Handboek Examinering PrO/AKA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Examinering PrO/AKA"

Transcriptie

1 Handboek Examinering PrO/AKA schooljaar 2013/2014 1

2 1. Voorwoord Dit is het examenhandboek voor de opleiding Praktijkonderwijs en Arbeidsmarkt gekwalificeerde Assistent. Je zit op dit moment op Het Waterland, een school voor Praktijkonderwijs, afgekort PrO. Aan het einde van de opleiding kun je dit afsluiten met een PrO diploma. Een aantal leerlingen zullen naast dit diploma ook een AKA-diploma kunnen behalen. Dit is een mbo 1 (middelbaar beroeps onderwijs) opleiding. Je volgt deze opleiding op je eigen school, maar je wordt geëxamineerd op het ROC Leiden. Het AKA-diploma geeft je een goede start op de arbeidsmarkt of de mogelijkheid om verder te leren. In dit handboek kun je alle informatie vinden die met deze opleidingen te maken heeft. Daarnaast zal er ook worden uitgelegd aan welke eisen je moet voldoen om voor een diploma in aanmerking te komen. Dit handboek is afgeleid van het landelijk kwalificatiedossier Arbeidsmarkt gekwalificeerde Assistent, het Onderwijs en Examenreglement (OER) van het ROC Leiden en de schoolgids. Dit handboek is alleen geldig voor het schooljaar ! De volledige tekst van de gebruikte stukken kun je terugvinden op internet*. Met dank aan De Einder te Den Haag voor hun toestemming om gebruik te mogen maken van gegevens vanuit hun handboek. Veel succes tijdens je opleiding! * kwalificatiedossier Arbeidsmarkt gekwalificeerde Assistent: het Onderwijs en Examenreglement van het ROC Leiden: 2

3 2. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inhoudsopgave 3. Gegevens van de school en contactpersonen 4. Begrippenlijst 5. Reglement Diploma Praktijkonderwijs 6. Reglement Diploma AKA 7. Organisatie en werkwijze van de examens 8. Afspraken/Tijdpad 9. Bijlagen 3

4 3.Gegevens van de school en contactpersonen Het Waterland Boerhaavelaan EM Leiden Website: adres administratie: Dhr. G. Hueting, coördinator bovenbouw Mevr. J. Schreurs, medewerker stagebureau Dhr. H. van Nierop, medewerker stagebureau Dhr. R. Swager, coach EH1 Mevr. J. van der Meer, coach EH2 Mevr. I. van Zijp, coach EH3 Mevr. A. Ladewig, coach EH3 Dhr. A Zaalberg, coach TC1 Dhr. A. Rensen, coach TC2 Dhr. M.Yilmaz, coach TC/GR Mevr. A. Bovendeert, coach ALG/EH Mevr. L. van der Made, coach ZW1 Mevr. F. Paesch, coach ZW2 Mevr. A. Osses, coach ZW3 Dhr. J. Bauman, coach ZW Deze personen zullen je belangrijkste contactpersonen zijn tijdens het diplomeringstraject ( 4 e en 5 e klas). De volledige lijst met medewerkers van Het Waterland vind je in de schoolgids. 4

5 4. Begrippenlijst AKA Assessor/gecommitteerde/ examinator BPV CEF normering Competentie Deelnemer/kandidaat Diploma Einddoelen Erkend Leerbedrijf Examencommissie Examendossier Extraneus Kwalificatiedossier LB Opleiding tot Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent. Een voor de opleiding aangewezen persoon, die bevoegd is om een examengesprek te voeren, een proef en een portfolio te beoordelen. Deze persoon heeft geen belang bij de beoordeling van de leerling. ( onafhankelijk) Een ander woord voor je stage, de afkorting betekent Beroeps Praktijk Vorming. Eisen die de raad van Europa stelt aan het niveau van taal en rekenen. Alle kennis, vaardigheden en de houding die je nodig hebt voor het uitoefenen van een beroep. Dat ben jij!! Het bewijsstuk dat je krijgt als je slaagt voor een opleiding. Je moet bewijzen dat je aan deze doelen voldoet. Het bedrijf waar je stage loopt voor je AKAexamen moet een AKA erkend leerbedrijf zijn. Een groep mensen die bepalen of een leerling wel of niet is geslaagd voor een diploma Een aantal bewijzen, verzameld volgens de gestelde eisen. Dit lever je aan het eind van je examen in bij de examencommissie. Je wordt ook als leerling van het ROC Leiden ingeschreven, maar je volgt de lessen op je eigen school. Deze inschrijving is nodig om het AKA-examen te mogen doen. In dit dossier staan de eisen voor de AKA opleiding. Loopbaan en burgerschap lessen, de basis voor het deelnemen aan de maatschappij. 5

6 MBO/ROC Coach Portfolio Praktijkopleider PrO Proeve van Bekwaamheid (PVB) Stagebegeleider Stagiair(e) Streefdoelen Referentiekader Taal, Lezen en Rekenen Middelbaar Beroeps Onderwijs/ Regionaal Onderwijs Centrum. De leerkracht die je begeleidt tijdens je opleiding. Verzameling van bewijzen waarmee je laat zien aan de eisen van het PrO- of AKA diploma te voldoen. De persoon die jou begeleidt op je stage. Praktijkonderwijs. Een opdracht die je, volgens vooraf gestelde aanwijzingen en eisen, moet uitvoeren en die wordt beoordeeld. De leerkracht die jou begeleidt op je stage/bpv. De persoon die stage loopt. Je toont aan dat je aan deze doelen hebt gewerkt, maar ze hoeven niet allemaal worden behaald. Hierin wordt nauwkeurig uitgelegd wat je voor leerstof moet kennen en kunnen voor deze vakken. 6

7 5.Reglement Diploma Praktijkonderwijs In dit hoofdstuk geven we een korte samenvatting van het reglement diploma Praktijkonderwijs. Om het diploma Praktijkonderwijs te behalen moet je het volgende beheersen: A: Loopbaan en Burgerschap Je moet ontwikkelingen aantonen in de dimensies burgerschap en loopbaan.( zie bijlage 1). Dit zijn streefdoelen; als je kan aantonen dat je hier in een stijgende ontwikkeling hebt doorgemaakt, wordt dit onderdeel als voldoende beschouwd. B: Cognitieve vaardigheden Bij de cognitieve vaardigheden wordt er vooral gekeken naar de kennis die je tijdens de opleiding hebt opgedaan. Er moeten bewijzen aangeleverd worden voor de volgende onderdelen: Beheersingsniveau van de algemene schoolcompetenties en beroepscompetenties. Dit zijn de vaardigheden die je moet ontwikkelen om taken, opdrachten en werkzaamheden alleen of samen op een juiste manier uit te voeren. Capaciteiten en schoolvorderingen, dit is het niveau dat je bereikt hebt bij de theorie - en praktijkvakken. C: Voldoende onderwijsdeelname Je moet in ieder geval 80 % van de onderwijstijd aanwezig zijn geweest. Waarvan een minimum van 400 uur aanwezigheid geldt voor de stage/bpv 7

8 Het examendossier bestaat uit drie onderdelen. Een overzicht zie je in het schema hieronder. examenonderdeel Inhoud Het Portfolio - Een Curriculum Vitae - Afgetekende stage uren - Overzicht onderwijsdeelname op school en BPV ( = 80 %) - Minimaal 2 boekverslagen - Beoordeling van 2 presentaties - Verslagen en beoordelingen van interne stages en snuffelstages - Minimaal 5 stage opdrachten op PrO niveau - Bewijzen van het ontwikkelen van algemene- en beroepscompetenties - Nederlandse Taal - Rekenen - Eigen bijdrage De Proeve van Bekwaamheid Het eindgesprek Bewijzen van de voorbereiding, uitvoering, beoordeling en evaluatie van de PvB op PrO niveau. De bewijzen zijn afgetekend door de praktijkopleider. Het eindgesprek wordt gevoerd met de coach en een assessor van Het Waterland. In het eindgesprek bespreek je vooral wat je gedaan hebt, hoe het gegaan is, wat er goed ging, wat er minder goed ging en wat je er van hebt geleerd. Je doet dit aan de hand van een Power Point presentatie competenties Dimensies burgerschap en loopbaan Twee maal per jaar wordt een toets afgenomen om het niveau en je ontwikkeling te bepalen. De TOA. Werkprocessen ( zie bijlage 3 ) 1.1 voorbereiden werkz. 1.2 uitvoeren werkz. 1.3 evalueren werkz 1.4 afronden werkz. In het examendossier bewijs je te voldoen aan de gestelde eisen. Bewijzen lever je door middel van afgetekende certificaten, verklaringen, beoordelingen, verslagen en het aantonen van verworven competenties. Als tijdens de schoolloopbaan blijkt dat je niet aan de gestelde eisen voldoet, word je een bespreekgeval voor de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie bestaat uit: Je coach Voorzitter examencommissie Secretaris examencommissie 8

9 De belangrijkste taak van de beoordelingscommissie is: Het beoordelen van bijzondere omstandigheden waarop je je beroept. Een mogelijk traject bepalen waardoor je in staat wordt gesteld alsnog aan de eisen te voldoen. Beoordelen of je na het doorlopen van het uitgezette traject alsnog in aanmerking komt voor het diploma Praktijkonderwijs. 9

10 6. Reglement Diploma-AKA Naast het PrO-diploma biedt de school de mogelijkheid ook om een AKAdiploma te behalen. Je kunt hier alleen voor in aanmerking komen als je aan de gestelde eisen voldoet en het examen AKA met een voldoende afsluit. AKA betekent Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent en is een mbo 1 opleiding. Hiervoor heeft de school een overeenkomst afgesloten met het ROC Leiden. Het Waterland verzorgt het onderwijs en BPV onderdeel, de examens worden in samenwerking, onder de verantwoording van het ROC afgenomen. Hiervoor heeft de school en het ROC regelmatig overleg. Het diploma AKA is een landelijk erkend diploma, waar landelijke eisen aan worden gesteld. Als je opgaat voor het AKA examen moet je bewijs leveren van deze eisen. Voor de volgende onderdelen moeten er bewijzen worden afgegeven: Kerntaak 1. De kandidaat AKA assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie. Deze kerntaak is onderverdeeld in 4 werkprocessen: o werkzaamheden voorbereiden o werkzaamheden uitvoeren o uitvoering en resultaat van de werkzaamheden evalueren en bespreken o werkzaamheden afronden Binnen deze werkprocessen moet de kandidaat AKA de volgende competenties voldoende scoren: o samenwerken en overleggen (E) o materialen en middelen inzetten (L) o plannen en organiseren (Q) o instructies en procedures opvolgen (T) o omgaan met verandering en aanpassen (U) o aandacht en begrip tonen (D) o vakdeskundigheid toepassen (K) o op de behoefte van de klant richten (R) o met druk en tegenslag omgaan (V) 10

11 Burgerschap en Loopbaan(methode: CUMA) Je moet bewijzen leveren van de 4 dimensie burgerschap en loopbaan. In tegenstelling tot de eisen voor het diploma Praktijkonderwijs zijn dit geen streefdoelen maar einddoelen, er moet aan deze eis worden voldaan. Zie bijlage 1 Nederlandse Taal (methode: Deviant, computer en werkboek Taal) o Mondelinge Taalvaardigheid (gesprekken, luisteren, spreken) o Lezen o Schrijven o Begrippenlijst en taalverzorging Rekenen ( methode: Deviant, computer en werkboek Rekenen 1-2) o Getallen o Verhoudingen o Meten en Meetkunde o Verbanden Nederlandse Taal, Lezen en Rekenen worden aangeboden en getoetst op niveau 1F van het Referentiekader taal, lezen en rekenen. Aan de hand van het toetsresultaat wordt besloten of er verdiepingsstof op niveau 2 F wordt aangeboden. Twee maal per jaar wordt een toets afgenomen. De toetsresultaten worden opgenomen in het Portfolio en geven een indicatie voor een vervolgopleiding. De inhoud van de referentieniveaus zijn uitgebreid na te lezen op: De uitgebreide informatie over de AKA-opleiding in het algemeen en die van het ROC Leiden in het bijzonder kun je nalezen in het landelijke kwalificatiedossier Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent en het Onderwijs en Examenreglement van het ROC Leiden. Deze zijn terug te vinden op onderstaande websites: kwalificatiedossier Arbeidsmarkt gekwalificeerde Assistent: het Onderwijs en Examenreglement van het ROC Leiden: 11

12 examenonderdeel Inhoud Het Portfolio - Een Curriculum Vitae - Afgetekende stage uren - Overzicht onderwijsdeelname op school en BPV ( = 80%) - Minimaal 2 boekverslagen - Beoordeling van 2 presentaties - Verslagen en beoordelingen van interne stages en snuffelstages - 5 stage opdrachten. - PvB - Bewijzen van het beheersen van algemene- en beroepscompetenties - Nederlandse Taal - Rekenen - Lezen - Eigen bijdrage De Proeve van Bekwaamheid Het eindgesprek Bewijzen van de voorbereiding, uitvoering, beoordeling en evaluatie van de vooraf goedgekeurde PvB. Alle formulieren (bijlage 5, 6 en 7) zijn correct ingevuld en afgetekend. Het eindgesprek wordt gevoerd met de assessor van Het Waterland en een gecommitteerde van het ROC of een extern deskundige uit het bedrijfsleven. In het eindgesprek bespreek je vooral wat je gedaan hebt, hoe het gegaan is, wat er goed ging, wat er minder goed ging en wat je er van hebt geleerd. Het eindgesprek wordt grotendeels gevoerd aan de hand van je power point presentatie. competenties burgerschap en loopbaan, de 4 dimensies als einddoelen Kijk naar het referentiekader Taal en Rekenen Werkprocessen ( zie bijlage 3 ) 1.1 voorbereiden werkz. 1.2 uitvoeren werkz. 1.3 evalueren werkz 1.4 afronden werkz. 12

13 7. Organisatie van de examens Voor zowel de opleiding Praktijkonderwijs als de opleiding AKA kun je een diploma halen. Er is in de vorige hoofdstukken uitgelegd aan welke eisen je moet voldoen en dat je hiervoor bewijzen moet verzamelen. Daarnaast moet je voor beide diploma s worden beoordeeld door een assessor/gecommitteerde. Deze beoordeling vindt plaats door middel van een eindgesprek grotendeels aan de hand van je presentatie. Voor het behalen van het PrO-diploma wordt het gesprek op Het Waterland met je coach en een assessor van het stagebureau gevoerd. Voor het behalen van het AKA-diploma wordt het eindgesprek samen met een assessor van Het Waterland, een gecommitteerde van het ROC of een externe deskundige uit het bedrijfsleven op het ROC Leiden gevoerd. PrO-diploma De bewijzen die je moet overleggen voor het behalen van je diploma Praktijkonderwijs verzamel je in je Portfolio. Als alle vereiste bewijzen aanwezig zijn, word je opgegeven voor je eindgesprek. Tijdens dit gesprek controleert de assessor/gecommitteerde of inderdaad alle benodigde bewijzen in je Portfolio zitten en zal hij/zij een gesprek met je voeren. Je coach is hier ook bij aanwezig. In dit gesprek wordt in ieder geval gesproken over: Je schoolontwikkeling Je stage Je competenties met sterke en zwakke punten en hoe je hiermee aan de slag bent gegaan Je toekomst Als de beoordeling van het Portfolio en het eindgesprek voldoende zijn ben je geslaagd voor je diploma Praktijkonderwijs. 13

14 AKA- diploma Voor het behalen van je AKA-diploma moet je een examendossier inleveren. Eind februari moet het duidelijk zijn of je op de goede weg bent en aan de eisen gaat voldoen. Je wordt dan opgegeven als extraneus leerling bij het ROC Leiden. Je moet hiervoor een onderwijsovereenkomst tekenen. Je blijft ook leerling van onze school en blijft ook hier de lessen volgen, maar deze overeenkomst is nodig om je eindexamen te kunnen doen. In het examendossier moeten stukken zitten die kunnen bewijzen dat je voldoet aan de eindeisen van de AKA-opleiding. Die eindeisen kun je terugvinden in hoofdstuk 6. Er moet ook bewijs in zitten van je gelopen BPV-uren en bewijs dat je in een AKA-erkend leerbedrijf hebt stage gelopen. Tijdens de opleiding heb je een proeve van bekwaamheid afgelegd die voldoende is beoordeeld. De proef wordt van tevoren vastgelegd in het formulier voorgenomen proeve van bekwaamheid ( bijlage 5). In die proef wordt er gekeken of je voldoet aan kerntaak 1 uit het kwalificatiedossier AKA ( zie hoofdstuk 6 en bijlage 2 ) De proef wordt beoordeeld door een erkend leermeester. Steekproefsgewijs kan een assessor van het ROC, externe deskundige en/of stagebegeleider van Het Waterland de uitvoering van je Proeve van Bekwaamheid komen mee beoordelen. Als je de proef hebt voldaan, krijg je hiervan een bewijs ( bijlage 6 ) ook dit formulier moet in je examendossier worden opgenomen. Als de examencommissie van het ROC je examendossier en je eindgesprek met de assessor en de gecommitteerde als voldoende beoordeelt, heb je het AKAdiploma gehaald. 14

15 8. Afspraken/Tijdpad Maximaal zes weken voor de examendatum overlegt de leerling met de coach aan de hand van de inhoud van het portfolio of hij/zij aan de eisen voor deelname aan het examen voldoet. Is dit niet het geval dan krijgt de kandidaat de mogelijkheid om alsnog het portfolio in orde te brengen. Vier weken voor het examen stelt de examencommissie vast of de voorgenomen proeve van bekwaamheid aan de eisen voldoet. De coach meldt drie weken voor het examen de leerling aan bij de secretaris van de examencommissie. Het Waterland zorgt voor de aanlevering van de verzuimregistratie. Op de dag van het examen dient de kandidaat 15 minuten voor het begin van het eindgesprek aanwezig te zijn. De kandidaat heeft zijn portfolio en zijn presentatie tijdens het examen ter bespreking bij zich. De bovenvermelde afspraken zijn in het volgende schema weergegeven. 15

16 Tijdpad examinering traject PrO AKA Datum Aktie Formulier Aandachtspunten Week 42 1 ste Toetsmoment Afgesproken toetsen week 46 Opgave prognose aantal ll.en PrO en AKA examen. Week 48 Uitleg Handboek examinering Handboek examinering Vanaf week 50 7 en 8 februari Januari De coaches geven uitleg aan de leerlingen Open dagen ROC. Alle units in Leiden en Leiderdorp. Opgave van prognose AKA/PrO aan het ROC Portfolio is beoordeeld door de coach en er is overzicht welke leerlingen in aanmerking komen voor het PrO en welke voor het AKA traject. Bureau loopbaanbegeleiding (ROC) en ID college krijgen een lijst met leerlingen die in aanmerking komen voor het AKA en zo mogelijk de vervolgopleiding. 13 feb Leerlingen moeten aangemeld zijn voor het examen PrO-AKA 1 april Bedrijven en leerlingen informeren over de werkwijze examinering, PvB 2 april Digitaal aanleveren van een schema met leerlingen voor de 5 maart en 1 april 3 t/m 15 april steekproef PVB. Wij selecteren. Keuzebegeleidingsdag op het ROC voor AKA leerlingen. Leerlingen en ouders informeren dat zij verantwoordelijk zijn voor de inschrijving vervolgopleiding! Invullen formulier de voorgenomen Proeve van Bekwaamheid. Toetsdagen in week 16 april Digitaal aanleveren van de Voorgenomen Proeve van Bekwaamheid. Handboek examinering Aanmelden in Intergrip Overdrachtsrapportage Extranei lijst aan Monique van Steenvoorden. Cc naar Gerold Ritfeld Handboek examinering Planningrooster PVB Voorgenomen Proeve van bekwaamheid (bijlage 5). Digitaal aanleveren. Voorgenome Proeve van Bekwaamheid ( bijlage 5) 2 de Toetsmoment TOA toetsen Bewaak het tijdpad samen met de ll. Leerlingen zorgen zelf voor bezoek Voldoet het niet dan krijgt de leerling tot 23 april de tijd om het portfolio in orde te maken Belangrijk om te melden als leerlingen een LGF hebben Leerlingen, ouders, praktijkopleiders,coaches aanwezig Opgeven bij de coach. 16

17 17 april ROC Leiden vaststellings commissie examens stelt vast of de voorgenomen Proeve van Bekwaamheid en het Portfolio voldoen aan de eisen. De lijst tbv de BPV certificaten moet aangeleverd zijn 12 mei t/m 23 mei 16 t/m 20 juni 17 t/m 19 juni Afname Proeve van bekwaamheid voor zowel PrO als AKA. De BPV certificaten moeten direct na de PVB worden afgetekend en ter ondertekening naar het ROC worden gestuurd. Digitaal aanleveren naar Monique van Steenvoorden. Cc Gerold Beoordelingsformulieren Proeve van Bekwaamheid AKA ( Bijlage 6 en 7) Examenbureau ondertekend. Uitreiking MAS certificaat Certificaat MAS - Afstemmen met het ROC Naam: Bedrijf: Praktijkopleider: - Zie normering - Denk aan handtekeningen, indien mogelijk stempel Eindgesprek PrO - Aanwezig zijn: de kandidaat, zijn lid stagebureau en een assessor (PrO) Eindgesprek AKA. De kandidaat krijgt tijdig een brief met het verzoek 15 min voor aanvang op het eindgesprek aanwezig te zijn. Het Waterland levert Eindgesprekken van de ROC kandidaten Beoordelingsmodel Eindgesprek AKA kandidaat (Bijlage 8) - Aanwezig zijn : De kandidaat, een assessor (Pro) en een externe deskundige GIJS,HENK en JOKE - en extern deskundigen 27 juni Uitslag - Alleen leerlingen juni De leerlingen zijn vrij 9 juli Diploma uitreiking Leerlingen en genodigden Vanuit het ministerie wil men graag het bedrijfsleven nauw betrekken bij het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Er zullen weer externe deskundigen uit het bedrijfsleven tijdens de PvB en eindgesprekken aanwezig zijn. Het aantal minimum uren voor stage blijft 400 uur! Tijdens het eindgesprek is een (power point) presentatie van de leerling een vereiste en leidraad. In de bijlages is een format opgenomen om te zien waar de Power Point aan moet voldoen. Er zal zeker een gedeelte zelfreflectie, ontwikkeling en toekomstbeeld in moeten zitten evenals een cv. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het nieuwe formulier voor het beoordelen van de Proeve van Bekwaamheid er uit komt te zien. Het gewijzigde formulier zal na vaststelling zo snel mogelijk worden toegezonden. 17

18 10.Bijlagen 1. Overzicht en verantwoording dimensies burgerschap en loopbaan 2. Werknemerscompetenties Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent 3. Proces-competentie-matrix Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent 4. Formulier voorgenomen Proeven van Bekwaamheid 5. Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid (prestatie-indicatoren) 6. Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 7. Beoordelingsmodel Eindgesprek 8. Format Power Point Presentatie. 18

19 19

20 Bijlage 1. Streefdoelen voor PrO Overzicht en verantwoording dimensies Burgerschap en Loopbaan Einddoelen voor AKA Dimensie 1: De politiek- juridische dimensie. Je neemt deel in besluitvorming en beleid beïnvloeding. Cultuur en maatschappij Themaboek Regels en Wetten. De leerling is in staat zichzelf op de juiste manier te identificeren De leerling is in staat om bij problemen of conflicten juridische hulp te vragen De leerling weet hoe een democratie werkt, en dat er rechten en plichten horen en zij kunnen er voorbeelden bij noemen De leerling is in staat de gang van zaken bij een rechtszitting weer te geven Cultuur en maatschappij Themaboek De Nederlandse staat. De leerling kan de Nederlandse staatsinrichting op hoofdlijnen beschrijven. De leerling kan omschrijven voor welke redenen er verkiezingen zijn en hoe deze verkiezingen verlopen. De leerling kan een aantal grote partijen in Nederland noemen en de rol van de partijen bij verkiezingen herkennen. De leerling leert over de Europese Unie. Dimensie 2: De economische dimensie Je functioneert als werknemer en als kritisch consument in een arbeidsorganisatie Cultuur en maatschappij Themaboek Werk en inkomen, verslagen en opdrachten BPV De leerling kan in hoofdlijnen de rechten en plichten van een werknemer omschrijven. De leerling kan een salaris specificatie lezen en correct interpreteren. De leerling kan een bewuste keuze maken om wel of geen lid te zijn van een vakbond, de leerling weet wat de vakbond doet voor werknemers en voor hem of haarzelf. De leerling weet wat de rechten en plichten zijn van een vakbondslid. De leerling leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving en hoe de veiligheid van zichzelf en anderen en zijn omgeving positief kan beïnvloeden. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. Cultuur en maatschappij Themaboek Rondom je ruimte De leerling kan uitleggen wat een nutsbedrijf is. De leerling kan aansluitingen regelen voor gas, water en licht. De leerling weet zelfstandig om te gaan met gas, water, licht, elektra, kabel en telecom apparatuur. De leerling kan zelfstandig zijn/ haar woonruimte beheren. De leerling weet wat een verzekering is en kan deze kunnen afsluiten. De leerling weet welke verzekering van belang zijn bij het zelfstandig wonen. 20

21 De leerling weet hoe hij/ zij de veiligheid van jezelf, anderen en de omgeving positief kan beïnvloeden. De leerling leert van eigen ervaringen en kan in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. Dimensie 3: de sociaal- maatschappelijke dimensie Je neemt deel aan allerlei sociale verbanden en gebruikt de openbare ruimte respectvol Cultuur en maatschappij Thema boek Erop uit!, verslagen Maatschappelijke Stages De leerling kan m.b.v. een routekaart een route naar een bepaald doel uitstippelen. De leerling kan zelfstandig gebruik maken van het OV. De leerling kan een bepaalde reis plannen aan de hand van gegevens. Daarbij kan de leerling gebruik maken van het meest geschikte vervoersmiddel. De leerling kan een reis buiten zijn eigen omgeving- streek plannen. De leerling kan zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving. De leerling kan de atlas, het internet en een kaart als informatie bron gebruiken. De leerling leert van eigen ervaringen en kan in de eigen omgeving effecten herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. Dimensie 4: Vitaal burgerschap Je zorgt voor je eigen gezondheid Cultuur en maatschappij Thema boek voorkomen en genezen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Lichaamsverzorging Lichaamshouding Genotmiddelen Tijd verdelen tussen arbeid, rust en ontspanning Wanneer een bezoek aan tandarts of arts Doel van medicijnen Bouw en functie van het lichaam Zorgen voor jezelf, anderen en zijn omgeving De leerling leert van eigen ervaringen en kan in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 21

22 Loopbaan Je stuurt je eigen loopbaan Individueel ontwikkelplan, portfolio, opdrachten en verslagen BPV De leerling stelt in overleg met coach en ouders een plan op met daarin wensen, doelen en werkpunten. De leerling stelt een eigen plan op betreffende stage en toekomst. De leerling houdt zelf zijn/ haar portfolio bij. De leerling bepaalt zelf wat hier in komt en draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid. De leerling vraagt hulp aan de medewerkers van de school om te komen tot een goed portfolio waardoor het portfolio een compleet beeld weergeeft van de leerling. De leerling denkt met regelmaat na over zijn/ haar toekomst, hierbij is de hulp van ouders en coach wenselijk. D.m.v. interne-, snuffelstages en Maatschappelijke Stages kan de leerling zijn sterke en minder sterke kanten ervaren. Dit leidt tot een reëel eigen traject betreffende een richting dan wel een loopbaan. De leerling heeft steun in zijn ontwikkeling door de beschreven werkprocessen en deze worden ook met regelmaat getoetst binnen de schoolmuren. Door de externe stages werkt de leerling aan werkprocessen, deze staan beschreven in het portfolio. 22

23 Bijlage 2. Werknemerscompetenties Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent Streefdoelen voor PrO Einddoelen AKA Kerntaak 1: Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Werkproces 1.1: Bereidt de werkzaamheden voor en verdeelt deze in stappen Samenwerken en overleggen Materialen en middelen inzetten Plannen en organiseren Instructies en procedures opvolgen Omgaan met verandering en aanpassen Werkproces 1.2: Voert de werkzaamheden uit Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Instructies en procedures opvolgen Omgaan met verandering en aanpassen Met druk en tegenslag omgaan Werkproces 1.3: Evalueert en bespreekt de uitvoering en het resultaat van de werkzaamheden Samenwerken en overleggen Leren Werkproces 1.4.: Rond de werkzaamheden af Samenwerken en overleggen 23

24 Bijlage 3 Proces-competentie-matrix Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Kerntaak 1: Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 1.1 Bereidt de werkzaamheden voor en verdeelt deze in stappen 1.2 Voert de werkzaamheden uit 1.3 Evalueert en bespreekt de uitvoering en het resultaat van zijn werkzaamheden x x x x x x x x x x x x x x 1.4 Rondt de werkzaamheden af x x x Betekenis van de kerntaak voor deze uitstroom In deze matrix is per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze uitstroom. Dit is zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix

25 Bijlage 4 Voorgenomen Proeve van Bekwaamheid Naam Kandidaat: Naam stagebedrijf: Het vakinhoudelijk handelen wordt beoordeeld door de praktijkopleider: De steekproef is genomen door: Context van de uitstroom Naam van de Proeve TC/ Z&W/ E&H/ Voedsel en Leefomgeving Omschrijving van de Kerntaak De kandidaat assisteert bij eenvoudige werkzaamheden in een arbeidsorganisatie. Werkprocessen Voorbereiden/uitvoeren/bespreken/afronden (1 t/m 4) Omschrijving van de Proeve De kandidaat assisteert bij: Resultaat van de Proeve Benodigde middelen en materialen Benodigde voorbereiding Tijdsduur van de Proeve De Proeve is vastgesteld door: Datum vaststelling Maximaal 1,5 uur Examencommissielid 25

26 Bijlage 5 26

27 Bijlage 6 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Naam deelnemer: Naam van de Proeve: 1 Context van de uitstroom Bedrijf/instelling: E&H/TC/Z&W/Voedsel &leefomgeving Resultaat van de Proeve A. Voldoet het product of de dienst aan de van te voren, door de 2 beoordelaars afgesproken geldende normen/regels? ( zie formulier voorgenomen PVB) B. Voldoet het product of de dienst aan de van te voren, door 2 beoordelaars, afgesproken kwaliteit? (zie formulier voorgenomen PVB) Toelichting: 1 herkansing Vol/Onv Vol/Onv Naam van de Praktijkopleider: Naam van de Assessor: Datum: Firma stempel Handtekening Handtekening 27

28 Bijlage 7 Beoordelingsmodel Eindgesprek AKA kandidaat Naam kandidaat: Datum: Dit beoordelingsmodel moet duidelijk inzicht verschaffen of de kandidaat aantoonbaar heeft bewezen over de kennis en vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor: het assisteren in een arbeidsorganisatie bij eenvoudig uitvoerende werkzaamheden of het kunnen volgen van een vervolgopleiding in de betreffende uitstroomrichting De volgende onderdelen moeten ingezien en/of besproken zijn en beoordeeld worden. Onvoldoende Voldoende Het Portfolio De kandidaat laat zijn portfolio zien en geeft een duidelijke toelichting op de inhoud. Het portfolio bevat de afgesproken documenten/onderdelen. De Proeve van Bekwaamheid (PvB): Uit het gesprek blijkt dat de kandidaat daadwerkelijk de afgesproken PvB op de BPV plek heeft uitgevoerd. Uit het gesprek blijkt dat de kandidaat de PvB daadwerkelijk op zijn niveau en met voldoende zelfstandigheid heeft uitgevoerd. Uit het gesprek blijkt dat de beoordeling op de BPV plek is gebaseerd op waargenomen gedrag. Het Eindgesprek: De kandidaat geeft een goede samenvatting van de werkzaamheden die tijdens de BPV zijn verricht. De kandidaat geeft aan wat goed ging en wat minder goed ging tijdens de gehele studieperiode. De kandidaat vertelt hoe hij zich kan verbeteren. U geeft de kandidaat een (V) op een criterium als zijn gedrag is zoals je dat van een beginnend gekwalificeerd assistent-beroepsbeoefenaar mag verwachten. U geeft de kandidaat een (O) op een criterium als zijn gedrag echt niet acceptabel is in de beroepspraktijk en/of het vervolg leerproces als ondermaats kan worden ingeschat. Alle bovengenoemde onderdelen moeten voldoende worden beoordeeld, indien dit niet het geval is wordt de beoordeling aan de examencommissie voorgelegd. De examencommissie neemt vervolgens een besluit. Ondergetekenden achten de kandidaat competent: 1) om als assistent te functioneren in een arbeidsorganisatie in de volgende uitstroomrichting of 2) voor een aansluitende vervolgopleiding. 0 Techniek 0 Economie en handel 0 Zorg en Welzijn 0 Voedsel en Leefomgeving Naam coach/assessor: Naam gecommitteerde /assessor: Handtekening: Handtekening: 28

29 Aftekenlijst - Portfolio AKA/PRO - Leerjaar 3 Naam Leerling: Richting: Jaar: Naam Coach : Inhoud Portfolio Opdracht Gereed Paraaf Coach 1 Curriculum Vitae Pers. Gegevens 2 IOP-gesprek Verslagen 3 Interne Stages Beoordeling Verslag 4 Maatschappelijke Stage Beoordeling (minimaal 15 uur) Verslag 5 Snuffel Stage Beoordeling Verslag 6 Extern Stageverslag Beoordeling Verslag 7 Externe Stage-opdrachten Beoordeling Verslag 8 Evaluatie Werkprocessen School Stage 9 Administratie Externe Stage Urenlijst BPV 10 Boekverslag Beoordeling Verslag 11 Presentaties Beoordeling Presentatie 12 AVO-Vakken: Nederlands Toets Rekenen/Wiskunde Toets CuMa Gevolgd Informatica Gevolgd Sport Gevolgd Verzorging Gevolgd SoVa Gevolgd Handvaardigheid Gevolgd VCA Gevolgd Koken Gevolgd 13 Beroepsgerichte Modules Behaald 14 Certificaten Behaald 29

30 Aftekenlijst - Portfolio AKA/PRO - Leerjaar 4/5 Naam Leerling: Richting: Jaar: Naam Coach : Inhoud Portfolio Opdracht Gereed Paraaf Coach 1 Curriculum Vitae Pers. Gegevens 2 IOP-gesprek Verslagen 3 Interne Stages Beoordeling Verslag 4 Maatschappelijke Stage Beoordeling Verslag 5 Snuffel Stage Beoordeling Verslag 6 Extern Stageverslag Beoordeling Verslag 7 Externe Stage-opdrachten Beoordeling Verslag 8 Evaluatie Werkprocessen School Stage 9 Administratie Externe Stage Urenlijst BPV 10 Boekverslag Beoordeling Verslag 11 Presentaties Beoordeling Presentatie 12 AVO-Vakken: Nederlands Toets Rekenen/Wiskunde Toets CuMa Gevolgd Informatica Gevolgd Sport Gevolgd Verzorging Gevolgd SoVa Gevolgd Handvaardigheid Gevolgd VCA Gevolgd Koken Gevolgd 13 Beroepsgerichte Modules Behaald 14 Certificaten Behaald Bijlage 8 30

31 Eindopdracht AKA Opleiding Het Waterland Voorbereiding presentatie Eindgesprek Schooljaar Je bent nu bijna klaar met je opleiding. Nog even doorzetten en je gaat op voor je diploma. Je gaat nu terugkijken middels een aantal vragen over jezelf, je BPV-periode, schoolervaringen en je toekomst. Vervolgens ga je met deze informatie een presentatie maken die je gaat laten zien tijdens het eindgesprek. Deze eindopdracht bestaat uit 4 onderdelen: 1. Leren op Het Waterland 2. Leren in de Praktijk (Beroeps praktijk ervaring) 3. Hoe zie jij je toekomst 4. Hoe ga je ervaringen presenteren? 31

32 Deel 1: Beantwoord de volgende vragen: 1.Wanneer ben je begonnen op Het Waterland met je opleiding? 2. Wat wilde je toen je je aanmeldde? Wat was je doel? 3. Welke lessen/programmaonderdelen vond je leerzaam? Waarom? 4. Waar ben je tevreden over als je terugkijkt naar de afgelopen jaren? 5. Waar ben je minder tevreden over? 6. Hoe heb je begeleiding van je coach ervaren? 7. Heb je tips voor het docententeam? 8. Wat vond je top aan het docententeam? 9. Wat heb je geleerd over jezelf in de opleiding? Noem 4 kwaliteiten van jezelf Noem 2 ontwikkelpunten van jezelf 10. Lees vraag 2 nog een keer. Heb je het doel al bereikt? Waarom wel/niet? 32

33 Deel 2: Beantwoord de volgende vragen: 1.In welke sector/branche heb je stage gelopen? 2. Hoe was de begeleiding vanuit het bedrijf? (beschrijf zoveel mogelijk voorbeelden) 3. Wat vond je van de begeleiding van je Praktijk begeleider? Heb je tips en tops voor hem/haar? 4.Wat heb je vooral geleerd in het bedrijf of over het bedrijf? Hoe heb je dat geleerd? 5. Wat heb je over jezelf geleerd tijdens de BPV-periode? 6. Wat waren jouw taken in het bedrijf? 7. Welke van deze taken ga je doen voor je Proeve van Bekwaamheid? 8. Wil je verder in deze sector? Waarom wel/niet? 9. Waarom denk je dat je geschikt bent voor werken in deze sector? Of waarom niet? 10. Vind je dat Het Waterland dit bedrijf als leerbedrijf moet aanhouden? Waarom wel/niet? 33

34 Deel 3 Beantwoord de volgende vragen: 1. Wil je na je met je AKA diploma werk gaan zoeken of naar een MBO opleiding? 2. Wat ga je doen? Een BBL of BOL? Waarom? Als je niet doorgaat naar het MBO, wat ga je doen? 3. Hoe ga je ervoor zorgen dat je in het MBO je diploma behaalt? Hoe ga je ervoor zorgen dat je succesvol bent als werknemer in een bedrijf? 4. Is het nodig om iets in je houding/leven aan te passen of veranderen om dat te bereiken? Hoe ga je dat doen? 5. Wat vind je belangrijk in je toekomstige werk? Noem een top Wie kan jou volgend jaar ondersteunen? Wie staat positief in het leven en kan jou helpen om door te zetten? Waarom juist hij/zij? Hoe ziet die ondersteuning er uit? 7. Wat wens je jezelf en je klasgenoten toe voor volgend schooljaar? 34

35 Deel 4 Je sluit deze eindopdracht af door over deel 1,2 en 3 een presentatie te geven. Je hebt laten zien dat je veel gepresteerd hebt op school en op je stage. Je hebt daar laten zien dat je competent bent op verschillende gebieden. Je hebt laten zien dat je een professionele beroepshouding hebt. Daar mag je trots op zijn! Denk aan: * een gebeurtenis die op je stage of op school heeft plaatsgevonden * een bepaalde les waar je veel van geleerd hebt * welke competenties je vooral hebt ontwikkeld op de BPV * een opdracht die je moest uitvoeren die je heel leuk vond * wat vind je belangrijk om aan anderen te vertellen * leuke manieren om met collega s om te gaan, goede manieren om gemotiveerd te blijven * vertel iets over jouw toekomst Presenteren: met een PowerPointpresentatie: maak een prestentatie waarin je vertelt over jezelf, de AKA opleiding, je BPV en de toekomst. Gebruik daarvoor de antwoorden die je hebt gegeven voor de voorgaande vragen. Denk aan ongeveer dia s. Sluit je presentatie af met een motto. Bijvoorbeeld: Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen! Je kunt ook kiezen voor een presentatie middels Prezi. Ga daarvoor naar Prezi.com en maak een account aan. Ook hier vertel je over jezelf, je BPV-periode en wat je daar geleerd hebt en over je toekomst. Wat ga je na de AKA doen? Sluit je presentatie af met een motto dat voor jouw leven geldt. Bijvoorbeeld: Als je altijd doet wat altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen. met een film: film wat er in jouw bedrijf gebeurt. Film een leuke collega en vraag of hij/zij een compliment over jou wil geven. Vraag of jouw praktijkopleider iets wil vertellen over de periode die jij daar hebt stage gelopen. Vertel zelf voor camera wat je hebt geleerd tijdens de BPV en wat je in de toekomst zou willen doen. Hoe zie je jezelf over 10 jaar? Zoek een klasgenoot op die ook aan een presentatie gaat maken en bespreek samen hoe je het gaat aanpakken. Veel Succes! 35

Handboek Examinering PrO

Handboek Examinering PrO Handboek Examinering PrO schooljaar 2015/2016 1 1. Voorwoord Dit is het examenhandboek voor de opleiding Praktijkonderwijs. Je zit op dit moment op Het Waterland, een school voor Praktijkonderwijs, afgekort

Nadere informatie

Handboek Examinering PrO

Handboek Examinering PrO Handboek Examinering PrO schooljaar 2016/2017 1 1. Voorwoord Dit is het examenhandboek voor de opleiding Praktijkonderwijs. Je zit op dit moment op Het Waterland, een school voor Praktijkonderwijs, afgekort

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2011-2012 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijk Onderwijs

Handboek Examinering Praktijk Onderwijs Handboek Examinering Praktijk Onderwijs Schooljaar 2013 - 1. Voorwoord Voor je ligt het examenhandboek voor de opleiding Praktijkonderwijs. Dit examenhandboek geldt voor de duur dat je op het Tender College

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkonderwijs Schooljaar 2014-2015

Handboek Examinering Praktijkonderwijs Schooljaar 2014-2015 Handboek Examinering Blz. 0 Handboek Examinering Praktijkonderwijs Schooljaar 2014-2015 1. Voorwoord Voor je ligt het examenhandboek voor de opleiding Praktijkonderwijs en Entree. Je zit op dit moment

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs 91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs examen/ Examendatum: Wegingsfactor: Is altijd Flexibel (F). De student geeft zelf aan gereed te zijn voor

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement Inhoudsopgave reglement Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. 1. Algemeen 2. Begrippen 3. Totstandkoming en wijziging 4. Publicatie 5. Eisen 6. Commissie Examinering PrO den Haag 7. Beroepsmogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Beste studenten, Gedurende de opleiding gaan jullie een Afstudeermap samenstellen waarin je alle bewijzen verzameld van de Kerntaakexamens,

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

NEDERLANDS en REKENEN

NEDERLANDS en REKENEN NEDERLANDS en REKENEN INHOUD Voorwoord Nederlands Rekenen Voorwoord Je beseft het misschien niet, maar de hele dag ben je met taal bezig. Om in de maatschappij en in je vak waarvoor je wordt opgeleid je

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen Afstuderen voor de zomervakantie 2015: Alles ingeleverd en goedgekeurd voor dinsdag 12

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Examenplan. Crebocode: Niveau opleiding 1.

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam> Examenplan Crebocode: Niveau 1 Nominale sduur jaar Leerweg Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus Cohort Sector

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en Niveau 2 en 3

Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en Niveau 2 en 3 Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en 2015-2016 Niveau 2 en 3 Inhoudsopgave Inleiding... 9 1 Voorbereiding van een examen... 10 2 Examenuitvoering... 11 3 Beoordeling... 12 4 Examendossier...

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen :

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen : Versie 24-10-11 Opleidisplan netwerkbeheerder Crebo nummer : 95323 Leerweg Sector Afdeli : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2012 Uitstromen : Inhoudsopgave 1. Beeld van het beroep... 3 2. Het opleidistraject...

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Carrosseriebouwer Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: - Werkprocessen 625224B1K1P1

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Autoschadehersteller Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625225B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Montagemedewerker industrieel produceren met hout Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 sbu EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25008 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T&V Team: M&H 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker schilderen niveau 2 Cohort 2010 Crebocode 91450 Studieprogramma nummer(s) BBL :41053 Niveau 2 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Autoschadehersteller Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625226B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 Wat is L & B? L & B staat voor Loopbaan en Burgerschap en is een onderdeel van je opleiding dat zich richt op jou als mens in de maatschappij. L & B richt zich op alle

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Technisch Specialist Personenauto's Niveau: 4 Opleidingsduur: 6400 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25249 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2020 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

92715 Examenplan Lakspuiter

92715 Examenplan Lakspuiter Opleidingsduur : 2 jaar Cohort : 2012 Niveau : 2 KD Medewerker industriële lakverwerking : 2012 92715 Examenplan Lakspuiter Periode van examen/ Toetsingsdatum: : Is altijd lexibel (). De student geeft

Nadere informatie

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT LOOPBAANCOACHING OPLEIDING ONDERWIJSASSISTENT 2013-2016 NAAM: WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT VOOR HET LEREN Je maakt een portfolio en in dat portfolio heb je bewijzen van competenties

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig Crebocode: 91800 Dossiercode: 22112 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2018 Sector: T &

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

1.1.Specifieke examens

1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Interactief mediavormgever Niveau 4 4 jaar 1.1.Specifieke examens Crebocode: 90414 Leerweg: BOL Cohort: 2014 2018 Sector: Techniek & Vormgeving Team: Mediavormgeving Beroepsgerichte examens

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

Leren en Loopbaan programma Burgerschap. MBO Handel

Leren en Loopbaan programma Burgerschap. MBO Handel Leren en Loopbaan programma MBO Handel Versie 17.06.2011 Leren en Loopbaan thema s Thema 1 Mijn opleiding en ik Thema 2 Leren leren Thema 3 Reflecteren 1 Thema 4 Reflecteren 2 Thema 5 Professionalisering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Fietstechniek Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25231 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroepspecifieke

Nadere informatie

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo producttoets 9 Kerntaak 2 producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo Toetscode: PR9-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie