IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Transcriptie

1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII De Fractie van D66 t.a.v. de heer J. Heuvelink van Goghlaan SC BERGSCHENHOEK Datum 28 januari 2014 Onskenmerk U Postbus AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Marjonne van Workum Telefoon E mail Fax (010) Onderwerp Beantwoording van uw raadsvragen Geachte heer Heuvelink, Op 19 januari 2014 heeft u raadsvragen ingediend over de toekomst van basisschool De Kleine Kapitein. Allereerst willen wij als college benadrukken dat wij het voor zowel leerlingen, leerkrachten, directie en bestuur heel erg vervelend vinden dat De Kleine Kapitein zich nu in deze situatie bevindt. Het team van De Kleine Kapitein, de Stichting Natuurlijk Leren en alle vrijwillige ouders hebben de afgelopen jaren met veel energie gewerkt aan de opbouw van dit bijzondere onderwijsconcept en het is voor ouders en kinderen altijd zeer onwenselijk om van school te wisselen. Ook zouden wij het als gemeente erg betreuren gezien het belang dat wij, net als u, hechten aan een goed en divers onderwijsaanbod in onze gemeente. Met deze brief geven wij u antwoord op uw vragen. Vraag 1. De wethouder onderwijs heeft aangegeven zich actief te willen inzetten bij bemiddeling tussen schoolbesturen en De Kleine Kapitein school am (alsnog) tot een samenwerking dan wel fusie te komen. Kan het College ons inlichten welke pogingen hij precies zal gaan ondernemen? Antwoord Allereerst moeten wij duidelijk zijn dat wij als gemeente een schoolbestuur niet kunnen verplichten om een andere school over te nemen. Ieder schoolbestuur maakt haar eigen afweging of het toevoegen van De Kleine Kapitein aan haar bestand een wenselijke aanvulling zal zijn in het realiseren van haar eigen ambities. Een schoolbestuur zal daarbij bijvoorbeeld kijken naar de financiële gevolgen, de match van het onderwijsconcept, en de gevolgen voor de onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld op basis van aanwezige rapporten van de onderwijsinspectie. Wat wij wel als college kunnen doen is De Kleine Kapitein in contact brengen met schoolbesturen en de behoefte van onze inwoners om deze school in stand te houden onder de aandacht te brengen. Dit pagina 1/5

2 Ons kenmerk U laatste heeft de wethouder zeer actief gedaan vanaf het moment dat hij van De Kleine Kapitein begrepen heeft dat het hun op eigen kracht mogelijk niet zou gaan lukken. De Kleine Kapitein heeft op dat moment pas aangegeven met wie zij gesprekken voerden. De wethouder heeft direct aangegeven te willen bemiddelen en heeft de betreffende partijen uitgenodigd voor een gesprek. Een schoolbestuur moet uiteindelijk zelf bepalen of zij hierbij een rol willen en kunnen spelen. Dit laatste is ook niet altijd mogelijk gezien de financiële situatie van sommige schoolbesturen. Vraag 2. Wat betekent de brief van BSOZus Et Zo over haar bereidwilligheid om de BSOruimte in de WP2 school te betrekken, en daarmee de kapitaallasten voor die 200m2 meter BSOvoor haar rekening te nemen, voor het voorstelomtrent uitstel van de bouw van de WP2school? En in hoeverre was de wethouder reeds op de hoogte van deze bereidheid van BSOZus Et Zo? Antwoord De wethouder is reeds op de hoogte van de wensen van BSOZus en ZO om, in plaats van kinderopvang organisatie Kern, de 200m2 BSOin de WP2 school over te nemen. Belangrijk om te weten hierbij is dat wij als College van Burgemeester en Wethouders gekozen hebben om schoolbesturen zelf te laten bepalen met welke kinderopvangorganisatie zij het liefst samenwerken. Wij kunnen en mogen geen voorkeur uitspreken omdat er sprake is van commerciële organisaties. Dit is ook omschreven in de beleidsregels huisvesting kinderopvang, zoals vastgesteld in augustus Zie de bijlage met kenmerk T Een goede samenwerking tussen scholen en kinderopvangorganisaties is bijvoorbeeld van belang in het gezamenlijk gebruik van ruimtes, de afstemming bij de organisatie van TSO (Tussenschoolse Opvang) maar ook bij de ontwikkeling van een kind. De Klipper en De Kleine Kapitein hebben in het verleden uitdrukkelijk gekozen voor Kern Kinderopvang. Ook nu nog spreken zij hun voorkeur uit voor kinderorganisatie Kern. Kern heeft ook de intentie uitgesproken graag een langdurige huurrelatie aan te willen gaan. De inzet vanaf de start van het bouwtraject is echter altijd geweest dat de WP2 na de bouw overgenomen zou worden door de schoolbesturen. Deze zouden vervolgens de kapitaallasten voor de BSO ruimtes van de gemeente overnemen. Ze zouden dan zelf een huurovereenkomst af kunnen sluiten met een kinderopvangorganisatie naar keuze. Zij bepalen derhalve of het Kern of een andere organisatie gaat worden. Dit is bijvoorbeeld ook reeds voor de WP3 geregeld. De Laurentius Stichting neemt de WP3 school volledig over, inclusief de BSOruimtes en organiseren zelf de afspraken met een BSO. Indien de scholen een afspraak met BSOZus en ZO willen maken, voor ruimtes die ze van ons overgeno~ hebben, is dat hun keuze. Eind 2013 is echter bekend geworden dat de schoolbesturen, uiteindelijk niet de kapitaallasten van de 200m2 BSOin de WP2 wensten over te nemen, ondanks het feit dat Kern Kinderopvang wel bereid was een langdurig huurcontract af te sluiten. De schoolbesturen hebben toen samen met Kern voorgesteld om de 200m2 uit het ontwerp te verwijderen en de kinderopvang gebruik te laten maken van de beschikbare ruimte binnen de m2 voor onderwijs. Dit zou een aanpassing van het ontwerp betekenen en dus vertraging van het bouwtraject. er dan aanpassingskasten van het ontwerp gemaakt worden. Ook moeten Dit was een extra reden, naast de onzekerheid over De Kleine Kapitein, voor de gemeente om een pas op de plaats te maken, zoals ook aangegeven in de brief naar de commissie van januari, en te gaan pagina 2/5

3 Ons kenmerk U onderzoeken of het verstandig is het ontwerp aan te gaan passen. Deze keuze is mede afhankelijk van de bereidheid van de schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie om de ontwerp aanpassingskosten te betalen of dat de reeds geplande BSOruimte beter als losstaande ruimte in de markt gezet kan worden. Pas wanneer dit laatste het geval is, komen andere partijen in beeld, zoals BSOZus en Zo en andere kinderopvangorganisaties. Vraag 3. Klopt het dat De Kleine Kapitein school de afgelopen jaren te klein is gehuisvest omdat zij op de tijdelijke locatie geen beroep heeft kunnen doen op de zogenaamde vaste voet (200m2) in bruto vloer oppervlak (BVD)?Zo ja, hoe kan het college verantwoorden dat de gemeentelijke richtlijn voor huisvesting van pritnair onderwijs hier buiten werking is geplaatst? Zo nee, hoe kijkt het college naar zijn eigen rol in de ontwikkeling van De Kleine Kapitein? Antwoord Op het moment dat De Kleine Kapitein werd gehuisvest in de tijdelijke huisvesting aan de Stationssingel gold de oude Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (hierna: verordening). In die verordening werd niet gerekend met BVD, maar met lokalenbehoefte. De Kleine Kapitein heeft steeds het aantal lokalen tot haar beschikking gehad, waar zij volgens de verordening recht op had. Overigens constateren wij niet een achterblijvende groei van het totaal aantalleerlingen in de wijk Westpolder ten gevolge van de keuze voor tijdelijke huisvesting in afwachting van de definitieve bouw van een WP2 en WP3 school. Integendeel, de groei volgt nog steeds in grote mate de leerlingenprognoses. Soms is een wachtlijst ook een keuze van een school zelf i.v.m. tekort aan leraren of onzekerheid over de toekomst. Wel zien wij verschuivingen in belangstellingspercentages tussen scholen. Daar heeft de gemeente geen invloed op. Wij nemen dan ook afstand van de indruk die u wilt wekken dat De Kleine Kapitein het noodzakelijke aantalleerlingen op 1 oktober 2013 niet gehaald zou hebben ten gevolge van de tijdelijke huisvesting zoals aangeboden door de gemeente. Vraag 4. Hoe kijkt het College terug op haar rol in de publieke communicatie omtrent de toekomst van De Kleine Kapitein en van de nieuwbouwplannen van de WP2school, in de periode voorafgaand aan de informatieavond voor de ouders van De Kleine Kapitein op woensdag 15 januari j.l.? Antwoord Eind november heeft de raad een motie aangenomen voor een investeringsstop, mede naar aanleiding van het advies van de provincie en de scan van BZK. De WP2 en WP3 school staan beiden in het Meerjareninvesteringsplan. Het college moest toen met spoed alle investeringen opnieuw tegen het licht houden om zo min mogelijk vertraging te krijgen in de geplande activiteiten. Hiervoor is een raadsbesluit voorbereid voor de commissie AB van januari De Wethouder onderwijs vond het wenselijk niet alleen financiële maar ook maatschappelijke argumenten uit de samenleving te betrekken bij de afweging rondom de Wp2 en de Wp3 school. Dus juist in het belang van de scholen en ouders is dit onderwerp geagendeerd voor de commissie Samenleving van begin januari Daarom heeft het college een brief voorbereid voor de commissie Samenleving. Deze brief moest voor de kerstvakantie aangeleverd worden. Om te voorkomen dat ouders deze openbare informatie zouden lezen, is een informatiebulletin voor ouders ontwikkeld. Dit bericht is voor de kerstvakantie verstuurd aan de schoolbesturen en aan Kern Kinderopvang met het verzoek eventuele feedback te geven. Vervolgens zijn de opmerkingen verwerkt en is de vrijdag voor de kerstvakantie het definitief geworden pagina 3/5

4 Ons kenmerk U informatiebulletin verspreid aan de schoolbesturen en geplaatst op De afspraak met de schoolbesturen is altijd dat zij zorgen in overleg met de schooldirecteuren voor communicatie naar ouders. Iedere school heeft daar zijn eigen communicatiekanalen en momenten voor. Helaas blijkt dit niet gebeurd te zijn bij sommige schoolbesturen. Pas in de weken na de kerstvakantie, mede nadat de gemeente zelf vragen gesteld heeft of er al gecommuniceerd was aan ouders, blijken ouders geïnformeerd te zijn. Wij vinden het net als u heel vervelend dat ouders van de wethouder tijdens de commissie Samenleving voor het eerst moesten horen over de mogelijke onzekerheid over de toekomst van de school. Vraag 5. Hoe wil het cottege de diversiteit van onderwijs in de Gouden Buurten (en de Gouden Ui/buurt in het bijzonder) waarborgen, mede met het oog op de aantrekkelijkheid van deze toch al veel geplaagde wijk? Antwoord Er is sprake van een diversiteit aan onderwijs in de wijk Westpolder door het bestaan van openbaar onderwijs (de Klipper), Christelijk onderwijs (de Maxima) en katholiek onderwijs (de Gouden Griffel/het Zilveren Penseel). Natuurlijk zou het erg wenselijk zijn wanneer we het concept van De Kleine Kapitein ook in deze wijk kunnen blijven aanbieden. Vraag 6. Welke alternatieven ziet het College verder voor de ontwikkeling van De Kleine Kapitein, bijvoorbeeld in termen von herstart/doorstart? Antwoord Een formele herstartldoorstart via een aanvraag op het Plan van scholen is per 1 augustus 2014 niet meer mogelijk. Uit de prognoses kwam namelijk niet naar voren dat De Kleine Kapitein nu binnen vijf jaar wel de stichtingsnorm zou halen. Er zijn echter nog wel andere mogelijkheden voor De Kleine Kapitein, zoals het worden van een nevenvestiging/dislocatie van een andere school van een ander schoolbestuur. Ook kan De Kleine Kapitein nog een gesprek aangaan met de Minister om te kijken of de Minister bereid is tot een uitzonderingssituatie. Wij hopen van harte voor alle betrokkenen dat er snel duidelijkheid komt voor De Kleine Kapitein. Deze onzekerheid is erg vervelend. Zodra er duidelijkheid is, starten wij het vervolg van het afwegingsproces rondom de bouw van de WP2. pagina 4/5

5 Ons kenmerk U Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen. Met een vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Lansingerland drs. ing. Ad Eijkenaar Secretaris b.a. Coos Rijsdijk Burgemeester Bijlage: T Beleidsregels huisvesting kinderopvang pagina 5/5

6

7 GEMEENTE Lansingerland Decentrale regelgeving Titel regelgeving Beleidsregels voor de huisvesting van kinderopvang Citeertitel Beleidsregels huisvesting kinderopvang Besloten door: College van Burgemeester en Wethouders Registratie-nummer T Corsa-nummer Regelgeving Onderwerp te plaatsen Betreft Geldig van Geldig tot Wettelijke grondslag Datum terugwerkende Datum ondertekening Bekendmaking geplaatst Datum bekendmaking Gedelegeerde regelgeving Opmerkingen kracht regeling Maatschappelijke Aangepast beleid 1 augustus 2012 Onbepaalde tijd N.v.t. n.v.t. n.v.t. N.v.t. Geen zorg en welzijn Pagina 1/9

8 Inhoudsopgave Aanleiding 3 1 Relevante wet- en regelgeving Wet kinderopvang Motie Aartsen/Bos Ruimtelijke ordening Rol gemeente op basis van wet- en regelgeving 4 2 Beleidsregels kinderopvang (dagopvang en BSO)in schoolgebouwen Inleiding Verhuur van ruimtes in een onderwijsgebouw Tijdelijke leegstand van een onderwijslokaal Structurele leegstand van een onderwijslokaal Verhuur van overige ruimtes in een schoolgebouw Gemeente is juridisch eigenaar van het schoolgebouw Afsluiten huurovereenkomst Huurprijs Selectie van aanbieder van kinderopvang Schoolbestuur of derde partij is juridisch eigenaar van het gebouw Afsluiten huurovereenkomst Huurprijs Toestemming gemeente Selectie van aanbieder van kinderopvang Realisatie van een aparte kinderopvanglocatie bij een schoolgebouw Toestemming gemeente Overig Realisatie van nieuwe schoolgebouwen Verzoek tot realisatie van kinderopvang in het schoolgebouw Selectie van aanbieder van kinderopvang 7 3 Overige beleidsregels huisvesting kinderopvang Kostendekkende huurprijs gemeentelijke gebouwen, anders dan onderwijsgebouwen Zoekopdracht geschikte locaties Procedures omtrent vergunningen en kwaliteitseisen kinderopvang Medewerking verlenen aan realisatie van nieuwe locaties 8 Bijlage 1: Schematisch overzicht verhuur onderwijsruimte 9 Pagina 2/9

9 Aanleiding Kinderopvang heeft een belangrijke functie in de maatschappij. Voor veelouders is kinderopvang een voorwaarde om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Kinderopvang omvat kinderdagopvang voor kinderen van 0 4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO)voor kinderen van 4 12 jaar. De BSOis weer onder te verdelen in voorschoolse en naschoolse opvang. Tot 2005 was de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van kinderopvang. Het rijk stelde subsidie beschikbaar aan de gemeenten voor de realisatie van de kindplaatsen. Met de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 is kinderopvang een vraaggefinancierde markt geworden. Dit was voor de gemeente aanleiding om geen actief kinderopvangbeleid meer te voeren en zich niet te mengen in de marktwerking. De kinderopvang is na de invoering van de wet sterk gegroeid. Dit komt vooral door de stimuleringsmaatregelen van het Rijk. Zo is kinderopvang financieel toegankelijker geworden door de invoering van de financiële tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang die ouders kunnen aanvragen bij de belastingdienst. De extra kinderopvangplaatsen worden veelal gerealiseerd in nieuwe gebouwen of door bestaande locaties aan te passen. Een van de knelpunten voor uitbreiding is echter het vinden van geschikte locaties. De wettelijke verplichtingen en gemeentelijke bepalingen kunnen een drempel vormen voor ondernemers. Kinderopvangorganisaties zoeken daarom naar creatieve oplossingen zoals gezamenlijk gebruik van schoolgebouwen, sportaccommodaties en het verbouwen van kantoorgebouwen. De organisaties van kinderopvang hebben steeds meer de behoefte aan een duidelijke omschrijving van de regierol van de gemeente bij de realisatie van kinderopvang. Zo lang de gemeente handelt vanuit het algemeen belang, het gemeentelijk beleid volledig transparant is en ondernemers niet individueel bevoordeeld worden, kan de gemeente een rol hebben in het marktsysteem voor kinderopvang. Zowel vanuit de gemeente als vanuit schoolbesturen en kinderopvangorganisaties is er vooral behoefte aan meer duidelijkheid omtrent de kaders en de beleidslijn ten aanzien van verhuur van ruimte in schoolgebouwen. Ook gezien de recente ontwikkelingen, waar verhuur van ruimte in schoolgebouwen steeds omvangrijker wordt, is het van belang de zaken goed te regelen. Om meer duidelijkheid te geven over het gemeentelijk beleid voor huisvesting van zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang zijn deze beleidsregels opgesteld. Pagina 3/9

10 1 ReLevante wet- en regelgeving 1.1 Wet kinderopvang Na de invoering van de Wet kinderopvang heeft de gemeente zich met name gericht op het uitvoeren van de wettelijke taken zoals het actueel houden van het register kinderopvang, het uitvoeren van toezicht en handhaving en uitvoering van het doelgroepenbeleid. In de Wet kinderopvang zijn, behalve de gemeentelijke taken, ook kwaliteitseisen ten aanzien van de kinderopvang vastgelegd. In mei 2012 worden de landelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang vastgesteld in een Algemene maatregel van bestuur. 1.2 Motie Van Aartsen/Bos Als gevolg van de motie Van Aartsen/Bos zijn schoolbesturen sinds 1 augustus 2007 verplicht een arrangement (doorgaande ontwikkelingslijn) voor BSOaan ouders aan te bieden als zij daarom vragen. Hierdoor is een extra impuls ontstaan voor het creëren van voorzieningen voor BSOin en rondom scholen. In de doorgaande ontwikkelingslijn werken de professionals samen om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en onderwijsachterstanden te voorkomen. 1.3 Ruimtelijke ordening Een organisatie voor kinderopvang krijgt bij de realisatie van nieuwe kindplaatsen te maken met de landelijke en gemeentelijke regelgeving ten aanzien van ruimtelijke ordening. De gemeente heeft een taak met betrekking tot: Het verstrekken van een omgevingsvergunning; Het toetsen van locaties aan bestemmingsplannen; Het wijzigen van bestemmingsplannen; Het ontwikkelen/ontwerpen van nieuwe wijken. 1.4 Rol gemeente op basis van wet- en regelgeving De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief goede kinderopvang voor haar inwoners aanwezig is. De gemeente heeft hierbij een regierol (hieronder wordt verstaan een voorwaardenscheppende en sturende rol) bij het realiseren van kinderopvanglocaties. De gemeente kan door het handhaven of wijzigen van bestemmingen de voorwaarden creëren voor het realiseren van kinderopvang. Ook vanuit de rol als eigenaar van gemeentelijke accommodaties kan de gemeente voorzieningen creëren voor kinderopvang. Pagina 4/9

11 2 Beleidsregels kinderopvang(dagopvang en BSO) in schoolgebouwen 2.1 Inleiding Omdat scholen een arrangement voor BSOmoeten aanbieden is het wenselijk om buitenschoolse opvang zoveel mogelijk in of rondom een schoolgebouw te realiseren. Dit bevordert onder andere de inhoudelijke afstemming tussen kinderopvang en onderwijs. in schoolgebouwen worden de onderstaande beleidsregels gehanteerd. Ten aanzien van het realiseren van kinderopvang (zowel BSOals dagopvang) 2.2 Verhuur van ruimtes in een onderwijsgebouw Leegstaande lokalen in onderwijsgebouwen kunnen, indien gewenst, verhuurd worden aan kinderopvangorganisaties. Hoe de verhuur plaatsvindt, is afhankelijk van diverse factoren zoals: Het soort ruimte (lokaal of overige ruimte); Tijdelijke of permanente leegstand van het lokaal; Het juridisch eigendom van het gebouw. In bijlage 1 is schematisch weergegeven hoe de verhuur van of bij een schoolgebouw plaatsvindt Tijdelijke leegstand van een onderwijslokaal Voor verhuur van lokalen die tijdelijk niet voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden, gelden de regels van de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De gemeente kan ten alle tijden besluiten om de onderwijsruimtes te vorderen indien deze voor onderwijs nodig zijn. De lokalen blijven de bestemming onderwijshuisvesting houden Structurele leegstand van een onderwijslokaal De gemeente beoordeelt per situatie of het wenselijk is om een lokaal, dat structureel niet meer voor onderwijs nodig is, te onttrekken aan de onderwijsbestemming. De gemeente houdt bij de bovenstaande afweging onder andere rekening met de doorverwijsmogelijkheid van omliggende scholen. Nadat een lokaal aan de onderwijsbestemming is onttrokken, wordt de gemeente eigenaar van dit deel van het gebouw Verhuur van overige ruimtes in een schoolgebouw De verhuur van andere ruimtes dan schoollokalen vindt veelal plaats op basis van medegebruik met de school. Het proces rondom de verhuur vindt verder op dezelfde wijze plaats als de verhuur van onderwijslokalen. 2.3 Gemeente is juridisch eigenaar van het schoolgebouw Afsluiten huurovereenkomst Indien het juridisch eigendom van de school niet is overgedragen aan het schoolbestuur kan de gemeente besluiten ruimtes te verhuren aan kinderopvang. De gemeente sluit de huurovereenkomst voor een tijdelijk leegstaand lokaal af voor maximaal1 jaar. Voor lokalen die structureelleeg staan kan een huurovereenkomst voor langere tijd afgesloten worden. Pagina 5/9

12 2.3.2 Huurprijs De gemeente verhuurt onderwijslokalen, die tijdelijk leeg staan, tegen een vaste huurprijs per m2 per jaar. De huurprijs per m2 wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De kosten voor gas, water en electra worden apart bij de huurder in rekening gebracht. De gemeente verhuurt ruimtes, die structureelleeg staan, tegen een kostendekkende huurprijs. Het kostendekkend huurtarief bestaat uit de kapitaallasten die de gemeente draagt (rente, afschrijving, onderhouds- en reparatiekosten, verzekeringskosten, zakelijke lasten en belastingen en beheerkosten). Als een ruimte door meerdere gebruikers wordt gebruikt dan geldt een gereduceerd huurtarief op basis van een procentuele verdeling van de periode van het gebruik van de ruimte. De exacte verdeling zal per huursituatie in beeld worden gebracht. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd met het door het CBSberekend consumentenprijsindexcijfer, reeks alle huishoudens Selectie van aanbieder van kinderopvang Het schoolbestuur van de school, die gehuisvest is in het schoolgebouw, selecteert de aanbieder van kinderopvang. Indien er meerdere scholen gehuisvest zijn in het gebouw selecteren de betreffende schoolbesturen gezamenlijk de aanbieder. Het selecteren van een aanbieder voor kinderopvang is niet aanbestedingsplichtig, maar het schoolbestuur moet wel rekening houden met het transparantiebeginsel en gelijkheidsbeginsel zodra zij een selectieprocedure gaat voeren. 2.4 Schoolbestuur of derde partij is juridisch eigenaar van het schoolgebouw Afsluiten huurovereenkomst De juridisch eigenaar sluit een huurovereenkomst met de kinderopvang af. De juridisch eigenaar bepaalt de looptijd van de huurovereenkomst Huurprijs De juridisch eigenaar bepaalt zelf de huurprijs. Het schoolbestuur draagt een deel van de huurinkomsten af aan de gemeente voor het onderhoud van de buitenkant van het schoolgebouw waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Per situatie wordt afgesproken hoeveel huur wordt afgestaan voor het onderhoud Toestemming gemeente Indien het schoolbestuur juridisch eigenaar is, moeten zij voor alle ruimtes vooraf toestemming aan de gemeente vragen als zij deze willen verhuren aan een kinderopvangorganisatie. Indien de juridisch eigenaar een andere partij is dan een schoolbestuur, vraagt deze alleen toestemming aan de gemeente als het gaat om het verhuren van leegstaande onderwijslokalen Selectie van aanbieder van kinderopvang De juridisch eigenaar selecteert zelf de aanbieder van kinderopvang. De juridisch eigenaar is vrij om zelf te bepalen hoe de selectie plaatsvindt. Er is geen aanbestedingsplicht, maar zodra het schoolbestuur iets van een selectieprocedure gaat voeren moet zij rekening houden met het zogenoemde transparantiebeginsel en gelijkheidsbeginsel. Pagina 6/9

13 2.5 Realisatie van een aparte kinderopvanglocatie bij een schoolgebouw Toestemming gemeente De investeerder vraagt vooraf toestemming aan de gemeente voor het realtseren van een aparte kinderopvanglocatie bij een schoolgebouw. De gemeente beoordeelt of de realisatie past binnen het bestemmingsplan. Indien het gaat om realisatie op het schoolplein moet aangetoond worden dat het schoolplein blijft voldoen aan de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. De investeerder vraagt een vergunning aan voor de realisatie van het gebouw Overig De kinderopvangorganisatie zorgt zelf voor de investering in het eigen gebouw. De investeerder/eigenaar van het nieuwe gebouw huurt of koopt de grond van de eigenaar. De eigenaar van het nieuwe gebouw sluit, indien van toepassing, een huur- of koopovereenkomst af met de kinderopvangorganisatie. 2.6 Realisatie van nieuwe schoolgebouwen Verzoek tot realisatie van kinderopvang in het schoolgebouw De verplichting om te zorgen voor de aansluiting tussen BSOen het onderwijs blijft bij de scholen liggen. Het realiseren van kinderopvang is geen verantwoordelijkheid van de gemeente en investeert - behoudens het hierna bepaalde - hierin in beginsel niet. Op verzoek van het schoolbestuur kan de gemeente, indien de bestemmingsplannen en masterplannen voor nieuwbouwwijken het toelaten, ruimte voor kinderopvang realiseren in de nieuwbouwplannen voor een schoolgebouw. Bij het vestigen van kinderopvang in schoolgebouwen zal een aanvraag, die door het schoolbestuur bij de gemeente wordt ingediend, goed onderbouwd moeten worden. In de aanvraag moet ook de gewenste omvang van het aantal kindplaatsen worden opgenomen. De gemeente neemt per schoolgebouween besluit of de realisatie van kinderopvang bij de school mogelijk wordt gemaakt. De gemeente neemt per schoolgebouween besluit of zij zelf investeert in de realisatie van de extra m2 voor kinderopvang of dat een externe investeerder wordt gezocht Afsluiten huurovereenkomst / huurprijs Als de gemeente juridisch eigenaar is van het schoolgebouw dan vindt de verhuur plaats zoals vermeld in paragraaf en Als het schoolbestuur of een derde partij juridisch ergenaar is van het schoolgebouw dan vindt de verhuur plaats zoals vermeld in paragraaf en Selectie van aanbieder van kinderopvang De selectie van de aanbieder wordt overgelaten aan het schoolbestuur dat zich vestigt in het gebouw. Indien er sprake is van een verzamelgebouw van meerdere scholen, selecteren de verschillende schoolbesturen gezamenlijk een aanbieder. In geval dat een derde partij eigenaar is/wordt van het gebouw selecteert de eigenaar samen met de scholen de aanbieder. Pagina 7/9

14 3 Overige beleidsregels huisvesting kinderopvang 3.1 Kostendekkende huurprijs gemeentelijke gebouwen, anders dan onderwijsgebouwen In geval de gemeente een locatie (anders dan een schoolgebouw) verhuurt voor het aanbieden van kinderopvang rekent zij hiervoor een kostendekkende huurprijs. Het kostendekkend huurtarief bestaat uit de kapitaallasten die de gemeente draagt (rente, afschrijving, onderhonds- en reparatiekosten, verzekeringskosten, zakelijke lasten en belastingen en beheerkosten). 3.2 Zoekopdracht geschikte locaties De verantwoordelijkheid voor het zoeken van een geschikte locatie voor kinderopvang ligt bij de betreffende organisatie. De gemeente voert geen zoekopdrachten uit naar bestaande niet-gemeentelijke gebouwen die mogelijk geschikt zijn voor het aanbieden van kinderopvang. Voor vragen over de mogelijkheden in de gemeentelijke gebouwen kunnen de kinderopvangorganisaties altijd terecht bij de gemeente. 3.3 Procedures omtrent vergunningen en kwaliteitseisen kinderopvang De kinderopvangorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor opname in het register kinderopvang, voor de uitoefening van zijn activiteiten vereiste vergunningen en/of ontheffingen en het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. De kinderopvangorganisatie moet zelf beoordelen of een toekomstige locatie voldoet of na een verbouwing zal voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de wet en regelgeving. De GGDtoetst, nadat alle vergunningsprocedures en verbouwingen zijn afgerond, of de locatie daadwerkelijk voldoet aan de kwaliteitseisen voor kinderopvang. Voor vragen over vergunningen, bestemmingsplannen en de opname in het register kunnen zij altijd terecht bij de gemeente. 3.4 Medewerking verlenen aan realisatie van nieuwe locaties Zodra een plan / locatie voor realisatie van kinderopvang kansrijk is, zet de gemeente zich in om de voorwaarden te creëren binnen het bestemmingsplan. Pagina 8/9

15 BijLage 1: Schematisch overzicht verhuur onderwijsruimte Kinderopvang in een schoolgebouw Gemeente juridisch Schoolbestuur / derde Realisatie aparte eigenaar van partij juridisch kinderopvanglocatie bij schoolgebouw eigenaar van schoolgebouw schoolgebouw Huurovereenkomst 'Opgesteld en 'Opgesteld en 'Verhuur of verkoop van grond afgesloten door afgesloten door door eigenaar. gemeente. eigenaar. 'Indien van toepassing kan de Looptijd maximaal 1 Looptijd keuze van eigenaar van het gebouw de jaar voor tijdelijk eigenaar. ruimte verhuren aan de leegstaande lokalen. aanbieder van kinderopvang. 'Langere looptijd 'Looptijd keuze van eigenaar voor structureel gebouw. leegstaande lokalen. Huurprijs 'Vaste huurprijs per 'Eigenaar bepaalt 'Eigenaar grond bepaalt m2 voor tijdelijk huurprijs. huurprijs/verkoopprijs. leegstaand lokaal. 'Deel van de huur 'Eigenaar van gebouw bepaalt 'Kostendekkende wordt afgestaan aan huurprijs voor huurprijs voor gemeente voor groot kinderopvanglocatie. structureel onderhoud. leegstaand lokaal. 'Gereduceerde huurprijs voor gezamenlijk gebruik ruimtes. Toestemming N.v.t. 'Voor verhuur N.v.t. gemeente schoollokalen moet vooraf toestemming gevraagd worden. Selectie aanbieder 'Door het Door het Door het schoolbestuur van kinderopvang schoolbestuur van de schoolbestuur van de de school die in het gebouw school die in het school die in het gehuisvest is of door juridisch gebouw gehuisvest is. gebouw gehuisvest is. eigenaar van gebouwals het niet vanuit schoolbestuur is geïnitieerd. Pagina 9/9

16

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden 1. Wettelijk kader In de meeste gevallen is het schoolbestuur eigenaar van het schoolgebouw en het omliggende terrein. Het schoolbestuur

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

verhuur van ruimte in schoolgebouwen

verhuur van ruimte in schoolgebouwen verhuur van ruimte in schoolgebouwen 20 juni 2012 Jeroen Bos (j.bos@dordrecht.nl) Inhoud Situatie in Dordrecht Dilemma s Besluitvormingsproces Beleidsregels voor verhuur Huurprijzen Ervaringen en nieuwe

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd?

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd? Vervolg-aanvullende vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel 40 Rvo betreffende bestemming gebouw de Morgenster en beantwoording college. 16 mei 2011 Op 21 april 2011 heeft u in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Samenwerking SKOBOS-Korein in de Antoniusschool

Nadere informatie

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding Huurbeleid voor scholen 29 maart 2012 Karin Soldaat Inhoud Inleiding Huur en medegebruik door kinderopvang Wettelijk kader verhuur en medegebruik Hoogte huurtarief Belangrijke aspecten huurbeleid 2 Wie

Nadere informatie

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur.

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur. Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray 2011. Toelichting tarieven voor verhuur. Inleiding De afgelopen jaren is in Venray, net als in andere

Nadere informatie

Nota Medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen

Nota Medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Nota Medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders 23 maart 2010 Gemeente Alkmaar Sector Realisatie, Afdeling Vastgoedmanagement Sector Samenleving, Afdeling

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk 2016 Registratienummer: 00537810 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 29 april 2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp huur schoollokalen Datum 2 april 2015 Naam steller Ger Last Kenmerk zaak 144174 Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel 1. De door

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.07432* *U14.07432* De leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Marjonne

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. huurbeleid voor. schoolgebouwen

Gemeente Apeldoorn. huurbeleid voor. schoolgebouwen Netwerkbijeenkomst Huurafspraken voor kinderopvang in onderwijsgebouwen datum: 26 maart 2013 1 Gemeente Apeldoorn huurbeleid voor schoolgebouwen voor gebruik van delen van schoolgebouwen voor andere doeleinden

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Den Haag. 6 maart 2009 KO/

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Den Haag. 6 maart 2009 KO/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 Den Haag Den Haag 6 maart 2009 Betreft: Motie Van Gent over ruimte bij nieuwbouw voor voor- tussen en naschoolse opvang. Ons kenmerk

Nadere informatie

Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen

Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Samenleving Rinus van Vorstenbosch Datum: 20 mei

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel B&W ADVIES Kenmerk: 17BW000002 Datum advies: 2 januari 2017 Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel Advies: 1. regelen van tijdelijke huisvesting voor basisschool De Vallei voor de periode

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR VERHUUR VAN RUIMTE IN SCHOOLGEBOUWEN

BELEIDSREGELS VOOR VERHUUR VAN RUIMTE IN SCHOOLGEBOUWEN BELEIDSREGELS VOOR VERHUUR VAN RUIMTE IN SCHOOLGEBOUWEN Inleiding De laatste jaren heeft de gemeente vorm gegeven aan haar visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. Hiertoe zijn ondermeer de volgende

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00450275. Beslissing op bezwaar van Stichting Scala over stichtingskosten

Collegevoorstel. Zaaknummer 00450275. Beslissing op bezwaar van Stichting Scala over stichtingskosten Zaaknummer 00450275 Onderwerp Beslissing op bezwaar van Stichting Scala over stichtingskosten Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 1 april 2015 gaf u Stichting Scala (hierna: de stichting)

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Inspectierapport De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 10-08-2015

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle CONCEPT Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle Partijen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Verzoek om interpellatie betreffende de Toermalijn te Wormerveer tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014

Verzoek om interpellatie betreffende de Toermalijn te Wormerveer tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 Verzoek om interpellatie betreffende de Toermalijn te tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 Zaanstad 22 juni 2014 De fracties van de Partij voor Ouderen en Veiligheid en Democratisch Zaanstad verzoeken

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2016

Verordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2016 Verordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2016 Inleiding Het doel van de Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum is een stimulering van het winkelgebied

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt.

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 27 november 2014 14-106 Onderwerp Wet Markt en Overheid Aan de raad, Onderwerp Wet Markt en Overheid Gevraagde beslissing De volgende economische activiteiten aan

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u BIJLAGE 2 ABAB Vastgoedadvies B.V. Onze referentie: AZ09/000481-UA12/09987 T.a.v, De lieer 3. Lauwerijssen Postbus 10085 uw referentie: 5000 JB TILBURG Behandelaar: S.W. Vergeer-de Smit Telefoonnummer:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Betreft: Verzoek SRE extra bijdrage Ruit Eindhoven & financiering HOV Zuidoost-Brabant 29 mei 2013 Geacht college, Op donderdag

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

VOORSTEL TOT BESLUIT

VOORSTEL TOT BESLUIT Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Telefoon: 0598-425595 VOORSTEL TOT BESLUIT Agendapunt 5, bijlage 1a Voor: Algemeen Bestuur Vergadering van: 2 december 2010 Bijlage: Bijlage 1b: financiële onderbouwing

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad,

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad, Wethouder Raat gemeente@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Afweging: Voor de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar de bijgevoegde conceptantwoordbrief.

Afweging: Voor de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar de bijgevoegde conceptantwoordbrief. College Onderwerp: V20100186 Vragen ex artikel 61 RvO van fractie CDA Heusden naar aanleiding van het krantenartikel over stichting De Biezen en het eigenaarschap van buurthuis De Schakel. Collegevoorstel

Nadere informatie

Inspectierapport onderzoek voor registratie Doomijn kdv Beulakerwiede (KDV) Beulakerwiede CS Zwolle

Inspectierapport onderzoek voor registratie Doomijn kdv Beulakerwiede (KDV) Beulakerwiede CS Zwolle Inspectierapport onderzoek voor registratie Doomijn kdv Beulakerwiede (KDV) Beulakerwiede 4 8033CS Zwolle Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 21-11-2016 Type

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug.

gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug. gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug. 2005) - Vaststellingsovereenkomst. - Huurovereenkomst. - Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Ontvangstdatum 21-05-2015 Van: Inspectie Verzonden: donderdag 21 mei 2015 11:51 Aan: Info Dynamo Onderwerp: inspectierapport nader onderzoek Voorscool Amsteldorp Bijlagen:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. 2060705800 en 2060705720

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. 2060705800 en 2060705720 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 14 0115, fax 0115 618 429 Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Aanvraag vergunning tot tijdelijke

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis Openbaar Onderwerp Overdracht panden Kristallis Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In dit voorstel wordt de overdracht vastgesteld van twee panden die

Nadere informatie

Inspectierapport BSO in Balans Buitenschoolse Opvang (BSO) Appelvink 1 3906AD Veenendaal

Inspectierapport BSO in Balans Buitenschoolse Opvang (BSO) Appelvink 1 3906AD Veenendaal Inspectierapport BSO in Balans Buitenschoolse Opvang (BSO) Appelvink 1 3906AD Veenendaal Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Veenendaal Datum inspectie: 29-05-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

O O. Stichting KOPAD t.a.v. mevrouw V.M. de Regt-Vlasman Platanenlaan 30 2061 TT BLOEMENDAAL. Tel.: 0235255511 Email: vderegt@xs4all.

O O. Stichting KOPAD t.a.v. mevrouw V.M. de Regt-Vlasman Platanenlaan 30 2061 TT BLOEMENDAAL. Tel.: 0235255511 Email: vderegt@xs4all. Stichting KOPAD t.a.v. mevrouw V.M. de Regt-Vlasman Platanenlaan 30 2061 TT BLOEMENDAAL Tel.: 0235255511 Email: vderegt@xs4all.nl O O -P Oo o Aan: T.a.v.: C.C.: Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen.

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; overwegende dat: dat

Nadere informatie

ONTMOETINGSHUIS 2 e fase

ONTMOETINGSHUIS 2 e fase ONTMOETINGSHUIS 2 e fase Het volledige Ontmoetingshuis zoals bedacht door architect Hans van den Dobbelsteen januari 2012 Besluit gemeenteraad juni 2012: In te stemmen met een gefaseerde ontwikkeling van

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Ons kenmerk: ASD16.B.005 Lansingerland, 16 mei 2016 Geacht college, Conform

Nadere informatie

Raadsbesluit blad : 1 van 5

Raadsbesluit blad : 1 van 5 Raadsbesluit blad : 1 van 5 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 76063 Datum : 2 september 2014 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Handreiking bij aanvraag tot exploitatie van KDV of BSO

Handreiking bij aanvraag tot exploitatie van KDV of BSO Handreiking bij aanvraag tot exploitatie van KDV of BSO Een aanvraag tot exploitatie van KDV of BSO Wanneer u een kinderdagverblijf (KDV) of voorziening voor buitenschoolse opvang (BSO) wilt openen, doet

Nadere informatie

Conform uw verzoek heb ik dit standpunt toegelicht in een aparte bijlage.

Conform uw verzoek heb ik dit standpunt toegelicht in een aparte bijlage. Grondontwikkeling Nederland B.V. t.a.v de heer S.R Kooij Robijnstraat 48 1812 RB Alkmaar Datum 23 oktober 2013 Onze ref 20130001 Inzake Grondontwikkeling Nederland B.V. - Wft M. Kupperman, advocaat T +31

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onttrekking onderwijsbestemming Von Suppéstraat 3 Drunen

Collegevoorstel. Zaaknummer Onttrekking onderwijsbestemming Von Suppéstraat 3 Drunen Zaaknummer 00466091 Onderwerp Onttrekking onderwijsbestemming Von Suppéstraat 3 Drunen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Stichting Scala heeft in een brief van 10 februari 2016 aan u verklaard

Nadere informatie

Overzicht QenA, versie 1306

Overzicht QenA, versie 1306 Overzicht QenA, versie 1306 vraag antwoord Gevalideerd door Is het mogelijk de start van de Ja, kinderopvangorganisaties die op een locatie kinderen Min bso-tijd voor alle contracten aan van verschillende

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND

Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: STEENBERGEN Datum inspectiebezoek: 03-12-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr tot wijziging van de Regeling formulieren Leegstandwet

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr tot wijziging van de Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr. 2013-0000352681 tot wijziging van de Regeling formulieren Leegstandwet De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 15, tweede lid,

Nadere informatie

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. B&W d.d. 02-07-2013 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen

Nadere informatie

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: 2013I00700 Agendapunt 5

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: 2013I00700 Agendapunt 5 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 29-04-2013 Onderwerp: bijdragen aan voorkomen faillissement PCSV Aan de raad. Beslispunten 1. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948

Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948 Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Datum inspectie: 17-06-2014

Nadere informatie

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul T.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Kleine Beer (BSO) Hoefijzer XB LEUSDEN

Inspectierapport BSO De Kleine Beer (BSO) Hoefijzer XB LEUSDEN Inspectierapport BSO De Kleine Beer (BSO) Hoefijzer 18 3833XB LEUSDEN Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: LEUSDEN Datum inspectie: 17-07-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: HULST Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2016.0032105 onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpassing van het voormalig schoolgebouw De Ontdekking ten behoeve van de voorziening 'ingebruikneming'

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

D. Meeuwsen raad februari 2010

D. Meeuwsen raad februari 2010 6 D. Meeuwsen 040-2083588 dme@valkenswaard.nl Brede school de Vlaswiek. 10raad00037 25 februari 2010 Nu het integrale plan Taxandria e.o. niet meer wordt gerealiseerd dient u een krediet beschikbaar te

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 Lijst nr. 21 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 PUBLIEKSDIENST Werkbezoek Uddel op 25 mei 2011 Voorstel dienst Publieksdienst: 1. instemmen

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden Vertrouwelijk Gemeente Dalfsen t.a.v. de heer J. Westenenk Postbus 35 7720 AA Dalfsen PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus 513 8000 AM Zwolle Telefoon

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectiebezoek: 07-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Ons kenmerk: ASD16.B.006 Lansingerland, 15 juni 2016 Geacht college, Conform

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie