Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden"

Transcriptie

1 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Gasflessen Procedure: Paragraaf:09.D. - Brand- en explosiebeveiliging Verantwoordelijke eenheid:bedrijfstechniek Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen Verantwoordelijke: Nathalie Wens/BASANT/BASF Revisie: 1 Revisiedatum: 23/08/2011 Status: ACTUEEL Identificatie: 249 RC-code: 3 Arbeidsveiligheid Toepassingsgebied: BASANT, Partners Inhoud 1. Doel / Toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1. Inrichting van de opslagplaats 4.2. Bouw van een open opslagplaats 4.3. Bouw van een gesloten opslagplaats 4.4. Afstandsregels 4.5. Spuitbussen 4.6. Gasflessen 5. Documentatie 6. Referenties pagina 1

2 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14) Pagina 2 1. Doel / Toepassingsgebied De reglementeringen i.v.m.gasflessen kenbaar maken aan de medewerkers die: - verantwoordelijk zijn voor de opslag van verplaatsbare recipiënten, - werken /omgaan met gasflessen. Deze wegwijzer is van toepassing op alle werkplaatsen/labo's /diensten waar verplaatsbare recipiënten (gasflessen/spuitbussen ) opgeslagen en/of gebruikt worden. 2. Definities [Klik om te openen] Opslagplaats Een gebouw/ruimte al dan niet voorzien van een dak, dat dient voor het opslaan van samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van >300 liter. Open opslagplaats Opslagplaats die voor maximaal 3/4 van de omtrek gesloten is. Verplaatsbaar recipiënt (gasflessen, spuitbussen) Een recipiënt dat niet op de plaats waar het gevuld werd, wordt gebruikt. Veiligheidsscherm Een scherm dat tot doel heeft de opslagplaats voor brand van buitenaf te beschermen, het gaat ofwel om een tussenmuur ofwel om één of meerdere muren van de opslagplaats of stockeringszone. Inhoud Onder de inhoud van een opslagplaats wordt verstaan het gezamenlijke waterinhoudsvermogen van alle NIET aangesloten recipiënten (zowel ledige als gevulde). Verplaatsbare recipiënten aangeschakeld aan verplaatsbare verbruikstoestellen worden niet meegeteld. Verplaatsbare recipiënten aangeschakeld aan vaste verbruikstoestellen worden eveneens niet meegeteld wanneer het waterinhoudsvermogen van het recipiënt of van de aangeschakelde flessenbatterij minder dan 300 liter bedraagt. Indeling van de gassen 1 ontvlambare gassen, omvattende : a) gassen die alleen ontvlambaar zijn (F): bv. acethyleen, propaan, butaan b) ontvlambare giftige (F en T) of ontvlambare schadelijke gassen (F en Xn): bv. CO, EO c) ontvlambare zeer giftige gassen (F en T+): bv. arsine, fosfine 2 giftige gassen, omvattende: a) gassen die alleen giftig (T) of schadelijk (Xn) zijn: bv. ammoniak b) gassen die alleen zeer giftig (T+) zijn: bv. fosgeen 3 oxiderende gassen, omvattende: a) gassen die alleen oxiderend zijn (O): bv. zuurstof b) gassen die ofwel zowel oxiderend als giftig zijn (O en T) ofwel zowel oxiderend en zeer giftig zijn (O en T+): bv. chloor, fluor 4 de andere niet in sub 1 tot en met sub 3 bedoelde gassen: bv. argon, stikstof, helium pagina 2

3 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14) Pagina 3 Eigenschappen gas Gasvormige toestand: Samengeperste gassen en gasmengsels met een druk van 0,5 t/m 300 bar, bv. zuurstof, argon, stikstof en gasmengsels van deze gassen bv. argon/waterstof, argon/kooldioxide Vloeibare toestand: vloeibaar gemaakte gassen bv. propaan, butaan, LPG (mengsel van butaan en propaan), zuurstof, argon en stikstof. Cryogene gassen: diepgekoelde gassen bv. argon, zuurstof, stikstof. Onder druk opgelost gas: bv. acetyleen Kleurencode Etikettering 3. Verantwoordelijkheden [Klik om te openen] Het bedrijfsteam/diensthoofd zorgt ervoor dat : - de medewerkers die omgaan met gasflessen de nodige opleiding krijgen. - de opslagplaats voor verplaatsbare recipiënten welke tot zijn bedrijf /dienst behoort voldoet aan deze KWM-wegwijzer. 4. Maatregelen 4.1. Inrichting van de opslagplaats Een opslagplaats voor verplaatsbare recipiënten wordt verdeeld in verschillende opslagzones. Elke opslagzone mag enkel gassen bevatten die in eenzelfde groep pagina 3

4 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14) Pagina 4 zijn ingedeeld. Tussen deze zones moet er een minimum afstand aangehouden worden zoals gespecifieerd in paragraaf 4.4. Indien de minimum afstand 0 meter bedraagt, dan mogen deze gassen samen opgeslagen worden. De vermelde veiligheidsafstanden mogen verminderd worden door de constructie van een veiligheidsscherm, op voorwaarde dat de horizontaal omheen dit scherm gemeten afstand tussen de beschouwde stockeringszone en de voornoemde zones en elementen, gelijk is aan of meer bedraagt dan de voorgeschreven minimale veiligheidsafstanden. Verplaatsbare recipiënten (zowel ledige als gevulde) aangesloten aan verbruikstoestellen vallen niet onder de voorschriften voor opslag, met uitzondering van verplaatsbare recipiënten aangeschakeld aan vaste verbruikstoestellen wanneer het waterinhoudsvermogen van het recipiënt of van de aangeschakelde flessenbatterij meer dan 300 liter bedraagt. In dit laatste geval moet wel aan onderstaande voorschriften met betrekking tot opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten, b.v. afstandsregels, voldaan worden. De lege recipiënten worden binnen hun respectievelijke stockeringszones opgeslagen op een hiervoor voorbehouden plaats die duidelijk is aangegeven. Stockeringszones worden aangegeven door: markeringen op de grond, veiligheidsschermen, wanden, kettingen of vaste afbakeningen op 1 m hoogte. In de opslagplaatsen en in de zones die begrensd zijn door de voorgeschreven veiligheidsafstanden en -schermen is het verboden enige overtappingsoperatie uit te voeren. Het veiligheidsscherm is ofwel van metselwerk met een dikte van min. 18 cm, ofwel van beton met een dikte van tenminste 10 cm, ofwel van enig ander materiaal met een dikte die een equivalente vuurweerstandscoëfficiënt heeft. Voor de opslagplaatsen in open lucht tot en met een waterinhoud van liter volstaat een dicht en onbrandbaar scherm. Het scherm heeft een hoogte van minimaal 2 m en moet de maximale hoogte van de opgeslagen recipiënten met minimaal 0,5 m overschrijden Verlichting: voor de kunstmatige verlichting is alleen elektrische verlichting toegelaten. De verwarming van de lokalen of van de plaatsen waar ontvlambare gassen geproduceerd, opgeslagen en/of behandeld worden, mag enkel geschieden door middel van toestellen waarvan de plaatsing en de werking voldoende waarborgen bieden om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen. Verwarmingstoestellen zijn zo geplaatst dat zij de wand van opgeslagen gasrecipiënten niet overmatig kunnen opwarmen. In geval van stockering van gassen gerangschikt in groep 1, dienen elektrische apparaten tot een minimum beperkt. Zij beantwoorden aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI) voor een zone 2. Algemeen moeten de elektrische installaties in zones waar gevaar bestaat voor brand en ontploffing door de toevallige aanwezigheid van een ontplofbaar mengsel uitgevoerd worden volgens de vereisten van een zoneringsplan. pagina 4

5 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14) Pagina 5 In open en gesloten opslagplaatsen alsmede zones die begrensd zijn door de veiligheidsafstanden en/of de veiligheidsschermen die zijn voorgeschreven, is het verboden te roken, vuur te maken of gebruik te maken van toestellen met onbeschermd vuur of onbeschermde vlam, andere zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare stoffen op te stapelen, voor zover er zich recipiënten in deze opslagplaats bevinden, tenzij voor onderhouds- en constructiedoeleinden op voorwaarde dat de door de exploitant of zijn aangestelde vastgestelde voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Wanneer ontvlambare gassen effectief aanwezig zijn, dient het gehalte aan brandbaar gas in de werkzone onder de grens van één vijfde van de laagste ontvlambaarheidsgrens te blijven. Dit gehalte moet tijdens de uitvoering van de werken voortdurend gecontroleerd worden. De aanwezigheid van ontvlambare stoffen, het verbod tot roken en vuur te maken dient door vastgestelde reglementaire pictogrammen aangeduid te worden Bouw van een open opslagplaats Een open opslagplaats voor verplaatsbare recipiënten moet aan volgende eisen voldoen: de bodem moet bestaan uit een weerstandbiedend en ondoordringbaar materiaal zodat de stabiliteit van de recipiënten verzekerd is. de bodem mag niet lager liggen dan het belendende terrein en er mogen geen openingen noch holten of geulen aanwezig zijn tenzij voor de afvoer van hemelwater (indien er een hydraulisch bediend afvoerslot aanwezig is); dit geldt eveneens binnen de voorgeschreven veiligheidszone voorziene afstanden. het dak (indien aanwezig) moet uit onbrandbaar materiaal gemaakt zijn en mag hoe dan ook slechts voor max. 20 % uit doorschijnend en zelfdovend materiaal bestaan. de wanden bestaan uit onbrandbaar materiaal. indien men de veiligheidsafstanden t.o.v. andere gebouwen wil verminderen, kan men een gedeelte van de wanden als veiligheidsscherm uitvoeren. Indien de oppervlakte van de opslagplaats > 100 m ² bedraagt en de gevelomtrek < 1/2 open is, dienen de bouwkundige -en brandtechnische maatregelen in een aparte veiligheidsbespreking vastgelegd te worden Bouw van een gesloten opslagplaats In principe wordt de bouw van een opslagplaats voor verplaatsbare recipiënten altijd als open opslagplaats gebouwd. Indien hiervan wordt afgeweken (b.v. opslag in lokalen) dienen in een afzonderlijke veiligheidsbespreking de maatregelen vastgelegd te worden waaraan een dergelijke opslagplaats moet voldoen. De aanwezigheid van gasflessen is niet toegelaten in kelders en in lokalen lager gelegen dan het maaiveld, behalve voor toevallige werkzaamheden Afstandsregels Afstandsregels voor open opslagplaatsen voor gasflessen [Klik hier] Afstandsregels voor open opslagplaatsen voor gasflessen Afstandsregels voor gesloten opslagplaatsen voor gasflessen [Klik hier] Afstandsregels voor gesloten opslagplaatsen voor gasflessen Afstandsregels voor open opslagplaatsen voor vaste, ongekoelde gasreservoirs, pagina 5

6 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14) Pagina 6 andere dan voor vloeibaar gemaakte handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan [Klik hier] Afstandsregels voor open opslagplaatsen voor vaste, ongekoelde gasreservoirs, andere dan voor vloeibaar gemaakte handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan 4.5. Spuitbussen Volgende algemene voorschriften dienen gevolgd te worden: beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 C. bewaren in een goed geventileerde ruimte. niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. verwijderd houden van ontstekingsbronnen. selectieve afvalverwerking van de lege spuitbus Gasflessen Behandelen van gasflessen Gasflessen worden verticaal geplaatst en met kettingen of beugels vastgemaakt om omvallen te voorkomen. Gasflessen waarvan de constructie zodanig is dat ze stabiel staan, behoeven niet vast te worden gezet. Dit geldt over het algemeen voor propaan-/butaanflessen en andere (gelaste) flessen met een grote doorsnede. Sommige grotere gasflessen (>1m³) zijn ontworpen om horizontaal geplaatst en getransporteerd te worden. Deze flessen zijn voorzien van opstaande beschermranden rondom de fles. Bij horizontaal transport dient extra aandacht besteed te worden aan het borgen van de lading. Volle flessen worden geleverd met afdichtingsstop en beschermkap; deze laatste moet ook bij ledige flessen aangebracht worden. Bij transport van gasflessen moet de beschermkap steeds correct aangebracht worden om de afsluiter, het aansluitstuk en het reduceertoestel te beschermen. In uitzonderlijke gevallen, bij het verplaatsen van de fles, vastgemaakt op een flessenkar, over een korte afstand om de fles onmiddellijk opnieuw te gebruiken (bv. voor het afijken van metingen) dient de beschermkap niet telkens aangebracht te worden. Een gasfles mag nooit omhoog gehesen worden aan de beschermkap of aan de afsluitkraan. Het hijsen van gasflessen dient bij voorkeur te gebeuren in een speciale aangepaste kooi, beschikbaar bij de dienst Transport. pagina 6

7 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14) Pagina 7 Het horizontaal rollen van gasflessen is niet toegelaten tenzij deze flessen hiervoor ontworpen zijn. Transport via liften dient beperkt tot situaties waar andere transportmethodes niet toepasbaar zijn. Bij transport van goederen mag de lift niet gebruikt worden door personen. Bij transport van gasflessen dient steeds rekening gehouden te worden met volgende voorschriften: het voertuig moet voorzien zijn van een dichte scheidingswand tussen de ruimte voor de bestuurder en de gasflessen. de laadruimte moet voldoende geventileerd worden, dit kan d.m.v. verluchtingsopeningen of geforceerde ventilatie. de gasflessen moeten stevig vastgezet worden zodat ze niet kunnen rollen of vallen. Bij voorkeur gebeurt het transport met een flessenwagen Gebruik van gasflessen. Beperk de hoeveelheid gasflessen in de werkplaatsen/bedrijven tot het strikte minimum. Flessen met vloeibaar gemaakte gassen moeten tijdens gebruik rechtop gezet worden. Gebruik een acetyleencilinder rechtop of bij een helling van minimaal 30. Andere gasflessen worden bij voorkeur eveneens rechtop gezet. Draai bij werkonderbreking de afsluiter op de cilinder altijd dicht en maak het lage druk gedeelde altijd drukloos. Het binnendringen van vocht in de fles moet worden voorkomen, sluit daarom de afsluiter van een lege fles. Verwijder flessen die niet in gebruik of leeg zijn uit de werkplaats/productiebedrijf en zet ze in de hiervoor voorziene ruimte in de opslagplaats. Gasflessen met vloeibaar gemaakte gassen van de groepen 1, 2 of 3 mogen niet gevuld worden door middel van een verplaatsbaar recipiënt of een tankwagen. Ze moeten opgehaald worden door de leverancier en gevuld worden in een hiertoe vergunde inrichting. De afsluitkraan van een gasfles dient geleidelijk geopend te worden. Indien het manueel openen of sluiten van een afsluitkraan onmogelijk is, moet de gasfles terug naar de leverancier gestuurd worden (nooit met geweld een kraan proberen te forceren). Hoge druk cilinders (300 bar) zijn voorzien van een afsluiter/reducering die ervoor zorgt dat deze hoge druk niet aan de afsluiter uitgang beschikbaar komt, zodat gangbare reduceertoestellen (200 bar) in gebruik kunnen blijven. Het gebruikstoestel kan dan direct op de cilinder worden aangesloten. Dit is aan te bevelen boven elke andere manier van aansluiten. Bv. zuurstof, acetyleen, argon en argongasmengsels. pagina 7

8 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14) Pagina 8 Afsluiter gecombineerd met een reduceertoestel Gasverdeelstations Een cilinderbatterij buiten, met een lagedrukleiding binnen de werkplaats, is aan te bevelen boven elke andere manier van werken Aansluiten van gasflessen. Gasflessen voor brandbare producten hebben een linkse draadaansluiting, de andere gassen hebben een rechtse draadaansluiting. Gebruik bij voorkeur de aansluitstukken geleverd door de leverancier en vermijdt het gebruik van tussenstukken. Een beschadigde of defecte dichtingsring moet onmiddellijk vervangen worden. Gezien de hoge tot zeer hoge druk in de flessen is bij gebruik steeds een specifiek reduceerventiel aan te brengen. Volgende aansluitingstypes kunnen gebruikt worden: [Klik om te openen] Instrumentengassen en mengsels van gassen Gastype Aansluiting vlgs.din 477 Aansluiting vlgs. NBN 226 Helium Nr.6 ( W 21.8 x 1/14" rechts) B5 ( W 21.8 x 1/14" rechts) Argon Nr.6 ( W 21.8 x 1/14" rechts) B5 ( W 21.8 x 1/14" rechts) Stikstof Nr.6 ( W 21.8 x 1/14" rechts) Nr.10 ( W x 1/14" rechts) B5 ( W 21.8 x 1/14" rechts) Waterstof Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) - Zuurstof Nr.13 ( G 5/8 x 1/14" rechts) A1 (G 5/8 x 1/14" rechts) pagina 8

9 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14) Pagina 9 Synth.lucht Nr.6 ( W 21.8 x 1/14" rechts) B5 ( W 21.8 x 1/14" rechts) Argon /Methaan Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) Kooldioxide Nr.6 ( W 21.8 x 1/14" rechts) B5 ( W 21.8 x 1/14" rechts) [Klik om te openen] Procesgassen Gastype Aansluiting vlgs.din 477 Aansluiting vlgs. NBN 226 Acetyleen - D ( D21 x d 10 spanbeugel ) Ammoniak Nr.6 ( W 21.8 x 1/14" rechts) B5 ( W 21.8 x 1/14" rechts) 1,3 Butadieen Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) n-butaan Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) - Chloor Nr.8 ( W 25.4 x 1/8" rechts) C ( W 25.4 x 1/8" rechts) Ethaan Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) Ethylchloride Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) Ethyleen Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links) Ethyleenoxide Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) Fosgeen Nr.8 ( W 25.4 x 1/8" rechts) C ( W 25.4 x 1/8" rechts) Isobutaan Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) Isobuteen Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) Koolmonoxide Nr.5 ( W 25.4 x 1/8" links) Lachgas Nr.6 ( W 21.8 x 1/14" rechts) B ( W 21.8 x 1/14 rechts ) Methaan Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) Propaan Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) Propyleen Nr.1 ( W 21.8 x 1/14" links ) Stikstofmonoxid e Zwaveldioxide Nr.8 ( W 25.4 x 1/8" rechts) CGA 180 ( UNF-2A, rechts) C ( W 25.4 x 1/8" rechts) Risicobeoordeling bij het gebruiken van gasflessen pagina 9

10 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14)Pagina 10 Risico 1. Brandgevaar, explosie door : Drukstijging t.g.v. te hoge opwarming Olie/vet in contact met zuurstof onder druk Voorkomingsmaatregelen Bescherm de flessen tegen hevige zonnestralen of andere warmtebronnen. Houd de temperatuur beneden 50 C. Olie en vet vermijden. Nooit gebruiken bij zuurstof! Let op met vuile handschoenen en kledij. Afbreken van afsluiter Transport van flessen zoals beschreven onder Flessen nooit voor enig ander doeleinde gebruiken. Steeds dop op de fles schroeven (ook bij lege flessen) 2. Verstikkingsgevaar Raadpleeg de chemiekaarten voor de eigenschappen van het gebruikte gas. Argon, propaan, koolzuur zijn zwaarder dan lucht, dus: werken in behoorlijk verluchte ruimtes, afzuiging aan onderzijde, geen flessen in kelders of putten Noodsituatie bij het gebruiken van gasflessen Indien toch ontvlamming van het gas uit de fles: bij beheersbare vlam: eerst de kraan dichtdraaien, Interventiedienst 777 oproepen, indien water beschikbaar: fles en directe omgeving koelen met water. bij niet beheersbare toestand: Interventiedienst 777 oproepen, eventueel ontruimingsalarm voor de werkplaats, vlam zeker niet doven: dit om de vorming van een explosieve gaswolk te vermijden, indien water beschikbaar: fles en directe omgeving koelen met water zonder de vlam te doven, zonder uzelf in gevaar te brengen. 5. Documentatie [Klik om te openen] Zie ook KWM-wegwijzer "Veiligheidstechnische controle van autogeen- en elektrische las-en branderinstallaties voor het lassen, snijden en verwante technieken". 6. Referenties [Klik om te openen] Vlarem II Afdeling Nazicht: Akkoord : Nathalie Wens (12/07/ :27:18) Akkoord : Lauris Van Hove (12/07/2011 Goedkeuring: Akkoord : Els Paredis (20/07/ :17:28) Akkoord : Freddy Pardon (20/07/2011 Bekrachtiging: Akkoord : Sabine Vandenberk (23/08/ :25:57) Akkoord : Marc Van Breda (23/08/2011 pagina 10

11 Documenten KWM - Gassen in verplaatsbare recipiënten: gasflessen en spuitbussen (revisie 1, 23/08/ :11:14)Pagina 11 10:07:38) Akkoord : Jan De Meutter (12/07/ :44:00) Akkoord : Guido Vleeschouwer (12/07/ :14:52) 14:37:14) 22:11:09) pagina 11

Veiligheidsinstructie: Opslag en behandelen van gasflessen

Veiligheidsinstructie: Opslag en behandelen van gasflessen Veiligheidsinstructie: Opslag en behandelen van gasflessen Datum September 2012 Inleiding Onder opslag van gasflessen verstaan we: het bewaren van gasflessen in een hoeveelheid die het dagverbruik (24

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/2012 22:03:24) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s Documenten KWM - Kenmerken van buisleidingen en opslagtanks (revisie 5, 30/04/2014 14:02:41) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling van producten

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 3.2. Dienst Gebouwentechniek

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 3.2. Dienst Gebouwentechniek Documenten KWM - Nooddouches en ogenspoelers (revisie 5, 21/10/2010 14:37:37) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 21 Planning en bouw van nieuwe installaties

Nadere informatie

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten Pagina 1 VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17 Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemerkingen Coördinator Audit Jaarverslag Vlarebo 17. Gevaarlijke producten Voor de toepassing van deze rubriek worden

Nadere informatie

Werken met acetyleenflessen.

Werken met acetyleenflessen. Werken met acetyleenflessen. Gelukkig komt het in ons land maar weinig voor, dat met acetyleen gevulde flessen aan vuur worden blootgesteld. Maar bijna altijd leidt zo n situatie bij de gebruiker tot een

Nadere informatie

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 1:

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 1: L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 1: - kleurmarkeringen, vorm en betekenis - opmaak samengestelde tekens (prioriteitsregels) - signaalwoorden en kleurcontrasten - veiligheidsmarkering & kleuren - de

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen Toepassingsgebied en definities Gevarenkaart nr. 1 NB. Achtergrondinformatie m.b.t. de motivatie en verantwoording van keuzes en uitgangspunten voor deze gevarenkaart is opgenomen in het Achtergronddocument,

Nadere informatie

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning)

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning) Documenten KWM - Stellingvergunning (S-vergunning) (revisie 5, 30/04/2009 09:40:01) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Nieuwsbrief MilieuTechnologie, december 2000 (Kluwer, jaargang 7, nummer 11) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, TREVI nv Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Vorig jaar werden een aantal wijzigingen

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG CAGO GAS Installatie - en gebruiks handleiding Katalyt oven Mod. Oro 165 Artikel nummer: 810021 CE 0051 Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie

Nadere informatie

1 Beschrijving. Pletten, stoten, knelling van ledematen

1 Beschrijving. Pletten, stoten, knelling van ledematen Preventiefiche U002-08/2012 Transport en behandeling van gasflessen 1 Beschrijving Gasflessen zijn gevaarlijke arbeidsmiddelen die gebruikt kunnen worden voor erg veel werkzaamheden, zoals, afhankelijk

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen.

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

6 Opslag van gasflessen

6 Opslag van gasflessen 6 Opslag van gasflessen 6.1 Inleiding Dit hoofdstuk heeft betrekking op de opslag van gasflessen. Paragraaf 6.2 bevat algemene voorschriften voor de opslag van gasflessen. Paragraaf 6.3 bevat specifieke

Nadere informatie

REDUCEERVENTIELEN CBL - REDUCEERVENTIELEN

REDUCEERVENTIELEN CBL - REDUCEERVENTIELEN CBL - REDUCEERVENTIELEN GLOOR reduceerventielen zijn gemaakt uit gematriseerde messing en onderscheiden zich door hun robuste en stevige konstruktie. Zij waarborgen een stabiele werkdruk zonder bijregeling.

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KW - eldingsplicht (aanmelden in het bedrijf) (revisie 6, 23/01/2012 10:35:58) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KW-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

Stappenplan voor het explosieveiligheidsdocument. In een onderzoek kunnen de volgende stappen genomen worden:

Stappenplan voor het explosieveiligheidsdocument. In een onderzoek kunnen de volgende stappen genomen worden: ATEX introductie De Atex richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit

Nadere informatie

Toolbox-meeting Lassen

Toolbox-meeting Lassen Toolbox-meeting Lassen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Lassen Lassen is een manier om twee metalen aan elkaar te verbinden. Dat gebeurt door

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

TECHNISCHE INFORMATIE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

TECHNISCHE INFORMATIE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij autogeen lassen, snijden en andere autogene bewerkingen In dit artikel worden de belangrijkste richtlijnen gegeven in het belang van de gezondheid

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Samengeperst gas, n.e.g. 70% stikstof, 30% kooldioxide UN-nummer: 1956 Opslagmethode: omgevingstemperatuur en hoge druk (> 150 bar)

Samengeperst gas, n.e.g. 70% stikstof, 30% kooldioxide UN-nummer: 1956 Opslagmethode: omgevingstemperatuur en hoge druk (> 150 bar) 1. INDICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Omschrijving van het product Handelsnaam: Foodmix Naam: Samengeperst gas, n.e.g. 70% stikstof, 30% kooldioxide UN-nummer: 1956 Opslagmethode: omgevingstemperatuur

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Deel 1: Toepassingsgebied. 1.1 Algemeen

POLITIEVERORDENING. Deel 1: Toepassingsgebied. 1.1 Algemeen 1 POLITIEVERORDENING Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit Deel 1: Toepassingsgebied 1.1 Algemeen De politieverordening

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

Lokalen: Brandvoorkoming

Lokalen: Brandvoorkoming Lokalen: Brandvoorkoming 1. Toepassingsgebied: Deze bepalingen zijn van toepassing op: lokalen/zalen > 50 personen; lokalen/zalen > 20 personen en totaal gebouw > 80 personen; gebouwen > 100 personen.

Nadere informatie

Hallo, mag ik mij even voorstellen?

Hallo, mag ik mij even voorstellen? www.shell.nl/lpg Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen. Ik ben het mobiele manusje van alles. Gasfornuizen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

6 Opslag van gasflessen

6 Opslag van gasflessen 6 Opslag van gasflessen 6.1 Inleiding Dit hoofdstuk heeft betrekking op de opslag van gasflessen. Hoewel uniformiteit met de voorschriften voor verpakte gevaarlijke stoffen (hoofdstuk 3) zoveel mogelijk

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen 1.Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Synoniemen: R 134 a UN :3159 No CAS : 000811-97-2 No index CE S.O. Code NFPA 1-0-1 No EINECS

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Bij autogene processen worden branders gebruikt voor lassen en onder meer ook voor snijden, solderen, richten, strekken, gutsen, vlamstralen en heetstoken. Deze

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud

7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud 7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe werk je met een autogeenlasinstallatie?... 4 Hoe onderhoud je een autogeen lasinstallatie en een snijbrander?...

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 2203

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 2203 1. IDENTIFICATIE VAN HET STOFPREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Product naam: Sievert Powergas wegwerppatroon 2210, 190g, 330ml Leverancier: Sievert AB, Box 1366, 171 26 Solna, Sweden Telefoon: Voor bijkomende

Nadere informatie

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat aan INOVYN Manufacturing Belgium nv, Ransbeekstraat 310, 1120 Neder-Over-Heembeek, een

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

TECHNISCHE INFORMATIE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

TECHNISCHE INFORMATIE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij autogeen lassen, snijden en andere autogene bewerkingen In dit artikel worden de belangrijkste richtlijnen gegeven in het belang van de gezondheid

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen Miinimale afmeting 250 mm 5.5.1 Afgeschaft Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen 5.5.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot laadtransporteenheden onder fumigatie (UN-nummer 3359) 5.5.2.1 Algemeenheden

Nadere informatie

%ODGPHWYHLOLJKHLGVJHJHYHQV YROJHQV((* datum van de druk: 28.02.2005 opnieuw bewerkt op: 30.01.2003

%ODGPHWYHLOLJKHLGVJHJHYHQV YROJHQV((* datum van de druk: 28.02.2005 opnieuw bewerkt op: 30.01.2003 Bladzijde: 1/5,GHQWLILFDWLHYDQGHVWRIRIKHWSUHSDUDDWHQGHYHQQRRWVFKDSRQGHUQHPLQJ,QIRUPDWLHRYHUKHWSURGXNW $UWLNHOQXPPHU 521000 7RHSDVVLQJYDQGHVWRIYDQGHEHUHLGLQJ Aanstekergas )DEULNDQWOHYHUDQFLHU Eurofill B.V.

Nadere informatie

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam VIB nr Gebruik Bedrijfsidentificatie

Nadere informatie

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 3.1 3.1 Is de vloer vrij van oneffenheden, zodat transportmiddelen veilig kunnen rijden en geen ongemakken geeft? Verwijder drempels in de vloer. Egaliseer

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Herziene uitgave nr : 1. Symbool 2.1 : F+ : Zeer licht T : Vergiftig

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Herziene uitgave nr : 1. Symbool 2.1 : F+ : Zeer licht T : Vergiftig bladzijde : 1 óm Symbool 2.1 : F+ : Zeer licht T : Vergiftig Brandgevaarlijk gas. êf êt ontvlambaar 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Handelsnaam : Gasmengsel

Nadere informatie

BATTERIJ PROPAANFLESSEN 1970 blz.1

BATTERIJ PROPAANFLESSEN 1970 blz.1 blz.1 1. INLEIDING Propaan is een brandbaar gas. Mengsels van propaan met lucht of zuurstof kunnen explosief of brandbaar zijn. Zulke mengsels kunnen ontstaan als propaan uit de flessen, de toestellen

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Nederlands Dit kooktoestel is ontworpen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Product Propaan Herzieningsdatum 08.05.2012 1 Identificatie van de stof en van de onderneming Productnaam Propaan (handelspropaan) Gebruik stof Industriële en huishoudelijke

Nadere informatie

6 - OPSLAG VAN GASFLESSEN

6 - OPSLAG VAN GASFLESSEN VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Cubri Pallet en Handelsmij BV Kanaalweg 14 te Schoonebeek 2 1 3 - ALGEMEEN 3 1.1. 3.16 - Veiligheidsignalering,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Statistieknr. 29153980 Product Revisiedatum : 28 augustus 2008 Pagina 1/6 1. IDENTIFICATIE PRODUCT & BEDRIJF Productnaam Toepassing : Oppervlakte verbeteraar Naam leverancier

Nadere informatie

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 Aluchemie Rotterdam Module Besloten ruimten Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 1 2 Een besloten ruimte is: Iedere ruimte die, onder normale omstandigheden, (grotendeels) van de omgeving is

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 2203

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 2203 1. IDENTIFICATIE VAN HET STOFPREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Product naam: Sievert Powergas wegwerppatroon 2205, 210g, 300ml Leverancier: Sievert AB, Box 1366, 171 26 Solna, Sweden Telefoon: Voor bijkomende

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

2.11 Acetyleen- en zuurstofflessen

2.11 Acetyleen- en zuurstofflessen 2.11 Acetyleen- en zuurstofflessen Acetyleen en zuurstof worden in de bouw veel gebruikt voor las- en snijwerkzaamheden. Beide gassen worden in gasflessen verpakt. Bij de verbranding van het brandgas acetyleen

Nadere informatie

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten)

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) en S-zinnen isk & Safety zinnen (isico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) Voor etikettering van stoffen die op de werkplek woren gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en aanduiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9

HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9 HOOFDSTUK II DEFINITIES EN BEGRIPPEN 13 1. Gevaar 13 2. Risico 13 3. Toxiciteit 14 4. Dosis 14 4.1. LD 50 oraal 14 4.2. LD 50 dermaal 14 4.3. LC 50 14 5. Vlampunt

Nadere informatie

Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1

Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1 Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop Profiel: KWM

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

Onze Integra cilinders. Een veiliger concept voor lassen, snijden en solderen

Onze Integra cilinders. Een veiliger concept voor lassen, snijden en solderen Onze Integra cilinders Een veiliger concept voor lassen, snijden en solderen Kleiner, lichter, gemakkelijker, en ze gaan vaak langer mee dan traditionele cilinders Veiliger op de werkplek Minder risico

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Straf-, overgangs- en slotbepalingen Hoofdstuk 12 Straf-, overgangs- en slotbepalingen Artikel 12.1 Strafbare feiten Artikel 12.2 Artikel 12.3 Overgangsbepaling bodemonderzoek Indien ten behoeve van de bouw van een bouwvergunningplichtig

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden. 4. Maatregelen. Bijlage

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden. 4. Maatregelen. Bijlage BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Aannemers, Incidenten Bedrijfsdeel: Procedure: 06.11 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten)

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten) IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten) ALGEMENE INFO Toepassing Werkwijze Hoofdbestanddelen Vorm Poeder/granulaat of emulsie te gebruiken in combinatie met een oxidatiemiddel voor het ontkleuren

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Zink Alu spray Veiligheidsinformatieblad (MSDS) versie: 27 8 2007 / 88 Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073 5478265 fax: 073 5492305 telefoonnr noodgevallen : 073 5432720

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15965 12 oktober 2010 Beschikking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van (datum) tot plaatsing in

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Adhesive spray Veiligheidsinformatieblad (MSDS) versie: 7 7 2009 / 37 Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073 5478265 fax: 073 5492305 telefoonnr noodgevallen : 073 5432720

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 18 Aanwerving en opleiding Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Opleiding Procedure: 18.01 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie