JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)"

Transcriptie

1 40 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr Blz E D VOL 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ROULARTA MEDIA GROUP Rechtsvorm: NV Adres: Meiboomlaan Nr: 33 Postnummer: 8800 Gemeente: Roeselare Land: Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Kortrijk Internetadres *: Ondernemingsnummer DATUM 2/06/2009 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 18/05/2010 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2009 tot 31/12/2009 Vorig boekjaar van 1/01/2008 tot 31/12/2008 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN HRV NV Eden Roc - Fairybankhelling 18, bus F2, 8670 Oostduinkerke, Functie : Voorzitter van de raad van bestuur Vertegenwoordigd door : Baron Vandamme Hugo Sint-Jansstraat 18, 8000 Brugge, Bekaert Iwan Ph de Denterghemlaan 32, 9830 Sint-Martens-Latem, Functie : Bestuurder Mandaat : - 19/05/2009 Dejaeghere Jean Pierre Oude Iepersestraat 43, 8870 Izegem, Functie : Bestuurder Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: 47 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 524, 534, 536, 552, 5172, 8, 9 Handtekening (naam en hoedanigheid) Hendrik De Nolf vv De Publ Handtekening (naam en hoedanigheid) * Facultatieve vermelding ** Schrappen wat niet van toepassing is

2 Nr VOL 11 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Fraka-Wilo NV Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare, Functie : Bestuurder Vertegenwoordigd door : Claeys Lieve Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare, Meeus Dirk Sint-Christianastraat 17, 9200 Dendermonde, Functie : Bestuurder De Meiboom NV Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare, Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur Vertegenwoordigd door : Claeys Leo Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare, Verana NV Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare, Functie : Bestuurder Vertegenwoordigd door : De Nolf Caroline Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare, Clement De Meersman BVBA Leffingestraat 17, 8000 Brugge, Functie : Bestuurder Vertegenwoordigd door : De Meersman Clement Leffingestraat 17, 8000 Brugge, 2/47

3 Nr VOL 11 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) De Publigraaf NV Kasteeldreef 1, 8890 Moorslede, Functie : Gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door : De Nolf Hendrik Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare, Idemap BVBA Ph de Denterghemlaan 32, 9831 Deurle, Functie : Bestuurder Mandaat : 19/05/ /11/2009 Vertegenwoordigd door : Bekaert Iwan Ph de Denterghemlaan 32, 9830 Sint-Martens-Latem, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA Berkenlaan 8, bus b, 1831 Diegem, Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00025 Vertegenwoordigd door : 1 Dekeyser Mario President Kennedypark 8 a, 8500 Kortrijk, 2 Verhaegen Frank Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen 1, 3/47

4 Nr VOL 12 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen De jaarrekening commissaris is werd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, B Het opstellen van de jaarrekening **, C Het verifiëren van de jaarrekening en/of D Het corrigeren van de jaarrekening Indien taken bedoeld onder A of onder B uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) * Schrappen wat niet van toepassing is ** Facultatieve vermelding 4/47

5 Nr VOL 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/ , ,27 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen / , , , , , , , ,67 Installaties, machines en uitrusting , ,23 Meubilair en rollend materieel , ,36 Leasing en soortgelijke rechten 25 Overige materiële vaste activa , ,56 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen 54/ / , , , ,56 Deelnemingen , ,22 Vorderingen , ,34 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat / , ,80 Deelnemingen , ,80 Vorderingen , ,00 Andere financiële vaste activa 284/ , ,82 Aandelen , ,61 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/ , ,21 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen 29/ , , , ,00 Overige vorderingen , ,00 Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen 3 30/36 30/ , , , ,04 Goederen in bewerking 32 Gereed product , ,60 Handelsgoederen , ,44 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 Vooruitbetalingen 36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen 40/ , , , ,49 Overige vorderingen Geldbeleggingen 551/ / , , , ,13 Eigen aandelen , ,13 Overige beleggingen 51/ , ,00 Liquide middelen 54/ , ,24 Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA /1 20/ , , , ,24 5/47

6 Nr VOL 22 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar 10/ / / / / /9 42/ / / /3 454/9 47/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA /3 10/ , , , ,24 6/47

7 Nr VOL 3 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar 70/ , , , , , , , ,36 Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60/ , , , ,61 Aankopen 600/ , ,20 Voorraad: afname (toename) (+)/(-) , ,59 Diensten en diverse goederen , ,44 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) , ,60 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) / , , , ,86 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) / , ,35 Andere bedrijfskosten / , ,68 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) , ,82 Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa , , , ,97 Opbrengsten uit vlottende activa , ,24 Andere financiële opbrengsten / , ,96 Financiële kosten 511 Kosten van schulden , , , ,29 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming) (+)/(-) , ,34 Andere financiële kosten 652/ , ,25 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting (+)/(-) , ,11 7/47

8 Nr VOL 3 Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar , , , , , ,13 764/ , ,42 Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa , ,40 Waardeverminderingen op financiële vaste activa , ,27 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa , ,41 Andere uitzonderlijke kosten / , ,72 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669 Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting(+)/(-) , ,26 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat (+)/(-) 512 Belastingen /77 670/ , , , , , ,30 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen ,58 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) , ,42 Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) , , , ,49 8/47

9 Nr VOL 4 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-) , ,55 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) , ,49 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 3321, ,06 Onttrekking aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791/2 791 aan de reserves 792 Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691/ , ,00 aan de wettelijke reserves , ,00 aan de overige reserves , ,00 Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) 3251, ,55 Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden / /47

10 Nr VOL 51 TOELICHTING STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Nieuwe kosten van het boekjaar Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Waarvan Afschrijvingen Andere (+)/(-) Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten Herstructureringskosten 20P (20) 200/ , , , , ,73 10/47

11 Nr VOL 521 STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8051P ,00 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8021 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8031 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8041 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR P , , , ,10 11/47

12 Nr VOL 522 Codes Boekjaar Vorig boekjaar CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P ,70 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,35 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8042 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR P , , , , , ,04 12/47

13 Nr VOL 523 Codes Boekjaar Vorig boekjaar GOODWILL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8053P ,42 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8023 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8033 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8043 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR P , , , , ,20 13/47

14 Nr VOL 531 STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar TERREINEN EN GEBOUWEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P ,70 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,56 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,46 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8181 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar P , ,78 Geboekt 8211 Verworven van derden 8221 Afgeboekt 8231 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8241 Meerwaarde per einde van het boekjaar ,78 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8321P (22) , , , , ,81 14/47

15 Nr VOL 532 Codes Boekjaar Vorig boekjaar INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P ,90 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,24 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,08 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8182 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar P ,06 Geboekt 8212 Verworven van derden 8222 Afgeboekt 8232 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8252 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8322P (23) , , , , ,67 15/47

16 Nr VOL 533 Codes Boekjaar Vorig boekjaar MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P ,64 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,67 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,29 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8183 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar P ,02 Geboekt 8213 Verworven van derden 8223 Afgeboekt 8233 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8253 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8323P (24) , , , , , ,28 16/47

17 Nr VOL 535 Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195P ,27 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8165 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,54 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8185 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar P ,73 Geboekt 8215 Verworven van derden 8225 Afgeboekt 8235 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8245 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8255 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8325P (26) 52603, , , , ,71 17/47

18 Nr VOL 541 STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P ,69 Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen , ,89 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8381 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar P ,40 Geboekt 8411 Verworven van derden 8421 Afgeboekt 8431 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8441 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8451 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521P ,47 Geboekt ,00 Teruggenomen ,00 Verworven van derden 8491 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8501 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8511 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar (+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Toevoegingen P (280) 281P , , , ,34 Terugbetalingen ,41 Geboekte waardeverminderingen 8601 Teruggenomen waardeverminderingen ,50 Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8621 Overige mutaties (+)/(-) 8631 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR (281) , ,00 18/47

19 Nr VOL 542 Codes Boekjaar Vorig boekjaar ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392P ,42 Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8382 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar P ,42 Geboekt 8412 Verworven van derden 8422 Afgeboekt 8432 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8442 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8452 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522P ,62 Geboekt 8472 Teruggenomen 8482 Verworven van derden 8492 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8502 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8512 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar (+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT -VORDERINGEN P (282) , ,80 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Toevoegingen 283P ,00 Terugbetalingen 8592 Geboekte waardeverminderingen 8602 Teruggenomen waardeverminderingen 8612 Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8622 Overige mutaties (+)/(-) 8632 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR (283) ,00 19/47

20 Nr VOL 543 Codes Boekjaar Vorig boekjaar ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P ,61 Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8383 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar P ,61 Geboekt 8413 Verworven van derden 8423 Afgeboekt 8433 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8443 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8453 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P Geboekt 8473 Teruggenomen 8483 Verworven van derden 8493 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P (+)/(-) 8543 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (284) ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P Toevoegingen 8583 Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen (+)/(-) Overige mutaties (+)/(-) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (285/8) GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR , , , , ,21 20/47

21 Nr VOL 551 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode BELGIAN BUSINESS TELEVISION NV 31/12/2009 EUR Raketstraat Brussel op naam ,00 0,00 BELGOMEDIA NV 31/12/2009 EUR rue Saint Remacle Verviers op naam ,00 0,00 BIBLO-ROULARTA MEDICA NV 31/12/2008 EUR Brasschaatsteenweg Kalmthout op naam ,99 0,01 CITY MAGAZINE ROULARTA DOO BO 31/12/2009 RSD Kapetan Misina 8/3 RS11000 Belgrado Servië RS ,00 0,00 CTR - MEDIA NV 31/12/2009 EUR AVENUE LEON GROSJEAN Brussel ,00 0,00 DE STREEKKRANT - DE WEEKKRANTGROEP NV Meiboomlaan Roeselare op naam ,00 0,00 31/12/2009 EUR Drukkerij Leysen NV 31/12/2009 EUR Van Benedenlaan Mechelen Op naam ,00 0,00 Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat /47

22 Nr VOL 551 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode DE WOONKIJKER NV 31/12/2009 EUR Rijnkaai Antwerpen op naam ,00 0,00 FIRST MEDIA NV 31/12/2009 EUR rue de la Fusée Brussel op naam ,00 0,00 HIMALAYA NV 31/12/2008 EUR Kerkplein 24, bus Zaventem op naam ,00 0,00 IDEAT EDITIONS SA BO 31/12/2008 EUR rue Jules Cesar Paris Frankrijk ,00 0,00 JM SAILER VERLAG GMBH & CO KG BO 30/06/2009 EUR LINA-AMMON-STRASSE 30 D NURNBERG Duitsland ,00 0,00 JM SAILER VERLAG GESCHAFTSFUHRUNGS GMBH BO LINA-AMMON-STRASSE 30 D NURNBERG Duitsland 30/06/2009 EUR Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat ,00 0,00 LE VIF MAGAZINE NV 31/12/2009 EUR Rue de la Fusée 50, bus Brussel op naam ,00 0,00 MESTNE REVIJE doo BO 31/12/2009 EUR Linhartova Cesta 5 SI-1000 Ljubljana Slovenië S ,00 0, /47

23 Nr VOL 551 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode PRESS NEWS NV 31/12/2009 EUR Meiboomlaan Roeselare op naam of aan toonder ,84 0,16 REGIE DE WEEKKRANT NV 31/12/2009 EUR Meiboomlaan Roeselare op naam of aan toonder ,98 0,02 REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV 31/12/2009 EUR Accent Business Park - Kwadestraat 151 b 8800 Roeselare op naam 2 50,00 0,00 ROULARTA IT-SOLUTIONS NV 31/12/2009 EUR Meiboomlaan Roeselare op naam of aan toonder ,98 0,02 ROULARTA MANAGEMENT NV 31/12/2009 EUR Meiboomlaan Roeselare op naam of aan toonder 60 96,77 3,23 ROULARTA MEDIA FRANCE SA BO 31/12/2009 EUR rue de Châteaudun Paris Frankrijk ,00 0,00 ROULARTA MEDIA NEDERLAND BV BO 31/12/2009 EUR Smederijstraat DB BREDA Nederland B01 op naam ,00 0,00 ROULARTA PRINTING NV 31/12/2009 EUR Meiboomlaan Roeselare op naam ,41 0,00 Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat /47

24 Nr VOL 551 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode ROULARTA PUBLISHING NV 31/12/2008 EUR Raketstraat 50, bus Brussel op naam of aan toonder ,99 0,01 SENIOR PUBLICATIONS NV 31/12/2008 EUR Rue de la Fusée 50, bus Brussel op naam ,00 0,00 SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV BO Amalialaan KJ Baarn Nederland B ,00 0,00 31/12/2008 EUR Tam-Tam nv NV 31/12/2008 EUR Natiënlaan Knokke-Heist Op naam ,00 0,00 TVOJ MAGAZIN DOO BO 31/12/2009 HRK Savska Cesta 182 HR10000 ZAGREB Kroatië Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat ,00 0,00 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV 31/12/2009 EUR Medialaan Vilvoorde op naam ,00 0,00 VOGUE TRADING VIDEO NV 31/12/2008 EUR Meiboomlaan Roeselare op naam ,67 0,00 WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV 31/12/2008 EUR Meiboomlaan Roeselare op naam of aan toonder ,84 0, /47

25 Nr VOL 551 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode REPROPRESS CVBA 31/12/2009 EUR Paepsemlaan 22, bus Brussel op naam 23 17,97 16,92 FEBELMA REGIE CVBA 31/12/2008 EUR Paapsemlaan 22, bus Brussel op naam ,50 7,10 EUROCASINO IN VEREFFENING NV 31/12/2007 EUR Jean Dubrucqlaan 175, bus Brussel op naam ,00 0,00 REGIONALE TV MEDIA NV 31/12/2008 EUR Z1 Researchpark Zellik op naam ,33 0,00 STM BO 31/12/2008 EUR avdu Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-André Frankrijk Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat ,10 0,00 25/47

26 Nr VOL 56 GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag Niet-opgevraagd bedrag 8682 Vastrentende effecten Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van , ,00 hoogstens één maand ,00 meer dan één maand en hoogstens één jaar , ,00 meer dan één jaar 8688 Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 8689 Boekjaar Voorafbetaalde kosten ,44 L/R Verzendingskosten 4905,81 L/R Verzendingsmachine 8451,76 Niet verbruikte onkosten ,05 Verkregen opbrengsten ,35 Verkregen intresten ,10 26/47

27 Nr VOL 57 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Codes Boekjaar Vorig boekjaar 100P XXXXXXXXXXXXXX ,00 (100) ,00 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Gewone aandelen Aandelen op naam Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen , XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Niet-gestort kapitaal Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-opgevraagd kapitaal (101) XXXXXXXXXXXXXX Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXXXXXX Aandeelhouders die nog moeten volstorten Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen , Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741 Maximum aantal uit te geven aandelen 8742 Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen , Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ,00 27/47

28 Nr VOL 57 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing van de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN Stichting Administratiekantoor RMG : aandelen (69,73 %) Bestinver Gestion SGIIC SA : aandelen (9,13 %) 28/47

29 Nr VOL 58 VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Boekjaar UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT Provisie opzegvergoeding ,11 Voorziening voor hangende geschillen ,88 Milieuvoorziening 45223,40 29/47

30 Nr VOL 59 STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Codes Boekjaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar (42) , , , , , , , , , , , ,00 30/47

31 Nr VOL 59 GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Codes Boekjaar Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022 Belastingen 9032 Bezoldigingen en sociale lasten 9042 Overige schulden 9052 Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 9062 Belastingen (post 450/3 van de passiva) Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden Geraamde belastingschulden Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva) Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten , , ,86 31/47

32 Nr VOL 59 OVERLOPENDE REKENINGEN Boekjaar Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Toe te rekenen kosten ,00 Toe te rekenen intresten ,92 Over te dragen opbrengsten 77789,73 Vóórfacturatie ,08 Vóórfacturatie internet ,78 32/47

33 Nr VOL 510 BEDRIJFSRESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Uitsplitsing per geografische markt Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen , ,30 BEDRIJFSKOSTEN Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ,7 814,4 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen , ,46 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen , ,47 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 Andere personeelskosten , ,85 Ouderdoms- en overlevingspensioenen , ,82 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt Teruggenomen Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen , , , , , ,91 Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen , ,25 Bestedingen en terugnemingen , ,90 Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen , ,21 Andere 641/ , ,47 Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ,3 24,3 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming , ,82 33/47

34 Nr VOL 511 FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Codes Boekjaar Vorig boekjaar , , Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten Koersverschillen , ,65 Betalingsverschillen- kortingen 68424, ,19 Meerwaarden op eigen aandelen 3809,19 Winst rente- en deviezen Swap , ,00 Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio Geactiveerde interesten Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt Teruggenomen , , ,45 Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen Uitsplitsing van de overige financiële kosten ,14 Bank- en inningskosten - finkosten abonnementen , ,63 Betalingsverschillen , ,00 Koersverschil - nalatigheidsintresten 73438, ,57 Minderwaarden op eigen aandelen 141,75 Boekjaar UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Recuperatie verlies klanten 17628,26 Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten Diverse andere uitzonderlijke kosten 149,62 Schadevergoeding ,00 34/47

35 Nr VOL 512 BELASTINGEN EN TAKSEN BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst Codes Boekjaar , , ,70 Onttrekking uitgestelde belastingen en belastingsvrije reserve 62038,16 Verworpen uitgaven ,79 Definitief belaste inkomsten ,00 Investeringsaftrek -72,86 Terugneming waardevermindering op finvaste activa en eigen aandelen ,62 Fiscaal verlies buitenland ,86 Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar Codes Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties 9141 Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142 Boekjaar Andere actieve latenties Passieve latenties 9144 Uitsplitsing van de passieve latenties Codes Boekjaar Vorig boekjaar BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) , ,07 Door de onderneming , ,13 Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing , , , ,23 35/47

36 Nr VOL 513 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA TERMIJNVERRICHTINGEN Codes Gekochte (te ontvangen) goederen 9213 Verkochte (te leveren) goederen 9214 Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215 Verkochte (te leveren) deviezen 9216 VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN Boekjaar IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN De onderneming heeft een regeling getroffen voor de werknemers met betrekking tot aanvullend rust- of overlevingspensioen De onderneming heeft ten voordele van de werknemers een groepsverzekering bij verschillende maatschappijen 36/47

37 Nr VOL 513 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Code Boekjaar PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220 Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld: Toekomstige huurbetalingen onder niet-opzegbare overeenkomsten : euro 37/47

38 Nr VOL 514 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT VERBONDEN ONDERNEMINGEN Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen Codes Boekjaar Vorig boekjaar (280/1) , ,56 (280) , , , ,34 Vorderingen op verbonden ondernemingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar , , , ,70 Geldbeleggingen Aandelen Vorderingen 9341 Schulden Op meer dan één jaar , , , ,00 Op hoogstens één jaar , ,70 Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen , ,00 Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9391 Andere betekenisvolle financiële verplichtingen Financiële resultaten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten Kosten van schulden Andere financiële kosten Realisatie van vaste activa , , , , , ,14 Verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte minderwaarden ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen Vorderingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar (282/3) (282) , , , , , ,00 38/47

39 Nr VOL 514 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap: Boekjaar 39/47

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0434278896 Blz E D VOL 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ROULARTA MEDIA GROUP Rechtsvorm: NV Adres: Meiboomlaan Nr: 33 Postnummer: 8800 Gemeente: Roeselare Land:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0886.689.767 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: VREG Rechtsvorm: PIR Adres: Koning Albert II-laan Nr.: 20 Bus 19 Postnummer: 1000 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.893.832 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: H-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/07/2016 BE 0866.063.807 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16372.00595 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FG Porsche Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 20/07/2016 BE 0891.741.388 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16339.00381 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BURO GINKGO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:... 145

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren SC sfd CVBA 0446.334.711 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België Functie :

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0899.571.961 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15007.00226 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MC REAL ESTATE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/08/2016 BE 0848.812.455 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16422.00380 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ALTIMO INTERNATIONAL Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0464.965.639 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: KBC Ancora Rechtsvorm: Comm. VA Adres: Philipssite Nr.: 5 Bus 10 Postnummer: 3001 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 29/08/2012 BE 0464.863.590 27 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12504.00412 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: GIKS Mode Gewone commanditaire vennootschap Adres: Spoorweglaan Nr: 21

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2015 BE 0464.859.137 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15711.00528 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: INTERAKT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: VOSSESTAART

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/02/2015 BE 0865.731.730 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15044.00532 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIGNE CDR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0478.819.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15012.00239 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Salon Concepts - Gent-Noord Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0427.005.975 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Charles V Property Rechtsvorm: NV Adres: Blakebergen Nr.: 15 Postnummer: 1861 Gemeente: Wolvertem

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/02/2015 BE 0879.254.025 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15049.00198 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Bellitor Gewone commanditaire vennootschap Adres: Miksebaan Nr: 23 Bus:

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) SOMA NV 0444.541.102 Lange Nieuwstraat 21-23, bus 8, 2000 Antwerpen, België Functie : Zaakvoerder Mandaat

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... Tata Steel Belgium Packaging Steels... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Walemstraat...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... CONNECT GROUP... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Industriestraat... 4 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0471.927.368 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRANSEUROPEAN LEUVEN Rechtsvorm: NV Adres: Blakebergen Nr.: 15 Postnummer: 1861 Gemeente: Wolvertem

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) EB MANAGEMENT BVBA 0479.516.233 Huiskens 11, 2370 Arendonk, België Functie : Zaakvoerder Mandaat : 26/05/2011-29/08/2014

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/05/2013 BE 0427.441.386 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13140.00576 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren SC sfd CVBA 0446.334.711 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België Functie :

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/07/2009 BE 0866.161.203 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 09365.00392 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SLAGERIJ KIMPEN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 09/10/2015 BE 0475.044.533 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15645.00476 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PAMI INVEST Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: BRUSSELSESTEENWEG

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/12/2015 BE 0876.479.429 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15701.00378 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ART & DESIGN STUDIO LUK VAN DER HALLEN Besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 04/07/2013 BE 0890.591.543 25 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13269.00546 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Antigoon Invest Naamloze vennootschap Adres: Korte Nieuwstraat Nr: 4 Bus:

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/02/2015 BE 0436.837.322 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15042.00365 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Geens Patrimonium Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie