be$chikking RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT 2. Het verzoek Kanton Breda zaaklrolnr.: AZ VERZ 15-5 inzake gevestigd te Bergen op Zoom,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "be$chikking RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT 2. Het verzoek Kanton Breda zaaklrolnr.: 3771485 AZ VERZ 15-5 inzake gevestigd te Bergen op Zoom,"

Transcriptie

1

2 Kanton Breda zaaklrolnr.: AZ VERZ 15-5 producties. inzake tegen: aantekening gehouden. te Utrecht. RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT beschikking d.d. 3 maart 2015 be$chikking lyp: LdJ verzoekende partij, gemachtigde: mr. A.C.M. Ranke, advocaat bij de Vereniging Katholiek Onderwijs te Woerden, 1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken: a. het op 15januari 2015 ter griffie ontvangen verzoekschrift met producties; b. het op 13 februari 2015 ter griffie ontvangen verweerschrift met producties; c. de bij brief van 13 februari 2015 door de gemachtigde van SPOZ toegezonden aanvullende yaren aanwezig namens SPOZ de heer voorzifter Raad van Toezicht), de hee subsidiair wegens gewichtige redenen. verwerende partij, gevestigd te Bergen op Zoom, dc Stichting Primair Onderwijs in de gemeente Zundert, gemachtigde: rnr. R.R. Haitsma,juridisch adviseur bij de Algemene Vereniging Schoolleiders Partijen worden hierna aangeduid als SPOZ respectievelijk bijgestaan door mr. RR. Haitsma voornoemd. De gemachtigde van SPOZ heeft ter gelegenheid 1. Het verloop van het geding van de zitting haar pleitaantekeningen overgelegd. Van het verhandelde ter zitting is ToeziÏt), bijgestaan door mr. A.C.M. Ranke voornoemd, alsmede in persoon, kortst mogelijke termijn te ontbinden, primair op grond van een dringende reden en 1.2 De mondelinge behandeling heeft onden op 17 februari Ter zitting lid van de Raad van Toezicht) en 7 (lid van de Raad van 2. Het verzoek 2.1 SPOZ verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst tussen partijen op de

3 arbeidsovereenkomst tussen partijen op grond van gewichtige redenen bestaande in een dringende reden wordt ontbonden, maar voert geen verweer tegen het subsidiaire verzoek bestaande in veranderingen in de omstandigheden, mits daaraan een vergoeding wordt verbonden van ,-- bruto. (...) (...) op het rapport en aan de (...) 3.1 Tussen partijen staande volgende feiten vast: - Op 15 maart 2009 is geboren op 20 april 1964, bij SPOZ in dienst 2.2 verzet zich tegen het primaire verzoek van SPOZ, in die zin dat de van winkel/firma de aankopen zijn gedaan. Voor de overige 62% van de uitgctven zijn helemaal geen achterliggende bescheiden aanwezig. zaaklrolnr AZ VERZ 15-5 blad 2 namens SPOZ en in overleg met de vakcentrales in 20 1 een sociaal plan opgesteld. In het sociaal plan wordt onder andere vermeld dat SPOZ bij ongewijzigd beleid in 2014 over de maanden september/ oktober 2014 welke in het bijzonder zijn uitgesplitst in de personele reductie ovrijwillige basis dan wel gedwongen. Hiernaast zijn er grotendeels afgeknipt zodat niet zichtbaar wat deze aankopen zijn geweest en bij welke verschuiven uit de enveloppen. -Bij brief van 24 november 2014 heeft - gereageerd de conclusie van het rapport va zelfs overschreden was. de ninden september en oktober 2014 heett een externe controller, bztiinigingnaatreelen getroffen. - Als gevolg van de voortdurende krimp van het aantal leerlingen heeft - In - In betrekkingsomvang van IFte. van 5.793,-- per maand, exclusief 8% vakantietoeslag, 6,3% eindejaarsuitkering bij een 3. De beoordeling Slechts 4% van de uitgaven is voorzien van een bon/factïtur met een duidelijke specificatie (hierna: het uitgavenpatroon van SPOZ nader onderzocht en geconstateerdït de De in het sociaal plan omschreven maatregeten betreffen onder andere een vacaturestop en getreden in de functie van voorzitter College van Bestuur tegen een laatstverdiend brutoloon post beier en bestuur in vergelijking met andere schoolbesttiren aan de hoge kant was en volgende vermeld: bijgesteld diende te worden omwille van de continuïteit van de Stichting en het onderwijs. onvoldoende tot geen financiële reserves meer beschikt en dat het huidige beleid ingrijpend Door het ÇvB worden bonnen afgeknipt aangeleverd. Dat is,eorrect. Dit vanztit de geweest. Enveloppen worden dichtgeplakt aangeleverd, om te voorkomen dat bonnen gaan van de aankopen. Voor 34% van de ztitgaven zijn bonnen aanwezig, maar deze zijn achtergrond dat twee verschillende AK (toevoeging ktr: administratiekantoren)nij hebben mogelijk. Pashouders bonnen zijn/waren voldoende. Dit is geen initiatief van het CvB mnedegedeeld bonnen liever niet dan wel te ontvangen, en dan het liefst zo behiopt leden van de Raad van Toezicht van SPOZ onder andere het volgende bericht: dat ik, onder tijdsdruk, onzorgvuldig en onnadenkend heb gehandeld. Daarvan is sprake in veel processen dienden tegelijkertijd te worden afgehandeld/behandeld. Ik sluit zeker niet ztit Tevens stel ik vast dat de afgelopen jaar bijzonder hectisch en zwaar zijn geweest. Bijzonder 19 november 2014 is oer de uitgaven het

4 onderzoek. bedoeld; (...) Via rekening zijn inderdaad enkele uitgaven gedaan die tot de rapportage, zij het dat deze door het Cv3 nog niet administratiefzijn afgehandeld. (...) juweliers, cadeauwinkels en tuincentra. Ook heeft steeds benzinekosten zaak/rolnr AZ VERZ 15-5 blad 3 en zal het CvB veranderen. - De externe controller heeft onderzoek uitgevoerd naar de jaren 2012, 2013 en De intentie dit niet te verrekenen. Hiervan is sprake bij Jwnbo Krab bendijke, de hoestdrank, tanken en kleding. Dit zal niet meer voorkomen. maar wel de andere pas. Dat is dom en onnadenkend van mij geweest, echter nooit met de pï-ivé sfeer horen. Op die momenten had ik geen pas bij mij van mijn eigen privé rekening, van SPOZ aangewend om zichzelf te verrijken. conclusies van dit onderzoek zijn, dat: bankverantwoording van de genoemde rekening. Bij een lange tijdspanne laat het geheugen Tevens heeft het CvB niet maandelijks prioriteit gegeven aan het ajhandelen van de je wel eens in de steek, onder tijdsdruk, waaraan ztitgm7elz exact zijn gedaan. Dat is niet goed 3.2 SPOLh.eeft aan haar verzoek -Intratuin,totaal 1.815,--; bestuurskantoor; gemeld en op $ december 2015 bij de Raad van Toezicht. - er een grote omvang van kasopnames is zonder dat duidelijk is waarvoor deze zijn - er een grote omvang pinbetalingen is bij supermarkten in relatie tot de grootte van het de omvang van contante opnames in 2012 totaal ,-- bedragen; - er in 2012 uitgaven zijn gedaan voor: - Woodhouse, een kledingzaak in totaal 4.366,--; - Bosrand, een tuincentrum, totaal 3.587,--; - hotelovernachtingen, in totaal 2.049,--; - Siebel,juwetier 715,--; - Ikea ad E ,-- - Juwelier Schrauwen ad 42 5,-- - Schrandt koffers ad 400,--. - Op 2$ november 2014 heeft - Afspraken over een extra vergoeding van benzinekosten zijn echter niet gemaakt. Na het SPOZ aan te wenden voor privézaken. In ieder geval heefl hij p onrechtmatige wij ze gelden geen enkele afdoende verklaring kunnen geven voor de bijzondere uitgav.n bij bijvoorbeeld herenmodezaken, vertrek van zijn er nog pakketjes bezorgd op het bestuurskantoor, onder gedeclareerd, terwijl hij maandelijks bij zijn loon een reiskostenvergoeding ontvangt. opgedragen om alleen uitgaven te doen binnen de begrotingen conform hetgeen noodzakelijk is als uitgave voor de post bestuur en beheer. heeft zijn taken de uitgaven zijn helemaal geen bescheiden aanwezig. SPOZ heeft meer een dure fluitketel en een dure keukenweegschaal. Ten aanzien daarvanheeft veelal afgeknipte bonnen ingeleverd bij de administratiekantoren en van een groot deel van (in eerste instantie) verklaard dat het privécadeaus waren. Ook heeft volgende ten grondslag gelegd. heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, dan wel fraude door bedragen van bij de bedrijfsarts arbeidsongeschikt zich samengevat het heeft is na zijn reactie door SPOZ geschorst in verband met een nader

5 zaaklrolnr AZ VERZ 15-5 blad 4 ernstig verwaarloosd en is incompetent voor zijn ftinctie. De directetiren van de scholen gestrooid. verloren als gevolg van zijn exorbitante uitgavenpatroon. Van een voorzitter. Op grond van het voorgaande dient de arbeidsovereenkomst te worden ontbonden overwerkt is en als gevolg van sterke emoties aan een volledige black-out lijdt. Hij heeft zich inmiddels onder psychiatrische behandeling laten stellen. In 2013 heeft hij 8 sessies Gestalt therapie gehad omdat hij niet lekker in zijn vel zat. SPOZ heeft het ontbindingsverzoek niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet onverwijld heeft ingediend. SPOZ heeft zorgvuldig gehandeld en voldoende voortvarendheid betracht door na de reactie van toewijsbaar. Hij heeft de kassabonnen gedurende zijn hele dienstverband op verzoek van de hebben op 29 januari 2015 ernstige twijfel uitgesproken over het functioneren van standpunt gesteld dat hij geen vertrouwen meer heeft in SPOZ en de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden. wegens een dringende reden. Subsidiair is er sprake van veranderingen in de omstandigheden en met 2013 zijn goedgekeurd en dat de Raad van Toezicht nooit controle heeft uitgevoerd. De Raad van Toezicht is zwaar in gebreke gebleven. Hij betwist dat er sprake is van die ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. SPOZ heeft alle vertrouwen in onverwijld ingediend en reeds op die grond is het verzoek op de primaire grond niet financiële tijden te bezuinigen. In plaats daarvan is er door met geld van College van Bestuur mag verwacht worden dat hij alles op alles zet om in moeilijke Hij schaamt zich voor hetgeen is gebeurd, maar heeft nimmer willens en wetens SPOZ veranderde omstandigheden. Hij heeft slechts twee keer een functioneringsgesprek gehad en kennelijk nooit geopend door de administratiekantoren. Daarbij komt dat de jaarstukken tot 3.3 heeft als verweer samengevat aangevoerd dat hij zeer langdurig willen benadelen. Van fraude is geen sprake. Aan ontslagen werknemers zijn zeer administratiekantoren afgeknipt. De bonnen heeft hij in enveloppen aangeleverd en zijn goed voelde, heeft SPOZ niet adequaat gereageerd en zich niet gedragen als goed werkgever. 3.6 Vooropgesteld wordt dat een procedure als deze zich niet leent voor uitgebreide nooit een beoordelingsgesprek. Op de mededeling van hem in januari 2014 dat hij zich niet afwijkende vergoedingen in de vorm van cadeaus meegegeven. Hij herinnert zich de werkelijk gemaakte kosten en de ontvangen reiskostenvergoeding te overbruggen. In geval dat hij twee tankbeurten per maand extra mocht declareren om het verschil tussen de namen of de precieze gelegenheid niet meer. De uitgaven bij tuincentra zijn gedaan voor Vrmèden van een dringende reden. Het spreekt voor zich dat dit enige tijd met zich brengt. vertrouwen meer in SPOZ en kan instemmen met ontbinding op grond van veranderingen in van ontbinding wegens een dringende reden zal hij niet in aanmerking kunnen komen voor bloemetjes en tuinonderhoud bij de scholen. Voorts ging hij ervan uit dat er een afspraak was een WW-uitkering en de bovenwettetjke uitkering WOPO. Hij heeft inmiddels geen vergoeding als SPOZ afziet van terugvordering van bedragen, a1du 3.4 De kantonrechter verwerpt het verweer van dat SPOZ het verzoek een vergoeding van ,-- bruto passend. Hij is bereid af te zien van het innen yan de de omstandigheden. De reden is voornamelijk in de risicosfeer van SPOZ gelegen en hij acht het bestaan van een opzegverbod. Bovendien heeft 3.5 Weliswaar isvanaf 28 november 2014 arbeidsongeschikt, maar niet gebleken is dat het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst verband houdt met van 24 november 2014 eerst nader onderzoek te doen naar het bij haar gerezen zelf zich ook op het

6 r van de stukken zoals deze in het geding zijn gebracht en wat partijen daarover tijdens de van - rd bij de door SPOZ aangestelde administratiekantoren. zaaklrolnr $5 AZ VERZ 15-5 blad 5 bewijsievering. Dat brengt mee dat de kantonrechter zijn beslissing moet nemen aan de hand wanneer rokken. ot heeft zich schuldig heeft gemaakt aan onttrekkingen van een dergelijke omvang. De door mondelinge behandeling hebben verklaard en wat hem aannemelijk voorkomt. maken dat een dergelijke afspraak is gemaakt. heeft ook niet aannemelijk kunnen maken dat het hem was toegestaan om maandelj.yee keer op kosten van SPOZ te College van Bestuur hier een eigen verantwoordelijkheid heeft en zich niet achter eventueel gebrekkig toezicht door de Raad van Toezicht kan verschuilen. Ook het feit dat de uitgaven in de periode van 2012 tot en met 2014 uit zijn hoofd kan herinneren en kan verklaren, valt echter aan te rekenen dat de uitgaven door zijn 2013 en 2014 (productie $ bij verzoekschrift) geven onvoldoende inzicht in de totale jaarstukken tot en met 2013 zijn goedgekeurd leidt niet tot een ander oordeel. verwijt _ lat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het onttrekken van gelden 3.7 SPOZ heeft haar ontbindingsverzoek primair gegrond op een dringende reden en vaststaand kan worden aangemerkt. aan SPOZ voor privédoeleineen alsmede dat hij incompetent is gebleken. Ter zitting heeft SPOZ aangegeven naar schatting een bedrag van ,-- aan haar blijkens zijn verklaring van 24 november 2014 dat hij privéuitgaven heeft gedaan met de bankpas van SPOZ en noemt daarbij uitgaven aan Jumbo heeft onttrokkeni )etwist dat hij een dergelijk bedrag heeft onttrokken en bij uiten voor privédoeleinden om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat gebreke van een afdoende onderbouwing daarvan door SPOZ is niet gebleken dat Krabbendijke, hoestdrank, tanken en kleding. 3.8 te verrekenen. aankopen te verrekenen, maar dat heeft hij niet gedaan, terwijl ook niet gesteld of gebleken is 3.9 heeft weliswaar aangegeven dat hij de bedoeling had om deze gehandhaafd en zich op het standpunt gesteld dat hij voor maximaal 1.000,-- privéuitgaven heeft gedaan met gelden van SPOZ, zodat dit in de onderhavige procedure als zich niet meer exact te kunnen herinneren waaraan de uitgaven zijn gedaan, zodat het ook SPOZ overgetegde overzichten van uitgaven van de externe controller over de jaren 2012, 3.10 Bovendien is gebleken dat gelet daarop niet aannemelijk is geworden dat hij werkelijk de intentie had de uitgaven nog Daardoor heeft f veroorzaakt dat thans niet (meer) inzichtelijk is waar de tanken, wat door SPOZ eveneens uitdrukkelijk is betwist. - toegegeven dat het toezicht van de Raad van Toezicht op de (verwerking van de) declaraties gemotiveerd betwist en of afgeknipte - de administratiekantoren..ys afgesproken omdat het hen werk scheelde, doch SPOZ heeft dit gelden aan zijn ii4 heeft aangevoerd dat het a&nippen van bonnen met 3.11 De kantonrechter heeft begrip voor het feit dat_ zich niet meer alle volstrekt - erkent voor een bedrag in de orde van grootte van ,-- aan SPOZ zou hebben onvoldoende lijkt te zijn geweest, maar dat laat onverlet dat gelet op zijn verantwoordelijke en zelfstandige positie als voorzitter van het verrekening zou zijn overgegaan. Voorts heeft hij aangegeven - van heeft niet, althans onvoldoende aannemelijk kunnen de door hem gedane uitgaven geen dit standpunt ter zitting kan worden

7 gestelde ook duidelijk zijn geweest dat hij de onaanzienlijke niet kasuitgaven gelgpheid (zoals pensioen ofjubiteurn) en om welke persoon het ging. Het moet zaak!rolnr AZ VERZ 15-5 blad 6 heeft - ter niet met de benzinekosten gedeclareerd en daarvan medegedeeld dat er een afspraak is gemaakt cedure niet worden aangenomen dat ter zake de benzinekosten ondoorzichtelijke wijze van declareren, waarvooi in eerste instantie zelf verantwoordelijk is, niet meer te traceren zijn, omdat hij de uitgaven slechts verantwoorde onder algemene noemers als personele zaken en daarbij niet vermelde om welke Schrandt koffers zijn gedaan voor meerdere mensen die in het kader van een sociaal plan zijn vertrokken, maar dat hij daar geen namen aan kan koppelen. bijzondere karakter van de uitgaven wel van hem verwacht had mogen worden. Tot deze bijzondere uitgaven behoren uitgaven aan bijvoorbeeld juweliers, koffers en kleding. Ten De stelling vandat hij cadeaus gaf aan vertrekkende medewerkers is door de enkele benoeming personele zaken heeft ktinnen verantwoorden. Het feit dat Dat geldt ook voor de vele uitgaven aan ttiincentra waarvan aangegeven dat deze onder meer zijn gedaan voor tuinen van scholen. Hij heeft hiervan ondanks de betwisting van SPOZ geen onderbouwing gegeven. Daarnaast heeft het feit dat zich niet meer alle uit aven in de eriode van 2012 tot en met 2014 uit zijn hoofd kan herinneren en verklaren, heeft zich echter pas op werkelijk gemaakte kosten en de ontvangen vergoedingen te overbruggen. rechtvaardiging zijn om de uitgaven op zo n tiiterst summiere wijze te verantwoorden. tijdens zijn dienstverband grotendeels geen administratieve ondersteuning had, kan geen 3.12 Daar komt bij dat in de doospoz overgelegde overzichten ook bijzondere uitgaven zijn opgenomen, die niet heeft kunnen verklaren, terwijl dit gelet op het aanzien hiervan heeft voorbeeld kunnen noemen. Voorts heeft hij medegedeeld dat de uitgaven aan juweliers en zijn stelling op dit punt niet aannemelijk gemaakt, zodat hier niet van kan worden uitgegaan. uitnodigingen of bewijzen van inschrijvingen voor cursussen en congressen heeft diverse hotel- en verblijfkosten gemaakt en daarvan heeft hij directeuren van de betreffende schoten volgens SPOZ weersproken enheeft aangevoerd dat die kosten zijn gemaakt vanwege conferenties en nascholing. over het declareren van twee tankbeurten per maand extra om het verschil tussen de totale black-out. Zoals hiervoor al overwogen, kan de kantonrechter begrip opbrengen voor verwijtbaar heeft gehandeld. met SPOZ benzinekosten gedtareerd en daarover nimmer vragen gekregen. Nu 28 november 2014 bij de bedrijfsarts ziek gemeld. Uit de door overgelegde 3.14 De kantonrechter verwerpt het verweer van dat hij lijdt aan een is gemaakt. Anderzijds heeft kennelijk al gedurende zijn hele dienstverband verklaring van zijn huisarts kan echter niet worden afgeleid dat overspannenheid worden afgeleid, maar niet duidelijk is per tvanneer daaraan zou lijden. De door overigens geen rechtvaardiging zijn voor de hem verweten privé-uitgaven of de wijze van het administreren van uitgaven. Bovendien is ter zitting is gebleken dat zich ËlePsy een volledige black-out worden afgeleid. Wel kan uit de vragpljst een na de betwisting van SPOZ - ook niet heeft heeft dit echter niet onderbouwd met bijvoorbeeld bewijzen van deelname, tiogeljk uit mocht gaan van (stilzwiiende instemming, kan thans in deze lijdt aan een totale black-out. Evenmin kan uit door hem ingevulde vragenlijst van black-out en! of overspannenheid kan kunnen aangeven met wie de praak desfijds zitting enkel de aankoop van een riem als

8 in treft Bestuur niet naar behoren heeft üievoerd. SPOZ heeft hiertoe in het geding gebracht een zaak!rotnr AZ VERZ 15-5 blad 7 zaken over in zijn ogen gevolgde opleidingen wel degelijk kan herinneren, zoals cursussen het gestelde disftinctioneren zoals bedoeld in de brief van 29januari 2015, wordt dit verzoek afgewezen. zelfstandigheid en voorbeeldrol die bij deze functie horen, verwacht mogen worden dat hij het ontoelaatbare van zijn gedragingen zou hebben ingezien en zich hiervan zou hebben worden gesteld ten aanzien van integriteit, nprmbesef en betrouwbaarheid. De emstige (financiële) gevolgen van het ontslag voor doen niet af aan de over leiderschapsstijlen, financieel management en jaarverslagen alsmede congressen. Voorts heeft hij aangegeven zelf bij een cursus als gastspreker te hebben gesproken. Het proceskosten te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt gestelde disfunctioneren gemotiveerd weersproken. SPOZ heeft het gestelde vgroofte die door SPOZ zijn genoemd. Tevens is de kantonrechter van oordeel date geven van sieraden aan (vertrekkende) mec rs is bep d ongebruikelijk. Gelet hierop een vertrouwensbreuk met SPOZ. Deze gedragingen vani verantwoord Op grond van het vorenstaande komt de kantonrechter tot het oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat disfunctioneren niet aannemelijk gemaakt. Evenmin is gebleken dat SPOZ eerder hierop heeft aangesproken. Voor zover SPOZ haar verzoek tot ontbinding baseert op juweliers in het geheel niet meer kan herinneren. herinneren, is niet geloofwaardig dat( 1 zich de aankopen bij onder andere de en op het feit dat ter zitting gebleken i- -t- bepaalde zaken nog wel kan zich gelden 3.15 SPOZ heeft gesteld dat zijn taken als voorzitter van het College van de waarnemend College van Bestuur. heeft het in deze brief van 29januari van SPOZ heeft gebruikt voor privéuitgaven, ook al is vooralsnog niet gebleken dat het hierbij gaat om de bedragen in de orde brief van 29januari 2015, die is ondertekend door drie aan SPOZ verbonden directeuren en dringende reden op zoals bedoeld in artikel 7:677 lid 1 flw. Juist v in zijn een ernstig verwijt t n van zijn handelen, waarbij een ernstig verwijt valt te maken over de wijze waarop hij zijn uitgaven heeft hij SPOZ heeft benadeeld. De handelwijze vant ieeft aanleiding gegeven tot dit kader behoeft derhalve niet te worden besproken. gerechwaardigdheid daarvan. onthouden. Immers, aan een voorzitter van het College van Bestuur mogen hoge eisen functie van voorzitter van het College van Bestuur had, gelet op de verantwoordel, grond worden toegewezen. De arbeidsovereenkomst tussen partijen zal met ingang van 4 maart 2015 worden ontbonden. 3.1$ Nu de arbeidsovereenkomst zat worden ontbonden op grond van een dringende 3.17 Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal derhalve op de primaire reden, is de toekenning van een ontbindingsvergoeding niet aan de orde. Het verweer van 3.19 Gelet op de aard van de procedure ziet de kantonrechter aanleiding om de ieid,

9 ontbindt de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst op grond van eei dringende reden bepaalt dat iedere partij de eigen kosten van de procedure draagt. terechtzitting van 3 maart De kantonrechter: 4. De beslissing zaak!rolnr AZ VERZ 15-5 blad 8 met ingang van 4 maart 2015, zonder toekenning van een vergoeding aan Deze beschikking is gegeven door rnr. A.G.M. Zander en tiitgesproken ter openbare

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. College van Arbiters. ARBITRAAL VONNIS nr d.d. 25 januari 2013 in de zaak van:

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. College van Arbiters. ARBITRAAL VONNIS nr d.d. 25 januari 2013 in de zaak van: Koninklijke Nederlandse Voetbalbond College van Arbiters ARBITRAAL VONNIS nr. 1364 d.d. 25 januari 2013 in de zaak van: De Stichting: Stichting FC Eindhoven, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3179

ECLI:NL:RBAMS:2017:3179 ECLI:NL:RBAMS:2017:3179 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 10-04-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer EA VERZ 17-179 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:603. Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Datum uitspraak 17-01-2014. Datum publicatie 05-02-2014. Zaaknummer 2585067 AZ 13-206

ECLI:NL:RBZWB:2014:603. Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Datum uitspraak 17-01-2014. Datum publicatie 05-02-2014. Zaaknummer 2585067 AZ 13-206 ECLI:NL:RBZWB:2014:603 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak 17-01-2014 Datum publicatie 05-02-2014 Zaaknummer 2585067 AZ 13-206 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

106593 - Docente terecht op staande voet ontslagen omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend.

106593 - Docente terecht op staande voet ontslagen omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend. 106593 - Docente terecht op staande voet ontslagen omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te B, appellante,

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A. 107540 - De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende

Nadere informatie

Commissie van Beroep BVE

Commissie van Beroep BVE SAMENVATTING 105083 De werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij zich niet op correcte wijze had ziek gemeld, omdat hij ondanks deze ziekmelding en zonder toestemming op studiereis naar Londen is

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE C2010.295 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummer C2010.295 van: , wonende te , appellant, klager in eerste aanleg, gemachtigde: R. Melchers,

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107289 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: de heer mr. S.L. Knols en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen

Nadere informatie

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo 105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; De werknemer is geschorst vanwege het opnemen van gesprekken met leidinggevenden en het delen van deze opnamen.

Nadere informatie

beschikking :N NAAM VAN DE KONING RECHTBANK OEN HAAG Zittingsplaats "s-gravenhage tfh Zaaknr.: 4779035 RP VERZ 16-50054 Uitspraakdaturn.

beschikking :N NAAM VAN DE KONING RECHTBANK OEN HAAG Zittingsplaats s-gravenhage tfh Zaaknr.: 4779035 RP VERZ 16-50054 Uitspraakdaturn. :N NAAM VAN DE KONING beschikking RECHTBANK OEN HAAG Zittingsplaats "s-gravenhage tfh Zaaknr.: 4779035 RP VERZ 16-50054 Uitspraakdaturn. 5 april2016 Beschikking van de kantonrechter x!!!'!wi.. verzoekende

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid gevestigd te Hoofddorp, gedaagde partij, gemachtigde: mr. M.A.M. Lem.

de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid gevestigd te Hoofddorp, gedaagde partij, gemachtigde: mr. M.A.M. Lem. IN NAAM DES Ko"r,,,,'G~ vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Leiden/Gouda Locatie Alphen aan den Rijn TJ Rolnr.: 1258331 \CV EXPL 13-762 Datum: 2juli 2013 Vonnis in de voorziening bij voorraad )( wonende

Nadere informatie

Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen

Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen Publicatie JAR 2015 afl. 13 Publicatiedatum 21 september 2015

Nadere informatie

beschikking RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT Kanton Ziftingsplaats: Middelburg zaak/rolnr.: 3565280 /14-6983 in de zaak van:

beschikking RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT Kanton Ziftingsplaats: Middelburg zaak/rolnr.: 3565280 /14-6983 in de zaak van: beschikking RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT Kanton Ziftingsplaats: Middelburg zaak/rolnr.: 3565280 /14-6983 beschikking van de kantonrechter d.d. 23 december 2014 in de zaak van: het openbare lichaam Orionis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:7110

ECLI:NL:RBLIM:2017:7110 ECLI:NL:RBLIM:2017:7110 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 21-07-2017 Datum publicatie 25-07-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 6089641/AZ/17-120 - 6007924/AZ/17-100

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

Uitspraak. Instantie. Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Datum uitspraak 20-06-2013. Datum publicatie 21-06-2013. Zaaknummer.

Uitspraak. Instantie. Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Datum uitspraak 20-06-2013. Datum publicatie 21-06-2013. Zaaknummer. Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-06-2013 21-06-2013 775357 az 13-87 Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties;

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties; RAAD VAN TUCHT VERENIGING VAN REGISTERCONTROLLERS Datum uitspraak: 4 november 2014 Zaaknummer: RvT VRC 2014-02 de heer [klager], wonende te [woonplaats 1] gemachtigde: de heer mr. R.M. Braat K L A G E

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:6651

ECLI:NL:RBAMS:2016:6651 ECLI:NL:RBAMS:2016:6651 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-10-2016 Datum publicatie 18-10-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie EA VERZ 16-968/16-1002/16-1126/C104420

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:4009

ECLI:NL:RBROT:2017:4009 ECLI:NL:RBROT:2017:4009 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23052017 Datum publicatie 30052017 Zaaknummer 5663098 VZ VERZ 17981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-059 d.d. 23 februari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en C.E. Polak, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BN8433

ECLI:NL:RBAMS:2010:BN8433 ECLI:NL:RBAMS:2010:BN8433 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-09-2010 Datum publicatie 27-09-2010 Zaaknummer 1170377 EA VERZ 10-1253 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld.

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Klaagster en haar partner gaan uit elkaar. In dat kader moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Als na geruime tijd geen verkoop

Nadere informatie

105077 - Beroep tegen ontslag op staande voet, subsidiair ontslag wegens gewichtige redenen; VO

105077 - Beroep tegen ontslag op staande voet, subsidiair ontslag wegens gewichtige redenen; VO 105077 - Beroep tegen ontslag op staande voet, subsidiair ontslag wegens gewichtige redenen; Werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij een langdurige vertrouwelijke relatie met een minderjarige

Nadere informatie

Commissie als bedoeld in artikel 12.1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO)

Commissie als bedoeld in artikel 12.1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO) COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. De Commissie van Beroep is bevoegd. Nu stellig te verwachten is dat in 2016 afgevloeid dient te worden met toepassing

Nadere informatie

Beweerdelijke strijd met regel 6 Erecode. Belegging en schijn van mogelijke belangenverstrengeling

Beweerdelijke strijd met regel 6 Erecode. Belegging en schijn van mogelijke belangenverstrengeling Beweerdelijke strijd met regel 6 Erecode. Belegging en schijn van mogelijke belangenverstrengeling Klager, een NVM-makelaar, dient een klacht in tegen zijn voormalige kantoorgenoot, eveneens NVM-makelaar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A. 106562 - Ontslag wegens gewichtige omstandigheden (verstoorde arbeidsrelatie) dan wel ongeschiktheid niet toegestaan omdat deze onvoldoende zijn gebleken. Beroep tegen de schorsing houdt evenmin stand

Nadere informatie

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691 beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Sector kanton Locatie Rotterdam zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-2969 uitspraak: 21

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:4788 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer AZ VERZ

ECLI:NL:RBZWB:2016:4788 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer AZ VERZ ECLI:NL:RBZWB:2016:4788 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak 29-07-2016 Datum publicatie 27-09-2016 Zaaknummer 5117257 AZ VERZ 16-113 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Oncollegiaal gedrag. Als adviseur van koopster geen contact opgenomen met makelaarverkoper.

Oncollegiaal gedrag. Als adviseur van koopster geen contact opgenomen met makelaarverkoper. Oncollegiaal gedrag. Als adviseur van koopster geen contact opgenomen met makelaarverkoper. Iemand heeft belangstelling voor een appartement dat bij een makelaar (klager) te koop staat. Er wordt overeenstemming

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

105050 - Verzoek voorlopige voorziening, doorbetaling salaris; VO.

105050 - Verzoek voorlopige voorziening, doorbetaling salaris; VO. 105050 - Verzoek voorlopige voorziening, doorbetaling salaris;. De werknemer is op staande voet ontslagen wegens beweerde fraude bij het digitale eindexamen van de school, bestaande uit het vroegtijdig

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Brondatum: 07-07-2015 Een bestuurder is aansprakelijk gesteld voor de niet afgedragen loonheffingen van een

Nadere informatie

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 1408 Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het College, heeft het

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1054

ECLI:NL:CRVB:2017:1054 ECLI:NL:CRVB:2017:1054 Instantie Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/5477 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Afbreken onderhandelingen.

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Afbreken onderhandelingen. Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Afbreken onderhandelingen. Klager heeft bij beklaagde informatie ingewonnen over de verkoop van zijn eigen woning en de aankoop van een andere woning. In dat

Nadere informatie

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Nummer 5052181 R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft bij wijze van bindend advies de volgende uitspraak gedaan in zake het geschil tussen: X eiseres

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105659 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking/gewichtige reden; De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.5331 (171.05) ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE

SAMENVATTING. 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE SAMENVATTING 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; Gelet op de mogelijke onregelmatigheden in leerlingdossiers bestond er op zichzelf voldoende reden voor

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Hertaxatie door niet-onafhankelijke tweede taxateur.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Hertaxatie door niet-onafhankelijke tweede taxateur. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Hertaxatie door niet-onafhankelijke tweede taxateur. Klager heeft i.v.m. een financiering, aan beklaagde gevraagd zijn woning te taxeren. Klager verwijt beklaagde dat zijn

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van:

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: destijds toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te, thans gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J SAMENVATTING 106262 - Geschil over toepassing vakantieregeling werkgever; BVE Het geschil is in goed overleg tussen partijen aan de Commissie voorgelegd (N-7 cao bve). De werkgever heeft gaandeweg het

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 08/13KG Zitting gehouden op woensdag 4 juni 2008 om 10.00 uur Mondelinge uitspraak in kort geding in de zaak van: drs. A., wonende te Z., eiseres, gemachtigde: mr.

Nadere informatie

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde.

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde. Taxatie. Onjuiste Taxatiewaarde. Belangenbehartiging opdrachtgever. Ongepast optreden. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben beklaagde in het kader van hun echtscheiding gevraagd hun woning te taxeren.

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 105014 - Beroep tegen ontslag wegens dringende reden; Werknemer, docent, is wegens een dringende reden ontslagen op grond van fraude bij de schoolexamens. De aan het ontslag ten grondslag

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen ontslag. Beroep richt zich niet op de onrechtmatigheid van het ontslag, maar tegen de opzegtermijn.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:AZ8198

ECLI:NL:RBZLY:2007:AZ8198 ECLI:NL:RBZLY:2007:AZ8198 Instantie Datum uitspraak 02-02-2007 Datum publicatie 12-02-2007 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 339512 HA 06-1062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 Datum uitspraak: 11-04-2013 Datum publicatie: 28-05-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Het Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. S.A. Geerdink

Het Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. S.A. Geerdink 104966 - Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim, subsidiair ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, meer subsidiair vanwege zwaarwegende omstandigheden; PO Werknemer is algemeen directeur van

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. heeft op 11 april 2011 het navolgende arbitrale vonnis gewezen in de zaak van:

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. heeft op 11 april 2011 het navolgende arbitrale vonnis gewezen in de zaak van: SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 11/06 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. A. Hammerstein, wonende te Arnhem, voorzitter, mr. E.D. Rentema, wonende te Dordrecht, drs. A.G. Vennegoor-Kalter,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3129

ECLI:NL:RBLIM:2017:3129 ECLI:NL:RBLIM:2017:3129 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 06-04-2017 Datum publicatie 11-04-2017 Zaaknummer 5684821/AZ/17-21 06042017 Rechtsgebieden Arbeidsrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Tussen klaagster en haar ex-echtgenoot is een gerechtelijke procedure over huwelijkse voorwaarden gevoerd. De ex-echtgenoot heeft daarbij een beroep gedaan op een in zijn

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

Samenvatting Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer U I T S P R A A K

Samenvatting Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer U I T S P R A A K 11/6156 AW SamenvattingOntslag, primair wegens ongeschiktheid anders dan op grond van ziekten of gebreken en subsidiair wegens gebrek aan vertrouwen. Gedrag en houding van appellant zijn grotendeels begrijpelijk

Nadere informatie

1.3 De gemachtigde van eiseres heeft producties nagezonden bij brieven van 2 en 8 maart 2005.

1.3 De gemachtigde van eiseres heeft producties nagezonden bij brieven van 2 en 8 maart 2005. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG 05/03 Arbitraal vonnis in de zaak van: A., wonende te Z., eiseres in conventie, verweerster in reconventie, gemachtigde: mr. J. van Haarlem; tegen: de stichting B.-Ziekenhuis,

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 20 november 2003 in de zaak onder rekestnummer 330/2003 GDW van: X gerechtsdeurwaarder te APPELLANT, t e g e n Y Bewindvoerder,

Nadere informatie

Commissie van Beroep BVE

Commissie van Beroep BVE 105933 - Beroep tegen ontslag wegens dringende reden, subsidiair wegens andere redenen van gewichtige aard; SAMENVATTING De werkgever kocht stageplaatsen in bij de fietsenwinkel van werknemer, die de bij

Nadere informatie

bn~ ~nm RECHTBANK.AMsTE SECTOR KANTON - LOCATIE HILVERSUM Kenmerk : CV 04-3280 Datum : 12 januari 2005 142

bn~ ~nm RECHTBANK.AMsTE SECTOR KANTON - LOCATIE HILVERSUM Kenmerk : CV 04-3280 Datum : 12 januari 2005 142 14-01-2005 09:05 FROM GROENEWEGEN EN PARTNERS TO 00206624901 P.02i06 ~nm bn~ RECHTBANK.AMsTE. SECTOR KANTON - LOCATIE HILVERSUM Kenmerk : CV 04-3280 Datum : 12 januari 2005 142 Vonnis van de kantonrechter

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: W. makelaar, aangesloten bij de NVM, kantoorhoudende te R.

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: W. makelaar, aangesloten bij de NVM, kantoorhoudende te R. 10-513 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT ZWOLLE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5288

ECLI:NL:RBOVE:2016:5288 ECLI:NL:RBOVE:2016:5288 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 19-12-2016 Datum publicatie 31-01-2017 Zaaknummer 5432845 HA VERZ 16-131 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:39. Uitspraak. Centrale Raad van Beroep. Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:CRVB:2014:39. Uitspraak. Centrale Raad van Beroep. Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:CRVB:2014:39 Instantie Datum uitspraak 15-01-2014 Datum publicatie 17-01-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-7549 WAJONG Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105600 - Ontslag op staande voet wegens werkweigering; Naast haar functie bij de werkgever is werkneemster werkzaam in haar eigen agrarisch bedrijf. In verband met oogstwerkzaamheden heeft

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

Collegialiteit. Uitlatingen over collega.

Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Tussen twee makelaars, klager en beklaagde, bestaan reeds enige tijd conflicten welke tot verschillende gerechtelijke procedures hebben geleid. In de onderhavige

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:1591

ECLI:NL:RBDHA:2017:1591 ECLI:NL:RBDHA:2017:1591 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 15-02-2017 Datum publicatie 24-02-2017 Zaaknummer 5615559 RP VERZ 16-50874 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Bij deze memorie zijn acht producties (genummerd 1-8) gevoegd.

Bij deze memorie zijn acht producties (genummerd 1-8) gevoegd. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis van 6 november 2013 Kenmerk: 13/34 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. H.F.M. Hofhuis, wonende te Den Haag, voorzitter, drs. A.G. Vennegoor-Kalter,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3542

ECLI:NL:RBLIM:2017:3542 ECLI:NL:RBLIM:2017:3542 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 18-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 5832513 CV EXPL 17-2712 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104280 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; BVE

SAMENVATTING. 104280 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; BVE SAMENVATTING 104280 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; De werknemer is ontslagen omdat hij de eigenschappen, mentaliteit en instelling zou

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN N.V.M.

DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN N.V.M. 09.09 RvT Breda DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN N.V.M. Computervredebreuk. Na beëindiging arbeidsrelatie inloggen op programma oude kantoor.

Nadere informatie

Raad van Discipline. adres. tegen:

Raad van Discipline. adres. tegen: Verzetbeslissing Beslissing van 2 september 2014 in de zaak 14010A naar aanleiding van het verzet tegen de beslissing van de plaatsvervangend voorzitter van de raad van discipline van 25 februari 2014

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5387

ECLI:NL:RBDHA:2017:5387 ECLI:NL:RBDHA:2017:5387 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer C/09/525833 / FT RK 17/160 en 17/161 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees 106796 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking gegrond omdat de werkgever een onjuiste afvloeiingssystematiek hanteert; BVE in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende te B, appellant,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1042

ECLI:NL:CRVB:2017:1042 ECLI:NL:CRVB:2017:1042 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 16-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4262 AWBZ-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 106285/106286/106287 Beroepen (3) tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking;. Werkneemster is ontslagen op grond van opheffing van de betrekking als bedoeld in artikel 3.8 lid 3 cao

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Kenmerk: 03/05. Arbitraal vonnis in de zaak van:

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Kenmerk: 03/05. Arbitraal vonnis in de zaak van: 6 november 2003 NR. 10. (03/05) ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. WACHTGELD. VERGOEDING VAN SOM INEENS. OUTPLACEMENT. AFKOOP WACHTGELD. Vast staat dat eiseres voor verweerder geen functie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:1417

ECLI:NL:RBOVE:2017:1417 ECLI:NL:RBOVE:2017:1417 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 30-03-2017 Zaaknummer 5741705 \ CV EXPL 17-1439 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

De heer M.E. W., wonende te A, hierna te noemen: klager tegen De besloten vennootschap M MAKELAARDIJ B.V., gevestigd te B, NVM-lid,

De heer M.E. W., wonende te A, hierna te noemen: klager tegen De besloten vennootschap M MAKELAARDIJ B.V., gevestigd te B, NVM-lid, Beweerdelijk onvoldoende belangenbehartiging. Ontmoedigingsbeleid. Verkoper is van mening dat zijn makelaar, die tevens zijn buurvrouw is, een ontmoedigingsbeleid heeft gevoerd bij de verkoop van zijn

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Ontvankelijkheid. Verjaring. Klaagster heeft in 2007 een appartement gekocht waarbij beklaagde optrad als verkopend makelaar. In 2016 heeft klaagster, nadat zij had besloten het appartement te verkopen,

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Ontvankelijkheid. Civielrechtelijk geschil.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Ontvankelijkheid. Civielrechtelijk geschil. 12-60 RvT Rotterdam De Raad van Toezicht Rotterdam Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Ontvankelijkheid. Civielrechtelijk geschil. Beklaagde heeft i.v.m. een hypotheekaanvraag een woning getaxeerd. Een bank,

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Onzorgvuldig handelen.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Onzorgvuldig handelen. Belangenbehartiging opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Onzorgvuldig handelen. Klager besloot eind december 2009 een nog af te bouwen woning te kopen en heeft begin januari 2010 de koop- aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer drs. A. te X. en het hoger beroep van de heer B. te Y..

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer drs. A. te X. en het hoger beroep van de heer B. te Y.. No. CvB 2013/10 HET COLLEGE VAN BEROEP van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer drs. A. te X. en het hoger beroep

Nadere informatie