Reactienota. Voorontwerpbestemmingsplan Park Lingezegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactienota. Voorontwerpbestemmingsplan Park Lingezegen"

Transcriptie

1 Reactienota Voorontwerpbestemmingsplan Park Lingezegen Gemeente Lingewaard Bemmel, 26 mei 2011 Status: definitief Projectnr v.4.5, eindversie 1

2 Reactienota voorontwerpbestemmingsplan Park Lingezegen. Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Leeswijzer Inspraakreacties Algemeen Inspraakreacties / zienswijzen inhoudelijk Overlegreacties bestemmingsplan Reacties MER Advies Commissie MER Wijzigingen Ambtshalve wijzigingen Wijzigingen naar aanleiding van vooroverleg en inspraak Bijlagen: - Inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Park Lingezegen. - Overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Park Lingezegen. 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Tussen Arnhem en Nijmegen wordt een landschapspark aangelegd, Park Lingezegen. Het Park Lingezegen bevat gronden die zijn gelegen binnen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Het betreft met ca m2 hectare het grootste landschapspark van Nederland. Ten behoeve van het Park is een milieueffectenrapportage (m.e.r.) uitgevoerd en een Intergemeentelijke structuurvisie (ISV) en een bestemmingsplan opgesteld. De gemeenteraad van Lingewaard heeft de ISV op 31 maart 2011 de (gewijzigd) vastgesteld en de gemeenteraad van Overbetuwe op 22 maart Het voorontwerpbestemmingsplan Park Lingezegen heeft tezamen met het MER met ingang van 3 juni 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Op 15 juni 2010 is een inloopbijeenkomst gehouden waarbij informatie werd verstrekt over dit voorontwerpbestemmingsplan. Gedurende deze termijn zijn 50 reacties ingekomen omtrent het voorontwerpbestemmingsplan, waarvan 3 tevens gericht zijn tegen het MER. In het kader van het overleg als bedoeld in artikel Bro zijn verder 10 reacties ingekomen. Deze reactienota heeft betrekking op de zienswijzen die op het MER (inclusief reactie van de Commissie voor de m.e.r.) en de inspraak- en overlegreacties die op het voorontwerpbestemmingsplan zijn ingekomen. 1.2 Leeswijzer In de navolgende hoofdstuk zijn alle ingekomen inspraakreacties en zienswijzen samengevat en beantwoord. Een aantal thema s komt in verschillende inspraakreacties naar voren. In de eerste paragraaf is een algemene reactie gegeven op deze algemene thema s. In de tweede paragraaf is iedere afzonderlijke reactie samengevat en beantwoord. De namen en adresgegeven van de indieners mogen vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens niet digitaal publiek worden gemaakt. In de externe, digitale publicatie worden de reacties daarom anoniem verwerkt. In de bijlage van de analoge versie zijn de namen en adresgegevens wel opgenomen. In hoofdstuk 2 en 3 zijn de reacties die in het kader van het overleg als bedoeld in artikel Bro zijn ingekomen samengevat en beantwoord. De Commissie voor de m.e.r. heeft een reactie gegeven op het MER in relatie tot het bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 en 5 wordt de deze reactie samengevat en wordt hierop op gereageerd. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven dat het bestemmingsplan op een aantal onderdelen ambtshalve dient te worden aangepast. Tot slot geeft hoofdstuk 6 een overzicht van alle voorstelde wijzigingen, zowel naar aanleiding van vooroverleg en inspraak, als ambtelijk. 3

4 2. Inspraakreacties 2.1 Algemeen In zijn algemeenheid gaan wij in op de volgende terugkerende thema s: 1. Procedure; 2. Glastuinbouw; 3. Uitbreidingsmogelijkheden voor Wonen; 4. Laanbeplanting; 5. Fruitteelt; 6. Beschermd dorpsgebied Ressen. 1. Procedure. Een aantal insprekers is van mening dat eerst het besluitvormingsproces omtrent de Intergemeentelijke Structuurvisie (hierna te noemen ISV) afgerond had moeten worden voordat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage werd gelegd. Reactie: Wij delen deze opvatting niet. Het voorontwerpbestemmingsplan geeft een juridische vertaling van de ontwerp ISV. De gemeenteraad van Lingewaard heeft op 31 maart 2011 de ISV gewijzigd vastgesteld. De aangebrachte wijzigingen zullen worden doorvertaald naar het ontwerpbestemmingsplan. 2. Glastuinbouw. Een aantal insprekers is van oordeel dat de beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor glastuinbouwbedrijven (max. 10%) een beperking betekent ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan en een belemmering oplevert voor toekomstige uitbreidingen. Reactie: wij hebben besloten de uitbreiding van glastuinbouwbedrijven in het ontwerpbestemmingsplan conform het vigerend bestemmingsplan en tevens kaderstellend beleid naar 20% bij te stellen, en komen daarmee tegemoet aan de wens voor meer uitbreidingsruimte. 3. Uitbreidingsmogelijkheden Wonen. In het bestemmingsplan is onderscheid gemaakt tussen woningen die op dit moment een inhoud hebben van meer of minder dan 450 m3. Een aantal insprekers stelt dat door dit onderscheid sprake is van rechtsongelijkheid waarmee geen ruimtelijk belang is gediend. Verder wordt opgemerkt dat in de regel in buitengebieden een inhoudsmaat van 750 m3 wordt gehanteerd. Reactie: Naar aanleiding hiervan merken wij op dat wij de planregels zodanig aanpassen, dat het onderscheid in woningen van meer of minder dan 450 m3 is vervallen. Wij merken op, dat onderhavig bestemmingspan geen gewoon bestemmingsplan Buitengebied is. Voor dit gebied gelden de doelstellingen uit het Masterplan Park Lingezegen, en de uitwerking hiervan in de ISV. Gelet daarop houden wij vast aan een maximale inhoudsmaat van 600 m3 (dan wel de bestaande grotere inhoudsmaat). 4

5 4. Laanbeplanting. Veel inspraakreacties zien op de voorgenomen laanboombeplanting. Reactie: De laanbeplanting maakt primair deel uit van de voorgenomen versterking van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de landschappelijke structuur als opgenomen in de ISV en vormt een belangrijk onderdeel van de maatregelen ter verbetering van de herkenbaarheid en het landschappelijk beeld in Park Lingezegen. Wij hebben in overleg met de parkorganisatie besloten om voor de realisatie van de laanbeplanting het instrument onteigening niet in te zetten. Wel zijn wij op basis van het wensbeeld (dat een nadere uitwerking vormt van de intergemeentelijke structuurvisie) in gesprek gegaan met de eigenaren en gebruikers van gronden waar wij het aanbrengen van laanbeplanting nastreven. Langs een deel van de wegen staat overigens al laanbeplanting, en in andere delen zijn, of komen, de benodigde gronden in eigendom van de parkorganisatie. Deze beide gebieden hebben in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming Groen Laanbeplanting, waarmee wordt vastgelegd dat hier laanbeplanting is, of binnen de plantermijn zal komen. De overige gronden langs wegen waar in het ontwerp laanbeplanting voorzien is, hebben in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen met de aanduiding specifieke vorm van groen laanbeplanting, over de onderliggende (doorgaans agrarische) bestemming. Op deze gronden wordt het aanbrengen van laanbeplanting op vrijwillige basis planologisch mogelijk gemaakt, maar dit wordt dus niet verplicht. 5. Fruitteelt. In de deelgebieden De Buitens en De Woerdt is fruitteelt toegestaan. In het deelgebied De Buitens is hoogstam fruitteelt specifiek aangeduid op de verbeelding en is gelet op de landschappelijke waarde een aanlegvergunningstelsel opgenomen in verband met het rooien en/of kappen van deze bomen. In het deelgebied Landbouwland is met het oog op de gewenste openheid fruit- en boomteelt niet toegestaan. Een aantal insprekers is van oordeel dat deze regels een belemmering/beperking vormen voor de agrarische bedrijfsvoering. Reactie: Wij zijn van oordeel dat de hoogstamfruitteelt van grote landschappelijke waarde is en dat deze gehandhaafd en beschermd dienen te worden. In verband daarmee hechten wij eraan deze elementen door middel van een aanduiding op de plankaart met bijbehorende regels te beschermen. Wat betreft fruitteelt in Landbouwland merken wij op, dat wij moderne fruitteelt als verstorend beschouwen voor de openheid van het gebied en gelet daarop sluiten wij fruitteelt in dit deelgebeid uit. Wij zien dan ook geen aanleiding het voorontwerpbestemmingsplan op dit onderdeel aan te passen. 6. Beschermd dorpsgebied Ressen Voor het Beschermd Dorpsgezicht Ressen is een speciale planologische regeling getroffen. Deze heeft de instemming van insprekers. Een aantal van hen maakt zich wel zorgen om de bestemming (en het huidige gebruik) van het perceel waarop de Wido is gevestigd. Ook bestaat ongerustheid over de voorgenomen plannen met betrekking tot het tracé voor het snelfietspad. Verder worden opmerkingen gemaakt over het feit dat bij het kasteelterrein geen aanduiding pocketpark is opgenomen en op de gronden van de Kerkenwei wel. Geconstateerd wordt dat dit afwijkt van de ISV. Reactie: 5

6 - Het bestemmingsplan Park Lingezegen voorziet niet in de realisatie van een snelfietspad. Hiervoor zal een aparte planologische procedure worden gevolgd met een eigen afwegingsproces. - Wat betreft het Wido -perceel merken wij op dat in de beleidsanalyse is aangegeven dat een herbestemming van dit perceel gewenst is. Dit uitgangspunt is vertaald in het ontwerpbestemmingsplan. Het perceel wordt hierin overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan uitsluitend bestemd voor een kraanverhuurbedrijf. Met insprekers zijn wij van mening dat de wijizgingsbevoegdheid naar Wonen meer op maat gemaakt dient te worden. Het bestemmingsplan zal dan ook worden aangepast. Overigens merken wij op, dat het huidige gebruik door Connexxion niet is toegestaan in het bestemmingsplan. - Ten aanzien van de aanduiding pocketpark merken wij op, dat in de ISV ter hoogte van Ressen een aanduiding pocketpark is opgenomen. Deze aanduiding heeft betrekking op zowel het kasteelterrein als op de locatie van de Kerkenwei. In het voorontwerpbestemmingsplan is de aanduiding pocketpark uitsluitend opgenomen op de locatie Kerkenwei. Het ontwerpbestemmingsplan is zodanig aangepast dat ook de locatie van het kasteelterrein is aangeduid als pocketpark. Het betreffende perceel is in het ontwerpbestemmingsplan bestemd tot Natuur. 2.2 Inspraakreacties / zienswijzen inhoudelijk. In deze paragraaf zijn alle ingekomen inspraakreacties samengevat en beantwoord. De nummers corresponderen met de naam en adresgegevens van de insprekers zoals vermeld in de bijlage. De inspraakreacties samengevat onder 1, 29 en 32 moeten tevens worden aangemerkt als een zienswijze op het MER. 1. Inspreker 1 Inspreker geeft aan dat een bomenrij is aangegeven tussen zijn perceel Zandsestraat 13 en het perceel Zandsestraat 15. Niet duidelijk is of ook een weg of een pad is aangegeven. In het geval een weg of pad wordt bedoeld merkt hij omwille van privacy op, dat hij geen pad voor recreatief verkeer op of langs zijn perceel wenst. Hij is niet bereid hiervoor grond af te staan. Verder merkt hij op dat er al een bomenrij aanwezig is. (inspraakreactie ook aanmerken als zienswijze i.v.m. MER). Reactie: Op dit moment wordt een inrichtingsplan voorbereid voor de gronden die in het deelgebied De Woerdt een natuurbestemming krijgen. Het is nog niet duidelijk of tussen de percelen Zandsestraat 13 en 15 een pad wordt aangelegd. De bestemming Natuur maakt dit in wel mogelijk. Over dit inrichtingsplan zal te zijner tijd overleg worden gevoerd met direct belanghebbenden. Uitgangspunt is dat op gronden van particulieren geen paden worden aangelegd als hierover geen overeenstemming wordt bereikt. Het MER behoeft naar aanleiding van deze reactie geen aanpassing 2. Inspreker 2 Drie van de insprekers exploiteren een glastuinbouwbedrijf aan het Nevelveld. Zij constateren het volgende. a. Het bestemmingsplan maakt nieuwe ontwikkelingen feitelijk onmogelijk. Zij verzoeken een uitbreiding mogelijk te maken van ca m2 (Nevelveld 8-12) en ca m2 (Nevelveld 16) en de onlangs verleende bouwvergunning voor Nevelveld 1 op te nemen in het bestemmingsplan. b. Verzocht wordt de ecologische verbindingszone (hierna te noemen: EVZ) niet direct achter het kassencomplex Nevelveld 18 te projecteren. 6

7 c. Gevraagd wordt de bouw van een bedrijfswoning bij het bedrijf Nevelveld 8/12 mogelijk te maken. Voor Nevelveld 14 wordt gevraagd het bouwvlak te vergroten door de 2 e bedrijfswoning op te nemen binnen het bouwperceel. d. Inspreker, Nevelveld 6 is bereid te spreken over het afstaan van de gronden aan de Zandsestraat (in gebruik als paardenwei) en compensatie te creëren nabij Nevelveld 6. Reactie: a. Zie reactie onder algemeen nr. 1. De onlangs verleende bouwvergunning voor het Nevelveld 1 is al verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. b. Op 14 februari 2006 is met toepassing van artikel 19 lid 1 WRO vrijstelling verleend van het vigerende bestemmingspan om de realisatie van de EVZ De Woerdt mogelijk te maken. Dit besluit is onherroepelijk. In het ontwerpbestemmingsplan wordt de EVZ op dezelfde locatie gesitueerd als destijds. c. Recent is op grond van het vigerende bestemmingsplan een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfswoning op dit perceel. Het bouwperceel zal in verband hiermee worden aangepast. d. De bedoelde gronden gelegen aan de Zandsestraat hebben een agrarische bestemming. Met de eigenaar zal in overleg worden getreden. 3. Inspreker 3 Inspreker merkt het volgende op. a. Zijn perceel Ressensestraat 40 is terecht bestemd tot woondoeleinden. Hij geeft aan dat zijn woning inclusief 400 m3 kelder een inhoud heeft van m3, zijn garage heeft een inhoud van 650 m3. Hij verzoekt het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat zijn woning (exclusief kelder) nog kan worden uitgebreid tot bijvoorbeeld m3. b. Verder merkt hij op dat op het perceel Woerdsestraat 1 wordt gewoond. Bedrijfsactiviteiten zijn in het verleden verplaatst. Hij is van oordeel dat een woonbestemming beter past. Reactie: a. In het plangebied geldt een restrictief bouwbeleid. Dit geldt voor nieuwbouw, maar ook voor uitbreiding van bestaande bebouwing. De huidige maat van de woning is al zeer ruim, en aanzienlijk hoger dan het generieke maximum van 600 m3. De bestaande grotere maten worden gerespecteerd, verdere uitbreiding wordt in dit bestemmingsplan evenwel niet mogelijk gemaakt. b. Wat betreft het perceel Woerdsestraat 1 merken wij op, dat wij hebben geconstateerd dat ter plaatse geen bedrijfsactiviteiten meer worden uitgevoerd. Wij kunnen instemmen met het verzoek en het perceel zal worden bestemd tot Wonen. 4. Inspreker 4 Inspreker merkt op, dat het perceel Kattenleger 17 al sinds jaar en dag wordt gebruikt als kantoorruimte, voor opslag van materialen en het uitvoeren van onderhoud aan materialen. Zij wensen dit gebruik voort te zetten. Reactie: Het perceel kattenleger 17 is bestemd tot Wonen met aanduiding opslag. Deze bestemming stemt overeen met het huidige gebruik. Wij zien gelet daarop geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 5. Inspreker 5 7

8 Inspreker verzoekt het bebouwingsvlak van zijn opstallen gelegen aan de Ressensestraat 26 H op de juiste wijze aan te geven in het bestemmingsplan. Reactie: Het perceel Ressensestraat 26 H ligt niet binnen het plangebied van Park Lingezegen. Voor het bestemmingsplan is een kadastrale ondergrond gebruikt waarop de uitbreiding van de woning nog niet zichtbaar is. Dit is voor het bestemmingspan echter niet relevant. 6. Inspreker 6 Inspreker exploiteert aan de Zandsestraat 11 een potplantenbedrijf van m2. In de huidige situatie kan het bedrijf nog m2 uitbreiden, in de nieuwe situatie nog maar 10 %. Daarmee verliest het bedrijf ca m2 aan bouwmogelijkheden. Een uitbreiding met 760 m2 zal nooit rendabel zijn. Inspreker wil in de toekomst zijn bedrijf kunnen uitbreiden als het nodig zou zijn. Reactie: zie reactie onder algemeen nr Inspreker 7 Inspreker verzoekt naast de bestemming Maatschappelijk een (dubbel)gebruik van Horeca mogelijk te maken voor het perceel Baalsestraat 5. Zij wenst een ruime bestemming van het perceel en wil de inspraakreactie graag mondeling toelichten. Reactie: Wij achten het niet gewenst om zonder dat sprake is van een concreet plan het perceel een dubbelbestemming te geven waardoor een gebruik als Horeca gelegenheid mogelijk wordt. Indien het voornemen bestaat een horecagelegenheid te ontwikkelen zal dat initiatief binnen beoordeeld worden en zal een afweging van belangen worden gemaakt. Het perceel Baalsestraat 5 betreft een voormalig agrarisch bedrijf. Het is bestemd tot Maatschappelijk. Voor dit perceel gelden dezelfde flexibiliteitregels als voor percelen die bestemd zijn tot Wonen. Gelet op de aard en ligging van het perceel en de daarop aanwezige bebouwing zijn wij van oordeel dat een gebruik van het perceel als groepsaccommodatie of als kleinschalig boerderijterras eveneens tot de mogelijkheden zou moeten kunnen behoren. In verband daarmee zijn de regels zodanig aangepast dat deze activiteiten eveneens mogelijk gemaakt kunnen worden. 8. Inspreker 8 Inspreker is van oordeel dat met het bestemmingsplan onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van agrariërs en bewoners van het gebied. Hij vindt dat de gebruiksmogelijkheden van zijn percelen in De Buitens niet mogen worden beperkt en wil zijn inspraakreactie graag mondeling toelichten. Meer specifiek noemt hij het volgende. a. Door de aanduiding fruitteelt op zijn perceel aan de oostzijde van de Karstraat is de grond niet meer geschikt voor andere vormen van agrarisch gebruik dan hoogstamfruit. Daardoor kan geen wisselbouw meer worden toegepast. b. Aan de westzijde van de Karstraat is nog een bestemming glastuinbouw opgenomen. In de toekomst moet hier een recreatieve trekker komen. Indien hier een horecagelegenheid wordt gerealiseerd wordt inspreker belemmerd in het agrarisch gebruik van zijn gronden. De agrarische bestemming moet dan ook blijven. c. Inspreker is van mening nadeel te ondervinden van het feit dat zijn gronden in het park liggen. Hij verzoekt zijn percelen buiten het plangebied van het park te laten. Reactie: naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. a. Zie algemene reactie onder 5. 8

9 b. Het perceel heeft in het voorontwerpbestemmingsplan een agrarische bestemming. Een andere functie kan uitsluitend worden toegestaan nadat het bestemmingsplan is herzien. In dat kader zal een afweging van belangen worden gemaakt, waarbij het belang van omliggende functies, waaronder die van insprekers, worden meegewogen. Tevens kan desgewenst bezwaar worden gemaakt tegen de dan voorgenomen planherziening c. Park Lingezegen is gelegen te midden van een sterk verstedelijkt gebied waar een meervoudige complexe opgave ligt ten aanzien van landschap, recreatie, natuur en waterhuishouding. Het plangebied als vastgelegd in het Masterplan Park Lingezegen biedt ruimte voor de realisatie van meervoudige samenhangende doelstellingen welke een groot maatschappelijk belang kennen. De plangrenzen zijn in overeenstemming met het Masterplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie en worden niet gewijzigd. Wij zien geen aanleiding het plangebied aan te passen. Indien inspreker meent nadeel te ondervinden c.q. schade te leiden als gevolg van het bestemmingsplan kan hij na onherroepelijk worden van het plan een verzoek om planschade indienen. 9. Inspreker 9 Insprekers zijn van oordeel dat met het bestemmingsplan onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van agrariërs, bewoners en jagers van het gebied. Zij vinden dat de gebruiksmogelijkheden van hun percelen niet mogen worden beperkt en willen hun inspraakreactie graag mondeling toelichten. Meer specifiek noemen zij het volgende. a. Door de aanduiding fruitteelt op hun perceel aan de oostzijde van de Baalsestraat, de Kattenleger en aan de Karstraat is die grond niet meer geschikt voor andere vormen van agrarisch gebruik dan hoogstamfruit. Daardoor zou geen wisselbouw meer kunnen worden toegepast in het akkerbouw- en fruitteeltbedrijf. b. Aan de westzijde van de Karstraat is nog een bestemming glastuinbouw opgenomen. In de toekomst moet hier een recreatieve trekker komen. Indien hier een horecagelegenheid wordt gerealiseerd wordt inspreker belemmerd in het agrarisch gebruik van zijn gronden. De agrarische bestemming moet dan ook blijven. c. Bij het opnemen van de bestemming Groen laanbeplanting is geen rekening gehouden met de uitoefening van het agrarisch gebruik. Laanbeplanting veroorzaakt schaduwwerking binnen een oppervlakte van 50 meter gemeten vanaf de bomen. Door laanbeplanting wordt het overladen van suikerbieten bemoeilijkt en vrachtauto s kunnen niet meer langs het perceel parkeren om te laden. De bestemming laanbeplanting is opgenomen langs hun percelen op de locaties Baalsestraat (noord en zuidzijde), Dikelsestraat (noordzijde), Heuvelsestraat (noord en zuidzijde)en Vergert (zuidzijde). d. Op grond van de bestemming Water is de aanleg van paden toegestaan. De aanleg van paden leidt tot overlast op aangrenzende percelen die eigendom zijn van insprekers: te weten percelen aan zuidzijde Linge in Baal, boomgaard aan noordzijde Kattenleger en percelen aan zuidzijde van Mariëndaal en noordzijde van Elkweg. Zij verlenen geen medewerking voor het opstellen van paden die in hun eigendom zijn. e. De bestemming van het perceel Baalsestraat 7 moet Agrarisch blijven in plaats van Wonen. f. De bestemming Waarde Ecologische verbindingszone aan de zuidzijde van de Linge in Baal leidt tot schade aan gewassen op aangrenzende in eigendom toebehorende percelen. De aanduiding specifieke vorm van waarde droge natuur aan de noordzijde van de Kattenleger schaadt de uitoefening van het agrarisch bedrijf. g. Door de aanleg van een pocketpark op gronden binnen de Wro-zone, wijzigingsgebied 1 (zoekzone pocketpark) ontstaat hinder van en schade aan gewassen en percelen door vogels en recreanten. h. Als gevolg van het overgangsrecht worden bedrijfsplannen aan de Baalsestraat en Kattenleger beperkt. 9

10 i. Door recreatieve bestemmingen worden mogelijkheden voor de jacht in het gebied beperkt. j. Insprekers zijn van mening nadeel te ondervinden van het feit dat hun gronden in het park liggen. Zij verzoeken hun percelen gelegen in Baal buiten het plangebied van het park te laten. Reactie: naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. a. Zie algemene reactie onder 5. b. Het perceel heeft in het voorontwerpbestemmingsplan een agrarische bestemming. Een andere functie kan uitsluitend worden toegestaan nadat het bestemmingsplan is herzien. In dat kader zal een afweging van belangen worden gemaakt, waarbij het belang van insprekers wordt meegewogen. c. Zie algemene reactie onder 4. d. Hoewel recreatief (mede)gebruik een belangrijke doelstelling is van het Park Lingezegen en gestreefd wordt naar een uitgebreid recreatief routenet, kunnen en zullen wij grondeigenaren niet dwingen om gronden open te stellen voor publiek. e. Aanwezige functies zijn in principe in overeenstemming met de feitelijke situatie bestemd. Het perceel Baalsestraat 7 wordt feitelijk gebruikt als woning. Wij zien dan ook geen aanleiding de agrarische functie te handhaven. f. De te realiseren natuur en ecologische verbindingszone maken deel uit van de basisuitrusting, welke zo mogelijk nog voor 2013 zal worden gerealiseerd. Wij hechten veel waarde aan deze onderdelen van het plan en zullen het plan op dit punt niet wijzigen. Indien inspreker meent als gevolg van het bestemmingsplan aanspraak te kunnen maken op planschade kan een claim op grond van artikel 6.1 Wro worden ingediend. g. Gezien de beperkte omvang van het te realiseren pocketpark achten wij significante effecten ten aanzien van de punten als ingebracht door inspreker niet aan de orde. Daarbij zal het pocketpark in overleg met de omwonenden en omliggende ondernemers worden uitgewerkt. Indien inspreker meent als gevolg van het bestemmingsplan aanspraak te kunnen maken op planschade kan een claim op grond van artikel 6.1 Wro worden ingediend. h. Zoals opgemerkt worden alle functies overeenkomstig de feitelijke situatie bestemd. Dat kan betekenen dat de bestemming wijzigt ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Dit is inherent aan een herziening van een bestemmingsplan voor het butengebied/park. i. Het bestemmingsplan c.q. het openstellen van gronden voor recreanten levert op zichzelf geen beperking op van het jachtrecht. Wel zal de jager uit een oogpunt van veiligheid beter op moeten letten. j. Het plangebied van het bestemmingsplan Park Lingezegen komt overeen met de begrenzing van het Masterplan. Wij zien geen aanleiding het plangebied aan te passen. Indien inspreker meent nadeel te ondervinden c.q. schade te leiden als gevolg van het bestemmingsplan kan hij na onherroepelijk worden van het plan een verzoek om planschade indienen. 10. Inspreker 10 Inspreker is van oordeel dat met het bestemmingsplan onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van agrariërs, bewoners en jagers in het gebied. Hij vindt dat de gebruiksmogelijkheden van zijn percelen niet mogen worden beperkt en wil zijn inspraakreactie graag mondeling toelichten. Meer specifiek noemt hij het volgende. a. De aanleg van houtwallen, houtsingels, kleinschalige waterelementen en natuurvriendelijke oevers binnen de agrarische bestemming in De Buitens betekent een beperking voor de agrarische bedrijfsvoering (m.n. percelen op locaties noordzijde Baalsestraat, noordzijde Dikelsestraat, noord- en zuidzijde Lagezandsestraat). Bij het opnemen van de bestemming Groen laanbeplanting is geen rekening gehouden met de uitoefening van het agrarisch gebruik. Laanbeplanting veroorzaakt schaduwwerking 10

11 binnen een oppervlakte van 50 meter gemeten vanaf de bomen. Door laanbeplanting wordt het overladen van suikerbieten bemoeilijkt en vrachtauto s kunnen niet meer langs het perceel parkeren om te laden. De bestemming laanbeplanting is opgenomen langs hun percelen op de locaties Baalsestraat (noordzijde), Dikelsestraat (noordzijde), Lagezandsestraat (noord en zuidzijde) b. Inspreker is tegen de aanleg van natuurvriendelijke oevers en heeft om te voorkomen dat dergelijke oevers worden aangelegd aan de Landinrichtingscommissie toegezegd medewerking te verlenen aan de aanleg van een waterpartij aan de zuidzijde van de Linge. c. Op grond van de bestemming Water is de aanleg van paden toegestaan. De aanleg van paden leidt tot overlast op de in eigendom toebehorende aangrenzende percelen (zuidzijde Linge in Baal). Zij verlenen geen medewerking voor het openstellen van paden die in hun bezit zijn. d. De paardenbak met lichtmasten gelegen aan de Baalsestraat 6 is niet opgenomen in het bestemmingsplan. Hij wenst de paardenbak te behouden. e. De bestemming Waarde Ecologische verbindingszone aan de zuidzijde van de Linge in Baal leidt tot schade aan gewassen op aangrenzende in eigendom toebehorende percelen. f. Door de aanleg van een pocketpark op gronden binnen de Wro-zone, wijzigingsgebied 1 (zoekzone pocketpark) ontstaat hinder van en schade aan gewassen en percelen door vogels en recreanten. g. Als gevolg van het overgangsrecht worden bedrijfsplannen aan de Baalsestraat beperkt. h. Door recreatieve bestemmingen worden mogelijkheden voor de jacht in het gebied beperkt. i. Inspreker is van mening nadeel te ondervinden van het feit dat zijn gronden in het park liggen. Hij verzoekt zijn percelen gelegen in Baal buiten het plangebied van het park te laten. Reactie: Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. a. Zie algemene reactie onder 4. b. De natuurvriendelijke oevers in Park Lingezegen maken onderdeel uit van de ecologische structuur die in Park Lingezegen wordt ontwikkeld, en vormen een samenhangend systeem van natuur, ecologische stapstenen en (ondersteunende) verbindingen. Een groot deel van de verbindingen is al gerealiseerd of in eerdere plannen planologisch geregeld. Wij zien geen aanleiding voor aanpassing van deze plannen. Overigens voorziet het bestemmingsplan in de door inspreker genoemde zones geen ingrijpende wijzigingen in de bestemde A-watergangen. c. Hoewel recreatief (mede)gebruik een belangrijke doelstelling is van het Park Lingezegen en gestreefd wordt naar een uitgebreid recreatief routenet, kunnen en zullen wij grondeigenaren niet dwingen om gronden open te stellen voor publiek. d. De bestaande paardenbak is binnen de bestemming Agrarisch De Buitens binnen het bouwvlak bij recht mogelijk gemaakt. e. De te realiseren natuur en ecologische verbindingszone maken deel uit van de basisuitrusting, welke zo mogelijk nog voor 2013 zal worden gerealiseerd. Wij hechten veel waarde aan deze onderdelen van het plan en zullen het plan op dit punt niet wijzigen. Indien inspreker meent als gevolg van het bestemmingsplan aanspraak te kunnen maken op planschade kan een claim op grond van artikel 6.1 Wro worden ingediend. f. Gezien de beperkte omvang van het te realiseren pocketpark achten wij significante effecten ten aanzien van de punten als ingebracht door inspreker niet aan de orde. Daarbij zal het pocketpark in overleg met de omwonenden en omliggende ondernemers worden uitgewerkt. Indien inspreker meent als gevolg van het bestemmingsplan aanspraak te kunnen maken op planschade kan een claim op grond van artikel 6.1 Wro worden ingediend. g. Zoals opgemerkt worden alle functies overeenkomstig de feitelijke situatie bestemd. Dat kan betekenen dat de bestemming wijzigt ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Dit is inherent aan een herziening van een bestemmingsplan voor het butengebied/park 11

12 h. Het bestemmingsplan c.q. het open stellen van grond voor recreanten levert op zichzelf geen beperking op van het jachtrecht. Wel zal de jager uit een oogpunt van veiligheid beter op moeten letten. i. Zie beantwoording onder 9j. 11. Inspreker 11 Inspreker heeft aan de Kattenleger en aan het Kattenlegersepad gronden in eigendom. Hij heeft er bezwaar tegen dat op zijn agrarische grond een modelvliegbaan is gepland en heeft bezwaar tegen de geprojecteerde ecologische stapsteen in de omgeving van zijn eigendommen. Reactie: Er is een planologische procedure gevolgd om een modelvliegbaan op het betreffende perceel mogelijk te maken. Daarbij is overwogen dat er geen ruimtelijke bezwaren bestaan tegen dit gebruik. Inmiddels is ook een milieuvergunning verleend voor deze activiteit. De betreffende gronden worden al enig tijd verhuurd ten behoeve van de inmiddels vergunde activiteiten. Het betreffende perceel is in het kader van het landinrichtingsproces in verhuurde staat toegewezen aan inspreker. Dit is inmiddels bekend bij de landinrichtingscommissie en staat los van het beoogde gebruik. Wij zien geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Wat betreft de geprojecteerde ecologische stapsteen merken wij op, dat op Lingewaards grondgebied in de nabijheid van de Kattenleger geen ecologische stapsteen is geprojecteerd. 12. Inspreker 12 Inspreker heeft bezwaar tegen de bestemming bedrijf van het perceel Woerdsestraat 1 te Ressen. Deze bestemming past niet binnen het beleid voor het beschermd Dorpsgezicht Ressen. Verzocht wordt de bestemming te wijzigen in wonen. Reactie: zie reactie op inspreker 3. De bestemming van het perceel zal worden gewijzigd in Wonen. 13. Inspreker 13 Inspreker verwijst naar een eerder verzonden brief met betrekking tot het perceel van de Wido. Zij zijn van oordeel, dat de bestemming bedrijf niet past bij het park Lingezegen en bij het beschermd dorpsgezicht Ressen. Een bestemming wonen (maximaal 4 woningen) zou meer op zijn plaats zijn. Reactie: Zie algemene reactie onder Inspreker 14 Zie samenvatting en reactie onder nummer Inspreker 15 Inspreker verzoekt het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat op zijn perceel Ressensestraat 38 en (36), groot m2, kleinschalige recreatieve nevenactiviteiten ontplooid kunnen worden in de vorm van drie recreatieve nevenactiviteiten. Reactie: Opgemerkt wordt, dat een kenmerk van de verkaveling aan de Ressensestraat ruime kavels en grote tuinen is. Daarmee wordt er landschappelijk een groene verbinding gelegd tussen het noordelijke en zuidelijke gedeelte van deelplan de Woerdt aan de Ressensestraat. 12

13 Een verdichting van dit gebied wordt niet gewenst geacht. De realisatie van een bed & breakfast in de bestaande, eventueel te verbouwen, paardenstal, is wel acceptabel. Een en ander kan op basis van een concreet plan met omgevingsvergunning geregeld worden. 16. Inspreker 16 Zie samenvatting en reactie onder nummer Inspreker 17 Zie samenvatting en reactie onder nummer Inspreker 18 Inspreker woont op het adres Lingewal 6m. Zijn perceel is in het vigerende bestemmingsplan bestemd tot Handel en nijverheid, klasse a. Hierop kan hij een bedrijfsgebouw bouwen. In het voorontwerp bestemmingsplan is zijn perceel bestemd tot wonen, waarbij één woning (de bestaande) is toegestaan. Hierdoor leidt hij in financieel opzicht aanzienlijke schade. Hij stelt voor ter compensatie een extra bouwmogelijkheid (wonen) toe te staan. Reactie: Het is gebruikelijk, dat de feitelijke situatie wordt bestemd: in dit geval Wonen. Zoals eerder opgemerkt, gelden voor Park Lingezegen specifieke opgaven ten behoeve van de realisatie van de parkdoelstellingen, en geldt mede een restrictief bouwbeleid. Dit geldt voor nieuwbouw, maar ook voor uitbreiding van bestaande bouw. Indien inspreker van oordeel is dat hij schade leidt, kan hij na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek om planschade indienen. 19. Inspreker 19 Inspreker merkt op, dat niet duidelijk is of de aanleg van de vrij liggende fietspaden op de Kattenleger worden gerealiseerd binnen de verkeersbestemming. Verbreding van de weg gaat mogelijk ten koste van het woonperceel de Vergert 1. Hij verzoekt een gedetailleerde kaart toe te zenden. Hij merkt verder op, dat niet duidelijk is of langs het landgoed de Plak (de Plak 57) ruimtelijke ingrepen te verwachten zijn. Inspreker ontwikkelt aan de Plak 57 een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet Ruimtelijke ingrepen kunnen een ruimtelijke claim (bijv. fietspaden langs de Plak) leggen op de voorgenomen ontwikkeling. Indien dergelijke ontwikkelingen zich voordoen, dan heeft hij daartegen bezwaar. Reactie: Het vrij liggende fietspad wordt gerealiseerd binnen de bestemming Verkeer. In de inloopavonden en op afspraak zijn de ontwerpen te bezichtigen geweest en bespreekbaar gemaakt. Verder merken wij op, dat in het bestemmingsplan langs de westzijde van De Plak voor het park geen grote ruimtelijke ingrepen zijn voorzien. 20. Inspreker 20 Inspreker verzoekt zijn bouwperceel aan het Nevelveld 3 te vergroten. In de toekomst wil hij mogelijk een koelcel bouwen op zijn perceel ten behoeve van zijn fruitteeltbedrijf. Reactie: Het bouwperceel zal worden aangepast. 13

14 21. Inspreker 21 Zie samenvatting en reactie onder nummer Inspreker 22 Inspreker exploiteert aan de Dikelsestraat 7 een varkenshouderij. Hij houdt ca. 350 fokzegen, 1000 speenbiggen en 1848 vleesvarkens in 4 stallen met een oppervlakte van ca m2. Op 22 oktober 2009 is een milieuvergunning verleend voor het houden van 2184 speenbiggen en 4728 vleesvarkens en 150 schapen. Een verzoek om bouwvergunning is in behandeling. In het bestemmingsplan is aangegeven dat niet-grondgebonden bedrijven niet zijn toegestaan. Het bedrijf van inspreker zou daarmee niet zijn toegestaan. Gevraagd wordt het bestemmingsplan aan te passen. Reactie: Het bestemmingsplan zal zodanig worden aangepast, dat het deel van het bouwperceel dat feitelijke wordt gebruikt als intensieve veehouderij ook als zodanig wordt aangeduid. Verder is de vorm van het agrarisch bouwvlak aangepast. 23. Inspreker 23 Zie samenvatting en reactie onder nummer Inspreker 24 Inspreker verzoekt het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat de bebouwing op zijn perceel Ressensestraat 21, zodanig te bestemmen dat deze verbouwd kunnen worden tot appartementen. Zijn woning is geen gemeentelijk monument. Inspreker refereert in een aparte brief aan de discussie over het tracé van het snelfietspad en verzoekt rekening te houden met de wensen van de Ressense bevolking. Reactie: Binnen de bestemming Wonen kan ontheffing worden verleend van de gebruiksregels voor een aantal functies. Daarbij zal binnen het gebied van het Dorpsgezicht Ressen rekening gehouden moeten worden met de cultuurhistorische waarde. Verder zal eventueel rekening gehouden moeten worden met een monumentenstatus conform de Monumentenwet. Dit laatste staat los van het bestemmingsplan. Wij achten het gelet op de beleidsdoelstellingen niet wenselijk om de realisering van appartementen mogelijk te maken. Wat betreft het tracé voor het snelfietspad verwijzen wij naar de algemene reactie onder Inspreker 25 Inspreker exploiteert een akkerbouwbedrijf in de gemeente Overbetuwe. De inspraakreactie ziet op het bestemmingsplan van Overbetuwe. Een aantal zaken geldt ook voor Lingewaard. Inspreker is van mening dat agrarische bestemmingen uitsluitend met toestemming van eigenaren omgezet kunnen worden naar Natuur. Ditzelfde geldt voor fiets- en wandelroutes, ruiterpaden en natuurlijke oevers. Realisatie van dergelijke voorzieningen zijn te ingrijpend om bij recht dan wel via een wijzigingsbevoegdheid toe te staan. In landbouwland moet het mogelijk blijven om fruitteelt te bedrijven. Niet duidelijk is welke criteria worden gebruikt om reële uitbreidingsmogelijkheden vast te stellen. Een bestemming archeologisch waarde leidt tot waardevermindering van gronden. Reactie: Inspreker heeft geen gronden in de gemeente Lingewaard in eigendom. Gelet daarop kan inspreker niet worden ontvangen in zijn reactie. Inspreker heeft ook een inspraakreactie ingediend bij de gemeente Overbetuwe. Zijn reactie zal daarom worden beoordeeld door de gemeente Overbetuwe. 14

15 Voor wat betreft de algemene onderdelen, merken wij ambtshalve op dat de bestemmingswijziging van agrarische gronden naar natuur voorvloeit uit de plannen voor realisatie van het park zoals vastgelegd in het Masterplan Park Lingezegen en de Intergemeentelijke Structuurvisie. Getracht wordt zoveel mogelijk de benodigde gronden in minnelijk overleg te verwerven. Gezien het groot maatschappelijk belang van de realisatie van het park als geheel en de losse onderdelen hiervan op zichzelf, zijn wij zo nodig bereid het instrument onteigening in te zetten om de benodigde gronden te verwerven. Het bestemmingsplan Park Lingezegen biedt daar de rechtsgrond voor. De verwerking van de archeologische waarde is een vertaling van het reeds vastgestelde gemeentelijk archeologiebeleid, dat uitvoering geeft aan provinciaal en rijksbeleid voor archeologie. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan internationale verdragen ten aanzien van archeologie. 26. Inspreker 26 Inspreker verzoekt het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat bij zijn perceel Zandsestraat 15 een paardenstal van ca. 500 m2 gebouwd kan worden (nieuwbouw of binnen bestaande bebouwing). Reactie: Het perceel Zandsestraat 15 betreft een voormalig glastuinbouwbedrijf. Het perceel en de glasopstallen zijn aangekocht ten behoeve van natuurontwikkeling en het woonhuis krijgt een woonbestemming. Wij achten het gelet hierop niet gewenst om meer bouwmogelijkheden te bieden dan binnen de woonbestemming mogelijk is. 27. Inspreker 27 Insprekers vinden het niet zorgvuldig dat een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, terwijl de structuurvisie nog in behandeling is. Ten aanzien van de inhoud van zijn inspraakreactie verwijzen zij naar de zienswijze op de structuurvisie. De inspraakreactie heeft deels betrekking op het bestemmingsplan van Overbetuwe en deels op dat van Lingewaard. Insprekers hebben in agrarische cultuurgrond aan de Plak. Zij hebben bezwaar tegen de geprojecteerde bomenrij en zijn van menig dat de bomenrij de agrarische exploitatiemogelijkheden beïnvloed. Reactie: wat betreft de procedure verwijzen wij naar de algemene reactie onder 1. En ten aanzien van de laanbeplanting naar de algemene reactie onder Inspreker 28 Insprekers verzoeken de vorm van de bestemmingvlakken van de woningen Zandsestraat 22 en 24 aan te passen. Verder verzoeken zij het mogelijk te maken dat de woning Zandsestraat 22 herbouwd kan worden naast de woning Zandsestraat 20. Hiermee kan worden bereikt, dat het zicht op de monumentale woning Zandsestraat 20 kan worden hersteld. Insprekers merken op, dat het onderscheid in de maximaal toegestane inhoud 450 en 600 m3 leidt tot rechtsongelijkheid. Zij verzoeken dit onderscheid te schrappen. Reactie: het bestemmingsvlak zal worden aangepast. Verder zullen de regels zodanig worden aangepast dat de woning op een grotere afstand kan worden herbouwd. Wat betreft de inhoud van de woning verwijzen wij naar de algemene reactie onder Inspreker 29 15

16 Inspreker exploiteert een melkveehouderij in Huissen en heeft daarnaast o.a. gronden in Waterrijk. Het ziet ernaar uit dat het bedrijf en de gronden van inspreker in de toekomst (geheel of gedeeltelijk) een andere functie zullen krijgen en dat het bedrijf verplaatst moet worden. Verplaatsing zou kunnen naar gronden gelegen ten westen van het melkveebedrijf Lingewal 14 in het deelgebied Landbouwland. Gevraagd wordt het MER/bestemmingsplan hieraan aan te passen. Reactie: de regels van het bestemmingsplan worden zodanig aangepast, dat het in Landbouwland met toepassing van artikel 3.6 Wro het bestemmingsplan zodanig kan worden gewijzigd dat een nieuw agrarisch bouwperceel ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk wordt gemaakt. Het MER behoeft naar aanleiding van deze reactie geen aanpassing. 30. Inspreker 30 Insprekers hebben bezwaar tegen het aan de voorzijde van hun woning geplande fietspad. Zij verwachten overlast als scooters, brommers en ander gemotoriseerd verkeer hiervan gebruik maken. De privacy wordt aangetast. Bovendien leidt een fietspad tot versnippering van de komgebieden en zal de aanleg in de ecologische verbindingszone leiden tot een verstoring van de aanwezige flora en fauna. Zij noemen vier alternatieven voor het geplande fietspad. Verder zijn zij van mening dat het geplande pocketpark leidt tot aantasting van hun privacy en woongenot. Insprekers verzoeken fruitteelt als agrarische bedrijfsvoering in Landbouwland toe te staan. Zij zijn bereid hun reactie mondeling toe te lichten. Reactie: Wat betreft het geplande fietspad merken wij op dat het tracé in eerste instantie is vastgelegd in het begrenzingenplan van de Landinrichting Over Betuwe Oost. Ook bezwaren tegen het tracé zijn in dit kader behandeld. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van het fietspad mogelijk. Het fietspad voorziet voor het gebied, ook in het kader van Park Lingezegen voor een belangrijke toevoeging in de recreatieve ontsluiting. Alle aspecten, waaronder die van doorsnijding, verlichting, effect op weidevogels en ecologische verbinding zijn in het kader van de milieueffectrapportage (m.e.r.) afgewogen. De aard van het aan te leggen snelfietspad (het zogenaamde. RijnWaalpad ) voorziet in een utilitaire verbinding met andere knooppunten. Beide fietspaden voorzien dus niet in dezelfde functie, maar vullen elkaar aan. Een alternatieve route- of het laten vervallen is niet gewenst. Ten eerste omdat dit tracé voor de optimale verbinding zorgt in samenhang met alle andere punten van afweging (zoals genoemd ruimtelijk, ecologisch, landbouwkundig). Daarnaast wordt benodigde grond in de landinrichting Over Betuwe Oost reeds vrijgemaakt en is het aanbrengen van alternatieve tracés ook in dit opzicht niet meer mogelijk/wenselijk. Het geplande pocketpark is geprojecteerd op gronden van de gemeente Overbetuwe en is derhalve niet bestemd in het bestemmingsplan van de gemeente Lingewaard. Ten aanzien van de opmerking over fruitteelt verwijzen wij naar de algemene reactie onder Inspreker 31 Zie samenvatting en reactie onder nummer Inspreker 32 Insprekers merken op dat op het perceel Woerdsestraat 1 geen bedrijf is gevestigd. Zij verzoeken de bestemming te wijzigen in Wonen. 16

17 Zij zijn blij dat de dorpskern Ressen wordt beschermd als dorpsgezicht. Zij zijn er niet gelukkig mee dat Oude Postweg wordt omschreven als wandelroute. Zij vrezen sluipverkeer als de Oude Postweg verbonden zou worden met het Sportpark Ressen. Reactie: Het perceel Woerdsestraat 1 wordt bestemd tot Wonen. De Oude Postweg is bestemd tot Verkeer. Het is echter niet de bedoeling een verbinding te maken met het sportpark. Van sluipverkeer zal dan ook geen sprake zijn. Overigens is geconstateerd, dat niet de gehele Oude Postweg een Verkeersbestemming heeft gekregen. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. Het MER behoeft naar aanleiding van deze reactie geen aanpassing. 33. Inspreker 33 Inspreker verzoekt zijn gehele perceel Kattenleger 3 te bestemmen tot Wonen. Inspreker merkt verder op, dat hij er bezwaar tegen heeft dat het perceel de Vergert 4 is bestemd tot Wonen en tot Kantoor, Het betreft een voormalig agrarisch bedrijf en het bedrijf dat er nu zit is illegaal dat niet gelegaliseerd zou moeten worden. Reactie: Het perceel kattenleger 3 zal overeenkomstig de naastgelegen percelen in z n geheel worden bestemd tot Wonen. Wat betreft het perceel de Vergert 4 merken wij het volgende op. Agrarische bedrijven gelegen in het deelgebied De Buitens kunnen met toepassing van artikel 3.6 Wro worden gewijzigd naar Wonen. Er bestaat dan ook geen bezwaar om agrarische bedrijven die inmiddels geen agrarische functie meer hebben te bestemmen tot Wonen. Het voormalig bedrijfsgebouw (de Vergert 4) wordt op dit moment in afwijking van het bestemmingsplan gebruikt als kantoor en opslag. Wij hebben overwogen, dat deze functie, gezien de aard, geen belemmering vormt voor de doelstellingen het park. Gelet daarop is het gebruik positief bestemd. Een bedrijfswoning staan wij in de regels voor Kantoor niet toe. 34. Inspreker 34 Inspreker exploiteert sinds 2003 een melkveebedrijf op de locatie Lingewal. Hij vreest continuïteitsproblemen als gevolg van het bestemmingsplan. Hij verzoekt het bouwvlak aan te passen en in ieder geval rekening te houden met de situatie zoals die in 2003 bestemd is. Hij vraagt de bouw van een tweede bedrijfswoning mogelijk te maken. Verder bepleit hij de regels voor roodvoor-rood op te nemen. Hij wijst op afspraken in het kader van het landinrichtingsproject over laanbeplanting langs de Vergert. Hij verzoekt de afspraken gemaakt met BBL te respecteren in het bestemmingsplan. Reactie: ten aanzien van de reactie met betrekking tot de laanbeplanting verwijzen wij naar de algemene reactie onder 4. Het bouwperceel zal worden aangepast aan de in 2003 vastgelegde situatie. Bij de vaststelling van de ISV is besloten om rood-voor-rood ook in Landbouwland toe te staan. Hierbij is ook besloten dat agrarische bouwvlakken in Landbouwland na wijziging van het bestemmingsplan maximaal 2 ha mogen bedragen. De bestemmingsplanregels zullen daarom worden aangepast. Wij zien geen aanleiding de bouw van tweede bedrijfswoningen bij recht toe te staan. 35. Inspreker 35 Inspreker verzoekt op het perceel Waaldijk 28 (restaurant en woonhuis) extra mogelijkheden te creëren om een facilitaire ruimte ten behoeve van het restaurant en een workshop/bed&breakfast ruimte kunnen realiseren. In totaal is behoefte aan een bouwoppervlakte van 600 m2, terwijl het 17

18 bestemmingsplan ca. 517 m2 (met ontheffing) toelaat. Gevraagd wordt het bestemmingsplan aan te passen. Reactie: Wij zijn van mening dat de gevraagde uitbreiding past binnen de doelstellingen van Park Lingezegen en zijn zullen extra bebouwing ten behoeve van bed & breakfast en ten behoeve van een workshop ruimte toestaan. Het totale maximale bebouwingsoppervlakte bedraagt dan 600 m2. De regels van het bestemmingsplan worden hierop aangepast. 36. Inspreker 36 Insprekers verzoeken het gebied dat feitelijk voor woondoeleinden door hen wordt gebruikt, te bestemmen tot Wonen. Reactie: Het bestemmingsplan is afgestemd op de kadastrale situatie. De feitelijke situatie wijkt niet of nauwelijks af. Hierover is overleg gevoerd met inspreker. Geconcludeerd is dat het bestemmingsplan niet hoeft te worden aangepast. 37. Inspreker 37 Insprekers verwijzen naar hun zienswijze ISV. Daarbij gaven zij aan bezwaren te hebben tegen de verkeersmaatregelen met betrekking tot Kattenleger. En merkten zij op benadeeld te zijn doordat geen nieuwe niet-agrarische activiteiten worden toegestaan. Zij zijn tegen elke verandering van het huidige bestemmingsplan Reactie: Wat betreft de verkeersmaatregelen merken wij op, dat bij de vaststelling van ISV en MER de verkeerseffecten uitgebreid zijn bestudeerd. Wij zien dan ook geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Zoals bij de vaststelling van de ISV is opgemerkt, vraagt het ruimtelijk beleid voor Park Lingezegen om het tegengaan van grootschalige stedelijke functies, waaronder nieuwe bebouwing voor onder andere niet-agrarische functies, en anderzijds om het stimuleren van functies die bijdragen aan de duurzame instandhouding van de groene ruimte. Wij zien gelet hierop geen aanleiding de bestemmingsplanregels in het ontwerpplan aan te passen. 38. Inspreker 38 Insprekers merken het volgende op. a. Zij constateren dat een in 2009 gerealiseerde uitbreiding van een bestaande loods niet past binnen het bouwvlak en verzoeken het bouwvlak aan te passen. b. De rode loods gelegen ten westen van de Woerdsestraat en ten noorden van de boerderij is naar hun oordeel niet karakteristiek. c. De spuitzone van 50 meter kan een beperking voor de fruitteelt betekenen. Gevraagd wordt op voorhand ontheffing te verlenen. d. Gevraagd wordt de bestemming van een op het perceel aanwezige schuur te wijzigen naar bedrijf. Reactie: naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. a. Het bouwvlak zal worden aangepast aan de bestaande situatie. b. Het bestemmingsplan is afgestemd op de Notitie Beleidsanalyse Ressen Dorpskern. c. De spuitzones komen voort uit vigerend milieubeleid, waar dus al rekening mee dient te worden gehouden. De regeling in het bestemmingsplan is een doorvertaling van dit beleid en regelt tevens dat nieuwe gevoelige functies binnen deze zone niet mogelijk zijn. Het is niet mogelijk om voor eventueel toekomstig te verwerven percelen op voorhand een 18

19 ontheffing te verlenen: immers het is nog niet duidelijk op welke wijze de zogenaamde drift wordt beperkt. d. Het opnemen van de bestemming Bedrijf is niet akkoord. Wij wijzen erop, dat op grond van de regels van het bestemmingsplan er diverse mogelijkheden zijn om ontheffing van de gebruiksregels te verlenen. Indien duidelijk is wat het gewenste toekomstige gebruik van de schuur is, kan een ontheffing worden aangevraagd. Ambtshalve wordt opgemerkt, dat burgemeester en wethouders toestemming hebben gegeven voor een gebruik van het perceel als kleinschalige kampeerterrein. Deze aanduiding zal worden opgenomen op de plankaart. 39. Inspreker 39 Insprekers zijn eigenaar van het perceel Zandsestraat 26. De bestemming Wonen is gelegd op basis van de oude kadastrale situatie. Gevraagd wordt het bestemmingsvlak aan te passen. Reactie: het bestemmingsvlak zal worden aangepast. Zie ook reactie onder Inspreker 40 Inspreker spreekt zijn waardering uit voor het feit dat het beschermd dorpsgezicht planologisch is vastgelegd. Zij verzoeken nog een aantal aspecten aan te passen. a. Het zou goed zijn als het kasteelterrein de bestemming Pocket park zou krijgen. Dit zou aansluiten bij de visie: herstellen openstructuur noordzijde Ressensestraat. Het Pocket park zou gecombineerd kunnen worden met een fietsverbinding. b. De realisatie van een snelfietspad over de Kerkenwei is volledig in strijd met de visie. c. Het perceel Woerdsestraat is geen bedrijf, maar een woning. Reactie: voor de beantwoording wordt verwezen naar de algemene reactie onder 6. Het perceel Woerdsestraat 1 wordt bestemd tot Wonen. 41. Inspreker 41 Inspreker merkt het volgende op. a. Rijks- en provinciaalbeleid: constateert dat ontwikkeling afwijkt van het voornemen tot vermindering van regeldruk, dat de AMvB Ruimte waarin de Rijksbufferzone is aangewezen nog niet is vastgesteld en dat daardoor de juridische status ontbreekt, dat geen noodzaak aanwezig is in verband met Nationaal Waterplan, realisatie EHS is gebaseerd op vrijwilligheid en dat realisering natte natuur ongewenst is. b. Laanboombeplanting: de opgenomen bestemming voor laanbeplanting is niet afgestemd op landinrichtingsplan. Dit is ongewenst en leidt tot landbouwkundige belemmeringen en planschade. c. Gebruik schouwpaden: inspreker heeft in kader van landinrichting grond moeten afstaan aan het Waterschap. In dat kader zijn toezeggingen gedaan over de invulling van het recreatief medegebruik hiervan. Verzocht wordt dit mee te nemen in het bestemmingsplan. (recreatief medegebruik alleen mogelijk als eigenaren aangrenzende percelen hiermee instemmen). d. Entreezuilen Park Lingezegen zijn illegaal geplaatst, gevraagd handhavend op te treden. e. De behoefte aan ruiterpaden en menpaden is minder groot dan gesteld. Belangen agrariërs moeten zwaarder wegen. f. Omvang bouwpercelen: het is wenselijk bij recht bouwpercelen van 2 ha te projecteren. g. Eigen bouwperceel: het bouwperceel is te klein om hierbinnen paardenbakken te realiseren. Gevraagd wordt de omvang van het bouwperceel aan te passen. 19

20 h. Wijzigingsbevoegdheden: een wijzigingsbevoegdheid voor tal van ontwikkelingen is geen goed instrument om ingrijpende wijzigingen door te voeren. i. Gepleit wordt voor handhaving Breedlersestraat als ontsluitingsweg/agrarische verbindingsweg. j. Agrarische bedrijfsontwikkelingen mogen niet worden beperkt door diverse recreatieve ontwikkelingen. Reactie: Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. a. De uitgestelde besluitvorming over de toewijzing van de status Rijksbufferzone voor Park Lingezegen doet niets af aan de doelstellingen voor het park, die al van voor dit beleid dateren. Het park dient een groot maatschappelijk belang en in het Masterplan Park Lingezegen zijn de opgaven voor het plangebied vastgelegd. In aansluiting op het Masterplan en de Bestuursovereenkomst Park Lingezegen is in de Startnotitie MER Park Lingezegen vastgelegd dat in Waterrijk een extra waterberging van ca. 22 hectare dient te worden gecreëerd. Deze uitwerking is in overeenstemming met de afspraken, en voorziet in de berekende bergingsbehoefte. Bij de realisatie van natuur en ecologische verbindingen dient voor een goede werking aan specifieke ecologische eisen te worden voldaan. Daarbij is natuur gevoelig voor verstoring, wat pleit voor zo min mogelijk versnippering. Indien niet alle benodigde gronden op vrijwillige basis kunnen worden verworven, zijn wij bereid waar nodig het instrument onteigening in te zetten om de plannen te kunnen realiseren. b. Verwezen wordt naar de algemene reactie onder 4. c. De afspraken die gemaakt zijn met het Waterschap worden gerespecteerd. Aanpassing van het bestemmingsplan op dit onderdeel is niet nodig. d. Het verzoek om handhaving is separaat beoordeeld. e. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk recreatieve paden aan te leggen. Paden worden alleen aangelegd als de benodigde gronden in eigendom zijn c.q. overeenstemming is bereikt met eigenaren. f. Agrarische bouwpercelen kunnen een maximale omvang krijgen van 1,5 ha. De hoofdfunctie in de deelgebieden De Woerdt en De Buitens is niet meer de agrarische functie. Alleen in Landbouwland, waar de hoofdfunctie agrarisch blijft, kan de maximale omvang 2 ha. bedragen. Gelet hierop zie wij geen aanleiding bij recht een bouwperceel van 2 ha. toe te kennen. g. Het bestemmingvlak wordt aangepast aan de bouwplannen die bestaan. h. Wij zijn van oordeel, dat de opgenomen wijzigingsbevoegdheden mede gezien de beperkte bouwmogelijkheden niet kunnen leiden tot een ingrijpende wijziging van de structuur van het gebied. Bovendien zijn de opgenomen wijzigingsbevoegdheden voldoende objectief begrensd. Aanpassing van het bestemmingsplan achten wij dan ook niet noodzakelijk. i. De Breedlersestraat zal worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Hiervoor zal te zijner tijd een verkeersbesluit worden genomen. De bestemming is en blijft Verkeer. j. Het uitgangspunt is dat agrarische bedrijfsontwikkelingen van aanwezige bedrijven niet worden beperkt. 42. Inspreker 42 Insprekers verzoeken te controleren of de maatgeving van het bestemmingsvlak Wonen juist is. Zij zijn het er niet mee eens, dat onderscheid in de maximaal toegestane inhoud van woningen die op dit moment een inhoud van meer of minder dan 450 m3 hebben. Dit leidt tot rechtsongelijkheid. Zij verzoeken dit onderscheid te schrappen. Zij zien niet in wat het ruimtelijk belang hiervan is. Reactie: Het bestemmingsvlak wordt aangepast. Wat betreft de inhoudsmaat wordt verwezen naar de algemene reactie onder 3. 20

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Bijlage 6 Nota inspraak Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Eindverslag inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Reeuwijk-Brug I Inleiding De mogelijkheid tot het geven van inspraak over

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Zienswijzennota Bestemmingsplan West I en II Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota 1.2 Procedure bestemmingsplan

Nadere informatie

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235 *Z0502439E79* Registratienummer: Z -14-29221 / 46235 In de periode 2010 2014 zijn binnen de gemeente Goeree-Overflakkee vele bestemmingsplannen herzien. Bestemmingsplannen gaan vaak over grote grondgebieden

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/196342 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening Landelijk gebied Assendelft' Gevraagd besluit 1. Het bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening

Nadere informatie

Goedereede. Oudeland en Oude Nieuwland nota Inspraak en Overleg

Goedereede. Oudeland en Oude Nieuwland nota Inspraak en Overleg Goedereede Oudeland en Oude Nieuwland 2012 nota Inspraak en Overleg identificatie planstatus projectnummer: datum: 051100.16590.00 05-11-2012 projectleider: opdrachtgever: mw. drs. J. Zevenbergen gemeente

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Inspraakverslag. Hieronder zal een samenvatting van de reacties en een standpunt daarop worden gegeven.

Inspraakverslag. Hieronder zal een samenvatting van de reacties en een standpunt daarop worden gegeven. Inspraakverslag Het voorontwerp bestemmingsplan Kern Swalmen heeft ter inzage gelegen van 10 maart 2010 tot en met 20 april 2010. Gedurende deze periode is het voorontwerpbestemmingsplan voor overleg toegezonden

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6.1 Inspraak en overleg Het voorontwerp bestemmingsplan "Landgoed de Pirk" voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de realisatie van het nieuwe landgoed

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota

gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Beantwoording van zienswijzen 2.1. Schreuder & Zn. 4 2.2. Defensie 4 2.3. De Stille Weide

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Dordrecht Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 15 augustus 2017 SO/1902554 Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan

Nadere informatie

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan Middelburg Loods Muidenweg Wijzigingsplan Wijzigingsplan Loods Muidenweg Middelburg identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0687.BPWBGMMUI ON01 23 02 2015 ontwerp projectnummer:

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN Bennekom-Centrum december 2011 1 Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Bennekom-Centrum heeft van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 26 oktober 2011

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra. Gemeente Epe Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra *2015-09568* IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Wijzigingsplan Buitengebied Goirle, Burgerwoningen Gemeente Goirle

Wijzigingsplan Buitengebied Goirle, Burgerwoningen Gemeente Goirle ! " Wijzigingsplan Buitengebied Goirle, Burgerwoningen 2014 Gemeente Goirle Wijzigingsplan Buitengebied Goirle, Burgerwoningen 2014 Toelichting Regels Verbeelding schaal 1 : 5.000 Projectgegevens: TOE02-0252672-01a

Nadere informatie

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9 Toelichting vastgesteld 23 februari 2016 Meeuwisdijk 9 Hoofdstuk 1 Inleiding Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied (2013)

Nadere informatie

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013 reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg 14b, Slaghekkenweg 30 en Torendijk 7 G emeent e Ho f van Twent e Datum : 18 maart 2013 projectnummer : 110260 S A B R E A C T I E N O

Nadere informatie

Commentaarnota vooroverlegreacties bestemmingsplan Buitengebied

Commentaarnota vooroverlegreacties bestemmingsplan Buitengebied Commentaarnota vooroverlegreacties bestemmingsplan Buitengebied In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voor raadsvergadering d.d.: 21-06-2011 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Intergemeentelijke Structuurvisie en MER Park Lingezegen

Intergemeentelijke Structuurvisie en MER Park Lingezegen reactienota Intergemeentelijke Structuurvisie en MER Park Lingezegen G emeent e Lingew aard & g emeen te Overbetuwe Datum : 22 september 2010 status : 6 e concept projectnummer : 80917.03 INHOUD 1 I N

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1 Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

NOTITIE INZAKE WIJZIGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZWEELOO-AALDEN, OUD AALDEN EN ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE

NOTITIE INZAKE WIJZIGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZWEELOO-AALDEN, OUD AALDEN EN ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE NOTITIE INZAKE WIJZIGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZWEELOO-AALDEN, OUD AALDEN EN ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo Inleiding. In de procedure tot uiteindelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

De Cocksdorp Postweg 2

De Cocksdorp Postweg 2 De Cocksdorp Postweg 2 Kogerstraat 57 - Den Burg www.texelvastgoed.nl 0222-313025 D e C o cksdo r p Po st we g 2 Kadastrale gegevens: Gemeente Texel, sectie S nummer 530 Perceelgrootte: 645 m² eigen grond

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels Artikel X Wonen X.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen -

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTE GRAAFSTROOM. Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 1e herziening reparatie. Toelichting

GEMEENTE GRAAFSTROOM. Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 1e herziening reparatie. Toelichting GEMEENTE GRAAFSTROOM Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 1e herziening reparatie Toelichting NL.IMRO.0693.BuitengebiedGRM-VG01/ Vastgesteld Projectnr. 088-008 / 25 juni 2012 BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Collegebesluit: xx juni 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst van ingekomen reacties pag. 4 3. Beantwoording ingekomen reacties pag.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied en Startdocument planm.e.r.

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied en Startdocument planm.e.r. Informatiebrief van het college 2013 nummer 1148 Gorinchem, 18-02-2014 Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied en Startdocument planm.e.r. Geachte leden van de raad, Op 17 februari 2014 hebben

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg

Nadere informatie

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING Publicatiedatum ontwerpbestemmingsplan 25 februari 2016 Datum vastgesteld Datum onherroepelijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ;

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ; Raadsvoorstel nr. : 2002/180 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 19 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Rijstelling bestemmingsplan Giethoorn 1994 Voorstel besluit

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Diepenheim. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Diepenheim. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Diepenheim Gemeente Hof van Twente. 4 november 2015 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Diepenheim Deze notitie kent de volgende opbouw: A. Inspraakreacties

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840. Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.9000B0010-ON01) Inspraak Ingevolgde artikel 7 van de inspraakverordening van de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven.

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven. Betreft : Bijlage 7: Toets aan het bestemmingsplan Locatie : Krite 23-25 te Boornbergum Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Februari 2016 Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Herziening groenstroken Hoogerheide - Woensdrecht

Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Herziening groenstroken Hoogerheide - Woensdrecht Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Herziening groenstroken Hoogerheide - Woensdrecht Collegebesluit: 30 september 2014 Raadsbesluit: 5 november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kennispark 2013

Bestemmingsplan Kennispark 2013 Bestemmingsplan Kennispark 2013 Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen (Geanonimiseerde versie en derhalve geschikt voor digitale verspreiding) Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

Nota van beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties ( Bro). Voorontwerp bestemmingsplan Woningbouw Brokking-Locatie.

Nota van beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties ( Bro). Voorontwerp bestemmingsplan Woningbouw Brokking-Locatie. Nota van beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties (3.1.1. Bro). Voorontwerp bestemmingsplan Woningbouw Brokking-Locatie. Gemeente Lopik 15 december 2010 Toelichting op de nota van beantwoording inspraak-

Nadere informatie

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum 23 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen

Nadere informatie

"Buitengebied Helmond gedeeltelijke herziening"

Buitengebied Helmond gedeeltelijke herziening Bestemmingsplan "Buitengebied Helmond gedeeltelijke herziening" Inhoud Toelichting Regels Bijlage: Tabel omgevingsvergunning voor de uitvoering van werken en/of werkzaamheden Verbeelding NL.IMRO.0794.0000BP110145.2000

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9 Raadsvoorstel Agenda nr. 9 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Ruiter 10 Someren Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller: M. ter Avest Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/019808

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Rapportnummer: IMRO-Idn: 211x06608.077039_1

Nadere informatie

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Middenweg en Giessenburg heeft van 27-01-2012 tot en

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Raadsinformatiebrief Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Inleiding/aanleiding Op 29 september 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4

BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4 * BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4 en regels Gemeente Amersfoort Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Bezoekadres: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Telefoon (033) 459 51 11 Fax (033) 451 07 10 E-mail: info_gemeente@amersfoort.nl

Nadere informatie

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Kokmeeuwenweg 22

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Kokmeeuwenweg 22 Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Kokmeeuwenweg 22 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van A.J.M. van Hoof, Kokmeeuwenweg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Broek 6, 8 en 10 te Sevenum. Zienswijzenrapport

Bestemmingsplan Broek 6, 8 en 10 te Sevenum. Zienswijzenrapport Bestemmingsplan Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Zienswijzenrapport Afdeling Ruimte Team ROG, september 2012 2 Bestemmingsplan Broek 6, 8 en 10 te Sevenum, zienswijzenrapport INLEIDING De gemeente Horst aan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Retrospectieve toets : Verbeelding, individuele percelen

Retrospectieve toets : Verbeelding, individuele percelen 1. Percelen ten noorden van doeleinden. Smalwater en zandpaden De bestemd Donders en Akkerstraat Zandpaden niet als zodanig Besluit GS (go) Bestemming Agrarisch met waarden Natuur en Landschap ter plaatse

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

ZIENSWIJZENREACTIENOTA

ZIENSWIJZENREACTIENOTA ZIENSWIJZENREACTIENOTA Bestemmingsplan Eiveko Inleiding Om de bouw van 31 woningen en 6 kavels voor woon-werken mogelijk te maken aan de Wolbes Landen 1 (voormalig Eiveko-terrein) is een bestemmingsplan

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW)"

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW) WW nte *T I HľN11IIIIIIII III I Oosterhout REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW)" Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 6 augustus 2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerreinen R.P. Hendriks Raadsvergadering

Nadere informatie