SCHOOLGIDS Liduinaschool Onderwijs voor ZML: SO - VSO. Postbus 9412 T LK Breda F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2011-2012. Liduinaschool Onderwijs voor ZML: SO - VSO. Postbus 9412 T. 076-560 88 50 4801 LK Breda F. 076-560 88 51"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Liduinaschool Onderwijs voor ZML: SO - VSO Postbus 9412 T LK Breda F E. KvK nummer: I. Rabobank:

2 VOORWOORD SCHOOLGIDS Geachte lezer, Voor u ligt de schoolgids van de Liduinaschool voor onderwijs en zorg aan zeer moeilijk lerenden. Het betreft leerlingen die een verstandelijke beperking hebben. Ook voor leerlingen, die naast een verstandelijke een bijkomende lichamelijke beperking hebben verzorgt de school het onderwijs. Waarschijnlijk leest u deze schoolgids omdat u geïnteresseerd bent in onze school. Misschien leest u hem omdat u vragen hebt over de manier waarop wij in onze school de zaken geregeld hebben. Wij willen u met deze schoolgids, die door de wetgever verplicht is gesteld, informeren over de organisatie en afspraken rondom allerlei zaken die voor onze leerlingen belangrijk zijn. Vanaf het moment dat uw zoon of dochter bij ons aangemeld is deelt u de zorg over uw kind met ons. Daar zijn wij ons goed van bewust. Wij hebben deze gids samengesteld om u goed in te lichten over allerlei schoolzaken. Daarnaast vindt u in deze schoolgids ook de verantwoording voor de manier waarop wij dit allemaal georganiseerd hebben, om uw kind een optimaal ontwikkelingsaanbod te kunnen bieden. De schoolgids wordt digitaal aangeboden. Ouders die een gedrukt exemplaar willen ontvangen kunnen dit bij de leerkracht of de administratie kenbaar maken. Alle ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een gedrukt exemplaar. Op de website van onze school: vindt u alle informatie van de school die we graag met u willen delen. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen. Het algemene -adres van onze school is: De Liduinaschool is een school waarin rust, begrip, respect een veilige basis bieden voor ons handelen. Dat wil echter niet zeggen dat de school niet volop in beweging is in deze onrustige tijd. Voor het komende schooljaar verwachten wij een relatieve rust waarin we ons voorbereiden op de aangekondigde golf van bezuinigingen die beginnen in schooljaar Vanaf augustus 2011 is onze school op drie locaties gesitueerd: Voor SO de locatie Rijnauwenstraat en voor VSO op de locaties Landheining en Wolvenring. Breda, juli 2011 Paul Hotterbeekx, directeur ADRESSEN STAFKANTOOR Rijnauwenstraat LD Breda Tel Fax Postadres: Postbus LK Breda Landheining DM Breda Tel Fax Wolvenring GD Breda Tel Rijnauwenstraat LK Breda Tel t Berkske J.F. Kellyweg SX Ulvenhout Tel Schoolgids Liduinaschool

3 Schoolgids Liduinaschool

4 INHOUDSOPGAVE Lijst van gebruikte afkortingen 4 Organisatie en functionarissen 5 Visie en missie van de school 6 Toelatingsprocedure 7 Aanmelding (te ondernemen stappen) 9 Leerlingenzorg / leerlingbegeleiding 11 Inhoud van het onderwijs 12 De drie leerroutes 12 Teams Liduinaschool 17 Afdeling SO 17 Afdeling VSO 19 Schema vakgebieden SO 21 Stagebureau 21 Inhoud onderwijsprogramma VSO 22 Specifieke doelgroepen: leerlingen met een stoornis binnen het autisme spectrum 23 Meervoudig gehandicapten 24 Ouders 25 Ouderbijdragen 28 Regelingen en praktische aangelegenheden 30 Vakantierooster 31 Verlofregeling 31 Financiële regeling 33 Klachtenregeling 37 Kunst op de Liduinaschool 39 Schoolgids Liduinaschool

5 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN AB ADHD ASS AUTI AWBZ BAO CED CFI CIZ COMVOOR CvB CvI CWI GMR GGZ IB IHP IQ LCTI LGF LVPS LVS LVZML MG MR MRT NSO OBS OSG PGB PvA REC RT SLO SO SVG TOG VBKO VSO UWV WA WAJONG WEC ZIN ZML Ambulante Begeleiding Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Autisme Spectrum Stoornis Groepen voor leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basis Onderwijs Centrum Educatieve Dienstverlening Centrale Financiën Instellingen Centrum Indicatie Zorg Communicatievoorwaarden Commissie voor de Begeleiding Commissie voor Indicatiestelling Centrum voor Werk en Inkomen Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad Geestelijke GezondheidsZorg Intern Begeleider Individueel Handelingsplan Intelligentie Quotiënt Landelijke Commissie Tijdelijke Indicatie Leerling Gebonden Financiering LeerlingVolg- en PlanningsSysteem LeerlingVolgSysteem Landelijke Vereniging Zeer Moeilijk Lerenden Meervoudig Gehandicapten MedezeggenschapsRaad Motorische Remedial Teaching NaSchoolse Opvang Observatiegroepen Onderwijs Service Groep Persoons Gebonden Budget Plan van Aanpak Regionaal Expertise Centrum Remedial Teaching Stichting Leerplan Ontwikkeling Speciaal Onderwijs SchoolVerlatersGroep Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk Gehandicapte kinderen Vereniging Bestuursorganisatie Katholiek Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wettelijke Aansprakelijkheid Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening JONGgehandicapten Wet op het Expertise Centrum Zorg In Natura Zeer Moeilijk Lerenden Schoolgids Liduinaschool

6 ORGANISATIE EN FUNCTIONARISSEN Schoolbestuur INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postbus DM Breda Bezoekadres: ANNAstede, Haagweg GA Breda Tel Fax Medezeggenschapsraad Anke Voulon voorzitter Winnie Goorden secretaris Oudercomité Voor de samenstelling van het Oudercomité wordt u verwezen naar de website van de school. Inspectie van het Onderwijs vragen over onderwijs Tel.: (gratis) Meldpunt vertrouwensinspecteurs Tel REC 3 West-Brabant Rijnauwenstraat LD Breda Tel Commissie voor Indicatiestelling Postbus KE Tilburg Tel Fax SCHOOLORGANISATIE Directie: P. Hotterbeekx algemeen directeur Vacature sectordirecteur SO K. Ilmer sectordirecteur VSO K. Braspenning adjunct-directeur CvB R. van Kaam adjunct-directeur CvB Stafmedewerkers: M. van Woerkom personeelsfunctionaris P. van den Broeck financiën / facilitair A. van Gool secretariaat A. Kuijstermans secretariaat Commissie voor de Begeleiding: K. Braspenning orthopedagoog / GZ-psycholoog SO R. van Kaam orthopedagoog VSO C. Notenboom orthopedagoog MG A. Wiegers GZ-psycholoog S. de Rooy psycholoog A. Heijkants psycholoog J. Rodermond maatschappelijk werkende M. Morssinkhof jeugdarts GGD Schoolgids Liduinaschool

7 WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR Missie van de school Wij bieden onze leerlingen een gespecialiseerde leer- en werkomgeving waardoor zij optimaal maatschappelijk kunnen participeren De Liduinaschool verzorgt een hoogwaardig aanbod van onderwijs en dienstverlening in de regio Breda aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Binnen de Liduinaschool is er zorg voor specifieke doelgroepen, zoals leerlingen met een beperkt ontwikkelingsniveau en leerlingen met bijkomende gedragsstoornissen. De Liduinaschool biedt ruimte aan verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. Zij heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk bestaan op de gebieden van wonen en werken (betaalde en onbetaalde arbeid) en vrijetijdsbesteding. De Liduinaschool wil steeds beter uit gaan van en aansluiten bij de basisbehoeften van onze leerlingen en de zij wil de ouders betrekken bij de inhoud en vormgeving van onderwijs en dienstverlening. De Liduinaschool wil haar medewerkers in staat stellen om met enthousiasme en kennis een bijdrage te leveren aan het realiseren van de missie in samenwerking met leerlingen en ouders. De Liduinaschool wil in de regio een belangrijke gesprekspartner zijn voor scholen en zorgvoorzieningen. Visie van de school Door gedifferentieerd en competentiegericht onderwijs creëren wij voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief, waarin wij zelfstandigheid stimuleren. Hierbij werken wij proactief samen met ouders en ketenpartners. Wij hebben hart voor onze leerlingen en we zijn trots op de meerwaarde die we hen, hun ouders en het onderwijsveld bieden. De liduinaschool wil steeds beter uit gaan van en aansluiten bij de basisbehoeften van onze leerlingen. Behoefte aan competentie, autonomie en relatie: Competentie ik kan het Autonomie ik kan het zelf Relatie ik hoor erbij De school streeft er naar om de leerlingen te begeleiden bij hun ontwikkeling van een harmonieuze persoonlijkheid, naar maximale zelfstandigheid met daarbij de erkenning van de eigenheid van een kind of jongvolwassene met een verstandelijke beperking. Bovenal zien we onze leerlingen als kinderen met mogelijkheden, met ontwikkelingskansen. De Liduinaschool werkt vanuit een pedagogisch klimaat waarin een evenwicht bestaat tussen veiligheid en uitdaging. Veiligheid door de structuur van het rooster, de overzichtelijke indeling van de lokalen, het gebruik van picto s en het consequent omgaan met regels. De medewerkers dagen de leerlingen uit tot eigen activiteiten, tot het nemen van verantwoordelijkheid en zij betrekken de leerlingen bij wat er in de groep gebeurt. Zij bieden een rijke leeromgeving. SCHOOLORGANISATIE Schoolorganisatie Om aan deze visie vorm te geven onderschrijven wij de onderwijsdoelen zoals die staan weergegeven in Onderwijsdoelen voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerenden, zoals deze door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) zijn omschreven. Deze doelen zijn op te vragen bij de Stichting via adres: Postbus 2041, 7500 CA Enschede, of per Leerlingen komen uit de volgende gemeenten: - Alphen-Chaam - Gilze en Rijen - Baarle-Nassau - Breda - Moerdijk - Geertruidenberg - Drimmelen - Oosterhout - Etten-Leur - Zundert - Land van Heusden en Altena Schoolgids Liduinaschool

8 TOELATINGSPROCEDURE Plaatsing vanuit de gemeente is afhankelijk van de afspraken binnen het Regionaal Expertise Centrum West Brabant (REC) en van de overeenstemming rond het vervoer. Onze school wil een school zijn met een veilig pedagogisch klimaat en een verfijnd pedagogischdidactisch zorgsysteem, waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een sfeer van welbevinden. Dit betekent dat in teamverband en in onderlinge samenwerking gewerkt wordt aan: De leerontwikkeling van de kinderen om het maximaal mogelijke te bereiken. De sociaal-emotionele ontwikkeling om sociaal competent gedrag en persoonlijk welbevinden te bevorderen. De werkhouding om leermotivatie, taakbeleving en taakgerichtheid te bevorderen. De resultaten van het onderwijs worden per leerling vastgelegd in het handelingsplan, dat wordt opgesteld op basis van het LVS De school is een voorstander van het verantwoord werken in leerroutes. Het onderwijsprogramma is hierdoor aangepast aan de grote verschillen die er bestaan in niveau tussen de leerlingen. Hoewel ouders op de eerste plaats hun kind aanmelden op de Liduinaschool vanwege de beperking van hun kind, willen wij toch de visie rond de identiteit van het schoolbestuur uitdragen. INOS handelt vanuit waarden en normen, die gebaseerd zijn op christelijke principes. Deze principes zijn geborgd door de katholieke grondslag van INOS, welke signatuur is vastgelegd in de statuten. Uitgangspunt zijn de christelijke principes waarbij geanticipeerd wordt op algemeen maatschappelijke, onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen. De essentie van het geheel van waarden en normen is door INOS duidelijk gedefinieerd (www.inos.nl). Leerlingen en personeel respecteren en handelen naar deze waarden en normen. Daardoor kan de school in ruime mate tegemoetkomen aan vragen van alle gezindten. WEC Sinds 1 augustus 1998 valt de Liduinaschool onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). In deze WEC komt onze school in het zogenaamde cluster 3 voor leerlingen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, langdurig zieken en leerlingen met epilepsie. Een belangrijk onderdeel van deze wetgeving is een ander financieringssysteem, LGF, beter bekend onder De Rugzak. Ouders kunnen daarbij gemakkelijker een keuze maken tussen het regulier (met Ambulante Begeleiding) en het speciaal onderwijs. De invoeringsdatum was REC 3 West-Brabant Regionaal werken de speciale scholen van cluster 3 samen in een Regionaal Expertisecentrum (REC). Met elkaar zorgen de speciale scholen ervoor dat de deskundigheid in hun cluster voor de hele regio beschikbaar komt en blijft. Door de samenwerking blijft het speciaal onderwijs in de toekomst bereikbaar voor alle kinderen die het nodig hebben en hun ouders. De scholen van een REC geven onderwijs aan kinderen die speciale zorg nodig hebben. Daarnaast wordt begeleiding gegeven aan reguliere scholen die een kind met een beperking hebben opgenomen. Vijf scholen in West-Brabant hebben samen het REC West-Brabant cluster 3 opgericht. Deze scholen werken in het REC West-Brabant samen in het geven van onderwijs en zorg voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Deze vijf scholen zijn: 1. Liduinaschool (ZML) Breda 2. Mytylschool De Schalm Breda 3. Openluchtschool Breda 4. De Kameleon (ZML) Roosendaal 5. Mytylschool Roosendaal Voor meer informatie verwijzen wij u door naar: Schoolgids Liduinaschool

9 Beoordeling welke kinderen in aanmerking komen voor LGF De Commissie voor Indicatiestelling beoordeelt aan de hand van dossiergegevens en wettelijke regels of een leerling in aanmerking komt voor een indicatie, oftewel een beschikking. Vervolgens kunnen de ouders van de leerlingen kiezen voor een plaats op een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs of voor een plaats met een rugzak op een reguliere school. Van het REC wordt verwacht dat de ouders, indien zij dat wensen, ondersteund worden bij het maken van die keuze en bij het compleet maken van het dossier voor het verkrijgen van een indicatie. En dat geldt natuurlijk ook voor de leerlingen die in een andere setting opgevangen gaan worden. De opdracht voor de Liduinaschool in de komende periode is om samen met de overige SOscholen (huidige scholen REC 3 en REC 4) onze kwaliteit overeind te houden aan de leerlingen die vanuit het samenwerkingsverband aan ons worden toevertrouwd. Daarnaast moeten wij ons in het samenwerkingsverband en via landelijke organisaties sterk blijven maken voor invulling van passend onderwijs op een manier die haalbaar en reëel is. Het zou een ramp zijn als deze wetswijziging tot gevolg heeft dat er weer veel leerlingen thuis komen te zitten omdat de zorg-/hulpvraag nergens beantwoord kan worden Daarnaast wordt van het REC verwacht dat zij ambulante begeleiding coördineert op de reguliere scholen waar leerlingen met een rugzak zijn geplaatst. De ouders kunnen tegen het besluit in beroep gaan, indien zij het niet eens zijn met de beslissing van de CvI. Passend Onderwijs De gevolgen van de invoering van passend onderwijs zijn op dit moment moeilijk in te schatten. Het aantal leerlingen behorende tot onze doelgroep dat in het reguliere onderwijs geplaatst wordt is al jaren constant.de effecten van de wetswijziging met betrekking tot het passend onderwijs zullen hierin wellicht ingrijpende verandering brengen. Kort gezegd is het de bedoeling dat zowel de bovenkant als de onderkant van onze doelgroep op een andere locatie opgevangen wordt. De AWBZ-bekostiging voor onze leerlingen houdt op, dit betekent dat de leerlingen met een zeer grote zorgbehoefte (door hun zeer lage begaafdheid) meer in de dagverblijven opgevangen zullen worden. Daar tegenover staat dat een grote groep leerlingen die op onze school leerroute A bezoekt in het basisonderwijs opgevangen zal gaan worden. 10 % minder bekostiging en samenwerkingsverbandbeleid dat gebudgetteerd is zullen, naast alle dienstverlening die verdwijnt, ervoor gaan zorgen dat er in elk geval voor onze leerlingen weinig extra zorg overblijft. Schoolgids Liduinaschool

10 AANMELDING (TE ONDERNEMEN STAPPEN) Stap 1: aanmelden De ouders maken kenbaar dat zij hun kind willen aanmelden voor een plaatsing op een school van REC 3 West-Brabant of voor plaatsing binnen het reguliere onderwijs met ambulante begeleiding vanuit een school van REC 3 West-Brabant. Ouders melden hun kind aan bij de administratie van de Liduinaschool. Stap 2: telefonisch contact De school neemt daarna contact op met ouders. Tijdens dit contact: Wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en/of oriëntatiebezoek. Wordt gevraagd zo veel mogelijk relevante rapportage over het kind mee te nemen naar het intakegesprek. Wordt uitleg gegeven over de verdere procedure. Stap 3: gesprek Tijdens het intake gesprek met de directie en maatschappelijk werkende komt aan de orde: De geldende procedure. Daarbij vraagt de trajectbegeleider aan ouders toestemming de gegevens over hun kind naar de CvI en het LCTI te mogen zenden. Het aanmeldingsformulier van ouders: aanvullingen en bijstellingen. De trajectbegeleider stelt op basis hiervan het definitieve aanmeldingsformulier op. Het toestemmingsformulier voor het opvragen en doorsturen van gegevens. De aangeleverde/benodigde rapportage van het kind. Stap 4: gegevens verzamelen, onderzoek De trajectbegeleider verzamelt de diagnostische informatie die de CvI nodig heeft om een indicatieuitspraak te kunnen doen. Indien de informatie ontoereikend is adviseert de trajectbegeleider de ouders bij welke instantie zij deze informatie c.q. aanvullend onderzoek kunnen verkrijgen. Indien van toepassing verzoekt de trajectbegeleider één van de leden van de CvB van de Liduinaschool om onderzoek te verrichten. Stap 5: aanvraag CvI De trajectbegeleider verzendt namens de ouders de verzamelde informatie (inclusief het door de ouders ondertekende aanmeldingsformulier èn een verwijzingsbrief) naar de CvI. Stap 6: besluit CvI De CvI vormt zich een oordeel en neemt een indicatiebesluit. Stap 7: rapportage CvI De CvI zendt haar indicatiebesluit naar de ouders. De trajectbegeleider krijgt een kopie. Stap 8: keuze ouders Ouders kiezen voor plaatsing op de speciale school van het REC of voor plaatsing op een reguliere school met extra faciliteiten en ambulante begeleiding. Als ouders voor een REC-school kiezen: Stap 9: oordeel CvB De CvB oordeelt over de plaatsbaarheid van de betrokken leerling. Daarbij betrekt zij het indicatiebesluit van de CvI. Indien de CvB anders oordeelt dan de CvI wordt dit beargumenteerd. Stap 10: advies CvB De CvB doet een voorstel over de plaatsing aan de directie. Stap 11: De directie neemt een beslissing over de toelating op basis van het voorstel van de CvB (en het oordeel van de CvI). Stap 12: De trajectbegeleider informeert de ouders over de plaatsing via de schooladministratie. Als ouders voor het regulier onderwijs kiezen: Stap 9: keuze school De trajectbegeleider ondersteunt desgewenst de ouders bij het kiezen van een reguliere school. Stap 10: aanvraag De reguliere school vraagt ambulante begeleiding aan bij de dienst Ambulante Begeleiding van REC-3 (Flexinos). Stap 11: aanmelding CFI De reguliere school meldt de leerling aan bij het CFI. Na een aantal weken ontvangt de school van het CFI een terugmeldingsformulier. De ambulante begeleider ontvangt hiervan een kopie. Stap 12: plan maken De ambulante begeleider maakt een begeleidingsplan. De reguliere school maakt een handelingsplan. Stap 13: plan ondertekenen Als ouders, school en ambulante begeleider het eens zijn over het begeleidings- en handelingsplan, start de ambulante begeleiding. Schoolgids Liduinaschool

11 Indicatiecriteria voor onderwijs aan zeer moeilijk lerenden: Er is sprake van een verstandelijke beperking, als: a. De IQ-score lager is dan 55 b. Een IQ-score in de bandbreedte i.c.m.: - Een andere vastgestelde stoornis (b.v. autisme, AD/HD e.a.) (leerlingen tot 8 jaar) of i.c.m. een stagnerende didactische ontwikkeling (leerlingen vanaf 8 jaar). - Een zeer geringe sociale redzaamheid (vastgesteld middels het invullen van de SRZ bij IQ boven de 55). - Een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie. - Een ontoereikende ondersteuningsmogelijkheden vanuit regulier onderwijs. c. Er sprake is van syndroom van Down. Benodigde informatie: - In geval a: psychologisch rapport met uitslag van een capaciteitenonderzoek. - In geval b: psychologisch rapport met uitslag van een capaciteitenonderzoek, onderwijskundig rapport, uitslag van sociale redzaamheidonderzoek (SRZ, SRK of VABS). - In geval c: een medische verklaring dat syndroom Down is vastgesteld. Indicatiecriteria voor onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen (kinderen uit de basale vormingsgroepen): a. Als er sprake is van een diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling (IQ lager dan 20) of b. Als het IQ tussen 20 en 35 is in combinatie met een beperkt gedragsrepertoire en bijkomende medische of gedragsproblematiek of c. Als een lichamelijke beperking in combinatie met het IQ lager dan 70 en een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie en ontoereikende ondersteuningsmogelijkheden vanuit regulier onderwijs en/of zorgsector. Benodigde informatie: psychologisch rapport met uitslag van een capaciteitenonderzoek, medisch verslag waaruit onderwijsbeperkingen blijken, uitslag van sociale redzaamheidsonderzoek. Herindicatie Bij alle leerlingen van de school moet regelmatig door de CvI bekeken worden of de plaatsing terecht is. Dit gebeurt voor iedere leerling elke vier jaar, uitgezonderd leerlingen met het syndroom van Down. Voor deze leerlingen is de afgegeven indicatie geldig voor de gehele schoolloopbaan. Voor de herindicatie wordt een psychologisch onderzoek gedaan en aan de ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt automatisch vanuit school toegezonden met het verzoek deze na invulling naar ons terug te sturen. De school zorgt dan voor dat alle benodigde gegevens bij de CvI komen om de herindicatie in orde te maken. Nadrukkelijk willen we de ouders erop wijzen dat het verkrijgen van een nieuwe indicatie een voorwaarde is voor het voortzetten van de plaatsing binnen het speciaal onderwijs. De Liduinaschool kan alleen leerlingen opnemen die een geldige indicatie hebben. Het is daarom belangrijk dat de formulieren die u ontvangt invult en zo spoedig mogelijk retourneert. Formeel zijn en blijven de ouders verantwoordelijk voor de aanvraag (zij ondertekenen dan ook) maar de Liduinaschool wil hen graag ondersteunen tijdens deze procedure (o.a. door het bewaken van de geldigheid van de indicatie en verzamelen van de benodigde gegevens). Natuurlijk worden de onderzoeksresultaten op verzoek met de ouders besproken. Ondergrens zorgvraag leerlingen De Liduinaschool streeft er naar de zorg voor de leerlingen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor leerlingen worden bereikt en er sprake is van een ZML/MG-overstijgende zorgvraag, waardoor er geen kwalitatief goed onderwijs kan worden geboden. Het is voor ons niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de gehele groep en/of aan de betreffende leerling als er sprake is van: - een leerling die een beperking en heeft die een zodanige verzorging en/of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de desbetreffende leerling als het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kunnen komen. Schoolgids Liduinaschool

12 - aan een leerling een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor de tijd en de aandacht voor de overige leerlingen in de groep onvoldoende of geheel niet kan worden geboden. - een leerling die ernstige gedragsproblemen heeft, die leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep. Het is dan niet meer mogelijk om de veiligheid te garanderen van de leerlingen in de groep. Wat verstaat de Liduinaschool onder leerlingen met een ZML/MG-overstijgende zorgvraag: - Leerlingen waarbij de zorgvraag op gebied van Persoonlijke Verzorging en/of Individuele Begeleiding en/of Verpleging het zorgaanbod vanuit de onderwijs indicatie (ZML en/of ZML-MG) overstijgt. In de praktijk zijn dit doorgaans 1. leerlingen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in combinatie met een bijkomende problematiek op fysiek gebied (motorisch en/of medisch), of 2. leerlingen met een verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsstoornis en/of ernstige problematiek op psychiatrisch gebied, of 3. leerlingen met een verstandelijk beperking in combinatie met ernstige sensorische problematiek (prikkelverwerkingsproblemen) Grenzen van de Liduinaschool: a. Indien de zorg vanuit de ZML/MG-indicatie met de aanvullende AWBZ- financiering ontoereikend is om de zorgbehoefte van de leerling te beantwoorden. De school is dan onvoldoende toegerust om verantwoord te handelen, aangezien de leerling alleen kan participeren binnen het onderwijsprogramma als de onderwijstijd en/ of geoormerkte zorgtijd van andere leerlingen gebruikt wordt om de benodigde zorg te realiseren. b. Indien de leerling zeer beperkte/geen ontwikkeling laat zien binnen de kern-doelen van het ZML/ MG-onderwijs gedurende een jaar, waarbij de oorzaak ligt in een cognitieve stagnatie en/of beperkte onderwijsparticipatie ten gevolge van de zorgvraag c. Indien de leerling ernstige verstoring van de orde en rust op school veroorzaakt, nadat er van uit school alle beschikbare interventies zijn ingezet d. Indien de leerling (ondanks aanvullende zorg vanuit AWBZ-financiering) niet kan voldoen aan het onderwijsprogramma en niet kan participeren binnen de wettelijke schooltijden en/of niet kan participeren binnen de bij de ZMLK/MGindicatie passende groepsgrootte en individuele alternatieven aangeboden moet krijgen. Wanneer bovenstaand beleid aan de orde is zal hierover in eerste instantie een gesprek met ouders/ verzorgers plaatsvinden waarin de situatie en de verder te ondernemen stappen besproken worden. Zorg voor Jeugd Als Liduinaschool zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. Binnen onze organisatie kunnen alleen leden van de CVB zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. Schoolgids Liduinaschool

13 In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op www. zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd. Continue leerlingbegeleiding De Liduinaschool streeft naar een manier van werken en registreren waardoor zij in staat is de ontwikkeling van een leerling continu te volgen en hierdoor een gericht (vaak individueel) onderwijsprogramma aan te kunnen bieden. De Commissie voor de Begeleiding bewaakt de voortgang van de leerling en besluit over de inzet van ondersteunende begeleiding. Het begin van de continue leerlingbegeleiding wordt gevormd door de gegevens vanuit de toelating; het zogenaamde Ontwikkelingsprofiel. In dit document staan de relevante gegevens van een leerling, een eerste beeldvorming, het ontwikkelingsperspectief en de benodigde onderwijsondersteuning. Ook wordt in het Ontwikkelingsprofiel vermeld in welke leerroute de leerling, op basis van zijn mogelijkheden, geplaatst wordt. De verdere ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd via het leerlingvolgsysteem (LVS 2006): een planmatig toetsings- en scoringssysteem om de ontwikkeling van een leerling in kaart te brengen en planning van het onderwijs te ondersteunen. Elke leerling in een groep wordt aan de hand van het leerlingvolgsysteem op niveau ingedeeld voor de verschillende vakgebieden. Voor elk vakgebied stelt de groepsleerkracht voor de groep een groepsplan op, dat dus kan bestaan uit verschillende niveaugroepen. Aan het begin van elk schooljaar worden de groepsplannen opnieuw opgesteld en middels een consultatieve groepsplanbespreking met de intern begeleider bekeken. Vanuit LVS 2006, groepsplanning en de leerlingkenmerken wordt het individueel handelingplan opgesteld. Dit document moet door ouders/voogd worden ondertekend. De leerkrachten volgen dagelijks de vorderingen/ veranderingen in het ontwikkelingsproces van de leerling. Twee keer per jaar worden alle gegevens in kaart gebracht en wordt de ontwikkeling van de leerling besproken. Eén keer per jaar worden bij de leerlingen met een cognitieve ontwikkelingsleeftijd groter of gelijk aan 5 jaar, voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen didactische toetsen afgenomen. Hiervoor worden de CITO toetsen Speciale Leerlingen en de DMT en AVI toetsen gebruikt. Besprekingen Op de Liduinaschool kennen we diverse soorten besprekingen. Dit zijn in feite steeds evaluaties van de uitvoering van de groepsplannen (en eventuele individuele trajecten) en de plaatsing binnen de huidige groep. Het beleid is erop gericht dat elke leerling elk schooljaar minimaal twee keer besproken wordt. De groepsplanbespreking Deze vinden twee keer per jaar plaats en hierin worden de door de leraar opgestelde groepsplannen voor de vakgebieden besproken. In deze plannen staan de doelen waaraan in die groep wordt gewerkt, volgens welke methoden en hoe dit wordt georganiseerd. De groepsplannen worden door elke leerkracht aan het begin van het schooljaar opgesteld en in de eerste vier schoolweken besproken in een eerste consultatieve groepsplanbespreking met de IB`er. De tweede bespreking (evaluatie/bijstelling) vindt in januari plaats met de sectordirecteur. Bij de eerste consultatieve groepsplanbespreking zijn aanwezig de leerkracht en de IB`er. Bij de tweede groepsplanbespreking zijn aanwezig de leerkracht en sectordirecteur. Evaluatie handelingsplannen Deze bespreking vindt plaats met de groepsleerkracht in aanwezigheid en onder verantwoordelijkheid van de betroken psycholoog/ orthopedagoog. Indien wenselijk kan ook plaats worden ingeruimd voor betrokken vakleerkrachten of onderwijsondersteunend personeel. Er wordt van deze bespreking een verslag gemaakt. Dit verslag gaat ter informatie naar de ouders/voogd. Schoolgids Liduinaschool

14 Er moet worden aangegeven of de doelstellingen bereikt zijn en of dit verlopen is zoals eerder gepland was; belemmerende en bevorderende factoren worden geformuleerd. Daarnaast worden er op grond van deze informatie aandachtpunten/conclusies vermeld voor het nieuwe handelingsplan en wordt aangegeven in wat voor type groep, leerroute, de leerling het volgende schooljaar geplaatst kan worden. Eventuele specifieke problemen kunnen ingebracht worden in de Commissie voor de Begeleiding. Het verslag evaluatie IHP vormt de basis voor het oudergesprek in juni. Eindbespreking SO In de periode januari/februari vinden besprekingen plaats voor de leerlingen die het SO gaan verlaten en uitstromen naar een vorm van vervolgonderwijs. Hierbij zijn de groepsleerkracht en de gedragsdeskundige aanwezig. De leerkracht en de psycholoog/orthopedagoog maken een eindverslag SO. Hierin staat een korte beschrijving van de ontwikkeling van de leerling op de verschillende gebieden en het bereikte eindniveau. Daarnaast staat er een advies in met betrekking tot het vervolgonderwijs (meestal VSO-ZML), en eventuele gewenste onderwijsondersteuning. Dit verslag vormt de basis voor de start in het vervolgonderwijs. Toelatingsbespreking VSO In de periode december-mei vinden besprekingen plaats voor de leerlingen die in aanmerking komen voor een overstap van het SO naar het VSO in het volgend schooljaar. Dit zijn alle leerlingen die vóór 1 augustus 13 jaar zijn/worden. Een leerling die in de periode augustus/december van het volgend schooljaar 13 jaar wordt, wordt alleen besproken na overleg tussen de leerkracht en de CvB. Doelstelling: - Bespreken van de vorderingen van de leerling op verschillende gebieden. - Bepalen of een leerling toe is aan plaatsing binnen het VSO. - Bepalen van de te volgen VSO-leerroute. - Bespreken van aandachtspunten bij plaatsing in het VSO. - In februari/maart vindt een voorlichtingsavond plaats voor alle ouders/verzorgers van leerlingen die naar het VSO gaan. Transitieplan In het schooljaar zal voor alle leerlingen rondom hun 18e verjaardag die hiervoor in aanmerking komen een individueel transitieplan (ITP) worden opgesteld. In dit document zal worden aangegeven welke stappen er moeten worden gezet om de naderende schoolverlating zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een naadloze overgang van school naar toekomstige werkplek is zeer belangrijk. In dit perspectief wordt in het ITP aangegeven naar welke perspectieven wordt toegewerkt in de richting van wonen, werken en vrijetijdsbesteding en welke begeleidingsvoorwaarden hierbij zijn. Tevens wordt vastgelegd welke concrete stappen hiertoe moeten worden gezet: invulling van stages, aanvragen van noodzakelijke indicaties en specifieke leerdoelen in het onderwijsprogramma zijn hiervan slechts voorbeelden. Waar noodzakelijk zal zorg gedragen worden voor een actueel psychologisch verslag. Het ITP wordt besproken en vastgesteld na bespreking met (indien mogelijk) leerling en ouders. Schoolgids Liduinaschool

15 AB Wanneer de ouders kiezen voor een reguliere school wordt de ambulante dienst Flexinos ingeschakeld. Ook werkt de school samen met het steunpunt autisme Het Driespan, Meander en REC als één \ Steunpunt Autisme West-Brabant. Deze vorm van dienstverlening biedt het desbetreffende kind, de ouders en de gekozen school de gewenste ondersteuning. Het aanbod is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling, school en of ouder(s)/verzorger(s). De dienst AB is verantwoordelijk voor het opstellen van een begeleidingsplan. Hierin staan de begeleidingsdoelen en afspraken over de wijze waarop de AB wordt ingezet. Dit gebeurt in samenspraak met de school en ouder(s) verzorger(s). De reguliere school is eindverantwooedelijke voor de totale begeleiding van de leerling, tevens voor de inzet van extra middelen. De Liduinaschool verleent in deze situatie dus diensten die onder verantwoordelijkheid van de reguliere basisschool worden ingevuld. De dienst AB organiseert tevens netwerkbijeenkomsten voor de reguliere scholen waaraan AB (voor leerlingen met een CVI-indicatie) wordt gegeven. De doelstelling van deze bijeenkomsten is onder andere het uitwisselen van ervaringen en het informatie geven betreffende specifieke didactische en pedagogische ondersteuning. Aan de hand van deze netwerkbijeenkomsten wordt het blad Op Maat uitgegeven. NIEUWE LEERLING ZITTENDE LEERLING SO VERLATER VSO VERLATER ONTWIKKELINGS PROFIEL VOORLOPIG IHP GROEPSPLAN IHP TRANSITIE PLAN IHP VOORTGANG IHP EINDVERSLAG SO PLAATSINGS BESPREKING Verslag OO EVALUATIE IHP ONDERWIJS VERSLAG CONCLUSIE CVB Schema leerlingenzorg 6-6 Schoolgids Liduinaschool

16 INHOUD VAN HET ONDERWIJS Inleiding SCHEMA Het ZML onderwijs is een onderwijsvorm die zich richt op een brede groep leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar. De leerlingen hebben een algemene ontwikkelingsachterstand met eventueel een bijkomende problematiek zoals ASS en ADHD. Aan de bovengrens zien we in de SO-leeftijd leerlingen die mogelijkheden hebben in het grensgebied met het Speciaal Basis Onderwijs en Praktijkonderwijs. Aan de ondergrens zien we leerlingen in het grensgebied met Orthopedagogische Dagcentra (ODC). In de VSO-leeftijd zien we leerlingen die uitstromen naar een kleinschalige en beschutte werkomgeving,maar er zijn ook leerlingen die hun werkplek binnen het vrije bedrijf of in de sociale werkvoorziening vinden. We bieden ook onderwijs aan leerlingen die naast hun verstandelijke beperking ook bekend zijn met een motorische belemmering alsook leerlingen die door een al dan niet ernstige vorm van autisme in hun ontwikkeling belemmerd worden. Er is dus een grote diversiteit van hulpvragen die leerlingen stellen. Om op deze specifieke vragen goed antwoord te kunnen geven is bij de organisatie van de Liduinaschool uitgegaan van de verdeling van leerlingen aan de hand van de hulpvragen in drie leerroutes en het werken met overzichtelijke teams. Beide zaken zijn binnen de afdeling van het SO en het VSO duidelijk herkenbaar. Op deze manier wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van de leerling. De Commissie voor de Begeleiding (CvB) van onze school is verantwoordelijk voor het bepalen van het perspectief voor de leerlingen. Op grond hiervan wordt er een gewenste leerroute aangegeven en wordt er gekeken welk team de voorkeur heeft. Dit proces gebeurt jaarlijks en is in onze procedure leerlingenzorg opgenomen. Door de genoemde commissie wordt ook steeds bekeken of een leerling specifieke ondersteuning nodig heeft. Om antwoord te kunnen geven aan specifieke hulpvragen heeft de school de beschikking over logopedie, Remedial Teaching, Sensorische Integratie ondersteuning, spelbegeleiding, fysio- en ergotherapie (adviserend naar het personeel) en Motorische Remedial Teaching. Deze ondersteuning zal, indien door de CvB geïndiceerd, steeds met een duidelijke doelstelling en voor een bepaalde periode gegeven kunnen worden. Deze ondersteuning kan binnen alle teams gegeven worden, al merken we in de praktijk dat de behoefte aan logopedische ondersteuning groter is bij de jongere leerlingen, leerlingen met ASS en binnen leerroute C. De behoefte aan remedial teaching is wat groter bij de leerlingen die de meer cognitieve processen aangeboden krijgen. Motorisch Remedial Teaching vindt vooral plaats bij leerlingen met een MG indicatie Hieronder geven we een nadere toelichting op de leerroutes en de teams. Leerroute C DE DRIE LEERROUTES In deze leerroute zitten de leerlingen die sterk gebaat zijn bij het aanbod van de praktische schoolse vaardigheden. Hier ligt dan ook het accent op. Globaal wordt er gesproken van een laag ZML niveau. Veel leerlingen binnen deze route hebben een CvI-MG indicatie. Het onderwijs richt zich met name op de volgende domeinen: zintuiglijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, de communicatie, de zelfredzaamheid, de spelontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De individuele benadering overheerst, met bewust gehanteerde leermomenten in de groep Vaste structuur en herkenbaarheid zijn belangrijk. De concrete hier-en-nu-situaties zijn het referentiekader. Er wordt vooral gewerkt vanuit betekenisvolle activiteiten en het ervaringsleren. Deze leerlingen ontwikkelen zich vooral door het doen en vragen derhalve om een uitlokkende pedagogischdidactische omgeving waarbinnen ze uitgedaagd worden zich verder te ontwikkelen en het geleerde toe te passen. Schoolgids Liduinaschool

17 Binnen het onderwijs is het bieden van de mogelijkheid tot herhalen eveneens een belangrijk uitgangspunt. Ook leerlingen met een zeer beperkte sociale behoefte (b.v. ASS) en/of structurele participatieproblemen ten gevolge van ernstige motorische beperkingen kunnen tot deze leerroute behoren. Het pedagogisch klimaat bij deze leerlingen kenmerkt zich juist door voorspelbaarheid, verheldering en visuele ondersteuning. Het onderwijs wordt gegeven binnen wat kleinere groepen (8 à10 leerlingen) met een leerkracht en klassenassistente. In veel groepen is er extra ondersteuning gewenst door een zorgassistente die bekostigd wordt vanuit de AWBZ-middelen die de ouders van deze leerlingen ontvangen. Veelal is deze ondersteuning voorwaardelijk om een plaatsing binnen het onderwijs optimaal te laten zijn. Het perspectief voor de meeste SO leerlingen is het VSO-ZML leerroute C en daarna een plaatsing in een beschutte woon/werkomgeving (dagactiviteitencentrum). In overleg met de ouders is eerdere uitstroom dagbesteding mogelijk, met name indien de leerling qua verstandelijke en sociaalemotionele ontwikkeling niet boven het niveau van 2½ jaar uitkomt. Leerroute B In deze leerroute zitten leerlingen die gebaat zijn bij een onderwijsaanbod op praktisch en cognitief gebied. Afhankelijk van de individuele mogelijkheden omvat het programma van deze route de leergebiedoverstijgende en de leergebiedspecifieke vakgebieden (zie schema). In het algemeen spreekt men van een gemiddeld ZML niveau. Er is dus hier een breed onderwijsaanbod waarbij de sociale ontwikkeling een belangrijk accent blijft. Het onderwijs wordt gegeven door een leerkracht, ondersteund door een klassenassistent. De groepsgrootte is ongeveer 12. Deze leerlingen vragen om een overzichtelijke omgeving waarbinnen ze voldoende uitgelokt worden (pedagogisch en didactisch). Het perspectief is veelal het ZML-onderwijs. Ook uitstroom naar BAO en praktijkonderwijs zijn echter zaken die samen met de ouders steeds moeten worden bekeken. Het eindperspectief vanuit de VSO-afdeling zal veelal zijn gelegen in een vorm van begeleid werken op basis van een CIZ-indicatie. Ook in deze leerroute zijn leerlingen met een specifieke hulpvraag geplaatst zoals leerlingen met ASS, veelal in specifieke auti-groepen (ongeveer 10 leerlingen). Het pedagogisch klimaat van deze route is voor deze leerlingen een belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Leerroute A In deze leerroute zitten de leerlingen die gebaat zijn bij een onderwijs aanbod dat zich meer richt op de cognitieve ontwikkeling. Bij de jongere leerlingen in deze route is het onderwijsaanbod breed (vergelijkbaar met route B) maar bij de ouderen zien we vaak dat de praktische zaken beheerst zijn zodat er meer accent kan komen te liggen op uitbreiding van de cognitieve ontwikkeling en het toepassen van het geleerde in de praktijk (sociale redzaamheid!). Het vergroten van de zelfstandigheid en het dragen van de eigen verantwoording komen hier nadrukkelijker aan bod. In het algemeen spreken we hier van hoog-gemiddeld tot hoog ZML niveau. Het onderwijs wordt gegeven door een leerkracht, ondersteund door een klassenassistent. De groepsgrootte is ongeveer 14. Deze leerlingen vragen om een uitlokkende omgeving waarbinnen ze voldoende uitgedaagd worden (pedagogisch en didactisch) het geleerde toe te passen. Het perspectief voor de SO leerlingen is veelal het VSO-ZML onderwijs al komen bij deze route de uitstroommogelijkheden naar BAO, SBO, Praktijkonderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs nadrukkelijker aan bod. De leerlingen functioneren soms in het grensgebied tussen twee onderwijsvormen. In overleg met ouders kan een mogelijke uitstroom een persoonlijk doel worden van de leerling (individueel handelingsplan). Het eindperspectief vanuit de VSO-afdeling zal op het gebied van werk liggen op het verkrijgen van een vorm van loonvormende arbeid binnen het vrije bedrijf of binnen de sociale werkvoorziening Schoolgids Liduinaschool

18 TEAMS LIDUINASCHOOL In 2006 is een belangrijke stap gezet in de richting van een andere organisatorische vormgeving van de scholen vallend onder INOS. Ook de Liduinaschool valt onder dit bestuur. Bij het proces om te komen tot vernieuwing van de scholen is een belangrijk uitgangspunt geweest dat het primaire proces, het lesgeven aan leerlingen, de basis van denken dient te zijn en te blijven. Dit denken vanuit het onderwijs aan leerlingen is gestoeld op de gedachte dat de groepen de belangrijkste basis zijn. Het fundament voor goed onderwijs wordt gelegd door de positie die de teams gaan innemen. Het werk zal zoveel als mogelijk in teamverband worden georganiseerd. Deze teams van groepsleerkrachten zullen de resultaatverantwoordelijkheid dragen. De Liduinaschool heeft de afgelopen jaren gebruikt om haar organisatie af te stemmen op dit beleid. Dit is logischerwijs gekoppeld aan de veranderingen die nodig zijn na de verhuizingen in 2009 en het werken vanuit de leerroutes. Vanaf het schooljaar 2009/2010 bestaat de Liduinaschool uit twee eenheden: de afdeling SO en de afdeling VSO. Beide afdelingen zijn onderverdeeld in vier teams. Hierdoor zijn er acht teams binnen de school ontstaan. Ieder team is dus verantwoordelijk voor de uitvoering van de pedagogische en didactische opdracht. De groepsleerkracht is voor de ouders het aanspreekpunt voor hun kind. Afdeling SO Liduinaschool Team 2 Team 3 Team 4 Team 1 Inleiding: De afkorting SO staat voor Speciaal Onderwijs. Deze afdeling richt zich op leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De SO-afdeling bestaat in het schooljaar uit vier teams (19 groepen). Buiten een verschil in leeftijd onderscheiden deze teams zich doordat ze zich richten op het geven van onderwijs denkend vanuit de drie leerroutes. Binnen het SO is het streven de leerlingen een zo breed mogelijk aanbod te geven. Vanzelfsprekend is er steeds ruimte om op basis van didactische en/of pedagogische argumenten een leerling in een andere leerroute (en dus veelal ook onder de verantwoording van een ander team) te plaatsen. Uitgangspunt van denken dient steeds het belang van de leerling te zijn. Binnen de teams 1, 2 en 3 zijn er speciale auti-groepen herkenbaar. De Liduinaschool werkt al zeer lang met leerlingen met deze problematiek. Uit ervaring is gebleken dat leerlingen met ASS gebaat zijn bij een gestructureerd, veilig en meer kleinschalig pedagogisch klimaat. We hebben er dan ook voor gekozen deze leerlingen in specifieke groepen onderwijs te geven en niet te verspreiden over alle andere groepen. We streven ernaar in deze groepen het aantal leerlingen kleiner te maken. Dit vanwege o.a. hun individuele leerstijl en prikkelgevoeligheid. Hieronder treft u een korte karakterisering van de vier verschillende teams binnen de SO-afdeling. Team 1: Dit team richt zich op leerlingen in de leeftijd van 4 t/m ongeveer 8 jaar. Het is een onderbouwafdeling met een duidelijk observatiekarakter. De keuze van de groep waarin een leerling geplaatst wordt is afhankelijk van de combinatie van leeftijd en mogelijkheden/hulpvraag van de leerling. We streven naar zo homogeen mogelijke groepen. Hierbij kijken we o.a. naar de didactische behoefte (het onderwijsprogramma) en naar de pedagogische behoefte. Er wordt onderwijs gegeven binnen de leerroutes A, B en C. Het doel is om gedurende de periode dat de leerling onderwijs vanuit dit team ontvangt zicht te krijgen op de ontwikkelingsmogelijkheden/behoeften van de leerling. Dit wordt dan geformuleerd in het perspectief. Hierdoor kan er na afloop van de periode een gerichte verwijzing plaats vinden naar een van de leerroutes. Afhankelijk van de individuele mogelijkheden ligt de nadruk op de leervoorwaarden en het versterken van de communicatie en werkhouding (concentratie e.d.). Schoolgids Liduinaschool

19 Bij de oudere leerlingen, afhankelijk van hun mogelijkheden zal ook een start van de aanvankelijke leerprocessen plaatsvinden. Tevens wordt binnen dit team nadrukkelijk gekeken of de leerling de school voor ZML kan gaan overstijgen. Dit zal bij een aantal van hen ook in het handelingsplan als perspectief geformuleerd worden. De groepsgrootte binnen dit team is ongeveer tien leerlingen. In de groepen zijn een klassenleerkracht en klassenassistent werkzaam. Dit team is gehuisvest op de locatie Rijnauwenstraat. Team 2: Dit team richt zich op leerlingen in de leeftijd van 4 t/m ongeveer 13 jaar. Er wordt onderwijs gegeven aan leerroute C. Een groot gedeelte van deze leerlingen bezoekt de school met een MG indicatie. Deze kan worden afgegeven op grond van de combinatie van een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ook kan er sprake zijn van een ernstige verstandelijke beperking (IQ<35) veelal gecombineerd met een beperkt gedragsrepertoire en geringe zelfstandigheid. Het onderwijs richt zich met name op de vier domeinen zoals deze bij de toelichting van de leerroutes zijn omschreven. Binnen dit team worden ook leerlingen opgenomen met ASS. Deze leerlingen zitten bij elkaar in een van de twee auti-groepen van dit team. Hierdoor kunnen we op een specifieke manier met deze leerlingen werken. Het onderwijs omvat een breed aanbod. De school heeft duidelijk het beleid om binnen dit aanbod, naast de sociale en redzaamheid programma onderdelen, de mogelijkheden van de meerschoolse vaardigheden zo optimaal mogelijk te benutten. We denken hierbij met name aan zaken zoals het lezen (pictolezen, technisch lezen en begrijpend lezen) en de rekenvaardigheid. Beide zaken zijn belangrijk voor het functioneren in onze samenleving. Hierbij wordt ook gekeken naar de toepassingsmogelijkheden voor de leerling. Binnen dit team worden ook leerlingen opgenomen met ASS. Deze leerlingen zitten bij elkaar in een van de drie auti-groepen van dit team. Hierdoor kunnen we op een specifieke manier met deze leerlingen werken maar het biedt ook ons ook de mogelijkheid om samen met de andere leerlingen in dit team activiteiten te ondernemen. De groepsgrootte binnen dit team is ongeveer 12 leerlingen. In de groepen zijn een klassenleerkracht en klassenassistent werkzaam. Dit team is gehuisvest op de locatie Rijnauwenstraat. Bij de groep met leerlingen met ASS is de groepsgrootte ongeveer 10 leerlingen. De groepsgrootte binnen dit team is ongeveer acht leerlingen. In de groepen zijn een klassenleerkracht en klassenassistent werkzaam. Afhankelijk van de verzorgingsbehoefte kan er een zorgassistente aanwezig zijn. Zoals vermeld, wordt deze gefinancierd vanuit AWBZ-indicatie die door het CIZ is afgegeven. Dit team is gehuisvest op de locatie Rijnauwenstraat. Deze locatie heeft een aantal voorzieningen zoals verzorging- en rustruimtes, snoezelruimte, binnenzandbak en binnenspeelmogelijkheden. Van deze ruimtes maken ook de leerlingen die onderwijs krijgen vanuit team 1 gebruik. Team 3: Dit team is verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijs aan leerlingen van 8 t/m 12 jaar in leerroute B. Rijnauwenstraat Team 4: Dit team is verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijs aan leerlingen van 8 t/m 12 jaar in leerroute A. Hier zien we bij de leerlingen tot ongeveer 11 jaar nog een breed onderwijs aanbod maar door de, in het algemeen betere leermogelijkheden, komt er steeds meer accent te liggen op de cognitieve leerprocessen. Dit is in de praktijk ook mogelijk omdat deze leerlingen de doelstellingen op de andere ontwikkelingsgebieden al (bijna) behaald hebben. Schoolgids Liduinaschool

20 AFDELING VSO LIDUINASCHOOL Het pedagogisch klimaat is hier nadrukkelijker gericht op het hebben/nemen van eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van de zelfstandigheid. Aan de andere kant hebben deze leerlingen ook een duidelijke structuur nodig om dit eigen te maken. Het is duidelijk dat ook de pedagogische opdracht hier groot is. Tot slot is het belangrijk te vermelden dat het onderwijs binnen dit team meer groepsdoorbrekend wordt aangeboden (in niveaugroepen). De groepsgrootte binnen dit team is ongeveer 14 leerlingen. In de groepen zijn een klassenleerkracht en klassenassistent aanwezig. Dit team is gehuisvest op de locatie Rijnauwenstraat. Afdeling VSO Liduinaschool Team 6 Team 7 Team 8 Team 5 De afkorting VSO staat voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De leeftijd van de leerlingen loopt uiteen van 13 tot 20 jaar. De VSO-afdeling bestaat in het schooljaar uit vier teams (22 groepen). Buiten een verschil in leeftijd onderscheiden deze teams zich op cognitief/praktisch gebied. De leeftijd van de leerlingen varieert van 13 jaar in de teams 5 en 6 tot 20 jaar in de eindgroepen. De nadruk in het VSO ligt op het aanleren van vaardigheden die in relatie staan tot wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Het ligt voor de hand dat naarmate de leerling langer in het VSO zit deze vaardigheden belangrijker worden. Daarnaast is er ruime aandacht in het programma voor de cognitieve vakken, expressie en lichamelijke opvoeding. Het onderwijsprogramma is vastgelegd in een rooster, waarin de verplichte onderdelen zitten. Het gaat dan om o.a. functioneel rekenen en Nederlandse taal. Functioneel rekenen omvat rekenen, tijdsoriëntatie, meten en wegen. Nederlandse taal omvat spelling, schrijven, taal, lezen en uitbreiding van de communicatieve vaardigheden. Naast het verplichte programma streven we er in het VSO naar om met specifieke voorkeuren van de leerling rekening te houden. Deze voorkeuren voor vakken of interesses nemen we in overleg met de betreffende leerkrachten in het rooster op. Waarbinnen het SO aandacht is voor de zelfredzaamheid en de sociale ontwikkeling zal in het VSO meer en meer het accent komen te liggen op arbeidsoriëntatie. De arbeidsoriëntatie start voorzichtig in de teams 5 en 6 en wordt nadrukkelijker voortgezet in de teams 7 en 8. Via werkervaringsplaatsen (WEP) doen de oudere leerlingen zowel binnen als buiten de school reële werkervaring op. Hiervoor maken we gebruik van het bestaande netwerk van werkervaringsplaatsen binnen de dagbesteding centra, sociale werkplaatsen en reguliere bedrijven. Het streven is om voor alle schoolverlaters passende arbeid te realiseren. Hieronder treft u een korte karakterisering van de vier verschillende teams binnen de VSO-afdeling. Vanzelfsprekend is er steeds ruimte om op basis van didactische en pedagogische argumenten een leerling over te plaatsen naar een ander team. Daarnaast zal op de geëigende momenten ook steeds de vraag aan de orde komen in hoeverre een andere vorm van onderwijs of dagbesteding beter van toepassing is. Team 5 In dit team zitten leerlingen van 13 tot 16 jaar. Veelal zullen zij instromen vanuit de eigen SO-afdeling. Daarnaast zien we dat er ook zeer regelmatig externe aanmeldingen zijn vanuit onder andere het basisonderwijs, SO en SBO. In algemeenheid zullen de leerlingen twee á drie jaar in dit team blijven. De groepen hebben een gemiddelde grootte van 12 leerlingen. Elke groep heeft een eigen klassenleerkracht en een klassenassistente. De groepen worden samengesteld op basis van de individuele hulpvragen van de leerlingen waarbij zo veel mogelijk homogene groepen worden geformeerd. Dit team heeft een brugfunctie tussen de SO-afdeling en de meer arbeidsgerichte groepen binnen de VSOafdeling. Er wordt onderwijs gegeven binnen de leerroutes A en B. Het programma is uitdagend en innovatief waarbij de leerlingen voor het eerst kennis kunnen maken met de praktijkvakken. Daarnaast blijft er een ruime plaats ingeruimd voor meer cognitief-gerichte vakken als Nederlandse taal, rekenen en wereldoriëntatie. Schoolgids Liduinaschool

schoolgids 2012-2013

schoolgids 2012-2013 schoolgids 2012-2013 voorwoord schoolgids 2012-2013 Beste ouders, verzorgers, Met deze schoolgids willen wij u zo goed mogelijk informeren over de gang van zaken in en om de school. Hierin treft u vooral

Nadere informatie

Algemeen Gegevens school Liduinaschool voor ZMLK, VSO, REC 3 Landheining 6 4817 DM Breda. Nevenlocaties: Wolvenring 32 en 34, Breda

Algemeen Gegevens school Liduinaschool voor ZMLK, VSO, REC 3 Landheining 6 4817 DM Breda. Nevenlocaties: Wolvenring 32 en 34, Breda Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen RSV Breda e.o. Algemeen Gegevens school Liduinaschool voor ZMLK, VSO, REC 3 Landheining 6 4817 DM Breda Nevenlocaties: Wolvenring 32 en 34, Breda Contactpersoon Rien

Nadere informatie

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de Richtlijnen voor de dossiervorming van aanvragen voor extra ondersteuning en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Zeer moeilijk leren Syndroom van Down

Nadere informatie

De Keerkring. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36

De Keerkring. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Keerkring SO VSO SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36 info@keerkring.net www.keerkring.net Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

VOORWOORD SCHOOLGIDS 2014-2015

VOORWOORD SCHOOLGIDS 2014-2015 VOORWOORD SCHOOLGIDS 2014-2015 Beste ouders, verzorgers, Alle noodzakelijke informatie over de school van uw kind vindt u in deze schoolgids. Er zijn slechts een paar kleine veranderingen ten opzichte

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE Voorwoord Met de invoering van passend onderwijs wordt het proces van indiceren naar arrangeren werkelijkheid. Passend Onderwijs Almere heeft afgesproken dat de onderwijsbehoefte van kinderen centraal

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV)

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Ouderbrochure Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Deze brochure gaat over de werkwijze van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring in het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 1

Leerroutedocument. Leerroute 1 Leerroutedocument Leerroute 1 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Herman Broerenschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) Adres locatie SO Delft Clara van Sparwoudestraat 6 2612 SP Delft tel.

Herman Broerenschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) Adres locatie SO Delft Clara van Sparwoudestraat 6 2612 SP Delft tel. VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Herman Broerenschool SO VSO Adres locatie SO Delft Clara van Sparwoudestraat 6 2612 SP Delft tel. 015-214 10 66 Adres locatie SO Westland Verhagenplein 9 2671

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Schooljaar 2016/2017 Voor toelating tot het VSO cluster 3 is er een TLV nodig. Bij elke TLV-aanvraag voor het VSO cluster

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

De leerlingen zijn verdeeld over twee gebouwen. In het hoofdgebouw is de VSO-afdeling gevestigd, op de dependance wordt het SO verzorgd.

De leerlingen zijn verdeeld over twee gebouwen. In het hoofdgebouw is de VSO-afdeling gevestigd, op de dependance wordt het SO verzorgd. Schoolondersteuningsprofiel K de Ark SO/VSO/AB K school De Ark in Gouda biedt Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 3 en 4

Leerroutedocument. Leerroute 3 en 4 Leerroutedocument Leerroute 3 en 4 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van

Nadere informatie

Leerroute 3 (Paars) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015

Leerroute 3 (Paars) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerrouteplan van Lichtenbeek, met informatie over het onderwijsaanbod, de onderwijsinhoud en de organisatie van het onderwijs van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel School Ondersteunings Profiel (SOP) Koetsveldschool SO SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde 25 2542 TC Den Haag tel. 070-380 51 39 info@koetsveldschool.nl www.koetsveldschool.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen 1. Invoering Passend Onderwijs 1 augustus 2014 2. Nieuwe Jeugdwet 1 januari 2015 3. Decentralisatie van de AWBZ 1 januari 2015 4. Invoering

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs

De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs De Rugzak ingezet (het welles en nietes van de leerlinggebonden financiering LGF 1 ) Wanneer de onderwijs- en zorgbehoeften van een leerling de begeleidingsmogelijkheden van de leerkracht en het schoolteam

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Olivijn

Ondersteuningsprofiel Olivijn Ondersteuningsprofiel Olivijn Schoolondersteuningsprofiel School : SO Olivijn Contactgegevens : Marathonlaan 7 : 1318 ED Almere : 036 5491917 : directie.olivijn@almere-speciaal.nl Directeur : Mw. H.J.M.

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Bernardusschool Het definitieve profiel wordt, gebundeld met de schoolondersteuningsprofielen van de andere scholen van REC West en REC Zuid Holland Midden en Noord, aangeboden

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg AD Bennebroek

Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg AD Bennebroek Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg 89 2121 AD Bennebroek 023-5846505 www.willinkschool.nl Inleiding Het kan voorkomen dat voor een leerling, bij wie sprake is van belemmeringen in het ont wikkelingsproces,

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO)

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO) Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en WVO Blad 1/2 Na invulling zenden naar:

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel.

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel. SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool VSO VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel. 070-720 09 28 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 27 Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 3.1 Inleiding De afgelopen jaren is in Nederland een aantal wezenlijke wettelijke wijzingen doorgevoerd op het gebied van

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

De Strandwacht. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Strandwacht Paddepad 8 2554 HZ Den Haag Tel. 070-325 40 02

De Strandwacht. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Strandwacht Paddepad 8 2554 HZ Den Haag Tel. 070-325 40 02 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Strandwacht SO VSO SO De Strandwacht Paddepad 8 2554 HZ Den Haag Tel. 070-325 40 02 info@destrandwacht.nl www.destrandwacht.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen De Mytylschool PJF en Onderwijscentrum De Springplank zijn scholen voor leerlingen van vier tot achttien jaar, met een mogelijke

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie