Arbeidsinspectie. JaarPLAN 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsinspectie. JaarPLAN 2002"

Transcriptie

1 Arbeidsinspectie JaarPLAN 2002

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Missie, taken en Organisatie Arbeidsinspectie Missie en Wettelijk kader Taken Organisatie 7 2 Speerpunten Handhaving Arbeidsomstandigheden Handhaving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bestuurlijke boete 11 3 Primair Proces Inzet van capaciteit Handhaving Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijden Prioritaire risico s, belangrijke onderwerpen en toezeggingen Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijden 15 Arbozorgverplichtingen (P) 15 Tillen (P) 15 Repeterende bewegingen (RSI) (P) 15 Werkdruk (P) 15 Geluid (P+T) 15 Kankerverwekkende stoffen(o) 15 Organisch Psycho Syndroom (OPS) (T) 16 Ioniserende straling (O) 16 Biologische agentia, legionella (T) 16 Machineveiligheid (P) 16 Val- en knel- en pletgevaar (P) 16 Werk- en rusttijden (O) Arboconvenanten Inspectiecapaciteit Arbeidsomstandigheden/Arbeidstijden 17 Bedrijfstakcluster Landbouw en Industrie 18 Bedrijfstakcluster Bouw 18 Cluster Dienstverlening en Overheid Onderzoek Arbeidsongevallen en Klachtenbehandeling Handhaving Wet Arbeid Vreemdelingen Organisatie veranderingen handhaving Wav Strategische uitgangspunten handhaving Wav Capaciteitsverdeling 2002 handhaving Wav 24 Landelijke projecten 25 Multidisciplinaire fraudeteams 25 Reactief Aanpak Wav in Uitzendbureaus Ondersteuning initiatieven land- en tuinbouw vanuit de sector Monitoring en beleidsinformatie Overige informatieve Activiteiten Handhavingsbeleid en instrumentatie produktwetgeving (Wet gevaarlijke werktuigen WGW) Handhavingsbeleid en instrumentatie Bestrijdingsmiddelenwet Besluit risico s zware ongevallen 1999 (BRZO 99) Vuurwerkbesluit Collectieve arbeidsvoorwaarden 3

4 3.12 Pensioenen Vrijstelling en ontheffing Arbeidstijdenwet (ATW) Melding Collectief ontslag Vergunningen Kernenergiewet (KEW) Farbo-regeling Wet Samen (Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden) Werktijdverkorting (WTV) 33 4 Intern beleid en bedrijfsvoering Ontwikkeling en Implementatie van het bedrijfstaksgewijze aansturingsmodel Loopbaanontwikkeling en mobiliteit Opleidingen Kwaliteitszorg Voorlichting Planning en control Kennismanagement Internationale contacten 37 Bijlage 1 Capaciteitsinzet 39 Bijlage 2 Toezeggingen aan het parlement 45 4

5 Voorwoord De Arbeidsinspectie heeft als missie: Wij pakken misstanden aan en leveren politiek relevante informatie. Deze missie verbindt de belangrijkste taken van de Arbeidsinspectie met elkaar en is richtinggevend voor alle medewerkers in de organisatie. Het jaar 2002 brengt voor de Arbeidsinspectie een mengeling met zich mee van uitbouw en bestendiging van al eerder in gang gezette veranderingen en verbeteringen in organisatie en werkwijze en van voorbereiding op nieuwe veranderingen. Door de oprichting van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zal een gedeelte van de taken van de AI op het fraudeterrein (met name de zware opsporing) overgedragen worden aan deze nieuwe dienst. Daarnaast zal de organisatie van de AI aangepast worden om de inspectie-activiteiten meer bedrijfstakgewijs aan te sturen. In dit Jaarplan wordt op deze ontwikkelingen nader ingegaan. In het eerste hoofdstuk wordt in vogelvlucht het taakgebied van de Arbeidsinspectie geschetst. In het tweede hoofdstuk komen de belangrijkste prioriteiten aan de orde. Daarop wordt in het derde hoofdstuk meer uitgebreid ingegaan, waarna in het laatste hoofdstuk een aantal meer interne en ondersteunende activiteiten worden geschetst. Het Jaarplan is bedoeld om binnen de Arbeidsinspectie de gekozen prioriteiten en te bereiken resultaten steeds helder voor ogen te hebben. Voor de belanghebbenden buiten de Arbeidsinspectie geeft het een beeld van de organisatie en haar activiteiten en wat politiek en maatschappij daarvan kunnen verwachten. Kernwaarden bij de dagelijkse praktijk van de Arbeidsinspectie zijn handhaving, integriteit, deskundigheid en transparantie. Paul Huijzendveld, Algemeen directeur Arbeidsinspectie 5

6 6

7 1 Missie, taken en Organisatie Arbeidsinspectie 1.1 Missie en Wettelijk kader De in het voorwoord genoemde missie wordt ontleend aan het wettelijk kader en vormt tegelijkertijd een leidraad om het brede takenpakket concreet in te vullen. Het wettelijk kader waarbinnen de Arbeidsinspectie opereert, wordt gevormd door onder andere de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Arbeidstijdenwet, de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet Gevaarlijke Werktuigen, het Besluit Risico s Zware Ongevallen, de Kernenergiewet, de Bestrijdingsmiddelenwet, de Wet SAMEN, de Farbo-regeling1 en regelgeving in verband met het Algemeen Verbindend Verklaren van CAO s. 1.2 Taken Het takenpakket van de Arbeidsinspectie bestaat uit handhaving, uitvoering en informatievoorziening. De handhaving is te splitsen in toezicht en opsporing. Toezicht richt zich op naleving van de wettelijke bepalingen binnen het bovengenoemde wettelijk kader. De opsporing richt zich op het opsporen van strafbare feiten. Waar raakvlakken zijn wordt samengewerkt met andere inspectie- en opsporingsinstanties. De missie geeft richting aan de handhaving door de aandacht te concentreren op misstanden. Geen bemoeizuchtige overheid die zich met minder belangrijke details bezighoudt, maar een dienst die zich concentreert op de echte problemen. De hoofdproductgroepen zijn bedrijfsinterventies in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet, de bedrijfsinterventies in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen, de behandeling van klachten en het ongevalsonderzoek De uitvoerende taak van de Arbeidsinspectie betreft naast het Algemeen Verbindend Verklaren van CAO s een verzameling van activiteiten, waaronder het verlenen van vergunningen op grond van verschillende wetten, zoals van de Regeling Werktijdverkorting, en de Kernenergiewet. Het Algemeen Verbindend Verklaren van CAO-bepalingen kent een hoog politiek strategisch belang en is bovendien een directe bron voor monitoring. Bij de uitvoerende activiteiten heeft de Arbeidsinspectie een beperkte beleidsvrijheid, de toetsingscriteria zijn in regelgeving concreet vastgelegd. De handhaving en de uitvoering hebben met elkaar gemeen dat ze voor politiek en beleid relevante informatie opleveren over de mate waarin SZW beleid neerslaat in CAO s en bedrijven. Daarmee is tevens de laatste taak aangeduid, namelijk het genereren van beleidsinformatie. De producten die hierbinnen onderscheiden kunnen worden zijn: monitoronderzoeken, nalevingsinformatie en -trends, beleidssignalering en de handhaafbaarheids- en uitvoerbaarheidstoets van regelgeving. 1.3 Organisatie De Arbeidsinspectie kent zes regiokantoren en een centrale vestiging in Den Haag. De regiokantoren staan in Groningen, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Roermond. De inspecteurs in de regio verrichten de inspecties, de onderzoeken en beoordelingen in bedrijven en instellingen. Het Centraal Kantoor verzorgt de faciliterende, coördinerende, en evaluerende taken, de contacten met de beleidsdirecties en verricht het onderzoek en de overige activiteiten waarvoor bedrijfsbezoeken niet nodig zijn. Ook het Algemeen Verbindend Verklaren van CAO s en het verlenen van vergunningen behoren tot de taak van het Centraal Kantoor. De Arbeidsinspectie heeft in totaal circa 800 medewerkers. 7 1 De Farboregeling staat voor het fiscaal op variabele wijze kunnen afschrijven van investeringen in arbeidsvriendelijke bedrijfsmiddelen.

8 Figuur: verkort organisatieschema Arbeidsinspectie Afdeling Planning, Control, Interne beleidsontwikkeling Algemeen directeur Managementondersteuning Regiodirecteur Cluster Landbouw en Industrie Cluster Bouw Cluster Overheid en Diensten Cluster Arbeidsmarkt Cluster BRZO (alleen in Zuidwest) regio Oost regio Midden regio Noordwest regio Zuidwest regio Noord regio Zuid Directeur Centraal Kantoor Afdeling Arbo handhaving Afdeling AMAV-handhaving Afdeling Beschikkingen Afdeling Monitoring en beleidsinformatie Afdeling collectieve arbeidsvoorwaarden Afdeling Managementondersteuning en Informatievoorziening 8

9 2 Speerpunten In dit hoofdstuk wordt aangegeven aan welke speerpunten in 2002 door de Arbeidsinspectie een belangrijke prioriteit wordt gegeven. 2.1 Handhaving Arbeidsomstandigheden Om in 2002 de beschikbare inspectiecapaciteit overwogen en verantwoord in te zetten, zijn voor de handhavingstaken voor 2002 prioriteiten gesteld ontleend aan de missie: het aanpakken van misstanden. Voor Arbeidsomstandigheden en Arbeidsvoorwaarden wordt dit uitgangspunt geconcretiseerd door de inzet toe te spitsen op prioritaire onderwerpen gericht op de preventie van de grote ongevalsveroorzakers, ziekmakers en WAO-veroorzakers in werksituaties. Hiertoe behoren in ieder geval de onderwerpen die in de arboconvenanten aan de orde zijn: werkdruk; tillen; RSI; gevaarlijke stoffen (o.a. oplosmiddelen); kankerverwekkende stoffen (o.a. asbest, kwarts); geluid. Voorts betreft het de: risico-inventarisatie en arbozorgverplichting; val-, knel- en pletgevaar (dit zijn frequente ernstige ongevalsveroorzakers); biologische agentia (legionella, hepatitis); ioniserende (radioactieve) straling; machineveiligheid (o.a. CE-markering). Ook de potentieel meest risicovolle industriële activiteiten blijven een prioritair aandachtsgebied vormen door aandacht voor risicobeheersing (Major Hazard Control). Op arbeidstijdengebied betreft het onacceptabel lange werktijden, kinderarbeid en indien uitvoerbaar bijbanen van scholieren. Deze prioritaire onderwerpen zijn in principe aandachtspunt in alle projecten, tenzij deze in de te onderzoeken sector aantoonbaar geen probleem vormen. Publieksveiligheid Als uitvloeisel van de te leren lessen uit de rampen in Enschede en Volendam zal er in de toekomst scherper gelet gaan worden op de samenhang tussen arbeidsveiligheid en publieksveiligheid. Daarbij is een pro-actieve houding essentieel. De AI zal tijdens de handhaving in verschillende sectoren (horeca, vervoer) zonodig optreden in samenwerking met het bevoegd gezag, al naar gelang de situatie. Grijze import machines Met de Europese Commissie vindt afstemming plaats over de nadere wijze waarop de Arbeidsinspectie haar handhavingstaak bij de handel in bouwmachines op veilingen kan inrichten. Het onderwerp zal deel uitmaken van het interdepartementaal programma Handhaven op niveau. Met de douane worden afspraken gemaakt die ertoe kunnen leiden dat kopers van producten getraceerd worden. 9 Vuurwerk Volgens het nieuwe Vuurwerkbesluit dienen alle activiteiten bij het afsteken van vuurwerk op locatie beschreven te zijn in een werkplan. De Arbeidsinspectie heeft de taak gekregen om toezicht op het afsteken van vuurwerk te houden. Daarnaast zijn de toezichthoudende taken bij vuurwerkbedrijven (het opslaan en ver- of bewerken van vuurwerk), volgend uit de Arbowet- en regelgeving onverkort het werkterrein van de Arbeidsinspectie. In 2002 zal, al dan niet in samenwerking met andere bevoegde autoriteiten (bijv. Brandweer en bevoegd gezag ex Wet milieubeheer), het toezicht bij dergelijke vuurwerkbedrijven worden geïntensiveerd.

10 Samenwerking inspectiediensten Er wordt in 2002 intensief samengewerkt met andere inspectiediensten. Voor de divisie Vervoer van de Inspectiedienst V&W en Staatstoezicht op de Mijnen wordt in 2002 door de Arbeidsinspectie de opleiding voor medewerkers gegeven op het gebied van inspectie op Arbeidsomstandigheden. Medewerkers van de AI zijn bij de directie Vervoer gedetacheerd om de uitvoering van Arbotaken op het gebied van vervoer te begeleiden. Door de Inspectie voor Milieuhygiëne en de Arbeidsinspectie wordt wederzijds zowel landelijk als regionaal het inspectieprogramma afgestemd. Handhaven op Niveau/Prostitutiesector In het kader van het Stimuleringsproject Integrale Handhaving Prostitutiebeleid, een voortvloeisel van het rapport Handhaven op Niveau (rapport Commissie Michiels) is onder regie van een stuurgroep (voorzitter Welschen, VNG) op een convenant afgesloten tussen de bewindslieden van JUST, VWS, BZK, FIN en SZW inzake een zestal pilotprojecten tussen de samenwerkende handhavers in deze sector. In een van deze projecten neemt de AI actief deel. In dat kader worden ca. 17 bordelen bezocht door AI, GAK en de Belastingdienst. De AI gebruikt deze bezoeken om voorlichting te geven aan exploitanten en prostituées. Daarnaast dienen deze bezoeken niet alleen om de feitelijke arbeidsomstandighedenproblematiek, maar ook de handhavingsmogelijkheden in kaart te brengen. In het bijzonder de vraag, wie degene is die de werkgeversverplichtingen uit de Arbowet moet nakomen. Dit lijkt in deze sector problematisch omdat de bordeel(vergunning)houder niet automatisch de werkgever in de zin van de Arbowet is, en veel prostituées als zelfstandige werkzaam zijn, dan wel onder gezag van anderen dan van de faciliterende bordeelhouder staan. De AI brengt medio 2002 verslag uit van deze bevindingen en doet op basis daarvan voorstellen voor eventuele noodzakelijke (wettelijke) instrumenten die voor de handhaving van de arboregelgeving in de bordeelsector nodig wordt geacht teneinde een actieve en effectieve handhaving mogelijke te maken. In het capaciteitsplan zal voor dit project een nader te bepalen capaciteit binnen de dienstensector worden vrijgemaakt. 2.2 Handhaving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Prioriteiten op het gebied van de handhaving van de Wav zijn de bestrijding van faciliteerders van illegale arbeid, de aanpak van notoire overtreders, de aanpak van illegale arbeid in de land- en tuinbouw, financieel rechercheren en samenwerking met andere diensten. Onder malafide faciliteerders worden personen of organisaties verstaan die werkgevers personeel aanbieden dat niet zonder vergunning in Nederland te werk gesteld mag worden, hetzij schijnconstructies in het leven roepen om de Wav te ontduiken. In dit speerpunt past de forse capaciteitsinzet op de aanpak van uitzendbureaus die doelbewust bemiddelen in illegaal personeel. De aanpak van notoire overtreders vertaalt zich in het systematisch hercontroleren van bedrijven die een Wav-overtreding hebben begaan. Vanaf 2003 vindt een intensivering plaats van de bestrijding van illegale arbeid in de land- en tuinbouw ter ondersteuning van een tweetal initiatieven die door branche en vakbeweging zijn genomen: het betreft de instelling van een wervingsbureau en de certificering van loonbedrijven en uitzendbureaus. In 2002 wordt in de land en tuinbouw een omvangrijke capaciteit ingezet. 10 Een vierde speerpunt is financieel rechercheren, dat gericht is op het in kaart brengen van het financiële voordeel dat een werkgever als gevolg van illegale tewerkstelling verkrijgt. De voordeelberekening stelt het OM in staat zwaardere straffen te eisen en in grotere zaken kan tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel worden overgegaan.

