Breustedt Chemie B.V. Curaçao BLApeldoorn Tel.: +31 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breustedt Chemie B.V. Curaçao 3 7332 BLApeldoorn Tel.: +31 (0)55 5332 844 E-mail: info@breustedt.nl"

Transcriptie

1 MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II Natriumhypochloriet 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Handelsnaam : Natriumhypochloriet Naam : natriumhypochloriet, oplossing, conc actief chloor=12.5% Product code : CAS-nr. : EG nr : EU-Identificatienummer : Molecuulmassa : 74,44 g/mol Brutoformule : NaOCl Producttype : Oplossing 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat Gebruik van de stof of het preparaat : Industrieel gebruik; Afvalwaterbehandeling; Ontsmettingsmiddel 1.3 Identificatie van de vennootschap/onderneming Naam : Breustedt Chemie B.V. Straat : Gemeente : Land : Nederland Tel. : +31 (0) Telefoonnummer voor noodgevallen Noodnummer : Breustedt Chemie B.V. +31 (0) Officieel adviesorgaan : Neem contact op met het plaatselijke centrum voor vergiftigingen en vraag om hulp. NL : Dit nummer is uitsluitend toegankelijk voor profesionele hulpverleners. 2. Identificatie van de gevaren 2.1 Gevarenidentificatie: Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG Gevarensymbolen : /13

2 C C - Bijtend R-zinnen : Vormt vergiftige gassen in contact met zuren., Veroorzaakt brandwonden. Brandgevaar : DIRECT BRANDGEVAAR Niet brandbaar INDIRECT BRANDGEVAAR Reacties die brandgevaar inhouden: zie "Chemische reacties" Explosiegevaar : INDIRECT EXPLOSIEGEVAAR Explosiegevaarlijke reacties: zie "Chemische reacties" 2.2 Milieugevaren Ecologie - algemeen : Literatuur vermeldt: milieuclassificatie: niet v. toepassing Ecologie - water : Waterverontreinigend (Oppervlaktewater) Grondwaterverontreinigend Maximale concentratie in drinkwater: 200 mg/l (natrium) (Richtlijn 98/83/EG) Giftig voor vissen ph-verschuiving Ecologie - lucht : Niet gevaarlijk voor de ozonlaag (1999/45/EG) Ecologie - bodem : Kan schadelijk zijn voor plantengroei, bloei en vruchten Ecologie - afvalstoffen : niet onder en vallende vaste zouten en - oplossingen - LWCA (Nederland): KGA categorie 02 - Gevaarlijk afval (91/689/EEG) - Afvoeren naar fysicochemische/biologische behandeling - Mag naar bedrijfswaterzuiveringsinstallatie afgevoerd worden - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of - daarmee is verontreinigd 2.3 aanvullende informatie 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Naam : natriumhypochloriet, oplossing, conc actief chloor=12.5% Gevarensymbolen : C CAS-nr. : EG nr : EU-Identificatienummer : R-zinnen : R31, R34 4. Eerstehulpmaatregelen /13

3 4.1 Effecten - Symptomen Symptomen/letsels na contact met de ogen : Corrosie van het oogweefsel - Blijvend oogletsel Symptomen/letsels na contact met de huid : Etswonden/corrosie van de huid Symptomen/letsels na inademing : Droge keel/keelpijn - Hoesten - Irritatie luchtwegen - Neusslijmvliesirritatie - BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES: - Kans op spasme/oedeem van het strottenhoofd - Kans op longoedeem - Ademhalingsmoeilijkheden Symptomen/letsels na opname door de mond : Braken - Brandwonden maagdarmslijmvliezen - Perforatie slokdarm mogelijk - Bloedingen maag-darmkanaal - Shock - Bewustzijnsstoornissen - VOLGENDE SYMPTOMEN KUNNEN VERTRAAGD OPTREDEN: - Tumors maagdarmkanaal 4.2 Eerstehulpmaatregelen EHBO algemeen : Controleer de vitale functies - Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen - Bij ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof - Bij hartstilstand: reanimeer het slachtoffer - Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend - Bij shock: bij voorkeur: rugligging met de benen omhoog - Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie - Voorkom afkoeling door toedekken (niet opwarmen) - Blijf het slachtoffer observeren - Verleen psychologische bijstand - Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen - Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis EHBO na inademing : Breng het slachtoffer in de frisse lucht - Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst raadplegen EHBO na contact met de huid : Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen of douchen - Kleding verwijderen tijdens spoelen - Indien kleding vastzit aan de huid: niet verwijderen - Wonden steriel afdekken - Arts/medische dienst raadplegen - Indien verbrande opp. > 10%: slachtoffer naar kliniek EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen - Geen neutralisatiemiddel gebruiken - Slachtoffer naar oogarts brengen EHBO na opname door de mond : Mond spoelen met water - Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken - Niet laten braken - Geen medicinale houtskool toedienen - Geen chemisch tegengif toedienen - Onmiddellijk arts/medische dienst raadplegen - Antigifcentrum raadplegen (www.big.be/antigif.htm) - Verpakking/braaksel tonen aan arts/ziekenhuis - Bij inname van grote hoeveelheden: snel naar ziekenhuis /13

4 4.3 Medisch advies 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Algemeen te treffen maatregelen : Boven de wind blijven - Gevarenzone afbakenen - Lager gelegen ruimten afdichten - Deuren en ramen van omliggende gebouwen afsluiten - Geen open vuur - Bodem- en waterverontreiniging voorkomen - Binnendringen in riool verhinderen - Verontreinigde kleding reinigen - Bij brand/hitte: evacuatie overwegen - Bij groot lek of in afgesloten ruimte: evacuatie overwegen - Bij gevaarlijke reactie: evacuatie overwegen Blusmiddelen en -instructies : BIJ OMGEVINGSBRAND: Alle blusmiddelen toegestaan BLUSINSTRUCTIES Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen Lading niet verplaatsen indien aan hitte blootgesteld Toxische gassen verdunnen met verneveld water Rekening houden met toxisch bluswater Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of indammen Brandgevaar : DIRECT BRANDGEVAAR Niet brandbaar INDIRECT BRANDGEVAAR Reacties die brandgevaar inhouden: zie "Chemische reacties" Reactiviteit : Bij verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen (chloor, waterstofchloride) - Ontbindt langzaam aan de lucht: vorming van zuurstof dat brandbevorderend werkt en vorming van giftige en bijtende gassen/dampen (chloor). Deze reactie wordt versneld o.i.v. licht, o.i.v. temperatuurverhoging en o.i.v. (sommige) metalen - Reageert heftig met (sommige) zuren/basen: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen (chloor) 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Algemeen te treffen maatregelen : Boven de wind blijven - Gevarenzone afbakenen - Lager gelegen ruimten afdichten - Deuren en ramen van omliggende gebouwen afsluiten - Geen open vuur - Bodem- en waterverontreiniging voorkomen - Binnendringen in riool verhinderen - Verontreinigde kleding reinigen - Bij brand/hitte: evacuatie overwegen - Bij groot lek of in afgesloten ruimte: evacuatie overwegen - Bij gevaarlijke reactie: evacuatie overwegen Persoonlijke bescherming (Interventie) : Handschoenen - Gelaatsscherm - Corrosiebestendig pak - Bij groot lek of in gesloten ruimte: ademluchttoestel - Bij groot lek of in gesloten ruimte: gaspak - Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel - Indien gevaarlijke reactie: ademluchttoestel - Indien gevaarlijke reactie: /13

5 gaspak - Voor materiaalkeuze beschermkleding: zie "Materialhandling" Omgang met het product : In orde met de wettelijke normen - Regelmatig concentratie in de lucht meten - Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/ - met ventilatie of met ademhalingsbescherming - Strenge hygiëne - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - Verontreinigde kleding reinigen - Verontreiniging van het product voorkomen - Verpakking goed gesloten houden - Verwijderd houden van open vuur/warmte - Installatie zorgvuldig reinigen/drogen vóór ingebruikname - Afval niet in de gootsteen lozen 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Milieu voorzorgsmaatregelen : Bodem- en waterverontreiniging voorkomen - Binnendringen in riool verhinderen 6.3 Afvalverwijdering Lek : Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen - Raadpleeg "Material-handling" voor materiaalkeuze verpakking - Lek dichten, toevoer afsluiten - Morsvloeistof indammen - Bij hitte: toxische gas/damp verdunnen met verneveld water - Bij reactie: toxische gas/damp verdunnen met verneveld water - Rekening houden met giftig/bijtend neerslagwater Opruiming : Morsvloeistof neutraliseren - Morsvl. absorberen in niet brandbaar absorptiemiddel o.a.: zand, aarde, vermiculiet - Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten - Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken - Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen - Gemorst product niet terug in oorspronkelijke verpakking - Verzameld product overdragen aan producent/bevoegde dienst - Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water - Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen 6.4 Overige informatie 7. Hantering en opslag Informatie betreffende behandeling en opslag is van toepassing op alle vermelde geidentificeerde gebruiken in dit veiligheidsblad /13

6 7.1 Hantering Omgang met het product : In orde met de wettelijke normen. Regelmatig concentratie in de lucht meten. Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/. met ventilatie of met ademhalingsbescherming. Strenge hygiëne. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding reinigen. Verontreiniging van het product voorkomen. Verpakking goed gesloten houden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Installatie zorgvuldig reinigen/drogen vóór ingebruikname. Afval niet in de gootsteen lozen 7.2 Opslag Opslagplaats : Op een koele plaats bewaren. Beschermen tegen directe zonnestralen. Op een droge plaats bewaren. Op een donkere plaats bewaren. Achter slot bewaren. Opvangkuip voorzien. Enkel toegang voor bevoegde personen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. In orde met de wettelijke normen Samenstockeringsverbod : PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: reductiemiddelen (sterke) zuren (sterke) basen metalen organisch materiaal 7.3 Specifiek gebruik en vereisten Bijzondere voorschriften voor de verpakking : BIJZONDERE EISEN: afsluitbaar zuiver niet lichtdoorlatend correct geëtiketteerd beantwoorden aan de wettelijke normen Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder Verpakkingsmateriaal : GESCHIKT MATERIAAL: kunststof polyethyleen glas aardewerk/porselein TE MIJDEN MATERIAAL: aluminium zink Informatie betreffende behandeling en opslag is van toepassing op alle vermelde geidentificeerde gebruiken in dit veiligheidsblad Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van aanmaak (Zie herzieningsdatum en versienummer) 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming 8.1 Grenswaarden voor blootstelling CAS-nr. : /13

7 Grenswaarde naam : Als Chloor Kortetijdswaarde (ppm) : 0,5 ppm Kortetijdswaarde (mg/m³) : 1,5 mg/m³ MAC-naam : Chloor (als component) 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Bescherming luchtwegen : Gasmasker met filtertype B bij conc. in de lucht > blootstellingsgrenswaarde. Bij hoge damp-/gasconcentratie: ademluchttoestel Bescherming handen : Handschoenen Oogbescherming : Gelaatsscherm Bescherming van de huid en het lichaam : Corrosiebestendige kleding Bescherming van jongeren op het werk (ARAB.RGTP art. 183) : Verboden te werken met dit product (ARAB art. 183) Medisch toezicht i.v.m. beroepsziekten (ARAB.RGTP art.124) : II Omgang met het product : In orde met de wettelijke normen. Regelmatig concentratie in de lucht meten. Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/. met ventilatie of met ademhalingsbescherming. Strenge hygiëne. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding reinigen. Verontreiniging van het product voorkomen. Verpakking goed gesloten houden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Installatie zorgvuldig reinigen/drogen vóór ingebruikname. Afval niet in de gootsteen lozen Persoonlijke beschermingsmiddelen : Handschoenen Gelaatsscherm Corrosiebestendige kleding Gasmasker met filtertype B bij conc. in de lucht > blootstellingsgrenswaarde Bij hoge damp-/gasconcentratie: ademluchttoestel Materiaalkeuze beschermkledij : BIEDEN GOEDE BESCHERMING: neopreen PVC 8.3Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 8.4Technische maatregelen ter voorkoming van blootstelling Concentratiemeting in de lucht : KORTEDUURMEETBUISJES - AUER: - Cl2-0.2 ( ) - Cl2-50 ( ) - KORTEDUURMEETBUISJES - DRÄGER: - Chloor 0.2/a (CH 24301) - INTERVENTIE-MEETBUISJES-AUER: - Cl2-A ( ) - DRÄGER CMS(Chip Meet Systeem) - Chloor 0.2/10 ppm ( ) - PRÜFRÖHRCHEN ZUR MESSUNG NACH VFDB 10/1 - Chlor-0,2 ETW ( ) /13

8 9. Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Algemene informatie Voorkomen : Vloeistof Aggregatietoestand : Vloeibaar Geur : Prikkelende/stekende geur. Kenmerkende geur Kleur : Licht groen-geel 9.2 Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu Vlampunt : Niet van toepassing Viscositeit : 0,0027 Pa.s (20 C) Ontbindingstemperatuur : > 40 C Dampdruk : 17 hpa (20 C) Relatieve dichtheid : 1,2 Dichtheid : 1230 kg/m³ ph : 13,5 ph oplossing : 15 % Smeltpunt : < 16 C Molecuulmassa : 74,44 g/mol Log Pow : Niet van toepassing 9.3 Overige informatie Oplosbaarheid in water : Volledig VOC gehalte : Niet van toepassing Overige eigenschappen : Gas/damp zwaarder dan lucht bij 20 C. Helder. Reageert basisch Alle gegevens zijn bepaald overeenkomstig de testmethoden van een verordening van de Commissie als bedoeld in artikel 13, lid 3 of gelijkaardig. 10. Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Stabiliteit Chemische stabiliteit : Niet stabiel o.i.v. licht 10.2 Te vermijden omstandigheden Reactiviteit : Bij verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen (chloor, waterstofchloride). Ontbindt langzaam aan de lucht: vorming van zuurstof dat brandbevorderend werkt en vorming van giftige en bijtende gassen/dampen (chloor). Deze reactie wordt versneld o.i.v. licht, o.i.v. temperatuurverhoging en o.i.v. (sommige) metalen. Reageert heftig met (sommige) zuren/basen: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen (chloor) /13

9 10.3 Te vermijden substanties Samenstockeringsverbod : PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: reductiemiddelen (sterke) zuren (sterke) basen metalen organisch materiaal 10.4 Gevaarlijke ontledingsproducten 11. Toxicologische informatie 11.1 Toxicologische informatie Algemene toxiciteit : ACUTE TOXICITEIT Niet schadelijk door de mond (LD50 oral rat>5000 mg/kg) Niet schadelijk door de huid (LD50 skin >5000 mg/kg) Bijtend voor de huid Bijtend voor de ogen Matig irriterend voor de ademhalingswegen CHRONISCHE TOXICITEIT Niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens Niet teratogeen bij blootstelling beneden de MAK-waarde Niet opgenomen in mutageniteitsklasse (EG,MAK) Toxiciteitsgevaar : INDIRECT TOXICITEITSGEVAAR Bijtend Voor meer informatie: zie rubriek "Toxicologie" DIRECT TOXICITEITSGEVAAR Reacties met toxiciteitsgevaar: zie "Chemische reacties" LD50 oraal rat : > 5000 mg/kg LD50 dermaal konijn : > mg/kg 11.2Effecten - Symptomen Symptomen/letsels na contact met de huid : Etswonden/corrosie van de huid Symptomen/letsels na inademing : Droge keel/keelpijn - Hoesten - Irritatie luchtwegen - Neusslijmvliesirritatie - BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES: - Kans op spasme/oedeem van het strottenhoofd - Kans op longoedeem - Ademhalingsmoeilijkheden Symptomen/letsels na opname door de mond : Braken - Brandwonden maagdarmslijmvliezen - Perforatie slokdarm mogelijk - Bloedingen maag-darmkanaal - Shock - Bewustzijnsstoornissen - VOLGENDE SYMPTOMEN KUNNEN VERTRAAGD OPTREDEN: - Tumors maagdarmkanaal Symptomen/letsels na contact met de ogen : Corrosie van het oogweefsel - Blijvend oogletsel /13

10 11.3Aanvullende toxicologische informatie Hazchemcode : 2X IARC-groep : Ecologische informatie 12.1 Ecotoxiciteit LC50/EC50 LC50 vissen 1 : mg/l (96 hours; ALBURNUS ALBURNUS; OPLOSSING <50%) LC50 vissen 2 : 5,9 mg/l (96 hours; PIMEPHALES PROMELAS; OPLOSSING <50%) 12.2 Mobiliteit Ecologie - algemeen : Literatuur vermeldt: milieuclassificatie: niet v. toepassing Ecologie - afvalstoffen : niet onder en vallende vaste zouten en - oplossingen - LWCA (Nederland): KGA categorie 02 - Gevaarlijk afval (91/689/EEG) - Afvoeren naar fysicochemische/biologische behandeling - Mag naar bedrijfswaterzuiveringsinstallatie afgevoerd worden - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of - daarmee is verontreinigd Ecologie - bodem : Kan schadelijk zijn voor plantengroei, bloei en vruchten Ecologie - water : Waterverontreinigend (Oppervlaktewater) Grondwaterverontreinigend Maximale concentratie in drinkwater: 200 mg/l (natrium) (Richtlijn 98/83/EG) Giftig voor vissen ph-verschuiving Ecologie - lucht : Niet gevaarlijk voor de ozonlaag (1999/45/EG) Overige eigenschappen : Gas/damp zwaarder dan lucht bij 20 C - Helder - Reageert basisch 12.3 Persistentie en Afbreekbaarheid Biochemische zuurstofbehoefte (BOD) : Niet van toepassing Chemische zuurstofbehoefte (CSB) : Niet van toepassing ThOD : Niet van toepassing BZV (% van ThOD) : Niet van toepassing Log Pow : Niet van toepassing WGK : /13

11 12.4 Bioaccumulatiepotentieel 12.5 Resultaat van het onderzoek naar PBT-eigenschappen 12.6 Overige informatie 13. Instructies voor verwijdering Ecologie - algemeen : Literatuur vermeldt: milieuclassificatie: niet v. toepassing Ecologie - afvalstoffen : niet onder en vallende vaste zouten en - oplossingen - LWCA (Nederland): KGA categorie 02 - Gevaarlijk afval (91/689/EEG) - Afvoeren naar fysicochemische/biologische behandeling - Mag naar bedrijfswaterzuiveringsinstallatie afgevoerd worden - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of - daarmee is verontreinigd Ecologie - bodem : Kan schadelijk zijn voor plantengroei, bloei en vruchten Opruiming : Morsvloeistof neutraliseren - Morsvl. absorberen in niet brandbaar absorptiemiddel o.a.: zand, aarde, vermiculiet - Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten - Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken - Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen - Gemorst product niet terug in oorspronkelijke verpakking - Verzameld product overdragen aan producent/bevoegde dienst - Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water - Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen 14. Informatie met betrekking tot het vervoer 14.1 Landtransport (ADR) Klasse (ADR) : 8 - Bijtende stoffen Classificeringscode : C9 Verpakkingsgroep (ADR) : III Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 80 UN-Nr. (ADR) : 1791 Omschrijving vervoerdocument : UN 1791 Hypochloriet, oplossing, 8, III, (E) Oranje identificatiebord : Gevaarsetiketten (ADR) : 8 - Bijtende stoffen Transportreglementering (ADR) : Onderworpen aan de voorschriften /13

12 Voorkomen bij transport (ADR-RID) : als vloeistof Vervoersnaam : Hypochloriet, oplossing 14.2 Landtransport (RID) Klasse (RID) : 8 Classificeringscode (RID) : C9 Verpakkingsgroep (RID) : III UN-Nr. (RID) : 1791 Gevaarsetiketten (RID) : 8 Transportreglementering (RID) : Onderworpen aan de voorschriften Vervoersnaam : Hypochloriet, oplossing 14.3 Transport op binnenlandse wateren (ADN/ADNR) Klasse (ADNR) : 8 Classificeringscode (ADNR) : C9 Verpakkingsgroep (ADNR) : III UN-Nr. (ADNR) : 1791 Gevaarsetiketten (ADNR) : 8 Vervoersnaam : Hypochloriet, oplossing 14.4 Transport op open zee (IMDG) Klasse (IMDG) : 8 UN-Nr. (IMDG) : 1791 Transportreglementering (IMDG) : Onderworpen aan de voorschriften EmS nummer (1) : F-A EmS nummer (2) : S-B Vervoersnaam : Hypochloriet, oplossing 14.5 Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) Klasse (ICAO) : 8 UN-Nr. (ICAO) : 1791 Transportreglementering (ICAO) : Onderworpen aan de voorschriften Instructie "cargo" (ICAO) : 821 Instructie "passenger" (ICAO) : 819 Instructie "passenger" - Beperkte hoeveelheden (ICAO) : Y819 Vervoersnaam : Hypochloriet, oplossing /13

13 15. Wettelijk verplichte informatie 15.1 Gevarenbestemmende componente(n) voor de etikettering Gegevens van chemische risico evaluatie zijn beschikbaar voor het publiek 15.2 Etikettering Gevarensymbolen : C C - Bijtend R-zinnen : R31 - Vormt vergiftige gassen in contact met zuren. R34 - Veroorzaakt brandwonden. Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG S-zinnen : (S1/2) - (Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren) S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veelwater. S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S50 - Niet vermengen met zuren S50 - Niet vermengen met reductiemiddelen Nota : B EU-Identificatienummer : EG nr : Overige voorschriften Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG SDS gewijzigd items : 16. Overige informatie Versie : 1.1 MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II REACH Verklaring: Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening) Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product /13

Breustedt Chemie B.V. Curaçao 3 7332 BLApeldoorn Tel.: +31 (0)55 5332 844 E-mail: info@breustedt.nl

Breustedt Chemie B.V. Curaçao 3 7332 BLApeldoorn Tel.: +31 (0)55 5332 844 E-mail: info@breustedt.nl MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II Zoutzuur 9% 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. W74941 - Super Charge

Veiligheidsinformatieblad. W74941 - Super Charge Nummer: W74941 Revisie: E0100 Datum Uitgave: 19/05/2008 BLRev: 2 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Stofnaam: Synoniemen: AMNITRA; AN Aard: Oplossing CAS-nr: 6484-52-2 Formule: NH 4 NO 3 EINECS-nr:

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

W74941 - Super Charge

W74941 - Super Charge Nummer: W74941 Revisie: E0201 Datum Uitgave: 19/01/2010 BLRev: 3 Veiligheidsinformatieblad (VERORDENING (EU) Nr 453/2010) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 11

Nadere informatie

RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Naam : dialuminiumchloridepentahydroxide,waterige oplossing,conc=50% Handelsnaam : Locron

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: MISSION (B: 9585/B) Geformuleerd product 1.2 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. W Automatic Transmission Flush

Veiligheidsinformatieblad. W Automatic Transmission Flush Nummer: W64401 Revisie: E0200 Datum Uitgave: 14/05/2008 BLRev: 3 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

Natriumchloriet 7,5% Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Natriumchloriet 7,5% Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Naam : natriumchloriet, conc=7,5%, waterige oplossing Handelsnaam : Natriumchloriet 7,5%

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. W High Temp Black Instant Gasket (Aerosol)

Veiligheidsinformatieblad. W High Temp Black Instant Gasket (Aerosol) Nummer: W10806 Revisie: E0100 Datum Uitgave: 09/06/2008 BLRev: 1 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

W Airco-Clean Ultrasonic for Cars

W Airco-Clean Ultrasonic for Cars Nummer: W19701 Revisie: E0102 Datum Uitgave: 29/09/2009 BLRev: 3 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: FINY (B: 9482/B); FINY (NL: 12965 N) Aard: Geformuleerd product

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Stofnaam: NATRIUMMOLYBDAAT 39.5% MO Synoniemen: Dinatriummolbdaat, dihydraat; Natriummolybdaat-2-hydraat;

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Nadere informatie

W52579 - Silicone Lubricant (Aerosol)

W52579 - Silicone Lubricant (Aerosol) Nummer: W52579 Revisie: E0101 Datum Uitgave: 24/08/2010 BLRev: 1 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : Gebruik van de chemische stof/preparaat : Rubberdoekwasmiddel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

W22810 - Supremium Benzine

W22810 - Supremium Benzine Nummer: W22810 Revisie: E0201 Datum Uitgave: 28/07/2009 BLRev: 2 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. W Tyre Fix (Aerosol)

Veiligheidsinformatieblad. W Tyre Fix (Aerosol) Nummer: W43001 Revisie: E0200 Datum Uitgave: 26/03/2009 BLRev: 2 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

Ingrediënten volgens verordening (EG) nr.648/2004 NTA-zouten 5%-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

Ingrediënten volgens verordening (EG) nr.648/2004 NTA-zouten 5%-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5% Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van het product en van de vennootschap. Product benaming. ReduClean Toepassing: Middel om ReduSol en ReduHeat van tuinbouwkassen te verwijderen Producent: Mardenkro

Nadere informatie

Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de commissie der Europese Gemeenschappen (KB van 11 januari 1993) BRUINE ZEEP

Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de commissie der Europese Gemeenschappen (KB van 11 januari 1993) BRUINE ZEEP VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de commissie der Europese Gemeenschappen (KB van 11 januari 1993) BRUINE ZEEP 1.IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

W Ölleckstop / Engine Oil Stop-Leak

W Ölleckstop / Engine Oil Stop-Leak Nummer: W50665 Revisie: E0201 Datum Uitgave: 07/09/2012 BLRev: 4 Veiligheidsinformatieblad (VERORDENING (EU) Nr 453/2010) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 11

Nadere informatie

W H. P. L. S. Transmission Treatment (+ stop leak)

W H. P. L. S. Transmission Treatment (+ stop leak) Veiligheidsinformatieblad (VERORDENING (EU) Nr 453/2010) Nummer: W59405 Revisie: E0201 Datum Uitgave: 11/01/2013 BLRev: 4 W59405 - H P L S Transmission Treatment (+ stop 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. W65195 - Airbrake Antifreeze

Veiligheidsinformatieblad. W65195 - Airbrake Antifreeze Nummer: W65195 Revisie: E0100 Datum Uitgave: 15/05/2008 BLRev: 2 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : MF-Clean T-Blauw Leverancier : MF Safe & Clean

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : Kaliumpermanganaat

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : Kaliumpermanganaat Pagina 1 van 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Kaliumpermanganaat Gebruik: Diverse industriële toepassingen Verantwoordelijke verdeler

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Handelsnaam Toepasssing van de stof / van de bereiding Fabrikant Importeur Noodnummer : SprayKontakt : Industrie/branche.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2. : R-Clean Caustic Soda : Industriëel reinigingsproduct.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2. : R-Clean Caustic Soda : Industriëel reinigingsproduct. bladzijde : 1 { êc Symbool 8 : Bijtende stof. C : Bijtend 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Handelsnaam Gebruik Bedrijfsidentificatie : R-Clean Caustic Soda

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Statistieknr. 32141010 Product Revisiedatum : 16 september 2008 Pagina 1/7 1. IDENTIFICATIE PRODUCT & BEDRIJF Productnaam Toepassing : Lijm Naam leverancier : Tweha b.v. Adres

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Stofnaam: Synoniemen: Fosforzuur, conc=59%-75%, Waterige oplossing; Desoxydeen; Orthofosforzuur,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. conform EEG wetgeving 2001/58/EEG en de REACH richtlijn 1907/2006 Annex II. kaliumnitraat

Veiligheidsinformatieblad. conform EEG wetgeving 2001/58/EEG en de REACH richtlijn 1907/2006 Annex II. kaliumnitraat Natural Spices Natural Spices BV Rendementsweg 3b 3641 SK NEDERLAND +31 297 254 109 +31 297 254 265 Veiligheidsinformatieblad Datum herziening 06-06-2011 conform EEG wetgeving 2001/58/EEG en de REACH richtlijn

Nadere informatie

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S.

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. Scale VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. 1. Identificatie van het preparaat en de onderneming. Handelsnaam : SaniWonder Scale Leverancier : Veromatic

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : Kaliumpolysulfide

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : Kaliumpolysulfide Pagina 1 van 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Kaliumpolysulfide Gebruik: Diverse industriële toepassingen Verantwoordelijke verdeler

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG SAPHIRA VIOLET PHOTOPOLYMER PLAT DEV.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG SAPHIRA VIOLET PHOTOPOLYMER PLAT DEV. SAPHIRA VIOLET PHOTOPOLYMER PLAT DEV. Datum van herziening 21.12.2005 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Handelsnaam : Kopersulfaat Pentahydraat

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Handelsnaam : Kopersulfaat Pentahydraat Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Kopersulfaat Pentahydraat Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke verdeler

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de commissie der Europese Gemeenschappen (KB van 11 januari 1993) REUZEREINIGER BLAUW

Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de commissie der Europese Gemeenschappen (KB van 11 januari 1993) REUZEREINIGER BLAUW VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de commissie der Europese Gemeenschappen (KB van 11 januari 1993) REUZEREINIGER BLAUW 1.IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Chloorhexidine 0,5% Oplossing in alcohol gekleurd 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2 bladzijde : 1 { êc Symbool 8 : Bijtende stof. C : Bijtend 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Handelsnaam : Chemische familie : Zuren Gebruik : Industrieel. Bedrijfsidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG Drukdatum: 03.05.2004 Datum van herziening: Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productcode: 202 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: ; ; AGRICHEM GLYFOSAAT 2, 10945 N Geformuleerd product 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Gebruik van de stof of het preparaat reinigingsmiddel Identificatie van de

Nadere informatie

VLOEIBARE ZEEP CITROEN

VLOEIBARE ZEEP CITROEN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de commissie der Europese Gemeenschappen (KB van 11 januari 1993) VLOEIBARE ZEEP CITROEN 1.IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPA-S Lijm Toepassing

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina :1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Producttype: Leverancier: Adres: Bitumen-rubber kit/kleefstof. Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 5in1 INSTANT GASKET ROOD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 5in1 INSTANT GASKET ROOD Naam Art.nr 5in1 Instant Gasket Red 687097 200 ML VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5in1 INSTANT GASKET ROOD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP Handelsnaam : 5in1 Instant Gasket Red

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

WEHRLE S WHEELCLEANER

WEHRLE S WHEELCLEANER Bladzijde : 1 Corrosief Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: WEHRLE S DISTRIBUTION BVBA België: Nijverheidslaan 1 - BE-8880 LEDEGEM Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/50.20.77 - FAX: +32(0)56/50.19.77

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Agialube BioCleaner 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming - Informatie over het product - Handelsnaam: Agialube BioCleaner - Artikelnummer: 074 - Toepassing van de stof / van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODIGEEN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EG-nr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10 1. Identificatie van het product en informatie Handelsnaam Toepassing : Wolsit KD10 : Houtverduurzamingsproduct Producent : Dr. Wolman GmbH, Postbus 1160, D-76545

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Zilversoda Fijn 1 kg Toepassing: art. 10500 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer Telefoonnummer 0570 68 33

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

: Lenor Amethist & Bloemen Boeket

: Lenor Amethist & Bloemen Boeket Datum van uitgave: 28/08/2012 Datum herziening: Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Handelsnaam

Nadere informatie

: Natriumhypochloriet

: Natriumhypochloriet RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Naam Handelsnaam : natriumhypochloriet, oplossingen, 10%

Nadere informatie

W29879 - Petrol Exhaust Gas Recirculation 3 (Aerosol)

W29879 - Petrol Exhaust Gas Recirculation 3 (Aerosol) Nummer: W29879 Revisie: E0100 Datum Uitgave: 13/09/2010 BLRev: 1 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC www.msk.nl 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISONIC 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Frionett Bio Activ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Frionett Bio Activ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Productnaam : Aanbevolen toepassing : Reinigingsmiddel Leverancier: Naam : Adres : Woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine.

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Pharmawhite chlohex 0.5 alco coloured 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat Ontsmetting

Nadere informatie

BAKKER-HAVU B.V. Storm van s-gravensandeweg JL WASSENAAR - tel Samenstelling/informatie over de bestanddelen

BAKKER-HAVU B.V. Storm van s-gravensandeweg JL WASSENAAR - tel Samenstelling/informatie over de bestanddelen 1. Identificatie van het product Toepassing Leverancier : bleek : bleekmiddel : Bakker Havu B.V. Storm van s-gravensandeweg 100 2242 JL WASSENAAR - tel. 0252-620443 2. Samenstelling/informatie over de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25-09-2012 Datum herziening: 25-09-2012 : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Artikel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Opgesteld in overeenstemming met Datum: 13-03-2006 richtlijn 91/155/EEG 1. IDENTIFICATIE 1.1 Identificatie van de stof Productnaam : Agrichim Glyfosaat 360 Chemische omschrijving

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming Productidentificatie Stofnaam: Synoniemen: Aard: CAS-nr: EINECS-nr: EG-Annex-1-nr: UREUM Zuivere stof 57-13-6 Formule: CH 4N 2O 200-315-5

Nadere informatie

Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de commissie der Europese Gemeenschappen (KB van 11 januari 1993) CREMEZEEP BLAUW

Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de commissie der Europese Gemeenschappen (KB van 11 januari 1993) CREMEZEEP BLAUW VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de commissie der Europese Gemeenschappen (KB van 11 januari 1993) CREMEZEEP BLAUW 1.IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 KB TERRAS-NET Conc. 1) Identificatie van het product en van het bedrijf.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. W Hydraulic Valve Lifter Concentrate

Veiligheidsinformatieblad. W Hydraulic Valve Lifter Concentrate Nummer: W76841 Revisie: E0100 Datum Uitgave: 19/05/2008 BLRev: 5 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 17/03/2015 Datum herziening: 05/06/2015 : Versie: 1.3 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : Accuzuur

Nadere informatie

W22910 - Supremium Diesel

W22910 - Supremium Diesel Nummer: W22910 Revisie: E0101 Datum Uitgave: 10/07/2009 BLRev: 1 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012 1. IDENTIFICATIE Productnaam: Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Toepassing: Industrieel gebruik Gecombineerd ijzerfosfateer- en ontvettingsproduct voor sproei- en hogedruktoepassingen Importeur en

Nadere informatie

: Breustedt Natriumhypochloriet 150 g/l

: Breustedt Natriumhypochloriet 150 g/l Datum van uitgave:14-7-2015 Datum herziening:14-7-2015 : Versie: 1.5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam EU-Identificatienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Stofnaam: Synoniemen: Ferrosulfaat, heptahydraat; IJzervitriool; ferrosulfaat Aard: Zuivere

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. W Power Steering Stop Leak

Veiligheidsinformatieblad. W Power Steering Stop Leak Nummer: W64505 Revisie: E0201 Datum Uitgave: 27/02/2009 BLRev: 3 Veiligheidsinformatieblad (Conform 200158EG - L212/14) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING. E-mail: info@blekochemie.nl. : Mengsel. : Dit produkt is gevaarlijk.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING. E-mail: info@blekochemie.nl. : Mengsel. : Dit produkt is gevaarlijk. bladzijde : 1 / 6 êcc : Corrosief Gevaarlijk M» 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam : Natriumhydroxide

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Handelsnaam Gebruik van het product Toepassingsgebied : : Reinigingsmiddel / gebruiksklare alcoholreiniger : Algemeen Producent: : TEVAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODINAIL 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik

Nadere informatie