Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art 73A Fw.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art 73A Fw.)"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art 73A Fw.) Nummer: EINOVE LAG Datum: 28 februari 2011 Gegevens ondernemir Intecs B.V. Faillissementsnummei 09/4 Datum uitspraak: 20 januari 2009 Curator: mr. S.B.M. Tilman R-C: mr. P.M. Arnoldus-Smit Activiteiten onderneming: Omzetcleqevens: Personeel gemiddeld aantal: volgens bed rijfsomschrijving in handeisregister: onderaannemer in de metaal-steigerbouw en isolatiewerkzaamheden op projectbasis; elektrische installaties, de installatie van elektrische bedradingen en toebehoren Nog onbekend volgens handelsregister: 2; hoeveel personen op faillissernentsdatum exact bij gefailleerde in dienst waren, is voor de curator nog onbekend (zie oak hoofdstuk 2 hierna); Saldo einde versla P e iode: 1C Verslagpertode; t/m Bestede uren in verslag periode: 3,4 uren Bestede uren Totaai: 31,5 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie enig aandeelhouder: kantoorhoudende te (4824 AS) Breda aan het Weidehek 8c; deze vennootschap verkeert met ingang van 11 november 2008 in staat van faillissement I. bestuurders van gefailleerde zijn de heer ILA. Page en wijlen mevrouw H.C.E.M. Poppeliers gefailleerde maakt deei uit van een concern; de curator heeft voor de voliedigheid en am een overzicht te bieden als bijlage 1 een organogram aan dit verslag gehecht; 1.2 Winst en verlies nog onbekend; de curator beschikt niet over de recente gegevens; 1.3 Balanstotaal de curator beschikt niet over een recente balans; de meest recente jaarrekening is de jaarrekening over het jaar 2005; deze jaarrekening vermeldt een balanstotaal van ,-;

2 Gegevens onderneming: Intecs B.V. 09/4 F 1.4 Lopende procedures voor zover de curator bekend: niet aan de orde 1.5 Verzekeringen voor zover de curator bekend: niet aan de orde 1.6 Huur voor zover de curator bekend: niet aan de orde 1.7 Oorzaak faillissement. voor de oorzaken van het faillissement verwijst de curator naar bila e 2 bi dit versia 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. de curator heeft geprobeerd zich een beeld to vormen van het aantal werknemers dat op faillissementsdatum in dienst was bij gefailleerde; de informatie daaromtrent op de computerserver van gefailleerde was/is moeilijk toegankelijk; uiteindelijk kwam de curator een betaallijst tegen, waarop de narnen van 20 werknemers stonden vermeld; de curator gaat er voorlopig vanuit dat er op faillissementsdatum 20 werknemers bij gefailleerde in dienst waren; dit kunnen er meer zijn; niet uitgesloten is echter dat voornoemde arbeidsovereenkomsten al op faillissementsdatum waren beeindigd; Aantal in jaar voor faill. zie Datum ontslagaanzegging de rechter-commissaris heeft de curator op 12 februari 2009 toestemming gegeven tot het ontslag van bovengenoemde 20 werknemers (voor zover nodig). De werknemers zijn bij brief van de curator van 19 februari 2009 (voor zover nodig) ontslagen. In het aanvangsverslag sprak de curator over 20 werknemers; via de Belastingdienst ontving de curator later een lijst met namen van werknemers, waarop de namen van (extra) 8 werknemers voorkwamen, die niet eerder bij de curator bekend waren. Hoewel de curator ervan uit is gegaan dat deze arbeidsrelaties niet meer van kracht waren, zijn de arbeidsovereenkomsten (voor zover nog aanwezig) d o o r d e c u r a t o r o p g e z e g d ; De curator heeft zich een beeld gevormd van het mogelijke personeelsbestand van gefailleerde en met de rechter-commissaris overleg gevoerd over ontslagaanzegging. De curator heeft eventueel nog cleldentle_arixe.icicnaternenkomste, rt

3 Gegevens onderneming: FaiIlissementsnummer: Intecs B.V. 09/4 F geldende arbeidsovereenkomsten per brief o p g e z e g d. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing Niet van toepassing Bedri fsmiddeten 3.5 Beschrijving in onderzoek curator; vooraisnog heeft de curator een laptop aangetroffen en een aantal mobiele telefoons; In onderzoek curator 3.6 Verkoopopbrengst Nog onbekend 3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing rradenl onderhanden werk I 3.9 Beschrijving niet aan de orde 3.10 Verkoopopbrengst : niet aan de orde 3.11 Boedelbijdrage : niet aan de orde : niet aan de orde De curator heeft nog altijd de wijze van verkoop van de aangetroffen bedrijfsmiddelen (waaronder een laptop) in onderzoek Beschrijving : niet aan de orde 3.13 Verkoopopbrengst : niet aan de orde We rkzaam heden 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren de curator heeft in de administratie van gefailleerde een debiteurenlijst aangetroffen. Volgens deze debiteurenlijst zou gefailleerde nog vorderingen Correspondentie Postbus EP Breda Kantoor Breda Claudius Prinsenlaan CP Breda Tel.: +31 {0) Fax: +31 (0)

4 Gegevens onderneming Intecs B.V. 09/4 F 4.2 Opbrengst : Nihil 4.3 Boedelbijdrage : Niet aan de orde hebben op debiteuren van in totaal ,02; de curator heeft inmiddels de debiteuren aangeschreven met het verzoek tot betaling over te gaan; de curator heeft inmiddels de debiteuren aangeschreven en behandelt momenteel hun reacties De curator behandelt de reacties van de debiteuren; voor de curator is duidelijk dat voor een aantal debiteuren geldt dat zij ten onrechte staan vermeld op de debiteurenlijst; de curator hoopt in het volgende verslag meer informatie te kunnen verstrekken omtrent de exacte omvang van de debiteuren. : Vooraisnog geen 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ING: ,- P.M. (saldo compte jointe) 5.2 Leasecontracten Met aan de orde 5.3 Beschrijving zekerheden Verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen. Verpanding debiteurenpolis Euler Hermes 5.4 Separatistenpositie ING (zie 5.3) 5.5 Boedelbijdragen (vooraisnog) niet van toepassing 5.6 Eigendomsvoorbehoud niet van toepassing 5.7 Reclamerechten niet van toepassing 5.8 Retentierechten niet van toepassing geen Correspondentie Ka ntoor Breda Postbus 4620 Claudius Prinsenlaan EP Breda 4818 CP Breda Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0)

5 Gegevens onderneming Intecs B.V. 09/4 F 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten 6.1 Exploitatie / zek eden niet van toepassing 6.2 Financiele verslaglegging niet van toepassing niet van toepassing Doorstart 6.3 Beschrijving : niet van toepassing 6.4 Verantwoord ing : niet van toepassing 6.5 Opbrengst niet van toepassing 6.6 Boedelbijdrage : niet van toepassing : niet van toepassing 7. R e c h t m a t i g h e i d 7.1 Boekhoudplicht : Naar de mening van de curator is er niet voldaan aan de boekhoudplicht in de zin van artikel 2:10 BW. 7.2 Depot jaarrekeningen De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen over de jaren 2005, 2006 en 2007 niet ziin gepubliceerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : In onderzoek curator 7.4 Stortingsverpl. aandelen In onderzoek curator 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek curator 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek curator - 8. C r e d i t e u r e n 8.1 Boedelvorderingen Nog onbekend 8.2 Pref. vord. van de fiscus , Pref. vord. van het UWV , Andere pref. crediteuren 3.436, Aantal concurrente 22 crediteuren 8.6 Bedrag concurrente ,91 crediteuren 8.7 Verwachte wijze van Nog onbekend Correspondentie Postbus EP Breda Ka ntoor Breda Claudius Prinsenlaan CP Breda Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0)

6 I Gegevens onclerneming: Faillissernentsnummer: afwikkeling Intecs B.V. 09/4 F i n g e d i e n d e v o r d e r i n g e n 9. P r o c e d u r e s De curator behandelt de door de crediteuren 9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing 9.2 Aard procedure Niet van toepassing 9.3 Stand procedure Niet van toepassing 10. O v e r i g 10.1 Termijn afwikkeling fail!. Nog onbekend 10.2 Plan van aanpak Opheffing 10.3 Indiening volgend versiag Over 3 maanden Breda, 28 februari 2011 S.B.M. Tilman Curator

7 I Openbaar faillisse entsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) N u mmer: EINDVE LAG Datum: 28 februari 2011 Gegevens ondernemir Datum uitspraak: 11 november 2008 Curator: mr. S.B.M. Tilman R-C: mr. P.M. Arnoldus-Smit Activiteiten onderneming: Volgens bedrijfsomschrijving in handelsregister: beheeractiviteiten Omzetqegevens: Nog onbekend Personeel gemiddeld tal: volgens handelsregister: 8; op moment uitspraak faillissement: 4 Saldo einde verslagperiode: IC ,39 Verslagperiode: t/m Bestede uren in verslag periode: 3,2 uren Bestede uren Totaal: 65,1 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie enig aandeelhouder: Stichting Administratiekantoor Intecs International, kantoorhoudende te (4824 AS) Breda aan het Weidehek 8c;, bestuurders van gefailleerde zijn de heer J.L.A. Page en wijien mevrouw H.C.E.M. Poppeliers; gefailleerde maakt deel uit van een concern; de curator heeft voor de volledigheid en om een overzicht te bieden als bijlage 1 een organogram aan dit verslag gehecht. 1.2 Winst en verlies nog onbekend; de curator beschikt niet over de recente gegevens; 1.3 Balanstotaal de curator beschikt niet over een recente balans; de meest recente jaarrekening is de jaarrekening over het jaar 2005; deze jaarrekening vermeldt een balanstotaal van ,- 1.4 Lopende procedures voor zover curator bekend niet aan de orde 1.5 Verzekeringen De verzekeringen liepen via assurantietussenpersoon ING District Zuidwest-Nederland, afdeling Verzekeren, gevestigd te Eindhoven. De verzekeringen zelf waren ondergebracht bij Nationale Nederlanden. De curator heeft van Nationale Nederlanden een

8 Geqevens onderneming: overzicht ontvangen van de verzekeringen. Volgens Nationale Nederlanden was er een bedrijfsschadeverzekering, een inventarisverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering. Nationale Nederlanden gaf aan dat terzake de eerste drie verzekeringen geen sprake was van betalingsachterstanden en dat er sprake was van dekking. De curator heeft Nationale Nederlanden verzocht in ieder geval de verzekering met betrekking tot de inventaris voorlopig tot nadere instructie in stand te laten, dit in verband met de in het bedrijfspand aanwezige inventaris die de curator wenst te verkopen. de in het bedrijfspand aanwezige inventaris is inmiddels door de curator verkocht (zie ook onder 3.6). De verzekering met betrekking tot de inventaris zal door de curator worden beeindigd. De curator heeft van Nationale Nederlanden begrepen dat de overige in het aanvangsverslag aangegeven verzekeringen vanwege het faillissement zijn beeindigd alle verzekeringen zijn momenteel beeindiqd; 1.6 Huur tussen gefailleerde en derden golden op het moment van de uitspraak van het faillissement twee huuravereenkomsten. De eerste huurovereenkomst geldt tussen gefailleerde en Lancelot Land BV terzake het bedrijfspand aan het Weidehek 8c te Breda. De curator heeft deze huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris op grond van artikel 39 Faillissementswet opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. De tweede huurovereenkomst is gesloten met KPN terzake telecomapparatuur. De curator zal hierover met KPN in overleg treden. De huurovereenkomst tussen gefailleerde en Lancelot Land B.V. terzake het bedrijfspand te Breda is inmiddels beeindigd. Oplevering van het pand aan de verhuurder heeft plaatsqevonden 1.7 Oorzaak faillissement voor de oorzaken van het faillissement verwijst de curator naar bijlage 2 bij dit verslag. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 4 werknemers 2.2 Aantal in jaar voor faill. : onbekend; de curator gaat uit van voornoemde 4 werknemers; Correspandentie Postbus EP Breda Kantoar Breda Claudius Prinsenlaan CP Breda Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Kantoor Zevenbergen Markt CE Zevenbergen Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0)

9 I- Gegevens onderneming: 2.3 Datum ontslagaanzegging de rechter-commissaris heeft de curator op 19 november 2008 toestemming gegeven tot het ontslag van alle werknemers. De werknemers zijn bij brief van de curator van 20 november 2008 ontslagen, Werkzaamheder de curator heeft zich een beeld gevormd van het personeelsbestand van gefailleerde en met de rechter-commissaris overleg gevoerd over de ontslagaanzegging. De curator heeft alle nog geldende arbeidsovereenkomsten per brief opgezegd. de curator heeft overleg gevoerd met een aantal werknemers, UWV en het Bundes Agentur te Duitsland over de loonvorderingen van de werknemers; de curator heeft aan voornoemde instanties de door hen verzochte informatie verstrekt De curator heeft vragen beantwoord van o.a. het UWV en het Bundesagentur te Duitsland 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing Werkzaa mheden Niet van toepassing Bedriffsmiddelen 3.5 Beschrijving diverse kantoormeubilair en diverse computer- en randapparatuur; de curator gaat er op grond van diverse omstandigheden vanuit dat deze aangetroffen bedrijfsmiddelen eigendom zijn van gefailleerde; de curator is voornemens deze bedrijfsmiddelen te verkopen via een internetveiling; in dat kader zal op korte termijn een taxatie plaatsvinden door een derde, waarna de curator oak zal beschikken over een volledige lijst van de bedrijfsmiddelen; een dergelijke lijst trof de curator (nog) niet aan in de administratie van gefailleerde. met instemming van de rechter-commissaris heeft de curator de aangetroffen kantoorinventaris verkocht via een internetveiling verzorgd door BVA Auctions B.V.; BVA achtte een taxatie niet noodzakelijk aangezien het volgens haar een redelijk Correspondentle Postbus EP Breda Kantoor Breda Claudius Prinsenlaan CP Breda Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Kantoor Zevenbergen Markt CE Zevenbergen Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0)

10 Geqevens onderneming: standaard inrichting was, die courant is voor de veiling; volgens BVA zou bovengenoemde vorm van openbare verkoop een reele prijs opleveren voor de aanwezige inventaris; de curator en de rechtercommissar's hebben de mening van BVA op grand van haar expertise gevolgd; bovendien brengt een taxatie oak kosten met zich mee; momenteel beschikt de curator nog over een computerserver, losse computer, computerbeeldscherm en printer; de curator heeft deze middelen nodig om het faillissement te behandelen, reden waarom de curator de bedrijfsmiddelen voorlopig niet zal verkopen; 3.6 Verkoopopbrengst : de internetveiling heeft een opbrengst opgeleverd van ,05; aan de boedel van het faillissement komt na aftrek van de met BVA afgesproken vergoeding van 2.008,18, een bedrag toe van , Boedelbijdrage : Niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : de aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn niet stil verpand; in dat kader is het bodemvoorrecht van de fiscus niet aan de orde. de curator heeft zich een beeld gevormd van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde; de curator is voornemens deze middelen te verkopen. Voorraden/ onderhanden werk 1.. I Zie Beschrijving Niet aan de orde 3.10 Verkoopopbrengst Niet aan de orde 3.11 Boedelbijdrage Niet aan de orde Niet aan de orde Andere activa 3.12 Beschrijving gefailleerde houdt 100% van de aandelen in haar dochtermaatschappijen Intecs Services B.V., Intecs Projects B.V. en Intecs B.V. (zie bijlage 1 hiervoor) Verkoopopbrengst Nihil gefailleerde houdt 100% van de aandelen in haar dochtermaatschappijen Intecs Services B.V., Intecs Projects B.V. en Intecs B.V. (zie bijlage 1 hiervoor); de curator merkt op dat Intecs B.V. momenteel eveneens in staat van faillissement verkeert; Voor Intecs Services B.V en Intecs Prospects B.V. hebben zich geen gegadigden gemeld : geen Correspondentle Postbus EP Breda Kantoor Breda Claudius PrInsenlaan CP Breda Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Kantoor Zevenbergen Markt CE Zevenb ergen Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0)

11 H Gegevens onderneming: 4. D e b i t e u r e n 4.1 Omvang debiteuren : Nog in onderzoek curator 4.2 Opbrengst : Nog onbekend 4.3 Boedelbijdrage : Niet aan de orde : De curator heeft de debiteurenpositie nog altijd in onderzoek; de curator zet zijn onderzoek voort 5. B a n k / Z e k e r h e d e n 5.1 Vordering van bank(en) : volgens opgave ING Bank d.d. 17 november 2008: ,67; deze vordering is volgens ING als volgt opgebouwd: RC : ,23 RC Intecs Projects B.V.: 350,44 Bankgarantie t.n.v. Intecs B.V: 6.333,00 Bankgarantie t.n.v. Intecs Serv.: 3.808,00 Tussen ING, gefailleerde, Intecs B.V, en Intecs Services B.V. bestaat een zogenaamde cornpte jointen mede-aansprakelijkheidsovereenkomst d.d. 26 juli 2007 Leasecontracten : Niet van toepassing 5.3 Beschrijving zekerheden : verpanding MKB-Debiteurenpolis Euler Hermes non-ontrekkingsverklaring van de heer Page en mevrouw Poppeliers 5.4 Separatistenpositie : los van de in onderdeel 5.3. beschreven zekerheden, hebben ING en derden geen zekerheidsrechten ten aanzien van activa van gefailleerde; de bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn bijvoorbeeld niet verpand aan derden. 5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing 5.6 Eigendomsvoorbehoud voor zover de curator bekend: niet van toepassing 5.7 Reclamerechten voor zover de curator bekend: niet van toepassing 5.8 Retentierechten voor zover de curator bekend: niet van toepassing de curator heeft zich aan de hand van diverse stukken en onder andere overleg met ING een beeld gevormd van de positie van ING. De curator heeft geconcludeerd dat ING geen zekerheidsrechten heeft ten aanzien van de aangetroffen bedrijfsmiddelen. Dit is inmiddels ook erkend door ING. 6. Doorstart / voortzetten onderneming Correspondentie Kantoor Breda Kantoor Zevenbergen Postbus 4620 Claudius Prinsenlaan 130 Markt EP Breda 4818 CP Breda 4761 CE 2everibergen Tel.: +31 (0) Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Fax: +31 (0)

12 Gegevens onderneminq: Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing 6.2 Financiele verslagiegging : Niet van toepassing : Niet van toepassing Doorstart 6.3 Beschrijving Niet van toepassing 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing 6.5 pbrengst : Niet van toepassing 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing : Niet van toepassing 7. R e c h t m a t i g h e i d 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : In onderzoek curator 7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek curator 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek curator 7.5 Paulianeus handelen : In onderzoek curator : Naar de mening van de curator is er niet voldaan aan de boekhoudplicht in de zin van artikel 2:10 BW De curator heeft geconstateerd dat de : jaarrekeningen over de jaren 2005, 2006 en 2007 niet zijn gepubliceerd : _ 8. C r e d i t e u r e n 8.1 Boedeivorderingen C , Pref. yard. van de fiscus ,- 8.3 Pref. yard. van het UWV , Andere pref. crediteuren 2.704, Aantal concurrente 12 crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren ,03 waarvan 4.277,81 betwist Correspondentie Postbus EP Breda Kantoor Breda Claudius Prinserlaan CP Breda +31 (0) Fax: +31 (0) Kantoor Zevenbergan Markt C E Z e v e rt e rg e n Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0)

13 - 1 Gegevens onderneming: Faillissementsnurnmer: 8.7 Verwachte wijze van Nog onbekend afwikkeling 9. P r o c e d u r e s 9.1 Naam wederpartij(en) Niet van 9.2 Aard procedure toepassing Niet van 9.3 Stand procedure toepassing Niet van toepassing 10. O v e r i g 10.1 Termijn afwikkeling fail. Nog onbekend 10.2 Plan van aanpak : Opheffing 10.3 Indiening volgend versiag : Over 3 maanden. Breda, 28 februari 2011 S.B.M. Tilman Curator

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 6 Datum: 2 januari 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 8-6-2011 WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Datum uitspraak:

Nadere informatie

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110)

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 07-03-2011 inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Connexion Plaza Amsterdam B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 31 augustus 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. M.L.D. Akkaya Activiteiten onderneming: Het produceren

Nadere informatie

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5-6 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598

Nadere informatie

Gevestigd (geweest) te Amsterdam, Warmoesstraat 15 Faillissementsnummer: 11/62F Datum uitspraak: 25-01-2011. Mevrouw Mr C.M.

Gevestigd (geweest) te Amsterdam, Warmoesstraat 15 Faillissementsnummer: 11/62F Datum uitspraak: 25-01-2011. Mevrouw Mr C.M. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 11-2-2011 Datum uitspraak: 25-01-2011 Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 5 december 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming: Bemiddeling bij de inkoop

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Gestaakt, datum staking nog onbekend Omzetgegevens : Nog onbekend Personeel gemiddeld aantal : Onbekend

Activiteiten onderneming : Gestaakt, datum staking nog onbekend Omzetgegevens : Nog onbekend Personeel gemiddeld aantal : Onbekend Bijlage 1 Faillissementsverslag Nummer: 13 Datum: 20 augustus 2012 Gegevens onderneming : Rapide Beheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4824 AT) Breda aan de Weidehek 125 Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming : BKV Beheer B.V. BKV Vastgoedonderhoud B.V. Faillissementsnummer : 13/253F 13/257F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr

Nadere informatie

Verslagperiode: 24-1-2011 t/m 2-3-2011 4.256 min: 60= 70 uren en 56 min 4.256 min: 60= 70 uren en 56 min

Verslagperiode: 24-1-2011 t/m 2-3-2011 4.256 min: 60= 70 uren en 56 min 4.256 min: 60= 70 uren en 56 min Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 03-02-2011 Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 14 april 2013 Gegevens onderneming: Poral A.S. Faillissementsnummer: 12/274 F Datum uitspraak: 18 april 2012 Curator: mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 6 juli 2012 Gegevens onderneming: Stichting Beheer Participatie Gelden ( Stichting ). Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 8 april 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: )

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli 2013 Gegevens onderneming : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: 30177860) Faillissementsnummer : C/16/13/727 F Datum uitspraak : 2 juli 2013

Nadere informatie

: Weerwat B.V. : 27231077

: Weerwat B.V. : 27231077 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Weerwat B.V. : 27231077 Faillissementsnummer : C/09/15/278 Datum uitspraak : 12 mei

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: Combi-Connect-International B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: Combi-Connect-International B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1 inzake het faillissement van: CombiConnectInternational B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 18 februari 2014

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 4 Datum: 11 maart 2011 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 3 maart 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Er is sprake van de besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V.. De heer L.M.C.V.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Er is sprake van de besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V.. De heer L.M.C.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 december 2009 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V. Faillissementsnummer : F09/357 Datum uitspraak : 26 mei 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 21 juli 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming: Bemiddeling bij de inkoop

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum 30 juni 2009 Nummer 1 Gegevens onderneming Tijpoort Schilderwerken B.V. Datum uitspraak 26 mei 2009 Curator Mr J.J. Wittekamp R-C Mr

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 27 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 27 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 27 december 2010 Gegevens onderneming : GWW Trading B.V. Faillissementsnummer : 08 / 468 F Datum uitspraak : 2 december 2008 Curator : Mr L.J.A.M. Hanssen R-C : Mr

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 1 Datum: 15 oktober 2010 Gegevens: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nr. 32041895 en 32114687, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 26 mei 2015 Gegevens onderneming: Zernike Group Holding B.V. (KvK nr. 02045193) gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 17 mei 2011 Gegevens: FLEX Bar B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nr. 34167012, statutair gevestigd te, gevestigd aan Pazzanistraat 1

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 Gegevens onderneming : Ons Behaeghen Strijbeek B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/211 F Datum uitspraak : 18 maart 2014 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 22 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 22 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 22 augustus 2014 Gegevens onderneming : Holding Nutrigro B.V. Faillissementsnummer : 12/652 F Datum uitspraak : 3 juli 2012 Curator : mr. P.A. Kerkhof Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 4 Datum: 25 juli 2011 Gegevens onderneming: Droit de Parole B.V.(kvk 34214035) Datum uitspraak: 13 april 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag/eindverslag

Openbaar faillissementsverslag/eindverslag Openbaar faillissementsverslag/eindverslag Nummer: 3 Datum: 10 mei 2012 Gegevens: Medicijnman Beheer B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 33164153, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015 Gegevens onderneming : Dim Sum Food B.V. Faillissementsnummer : F.02/13/981 Datum uitspraak : 19 november 2013 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 december 2014 Gegevens onderneming : Z.N.E.B. Expertise en Taxatie B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/74 Datum uitspraak : 28 januari 2014 Curator : mr. J.L.G.M.

Nadere informatie

IWS Internationale Werving & Selectie (HBO/WO) B.V. 12/397 F. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTKEL 73a FAILLISSEMENTSWET. 19 juni 2012 20 juli 2012

IWS Internationale Werving & Selectie (HBO/WO) B.V. 12/397 F. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTKEL 73a FAILLISSEMENTSWET. 19 juni 2012 20 juli 2012 Rechtbank Amsterdam Kenmerk 12/397 F Datum faillissement: 19 juni 2012 Rechter-commissaris: mr. M.J.E. Geradts IWS Internationale Werving & Selectie (HBO/WO) B.V. 12/397 F EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTKEL

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000008891:F002 01-11-2016 mr. J.M. Sprangers mr. Antje Goederee Algemeen Gegevens onderneming Gebr. Piek Beheer B.V. gevestigd te Eesveen (8347

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 29 april 2011

Nummer: 1 Datum: 29 april 2011 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 april 2011 Datum uitspraak: 12 april 2011 Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevr. mr C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/15/748 NL:TZ:0000001893:F001 15-12-2015 mr. W.M. Welage mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming Beaco B.V. Gording 61 5406

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 14 februari 2012 Gegevens: B.K. Groep Nederland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 39083490, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 8-6-2011 WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens: Datum uitspraak: Curator: R-C: Medicijnman 1 B.V.(h.o.d.n. Medicijnman Apotheek Groenhof) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 november 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna: de Vennootschap ), statutair gevestigd

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 21 juni 2011 Gegevens: Koophandel te Amsterdam onder nr. 34274019 statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan Stadhouderskade Datum uitspraak: 5 januari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/552 NL:TZ:0000002504:F001 03-11-2015 mr. H. Boven mr. M.C. Bosch Algemeen Gegevens onderneming Rayon BV Activiteiten onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 6 Datum: 07-04-2016 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 23-09-2014 Curator: MR C.G.H. Hofland R-C: MR H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 17 november 2009 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De verslagen worden of zijn (ook) gepubliceerd op

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 1 december 2011 Gegevens onderneming: Partijhandel Alko B.V. Faillissementsnummer: 11/52 F Datum uitspraak: 1 februari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: RC: F.02/17/356 NL:TZ:0000015568:F001 26092017 mr. H.G.A.M. Spoormans mr. MDE van der BorstLeppens Algemeen Gegevens onderneming Taha Transport

Nadere informatie

Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011

Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011 Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011 Gegevens onderneming : Loopwijzer B.V. Faillissementsnummer : F 09/439 Datum uitspraak : 16 juni 2009 Rechter-commissaris : mr. D.R. van der Meer Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 5 Datum: 17 oktober 2012

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 5 Datum: 17 oktober 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : F 10/741 Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 26 juli 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014 Gegevens onderneming : Facta Nova B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/281 Datum uitspraak : 19 maart 2013 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming : UVOT BV, gevestigd te (3903 ET) Veenendaal aan het Heelkruid 9, KvK Utrecht dossnr. 30267543. Faillissementsnummer : 11/219 F.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 3 Datum: 29 november 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 9 maart 2010 Curator: Mr. M.A. Bos R-C: Mr. M.J.E. Geradts Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 15 mei 2010

Nummer: 2 Datum: 15 mei 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 mei 2010 Gegevens onderneming : J.P. Zandbergen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 10/129F Datum uitspraak : 16 februari 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 4 Datum: 8 november 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 31 augustus 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. M.L.D. Akkaya Activiteiten onderneming: Het produceren

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 december 2014-12 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage Bestede uren Totaal : zie bijlage

Verslagperiode : 9 december 2014-12 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage Bestede uren Totaal : zie bijlage Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming : Trading in Motion BV Faillissementsnummer : 14/884 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 oktober 2010 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/125 NL:TZ:0000000533:F001 14-07-2015 mr. P. de Wilde mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Slaapspecialist Leeuwarden

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 4 Datum: 13 juli 2012 Gegevens: Datum uitspraak: Curator: R-C: Medicijnman 1 B.V.(h.o.d.n. Medicijnman Apotheek Groenhof) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009 Gegevens onderneming : NL Special Products B.V. Faillissementsnummer : f 09/118 Datum uitspraak : 24-02-2009 Curator : mr.j.m. de Koning R-C : mr. E.I. Batelaan-Boomsma

Nadere informatie

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013)

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 4 de verslag Datum 1 februari 2013 Gegevens onderneming Rob van Beek Beheer BV (kvk 20118207) Faillissementsnummer 11 / 632 F Datum uitspraak 1 november 2011

Nadere informatie

Verslagperiode : 26-11-2013 t/m 31 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 1,5 uur Bestede uren totaal : 8,4 Saldo boedelrekening 11.

Verslagperiode : 26-11-2013 t/m 31 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 1,5 uur Bestede uren totaal : 8,4 Saldo boedelrekening 11. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2014 Gegevens onderneming : H&W Bouw (vennootschap onder firma) Inschrijvingsnummer handelsregister : 27333308 Faillissementsnummer : C/09/13 /

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/461 NL:TZ:0000001770:F001 02-06-2015 jhr. mr. J.W. Boddaert mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming Foster & Fleming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 2 Datum: 11 maart 2011 Gegevens: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nr. 32041895 en 32114687, statutair gevestigd

Nadere informatie

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 29 juli 2011 Gegevens: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Special Cleaning Services B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nummer: 5 Datum: 7 november : mr. R.J. Ottens, wnd. Mr. J. Kok Paleisbox : 215

Nummer: 5 Datum: 7 november : mr. R.J. Ottens, wnd. Mr. J. Kok Paleisbox : 215 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 november 2011 Gegevens onderneming : Van Duuren Woninginrichting Katwijk B.V. Faillissementsnummer : 10/330F Datum uitspraak : 4 mei 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Franchise), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Language Services Recruitment B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/262 NL:TZ:0000013404:F001 23-05-2017 mr. M.H. Boersen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 30 september 2011 Gegevens: Koophandel te Amsterdam onder nr. 34274019 statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan Stadhouderskade Datum uitspraak: 5

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012. Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012. Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag) Faillissementsnummer : 12/378 F, 12/372 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Saldo boedelrekening 17.646,86

Saldo boedelrekening 17.646,86 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum:18 juli 2011 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V. Faillissementsnummer : F09/357 Datum uitspraak : 26 mei 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 29 augustus 2011 Gegevens onderneming : Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 januari 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 januari

Nadere informatie

Nummer: 004 Datum: 15 mei Datum uitspraak: 8 maart 2016 mr. H.L.J.M. van Grinsven mevrouw mr. M.D.E. van der Borst-Leppens

Nummer: 004 Datum: 15 mei Datum uitspraak: 8 maart 2016 mr. H.L.J.M. van Grinsven mevrouw mr. M.D.E. van der Borst-Leppens KEI = Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 004 Datum: 15 mei 2017 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meerinck Holding B.V.,

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010

Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010 Gegevens onderneming : J.P. Zandbergen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 10/129F Datum uitspraak : 16 februari 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/17/72 NL:TZ:0000011436:F001 01-03-2017 mr. M.A. Kerkdijk mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 24 augustus 2012 Gegevens: B.K. Groep Nederland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 39083490, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 4 november 2016. Gegevens onderneming: Carroja Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/15/236 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Verslagperiode : 24 april 2012 t/m 11 mei 2012 Bestede uren in verslagperiode : 12,2 28,8 Bestede uren totaal : 41 Saldo boedelrekening 8.

Verslagperiode : 24 april 2012 t/m 11 mei 2012 Bestede uren in verslagperiode : 12,2 28,8 Bestede uren totaal : 41 Saldo boedelrekening 8. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 augustus 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 27 augustus 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd te Datum uitspraak: 10 maart 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/151 NL:TZ:0000004450:F001 15-03-2016 mr. P. Beerens mr. WJ Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 22 juni 2015 Gegevens onderneming: Broekema Elektrotechniek B.V., KvK-nummer 01143967, gevestigd te (9663 AV) Nieuwe Pekela

Nadere informatie