UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN. om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN. om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen."

Transcriptie

1 UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen. Deze zal gehouden worden in onze recreatiezaal de Draai, naast gymzaal de Greep op Vrijdag 8 maart 2013 Adres: Perzikkruidweg 2-B 1508 AW Zaandam AGENDA AANVANG uur precies. 1. Opening 2. Notulen van de J.A.L. d.d (blz. 2/3/4) 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag 2012 (blz. 5/6) 5. Verslag kascommissie 6. Financieel overzicht 2012 (blz. 7) 7. Contributieverhoging 1 euro per kwartaal. 8. Begroting 2013 (blz. 8) 9. Verslag commissie 'de Greep' (blz. 9) 10. Benoeming Kascommissie 11. Financieel verslag AC (blz. 10) 12. Jaarverslag PR ( blz. 11) 13. Technisch wedstrijd verslag 2012 (blz. 9) 14. Jaarverslag clubblad (blz. 11) 15. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Andries Kohlberg Vakature: 2 e Voorzitter 16. Mededelingen van het bestuur 17. Rondvraag 18. Sluiting Na deze vergadering, die tot ongeveer uur duurt, gaan we KIENEN en draaien we het Rad van Avontuur. Een altijd weer gezellige afsluiting van het verenigingsjaar! KOMT ALLEN, DE KOFFIE STAAT KLAAR EN IS GRATIS. PS. Leuke en ook bruikbare prijsjes voor de Kien en het Rad van Avontuur zijn welkom!!! 1

2 Notulen van de J.A.L. d.d. 16 maart 2012 Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht & Vlugheid gehouden op 16 maart 2012 in De Draai. Aanwezig: 40 leden, waarvan 5 bestuursleden Afmeldingen: Andries Kohlberg Punt 1 Opening De voorzitter Albert Oosterbroek opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de ereleden Hennie Bakker en Rina Schijf. Ook de leden van verdienste Hendrike v.d. Ham, Monique Bleij en Siem Schijf. Afbericht van Wil Wiecherink, Wil Slingerland en Wil de Bruine. Hierna gaat Albert voor in gebed. Hij meldt verder dat er het afgelopen jaar weer het een en ander is gebeurd. Dit jaar zijn er diverse wisselingen van leiding geweest, maar op dit moment is het leiderscorps nog niet compleet. Wij zoeken nog leiding voor zo n 4 tot 6 uur. Tevens is een enkel uur opgeheven omdat er te weinig leden waren. Het leden aantal is ten opzichte van vorig jaar achteruit gegaan en dat is conform het landelijk beeld. De achteruitgang betreft voornamelijk jeugdleden. Veel leden hebben weer deelgenomen aan diverse wedstrijden met wisselende resultaten. We zijn zeer verheugd over de vele en goede activiteiten van de PR en de AC. Het kamp van de AC is goed bezocht en zeer gewaardeerd door de deelnemers. Dit geldt ook voor de disco s. In de verslagen van de commissies leest u meer over deze en andere activiteiten. Albert bedankt alle vrijwilligers voor zijn of haar inzet en hiermee verklaart hij de vergadering voor geopend. Punt 2 Notulen van de J.A.L Monique Bleij staat niet vermeld op het voorblad bij de leden van verdienste, verder worden de notulen goedgekeurd met dank aan de notuliste. Punt 3 Ingekomen stukken Het verslag van de kascommissie (zie punt 5). Punt 4 Jaarverslag 2011 De lijst met vrijwilligers was niet compleet, waardoor veel mensen zijn vergeten. De lijst zal door Bob opnieuw worden samengesteld. Iedereen die aan het clubblad werkt wordt bedankt. Punt 5 Verslag kascommissie De boeken van de penningmeester zijn door Hilda Keuning en André v/d Berg in orde bevonden, het bestuur wordt décharge verleend. Bedankt penningmeester en kascommissie. Punt 6 Financieel overzicht 2011 Dit boekjaar is afgesloten met een klein nadelig saldo. De reden hiervan is een daling van het aantal jeugdleden. Door verhuur van de gymzaal laat de exploitatie van De Greep een voordelig saldo zien. 2

3 Doordat de gymzaal van Het Anker is afgekeurd, heeft de gemeente De Greep voor een aantal uren gehuurd, wat extra geld opbrengt. Hennie Bakker merkt op dat de kosten van De Brug niet gelijk zijn, Albert antwoordt hierop dat er veel papier is aangeschaft, ook voor de kaft. Hennie Bakker vraagt om de leiding te vragen zuiniger te zijn met energie, door de lichten uit te doen. Albert heeft dit al gevraagd maar het blijft moeilijk. Hennie Bakker vraagt ook iets te doen aan het invalidetoilet. Het financieeloverzicht wordt goedgekeurd. Punt 7 Contributieverhoging De verhoging van de contributie voor (jeugd)leden met 2,50 en voor selectieleden 5,00 wordt aangenomen. Punt 8 Begroting De begroting 2012 heeft een nadelig saldo van 900,00. Besparing op de bestuurskosten en de huur van het kopieerapparaat is dit jaar afgelopen en kan het voor 10,00 worden gekocht. Punt 9 Benoeming kascommissie Joop de Boer en Adri Keuning gaan volgend jaar de kas controleren met Hennie Bakker als reserve. Punt 10 Verslag commissie De Greep Het verslag wordt goedgekeurd. Punt 11 Technisch Wedstrijd Verslag Het verslag wordt goedgekeurd. Punt 12 Verslag Clubblad De Brug Het verslag wordt goedgekeurd. Punt 13 Verslag Activiteiten Commissie Het verslag wordt goedgekeurd. Punt 14 Verslag PR Commissie Het verslag wordt goedgekeurd. Punt 15 Jubileum 95 jaat K&V De reunie ter gelegenheid van het 95 jarig bestaan zal worden gehouden op zaterdag 24 november De commissie bestaat uit 4 dames H. v.d. Ham, H. Bakker, W. Wiecherink en R. Schijf. De uitnodigingen zullen in april of mei worden verstuurd. De media wordt ingeschakeld voor adressen van oud leden. Albert wenst ze succes. Anke vraagt om de website te gebruiken. Punt 16 Verkiezing bestuursleden Albert vraagt toestemming voor benoeming van Sabrina v.d.graft als bestuurslid en herkiezing van Bob Moesker. Geen bezwaar. Punt17 Uitreiking Bikkelbokaal Ook dit jaar is er niemand voorgedragen voor de Bikkelbokaal. Er moeten andere normen voor deze bokaal komen. 3

4 Punt 18 Mededelingen van het bestuur De AC zal ook dit jaar weer een Hemelvaartkamp in Putten organiseren. De PR werkzaamheden worden noodgedwongen op een lag pitje gezet. Zaterdag 21 april worden de onderlinge wedstrijden gehouden. K&V gaat meedoen aan de sportactiviteiten rond het 200 stadsrechten van Zaanstad. Albert en Bob hebben leuke ideen opgedaan tijdens de vergadering over de toekomst van de vereniging. Er zijn dit jaar verschillende jubilarissen: 25 jaar, Andre v.d.berg, 40 jaar, Cilie van Gelder, 70 jaar, Hendrieke v.d. Ham. Punt 19 Rondvraag Jenny vraagt of iemand weet waar het blad met foto s is. Niemand weet het. Hennie Bakker wil graag dat de sinterklaasvlag die nu buiten hangt wordt verwijderd. Albert geeft aan dat de AC deze vlag moet verwijderen. De andere vlaggen van K&V worden alleen gebruikt bij activiteiten. De oorzaak van de terugloop van de jeugdleden is o.a. de naschoolse opvang. Jenny brengt nog even de handdoek van K&V onder de aandacht. Punt 19 Sluiting Hennie Bakker bedankt het bestuur en de commissies voor hun inzet. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 4

5 J A A R V E R S L A G van tot en met Dit is alweer het 95 ste jaar van Kracht & Vlugheid. We begonnen dit verenigingsjaar op met 565 leden en we eindigden op met 582 leden. BESTUUR Het bestuur heeft dit jaar geen wijzigingen ondervonden. Er is ook dit jaar weer veel werk verzet door bestuur, vrijwilligers en de diverse commissies. Zonder de inzet van deze mensen zou K&V niet zo draaien als het nu doet, bedankt allemaal! LESSEN EN LEIDING Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer enkele veranderingen van lessen en leiding geweest. Chantal Otter heeft ook het2 de maandaguur van Anke overgenomen. Wil de Bruine was tijdelijk gestopt wegens een knieoperatie, haar lessen werden overgenomen door Anneke Bindt en Chantal Otter. Na de zomervakantie was Wil weer in staat om haar eigen lessen te geven. De lessen in de Parkstraat worden nu gegeven door Ragner Onrust. CLUBBLAD DE BRUG Sabrina v.d.graft en haar moeder Liesbeth zorgen ervoor dat ons clubblad er elk kwartaal weer netjes en verzorgd uitziet. Dames dank hiervoor en ga zo door. Het clubblad staat ook op de website. VRIJWILLIGERS Op zaterdagavond 7 januari 2012 was er weer een gezellige avond vanaf 18:30 uur voor alle vrijwilligers, waar regelmatig een beroep op kan worden gedaan. Na een drankje en een welkomstwoord van de voorzitter kon men genieten van het eten. Na het eten kwam er een Buutredenaar. Iedereen bedankt. CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN Onze leiding volgt regelmatig bijscholingen om hun licentie te kunnen verlengen, om bij te blijven met de ontwikkelingen op bewegingsgebied. Sabrina v.d. Graft heeft na een studie van 2 jaar haar leidersdiploma gehaald. Gefeliciteerd!! EN VERDER Jaarlijkse Schoonmaakdag van de Greep en de Draai. In augustus 2012 hebben weer een aantal dames en heren enthousiast gewerkt aan het schoonmaken van zaal, kleedkamers, toestellen, enz. Er is weer heel wat gesopt en geboend, maar ook gelachen en gekletst. Namens het bestuur en allen bedankt! 5

6 ... Grote Clubactie. De netto opbrengst bedroeg dit jaar 1000,00. De meeste loten werden verkocht door Amber Kerkhof(51), Esmee Siedenburg(37) en Angelique Lenarduzzi(19). Zij hebben allen een attentie ontvangen. Verder zijn er loten verkocht op de lessen door de leiding. Bedankt voor jullie inzet. Geboorte. Leidster Ilya Slingerland heeft op 1 mei 2012 een dochter gekregen genaamd Rona. Spandoek. Er is een spandoek met het K&V logo aangeschaft, te zien bij wedstrijden en demonstraties. Sportfair. K&V heeft op 2 juni 2012 met een demonstratie op het Zaaneiland meegedaan aan de manifestatie in het kader van 200 jaar stadsrechten Zaandam....Reünie. Op 24 november 2012 bestond K&V 95 jaar, dit is gevierd met een reünie. Hendrike v.d. Ham-v.d. Ree is tijdens de reünie benoemd tot erelid van onze vereniging. VOORUITBLIK... Onderlinge wedstrijden worden door K&V gehouden in de Greep op 13 april mei 2013 organiseren wij voor het Rayon de wedstrijd Ringenzwaaien in de Greep. Met ingang van 16 januari 2013 zal er met lessen freerunning gestart worden. De gyminstuif zal ook dit jaar een vervolg krijgen. Dit is in vogelvlucht het verslag van het afgelopen verenigingsjaar. Bestuurlijk gezien was het een rustig jaar, waarin veel werk is verzet. Het bestuur zal zijn uiterste best doen om het komende 96 ste verenigingsjaar ook weer goed te laten verlopen. Wij danken u allen voor het in ons gestelde vertrouwen. 6

7 Financieeloverzicht van 1 januari 2012 tot en met 31 december Ontvangsten: Uitgaven: Contributie ,32 (64.000) Vergoedingen ,19 (36000) Rente 254,13 ( 400) Zaalh.Gemeente 8.864,94 ( 8500) Zaalh.De Greep 8.000,== ( 8000) Contr.Bond/Kr ,31 ( 9750) Bestuurskosten 1.002,26 ( 1500) Wedstr./TD 380,49 ( 500) Materiaal/GCA 222,31 ( ---) Attenties 125,00 ( 500) De Brug 62,87 ( 250) Lidm.schappen --- ( 150) Commissies 251,99 ( 150) Nadelig Saldo 4.587,91 ( 900) Diversen --- ( ---) ,36 (65.300) ,36 (65300) ====================== ==================== Balans per 31 december AKTIVA: PASSIVA: Geldmiddelen: Nog te betalen: ING Bank RC ,33 Zaalhuur Gemeente. --- ING Bank Spaar ,09 Postgiro 1.490,46 Grote Club Actie --- Postgiro Spaar ,93 Wedstrijden 300,== ,81 300,== Div. roerende goed. P.M. Accommodatie De Greep ,== Reserveringen: Ziekteverz. Leiding 8.314,70 Gymz. "De Greep" " ,35 Voorraad: Jubileum 100 jr.k&v " 1.121,74 Turnpakjes --- PR Commissie 4.125,64 Nog te ontvangen: Gem. Zaanstad 114,89 Eigen Vermogen , , ,70 ============= ============ Toelichting: Dit boekjaar hebben wij met een nadelig saldo ad ,91 afgesloten. De reden hiervan is een teruglopend aantal jeugdleden. Daarnaast zijn enkele uitgaven hoger geweest dan begroot. Maar de exploitatie van De Greep laat een mooi voordelig saldo zien van ,80 dankzij een goede verhuur en teruggave van ECO tax. Exploitatie De Greep Ontvangsten: Uitgaven: Zaalhuur K&V ,== (8000) Onderhoud ,86 (1500) Zaalhuur Derden 2.456,50 (1500) Schoonm./art ,00 (1500) Verhuur De Draai 6.415,== (4000) Gas/Water/Licht 5.528,85 (8000) Rente 164,29 ( 100) Telefoon 314,32 ( 500) Kantine opbrengst 3.550,99 (2500) Onr.goedbel. 780,61 (1000) Diversen --- ( -- ) Verzekeringen 674,34 ( 800) Diversen --- ( 800) Voordelig saldo ,80 (2000) ,78(16100) ,78 (16100) =================== =================== 7

8 BEGROTING 2013 Ontvangsten Uitgaven: Contributie/Don ,== Vergoedingen ,== Rente 500,== Zaalhuur Gemeente 9.000,== Zaalhuur De Greep 8.000,== Contributie Bond ,== Bestuurskosten 1.000,== Nadelig Saldo 400,== Wedstrijden/TD 500,== Materiaal 500,== Attenties 200,== Clubblad De Brug 250,== Lidm. Schappen ---- Commissies 250,== ,== ,== ============== ============= BEGROTING DE GREEP Ontvangsten: Uitgaven: Zaalhuur K&V ,== Onderhoud ,== Zaalhuur Derden 1.500,== Schoonm./art ,== Verhuur De Draai 4.000,== Gas/Water/Licht 7.500,== Kantine Opbrengst 3.000,== Verzekeringen 750,== Telefoonkosten 500,== Onr. Goedbel ,== Voordelig Saldo 3.000,== ,== ,== ============= ============ A. Oosterbroek. 8

9 VERSLAG VAN COMMISSIE DE GREEP Het afgelopen jaar is er weer het nodige werk verzet door een relatief klein aantal K&V mensen. In dit verslagjaar zijn er gelukkig geen mankement geweest die onze speciale aandacht vroegen. Daardoor is het een vrij rustig jaar geweest voor de commissie en haar leden. Wel zijn er gesprekken geweest met o.a. de gemeente Zaanstad inzake het parkeerterrein. Dit gaat in zijn huidige vorm verdwijnen maar hiervoor in de plaats komen 25 parkeerplaatsen bij de perzikkruidweg, 10 plaatsen tegen de gymzaal plus speciale parkeergelegenheid voor boottrailers bij Rockgym. Het huidige parkeerterrein wordt dan een groenzone. Inmiddels is de plaats waren boten in- en uit het water moeten worden gehaald aangelegd nu dienen de hoge bomen achter de Greep nog te worden gerooid. Naast het bovengenoemde werk is ook het gewone onderhoudswerk op de gebruikelijke wijze uitgevoerd. Dat er in een schone zaal wordt gesport vinden wij eigenlijk gewoon maar zonder de inspanning van Asta zou dit niet mogelijk zijn. Asta, uitstekend!! Ook enkele vrijwilligers doen regelmatig schoonmaakwerkzaamheden, denk maar eens aan de grote schoonmaak in de vakanties, waardoor het aangenaam sporten is. Wij willen allen hartelijk bedanken die zich op wat voor manier dan ook hebben ingespannen om onze sport accommodatie in een top conditie te houden. Bedankt!!!!! De commissie Technisch Wedstrijdverslag e competitiewedstrijd 21/22 1 tweede prijs en 1 derde prijs. januari 3 e competitiewedstrijd 24/25 2 tweede prijzen maart Toestelkampioenschappen 1 5 tweede prijzen en 3 derde prijzen april 2 e recreatiewedstrijd 15 april 1 eerste prijs Onderlinge wedstrijden eerste prijzen, 12 tweede prijzen en 6 derde prijzen april Ringenwedstrijd 9 juni 6 eerste prijzen, 6 tweede prijzen en 1 derde prijs 1 e competitiewedstrijd 17 1 eerste prijs en 2 tweede prijzen november 1 e recreatiewedstrijd 15 december 4 eerste prijzen, 1 tweede prijs en 1 4 e prijs 9

10 FINANCIEEL VERSLAG A.C ONTVANGSTEN UITGAVEN Beginsaldo Kas 77,39 Diversen 16,69 Disco 267,00 Disco 104,77 Fietspuzzeltocht - Fietspuzzeltocht - Sinterklaas 264,00 Sinterklaas 346,30 Eindsaldo Kas 140,63 Totaal 608,39 Totaal 608,39 FINANCIEEL VERSLAG A.C./KAMP 2012 ONTVANGSTEN UITGAVEN Beginsaldo Kas 102,34 Boodschappen 989,54 Beginsaldo Giro 150,84 Pretpark 1.274,50 Deelname 6.740,00 Zwemmen 384,10 Diversen 3,90 Verblijf 2.125,00 Huur Bus 1.350,00 BBQ 59,03 Diversen 764,00 Eindsaldo Kas 4,20 Eindsaldo Giro 46,71 Totaal 6.997,08 Totaal 6.997,08 10

11 Jaarverslag PR-commissie K&V 2012 In 2012 heeft de PR-commissie weer tal van acties ondernomen. In (toen nog) dezelfde samenstelling heeft de commissie zich weer ingezet om Kracht & Vlugheid goed te promoten. Dit jaar heeft K&V weer meegedaan met het project de Jeugd Sport Pas. De PR onderhoudt contact hierover met Sportservice Zaanstad en ontvangt van hen de lijst met namen van de kinderen die zich ingeschreven hebben. Vervolgens ontvangt het bestuur deze lijst om door te geven aan de betreffende leiding. Er is uitgezocht hoeveel kinderen er lid zijn geworden zijn via de Jeugd Sport Pas in Dit zijn er 8. Verder zijn er weer verschillende persberichten en advertenties geschreven voor diverse uren o.a. voor: Zumba, Dames keep fit 65+, Kleuter- en Peutergym, Turnen voor volwassenen, K&V in Beweging, en ook voor Actiemaand Maart. In februari /maart van 2012 zijn er twee acties opgezet en uitgevoerd door de PR-Commissie. De Scholenactie - De PR heeft de midden- en bovenbouw van basisscholen in t Kalf, Rooswijk en Schaarsven benaderd om naar de betreffende uren in de wijk te komen. Op de scholen zijn flyers uitgedeeld. De kinderen konden zich inschrijven via een formulier op de website van K&V. De actiemaand Maart- Via de pers is het bericht verspreid dat er de hele maand gratis meegedaan kan worden op alle uren van K&V. Inschrijven voor deze actie kon via een formulier op de website van K&V. De leiding is voor beide acties op hoogte gebracht via een brief. De PR heeft voor het nieuwe uur K&V in Beweging (voor ouderen) de nodige promotie gezocht. Er zijn persberichten verstuurd en er is contact geweest met Sportservice Zaanstad om eventueel aan te haken bij het GALM-project. Dit is een beweegproject voor Ouderen. Hierover worden reeds nog gesprekken gevoerd. Er zijn weer K&V T-shirts en handdoeken verkocht tijdens de onderlinge wedstrijden. Verder is de PR alle lesuren van K&V af geweest om de handdoek te laten zien en te promoten. De handdoeken en de T-shirts zijn momenteel via de website te bestellen. Zaterdag 2 juni is er door de gemeente Zaanstad een Sportfair georganiseerd. De PR heeft met een kraampje op deze fair gestaan om K&V de promoten. Dit is gedaan door lesroosters, flyers en goodiebags uit te delen. Daarnaast is er ook een demonstratie geweest op de tumblingbaan en de trampoline. Eric de Kruijf heeft,samen met de PR, een QR-code gemaakt. Deze code komt op alle persberichten/correspondentie naar buiten toe te staan, samen met het K&V logo. Eric heeft ook nog een strippenkaart ontwikkeld. Deze gaat gebruikt worden voor een aantal lesuren. Het is belangrijk om te zien of de acties van de PR daadwerkelijk leden opleveren. Er is daarom contact gelegd met de ledenadministratie om hier een beeld van te krijgen. Er is nagedacht over de doorstroom van kinderen van het Ouder en Peuter lesuur naar Kleutergym. Hiervoor is een brief gemaakt. Deze wordt meegegeven aan de ouders van de peuters die de kleuterleeftijd bereikt hebben. Financiën: In 2012 is er 2,30 uitgegeven en blijft er nog 50,40 in de PR-pot zitten. De PR-Commissie Ilya, Mirjam, Anke, Jenny en Susanne Jaarverslag clubblad De Brug Hier in een berichtje van de redactie voor het jaarverslag. Allereerst voor iedereen de beste wensen en een sportief Nieuwjaar toegewenst. Ziezo er is alweer een jaar verstreken en de clubkrant verschijnt nog elk kwartaal, voorzien van nieuws, puzzels en kleurplaten. Het maken van de clubkrant vinden we nog steeds heel leuk om te doen, af en toe stressen om deadline te halen, maar dat mag de pret niet drukken. We hebben veel plezier. En mocht je de clubkrant niet meer voor handen hebben, dan is het altijd nog online te lezen via de website: De Redactie 11

12 12

UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN. om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen.

UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN. om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen. UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen. Deze zal gehouden worden in onze recreatiezaal de Draai, naast gymzaal

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2010

Algemene ledenvergadering 2010 Algemene ledenvergadering 2010 Datum : 10 maart 2010 Tijdstip : : 20.30 uur Plaats : in zaal Vlinderhei, Vlinderhei, 5685 GZ Best Bestuur Leden : Inge van Laarhoven, Marieke Lustenhouwer, Frans de Beer,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Christelijke Sportvereniging Deos

Christelijke Sportvereniging Deos Christelijke Sportvereniging Deos Door Eensgezindheid en Overtuiging Sterk Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Profiel CSV Deos... 3 Sportieve prestaties... 4 Jongens... 4 Meisjes... 4 Bestuur... 5 Ledenverloop...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. EHBO Vereniging St Camillus Vogelenzang - De Zilk Datum: 3 februari 2014 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom in de vernieuwde Duinpan Buiten de aanwezigheid

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALGEMENE LEDEN VERGADERING Wanneer 17 mei 2011 Locatie Tijd De Poort, naast de Hervormde Kerk (achter tandarts Roseboom) 20.15 uur Beste leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden, In het afgelopen jaar

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering Bré-Da-Boules 30 maart 2009 t Boullaar

Notulen Algemene ledenvergadering Bré-Da-Boules 30 maart 2009 t Boullaar Notulen Algemene ledenvergadering Bré-Da-Boules 30 maart 2009 t Boullaar Aanwezig: 33 leden inclusief bestuur Afwezig met bericht: 23 leden 1 Inleiding door voorzitter en opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam Jaarboek 2014 Afdeling Zaandam 1 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX ZAANDAM Datum: maandag 20 april 2015 Aanvang: 19:30 uur 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Begroot Werkelijk Verschillen rekeningbegroting Debet Credit Debet Credit Debet Credit Analyse Baten Contributies 31.610 Giften 200 Rente 430 Service-vergoeding

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur Postadres: Postbus 264, 8250 AG Dronten Locatie: Het Kamp te Dronten Telefoon (0321) 38 07 22 Internet: www.hsvdronten.nl E-mail: secretariaat@hsvdronten.nl Inschr. KvK Lelystad 40656537 Notulen Algemene

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) maandag 19.30-20.30 aerobic met yoga dinsdag

Nadere informatie

Welkom op de ALV. G.V. S.H.E.L.L. Oudehaske 10 mei 2016

Welkom op de ALV. G.V. S.H.E.L.L. Oudehaske 10 mei 2016 Welkom op de ALV G.V. S.H.E.L.L. Oudehaske 10 mei 2016 Notulen ALV 2015 Financiën Financieel Jaarverslag 2015 Verslag kascommissie (Sonja Keijzer en Trientje Smits) Benoeming nieuwe kascommissie Voorstel

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) maandag 19.30-20.30 aerobic met yoga dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.21 december 2016

Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Inhoud: - Rabobank clubkas campagne - Agendatips - Speelotheek gesloten op.. - Jaarvergadering - Donateurs bedankt - Website - Adreswijzigingen/mailadressen - Oproep vrijwilligers

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging 68e jaargang nr. 1 Clubblad De Brug Officieel Orgaan van de Christelijke Gymnastiek & Sport vereniging KRACHT & VLUGHEID opgericht 24

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

ALV. Turnvereniging FIT Amstelveen 12 November 2014

ALV. Turnvereniging FIT Amstelveen 12 November 2014 ALV Turnvereniging FIT Amstelveen 12 November 2014 Agenda Financiën Ledenadministratie Accommodatie zaken Algemene zaken 20 minuten 20minuten 20 minuten 15 minuten Rondvraag Financiën Exploitatie seizoen

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) maandag 19.30-20.30 aerobic met yoga dinsdag

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans Toelichting op de balans Bezittingen Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor de lustrumbeloningen is dit de prijs per stuk excl. Matrijskosten Liquide middelen De liquidemiddelen

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging Sport Vereent

Gymnastiekvereniging Sport Vereent Gymnastiekvereniging Sport Vereent www.sportvereent.nl 1 nl Inhoud Welkom bij Sport Vereent.................. 3 Locaties lessen........................... 4 Ledenadministratie....................... 4

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Devinco Mei 2015

Nieuwsbrief Devinco Mei 2015 Nieuwsbrief Devinco Mei 2015 Inhoud van deze nieuwsbrief: - Schade aan ons veld - Algemene Leden Vergadering - Gebruik van clubhuis onder BIXO tijd - De Fitste van Deventer - Trainingen in de meivakantie

Nadere informatie

Financieel verslag van de penningmeester 2008

Financieel verslag van de penningmeester 2008 Het bestuur van Watersportvereniging Rijn en Lek heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 16 maart 2009 om 19.45 uur in het clubschip. De volgende huishoudelijke

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011 Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 van Swalmense Zwem- en Poloclub Eszet, gehouden op 16 maart 2012 in de Brede Maatschappelijke Voorziening De Robijn. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

: Carry Smits-Muylaert

: Carry Smits-Muylaert Notulen 84 e ALV De Watertrappers 16 april 2015 Locatie : Clubhuis Tijd : 20.00 uur Aanwezig : Johan Selles (Voorzitter) André Visser (Penningmeester) Carry Smits-Muylaert (secretaris) Monique van der

Nadere informatie

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse.

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. Op maandag 18 november 2013 om 20.00 uur in Sport- en Faciliteitencentrum de Punt aan de Emmeloordseweg

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO d.d. 29 mei 2013 (conceptversie 22 juni 2013)

Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO d.d. 29 mei 2013 (conceptversie 22 juni 2013) Gymnastiekvereniging F.D.O Tel. 020-4080461 Secretariaat: Hamontstraat 18 e-mail: info@gvfdo.nl 1066 NA AMSTERDAM www.gvfdo.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO d.d. 29 mei 2013

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 Vanuit het bestuur: Kijkje in de keuken van het bestuur. De nieuwsbrief van november, dat betekend dat het jaar alweer bijna om is. De tijd vliegt voorbij. Wat hebben

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief! Ouderkerk aan de Amstel, 18 september 2015 Nieuwsbrief 1, seizoen 2015-2016 Beste ouders/verzorgers en overige leden, We zijn weer begonnen! In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering ouderraad 15 oktober 2013

Verslag jaarvergadering ouderraad 15 oktober 2013 Verslag jaarvergadering ouderraad 15 oktober 2013 Aanwezig Afwezig : Joyce Brussee, Sabine Burggraaf, Nel Mesman, Christel van de Reijden, Dicky Vrugte : Afwezig met kennisgeving zijn; Francesca Boot,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker. 21 oktober 2014

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker. 21 oktober 2014 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker 21 oktober 2014 Agenda Opening Bedanken bestuursleden Benoeming nieuwe bestuursleden Aankondiging nieuwe commissieleden Presentatie jaarverslag

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 U heb alweer onze nieuwe activiteitenkalender ontvangen voor ons nieuwe verenigingsjaar. Naar aanleiding van de jaarvergadering hebben we daar wat aanpassingen

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem Taken en verantwoordelijkheden voorzitter - Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging - Stelt in samenwerking met technisch bestuurslid en hoofdleiding beleids- en jaarplan op - Draagt het

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn.

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn. Beste allen, Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn. 18 oktober: het Grote Gymfeest november: lotenverkoop

Nadere informatie

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl.

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl. Welkom bij svdio Leuk dat je lid bent van svdio! Door middel van deze folder willen wij je graag op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het sportieve

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN. Begroting 2014 & 2015

GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN. Begroting 2014 & 2015 GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN Begroting 2014 & 2015 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 3 A. BEGROTING... 4 A.1. Inleiding... 4 A.2. Begroting op hoofdlijnen... 4 A.3. Kosten... 5 A.4. Opbrengsten... 7 Begroting

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Jaarrekening 2013 Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Inhoudsopgave Algemeen Financieel overzicht Resultaten rekening 2013 en balans Gedetailleerd overzicht van ontvangsten en uitgaven Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Stichting Samanatha Blokweerweg 59a 2953 AA Alblasserdam. Rabobank: 1748.49.443 KvK nummer: 56297246. Jaarverslag. Versie: 0.

Stichting Samanatha Blokweerweg 59a 2953 AA Alblasserdam. Rabobank: 1748.49.443 KvK nummer: 56297246. Jaarverslag. Versie: 0. Stichting Samanatha Blokweerweg 59a 2953 AA Alblasserdam Rabobank: 1748.49.443 KvK nummer: 56297246 Jaarverslag 2013 Versie: 0.1 Status: Concept Inhoud Versiebeheer... 3 Voorwoord... 4 1 Overzicht 2013

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

3 april 2015 nr. 23. Van het bestuur

3 april 2015 nr. 23. Van het bestuur 3 april 2015 nr. 23 Vlak voor de Pasen leest u in deze Nieuwsbrief over alle activiteiten van de afgelopen periode. Een terugblik op onze Clubdag, een uitnodiging en agenda voor de jaarlijkse ALV en natuurlijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Voorzitter. Secretaresse. Penningmeester

Algemeen bestuur. Voorzitter. Secretaresse. Penningmeester Algemeen bestuur Voorzitter - Bijwonen van de bestuursvergaderingen (ongeveer 7 keer per jaar). - Vertegenwoordigen van de vereniging bij officiele gelegenheden. - Leiden van bestuurs- en algemene vergaderingen.

Nadere informatie