MEERJARENPLAN 2015/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENPLAN 2015/2017"

Transcriptie

1 MEERJARENPLAN 2015/2017 Inleiding A: Algemene ontwikkeling Peuterschool Houten B: Peuters C: Personeel Kwantitatief Kwalitief D: Pedagogisch beleid en kwaliteit E: Medezeggenschap F: Huisvesting G: Financiën

2 Inleiding : In de statuten van de Stichting Peuterschool Houten, artikel 8 is bepaald dat het bestuur zorg draagt voor het opstellen, vaststellen en daar waar van toepassing - voor de uitvoering en evalueren van o.a. het jaarwerkplan. Sinds 2014 werkt Peuterschool Houten met een jaarplan. Het doel van dit plan is om op professionele wijze het voorgenomen beleid en de daarbij behorende uitvoeringsvoorstellen van de directeur formeel vast te stellen en de begroting daarvan af te leiden. Ook verschaft het de directeur hiermee een legitimatie om haar werk uit te voeren op basis van dit plan. Het geeft ook inzicht aan de ouders, de subsidieverstrekker en andere partners inzicht wat de koers van de peuterschool het komende jaar is. Het meerjarenplan 2015/2017 is het vervolg op de onderwerpen die in het jaarplan 2014/2015 genoemd staan. In 2014 is door alle betrokken hard gewerkt en veel van de in het jaarwerkplan genoemde onderwerpen zijn gerealiseerd en terug te vinden in het jaarverslag 2014 ( zie website). Een aantal onderwerpen, zoals aanpassing pedagogisch beleid krijgt prioriteit in De belangrijkste reden hiervoor is dat in de praktijk is gebleken dat werken aan alle onderwerpen binnen het beperkte aantal uren én met beperkte financiële middelen niet haalbaar was. Tevens is in maart 2015 een intentieverklaring tot samenwerking met KNMKind &Co ondertekend. Deze ontwikkeling bepaalt ook de richting en de inhoud van de onderwerpen die op de agenda staan voor de komende twee jaar. Opgesteld door Margreth Ooijen, directeur. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 29 mei 2015

3 A: Algemene ontwikkelingen binnen Peuterschool Houten Peuterschool Houten heeft in 2014 een belangrijke stap gezet richting Integraal Kindcentrum door het ondertekenen van een intentieverklaring tot samenwerken met de Stichting KMN Kind en Co, een kinderopvangorganisatie die in de basis en in haar visie aansluit bij onze toekomstvisie staat in het teken van nader onderzoek naar verschillende vormen van samenwerking tussen beide organisaties en op basis daarvan komen tot verdergaande besluitvorming aangaande die samenwerking en de vormgeving daarvan. Sinds 2014 is bekend dat het kabinet voornemens heeft om de organisatie en regelgeving rondom de peuterspeelzalen gelijk te schakelen aan de kinderopvang. Dit heeft o.a. gevolgen voor de financiering van onze organisatie. In 2014 hebben we onderzoek laten verrichtend naar wat de gevolgen zijn als wij onze dienstverlening onder de wet Kinderopvang brengen. Dit heeft er toe geleid dat we deze stap niet als zelfstandige organisatie gaan maken. De organisatie is te klein en te kwetsbaar om deze risico s verantwoord te kunnen dragen. Kwetsbaarheid zit in: vrijwillig bestuur/ kleine organisatie/ relatief beperkt weerstandsvermogen ten opzichte van de risico s en geen ervaring met ondernemen. We zijn trots op het grote bereik dat we hebben en de goede kwaliteit die we bieden. We denken dit te behouden binnen de gemeente door een verdere samenwerking met Stichting Kind & Co te realiseren. Vanuit deze samenwerking zijn we ook beter in staat om in te springen op die beleidsverandering die het kabinet voornemens is in te voeren. Op dit moment is er geen duidelijkheid vanuit de overheid. Het bestuur en de directeur van Peuterschool Houten hebben kwaliteitzorg hoog in het vaandel. In 2014 is een medewerkertevredenheid onderzoek ( MTO) en een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden. Aan beide onderzoeken is op grote schaal deelgenomen en wij zijn trots op de uitkomsten. De gemiddelde score van de MTO is een 8,5 en dit onderzoek laat zien dat er een hoge mate van tevredenheid is over het werken op de Peuterschool Houten. Twee zaken die nadrukkelijk opvallen bij het klanttevredenheidsonderzoek zijn: 92% van de ondervraagden geeft aan dat de ervaring op de Peuterschool bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en 94% van de ondervraagden aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de deskundigheid van de leidsters. De gesignaleerde en vastgestelde verbeterpunten van beide onderzoeken worden opgenomen in dit nieuwe jaarplan. Voor wie geïnteresseerd is in de uitkomsten van het MTO of de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek, deze zijn op te vragen bij de Peuterschool Houten. Sinds 2014 wordt er op alle groepen methodisch gewerkt middels de methode Puk en Ko. Hiermee zijn we nog beter in staat om aan te sluiten bij het onderwijs waardoor de doorgaande lijn meer vorm en inhoud krijgt. (zie convenant met het basisonderwijs; dec 2013). Tezamen met de netwerkorganisatie werken we aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Peuterschool Houten heeft een duidelijke positie in de zorgstructuur en is een onmisbare schakel in het veld van Jeugdzorg. We zijn zeer tevreden over de samenwerking met de medewerkers van het Consultatie Bureau en zijn er van overtuigd dat deze van groot belang is in het welzijn van de peuter.

4 Anders partners waar nauw mee samengewerkt wordt, zijn : CJG Sociaal Team Youké Auris Altrecht Kentalis Logopedisten Fysiotherapeut Maddy Hageman (gespecialiseerd in peuters met een ontwikkelingsvoorsprong) Bibliotheek / voorleesexpress Welzjinwerkers van VHEC (Van Houten en Co) Huisarts Peuterschool Houten is ontstaan door een fusie van 5 stichtingen voor peuterspeelzaalwerk in De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de vorming van één organisatie, waar ruimte is voor ieders inbreng en eigenheid. Sinds de fusie is het vanzelfsprekend dat een groot aantal werkprocessen eenduidig georganiseerd wordt. Dit vraagt om duidelijke beleidsafspraken. We vinden het belangrijk om de jarenlange kennis en ervaring van de leidsters hierin mee te nemen. Daarom is de vergaderstructuur aangepast. Eind 2015 wordt dit proces geëvalueerd. Daarnaast staan voor de periode 2015/2017 de volgende actiepunten op de agenda Creëren van voldoende aanbod voor reguliere peuters. Het plaatsing beleid is herzien, echter dit heeft niet direct geleid tot een duidelijk aantal extra plaatsen. Dit vraagt om een nieuw plan t.a.v. de organisatie van de groepen. (gereed: dec 2015) Aansluiting basisonderwijs. 2 punten krijgen de komende 2 jaar nadrukkelijk de aandacht: 1. Optimaliseren van de doorgaande lij n met de individuele scholen. 2. intensievere samenwerking rondom zorgpeuters. Sinds begin 2015 maken we gebruik van inzet van MDO (Multi Disciplinair Overleg; georganiseerd vanuit Profi Pendi) in de voorschoolse periode. De komende tijd gaan we in overleg met Profi Pendi en de gemeente op zoek naar mogelijkheden om dit verder te formaliseren. Daarnaast blijft belangrijk dat medewerkers vanuit beide organisaties elkaar leren kennen en weten te vinden. Ook dit staat de komende jaren centraal. VVE: de belangrijkste aandachtspunten voor de komende 2 jaar zijn: het ouderbeleid / opbrengstgericht werken / en afstemming met basisonderwijs. In 2015 zijn over de afstemming met het onderwijs afspraken gemaakt. Dit komt jaarlijks terug op de agenda. Verder vorm geven aan de samenwerking met de Montessori basisschool; passend binnen de samenwerking met KNMKind & Co. (eind 2015) Pilot: peuter speciaal : een groep voor peuters die extra begeleiding nodig hebben. Voorwaarden zijn: 2 leidsters en max 8 peuters en extra ondersteuning. Deze groep past binnen de visie van het sociaal team om peuters niet uit hun vertrouwde omgeving dicht bij huis te halen. Binnen de reguliere groepen kan vanwege de bezettingsgraad niet de juiste begeleiding gegeven worden. In het verleden werden deze peuters doorverwezen naar een plek binnen Youké. (start: okt 2015)

