WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK II WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 LANDSVERORDENING van 14 juli 1962 tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. IN NAAM DER KONINGIN! DE WND. GOUVERNEUR VAN SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is regelen te stellen betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening; Artikel 1 1. Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door één of meer werkgevers of een of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van werkgevers, en één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van werknemers, waarbij voonamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, in acht te nemen bij arbeidsovereenkomsten. 2. Als vereniging van werknemers wordt niet beschouwd een vereniging, welke opgericht is of overheerst dan wel gefinancierd wordt door werkgevers of hun vertegenwoordigers. 3. Partijen, welke het voornemen hebben een collectieve arbeidsovereenkomst aan te gaan, te wijzigingen of te verlengen, kunnen zich laten bijstaan door de Direkteur van Sociale Zaken. Artikel 2 1. Het beding, waarbij een werkgever verplicht wordt werknemers van een bepaald ras of van een bepaalde godsdienstige of staatkundige overtuiging of leden van een vereniging, of van een bepaalde vereniging niet, dan wel uitsluitend in dienst te nemen, is nietig. 2. Het beding, waarbij het recht van de werknemers op vrijheid van vereniging en vergadering wordt opgeheven of beknot, is eveneens nietig. Artikel 3 Een vereniging van werkgevers of van werknemers is slechts bevoegd tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, indien in de statuten der vereniging deze bevoegdheid uitdrukkelijk is vermeld. Artikel 4 Een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden aangegaan bij authentieke of bij onderhandse akte. 1

2 Artikel 5 Een vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, draagt zorg dat ieder harer leden, die bij de overeenkomst is betrokken, zo spoedig mogelijk de woordelijke inhoud van de overeenkomst in zijn bezit heeft. Indien door partijen een toelichting op de collectieve arbeidsovereenkomst is opgesteld, geldt deze verplichting ook ten aanzien van de toelichting. Artikel 6 In geval van wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst en van uitdrukkelijke verlenging van de duur, vinden de bepalingen der artikelen 4 en 5 overeenkomstige toepassing. Artikel 7 Wijziging van bepalingen in de statuten ener vereniging, welke het nakomen, wijzigen, verlengen of opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffen, werkt niet ten aanzien ener voor de statutenwijziging door de vereniging aangegane collectieve arbeidsovereenkomst, tenzij de andere partijen bij de overeenkomst daarin toestemmen. Artikel 8 1. Indien het tijdstip, waarop de collectieve arbeidsovereenkomst aanvangt te werken, niet bij de overeenkomst zelve is bepaald, vangt de werking aan met ingang van de vijftiende dag, volgende op die, waarop de overeenkomst is aangegaan. 2. In geen geval treedt een collectieve arbeidsovereenkomst of een wijziging dan wel een uitdrukkelijke verlenging daarvan in werking voor het tijdstip, waarop voldaan is aan de verplichting, gesteld in artikel Indien bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, strekt haar werking zich, van het tijdstip waarop deze aanvangt, mede uit over de op dat tijdstip reeds aangegane arbeidsovereenkomsten. Artikel 9 1. Een vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, is gehouden, in de mate als de goede trouw mede brengt, te bevorderen dat haar leden op daarbij te hunnen aanzien gestelde bepalingen nakomen. 2. De vereniging staat voor haar leden slechts in, voor zoverre zulks in de overeenkomst is bepaald. Artikel Allen, die tijdens de duur der collectieve arbeidsovereenkomst, te rekenen van het tijdstip, waarop zij is aangegaan, lid zijn of worden ener vereniging, welke de overeenkomst heeft aangegaan, en bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn door die overeenkomst gebonden. 2. Zij zijn tegenover elk der partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst betrokken, gehouden al datgene, wat te hunnen aanzien bij de overeenkomst is bepaald, te goeder trouw ten uitvoer te brengen, als hadden zij zelve zich daartoe verbonden. 2

3 Artikel De leden ener vereniging, die door een collectieve arbeidsovereenkomst gebonden zijn, blijven ook na het verlies van het lidmaatschap door die overeenkomst gebonden. 2. De gebondenheid eindigt, wanneer de overeenkomst, na het verlies van het lidmaatschap, wordt gewijzigd. In geval van verlenging van de overeenkomst, na het verlies van het lidmaatschap, duurt de gebondenheid voort tot het tijdstip, waarop de overeenkomst zonder deze verlenging zou zijn geëindigd. Artikel Ontbinding ener vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen welke uit die overeenkomst voortvloeien. 2. De rechten en plichten van een werkgever, voortvloeiende uit collectieve arbeidsovereenkomsten gaan over op diens rechtsopvolger. Artikel Elk beding tussen een werkgever en een werknemer, strijdig met een collectieve arbeidsovereenkomst door welke zij beiden gebonden zijn, is nietig. In plaats van zodanig beding gelden de bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst. 2. Een beding tussen een werkgever en een werknemer, hetwelk voordeliger is voor de werknemer dan de desbetreffende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst, wordt niet geacht in strijd te zijn met die collectieve arbeidsovereenkomst, tenzij daarin anders is bepaald. 3. De nietigheid als in lid 1 bedoeld, kan steeds worden ingeroepen door elk der partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst. Artikel 14 Bij gebreke van bepalingen in een arbeidsovereenkomst omtrent aangelegenheden, geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst door weike zowel de werkgever als de werknemer gebonden zijn, gelden de bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst. Artikel 15 Indien bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, is de werkgever, die door die overeenkomst gebonden is, verplicht tijdens de duur dier overeenkomst haar bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomst, als in de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld, welke hij aangaat met werknemers, die door de collectieve arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn. Artikel Een vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, kan, indien een der andere partijen bij die overeenkomst of een der leden van deze handelt in strijd met één harer of zijner verplichtingen, vergoeding vorderen, niet alleen voor de schade, welke zijzelve dientengevolge lijdt, doch ook voor die, welke haar leden lijden. 2. Indien een in het vorig lid bedoelde vereniging de schade welke haar leden lijden reeds heeft gevorderd, zijn de leden niet meer gerechtigd zulks nogmaals te doen. 3

4 Artikel 17 Indien de schade niet op geld waardeerbaar is, zal als schadevergoeding een som geld naar billijkheid verschuldigd zijn. Artikel 18 Bij de collectieve arbeidsovereenkomst kan met betrekking tot de schadevergoeding een voorziening worden getroffen, welke afwijkt van het bepaalde in de artikelen 16 en 17. Artikel 19 Een collectieve arbeidsovereenkomst kan voor geen langere tijd dan drie jaren worden aangegaan, behoudens verlenging, zodanig dat partijen nimmer langer verbonden zijn dan drie achtereenvolgende jaren, te rekenen van het tijdstip waarop de verlenging wordt overeengekomen. Artikel Wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, wordt zij, indien bij de overeenkomst niet anders is bepaald, geacht telkenmale voor gelijke tijd, doch ten hoogste voor een jaar, te zijn verlengd, behoudens opzegging. De termijn van opzegging is, tenzij bij de overeenkomst anders bepaald, een twaalfde gedeelte van de tijd waarvoor zij oorspronkelijk is aangegaan. 2. Wanneer de tijd, waarvoor een collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, niet bij de overeenkomst is bepaald, wordt zij geacht te zijn aangegaan voor de duur van een jaar, met verlenging telkens voor gelijke tijd, behoudens opzegging tenminste één maand vo6r het einde van het jaar. Artikel 21 De opzegging ener collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gedaan aan alle bij de overeenkomst betrokken partijen. Zij moet geschieden bij aangetekende brief of bij deurwaarders exploit. Artikel 22 Wanneer bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, heeft een opzegging door één der partijen tot gevolg, dat de overeenkornst voor alle partijen eindigt. Artikel 23 Alle akten en geschriften betreffende het aangaan, wijzigen of eindigen van collectieve arbeidsovereenkomsten benevens alle stukken, welke door de bij een collectieve arbeidsovereenkomst betrokken partijen, tezamen of ieder afzonderlijk, hetzij in onderhandse vorm, hetzij ten overstaan van een openbare ambtenaar, zonder medewerking van derden, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst worden opgemaakt, zijn vrij van zegel en van de kosten, voortvloeiende uit de toepassing van artikel 1901 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. 4

5 Artikel De bij een collectieve arbeidsovereenkomst betrokken partijen dragen er zorg voor, dat een gewaarmerkt exemplaar van de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wordt toegezonden. 2. Tevens dragen partijen er zorg voor, dat van de beëindiging, alsmede van de uitdrukkelijke verlenging van de duur ener collectieve arbeidsovereenkomst schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Artikel 25 Artikel 1613 n. van het Surinaams Burgerlijk Wetboek vervalt. Artikel 26 Het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ondergaat de volgende wijziging: Na artikel 217 wordt een nieuw artikel 217a ingevoerd, luidende: "217 a. Indien één van degene, die partijwaren bij een collectieve arbeidsovereenkomst zich in verband met hetbepaalde bij artikel 13 van de Verordening op de Collectieve Arbeidsovereenkomst in enig geding wenst te voegen of daarin tussen te komen, zal hij zulks kunnen doen in elke stand der zaak, zonder dat enig verlof of incidentele beslissing wordt vereist. Hij is dan echter gehouden djn voornemen daartoe ter griffie van het Kantongerecht schriftelijk kenbaar te maken, met inachtneming van een termijn van tenminste drie vrije dagen voor die der terechtatting. Van deze kennisgeving doet de gnffier 7.0 spoedig mogelijk bij aangetekende dienstbode aan de gedingvoerende partijen mededeling" Artikel 27 Deze Landsverordening kan worden aangehaald als: "Verordening op de collectieve arbeidsovereenkomst" en treedt in werking op de dag volgende op die van de uitgifte van het Gouvemementsblad, waarin zij is geplaatst. Gegeven te Paramaribo, de 14de juni A. CURRIE. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, E.M.L. ENSBERG. De Minister van Justitie en Politie, H. SHRIEMISIER Uitgegeven te Paramaribo, de 31 ste juli De Minister van Binnenlandse Zaken, S. D. EMANUELS 5

6 1981 No.163 STAATSBLAD van de R EP U B L I E K S U R INAM E DECREET E-28 DECREET van 24 oktober 1981, houdende regelen met betrekking tot de erkenning van vakverenigingen van werknemers. (Decreet Erkenning Vakverenigingen Werknemers). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is regelen vast te stellen met betrekking tot de erkenning van vakverenigingen van werknemers in verband met deelname aan onderhandelingen omtrent het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomst; Heeft, na goedkeuring door de Raad van Ministers, vastgesteld het onderstaande decreet: Artikel 1 De werkgever is verplicht omtrent het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst te onderhandelen met het bestuur van de vakvereniging van werknemers: a. die rechtspersoonlijkheid bezit; b. wier statuten de bevoegdheid tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst met name noemen; c. die de werknemers in de onderneming op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zal zijn, vertegenwoordigt. Artikel 2 Ingeval er gerede twijfel bestaat, of een vakvereniging de werknemers vertegenwoordigt in de onderneming op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zal zijn, houdt de Bemiddelingsraad op verzoek van, hetzij de werkgever, hetzij het bestuur van de betrokken vakvereniging een referendum onder deze werknemers, teneinde vast te stellen, of de vakvereniging door de meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen van deze werknemers aangewezen wordt, om hen bij het onderhandelen en het aangaan van de collectieve arbeidsovereenkomst te vertegenwoordigen. Artikel 3 1. Het bepaalde in artikel 2 vindt ook toepassing, indien meer dan een vakvereniging van oordeel is de aldaar genoemde werknemers te vertegenwoordigen. 2. In het geval bedoeld in het eerste lid, zal de vakvereniging, die het grootste aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigd heeft, geacht worden de in artikel 2 genoemde werknemers te vertegenwoordigen en deelnemen aan de onderhandelingen tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst. 3. Bij staking van stemmen houdt de Bemiddelingsraad een tweede referendum. Dit referendum wordt niet eerder gehouden dan veertien dagen, nadat de uitslag van het eerste referendum ingevolge artikel 5 aan partijen bekend is gemaakt en niet later dan dertig dagen hierna. 4. Indien bij het referendum, als bedoeld in het derde lid, de stemmen wederom staken, zal de vakvereniging geacht worden de in artikel 2 genoemde werknemers te vertegenwoordigen, waaraan het eerst rechtspersoonlijkheid door de President is verleend. 6

7 Artikel 4 De werkgever is verplicht de werknemers, op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zal zijn op de dag, waarop het referendum wordt gehouden, gedurende de door de Bemiddelingsraad vastgestelde tijd, voor zover deze binnen hun arbeidstijd valt, met behoud van loon vrijaf te geven, teneinde hun stem uit te brengen. Artikel 5 De Bemiddelingsraad deelt aan partijen de uitslag van het referendum zo spoedig mogelijk schriftelijk mede. Artikel 6 Ter uitvoering van het in dit decreet bepaalde kunnen bij of krachtens Staatsbesluit aanvullende voorschriften worden vastgesteld. Artikel 7 1. De werkgever, die weigert te onderhandelen met een vakvereniging, welke ingevolge de bepalingen van dit decreet gerechtigd is om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van ten hoogste eenhonderd gulden. 2. Het bij het eerste lid strafbaar gestelde feit wordt beschouwd als een overtreding. Artikel 8 1. Dit decreet, dat als "Decreet Erkenning Vakvereniging Werknemers" kan worden aangehaald, wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt. 2. Het treedt in werking op een nader door de President te bepalen tijdstip (inwerkingtreding op 15 mei 1982 (S.B. 1982, no. 92)). Gegeven te Paramaribo, de 24ste oktober 1981 H.R. CHIN A SEN Het Militair Gezag, D.D BOUTERSE. De Minister van Arbeid, a.i., H.H. RUSLAND De Minister van Justitie en Buitenlandse Zaken, H.H. NAARENDORP. Uitgegeven te Paramaribo, de 24ste oktober De Minister van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en Milieubeheer, F. J. LEEFLANG. 7

8 DECREET van 24 oktober 1981, houdende regelen met betrekking tot de erkenning van vakverenigingen van werknemers. (Decreet Erkenning Vakverenigingen Werknemers). NOTA VAN TOELICHTING Algemeen In de afgelopen jaren heeft zich een aantal geschillen rondom de erkenning van vakverenigingen van werknemers voorgedaan, welke zich bijzonder manifesteerden bij het collectief onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en waarbij verschillende oorzaken kunnen worden onderscheiden. In enkele gevallen werd om uiteenlopende redenen door werkgevers de vakvereniging niet als onderhandelingspartner geaccepteerd, hetgeen soms verband hield met een afwijzende opstelling ten aanzien van het recht van werknemers om zich te organiseren. Werkgevers, die wel bereid waren tot collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, stelden de eis van een bepaalde mate van representativiteit, teneinde de vakvereniging als zodanig als onderhandelingspartner te kunnen beschouwen. In andere gevallen werd erkenning geëist door meerdere vakverenigingen binnen een onderneming, die alle pretendeerden dezelfde groep van werknemers te vertegenwoordigen. Dit decreet beoogt dergelijke problemen te voorkomen en de stabiliteit, arbeidsrust en arbeidsvrede te vergroten door het vastleggen van wettelijke criteria ter zake. Artikelsgewijze Toelichting Artikel 1 De eis van rechtspersoonlijkheid, alsmede de eis, die de statuten van de vakvereniging van werknemers de bevoegdheid tot het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst moeten vermelden, hangt nauw samen met de artikelen I en 3 van de "Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst" (G.B no. 106), waarin beide eisen zijn opgenomen. Het representativiteitscriterium wordt niet zelden in de praktijk reeds toegepast. Dit criterium wordt ook gehanteerd door de Bemiddelingsraad bij geschillen over erkenning van vakverenigingen van werknemers. De werkgever en de vakvereniging zullen, al naar gelang de aard van de arbeidsverhoudingen in de onderneming moeten bepalen, op welke categorie van het personeel de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zal zijn en op welke categorie niet. Artikel 2 Teneinde de erkenningsprocedure niet te vertragen en indien er gerede twijfel bestaat over de representativiteit van de vakvereniging is bepaald, dat in deze gevallen de Bemiddelingsraad verplicht is op verzoek een referendum te houden. Op grond van de uitslag van het referendum kan de vraag worden beantwoord of de vakvereniging de werknemers vertegenwoordigt op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zal zijn. Onder geldig uitgebrachte stemmen worden niet medegerekend de z.g. blanco stemmen. 8

9 Artikel 4 Dit artikel strekt tot aanspraak op behoud van loon voor de werknemers, als deze tijdens werktijd hun stem moeten uitbrengen. Artikel 5 In dit artikel wordt mede gedoeld op alle vakverenigingen van werknemers, die aan het referendum hebben deelgenomen. Artikel 7 Dit artikel regelt de strafbaarstelling van de werkgever ingevolge het bepaalde in Artikel 1 en alle gevallen, waarin een referendum is gehouden ingevolge de artikelen 2 en 3. De Minister van Arbeid a.i., H.H. RUSLAND. 9

10 1982 No. 91 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 7 mei 1982 ter uitvoering van artikel 6 van het "Decreet Erkenning Vakverenigingen Werknemers" (S.B no. 163) (Besluit Referendum Erkenning Vakverenigingen). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Overwegende, dat - ter uitvoering van artikel 6 van het "Decreet Erkenning Vakverenigingen Werknemers" (S.B no. 163) - het nodig is voorschriften vast te stellen betreffende het houden van een referendum, als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van dit Decreet. Heeft, na goedkeuring door de Raad van Ministers, besloten: Artikel 1 In dit Staatsbesluit wordt verstaan onder: a. het Decreet: het Decreet Erkenning Vakverenigingen Werknemers (S.B no. 163); b. de Raad: de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname; c. de werkgevers en werknemers: werkgevers en werknemers als bedoeld in de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (G.B no. 106); d. de vakvereniging(en): de vakvereniging(en) van werknemers. Artikel 2 1. Binnen twee dagen - de zaterdag, de zondag of daarmee gelijkgestelde dagen niet medegerekend na ontvangst van een verzoek, als bedoeld in artikel 2 van het Decreet, doet de Raad de betrokken werkgever en het bestuur van de vakvereniging(en) schriftelijk mededeling van de ontvangst van dit verzoek. 2. Bij de mededeling als bedoeld in het eerste lid, doet de Raad tevens mededeling, dat de vakvereniging(en) zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen zeven dagen na dagtekening van deze mededeling, de wens tot deelname aan een onder werknemers van het betrokken bedrijf te houden referendum aan de Raad kenbaar kan (kunnen) maken. 3. De werkgever is verplicht de in het eerste lid bedoelde mededeling dan wel een afschrift daarvan onverwijld te doen ophangen zoveel mogelijk ter plaatse, waar de arbeid wordt verricht en wel zodanig, dat daarvan gemakkelijk kan worden kennis genomen. Artikel 3 1. Na afloop van de in artikel 2 lid 2 genoemde periode van zeven dagen, hoort de Raad zo spoedig mogelijk de werkgever en het bestuur van de betrokken vakvereniging(en), teneinde te bepalen welke categorie(en) van werknemers voor deelname aan het referendum in aanmerking komen. 2. Indien de Raad dit verzoekt, dient de werkgever daartoe aan de Raad uiterlijk binnen twee dagen de zaterdag, de zondag of daarmee gelijkgestelde dagen niet medegerekend - een lijst over te leggen, bevattende de naam en voornamen, de geboortedatum en de datum van indiensttreding, alsmede de funktie van de betreffende werknemers in zijn bedrijf. 10

11 3. De Raad deelt de werkgever en de in het eerste lid bedoelde vakvereniging(en) zo spoedig mogelijk mede de door hem bepaalde categorie(en) werknemers, die voor deelname aan het referendum in aanmerking komen. Artikel 4 1. Indien, naar het oordeel van de Raad, aan het bepaalde in het vorige artikel is voldaan, deelt de Raad binnen twee dagen - de zaterdag en de zondag of daarmee gelijkgestelde dagen niet medegerekend aan de betrokken werkgever en het bestuur van de vakvereniging (en) schriftelijk mede: a. de dag en de plaats van het referendum, alsmede de voor de stemming bepaalde tijd; b. de vakvereniging(en), die bevoegd is (zijn) aan het referendum deel te nemen; c. de naam en voornamen en de geboortedatum van de werknemers, die bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen. 2. De Raad bepaalt de dag van het referendum zodanig, dat tussen de dagtekening van de in het eerste lid bedoelde mededeling en de dag van het referendum tenminste zeven dagen en ten hoogste veertien dagen geleden zijn. 3. De werkgever is verplicht de in het eerste lid bedoelde mededeling dan wel een afschrift daarvan onverwijld te doen ophangen, zoveel mogelijk ter plaatse, waar de arbeid wordt verricht en wel zodanig, dat daarvan gemakkelijk kan worden kennis genomen. Artikel 5 1. De algehele leiding van het referendum berust bij de Raad. 2. De Raad kan zich bij zijn werkzaamheden door personen, door hem aan te wijzen, doen bijstaan. Artikel 6 1. De Raad draagt zorg, dat voor de aanvang van de stemming stembiljetten aanwezig zijn tot het getal der werknemers, die bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen. 2. De Raad laat op de dag van het referendum slechts tot de stemming toe de werknemer, die bevoegd is aan de stemming deel te nemen en in het bezit is van een identiteitsbewijs. 3. De kosten van vervaardiging van de stembiljetten en voorts alle kosten, die door de Raad worden gemaakt in verband met het te houden referendum, komen voor rekening van de werkgever of het bestuur van de betrokken vakvereniging op wiens verzoek het referendum wordt gehouden. Artikel 7 1. De Voorzitter van de Raad of diens vervanger overhandigt de tot de stemming toegelaten werknemers een gewaarmerkt stembiljet. Hij doet aantekening houden van het aantal uitgereikte stembiljetten. 2. De werknemer begeeft zich na ontvangst van het stembiljet onverwijld naar een niet in gebruik zijnd stemhokje en stemt door met potlood rood te maken een wit stipje, gesteld achter de naam van de vakvereniging zijner keuze. Daarna vouwt hij het stembiljet dicht op zodanige wijze, dat de naam van een vakvereniging niet zichtbaar is en begeeft zich daarmede onmiddellijk naar de stembus. 3. De Voorzitter van de Raad of diens vervanger doet de werknemer het stembiljet in de stembus steken. Hij doet aantekening houden van het aantal in de bus gestoken stembiljetten. 11

12 4. Indien de werknemer zich bij de invulling van zijn stembiljet vergist, geeft hij dit aan de Voorzitter van de Raad of diens vervanger terug. Deze verstrekt hem op zijn verzoek éénmaal een nieuw stembiljet. 5. De teruggegeven stembiljetten worden door de Voorzitter van de Raad of diens vervanger onmiddellijk onbruikbaar gemaakt door het stempel van het woord "onbruikbaar" op de beide zijden van het stembiljet. Artikel 8 1. De werknemer, die na waarschuwing de bij de artikelen 6 en 7 vastgestelde voorschriften niet opvolgt, wordt niet tot de stembus toegelaten en is verplicht het stembiljet, indien dit hem reeds overhandigd is, terug te geven. 2. De tot de stembus toegelaten werknemer, die weigert het stembiljet in de bus te steken, is verplicht dit terug te geven. Artikel 7 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 3. Indien een werknemer het stembiljet weigert terug te geven, dan doet de Voorzitter van de Raad of diens vervanger daarvan aantekening houden. Artikel 9 1. De Raad is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde in het stemlokaal. 2. Indien de Raad van oordeel is, dat wanorde in het stemlokaal of zijn toegangen de behoorlijke voortgang der stemming onmogelijk maakt, wordt de stemming daarop aanstonds geschorst en tot de volgende dag voor dezelfde tijd, als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a., verdaagd. 3. De sleuf van de stembus wordt ter plaatse onmiddellijk gesloten, waarna de stembus wordt verzegeld. 4. Aan de deur van het stemlokaal wordt een kennisgeving bevestigd, dat de stemming is geschorst tot de volgende dag voor de in het tweede lid bedoelde tijd. 5. Vervolgens worden in afzonderlijke pakken gesloten en verzegeld: a. de sleutels, waarmede de stembus is afgesloten; b. de niet gebruikte stembiljetten; c. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten. 6. Van de geschorste zitting wordt door de Raad akte opgemaakt, waarin tevens van de in het vijfde lid bedoelde verrichtingen melding wordt gemaakt. 7. De stemming wordt de volgende dag hervat en duurt gedurende de in het tweede lid bedoelde tijd. Artikel Zodra de voor de stemming bepaalde tijd is verstreken, wordt dit door de Raad aangekondigd en worden alleen de op het ogenblik van de aankondiging in of aan de deur van het stemlokaal aanwezige werknemers, die voldoen aan het bepaalde in artikel 6, nog tot de stemming toegelaten. Nadat de laatste dezer werknemers heeft gestemd, wordt de sleuf van de stembus gesloten. 12

13 2. Onmiddellijk, nadat de stemming is geëindigd, stelt de Voorzitter van de Raad of diens vervanger vast: a. het aantal werknemers, dat zich heeft gemeld; b. het aantal uitgereikte stembiljetten; c. het aantal in de stembus gestoken stembiljetten; d. het aantal werknemers, dat geweigerd heeft een stembiljet in ontvangst te nemen; e. het aantal teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten; f. het aantal niet gebruikte stembiljetten. 3. De aantallen, bedoeld in het tweede lid, worden door de Voorzitter van de Raad of diens vervanger aan de aanwezige werknemers bekend gemaakt. 4. Vervolgens worden in afzonderlijke pakken gesloten en verzegeld: a. de lijst van de tot de stemming toegelaten werknemers; b. de niet gebruikte stembiljetten; c. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten. Artikel Onmiddellijk na de in artikel 10 lid 4 voorgeschreven verzegeling wordt de stembus geopend en worden de stembiljetten dooreen gemengd, geteld en hun aantal vergeleken met het getal der werknemers, die aan de stemming hebben deelgenomen. 2. De Voorzitter van de Raad of diens vervanger opent de stembiljetten en voegt deze bijeen naar gelang de uitgebrachte stemmen op een vakvereniging. 3. Vervolgens stelt de Raad ten aanzien van de vakvereniging het aantal op haar uitgebrachte stemmen vast. Artikel Van onwaarde zijn andere stembiljetten dan die, welke volgens dit Staatsbesluit mogen worden gebruikt. 2. Voorts zijn van onwaarde de stembiljetten: a. waarop in geen stemvak het witte stipje rood is gemaakt; b. waarop in meer dan een stemvak het witte stipje rood is gemaakt; c. waarop de werknemer zijn stem heeft uitgebracht anders dan met rood potlood; d. waarop bijvoegingen zijn geplaatst of die een aanduiding van de werknemer bevatten. Hieronder worden niet begrepen punten, strepen, vlakken, nagelindrukken, vouwen, scheuren, gaten en vlekken; e. welke niet zijn voorzien van de voorgeschreven waarmerking. 3. Het ten dele rood maken van het witte stipje in het stemvak achter de naam van een vakvereniging wordt met het rood maken ervan gelijkgesteld, indien dit kennelijk met de bedoeling van de werknemer overeenstemt. 13

14 Artikel De Raad beslist over de waarde van het stembiljet en doet aantekening houden van elk geldig verklaard stembiljet. Hij maakt de reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent onmiddellijk bekend. 2. Indien een der in het lokaal aanwezige werknemers dit verlangt, moet het stembiljet worden getoond. Artikel Terstond, nadat de stemmen zijn opgenomen, maakt de Voorzitter van de Raad of diens vervanger zowel het aantal op een vakvereniging uitgebrachte stemmen, als het gezamenlijk aantal uitgebrachte stemmen bekend. 2. Vervolgens worden de van onwaarde verklaarde stembiljetten in een pak gesloten en verzegeld. Op dit pak wordt het aantal stembiljetten, dat het pak inhoudt, vermeld. 3. Daarop worden de op een vakvereniging geldig uitgebrachte stembiljetten gerangschikt en in een pak gesloten en verzegeld. Op dit pak wordt het aantal stembiljetten, dat het pak inhoudt, vermeld. Artikel De Raad deelt de werkgever en het bestuur van de betrokken vakvereniging de uitslag van het referendum zo spoedig mogelijk schriftelijk mede. Hij doet dit gelijktijdig bekend maken in de plaatselijke dagbladen. 2. De werkgever is verplicht de in het eerste lid bedoelde mededeling dan wel een afschrift daarvan onverwijld te doen ophangen zoveel mogelijk ter plaatse, waar de arbeid wordt verricht en wel zodanig, dat daarvan gemakkelijk kan worden kennis genomen. Artikel Dit Staatsbesluit, dat als "Besluit Referendum Erkenning Vakverenigingen" kan worden aangehaald, wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt. 2. Het treedt in werking op een nader door de President te bepalen tijdstip (inwerkingtreding op 15 mei 1982 (S.B no. 92)). Gegeven te Paramaribo, de 7de mei L.F. RAMDAT MISIER De Minister van Arbeid en Sociale Zaken, G.B. SANKATSING. Uitgegeven te Paramaribo, de 7de mei 1981 (lees 1982) De Minister van Binnenlandse Zaken en Justitie, F. J. LEEFLANG. 14

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 SURINAME WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 LANDSVERORDENING van 14 juli 1962 tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. IN NAAM DER KONINGIN!

Nadere informatie

LANDSVERORDENING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

LANDSVERORDENING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST LANDSVERORDENING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Lv. van 12 mei 1958, houdende regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst; tekst in P.B. 1958, 60, met verbeterblad; inwtr. m.i.v. 1 juli 1958 (P.B.

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB (inwtr. AB 2013 no. 15) ==================================================================== HOOFDSTUK I

Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB (inwtr. AB 2013 no. 15) ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : Arbeidsgeschillenverordening Citeertitel: Arbeidsgeschillenverordening Vindplaats : AB 1989 no. GT 65 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB 21012 54 (inwtr. AB 2013 no. 15) HOOFDSTUK I Inleidende

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Landsverordening van 4 december 1989 houdende regelen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: tekst in P.B. 1989, no 73; gewijzigd bij: 1. Landsverordening van de 11de september

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten. Citeertitel: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten

: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten. Citeertitel: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten Intitulé : Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten Citeertitel: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten Vindplaats : AB 1994 no. GT 8 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB 2009 no.

Nadere informatie

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende:

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: Dwjz11-086 --------------------------------------------- Landsverordening houdende regels inzake het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten)

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME ALGEMEEN DECREET A-24

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME ALGEMEEN DECREET A-24 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME ALGEMEEN DECREET A-24 DECREET van 22 september 1987, houdende regels voor politieke organisaties (Decreet Politieke Organisaties). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Nadere informatie

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 79 Volksgezondheidswetgeving Landsverordening beperking vestiging medische

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van..., houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het handelsregister (Handelsregisterwet) ------------------------------------ ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen

Nadere informatie

1983 no. 42. Decreet van 25 mei 1983, houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de Arbeidsinspektie. (Decreet Arbeidsinspektie).

1983 no. 42. Decreet van 25 mei 1983, houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de Arbeidsinspektie. (Decreet Arbeidsinspektie). 1983 no. 42 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME Decreet E-35 Decreet van 25 mei 1983, houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de Arbeidsinspektie. (Decreet Arbeidsinspektie). DE PRESIDENT

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 075 Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945, het urgerlijk Wetboek en enkele

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

EERSTE AFDELING ALGEMENE BEPALINGEN

EERSTE AFDELING ALGEMENE BEPALINGEN WET van 8 september 1947, houdende bepalingen tot beveiliging bij de arbeid (G.B. 1947 no. 142), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1962 no. 109, S.B. 1980 no. 116. EERSTE

Nadere informatie

HOOFSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 1

HOOFSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 1 WET van 21 juni 1968 houdende algemene regelen betreffende het Toezicht op het Bank- en Kredietwezen (G.B. 1968 no. 63), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1986 no. 82. HOOFSTUK

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : Landsverordening minimumlonen Citeertitel: Landsverordening minimumlonen Vindplaats : AB 1989 no. GT 26 Wijzigingen: AB 1992 no. 81; AB 1993 nos. 2, 77; AB 1994 nos. 66, 67; AB 1995 no. 84;

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners) (S.B. 2002 no. 66). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 240 Wet van 25 april 2002, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 532 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 718 Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao;

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 3 de juni 2014, no. 14/1188, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Sanctielandsverordening. De Gouverneur van Curaçao, Op de voordracht

Nadere informatie

2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening)

2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening) 2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening) Uitgegeven, 28 december 2012 De minister van Justitie en Onderwijs,

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

SURINAME ARBEIDSWET 1963. 1963 No. 163

SURINAME ARBEIDSWET 1963. 1963 No. 163 SURINAME ARBEIDSWET 1963 1963 No. 163 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSVERORDENING van 19 december 1963 tot vaststelling van bepalingen betreffende de arbeid, op 16 mei 1965 in werking getreden, ingevolge

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 27 Landsverordening uitzonderingstoestand 1 1 Afkondiging en opheffing van een uitzonderingstoestand Artikel 1 1. Ingeval buitengewone omstandigheden

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Landsverordening grensregeling Citeertitel: Landsverordening grensregeling Vindplaats : AB 1990 no. GT 23 Wijzigingen: Geen Artikel 1 1. Grensregeling wordt onderscheiden in: a. de geïsoleerde

Nadere informatie

Landsverordening politieke partijen

Landsverordening politieke partijen Landsverordening Politieke Partijen Landsverordening houdende regels inzake politieke partijen Citeertitel: Landsverordening politieke partijen Vindplaats : AB 2001 no. 96 Wijzigingen: Geen ===========================================

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JNO. 4U6 WET van 10 Juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of

Nadere informatie

WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B no. 3).

WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B no. 3). WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B. 1952 no. 3). Artikel 1 1 1. De ministers zorgen voor de uitvoering van de Grondwet, de verdragen en andere overeenkomsten

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 WET van 22 April 1939 houdende bepalingenbetreffende loterijen (G.B. 1939 no. 31), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1943 no. 119, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1984 no. 92, S.B.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

1981 No.162. Heeft, na goedkeuring door de Raad van Ministers, vastgesteld het onderstaande Decreet:

1981 No.162. Heeft, na goedkeuring door de Raad van Ministers, vastgesteld het onderstaande Decreet: HOOFDSTUK X ARBEIDSRECHT VREEMDELINGEN 1981 No.162 STAATSBLAD van REPUBLIEK SURINAME DECREET E-26 DECREET van 24 oktober 1981, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van arbeid door vreemdelingen

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 477 Bepalingen inzake de financiering van de loopbaanonderbreking (Wet financiering loopbaanonderbreking) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Statuten van de. "Surinaamse Fotografen Vereniging" afgekort "SUFOV"

Statuten van de. Surinaamse Fotografen Vereniging afgekort SUFOV Statuten van de "Surinaamse Fotografen Vereniging" afgekort "SUFOV" Gevestigd te Paramaribo 29 september 1993 Goedgekeurd bij resolutie d.d. 31 januari 1996 no. 7583/95 Statuten van de Vereniging "Surinaamse

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 30 Wet van 17 december 2003, houdende gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling

Nadere informatie

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120).

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120). DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B. 1980 no. 120). Artikel 1 Het decreet verstaat onder: de Minister: de Minister van Arbeid en Volksgezondheid.

Nadere informatie

Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden

Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Preambule Het Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden is het geheel

Nadere informatie

A 2017 N 70 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao,

A 2017 N 70 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, A 2017 N 70 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 24 ste augustus 2017 houdende wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, In overweging

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 383 Wet van 28 augustus 2009 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep nr. RGL0668/03 Datum uitgifte: 2003-01-03 Uitgever: Blad 1 van 6 Vastgesteld door het Bestuur van Stichting IKOB te Barneveld op 3 januari 2003 (datum inwerkingtreding);

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde

Nadere informatie

2013 no. 20 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 20 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 20 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 28 maart 2013 houdende vaststelling van nieuwe regels inzake de handhaving van de arbeidswetgeving (Landsverordening bestuurlijke handhaving

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie