Van de directeur-bestuurder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de directeur-bestuurder"

Transcriptie

1 Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio N I E U W S B R I E F Spijksedijk 28 F 4207 GN Gorinchem T F E W 2e Jaargang nr. 2 Juli 2008 Van de directeur-bestuurder Inhoud Akkoord over actieplan LeerKracht van Nederland Omgaan met verschillen Nieuws van het Merewade College Klachtenregeling schooljaar Elos school Afdeling PSA Nieuws van de PO scholen Even voorstellen... Vervanging sunray computers Zoals u bekend is, zullen op korte termijn de computers op onze basisscholen vervangen worden. Het ligt in de bedoeling om van het sunray-computersysteem over te stappen naar de window-omgeving van firma SKOOL. Met deze overgang kunnen we een goede stap zetten om de computers, nog meer dan voorheen, te integreren in het onderwijsleerproces. Het schooljaar zit er bijna op. Zo tegen de zomervakantie heb ik dan weer het gevoel dat het jaar vervlogen is en dan realiseer ik me dat ik op een aantal momenten misschien toch wat meer de tijd had moeten nemen om zaken in een wat breder perspectief met betrokkenen in alle rust te bespreken en te overwegen. Als je niet oppast regeert de hectiek van alledag. Soms kan het niet anders, dingen moeten af en wachten is dan, ook voor de omgeving, vaak niet de meest gewilde optie. In het onderwijs en dan bedoel ik de praktijk van alledag waarbij je elke dag weer opnieuw voor een volle klas staat, is het topsport. Je kunt eigenlijk geen moment verslappen, de leerlingen vragen je aandacht en willen dat je er voor ze bent. En dat hoort natuurlijk ook zo. Wij bieden de leerlingen een veilige, warme omgeving waar ouders hun kinderen graag naar toe laten gaan in het vertrouwen dat ze daar op hun plek zijn. Als leerlingen aan het eind van de dag thuiskomen en vol enthousiasme en met veel plezier vertellen over hun ervaringen van die dag in hun klas op hun school, dan pleit dat voor ons. Dan hebben we het goed gedaan. Voor uw betrokkenheid, voor uw inzet om dit elke dag weer voor elkaar te krijgen en het beste in het kind naar boven te halen wil ik u hartelijk bedanken. Relax, ontspan en geniet van uw welverdiende vakantie. In deze nieuwsbrief is er weer vanuit de verschillende scholen van alles te melden en met u te delen. Het jaar 2007 was ook het eerste jaar van primair en voortgezet onderwijs samen en in 2008 zouden we op het stafbureau de personele, financiële en facilitaire zaken helemaal zelf gaan uitvoeren omdat we per 1 januari het contract met het administratiekantoor OSG per 1 januari 2008 hebben opgezegd. Dat betekende voor de medewerkers op het stafbureau een forse verandering. In alle opzichten werd het werk anders en dat vroeg ook om een andere kijk op toekomstige ontwikkelingen en een andere manier van samenwerken. Om dit met name mentale veranderingsproces met elkaar te kunnen ondergaan hebben we ons, samen met het managementteam (Aad Goedegebuur, Hans Ruitenbeek en Jan van Veen) laten onderdompelen in een tweedaagse training Human Dynamics. Over deze tweedaagse en over de effecten daarvan zijn wij allemaal erg enthousiast, het heeft ons als team erg versterkt en ik heb er alle vertrouwen in dat de collega s op het stafbureau nog meer dan voorheen datgene kunnen bieden wat onze klanten, de scholen, van ons vragen. Rest mij iedereen te bedanken die het mij heeft mogelijk gemaakt te kunnen werken in het belang van stichting OVO. Tot na de vakantie. Gerard Toering

2 Akkoord over actieplan LeerKracht van Nederland Zoals u bekend is, hebben de vakbonden een akkoord gesloten over het actieplan LeerKracht met het ministerie van OC&W. Met het actieplan wil het kabinet het lerarentekort aanpakken alsmede de kwaliteit en de positie van leraren versterken. De maatregelen uit het actieplan komen bovenop de normale CAO - verhogingen. Voor de gehele sector geldt dat al het onderwijspersoneel op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200,00 ontvangen (deeltijders naar rato). Het scholingsfonds voor leraren stijgt van 25 miljoen in 2009 naar 85 miljoen in Omgaan met In het voorjaar hebben de medewerkers van het stafbureau en het managementteam een tweedaagse training Human Dynamics gevolgd bij MHR in Gouda met het doel de communicatie en samenwerking binnen en met het stafbureau nog beter te laten verlopen binnen onze groeiende organisatie. 2 De afgesproken maatregelen op een rij: Per 1 januari 2009 worden de salarisschalen LA, LB, LC, LD en LE ingekort van 18 naar 17 stappen en per 1 januari 2010 naar 16 stappen. In 2011 worden de schalen verder ingekort naar 15 stappen. De stappen in de carrièrepatronen van de schalen LA tot en met LD krijgen na de vierde periodiek een progressief verloop. Voor de leraren in het voortgezet onderwijs inzetten op een betere beloning door onder andere het verbeteren van het loopbaanperspectief. De invulling van hogere leraarsfuncties op sectorniveau zal dan vanaf 2010 via extra budgetten de volgende ontwikkeling kennen: Salarisschaal LA LB LC LD LE Huidige situatie (2006) n.v.t. 65% 17% 18% 0% Situatie in 2014 n.v.t. 44% 27% 29% 0% In specifiek nader genoemde regio s komen vanaf 1 januari 2009 extra middelen beschikbaar. Personeelsleden in het basisonderwijs die geen voordeel hebben van de inkorting van het carrièrepatroon in schaal LA ontvangen een toelage van 850,00 per jaar (deeltijders naar rato). Voor het speciaal onderwijs gebeurt dat bij schaal LB. In de periode 2010 tot 2014 verbetert het carrièreperspectief voor leraren. Op basis van een aantal criteria kan 40% van de leraren in het basisonderwijs doorstromen van schaal LA naar LB en nog eens 2% naar LC. In het speciaal onderwijs kan 8% doorstromen naar schaal LC. Deze percentages worden per schoolbestuur vastgelegd op basis van een verdeelsleutel die uitgaat van 1 leraar op 22 leerlingen voor het basisonderwijs. Als bodem op schoolniveau geldt 30% LB. Voor het speciaal basisonderwijs gaat het om een verhouding van 14 leerlingen, het voortgezet speciaal onderwijs 7 leerlingen en het speciaal onderwijs 12 leerlingen per leraar. Om in aanmerking te komen voor een LB functie in het basisonderwijs moet men minimaal voor de helft van de tijd voor de groep staan en wordt de functiebeschrijving aangepast. Daarin zullen het opleidingsniveau en de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs op school een rol spelen. Er is een regeling afgesproken voor een loonkostensubsidie voor het aanstellen van onderwijsondersteunend personeel. Op grond hiervan kunnen minimaal 1550 ondersteuners structureel worden aangesteld. Human Dynamics biedt handvatten om de manier waarop we individueel en collectief functioneren beter te begrijpen. Mensen verschillen in de manier waarop ze informatie verwerken, communiceren, leren en problemen oplossen. De ene manier is niet beter dan de andere, maar anders. Hardop denken is een ander proces dan in stilte de gedachten ordenen. Human Dynamics gaat uit van drie basisprincipes in elk mens, in willekeurige volgorde: het mentale principe, het emotionele principe en het fysieke principe. Het mentale principe is verbonden met de geest en het denken, het emotionele principe met relaties en gevoelens. Het fysieke principe is verbonden met doen en maken. Het fysieke principe zet wat gedacht en gevoeld wordt om in actie. Human Dynamics draagt bij aan het integreren van de drie principes. Als deze principes ontwikkeld en geïntegreerd zijn, dan functioneren mensen over het algemeen goed. Ze zijn dan in

3 verschillen staat om helder te denken, meelevend met elkaar om te gaan en hun gedachten en gevoelens uit te drukken in praktische acties. Deze evenwichtigheid is niet altijd vanzelfsprekend. Een eerste en tweede principe zijn over het algemeen sterker ontwikkeld. Een derde principe blijft vaak wat meer op de achtergrond en wordt gaandeweg in het leven ontwikkeld. Deelname aan de training heeft er toe geleid dat we door een proces van zelfidentificatie vast hebben gesteld wat onze persoonlijkheidsdynamiek is. Tegelijkertijd leerden we de persoonlijkheidsdynamiek van anderen kennen door participatie en waarneming. Daarnaast hebben we ontdekt waar onze eigen ontwikkelingsmogelijkheden liggen: de integratie van het derde principe. Het werken met Human Dynamics leert mensen met respect en gevoel van gelijkwaardigheid te kijken naar zichzelf en anderen, doordat de verschillende interne processen helder en werkbaar worden. Iedereen die aan de training heeft deelgenomen, heeft er een heel positief gevoel aan over gehouden; het onderlinge begrip is toegenomen en ook de performance van het stafbureau. We zijn nu aan het kijken hoe we dit binnen het stafbureau en binnen het managementteam een vervolg kunnen geven. Nieuws van het Merewade College De aanmeldingen zijn weer bekend. Gelukkig een zelfde beeld als dat van vorig jaar, namelijk een lichte stijging. Op de locatie Wijdschildlaan hebben zich 185 leerlingen aangemeld, enkele meer dan vorig schooljaar. Op de locatie De Vries Robbéweg zitten we tussen de 95 en 100 leerlingen. Het is nog niet helemaal zeker in verband met de testen voor lwoo. Dit betekent een kleine 10 leerlingen meer dan vorig jaar en het hoogste aantal in de afgelopen 5 schooljaren! Het leerlingenaantal op onze praktijkschool stabiliseert zich rondom de 125 in totaal. Wij zijn met deze ontwikkeling natuurlijk tevreden. Toch zien we het totaal aantal leerlingen licht dalen in verband met de uitstroom van grote eindexamenklassen en dat betekent bezuinigen. Een verschijnsel dat we allen, geloof ik, al eens meegemaakt hebben en dat altijd pijnlijk kan zijn. We moeten hier echter niet in blijven hangen. Het onderwijs heeft zo veel te bieden! Ik verwijs u in de eerste plaats naar het artikel over Elos. Verder participeert onze school - eigenlijk zijn we voortrekker in de zogenaamde stichting WON, Wetenschaps Oriëntatie Nederland. Wetenschapsorientatie is een nieuw vak in het vwo waarbij leerlingen vanaf het eerste begin intensief bezig zijn met wetenschappers en met onderzoek. Een groeiend aantal scholen biedt wetenschapsoriëntatie aan en het Merewade College, zoals gezegd, is er daar één van. Graag wil ik nog iets zeggen over onze Merewade Sportschool. Zo n 200 leerlingen hebben zich aangemeld. Dat is een geweldig succes. In september beginnen we met een grote startmanifestatie op ons sportveld. En dit alles in het kader van ons motto Merewade College..meer dan kennis alleen. Tenslotte wijs ik op ons voornemen om in september of oktober aan de collega s van de basisscholen te verzoeken om een korte enquête te mogen houden. Wij willen de leerkrachten van groep 7/8, de leerlingen van groep 8 en hun ouders bevragen op hun ideeën over kwaliteitsaspecten van onze school. Met andere woorden, doen wij de juiste dingen en doen we ze ook goed? Ik hoop dat de desbetreffende collega s en vervolgens natuurlijk ook de leerlingen en hun ouders - aan ons streven naar zoveel mogelijk kwaliteit willen meewerken. Jan van Veen. Klachtenregeling schooljaar In maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor alle contactpersonen van het primair en voortgezet onderwijs binnen Stichting OVO en de externe contactpersoon van onze Stichting, mevr. Colombijn-Broersma. Tijdens deze bijeenkomst hebben de contactpersonen en mevr. Colombijn met elkaar kunnen kennismaken. Gerard Toering heeft de procedure klachtenregeling toegelicht. 3 Bij de contactpersonen bestaat er behoefte aan een in-company training, zodat zij een nog beter aanspreekpunt bij klachten over de schoolsituatie kunnen zijn. Het stafbureau onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.

4 Elos school Afdeling PSA 4 Het Merewade College staat voor meer dan kennis alleen. Wij vinden het van belang dat onze leerlingen kennis maken met kunst en cultuur in binnen- en buitenland. De bedoeling is dat onze leerlingen voorbereid worden, in de ruimste zin van het woord, op een rijk ingevuld vervolg van studie en beroep na de school. Belangrijk vinden wij ook dat zich dat niet hoeft te beperken tot Nederland. Vandaar dat wij ons internationaliseringsprogramma willen uitbreiden en een Elos-school zijn geworden. Elos staat voor Europa als Leeromgeving Op School. Het grote verschil met TTO (tweetalig onderwijs) is dat de Elos-school voorbereidt op het studeren en werken in geheel Europa, terwijl het TTO voornamelijk gericht is op een goede verwerving van het Engels en nogal Angelsaksisch is gericht. Sinds vorig jaar is onze locatie Wijdschildlaan toegetreden tot de selecte groep scholen (20 in Nederland) die zich bezighoudt met het ontwikkelen van de Elos-school. In samenwerking met het Europees Platform en onder toezicht van het Ministerie wordt gewerkt aan een opleiding die extra kansen geeft aan onze leerlingen om verder te kunnen studeren in geheel Europa en die betere kansen geeft op de internationale arbeidsmarkt. Het doel is te komen tot een gecertificeerd diploma dat deze mogelijkheden tot werkelijkheid kan maken. Om zo n certificaat te kunnen verwerven, moet de leerling tijdens zijn studie een aantal competenties verwerven. In onze school doen we al lang aan internationalisering. Naast de uitwisselingen en internationale contacten moeten we de leerlingen nu meer aanbieden. Vorig jaar zijn we begonnen in de vwo-afdeling met het extra aanbod. Zo hebben we bij de talen het principe doeltaal= voertaal ingevoerd. Dat wil zeggen dat het Engels in het Engels onderwezen wordt, het Duits in het Duits en natuurlijk het Frans in het Frans. Soms zal het Nederlands gebruikt worden om uitleg te geven maar dit zal steeds minder worden. Verder zullen sommige modules bij andere vakken in het Engels, Frans of Duits gegeven gaan worden. De beheersing van het Engels zal moeten voldoen aan hoge Europese normen (A2 van het Common European Framework of Reference), voor de tweede moderne vreemde taal geldt een iets lagere norm. Op vrijwillige basis doen onze bovenbouwleerlingen al mee aan het verkrijgen van het Cambridge Certificate. Hiermee verwerven ze toegang tot studie aan Engelstalige Opleidingsinstituten wereldwijd. Het slagingspercentage hierbij is uitermate bevredigend. Verder zal er aandacht geschonken worden aan kennisontwikkeling betreffende Europa. Nationale ontwikkelingen in Europese landen in een bredere Europese context zullen besproken worden en leerlingen zullen leren hoe zij deze kennis kunnen ontwikkelen, zelfstandig of via internationale contacten. Dit zal gebeuren via lessen in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en economie. Hierbij zullen via de moderne media informatiebronnen gebruikt kunnen worden. Natuurlijk zal er doorgewerkt worden aan de internationale contacten die al bestaan op locatie Wijdschildlaan. Leerlingen ontwikkelen een portfolio waarin de Europese en internationale activiteiten worden vastgelegd. Het verkrijgen van de status Elos school is een hoge ambitie. Wij werken hier hard aan, maar er is nog veel te doen. We zijn er wel van overtuigd dat het enorm veel meerwaarde heeft voor onze leerlingen (en de medewerkers). Vorig jaar maakte het Ministerie nog bekend dat studenten hun beurs voor hoger onderwijs vanaf nu mogen meenemen naar elke opleiding waar ook ter wereld. Decanen van internationale opleidingen kijken niet alleen naar de reguliere diploma s. Het Elos-certificaat zal zeker bij de selectieprocedure een positieve invloed hebben. Uit onderzoek blijkt dat later 40 tot 50% van de leerlingen van tl, havo en vwo voor opleiding of werk kortere of langere tijd buiten onze grenzen in Europa verblijven. Hiervoor geeft Elos een goede voorbereiding. We leven niet meer alleen in Nederland, maar in Europa en de wereld. Hierop willen we onze leerlingen goed voorbereiden. Gerard Blok. (personeels- en salarisadministratie) Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Op 1 januari 2008 is Stichting OVO gewisseld van administratiekantoor. We zijn vertrokken bij de Onderwijs Service Groep (OSG) in Breda en overgestapt naar Merces in Tiel. Veel werkzaamheden die voorheen door de OSG werden verzorgd, doen we nu in eigen beheer. Bijvoorbeeld de gehele personeels- en salarisadministratie, aktes van benoeming/ontslag, rechtspositionele vraagstukken enz. De overgang is in het algemeen naar tevredenheid verlopen. Een aantal zaken moet nog wel geoptimaliseerd en afgewerkt worden. Zo is er op directieniveau contact met de OSG geweest. Vanuit Breda moeten namelijk nog diverse stukken over 2007 worden aangeleverd. Onder andere de achterstallige (bijlage) akten van aanstelling en ontslag, ontbrekende dossiers enz. Daarnaast onderwerpen wij de informatie die is geconverteerd van de OSG naar het nieuwe systeem, aan strenge controles. Dit kan betekenen dat wij u binnenkort gaan benaderen om een kritische blik te werpen op uw persoonlijke gegevens. Vooral de geconverteerde diensttijd baart ons zorgen. Steekproeven hebben al uitgewezen dat hier de nodige omissies in zitten. De inmiddels aangeleverde dossiers van het primair onderwijs zijn bovendien vaak onvolledig. De benodigde informatie is hieruit meestal dus niet te genereren. Als u van mening bent dat wij ten aanzien van persoonlijke informatie, zoals eventuele jubilea, inmiddels iets hebben gemist, wilt u ons dat dan even laten weten? Bovengenoemde wijziging heeft geleid tot formatieve uitbreiding. Norma van Loon Sauveur is vanaf 1 maart jl. ons team komen versterken. Zij is het aanspreekpunt voor het voortgezet onderwijs, te bereiken op telefoonnummer Saskia Klein is het aanspreekpunt voor het primair onderwijs, te bereiken op telefoonnummer Vanaf de zomervakantie gaat Saskia met zwangerschapsverlof en zij zal gedurende haar verlof worden vervangen door Ans Hoogveld van Merces. Ans is de afgelopen periode al onze steun en toeverlaat geweest bij de implementatie van het nieuwe systeem. Tot slot kunnen wij u nog meedelen dat er op dit moment hard aan wordt gewerkt om de in gebruik zijnde formulieren op onze website aan te bieden. Voor vragen, ideeën of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen. Co van Klij.

5 Nieuws van de PO scholen Inspectie van het onderwijs Niet alleen het bestuur, maar ook de inspectie van het onderwijs is zeer tevreden over de kwaliteit van de scholen van OVOpo. Zij heeft de toezichtarrangementen vastgesteld voor alle scholen voor regulier basisonderwijs die onder ons bevoegd gezag (stichting OVO) vallen. Voor de hieronder genoemde scholen heeft de inspectie een basisarrangement vastgesteld: OBS De Baanbreker (13LH) OBS Graaf Reinald (13UB) Meander Scholengemeenschap (locatie J.P. Waale, De Poorter en Anne Frank (13XL) OBS De Merwedonk (14LW) Dit betekent dat de inspectie het onderwijs op de scholen van primair onderwijs van stichting OVO geen onderwijskundige of financiële risico s aangetroffen heeft. De Rotonde was al eerder geinformeerd dat zij een basisarrangement heeft toegewezen gekregen. Dit alles klinkt heel zakelijk en formeel, maar feitelijk zegt de inspectie hiermee dat de onderwijskwaliteit goed is. Ik zie dit dan ook als een compliment aan alle medewerkers op de scholen! Voortgang bouw brede scholen (multi-functionele accomodaties) Het verheugt me zeer dat na een vertraging van een flink aantal maanden het project Stalkaarsen, waarbij o.a. De Baanbreker en PC-school Samen Onderweg zijn betrokken, de draad weer is opgepakt. Voor de Brede School in Hoog Dalem, waar in 2011 een 10-klassige reguliere basisschool en de Rotonde gehuisvest worden (naast voorzieningen voor een PC basisschool, een kerk, ruimten t.b.v. SKG, Syndion, Arkelstad en een sporthal), is het lastig om precies in te schatten hoe groot de ruimtebehoefte in de toekomst voor de Rotonde precies zal zijn. De ontwikkelingen rondom Passend/inclusief onderwijs zijn nog niet in te schatten. Er is kritisch naar het ruimteprogramma gekeken en op bepaalde plaatsen is het bijgesteld: lag het aanvankelijk in de bedoeling om voor De Rotonde 7 lokalen in het project Hoog Dalem te bouwen, inmiddels zijn de plannen wat bijgesteld en gaan we terug naar 5 lokalen. Frits Faber en architect Kees Willemse De voortgang van het project Gildenplein is positief te noemen. Architect Kees Willemse gaat voortvarend te werk, in nauw en goed overleg met alle participanten. Wat is het Gildenplein? Het Gildenplein is een inspirerende ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners. Voor kinderen is er openbaar en bijzonder onderwijs, kinderopvang en een peuterspeelzaal. Een nieuwe sporthal, 32 starters-appartementen en het Gorcumse Kunstencentrum TOON maken het aanbod van voorzieningen compleet. Ook komen er minimaal 150 parkeerplaatsen. Het project Kop van de IJsbaan, waarbij o.a. de J.P. Waaleschool bij is betrokken, verloopt eveneens bijzonder voortvarend. De oplevering van het gebouw wordt verwacht in augustus Samenwerking tussen de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs van Stichting OVO In oktober 2007 vond de aftrap plaats voor verdere samenwerking tussen de ovoscholen en een verbeterde aansluiting tussen het primair- en het voortgezet onderwijs. Op deze conferentie waren alle OVOscholen vertegenwoordigd. Op 15 oktober 2008 vindt een vervolg-conferentie plaats. Anders dan de aftrap van vorig jaar, zal deze vervolgconferentie het karakter van een werkmiddag hebben. Deze werkmiddag vormt een aanzet tot concrete aansluitings-activiteiten in het volgende schooljaar. Ter voorbereiding op de vervolg-conferentie in oktober 2008 is er onder de betrokken scholen een enquête uitgezet. Dagarrangementen: Van schotten naar schakels Het project Van schotten naar schakels staat voor de wens de schotten tussen school -en opvangactiviteiten op te heffen, zodat er meer afstemming plaatsvindt tussen de partijen en men meer gebruik kan maken van elkaars expertise. Doel van het project is om te zorgen dat er in de wijken een geschakeld aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding komt voor alle kinderen in het primair onderwijs (ook wel dagarrangement genoemd). Er wordt expliciet rekening gehouden met de wensen en behoeften van ouders en kinderen. Eén doelstelling, vier pijlers: 1. brede en rijke dagarrangementen 2. toegankelijk voor alle kinderen 3. opvang nabij school 4. vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen In elke buurt is een werkgroep actief met vertegenwoordigers van scholen en aanbieders. De werkgroepen zorgen voor een eerste opzet van activiteiten in de buurt. Het is de bedoeling dat kinderen, ouders en andere direct betrokkenen hiermee komend schooljaar ervaring opdoen. Aan de hand van die ervaringen zullen de dag-arrangementen de komende jaren worden uitgebreid en aangevuld. De scholen hebben als taak mee te denken, te enthousiasmeren en te faciliteren door ruimte beschikbaar te stellen. De eigenlijke uitvoering is in handen van aanbiedende partijen, zoals Stichting Arkelstad en SKG. Dat neemt niet weg dat scholen vrij zijn activiteiten te organiseren. Daar is alle ruimte voor, maar het wordt zeker niet van ze verwacht. Aad Goedegebuur 5

6 6 Even voorstellen... Mijn naam is Robert Pastoor. Ik ben sinds de oprichting van Stichting OVO, op 29 april 2003, bestuurslid voor deze stichting. Ik ben getrouwd al bijna 25 jaar en heb drie kinderen. De jongste, mijn dochter zit in 4 havo op het Merewade College. Beide zoons hebben ook op het Merewade College gezeten, maar zijn daar inmiddels af. De oudste is net terug van een jaar in Miami en gaat nu International Business studeren in Maastricht. Onze andere zoon studeert in s-hertogenbosch voor Manager opslag en vervoer. Mijn hele leven ben ik al betrokken bij het openbaar onderwijs. Je kunt mij gerust principieel openbaar noemen. Jarenlang heb ik bestuursfuncties gehad bij de Landelijke Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Mijn principes zitten niet zozeer in de bestuursvorm maar vooral in het actief bezig zijn met verschillen. Mijn carrière ben ik begonnen voor de klas in het basisonderwijs. Na een studie onderwijskunde en daarna onderwijs-psychologie ben ik gaan werken bij een onderwijsadviesorganisatie. Eerst in Gorinchem en vanaf 1999 bij MHR in het Groene Hart van Nederland. Daar ben ik specialist ICT en ben ik dagelijks bezig met relatiebeheer. Het OVO-bestuur bestuurt op afstand. Dat betekent dat wij ons nauwelijks bemoeien met het onderwijskundig beleid van de scholen. Maar, nu ik de kans krijg me voor te stellen, wil ik u mijn idee van goed onderwijs niet onthouden. Heel belangrijk vind ik dat een school een echte leider heeft. Hij of zij moet samen met het team een heldere visie op onderwijs en opvoeden hebben. Die visie moet in mijn ogen met kracht en passie uitgestraald worden. Dit betekent dat er bij mij geen plaats is voor leraren die maar klagen over het feit dat de kinderen van tegenwoordig zo anders zijn. Mijn vraag is dan direct: en hoe zit het met jou, ben jij ook veranderd de afgelopen jaren? Hoe motiverend zijn jouw lessen voor de leerlingen? Hoe sluit jij aan bij deze digitale generatie? Gelukkig zijn er steeds meer scholen die dit beseffen en op een uitstekende manier hun onderwijs vernieuwen. Ik zie scholen die op zoek gaan naar meer actieve vormen van leren. Samenwerken gebeurt steeds vaker. Het onderwijs wordt steeds beter afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Eerlijk is eerlijk: het basisonderwijs gaat hierin verder dan het voortgezet onderwijs. Een mooi voorbeeld in het voortgezet onderwijs is in mijn ogen de locatie Vries Robbéweg. Als je goed onderwijs wilt zien, moet je daar eens gaan kijken! Stichting OVO vormt het bestuur van de volgende scholen in het primair onderwijs: S.B.O. De Rotonde Samenwerkingsschool De Tweemaster O.B.S. De Baanbreker O.B.S. Graaf Reinald O.B.S. Anne Frank Daltonschool De Poorter O.B.S. JP Waale O.B.S. De Merwedonk Stichting OVO vormt het bestuur van twee scholen in het voortgezet onderwijs: Merewade College Gymnasium Camphusianum Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting OVO Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio Spijksedijk 28F 4207 GN Gorinchem Telefoon (0183) Uw reacties, bijdragen en vragen zijn welkom bij Annette van Lith. Redactie: Annette van Lith Oplage: 450 ex. Aan dit nummer werkten mee: Gerard Blok, Aad Goedegebuur, Co van Klei, Robert Pastoor, Gerard Toering, Jan van Veen. Drukwerk: Fennema Drukkers Gorinchem Grafische vormgeving & realisatie: BOS Reclame, Gorinchem.

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

CNV Onderwijs bereikt akkoord met minister over salarissen in het PO.

CNV Onderwijs bereikt akkoord met minister over salarissen in het PO. CNV Onderwijs bereikt akkoord met minister over salarissen in het PO. Op vrijdag 6 november 2009 heeft CNV Onderwijs met de minister van onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt over de salarissen

Nadere informatie

Welkom op DAlToN mavo

Welkom op DAlToN mavo Welkom op DALTON MAVO Wie zijn wij? Lentiz Dalton MAVO is een mavo-school in Naaldwijk met 640 leerlingen en 80 personeelsleden. Onze school is bruisend en tegelijkertijd kleinschalig. Met elkaar zorgen

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 6 DATUM: 10 februari

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

OVO Talentontwikkeling

OVO Talentontwikkeling OVO Talentontwikkeling www.stichtingovo.nl Stichting OVO: Samen werken aan talent Samen gaan wij een nog mooiere toekomst tegemoet Stichting OVO vormt het bovenschools bestuur voor acht basisscholen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Speciale school voor basisonderwijs Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Er samen met leerlingen, ouders en collega s voor zorgen dat leerlingen de doelen halen die zij zichzelf hebben gesteld.

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Montessori Nieuws. No. 2 November 2011. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom.

Montessori Nieuws. No. 2 November 2011. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom. 1 No. 2 November 2011 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hier is alweer het tweede nummer van het. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom. Op dat gebied is er een aantal

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Medezeggenschapsraadleden stellen zich voor

Medezeggenschapsraadleden stellen zich voor Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Nienke Hermens (ouder) Mijn naam is Nienke Hermens, ik ben ouderlid van de MR en GMR. Mijn zoon zit in het tweede jaar op deze prachtige school. Mijn

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum Welkom op DALTON HET GROENE LYCEUM Wie zijn WIJ? Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum

Nadere informatie

OVO Talentontwikkeling

OVO Talentontwikkeling OVO Talentontwikkeling basisschool de Tweemaster Stichting OVO Samen werken aan talent Stichting OVO is het bestuur van acht basisscholen en vier middelbare scholen. Wij kunnen daardoor leerlingen van

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Nienke Hermens (ouder) Mijn naam is Nienke Hermens, ik ben ouderlid van de MR en GMR. Mijn zoon zit in het tweede jaar op deze prachtige school. Mijn

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

OVO Talentontwikkeling

OVO Talentontwikkeling OVO Talentontwikkeling 2 Stichting OVO: Samen werken aan Talent Samen gaan wij een nog mooiere toekomst tegemoet Stichting OVO vormt het bovenschools bestuur voor acht basisscholen en drie middelbare scholen.

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 8 september 2008 DL/A/50755

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 8 september 2008 DL/A/50755 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 8 september 2008 DL/A/50755 Onderwerp Financiële gevolgen van Convenant LeerKracht van

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Colofon Tekst: Peter Burgers & Ward Habets Redactie: Veurinc, Hattem

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Je horizon verbreden

Je horizon verbreden Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Je horizon verbreden i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het Visser een gezellige

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs Editie 2011-2012 Onderwijscommunicatie ontwikkelt zich Communicatie is een belangrijk thema geworden binnen het onderwijs. Schooldirecties

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017 Interne nieuwsbrief november 2017 Voorwoord We zijn volop bezig met de toekomst van het onderwijs, waarbij de maatschappelijke veranderingen centraal staan. Sommige onderwijsontwikkelingen gaan vanuit

Nadere informatie

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Kwaliteit Elos voor internationalisering in het vmbo in Nederland Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsbijeenkomst Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 5 april 2011 20:00-23:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Piet IJssels 1 Inloopuurtje politieke partijen vanaf 19.00 uur De raadsbijeenkomst

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Naar de brugklas. Naar de brugklas...

Naar de brugklas. Naar de brugklas... Naar de brugklas Naar de brugklas... spannend! Naar de brugklas gaan vinden veel leerlingen spannend. We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt op onze school! Daar gaan we je ook bij helpen.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Merwedonk

Openbare Basisschool De Merwedonk Introductie Medezeggenschapsraad Openbare Basisschool De Merwedonk obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 mr@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Januari

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG juni 2016 1 Inleiding 1.1 Doel en opzet van Pilot Culemborg Begin 2015 heeft de inspectie een pilot uitgevoerd waarbij alle scholen voor po en vo

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Een school voor iedereen

Een school voor iedereen , n Wereldschool! Een school voor iedereen Wil je de wijde wereld in? Kom dan naar het Carolus Clusius College. Daar leer je verder kijken! Je maakt kennis met andere culturen en je krijgt intensief taalonderwijs

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord!

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! De tto-opleiding is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-tl advies of hoger! Wij hebben aparte programma s voor

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Nieuwsbrief 11 Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Voorwoord Nieuwe fase MIN D Na diverse jaren van planontwikkeling en implementatie is het nu tijd voor een nieuwe fase, die van borging van het onderwijs

Nadere informatie

havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel

havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel Da Vinci College havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel DE SCHOOL WAAR JE WORDT GEZIEN davinci.psg.nl Da Vinci College Joh. Naberstraat 218 1442 BG Purmerend Postbus 270 1440 AG Purmerend

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo De standaard tweetalig onderwijs bewaakt de kwaliteit van het tweetalig onderwijs in Nederland en wordt onderschreven door alle scholen die lid zijn van het

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Voorzitter 12/ 13: Silvester van de Sande Secretaris 12/ 13: Petra Mesman Leden: 3 ouders

Voorzitter 12/ 13: Silvester van de Sande Secretaris 12/ 13: Petra Mesman Leden: 3 ouders 20.30 uur Opening vergadering door de ouderraad Toelichting op doorstroming/ doorlopende leerlijn 12/ 13 en speerpunten voor komend schooljaar door een teamleider 20.40 uur Terugblik 12/ 13 per klankbordgroep

Nadere informatie

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat houdt de pilot tweetalig onderwijs op het Dollard College in?... 3 De lessen... 3 Device... 4 Taalvaardigheid... 4 Internationalisering... 5 Kosten... 5 Bevorderingsnormen...

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

Tool for talent. Nieuwsbrief Scholenstichting Pastoor Ariëns 16 december 2014

Tool for talent. Nieuwsbrief Scholenstichting Pastoor Ariëns 16 december 2014 Nieuwsbrief Scholenstichting Pastoor Ariëns 16 december 2014 Dit is de 16e nieuwsbrief van Scholenstichting Pastoor Ariëns. Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar voor alle personeelsleden van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

Van de directeur-bestuurder

Van de directeur-bestuurder Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio N I E U W S B R I E F Spijksedijk 28 F 4207 GN Gorinchem T 0183 650 440 F 0183 689 389 E info@stichtingovo.nl KvK 11056465 2e Jaargang

Nadere informatie

Meer kansen door internationaal basisonderwijs

Meer kansen door internationaal basisonderwijs Meer kansen door internationaal basisonderwijs Initiatiefvoorstel D66, VVD en Groenlinks Oktober 2013 Amsterdam is een wereldstad en de meest internationale stad van het land. De haven, het toerisme, de

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Wij zoeken wegens zwangerschapsvervanging voor de periode na de meivakantie tot de zomervakantie een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Voor deze functie ligt

Nadere informatie

Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas. Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven

Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas. Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven 1. Doel en uitgangspunten De tweedaagse van netwerkschool SintLucas staat in het teken van

Nadere informatie

is tussen 16.00 en 18.00 uur van harte welkom op het bestuursbureau. We hopen veel mensen te ontmoeten.

is tussen 16.00 en 18.00 uur van harte welkom op het bestuursbureau. We hopen veel mensen te ontmoeten. Schooljaar 2008-2009, nr. 4 datum: 15 december 2008 Kerstvakantie Op vrijdag 19 december a.s. sluiten de scholen hun deuren voor een welverdiende kerstvakantie. Een intermezzo van ruim twee weken in een

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN!

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! GO INTERNATIONAL! Wil je uitstekend Engels leren spreken, ga je kiezen voor havo- of vwo-onderwijs en zie je het wel zitten om tijdens je middelbare schooltijd één

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Plenair Debat. 34184 Profielen Vmbo

Plenair Debat. 34184 Profielen Vmbo Kamerlid: Straus Fractiecommissie: OCW 34184 Profielen Vmbo Plenair Debat Het vmbo voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het sluit niet aan bij het vervolg onderwijs en al helemaal niet bij de

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 22. 13 februari 2015. MAANDAG 16 t/m VRIJDAG 20 FEBRUARI CHINEES NIEUWJAAR VAKANTIE VOOR LEERLINGEN. Schooljaar 2014-2015 INHOUD

NIEUWSBRIEF 22. 13 februari 2015. MAANDAG 16 t/m VRIJDAG 20 FEBRUARI CHINEES NIEUWJAAR VAKANTIE VOOR LEERLINGEN. Schooljaar 2014-2015 INHOUD Schooljaar 2014-2015 NIEUWSBRIEF 22 INHOUD Ø Directie Ø Jip en Janneke Ø Recruitment Ø Extra ondersteuning Nederlandse taal Ø Schoolbus Ø Vacature Ø Belangrijke data BIJLAGE BIJ E-MAIL Ø Vacature Hollandse

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs 2 Inleiding Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken zijn naast het onderwijs in taal en rekenen belangrijk in het lesaanbod.

Nadere informatie