11 Tenslotte zal de AI nauw samenwerken met andere diensten die toezichthoudende dan wel opsporings taken hebben op gebieden die raakvlakken vertonen met het werkterrein van de AI, zoals o.a. de Uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst en de Sociale Inlichtingenen OpsporingsDienst (SIOD). In 2002 zal de Arbeidsinspectie deelnemen in Bouw Interventie Teams (Bits). Bits zijn een samenwerkingsverband van onder andere de politie, de belastingdienst en opsporingsambtenaren in de Sociale Zekerheid. Deze teams zullen premie-belastingfraude, zwart werk en illegale tewerkstelling in de bouw opsporen en aanpakken. 2.3 Bestuurlijke boete Het nieuwe instrument bestuurlijke boete als handhavingsinstrument op het gebied van Arbeidsomstandigheden is nu bijna twee jaar beschikbaar. Boetes worden voornamelijk opgelegd aan werkgevers. Per bedrijfstak zullen potentiële misstanden ten gevolge van onverantwoord werknemersgedrag in kaart worden gebracht. Tevens zal de Arbeidsinspectie in haar contacten met branche-organisaties de aanpak van onverantwoord werknemersgedrag nadrukkelijk aan de orde stellen. De tussenevaluatie van het nieuwe instrument bestuurlijke boete Arbeidsomstandigheden is in april 2001 aan de Tweede Kamer aangeboden. Begin 2002 zal door de beleidsdirectie Arbeidsomstandigheden met medewerking van de Arbeidsinspectie een volgende tussenevaluatie worden uitgevoerd. Ook deze zal aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Voorgenomen is dat ten aanzien van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in 2004 een algehele evaluatie zal worden uitgevoerd, waarvan een meting op het effect van bestuurlijke boetes in het veld onderdeel zal uitmaken. 11

12 12

13 3 Primair Proces 3.1 Inzet van capaciteit In onderstaande tabel is aangegeven hoe de inzetbare inspectiecapaciteit van de buitendienst van de Arbeidsinspectie in 2002 over de verschillende productgroepen is gepland. Ter vergelijking zijn de jaren 2001 en 2000 bijgevoegd planning prognose realisatie Verdeling van de inzetbare inspectie- Percentage van de Onderverdeling Percentage van de Percentage van de capaciteit van de buitendienst van de totale primaire per product totale primaire totale primaire Arbeidsinspectie inspectiecapaciteit inspectiecapaciteit inspectiecapaciteit 1. Inspecties -Arbo-ATW-projecten* 32% 31% 35% w.v. Industrie/landbouw 23% Bouw 43% Overige Dienstverlening/Overheid 34% 2. Klachten 10% 8% 9% 3. Ongevallen 22% 20% 20% 4. Inspecties Wav/Fraude** 18% 23% 22% w.v. Uitzendbranche/loonbedrijven toezicht opsporing 18% Landelijke projecten Landen tuinbouw 37% Landelijke projecten Horeca 7% Bouw (inclusief Bouwinterventieteams) 5% Reactieve signalen 8% WIT (Westland Interventie team) 14% RIF S (Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams) 10% 5. Overig reactief exclusief BRZO 5% 6% 5% 6. Major Hazard Control inclusief het Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO, Seveso II) 8% 5% 4% 7. Monitoring (m.n. AVO onderzoek) 5% 7% 6% * Circa 17% capaciteit hiervan wordt ingezet op Arbeidstijdenwet (ATW) projecten. Daar bovenop worden in Arboprojecten in sectoren, waar arbeidstijdenproblematiek van toepassing is, ATW inspectiepunten meegenomen. ** De Zware Opsporingstaken in het kader van de WAV worden per 1 januari 2002 overgeheveld van de Arbeidsinspectie naar de nieuwe dienst SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). Door de overdracht van de daarmee gemoeide fte s verklaart dit de terugval van het percentage inzet op WAV fraudetaken binnen de Arbeidsinspectie van 2001 naar Het aantal in te zetten fte s op toezicht en de lichte en middelzware opsporing WAV blijft gelijk aan In 2002 zullen circa 50 fte extra inspecteurs op het terrein van Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijden worden aangetrokken. De werving daartoe is eind 2001 gestart. Door de benodigde opleiding en voorafgaande inwerkperiode zal deze extra capaciteit eerst in 2003 ten volle effectief als extra inzetbare capaciteit voor Arbo en ATW projecten beschikbaar komen. In de volgende paragrafen is per productgroep aangegeven welke prioriteiten zijn gesteld in de handhaving, uitvoering en informatievoorziening. Ook wordt in de paragrafen aangegeven hoe in het licht van de missie: Het aanpakken van misstanden en leveren van politiek relevante informatie de capaciteit daar zo effectief mogelijk op wordt ingezet. Dit gebeurt door deze inzet te concentreren op inspectieonderwerpen en -sectoren waar de grootste problematiek zich voordoet. In bijlage 1 wordt een meer uitvoerig overzicht gegeven van de beschikbare inspectiecapaciteit (in uren) en de verdeling daarvan over de onderwerpen, de clusters en de bedrijfstakprojecten Handhaving Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijden Handhaving door de Arbeidsinspectie is gericht op het bestrijden van overtredingen, op de aanpak van de achterliggende oorzaken daarvan en daarmee op het doen opheffen van tekortkomingen in de arbobeleidsvoering. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voorschriften met betrekking tot concrete arbeidsomstandigheden en de organisatorische verplichtingen die de Wet eist, zoals de arbozorgverplichting en het hebben van een risico-inventarisatie. Die kunnen immers worden beschouwd als impulsen voor het struc-

14 tureel voeren van arbobeleid door de werkgevers in samenwerking met de werknemers, en zijn daarmee preventief t.a.v. ongevallen, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Ontwikkelingen in de handhaving Arbowet 1998 en het boetebeleid Met de inwerkingtreding van de Arbowet 1998 is de bestuurlijke boete als nieuw handhavingsinstrument geïntroduceerd. Het nieuwe instrument wordt veelvuldig gehanteerd. Slechts in enkele specifieke gevallen wordt strafrechtelijk gehandhaafd, zoals dat vóór de wetswijziging gebruikelijk was, door middel van het (aanzeggen van een) Proces-Verbaal. Sinds de inwerkingtreding van de Arbowet 1998 geldt tevens een aangescherpt handhavingsbeleid, dat uitgaat van een lik-op-stuk -benadering. Door de inspecteur kan worden bevolen dat werkzaamheden worden gestaakt of niet mogen aanvangen in geval van ernstig gevaar voor personen. Tevens wordt bij geconstateerde ernstige en/of direct beboetbare feiten tegelijk een bestuurlijke boete aangezegd. Bij constatering van strafbare feiten wordt direct een proces-verbaal opgemaakt. Indien er sprake is van overtreding van overig beboetbare feiten wordt eerst een waarschuwing gegeven of een eis tot naleving gesteld. Naar verwachting zullen, evenals vorig jaar, relatief veel boeten worden aangezegd in de bouw. Dat hangt samen met de omvang van de bedrijfstak, de grote risico s in die bedrijfstak en de extra inspectie-inzet in de bouw. Boetes worden voornamelijk opgelegd aan werkgevers. Daar waar overtredingen mede veroorzaakt worden door onverantwoord werknemersgedrag zijn, met ingang van 2002, de mogelijkheden in het handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie verruimd om ook hen een boete op te leggen. De door het Kabinet toegezegde tussenevaluatie over de eerste 12 maanden van het instrument bestuurlijke boete is inmiddels uitgevoerd en april 2001 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport Tussenevaluatie systeem bestuurlijke boete is verschenen onder nummer ISBN Begin 2002 zal door de beleidsdirectie Arbeidsomstandigheden met medewerking van de Arbeidsinspectie een volgende tussenevaluatie worden uitgevoerd. Een meting van het effect van boetes op werkgevers zal onderdeel van deze evaluatie uitmaken. Ook deze tweede tussenevaluatie zal aan de Tweede Kamer worden aangeboden. In 2004 zal een algehele evaluatie zal worden uitgevoerd van de Arbowet, waarvan een meting op het effect van bestuurlijke boetes in het veld onderdeel zal uitmaken. Arbeidstijdenwet Met de handhaving van de Arbeidstijdenwet dient een belangrijke bijdrage te worden geleverd aan de bevordering van de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers in Nederland en dienen de ernstigste misstanden op dat terrein te worden bestreden. In 2002 zal mede als gevolg van de Nota strategische uitgangspunten handhaving ATW een substantiële inspectiecapaciteit worden ingezet op het onderwerp arbeids- en rusttijden. Al naar gelang van de keuze van de betreffende bedrijfstakcoördinator zal dit vorm krijgen door middel van specifieke projecten, dan wel worden uitgevoerd in de vorm van gecombineerde ATW/ Arboprojecten in bedrijfstakken waarin het risico van wetsovertreding groot is. Projecten op het gebied van ATW die de Arbeidsinspectie in 2002 zal gaan uitvoeren zijn: ATW projecten in specifieke sectoren, zoals in 2002 werktijden arts-assistenten, justitiële inrichtingen en projecten die doorlopen uit 2001 zoals de projecten ATW politie en ATW machinisten. Gecombineerde Arbeidsomstandigheden- en ATW-projecten zoals het project ambulancediensten en het project met betrekking tot audiovisuele diensten. Bedrijfstakdoorsnijdende projecten zoals de Monitor/inspectie arbeidstijden en het vakantiewerkproject. 14 In 2002 zal een geautomatiseerd hulpmiddel worden ontwikkeld als ondersteuning ten behoeve van ATW-controles, zodat deze minder arbeidsintensief worden.

15 3.2.1 Prioritaire risico s, belangrijke onderwerpen en toezeggingen Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijden Voor 2002 zijn in deze paragraaf de onderwerpen beschreven, die voor de handhaving van Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijdenwet als prioritaire risico s zijn aangemerkt. Deze onderwerpen worden in de sectorgewijze inspectieprojecten meegenomen tenzij deze onderwerpen in de betreffende sector geen knelpunt vormen (P). Daarnaast is er sprake van overige belangrijke onderwerpen, die in bepaalde sectoren worden meegenomen (O). Een aantal van deze onderwerpen betreffen tevens onderwerpen die in 2002 in inspectieprojecten worden meegenomen op grond van toezeggingen aan de Tweede Kamer (T). Arbozorgverplichtingen (P) In ieder project zullen van de arbozorgverplichtingen, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Bedrijfshulpverlening (BHV) onderwerp van de inspectie zijn. Deze onderwerpen zijn essentieel voor het structureel op een hoger niveau brengen van de arbeidsomstandigheden in alle ondernemingen en bedrijfstakken. Tillen (P) Met behulp van uitgewerkte casuïstieken zal aandacht worden besteed aan misstanden in de volgende bedrijfstakken: Voedingsmiddelen en dranken, Metaal, machines en apparaten, Hout- en meubelindustrie, Bouwrijpmaken van terreinen, Burgerlijke - en utiliteitsbouw, Afwerking van gebouwen, Wegenbouw, railbouw en natte waterbouw, Horeca en Gezondheids- en welzijnszorg. Repeterende bewegingen (RSI) (P) Met name zal de aanpak van risico s beoordeeld worden in de bedrijfstakken: Voedingsmiddelen en dranken, het Bank- en verzekeringswezen, de elektrotechnische en metaalindustrie, de Bouwnijverheid, de Zakelijke dienstverlening en het Openbaar bestuur. Werkdruk (P) Werkdruk zal een belangrijk aandachtspunt zijn bij de inspecties in met name: Metaalindustrie, Chemie, Uitgeverijen en drukkerijen, Burgerlijke - en utiliteitsbouw, Horeca, Onderwijs, Vervoer, Communicatie en de Gezondheids- en welzijnszorg. Geluid (P+T) Door de Staatssecretaris is aan de Tweede Kamer gemeld dat bij het uitvoeren van inspecties scherper zal worden toegezien op de wettelijk verplichte beoordeling en meting van het geluid op de werkplek vanaf 80 db(a), gekoppeld aan het plan van aanpak. Er zal bovendien scherp worden toegezien op de naleving van de aangescherpte norm voor het verplicht dragen van gehoorbeschermingsmiddelen (vanaf 85 db(a)). In 2002 zullen de resultaten van de inspecties op het gebied van het aangescherpte beleid in beeld worden gebracht. Kankerverwekkende stoffen(o) Asbest In 2001 is een handhavingsstrategie Asbest vastgesteld voor de jaren Na een succesvol proefproject in Twente, zal de Arbeidsinspectie het speerpunt in de inspecties steeds meer verplaatsen naar een ketenaanpak van asbesthoudende afvalstromen. Dat betekent dat er regionale samenwerkingsovereenkomsten met het bevoegde gezag (gemeenten, provincies) en andere inspectiediensten (IMH, politie) worden gemaakt. De Arbeidsinspectie legt in dat kader gezamenlijk inspecties af, vanaf de asbestslooplocatie tot en met de verwerking van het asbesthoudende afval bij gemeentedepots en sorteer- en puinbreekinstallaties. Daarnaast zal de Arbeidsinspectie in aparte projecten blijven toezien op asbestsloop- en verwijderingssituaties, en op asbestsloopwerkzaamheden die zijn vrijgesteld van de strenge sloopbepalingen, behoudens enkele specifieke maatregelen. 15

16 Kwarts Per 1 januari 2001 is de beleidsregel voor het doeltreffend beheersen van de blootstelling aan kwartsstof in de bouwnijverheid van kracht geworden. In 2001 is direct in de bouw toegezien op de naleving van deze beleidsregel. In 2002 zal dit naar verwachting een vervolg krijgen. Ook in de wegenbouw zal toegezien worden op verlagen van de blootstelling aan kwarts bij het frezen van asfalt. Cytostatica In mei 2001 zijn beleidsregels voor het doeltreffend beheersen van de blootstelling aan cytostatica en narcosegassen in ziekenhuizen van kracht geworden. In 2002 start in de gezondheidszorg een project naar de naleving van deze beleidsregels. Lasrook In 2002 zal een project in de metaalindustrie en scheepswerven worden afgerond naar de blootstellingsbeoordeling en -beheersing van lasrook (chroom VI), bij het RVS lassen. Organisch Psycho Syndroom (OPS) (T) In 2001 zijn de eerste inspectieprojecten naar de naleving van de vervangingsplicht voor vluchtige organische stoffen in de autoschadeherstelbranche en grafische industrie uitgevoerd. De inspecties in de grafische industrie waren beperkt tot de offsetdruk. Als in 2002 beleidsregels gereedkomen over de doeltreffende beheersing van restconcentraties vluchtige organische stoffen na vervanging zullen in 2002 de inspecties in de grafische industrie worden uitgebreid naar andere onderdelen in de grafische industrie. Ioniserende straling (O) Begin 2002 wordt het nieuwe Besluit Stralingsbescherming van kracht. Het handhavingsbeleid en de handhavingsinstrumentatie t.b.v. de uitvoering van inspecties op het terrein van de Kernenergiewet zijn daaraan aangepast. Het inspectieproject KEW 2001 zal in 2002 worden voortgezet, maar dan aangepast en gebaseerd op de nieuwe regelgeving. In 2002 zal eveneens een onderwerpstrategie KEW worden afgerond, op basis waarvan inspecties in 2003 e.v. mede zullen worden vormgegeven. Biologische agentia, legionella (T) Begin 2002 wordt gestart met het uitvoeren van inspectieprojecten naar het voorkomen en beheersen van het Legionella-risico bij koeltorens en luchtbehandelingsinstallaties. Machineveiligheid (P) Machineveiligheid speelt in een groot aantal bedrijfstakken. Door de Tweede Kamer zijn verschillende malen vragen gesteld over het handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie en er zijn door bewindslieden toezeggingen aan de Tweede Kamer gedaan. In de volgende bedrijfstakken zijn in 2002 in ieder geval inspecties noodzakelijk op dit onderwerp: Landbouw, Uitgeverijen, Vervaardiging van producten van metaal, Vervaardiging van machines en apparaten, Voedingsmiddelen en dranken, Kraanverhuurbedrijven, en Bouwrijpmaken van terreinen. Consequent zal worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van certificaten op de werkplek, indien deze wettelijk verplicht zijn. Controle op juiste toepassing van CE markering is hierbij een bijzonder aandachtspunt. Val- en knel- en pletgevaar (P) Valgevaar en knel- en pletgevaar zijn onderwerpen, die nog steeds veel aandacht behoeven. Met name in de bouwnijverheid worden nog steeds veel problemen in het omgaan met deze risico s aangetroffen. Veel, vaak ernstige, ongevallen zijn hiervan het gevolg. Dit heeft er o.a. toe geleid, dat de inspectiecapaciteit in de afgelopen jaren in deze sector fors is uitgebreid. 16 Werk- en rusttijden (O) In 1999 is door middel van de Nota strategische uitgangspunten handhaving Arbeidstijdenwet de handhavingsstrategie ATW voor de jaren vastgelegd. Deze houdt in dat de bedrijfstakcoördinatoren uit een 22-tal risicosectoren een selectie maken om in projecten bijzondere aandacht te besteden. De sectoren zijn:

17 Tuinbouw (bloemkwekerijen), Bakkerijen, Aardolie, Chemie, Metaal (toeleveringsbedrijven), Tentoonstellingsbouw, Bouw (liftenbranche), Groothandel in bloemen en veilingen, Detailhandel, Grootwinkelbedrijven, Horeca, Spoorwegen (machinisten), Dienstverlening t.b.v. vervoer, Kraanverhuurbedrijven, Informatietechnologie, Beveiliging, Regiopolitie, Ziekenhuizen, Welzijnssector, Recreatiesector, Podiumkunsten Arboconvenanten Een aantal van bovenstaande prioritaire onderwerpen (werkdruk, tillen, RSI, geluid, OPS, kwarts en allergene stoffen) vormt een belangrijke aandachtspunt bij het afsluiten van Arboconvenanten. Deze taakstellende convenanten worden afgesloten tussen overheid (in casu de Staatssecretaris van SZW) en sociale partners ( werkgevers- en werknemersorganisaties) in een groot aantal hoogrisicobedrijfstakken. Eind 2001 zijn circa 20 arboconvenanten afgesloten; over ruim 30 convenanten wordt in 2002 nog onderhandeld in de tripartiete branche begeleidingscommissies, waarin namens SZW zowel de Directie Arbeidsomstandigheden als ook de Arbeidsinspectie vertegenwoordigd zijn. Deze arboconvenanten zijn er op gericht om via taakstellende en toetsbare afspraken het ziekteverzuim en de blootstelling van werknemers aan een of meer prioritaire risico s per sector substantieel terug te dringen. Deze afspraken kunnen ook betrekking hebben op de ontwikkeling van normering en vertaling hiervan in handhaafbare beleidsregels. Uitgangspunt is dat convenantsafspraken nimmer de eigen verantwoordelijkheid van de AI op het gebied van wetshandhaving zal mogen doorkruisen en er in de branche-begeleidingscommissie geen afspraken kunnen worden gemaakt over een algemeen gedoogbeleid tijdens de implementatieperiode. In de convenantssectoren kan dus onverkort worden gehandhaafd, projectmatig en als reactie op signalen, op de naleving van bestaande wettelijke voorschriften en de aanpak van misstanden. Een en ander laat onverlet dat tijdens de convenantsperiode rekening gehouden wordt met de afgesproken implementatieperiode m.b.t. de te treffen maatregelen op ondernemingsniveau ( opgeduwde stand van de wetenschap). Hierbij wordt uitgegaan van wat redelijkerwijs (technisch, operationeel) mogelijk is. Het streven van SZW is er op gericht om nieuwe beleidsregels die hieruit voortvloeien op zo kort mogelijke termijn van kracht te laten worden, bij voorkeur nog tijdens de implementatieperiode van het convenant. De AI speelt in dit afwegingsproces een belangrijke rol Inspectiecapaciteit Arbeidsomstandigheden/Arbeidstijden De inspectiecapaciteit beschikbaar voor projectmatig werk op het terrein van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet (actieve bedrijfsinspecties Arbo en ATW) wordt verdeeld over drie bedrijfstakclusters. Om zoveel mogelijk invulling te geven aan de missie wordt de capaciteit van de Arbeidsinspectie ingezet volgens een risicomodel. In dit risicomodel wordt op grond van inschattingen van risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden een verdeling van de capaciteit over bedrijfstakken en sectoren bepaald. Hiermee wordt de capaciteit ook zoveel mogelijk ingezet in de sectoren waar de misstanden worden verwacht. Dit gebeurt met een model waarin de volgende factoren worden meegenomen: - sectoren waar de meeste prioritaire en klassieke risico s voorkomen (zoals opgesomd in paragraaf Prioritaire risico s, belangrijke onderwerpen en toezeggingen Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijden ); - sectoren waar zich de meeste ernstige arbeidsongevallen en klachten omtrent arbeidsomstandigheden voordoen; - sectoren waar in combinatie met de risico s zinvol handhavingsinstrumentarium is in te zetten (effectief inzetten inspectiecapaciteit); - Aantallen bedrijven per sector met een onderscheid in kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers), middelgrote bedrijven (tussen 10 en 100) en grote bedrijven (meer dan 100 werknemers). 17

18 Overigens wordt dit risicomodel momenteel met externe deskundigheid tegen het licht gehouden en waar nodig explicieter en transparanter gemaakt. Hieronder wordt per bedrijfstakcluster uiteengezet op welke wijze de op bovenstaande wijze verdeelde capaciteit wordt ingezet in Bedrijfstakcluster Landbouw en Industrie Binnen het bedrijfstakcluster Industrie en Landbouw is voor de periode 2001 tot en met 2004 een bedrijfstakstrategie vastgesteld. Deze strategie heeft als basis gediend bij het opstellen van het jaarplan Hieronder wordt per deelsector aangegeven welke activiteiten in 2002 zullen worden uitgevoerd. Landbouw In 2001 zullen de activiteiten in de landbouw toegespitst worden op de glastuinbouw. Het gaat hierbij om een inspectieproject met een capaciteit van 1100 uur. De WAO-instroom alsook het aantal ongevallen binnen deze sector is hoog. In het inspectieproject zullen de onderwerpen fysieke belasting, bestrijdingsmiddelen en buisrailwagens een belangrijke plaats innemen. Eventuele dwarsverbanden met het legionella-project zullen onderzocht worden Voedingsmiddelenindustrie In de voedingsmiddelenindustrie zal 2330 uur worden besteed aan inspectieprojecten. In deze projecten zullen een viertal sectoren bezocht worden, te weten: groente- en fruitverwerking (550 uur), vervaardi- ging van dranken (500 uur), visverwerking (580 uur) en vervaardiging van overige voedingsmiddelen (700 uur). Inhoudelijk zullen de inspecties zich richten op Arbobeleidsvoering, fysieke belasting, werkdruk en veiligheid (intern transport). Naast handhaving op deze onderwerpen zal bezien worden of de nalevingsinformatie kan leiden tot nadere afspraken met de branche. Chemie In de chemische bedrijfstak zijn inspectieprojecten voorzien in de groothandel (706 uur) en de aardolie, chemie, kunststof en rubberindustrie, kortweg ACKR (1876 uur). De inspecties zullen zich richten op veroorzakers van ziekteverzuim en WAO-instroom te weten werkdruk en fysieke belasting. Deze onderwerpen worden binnen de groothandel aangevuld met veiligheid rond heftrucks en bij de ACKR-projecten worden de onderwerpen machineveiligheid, chemische veiligheid en blootstelling aan chemische stoffen hieraan toegevoegd. Textielindustrie In 2002 zal 1000 uur worden ingezet voor een inspectieproject binnen de textielindustrie. Vanuit de sectoranalyse WAO 1999 blijkt dat de gemiddelde instroomkans voor de textielindustrie hoog is. Het risico wordt veroorzaakt door psychische klachten of klachten betreffende het bewegingsapparaat. Deze onderwerpen zullen als inspectieonderwerp in het project worden opgepakt. Daarnaast blijkt dat relatief veel medewerkers langdurig ziek zijn (zonder dat dit direct tot WAO-instroom hoeft te leiden). Daarom zal ook het ziekteverzuimbeleid als inspectiepunt worden opgevoerd. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan de terugkeer in het arbeidsproces. Overige industrie In de bedrijfstak Overige industrie zullen in 2002 de sectoren bouwmaterialen en grondstofwinning bezocht worden. Binnen deze sectoren zal 600 uur besteed worden aan een inspectieproject. Voor beide sectoren geldt dat de WAO-instroom door fysieke belasting hoger dan het landelijk gemiddelde ligt. De fysische (lawaai) en chemische factoren (stof/kwarts) kenmerken zich door sluipende effecten op de gezondheid die na langere tijd tot ernstige gezondheidseffecten kunnen leiden. De inspecties zullen zich met name op deze onderwerpen richten. 18 Metaal In de metaalsector is voorzien in een tweetal projecten. In het project Scheepsschilders zal 300 uur worden besteed en in het project Metaalveiligheid 600 uur aan inspecties. Naast de onderwerpen psychische-

19 en fysieke belasting zal in het project Scheepsschilders ook het inspectieonderwerp OPS centraal staan. In het project Metaalveiligheid zal het onderwerp machineveiligheid ook een belangrijke plaats innemen. Beide projecten zijn gericht op de naleving van wet- en regelgeving. De strategie richt zich verder op het bevorderen van de zelfwerkzaamheid binnen de branche. Hiertoe zullen nauwe contacten met de sociale partners worden onderhouden. Bovendien zal een bijdrage worden geleverd aan de totstandkoming van convenanten in de metaal over de grote ziekmakers en arbo-risico s. Legionella In het cluster Landbouw en Industrie zal 1200 uur besteed worden aan onderwerpinspecties in het project Legionella. In het voorjaar van 2000 is het Handhavingsplan Legionella naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geven de verschillende overheden aan welke acties zullen worden ondernomen n.a.v. de massale besmetting in Bovenkarspel. Mede ter inlossing van toezeggingen door SZW zullen de volgende sectoren/installaties bezocht worden: (riool)waterzuivering, luchtbehandeling in gebouwen, industriële koelsystemen, agrarische sector en onderwijs. Tijdens de voorbereiding van de projecten zal duidelijk worden of, en in welke mate de andere betrokken ministeries bij de uitvoering betrokken (willen) zijn. De uitvoering zal niet beperkt blijven tot het cluster Industrie en Landbouw. Bedrijfstakcluster Bouw Binnen het bedrijfstakcluster Bouw zijn vier bedrijfstakstrategieën vastgesteld voor de periode 2001 tot en met 2004 (bouw, grond-, weg- en waterbouw, hout en meubel alsmede glazenwassen) en een onderwerpstrategie (asbest). In het kader van die strategieën zijn de jaarplannen voor 2002 vastgesteld. Onderstaand wordt per strategie hierop nader in gegaan. Bouw Centraal in de strategie staan de regels over bouwplaatsen in het Arbobesluit (BPAB). Toetsing hierop is bij uitstek geschikt is om de (basis)oorzaken van slechte arbeidsomstandigheden structureel aan te pakken. De aandacht voor BPAB-elementen wordt in 2002 structureel uitgebreid vooral in de richting van opdrachtgevende-, ontwerpende - en uitvoerende partijen. In dit kader zal een project worden uitgevoerd. Capaciteit 1440 uur. In de bouw vinden per jaar een groot aantal ernstige arbeidsongevallen plaats. Vallen van hoogte is nog steeds de belangrijkste oorzaak. Veel vooral kleinere bedrijven hebben de risico s van vallen nog steeds niet structureel ingeperkt. Het handhavingsbeleid zal er op gericht zijn in dit laatste verbetering te bewerkstelligen. In 2002 wordt evenals in vorige jaren het algemeen bouwproject Vinger aan de pols uitgevoerd. In 2001 zijn voor verschillende branches in de bouw convenanten uitgewerkt. De onderwerpen waarop de convenanten zich toe spitsen zijn vooral fysieke belasting, werkdruk, kwarts en OPS. Afhankelijk van de afspraken die in het convenanten traject gemaakt worden, zal in Vinger aan de Pols ruimte ingepland worden om op bepaalde onderwerpen gerichte inspecties uit te voeren. Dit geldt met name voor het onderwerp tillen, kwarts en werkdruk. In 2002 zullen eveneens inspecties in enkele specifieke branches inspecties worden uitgevoerd (dakdekkers en stukadoors) en wordt de stofkamactie, die enkele jaren succesvol is gebleken, herhaald. Capaciteit 9200 uur. Bij inspecties van arborisico s op locatie blijkt vaak dat er geen sprake is van een adequate structurele beheersing van de benoemde risico s, dan dient zoveel mogelijk opschakeling naar de zetel adressen van werkgevers respectievelijk opdrachtgevers plaats te vinden. In dit kader wordt een specifiek project uitgevoerd. Capaciteit 1200 uur. 19 Het doel van het project installatiebedrijven is het inspecteren op de aanwezigheid van een systematische aanpak van de risico s die bestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze bedrijven. Of deze risico s verwerkt zijn in de risico-inventarisatie en -evaluatie en op welke wijze over deze risico s voorlichting en onderricht is gegeven aan de werknemers zijn belangrijke aandachtspunten. Ook het feit of er een

20 wettelijk voorgeschreven contract met een Arbodienst is aangegaan is aandachtspunt. Vanzelfsprekend wordt opgetreden tegen misstanden die tijdens de werkplekinspecties geconstateerd worden. De geplande capaciteit voor dit project is 480 uur. Grond-, weg- en waterbouw De inspectiedruk op locatieniveau in de wegenbouw zal worden voortgezet, mogelijk met verschuiving van de aandacht naar kleinschaligere activiteiten - bermenmaaien, kantonniersactiviteiten, wegdekmarkering. Belangrijkste aandachtspunten zijn veilig werken aan de weg, en ATW. Capaciteit 1250 uur. Er zal naast werken langs snelwegen ook aandacht besteed worden aan stratenmakers. Belangrijkste knelpunt m.b.t de arbeidsomstandigheden voor stratenmakers is de fysieke (statische en dynamische) belasting. Hierop zal het stratenmakersproject zich dan ook vooral richten. Capaciteit 480 uur. De aandacht gericht op opdrachtgevers in de wegenbouw zal worden versterkt vanuit de interventies op locatie. Hiertoe wordt een inspectieproject uitgevoerd. Capaciteit 500 uur. Daarnaast zullen hiertoe voorlichtings- en informatieactiviteiten worden uitgevoerd. De afgelopen twee jaar is de doelgroep baggeraars niet actief benaderd. In 2002 zullen een aantal inspecties op locatie worden uitgevoerd, gericht op de arbeidshygiëne, de inrichting van de arbeidsplaats, de mechanische veiligheid en de werk- en rusttijden. In verband met de bereikbaarheid van de locaties (op het water) is samenwerking met de KLPD in dit project noodzakelijk. Capaciteit 300 uur. De meerjarenstrategie met betrekking tot infrastructurele werken is nadrukkelijk gericht op het aanspreken van de diverse partijen vanuit de bouwprocesverantwoordelijkheden die zij hebben. Hiertoe zal de werkwijze zodanig worden aangepast dat inspectieresultaten gebundeld worden ten behoeve van interventies op hoger organisatieniveau. Hiertoe wordt een project uitgevoerd gericht op de opdrachtgever/ uitvoerende partij. Capaciteit 600 uur. Er worden drie projecten uitgevoerd waarin de interventies op de werkplek centraal (blijven) staan. Deze zijn gericht op: werkzaamheden bij het boren van tunnels (Veiligheid, en werk- en rusttijden, inzet buitenlanders en vreemdelingen). Capaciteit 1200 uur. werkzaamheden op de strekkende baan ( spoorveiligheid, bereikbaarheid, inzet groot materieel, vervuilde grond). Capaciteit 200 uur. z.g. Gekoppelde interventies, zoals in verband met aansluitende wegwerkzaamheden (verkeersveiligheid, bereikbaarheid - BHV in relatie tot onderhoudsdiensten), en de bouw van kunstwerken. Capaciteit 200 uur. Hout en meubel In 2001 is slechts beperkt aandacht besteed aan de bedrijfstak hout en meubel. In 2002 zullen de volgende inspectieprojecten worden uitgevoerd: Het project vestigingsadressen kleine bouwondernemingen (als onderdeel van het project Vestigingsadressen B&U dat eindigt per ) zal in de hout en meubel door lopen tot 1 maart Aandacht in dit project is gericht op arbozorg en werkplaatsinspecties. Capaciteit 200 uur. Vanaf 1 maart 2002 zal een algemeen project houtbewerking worden uitgevoerd in timmerfabrieken, kleine zagerijen (dorpszagerijen), aan de bosbouw gelieerde bedrijven, palletfabrieken en pallet-reparatiebedrijven. Aandacht in dit project is m.n. gericht op houtbewerking, fysieke belasting en arbozorg. Capaciteit 1080 uur. Van 1 oktober 2002 tot en met 1 maart 2003 zal een inspectieproject worden uitgevoerd gericht op interieur-, caravan- en standbouwers. Aandacht zal vooral worden besteed aan de veiligheid van houtbewerkingsmachines, fysieke belasting en arbozorg. Capaciteit 430 uur. 20

21 Glazenwassen Er zal een inspectieproject glazenwassen worden uitgevoerd met als doelstellingen: Toezicht op uitvoering en toepassing van Document Gevelonderhoud, Supplement en het Convenant 2. Doen ophouden van het gebruik van de klassieke bootmanstoel en de niet permanente hangladder. Dit moet blijken uit inspectie-activiteiten de komende jaren. Bevorderen van de zelfwerkzaamheid van de betrokken branches, dus daling van de noodzaak van actieve bemoeienis van de Arbeidsinspectie. De twee belangrijkste gevaren waaraan glazenwassers worden blootgesteld zijn valgevaar en fysieke belasting. Op deze risico s zal nadrukkelijk geïnspecteerd worden bij de inspecties op locatie. Capaciteit 1200 uur. Communicatie naar de branche toe is geregeld overleg via de Stuurgroep Glazenwassen, waarin het project wordt aangekondigd, resultaten van het project worden neergelegd en belangrijke ontwikkelingen en signalen worden afgegeven. Voorts zal gebruikt worden gemaakt van publikaties en tijdschriften in de branche om gevaarlijke situaties dan wel misstanden, en gebreken in de naleving van de wet- en regelgeving door convenantspartijen aan de orde te stellen. Asbest De in vervolg op de vastgestelde meerjarenstrategie zullen in 2002 de volgende activiteiten worden uitgevoerd: De ketenbenadering zal veel meer gestalte krijgen. Er zal een project worden voorbereid waarbij zal worden voortgebouwd op de ervaringen die zijn opgedaan met de pilot, zoals die in 2001 in Twente is uitgevoerd (A 326). Wanneer een dergelijk project goed van de grond komt kan daarin ook het project Sloop en Verwijderen van Asbest in aangepaste vorm een plek krijgen, waarbij het in de rede ligt minder capaciteit in te zetten voor de controle van binnenkomende meldingen. Capaciteit 2700 uur. Het project Sloop en Verwijderen van Asbest zal worden voortgezet, maar met een afnemende capaciteit. E.e.a. leidt tot een kleinere steekproef in de controle van meldingen van voorgenomen sloop. Capaciteit 3000 uur. Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de wettelijk toegestane uitzonderingen op het complex van maatregelen bij handelingen met asbesthoudende materialen blijft het nuttig de Vrijstellingsregeling projectmatig te volgen. In de afgelopen jaren is aandacht besteed aan de verwijdering van gas-, water-, riool- en mantelbuizen, aan de verwijdering van verwarmingstoestellen en vloerplaten en aan de vervanging van remvoeringen in liften. In de komende jaren zullen kleine, gerichte projecten op andere onderdelen worden uitgevoerd. Capaciteit 300 uur. Daarbij zal zeker ook gekeken worden naar de nieuwe vrijstelling t.a.v. beglazingskit bij het slopen van kassen. Cluster Dienstverlening en Overheid In relatie tot het grote aantal bedrijven in deze sector is er in het jaar 2002 een relatief beperkt aantal uren beschikbaar voor inspectieprojecten in de diverse bedrijfstakken (totaal uur). Overigens zal door een personele uitbreiding en verschuiving in de komende jaren meer capaciteit voor inspectieprojecten beschikbaar komen. De voor 2002 beschikbare capaciteit voor actieve inspectieprojecten in dit cluster wordt zodanig ingezet dat in een scala van bedrijfstakken toch een zo groot mogelijke effectiviteit wordt verwacht. Dit betekent enerzijds dat er geïnspecteerd gaat worden in branches waar de AI tot nu toe slechts incidenteel is geweest. Anderzijds wordt geprobeerd met het beperkte aantal inspecties in de branches veel meer te bereiken dan alleen inspecties bij onderzochte bedrijven. Door goed gebruik te maken van de netwerkcontacten in de diverse branches, maar zeker ook door gebruik te maken van een actieve publicatie van 21 2 Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het Convenant Gevelonderhoud wordt voortgezet. Mocht het Convenant worden opgezegd, dan vervalt tevens het Supplement, en kan er alleen conform het Document Gevelonderhoud worden bewassen.

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Thema Nieuwsbrief. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten voor controles op de werkvloer. Dit zijn:

Thema Nieuwsbrief. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten voor controles op de werkvloer. Dit zijn: Jaarlijks publiceert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (ook bekend als de Arbeidsinspectie) een jaarplan. Zo ook voor 2014. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE JAARVERSLAG 2002

ARBEIDSINSPECTIE JAARVERSLAG 2002 ARBEIDSINSPECTIE JAARVERSLAG 2002 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 HFDST. 1 MISSIE, WETTELIJK KADER, TAKEN EN ORGANISA- TIE ARBEIDSINSPECTIE 7 1.1 Missie 7 1.2 Wettelijk Kader 7 1.2.1 Beleidsterreinen en resultaatgebieden

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Meer effect met één Inspectie SZW

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg 9 december 2015 Maria Breas Inspectie SZW Wat doet Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt aan: eerlijk werk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Datum: 25 april 2000 Uitvoeringsperiode:1 januari 1999 t/m 15 november 1999 1. Samenvatting 2. Projectomschrijving 2.1 Algemeen 2.2 Geconstateerde

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

Rijkstoezicht op beroepsziekten

Rijkstoezicht op beroepsziekten Inspectie SZW Rijkstoezicht op beroepsziekten NVAB 19 juni 2015 Mw. ir M.A. Zuurbier Directeur Arbeidsomstandigheden 1. De Inspectie SZW 2. Beroepsziekten - meldingen 3. Versterken bedrijfsarts - wetgeving

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

Richtlijn B & O. KOMAT Themadag 22 september 2015. Richtlijn Bekistingen & Ondersteuningsconstructies KOMAT VSB ABOMA

Richtlijn B & O. KOMAT Themadag 22 september 2015. Richtlijn Bekistingen & Ondersteuningsconstructies KOMAT VSB ABOMA KOMAT Themadag 22 september 2015 Richtlijn Bekistingen & Ondersteuningsconstructies KOMAT VSB ABOMA Praktisch document dat de actuele stand van regelgeving en de techniek volgt. Richtlijn B & O Jan Vermeiren

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012 Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie?

Wat doet de Arbeidsinspectie? Wat doet de Arbeidsinspectie? Inhoud 2 De Arbeidsinspectie in het kort 4 Wanneer heeft u met de Arbeidsinspectie te maken? 6 Missie en werkwijze Arbeidsinspectie 7 Toezicht op de naleving van wetten en

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE en VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE-VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Projectnummer A403. 1 oktober 2000 t/m 15 februari 2001 Landelijk Projectsecretaris: R.W. van Wijk november 2001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2004 Arbeidsinspectie Den Haag 3 december 2004 Vakantiewerk 2004 Voorwoord De arbeidsomstandigheden van vakantiewerkers staan de laatste jaren prominent in de schijnwerpers.

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

7 Toezicht en handhaving

7 Toezicht en handhaving 7 Toezicht en handhaving In dit hoofdstuk gaat de raad in op het toezicht en de handhaving, volgens de visiebrief een van de drie kerntaken van de overheid. Het kabinet merkt in de visiebrief op dat strikte

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2001 Den Haag, april 2002 I N H O U D S O P G A V E 1. SAMENVATTING 3 2. INLEIDING 4 3. UITVOERING VAN HET PROJECT 5 3.1 Voorlichting 5 3.2 Publiciteit 5 3.3

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk 2002

Projectverslag. Vakantiewerk 2002 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2002 versie 28 februari 2003 Arbeidsinspectie te Den Haag Inspectieproject: Vakantiewerk 2002 Informatie en projectleiding: Wetenschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Projectplan KEW 2007 Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A823 Status projectplan Definitief Inspectieonderwerp Ioniserende straling AI-bedrijfstak

Nadere informatie

Arbowet en Jongeren. Veilig en Gezond Werken

Arbowet en Jongeren. Veilig en Gezond Werken Arbowet en Jongeren Veilig en Gezond Werken Inhoud Presentatie De regelgeving: Arbowet en Arbeidstijdenwet; Recente ontwikkelingen in de regelgeving; Campagnes/Activiteiten op dit moment; De Toekomst.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 3 van Beleidsregel arbocatalogi 2010 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 3 van Beleidsregel arbocatalogi 2010 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3103 20 februari Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari, nr. G&VW/AA/2011/2023,

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 879 Arbeidsomstandighedenwet 1998 Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 226 775 20 20november 2008 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2008, nr. ARBO/A&V/2008/14423,

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter Gezond veilig werken Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015 dát maakt zorg beter De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voor mensen die met heel

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

2 Zodra de voorgenomen wijziging van de WML van kracht is, zal de handhaving van de WML mede een publiekrechtelijke

2 Zodra de voorgenomen wijziging van de WML van kracht is, zal de handhaving van de WML mede een publiekrechtelijke Kader voor samenwerking tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sociale partners ten behoeve van de handhaving van regelingen bij grensoverschrijdende arbeid 1 Inleiding Met het

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA. dr. P. J. M. Martens

Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA. dr. P. J. M. Martens Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA Februari 2001 drs. Ö. Erdem dr. P. J. M. Martens INHOUDSOPGAVE BLZ. SAMENVATTING 1 INLEIDING 1 2 DOEL VAN HET ONDERZOEK

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

Inspectierapport A624

Inspectierapport A624 Inspectierapport A624 Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie Uitvoeringsperiode: februari t/m april 2004 Contactpersoon: Mw. C.A.J.

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 437 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige ander wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Intentieverklaring Arbeidsomstandigheden Schoonmaak- en reinigingssector

Intentieverklaring Arbeidsomstandigheden Schoonmaak- en reinigingssector Intentieverklaring Arbeidsomstandigheden Schoonmaak- en reinigingssector Ondergetekenden, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. J.F. Hoogervorst, hierna te noemen: de overheid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen In 2011 heeft de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) van februari tot en met december

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte) Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte op een bij convenant overeengekomen wijze Memorie van antwoord

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Kamervraag/vragen van de leden Kerstens en Van Dekken (beiden PvdA)

Datum 13 april 2015 Betreft Kamervraag/vragen van de leden Kerstens en Van Dekken (beiden PvdA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A Ergonomie Arbozorg in de grafimedia In de grafische sector zijn de laatste jaren behoorlijke inspanningen gedaan om een gezondere bedrijfstak te worden

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 31-7-02 Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 Deelprojecten: rubber overige productie kunststof farmaceutische industrie kunststofindustrie chemie overig

Nadere informatie

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen sector detailhandel voor niet westerse producten

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen sector detailhandel voor niet westerse producten Projectverslag Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen sector detailhandel voor niet westerse producten Arbeidsinspectie, Den Haag 20 november 2007 Projectnummer W172 Status projectverslag Defintief

Nadere informatie

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar-

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Basisinspectiemodule Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 552 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 678 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving Nr. 7 NOTA NAAR

Nadere informatie

Arbozorg in Nederland. datum september 2013

Arbozorg in Nederland. datum september 2013 Arbozorg in Nederland datum september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Naleving van de arbozorgverplichtingen 3 3 Werking van de RI&E 5 4 Werking van de preventiemedewerker 6 5 De effecten van de RI&E 7 6 Preventie

Nadere informatie