5 JOGG: jongeren op gezond gewicht. De start bestond uit het stimuleren van water drinken. Het komende jaar krijgt dit verder de aandacht. B: De peuters De peuterschool verzorgt een belangrijk aanbod voor peuters vanaf 2 jaar tot aan de basisschoolleeftijd van 4 jaar. Het voedingsgebied is de gemeente Houten inclusief Schalkwijk. 57 % van alle peuters in Houten bezoekt de peuterschool (gebaseerd op cijfers 2014; ten opzichte van 2013 een stijging van 3 %). De meeste peuters spelen twee dagdelen per week; een minderheid kiest voor één dagdeel. Meestal is dit een bewuste keuze ter aanvulling op het kinderdagverblijf als voorbereiding op het basisonderwijs. De VVE-peuters komen gemiddeld 10 uur per week. Op dit moment spelen 425 peuters bij Peuterschool Houten. Begin 2015 hebben we geconstateerd dat in dit jaar ongeveer 140 peuters niet of veel later dan gewenst een plek krijgen binnen onze organisatie. Echter, de subsidie is gemaximeerd en de ouderbijdragen zijn gemiddeld. Uitbreiding van de capaciteit is geen optie. Na de zomer van 2015 is de groep Peuter+ definitief toegevoegd aan ons aanbod. Tevens bieden we de mogelijkheid, indien de wachtlijst het toelaat, voor twee dagdelen peuter+ te kiezen. Het is gebleken dat Peuter+ een belangrijke voorziening is binnen ons aanbod. Hiermee benadrukken we opnieuw de diversiteit binnen onze mogelijkheden waar ouders uit kunnen kiezen. Overzicht van het aantal peuters in de afgelopen jaren : Aantal plaatsen regulier Aantal VVE juni De verwachting is dat gedurende de komende jaren het aantal peuters zal blijven groeien. Uit het Klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat ouders er steeds meer van overtuigd zijn, dat eigenlijk elke peuter voorschoolse educatie nodig heeft om zo de overstap op het basisonderwijs zo goed mogelijk te kunnen maken. C: Het Personeel Kwantitatief : Het personeel is de belangrijkste drager van de organisatie. Het Kapitaal met hoofdletters. De omvang van het personeel is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. In onderstaande overzichten is een aantal statistische gegevens te lezen. (basis : 1 januari)

6 Fte leidsters Fte directeur Fte administratie Fte IB r 0.27 (va sept) Totaal FTE Gemiddelde leeftijd Aantal personeelsleden Gesteld kan worden dat de gemiddelde leeftijd vrij hoog is. Dit heeft te maken met weinig in- en uitstroom. De mobiliteit is erg laag hetgeen o.a. duidt op een grote arbeidstevredenheid. Echter, om de personeelskosten niet verder te laten oplopen is instroom van jong en dus goedkoper personeel noodzakelijk. Gezien de toenemende taken voor het komend jaar is een lichte stijging voorzien van de kosten voor directie en administratie. Dit i.v.m. de toekomstige ontwikkelingen die veel overlegtijd vergen en de verhoogde druk op externe verantwoording zoals inspectie en GGD. Daarnaast vraagt het aantal zorgpeuters en het methodisch werken om meer ondersteuning op de groepen. Ziekteverzuim : Het gemiddelde ziekteverzuim bedraagt %. (in %) Hoewel ziekteverzuimpreventie altijd een belangrijk aandachtspunt is, bestaat er geen voornemen om op dit gebied beleid te ontwikkelen, gezien het lage percentage. Door de kleinschaligheid van de organisatie is er goed zicht op aspecten die ziekteverzuim zouden kunnen doen stijgen. Kwalitatief : Competentiemanagement : In 2014 is het systeem van competentieontwikkeling ingevoerd. De functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn nu vooral gericht op competentieontwikkeling. Een beleidsnotitie op dit onderwerp is in 2013 door het bestuur vastgesteld. In 2014 en 2015 zullen gesprekken met alle medewerkers gesprekken gevoerd worden aan de hand van deze methodiek. Eind 2015 zal een evaluatie plaats vinden. Deskundigheidsontwikkeling/scholing : In de afgelopen jaren zijn alle leidsters VVE gecertificeerd en sindsdien wordt er op alle groepen gewerkt met de methode Puk en Ko. Dit is een grote omslag in het dagelijks werken en vraagt veel van alle medewerkers. Het is belangrijk dat we met elkaar hiervoor de tijd nemen en in 2015 staat de borging hiervan centraal. We worden hierin ondersteund door een medewerker van CED.

7 Op basis van de uitkomsten van dit traject wordt het opleidingsplan voor de komende jaren vastgesteld. In ieder geval staan de volgende onderwerpen in centraal: Gesprekstechnieken: signaleren en motiverende gesprekken Opbrengstgericht werken In de begroting is hiervoor ruimte vrijgemaakt en in de jaarrekening is hierin voorzien. Daarbij moeten we constateren dat hiervoor binnen de huidige financiën beperkte middelen beschikbaar zijn. De GGD rapporten zijn in 2014 en 2015 allemaal positief. Een groot compliment aan alle medewerkers. Ook hiervoor geldt dat er de afgelopen jaren veel veranderd is aan de regelgeving. Het is gelukt om met elkaar hier aan te voldoen. D: Pedagogisch beleid en kwaliteit Het pedagogisch beleid geeft de leidsters houvast in hun dagelijkse wijze van werken; geeft de directeur aanknooppunten in aansturing en beoordeling van de leidsters en geeft de ouders inzicht in de wijze waarop er met hun peuter gewerkt wordt. De afgelopen jaren is het pedagogisch beleid aangepast zodat de feitelijke gegevens kloppen. Tevens voldoet het pedagogisch beleid aan de nieuwe eisen van de GGD. In het jaarplan 2014/2015 stond uitgebreid weergegeven waarom het belangrijk is dat het pedagogisch beleid herschreven dient te worden. De eerste versie is geschreven in 2009 en gebaseerd op de toen gestelde ambities. De organisatie bestond toen uit vijf afzonderlijke stichtingen. In 2011 vond de fusie plaats en in 2012 werd Peuterspeelzaal Houten, Peuterschool Houten. Dit als gevolg van de herijking van de visienota. Afgelopen jaar stond o.a. in het teken van de VVE training van alle leidsters. Met elkaar hebben we geconcludeerd dat deze omslag in het werk meer van iedereen heeft gevraagd dan vooraf werd ingeschat. Dit kost meer tijd en dit proces is op dit moment nog niet afgerond. Mede hierdoor is het herschrijven van het pedagogisch beleid doorgeschoven naar schooljaar In het najaar zal een plan van aanpak opgesteld worden. Het streven is om in mei 2016 een concept te kunnen presenteren. De inhoud wordt uiteraard afgestemd op de resultaten van onderzoek samenwerking KNM Kind & Co Mei 2013 heeft het bestuur een nieuw kwaliteitszorgsysteem vastgesteld, de Balanced Score Card. Voor een nadere toelichting kan men de beleidsnotitie raadplegen. De thema s die in 2014/2015 aan de orde zijn hadden mn betrekking op het klantenperspectief (hoe aantrekkelijk zijn we voor onze klanten) en het leer & groeiperspectief (hoe blijven leiding en medewerkers in staat tot permanente ontwikkeling en verandering) Beide onderzoeken zijn in 2014 uitgezet en de resultaten hebben geleid tot verbeterpunten. Deze verbeterpunten staan de komende jaren centraal. Het streven is om het MTO eenmaal per jaar en het KTO, vanwege de intensieve verwerking van de resultaten, één maal per anderhalf jaar.

8 Uit het MTO komt o.a. naar voren dat men werkdruk ervaart als gevolg van de toenemende taken. Ook hiervoor geldt dat binnen de huidige begroting er geen financiële ruimte is voor uitbreiding van uren binnen de organisatie. Dit is de komende jaren een uitdaging: de positie van de Peuterschool Houten binnen de zorgstructuur vraagt om extra investering van alle medewerkers. Met elkaar gaan we op zoek naar de mogelijkheden om dit zo goed en efficiënt mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. In 2015 staat onderzoek naar samenwerking met KNMKind &Co centraal. Tijdens deze gesprekken bespreken we ook de mogelijkheden rondom samenwerken op het thema: Interne processenperspectief gebied. (zijn de bedrijfsprocessen op orde) E: Medezeggenschap Peuterschool Houten heeft de medezeggenschap van personeel en ouders georganiseerd in twee graemia : de PVT (personeelsvertegenwoordiging) en de Ouderraad. Beide organen hebben een reglement. De afgelopen jaren zijn volgens het reglement de nodige documenten voorgelegd en besproken. De PVT komt 4 keer per jaar bijeen. Ook de ouderraad vergadert 4 keer per jaar. Het verloop binnen de ouderraad is groot. Dit komt omdat peuters gemiddeld maar 1 ½ jaar op een peutergroep zitten. Tot op heden lukt het, met de nodige inspanning, het juist aantal leden te werven. Inbreng vanuit de verschillende identiteiten blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook binnen de PVT is het aantal leden volgens het reglement. Beide overleggen verlopen zeer constructief en het is goed om een dergelijk klankbord te hebben binnen de organisatie. F: Huisvesting Bij de start van de nieuwe stichting in 2011 heef het bestuur uitdrukkelijk gekozen voor goed ingerichte speelruimten. Er is een investeringsplan gemaakt dat ervoor zorgt dat de kwaliteit nadrukkelijk wordt geoptimaliseerd en er in de toekomst vernieuwing mogelijk blijft. Overzicht van het aantal investeringen in de afgelopen jaren en de investeringsplannen voor 2014/ investeringsbedrag In het schooljaar 2014/ 2015 was het noodzakelijk om te investeren in een geheel nieuw lokaal en inrichting. Daarnaast zijn een aantal groepende de afgelopen jaren verhuisd naar de basisscholen. (t.g.v. convenant basisonderwijs) Dit heeft geleid tot extra verbouwkosten. Doordat de peutergroepen niet meer in de wijkcentra gevestigd zijn nemen de huurkosten toe. Van oudsher nam de gemeente een aantal kosten voor haar rekening (telefoon/ gas water licht/ schoonmaak). Met deze verhuizing naar de scholen komen deze kosten voor Peuterschool Houten. Dit is een belangrijk aandachtspunt en daarom staat het huisvestingsplan mei 2015 opnieuw op de agenda. Vanuit het onderwijs is een toenemende vraag naar een peutergroep in een basisschool. De extra kosten hebben er toe geleid dat we de afgelopen jaren niet hebben geïnvesteerd in de buitenspeelplekken.

9 G: Financiën De financiële situatie is redelijk gezond. Dit is het gevolg van jarenlang efficiënt werken dat na de fusie mogelijk was. Er wordt gestreefd naar een solvabiliteitsratio van 30 % van de personele kosten. Deze situatie is nog niet bereikt; wel is in 2014 weer een forse stap gezet in de goede richting (2014: 22%). De afgelopen jaren is, buiten de extra Peuter+ groep, niet geïnvesteerd in uitbreiding van peuterplekken. De financiële situatie laat dit niet toe. Hierdoor blijft de wachtlijst groot waarvoor binnen de organisatie geen oplossing is. Dit onderwerp krijgt ook een plek in de gesprekken met KNM Kind & Co. De forse wachtlijst zorgt ervoor dat we de laatste jaren afsluiten met een bezettingsgraad van 98%. Met deze extra inkomsten vangen we het tekort t.g.v. de toenemende kosten op. Deze kosten zijn o.a. het gevolg van stijging van de loonkosten; werken met vrijwilligers/ toenemende kosten op het gebied van huisvesting. Helaas is er geen financiële ruimte om te investeren in ICT op de groepen (resultaat MTO). De subsidie blijft hetzelfde, er vindt geen indexering meer plaats. Daarom heeft het bestuur besloten om jaarlijks de ouderbijdrage met minmaal 2% te verhogen. Op deze wijze blijven we in staat kwalitatief goed werk te leveren.

Inhoudsopgave. pag 2. Voorwoord van bestuur en directeur Elke Peuter met Puk naar de basisschool. pag 4

Inhoudsopgave. pag 2. Voorwoord van bestuur en directeur Elke Peuter met Puk naar de basisschool. pag 4 Inhoudsopgave pag 2 pag 4 pag 7 pag 9 Voorwoord van bestuur en directeur Elke Peuter met Puk naar de basisschool Activiteiten en Ontwikkelingen Aanbod Peuterschool, Doorgaande lijn en Peutervolgsysteem,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Inhoud Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Voor- en vroegschoolse opvang (vve)... 4 Feiten en cijfers... 7 HRM... 8 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Nummer : 09-09.2009 Onderwerp : Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Korte inhoud : Evaluatie van het peuterspeelzaalwerk. Uithuizen, 11 juni 2009. AAN DE RAAD. Inleiding Hierbij wordt u het

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

GMR. 17 december 2012

GMR. 17 december 2012 GMR Structuur medezeggenschap Aanleiding Hoofdlijn structuur medezeggenschap Concept reglementen Voorstel proces Structuur medezeggenschap Huidige reglementen uit 2007 GMR-reglement op enkele punten niet

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Soest Plaats : Soest Gemeentenummer : 0342 Onderzoeksnummer : 293771 Datum onderzoek : 31 augustus 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Naar integraal peuterspeelzaalwerk

Naar integraal peuterspeelzaalwerk Naar integraal peuterspeelzaalwerk Een nieuwe koers voor het peuterspeelzaalwerk in Schiedam Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01 Aanbesteding afvalstromen (Hout en IJzer) milieustraat

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01 Aanbesteding afvalstromen (Hout en IJzer) milieustraat B01 Aanbesteding afvalstromen (Hout en IJzer) milieustraat De contracten voor het verwerken van de afvalstromen afkomstig van de milieustraten van de gemeente Dongen, Gilze en Rijen, Loon op Zand en Waalwijk

Nadere informatie

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg WouÓENbERq RAPPORTFORMULIER eigen initiatief Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 13. 05- Ol Datum inboeken Openbaar nee Internet naar RAAD nee OR nee Communicatie ja Europese regelgeving nee

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1)

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1) Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door (Bijlage 1) Op dit moment zijn er in de gemeente Beemster twee locaties voor peuterspeelzaalwerk, namelijk in Middenbeemster en Zuidoostbeemster.

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING Locatie Plaats Voorst (Twello) Onderzoeksnummer 1124 Datum onderzoek 8 november

Nadere informatie

Met dit jaarverslag leggen het bestuur en de directie van KinderWereld verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de medewerkers en de ouders.

Met dit jaarverslag leggen het bestuur en de directie van KinderWereld verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de medewerkers en de ouders. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD JAARVERSLAG 2014 Voor u ligt het jaarverslag 2014 van KinderWereld Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste feiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Met dit

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Yes! Kinderopvang Grevelingenhof Plaats : Ridderkerk LRKP nummer : 520546684 Onderzoeksnummer : 292730 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Hoogezand-Sappemeer Plaats : Hoogezand Gemeentenummer : 0018 Onderzoeksnummer : 288257 Datum onderzoek : 22

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 't Krekeltje Plaats : Rotterdam LRKP nummer : 170468756 Onderzoeksnummer : 264606 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE Locatie : Plaats : Naarden Registratienummer : 487079 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Inspectierapport KiKeBOO (KDV) Bethlehemweg 67 3513CW UTRECHT Registratienummer 982375876

Inspectierapport KiKeBOO (KDV) Bethlehemweg 67 3513CW UTRECHT Registratienummer 982375876 Inspectierapport KiKeBOO (KDV) Bethlehemweg 67 3513CW UTRECHT Registratienummer 982375876 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 14-01-2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Inspectierapport Schoneveld (PSZ) Zonnehout MX HOUTEN

Inspectierapport Schoneveld (PSZ) Zonnehout MX HOUTEN Inspectierapport Schoneveld (PSZ) Zonnehout 36 3991MX HOUTEN Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Houten Datum inspectie: 26-05-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE K'nijntje Plaats : Den Helder LRKP nummer : 204262859 Onderzoeksnummer : 282070 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 29 juni 2017 10 Raadsvergadering 13 juli 2017 Classificatienummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang http://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2013/12/kinderopvang-zet-eerstestap-naar-een-nieuw-stelsel-1417753w/ Onderaan de pagina vind je de link naar de brief van Asscher. Minister

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL VILLA KAKELBONT

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL VILLA KAKELBONT VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL VILLA KAKELBONT Locatie peuterspeelzaal Villa Kakelbont Plaats Loon op Zand (Kaatsheuvel)

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP Locatie : Plaats : Veenendaal Registratienummer : 3271143 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 2Spel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 2Spel RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 2Spel Plaats : Den Haag LRKP nummer : 668070298 Onderzoeksnummer : 267367 Datum onderzoek : 19 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke Plaats : Den Haag LRKP nummer : 185342693 LRKP nummer : 854419494

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 - Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten - 1

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 - Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten - 1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 - Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten - 1 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 2014 1. Inleiding door de voorzitter 3 2. Jaaroverzicht 2014 4 3. Kwantitatieve gegevens over

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE STRANDJUTTER PEUTERSPEELZAAL DE STERREKIJKERS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE STRANDJUTTER PEUTERSPEELZAAL DE STERREKIJKERS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE STRANDJUTTER PEUTERSPEELZAAL DE STERREKIJKERS Locaties : : Brinnr. :15UA Plaats :1788 VA n Helder

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE MALLEMOLEN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE MALLEMOLEN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE MALLEMOLEN Locatie(s) : Brinnr. : Plaats :9402 JA Assen Onderzoeksnummer :14641 Datum onderzoek

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve)

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlemmermeer Nr. 120501 14 juli 2017 Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) Relevante beleidsnota s Harmonisatie voorschoolse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Jaarverslag 2014 Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk SPO Jaarverslag 2014 2 1. Voorwoord Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk. Dit verslag geeft met name

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

Notitie extra subsidieaanvraag harmonisatie PSZ voor gemeenteraad Zeist

Notitie extra subsidieaanvraag harmonisatie PSZ voor gemeenteraad Zeist Notitie extra subsidieaanvraag harmonisatie PSZ voor gemeenteraad Zeist Aan: Gemeenteraad Zeist Van: Caroline Zoller, manager MeanderOmnium Datum: 29 juni 2017 De gemeente Zeist is voornemens om het peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk 2016 Registratienummer: 00537810 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 29 april 2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in de gemeente. Drimmelen. Donderdag 23 juni 2011 vanaf uur. Informatieve raadsvergadering

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in de gemeente. Drimmelen. Donderdag 23 juni 2011 vanaf uur. Informatieve raadsvergadering Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in de gemeente Drimmelen Informatieve raadsvergadering Donderdag 23 juni 2011 vanaf 19.30 uur Plaats: gemeentehuis Made Programma 1. Welkom/ voorstellen

Nadere informatie

Inspectierapport Dominootje (PSZ) Noorderhavenkade 45d 3039RG ROTTERDAM

Inspectierapport Dominootje (PSZ) Noorderhavenkade 45d 3039RG ROTTERDAM Inspectierapport Dominootje (PSZ) Noorderhavenkade 45d 3039RG ROTTERDAM Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 30-11-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst schoolbesturen primair onderwijs in de gemeente Emmen, stichting Ontwikkeling Kindcentrum Emmen en stichting Peuterwerk

Samenwerkingsovereenkomst schoolbesturen primair onderwijs in de gemeente Emmen, stichting Ontwikkeling Kindcentrum Emmen en stichting Peuterwerk Samenwerkingsovereenkomst schoolbesturen primair onderwijs in de gemeente Emmen, stichting Ontwikkeling Kindcentrum Emmen en stichting Peuterwerk Schoolbestuur Stichting Vrijescholen Athena Schoolbestuur

Nadere informatie

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool 1. Inleiding Een overdracht van kindgegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973)

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) J a a r p l a n 2014 2015 Schoolgegevens: Daltonschool De Vlinderboom Brinnummer: 11 VA Directeur: M.Hoekstra Locatieleider: M.Stevens Adres

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS Locatie(s) : Brinnr. :11VZ Plaats :9402 CB Assen Onderzoeksnummer :14827 Datum onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Vliegwereld (PSZ) Isabella van Spanjestraat 4 5122LE Rijen

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Vliegwereld (PSZ) Isabella van Spanjestraat 4 5122LE Rijen Inspectierapport Peuterspeelzaal De Vliegwereld (PSZ) Isabella van Spanjestraat 4 5122LE Rijen Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Gilze en Rijen Datum inspectie: 05-06-2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Texel Datum inspectie: 18

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ Locatie Brinnr. n.v.t. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer 8901 Datum onderzoek 25 juni

Nadere informatie