Een uitgave voor medewerkers en relaties van Scholengroep LeerTij April Een nieuwsbrief is uitermate geschikt om binnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een uitgave voor medewerkers en relaties van Scholengroep LeerTij April 2010. Een nieuwsbrief is uitermate geschikt om binnen"

Transcriptie

1 Een uitgave voor medewerkers en relaties van Scholengroep LeerTij April 2010 Nieuwsbrief 1 Een nieuwsbrief? Met veel informatie voor alle medewerkers Scholengroep LeerTij is per 1 maart 2010 ontstaan uit de onderwijsorganisaties OpenBasis en De Linie. In een kakelverse nieuwe organisatie staat communicatie centraal als middel om iedereen goed te informeren. Dat willen we bereiken via deze nieuwsbrief. uitgebreid tot een scholengroep van maar liefst 27 scholen in de gemeenten Terneuzen en Hulst. Dat betekent dat we ruim 3200 leerlingen bereiken. Meer dan 320 medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen die Een nieuwsbrief is uitermate geschikt om binnen de organisatie elkaar te informeren over voor de GMR, die op deze manier voor een In de nieuwsbrief is tevens ruimte ogenomen alles wat er zich afspeelt binnen Scholengroep heldere terugkoppeling zorgt naar alle personeelsleden toe. Bovendien krijgt de LeerTij. De organisatie is immers na de fusie Personeelsvereniging ruimte om haar De nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel binnen activiteiten te promoten. En er is ruimte voor een terugblik op de afgelopen activiteiten. De nieuwsbrief is dus een belangrijk communicatiemiddel Scholengroep LeerTij binnen Scholengroep LeerTij. En dat betekent dan ook dat deze nieuwsbrief kwaliteit krijgen openstaat voor alle nieuwtjes van een school. die Scholengroep Heb je een speciale activiteit gedaan, ben je als LeerTij school op één of andere manier in de prijzen belangrijk vindt gevallen of is er iets unieks te melden over je om goed onderwijs school, stuur het door aan de redactie. Wie weet te realiseren. kan het artikel de volgende keer worden geplaatst. Voor iedereen veel leesgenot toege- En het is ook goed om te wenst. weten wat er zich afspeelt, bij d e c o ll eg a - Kopij versturen aan: school of zelfs De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 juli organisatiebreed Kopij dient binnen te zijn op 25 juni 2010.

2 P a gina 2 Nieuwsbrief >>> Start van de International School O.b.s. De Stelle start per 1 september 2010 met een internationale afdeling, de Stelle international department. De aanvraag om in aanmerking te komen voor IGBO ligt nu bij het ministerie van OC&W. Wij, als De Stelle sluiten ons aan bij IGBO (IGBO = Internationaal georiënteerd basisonderwijs). Er zijn in Nederland op dit moment nog elf andere basisscholen die dit concept aanbieden, verenigd in de Dutch International Primary Schools. De internationale afdeling gaat het onderwijs verzorgen aan kinderen die vanwege het werk van hun ouder(s) tijdelijk in Nederland zijn. Omgekeerd kan ook, ouders die binnenkort, binnen twee jaar voor hun werkgever naar het buitenland moeten kunnen hun kinderen les laten volgen op onze internationale afdeling. Dit gebeurt in een aparte klas. De lessen zijn grotendeels in het Engels, maar zij krijgen Nederlands als tweede taal. De leerkracht(en) die deze lessen gaan verzorgen zijn nieuw in de organisatie. Zij moeten namelijk zgn. native speakers zijn, dat wil zeggen Engels als moedertaal hebben. Het onderwijs is gebaseerd op het British Curriculum for Primary Schools voor lezen, taal en rekenen. De overige vakken worden gegeven volgens het International Primary Curriculum (IPC). Het curriculum bestaat uit meer dan 80 verschillende thematische units (die ieder 4 tot 8 weken duren) met stimulerende en attractieve onderwerpen als Schatten, Het Regenwoud, Een missie naar Mars, Chocolade, Gezondheid en Fitheid, De Olympische spelen en Nieuws maken. Het curriculum heeft een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met 8. De zaakvakken worden los, maar ook in onderlinge samenhang aangeboden, waaronder geschiedenis, natuurkunde, aardrijkskunde, gymnastiek en kunstzinnige vorming. Tegelijkertijd is het mogelijk om links te leggen naar taal en rekenen. Iedere unit garandeert een structuur waarbij duidelijke leeropbrengsten benoemd worden. verspreiding >>> Deze nieuwsbrief wordt periodiek verspreid onder personeelsleden en oud- personeels leden, leden van de raad van toezicht en oud- bestuursleden. De nieuwsbrief gaat naar de oudergeleding van de GMR en naar de leden van de MR van elke school. Daarnaast krijgen gemeenteraadsleden van Terneuzen en Hulst en de regionale pers de nieuwsbrief toegezonden. Verspreiding voor het personeel en de MR vindt plaats via de school. Personeelsleden die niet rechtstreeks verbonden zijn aan een school krijgen de nieuwsbrief toegezonden. Uiteraard moet het adressenbestand van verzending na de fusie weer in orde gebracht worden. U kunt ons helpen door aan het secretariaat namen en adressen van mensen die via u laten weten ook belangstelling te hebben voor toezending van de nieuwsbrief door te geven. Wanneer U als personeelslid uit vaste dienst gaat en het op prijs stelt de nieuwsbrief te blijven ontvangen, dan kunt u dit ook via een mail of een briefje aangeven.

3 Nieuwsbrief P a gina 3 scholing >>> Gids deskundigheidsbevordering >>> In de periode rondom de meivakantie zal de nieuwe deskundsoigheidsgids van Scholengroep LeerTij verschijnen. In deze gids zit een ruim aanbod waarop men individueel of groepsgewijs kan inschrijven. De inschrijfprocedure staat in de gids beschreven. We zijn druk bezig om het nascholingsbeleid en deskundigheidsbeleid te harmoniseren en te smeden tot een nieuw plan van aanpak rondom deskundigheid binnen Scholengroep LeerTij. Dit plan zal bestaan uit 3 pijlers, organisatieontwikkeling, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Binnen de deskundigheidsgids ligt vooral het accent op de laatste pijler. scholing >>> BHV-herhaling Binnen dit aanbod kunt u kiezen uit vensters, ateliers, coachingstrajecten, platforms en intervisie. Wat betekenen deze verschillende vormen ook al weer? Venster: bestaat uit meerdere cursorische bijeenkomsten Atelier: bestaat uit een of twee bijeenkomsten rondom een bepaald onderwerp /thema Coaching: een open begeleiding op basis van een gerichte vraagstelling van een personeelslid, meestal vanuit een persoonlijk ontwikkelingsplan Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we de BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)-herhaling anders organiseren. We gaan de volgende twee opties aanbieden voor het volgen van deze training: Platform: organisatie van maat(jes)werk, we gebruiken hierbij elkaars kwaliteiten Intervisie: geleide gespreksbijeenkomsten rondom een bepaald onderwerp/thema of vanuit een bepaalde geleding binnen de organisatie. In deze gids staan tal van nieuwe of vernieuw(en)de onderdelen. De basis van de onderwerpen ligt o.a. in actualiteit en behoefte n.a.v. persoonlijke ontwikkelingsplannen. Vanaf volgend schooljaar zullen ook andere schoolbesturen gebruik gaan maken van ons aanbod. Alle activiteiten op deskundigheidsgebied worden vanuit Kloosterzande geregeld door Sonja Buysrogge (medewerkster scholing) en Godfried Blaeke (projectdirecteur scholing). Heeft u dus vragen, opmerkingen, suggesties etc. dan kunt u altijd bij Sonja of Godfried terecht. Telefoonnummer: of per of Optie één: 1 bijeenkomst op woensdag van uur met maaltijd. Optie twee: 2 bijeenkomsten op woendagmiddag van uur uur zonder maaltijd. Na de zomervakantie zal er worden geïnventariseerd, bij de mensen die BHV-herhaling dienen te volgen, welke voorkeur ze hebben. Meer informatie volgt door Sonja Buysrogge en Godfried Blaeke. scholing >>> Actueel aanbod De deskundigheidsgids wordt rond de meivakantie op alle scholen verspreid. Vraag ernaar bij je directeur. Ook dit jaar weer vol actueel en bijzonder aanbod. De kans dus om competenties te verhogen. Evalueren van de scholing... Om alle activiteiten op het gebied van scholing en deskundigheid nog beter te kunnen volgen gaan we met ingang van het nieuwe schooljaar starten met een evaluatielijst. Na afloop van iedere scholing zullen we aan de deelnemers vragen om een korte evaluatielijst in te vullen. Deze lijst zal digitaal naar de mensen worden verzonden. Met de uitkomsten van deze gegevens kunnen we zorgen dat de kwaliteit van onze deskundigheidsbevordering bewaakt wordt en waar mogelijk kunnen er verbeteracties op touw worden gezet. Deze lijstjes zullen door Sonja Buysrogge en Godfried Blaeke worden uitgezet.

4 P a gina 4 Nieuwsbrief Speerpunt bij LeerTij >>> Hoogbegaafdheid Scholengroep LeerTij ontvangt in 3 jaar ( ) euro subsidie om toptalent op de basisscholen te stimuleren. Leer- Tij hoort bij de 28 projecten met in totaal 400 scholen, die zijn gehonoreerd door staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs. Per 1 september start tevens de Leonardoschool van LeerTij. Een school voor hoogbegaafde kinderen. Leonardo-onderwijs en het onderpresteren Laag zelfbeeld en de theorie van aangeleerde hulpeloosheid (Seligman): Leonardo-onderwijs werkt structureel aan een positief zelfbeeld. Immers gerelateerd aan een laag zelfbeeld is het gevoel van gebrek aan controle over het eigen leven. Hoogbegaafde kinderen accepteren vaak verantwoordelijkheid voor hun falen maar niet voor het slagen. Latere prestaties zijn afhankelijk van het toeschrijven van falen en slagen aan het eigen vermogen, inzet, moeilijkheid van de opdracht, dan wel aan geluk. Als succes toegeschreven wordt aan geluk dan is niemand verantwoordelijk. Als succes toegeschreven wordt aan inzet beseft de persoon dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn succes. Dit leidt tot verdere inzet (Weiner). 29 april staat de open informatie avond vanuit Leonardo in het teken van onderpresteren. De vorige thema avond werd bezocht door ruim 60 belangstellenden. Er vloeiden 16 aanmeldingen uit voort. De avond wordt georganiseerd in obs de Meerpaal Terneuzen en begint om 19.30u. Belangstellenden zijn van harte welkom. ( graag aanmelden via Pilotscholen Vogelwaarde Clinge en St Jansteen Het protocol hoogbegaafdheid is gemaakt, de drie pilotscholen van Vogelwaarde, Clinge en St Jansteen hebben de nascholing gevolgd en er is een start gemaakt met het uitvoeren van het protocol. Dit houdt het volgende in: Schoolgebonden jaarlijks: November: Screening SIDI R voor mogelijke onderpresteerders zijn aanvullende uitgebreidere lijsten af te nemen, gegevens worden vergeleken met de voorgaande cito-gegevens, stabiele hoge scores én de bovendrijvers uit de SIDI R worden geplaatst in de plusgroep, deze groep krijgt de gecompacte leerstof (momenteel taal en rekenen volgens de routeboekjes) en de uitbreidings- en verdiepingsleerstof (zie site excellentie). Dit alles wordt besproken met de ouders tijdens de eerste oudergesprekken. Januari: KOSC wordt afgenomen om het sociaal emotioneel welbevinden van alle kinderen in kaart te brengen. Indien nodig zullen extra maatregelen moeten genomen worden bij opvallende, in dit geval ook de plusleerlingen Bovenschools: Pluskinderen van verschillende scholen werken regelmatig samen gedurende een dagdeel. Doel is dat ontwikkelingsgelijken met elkaar kunnen sparren (voorlopig is de intentie om dit één keer per maand te laten plaatsvinden, we streven naar een frequenter samenkomen). Gestart is met de groepen 7 en 8, uitbreiding t.z.t. naar de groepen 5 en 6. De locatie(s) zijn afhankelijk van het aanbod en het programma. Plusleerprogramma lopend schooljaar: project de trein i.s.m. de universiteit van Leuven (2x) vaardig maken in het werken met Acadin (ELO van Kennisnet) deelnemen aan de kangoeroewedstrijd project dierproeven les debatteren cool en chemie Er wordt nauw samengewerkt met de excellentiecoördinator van de Leonardoschool. In mei / juni krijgen de pilotscholen scholing over Wetenschap en Techniek Volgend schooljaar: Streven is om zes LeerTijscholen aan te laten sluiten bij de 3 pilotscholen. Elke excellentiecoördinator begeleidt twee startende scholen.

5 Nieuwsbrief P a gina 5 De GMR (interim)>>> Dit is onze eerste bijdrage aan de nieuwsbrief van Scholengroep LeerTij. Wij willen ons eerst even aan u voorstellen. Wij zijn de interim GMR van Scholengroep LeerTij en de samenstelling van deze interim GMR is als volgt: Personeelsgeleding: Voorzitter: Annemie van Roij. Secretarissen: Attie Ringoot (1 e secretaris) en Marion Kamp (2 e secretaris). Leden: Jack Ekkenbus en Annemiek Stallaert. Oudergeleding: Leden: Karin Dieleman, Ronny de Poorter, Paul Schelleman, Sicco Steijaert en Conny Vandamme. Stand van Zaken: Tijdens onze eerste vergadering van 25 maart zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest. Het College van Bestuur heeft de overleg- en aansturingstructuur van de Scholengroep LeerTij gepresenteerd en waar nodig verduidelijkt. Hierin staat ondermeer hoe vaak het College van Bestuur overleg voert met de verschillende geledingen binnen de organisatie. De PGMR( is de personeelsgeleding) heeft iedere 1 e dinsdagmiddag van de maand overleg met het College van Bestuur. De OGMR( is de oudergeleding) gaat ook apart vergaderen, maar deze data zijn nog niet vastgesteld. De gehele GMR (PGMR en OGMR) vergadert minimaal 4 maal per jaar op donderdagavond. Eén maal per jaar is er ook een themabijeenkomst voor alle medezeggenschapsraden en een themabijeenkomst voor de ouderraden. Roadmap: Ook is de Roadmap Scholengroep LeerTij gepresenteerd en toegelicht. Dit is een soort werkdocument van het College van Bestuur welke iedere 4 weken wordt ge-update. Ook de punten die zijn afgesproken tijdens het fusieoverleg met de GMR-en en die zijn opgenomen in het addendum van het fusierapport, worden hierin opgenomen. Tijdens de vergadering van 8 april, zonder het College van Bestuur, hebben wij als interim GMR gesproken over de volgende zaken die geregeld moeten worden door de interim GMR. Deze zaken zijn: Opstellen van een huishoudelijk reglement, waarin onder andere de facilitering van de GMR wordt opgenomen. Opstellen communicatieprotocol, waarin de communicatie wordt beschreven tussen de GMR en de MR-en en vice versa. Wanneer het communicatieprotocol klaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk naar de MR-en toegezonden. Organiseren van de verkiezingen. Er is een verkiezingscommissie samengesteld bestaande uit Conny Vandamme, Ronny de Poorter, Marion Kamp en Attie Ringoot. Voor de zomervakantie zal er een nieuwe GMR Scholengroep LeerTij gekozen zijn. De nieuwe GMR zal bestaan uit 8 leden, 4 personeelsleden en 4 ouders. De verkiezing: De verkiezingscommissie zal binnenkort een oproepbrief doen uitgaan naar alle personeelsleden van Scholengroep LeerTij en naar alle ouders, welke een kind hebben op één van de scholen van Scholengroep LeerTij. In deze brief worden personeelsleden en ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de GMR van Scholengroep LeerTij. De kandidaatstelling dient vergezeld te zijn van een motivatie van de desbetreffende kandidaat. De MR-en van de scholen zijn gerechtigd om de leden van de GMR te kiezen. Hoe één en ander verder in zijn werk gaat, zal de verkiezingscommissie verder uitwerken en u daarvan op de hoogte stellen. Nieuwjaarsreceptie succesvol >>> De nieuwjaarsreceptie op vrijdag 8 januari 2010 werd dit jaar voor het eerst gezamenlijk gehouden. Vele honderden collega s ontmoetten elkaar in cultureel centrum De Halle in Axel. Judith Gravemaker en Trees Mangnus tekenden voor de uitstekende organisatie.

6 P a gina 6 Nieuwsbrief ICT-ontwikkelingen >>> Ict is niet meer weg te denken in de moderne bedrijfsvoering. Na de fusie is dan ook de infrastructuur op computergebied tegen het licht gehouden en is er een start gemaakt om de beide organisaties in elkaar te schuiven. Wat gaat U daar de komende tijd van merken: 1. In de meivakantie wordt de centrale server uitgebreid en krijgt iedereen een LeerTij mailadres. We starten met een webmail applicatie na de meivakantie. De webmail applicatie zal via de website van LeerTij te benaderen zijn. In mei zal dus iedere medewerker bereikbaar zijn met het LeerTij mailadres. Overigens kan nog een jaar lang met FCC worden gewerkt. U hoeft nog geen bestanden van de FCC server te migreren 2. Een werkgroep is gestart met de inrichting van de nieuwe website. Als U nu naar LeerTij.nl gaat komt U terecht in een startpagina, van waaruit U nog kunt doorklikken naar de oude OpenBasis en Linie websites. Het is de bedoeling dat rond de zomervakantie het format van de nieuwe website klaar is en de scholen kunnen starten met het vullen van hun website. 3. Iedere school krijgt na de zomervakantie een ict-er om het onderwijs inhoudelijk proces met behulp van computers verder te ontwikkelen. De groep ict-ers zal als een professionele leergemeenschap enkele malen per jaar bij elkaar komen om kennis te delen en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. 4. Er worden 50 digitale borden aangeschaft om weer een volgende groep klassen aan te sluiten op de digitale snelweg. Met deze 50 borden wordt een start gemaakt met het moderne LCD touchscreen scherm. Door deze schermen komt de beamer te vervallen en is de lichtopbrengst vele malen groter. Bovendien zit er bij het schrijven op dit bord geen vertraging. De uitrol van deze schermen zal duren tot maart Met name de netwerken van de oud-linie scholen zijn al enkele jaren aan vervanging toe. Hiermee wordt nog voor de meivakantie een start gemaakt. Voorzien wordt dat het update maken van de netwerken zal duren tot het eind van het schooljaar Er wordt een heroriëntatie en herwaardering gemaakt van de gebruikte onderwijskundige software. 7. Er loopt een project voor het aansluiten van alle scholen op het glasvezel netwerk. De Europese aanbesteding die daarvoor nodig is zal worden afgerond in augustus/september Daarna begint de uitrol voor de diverse scholen. Naar verwachting zullen alle scholen en het bestuurskantoor aan het eind van het schooljaar zijn aangesloten. Er is een start gemaakt met de inrichting van het medewerkers intranet. Uitrol en inrichting zal plaatsvinden in U ziet er is volop beweging en een groot aantal mensen is hard aan het werk om de verbindingen en de inrichting van de scholen op het gebied van ict gereed te maken voor de volgende ontwikkelingen. Nieuwe school Othene >>> Othene-bus ook voor andere scholen Vanaf 6 maart heeft Scholengroep LeerTij een schoolbus. Voor schooltijd en na schooltijd wordt de bus ingezet om de leerlingen van Othene van en naar school te brengen. Tijdens de schooluren kan de bus ingezet worden voor alle scholen binnen LeerTij. Wilt u eens met de kleuters naar de kinderboerderij of wilt u in het kader van techniek een bezoekje brengen aan een bedrijf, dan kan dat waarschijnlijk allemaal worden geregeld (indien beschikbaar). Wel kunnen er maximaal 15 leerlingen + 1 begeleider mee. Misschien is een dubbele rit een optie. Enrico, een van onze conciërges heeft alle benodigde papieren en zorgt er voor dat alle leerlingen veilig op hun bestemming komen. Wil een LeerTij-school de schoolbus reserveren, dan kan dat verzoek worden gedaan via de eigen directeur.

7 Nieuwsbrief P a gina 7 Taarten versieren >>> Dinsdag 2 maart 2010 was het zo ver. De personeelsvereniging had weer een leuke activiteit georganiseerd. Nu weet ik eigenlijk niet of de voorgaande activiteiten ook leuk waren, dit was voor mij namelijk de eerste keer. Maar ik weet nu wel zeker dat dit niet mijn laatste activiteit was. De taarten-versier-cursus van Make your cake was een succes. Een stuk of twintig vrouwen en één creatieve man hebben zich kunnen uitleven met biscuitgebak, crème au beurre en fondant. We hadden het er maar druk mee. Eerst was het vooral de bedoeling dat wij goed keken hoe we te werk moesten gaan. Onze vocabulaire werd zelfs uitgebreid met het nieuwe woord afsmeren. Nu zullen er veel mensen zijn die niet gelijk begrijpen wat hiermee bedoeld wordt. Maar wij hebben, in het begin van de avond, eigenlijk niet anders gedaan. Er is heel wat crème au beurre afgesmeerd. Na dit afsmeren kon de taart afgedekt worden door een laagje fondant en kon de werkelijke creativiteit losbarsten. De resultaten waren verrassend. Werkelijk iedereen had uiteindelijk een mooi versierde taart. Dit kon zijn met rode rozen (blijkbaar een typische versiering waarvoor mannelijke deelnemers allemaal kiezen), mooi uitgestoken bloemen, vlinders, hartjes, enz. Ook zijn er verschillende verjaardagstaarten gemaakt. Werkelijk alles was mogelijk. Maar het leukst van allemaal was dat we de resultaten mee naar huis mochten nemen. Iets lekkers dat ook nog mooi oogt, is altijd een succes bij de koffie. Kortom: de avond was echt geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Nieuwe organisatie, een nieuw begin Op 1 maart was de fusie tussen de beide onderwijsorganisaties de Linie en OpenBasis een feit. Een nieuwe onderwijsorganisatie Scholengroep LeerTij is daarmee ontstaan. Een onderwijsorganisatie van meer dan 3100 leerlingen. Met 320 medewerkers die het onderwijs en de ondersteuning verzorgen voor 26 scholen voor basisonderwijs. Met daarbij een school voor Speciaal basisonderwijs. Daarnaast nog een school voor voortgezet onderwijs. Scholengroep LeerTij is nu de grootste onderwijsorganisatie voor PO /VO in de provincie Zeeland. Maar deze prachtige cijfers hebben ook een andere kant. We weten dat we in de komende jaren flink zullen krimpen. Die krimp vraagt om antwoorden naar personele bezetting en naar het in stand houden van goed onderwijs voor alle kernen. Om antwoorden te kunnen beginnen is gestart met het maken van een strategisch beleidsplan voor de nieuwe organisatie. In dat strategisch beleidsplan nemen we zaken op rond: Ontwikkeling voor het personeelsbeleid, De manier waarop we de kwaliteit van het onderwijs gaan monitoren. De wijze waarop we de financiën van de organisatie gaan volgen. Een meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen. De manier waarop we de organisatie gaan uitrollen. De ontwikkeling van het strategisch beleidsplan is inmiddels gestart door een studiedag met het nieuwe College van Bestuur. Vervolgens een studiedag met alle directeuren. Er is een opzet gemaakt voor de aansturing van de verschillende gebieden als zorg, ict, beheer, personeel en financiën. Voor die groepen is vastgesteld welke personeelsleden er deel van uit maken. En er is een ontwikkelingsopdracht neergelegd. Binnen die groepen zal in de komende maanden gesproken worden over de wijze waarop onderwerpen als ict, zorg, personeel e.d. verder gestalte gaat krijgen. In september zal dan door de diverse groepen een advies worden uitgebracht. Alle adviezen worden samengebracht in een concept beleidsplan. Dit concept strategisch beleidsplan wordt dan voorgelegd aan Directeurenraad, GMR en RvT. We gaan er vanuit dat na eventuele aanpassingen het moet lukken om een nieuwe strategisch beleidsplan te hebben in maart Schoolplan Dat tijdstip is dan ook precies op tijd voor de scholen om hun schoolplan voor de periode te schrijven. De inspectie onderwijs wil dit plan opgeleverd hebben in september Om inderdaad te kunnen starten met schrijven zal al in het najaar 2010 gestart worden door de scholen met het houden van tevredenheidmetingen naar leerlingen, ouders en leerkrachten. Deze metingen vormen altijd het startsein van de nieuwe schoolplan ontwikkeling. Er staat ons in de komende twee jaren op elk niveau in de organisatie weer een flinke klus te wachten. Ook daar gaan we met vol enthousiasme tegenaan en proberen we dit zo goed mogelijk te realiseren.

8 P a gina 8 Nieuwsbrief FUNCTIEFLITS 1 Scholengroep LeerTij Nummer 1, april 2010 TRAJECT FUNCTIEBESCHRIJVING GESTART Met de eerste bijeenkomst van de ingestelde werkgroep functiebeschrijving is het startsein gegeven voor het traject van beschrijving en waardering van alle bestaande en mogelijk nieuwe functies binnen Scholengroep LeerTij. Dit traject is een gevolg van de a.s. wettelijke verplichting, dat iedere school / organisatie een volledig beschreven en gewaardeerd functiebouwwerk dient te hebben volgens de FUWA-systematiek. Naast de bestaande en gewenste nieuwe functies worden er ook taken beschreven. Deze worden als extra werkzaamheden aan een medewerker binnen de school / organisatie toebedeeld. Met de ondersteuning van Pim van Bel (projectleider), en Wesley van Gastel (projectondersteuning), adviseurs van AXUM in Breda, worden alle functies (opnieuw) beschreven en daarna gewaardeer Met inbreng van het College van Bestuur is een invoeringsplan opgesteld dat de volledige procedure beschrijft. Deze procedure geeft per stap aan welke acties er ondernomen worden en wie hiervoor verant-woordelijk en bij betrokken is. FUWA-PO Fuwa-PO, ofwel het functiebeschrijvings- en waarderingssysteem voor het pri- mair onderwijs, is de meest recente versie van de op het onderwijs toegespitste versie van het FUWASYS systeem. Dit systeem wordt in vele publieke sectoren gebruikt voor het beschrijven en waarderen van functies. Voor het onderwijs zijn er vier versies, namelijk PO, VO, BVE en HBO. Dat betekent dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van normfuncties, maar elk bevoegd gezag van scholen zelf het functiegebouw kan inrichten en kan laten waarderen door een gecertificeerd adviseur. Deze personen zijn opgenomen in het SPO-register (www.spo3.nl ). ÉÉN FUNCTIE-GEBOUW VOOR DE (NIEUWE) STICHTING? Ja, er komt één functiegebouw. Dit heeft echter geen gevolgen voor de werkzaamheden en het functioneren van de afzonderlijke scholen. Integendeel, de eigenheid blijft duidelijk overeind. Dat is ook steeds de bedoeling en dat blijft zo. Functies zullen organisatie-breed beschreven worden op de inhoud van de functie, waarbij er binnen een school nog steeds kan worden gedifferentieerd (bijv. binnen het taakbeleid). NIEUWE FUNCTIES? Komen er binnen Scholengroep LeerTij volledig nieuwe functies? Uitgangspunt is de huidige situatie. Alle aanwezige functies worden beschreven en gewaardeerd. Ook is dit een goed moment om een besluit te nemen om al dan niet nieuwe functies in te stellen, dan wel bestaande functies op termijn op te heffen. Voor LeerTij zullen in deze fase mogelijk enkele nieuwe functies aan het functiehuis worden toegevoegd. Hierbij moet met name gedacht worden aan functies in het kader van de functiemix, dat integraal onderdeel uitmaakt van dit traject en waarop we in een volgende functieflits nader terugkomen. Zoveel mogelijk wordt volstaan met het beschrijven van de huidige functies binnen de organisatie. T.a.v. de beschrijvingen wordt gewerkt langs de volgende lijn, in volgorde van prioriteit: In kaart brengen van aanwezige functiebeschrij-vingen en eventueel aanpassen aan de huidige systematiek. Gebruik van beschikbaar voorbeeldmateriaal voor de beschrijving van de overige functies. Zelf opgestelde beschrijving van functies. BEZWAREN- PROCEDURE Het is van groot belang om rekening te houden met het feit dat ondanks de eventueel nieuwe functiebeschrijvingen en - waarderingen alle bestaande rechtspositionele perspectieven gehandhaafd blijven. Om het gehele traject goed te laten verlopen is een zorgvuldige invoeringsprocedure ontwikkeld. De PGMR heeft instemmingsrecht op zowel de invoerings- als bezwaren-procedure deze wordt vervolgens door het bevoegd gezag vastgesteld. Zowel de invoeringsprocedure als de bezwaarprocedure zijn te downloaden van de website

9 Nieuwsbrief P a gina 9 FUNCTIEFLITS EN WEBSITE Om iedereen binnen LeerTij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen aangaande het functiewaarderingstraject zal regelmatig een functieflits worden uitgegeven, waarvan dit het eerste exemplaar is. Alle nieuwe ontwikkelingen zullen middels deze flits aan de medewerkers van LeerTij worden medegedeeld. In de functiekrant zal voor nadere inhoudelijke stukken worden verwezen naar de website waar u in kunt loggen op een voor de organisatie besloten deel waar alle relevante stukken te vinden en te lezen zijn. Inloggen gaat als volgt: Ga naar Klik op Login en kies: Gebruiker: LEERTIJ Uitnodiging >>> voor alle medewerkers van Scholengroep LeerTij Informatieavond over de functiebeschrijving. Woensdag 28 april :30 21:00 uur Cultureel Centrum De Halle Axel Wachtwoord: FUWALEERTIJ SAMENSTELLING EN TAAK WERKGROEP De werkgroep die van start is gegaan, heeft als taak het opstellen van de concept functiebeschrijvingen. AXUM ondersteunt dit proces vanuit haar ervaring en expertise. Daarnaast beschikt AXUM over een interne databank met voorbeeldmateriaal. INFORMATIE? Voor informatie en vragen over zowel het proces als de inhoud van het FUWA traject kun je terecht bij Pim van Bel of Wesley van Gastel Telefoonnummer: Naast het reguliere en structurele informatie-aanbod is er voor alle medewerkers een informatiebijeenkomst gepland waarin het proces van functiebeschrijven en waarderen toegelicht zal worden, alsmede het traject dat doorlopen wordt binnen LeerTij. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 28 april om uur in Cultureel centrum De Halle in Axel. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Prijswinnaars naam nieuwe organisatie Op donderdag 4 maart, is tijdens de personeelbijeenkomst de nieuwe naam van de onderwijsorganisatie gepresenteerd. Uit de 91 ingezonden namen is gekozen voor: scholengroep LeerTij. Leren is de basis van hetgeen we aanbieden aan de kinderen, zo verklaarde de voorzitter van de namencommissie de nieuwe naam. Het leren gaat in wisselend tempo, dan weer op en dan weer wat af. Net als het getijde. Vandaar de naam: LeerTij. Waarbij de L en de T beiden met een hoofdletter worden geschreven. Dat drukt de kracht van de naam uit, lichtte Carlo de Kraker, directeur van ontwerpbureau Beeldmerk toe. Beeldmerk ontwierp ook het logo. Alle kinderen van scholengroep LeerTij ontvingen een handige cap op de dag van de fusie. De winnende inzenders van de namenwedstrijd ontvingen uit handen van Denise Boehlé, directeur van het gelijknamige touringcarbedrijf uit Sint-Jansteen een reischeque voor een volledig verzorgde tweedaagse reis naar EuroDisney bij Parijs. De prijswinnaars waren: Sven van Jole uit Vogelwaarde, Godfried Blaeke uit Kloosterzande en Marina Goossens uit Axel. Foto van links naar rechts: Denise Boehlé, Godfried Blaeke en Marina Goosens. Sven van Jole (niet op de foto) heeft de prijs thuis uitgereikt gekregen uit handen van Ronny van den Broecke).

10 P a gina 10 Nieuwsbrief Hengstdijk Gem. Hulst Hengstdijk: Nog 100 nachtjes slapen en dan... Sommige ontwikkelingen verlopen als een sprookje: Je wordt wakker en het is echt, niet te geloven, maar echt waar. De bouw van de nieuwe school in Hengstdijk nadert zijn voltooiing. Waar was U op 25 november 2005? Even denken. O ja... In de loop van de dag was het gaan sneeuwen. In de loop van de avond was het een behoorlijk laagje geworden. En dan krijgen we in Nederland problemen. De stroom viel uit. We zaten in het donker. Het gemeentelijk rampenplan trad in werking. Een van de opvanglocaties was de St. Jozefschool in Hengstdijk. Wie dacht daar opgevangen te worden moest wel over een zwemdiploma beschikken: binnen stond het water stil, maar bij de ingang stroomde het naar buiten. Om half 6 s avonds stonden in de school, met laarzen en onder moeders paraplu drie mensen : de plaatsvervangend directeur van de Linie, de directeur van de St. Jozefschool en de wethouder. De laatste sprak de historische woorden: Hier moet wat gebeuren. Een week later, op sinterklaasavond, waren we te gast op de gemeente. In het overleg met een deel van het college ( wethouder financiën was er niet bij ) sprak een andere wethouder kort, maar duidelijk : Hengstdijk krijgt een nieuwe school. Als de ingrediënten voor het sprookje aanwezig zijn, kan de auteur beginnen met zijn verhaal. Het is een lang verhaal geworden, maar laten we het daar niet over hebben, want er was een ander scenario mogelijk geweest. Bijgaande beelden geven aan dat de meeste bouwstenen op zijn plaats liggen. Nog wat passen, meten en zagen en dan loopt ook dit sprookje weer goed af.

11 Nieuwsbrief P a gina 11 Voormalige Liniescholen >>> Zoals de meest scholen van Scholengroep LeerTij doen ook alle voormalige Linie-basisscholen mee aan het project Onderwijstijdverlenging. Onderwijstijdverlenging is een verlenging van de effectieve LeerTijd, die benut wordt voor het actief tegengaan van onderpresteren bij leerlingen. Dit project wordt aangeboden voor alle kinderen, dus voor de groepen 1 tot en met 8. Met ingang van schooljaar zullen zij per jaar 50 uur meer les krijgen. Dat betekent dat lesdagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5 en een half uur worden en op woensdag 3 en een half uur. Het aantal lesuren per week komt dan op 25 en een half uur. Het duurzame effect wat wordt nagestreefd met de onderwijstijdverlenging: Hogere onderwijsopbrengsten voor lees- / taal onderwijs Borging van de rekenopbrengsten, waar nodig realiseren van kwaliteitsverbetering Opbrengst- en handelingsgericht werken (door toetsgegevens en analyses inzicht krijgen in leerling-resultaten) Intensief gebruik van nieuwe multimedia en het experimenteren met (nieuwe) digitale methoden Betere aansluiting bij het Voortgezet Onderwijs Behoud werkgelegenheid Het project Onderwijstijdverlenging is reeds gestart en zal bestaan uit de volgende stappen: Schooljaar : Stap 1. Kaders en uitgangspunten uitwerken en vaststellen Stap 2. Voorlichting voor directeuren, MR, ouders en teams. Alle betrokkenen worden geïnformeerd over doelen, kaders en uitgangspunten van het project Stap 3. Planopstelling voor de scholen. Een centraal scholingsplan voor projectdirecteuren en leerkrachten wordt opgesteld. Schooljaren / / Stap 4. Uitvoering. OTV gaat van start aanvang schooljaar op alle voormalige Liniescholen d.m.v. een gezamenlijke startconferentie voor leerkrachten (sept.2010) OTV : Leren Lezen Met Effect én Excellentie Implementatie (invoering en toepassing op school) - Implementatie, evaluatie en effect. Door de onderwijstijdverlenging kan het zijn dat de schooltijden enige aanpassing behoeven. Voor onze oud-liniescholen is afgesproken die aanpassingen te doen binnen de tijd van 8.30 u en u. U zult van deze aanpassingen op de hoogte worden gebracht via de directie van de basisschool. De GMR heeft op organisatieniveau ingestemd met de onderwijstijdverlenging om zodoende de kwaliteit te kunnen borgen. Het project gaat lopen tot juli Voormalige OpenBasisscholen >>> Het onderwijstijdverlengingsproject is bij de "oud-openbasisscholen" een maatwerktraject geworden. Alle scholen hebben bekeken waar hun "OTV-behoefte lag" en hebben daar vervolgens een maattraject op losgelaten. In de maand maart zijn de 12 deelnemende scholen van start gegaan binnen de kaders van OTV. Doordat er sprake is van maatwerk zijn er tal van verschillende OTV-klassen ontstaan. De verschillende vormen zijn geworden: verlenging op woensdagmiddag en vrijdagmiddag en binnen deze ruimte verschuiven van lesroosteractiviteiten klassen opzetten met verschillende invalshoeken op het gebied van taal/rekenen, (o.a. tafelklas, begrijpend leesklas, rekenen/taal, plusklas) klassen opzetten met naast reken/taalaccenten en daarnaast huiswerkmogelijkheden Op de meeste scholen zijn een tweetal klassen van start gegaan. Het deelnemersaantal is verschillend maar het gemiddelde komt uit op 8-10 leerlingen per groep. De doelgroepen zijn per school verschillend maar de meeste scholen hebben het accent op de oudste kinderen. Voor alle OTV-klassen zijn materialen aangeschaft die pasten bij het type OTV-klas. Dit varieert van speciale software tot bepaalde aan verschillende (specifieke) reken/taalspelen. Alle OTV-klassen zijn vrij toegankelijk en er zijn geen toelatingcriteria opgesteld. Wel is gekeken naar het leerlingenaantal om te voorkomen dat de klassen te groot zouden worden. In bijna alle klassen wordt les gegeven door leerkrachten die al verbonden zijn aan de scholen. Op 1 school is er een externe organisatie die een OTV-klas verzorgt. De eerste ervaringen zijn heel erg positief te noemen. Kinderen ervaren het als heel erg leuk en komen met enthousiaste verhalen terug. Ook de eerste terugkoppelingen van leerkrachten zijn heel erg positief. Om dit project te monitoren zullen de leerresultaten van deze kinderen worden gevolgd (meet-groep) en worden vergeleken met kinderen die niet met dit project meedoen (referentie-groep). Deze "OTV-ronde" duurt tot aan de zomervakantie. Na de zomervakantie gaan er op alle scholen weer nieuwe of vernieuwde OTV-klassen van start. Kortom de eerste indrukken zijn erg positief.

12 P a gina 12 Nieuwsbrief bij LeerTij >>> In een grote organisatie als LeerTij gaat natuurlijk erg veel geld om. Per jaar hebben we een begroting van ongeveer 20 miljoen, waarvan 16 miljoen aan personeel wordt uitgegeven. Om dat allemaal in goede banen te leiden hebben we de beschikking over het volgende: Een administratiekantoor ( OSG in Terneuzen) waar alle salarissen worden verwerkt en alle mutaties van salaris worden bijgehouden. Twee financiële medewerkers op het bestuurskantoor van LeerTij, waar de rekeningen worden betaald en waar alle geldstromen vanuit het bestuur worden gevolgd. Alle financiële beslommeringen op de school worden mede geregeld door administratieve krachten die rechtstreeks op de scholen aan het werk zijn. Overigens doen deze admins veel meer dan alleen financiële zaken. We werken uiteraard op basis van een begroting per school en voor de hele organisatie. De eerste LeerTij begroting (voor het boekjaar 2010) wordt op dit moment vastgesteld. De werkwijze daarbij is de volgende: Hoofd administratie maakt een concept. Dat wordt door haar besproken met de portefeuillehouder financiën uit het CvB. Daarna volgt een gesprek met de directeur van de betreffende school. Op basis van het concept kunnen zaken zo worden bijgesteld dat de begroting zo mogelijk sluitend wordt. In het begrotingsgesprek worden ook de investeringen voor methoden- onderhoud en ict voor het komende boekjaar besproken. Na overeenstemming tussen portefeuillehouder en directeur gaat de directeur met zijn/haar begroting naar de MR van de eigen school. De GMR bespreekt de gehele begroting, maar richt zich daarbij vooral op de bovenschoolse kosten. De begroting wordt dan voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Tussenrapportage Als de begroting klaar is, dan wordt de exploitatie van de school gevolgd. Twee keer per jaar wordt een tussenrapportage gemaakt voor de Raad van Toezicht, de directeurenraad en de GMR. Deze tussentijdse evaluatie kan leiden tot het bijstellen van de uitgaven voor een school of voor bovenschools. Na afloop van het boekjaar wordt de jaarrekening opgemaakt. De accountant voert een controle uit en door het College van Bestuur wordt een jaarverslag opgesteld. Het geheel wordt aangeboden aan het directeurenberaad, de GMR en de Raad van Toezicht. Beperkt budget Er is dus op financieel gebied heel wat te doen in een schooljaar. De bekostiging voor dit alles komt uit de zogenaamde ABB (Administratie, Bestuur en Beheer). Al jaren geeft de overheid onvoldoende geld om deze taken goed te kunnen uitvoeren. Om u een idee te geven: De overheid geeft een budget dit jaar voor onze organisatie van ongeveer euro. De jaarrekening opmaken kost ongeveer euro. Het contract van het administratiekantoor moet nog worden opgesteld, maar zal zeker niet onder de euro uitkomen. Samen met de personele kosten op financiën betekent dit een forse jaarlijkse rekening, die veel hoger uitvalt dan de inkomsten die daar tegenover staan. Het is dan ook steeds moeilijker om binnen de beperkte middelen (ook al gaat het in totaal over 20 miljoen) ruimte te vinden om alles te betalen.

13 Nieuwsbrief P a gina 13 Formatie schooljaar bij LeerTij >> Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van het bestuursformatieplan Het bestuursformatieplan is de basis voor alle schoolformatieplannen die in de komende maanden, per school voor alle personeelsleden concreet uitgewerkt zullen worden. Om de formatie voor een schooljaar in beeld te krijgen wordt vooraf met iedere schooldirecteur overlegd wat de personele en financiële mogelijkheden en beperkingen zijn. Uitgangspunt van deze gesprekken is altijd de teldatum op 1 oktober van het voorgaande jaar en de prognoses voor de komende jaren. Zodra in oktober de leerlingtelling bekend is, wordt door de administratie de eerste berekening gemaakt van de Lumpsum. Dat is het geldbedrag dat op basis van het aantal leerlingen beschikbaar komt voor de bezetting van de school in het volgend schooljaar. Wensen Vervolgens worden eind november alle medewerkers aangeschreven om hun wensen voor het volgende schooljaar aan te geven op het gebied van: Bapoverlof Ouderschapsverlof Verzoek om uitbreiding of vermindering van uren Mobiliteit naar een andere school Afronden carrière Al deze verzoeken worden begin januari in kaart gebracht en eventueel nog met betrokkenen of met hun direct leidinggevende besproken. In december worden de directeuren gevraagd na te denken over de personele en financiële consequenties van de leerlingtelling en dit te bespreken met hun teams. De eerste gegevens worden gedeeld met het CvB, die zich in de maand januari verder bezint over de mogelijkheden. Streven is om vervolgens ieder jaar begin februari met een voorlopig bestuursconcept te komen. In de maanden februari en maart wordt intensief met elk van de betrokken directeuren gesproken over de formatieve mogelijkheden, waarna in april het eindvoorstel door het CvB kan worden voorgelegd aan de directeurenraad. Het lid van het CvB, belast met formatieve zaken, schrijft dan in mei het bestuursformatie plan op basis van de dan reeds uitgewerkte concept-formatieplannen op schoolniveau. GMR Het bestuursformatieplan wordt voorgelegd aan de PGMR. Pas daarna kan in juni de uitrol naar de diverse scholen starten. 1 juni wordt aangehouden om aan alle personeelsleden in vaste dienst met mobiliteit aan te geven wat er gaat veranderen. Uiterlijk begin juni worden de concrete schoolformatieplannen gepresenteerd aan de teams en PMR. Vóór 1 mei worden alle benoemden in een tijdelijk dienstverband of geplaatst in het RDDF, conform de CAO-PO ontslag aangezegd. Rekening houdend met de beschikbare vacatureruimte worden zij, indien mogelijk, weer zoveel mogelijk voor het nieuwe schooljaar herbenoemd. In dit fusiejaar vragen wij echter uw begrip voor mogelijke vertraging in dit stappenplan. Wellicht kunnen niet alle data helemaal gehaald worden, maar er wordt naar gestreefd om toch zo dicht mogelijk uit te komen bij de genoemde deadlines. Dat vraagt een flinke extra inspanning van alle direct betrokkenen (CvB, directeuren en P(G)MR) in dit proces. Voor het nieuwe schooljaar kunnen we nu al aangeven dat we erg blij zijn met een aantal uitkomsten: Door de subsidie voor Onderwijs Tijd Verlenging kunnen we een groot aantal jonge mensen in dienst houden. De grotere organisatie werpt nu al vruchten af ten aanzien van mobiliteit en het afdekken van de financiële en personele risico s. Actueel >>> Voorgenomen fusie Kinderopvangorganisaties >>> De kinderopvangorganisaties Kiekeboe, Pardoes en Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen hebben de intentie uitgesproken om per 1 augustus van dit jaar te fuseren. Alledrie de organisaties zijn al goede bekenden van elkaar, werken deels al samen en bestrijken hetzelfde werkgebied. Inmiddels hebben zowel de besturen als de toezichthouders zich positief uitgesproken voor een fusie. Door de krachten te bundelen willen de drie organisaties het kinderopvang aanbod in de regio versterken. Men kan zich daardoor richten op versterking en verbreding in plaats van concurrentie. De gefuseerde organisatie zal verder gaan onder de naam Kinderopvang Zeeuws- Vlaanderen. Overzicht locaties en aantal medewerkers: Pardoes 40 medewerkers verdeeld over 11 locaties Kiekeboe 20 medewerkers verdeeld over 3 locaties SKZV 250 medewerkers verdeeld over 39 locaties Insteek is om de fusie zo goed mogelijk te laten verlopen voor medewerkers en ouders. Het doel is gezamenlijk te bouwen aan een toekomst, waarbij de kinderen en hun ouders én goede opvang centraal zullen staan. Voor en met elkaar, medewerkers en bestuurders, willen we vorm geven aan dé Kinderopvang in Zeeuws- Vlaanderen.

14 P a gina 14 Nieuwsbrief Open Vizier Column door Gerard Langeraert, voorzitter CvB Open Vizier is de column van de voorzitter van het College van Bestuur. Hij geeft hierin zijn reactie op onderwijsontwikkelingen zoals die via de media tot ons komen. Na de val van het Kabinet Balkenende zijn de politieke partijen eigenlijk onmiddellijk gestart met het campagne voeren. Een belangrijk onderwerp voor de komende verkiezingen is de wijze waarop het overheidstekort wordt teruggebracht. Het ziet er naar uit dat de werkgroep bezuiniging in het onderwijs ( de heroverweging) ongeveer 20 % in gedachten heeft. Om U een idee te geven. Voor LeerTij zou dat betekenen dat we teruggaan van een jaaromzet van 20 miljoen naar 16 miljoen. Bij het doornemen van de ideetjes van deze werkgroep springen de volgende verontrustende zaken in het oog: - Het groter worden van de klassen tot een gemiddelde van 26. ( We staan nu op een gemiddelde van 23) kleine scholen moeten verdwijnen. - Minder les in het voortgezet en middelbaar onderwijs. - Grotere klassen in het speciaal onderwijs. - Een terugbrengen van de reguliere zorgmiddelen tot het niveau van Uiteraard zijn dit allemaal nog maar ideetjes en moet de kiezer eerst nog zijn stem uitbrengen. Behalve de ideetjes over bezuinigingen wordt er in de media op dit moment ook volop gesproken over fusie van het Voortgezet en Middelbaar beroepsonderwijs. Het College van Bestuur van het ROC Westerschelde is bij de staatssecretaris van onderwijs geweest om aan te geven wat hun voorkeur is om het voortbestaan van het MBO onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te garanderen. Hierbij wordt ingezet op samenwerking ( lees fusie) met het ROC Zeeland en een verre gaande samenwerking met het voortgezet onderwijs in de regio. Om deze eerste column positief af te sluiten, Uit een landelijk tevredenheidsonderzoek van scholierenorganisatie Laks en onderzoeksbureau ResearchNed onder bijna leerlingen van 132 scholen. Blijkt dat leerlingen hun school een dikke 7 geven. Dat is goed nieuws. Blijkbaar waarderen leerlingen de manier van benaderen en de wijze waarop het onderwijs tot stand komt erg hoog. In de afgelopen maanden leek het wel eens alsof er enkel in de krant gesproken kon worden over en met leerlingen die in Vlaanderen naar school gaan. Het is belangrijk dat onze regionale pers ook eens gaat insteken op dergelijke onderzoeken om daadwerkelijk te zien wat het verschil is tussen het Vlaamse en Nederlandse onderwijs. Om U naast de tevredenheid van leerlingen over hun scholen nog maar even een enkel feit te geven. Nederland staat op de kwaliteitsladder van onderwijs op de 11 de plaats van de wereld ranglijst, terwijl België op de 17 de plaats staat. Wordt binnen dit onderzoek gekeken naar het aantal kinderen dat de basisvaardigheden weet te bereiken, dan staat Nederland zelfs op de 3 de plaats. Het onderzoek is gepubliceerd in maart Wat we missen zijn de uitgediepte vraaggesprekken en reacties over dit onderzoek van onze ouders door de regionale media. Gerard Langeraert, voorzitter College van Bestuur Scholengroep LeerTij heeft vertrouwenspersonen >>> Elk schoolbestuur beschikt in Nederland wettelijk over één of meerdere vertrouwenspersonen. Bij Scholengroep LeerTij zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Voor de ouders is dat dhr. Co van Schaik. Voor het personeel is dat de heer Frank Ingels. Indien u de vertrouwenspersonen wilt bereiken, kunt u dat direct doen via het secretariaat van Scholengroep LeerTij. Zij zorgen ervoor dat de vertrouwenspersoon snel met u contact opneemt. De taken en bevoegdheden van een vertrouwenspersoon zijn wettelijk beschreven: 1. Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. 2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie. 3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desge-wenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 4. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voorzover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 5. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag. 6. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 7. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvul-digheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 8. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden.

15 Nieuwsbrief P a gina 15 Gymopleiding afgerond, 12 geslaagden >>> De geslaagden >>> Ruby van Gorp Daniëlle Platjouw Peter Deseijn Huib Breedijk Mirjam Goense Sarina Esseling Paula van der Hooft M. van Liere DebbieLambert Philip Buysrogge Judith Gravemaker Ingrid van de Vlies Het was een gezellige bijeenkomst als afsluiting van de opleiding voor het gymdiploma. Meester Koen (de leerkracht van Avans) die de opleiding heeft verzorgd, sprak enthousiast over de opleiding en de afronding. Sappige voorvallen bij ingewikkelde gymoefeningen en de wijze waarop door middel van een nota over gymonderwijs, spelen op de speelplaats of andere onderwerpen, de opleiding door onze studenten is afgerond. Mooie woorden van de zijde van het bestuur en van de kant van de directeur scholing (Godfried Blaeke). Deze opleiding kon op locatie worden aangeboden doordat vanuit Scholengroep LeerTij de samenwerking tot stand kwam met Scoba en SKOH. Uiteraard hebben de leidinggevenden deze avond al eens vooruitgekeken naar meer manieren waarop we door samenwerking opleidingen en cursussen in de regio kunnen laten plaatsvinden. OIDS bij Scholengroep LeerTij >>> Open Basis en De Linie ( vanaf maart 2010 Scholengroep LeerTij ) doen vanaf de start in 2003 mee met het project OIDS. OIDS staat voor Opleiden In De School en is binnen de Pabo de nieuwe stageopzet waarbij o.a. producerend leren, werkplekleren en de nieuwe functie van opleidingsmentor een plaats krijgen. OIDS voorziet in een opleidingsmentor per school. Scholengroep LeerTij vindt de meeste scholen te kleinschalig en heeft gekozen voor twee opleidingsmentoren voor alle scholen. Theo Seghers, directeur van obs Prins Frederik Hendrik te Sas van Gent, heeft met ingang van juni 2005 deze taak op zich genomen. Ellen van Gremberghen, leerkracht aan De Oostvogel te Lamswaarde is de andere opleidingsmentor. regelen van alle zaken rondom de LIO-stage ( plaatsing advertenties, sollicitatiegesprekken, vastleggen stageplaats, coaching en financiele afwikkeling van de stage ) bezoeken aan studenten op de stageplaats oplossen van problemen tijdens de stages doorgeven van informatie naar de scholen opmaken jaarplanning De belangrijkste taken van de opleidingsmentor zijn: eerst aanspreekbare persoon naar ROC, HZ en Avans m.b.t. tot alle stages overleg met stagedocenten HZ, Avans en ROC verzorgen nascholing ( o.a. intervisie ) voor groepsmentoren verzorgen intervisiebijeenkomsten voor studenten plaatsen van studenten van het ROC over de verschillende scholen beoordelen studenten m.b.v. WPA volgen van nascholing Omdat Scholengroep LeerTij een nieuwe scholengroep is, gevormd uit twee besturen, wordt er dit jaar door de opleidingsmentoren een beleidsplan geschreven met daarin alle afspraken en beleidszaken m.b.t. tot de stages. Het professionaliseren van de begeleiding van pabo-studenten is hierbij een speerpunt De verdere professionalisering van de begeleiding zorgt er tevens voor dat het voor de groepsmentoren helderder is geworden wat men van een student in een bepaalde fase van zijn opleiding mag verwachten en eisen.

16 P a gina 16 Nieuwsbrief personeel >>> Vele activiteiten voor leden van de personeelsvereniging Tot nu toe heeft de per- afgelopen jaren al vele Zo waren er reizen naar Londen, Lille en Amsterdam. Er werden bonbons en sieraden gemaakt, verschillende sporttoer- vooral ook een aantal geslaagde feestavonden. ook aan te sluiten bij de nu open staat voor alle medewerkers van Scholengroep LeerTij. En be- Samen sieraden maken soneelsvereniging in de activiteiten georganiseerd. nooien gehouden en gezellige en uitserst Kortom een redden om personeelsvereniging die denk: hoe meer leden er zijn, hoe meer activiteiten er georganiseerd kunnen worden. Daarom een oproep aan alle personeelsleden: geef je op als lid van de nieuwe personeelsvereniging. We verwelkomen je hartelijk. Kookcursus en eten Enkele voorbeelden van activiteiten die de personeelsvereniging van plan is te organiseren: Wijnproeverij Dagreizen of meerdaagse reizen Workshops bijv. bezoek chocolaterie, bloemschikken enz Sinterklaasfeest Feestavond Bezoek pretparken Bezoek theater Sportactiviteiten Mogelijkheden aangedragen door de leden Personeelsvereniging >>> Ook binnen de nieuwe organisatie Dagtrip Amsterdam In navolging van de succesvolle personeelsvereniging OpenBasis is er door het College van Bestuur besloten om ook voor de nieuwe organisatie Scholengroep LeerTij een personeelsvereniging op te richten. Werknemers en oud-werknemers van de Scholengroep LeerTij kunnen zich vanaf 1 mei 2010 opgeven om lid te worden van de personeelsvereniging Scholengroep LeerTij via de contactpersonen Hans Radt en Willie Ekkenbus. Bij deze contactpersonen kunnen de werknemers die lid willen worden zich schriftelijk via onderstaand strookje opgeven. Voorlopig stellen we de maandelijkse contributie op 2 euro vast, die automatisch van uw salaris wordt ingehouden. Let op: De werknemers en oud-werknemers van voormalig OpenBasis die al lid zijn hoeven zich niet opnieuw op te geven. De bestaande contributie blijft doorlopen op de wijze die u gewend bent. Tevens kunnen belangstellenden voor een bestuursfunctie zich bij bovenstaande contactpersonen telefonisch opgeven.

17 Nieuwsbrief P a gina 17 Fotowedstrijd Londen >>> Personeelsvereniging De reis naar Londen eind November 2009 was een doorslaggevend success. Een bus vol enthousiaste Londen-reizigers genoot van een schitterend drie-daags programma. Etentje in restaurant Sydney Terneuzen En daarbij hoorde ook nog een foto- wedstrijd. Met als hoofdprijs een heerlijk etentje in restaurant Sydney in Terneuzen. Theo Sarneel was met zijn winnende foto de gelukkige eter. Ine Snoeck en Dirk Broddin wonnen enkele flessen wijn. 1e prijs: Theo Sarneel 3e prijs: Dirk Broddin 2e prijs: Ine Snoeck Heeft u zin om lid te worden?. Geeft u zich dan via onderstaande strook op en stuur het naar Hans Radt, obs Op Weg, Langestraat 21, 4542 AG te Hoek (tel: ) of naar Willie Ekkenbus, obs. De Vrije Vlucht, Bosjesweg 2, 4541 AP Sluiskil (tel: ) Naam: Adres: School en/of functie: Ja, ik wil lid worden van de personeelsvereniging LeerTij. De contributie van 2 euro per maand wordt automatisch van mijn salaris ingehouden

18 P a gina 18 Nieuwsbrief Personeel >>> Geboren >>> Roel 6 januari 2010 Zoon van Jean Claude Everaert en Esther van Overloop Thijs 8 februari 2010 Zoon van Sander de Schepper en Nancy Krieckaert Lis 23 december 2009 Dochter van Mark en Sharon van Minnen Culinair >>> Aubergine met kip 25-jarig ambtsjubileum >>> Bianka Dumez, 1 februari jarig ambtsjubileum >>> Ina Magermans, 14 januari 2010 Henk Veldhoen, 1 januari 2010 FPU >>> Mariette Ysebaert-Verschueren, 1 april 2010 Uit dienst >>> Nel de Ligny, 1 januari 2010 In dienst >>> Geen Overleden >>> Jan Jonkman, 20 januari 2010 Roy Vlaeminck, 27 februari 2010 (leerling SBO De Brug) Ingrediënten 500 gram kalkoenfilet 250 gram spekreepjes 2 aubergines 1 ui 100 gram geraspte oude kaas 0,5 dl. Water 1 kippenbouillon blokje 30 gram boter zout en peper rijst Bereiding Voorbereiding: Verwarm de oven voor op 220 graden. Breng water voor de rijst aan de kook. Doe het bouillonblokje in de 0,5 dl. water en laat deze tijdens het opwarmen oplossen. Verwijder de steelaanzet van de aubergines en snij ze in blokjes. Maak de uien schoon en snipper deze. Snij de kip in blokjes. Bereidingswijze: Kook de rijst zoals beschreven staat op de verpakking. Verhit de boter in de wok en bak de spekjes iets uit. Voeg de kalkoen en de ui toe en bak dit tot de kalkoen is dichtgeschoeid. Voeg de aubergine toe en bak het geheel al omscheppend nog 5 minuten door. Breng op smaak met peper en zout. Vul de ovenschaal met het kipmengsel. Giet de bouillon eroverheen en strooi er de kaas overheen. Zet de schotel 15 minuten in de oven en laat de kaas iets bruin worden.

19 Nieuwsbrief P a gina 19 De scholen van Scholengroep LeerTij Axel: OBS Pr Marijkeschool Dir: Ingeborg Burm Marijkestraat 1, 4571 VW Axel, Biervliet: OBS De Maatjes Dir: Judith Gravemaker Schoollaan 6, 4521 AD Biervliet, Clinge: RKBS St. Bernardus Dir: Werner Dewitte Kon. Julianastraat 41, 4567 ZG Clinge, Graauw: RKBS Ter Doest Dir: K. Lansu Jacintastraat 1, 4569 AP Graauw, Heikant: RKBS Heidepoort Dir: Trees Mangnus Margrietstraat 2, 4566 AN Heikant, Hengstdijk: RKBS St. Jozef Dir: George de Vijlder Hengstdijkse Kerkstraat 15, 4585 AA Hengstdijk, Hoek: OBS Op Weg Dir: Hans Radt Langestraat 21, 4542 AG Hoek, Hulst: PCBS De Ark Dir: Cees Stans Tabakstraat 24, 4561 HW Hulst, RKBSO De Brug Dir: Isabel van Eck Koolstraat 17, 4561 GW Hulst, RK Praktijkschool Hulst Dir: Karel Kerckhaert, Arnold van Acker Fredrik Hendriklaan 16, 4561 WE Hulst, OBS Reynaertschool Dir: Martijn de Poorter Sportlaan 18, 4561 KZ Hulst, Kloosterzande: RKBS Ter Duinen Dir: Edwin Kint, Oosthof 1, 4587 EP Kloosterzande, OBS Sandeschool Dir: Godfried Blaeke, Pastoor Smuldersstr 1, 4587 AG Kloosterzande, Koewacht: RKBS De Vlaswiek Dir: Joop Lijbaart Eikenlaan 22, 4576 BL Koewacht, Lamswaarde: RKBS De Oostvogel Dir: George de Vijlder Pastoor Willemsstr 15, 4586 AJ Lamswaarde, Nieuw-Namen: RKBS St. Jozef Dir: Karel Lansu Cuwaertstraat 2, 4568 BH Nieuw-Namen, Philippine: OBS De Stelle Dir: Marjan Bastiaansen Mosselbank 22, 4553 CH Philippine, Sas van Gent: OBS Pr. Fred. Hendrik Dir: Theo Seghers, Glacisstraat 1, 4551 AM Sas van Gent, Sluiskil: OBS De Vrije Vlucht Dir: Marjan Bastiaansen Bosjesweg 2, 4541 AP Sluiskil, St Jansteen: RKBS Inghelosenberghe Dir: Karel d Haens, José van Troost Wilhelminastraat 48, 4564 AE St. Jansteen, Terhole: RKBS Tervliet Dir: Werner Dewitte Notendijk 19, 4583 SV Terhole, Terneuzen: OBS De Meerpaal Dir: Huub Magnus Sloelaan 41, 4535 ED Terneuzen, OBS De Piramide Dir: Tiny Scheele Korte Kerkstr 24, 4531 CL Terneuzen, OBS Zuidlandschool Dir: Henny Verschoor Prof. Zeemanstraat 216, 4532 JM Terneuzen, Vogelwaarde: RKBS De Schakel Dir: Bernadette de Schepper Populierenstr 39, 4581 BR, Zaamslag: OBS Irisschool Dir: Petra Vertenten G. v.d. Nissestraat 13, 4543 AD Zaamslag, Zuiddorpe: RKBS Canisiusschool Dir: Cees Stans Boekweitstraat 10, 4574 RJ Zuiddorpe, Puzzel mee en win 20, Logisch denken >>> Een man die al een aantal dagen aan het reizen is samen met zijn vos, lam en een partij bospeen komt aan bij een rivier. Hij wil de rivier graag oversteken maar hier heeft hij een bootje voor nodig. Na enig zoeken aan de waterkant vindt hij een bootje. Een probleem! Dit bootje is te klein om met zijn allen in een keer over te steken. De boer kan maximaal een ding meenemen, dus of de vos of de partij bospeen of het lam. En er is nog een probleem! De vos eet het lam op als hij ze alleen achter laat. En het lam eet de partij bospeen op als hij er niet bij is. Hoe komt de boer aan de overkant met zijn dieren en de partij bospeen zonder dat er iets opgegeten wordt?? Winnaar Logisch denken Nieuwsbrief 23 van OpenBasis: Esmeralda van Dorsselaer, werkzaam op obs Prinses Marijkeschool in Axel. Zij heeft de bon van 10, inmiddels ontvangen. Stuur uw nieuwe oplossing vóór 1 juni 2010 naar: Vermeld daarbij de oplossing, uw naam en de school waaraan u bent verbonden: Onder de goede inzenders worden bonnen van 20, verloot.

20 praktische informatie... College van Bestuur: Gerard Langeraert, voorzitter Ronny van den Broecke, lid Bovenschoolse Directeur: Theo Sarneel Gratis parkeren Betaald parkeren Adresgegevens >>> Markt Bestuurskantoor: Lange Bellingstraat ED Hulst Postbus AE Hulst Kantoor Terneuzen: Oostelijk Bolwerk 11, 2 hoog, 4531 GP Terneuzen Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag (uitgezonderd de schoolvakanties) 08:30 12:00 u en 13:00 16:30 u Op vrijdag: 08:30 12:00 u

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Klachtenregeling Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Colofon: Uitgave: S.I.V.O.G. Vastgesteld door Bestuur: d.d. 18 november 2016 Instemming GMR: d.d. 28 november

Nadere informatie

Logo proo Klachtenregeling

Logo proo Klachtenregeling Logo proo Klachtenregeling Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk 21 maart 2006 Klachtenregeling openbaar primair onderwijs Het bestuur van de Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe, gelet op

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Ashram College Klachtenregeling

Ashram College Klachtenregeling Ashram College Klachtenregeling Klachtenregeling van de Katholieke Stichting Ashram College Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen 2 Blz. 2. Behandeling van de klacht 3 2.1. De contactpersoon 3 2.2. De vertrouwenspersoon 3 2.3. De klachtencommissie 3 2.4. De procedure

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling PO - OPOO

Klachtenregeling PO - OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gehoord

Nadere informatie

Klachtenregeling IJburg College

Klachtenregeling IJburg College KLACHTENREGELING Klachtenregeling IJburg College Het bestuur van het IJburg College heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld. Alle aan het IJburg College onderwijs volgende (of gevolgd hebbende)

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Definitief besluit 2 juni 2015 Afsluitingsovereenkomst Hierbij verklaren; De bestuurder van Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland,

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR basisschool De Poolster 2015/2016 A. Onze doelen Wij als MR willen alle informatie die we krijgen van directie en GMR bespreken

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad d.d. 1 februari 2012

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad d.d. 1 februari 2012 Hoofdstuk 1 - Begripsbepaling Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016

Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan MR 2015-2016 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing Uitvoeringsnotitie onvrijwillige Oktober 2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort Tel. 033-2570645 email: info@kpoa.nl 1 1. Inleiding Medewerkers van KPOA hebben een bestuursaanstelling, dit betekent dat van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Activiteitenplan deelraden Heerenlanden College

Activiteitenplan deelraden Heerenlanden College Activiteitenplan deelraden Heerenlanden College medezeggenschapsraad@heerenlanden.nl Dit is het activiteitenplan van de MR van het Heerenlanden College te Leerdam, opgesteld voor de periode van 1 augustus

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland Klachtenregeling Vereniging Christelijke Scholen Opsterland VCSO scholen: Cbs Betrouwen Pcbs De Paedwizer Pcbs Rehoboth Pcbs De Librije KBS De Arke Pcbs De Foarikker Cbs De Rank Pcbs De Opdracht Pcbs Votum

Nadere informatie

2015-2016. Jaarplan MR

2015-2016. Jaarplan MR 2015-2016 Jaarplan MR MR Griendencollege 2015-2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 4 4. Structurele onderwerpen... 6 5. Vergaderdata

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool 2016 2017 Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool Erik Emmelkamp versie 1.3 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

Tool for talent. Nieuwsbrief Scholenstichting Pastoor Ariëns 16 december 2014

Tool for talent. Nieuwsbrief Scholenstichting Pastoor Ariëns 16 december 2014 Nieuwsbrief Scholenstichting Pastoor Ariëns 16 december 2014 Dit is de 16e nieuwsbrief van Scholenstichting Pastoor Ariëns. Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar voor alle personeelsleden van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Behorend tot Onderwijsstichting KempenKind Versie datum: September 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doelstelling 3 De MR leden

Nadere informatie

Activiteitenplan en Communicatieplan

Activiteitenplan en Communicatieplan Activiteitenplan en Communicatieplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Akker Overzicht van de samenstelling, uitgangspunten en beleidszaken in het schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Purmerend, 18 april Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen,

Purmerend, 18 april Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen, Purmerend, 18 april 2016 Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen, Onlangs is duidelijk geworden dat er per september 2016 een aantal vacatures zijn voor de oudergeleding van GMR (PGMR) van de gezamenlijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

*Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld.

*Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld. Notulen MR vergadering 15-12-2014 *Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld. *Notulen vorige vergadering

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid

Algemene klachtenregeling van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid Algemene klachtenregeling van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid Preambule De scholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ) proberen uiteraard klachten te voorkomen.

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie