STATUTEN Naam en zetel Artikel De vereniging draagt de naam: Jeugdzorg Nederland. 1.2 De vereniging heeft haar statutaire zetel in de gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam: Jeugdzorg Nederland. 1.2 De vereniging heeft haar statutaire zetel in de gemeente"

Transcriptie

1 STATUTEN Naam en zetel Artikel De vereniging draagt de naam: Jeugdzorg Nederland. 1.2 De vereniging heeft haar statutaire zetel in de gemeente Utrecht. Doel en middelen Artikel Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden in de branche Jeugdzorg alsmede collectieve en individuele dienstverlening ten behoeve van haar leden, waaronder het ondersteunen van de leden bij het vervullen van de werkgeversfunctie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2.2 De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking tussen haar leden; b. het positioneren en profileren van de branche Jeugdzorg en het ontwikkelen van een strategisch branchebeleid; c. het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van de jeugdzorg; d. het bevorderen van de samenwerking met verwante brancheverenigingen; e. het voeren van overleg en onderhandelingen met organisaties van werknemers en het treffen van regelingen inzake arbeidsvoorwaarden casu quo het aangaan, wijzigen of opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede het voeren van uitvoeringsoverleg, met organisaties van werknemers; f. het geven van voorlichting en adviezen alsmede het verlenen van diensten aan haar leden; g. het vertegenwoordigen van de branche Jeugdzorg en van haar leden op nationaal en internationaal niveau; h. het bevorderen van een positieve maatschappelijke beeldvorming van de branche Jeugdzorg en van haar leden; i. het verlenen van medewerking aan arbitrale rechtspraak; j. alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

2 Lidmaatschap Artikel Leden van de vereniging kunnen rechtspersonen zijn die een of meer maatschappelijke ondernemingen in stand houden die werkzaam zijn op het terrein van de zorg voor jeugd alsmede organisaties die een ondersteunende functie ten behoeve van deze instellingen vervullen. 3.2 Het lidmaatschap van de vereniging omvat alle maatschappelijke ondernemingen op het terrein van de jeugdzorg die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee verbonden groepsmaatschappijen in stand worden gehouden, tenzij het bestuur van de vereniging in een concreet geval beslist dat het lidmaatschap zich niet uitstrekt tot een of meerdere maatschappelijke ondernemingen of (een deel van de) specifieke branche(s) waarin het desbetreffende lid werkzaam is. Aanmelding en toelating als lid Artikel De rechtspersoon die lid wenst te worden van de vereniging richt daartoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur van de vereniging onder overlegging van de navolgende bescheiden: a. een exemplaar van zijn statuten; b. een opgave van alle maatschappelijke ondernemingen die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee verbonden groepsmaatschappijen in stand worden gehouden; c. een exemplaar van de laatst vastgestelde (geconsolideerde) jaarrekening(en); d. de formulieren en overige bescheiden zoals verzocht door het bestuur waaruit genoegzaam blijkt dat voldaan wordt aan de criteria voor het lidmaatschap en de daaraan verbonden verplichtingen zoals nader omschreven in de statuten en het verenigingsreglement. 4.2 Wordt het lidmaatschap aangevraagd door een of meerdere groepsmaatschappijen die direct of indirect een of meerdere maatschappelijke ondernemingen op het terrein van de jeugdzorg in stand houden, dan bepaalt het bestuur na overleg met de betrokken rechtspersonen aan wie het lidmaatschap van de vereniging formeel wordt toegekend en op welke wijze het stemrecht in de algemene ledenvergadering zal worden uitgeoefend en hoe de contributie zal worden bepaald met betrekking tot de maatschappelijke ondernemingen waarover het lidmaatschap zich uitstrekt. 4.3 Het bestuur van de vereniging beslist over het verzoek om toelating en stelt de aanvrager daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Een afwijzing van het verzoek moet voorzien zijn van een schriftelijke motivering. 4.4 Indien het bestuur het verzoek om toelating als lid van de vereniging afwijst, staat voor de aanvrager binnen een maand na ontvangst van de afwijzende beslissing beroep open op de algemene ledenvergadering.

3 4.5 De algemene ledenvergadering kan in het verenigingsreglement nadere regels vaststellen met betrekking tot het (verkrijgen van het) lidmaatschap van de vereniging. Einde van het lidmaatschap Artikel Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: a. doordat het lid als rechtspersoon ophoudt te bestaan; b. door schriftelijke opzegging bij aangetekende brief door het lid. Deze opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden; de opzegging gaat dan in met ingang van de eerste dag van het volgende verenigingsjaar. Een lid kan niet binnen een maand nadat hem een besluit bekend is geworden of medegedeeld waarbij zijn geldelijke rechten en/of verplichtingen zijn gewijzigd, zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm dan wel tot fusie of splitsing van de vereniging; c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur. Deze opzegging kan geschieden indien: - het lid heeft opgehouden te voldoen aan de krachtens de statuten geldende lidmaatschapscriteria; - een lid zijn (financiële) verplichtingen voortvloeiende uit de statuten of het verenigingsreglement niet nakomt; - een lid in staat van faillissement wordt verklaard of aan een lid definitief surséance van betaling wordt verleend; - redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Gedurende een maand na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het met redenen omklede besluit tot opzegging door het bestuur, staat voor het betrokken lid beroep open bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst; d. door ontzetting uit het lidmaatschap, met opgave van redenen, door de algemene ledenvergadering indien een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de organen van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Een besluit tot ontzetting kan slechts door de algemene ledenvergadering worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Het lidmaatschap wordt door ontzetting met onmiddellijke ingang beëindigd. 5.2 Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit artikel doet het lidmaatschap eindigen aan het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4 5.3 Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Bevoegdheid van de vereniging Artikel Het bestuur van de vereniging is, na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd om ter verwezenlijking van de statutaire doelstellingen van de vereniging, collectieve arbeidsovereenkomsten en andere overeenkomsten ten behoeve van de leden van de vereniging aan te gaan alsmede verplichtingen aan de leden van de vereniging op te leggen en verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. 6.2 De tekst van het voorstel voor de collectieve arbeidsovereenkomst of de andere overeenkomst casu quo de verplichtingen of verbintenissen van de leden, wordt bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering waarin goedkeuring wordt verzocht, tijdig aan alle leden toegezonden. 6.3 Een besluit tot goedkeuring zoals bedoeld in dit artikel kan genomen worden met een gewone meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Algemene rechten en verplichtingen van de leden Artikel De leden hebben de rechten en verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de wet, de statuten, het verenigingsreglement en de in overeenstemming daarmee genomen besluiten van de organen van de vereniging. 7.2 Ieder lid is voor alle maatschappelijke ondernemingen die direct of indirect door het lid en de daarmee verbonden groepsmaatschappijen in stand worden gehouden een jaarlijkse contributie verschuldigd aan de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt op voordracht van het bestuur de contributie voor de leden vast. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks berekend aan de hand van de begroting die het bestuur heeft opgesteld. 7.3 De leden zijn contributie verschuldigd voor elk verenigingsjaar waarin het lidmaatschap voortduurt, met inbegrip van de opzegtermijn. 7.4 De leden van de vereniging zijn verplicht tot naleving van de algemene kwaliteitscriteria voor jeugdzorg en de bijzondere financiële voorzieningen, een en ander zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering en nader omschreven in het verenigingsreglement waarin tevens de procedure tot naleving van deze verplichtingen wordt uitgewerkt. 7.5 De leden van de vereniging zijn gehouden tot nakoming van de collectieve arbeidsovereenkomsten en andere overeenkomsten die ten behoeve van de leden van de vereniging zijn aangaan alsmede van de verplichtingen en verbintenissen die aan het lidmaatschap zijn verbonden en voorts al datgene wat ten aanzien van hen bij die overeenkomsten is bepaald, te goeder trouw ten uitvoer te brengen.

5 7.6 Een lid is gehouden aan het bestuur casu quo de directeur alle gewenste gegevens te verstrekken die: a. noodzakelijk zijn voor de onderhandelingen respectievelijk de nakoming van door de vereniging gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten en andere overeenkomsten die ten behoeve van leden van de vereniging zijn aangegaan; b. de vereniging nodig heeft om te kunnen voldoen aan een verplichting die direct of indirect voortvloeit uit de toepasselijke wet- of regelgeving of rechtshandelingen van de vereniging; c. naar het oordeel van het bestuur nodig zijn voor de (overige) werkzaamheden van de vereniging alsmede voor de toetsing van het lid aan de lidmaatschapscriteria respectievelijk voor de nakoming van de lidmaatschapsverplichtingen. 7.7 Een lid is gehouden terstond schriftelijk aan het bestuur casu quo de directeur van de vereniging melding te doen van een aanvraag van faillissement of surséance van betaling, van een besluit tot ontbinding, fusie of splitsing of van een belangrijke wijziging in de aard en omvang van de maatschappelijke ondernemingen die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee verbonden groepsmaatschappijen in stand worden gehouden. 7.8 De gegevens die door de leden krachtens de bepalingen van dit artikel ter beschikking worden gesteld, mogen door de vereniging slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De geldmiddelen Artikel 8 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a. de jaarlijks door de leden aan de vereniging te betalen contributie; b. de vergoeding voor specifieke vormen van dienstverlening die door de vereniging ten behoeve van leden van de vereniging worden verricht; c. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat nalatenschappen door de vereniging slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; d. subsidies en al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. Organisatie van de vereniging Artikel De vereniging kent de navolgende organen: a. de algemene ledenvergadering; b. het bestuur. 9.2 De vereniging kent een of meerdere kamers als afzonderlijke organisatorische eenheden. De algemene ledenvergadering besluit, op voorstel van het bestuur van de vereniging, tot instelling en opheffing van een kamer. Tot een kamer behoren de leden die voldoen aan de daartoe in het verenigingsreglement vastgestelde toelatingscriteria. De organisatie alsmede de taken, bevoegdheden en werkwijze van (de organen van) een

6 kamer worden nader geregeld in het verenigingsreglement. 9.3 Het bestuur van de vereniging kan commissies instellen ter advisering van het bestuur over een of meer specifieke aangelegenheden. De leden van een commissie worden door het bestuur benoemd. De samenstelling, taken, duur en werkwijze van een commissie worden nader geregeld in het betreffende instellingsbesluit van het bestuur. De algemene ledenvergadering en ledenraadplegingen Artikel Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet, de statuten of het verenigingsreglement aan het bestuur zijn opgedragen De algemene ledenvergadering komt ten minste twee maal per jaar bijeen. In de jaarvergadering die binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden, brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken en het gevoerde beleid en worden de jaarstukken van het afgelopen verenigingsjaar ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd Voorts roept het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen zo dikwijls als de voorzitter, dan wel de meerderheid van de leden van het bestuur dat nodig acht of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is Op verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Dit verzoek dient schriftelijk te worden gedaan, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien aan het verzoek niet binnen twee weken gevolg wordt gegeven, dan kunnen de verzoekende leden zelf een algemene ledenvergadering bijeenroepen op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept De bijeenroeping van een algemene ledenvergadering door of vanwege het bestuur dient schriftelijk te geschieden, onder vermelding van de te behandelen agendapunten en met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste twee weken, behoudens spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Ingeval aan de algemene ledenvergadering agendapunten met inachtneming van een termijn van minder dan twee weken ter besluitvorming zijn voorgelegd, beslist de algemene ledenvergadering zelf of zij deze agendapunten in behandeling neemt Toegang tot de algemene ledenvergadering heeft een persoon die krachtens de wet of de statuten dan wel krachtens schriftelijke volmacht bevoegd is het desbetreffende lid te vertegenwoordigen alsmede de bestuurs- en directieleden van de vereniging en zij die door de voorzitter tot de algemene ledenvergadering zijn toegelaten. Een lid kan ter vergadering slechts twee andere leden van de vereniging vertegenwoordigen. De directeur kan zich laten bijstaan door een of meer medewerkers van het bureau van de vereniging. De voorzitter kan, na overleg met het bestuur, in een vergadering een of

7 meer deskundigen als adviseur uitnodigen Het bestuur van de vereniging kan door middel van schriftelijke of elektronische communicatiemiddelen of anderszins buiten vergadering ledenraadplegingen houden, zoals nader uitgewerkt in het verenigingsreglement. Besluitvorming Artikel De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Indien de voorzitter en de vice-voorzitter niet ter vergadering aanwezig zijn, wijst het bestuur uit zijn midden een lid aan als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering zelf daarin. De voorzitter heeft in de algemene ledenvergadering een adviserende stem De voorzitter wijst een secretaris aan die er zorg voor draagt dat van het verhandelde in elke vergadering notulen worden gemaakt. Die notulen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering goedgekeurd en door de voorzitter en de secretaris van laatstbedoelde vergadering ondertekend Het stemrecht in de algemene ledenvergadering wordt namens een lid uitgeoefend door één persoon die krachtens de wet of de statuten dan wel krachtens schriftelijke volmacht bevoegd is het desbetreffende lid te vertegenwoordigen. Een lid kan, naast het uitbrengen van zijn eigen stem, van ten hoogste twee andere leden van de vereniging hun stem uitbrengen, mits de schriftelijke volmacht voor aanvang van de algemene ledenvergadering aan de voorzitter van de vergadering wordt overhandigd Het aantal door een lid uit te brengen stemmen wordt gerelateerd aan de totale loonsom voor loonheffing van het lid en alle maatschappelijke ondernemingen waarover het lidmaatschap zicht uitstrekt, in dier voege dat: a. een lid waarvoor een loonsom voor loonheffing geldt van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend Euro ( ,--): één stem heeft; b. een lid waarvoor een loonsom voor loonheffing geldt van meer dan tweehonderdvijftigduizend Euro ( ,--), doch ten hoogste een miljoen Euro ( ,--): twee stemmen heeft; c. een lid waarvoor een loonsom voor loonheffing geldt van meer dan een miljoen Euro ( ,--), doch ten hoogste twee miljoen vijfhonderdduizend Euro ( ,--): drie stemmen heeft; d. een lid waarvoor een loonsom voor loonheffing geldt van meer dan twee miljoen vijfhonderdduizend Euro ( ,--): vier stemmen heeft. Het bestuur van de vereniging is bevoegd, de algemene ledenvergadering daarover gehoord, de hiervoor bedoelde bedragen aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. In de gevallen waarin de maatstaf van de loonsom voor loonheffing ten aanzien van een

8 lid ontbreekt, bepaalt de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur het aantal door het lid uit te brengen stemmen, met dien verstande dat een lid ten minste één stem heeft Voor zover de wet, de statuten of het verenigingsreglement niet anders bepalen, worden de besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht Bij een verkiezing van personen uit meer kandidaten wordt de kandidaat met het hoogste aantal stemmen als gekozen aangemerkt. Indien meer, maar niet alle kandidaten het hoogste aantal stemmen hebben verkregen, vindt een herstemming plaats over de kandidaten op wie dat hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Ingeval bij een stemming of herstemming over meer kandidaten alle eenzelfde aantal stemmen hebben verkregen, beslist het lot welke kandidaat is gekozen Indien de stemmen staken over een voorstel dat geen betrekking heeft op de verkiezing van personen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen Stemmingen die geen betrekking hebben op de verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dat vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt Indien het bestuur van de vereniging daartoe besluit is ieder lid bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan een algemene ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing van het hiervoor bepaalde is vereist dat de persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat stemmen die via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden dan bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering bekend gemaakt, dan wel wordt in de oproeping gesteld op welke wijze, bijvoorbeeld via elektronische weg, men van die voorwaarden kan kennisnemen Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in vorige lid bedoelde oordeel de

9 juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Het bestuur van de vereniging Artikel Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal van ten minste zeven en ten hoogste tien natuurlijke personen, de voorzitter van het bestuur daaronder begrepen De leden van het bestuur worden, met uitzondering van de voorzitter, door de algemene ledenvergadering benoemd uit een bindende voordracht die door de kamer(s) van de vereniging, met inachtneming van lid 3 van dit artikel wordt opgemaakt. De wijze waarop de bindende voordracht tot stand komt, wordt nader geregeld in het verenigingsreglement. Aan een door de kamer(s) opgemaakte voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met een meerderheid van ten minste twee/derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering. Indien het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen, wordt door de kamer(s) van de vereniging overeenkomstig dit artikel een nieuwe voordracht opgemaakt. Indien geen voordracht wordt opgemaakt, is de algemene ledenvergadering vrij om een niet voorgedragen persoon tot bestuurslid te benoemen Met uitzondering van de voorzitter komen voor benoeming tot bestuurslid uitsluitend natuurlijke personen in aanmerking die deel uitmaken van het bestuur, niet zijnde het toezichthoudend orgaan, casu quo de directie van de leden en in die hoedanigheid bestuurlijke eindverantwoordelijkheid dragen De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, in functie benoemd. Voor benoeming tot voorzitter komen uitsluitend natuurlijke personen in aanmerking die niet in dienst zijn bij een van de leden noch deel uitmaken van het bestuur casu quo de directie of van het toezichthoudend orgaan van de leden van de vereniging Het bestuur wijst uit zijn midden een of meer vice-voorzitters aan, die de voorzitter bij zijn afwezigheid in alle opzichten vervangen De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. De bestuursleden treden periodiek af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden dat zodanig dient te zijn opgemaakt dat geen bestuurder langer dan vier jaar zitting heeft. De aldus aftredende bestuursleden zijn maximaal tweemaal terstond herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van het bestuur neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door

10 een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts: a. door schriftelijke ontslagneming door het bestuurslid; b. door overlijden van het bestuurslid; c. zodra de rechtspersoon waarbij het desbetreffende bestuurlid deel uitmaakt van het bestuur of de directie, geen lid meer is van de vereniging; d. zodra het desbetreffende bestuurlid, met uitzondering van de voorzitter, geen deel meer uitmaakt van het bestuur of de directie van een lid van de vereniging; e. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, doch is verplicht om zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de vacature(s), met inachtneming van het bepaalde in deze statuten en het verenigingsreglement, aan de orde komt. Het besturen van de vereniging Artikel Het bestuur van de vereniging is als zodanig belast met het besturen van de vereniging en draagt zorg voor de goede algemene gang van zaken in de vereniging. Het bestuur houdt toezicht op de dagelijkse leiding van de directeur en het bureau en staat de directeur met raad terzijde. De taken en bevoegdheden van het bestuur kunnen nader worden geregeld in het verenigingsreglement Het bestuur, dan wel de directeur in opdracht van het bestuur, voert het overleg en de onderhandelingen over het sluiten of wijzigen van een collectieve arbeidsovereenkomst met de organisaties van werknemers of van andere overeenkomsten en regelingen ten behoeve van leden van de vereniging Het bestuur is, na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: a. het aangaan van geldleningen of andere belangrijke financiële verplichtingen die niet in de begroting van de vereniging zijn opgenomen; b. het aangaan of verbreken van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de vereniging met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; en c. het nemen of ingrijpend vergroten respectievelijk verminderen van een deelneming ter waarde van ten minste een/vierde van het bedrag van het eigen

11 vermogen van de vereniging volgens haar balans met toelichting in een andere rechtspersoon De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter en een ander bestuurslid tezamen Het bestuur kan door middel van een schriftelijke volmacht aan de directeur en aan anderen dan bestuursleden vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Bestuursvergaderingen Artikel Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dan wel ten minste de helft van de leden van het bestuur dit nodig acht. Voor zover de directeur daartoe wordt uitgenodigd, woont hij die vergaderingen bij. De wijze van oproeping en vergadering van het bestuur worden nader geregeld in het verenigingsreglement Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen in een vergadering waarin de meerderheid van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Indien in een bestuursvergadering over de geagendeerde onderwerpen geen besluit kan worden genomen omdat niet de meerderheid van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is, kan in de eerstvolgende bestuursvergadering over deze onderwerpen worden besloten ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden Voor zover de wet, de statuten of het verenigingsreglement niet anders bepalen, worden de besluiten van het bestuur genomen met gewone meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem Het bestuur wijst, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan die er zorg voor draagt dat van het verhandelde in elke vergadering notulen worden gemaakt. Die notulen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering goedgekeurd en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Bureau en directie Artikel De vereniging kent een bureau dat belast is met de voorbereiding, begeleiding en de uitvoering van het beleid en de werkzaamheden van de vereniging Het bureau staat onder leiding van een directeur, die wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur dat tevens de arbeidsvoorwaarden van de directeur vaststelt De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging en verschaft het bestuur tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens De directeur is belast met de verantwoordelijkheid voor de leiding van het bureau en de dagelijkse gang van zaken in de vereniging, waaronder in ieder geval:

12 a. het geven van leiding aan de werkzaamheden van het bureau en van de medewerkers die in dienst zijn van de vereniging; b. het (doen) voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur van de vereniging, zulks met inachtneming van hetgeen daarover in de statuten en het verenigingsreglement is bepaald; c. het in stand houden van een verenigingssecretariaat; d. het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de medewerkers van de vereniging en de regeling van al hetgeen hun rechtspositie aangaat; e. het zorgdragen voor een goede interne en externe communicatie; f. het zorgdragen voor de bewaking van de begroting van de vereniging De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur kunnen nader geregeld worden in een door het bestuur van de vereniging vast te stellen directiestatuut met een procuratieregeling. Administratie, jaarstukken en begroting Artikel Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, brengt het bestuur in een vergadering -de jaarvergadering- zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur legt voorts de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. Deze jaarstukken worden ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt Omtrent de getrouwheid van de jaarstukken wordt aan de algemene ledenvergadering een verklaring overgelegd afkomstig van een registeraccountant, die door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, wordt aangewezen Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur als zodanig niet tot décharge. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur, waarna de algemene ledenvergadering kan besluiten tot décharge aan het bestuur van de vereniging voor het in het betreffende jaar gevoerde bestuur Het bestuur legt jaarlijks een jaarplan met de daarbij behorende begroting voor het komende verenigingsjaar ter vaststelling voor aan de algemene ledenvergadering.

13 Statutenwijziging Artikel De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, mits in de oproeping tot de desbetreffende vergadering het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal stemmen dat zou kunnen worden uitgebracht indien alle stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zouden zijn, kan worden uitgebracht. Indien in de algemene ledenvergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld het vereiste aantal stemmen niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen acht weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal stemmen dat aanwezig of vertegenwoordigd is Een wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is ieder lid van het bestuur bevoegd. Ontbinding Artikel De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot ontbinding van de vereniging De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij een of meer andere vereffenaars door de algemene ledenvergadering worden aangewezen Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt ter beschikking gesteld van een doel dat, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding wordt bepaald en dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende de wettelijke termijn berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de algemene ledenvergadering.

14 Verenigingsreglement Artikel De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur een verenigingsreglement vast waarin de onderwerpen worden geregeld waaromtrent een nadere regeling bij deze statuten of anderszins wordt gevergd. De algemene ledenvergadering is bevoegd, na een daartoe strekkend voorstel van het bestuur, het verenigingsreglement te wijzigen Het verenigingsreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten. Slotbepaling Artikel 20 In alle gevallen waarin niet door de statuten, de wet of de reglementen wordt voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

STATUTEN: NAAM EN ZETEL

STATUTEN: NAAM EN ZETEL blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van vereniging: Lijst Groen Noordenveld, gevestigd in de gemeente Noordenveld, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 11 oktober 2017 voor

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

Statutenwijziging vereniging

Statutenwijziging vereniging 1 Statutenwijziging vereniging STATUTEN NAAM. ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: @. 2. De vereniging is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C.

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. STATUTEN VAN DE HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. Op een vergadering, gehouden op 3 oktober 1997, is besloten een vereniging op te richten. De statuten zijn op 2 juni 2000 vastgelegd in de notariële akte en op

Nadere informatie

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen 2013.000041.01/KT/LER Postbus 2720 1000 CS Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 551 7555 www.bakermckenzie.nl STATUTEN VROUWEN

Nadere informatie

DUUR Artikel 2. De vereniging is opgericht op en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DUUR Artikel 2. De vereniging is opgericht op en is aangegaan voor onbepaalde tijd. VINOGRAFIA NEDERLAND STATUTEN NAAM EN ZETEL. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Vinografia Nederland. 2. Zij is gevestigd te Tiel. DUUR Artikel 2. De vereniging is opgericht op 07-03-1998en is

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Statuten Dea Dia Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Artikel 2 VISIE 1. Dea Dia biedt vrouwelijke ondernemers een praktisch

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( )

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( ) DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien (10-04-2013) 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Hartslag

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

STATUTEN Naam en

STATUTEN Naam en STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: 106.nl. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Assen. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: het samenbrengen van liefhebbers

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te:

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: DOEL Artikel 2 1. De vereniging heeft, met als uitgangspunt een volledig respect

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: OUDERVERENIGING R.K.BASISSCHOOL "PIETER DE JONG" LOCATIE PHYTAGORASSTRAAT en is

STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: OUDERVERENIGING R.K.BASISSCHOOL PIETER DE JONG LOCATIE PHYTAGORASSTRAAT en is STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: OUDERVERENIGING R.K.BASISSCHOOL "PIETER DE JONG" LOCATIE PHYTAGORASSTRAAT en is gevestigd te Arnhem. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 2 In de statuten

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL ARTIKEL

NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Jembatan Senang, gevestigd in de gemeente Woensdrecht, zoals deze luiden m.i.v. 12 oktober 2015. NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging Zwartemeer. Zij is gevestigd in de gemeente Emmen. Doel Artikel 2 Het

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen Statuten van de STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP Naam en zetel Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Statuten STATUTEN: HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1

Statuten STATUTEN: HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 Statuten STATUTEN: HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging is een onafhankelijke huurdersorganisatie en draagt de naam "Huurdersvereniging Kostverloren" 2. Zij is

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken;

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken; - 1 - Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Rookpreventie Jeugd, gevestigd te Amsterdam, welke stichting is opgericht bij akte verleden op 31 maart 2009 voor mr. M.C. Aarts, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. lid 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging "Bungalowpark de Nuilervennen". lid 2. Zij is gevestigd te Pesse, gemeente Hoogeveen. Artikel 2. lid 1. De vereniging heeft ten

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

STATUTEN VAN. Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK. KvK-nummer

STATUTEN VAN. Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK. KvK-nummer STATUTEN VAN Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK KvK-nummer 24107894 Artikel 1. 1. De vereniging is genaamd: Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer. De vereniging

Nadere informatie

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010)

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren.

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. STATUTEN NAAM. ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: a. het behartigen van de

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). "de doelgroep"

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). de doelgroep 1 STATUTEN Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1. De stichting

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap V e r e n i g i n g Contact schept Kracht Opgericht 24 september 1926. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1926, no. 47. Duur verlengd tot 24 september 1984 bij Besluit Minister

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD.

STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD. STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD. Datum van oprichting van de stichting is 23 februari 2000. STATUTEN. NAAM EN ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De stichting is genaamd: Stichting Wijkraad

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN doss. 05.11610/BB WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN NAAM Artikel 1. De vereniging is genaamd: Unie van Beroepspensioenfondsen. De verkorte naam luidt: UvB. ZETEL EN DUUR Artikel 2. De

Nadere informatie

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 STATUTEN: ------------------------------------------------------------------------------------------ NAAM EN ZETEL ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie