NIEUWSBRIEF. december 2013 Angelique Kansouh / Sabrina Watson. Telefoon: optie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. december 2013 Angelique Kansouh / Sabrina Watson. Telefoon: 010-4101658 1 optie 2"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF december 2013 Angelique Kansouh / Sabrina Watson / website: Telefoon: optie 2 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/ AS ROTTERDAM

2 Voorwoord Beste leden, We staan aan de vooravond van een nieuw jaar. De feestdagen zijn in aantocht. Tijd voor bezinning, terugblikken en vooruitkijken. Na veel moeite, frustratie maar aanhoudendheid is er uiteindelijk een goed sociaal plan van de rolplank gekomen dit jaar. Belangrijk is dat medewerkers door dit sociale plan in 2014 en 2015 niet ontslagen kunnen worden door reorganisaties. Hier zullen we dus in ieder geval tot 2016 profijt van hebben. Daarnaast stond 2013 in het teken van pensioen was het eerste jaar dat ABP gedwongen was alle pensioen te korten met 0,5%. Vervolgens eiste kabinetsbeleid dat de pensioenopbouw versoberd moest worden. In 2014 gaan we per jaar minder pensioen opbouwen. Bij een lagere jaarlijkse pensioenopbouw hoort ook een premieverlaging. ABP verlaagt in 2014 de premie van 25,4% naar 21,6%. Hierdoor zullen we 2014 starten met een kleine plus in nettosalaris. Ik wens jullie allen alvast een heel gelukkig en mooi nieuw jaar toe. Het Platform SOR secretariaat is met kerstreces van 24 december t/m 3 januari

3 Inhoudsopgave 1. Onzorgvuldigheid bij invoering mobiliteitskaart 4 2. Worden ambtenaren gewone werknemers Wil je meer werk maken van je werk 9 4. Wist je dat?

4 1. Onzorgvuldigheid bij invoering mobiliteitskaart Rijksbreed wordt voor woon-/werkverkeer en dienstreizen de mobiliteitskaart ingevoerd in In het begin start elke medewerker met een mobiliteitskaart 2 e klasse op basis van betalen naar gebruik. Blijkt periodiek dat een abonnement efficiënter is, dan krijgt de medewerker een abonnement. De invoering van de Rijksmobiliteitskaart heeft individuele gevolgen voor de medewerkers. Hierover is met de medezeggenschap gesproken maar niet met de vakbonden. Daarom hebben de vakbonden dit nu aangekaart in het Sector Overleg Rijk (SOR). Want wat zijn dan de individuele gevolgen? Is er sprake van verworven rechten? De huidige praktijk van het verstrekken van abonnement voor woon-/werkverkeer heeft als bijkomstigheid dat medewerkers zonder extra kosten voor het rijk, privé kunnen reizen met dit abonnement. Daarnaast kunnen medewerkers voor eigen rekening hun 2 e klasse abonnement omzetten in een 1 e klasse abonnement of hun abonnement uitbreiden.. In beide gevallen kan de medewerker een belastingvrije vergoeding via IKAP krijgen voor de gemaakte kosten. Medewerkers die nu een abonnement hebben verliezen de voordelen van een dergelijk abonnement als zij straks met de mobiliteitskaart alleen de zakelijke reiskosten en het daadwerkelijk woon-werkverkeer vergoed krijgen. Het huidige (traject) abonnement faciliteert kosteloos reizen op het bepaalde traject. Ook gezinsleden kunnen nu vaak met aantrekkelijke korting meereizen. 4

5 Wat vindt de rijkswerkgever: Het bestaande recht voor het woon-werkverkeer is volgens het Verplaatsingskostenbesluit een reiskostenvergoeding of een ter beschikking gesteld vervoersbewijs. BZK voldoet hieraan. Aan de aard van de regelgeving wijzigt niets. Alleen de wijze waarop op dit moment wordt voldaan aan de regelgeving, levert voordelen op voor medewerkers. Voor de werkgever echter voorziet de Mobiliteitskaart Rijk in een efficiëntere en goedkopere uitvoering van de regelgeving dan de huidige vervoersbewijzen. Volgens BZK zijn de individuele negatieve gevolgen voor medewerkers door het vervallen van het voordeel veroorzaakt door de aard van de vervoerskaart niet bekend en kunnen die ook niet ingeschat worden. Wat vinden de AC Rijksvakbonden: Zorg eerst dat duidelijk is welke individuele negatieve gevolgen door de invoering van de Mobiliteitskaart er voor medewerkers kunnen zijn, alvorens je tot invoering overgaat. Indien er duidelijk afspraken zijn gemaakt tussen medewerker/leidinggevende die afwijken van het Verplaatsingskostenbesluit (bijvoorbeeld 1 e klasse i.p.v. 2 e klasse reizen in verband met medische redenen) dan is dit in ieder geval een verworven recht en moet de medewerker dit recht behouden. De AC Rijksvakbonden menen dat rekening moet worden gehouden met de wijze waarop medewerkers de verslechtering ervaren. De AC Rijksvakbonden houden daarom een enquête onder haar leden om te inventariseren hoeveel medewerkers nadeel ondervinden van de mobiliteitskaart en om te weten hoe onze leden denken over het standpunt van de werkgever dat zij het nadeel niet willen compenseren omdat dit geen rechtspositioneel gevolg is. 5

6 2. Worden ambtenaren gewone werknemers? Het blijft voorlopig onduidelijk wat er gaat gebeuren met de Normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Het stond diverse malen op de rol van de Tweede Kamer maar telkens werd de behandeling opgeschoven. In het Regeerakkoord is in ieder geval een voorstel opgenomen om de ambtelijke rechtspositie af te schaffen. Waar ging het ook alweer over? De discussie over het thema 'normalisatie arbeidsvoorwaarden ambtenaren' speelt al jaren. De Tweede Kamer verzocht al in 1997 aan de regering om na te gaan onder welke voorwaarden de ambtelijke status zou kunnen worden afgeschaft. Dit leidde tot een advies waarop verdeeld is gereageerd. De overheidswerkgevers waren voor afschaffing en de vakbonden tegen. Vervolgens werd er in 2010 door CDA en D66 een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Bijna twee jaar na de eerste behandeling vervolgt de Tweede Kamer binnenkort waarschijnlijk het debat over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Wat willen CDA en D66 met het wetsvoorstel? De meeste ambtenaren krijgen volgens het voorstel dezelfde rechtspositie als medewerkers in het bedrijfsleven. Het staat de indieners van het wetsvoorstel onder meer tegen dat ambtenaren hun ontslag tot aan de Centrale Raad van Beroep mogen aanvechten, terwijl dat in de marktsector niet kan. In de praktijk is het duur om ambtenaren te ontslaan vanwege de bijzondere rechten die ze hebben, zo wordt gesteld. Bij normalisatie zou de arbeidsmobiliteit toenemen en kostbare hobbels (zoals de ontslagprocedures) verdwijnen zodat werknemers makkelijker kunnen overstappen van de overheid naar het bedrijfsleven. 6

7 Is het niet een doodgewone bezuinigingsoperatie? De AC Rijksvakbonden vragen zich dat inderdaad af. Het is overigens wel een operatie die in de beginjaren een enorme investering vergt. Uit onderzoek destijds bleek dat de kosten verbonden aan de gelijkschakeling kunnen oplopen tot Euro 245 miljoen (tegen geschatte structurele jaarlijkse opbrengsten van Euro 7,6 miljoen). Vallen ambtenaren straks dan ook onder het nieuwe ontslagstelsel? Ja. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken geeft in zijn begroting voor komend jaar aan dat het voorstel niet eerder dan tegelijkertijd met het nieuwe ontslagstelsel in werking zal treden. Dat staat gepland voor Wat vinden ambtenaren van het voorstel? Uit een enquête van re.public bleek in februari 2012 dat twee derde van de jonge ambtenaren het wel zien zitten, maar dat oudere ambtenaren het niks vinden: 80% van hen is tegen. De AC Rijksvakbonden constateren dat er bij medewerkers weerstand is tegen verdergaande normalisatie vanwege het wantrouwen van ambtenaren in de overheid als werkgever. Een jarenlange opgelegde nullijn bekrachtigt dit wantrouwen. Voor wie gaat de wet gelden? Dat is nog niet duidelijk. CDA en D66 willen de groep ambtenaren die nog wel een bijzondere rechtspositie heeft zo klein mogelijk houden: militairen, de zittende magistratuur en benoemde ambtsdragers. Maar in de Kamer zijn diverse amendementen ingediend om die groep uit te breiden. Onder meer alle politieambtenaren, het burgerpersoneel van Defensie, ambtenaren met een vertrouwensfunctie, die geweld mogen gebruiken of die werkzaam zijn in een politieke omgeving, zouden extra bescherming moeten genieten. Overigens, qua arbeidsvoorwaarden zullen er voor de huidige medewerkers 'naar verwachting' geen grote gevolgen zijn. De huidige rechten zullen worden overgenomen in zgn. overgangsrechten. Wel wijzigt de rechtsgang. Blijft de Ambtenarenwet wel van toepassing? Ja, de Ambtenarenwet blijft van kracht. Er komt dus geen einde aan het eigen karakter van het ambtenaarschap. De Ambtenarenwet met integriteitsregels wordt gehandhaafd. 7

8 Waarom is het niet wenselijk om het arbeidsrecht van ambtenaren volledig gelijk te trekken met dat van werknemers in het bedrijfsleven? De werkgever vindt het 'lastig' dat thans rechten zijn neergelegd in reglementen en dat aan deze verworven rechten moeilijk kan worden getornd. Hiervoor is overleg nodig met bonden. Bij een markt-cao kan na afloop van de CAO-termijn weer volledig opnieuw onderhandeld worden over alle zaken. Een ander verschil is dat in de publieke sector een CAO alleen maar kan worden gesloten wanneer de meerderheid van de vakbonden vóór het akkoord stemt (= overeenstemmingsvereiste). In de private sector kan al met 1 vakbond een akkoord worden gesloten. Daarnaast vinden wij als AC Rijksvakbonden dat van normaliseren van de positie van de werknemer pas sprake is als echt alles gelijk wordt getrokken. Dus ook het voorbehoud van het primaat van de politiek en het gelijktrekken van de salarissen bij de overheid met vergelijkbare functies in het bedrijfsleven. Onduidelijk is ook waarom de marktsector als 'norm' wordt neergezet en niet de ambtelijke rechtspositie of delen van beiden. Combineer het beste van 2 werelden. Overigens hebben in 2006 de gezamenlijke vakbonden het toenmalige kabinet geadviseerd niet tot normalisatie over te gaan maar eerst te werken aan het herstel van het beeld van de overheid als betrouwbare en normale werkgever. Dit argument blijft ook nu nog onverkort van kracht. En waarom in deze tijd van bezuinigingen veel geld uitgeven voor iets dat alleen de politiek als een probleem ervaart? De rijkssector staat voor belangrijke grote problemen zoals de invulling van de bezuinigingen, het waarborgen van kennis als over enkele jaren veel ambtenaren met pensioen gaan, duurzame inzetbaarheid. Als AC Rijksvakbonden willen we daar tijd aan besteden en niet aan juridische omzetting van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht. Is het dan geen voordeel dat straks bij een normalisatie ook 'normale' CAO onderhandelingen kunnen worden gevoerd, dus minder politieke bemoeienis? Nee, het zal niet gaan inhouden dat de CAO-onderhandelingen vergelijkbaar worden met die in de private sector. Het budgetrecht van het parlement betekent dat de arbeidsvoorwaardenruimte van ambtenaren altijd onderworpen is aan goedkeuring door het parlement. Kortom: ook bij 'normalisatie' bepaalt de overheid de loonruimte. Dus wat elders minder is, zou ook voor de rijksmedewerker moeten gelden aldus de politiek, maar dat wat elders beter is niet. 8

9 3. Wil je meer werken maken van je werk? Kijk dan eens bij de trainingen van het A&O Fonds Rijk op Zoals een training over Ontdek je persoonlijke missie, werkdruk, het effectieve functioneringsgesprek, job crafting/sleutel aan je werk. Let op: sommige trainingen starten al in januari dus kijk snel. De vakcentrales Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF en het Ambtenarencentrum (waarbij de AC Rijksvakbonden zijn aangesloten) en de werkgever Rijk werken samen in het A&O Fonds Rijk. Door vernieuwende activiteiten te stimuleren draagt het A&O Fonds Rijk bij aan het verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de rijksoverheid. Training Krachtkaart: Ontdek je persoonlijke missie Wat is jouw belangrijkste motivatie en drijfveer? Waarom doe je wat je doet? En hoe doe je dat? Welk deel van het werk geeft je een goed gevoel en waarom? Met de Krachtkaart, een training van het A&O Fonds Rijk, heb je een instrument in handen om te ontdekken wat je persoonlijke missie is, wat nu jouw drijfveren zijn om zodoende zicht te krijgen op de elementen die voor jou in je werk en privé van belang zijn. Interesse? De 1e trainingen in Den Haag hebben al plaatsgevonden maar ook in 2014 volgen er nog trainingen. De groepsbijeenkomsten duren anderhalve dag. In totaal ben je circa 5 à 6 dagdelen met de training bezig. De training begint met een e-learning- module. Meld je overigens snel aan want vol = vol! Eerst meer info? Dat kan. Neem dan contact op met onze vakbondsbestuurder Margreet Mook, Direct aanmelden? Ga dan naar: 9

10 3. Wist je dat? Wist je dat er een App Functioneringsgesprek Rijk is waardoor je goed voorbereid je functioneringsgesprek in kan gaan? Deze App, ontwikkeld door het A+O fonds Rijk, is gratis te downloaden via de AppStore of Google Play. De App biedt onder andere tips en checklists die je helpen om concrete afspraken te maken met de leidinggevende. Verder vind je in de App animaties van een goed en een slecht gesprek en je rechten en plichten. Interesse? Ga dan naar onze website en download daar de App Functioneringsgesprek Rijk. Dat onze Individuele Belangenbehartigers op 16 januari een workshop krijgen over Van Werk Naar Werk beleid en arbeidsmarkt/mobiliteit? Hierdoor kunnen ze de leden nog beter helpen bij vragen over mobiliteit, stimuleringspremie, omzetting van de stimuleringspremie in buitengewoon verlof, ontslag op eigen verzoek, remplacantenregeling, etc. Leden kunnen bijvoorbeeld vragen stellen aan de Individuele Belangenbehartigers over de financiële impact op hun persoonlijke situatie wanneer ze gebruik maken van het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid. Of vragen hebben over vervroegd uittreden en het effect daarvan op het ABPpensioen. 10

11 Dat de verhoging in het salaris van ca. 2% in 2014 GEEN gevolg is van CAO onderhandelingen, maar van de versobering in de pensioenopbouw vanaf 2014? Per versobert de pensioenopbouw als gevolg van wettelijke fiscale maatregelen. Hierdoor bouwen actieve deelnemers vanaf 2014 per jaar minder pensioen op. Door deze verplichte wettelijke versobering van de pensioenopbouw daalt de (kostendekkende) pensioenpremie. Zie ook onder thema pensioen. Wist je dat er in 2014 geen geld is gereserveerd voor loonontwikkeling? Wel is er sprake van een loonsombenadering en niet van een nullijn. Dit houdt in dat secundaire arbeidsvoorwaarden voor loon kunnen worden gewisseld. Kortom: je moet eerst iets inleveren (secundaire arbeidsvoorwaarden) om er een loonsverhoging voor terug te kunnen krijgen. Wist je dat het inruilen van een soort van PAS-regeling ter bekostiging van een loonsverhoging een onderdeel is van het recent afgesloten onderwijsakkoord? Binnen de rijksector zijn de AC Rijksvakbonden van mening dat de PAS-regeling bijdraagt aan het langer op een gezonde manier kunnen doorwerken. Aangezien medewerkers steeds langer moeten doorwerken als gevolg van de ophoging van de AOW-leeftijd zien wij juist aanleiding om de regeling uit te breiden. Op dit moment wordt er echter niet onderhandeld over de cao rijk aangezien de rijkswerkgever nog steeds geen loonsverhoging wil overeenkomen. De AC Rijksvakbonden zijn overigens ook niet bereid om de PAS-regeling in te leveren ter bekostiging van een loonsverhoging. 11

BINDINGNCF. 21 januari 2014. Worden ambtenaren gewone werknemers? Telefoon: 010-4101658 optie 2

BINDINGNCF. 21 januari 2014. Worden ambtenaren gewone werknemers? Telefoon: 010-4101658 optie 2 BINDINGNCF 21 januari 2014 Worden ambtenaren gewone werknemers? Email: mijnncf@ncf.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vrijdag vanaf 9.30 uur tot en met 13.30 uur Adres: Strevelsweg

Nadere informatie

BINDINGNCF. December 2013 ANGELIQUE KANSOUH. Email: mijnncf@ncf.nl

BINDINGNCF. December 2013 ANGELIQUE KANSOUH. Email: mijnncf@ncf.nl BINDINGNCF December 2013 ANGELIQUE KANSOUH Email: mijnncf@ncf.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vrijdag vanaf 9.30 uur tot en met 13.30 uur Adres: Strevelsweg 700/305 3083

Nadere informatie

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Naam Citeertitel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Kamerstuk 32550 Datum indiening 03-11-2010 April 2017 Pagina

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2015. Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2015. Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2015 Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305 3083

Nadere informatie

SCO. Geachte heer Tönissen,

SCO. Geachte heer Tönissen, SCO Aan de D66-fractie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. de heer Wim Tönissen, persoonlijk medewerker van Fatma Koser Kaya Per mail: w.tonissen@tweedekamer.nl Datum Behandeld door 22 juli

Nadere informatie

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft akkoord pensioen gemeenteambtenaren uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201301307 Lbr. 13/082 bijlage(n) 2 Datum

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD 2 1 JAN 2015 CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad /BW/RAAD Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8020 betreft onskenmerk datum

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 31490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 55 Brief van de minister

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk ( )

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk ( ) Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015-2016) Preambule Vanwege de langdurige economische crisis heeft het kabinet gedurende meer dan vier jaar een nullijn gehanteerd. Ondanks alle pogingen lukte

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Arbeidszaken

Nadere informatie

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren

Nadere informatie

Gemeente s-gravenhage

Gemeente s-gravenhage RIS135128_06-FEB-2006 Gemeente s-gravenhage Ons kenmerk BSD/2006.195 RIS 135128 WIJZIGING VAN ARG (HERDRUK 2005-1) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet

Nadere informatie

Landelijk Overleg. Stuknummer: AI13.03608. College voor Arbeidszafam/VNG Jrief aan de ledeni Gemeentelijke T.a.v. het college en de raad.

Landelijk Overleg. Stuknummer: AI13.03608. College voor Arbeidszafam/VNG Jrief aan de ledeni Gemeentelijke T.a.v. het college en de raad. Landelijk Overleg College voor Arbeidszafam/VNG Jrief aan de ledeni Gemeentelijke T.a.v. het college en de raad. J ABVAKABO Arbeidsvoorwaarden FNV CNV Publieke zaak CMHF informatiecentrum tel. uw kenmerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LEDEN. Rijk CAO. Tussen- OKTOBER 2017 NIEUWSBRIEF LEDEN

NIEUWSBRIEF LEDEN. Rijk CAO. Tussen- OKTOBER 2017 NIEUWSBRIEF LEDEN Tussen- CAO Rijk NIEUWSBRIEF LEDEN OKTOBER 2017 LEDEN NIEUWSBRIEF WWW.RIJKSVAKBONDEN.NL INFO@RIJKSVAKBONDEN.NL WWW.NCF.NL WWW.JUVOX.NL WWW.VPWNET.NL WWW.VCPS.NL WWW.UNIE.NL Voorwoord Tussen-CAO Rijk Suggesties

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. augustus 2013. Angelique Kansouh/Sabrina Watson. Telefoon: 010-4101658

NIEUWSBRIEF. augustus 2013. Angelique Kansouh/Sabrina Watson. Telefoon: 010-4101658 NIEUWSBRIEF augustus 2013 Angelique Kansouh/Sabrina Watson Email: Info@ncfned.nl Telefoon: 010-4101658 1 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur tot en met 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden. NIEUWSBRIEF maart 2015 CAO Rijk Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE

ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE Onderwerp: Wijzigingen CAR-UWO (Cao Gemeenten) periode november 2015 t/m april 2016 Inleiding De BAR-organisatie is aangesloten bij de CAR-UWO, de Cao voor gemeenten. Wij

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst. sector Rijk ( ) Preambule

Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst. sector Rijk ( ) Preambule arbeidsvoorwaardengelden beschikbaar zijn gekomen voor de sector Rijk. komen, vanwege het gebrek aan financiële middelen. Dit leidde tot een nijpende situatie in het overleg en tot onbegrip bij rijksambtenaren.

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk ( )

Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk ( ) Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015-2016) Preambule Vanwege de langdurige economische crisis heeft het kabinet gedurende meer dan vier jaar een nullijn gehanteerd. Ondanks

Nadere informatie

Informatie voor gemeenteambtenaren

Informatie voor gemeenteambtenaren Informatie voor gemeenteambtenaren In actie voor respect, werk en koopkracht Er is sinds 2013 maandenlang onderhandeld over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Vele keren zaten de vakbonden en de werkgevers

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 229134 Portefeuillehouder: De heer P. de Koning Datum voorstel: 5 oktober 2016 Afdeling: BV P&O agendapunt 2 Niet openbaar, want ook toelichten in paragraaf communicatie Onderwerp/Titel:

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2011/2399 Registratiedatum: Afdeling: Bedrijfsbureau Agendapunt: 21-B-13 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Rechtspositie gemeentepersoneel; aanpassing Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 7 Brussel, 23 mei Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 7 Brussel, 23 mei Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 7 Brussel, 23 mei 2016 Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016 Op 12 mei 2016 kregen de vakbonden van de minister

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid Onderdeel DGOBR/POI Rijk/PR Inlichtingen Wilmar Hagg T (070) 426 7663 F 1 van 5 Aan Onderwerp De ministers Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar Aantal bijlagen 0 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr: 16/009

ECWGO/U Lbr: 16/009 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ledenraadpleging Cao Gemeenten 2016-1 mei 2017 ons kenmerk ECWGO/U201600211 Lbr: 16/009

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie op de Rijksbegroting na Begrotingsakkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201301355

Nadere informatie

Contact: HR Services ( optie 2 /

Contact: HR Services ( optie 2 / Veelgestelde vragen over deelname aan het generatiepact en ABP Keuzepensioen 10 oktober 2016 In dit overzicht vind je antwoorden op vragen over pensioenopbouw bij deelname aan het generatiepact van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 24 november 2014) 1 Heeft u kennisgenomen van berichten dat gemeenten, provincies en waterschappen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. december 2014. Angelique Kansouh / Sabrina Watson. Telefoon: 1. 010-4101658 optie 2

NIEUWSBRIEF. december 2014. Angelique Kansouh / Sabrina Watson. Telefoon: 1. 010-4101658 optie 2 NIEUWSBRIEF december 2014 Angelique Kansouh / Sabrina Watson Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 1 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur t/m 13:30

Nadere informatie

Cao-onderhandelingen gaan beginnen.

Cao-onderhandelingen gaan beginnen. Zaterdag 28 maart 2015 Cao-onderhandelingen gaan beginnen. Beste FNV vrienden As maandag (30 maart) starten de onderhandelingen over jullie Collectieve Arbeidsvoorwaarden (Cao). Zoals bekend hebben de

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

22 april 2013 UWO. CvA/LOGA 13/11

22 april 2013 UWO. CvA/LOGA 13/11 College vooľ ArbekUzakiMi/VNG ABVAKABO FNV Aan de leden Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV Publieke zaak CMHľ IA informatiecentrum tel. uw kenmerk bìjlage(n) (070) 373 8393 2 betreft

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Werkgevers kunnen nu nog kiezen of ze gebruik willen maken van de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers echter verplicht

Nadere informatie

Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu?

Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu? Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu? Het Functiegebouw Rijk en de implementatie ervan zijn klaar. Functies zijn nu beter vergelijkbaar en verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

cbbapeldoorn@cnv.nl Geachte heer Janssen, beste Gerald,

cbbapeldoorn@cnv.nl Geachte heer Janssen, beste Gerald, APG T.a.v. De heer Gerald Janssen, directeur HR POSTADRES Postbus 193 7300 AD Apeldoorn BEZOEKADRES Ovenbouwershoek 9 7328 JH Apeldoorn TELEFOON 055 526 42 00 FAX 055 526 42 10 INTERNET www.publiekediensten.nl

Nadere informatie

In 2015 is een eenmalige uitkering afgesproken van 500. Is dit een bruto- of nettobedrag? Dit is een brutobedrag.

In 2015 is een eenmalige uitkering afgesproken van 500. Is dit een bruto- of nettobedrag? Dit is een brutobedrag. LOON Waarom is de reeds uitbetaalde 0,8% pensioen vrijval, gezamenlijk bevochten via de rechter, alsnog als CAO-loonsverhoging bestempeld over 2015 (precies zoals Blok wilde) Er is een gezamenlijk persbericht

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies nummer 23 's-gravenhage, 17 maart 2000 1 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr. 16/009

ECWGO/U Lbr. 16/009 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ledenraadpleging Cao Gemeenten 2016-1 mei 2017 ons kenmerk ECWGO/U201600211 Lbr. 16/009

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KADER. Van doodlopende CAO-wegen naar oplossingsmijdende. banenafspraken SEPTEMBER 2017 ANGELIQUE KANSOUH IN DEZE NIEUWSBRIEF:

NIEUWSBRIEF KADER. Van doodlopende CAO-wegen naar oplossingsmijdende. banenafspraken SEPTEMBER 2017 ANGELIQUE KANSOUH IN DEZE NIEUWSBRIEF: IN DEZE NIEUWSBRIEF: Van doodlopende CAO-wegen naar oplossingsmijdende banenafspraken NIEUWSBRIEF KADER SEPTEMBER 2017 ANGELIQUE KANSOUH Cao-overleg Werkgever blijft steken op loonbod van 1% Generatiepact

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Beantwoording

Nadere informatie

CCOOP CMHF AC. Eerste Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de commissie BZK/AZ Postbus 20017 2513 AA DEN HAAG

CCOOP CMHF AC. Eerste Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de commissie BZK/AZ Postbus 20017 2513 AA DEN HAAG Aan: Eerste Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de commissie BZK/AZ Postbus 20017 2513 AA DEN HAAG Betreft: Initiatiefwet normalisering rechtspositie ambtenaren Den Haag, 14 maart 2014 Geachte woordvoerder,

Nadere informatie

Voorstellenpakket CAO voor het Omroeppersoneel 2009

Voorstellenpakket CAO voor het Omroeppersoneel 2009 1. Looptijd: Gezien de economische onzekerheden stellen wij voor een CAO met een looptijd van 12 maanden af te sluiten. Looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010. Een langere looptijd is bespreekbaar.

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Organisatie- en personeelsbeleid Rijk Turfmarkt 147 's-gravenhage

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor bij het principeakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland

Vragen en Antwoorden voor bij het principeakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland Pagina 1 van 5 Vragen en Antwoorden voor bij het principeakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland 1. Waarom maar een loonstijging van 2,25% in twee jaar, is dat niet erg laag? Dat valt wel mee. De

Nadere informatie

KADERBRIEF. December Telefoon: optie 2 Bereikbaar op ma di do vr van 09:30-13:30 uur. Adres: Strevelsweg 700/ AS ROTTERDAM

KADERBRIEF. December Telefoon: optie 2 Bereikbaar op ma di do vr van 09:30-13:30 uur. Adres: Strevelsweg 700/ AS ROTTERDAM KADERBRIEF December 2016 Email: info@rijksvakbonden.nl Website: www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma di do vr van 09:30-13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM

Nadere informatie

Aan de leden van CNV Onderwijs, werkzaam in het MBO. Beste collega,

Aan de leden van CNV Onderwijs, werkzaam in het MBO. Beste collega, Aan de leden van, werkzaam in het MBO POSTADRES Postbus 2510 3500 GM Utrecht BEZOEKADRES Tiberdreef 4 3561 GG Utrecht TELEFOON 0900-225 5266 FAX 030-751 1709 INTERNET www.cnvo.nl E-MAIL info@cnvo.nl BANKREKENING

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het nieuwe Sociaal Beleid Rijk

Veelgestelde vragen over het nieuwe Sociaal Beleid Rijk Veelgestelde vragen over het nieuwe Sociaal Beleid Rijk Krijgen we ook een nieuwe CAO? Wij hebben alleen afspraken gemaakt over Sociaal Beleid. Alle arbeidsvoorwaarden en overige rechtspositionele regelingen

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Angelique Kansouh Sabrina Watson Augustus 2013 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

LEDENBRIEFNCF. Januari Remplaçantenregeling. Douane/FIOD. Telefoon: / website: E W

LEDENBRIEFNCF. Januari Remplaçantenregeling. Douane/FIOD. Telefoon:  / website: E W LEDENBRIEFNCF Januari 2016 Remplaçantenregeling Douane/FIOD E-mail / website: E mijnncf@ncf.nl W www.ncf.nl Telefoon: T 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma di do vr van 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Bij de totstandkoming

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête Pensioenwijzigingen 2014-2015 Resultaten enquête Hierbij treft u de resultaten aan van de enquête die Aon Hewitt in april-mei 2014 heeft gehouden onder 2000 werkgevers. De vraagstelling ging over zowel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Datum 5 augustus 2015 Onderwerp Reactie op uw brief van 30 juli 2015 over de loonruimteovereenkomst

Datum 5 augustus 2015 Onderwerp Reactie op uw brief van 30 juli 2015 over de loonruimteovereenkomst 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitters van de politievakorganisaties ACP, ANPV, NPB en VMHP Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 1. Er is geen overeenstemming over herziening van de ABP-regeling per 2013. Wat betekent dit voor werkgevers

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken PER KOERIER EN AANGETEKEND ABVAKABO FNV T.a.v. mw. Van Brenk, voorzitter Boerhavelaan 1 2713 HA Zoetermeer doorkiesnummer (070) 373 83 93 betreft ultimatum cao onderhandelingen

Nadere informatie

6. Format detacheringsovereenkomst

6. Format detacheringsovereenkomst Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 6. Format detacheringsovereenkomst Gegevens medewerker Naam medewerker BSN Adres en woonplaats Telefoonnummer E-mail Gegevens uitlener Uitlenende organisatie

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Arbeidszaken Publieke Sector afdeling Arbeidsvoorwaarden en

Nadere informatie

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg.

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg. S Aan de werkende leden werkzaam bij de Gemeenten 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl E-MAIL denhaag@cnvpubliekezaak.nl AFDELING PLAATS ONS KENMERK Gemeenten Den Haag Coll.0170/JS/DD DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken CMHF t.a.v. mw. G. ten Hove Postbus 127 3990 DC HOUTEN doorkiesnummer (070) 3738020 betreft inzet van de VNG voor het overleg over de Cao Gemeenten 2017 e.v. uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Welke van de onderstaande functies zijn bij u van toepassing?

Welke van de onderstaande functies zijn bij u van toepassing? Welke van de onderstaande functies zijn bij u van toepassing? Functie: 2011 % 2012 % OR-lid 47 19% 49 19% Kaderlid 41 17% 33 13% OR en Kaderlid 22 9% 25 10% Medewerker 137 55% 151 59% Het Flexibel Arbeidsvoorwaardenbudget

Nadere informatie

KADERBRIEF JUNI 2012 VAN WERK NAAR WERK BELEID. Telefoon: 010-4101658 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur tot en met 13:30 uur

KADERBRIEF JUNI 2012 VAN WERK NAAR WERK BELEID. Telefoon: 010-4101658 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur tot en met 13:30 uur KADERBRIEF JUNI 2012 VAN WERK NAAR WERK BELEID Email: Info@ncfned.nl Telefoon: 010-4101658 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur tot en met 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

1. Wat betekent het dat de AOW volgens het pensioenakkoord wordt gekoppeld aan de verdiende lonen?

1. Wat betekent het dat de AOW volgens het pensioenakkoord wordt gekoppeld aan de verdiende lonen? Vragen en antwoorden over het pensioenakkoord, besproken tijdens het landelijk beraad van groepsbesturen van CNV Publieke Zaak op 8 juli 2010 in Nijkerk 1. Wat betekent het dat de AOW volgens het pensioenakkoord

Nadere informatie

februari 2015 Pensioenactualiteiten

februari 2015 Pensioenactualiteiten februari 2015 Pensioenactualiteiten Onderwerpen 1. Wijziging ABP pensioenregeling 2015 2. Financieel Toetsingskader (nftk) per 1-1-2015 (vernieuwde regels voor pensioenfondsen) 3. Indexatie en premie ABP

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 31 maart 2009 Ons kenmerk P/2009005120

Nadere informatie

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 E info@prodef.nl 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 W www.prodef.nl Aan: Hare Excellentie

Nadere informatie

I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat:

I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat: Eindbod van UWV voor nieuwe cao I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat: 1. Looptijd UWV stelt een looptijd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Help, mijn collega verdient meer!

Help, mijn collega verdient meer! Help, mijn collega verdient meer! Negen goede en minder goede redenen waarom je collega die hetzelfde werk doet toch meer verdient dan jij. Vakmensen Je collega doet hetzelfde werk als jij maar krijgt

Nadere informatie

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 Kunduzakoord òf Lenteakkoord Kunduz-akkoord Reiskosten Ontslagstelsel Pensioenakkoord Overig Reiskosten: woonwerk-verkeer

Nadere informatie

ons kenmerk MARZ/CvA/U200600294 Lbr. 06/35 CvA/LOGA 06/06

ons kenmerk MARZ/CvA/U200600294 Lbr. 06/35 CvA/LOGA 06/06 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV;,. ' ; ;; ; Publieke zaak Brief aan de leden" T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070)

Nadere informatie

Wij zijn opgelucht dat we tot goede afspraken zijn gekomen over sociaal kader en cao.

Wij zijn opgelucht dat we tot goede afspraken zijn gekomen over sociaal kader en cao. To: From: Fred Polhout, Bestuurder FNV Zakelijke Dienstverlening en Rolien Gravesteijn, kaderlid Maaike Tjallingii, HR Manager, Peter van der Weijden, Bestuurder Date: 17 februari 2016 Room.: 0.48 Cc:

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Angelique Kansouh Doe Sabrina Watson Fo Rosanna Hubregtsen Juli 2014 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI 2015. Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur

NIEUWSBRIEF MEI 2015. Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur NIEUWSBRIEF MEI 2015 Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie