ALGEMENE KOPERSINFORMATIE. De Aankoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE KOPERSINFORMATIE. De Aankoop"

Transcriptie

1 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE De Aankoop U staat voor een belangrijke beslissing, de aankoop van een nieuwe woning. Een grote stap, die vermoedelijk na veel wikken en wegen genomen wordt. Over de kwaliteit van de woning hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en controle daarop is in goede handen. Want, tegelijk met uw woning koopt u de ingebouwde garantie van Woningborg. Alleen gerenommeerde ondernemingen kunnen deze bieden. Wat kan uw makelaar voor u betekenen? Uiteraard roept een aankoop veel vragen op. Echter, voordat u beslist te kopen kunt u vrijblijvend een reservering op een beschikbare woning nemen. Binnen de reserveringstermijn wordt u in een persoonlijk gesprek door de makelaar nader geïnformeerd over de woning, woonomgeving en alles wat u verder wilt weten. Indien u dit wenst kan uw makelaar u uitgebreid informeren omtrent de gang van zaken met betrekking tot de verkoop van uw huidige woning. De makelaar kan immers als beste inschatten hoe, wanneer en voor hoeveel uw woning kan worden verkocht. Heeft u de beslissing genomen een woning te kopen, dan zal de makelaar de koop- en aannemingsovereenkomst opmaken. Nadat de aktes door u en de verkoper zijn ondertekend wordt een origineel naar de notaris verzonden. Hij zal de notariële levering voorbereiden. Zodra de levering kan plaatsvinden, ontvangt u van de notaris een uitnodiging. Ten aanzien van de bouw van uw woning is de aannemer uw voornaamste gesprekspartner. Een woning met Woningborg garantie geeft extra zekerheid Over de kwaliteit van uw woning hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en controle hierop is in goede handen, want tegelijk met uw woning koopt u de ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde (bouw) ondernemingen kunnen bieden. Als u een woning met garantie koopt, betekent dat o.a. het volgende: Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het garantiecertificaat, verplicht de ondernemer zich tot garantie op de kwaliteit van de woning. De tekst van de overeenkomst is overeenkomstig het voorgeschreven model. U heeft dus altijd een betrouwbare ondernemer. Het certificaat waarborgt dat u nooit met een half afgebouwde woning zit, wanneer er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de ondernemer. Door bemiddeling van Woningbouw wordt uw woning dan door een ander afgebouwd, terwijl de schade (tot een bepaald maximum) wordt vergoed. De garantieregeling staat nader omschreven in het boekwerk Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 dat bij aankoop van een woning aan u wordt overhandigd. Koopsommen vrij op naam ( v.o.n. ) De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de volgende kosten, die met het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen: de koopsom van de grond de notariskosten over de aankoop van de grond de leges van de omgevingsvergunning het honorarium architect, constructeur en overige adviseurs makelaarscourtage/ verkoopkosten gemeentelijke leges de eenmalige aansluitkosten van elektra, gas, water, riolering, telefoon en centrale antenne doch niet de meteraanvraag cq. abonnementskosten de bouwkosten de kosten van Woningborg 21% BTW. De rente over de grondkosten tot en met 30 november; deze datum is vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomst. De koopsommen zijn exclusief: de rente over de grondkosten vanaf 01 december 2013 de rente over de vervallen termijnen na start van de bouw Daarnaast dient u rekening te houden met: De kosten in verband met de eventuele financiering van uw woning zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. Deze kosten kunnen zijn: de notariskosten voor de hypotheekakte afsluitprovisie voor uw hypothecaire geldlening aanvraag Nationale Hypotheek Garantie gemeentelijke heffingen de kosten voor aansluiting telefoon en CAI het leveren en plaatsen van losse kasten, vloerbedekking, tuinaanleg e.d.

2 Vaste prijzen De koopsommen van de woningen zijn vaste prijzen! Dat wil zeggen dat eventuele loon- en prijsstijgingen niet aan u worden doorberekend. Alleen kosten die voortvloeien uit een van overheidswege geëiste aanvulling en/of wijzigingen of een BTW verhoging/-verlaging worden doorberekend. Koopovereenkomst en Aannemingsovereenkomst Middels het sluiten van deze overeenkomsten worden de verplichtingen tussen u, de projectontwikkelaar en de aannemer vastgelegd. Bij definitieve koop krijgt u vooraf alle ingevulde contractstukken ter inzage toegestuurd. Nadat alle partijen de overeenkomsten hebben ondertekend, ontvangen alle partijen en de notaris een origineel exemplaar. Zodra de levering plaats kan vinden, ontvangt u van de notaris een uitnodiging. Bedenktijd Gedurende één kalenderweek na de datum van ondertekening g heeft de verkrijger het recht de koop- en aannemingsovereenkomst te ontbinden. Als de datum van ontbinding geldt de datum, waarop de koper de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht. Opschortende voorwaarden Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zullen er in de koop- en aannemingsovereenkomst mogelijk nog opschortende voorwaarden zijn opgenomen. Dit betekent dat alle rechten en plichten van deze overeenkomsten pas hun werking krijgen nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Over de exacte status van de opschortende voorwaarden op het moment dat u de woning koopt, zal de makelaar u nader informeren. Nadrukkelijk wijzen wij u erop om, zolang er nog opschortende voorwaarden in uw overeenkomst zijn opgenomen, nog geen andere verplichtingen (zoals het kopen van een keuken of verkopen van uw woning) aan te gaan. Gemeentelijke bepalingen/kwalitatieve verplichtingen De woningen worden verkocht conform de gemeentelijke voorwaarden. In de koopovereenkomst zal een omschrijving worden gegeven van de bepalingen welke uiteindelijk in de leveringsakte zullen worden opgenomen. Enige voorwaarden kunnen zijn: de parkeerplaatsen welke op eigen terrein zijn voorzien, dienen te worden gehandhaafd; eventueel standaard aangebrachte erfafscheidingen (hagen, hekken, muren etc.) dienen door koper gehandhaafd te worden. Erfdienstbaarheden Indien het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt, waaronder de aanleg c.q. onderhoud van kabels en leidingen, plaatsen van lantaarnpalen e.d., zal de notaris de erfdienstbaarheden in de akte van levering vestigen. Dit geldt eveneens voor de bepalingen voor het handhaven en onderhouden van groenvoorzieningen, achterpaden e.d. Centrale antenne De woningen worden aangesloten op de Centrale Antenne Inrichting. De aanlegkosten zijn in de koopsom van de woning begrepen. Vanaf ingebruikname van de woning wordt u een maandelijks abonnementsbedrag in rekening gebracht door de kabelexploitant. Milieu Ingevolge de voorschriften van de Rijksoverheid is er een onderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Daaruit is gebleken dat de bodemgesteldheid, op basis van de thans gehanteerde wettelijke waarden, van dien aard is dat er geen bezwaren zijn tegen de uitvoering van het bouwplan (c.q. het levert geen gevaar op voor de volksgezondheid). De bouwbescheiden De woningen worden gebouwd overeenkomstig de contractstukken. De in deze stukken genoemde materialen, opgenomen verkoop tekeningen en de daarop aangegeven maatvoering zijn zuiver indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen vanwege bouwwijze en/of voorschriften van overheidswege c.q. nutsbedrijven zowel ten opzichte van de omschrijving als van de tekeningen mogelijk zijn, zonder dat hieraan rechten verbonden kunnen worden. Notaris De eigendomsoverdracht van de woning geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij de notaris. Ruim voor de datum van de notariële levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigd bedrag is aangegeven, inclusief de bijkomende kosten. Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever en welk bedrag u ( tijdig ) aan de notaris moet overmaken. Bij de berekening van het bedrag dat u zelf moet betalen, gaat men er meestal van uit dat het hypotheekbedrag dat in depot blijft, gelijk moet zijn aan de vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Op de leveringsdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: De akte van eigendomsoverdracht ( leveringsakte ) van de woning van verkoper aan koper De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt.

3 Hypotheek Het kopen van een woning gaat vrijwel altijd samen met het afsluiten van een hypothecaire geldlening. Het afsluiten van een hypotheek is afhankelijk van persoonlijke aspecten. De makelaar kan u hieromtrent, vrijblijvend, nader informeren Renteverlies hypotheek Meestal begint men pas met het betalen van rente en aflossing na het gereedkomen van de woning. Vrijwel alle geldgevers gaan na het passeren van de hypotheekakte wel rente in rekening brengen, omdat er met het vorderen van de bouw, steeds termijnen uit het depot van de hypotheek betaald moeten worden. Het bedrag aan rente, dat tijdens de bouw aan de geldgever moet worden betaald, noemt men het renteverlies hypotheek. Tevens kan het voorkomen, dat de woning wordt gekocht als met de bouw reeds is begonnen; in dat geval zal er door de ondernemer rente worden doorberekend over de reeds vervallen termijnen en over de grondkosten. Bijkomende kosten voor de koper Buiten de werken welke worden genoemd in deze brochure zijn de volgende posten voor rekening van de koper: telefoonaansluiting (vanaf de meterkast) CAI (vanaf de meterkast) de eventuele kosten van meteraanvragen nutsbedrijven losse kasten losse apparatuur behang en vloerbedekking lichtarmaturen Belastingvoordeel Alle kosten in verband met de financiering van uw woning zijn fiscaal aftrekbaar in het jaar, waarin de betaling heeft plaatsgevonden. Deze kosten kunnen betrekking hebben op hypotheekrente, de afsluitkosten en de notariskosten voor de hypotheekakte. Betalingstermijnen De betalingstermijnen zijn in de koop- en aannemingsovereenkomst vastgelegd. Voor termijnen die vervallen na notarieel transport dient de verkrijger er zelf op toe te zien dat zijn eventuele geldgever binnen 14 dagen na factuurdatum aan de ondernemer betaalt. Wordt deze periode overschreden, dan staat het de ondernemer vrij een rentenota bij de verkrijger (koper) in te dienen. Bij sleuteluitgifte geldt in afwijking hiervan de regel, dat de ondernemer minimaal één werkdag voor deze datum van sleuteluitgifte blijkens bijschrijving op het dagafschrift van zijn bank, bericht moet hebben ontvangen van betaling van de nog openstaande termijnen, eventuele rentenota s en eventuele meerwerk nota s. Verkrijgers dienen de ondernemer tot de datum van sleuteluitgifte binnen 3 dagen in kennis te stellen van eventuele adreswijzigingen. In dat geval verstrekt de verkrijger aan de ondernemer de volgende gegevens: naam koper bouwnummer oude adres nieuwe adres met postcode nieuw telefoonnummer datum van ingang adreswijziging aanduiding project Indien de verkrijger in gebreke blijft de ondernemer in kennis te stellen van een adreswijziging, wordt hij of zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van het notariskantoor als vermeld in de koop- en aannemingsovereenkomst. Meer- en minderwerk Het is op beperkte schaal mogelijk wijzigingen te doen aanbrengen in de door u gekochte woning. Eén en ander wordt gecoördineerd door middel van een kopersoptielijst. In deze lijst worden de keuzemogelijkheden aan u voorgelegd met de daaraan verbonden eventuele meer- of minderprijzen. Het is vanzelfsprekend dat de keuzemogelijkheden en de daarbij behorende prijzen van wijzigingen afhankelijk zijn van het stadium waarin de bouw zich bevindt op het moment van aankoop van de woning c.q. het moment van opdracht geven tot wijzigingen. Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen na oplevering van de woning is geheel voor risico van de koper en valt derhalve niet onder de garantiebepalingen. Wijzigingen in de voorgevels, (tuin)muren etc. grenzend aan de openbare ruimte zijn niet mogelijk. Terreinbezoek Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat het vanwege de veiligheid niet is toegestaan om de bouwplaats te betreden. Gedurende de bouwtijd zult u van de aannemer de gelegenheid krijgen om de bouwplaats op vastgestelde tijdstippen te bezoeken.

4 Opschortingsrecht De verkrijger heeft het recht om de laatste 5 % van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer bij de oplevering en voor de geconstateerde gebreken en tekortkomingen binnen drie maanden na oplevering. Wanneer de aannemer evenwel tijdig ( bij aankondiging van de oplevering ) een vervangende bankgarantie stelt van 5 % van de aanneemsom, dan vervalt het recht van de koper om 5 % in depot te storten. Daar staat dan natuurlijk wel de bankgarantie tegenover. Oplevering Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. Dat betekent: de datum waarop uw woning voor bewoning mogelijkerwijs gereed is. De ondernemer moet daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een woning nog veel ambachtelijk werk met zich meebrengt dat door het weer kan worden beïnvloed. Strikt juridisch genomen is het in de aannemingsovereenkomst vermelde aantal werkbare werkdagen een leidraad ten aanzien van het opleveringstijdstip. Wanneer de woning gereed is, krijgt u van de ondernemer een uitnodiging om de nieuwe woning te inspecteren. Bij deze externe oplevering worden de eventueel geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Circa 2 weken later volgt de definitieve oplevering. Onderhoudstermijn Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, kunt u de aannemer berichten of alle eerder geconstateerde gebreken na de sleuteloverdracht zijn opgelost, alsmede onvolkomenheden melden, welke zijn ontstaan na de oplevering en die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken van materialen. Verzekering Tijdens de bouw is de woning door de aannemer verzekerd. Deze verzekering eindigt op het moment dat de woning aan u wordt opgeleverd. Vanaf die datum moet u de woning uiteraard zelf verzekeren. TECHNISCHE OMSCHRIJVING ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Van toepassing zijnde voorschriften : 01.Het Bouwbesluit 02.Voorschriften Nutsbedrijven. 03.De op de materialen betrekking hebbende kwaliteit verklaringen. 04.De gemeentelijke verordeningen 05.De Garantie- en waarborgregeling 2010 van Woningborg. Voorrang Woningborg-bepalingen. 01.Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. 02.Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mochten zijn of nadeliger voor de koper, prevaleren steeds de bovengenoemde bepaling van Woningborg. Uitvoeringsduur, datum van aanvang 01.De uitvoeringsduur van de bouw van de woning bedraagt een nader in de aannemingsovereenkomst vermeld aantal werkbare werkdagen, gerekend vanaf de datum van gereedkomen van de ruwe begane grondvloer. Diversen 01.Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten uitgedrukt in millimeters. Deze maten zijn onder voorbehoud van "om en nabij". Indien de maatvoering tussen wanden wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 02.Tot de technische omschrijving behoren tevens de verkooptekeningen. Wijzigingen tijdens de bouw 01.Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of tekening worden aangebracht, na goedkeuring van de directie. 02.Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk; verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk. Oplevering 01.De woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Volgorde bij de uitvoering 01.De volgorde bij de uitvoering wordt in nader overleg door de ondernemer bepaald.

5 PEIL EN UITZETTEN 01.Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer in de woonkamer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. GRONDWERK Ontgravingen 01.Het terrein onder de woningen en de bergingen wordt ontgraven tot onderkant fundering. 02.Voor de riolering, kabels en leidingen worden eveneens de nodige graafwerkzaamheden verricht. 03. Eventuele voorzieningen t.b.v. het opvangen van hoogteverschillen tussen bouwkavels onderling of openbaar terrein worden niet aangebracht. Aanvullingen 01.Tussen de funderingen wordt uitgekomen grond aangebracht. De woningen hebben geen bereikbare kruipruimte. 02.De sleuven voor kabels, leidingen en riolering worden aangevuld met uitgekomen grond. 03.Onder de bestrating van de bergingen wordt een laag schoon zand aangebracht, dik 100 mm. 04.De tuinen worden aangevuld met uitkomende grond. RIOLERINGSWERKEN 01.De buitenriolering wordt uitgevoerd volgens voorschriften en aanwijzingen van de gemeente tot aan het gemeenteriool. 02.Het hemelwater zal zichtbaar worden afgevoerd naar het gemeentelijk riool. 03.De riolering wordt uitgevoerd in PVC buizen (recyclebaar ) van voldoende diameter. 04.De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90 C hitte bestand is. 05.De sanitaire toestellen, afvoeren van cv ketel, vaatwasser, spoelbak en wasmachine worden aangesloten op de binnenriolering van de woning. 06.Het rioleringsstelsel wordt voorzien van de vereiste hulp -, ontstoppings-, verloop-, aansluit- en expansiestukken alsmede de vereiste sifons en ontluchting. 07.Onder de woningen en in de tuinen wordt geen drainage gelegd. BESTRATINGEN 01.In de bergingen worden beton tegels gelegd, afmetingen 300 x 300 mm. De bestrating wordt eenmalig gelegd en niet herstraat. 02.Er worden verder geen bestratingen geleverd. TERREININVENTARIS 01.De perceelgrenzen worden aangegeven op de hoekpunten. 02.Erfafscheiding conform situatietekening. 03.Er wordt geen afscheiding tussen de kavels onderling aangebracht. 04.Achter in de tuin wordt een prefab houten berging geplaatst compleet met plat dak. FUNDERING 01.Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen wordt een fundering toegepast conform het voorstel van de constructeur. 02.De funderingsbalken worden uitgevoerd in gewapend beton. VLOEREN 01.De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als prefab geïsoleerde systeemvloer.( Rc vlgs. de EPC-berekening ) 02.De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als geprefabriceerde betonnen systeemvloer. GEVELS 01.Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in exclusieve gevelsteen, afmetingen en kleuren volgens monsters. 02.In het gevelmetselwerk boven de kozijnen worden waar nodig stalen lateien aangebracht. 03.In het metselwerk worden de nodige dilatatievoegen aangebracht. 04.In de spouw van de buitengevels worden isolatieplaten aangebracht, isolatiewaarde ( Rc vlgs. de EPC-berekening ) 05.T.b.v. een goede water en tochtdichte afwerking worden de nodige kunststof stroken en loodslabben aangebracht. DAKEN 01.De constructie van de hellende daken van de woningen is als volgt samengesteld: Prefab dakkonstruktie met isolatie ( Rc vlgs. EPC-berekening ) Keramische dakpannen. 02.Het dak van de tuinbergingen wordt uitgevoerd met een houten balklaag, dakplaten en een bitumineuze dakbedekking.

6 WANDEN 01.De woningscheidende wanden zijn van prefab beton of kalkzandsteen in een ankerloze uitvoering; mogelijk dat de constructie berekeningen de toepassing van koppelstaven noodzakelijk maken. 02.De binnen spouwbladen van de buitengevels worden uitgevoerd in prefab beton of kalkzandsteen, dikte volgens opgave constructeur. 03.De lichte scheidingswanden in de woning worden uitgevoerd in beton of houtskeletbouw. VENTILATIEVOORZIENINGEN 01.De woningen worden voorzien van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. 02.In de glasvlakken worden zelfregulerende ventilatieroosters geplaatst. 03.De afzuiging van keuken, badkamer en toilet vindt plaats d.m.v. mechanische ventilatie. 04.Ten behoeve van de mechanische ventilatie worden stalen spiraalbuizen, incl. hulpstukken en ventielen, gemonteerd tot aan de mechanische ventilatie-unit. 05.De toevoer van de ventilatielucht in toilet en badkamer geschiedt door middel van openingen onder de deuren, voor de meterkast door middel van roosters in de deur en een rooster boven de deur. Voor de overige ruimten zullen de noodzakelijke ventilatieroosters in de gevels voor de toevoer van lucht toegepast worden. 06.De spouwmuren worden geventileerd d.m.v. open stootvoegen. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN Buitenkozijnen, ramen en deuren 01.De buitenkozijnen en ramen worden uitgevoerd in hardhout. 02.De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium, profilering en kleur volgens monster. 03.Rondom de kozijnen wordt een waterkerende aansluiting van DPC folie aangebracht. 04.De voordeur is een houten deur compleet met glasopening en briefsleuf. 05.De overige buitendeuren zijn van hardhout met panelen en glasstrook. 06.In de sponningen van draaibare delen zijn tochtprofielen aangebracht. 07.Aan de buitenzijde worden onder de kozijnen aluminium raamdorpels toegepast. De kozijnen op peilhoogte worden voorzien van een cementgebonden plaat met isolatie. Binnenkozijnen en deuren 01.De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als plaatstalen montagekozijnen, fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit en voorzien van een bovenlicht. 02.De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, kleur wit. Hoogte van de binnendeuren ca.2315 mm., breedte ca.930 mm (m.u.v. de meterkastdeur). Hang - en sluitwerk 01.Alle gevelkozijnen, buitendeuren en bewegende delen zijn voorzien van deugdelijk, inbraakpreventief hang en sluitwerk. 02.De buitendeuren zijn voorzien van een gelijksluitend cilinderslot. 03.De binnendeuren in de woningen zijn voorzien van het nodige hang - en sluitwerk van solide kwaliteit, in licht metalen uitvoering. TRAPPEN EN AFTIMMERWERK Trappen 01.De trappen in de woning zijn van vurenhout in een open uitvoering op de begane grond en op de verdiepingen. Ter plaatse van een trapkast zal de trap als dicht worden uitgevoerd. 02.Langs de trappen worden aan een zijde vierkante houten muurleuningen aangebracht op metalen leuningdragers. 03.Langs de trapgaten worden vurenhouten traphekken met een houten bovenregel gemonteerd. Ter plaatse van de zolder wordt een dichte houten afscheiding geplaatst (geen traphek). 04.Er wordt indien nodig een lepe hoek voorzien ten behoeve van het doorvoeren van de leidingen. Kasten 01.De prefab meterkast is conform de voorschriften nutsbedrijven. 02.Mantelbuizen en vloerplaat te leveren en aan te brengen conform de richtlijnen van de Nutsbedrijven. 02.Er worden verder geen losse kasten geleverd. Aftimmerwerken 01.De buitenkozijnen worden aan de binnenkant rondom afgewerkt met aftimmerlatten en stroken. 02.Er worden geen plinten aangebracht. DAKAFVOEREN EN HEMELWATERAFVOEREN 01.De woningen zijn voorzien van zinken goten op beugels en PVC afvoeren met hergebruikgarantie. 02.Het hemelwater wordt volgens de richtlijnen van de gemeente zichtbaar afgevoerd naar het gemeentelijk riool.

7 VLOER -, WAND - EN PLAFOND -AFWERKINGEN Plafondafwerking 01.In het toilet wordt ( indien nodig ) een verlaagd plafond aangebracht. 02.De betonnen plafonds worden, m.u.v. de meterkast en de bergingen, afgewerkt met structuur spuitwerk. 03.De onderzijde van de daken van de prefab bergingen wordt niet afgewerkt. Wandafwerking 01.De wanden van de kasten en de bergingen worden niet afgewerkt. 02.Boven de betegelde wanden in de woningen wordt spuitwerk aangebracht. 03.De overige wanden in de woning worden behangklaar opgeleverd. Behangklaar betekent dat zonder extra bouwkundige werkzaamheden kan worden overgegaan tot het behangen van de wanden. Plaatselijke oneffenheden zoals resten van het spuitwerk en luchtbellen dienen door de koper zelf verwijderd te worden. Sterk zuigende ondergronden dienen door de koper zelf voorbehandeld worden. Vloerafwerking 01.De niet betegelde vloeren in de woning worden afgewerkt met een cement dekvloer. 02.De vloer van de bergingen bestaat uit prefab beton tegels TEGELWERKEN Vloertegels 01.De vloeren van toilet en badkamer worden voorzien van vloertegels, afmeting en kleur volgens monsters. 02.De vloeren van toilet en badkamer worden in de hoeken van kitvoegen voorzien. Wandtegels 01.De wanden van toilet en badkamer worden voorzien van wandtegels, afmeting en kleur volgens monsters. In toilet tot ca mm.+ vloer In de badkamer tot ca mm. + vloer 02.De wanden van toilet en badkamer worden in de hoeken van kitvoegen voorzien. Vensterbanken en dorpels 01.Onder de raamkozijnen bij gemetselde borstweringen worden aan de buitenzijde gemoffelde waterslagen aangebracht, kleur en afmeting volgens monster. 02.Onder de raamkozijnen bij gemetselde borstweringen in de woonkamer en slaapkamers worden aan de binnenzijde vensterbanken van composiet aangebracht. 03.Onder de deuren van toilet en badkamer worden hardstenen dorpels toegepast. KEUKENINRICHTING 01.Standaard wordt er een complete hoekkeuken geplaatst. 02.De koper kan een keuze maken uit de verschillende frontkleuren. 03.De keuken wordt afgewerkt met een werkblad en achterwanden van kwartscomposiet 04.De keuken is voorzien van vijf huishoudelijke apparaten, enwel een keramische kookplaat, een combi magnetron, een geїntegreerde vaatwasser, een koelkast en een geїntegreerde afzuigkap zonder motor. 05.De keuken wordt geheel afgemonteerd met bijbehorende kraan, spoelbak, apparatuur en aftimmeringen. BEGLAZING EN SCHILDERWERK Beglazing 01.Triple beglazing wordt toegepast in alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de woningen met uitzondering van het dakraam (dakraam komt alleen voor in type Hoefsmid), hier wordt dubbel glas toegepast. 02.De bovenlichten van de binnendeuren worden bezet met enkel blank venster glas, m.u.v. de meterkast, hier wordt een dicht paneel geplaatst. 03.De loopdeur van de buiten berging wordt bezet met gehard glas. 04.De toe te passen beglazing voldoet volledig aan het Bouwbesluit maar niet aan de NEN Indien gewenst kan dit als meerwerk worden opgedragen. Schilderwerken 01.De hardhouten buitenkozijnen worden fabrieksmatig gespoten in de door de architect opgegeven kleuren, met watergedragen verf. Op de bouw wordt niet overgeschilderd. Dit geldt voor zowel het binnen- als het buitenschilderwerk. 02.De opdekdeuren en de binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig gespoten. 03.De trapgat aftimmeringen worden geschilderd; de traptreden, de bomen en de traphekken zijn fabrieksmatig gegrond en worden verder niet afgewerkt. 05.De trapleuningen zijn fabrieksmatig crème wit gegrond.

8 WATER -/ GAS INSTALLATIE Waterleidingen 01.De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de individuele watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit -/ aftapbaar. 02.Het reservoir van de toiletten, het fontein, de mengkranen voor douche en wastafel, de wasmachine op zolder, de vaatwasser en de vulkraan voor de cv ketel worden aangesloten op de koud waterleiding. 03.De mengkranen in de keuken en de badkamer worden aangesloten op de warm waterleiding. Warmwatertoestellen 01.Het warmwater wordt geleverd door een HRE combiketel, gemonteerd op de tweede verdieping. Gasleiding 01.De gas leiding wordt aangelegd vanaf de individuele gasmeter, geplaatst in de meterkast naar het aansluitpunt kooktoestel (met muurstop) en de HRE ketel. SANITAIR 01.Het te leveren sanitair is van hoogwaardige kwaliteit en wordt geleverd in de kleur wit. Kranen in de waterbesparende en verchroomde uitvoering. 02.Het sanitair wordt geleverd en aangesloten geheel kompleet met de nodige kranen en bevestigingsmiddelen. 03.De closetcombinatie in toilet en badkamer bestaat uit: vrijhangende closetpot, diepspoel inbouwreservoir inclusief front bedieningspaneel, kleur wit bijbehorende toiletzitting met deksel 04.De fonteincombinatie bestaat uit: fontein verchroomde bekersifon en muurbuis fonteinkraan 05.De badmeubelcombinatie bestaat uit: badkamer spoelbak, breed 90 cm. wastafel syfon badkamer spiegel badkamer licht armatuur lage wandkast, breed 90 cm. met 2 laden eengreeps wastafelkraan 06.De douchecombinatie bestaat uit: douchebak, afmeting 90 x 90 cm. thermostatische douchemengkraan glijstangcombinatie met waterbesparende douchekop 07.Ten behoeve van de wasmachine wordt een tapkraan aangebracht op de tweede verdieping. ELECTRISCHE INSTALLATIE Laagspanningsinstallatie 01.De aanleg - en aansluitkosten en de kosten van gebruik van elektra tot het moment van oplevering van de elektrische installatie zijn in de koop / aanneemsom begrepen. 02.De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende groepen naar de diverse aansluitpunten, volgens voorschriften van het leverend elektriciteitsbedrijf en de NEN De schakelaars en wand contactdozen zijn van het type inbouw, behoudens in meterkast, op zolder en de tuinberging (opbouw). Allen uitgevoerd in de kleur wit. 04. De gecombineerde wandcontactdozen met schakelaars en separate schakelaars worden op ca vloer geplaatst, in de keuken op vloer. De aansluitpunten voor telefoon en CAI en de separate wandcontactdozen worden op vloer geplaatst. 05.Ten opzichte van de NEN 1010 worden de woningen extra voorzien van : 1 dubbele wandcontactdoos voor koelkast en verlichting 1 bedrade aansluiting voor elektrisch kooktoestel 1 bedrade aansluiting voor de magnetron 1 bedrade aansluiting voor de vaatwasser 1 dubbele wandcontactdoos in de badkamer 1 loze aansluiting voor de wasdroger op zolder Zwakstroominstallatie 01.De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop, elektrische bel en transformator (in de meterkast). 02.De woningen zijn volgens voorschrift voorzien van rookmelders, gekoppeld aan het lichtnet ( met back-up batterij). Telecommunicatie / CAI 01.De woningen zijn voorzien van een telefoonaansluiting in de meterkast en van daaruit een aansluiting voor de telefoon in de woonkamer. 02.De woningen zijn van een centrale antenne aansluiting in de meterkast en van daaruit een aansluiting in de woonkamer.

9 VERWARMINGSINSTALLATIE 01.De berekening van de capaciteit is overeenkomstig de NEN en ISSO normen. 02.De warmtelevering vindt plaats via een gasgestookte HRE combiketel. 03.De gehele woning ( m.u.v. de zolder ) is voorzien van vloerverwarming. 04.De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. 05.Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken: hal:15 C woonkamer: 20 C keuken: 20 C slaapkamers: 20 C badkamer: 22 C 06.Er is geen vloerverwarming in de toiletruimte, de technische ruimte, zolder en op de overlopen. 07.De op tekening aangegeven radiatoren worden uitsluitend geplaatst indien noodzakelijk voor realisatie van de hierboven genoemde normtemperaturen bij genoemde uitgangspunten.

10 STAAT VAN AFWERKING voor de woningen hal elektra: 1 st. lichtpunt op wissel schakelaar 1 st. enkele wandcontactdoos, in combinatie met schakelaar 1 st. belinstallatie 1 st. wisselschakelaar voor lichtpunt overloop diversen: meterkast volgens voorschriften nutsbedrijven met dubbele wandcontactdoos 1 st. rookmelder toilet vloer: tegels wanden: tegels tot ca vloer, daarboven spuitwerk plafond: aftimmering verlaagd plafond of spuitwerk elektra: 1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar diversen: closetcombinatie fonteincombinatie mechanische ventilatie volgens voorschriften keuken elektra:1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar 1 st. schakelaar ventilatie 3 st. dubbele wandcontactdozen 1 st. dubbele wandcontactdoos t.b.v. eventuele koelkast 1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. een combimagnetron 1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. eventuele afzuigkap (op ) 2 st. bedrade aansluitingen t.b.v. vaatwasser en elektrisch koken 1 st. niet bedrade aansluiting t.b.v. boiler diversen: mechanische ventilatie volgens voorschrift keukeninrichting incl. apparatuur woonkamer elektra: 2 st. lichtpunten op enkelpolige schakelaars 1 st. dubbele wandcontactdoos per 7 m2 1 st. aansluiting voor telefoon 1 st. aansluiting voor CAI diversen: 1 st. kamerthermostaat overloop ( 1 ste verdieping ) elektra: 1 st. lichtpunt op wisselschakelaar 1 st. wisselschakelaar voor lichtpunt op de 2 de verdieping 1 st. enkele wandcontactdoos (gecombineerd) 1 st. rookmelder slaapkamers ( 1 ste verdieping ) elektra: 1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar 2/ 3 st. dubbele wandcontactdozen

11 badkamer vloer: tegels wanden: tegels tot ca vloer, daarboven spuitwerk elektra: 2 st. lichtpunten (waarvan één boven wastafel) op enkelpolige schakelaars 1 st. enkele wandcontactdoos Diversen: 1 wastafelcombinatie met meubel 1 douchecombinatie 1 closetcombinatie mechanische ventilatie volgens voorschriften zolder plafond: onafgewerkt elektra: 1 st. lichtpunt op wisselschakelaar 1 st. dubbele wandcontactdoos 1 st. rookmelder 1 aansluitpunt ventilatie unit 1 aansluitpunt cv-ketel 1 aansluitpunt wasmachine buitenberging vloer: beton tegels wanden: stijl- en regelwerk met horizontale delen bekleed plafond: balklaag en dakplaat elektra: 1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar 1 st. dubbele wandcontactdoos 1 st. buitenlichtpunt op enkelpolige schakelaar ALGEMEEN 01.Deze brochure en verkooptekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van overheid, nutsbedrijven en /of Woningborg. De ondernemer is echter gerechtigd tijdens de bouw en afbouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning; deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. 02.De op tekening ingeschreven maten zijn circa maten. 03.Algemene koopinformatie is informatief aan de brochure toegevoegd, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 04.De opgenomen perspectief tekening geeft een art impressie weer. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. 05.Het ontwikkelen van een wijk is een voortdurend proces, waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen die in deze brochure zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen e.d. kunnen zich dan ook voordoen. Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmings - of uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Voor uitspraken, c.q. informatie in deze zijn wij dan ook niet verantwoordelijk. Daar waar in de brochure en op tekeningen "merknamen en /of houtsoorten" zijn vermeld, dient achter de merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen. Enschede / Harbrinkhoek, juli 2013

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Nieuwbouw 9 woningen Palmstraat Nijmegen, fase 1

Nieuwbouw 9 woningen Palmstraat Nijmegen, fase 1 Omschrijving alternatieven en opties: Voor de prijzen van de alternatieven / opties verwijzen wij u naar de prijslijst alternatieven, verderop. Hieronder geven wij aan welke werkzaamheden hiervoor worden

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

C2sp. C1sp C1sp C bouwkundige afscheiding hoogte 1.80 meter. C1sp 3007 C C2sp. C1sp C1. Dsp. opstelplaats containers

C2sp. C1sp C1sp C bouwkundige afscheiding hoogte 1.80 meter. C1sp 3007 C C2sp. C1sp C1. Dsp. opstelplaats containers AAT FSTR O H IER EB PAKK C2sp C2 3028 3027 C AAN TOLL C1 3025 T RAA DST C1sp 3026 O SCH VEL ONE C1sp C1 3015 3016 bouwkundige afscheiding hoogte 1.80 meter D 3008 C2 Dsp C1 3002 3001 C1sp 3003 3004 C2sp

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

BROCHURE. BIJDAMWEG 39 (bwnr 15) te Hoenderloo

BROCHURE. BIJDAMWEG 39 (bwnr 15) te Hoenderloo BROCHURE BIJDAMWEG 39 (bwnr 15) te Hoenderloo WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN Tel. 055 5061397 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer en R. Wilbrink (agrarisch) email : info@wilbrinkmakelaardij.nl;

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bayeuxlaan Eindhoven Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Eindhoven, Bayeuxlaan, 25 huurwoningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke.

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL WONEN MET ALLURE 6 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL DE HOLKERHOF N I J K E R K 6 LET OP SLECHTS WONINGEN BESCHIKBAAR WAT IS ER MOOIER DAN WONEN IN EEN HUIS DAT PERFECT PAST BIJ ÚW

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 1 van 17 Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 2 van 17 Keuze Code Omschrijving Prijs Kopersmeer- en minderwerkopties 22.02ab Uitbreiding begane grond type A en B achterzijde

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

4 woningen type Waterlelie in het plan Waterhof Volgerlanden

4 woningen type Waterlelie in het plan Waterhof Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 4 woningen type Waterlelie in het plan

Nadere informatie

2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen

2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen een plek voor uw droomwoning? 2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen Hogenkampseweg te Renkum Geniet van de vrijheid! Hogenkampseweg Kavel 1 857 m2 Kavel 2 800 m2 Nieuwbouwlocatie nabij Hogenkampseweg 87 te

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie

Algemene informatie over de woningen

Algemene informatie over de woningen Algemene informatie over de woningen Algemeen Zijn er parkeerplaatsen? Waar zijn de parkeerplaatsen? Kan er een scootmobiel gestald worden en waar kun je die opladen? Zijn er mogelijkheden voor meer-/minder

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving : Schoonhoven, 24 van 89 won. Zilverrijk Woningtype : Alle typen Versiedatum : 30-6-2017 Bouw : Naam verkrijger(s) : Adres

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie