Zorgplan I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgplan I 2011-2014"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSVERBAND WSNS ETTEN-LEUR / ZUNDERT Zorgplan I Samenwerkingsverband WSNS Etten-Leur / Zundert juni

2 Inhoudsopgave. 2 Voorwoord 4 1. Functies van het zorgplan Activiteitenplan voor kwaliteitsverbetering 1.2 Relatie zorgplan met schoolplan en schoolgids 2. Uitgangspunten en doelstelling 6 3. Inrichting en organisatie van het samenwerkingsverband Organisatiestructuur Permanente Commissie Leerlingenzorg De basisscholen De speciale basisschool (Het Kompas) Interne begeleiders (IB) IB netwerk (Intern begeleiders) Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Passend Onderwijs (missie) Expertisecentrum OOK 4. Bijlagen 3.1 Taakomschrijving coördinator WSNS Overzicht scholen samenwerkingsverband Procedure Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Lijst met afkortingen 22 3

3 Voorwoord Het college van bestuur van de Stichting WSNS Samenwerkingsverband Etten-Leur / Zundert biedt hierbij het zorgplan aan. Het zorgplan bestaat uit 2 delen: Zorgplan I , waarin de visie en uitgangspunten zijn beschreven Bijlagen, behorende bij deel I. Zorgplan II , waarin de acties beschreven staan. Bij deel I is gekozen voor een periode van 3 schooljaren zodat de basisscholen hun activiteiten (in zorgplan) kunnen afstemmen op die van het samenwerkingsverband. Elk schooljaar wordt er een activiteitenplan geschreven en vastgesteld, waarin de te ondernemen acties worden beschreven (= zorgplan II activiteitenplan). Het afgelopen schooljaar zijn de hoofdlijnen door het college van bestuur (voorheen Algemeen zorgoverleg ) uitgezet. De geformuleerde visie, missie, de uitgangspunten, en de plannen worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Het zorgplan voor is dus op een andere leest geschoeid dan de zorgplannen van de voorgaande schooljaren. Die plannen werden gekenmerkt door een uitgebreide beschrijving van 6 hoofdlijnen waaronder bestuurlijke aspecten, reglementering en voorgenomen activiteiten, waarmee die zorgplannen teveel beschrijvend waren en nog te weinig actiegericht. Met dit zorgplan wordt tegemoet gekomen aan dit bezwaar. Daar waar het nodig was om reglementen en procedures toch op te nemen in het zorgplan, is dat gebeurd als bijlage. Er is nog heel wat onduidelijkheid over de concrete invulling van de wet passend onderwijs. Er is daarom bij het opstellen van dit zorgplan uitgegaan van de huidige situatie. Mochten er mede door ontwikkelingen ten aanzien van passend onderwijs rigoureuze veranderingen plaatsvinden dan wordt die opgenomen in Zorgplan II. In de bestuursvergadering van 21 juni 2011 is het beleidsplan voor de periode / / vastgesteld. In Zorgplan I wordt verwezen naar de documenten / beleidsnota s die tevens een beeld geven van de toekomstvisie op lange(re) termijn. Voor verdere inhoudelijke informatie hieromtrent en het algemeen instellingsbeleid van het SWEZ, wordt verwezen naar Zorgplan II waarin de activiteiten per schooljaar zijn aangegeven. Marcel de Roij, Coördinator Stichting Samenwerkingsverband WSNS Etten-Leur / Zundert. 4

4 1. Functies van het zorgplan 1.1. Activiteitenplan voor kwaliteitsverbetering Vanuit het meerjarenperspectief stelt het SWV jaarlijks korte termijndoelen op om de kwaliteit van de zorgvoorziening te verbeteren. Het SWV toetst de resultaten aan het strategisch beleid en stelt de volgende korte termijndoelen vast. Dit proces van plannen, uitvoeren en resultaten in kaart brengen wordt weergegeven in het zorgplan. Alle relevante documenten zijn op te vragen bij SWEZ bij de Coördinator WSNS, Marcel de Roij. Verantwoordingsdocument De overheid stelt een aantal eisen aan het zorgplan van een SWV, vastgelegd in de WPO art. 13b. Deze eisen zijn beschrijving van de inzet van de middelen en personeel, de inrichting van het SWV, de inrichting en werkwijze van de PCL en de procedure van de overgang van leerlingen van een basisschool naar een speciale basisschool Relatie zorgplan met schoolzorgplan en schoolgids De scholen van het SWV stellen een school(zorg)plan op en geven jaarlijks een schoolgids uit. Het school(zorg) plan is een beleidsdocument waarin elk(e) bestuur/school haar onderwijskundig beleid beschrijft. Het zorgplan en school(zorg)plan sluiten op elkaar aan. In beide documenten staat de meerjarenvisie op zorggebied. In het zorgplan van het SWV en het school(zorg)plan wordt onder andere weergegeven, waaraan het komend schooljaar wordt gewerkt. 5

5 2. Uitgangspunten en doelstelling Visie Het Samenwerkingsverband Etten-Leur / Zundert is een samenwerkingsverband tussen scholen van verschillende denominaties en expertise en waar, door bundeling van deze expertise op basis van gelijkwaardigheid, specifieke zorg voor leerlingen ontstaat, zodat iedere leerling de mogelijkheid krijgt aangeboden zich optimaal te ontwikkelen. ZORG OP MAAT Het SWEZ staat voor Het kind op de juiste plek, op de juiste school. Ieder kind kan moeiteloos binnen het SWEZ instromen op de school waar zij thuishoort. Dit op het reguliere basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs. Het SWEZ wil in eerste instantie haar leerlingen opvangen binnen haar reguliere basisscholen. Om de zorg voor het kind kwalitatief zo goed mogelijk vorm te geven binnen ons samenwerkingsverband werken leerkrachten, intern begeleiders, directies, besturen en extern betrokkenen aan de doelstelling om een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod te realiseren, aansluitend bij de mogelijkheden van kind, school en omgeving, gericht op een juiste onderwijsplek voor ieder kind. Het kind staat centraal. De onderwijsgevende stemt af op de onderwijs en ondersteunings behoeften van het kind. De opvatting achter hulpverlening en alarmering waarin vooral werd gekeken naar kinderen die problemen hebben in het volgen van het onderwijs maakt plaats voor de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van kinderen. Dit vereist het loslaten van de benadering die uitgaat van tekorten bij kinderen ten gunste van het vergroten van de zorgmogelijkheden in de basisschool en mogelijkheden die het kind wel heeft. 6

6 2. Inrichting en organisatie van het samenwerkingsverband 2.1. Organisatiestructuur Binnen het SWEZ is er vanaf schooljaar sprake van een organisatie gebaseerd op het model Raad van Toezicht. Het college van bestuur (voorheen Algemeen Zorgoverleg ) is op hoofdlijnen verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, beleidsvorming en de beleidsuitvoering en heeft de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht (voorheen SWEZ bestuur) heeft daartoe de statuten, reglementen en beleidsnotities aangepast, binnen de wettelijke mogelijkheden. De verdeling van taken en bevoegdheden van Raad van Toezicht, college van bestuur en de coördinator zijn opgenomen in de herziene statuten van het samenwerkingsverband. Deze taken zijn vertaald in Zorgplan I. De Raad van Toezicht vergadert ten minste één keer per kalenderjaar. Voor deze bijeenkomsten zijn de voorzitter van het college van bestuur, de coördinator WSNS en portefeuillehouders van het college van bestuur op afroep beschikbaar. Het college van bestuur vergadert ongeveer 7x per schooljaar. Deze bijeenkomsten vinden plaats met de coördinator WSNS en de directeur van het SBO Het Kompas als adviseur. Deze vergaderdata worden jaarlijks vastgesteld en opgenomen in Zorgplan II. Het college van bestuur bestaat uit 5 bovenschoolse directies van de schoolbesturen participerend in het SWEZ. De administratieve ondersteuning geschiedt vanuit Dyade Zuidwest Nederland. De opzet en de structuur, de verdeling van de taken en portefeuilles worden gekoppeld aan de periode waarin ook het zorgplan en strategische beleidsplan zijn opgezet. Dit in tijdsgehelen van drie jaar. In dit kader: / / De portefeuilles zijn niet primair gekoppeld aan de persoon, wel aan de uit te voeren taken en werkzaamheden. Indien tussentijds personen stoppen, komt de portefeuille vacant en zal vanuit het directieveld / stichtingsveld de taak worden opgevuld vanuit de vertrokken geleding. 7

7 Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Etten-Leur / Zundert College van bestuur Samenwerkingsverband Etten-Leur / Zundert 2011 t/m 2014 Portefeuillehouder LEERLINGENZOR G Dhr. W. Melis/ Dhr. A. vanbeek Portefeuillehouder PCL / EXPERTISE Dhr. W. Melis/ Dhr. A. van Beek Voorzitter WSNS Contactpersoon en aanspreekpunt RvT Dhr. J.van Oers Portefeuillehouder COMMUNICATIE EN ORGANISATIE Dhr. A. van Beek/ Dhr. W. Melis Portefeuillehouder FINANCIEN EN MIDDELEN Dhr. J.van Berkel/ Dhr. R. van den Broeke Portefeuillehouder PASSEND ONDERWIJS Dhr. R. van den Broeke/ Dhr. J van Berkel De portefeuillehouders hebben, zoals in onderstaand takenschema aangegeven, als primaire taak: procesbewaking van de voortgang. Coördinator WSNS en Administratieve ondersteuning Taken: Operationele uitwerking van de bekrachtigde beleidszaken in samenwerking met de administratie en in samenspraak met de verantwoordelijke portefeuillehouder; behandeling van inkomende en uitgaande post; uitwerken van agenda s en verslagen CvB bezoek aan de scholen inzake de zorgstructuur waar nodig; uitwerking van de kwartaalrapportage voor het CvB op basis van de aangegeven portefeuilles. Taken: Taken: Taken: Taken: Taken: Taken: procesbewaking LGF; contacten met scholen inzake leerlingenzorg en procedurele zorgvuldigheid; bewaking visie en uitgangspunten SWEZ; mede actualiseren van het zorgplan; procesbewaking OWR. contacten PCL middels periodiek overleg; procesbewaking en inrichting van het expertisecentrum; inrichting en facilitering PCL en expertisecentrum. mede opstellen en voorbereiden van de agenda; bewaking proces Zorgplan II; bijwonen vergadering R.v.T. voorzitten vergaderingen CvB; periodiek overleg met de WSNScoördinator; mede verzorgen van de managementrapportage R.v.T. contacten met de SBO; bewaking kwaliteit netwerk IB; zaken VOPO; ICP-ers en VVE; PR-zaken; en contacten met derden. deskundigheidsbevorde ring CvB; mede opstellen van de jaarbegroting; bewaking verdeling middelen en financiën; bewaking effectief aanschaffen van materialen op niveau van het SWEZ. Informeren CvB; ontwikkelingen en initiatieven volgen; Lijn passend onderwijs bewaken; contacten inzake passend onderwijs onderhouden; Initiëren, nieuw beleid/ ontwikkelen nieuw beleid SWEZ Adviseur vanuit het SBO het Kompas, dhr. J. Verschueren Werkgroepen op portefeuillebasis met eventuele inzet expertisecentrum Taken: Vanuit de bottum-up-werkwijze gestalte geven aan het conceptbeleid conform de richtlijnen vanuit Zorgplan II;; portefeuillehouder koppelt het concept middels de plenaire vergaderingen terug aan het CvB.. 8

8 Besturen scholen Vijf schoolbesturen met totaal 19 scholen zijn aangesloten bij de Stichting Samenwerkingsverband WSNS Etten-Leur / Zundert. De vijf schoolbesturen zijn; 1. Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen (SKOR) te Rijsbergen (gemeente Zundert); 2. Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) te Zundert (gemeente Zundert); 3. Stichting Leersaam Etten-Leur (Openbaar Onderwijs Etten-Leur); 4. Stichting Protestant Christelijk Onderwijs Etten-Leur (PCOEL) (gemeente Etten-Leur); 5. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (gemeente Etten-Leur) waaronder de SBO voorziening binnen het samenwerkingsverband SWEZ. College van Bestuur (CvB) Het College van Bestuur (5 bovenschoolse directies van de schoolbesturen participerend in het SWEZ) is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling en operationalisering van vastgesteld beleid. Zij worden bijgestaan door de directeur van het SBO Het Kompas en de coördinator WSNS van het Samenwerkingsverband (adviseurs). Vaststellingsprocedure CvB De beleidstukken dienen door het CvB (desbetreffende portefeuillehouder) voorbereid en worden vastgesteld door CvB. Daarbij wordt uitgegaan van het consensusmodel. Alle vijf aangesloten besturen die participeren in het CvB dienen uniform achter het beleid te staan voordat een beleidstuk definitief wordt vastgesteld. Hierbij worden de volgende stappen gehanteerd: Conceptbeleid wordt door de verantwoordelijke portefeuillehouder toegelicht in de vergadering van het CvB; De vergadering stelt vragen en komt in een eerste termijn tot een gezamenlijk standpunt, eventueel na aanpassing van het stuk vanuit de gemaakte opmerkingen en aanvullingen; De meningen van de adviseurs van het CvB worden daarin meegenomen; Indien geconcludeerd kan worden dat er consensus is wordt het stuk als definitief beleid vastgesteld; Indien er geen consensus wordt bereikt, volgt een tweede termijn waarin het CvB nogmaals de beargumentering van het stuk bespreekt, waarna opnieuw consensus wordt gezocht. Deze tweede termijn is in de volgende vergadering van het CvB aan de orde; Indien dit ook in de tweede termijn niet gerealiseerd wordt, zal er volgens de besluitvormingsprocedure, vastgesteld in de statuten, gewerkt worden. Deze besluitvormingsprocedure is rechtsgeldig indien ¾ van de leden van het CvB vóór zijn, waarbij deze vertegenwoordigers minimaal meer dan de helft van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband vertegenwoordigen. 9

9 Na de definitieve vaststelling wordt door het CvB het implementatietraject van het beleid afgesproken en door de coördinator WSNS operationeel gemaakt. MR/GMR Het samenwerkingsverband kent geen bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad. Dat wil zeggen dat het zorgplan door de individuele schoolbesturen aan hun eigen (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden wordt voorgelegd. Raad van Toezicht Elk bevoegd gezag wordt door één persoon vertegenwoordigd in de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, waaronder vaststelling jaarverslag, zorgplan. Coördinator De coördinator is door het bestuur Skpoel uitgeleend (detachering) aan de stichting samenwerkingsverband WSNS Etten-Leur / Zundert. De coördinator vervult zijn taken conform het vastgestelde takenpakket. Zie bijlage 3.1. Daarnaast participeert de coördinator in het coördinatorenoverleg WSNS regio Dit overleg komt zo n 5x per jaar bijeen. Zij speelt in op landelijke en / of regionale ontwikkelingen wat gerelateerd is aan de functie van coördinator WSNS. 1 x per jaar organiseert dit overleg een studiedag a.d.h.v. een onderwerp waarop verdieping is gewenst. Werkgroepen / portefeuillehouders CvB De leden van de CvB zijn belast met een portefeuille (zie schema organisatiestructuur ). Een aantal ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband is beschreven in activiteiten. Zie zorgplan II, activiteitenplan. De portefeuillehouders van het CvB werken eventueel met een werkgroepje om de activiteiten voor te bereiden naar beleid. Het is veelal mogelijk dat de coördinator en / of de directeur van het SBO in zo n werkgroepje participeert. IB netwerk Onder het IB netwerk wordt verstaan de vergadering van de intern begeleiders van alle bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen. Zie bijlage 3.2. Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Zie 2.2. Scholen De directeur en de Intern begeleider (IB er) van de aangesloten scholen dragen zorg voor een terugkoppeling van het zorgplan en activiteitenplan naar hun team. Omgekeerd brengen directeur en intern begeleider de opmerkingen, aanvullingen, suggesties van hun team naar het CvB en het IB netwerk. Voor hulp bij de uitvoering van het werk kunnen scholen zich ook rechtstreeks wenden tot de coördinator. 10

10 Ouders De school brengt de ouders op de hoogte van de activiteiten van het samenwerkingsverband. Dat gebeurt o.a. door middel van informatie in de schoolgids en /of website van de school (bestuur). In verreweg de meeste gevallen verzorgen de school en ouders samen een aanmelding bij de PCL. Maar ouders hebben het wettelijke recht hun kind rechtstreeks aan te melden bij de PCL. Om ouders hierover uitgebreid te informeren is er een informatiebrochure voor ouders samengesteld. De ouders hebben inbreng in het zorgplan door middel van hun (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van de school van hun kind. Collegiale consultatie Het samenwerkingsverband biedt de scholen van de aangesloten scholen de mogelijkheid gebruik te maken van collegiale consultatie. Ondersteuning op didactisch en / of op sociaal emotioneel gebied. De ondersteuning wordt gegeven door 2 werknemers van het SBO. De ondersteuning geschiedt vraaggestuurd. Bij een procedure aanmelding voor indicatie speciaal onderwijs vraagt de Commissie van Indicatiestelling (CVI) in haar onderwijskundig rapport naar de gemaakte inspanning op niveau van het samenwerkingsverband Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Wanneer een basisschool, na al haar interventies op individueel, groeps - en schoolniveau, eventueel na consultatie vanuit het samenwerkingsverband, geen mogelijkheden meer ziet om een kind verder te begeleiden, en men denkt aan Speciaal Basisonderwijs (SBO) wordt een kind aangemeld bij de PCL. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft deze Permanente Commissie Leerlingenzorg ingesteld. Deze commissie heeft tot taak om, aan de hand van criteria van het samenwerkingsverband, te toetsen of een leerling is aangewezen op de speciale basisschool van het samenwerkingsverband (SBO Het Kompas). Jaarlijks levert de PCL het CvB de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens in een jaarverslag aan. De PCL procedure is te lezen in bijlage 3.3.van dit zorgplan De basisscholen Iedere leerling heeft recht op passende zorg. Deze zorg wordt gerealiseerd op: De eigen basisschool; Een andere basisschool; De sbo school; Elders (i/d regio) In haar vergadering van 19 januari 2000 heeft (toendertijd) het algemeen bestuur van de stichting samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Etten- Leur/Zundert besloten de adviesnota Procedurele Zorgvuldigheid vast te stellen. Hierin staat beschreven de inzet van (extra) zorg aan kinderen binnen de reguliere basisschool en dit op het niveau van de leerkracht, de IB er en het Zorgteam. 11

11 De inhoud van de notitie geldt voor het stichtingsbestuur en de PCL als het stappenplan dat zal worden gehanteerd om de procedurele zorgvuldigheid op de basisscholen te toetsen. De uitgebreide handleiding van de procedurele zorgvuldigheid is in het bezit van de besturen, directies en de IB ers. De basisschool doet er alles aan om leerlingen die extra zorg nodig hebben zo goed mogelijk met extra ondersteuning, op de eigen school te helpen en te begeleiden. De scholen binnen het samenwerkingsverband zijn er op gericht om de eigen leerlingenzorg verder te ontwikkelen. Directies en intern begeleiders ondersteunen leerkrachten in hun opvang van alle leerlingen. Alle scholen bouwen deskundigheid op in het omgaan met verschillen. In kader van het zorgproces is het van groot belang dat de communicatie naar ouders optimaal en wederkerig is. Anderzijds is het mogelijk dat leerlingen terugstromen van de SBO school, Medisch Kinderdagverblijf (MKD) of school voor speciaal onderwijs (SO school) naar de (speciale) basisschool. Het samenwerkingsverband heeft hierin voorzien in de vorm van een protocol Procedure overgang S(B)O en MKD naar regulier basisonderwijs. Middels deze procedureomschrijving kan de (speciale) basisschool bekijken of zij al dan niet kan aansluiten bij de zorgbehoeften van de aangemelde leerlingen. De scholen van het samenwerkingsverband Etten-Leur / Zundert houden zich momenteel nog aan een bandbreedte waarin de minimale basisbekwaamheden zijn beschreven. Deze 14 minimale basisbekwaamheden zijn in jaar 2006 opgesteld naar aanleiding van een studiedag met directeuren en intern begeleiders van de aangesloten scholen zie hiervoor zorgplan In de afgelopen jaren hebben de scholen zich op alle aangegeven punten bekwaamd. In het kader van passend onderwijs is er een nieuwe bandbreedte / basiszorgprofiel in ontwikkeling. Zie hiervoor het meerjarenperspectief zorgplan De speciale basisschool (Het Kompas) De school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) is een (wettelijke) voorziening die mede door het samenwerkingsverband in stand gehouden wordt. Als blijkt dat ondanks alle zorg en aandacht de hulpvraag van een kind zo specifiek is, dat de reguliere basisschool daar geen verdere begeleiding aan kan geven, kunnen de ouders worden geadviseerd een beschikking speciaal basisonderwijs aan te vragen bij de PCL. Binnen het samenwerkingsverband biedt het SBO een minimale ondersteuningsfunctie in de vorm van het verlenen van ondersteuning op didactisch en op sociaal emotioneel gebied op de basisscholen van het samenwerkingsverband Interne begeleiders (IB ers) De intern begeleider is op de scholen binnen het samenwerkingsverband niet meer weg te denken. De IB er heeft een eigen positie en taak op het terrein van de zorgverbreding tussen kinderen, leerkrachten, directie en ouder. 12

12 De Intern Begeleiders zijn op hun school de spin in het web van de zorg. Ze hebben vanuit het Zorgteam en op basis van het Schoolplan taken om de onderwijsinhoudelijke aspecten op school rondom zorg, vorm te geven en uit te dragen. De Intern Begeleider is daarnaast een belangrijk aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten als het gaat om klassenoverstijgende zorgvragen. Voor het werk van de Intern Begeleider zijn de volgende punten van belang: Het verbeteren van de zorg en het zorgsysteem op de eigen school, waarbij rekening gehouden wordt met het Zorgplan van het samenwerkingsverband. De zorg voor een gedegen onderwijskundig rapport in verband met de aanmelding bij de PCL. Het bevorderen dat de basisschool activiteiten onderneemt om plaatsing in het speciaal basisonderwijs te voorkomen en terugplaatsing van kinderen uit het speciaal basisonderwijs mogelijk te maken. De uitwisseling van ervaringen met betrekking tot de taak van Intern Begeleider. Het bijwonen en onderhouden van netwerkbijeenkomsten. De school biedt de Intern Begeleider gelegenheid deel te nemen aan de IBnetwerkactiviteiten van het samenwerkingsverband. De omvang van de aard van de taken van de intern begeleider hangt af van verschillende factoren. In de eerste plaats is het een kwestie van schoolbeleid welke plaats men aan interne begeleiding wenst te geven. Daarnaast zal per school verschillen hoever men de invoering van het systeem van interne begeleiding gevorderd is. De afgelopen jaren zijn er veel IB ers opgeleid. Dit van een verkorte cursus IB tot aan een master sen opleiding (HBO). Het verder uitbouwen van de werkzaamheden van de IB er op de school dient gestimuleerd te worden. De IB ers van de scholen ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar in het IB netwerk. 2.6 IB netwerk (intern begeleiders) Het IB netwerk is bedoeld voor onderlinge ondersteuning, uitwisseling en intervisie en heeft een adviserende status naar het samenwerkingsverband. Binnen het SWEZ zijn er twee netwerken: één in Zundert en één op swv niveau (Etten-Leur / Zundert). Alle ICL ers en IB ers binnen het SWEZ dienen (facilitering ICL uren) bij de bijeenkomsten aan te sluiten. Zodoende kunnen alle IB ers (en indirect alle scholen) profiteren van de aanwezige expertise / deskundigheid en ontwikkelingen. Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie wordt het nieuw activiteitenplan voor het komend schooljaar opgesteld door een uit het IB netwerk samengesteld voorbereidingsgroep en aan het Algemeen Zorgoverleg voorgelegd voor vaststelling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Iedere gemeente heeft in 2011 een Centrum voor Jeugd en gezin (CJG): een herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terechtkunnen met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. 13

13 Maar ook de scholen (leerkrachten, intern begeleiders, enz.) kunnen terecht bij het CJG. Binnen de scholen van het samenwerkingsverband is aan iedere school een schoolmaatschappelijk werkster verbonden die mede de afstemming zorg en onderwijs in overleg met ouders en school realiseert. Een CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. Afgelopen schooljaren hebben de scholen (mede dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - WMO) binnen het samenwerkingsverband ook op deze manier van deze faciliteiten gebruik kunnen maken in de vorm van het Onderwijs en ZorgCentrum (O&ZC). Het Onderwijs en Zorgcentrum is opgegaan in het CJG van de gemeenten Etten-Leur en Zundert. Meer info: en Passend Onderwijs Missie Het SWEZ heeft een passend aanbod aan ondersteuning voor haar leerlingen en leerkrachten, waardoor een krachtige leeromgeving ontstaat waarin ieder kind zijn talenten voluit kan ontwikkelen. Daar waar we hieronder spreken over zorg geldt het volgende: zorg betreft optimale begeleiding voor leerlingen voor wie het basisaanbod niet voldoet; op welke wijze dan ook Expertisecentrum Met het bovenstaande voor ogen heeft het College van Bestuur van het SWEZ een traject ingezet om te komen tot een gezamenlijk expertisecentrum. De gezamenlijke voorziening die zij voor ogen heeft voorziet in groei van de handelingsbekwaamheid van leerkrachten en IB ers en het clusteren van schooloverstijgende zorg, die daardoor effectiever en efficiënter ingezet wordt. Dit alles om de talenten van kinderen optimaal de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Het SWEZ erkent dat ieder kind op zijn eigen manier zijn talenten ontwikkelt. Zij bundelt alle voorzieningen voor kinderen, die op wat voor manier dan ook extra begeleiding nodig hebben in hun schoolse ontwikkeling, in één organisatie OOK De samenwerkende besturen en samenwerkingsverbanden in de regio hebben zich ten doel gesteld om in het Regionaal Netwerk OOK (Optimale Ontwikkelings Kans; je hoort er ook bij) gezamenlijk Passend Onderwijs te realiseren. Welke stappen zullen er de komende periode gezet moeten worden om te voldoen de beleidsdoelen maar ook de opgelegde bezuinigingen die het beleid Passend Onderwijs met zich meebrengt? Er is de intentie uitgesproken om voor alle leerlingen in de regio Breda, Oosterhout, Etten-Leur en omstreken samengewerkt zal worden. Het regionale netwerk passend onderwijs neemt de verantwoordelijkheid tot het inrichten van een continuüm van onderwijs- en zorg voor kinderen in de leeftijd van 2 ½ tot 18 jaren. 14

14 Met deze verantwoordelijkheid geven de besturen tevens uitdrukking aan het belang van de volgende aspecten: a) de noodzaak tot afstemming met de voorschoolse periode t.bv. de doorgaande leerweg; b) de afstemming met vervolgopleidingen om greep te kunnen houden op voortijdig schoolverlaten; c) het belang van samenwerking om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen; d) het overleg met ouders om de garantie te kunnen geven dat hun kind met extra onderwijsbehoeften zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt op de juiste plek; De genoemde ambities vinden hun uitwerking in specifieke acties die door de regio worden ondernomen. 15

15 3. BIJLAGEN 3.1 Taakomschrijving coördinator WSNS 3.2 Overzicht scholen samenwerkingsverband 3.3. Procedure Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) 3.4. Lijst met afkortingen 16

16 3.1. Taakomschrijving coördinator WSNS 1) Algemeen De coördinator WSNS is aangesteld door het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Etten-Leur / Zundert (SWEZ). Het SWEZ is het samenwerkingsverband van alle 5 besturen van basisscholen uit de gemeenten Etten-Leur / Zundert. De stichting is (mede) verantwoordelijk voor de leerlingenzorg voor ca leerlingen op 18 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs. 2) Hoofdtaak De coördinator WSNS is adviseur van het SWEZ bestuur en van het Algemeen Zorgoverleg (AZ). Vanuit deze staffunctie adviseert en ondersteunt de coördinator WSNS beide organen over de kwalitatieve en kwantitatieve, interne en externe zorg. Teneinde de doelstelling van het SWEZ te kunnen realiseren is een goed samenspel tussen en van verschillende individuen en organen met in - en externe instanties nodig. Als adviseur van het SWEZ bestuur en het AZ onderhoudt de coördinator WSNS de contacten met in en externen die een relatie hebben met de zorg, om continuïteit van de zorg voor kinderen te kunnen garanderen. Als zodanig heeft hij een centrale rol als adviseur. Daarbij houdt de coördinator rekening met de gezamenlijke belangen van alle scholen en schoolbesturen. 3) Werkzaamheden De coördinator WSNS vervult als adviseur van het *SWEZ bestuur en het AZ, de volgende taken: a) Woont de bestuursvergadering bij, informeert en adviseert het bestuur over lopende zaken betreffende de zorg en de zorgstructuur; b) Adviseert het bestuur met betrekking tot het strategisch beleid van de stichting; c) Is namens het bestuur verantwoordelijk voor de secretariële zaken en onderhoudt uit dien hoofde contact met administratiekantoor;; d) Verzamelt en houdt een overzicht bij van de financiële zaken van het SWEZ; e) Onderhoudt het archief van Stichting SWEZ; f) Vanuit het kader dat het bestuur stelt onderhoudt de coördinator het contact met de Permanente Commissie Leerlingenzorg PCL, indien nodig informeert de coördinator WSNS de PCL namens het AZ in zake de wachtlijst, plaatsingsproblematiek, zorgniveau van de scholen, enz. De coördinator WSNS vervult de volgende taken m.b.t. administratieve ondersteuning, te weten: a) Operationele uitwerking van de bekrachtigde beleidszaken in samenspraak met de verantwoordelijke portefeuillehouder (binnen het AZ); b) Behandeling van inkomende en uitgaande post; c) Uitwerken van agenda s en verslagen AZ vergaderingen; d) Bezoek aan de scholen inzake de zorgstructuur waar nodig; 17

17 e) Uitwerking van de kwartaalrapportage voor het AZ op basis van de aangegeven portefeuilles. Taken / werkzaamheden uitgesplitst met / naar de diverse portefeuilles (5): 1) Leerlingenzorg; - De coördinator neemt deel aan diverse vormen van platformoverleg. - Contacten met scholen inzake leerlingenzorg en procedurele zorgvuldigheid. De coördinator houdt zicht op: de mate waarin afspraken op samenwerkingsniveau op individuele scholen zijn geïmplementeerd, de eventuele problemen die scholen ervaren bij het implementeren van dit beleid en de wensen die zij hebben, de zorgkwaliteit en inrichting van de zorg van de individuele school en de gelegenheid wensen en suggesties te uiten om de effectiviteit van de zorg op het niveau van de school en op het niveau van het samenwerkingsverband te vergroten, te versterken. - Bewaking visie en uitgangspunten SWEZ; - Mede actualiseren van het zorgplan; - Procesbewaking OWR. 2) PCL - Contacten PCL middels periodiek overleg; 3) Contactpersoon en aanspreekpunt SWEZ bestuur - Woont de bestuursvergadering bij, informeert en adviseert het bestuur over lopende zaken betreffende de zorg en de zorgstructuur; - Opstellen en voorbereiden van de agenda; - Verzorgen van de kwartaal rapportage SWEZ-bestuur. 4) Communicatie en organisatie - Contacten met de SBO; - Bewaking kwaliteit netwerken ICL; - Contacten met derden bijv. coördinatorenoverleg, enz. 5) Financiën en middelen - Mede opstellen van de jaarbegroting; - Verzamelt en houdt een overzicht bij van de financiële zaken van het SWEZ; 6) Expertise Om de eigen expertise in stand te houden en uit te breiden op het terrein van het vakgebied t.b.v. de werkzaamheden voor het SWEZ zal de coördinator WSNS in overleg met het AZ, vakliteratuur bijhouden en relevante studiedagen bijwonen. *= SWEZ bestuur mag gelezen worden als Raad van Toezicht. AZ mag gelezen worden als College van Bestuur. 18

18 3.2 Overzicht scholen samenwerkingsverband Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur, Bestuursnummer: School NAW Tel. Brinnummer SBO Het Kompas Van Genkstraat 10, 4871 XA VD Etten-Leur De Hasselbraam Postbus 1004, VO 4870 BA Etten-Leur De 4 Banakkerstraat 39, 4873 AL GE Heemskinderen Etten-Leur D n Overkant Postbus 113, PI 4870 AC Etten-Leur t Carillon Triangeldreef 21, XF 4876 EG Etten-Leur De Hofstee Postbus 456, DS 4870 AL Etten-Leur De Pontus Gruiterstraat 1, 4871 KS Etten-Leur YB Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen Bestuursnummer: School NAW Tel Brinnummer St. Bavo St. Bavostraat 5, 4891 CG Rijsbergen Postbus 65, 4890 AB Rijsbergen XT Stichting Primair Onderwijs Zundert Bestuursnummer: School NAW Tel. Brinnummer De Wegwijzer Past. De Bakkerstraat 18, NO AM Achtmaal St. Antonius Postbus 32, 4880 AA Zundert St. Anna Postbus 163, 4880 AD Zundert St. Jozef Postbus 160, 4880 AD Zundert De Zonnebloem Postbus 198, Zundert 4880 AD Zundert Van de Wall Vincent van Goghstraat 21, 4881 CD Zundert SF TL UI UZ SH 19

19 Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Etten-Leur, Bestuursnummer: School NAW Tel. Brinnummer Vincent van Gogh Spoorlaan 108, GV 4872 XS Etten-Leur De Klankhof Hobodreef 1, 4876 XB Etten-Leur (Postbus AJ Etten-Leur) MC De Wiltzangh ( t Kofschip) Postbus 283, 4870 AG Etten- Leur/Kievit 33 (Slagveld 55, 4871 ND Etten- Leur) Stichting LeerSaam Etten-Leur, Postbus 497, 4870 AL Etten-Leur Bestuursnummer: School NAW Tel. Brinnummer De Springplank Kwartel 1, EJ 4872 RZ Etten-Leur De Leest Gruiterstraat KS Etten-Leur De Melodie Tamboerijn 108, GZ 4876 BT Etten-Leur De Toverlaars Slagveld 55, ND Etten-Leur 20

20 3.3. Procedure Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) De gehele procedure van aanmelding door de ouders naar het afgeven van een beschikking door de PCL verloopt in vijf stappen: Stap 1 Ouders melden hun kind aan bij de PCL. Hiervoor maken zij gebruik van het aanmeldingsformulier en het ouderformulier. Beide formulieren zijn op de school te verkrijgen, maar zijn ook bij de PCL aan te vragen. Stap 2 De PCL verstuurt een brief waarin de ontvangst van de aanmelding wordt bevestigd. In sommige gevallen wordt er dan ook verzocht om binnen een maand deskundigenrapporten op te sturen. Deskundigenrapporten* zijn rapportages van personen als een psycholoog/orthopedagoog, logopedist(e), neuroloog, kinderarts, etcetera. NB. Als het onderzoek van een deskundigenrapportage na het zevende jaar van de leerling is afgenomen hoeft dit geen recent onderzoek te zijn, maar mag het ouder zijn dan twee jaar. Stap 3 Na ontvangst van het aanmeldingsformulier verzoekt de PCL de basisschool om toezending van het onderwijskundig rapport. Dat onderwijskundig rapport bevat allerlei (onderwijs)gegevens over uw kind en maakt duidelijk wat de school heeft gedaan om uw kind te helpen. Ouder/verzorger krijgt het rapport voorgelegd ter inzage. Stap 4 Als alle formulieren en rapporten door de PCL zijn ontvangen, wordt het dossier van het kind beoordeeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de kenmerken van het kind en de handelingsverlegenheid van de basisschool. Stap 5 Na beoordeling van het dossier en in ieder geval binnen acht weken nadat het dossier als volledig kan worden beschouwd, krijgen de ouders / verzorgers bericht over het besluit van de PCL. De commissie onderzoekt zelf geen kinderen. Dat gebeurt op school, zonodig met behulp van deskundigen van buitenaf. Ouders / verzorgers ondertekenen de aanvraag voor onderzoek. Het kan dus zijn, dat indien de hulpvraag ondertekend is door een van de ouders er een verzoek komt om toch de schriftelijke toestemming van beide ouders op te sturen. Een aanvraag wordt pas bij de PCL ingeboekt, als het dossier compleet is. 21

21 3.4 Lijst met afkortingen AZ CJG CvB CvI GMR HBO IB IB er ICL ICP LGF MKD MR - Algemeen Zorgoverleg - Centrum voor Jeugd en Gezin - College van Bestuur - Commissie van Indicatiestelling - Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad - Hoger Beroeps Onderwijs - interne begeleiding - Intern Begeleider - Intern Coördinator Leerlingenzorg - Interne Coördinator Peuterzorg - Leerling gebonden financiering - Medisch Kinderdagverblijf - Medezeggenschapsraad O&ZC - Onderwijs en ZorgCentrum OOK - Optimale Ontwikkelings Kans OWR - Onderwijskundig rapport PCL RvT SBO SO - Permanente Commissie Leerlingenzorg - Raad van Toezicht - Speciale school voor basisonderwijs - Speciaal Onderwijs SWEZ - Stichting Samenwerkingsverband WSNS Etten-Leur / Zundert SWV - Samenwerkingsverband VOPO - Voorschools Primair onderwijs WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning WPO - Wet Primair Onderwijs WSNS -Weer Samen Naar School 22

School voor Speciaal Basisonderwijs

School voor Speciaal Basisonderwijs PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGENZORG SAMENWERKINGSVERBAND ETTEN-LEUR/ZUNDERT School voor Speciaal Basisonderwijs Informatie voor ouders VOORWOORD Uw kind gaat niet alleen naar de basisschool om te leren

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden.

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden. Jaarverslag PCL 2013 2014 Gereformeerd primair onderwijs Zorgfederatie Kompas (56-09) Permanente commissie leerlingenzorg Postbus 139, 3800 AC Amersfoort 033-4701315 1 Amersfoort, oktober 2014 Voorwoord

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Op weg naar kansrijk Passend Onderwijs in onze deelregio

Op weg naar kansrijk Passend Onderwijs in onze deelregio Op weg naar kansrijk Passend Onderwijs in onze deelregio Samenwerkingsverband 23-05 Samenwerkingsverband Kampen16-05 Deelnemende besturen: 1. Stichting voor primair onderwijs Aves 2. Stichting Openbaar

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk?

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? nr. 01 Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? Nog een paar maanden en dan is de invoering van passend onderwijs een feit. Vanaf 1 augustus 2014 gaat de wet passend onderwijs in werking.

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Activiteitenplan en Communicatieplan

Activiteitenplan en Communicatieplan Activiteitenplan en Communicatieplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Akker Overzicht van de samenstelling, uitgangspunten en beleidszaken in het schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Purmerend, 18 april Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen,

Purmerend, 18 april Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen, Purmerend, 18 april 2016 Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen, Onlangs is duidelijk geworden dat er per september 2016 een aantal vacatures zijn voor de oudergeleding van GMR (PGMR) van de gezamenlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT PCL NW-Veluwe

REGLEMENT PCL NW-Veluwe REGLEMENT PCL NW-Veluwe Artikel 1 Samenstelling PCL De werkwijze van de PCL NW-Veluwe wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. De PCL is als volgt samengesteld: 1. een gedragswetenschapper met deskundigheid

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

aanmeldformulier obs de Bongerd

aanmeldformulier obs de Bongerd Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van uw kind zo adequaat mogelijk te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel 024 3604332 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Functies en taken 4. Instemming en advies 5. Werkwijze vergaderingen 6. Vergaderdata 7. Concept

Nadere informatie

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR MR werkplan o.b.s. de Wezeboom 2016-2017 WERKPLAN MR 2016-2017 1 Inhoud Inleiding 3 Taakstelling en positie MR 4 Taakverdeling MR 4 Communicatie naar de achterban 5 Onderwerpen en prioriteiten 2016-2017

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Permanente commissie Leerlingenzorg Samenwerkingsverband Etten-Leur/Zundert Postbus AH ETTEN-LEUR telefoon fax

Permanente commissie Leerlingenzorg Samenwerkingsverband Etten-Leur/Zundert Postbus AH ETTEN-LEUR telefoon fax Permanente commissie Leerlingenzorg Samenwerkingsverband Etten-Leur/Zundert 44.07 Postbus 334 4870 AH ETTEN-LEUR telefoon 076-5030732 fax 076-5010905 Aanmeldingsformulier ouders Verzoek om een beschikking

Nadere informatie

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Inleiding: Alle basisscholen in ons SWV hebben een intern begeleider. Historisch gezien is er een intern begeleider sinds

Nadere informatie

Aanmeldformulier OBS de Rietgors

Aanmeldformulier OBS de Rietgors Aanmeldformulier OBS de Rietgors Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van

Nadere informatie

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV)

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Ouderbrochure Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Deze brochure gaat over de werkwijze van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring in het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09 Taakomschrijving Interne Begeleiding Versie maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord 1.1.Visie van het samenwerkingsverband op interne begeleiding 2. De

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit.

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Strategisch beleidsplan in kader van passend onderwijs 2011-2015. 1 1. Opdracht bestuur samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie