door de technisch adviseur coördinator of technisch adviseur van het studiegebied, of door een bij aanvang van het schooljaar aangeduide begeleider. De leerlingen ontvangen een stagereglement bij aanvang van de stage. Tijdens de stages blijven de regels betreffende afwezigheden gelden. Kan je omwille van ziekte, of een andere vorm van gewettigde afwezigheid, niet aanwezig zijn op de stageplaats, dan moeten zowel de school als de stagegever verwittigd worden vóór 8.30 u. Onze school hanteert volgende stageperiodes: 3de graad BSO 1ste leerjaar 3de graad BSO Bouw modulair: Hout modulair: KW modulair: 2 weken Auto modulair: Elektrische installaties modulair: 2de leerjaar 3de graad BSO Bouw modulair: Hout modulair: KW modulair: Auto modulair: Elektrische installaties modulair: 4 weken 3de leerjaar van de 3de graad BSO Alle studiegebieden 2 dagen/ week (donderdag/vrijdag) Proef voor een externe jury 28

Molenstraat 2, 3140 Keerbergen Tel. 015/ Fax. 015/

Molenstraat 2, 3140 Keerbergen Tel. 015/ Fax. 015/ Molenstraat 2, 3140 Keerbergen Tel. 015/51.25.94 Fax. 015/51.55.59 www.gitbo.be Schoolreglement 2015-2016 1 Schoolreglement Schoolreglement voor het gewoon voltijds secundair onderwijs Schoolreglement

Nadere informatie

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016,

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016, Schoolreglement KTALiedekerke 201582016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. AANDACHTSPUNTEN...4 2. WELKOMINONZESCHOOL...5

Nadere informatie

Gitbo - Leefregels. Als iedereen deze regels opvolgt, gaan we samen een aangenaam schooljaar tegemoet.

Gitbo - Leefregels. Als iedereen deze regels opvolgt, gaan we samen een aangenaam schooljaar tegemoet. Gitbo - Leefregels Toelichting Bij de start van het schooljaar ontvang je als leerling een schoolreglement. Je inschrijving is slechts definitief wanneer je ouders of jijzelf als meerderjarige leerling,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT CENFLUMARIN KTA ZWIJNDRECHT

SCHOOLREGLEMENT CENFLUMARIN KTA ZWIJNDRECHT SCHOOLREGLEMENT CENFLUMARIN KTA ZWIJNDRECHT DOC-004 versie 2.6 2012-08-30 Schoolreglement KTA Zwijndrecht vanaf 1 september 2015 AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel. Schoolreglement voor het secundair onderwijs

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel. Schoolreglement voor het secundair onderwijs GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Voor het 1ste leerjaar van de eerste graad (1A) Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten: 1 de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2015-2016 GO! Atheneum Mercurius Mudakkers 25 3920 Lommel Tel. + 32 11 54 41 94 Fax + 32 11 54 65 11 www.campusmercurius.be/kalommel Afdeling Onderwijsorganisatie en

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

INHOUD. Aandachtspunt. Welkom in onze school

INHOUD. Aandachtspunt. Welkom in onze school INHOUD Aandachtspunt Welkom in onze school Hoofdstuk 1 Algemene informatie 1. Schoolbestuur 2. Pedagogisch project 3. Levensbeschouwelijke kentekens 4. Samenstelling van de scholengemeenschap 5. Het begeleidend

Nadere informatie

Schoolreglement. KTA Liedekerke 2014-2015

Schoolreglement. KTA Liedekerke 2014-2015 Schoolreglement KTA Liedekerke 2014-2015 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt de

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM 2015-2016 L E E F R E G E L S VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM Inleiding Waar mensen samenkomen en willen samenleven, moeten er afspraken gemaakt worden. Hoe groter de groep, hoe duidelijker de afspraken

Nadere informatie

Inhoudstabel schoolreglement

Inhoudstabel schoolreglement Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Levensbeschouwelijke kentekens 6 4 Samenstelling van de scholengemeenschap

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1)

LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1) LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1) Verspreid over de duur van de lessen Nederlands laat de taallesgever de cursisten een aantal keer deze toetstaak uitvoeren. Hij/zij kan een eventuele vooruitgang

Nadere informatie

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 vti@sint-rembert.be www.sint-rembert.be/vti/ Addendum bij het algemeen schoolreglement van de Scholengroep Sint-Rembert 1 september 2015

Nadere informatie

Schoolreglement voor het secundair onderwijs

Schoolreglement voor het secundair onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Campus Het Spoor Chrysantenlaan

Nadere informatie

schoolreglement voor het secundair onderwijs

schoolreglement voor het secundair onderwijs Middenschool Prins van Oranje Ferdinand Allenstraat 3 3290 Diest schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2015 2016 laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 28 april 2015

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM WILLEBROEK 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM WILLEBROEK 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM WILLEBROEK 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3 Welkom

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3

Nadere informatie

Schoolreglement TA Lokeren 2014-2015

Schoolreglement TA Lokeren 2014-2015 Schoolreglement TA Lokeren 2014-2015 Technisch Atheneum mevr. Kristien De Wilde directie Brouwerijstraat 5 mevr. Arlette Van Laethem directiesecretariaat 9160 Lokeren dhr. Tom Mertens personeelssecretariaat

Nadere informatie

Schoolreglement voor het secundair onderwijs

Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Actief pluralisme... 7 4 Samenstelling van de

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT MIDDENSCHOOL DEN BRANDT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT MIDDENSCHOOL DEN BRANDT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT MIDDENSCHOOL DEN BRANDT 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3 Welkom

Nadere informatie

DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE...

DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE... Schooljaar 2014-2015 Mudakkers 25 3920 Lommel Tel.+ 32(011) 54 41 94 Fax.+32(011) 54 65 11 E-mail: ms.lommel@g-o.be Website: www.campusmercurius.be/middenschool Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE... 4 1

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM KLEIN-BRABANT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM KLEIN-BRABANT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM KLEIN-BRABANT 2014-2015 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3 Welkom

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs

Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Aandacht

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2014-2015 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3

Nadere informatie

schoolreglement schooljaar 2015-2016

schoolreglement schooljaar 2015-2016 schoolreglement schooljaar 2015-2016 Inhoud Aandachtspunten... 5 Welkom op onze school... 6 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE INFORMATIE 1. Schoolbestuur... 8 2. Pedagogisch project... 10 3. Levensbeschouwelijke kentekens...

Nadere informatie

Schoolreglement TA Lokeren

Schoolreglement TA Lokeren Schoolreglement TA Lokeren Schooljaar 2015-2016 Inhoud Aandacht Welkom in onze school Deel 1 Algemene informatie... 7 1. Schoolbestuur... 8 2. Pedagogisch project... 9 3. Levensbeschouwelijke kentekens...

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016

Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016 Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016 1 Vakantiewerken Toetsen op vakantiewerken worden door ex-vijfdejaars (schooljaar 2014-15) afgelegd op maandag 1 september van 8.25 tot 10.05 uur in

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Campus Atheneum Denderleeuw Atheneum Denderleeuw Kouterbaan 20 9470 Denderleeuw tel. 053 64 59 50 kad@kadenderleeuw.

Schoolreglement 2015-2016. Campus Atheneum Denderleeuw Atheneum Denderleeuw Kouterbaan 20 9470 Denderleeuw tel. 053 64 59 50 kad@kadenderleeuw. Schoolreglement 2015-2016 Campus Atheneum Denderleeuw Atheneum Denderleeuw Kouterbaan 20 9470 Denderleeuw tel. 053 64 59 50 kad@kadenderleeuw.be Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Aandachtspunten... 4 Welkom

Nadere informatie

Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs

Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Atheneum De

Nadere informatie

schoolreglement voor het secundair onderwijs

schoolreglement voor het secundair onderwijs schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2013 2014 Technisch Atheneum Ieper Inhoud Welkom... 4 Liggingsplan... 5 Studieaanbod... 7 Deel 1 Algemene informatie... 8 1 Schoolbestuur... 9 2

Nadere informatie

schoolreglement schooljaar 2015-2016

schoolreglement schooljaar 2015-2016 schoolreglement schooljaar 2015-2016 Aandachtspunten Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen we ook de

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2013 2014 ATHENEUM HOF VAN RIEMEN HEIST-OP-DEN-BERG

SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2013 2014 ATHENEUM HOF VAN RIEMEN HEIST-OP-DEN-BERG SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2013 2014 ATHENEUM HOF VAN RIEMEN HEIST-OP-DEN-BERG Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Scholengroep 5 op 27 augustus 2013 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Bijzonder topsportconvenant

Bijzonder topsportconvenant Bijzonder topsportconvenant Afgesloten tussen: De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, De topsportschool: Onze-Lieve-Vrouwecollege Mechelsestraat 7 1800 Vilvoorde De unisportfederatie: Vlaamse Volleybalbond

Nadere informatie

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013)

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013) Heilig-Grafinstituut internaatsreglement (1 september 2013) Inleiding Al ruim driehonderd jaar biedt het Heilig Graf in Turnhout internaat voor meisjes aan. Als interne van deze school behoor je dan ook

Nadere informatie

GO! atheneum Campus Kompas

GO! atheneum Campus Kompas Visie op ons sanctioneringsbeleid 1. Onze houvast: 10 leefregels We volgen steeds de richtlijnen van de personeelsleden op. We betreden het gebouw enkel via de deuren die toegang geven tot de speelplaats.

Nadere informatie

Schoolreglement. Atlas Atheneum Callaertswalledreef 8 8470 Gistel

Schoolreglement. Atlas Atheneum Callaertswalledreef 8 8470 Gistel Atlas Atheneum Callaertswalledreef 8 8470 Gistel Tel: 059/27.89.44 Fax: 059/27.78.97 E- mail: atlas- atheneum@skynet.be Website: http://www.atlas- atheneum.be/ Facebook: www.facebook.com/atlasatheneumgistel

Nadere informatie

Schoolreglement. Koninklijk Atheneum Ninove 2014-2015

Schoolreglement. Koninklijk Atheneum Ninove 2014-2015 Schoolreglement Koninklijk Atheneum Ninove 2014-2015 AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school, de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

Drugsinterventieplan

Drugsinterventieplan 1. Toepassingsgebied Drugsinterventieplan Het reglement is van toepassing voor alle leerlingen. Het reglement is van toepassing op school of binnen schoolverband. D.w.z. voor, tijdens en na de schooluren

Nadere informatie

Schoolreglement Atheneum Hoboken vanaf 1 september 2015

Schoolreglement Atheneum Hoboken vanaf 1 september 2015 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 6 1. Schoolbestuur... 7 2. Pedagogisch project... 8 2.1. De visie en de missie van het Atheneum Hoboken... 8 3. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

5.1 Gewettigde afwezigheden... 31 5.2 Anti-spijbelbeleid... 36 6. Onderwijs voor zieke kinderen tijdelijk onderwijs aan huis... 36 7.

5.1 Gewettigde afwezigheden... 31 5.2 Anti-spijbelbeleid... 36 6. Onderwijs voor zieke kinderen tijdelijk onderwijs aan huis... 36 7. Inhoud Aandacht... 5 Deel 1 - Algemene informatie... 6 1. Schoolbestuur... 7 2. Pedagogisch project... 8 3. Levensbeschouwelijke kentekens... 8 4. Samenstelling van de scholengemeenschap... 8 5. Het begeleidend

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT OV4. SSBOGO Egmont & Hoorn Broeckstraat 37 9890 GAVERE. Vanaf schooljaar 2015-2016. Schoolreglement 2014-2015 SSBOGO Egmont & Hoorn

SCHOOLREGLEMENT OV4. SSBOGO Egmont & Hoorn Broeckstraat 37 9890 GAVERE. Vanaf schooljaar 2015-2016. Schoolreglement 2014-2015 SSBOGO Egmont & Hoorn Schoolreglement 2014-2015 SSBOGO Egmont & Hoorn SSBOGO Egmont & Hoorn Broeckstraat 37 9890 GAVERE Met de klemtoon op wat leerlingen wél kunnen SCHOOLREGLEMENT OV4 Vanaf schooljaar 2015-2016 www.egmontenhoorn.be

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

schooljaar 2011-2012 schooljaar 2014-2015 Schoolreglement KA Geraardsbergen 2012-2013 Pagina 1 van 94

schooljaar 2011-2012 schooljaar 2014-2015 Schoolreglement KA Geraardsbergen 2012-2013 Pagina 1 van 94 schooljaar 2011-2012 schooljaar 2014-2015 Pagina 1 van 94 Aandachtspunten Waar in dit model verwezen wordt: Naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015

Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Schoolreglement van het Koninklijk Technisch Atheneum Sint-Truiden Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden Scholengroep 13 Zuid-Limburg Aandacht

Nadere informatie

schoolreglement schooljaar 2015-2016

schoolreglement schooljaar 2015-2016 schoolreglement schooljaar 2015-2016 Aandachtspunten Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen we ook de

Nadere informatie

Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Inrichtende macht / schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3

Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Inrichtende macht / schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Inrichtende macht / schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Participatie 6 4 Samenstelling van de scholengemeenschap

Nadere informatie

Praktische informatie schooljaar

Praktische informatie schooljaar Praktische informatie schooljaar 2016-2017 1 Vakantiewerken Toetsen op vakantiewerken worden door ex-vijfdejaars (schooljaar 2015-16) afgelegd op donderdag 1 september van 8.25 tot 10.05 uur in de Elizabethrefter

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap H. LOSSCHAERTSTRAAT 5A 8000 BRUGGE Tel.: 050/33.09.64 Fax: 050/34.74.80 E-mail: ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

Schoolreglement. Atheneum Campus Van Eyck

Schoolreglement. Atheneum Campus Van Eyck Schoolreglement Atheneum Campus Van Eyck Schooljaar: 2015-2016 Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie... 6 1 Schoolbestuur... 7 2 Pedagogisch project... 8 3 Levensbeschouwelijke kentekens... 8 4 Samenstelling

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Maritiem Instituut Mercator

SCHOOLREGLEMENT Maritiem Instituut Mercator SCHOOLREGLEMENT Maritiem Instituut Mercator Schooljaar 2014-2015 MISSIE EN VISIE VAN DE SCHOLENGROEP AAN ZEE MISSION STATEMENT VAN DE SCHOLENGROEP AAN ZEE VOOR HET LEERPLICHTONDERWIJS De Scholengroep aan

Nadere informatie

Inhoudstabel schoolreglement

Inhoudstabel schoolreglement Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Actief pluralisme 6 4 Participatie 6 5 Samenstelling van de scholengemeenschap

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school Beste ouders Beste leerling Ons hele team verwelkomt je van harte op onze groene campus. Onze sterke reputatie danken wij aan de kwalitatieve

Nadere informatie

Schoolreglement. Koninklijk Atheneum Ninove 2015-2016

Schoolreglement. Koninklijk Atheneum Ninove 2015-2016 Schoolreglement Koninklijk Atheneum Ninove 2015-2016 AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school, de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Koninklijk Atheneum REDINGENHOF LEUVEN

SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Koninklijk Atheneum REDINGENHOF LEUVEN SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Koninklijk Atheneum REDINGENHOF LEUVEN K.A. Redingenhof Leuven 2012-2013 1 Inhoud Welkom in onze school... 4 Onze visie... 5 Deel 1 ALGEMENE INFORMATIE... 6 1 Inrichtende macht

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Schoolreglement SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre

Schoolreglement SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Schoolreglement SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Schooljaar 2014-2015 Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Actief pluralisme... 7 4 Samenstelling

Nadere informatie

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9.

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9. WELKOM OP HET GIB Gemeentelijk Instituut Brasschaat JAAR : 1 5 6 JAAR : 2 3 4 1 8.10u 9.00u 8.10u 9.00u 2 9.00u 9.50u 9.00u 9.50u SPEELTIJD SPEELTIJD 3 10.00u 10.50u 10.00u 10.50u 4 10.50u 11.40u 10.50u

Nadere informatie

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Dendermonde Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Dendermonde Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Koninklijk Atheneum Dendermonde Schooljaar 2015-2016 Op basis van de status van de regelgeving op 30/06/ 15. Wijzigingen worden in een addendum toegevoegd. Aandacht Het schoolreglement

Nadere informatie

www.atheneumaalst.be

www.atheneumaalst.be Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement www.atheneumaalst.be Schooljaar 2015-2016 Welkom in onze school Beste

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Papieren versie. Mijn stage. Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen.

Papieren versie. Mijn stage. Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen. Papieren versie Mijn stage Schematisch overzicht Legende Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Kies Maximum 1 antwoord kiezen. Duid aan Meerdere antwoorden aanduiden. 1 Vragen Voor Waarom ga

Nadere informatie

schooljaar 2015-2016 Schoolreglement KA Geraardsbergen 2015-2016 Pagina 1 van 100

schooljaar 2015-2016 Schoolreglement KA Geraardsbergen 2015-2016 Pagina 1 van 100 2011-2012 schooljaar 2015-2016 Pagina 1 van 100 Aandachtspunten Waar in dit model verwezen wordt: Naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die

Nadere informatie

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Vijverbeek Asse

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Vijverbeek Asse Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Schoolreglement Koninklijk Atheneum Vijverbeek Asse Schooljaar 2013-2014 Inhoud Deel

Nadere informatie

Schoolreglement MSKA Roeselare Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement MSKA Roeselare Schooljaar 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement MSKA Roeselare Schooljaar 2015-2016 Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1 HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1 HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 HOOFDSTUK 4 Inschrijving en financiële bijdrage...

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Koninklijk Atheneum Merksem Melgesdreef 113 2170 Merksem info@kamerksem.be Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 6 1 Schoolbestuur... 7 2 Pedagogisch project... 8 3 Actief pluralisme...

Nadere informatie

Schoolreglement Dé Handelsschool Aalst

Schoolreglement Dé Handelsschool Aalst Schoolreglement Dé Handelsschool Aalst Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1. Schoolbestuur... 6 2. Pedagogisch project... 7 3. Levensbeschouwelijke kentekens... 7 4. Samenstelling

Nadere informatie

Schoolreglement KTA Jette

Schoolreglement KTA Jette Schoolreglement KTA Jette Schooljaar 2014-2015 Inhoud Aandacht... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Actief pluralisme... 8 4 Samenstelling van de scholengemeenschap...

Nadere informatie

KTA Liedekerke 2012-2013

KTA Liedekerke 2012-2013 Schoolreglement KTA Liedekerke 2012-2013 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Schoolreglement 2 0 1 3-2 0 1 4. Middenschool 1 Freinetschool H e t K o m p a s. s e c u n d a i r o n d e r w i j s

Schoolreglement 2 0 1 3-2 0 1 4. Middenschool 1 Freinetschool H e t K o m p a s. s e c u n d a i r o n d e r w i j s K o n i n k l i j k A t h e n e u m Middenschool 1 Freinetschool H e t K o m p a s Schoolreglement s e c u n d a i r o n d e r w i j s 2 0 1 3-2 0 1 4 T i c h e l r i j l a a n 1 3 8 0 0 S i n t - T r

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Schoolreglement De Passer

Schoolreglement De Passer Schoolreglement De Passer Schooljaar 2015-2016 Het schoolreglement kan u raadplegen op www.de-passer.be Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie...5 1. Schoolbestuur...6 2. Pedagogisch project...6 3.

Nadere informatie

Schoolreglement KA2 RING. Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement KA2 RING. Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement KA2 RING Schooljaar 2015-2016 Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie... 5 1. Schoolbestuur... 6 2. Pedagogisch project... 7 3. Levensbeschouwelijke kentekens... 8 4. Samenstelling van

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Losschaertstraat 5A 8000 BRUGGE Tel. 050 33 09 64 Fax 050 34 74 80 E-mail ms.bruggecentrum@g-o.be 1 Geachte

Nadere informatie

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Pegasus

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Pegasus Schoolreglement Koninklijk Atheneum Pegasus Schooljaar 2013-2014 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 6 1 Schoolbestuur... 7 2 Pedagogisch project... 8 3 Actief pluralisme... 8 4 Participatie... 9 5 Samenstelling

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VAN KONINKLIJK ATHENEUM CENTRUM OOSTENDE

SCHOOLREGLEMENT VAN KONINKLIJK ATHENEUM CENTRUM OOSTENDE SCHOOLREGLEMENT VAN KONINKLIJK ATHENEUM CENTRUM OOSTENDE LEON SPILLIAERTSTRAAT 31 8400 OOSTENDE TEL. 059/701692 E-MAIL: ka1.oostende@g-o.be WEBSITE: www.ka1centrumoostende.be SCHOOLJAAR 2014-2015 Inhoud

Nadere informatie

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd 1P 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Zoekspel 10.10u Speeltijd 3de lesuur Zoekspel 4de lesuur Zoekspel 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Bezinning kapel 7de lesuur Bundel / schoolagenda 14.35u Speeltijd

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017 Inschrijvingsformulier INLICHTINGEN INTERN Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas INLICHTINGEN GEZINSHOOFD Naam & voornaam Straat en nr. Land Telefoon Geboorteplaats Rijksregisternr.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM LOKEREN 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM LOKEREN 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM LOKEREN 2015-2016 Atheneum Lokeren Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Azalealaan 2 9160 Lokeren 09 348 18 18 www.atheneumlokeren.be Aandachtspunten Waar in dit model verwezen

Nadere informatie

De school waar jouw talent blijft groeien!

De school waar jouw talent blijft groeien! De school waar jouw talent blijft groeien! Schoolreglement 2015-2016 Middenschool Ter Beuke tel: 016 25 32 12 Rerum Novarumlaan 1 web: www.msterbeuke.be 3010 Kessel-Lo mail: ms2.kessel-lo@g-o.be Inhoud

Nadere informatie

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3 Wat lees je hier? Welkom p. 2 Voor leerlingen en ouders p. 3 - Wat doe je de eerste schooldagen? p. 3 - Hoe ziet je dagindeling eruit vanaf 2 september? p. 3 - Je dagelijkse to do-lijstje p. 4 - Wat kun

Nadere informatie

Wetboek van Schatjesland

Wetboek van Schatjesland Wetboek van Schatjesland Als je aardig kan zijn Dan is dat reuzefijn Alsof een kleurig lint mij aan jou verbindt maar als je scheldt dan ben je geen held en liggen we overhoop in een dikke knoop die je

Nadere informatie

[SCHOOLREGLEMENT GO! ATHENEUM DEURNE]

[SCHOOLREGLEMENT GO! ATHENEUM DEURNE] 2015-2016 [SCHOOLREGLEMENT GO! ATHENEUM DEURNE] Aandacht Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen we ook

Nadere informatie

Schoolreglement Secundair Onderwijs Schooljaar

Schoolreglement Secundair Onderwijs Schooljaar Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement Secundair Onderwijs Schooljaar 2015-2016 SO De Vesten Middenschool en

Nadere informatie